Djøfere og kommuner i bevægelse. Djøfernes kompetenceprofiler i kommunerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djøfere og kommuner i bevægelse. Djøfernes kompetenceprofiler i kommunerne"

Transkript

1 1 Djøfere og kommuner i bevægelse Djøfernes kompetenceprofiler i kommunerne

2 2 Indhold Indledning Side 03 Kommuner i konstant udvikling Side 04 Djøfernes kompetenceprofiler i kommunerne Side 05 Kompetenceprofil 1 Faglig specialist Side 06 Kompetenceprofil 2 Faglig generalist Side 07 Kompetenceprofil 3 Stabsfunktionsspecialist Side 08 Kompetenceprofil 4 Stabsfunktionsgeneralist Side 10 Kompetenceprofil 5 Projektleder Side 11 Artikel om Stabsfunktionsgeneralist Udvis vovemod kast dig ud i det! Side 13 Artikel om Stabsfunktionsspecialist Korrekt sagsbehandling handler også om jura Side 17 Artikel om Faglig generalist Stort spillerum og tæt på det politiske niveau Side 21 Djøfere i bevægelse Karriereovervejelser for djøfere i kommunerne Side 24 Et fælles projekt mellem KL og Djøf Pjecen er blevet til i et fælles projekt mellem KL og Djøf. Vidensgrundlaget består af en række fokusgruppeinterviews med kommunalt ansatte djøfere og ledere gennemført i Som baggrund for pjecen ligger endvidere en lille survey blandt udvalgte ressourcepersoner i kommunerne, samt en systematisk gennemgang af eksisterende materiale om djøfernes opgaver og kompetenceprofiler. KL og Djøf Tekst: Anne Jøker. Analyse og Rådgivning samt KL og Djøf Interviews og portrætartikler: Ida Høeck Fotos til interviews: Sonja Iskov (s. 12, 15, 16, 19, 20 og 23) Grafisk design: g7.dk, Tryk: PR Offset ApS

3 3 Hvilke arbejdsopgaver løfter de kommunalt ansatte djøfere? Hvilke kompetencer bringer de i spil? Og hvordan skaber de værdi i kommunerne? Hvordan kan kommunerne optimere brugen af djøfernes kompetencer? Og hvilke udviklingsmuligheder har kommunalt ansatte djøfere? Med denne pjece ønsker KL og Djøf at give nogle svar på ovenstående spørgsmål. Vi har valgt at give pjecen titlen Djøfere og kommuner i bevægelse. Som det vil fremgå, er kommunerne nemlig inde i en rivende udvikling en udvikling, djøf-medarbejdere også bidrager positivt til. Pjecen henvender sig derfor både til dig, der er kommunalt ansat djøfer og interesserer dig for, hvilke spændende udviklingsmuligheder, der er i den kommunale verden, og til dig som djøfer, der overvejer at søge ansættelse i en kommune. Endvidere henvender pjecen sig til kommunale ledere, der ønsker at bruge deres samfundsvidenskabeligt uddannede arbejdskraft bedst muligt eller som ønsker at hente inspiration til rekrutteringen af nye medarbejdere. God læselyst Djøf og Kommurnes Landsforening

4 4 Kommuner i konstant udvikling Kommunerne er i bevægelse! På den ene side mødes kommunerne generelt med høje forventninger om velfærdsydelser af høj kvalitet. Og på den anden side er kommunernes rammevilkår i konstant udvikling: Forskydninger i befolkningens sammensætning øger presset på nogle ydelser og letter presset på andre. Det økonomiske tilbageslag siden 2008 har resulteret i nogle år med stramme budgetter. Og på velfærdsområderne implementerer kommunerne i disse år store reformkomplekser eksempelvis på folkeskole-, beskæftigelses- og sundhedsområderne. Mange funktioner gennemgår en professionalisering, og mange kommuner har i de senere år opbygget en høj ekspertise in house. Eksempelvis sparer kommunerne mange ressourcer på bedre indkøb. Det sparer institutionerne for både tid og udgifter, men det kræver også en central indkøbsorganisation, der kan analysere, forhandle og implementere indkøbsaftalerne i kommunen. I sådanne processer og mange andre bidrager djøfere med deres særlige kompetencer. I det følgende beskrives fem idealtypiske kompetenceprofiler for djøf-gruppen. Endvidere præsenteres tre portrætter to af djøfere og et af en leder af djøfere. Kort sagt er kommunerne i konstant udvikling. Også i forhold til arbejdsgange og organisering. Kommunerne er på mange fronter gået foran med at udvikle nye løsninger, gennemføre strukturændringer og øge innovation og teknologi, som er både billigere og bedre. Et andet eksempel er det specialiserede socialområde, hvor kommunerne nu har standset væksten i udgifterne. Det skyldes ikke mindst en bedre styringsindsats blandt andet i form af tilpasning af serviceniveauer, udarbejdelse af kvalitetsstandarder, budgetopfølgning og meget andet.

5 5 Djøfernes kompetenceprofiler i kommunerne Hvad laver djøferne? Djøfere i kommunerne varetager en bred vifte af erhvervsfunktioner. Arbejdsdagen kan være sammensat af både driftsmæssige, analytiske og udviklingsprægede opgaver. Selvom den enkelte djøfers opgaveportefølje således er unik, er det alligevel muligt at identificere nogle hovedtræk hos kommunale medarbejdere med djøf-baggrund eller djøf-lignende funktioner. Hovedkategorierne af opgaver kan inddeles i fem idealtypiske kompetenceprofiler. Kompetenceprofiler: 1. Faglig specialist 2. Faglig generalist 3. Stabsfunktionspecialist 4. Stabsfunktionsgeneralist 5. Projektleder Profilerne er som nævnt idealtyper. I praksis vil opgaverne for den enkelte djøfer spænde over flere kompetenceprofiler. En projektleder varetager f.eks. typisk også andre opgaver end projektledelse og har udover projektledelseskompetencer også kompetencer knyttet til en anden eller flere andre profiler.

6 6 Kompetenceprofil 1 Faglig specialist Den faglige specialist løser opgaver indenfor et bestemt fagligt område (f.eks. beskæftigelses- eller social- og sundhedsområdet), hvor specialisten har en særlig ekspertise. Opgavevaretagelsen fordrer en stor og specialiseret viden indenfor et afgrænset felt. Den faglige specialist er et fagligt fyrtårn på sit område og arbejder i dybden med opgaverne. Den faglige specialist kan være beskæftiget med følgende: - Controlling og økonomistyring - Arbejdsmarkedsjura - Optimering af sagsgange, lean mv. - IT-fagsystemer - Digitalisering - Ejendomssalg - Forsikring - Arbejdsmiljø - Sundhedsøkonomi Den faglige specialist kan have følgende faglige og metodiske kompetencer: - Har en dyb viden og indsigt på et specifikt fagligt felt, herunder om lovgivning, traditioner og kultur. Evner at sætte sig ind i den nyeste viden på det givne faglige felt og er på forkant med den langsigtede udvikling. Kan håndtere de problemstillinger, der er knyttet til området, så der sikres en optimal opgaveløsning. Tager et væsentligt ansvar for at sikre og udvikle den daglige kvalitet i arbejdet. Den faglige specialist kan have følgende organisatoriske kompetencer: - Helhedssyn på ressourceanvendelsen og sikring af, at den begrundes fagligt og økonomisk. Har forståelse for den enkelte ansattes ejerskab og medansvar for kommunens og forvaltningens/ centrets/afdelingens drift, målopfyldelse og strategi. Den faglige specialist kan have følgende personlige kompetencer: - Udøver ofte i vid udstrækning selvledelse. Har en høj grad af ansvarlighed, når det gælder det faglige område. Er bevidst om egne faglige kompetencer og søger viden og vejledning, når der er behov herfor. Trives med udvikling af egen ekspertviden.

7 7 Kompetenceprofil 2 Faglig generalist Den faglige generalist løser opgaver af generel karakter indenfor et bestemt fagligt område. Opgavevaretagelsen forudsætter en bred og generel viden. Den faglige generalist arbejder i bredden med opgaverne og er beskæftiget indenfor et af de store velfærdsområder (f.eks. beskæftigelses-, sundheds-, ældre- eller folkeskoleområdet). Den faglige generalist kan være beskæftiget med følgende: - Sagsbehandlingsopgaver, f.eks. klagesagsbehandling - Planlægningsopgaver - Politikformulering - Sagsfremstilling til politisk beslutning - Analyser af fremtidige behov for ydelser på området - Brugertilfredshedsundersøgelser - Regional interessevaretagelse - Målformulering og målopfølgning - Budgetanalyser - Kvalitetskontrol - Metode og redskabsudvikling Den faglige generalist kan have følgende faglige og metodiske kompetencer: - Analytiske færdigheder. Er i stand til at kortlægge økonomiske og personalemæssige konsekvenser af nye tiltag. Kan facilitere forandringsprocesser og understøtte implementering af nye metoder. Kan levere faglig, ledelsesmæssig sparring og rådgivning i strategiske spørgsmål. Den faglige generalist kan have følgende organisatoriske kompetencer: - Indsigt i og forståelse for det politiske grundlag for udvikling af området. Er bevidst om - og understøtter - opfyldelsen af områdets målsætninger, strategier mv. Er i stand til at oversætte politiske og ledelsesmæssige beslutninger til kolleger og borgere. Den faglige generalist kan have følgende personlige kompetencer: - Kommunikative evner. Er i stand til at kommunikere med kolleger og ledere på alle niveauer i organisationen. Bidrager til et højt informationsniveau og en højnelse af det tværfaglige samarbejde på området. Trives med at bygge bro mellem medarbejdere og ledelse.

8 8 Kompetenceprofil 3 Stabsfunktionsspecialist Stabsfunktionsspecialisten løser specialiserede opgaver indenfor et afgrænset felt og er beskæftiget på et af de tværgående områder i kommunen (f.eks. økonomi- eller personaleafdelingen). Stabsfunktionsspecialisten er placeret tæt på ledelsen og har en særlig ekspertise. Stabsfunktionsspecialisten arbejder i dybden med opgaverne. Stabsfunktionsspecialisten kan eksempelvis være beskæftiget med følgende: - Personalejura - Udbud - Indkøb - Kommunikation - Budget og regnskab - Økonomistyring - IT - Erhvervsområdet - Kompetenceudvikling Stabsfunktionsspecialisten kan have følgende faglige og metodiske kompetencer: - Udvikling af metoder og tilgange indenfor et specifikt, fagligt arbejdsområde. Formår at bidrage konstruktivt, så der kan findes lokale løsninger, der lever op til lovgivningens krav på området. Udarbejde og fortolke prognoser og have blik for behov for nye tiltag på området. Besidde formidlingskompetencer og kunne håndtere pressen, have kendskab til særlige aftaler og retningslinjer på personaleområdet. Kan gøre brug af særlige, statistiske metoder eller økonomistyringsværktøjer. Stabsfunktionsspecialisten kan have følgende organisatoriske kompetencer: - Er i stand til at koordinere på tværs af afdelinger, centre, forvaltninger mv. Har et bredt kendskab til virksomheder beliggende i kommunen og er på forkant med ændrede vilkår eller behov. Stabsfunktionsspecialisten kan have følgende personlige kompetencer: - Grundighed, forståelse for konteksten og evnen til at samarbejde. Formår at håndtere sin rolle i en støttefunktion og forholder sig (selv)kritisk og reflekteret til sin rolle. Trives med at løse specialopgaver og større analyseopgaver.

9 9

10 10 Kompetenceprofil 4 Stabsfunktionsgeneralist Stabsfunktionsgeneralisten løser generelle opgaver på tværs af kommunen og ofte indenfor hele den kommunale opgaveportefølje. Stabsfunktionsgeneralisten arbejder tæt på ledelsen og besidder en generel viden om et eller flere af de fagområder, der understøtter kommunens kerneopgave. Stabsfunktionsgeneralisten arbejder primært i bredden med opgaverne. Stabsfunktionsgeneralisten kan være beskæftiget med følgende: - Strategisk ledelsessparring - Sekretariatsbetjening af direktionen - Taleskrivning - Ledelsesevaluering - Ledelsesudvikling - Organisationsudvikling - Effektiviseringsprojekter på kerneområderne eller blandt støttefunktionerne - Politikerbetjening - Innovationsprojekter nye måder at gøre tingene på Stabsfunktionsgeneralisten kan have følgende faglige og metodiske kompetencer: - Kan facilitere processer for både store og små grupper og på alle niveauer i kommunen blandt medarbejdere, ledere, ansatte, politikere og borgere. Har en generel viden om det kommunale selvstyre, opgaver og udfordringer. Kan transformere og oversætte gode resultater på et fagområde til andre områder. Stabsfunktionsgeneralisten kan have følgende organisatoriske kompetencer: - Har forståelse for og indsigt i de politiske beslutningsprocesser. Udviser respekt for og bevidsthed om de demokratiske processer. Har et bredt kendskab til kommunens opbygning og struktur. Stabsfunktionsgeneralisten kan have følgende personlige kompetencer: - Trives med at sætte forandringer i gang. Er nysgerrig og har interesse for den samfundsmæssige udvikling og dennes betydning for den kommunale opgavevaretagelse.

11 11 Kompetenceprofil 5 Projektleder Projektlederen arbejder med styring og ledelse af projekter. Opgaverne varetages med vægt på metodik, sys tematik, kommunikation og koordinering. Projektlederen kan eksempelvis være beskæftiget med følgende: Styring og ledelse af en bred vifte af kommunale projekter, eksempelvis indenfor: - Evaluering af forebyggende indsats på ældreområdet - Udvikling af effektive arbejdsgange ved bevilling af hjælpemidler - Revision af mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger - Formulering af en ny kulturpolitik - Forenkling af kommunens styringskoncepter - Kanalstrategi for borgerhenvendelser ved byggesagsbehandling Projektlederen kan have følgende organisatoriske kompetencer: - Har et indgående kendskab til organisationen og indsigt i, hvilke faglige kompetencer/eksperter, det vil være hensigtsmæssigt at bemande projektgruppe, styregruppe og referencegruppe med. Projektlederen kan have følgende personlige kompetencer: - Kan udvikle et godt klima i projektgruppen. Udøver engagement, som er med til at fremme det gode projektforløb. Er i stand til at håndtere konflikter og balancere interessemodsætninger - Trives med at etablere netværk internt i kommunen med relevans for opgaveløsningen, men også eksternt på tværs af kommuner og med andre interessenter f.eks. KL, statslige styrelser, ministerier, private leverandører mv. Projektlederen kan have følgende faglige og metodiske kompetencer: - Behersker diverse projektledelsesværktøjer. Er i stand til at sikre sig - og forvalte - det fornødne mandat, tage styringen og balancere interessenter. Formår at motivere og skabe engagement og fremdrift i projekter, så de gennemføres til aftalt tid under overhold else af både målsætning, ressourcer og budget. Evner at formidle resultater til interessenter og tilpasse formidlingen til modtagerne.

12 12 Pernille Kvarning Cand. scient. pol. Født 1962 Stabschef i Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune

13 13 Stabsfunktionsgeneralist Udvis vovemod kast dig ud i det! Det er stabschef Pernille Kvarnings ledelsesmæssige motto. Mod og lyst til at fremme forandringer, evne til samarbejde og et analytisk beredskab. Det er kompetencer, djøfere skal besidde for at være attraktive for kommunerne. Mod til forandring Hvis vi vil forandring, fordi vi tror på, at forandringen i sidste ende giver en bedre service til borgerne, så skal vi turde gøre tingene anderledes og det kræver vovemod. Det er det mod, jeg forsøger at få i spil hos mine medarbejdere, fortæller Pernille. Pernille er leder af en tværgående stabsfunktion med ansvar for strategi, kommunikation og erhverv. I sekretariatet er 11 ud af de 12 medarbejdere akademikere. De løfter en række større, strategiske udviklingsprojekter på tværs af kommunen og understøtter de mere faglige projekter i tæt samarbejde med fagcentrene. Et af de større strategiske projekter er at udvikle Lyngby-Taarbæk som vidensby i samarbejde med erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner. Opgaverne i staben spænder vidt - fra organisations- og ledelsesudvikling, effektiviseringsprojekter, strategisk kommunikation over erhvervs- og klimaområdet til understøttelse af kommunens interessevaretagelse på det regionale område. Psykisk robusthed er et must Vil man være med til at forandre, så skal man vide med sig selv, at det ikke er en popularitetskonkurrence, man indgår i. Det er ikke altid, organisationen Djøfere har typisk hele det samfundsvidenskabelige metodeapparat med, som de kan bringe i spil, når der skal laves en analyse. De har været ude og snuse til mange forskellige metoder. Den sociologiske, den historisk-kilde-kritiske, den økonomiske, den politologiske. Det giver en bred betragtning på problemstillingerne... efterspørger de forandringer, du kommer med. Der vil altid være andre synspunkter på, hvad der er vejen frem eller den rigtige timing. Trives man bedst i et konfliktfrit miljø, så vil man ikke trives i sådan en stabsfunktion. Du skal kunne hvile i dig selv og kunne rumme, at der er ting, der arbejder imod dig. Kunsten er at kunne skille tingene ad og ikke gøre det personligt, men holde en professionel, men stadig engageret distance til opgaven. Det kræver en psykisk robusthed at tåle den mos, der kan opstå. Samtidig kræver det en høj etik og bevidsthed om, hvordan du går til opgaven og påvirker for at skabe forandring. Det er helt afgørende, at det sker med respekt for andres faglighed. Bred opgaveportefølje Pernille forklarer, at i en kommune af Lyngby-Taarbæks størrelse med ca borgere er der ikke opgavevolumen eller økonomi til at have mange specialister med et meget afgrænset fagområde ansat, som man kan opleve det i staten eller i de større kommuner. Her skal man kunne løfte mange forskelligartede typer af opgaver. Men kravet om alsidighed ser hun som en fordel, idet det giver mulighed for at gøre brug af en bred vifte af kompetencer. Organisationsforståelse en særlig djøf-faglighed Pernille understreger, at djøfere ikke er

14 14 Udvis vovemod kast dig ud i det! en ensrettet, uniformeret gruppe. Det er en gruppe med forskellige kompetencer. Det kan til tider være svært at skelne djøfere fra andre akademikergrupper. Alligevel trækker hun organisations- og ledelsesforståelse frem som noget særligt, der karakteriserer djøfere. Samfundsvidenskabeligt uddannede akademikere er nok bedre til at forstå den kommunale struktur. De kan forstå og aflæse den politiske virkelighed. Det er min erfaring, at djøfere er bedre til at acceptere de demokratiske vilkår, også når det kan virke irrationelt og labilt. De accepterer i højere grad, at nogen er valgt til at beslutte og sætte rammer for deres faglige virke. De fagprofessionelle, det kan være arkitekter eller ingeniører, bliver i højere grad frustrerede. De er drevet af faglige idealer på en anden måde end djøfgruppen, som bedre kan tåle, at ting handles af, og løsningen er et resultat af et kompromis. Det er jo embedsmandsrollen par excellence at være i stand til uden skelen til partifarve at arbejde loyalt for de beslutninger, der er truffet. Hvis jeg skal pege på en særlig djøf-faglighed, så er det netop at støtte op omkring den politiske ledelse. Analytisk beredskab Et analytisk beredskab er et andet karakteristikum, Pernille trækker frem, når hun skal karakterisere de kompetencer, djøf-gruppen bidrager med i kommunerne. Djøfere har typisk hele det samfundsvidenskabelige metodeapparat med, som de kan bringe i spil, når der skal laves en analyse. De har været ude og snuse til mange forskellige metoder. Den sociologiske, den historisk-kilde-kritiske, den økonomiske, den politologiske. Det giver en bred betragtning på problemstillingerne. Det er givende for sagens substans at få bragt andre perspektiver ind holdt op imod f.eks. en isoleret økonomisk betragtning. Det er klart min oplevelse, at det brede perspektiv er mere hjælpsomt for dem, der skal træffe afgørelsen. De i stand til at skære en sag til. Ofte har fagfolkene en så stor viden om et felt, at det bliver pakket ind i så mange lag, at det kan være svært at få fat i sagens kerne. Her kan djøferne bistå og gøre den akademiske disciplin mere operationel ved at medvirke til, at nok er nok nu er det nødvendige og tilstrækkelige grundlag til stede for at kunne træffe en beslutning. Fare for selvtilstrækkelighed Pernille understreger, at djøfere typisk evner at se det hele lidt fra oven og generelt er hurtige til at orientere sig i en problemstilling. Det føromtalte analyseredskab bruges som et kompas, uanset om det er skole- eller ældreområdet eller et helt tredje område, der er i fokus. Bagsiden af denne medalje er, at djøferne tror, de kan alting selv. Derfor er det vigtigt, siger hun, at djøferne husker at være ydmyge overfor ikke at kende området i dybden. Det er essentielt, at djøfere har forståelse for, at den viden andre faggrupper sidder med, også kan være berigende og skal gives kredit. Forventninger til djøfere Det er netop de relationelle kompetencer, der bliver særligt behov for hos djøf-gruppen i fremtiden, mener Pernille. Vi djøfere kan godt være noget tromlende. Af og til er det opgaven at optræde som brutalis vi har fået en opgave, og deadline skal bare nås. Men det er vigtigt, at vi kan arbejde sammen med andre faggrupper på tværs af de logikker, vi ikke umiddelbart deler. Samarbejdet er en nødvendighed for at finde de kreative og gode løsninger. Pernille fremhæver, at djøferne skal kunne arbejde som forbindelsesofficerer mellem ledelse og medarbejdere. Ofte har djøf-gruppen ikke så meget på spil, som andre faggrupper kan have, og det kræver både proceskompetencer og organisationsforståelse at håndtere dette. Jeg ser en væsentlig opgave i at få sat lys på sprækkerne. At få frem, hvor vi som organisation står på de tyndeste ben og er allermest skrøbelige. Det er en kunst at få afdækket. Det kræver i særlig grad relationelle kompetencer at komme ind under hele det lag af strategi og styringsparadigmer på en ordentlig Samfundsvidenskabeligt uddannede akademikere er nok bedre til at forstå den kommunale struktur. De kan forstå og aflæse den politiske virkelighed. måde og få fat i dem, der måske ikke engang selv oplever, at de har brug for hjælp. Det kan virkelig rykke noget, hvis det bliver grebet rigtigt an. En succeshistorie Der er mange succeshistorier, når det gælder effekt af djøf-gruppens indsatser i Lyngby-Taarbæk. Pernille fremhæver projektet med at skabe en vidensby i samarbejde med erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner: Her er det lykkes en medarbejder - netop ved at gøre brug af proceskompetencer og organisationsforståelse - at forhindre os i at forskanse os i vores egen skal. Jeg er ked af at sige det, men vi har nok, som mange andre kommuner og organisationer i øvrigt, en tendens til at optræde lidt omnipotente og have patent på de gode løsninger uden at lytte og lære. Derfor er det vidunderligt at have nogle djøfere, der kan lukke organisationen op i forhold til omverdenen. Vi bliver opmærksomme på, hvad det er, de andre siger til os. Hvordan de forstår os. Det bidrager til, at vi transformerer os over i nogle nye forståelser af os selv som kommune. Vi kan bare ikke løse det selv vi er i virkeligheden ekstremt afhængige af andre. Sover godt om natten Jeg sover rigtig godt om natten, jeg har nogle dygtige medarbejdere ansat, som har den nødvendige fornemmelse for, hvad der foregår rundt omkring i organisationen og qua det ved, hvornår jeg skal orienteres eller inddrages. De har masser af energi og gåpåmod. De har en ekstremt stor pligtmoral og loyalitetsforpligtelse.

15 15 Pernille Kvarning Cand. scient. pol. Født 1962 Stabschef i Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune 2012 Stabschef i strategi, kommunikation og erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune 2009 Sekretariatschef i Lyngby-Taarbæk Kommune 2008 Udlånt fra Kommunernes Landsforening (KL) til Lyngby-Taarbæk Kommune 1994 Chefkonsulent i Kommunernes Landsforening Fagkonsulent på social- og arbejdsmarkedsom- rådet, fagkonsulent på børne- og kulturområdet, i direktionssekretariatet Arbejdsmarkedspolitisk konsulent i Kvindeligt Arbejdsforbund

16 16 Juridisk specialist Karl Bøtker Cand.jur. Født 1966 Fuldmægtig i Gentofte Kommune, Social og Sundhed

17 17 Stabsfunktionsspecialist Korrekt sagsbehandling - handler også om jura Karl Bøtker karakteriserer sig selv som lidt af en blodhund, der sætter snuden i sporet og endevender hver en relevant sten, når de komplicerede sager lander på hans skrivebord. Stabsfunktionsspecialist Karl er juridisk fuldmægtig i Gentofte Kommune, en hovedstadskommune med godt indbyggere. Karl har i 15 år været beskæftiget med juridiske problemstillinger på det sociale område. Tidligere var børne- og skoleområdet også en del af hans kompetencefelt, men i dag er det centreret om socialretlige og sundhedsretlige problemstillinger samt den forvaltningsret, der er knyttet til disse to lovområder. Karl er ansat i en stabsfunktion i den forvaltning, der har ansvar for sundhed, ældre og handicappede samt arbejdsmarkedsområdet. Jeg får travlt med valg i 2013 og Jeg er ansvarlig for afviklingen af valg til Seniorrådet, som afholdes i 2013 og til Integrationsrådet, som afvikles i Derudover er jeg valgsekretær, altså den administrativt ansvarlige, på et af kommunens 10 valgsteder ved kommunal- og regionsrådsvalget til november. Og så har vi også valg til Europarådet i Det er jo ikke raketvidenskab, men der skal være styr på tingene... Juridisk sparring og sagsbehandling Juridisk sparring til sagsbehandlere og ledere indenfor social- og sundhedsområdet udgør kerneopgaven. Det er typisk i sager, der er meget komplekse sagsbehandleren er i tvivl og har brug for sparring f.eks. om, hvordan en skrivelse skal formuleres. Det kan også dreje sig om henvendelser vedrørende borgere, der har boet på et plejehjem og nu er afgået ved døden. Det kan være pårørende eller advokater, der ønsker aktindsigt i afdødes helbredstilstand. Typisk er man her interesseret i at vide, om den pågældende var ved sin fornufts fulde brug på det tidspunkt, der blev skrevet testamente. Her er lovgivningen meget kompleks, og det er derfor kringlet at skrive de afgørelser, så i den type sager er jeg med til at træffe afgørelse, forklarer Karl. Der skal være styr på tingene Karl er formand for Det Kommunale Pensionsnævn, der træffer afgørelser om førtidspension. Derudover er han sekretær for Integrationsrådet, som rådgiver Kommunalbestyrelsen om integration af flygtninge og indvandrere. Karl forudser, at afvikling af valg vil fylde en del de kommende år. Jeg får travlt med valg i 2013 og Jeg er ansvarlig for afviklingen af valg til Seniorrådet, som afholdes i 2013 og til Integrationsrådet, som afvikles i Derudover er jeg valgsekretær, altså den administrativt ansvarlige, på et af kommunens 10 valgsteder ved kommunal- og regionsrådsvalget til november. Og så har vi også valg til Europarådet i Det er jo ikke raketvidenskab, men der skal være styr på tingene. Der er bare ikke noget, der må gå galt. Der må ikke kludres, så nogle eksempelvis får udleveret flere stemmesedler. Det er en både sjov og spændende opgave, specielt når det går godt. Arbejdstid Karl vurderer, at han bruger ca. 70 pct. af sin arbejdstid ved sit skrivebord ofte

18 18 Korrekt sagsbehandling - handler også om jura Du skal have lyst til at arbejde i en stor og kompleks organisation. Jeg forundres fortsat over, hvor stor sådan en kommune er, og hvor mange forskelligartede opgaver der løses i samme organisation. Nu har jeg været her i 15 år og har da et vist indblik, men der er fortsat områder, jeg ikke kender... fordybet i en sag eller problemstilling, der skal undersøges til bunds. Den øvrige tid går bl.a. med en lang række faste møder. Pensionsnævnet afholder møder 1-2 gange om måneden. Omhyggelig & grundig Jeg er omhyggelig med de ting, jeg har med at gøre. Jeg undersøger sagerne til bunds, når jeg kan komme til det, og det nyder jeg. Jeg finder det både fagligt udfordrende og interessant, når jeg med stor grundighed forfølger en sag. Selvfølgelig er der situationer, hvor jeg må skyde fra hoften, men så tydeliggør jeg, at det er konditionerne, beretter Karl. Når sagsbehandlerne har brug for råd, så forsøger jeg at hjælpe dem, så godt jeg kan, med de spørgsmål, de har, så de kan løfte deres opgaver. Min grundighed bidrager til, at sagsbehandlerne får hjælp til mere komplekse sager. Min opgave er at bistå, at sagsbehandlingen er korrekt, og at vi som kommune ikke begår fejl. Et godt råd til kommende kommunalt ansatte djøfere Du skal have lyst til at arbejde i en stor og kompleks organisation. Jeg forundres fortsat over, hvor stor sådan en kommune er, og hvor mange forskelligartede opgaver, der løses i samme organisation. Nu har jeg været her i 16 år og har da et vist indblik, men der er fortsat områder, jeg ikke kender. Du skal have lyst til at virke i en afvekslende dagligdag. Har du lyst til at være tæt på borgerne, så skal du gå efter kommunen, lyder Karls råd. Derfor skal en leder ansætte sådan en som mig Som jurist har jeg en anden faglighed end min chef, men generelt er det min opfattelse, at det højner niveauet at anvende sin faglighed i løsningen af sager. Har man en faglighed, som lederen ikke har, så kan man tilføre nogle ekstra facetter på opgaveløsningen. Jeg har opbygget en forståelse for, hvad der administrativt kan og bør gøres i de forskellige opgaver, jeg er involveret i. Jeg har en fornemmelse af det politiske landskab. På den baggrund kan jeg gøre min leder opmærksom, når mine advarselslamper tænder måske skal den centrale juridiske afdeling eller andre orienteres eller inddrages.

19 19 Juridisk specialist Karl Bøtker Cand.jur. Født 1966 Fuldmægtig i Gentofte Kommune, Social og Sundhed Joberfaring: 1996 Fuldmægtig i Roskilde Stiftsøvrighed Fuldmægtig i Kirkeministeriet Fuldmægtig i Lolland-Falster 1997 Fuldmægtig i Lolland-Falsters Stiftsøvrighed Efteruddannelse: Tillidsrepræsentantuddannelse i Djøf-regi

20 20 Generalist på dagtilbudsområdet Mette Lunau Larsen Cand.scient.pol. Født 1975 Udviklingskonsulent i Odder Kommune, Byrådsservice

21 21 Faglig generalist Stort spillerum og tæt på det politiske niveau Odder er en af landets mindste kommuner med knap indbyggere. Der er således ikke mange djøfere ansat i den østjyske kommune. Til gengæld er der højt til loftet og et stort spillerum, beretter Mette Lunau Larsen, der er en af de få djøfere i kommunen. Faglig generalist Mette er ansat som udviklingskonsulent i Byrådsservice og har ansvaret for dagtilbudsområdet. Mette har sit forvaltningsområde i rummet mellem den fagansvarlige direktør og daginstitutionslederne. Jeg vil karakterisere mig selv som faglig generalist, da jeg løser alle de opgaver, der er på dagtilbudsområdet. Det spænder bredt, virkelig bredt. Lige fra at lave rammer for det kommunale tilsyn i daginstitutionerne, til godkendelse af private pasningsordninger, til at være projektleder på fremtidens dagtilbud, hvor jeg formulerer oplæg til strategi, deltager i udvalgsmøder mv. Jeg er involveret, når der skal skaffes praktikpladser til daginstitutionerne og pædagogiske assistentelever. Jeg laver kvalitetsrapporter, forældretilfredshedsundersøgelser og lige nu gælder det forældrenes stillingtagen til frokostordning i institutionerne, fortæller Mette med begejstring. og stabsfunktionsgeneralist Jeg er også stabsfunktionsgeneralist. Min funktion er også at løfte tværgående opgaver, som rækker ud over dagtilbudsområdet. Jeg har lavet information til borgerne om kommunens serviceniveau de såkaldte kvalitetskontrakter. Jeg laver ligestillingsredegørelse og er med i revideringen af styringskonceptet og Jeg har et meget stort spillerum i min opgaveløsning. Der er fuld tillid til mine kompetencer til at løse opgaverne, og det betyder, at jeg får et stort selvstændigt ansvar. Til tider kommer der opgaver på områder, jeg intet kender til i forvejen. Så gælder det om at få sat sig ind i det. ledelsesaftalerne for hele kommunen. Jeg er projektleder på formulering af byrådets politikker eksempelvis Politik for Børn & Unge. Jeg betjener direktionen med notater om dette eller hint og har senest lavet et notat om fordele og ulemper ved at indgå i offentligt-privat samarbejde i forbindelse med et muligt vejprojekt. Lige nu er jeg optaget af udarbejdelsen af vores kanalstrategi, hvor jeg er projektleder. Gennem hvilke kanaler skal vi kommunikere med borgerne? Er de digitale kanaler de billigste? Måske er det billigere med telefonisk kontakt? Hvilke selvbetjeningsløsninger skal vi tilbyde? Hvordan får vi høstet gevinsterne, da vi skal aflevere penge til staten? Det er brede opgaver, men det er fantastisk spændende. Stort spillerum og højt til loftet Mette beretter om en kultur, hvor der er masser af plads til at udfolde sig og tænke nyt. Mette har tidligere arbejdet i større organisationer i både staten og regionen. Men her er hun tæt både på dem, der har direkte kontakt med borgerne, topledelsen og politikerne. Jeg har et meget stort spillerum i min opgaveløsning. Der er fuld tillid til mine kompetencer til at løse opgaverne, og det betyder, at jeg får et stort selvstændigt ansvar. Til tider kommer der opgaver på områder, jeg intet kender til i forvejen. Så gælder det om at få sat sig ind i det. Her kommer mit metodeberedskab i anvendelse. Jeg kan hurtigt sætte mig ind i et nyt område. Det er en klar fordel, at jeg deltager i udvalgsmøder og direktionsmøder, når mine sager er på. Det giver en god indsigt i, hvad politikerne og direktørerne er optagede af og lægger vægt på. Så sørger jeg selvfølgelig for at kunne klæde alle bedst muligt på til at kunne træffe beslutninger på et veloplyst grundlag.

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

En strategi for god ledelse i Norddjurs

En strategi for god ledelse i Norddjurs En strategi for god ledelse i Norddjurs indledning Denne pjece handler om ledelsesgrundlaget for Norddjurs Kommune. Om de visioner, strategier, spilleregler og værdier, ledelsen arbejder efter. Om hvilke

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område JOB OG KRAVPROFIL Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område 1. Det tekniske område Det tekniske område er en del af direktørområdet for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik. Det

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere