Djøfere og kommuner i bevægelse. Djøfernes kompetenceprofiler i kommunerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djøfere og kommuner i bevægelse. Djøfernes kompetenceprofiler i kommunerne"

Transkript

1 1 Djøfere og kommuner i bevægelse Djøfernes kompetenceprofiler i kommunerne

2 2 Indhold Indledning Side 03 Kommuner i konstant udvikling Side 04 Djøfernes kompetenceprofiler i kommunerne Side 05 Kompetenceprofil 1 Faglig specialist Side 06 Kompetenceprofil 2 Faglig generalist Side 07 Kompetenceprofil 3 Stabsfunktionsspecialist Side 08 Kompetenceprofil 4 Stabsfunktionsgeneralist Side 10 Kompetenceprofil 5 Projektleder Side 11 Artikel om Stabsfunktionsgeneralist Udvis vovemod kast dig ud i det! Side 13 Artikel om Stabsfunktionsspecialist Korrekt sagsbehandling handler også om jura Side 17 Artikel om Faglig generalist Stort spillerum og tæt på det politiske niveau Side 21 Djøfere i bevægelse Karriereovervejelser for djøfere i kommunerne Side 24 Et fælles projekt mellem KL og Djøf Pjecen er blevet til i et fælles projekt mellem KL og Djøf. Vidensgrundlaget består af en række fokusgruppeinterviews med kommunalt ansatte djøfere og ledere gennemført i Som baggrund for pjecen ligger endvidere en lille survey blandt udvalgte ressourcepersoner i kommunerne, samt en systematisk gennemgang af eksisterende materiale om djøfernes opgaver og kompetenceprofiler. KL og Djøf Tekst: Anne Jøker. Analyse og Rådgivning samt KL og Djøf Interviews og portrætartikler: Ida Høeck Fotos til interviews: Sonja Iskov (s. 12, 15, 16, 19, 20 og 23) Grafisk design: g7.dk, Tryk: PR Offset ApS

3 3 Hvilke arbejdsopgaver løfter de kommunalt ansatte djøfere? Hvilke kompetencer bringer de i spil? Og hvordan skaber de værdi i kommunerne? Hvordan kan kommunerne optimere brugen af djøfernes kompetencer? Og hvilke udviklingsmuligheder har kommunalt ansatte djøfere? Med denne pjece ønsker KL og Djøf at give nogle svar på ovenstående spørgsmål. Vi har valgt at give pjecen titlen Djøfere og kommuner i bevægelse. Som det vil fremgå, er kommunerne nemlig inde i en rivende udvikling en udvikling, djøf-medarbejdere også bidrager positivt til. Pjecen henvender sig derfor både til dig, der er kommunalt ansat djøfer og interesserer dig for, hvilke spændende udviklingsmuligheder, der er i den kommunale verden, og til dig som djøfer, der overvejer at søge ansættelse i en kommune. Endvidere henvender pjecen sig til kommunale ledere, der ønsker at bruge deres samfundsvidenskabeligt uddannede arbejdskraft bedst muligt eller som ønsker at hente inspiration til rekrutteringen af nye medarbejdere. God læselyst Djøf og Kommurnes Landsforening

4 4 Kommuner i konstant udvikling Kommunerne er i bevægelse! På den ene side mødes kommunerne generelt med høje forventninger om velfærdsydelser af høj kvalitet. Og på den anden side er kommunernes rammevilkår i konstant udvikling: Forskydninger i befolkningens sammensætning øger presset på nogle ydelser og letter presset på andre. Det økonomiske tilbageslag siden 2008 har resulteret i nogle år med stramme budgetter. Og på velfærdsområderne implementerer kommunerne i disse år store reformkomplekser eksempelvis på folkeskole-, beskæftigelses- og sundhedsområderne. Mange funktioner gennemgår en professionalisering, og mange kommuner har i de senere år opbygget en høj ekspertise in house. Eksempelvis sparer kommunerne mange ressourcer på bedre indkøb. Det sparer institutionerne for både tid og udgifter, men det kræver også en central indkøbsorganisation, der kan analysere, forhandle og implementere indkøbsaftalerne i kommunen. I sådanne processer og mange andre bidrager djøfere med deres særlige kompetencer. I det følgende beskrives fem idealtypiske kompetenceprofiler for djøf-gruppen. Endvidere præsenteres tre portrætter to af djøfere og et af en leder af djøfere. Kort sagt er kommunerne i konstant udvikling. Også i forhold til arbejdsgange og organisering. Kommunerne er på mange fronter gået foran med at udvikle nye løsninger, gennemføre strukturændringer og øge innovation og teknologi, som er både billigere og bedre. Et andet eksempel er det specialiserede socialområde, hvor kommunerne nu har standset væksten i udgifterne. Det skyldes ikke mindst en bedre styringsindsats blandt andet i form af tilpasning af serviceniveauer, udarbejdelse af kvalitetsstandarder, budgetopfølgning og meget andet.

5 5 Djøfernes kompetenceprofiler i kommunerne Hvad laver djøferne? Djøfere i kommunerne varetager en bred vifte af erhvervsfunktioner. Arbejdsdagen kan være sammensat af både driftsmæssige, analytiske og udviklingsprægede opgaver. Selvom den enkelte djøfers opgaveportefølje således er unik, er det alligevel muligt at identificere nogle hovedtræk hos kommunale medarbejdere med djøf-baggrund eller djøf-lignende funktioner. Hovedkategorierne af opgaver kan inddeles i fem idealtypiske kompetenceprofiler. Kompetenceprofiler: 1. Faglig specialist 2. Faglig generalist 3. Stabsfunktionspecialist 4. Stabsfunktionsgeneralist 5. Projektleder Profilerne er som nævnt idealtyper. I praksis vil opgaverne for den enkelte djøfer spænde over flere kompetenceprofiler. En projektleder varetager f.eks. typisk også andre opgaver end projektledelse og har udover projektledelseskompetencer også kompetencer knyttet til en anden eller flere andre profiler.

6 6 Kompetenceprofil 1 Faglig specialist Den faglige specialist løser opgaver indenfor et bestemt fagligt område (f.eks. beskæftigelses- eller social- og sundhedsområdet), hvor specialisten har en særlig ekspertise. Opgavevaretagelsen fordrer en stor og specialiseret viden indenfor et afgrænset felt. Den faglige specialist er et fagligt fyrtårn på sit område og arbejder i dybden med opgaverne. Den faglige specialist kan være beskæftiget med følgende: - Controlling og økonomistyring - Arbejdsmarkedsjura - Optimering af sagsgange, lean mv. - IT-fagsystemer - Digitalisering - Ejendomssalg - Forsikring - Arbejdsmiljø - Sundhedsøkonomi Den faglige specialist kan have følgende faglige og metodiske kompetencer: - Har en dyb viden og indsigt på et specifikt fagligt felt, herunder om lovgivning, traditioner og kultur. Evner at sætte sig ind i den nyeste viden på det givne faglige felt og er på forkant med den langsigtede udvikling. Kan håndtere de problemstillinger, der er knyttet til området, så der sikres en optimal opgaveløsning. Tager et væsentligt ansvar for at sikre og udvikle den daglige kvalitet i arbejdet. Den faglige specialist kan have følgende organisatoriske kompetencer: - Helhedssyn på ressourceanvendelsen og sikring af, at den begrundes fagligt og økonomisk. Har forståelse for den enkelte ansattes ejerskab og medansvar for kommunens og forvaltningens/ centrets/afdelingens drift, målopfyldelse og strategi. Den faglige specialist kan have følgende personlige kompetencer: - Udøver ofte i vid udstrækning selvledelse. Har en høj grad af ansvarlighed, når det gælder det faglige område. Er bevidst om egne faglige kompetencer og søger viden og vejledning, når der er behov herfor. Trives med udvikling af egen ekspertviden.

7 7 Kompetenceprofil 2 Faglig generalist Den faglige generalist løser opgaver af generel karakter indenfor et bestemt fagligt område. Opgavevaretagelsen forudsætter en bred og generel viden. Den faglige generalist arbejder i bredden med opgaverne og er beskæftiget indenfor et af de store velfærdsområder (f.eks. beskæftigelses-, sundheds-, ældre- eller folkeskoleområdet). Den faglige generalist kan være beskæftiget med følgende: - Sagsbehandlingsopgaver, f.eks. klagesagsbehandling - Planlægningsopgaver - Politikformulering - Sagsfremstilling til politisk beslutning - Analyser af fremtidige behov for ydelser på området - Brugertilfredshedsundersøgelser - Regional interessevaretagelse - Målformulering og målopfølgning - Budgetanalyser - Kvalitetskontrol - Metode og redskabsudvikling Den faglige generalist kan have følgende faglige og metodiske kompetencer: - Analytiske færdigheder. Er i stand til at kortlægge økonomiske og personalemæssige konsekvenser af nye tiltag. Kan facilitere forandringsprocesser og understøtte implementering af nye metoder. Kan levere faglig, ledelsesmæssig sparring og rådgivning i strategiske spørgsmål. Den faglige generalist kan have følgende organisatoriske kompetencer: - Indsigt i og forståelse for det politiske grundlag for udvikling af området. Er bevidst om - og understøtter - opfyldelsen af områdets målsætninger, strategier mv. Er i stand til at oversætte politiske og ledelsesmæssige beslutninger til kolleger og borgere. Den faglige generalist kan have følgende personlige kompetencer: - Kommunikative evner. Er i stand til at kommunikere med kolleger og ledere på alle niveauer i organisationen. Bidrager til et højt informationsniveau og en højnelse af det tværfaglige samarbejde på området. Trives med at bygge bro mellem medarbejdere og ledelse.

8 8 Kompetenceprofil 3 Stabsfunktionsspecialist Stabsfunktionsspecialisten løser specialiserede opgaver indenfor et afgrænset felt og er beskæftiget på et af de tværgående områder i kommunen (f.eks. økonomi- eller personaleafdelingen). Stabsfunktionsspecialisten er placeret tæt på ledelsen og har en særlig ekspertise. Stabsfunktionsspecialisten arbejder i dybden med opgaverne. Stabsfunktionsspecialisten kan eksempelvis være beskæftiget med følgende: - Personalejura - Udbud - Indkøb - Kommunikation - Budget og regnskab - Økonomistyring - IT - Erhvervsområdet - Kompetenceudvikling Stabsfunktionsspecialisten kan have følgende faglige og metodiske kompetencer: - Udvikling af metoder og tilgange indenfor et specifikt, fagligt arbejdsområde. Formår at bidrage konstruktivt, så der kan findes lokale løsninger, der lever op til lovgivningens krav på området. Udarbejde og fortolke prognoser og have blik for behov for nye tiltag på området. Besidde formidlingskompetencer og kunne håndtere pressen, have kendskab til særlige aftaler og retningslinjer på personaleområdet. Kan gøre brug af særlige, statistiske metoder eller økonomistyringsværktøjer. Stabsfunktionsspecialisten kan have følgende organisatoriske kompetencer: - Er i stand til at koordinere på tværs af afdelinger, centre, forvaltninger mv. Har et bredt kendskab til virksomheder beliggende i kommunen og er på forkant med ændrede vilkår eller behov. Stabsfunktionsspecialisten kan have følgende personlige kompetencer: - Grundighed, forståelse for konteksten og evnen til at samarbejde. Formår at håndtere sin rolle i en støttefunktion og forholder sig (selv)kritisk og reflekteret til sin rolle. Trives med at løse specialopgaver og større analyseopgaver.

9 9

10 10 Kompetenceprofil 4 Stabsfunktionsgeneralist Stabsfunktionsgeneralisten løser generelle opgaver på tværs af kommunen og ofte indenfor hele den kommunale opgaveportefølje. Stabsfunktionsgeneralisten arbejder tæt på ledelsen og besidder en generel viden om et eller flere af de fagområder, der understøtter kommunens kerneopgave. Stabsfunktionsgeneralisten arbejder primært i bredden med opgaverne. Stabsfunktionsgeneralisten kan være beskæftiget med følgende: - Strategisk ledelsessparring - Sekretariatsbetjening af direktionen - Taleskrivning - Ledelsesevaluering - Ledelsesudvikling - Organisationsudvikling - Effektiviseringsprojekter på kerneområderne eller blandt støttefunktionerne - Politikerbetjening - Innovationsprojekter nye måder at gøre tingene på Stabsfunktionsgeneralisten kan have følgende faglige og metodiske kompetencer: - Kan facilitere processer for både store og små grupper og på alle niveauer i kommunen blandt medarbejdere, ledere, ansatte, politikere og borgere. Har en generel viden om det kommunale selvstyre, opgaver og udfordringer. Kan transformere og oversætte gode resultater på et fagområde til andre områder. Stabsfunktionsgeneralisten kan have følgende organisatoriske kompetencer: - Har forståelse for og indsigt i de politiske beslutningsprocesser. Udviser respekt for og bevidsthed om de demokratiske processer. Har et bredt kendskab til kommunens opbygning og struktur. Stabsfunktionsgeneralisten kan have følgende personlige kompetencer: - Trives med at sætte forandringer i gang. Er nysgerrig og har interesse for den samfundsmæssige udvikling og dennes betydning for den kommunale opgavevaretagelse.

11 11 Kompetenceprofil 5 Projektleder Projektlederen arbejder med styring og ledelse af projekter. Opgaverne varetages med vægt på metodik, sys tematik, kommunikation og koordinering. Projektlederen kan eksempelvis være beskæftiget med følgende: Styring og ledelse af en bred vifte af kommunale projekter, eksempelvis indenfor: - Evaluering af forebyggende indsats på ældreområdet - Udvikling af effektive arbejdsgange ved bevilling af hjælpemidler - Revision af mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger - Formulering af en ny kulturpolitik - Forenkling af kommunens styringskoncepter - Kanalstrategi for borgerhenvendelser ved byggesagsbehandling Projektlederen kan have følgende organisatoriske kompetencer: - Har et indgående kendskab til organisationen og indsigt i, hvilke faglige kompetencer/eksperter, det vil være hensigtsmæssigt at bemande projektgruppe, styregruppe og referencegruppe med. Projektlederen kan have følgende personlige kompetencer: - Kan udvikle et godt klima i projektgruppen. Udøver engagement, som er med til at fremme det gode projektforløb. Er i stand til at håndtere konflikter og balancere interessemodsætninger - Trives med at etablere netværk internt i kommunen med relevans for opgaveløsningen, men også eksternt på tværs af kommuner og med andre interessenter f.eks. KL, statslige styrelser, ministerier, private leverandører mv. Projektlederen kan have følgende faglige og metodiske kompetencer: - Behersker diverse projektledelsesværktøjer. Er i stand til at sikre sig - og forvalte - det fornødne mandat, tage styringen og balancere interessenter. Formår at motivere og skabe engagement og fremdrift i projekter, så de gennemføres til aftalt tid under overhold else af både målsætning, ressourcer og budget. Evner at formidle resultater til interessenter og tilpasse formidlingen til modtagerne.

12 12 Pernille Kvarning Cand. scient. pol. Født 1962 Stabschef i Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune

13 13 Stabsfunktionsgeneralist Udvis vovemod kast dig ud i det! Det er stabschef Pernille Kvarnings ledelsesmæssige motto. Mod og lyst til at fremme forandringer, evne til samarbejde og et analytisk beredskab. Det er kompetencer, djøfere skal besidde for at være attraktive for kommunerne. Mod til forandring Hvis vi vil forandring, fordi vi tror på, at forandringen i sidste ende giver en bedre service til borgerne, så skal vi turde gøre tingene anderledes og det kræver vovemod. Det er det mod, jeg forsøger at få i spil hos mine medarbejdere, fortæller Pernille. Pernille er leder af en tværgående stabsfunktion med ansvar for strategi, kommunikation og erhverv. I sekretariatet er 11 ud af de 12 medarbejdere akademikere. De løfter en række større, strategiske udviklingsprojekter på tværs af kommunen og understøtter de mere faglige projekter i tæt samarbejde med fagcentrene. Et af de større strategiske projekter er at udvikle Lyngby-Taarbæk som vidensby i samarbejde med erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner. Opgaverne i staben spænder vidt - fra organisations- og ledelsesudvikling, effektiviseringsprojekter, strategisk kommunikation over erhvervs- og klimaområdet til understøttelse af kommunens interessevaretagelse på det regionale område. Psykisk robusthed er et must Vil man være med til at forandre, så skal man vide med sig selv, at det ikke er en popularitetskonkurrence, man indgår i. Det er ikke altid, organisationen Djøfere har typisk hele det samfundsvidenskabelige metodeapparat med, som de kan bringe i spil, når der skal laves en analyse. De har været ude og snuse til mange forskellige metoder. Den sociologiske, den historisk-kilde-kritiske, den økonomiske, den politologiske. Det giver en bred betragtning på problemstillingerne... efterspørger de forandringer, du kommer med. Der vil altid være andre synspunkter på, hvad der er vejen frem eller den rigtige timing. Trives man bedst i et konfliktfrit miljø, så vil man ikke trives i sådan en stabsfunktion. Du skal kunne hvile i dig selv og kunne rumme, at der er ting, der arbejder imod dig. Kunsten er at kunne skille tingene ad og ikke gøre det personligt, men holde en professionel, men stadig engageret distance til opgaven. Det kræver en psykisk robusthed at tåle den mos, der kan opstå. Samtidig kræver det en høj etik og bevidsthed om, hvordan du går til opgaven og påvirker for at skabe forandring. Det er helt afgørende, at det sker med respekt for andres faglighed. Bred opgaveportefølje Pernille forklarer, at i en kommune af Lyngby-Taarbæks størrelse med ca borgere er der ikke opgavevolumen eller økonomi til at have mange specialister med et meget afgrænset fagområde ansat, som man kan opleve det i staten eller i de større kommuner. Her skal man kunne løfte mange forskelligartede typer af opgaver. Men kravet om alsidighed ser hun som en fordel, idet det giver mulighed for at gøre brug af en bred vifte af kompetencer. Organisationsforståelse en særlig djøf-faglighed Pernille understreger, at djøfere ikke er

14 14 Udvis vovemod kast dig ud i det! en ensrettet, uniformeret gruppe. Det er en gruppe med forskellige kompetencer. Det kan til tider være svært at skelne djøfere fra andre akademikergrupper. Alligevel trækker hun organisations- og ledelsesforståelse frem som noget særligt, der karakteriserer djøfere. Samfundsvidenskabeligt uddannede akademikere er nok bedre til at forstå den kommunale struktur. De kan forstå og aflæse den politiske virkelighed. Det er min erfaring, at djøfere er bedre til at acceptere de demokratiske vilkår, også når det kan virke irrationelt og labilt. De accepterer i højere grad, at nogen er valgt til at beslutte og sætte rammer for deres faglige virke. De fagprofessionelle, det kan være arkitekter eller ingeniører, bliver i højere grad frustrerede. De er drevet af faglige idealer på en anden måde end djøfgruppen, som bedre kan tåle, at ting handles af, og løsningen er et resultat af et kompromis. Det er jo embedsmandsrollen par excellence at være i stand til uden skelen til partifarve at arbejde loyalt for de beslutninger, der er truffet. Hvis jeg skal pege på en særlig djøf-faglighed, så er det netop at støtte op omkring den politiske ledelse. Analytisk beredskab Et analytisk beredskab er et andet karakteristikum, Pernille trækker frem, når hun skal karakterisere de kompetencer, djøf-gruppen bidrager med i kommunerne. Djøfere har typisk hele det samfundsvidenskabelige metodeapparat med, som de kan bringe i spil, når der skal laves en analyse. De har været ude og snuse til mange forskellige metoder. Den sociologiske, den historisk-kilde-kritiske, den økonomiske, den politologiske. Det giver en bred betragtning på problemstillingerne. Det er givende for sagens substans at få bragt andre perspektiver ind holdt op imod f.eks. en isoleret økonomisk betragtning. Det er klart min oplevelse, at det brede perspektiv er mere hjælpsomt for dem, der skal træffe afgørelsen. De i stand til at skære en sag til. Ofte har fagfolkene en så stor viden om et felt, at det bliver pakket ind i så mange lag, at det kan være svært at få fat i sagens kerne. Her kan djøferne bistå og gøre den akademiske disciplin mere operationel ved at medvirke til, at nok er nok nu er det nødvendige og tilstrækkelige grundlag til stede for at kunne træffe en beslutning. Fare for selvtilstrækkelighed Pernille understreger, at djøfere typisk evner at se det hele lidt fra oven og generelt er hurtige til at orientere sig i en problemstilling. Det føromtalte analyseredskab bruges som et kompas, uanset om det er skole- eller ældreområdet eller et helt tredje område, der er i fokus. Bagsiden af denne medalje er, at djøferne tror, de kan alting selv. Derfor er det vigtigt, siger hun, at djøferne husker at være ydmyge overfor ikke at kende området i dybden. Det er essentielt, at djøfere har forståelse for, at den viden andre faggrupper sidder med, også kan være berigende og skal gives kredit. Forventninger til djøfere Det er netop de relationelle kompetencer, der bliver særligt behov for hos djøf-gruppen i fremtiden, mener Pernille. Vi djøfere kan godt være noget tromlende. Af og til er det opgaven at optræde som brutalis vi har fået en opgave, og deadline skal bare nås. Men det er vigtigt, at vi kan arbejde sammen med andre faggrupper på tværs af de logikker, vi ikke umiddelbart deler. Samarbejdet er en nødvendighed for at finde de kreative og gode løsninger. Pernille fremhæver, at djøferne skal kunne arbejde som forbindelsesofficerer mellem ledelse og medarbejdere. Ofte har djøf-gruppen ikke så meget på spil, som andre faggrupper kan have, og det kræver både proceskompetencer og organisationsforståelse at håndtere dette. Jeg ser en væsentlig opgave i at få sat lys på sprækkerne. At få frem, hvor vi som organisation står på de tyndeste ben og er allermest skrøbelige. Det er en kunst at få afdækket. Det kræver i særlig grad relationelle kompetencer at komme ind under hele det lag af strategi og styringsparadigmer på en ordentlig Samfundsvidenskabeligt uddannede akademikere er nok bedre til at forstå den kommunale struktur. De kan forstå og aflæse den politiske virkelighed. måde og få fat i dem, der måske ikke engang selv oplever, at de har brug for hjælp. Det kan virkelig rykke noget, hvis det bliver grebet rigtigt an. En succeshistorie Der er mange succeshistorier, når det gælder effekt af djøf-gruppens indsatser i Lyngby-Taarbæk. Pernille fremhæver projektet med at skabe en vidensby i samarbejde med erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner: Her er det lykkes en medarbejder - netop ved at gøre brug af proceskompetencer og organisationsforståelse - at forhindre os i at forskanse os i vores egen skal. Jeg er ked af at sige det, men vi har nok, som mange andre kommuner og organisationer i øvrigt, en tendens til at optræde lidt omnipotente og have patent på de gode løsninger uden at lytte og lære. Derfor er det vidunderligt at have nogle djøfere, der kan lukke organisationen op i forhold til omverdenen. Vi bliver opmærksomme på, hvad det er, de andre siger til os. Hvordan de forstår os. Det bidrager til, at vi transformerer os over i nogle nye forståelser af os selv som kommune. Vi kan bare ikke løse det selv vi er i virkeligheden ekstremt afhængige af andre. Sover godt om natten Jeg sover rigtig godt om natten, jeg har nogle dygtige medarbejdere ansat, som har den nødvendige fornemmelse for, hvad der foregår rundt omkring i organisationen og qua det ved, hvornår jeg skal orienteres eller inddrages. De har masser af energi og gåpåmod. De har en ekstremt stor pligtmoral og loyalitetsforpligtelse.

15 15 Pernille Kvarning Cand. scient. pol. Født 1962 Stabschef i Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune 2012 Stabschef i strategi, kommunikation og erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune 2009 Sekretariatschef i Lyngby-Taarbæk Kommune 2008 Udlånt fra Kommunernes Landsforening (KL) til Lyngby-Taarbæk Kommune 1994 Chefkonsulent i Kommunernes Landsforening Fagkonsulent på social- og arbejdsmarkedsom- rådet, fagkonsulent på børne- og kulturområdet, i direktionssekretariatet Arbejdsmarkedspolitisk konsulent i Kvindeligt Arbejdsforbund

16 16 Juridisk specialist Karl Bøtker Cand.jur. Født 1966 Fuldmægtig i Gentofte Kommune, Social og Sundhed

17 17 Stabsfunktionsspecialist Korrekt sagsbehandling - handler også om jura Karl Bøtker karakteriserer sig selv som lidt af en blodhund, der sætter snuden i sporet og endevender hver en relevant sten, når de komplicerede sager lander på hans skrivebord. Stabsfunktionsspecialist Karl er juridisk fuldmægtig i Gentofte Kommune, en hovedstadskommune med godt indbyggere. Karl har i 15 år været beskæftiget med juridiske problemstillinger på det sociale område. Tidligere var børne- og skoleområdet også en del af hans kompetencefelt, men i dag er det centreret om socialretlige og sundhedsretlige problemstillinger samt den forvaltningsret, der er knyttet til disse to lovområder. Karl er ansat i en stabsfunktion i den forvaltning, der har ansvar for sundhed, ældre og handicappede samt arbejdsmarkedsområdet. Jeg får travlt med valg i 2013 og Jeg er ansvarlig for afviklingen af valg til Seniorrådet, som afholdes i 2013 og til Integrationsrådet, som afvikles i Derudover er jeg valgsekretær, altså den administrativt ansvarlige, på et af kommunens 10 valgsteder ved kommunal- og regionsrådsvalget til november. Og så har vi også valg til Europarådet i Det er jo ikke raketvidenskab, men der skal være styr på tingene... Juridisk sparring og sagsbehandling Juridisk sparring til sagsbehandlere og ledere indenfor social- og sundhedsområdet udgør kerneopgaven. Det er typisk i sager, der er meget komplekse sagsbehandleren er i tvivl og har brug for sparring f.eks. om, hvordan en skrivelse skal formuleres. Det kan også dreje sig om henvendelser vedrørende borgere, der har boet på et plejehjem og nu er afgået ved døden. Det kan være pårørende eller advokater, der ønsker aktindsigt i afdødes helbredstilstand. Typisk er man her interesseret i at vide, om den pågældende var ved sin fornufts fulde brug på det tidspunkt, der blev skrevet testamente. Her er lovgivningen meget kompleks, og det er derfor kringlet at skrive de afgørelser, så i den type sager er jeg med til at træffe afgørelse, forklarer Karl. Der skal være styr på tingene Karl er formand for Det Kommunale Pensionsnævn, der træffer afgørelser om førtidspension. Derudover er han sekretær for Integrationsrådet, som rådgiver Kommunalbestyrelsen om integration af flygtninge og indvandrere. Karl forudser, at afvikling af valg vil fylde en del de kommende år. Jeg får travlt med valg i 2013 og Jeg er ansvarlig for afviklingen af valg til Seniorrådet, som afholdes i 2013 og til Integrationsrådet, som afvikles i Derudover er jeg valgsekretær, altså den administrativt ansvarlige, på et af kommunens 10 valgsteder ved kommunal- og regionsrådsvalget til november. Og så har vi også valg til Europarådet i Det er jo ikke raketvidenskab, men der skal være styr på tingene. Der er bare ikke noget, der må gå galt. Der må ikke kludres, så nogle eksempelvis får udleveret flere stemmesedler. Det er en både sjov og spændende opgave, specielt når det går godt. Arbejdstid Karl vurderer, at han bruger ca. 70 pct. af sin arbejdstid ved sit skrivebord ofte

18 18 Korrekt sagsbehandling - handler også om jura Du skal have lyst til at arbejde i en stor og kompleks organisation. Jeg forundres fortsat over, hvor stor sådan en kommune er, og hvor mange forskelligartede opgaver der løses i samme organisation. Nu har jeg været her i 15 år og har da et vist indblik, men der er fortsat områder, jeg ikke kender... fordybet i en sag eller problemstilling, der skal undersøges til bunds. Den øvrige tid går bl.a. med en lang række faste møder. Pensionsnævnet afholder møder 1-2 gange om måneden. Omhyggelig & grundig Jeg er omhyggelig med de ting, jeg har med at gøre. Jeg undersøger sagerne til bunds, når jeg kan komme til det, og det nyder jeg. Jeg finder det både fagligt udfordrende og interessant, når jeg med stor grundighed forfølger en sag. Selvfølgelig er der situationer, hvor jeg må skyde fra hoften, men så tydeliggør jeg, at det er konditionerne, beretter Karl. Når sagsbehandlerne har brug for råd, så forsøger jeg at hjælpe dem, så godt jeg kan, med de spørgsmål, de har, så de kan løfte deres opgaver. Min grundighed bidrager til, at sagsbehandlerne får hjælp til mere komplekse sager. Min opgave er at bistå, at sagsbehandlingen er korrekt, og at vi som kommune ikke begår fejl. Et godt råd til kommende kommunalt ansatte djøfere Du skal have lyst til at arbejde i en stor og kompleks organisation. Jeg forundres fortsat over, hvor stor sådan en kommune er, og hvor mange forskelligartede opgaver, der løses i samme organisation. Nu har jeg været her i 16 år og har da et vist indblik, men der er fortsat områder, jeg ikke kender. Du skal have lyst til at virke i en afvekslende dagligdag. Har du lyst til at være tæt på borgerne, så skal du gå efter kommunen, lyder Karls råd. Derfor skal en leder ansætte sådan en som mig Som jurist har jeg en anden faglighed end min chef, men generelt er det min opfattelse, at det højner niveauet at anvende sin faglighed i løsningen af sager. Har man en faglighed, som lederen ikke har, så kan man tilføre nogle ekstra facetter på opgaveløsningen. Jeg har opbygget en forståelse for, hvad der administrativt kan og bør gøres i de forskellige opgaver, jeg er involveret i. Jeg har en fornemmelse af det politiske landskab. På den baggrund kan jeg gøre min leder opmærksom, når mine advarselslamper tænder måske skal den centrale juridiske afdeling eller andre orienteres eller inddrages.

19 19 Juridisk specialist Karl Bøtker Cand.jur. Født 1966 Fuldmægtig i Gentofte Kommune, Social og Sundhed Joberfaring: 1996 Fuldmægtig i Roskilde Stiftsøvrighed Fuldmægtig i Kirkeministeriet Fuldmægtig i Lolland-Falster 1997 Fuldmægtig i Lolland-Falsters Stiftsøvrighed Efteruddannelse: Tillidsrepræsentantuddannelse i Djøf-regi

20 20 Generalist på dagtilbudsområdet Mette Lunau Larsen Cand.scient.pol. Født 1975 Udviklingskonsulent i Odder Kommune, Byrådsservice

21 21 Faglig generalist Stort spillerum og tæt på det politiske niveau Odder er en af landets mindste kommuner med knap indbyggere. Der er således ikke mange djøfere ansat i den østjyske kommune. Til gengæld er der højt til loftet og et stort spillerum, beretter Mette Lunau Larsen, der er en af de få djøfere i kommunen. Faglig generalist Mette er ansat som udviklingskonsulent i Byrådsservice og har ansvaret for dagtilbudsområdet. Mette har sit forvaltningsområde i rummet mellem den fagansvarlige direktør og daginstitutionslederne. Jeg vil karakterisere mig selv som faglig generalist, da jeg løser alle de opgaver, der er på dagtilbudsområdet. Det spænder bredt, virkelig bredt. Lige fra at lave rammer for det kommunale tilsyn i daginstitutionerne, til godkendelse af private pasningsordninger, til at være projektleder på fremtidens dagtilbud, hvor jeg formulerer oplæg til strategi, deltager i udvalgsmøder mv. Jeg er involveret, når der skal skaffes praktikpladser til daginstitutionerne og pædagogiske assistentelever. Jeg laver kvalitetsrapporter, forældretilfredshedsundersøgelser og lige nu gælder det forældrenes stillingtagen til frokostordning i institutionerne, fortæller Mette med begejstring. og stabsfunktionsgeneralist Jeg er også stabsfunktionsgeneralist. Min funktion er også at løfte tværgående opgaver, som rækker ud over dagtilbudsområdet. Jeg har lavet information til borgerne om kommunens serviceniveau de såkaldte kvalitetskontrakter. Jeg laver ligestillingsredegørelse og er med i revideringen af styringskonceptet og Jeg har et meget stort spillerum i min opgaveløsning. Der er fuld tillid til mine kompetencer til at løse opgaverne, og det betyder, at jeg får et stort selvstændigt ansvar. Til tider kommer der opgaver på områder, jeg intet kender til i forvejen. Så gælder det om at få sat sig ind i det. ledelsesaftalerne for hele kommunen. Jeg er projektleder på formulering af byrådets politikker eksempelvis Politik for Børn & Unge. Jeg betjener direktionen med notater om dette eller hint og har senest lavet et notat om fordele og ulemper ved at indgå i offentligt-privat samarbejde i forbindelse med et muligt vejprojekt. Lige nu er jeg optaget af udarbejdelsen af vores kanalstrategi, hvor jeg er projektleder. Gennem hvilke kanaler skal vi kommunikere med borgerne? Er de digitale kanaler de billigste? Måske er det billigere med telefonisk kontakt? Hvilke selvbetjeningsløsninger skal vi tilbyde? Hvordan får vi høstet gevinsterne, da vi skal aflevere penge til staten? Det er brede opgaver, men det er fantastisk spændende. Stort spillerum og højt til loftet Mette beretter om en kultur, hvor der er masser af plads til at udfolde sig og tænke nyt. Mette har tidligere arbejdet i større organisationer i både staten og regionen. Men her er hun tæt både på dem, der har direkte kontakt med borgerne, topledelsen og politikerne. Jeg har et meget stort spillerum i min opgaveløsning. Der er fuld tillid til mine kompetencer til at løse opgaverne, og det betyder, at jeg får et stort selvstændigt ansvar. Til tider kommer der opgaver på områder, jeg intet kender til i forvejen. Så gælder det om at få sat sig ind i det. Her kommer mit metodeberedskab i anvendelse. Jeg kan hurtigt sætte mig ind i et nyt område. Det er en klar fordel, at jeg deltager i udvalgsmøder og direktionsmøder, når mine sager er på. Det giver en god indsigt i, hvad politikerne og direktørerne er optagede af og lægger vægt på. Så sørger jeg selvfølgelig for at kunne klæde alle bedst muligt på til at kunne træffe beslutninger på et veloplyst grundlag.

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Juridisk konsulent til Fors A/S

Juridisk konsulent til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 14-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Juridisk konsulent til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Juridisk konsulent

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Inspiration til samtalen

Inspiration til samtalen Inspiration til samtalen MUS 2015 Dette materiale er inspiration til MUS-samtalen mellem medarbejder og chef. Følgende indgår i materialet: Samtalen Inspirationsspørgsmål Kompetencehjulet KL's otte kompetencer

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Balanceret ledelse i myndigheden? Trivsel og arbejdsglæde Effektivitet i opgaveløsningen Kvalitet i opgaveløsningen Balanceret

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Styregruppen for Videncenter for Velfærdsledelse har opstillet en række kriterier for tildeling af midler til projekter.

Styregruppen for Videncenter for Velfærdsledelse har opstillet en række kriterier for tildeling af midler til projekter. Videncenter for Velfærdsledelse Kriterier og Temaer 21. januar 2011 For at kvalificere og målrette ansøgningerne til Videncenter for Velfærdsledelse er der opstillet en række kriterier for tildelingen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Udviklingskonsulent med fokus på forandringer, psykisk arbejdsmiljø, ledelse. til Center for HR

Udviklingskonsulent med fokus på forandringer, psykisk arbejdsmiljø, ledelse. til Center for HR med fokus på forandringer, psykisk arbejdsmiljø, ledelse til Job og kompetenceprofil Januar 2016 VORES UDFORDRING I den offentlige sektor er vi i gang med en større transformation af velfærden, som handler

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

100% Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu?

100% Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu? Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu? 100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse - fra en kommune der gerne vil kende sin besøgelsestid...

Læs mere

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 05-10-2014 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Overordnet

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune.

Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune. LEDELSESGRUNDLAG Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune. Ledelse i Høje-Taastrup Kommune hviler på kommunens fire værdier: Helhed Ledere i Høje-Taastrup

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune 1 Indledning Stillingen som Centerchef for det nyoprettede Center for Dagtilbud og Skole er ledig til besættelse

Læs mere