Djøfere og kommuner i bevægelse. Djøfernes kompetenceprofiler i kommunerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djøfere og kommuner i bevægelse. Djøfernes kompetenceprofiler i kommunerne"

Transkript

1 1 Djøfere og kommuner i bevægelse Djøfernes kompetenceprofiler i kommunerne

2 2 Indhold Indledning Side 03 Kommuner i konstant udvikling Side 04 Djøfernes kompetenceprofiler i kommunerne Side 05 Kompetenceprofil 1 Faglig specialist Side 06 Kompetenceprofil 2 Faglig generalist Side 07 Kompetenceprofil 3 Stabsfunktionsspecialist Side 08 Kompetenceprofil 4 Stabsfunktionsgeneralist Side 10 Kompetenceprofil 5 Projektleder Side 11 Artikel om Stabsfunktionsgeneralist Udvis vovemod kast dig ud i det! Side 13 Artikel om Stabsfunktionsspecialist Korrekt sagsbehandling handler også om jura Side 17 Artikel om Faglig generalist Stort spillerum og tæt på det politiske niveau Side 21 Djøfere i bevægelse Karriereovervejelser for djøfere i kommunerne Side 24 Et fælles projekt mellem KL og Djøf Pjecen er blevet til i et fælles projekt mellem KL og Djøf. Vidensgrundlaget består af en række fokusgruppeinterviews med kommunalt ansatte djøfere og ledere gennemført i Som baggrund for pjecen ligger endvidere en lille survey blandt udvalgte ressourcepersoner i kommunerne, samt en systematisk gennemgang af eksisterende materiale om djøfernes opgaver og kompetenceprofiler. KL og Djøf Tekst: Anne Jøker. Analyse og Rådgivning samt KL og Djøf Interviews og portrætartikler: Ida Høeck Fotos til interviews: Sonja Iskov (s. 12, 15, 16, 19, 20 og 23) Grafisk design: g7.dk, Tryk: PR Offset ApS

3 3 Hvilke arbejdsopgaver løfter de kommunalt ansatte djøfere? Hvilke kompetencer bringer de i spil? Og hvordan skaber de værdi i kommunerne? Hvordan kan kommunerne optimere brugen af djøfernes kompetencer? Og hvilke udviklingsmuligheder har kommunalt ansatte djøfere? Med denne pjece ønsker KL og Djøf at give nogle svar på ovenstående spørgsmål. Vi har valgt at give pjecen titlen Djøfere og kommuner i bevægelse. Som det vil fremgå, er kommunerne nemlig inde i en rivende udvikling en udvikling, djøf-medarbejdere også bidrager positivt til. Pjecen henvender sig derfor både til dig, der er kommunalt ansat djøfer og interesserer dig for, hvilke spændende udviklingsmuligheder, der er i den kommunale verden, og til dig som djøfer, der overvejer at søge ansættelse i en kommune. Endvidere henvender pjecen sig til kommunale ledere, der ønsker at bruge deres samfundsvidenskabeligt uddannede arbejdskraft bedst muligt eller som ønsker at hente inspiration til rekrutteringen af nye medarbejdere. God læselyst Djøf og Kommurnes Landsforening

4 4 Kommuner i konstant udvikling Kommunerne er i bevægelse! På den ene side mødes kommunerne generelt med høje forventninger om velfærdsydelser af høj kvalitet. Og på den anden side er kommunernes rammevilkår i konstant udvikling: Forskydninger i befolkningens sammensætning øger presset på nogle ydelser og letter presset på andre. Det økonomiske tilbageslag siden 2008 har resulteret i nogle år med stramme budgetter. Og på velfærdsområderne implementerer kommunerne i disse år store reformkomplekser eksempelvis på folkeskole-, beskæftigelses- og sundhedsområderne. Mange funktioner gennemgår en professionalisering, og mange kommuner har i de senere år opbygget en høj ekspertise in house. Eksempelvis sparer kommunerne mange ressourcer på bedre indkøb. Det sparer institutionerne for både tid og udgifter, men det kræver også en central indkøbsorganisation, der kan analysere, forhandle og implementere indkøbsaftalerne i kommunen. I sådanne processer og mange andre bidrager djøfere med deres særlige kompetencer. I det følgende beskrives fem idealtypiske kompetenceprofiler for djøf-gruppen. Endvidere præsenteres tre portrætter to af djøfere og et af en leder af djøfere. Kort sagt er kommunerne i konstant udvikling. Også i forhold til arbejdsgange og organisering. Kommunerne er på mange fronter gået foran med at udvikle nye løsninger, gennemføre strukturændringer og øge innovation og teknologi, som er både billigere og bedre. Et andet eksempel er det specialiserede socialområde, hvor kommunerne nu har standset væksten i udgifterne. Det skyldes ikke mindst en bedre styringsindsats blandt andet i form af tilpasning af serviceniveauer, udarbejdelse af kvalitetsstandarder, budgetopfølgning og meget andet.

5 5 Djøfernes kompetenceprofiler i kommunerne Hvad laver djøferne? Djøfere i kommunerne varetager en bred vifte af erhvervsfunktioner. Arbejdsdagen kan være sammensat af både driftsmæssige, analytiske og udviklingsprægede opgaver. Selvom den enkelte djøfers opgaveportefølje således er unik, er det alligevel muligt at identificere nogle hovedtræk hos kommunale medarbejdere med djøf-baggrund eller djøf-lignende funktioner. Hovedkategorierne af opgaver kan inddeles i fem idealtypiske kompetenceprofiler. Kompetenceprofiler: 1. Faglig specialist 2. Faglig generalist 3. Stabsfunktionspecialist 4. Stabsfunktionsgeneralist 5. Projektleder Profilerne er som nævnt idealtyper. I praksis vil opgaverne for den enkelte djøfer spænde over flere kompetenceprofiler. En projektleder varetager f.eks. typisk også andre opgaver end projektledelse og har udover projektledelseskompetencer også kompetencer knyttet til en anden eller flere andre profiler.

6 6 Kompetenceprofil 1 Faglig specialist Den faglige specialist løser opgaver indenfor et bestemt fagligt område (f.eks. beskæftigelses- eller social- og sundhedsområdet), hvor specialisten har en særlig ekspertise. Opgavevaretagelsen fordrer en stor og specialiseret viden indenfor et afgrænset felt. Den faglige specialist er et fagligt fyrtårn på sit område og arbejder i dybden med opgaverne. Den faglige specialist kan være beskæftiget med følgende: - Controlling og økonomistyring - Arbejdsmarkedsjura - Optimering af sagsgange, lean mv. - IT-fagsystemer - Digitalisering - Ejendomssalg - Forsikring - Arbejdsmiljø - Sundhedsøkonomi Den faglige specialist kan have følgende faglige og metodiske kompetencer: - Har en dyb viden og indsigt på et specifikt fagligt felt, herunder om lovgivning, traditioner og kultur. Evner at sætte sig ind i den nyeste viden på det givne faglige felt og er på forkant med den langsigtede udvikling. Kan håndtere de problemstillinger, der er knyttet til området, så der sikres en optimal opgaveløsning. Tager et væsentligt ansvar for at sikre og udvikle den daglige kvalitet i arbejdet. Den faglige specialist kan have følgende organisatoriske kompetencer: - Helhedssyn på ressourceanvendelsen og sikring af, at den begrundes fagligt og økonomisk. Har forståelse for den enkelte ansattes ejerskab og medansvar for kommunens og forvaltningens/ centrets/afdelingens drift, målopfyldelse og strategi. Den faglige specialist kan have følgende personlige kompetencer: - Udøver ofte i vid udstrækning selvledelse. Har en høj grad af ansvarlighed, når det gælder det faglige område. Er bevidst om egne faglige kompetencer og søger viden og vejledning, når der er behov herfor. Trives med udvikling af egen ekspertviden.

7 7 Kompetenceprofil 2 Faglig generalist Den faglige generalist løser opgaver af generel karakter indenfor et bestemt fagligt område. Opgavevaretagelsen forudsætter en bred og generel viden. Den faglige generalist arbejder i bredden med opgaverne og er beskæftiget indenfor et af de store velfærdsområder (f.eks. beskæftigelses-, sundheds-, ældre- eller folkeskoleområdet). Den faglige generalist kan være beskæftiget med følgende: - Sagsbehandlingsopgaver, f.eks. klagesagsbehandling - Planlægningsopgaver - Politikformulering - Sagsfremstilling til politisk beslutning - Analyser af fremtidige behov for ydelser på området - Brugertilfredshedsundersøgelser - Regional interessevaretagelse - Målformulering og målopfølgning - Budgetanalyser - Kvalitetskontrol - Metode og redskabsudvikling Den faglige generalist kan have følgende faglige og metodiske kompetencer: - Analytiske færdigheder. Er i stand til at kortlægge økonomiske og personalemæssige konsekvenser af nye tiltag. Kan facilitere forandringsprocesser og understøtte implementering af nye metoder. Kan levere faglig, ledelsesmæssig sparring og rådgivning i strategiske spørgsmål. Den faglige generalist kan have følgende organisatoriske kompetencer: - Indsigt i og forståelse for det politiske grundlag for udvikling af området. Er bevidst om - og understøtter - opfyldelsen af områdets målsætninger, strategier mv. Er i stand til at oversætte politiske og ledelsesmæssige beslutninger til kolleger og borgere. Den faglige generalist kan have følgende personlige kompetencer: - Kommunikative evner. Er i stand til at kommunikere med kolleger og ledere på alle niveauer i organisationen. Bidrager til et højt informationsniveau og en højnelse af det tværfaglige samarbejde på området. Trives med at bygge bro mellem medarbejdere og ledelse.

8 8 Kompetenceprofil 3 Stabsfunktionsspecialist Stabsfunktionsspecialisten løser specialiserede opgaver indenfor et afgrænset felt og er beskæftiget på et af de tværgående områder i kommunen (f.eks. økonomi- eller personaleafdelingen). Stabsfunktionsspecialisten er placeret tæt på ledelsen og har en særlig ekspertise. Stabsfunktionsspecialisten arbejder i dybden med opgaverne. Stabsfunktionsspecialisten kan eksempelvis være beskæftiget med følgende: - Personalejura - Udbud - Indkøb - Kommunikation - Budget og regnskab - Økonomistyring - IT - Erhvervsområdet - Kompetenceudvikling Stabsfunktionsspecialisten kan have følgende faglige og metodiske kompetencer: - Udvikling af metoder og tilgange indenfor et specifikt, fagligt arbejdsområde. Formår at bidrage konstruktivt, så der kan findes lokale løsninger, der lever op til lovgivningens krav på området. Udarbejde og fortolke prognoser og have blik for behov for nye tiltag på området. Besidde formidlingskompetencer og kunne håndtere pressen, have kendskab til særlige aftaler og retningslinjer på personaleområdet. Kan gøre brug af særlige, statistiske metoder eller økonomistyringsværktøjer. Stabsfunktionsspecialisten kan have følgende organisatoriske kompetencer: - Er i stand til at koordinere på tværs af afdelinger, centre, forvaltninger mv. Har et bredt kendskab til virksomheder beliggende i kommunen og er på forkant med ændrede vilkår eller behov. Stabsfunktionsspecialisten kan have følgende personlige kompetencer: - Grundighed, forståelse for konteksten og evnen til at samarbejde. Formår at håndtere sin rolle i en støttefunktion og forholder sig (selv)kritisk og reflekteret til sin rolle. Trives med at løse specialopgaver og større analyseopgaver.

9 9

10 10 Kompetenceprofil 4 Stabsfunktionsgeneralist Stabsfunktionsgeneralisten løser generelle opgaver på tværs af kommunen og ofte indenfor hele den kommunale opgaveportefølje. Stabsfunktionsgeneralisten arbejder tæt på ledelsen og besidder en generel viden om et eller flere af de fagområder, der understøtter kommunens kerneopgave. Stabsfunktionsgeneralisten arbejder primært i bredden med opgaverne. Stabsfunktionsgeneralisten kan være beskæftiget med følgende: - Strategisk ledelsessparring - Sekretariatsbetjening af direktionen - Taleskrivning - Ledelsesevaluering - Ledelsesudvikling - Organisationsudvikling - Effektiviseringsprojekter på kerneområderne eller blandt støttefunktionerne - Politikerbetjening - Innovationsprojekter nye måder at gøre tingene på Stabsfunktionsgeneralisten kan have følgende faglige og metodiske kompetencer: - Kan facilitere processer for både store og små grupper og på alle niveauer i kommunen blandt medarbejdere, ledere, ansatte, politikere og borgere. Har en generel viden om det kommunale selvstyre, opgaver og udfordringer. Kan transformere og oversætte gode resultater på et fagområde til andre områder. Stabsfunktionsgeneralisten kan have følgende organisatoriske kompetencer: - Har forståelse for og indsigt i de politiske beslutningsprocesser. Udviser respekt for og bevidsthed om de demokratiske processer. Har et bredt kendskab til kommunens opbygning og struktur. Stabsfunktionsgeneralisten kan have følgende personlige kompetencer: - Trives med at sætte forandringer i gang. Er nysgerrig og har interesse for den samfundsmæssige udvikling og dennes betydning for den kommunale opgavevaretagelse.

11 11 Kompetenceprofil 5 Projektleder Projektlederen arbejder med styring og ledelse af projekter. Opgaverne varetages med vægt på metodik, sys tematik, kommunikation og koordinering. Projektlederen kan eksempelvis være beskæftiget med følgende: Styring og ledelse af en bred vifte af kommunale projekter, eksempelvis indenfor: - Evaluering af forebyggende indsats på ældreområdet - Udvikling af effektive arbejdsgange ved bevilling af hjælpemidler - Revision af mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger - Formulering af en ny kulturpolitik - Forenkling af kommunens styringskoncepter - Kanalstrategi for borgerhenvendelser ved byggesagsbehandling Projektlederen kan have følgende organisatoriske kompetencer: - Har et indgående kendskab til organisationen og indsigt i, hvilke faglige kompetencer/eksperter, det vil være hensigtsmæssigt at bemande projektgruppe, styregruppe og referencegruppe med. Projektlederen kan have følgende personlige kompetencer: - Kan udvikle et godt klima i projektgruppen. Udøver engagement, som er med til at fremme det gode projektforløb. Er i stand til at håndtere konflikter og balancere interessemodsætninger - Trives med at etablere netværk internt i kommunen med relevans for opgaveløsningen, men også eksternt på tværs af kommuner og med andre interessenter f.eks. KL, statslige styrelser, ministerier, private leverandører mv. Projektlederen kan have følgende faglige og metodiske kompetencer: - Behersker diverse projektledelsesværktøjer. Er i stand til at sikre sig - og forvalte - det fornødne mandat, tage styringen og balancere interessenter. Formår at motivere og skabe engagement og fremdrift i projekter, så de gennemføres til aftalt tid under overhold else af både målsætning, ressourcer og budget. Evner at formidle resultater til interessenter og tilpasse formidlingen til modtagerne.

12 12 Pernille Kvarning Cand. scient. pol. Født 1962 Stabschef i Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune

13 13 Stabsfunktionsgeneralist Udvis vovemod kast dig ud i det! Det er stabschef Pernille Kvarnings ledelsesmæssige motto. Mod og lyst til at fremme forandringer, evne til samarbejde og et analytisk beredskab. Det er kompetencer, djøfere skal besidde for at være attraktive for kommunerne. Mod til forandring Hvis vi vil forandring, fordi vi tror på, at forandringen i sidste ende giver en bedre service til borgerne, så skal vi turde gøre tingene anderledes og det kræver vovemod. Det er det mod, jeg forsøger at få i spil hos mine medarbejdere, fortæller Pernille. Pernille er leder af en tværgående stabsfunktion med ansvar for strategi, kommunikation og erhverv. I sekretariatet er 11 ud af de 12 medarbejdere akademikere. De løfter en række større, strategiske udviklingsprojekter på tværs af kommunen og understøtter de mere faglige projekter i tæt samarbejde med fagcentrene. Et af de større strategiske projekter er at udvikle Lyngby-Taarbæk som vidensby i samarbejde med erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner. Opgaverne i staben spænder vidt - fra organisations- og ledelsesudvikling, effektiviseringsprojekter, strategisk kommunikation over erhvervs- og klimaområdet til understøttelse af kommunens interessevaretagelse på det regionale område. Psykisk robusthed er et must Vil man være med til at forandre, så skal man vide med sig selv, at det ikke er en popularitetskonkurrence, man indgår i. Det er ikke altid, organisationen Djøfere har typisk hele det samfundsvidenskabelige metodeapparat med, som de kan bringe i spil, når der skal laves en analyse. De har været ude og snuse til mange forskellige metoder. Den sociologiske, den historisk-kilde-kritiske, den økonomiske, den politologiske. Det giver en bred betragtning på problemstillingerne... efterspørger de forandringer, du kommer med. Der vil altid være andre synspunkter på, hvad der er vejen frem eller den rigtige timing. Trives man bedst i et konfliktfrit miljø, så vil man ikke trives i sådan en stabsfunktion. Du skal kunne hvile i dig selv og kunne rumme, at der er ting, der arbejder imod dig. Kunsten er at kunne skille tingene ad og ikke gøre det personligt, men holde en professionel, men stadig engageret distance til opgaven. Det kræver en psykisk robusthed at tåle den mos, der kan opstå. Samtidig kræver det en høj etik og bevidsthed om, hvordan du går til opgaven og påvirker for at skabe forandring. Det er helt afgørende, at det sker med respekt for andres faglighed. Bred opgaveportefølje Pernille forklarer, at i en kommune af Lyngby-Taarbæks størrelse med ca borgere er der ikke opgavevolumen eller økonomi til at have mange specialister med et meget afgrænset fagområde ansat, som man kan opleve det i staten eller i de større kommuner. Her skal man kunne løfte mange forskelligartede typer af opgaver. Men kravet om alsidighed ser hun som en fordel, idet det giver mulighed for at gøre brug af en bred vifte af kompetencer. Organisationsforståelse en særlig djøf-faglighed Pernille understreger, at djøfere ikke er

14 14 Udvis vovemod kast dig ud i det! en ensrettet, uniformeret gruppe. Det er en gruppe med forskellige kompetencer. Det kan til tider være svært at skelne djøfere fra andre akademikergrupper. Alligevel trækker hun organisations- og ledelsesforståelse frem som noget særligt, der karakteriserer djøfere. Samfundsvidenskabeligt uddannede akademikere er nok bedre til at forstå den kommunale struktur. De kan forstå og aflæse den politiske virkelighed. Det er min erfaring, at djøfere er bedre til at acceptere de demokratiske vilkår, også når det kan virke irrationelt og labilt. De accepterer i højere grad, at nogen er valgt til at beslutte og sætte rammer for deres faglige virke. De fagprofessionelle, det kan være arkitekter eller ingeniører, bliver i højere grad frustrerede. De er drevet af faglige idealer på en anden måde end djøfgruppen, som bedre kan tåle, at ting handles af, og løsningen er et resultat af et kompromis. Det er jo embedsmandsrollen par excellence at være i stand til uden skelen til partifarve at arbejde loyalt for de beslutninger, der er truffet. Hvis jeg skal pege på en særlig djøf-faglighed, så er det netop at støtte op omkring den politiske ledelse. Analytisk beredskab Et analytisk beredskab er et andet karakteristikum, Pernille trækker frem, når hun skal karakterisere de kompetencer, djøf-gruppen bidrager med i kommunerne. Djøfere har typisk hele det samfundsvidenskabelige metodeapparat med, som de kan bringe i spil, når der skal laves en analyse. De har været ude og snuse til mange forskellige metoder. Den sociologiske, den historisk-kilde-kritiske, den økonomiske, den politologiske. Det giver en bred betragtning på problemstillingerne. Det er givende for sagens substans at få bragt andre perspektiver ind holdt op imod f.eks. en isoleret økonomisk betragtning. Det er klart min oplevelse, at det brede perspektiv er mere hjælpsomt for dem, der skal træffe afgørelsen. De i stand til at skære en sag til. Ofte har fagfolkene en så stor viden om et felt, at det bliver pakket ind i så mange lag, at det kan være svært at få fat i sagens kerne. Her kan djøferne bistå og gøre den akademiske disciplin mere operationel ved at medvirke til, at nok er nok nu er det nødvendige og tilstrækkelige grundlag til stede for at kunne træffe en beslutning. Fare for selvtilstrækkelighed Pernille understreger, at djøfere typisk evner at se det hele lidt fra oven og generelt er hurtige til at orientere sig i en problemstilling. Det føromtalte analyseredskab bruges som et kompas, uanset om det er skole- eller ældreområdet eller et helt tredje område, der er i fokus. Bagsiden af denne medalje er, at djøferne tror, de kan alting selv. Derfor er det vigtigt, siger hun, at djøferne husker at være ydmyge overfor ikke at kende området i dybden. Det er essentielt, at djøfere har forståelse for, at den viden andre faggrupper sidder med, også kan være berigende og skal gives kredit. Forventninger til djøfere Det er netop de relationelle kompetencer, der bliver særligt behov for hos djøf-gruppen i fremtiden, mener Pernille. Vi djøfere kan godt være noget tromlende. Af og til er det opgaven at optræde som brutalis vi har fået en opgave, og deadline skal bare nås. Men det er vigtigt, at vi kan arbejde sammen med andre faggrupper på tværs af de logikker, vi ikke umiddelbart deler. Samarbejdet er en nødvendighed for at finde de kreative og gode løsninger. Pernille fremhæver, at djøferne skal kunne arbejde som forbindelsesofficerer mellem ledelse og medarbejdere. Ofte har djøf-gruppen ikke så meget på spil, som andre faggrupper kan have, og det kræver både proceskompetencer og organisationsforståelse at håndtere dette. Jeg ser en væsentlig opgave i at få sat lys på sprækkerne. At få frem, hvor vi som organisation står på de tyndeste ben og er allermest skrøbelige. Det er en kunst at få afdækket. Det kræver i særlig grad relationelle kompetencer at komme ind under hele det lag af strategi og styringsparadigmer på en ordentlig Samfundsvidenskabeligt uddannede akademikere er nok bedre til at forstå den kommunale struktur. De kan forstå og aflæse den politiske virkelighed. måde og få fat i dem, der måske ikke engang selv oplever, at de har brug for hjælp. Det kan virkelig rykke noget, hvis det bliver grebet rigtigt an. En succeshistorie Der er mange succeshistorier, når det gælder effekt af djøf-gruppens indsatser i Lyngby-Taarbæk. Pernille fremhæver projektet med at skabe en vidensby i samarbejde med erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner: Her er det lykkes en medarbejder - netop ved at gøre brug af proceskompetencer og organisationsforståelse - at forhindre os i at forskanse os i vores egen skal. Jeg er ked af at sige det, men vi har nok, som mange andre kommuner og organisationer i øvrigt, en tendens til at optræde lidt omnipotente og have patent på de gode løsninger uden at lytte og lære. Derfor er det vidunderligt at have nogle djøfere, der kan lukke organisationen op i forhold til omverdenen. Vi bliver opmærksomme på, hvad det er, de andre siger til os. Hvordan de forstår os. Det bidrager til, at vi transformerer os over i nogle nye forståelser af os selv som kommune. Vi kan bare ikke løse det selv vi er i virkeligheden ekstremt afhængige af andre. Sover godt om natten Jeg sover rigtig godt om natten, jeg har nogle dygtige medarbejdere ansat, som har den nødvendige fornemmelse for, hvad der foregår rundt omkring i organisationen og qua det ved, hvornår jeg skal orienteres eller inddrages. De har masser af energi og gåpåmod. De har en ekstremt stor pligtmoral og loyalitetsforpligtelse.

15 15 Pernille Kvarning Cand. scient. pol. Født 1962 Stabschef i Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune 2012 Stabschef i strategi, kommunikation og erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune 2009 Sekretariatschef i Lyngby-Taarbæk Kommune 2008 Udlånt fra Kommunernes Landsforening (KL) til Lyngby-Taarbæk Kommune 1994 Chefkonsulent i Kommunernes Landsforening Fagkonsulent på social- og arbejdsmarkedsom- rådet, fagkonsulent på børne- og kulturområdet, i direktionssekretariatet Arbejdsmarkedspolitisk konsulent i Kvindeligt Arbejdsforbund

16 16 Juridisk specialist Karl Bøtker Cand.jur. Født 1966 Fuldmægtig i Gentofte Kommune, Social og Sundhed

17 17 Stabsfunktionsspecialist Korrekt sagsbehandling - handler også om jura Karl Bøtker karakteriserer sig selv som lidt af en blodhund, der sætter snuden i sporet og endevender hver en relevant sten, når de komplicerede sager lander på hans skrivebord. Stabsfunktionsspecialist Karl er juridisk fuldmægtig i Gentofte Kommune, en hovedstadskommune med godt indbyggere. Karl har i 15 år været beskæftiget med juridiske problemstillinger på det sociale område. Tidligere var børne- og skoleområdet også en del af hans kompetencefelt, men i dag er det centreret om socialretlige og sundhedsretlige problemstillinger samt den forvaltningsret, der er knyttet til disse to lovområder. Karl er ansat i en stabsfunktion i den forvaltning, der har ansvar for sundhed, ældre og handicappede samt arbejdsmarkedsområdet. Jeg får travlt med valg i 2013 og Jeg er ansvarlig for afviklingen af valg til Seniorrådet, som afholdes i 2013 og til Integrationsrådet, som afvikles i Derudover er jeg valgsekretær, altså den administrativt ansvarlige, på et af kommunens 10 valgsteder ved kommunal- og regionsrådsvalget til november. Og så har vi også valg til Europarådet i Det er jo ikke raketvidenskab, men der skal være styr på tingene... Juridisk sparring og sagsbehandling Juridisk sparring til sagsbehandlere og ledere indenfor social- og sundhedsområdet udgør kerneopgaven. Det er typisk i sager, der er meget komplekse sagsbehandleren er i tvivl og har brug for sparring f.eks. om, hvordan en skrivelse skal formuleres. Det kan også dreje sig om henvendelser vedrørende borgere, der har boet på et plejehjem og nu er afgået ved døden. Det kan være pårørende eller advokater, der ønsker aktindsigt i afdødes helbredstilstand. Typisk er man her interesseret i at vide, om den pågældende var ved sin fornufts fulde brug på det tidspunkt, der blev skrevet testamente. Her er lovgivningen meget kompleks, og det er derfor kringlet at skrive de afgørelser, så i den type sager er jeg med til at træffe afgørelse, forklarer Karl. Der skal være styr på tingene Karl er formand for Det Kommunale Pensionsnævn, der træffer afgørelser om førtidspension. Derudover er han sekretær for Integrationsrådet, som rådgiver Kommunalbestyrelsen om integration af flygtninge og indvandrere. Karl forudser, at afvikling af valg vil fylde en del de kommende år. Jeg får travlt med valg i 2013 og Jeg er ansvarlig for afviklingen af valg til Seniorrådet, som afholdes i 2013 og til Integrationsrådet, som afvikles i Derudover er jeg valgsekretær, altså den administrativt ansvarlige, på et af kommunens 10 valgsteder ved kommunal- og regionsrådsvalget til november. Og så har vi også valg til Europarådet i Det er jo ikke raketvidenskab, men der skal være styr på tingene. Der er bare ikke noget, der må gå galt. Der må ikke kludres, så nogle eksempelvis får udleveret flere stemmesedler. Det er en både sjov og spændende opgave, specielt når det går godt. Arbejdstid Karl vurderer, at han bruger ca. 70 pct. af sin arbejdstid ved sit skrivebord ofte

18 18 Korrekt sagsbehandling - handler også om jura Du skal have lyst til at arbejde i en stor og kompleks organisation. Jeg forundres fortsat over, hvor stor sådan en kommune er, og hvor mange forskelligartede opgaver der løses i samme organisation. Nu har jeg været her i 15 år og har da et vist indblik, men der er fortsat områder, jeg ikke kender... fordybet i en sag eller problemstilling, der skal undersøges til bunds. Den øvrige tid går bl.a. med en lang række faste møder. Pensionsnævnet afholder møder 1-2 gange om måneden. Omhyggelig & grundig Jeg er omhyggelig med de ting, jeg har med at gøre. Jeg undersøger sagerne til bunds, når jeg kan komme til det, og det nyder jeg. Jeg finder det både fagligt udfordrende og interessant, når jeg med stor grundighed forfølger en sag. Selvfølgelig er der situationer, hvor jeg må skyde fra hoften, men så tydeliggør jeg, at det er konditionerne, beretter Karl. Når sagsbehandlerne har brug for råd, så forsøger jeg at hjælpe dem, så godt jeg kan, med de spørgsmål, de har, så de kan løfte deres opgaver. Min grundighed bidrager til, at sagsbehandlerne får hjælp til mere komplekse sager. Min opgave er at bistå, at sagsbehandlingen er korrekt, og at vi som kommune ikke begår fejl. Et godt råd til kommende kommunalt ansatte djøfere Du skal have lyst til at arbejde i en stor og kompleks organisation. Jeg forundres fortsat over, hvor stor sådan en kommune er, og hvor mange forskelligartede opgaver, der løses i samme organisation. Nu har jeg været her i 16 år og har da et vist indblik, men der er fortsat områder, jeg ikke kender. Du skal have lyst til at virke i en afvekslende dagligdag. Har du lyst til at være tæt på borgerne, så skal du gå efter kommunen, lyder Karls råd. Derfor skal en leder ansætte sådan en som mig Som jurist har jeg en anden faglighed end min chef, men generelt er det min opfattelse, at det højner niveauet at anvende sin faglighed i løsningen af sager. Har man en faglighed, som lederen ikke har, så kan man tilføre nogle ekstra facetter på opgaveløsningen. Jeg har opbygget en forståelse for, hvad der administrativt kan og bør gøres i de forskellige opgaver, jeg er involveret i. Jeg har en fornemmelse af det politiske landskab. På den baggrund kan jeg gøre min leder opmærksom, når mine advarselslamper tænder måske skal den centrale juridiske afdeling eller andre orienteres eller inddrages.

19 19 Juridisk specialist Karl Bøtker Cand.jur. Født 1966 Fuldmægtig i Gentofte Kommune, Social og Sundhed Joberfaring: 1996 Fuldmægtig i Roskilde Stiftsøvrighed Fuldmægtig i Kirkeministeriet Fuldmægtig i Lolland-Falster 1997 Fuldmægtig i Lolland-Falsters Stiftsøvrighed Efteruddannelse: Tillidsrepræsentantuddannelse i Djøf-regi

20 20 Generalist på dagtilbudsområdet Mette Lunau Larsen Cand.scient.pol. Født 1975 Udviklingskonsulent i Odder Kommune, Byrådsservice

21 21 Faglig generalist Stort spillerum og tæt på det politiske niveau Odder er en af landets mindste kommuner med knap indbyggere. Der er således ikke mange djøfere ansat i den østjyske kommune. Til gengæld er der højt til loftet og et stort spillerum, beretter Mette Lunau Larsen, der er en af de få djøfere i kommunen. Faglig generalist Mette er ansat som udviklingskonsulent i Byrådsservice og har ansvaret for dagtilbudsområdet. Mette har sit forvaltningsområde i rummet mellem den fagansvarlige direktør og daginstitutionslederne. Jeg vil karakterisere mig selv som faglig generalist, da jeg løser alle de opgaver, der er på dagtilbudsområdet. Det spænder bredt, virkelig bredt. Lige fra at lave rammer for det kommunale tilsyn i daginstitutionerne, til godkendelse af private pasningsordninger, til at være projektleder på fremtidens dagtilbud, hvor jeg formulerer oplæg til strategi, deltager i udvalgsmøder mv. Jeg er involveret, når der skal skaffes praktikpladser til daginstitutionerne og pædagogiske assistentelever. Jeg laver kvalitetsrapporter, forældretilfredshedsundersøgelser og lige nu gælder det forældrenes stillingtagen til frokostordning i institutionerne, fortæller Mette med begejstring. og stabsfunktionsgeneralist Jeg er også stabsfunktionsgeneralist. Min funktion er også at løfte tværgående opgaver, som rækker ud over dagtilbudsområdet. Jeg har lavet information til borgerne om kommunens serviceniveau de såkaldte kvalitetskontrakter. Jeg laver ligestillingsredegørelse og er med i revideringen af styringskonceptet og Jeg har et meget stort spillerum i min opgaveløsning. Der er fuld tillid til mine kompetencer til at løse opgaverne, og det betyder, at jeg får et stort selvstændigt ansvar. Til tider kommer der opgaver på områder, jeg intet kender til i forvejen. Så gælder det om at få sat sig ind i det. ledelsesaftalerne for hele kommunen. Jeg er projektleder på formulering af byrådets politikker eksempelvis Politik for Børn & Unge. Jeg betjener direktionen med notater om dette eller hint og har senest lavet et notat om fordele og ulemper ved at indgå i offentligt-privat samarbejde i forbindelse med et muligt vejprojekt. Lige nu er jeg optaget af udarbejdelsen af vores kanalstrategi, hvor jeg er projektleder. Gennem hvilke kanaler skal vi kommunikere med borgerne? Er de digitale kanaler de billigste? Måske er det billigere med telefonisk kontakt? Hvilke selvbetjeningsløsninger skal vi tilbyde? Hvordan får vi høstet gevinsterne, da vi skal aflevere penge til staten? Det er brede opgaver, men det er fantastisk spændende. Stort spillerum og højt til loftet Mette beretter om en kultur, hvor der er masser af plads til at udfolde sig og tænke nyt. Mette har tidligere arbejdet i større organisationer i både staten og regionen. Men her er hun tæt både på dem, der har direkte kontakt med borgerne, topledelsen og politikerne. Jeg har et meget stort spillerum i min opgaveløsning. Der er fuld tillid til mine kompetencer til at løse opgaverne, og det betyder, at jeg får et stort selvstændigt ansvar. Til tider kommer der opgaver på områder, jeg intet kender til i forvejen. Så gælder det om at få sat sig ind i det. Her kommer mit metodeberedskab i anvendelse. Jeg kan hurtigt sætte mig ind i et nyt område. Det er en klar fordel, at jeg deltager i udvalgsmøder og direktionsmøder, når mine sager er på. Det giver en god indsigt i, hvad politikerne og direktørerne er optagede af og lægger vægt på. Så sørger jeg selvfølgelig for at kunne klæde alle bedst muligt på til at kunne træffe beslutninger på et veloplyst grundlag.

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse + Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse Medindflydelse nytter Den økonomiske krise har medført stramme kommunale budgetter. Kommunerne står over for udfordringen

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2009. Vejen til drømmejobbet. Danmarks måske stærkeste netværk

DJØF. Karriereguide 2009. Vejen til drømmejobbet. Danmarks måske stærkeste netværk DJØF Karriereguide 2009 Vejen til drømmejobbet Danmarks måske stærkeste netværk XXXXXXKURSERXXXXXXÅBE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKURS XXXXXXXDIPLO XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÅB XXXXXXXÅBENXUDDAN

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Snerrer du ad medarbejderne?

Snerrer du ad medarbejderne? Offentlig Ledelse 02 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 Snerrer du ad medarbejderne? Kend dine derailers negativ adfærd, du bør tage alvorligt som

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fremtidens kontorarbejde

Fremtidens kontorarbejde Fremtidens kontorarbejde Analyse af udviklingstendenser i jobindhold og kvalifikationskrav August 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank:

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Hvad lederuddannelse betyder for lederen selv og for lederens omgivelser lederweb.dk 2 Om Væksthus for Ledelse Få din lederuddannelse til at skabe ringe

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere