Redaktørberetning for 1. halvår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktørberetning for 1. halvår 2013"

Transkript

1 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T Jacob Mollerup D E 14. august 2013 Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2013 I. Overblik Afsnit II kommenterer store redaktionelle kampagner og deres indbyggede risici med udgangspunkt i Danmark på piller. Afsnit III påpeger, at programoplysningerne ofte er for sparsomme. Afsnit IV kommer med kritik og forslag omkring fire programetiske temaer rettelser, sponsorering, DR på Facebook og skjult kamera. Afsnit V omtaler tre nye elementer i Et skarpere DR herunder især direktionens tiltrængte opprioritering af etikarbejdet. Afsnit VI kommenterer beretningens tre bilag, der rummer statistik over henvendelser, en gennemgang af større klagetemaer samt en oversigt over den konkrete klagebehandling i hhv. Pressenævnet og hos lytternes og seernes redaktør.

2 2 II. Store redaktionelle kampagner store faldgruber DR bringer i dag fornuftigt nok - egenreklamer for udsendelser og historier på tværs af medieplatformene. Man bruger også fornuftigt nok den samme grundresearch som udgangspunkt for nyhedshistorier, der f.eks. kan komme i samme dags magasiner, radioaviser, tv-aviser og i versioner på dr.dk, tekst-tv, smartphones osv. Det er meget relevant at bruge disse muligheder, men jo større maskine der sættes i gang, desto større omtanke kræver det. DR leverede et godt eksempel på problematikken i april måned, da kampagnen Danmark på piller løb af stabelen med omkring 160 forskellige udsendelser og indslag over tre uger. Der kan siges meget godt om, at DR satte fokus på hele pilleforbruget med så stor en satsning. Alligevel er der grund til, at DR ser selvkritisk på forløbet. Det var en massiv kampagne, hvor centrale udsagn blev gentaget igen og igen. Når DR organiserer en så markant dækning, skal den leve op til de højeste standarder. Den indbyggede risiko er, at bestemte forenklinger og skarpt vinklede udsagn gentages så systematisk, at det, der startede som kritisk journalistik, ender med mere at ligne propaganda. Så galt gik det ikke med DR s store kampagne. I sidste ende kom man alt i alt rimeligt rundt om problemerne og fik nuancerne med. Men der var væsentlige problemer undervejs. Bl.a. blev enkelte udsagn fra de tre udsendelser Danmark på piller og enkelte klip fra en dokumentar markedsført så voldsomt, at det i alle henseender blev for meget. Det illustrerer hvor vigtigt det er, at der er nogen i ledelsen, der fra starten reelt har det store overblik og har tid og mulighed for at sikre, at man opretholder alsidighed og saglighed i dækningen. Der var desværre også slør i flere centrale teser i Danmark på piller. Blot et enkelt eksempel. Satsningen blev skudt i gang med det ofte gentagne udsagn: Danskerne spiser mere medicin end nogensinde før også langt mere end vore skandinaviske naboer. Sidste del af dette udsagn er der

3 3 ikke sikker dokumentation for. De tilgængelige statistikker tyder på, at billedet faktisk varierer meget fra område til område. DR skal udøve særlig stor varsomhed, når man sætter hele kampagnemaskinen i bevægelse. Kunsten er at lave de store satsninger, som på den ene side er baseret på en grundig fælles research og på den anden side udføres af selvstændigt tænkende og kritiske redaktioner, som tilsammen skaber dybde og alsidighed. Det kræver styring - og mangfoldighed. Og det kræver også evnen til at fastholde den seriøse journalistik, hvis særinteresser går til modangreb. III. Hvad er det for en udsendelse? Alle er enige om, at seerne skal have relevante informationer om den enkelte udsendelse, og at det er vigtigt, at der for hver udsendelse er en klar kontrakt med seerne, så man forstår de præmisser, den enkelte udsendelse er lavet på. Tidligere beretninger har foreslået en egentlig varedeklaration, men det er blevet afvist med det gode argument, at det ville blive for formalistisk og være svært at håndtere. Problemet er imidlertid, at DR på nogle områder har beskåret de informationer, der gives til seerne. Mest markant er problemet, hvis man som seer alene finder en udsendelse via DR NU på dr.dk. Her er der ofte ingen oplysninger om f.eks. produktionsår eller tidligere udsendelser. Produktionsår udelades endda ofte i rulleteksterne og fornyet streaming af gamle udsendelser lanceres jævnligt som premierer. Da DR netop regner med, at en voksende del af seerne vil se tv via nettet, er det utilfredsstillende, at man her ikke giver fyldestgørende information om den enkelte udsendelse - samt i øvrigt om, hvem man kan sende kritik, forslag og kommentarer til. Problemet forstærkes af, at de gamle programhjemmesider der ofte indeholdt en del uddybende information er ved at blive nedlagt eller nedprioriteret.

4 4 Spørgsmålet om, hvordan man sikrer, at relevante programoplysninger følger en streamet udsendelse, kan i øvrigt også være relevant i forbindelse med fremtidig udnyttelse af DR-indhold på andres platforme. Helt overvejende overholdes de programetiske regler om mærkningen af genudsendelser i DR s egne programtekster i tv-oversigten på dr.dk og på tekst-tv. Men der er en række punkter, hvor man ikke lever op til ånden i reglerne. To eksempler: - Omredigerede udsendelser fremstår jævnligt som nye udsendelser uden oplysninger om, hvad de er lavet på basis af. - Nichekanalerne er undtaget fra reglerne om (G)-oplysninger, men når DR3 f.eks. markedsfører større programserier, fremgår det typisk end ikke af programomtalen, hvis DR tidligere har sendt dem. IV. Rettelser, spons, Facebook og skjult kamera Fire korte kommentarer til nogle tilbagevendende programetiske temaer: Rettelser: DR s praksis for at bringe rettelser og korrektioner er forbedret markant de seneste år, og DR s Programetik har med virkningen fra 30. april 2013 fået et helt nyt kapitel med klare retningslinjer for rettelser på alle platforme. På nyhedsområdet kan indsatsen løbende følges på Fejl og Fakta på dr.dk/nyheder. Da dette er rimeligt velfungerende, burde tiden også være moden til, at DR Nyheder gør mere reklame for sin egen indsats f.eks. ved flere links, lejlighedsvise spots mv. Den tilsvarende webside for hele DR der ligger på dr.dk/omdr fungerer fortsat ikke efter hensigten. Sponsorering: Der er indført nye skærpede regler pr. 1. juli 2013, men der er grund til at pege på en stor mangel i den nuværende praksis. Siden 2009 har det i

5 5 disse beretninger været foreslået, at DR aktivt laver en særlig opfølgning og kontrol for at sikre, at der ikke foreligger skjult sponsorering i forbindelse med udsendelser lavet af eksterne producenter. Information er næppe nok. I mange andre erhvervsmæssige sammenhænge har man stillet krav til virksomheder i forskellige brancher om, at de aktivt skal sikre sig, at deres underleverandører reelt lever op til de lovede etiske normer. Det vil være logisk, hvis også DR tog denne forholdsregel. Samtidig vil det være logisk, hvis DR var mere åben om den samlede anvendelse af sponsorater og partnerskaber. Det bør være muligt at følge tendenserne på dette område herunder også om sponsorater fremmer bestemte programmæssige prioriteringer. DR s brug af Facebook. I september 2012 trådte nye retningslinjer for DR s brug af sociale medier i kraft. De fastslog, at man skulle passe på hyppigheden af henvisninger til f.eks. Facebook. Videre hed i det nye afsnit i DR s Programetik: Sociale medier er et supplement til DRs egne kanaler. Det er ikke en erstatning for dr.dk, det er én blandt mange muligheder for kontakt, DR har ingen lukkede konkurrencer, quizzer og lignende og alle har ret til at deltage i det indhold vi producerer, også ikke-facebook-brugere Da Facebook ofte er ganske effektivt og nemt at bruge, er der imidlertid i praksis en tendens til, at DR nedprioriterer eller helt nedlægger programhjemmesider på dr.dk og i stedet flytter den løbende kommunikation med brugerne over på Facebook. For nogle programmer er det uddybede programomtaler, opfølgende omtale af tidligere historier, arrangerede live-debatter osv. For flere af DR s mest populære programmer lever man således i praksis ikke op til de nye retningslinjer. Skjult kamera I konkrete klagesager har det i flere tilfælde vist sig, at der var igangsat optagelser med skjult kamera eller brug af gatecrash, uden at der forelå en forudgående skriftlig godkendelse fra den ansvarlige direktør. Det er vigtigt at indskærpe og overholde regelen om godkendelse, som netop blev

6 6 tilføjet DR s Programetik i 2009 for at sikre større kontrol med og ansvarlighed i brugen af skjult kamera. Reglen er god og fleksibel, men det er helt afgørende, at proceduren vitterligt følges i hvert enkelt tilfælde. Den gælder i øvrigt også for eksterne producenter, der arbejder for DR. V. Skarpere også på etik og dialog Udviklingen af DR s virksomhedsstrategi Et skarpere DR rummer fra 2013 tre elementer, der bør fremhæves i denne sammenhæng. Ny prioritering af etik Mange tidligere udgaver af herværende beretning har (med konkrete eksempler) påpeget behovet for, at DR arbejder mere systematisk med at overholde og udvikle sin egen programetik. Behovet herfor er kun øget i forbindelse med de seneste omlægninger, de mange nye redaktører og hele striben af nye og ofte udfordrende programformater, der har skabt en stribe etiske problemer, som ikke på forhånd har været tænkt ordentligt igennem. I den forstand var DR - midt i den programmæssige offensiv - kommet bagud med etikarbejdet. I det lys er det et klart fremskridt, at DR s direktion nu har besluttet at tilføre området væsentligt flere ressourcer, placere det mere centralt på sin dagsorden og opprioritere uddannelse og vejledning. Mange har i undren spurgt, hvordan oprettelsen af DR Etik som en ny afdeling påvirker mit arbejde. Jeg har svaret, at mine opgaver er uændrede. At jeg fortsat vil gøre mit bedste for at være brugernes ambassadør og vagthunden, der råber op og kommer med forslag til ændringer, når DR etisk kommer på afveje og ikke lever op til sine løfter. At jeg er uafhængig af DR s daglige ledelse og fortsat er en ankeinstans, som man kan gå til med alvorlige etikklager. At mit mandat kommer fra DR s bestyrelse og at funktionen er fastlagt i radioog tv-loven. Mit arbejde er således en del af kontrollen med DR.

7 7 Den nye afdeling vil derimod være tæt knyttet til DR s direktion. Under instruks fra generaldirektøren skal den systematisk arbejde med den redaktionelle proces for at forebygge problemer. Den nye funktion er nede i maskinrummet og vil (i modsætning til mig) typisk være involveret forud for udsendelse. Internationalt kendes tilsvarende funktioner bl.a. som standards editor eller director for editorial policy. I alle fald: Der er ved at blive etableret et godt samarbejde. Der er et par områder med overlapninger (især undervisning) som kræver koordinering, men det bliver løst. Det er min forventning, at den naturlige arbejdsdeling vil stå klart for den interesserede del af DR s brugere i løbet af det kommende halve år. Dialog Arbejdet med at udvikle brugerinddragelse og dialog har været diskuteret i årevis. Nu opprioriteres det yderligere i den nye strategi, og der arbejdes på en stribe områder konsekvent med at opfylde ambitionen om et åbent DR. Indsatsen er meget lovende, men der er en stor og uløst opgave i vitterligt at vise en stor del af DR s lyttere og seere, at deres bidrag faktisk læses og bruges, og at deres synspunkter har været med i overvejelserne. DR NU De seneste år har disse beretninger videregivet den kritik af kvaliteten af DR s streaming på dr.dk, som løbende er kommet fra tusindvis af brugere. Det er glædeligt, at ledelsen nu har erkendt problemets omfang og igangsat en tiltrængt opgradering af DR NU, således at den tekniske kvalitet kommer på niveau med resten af markedet. VI. Resumé og kommentarer til bilag Bilag 1 rummer statistik over henvendelser. Der skønnes fortsat at komme op mod om året. De tekniske klager synes for første gang i flere år at være faldende.

8 8 Bilag 2 opstiller en top-20 liste over de mest udbredte klagetemaer i andet halvår af Listen er helt domineret af tv-temaer, men afviger på flere punkter fra det, der har domineret den offentlige debat om DR. Bilag 3 rummer et kort resumé af alle halvårets afgørelser i DR-sager for Pressenævnet samt alle indstillinger i ankesager behandlet af lytter- og seerredaktøren. DR fik i halvåret to næser fra Pressenævnet. I den ene fik Detektor på P1 (se s.28) kritik for ikke at have forelagt en kritisk historie for Berlingske Tidende. Denne fejl var meget tidligt blevet erkendt af DR og allerede omtalt to gange i radioen. Desværre pålagde nævnet også DR at oplæse en tekst, der fastslog, at Berlingske Tidendes oprindelige historie var korrekt. Sandheden er imidlertid, at der nok var belæg for den, da den blev bragt, men at hovedkilden bagefter oplyste, at tallene ikke var rigtige. I den anden sag (se s.31) fik DR kritik i et enkelt af mange klagepunkter, fordi man (uden at kunne bevise det) havde givet indtryk af, hvem der stod bag trusler, som to medvirkende berettede om. Blandt de 11 ankesager, der er behandlet af lytternes og seernes redaktør, endte de fire sager med medhold. Af de 11 kunne klageren i fire af sagerne også være gået til Pressenævnet det valgte kun en af dem

9 9 Bilag vedr. henvendelser og klagebehandling 1. halvår 2013 Bilag til redaktørberetning August 2013 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR

10 10 Bilag 1 Trends og tal for henvendelser... s.11 a. Tendenser og samlet skøn b. Klagefunktionen på Kontakt DR Bilag 2 Gennemgang af 18 klagetemaer... s.14 a. Otte nye temaer b. Ti gengangere Bilag 3 Andet led i klagebehandlingen...s.27 a. Pressenævnssager b. Ankesager for lytternes og seernes redaktør

11 11 Bilag 1 Trends og tal for henvendelser Hovedtendensen er fortsat, at dialog og antallet af henvendelser samlet er i vækst. Den fortsatte stigning i på sociale medier og nye kontaktformer modsvares ikke af en tilsvarende tilbagegang på andre områder. a. Tendenser og samlet skøn Sidste rapport skønnede efter en intern rundspørge, at det samlede antal direkte henvendelser til DR om programmerne på årsplan nærmede sig Hertil kom indlæg på sociale medier mv. Der er ikke lavet nye opgørelser, men billedet synes at være uændret. Henvendelser via Kontakt DR er fortsat svagt faldende og udgjorde i halvåret ca mod ca de to foregående halvår. Et nyt henvendelsessystem forventes fra 2014 at kunne give et bedre overblik. b. Klagefunktionen på Kontakt DR I mangel af et totalt overblik over klager til DR gennemgår disse rapporter systematisk, hvad der modtages via klagefunktionen på Kontakt DR. Disse tal bruges som et pejlemærke for den samlede udvikling. Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, falder klagerne i tre hovedgrupper: Emner omfattet af DR s Programetik, tekniske problemer og endelig anden og generel kritik. Sidste kategori rummer også mange af de enkeltsager, der fremgår af gennemgangen af klagernes top-20 i bilag 2. Kategorien ærekrænkelse, fornærmelse, forhånelse er den, der tidligere blot hed ærekrænkelser mv. Kategorien rummer uændret en bred vifte af klager fra lyttere og seere der føler sig stødt eller krænket over redaktionelt

12 12 indhold, samt folk der mener de har været udsat for noget ærekrænkende. En stor del af det forløbne halvår klager på dette område handlede om programmet Blachman på DR2 (se yderligere s.17). Tabel 1. Klager fordelt på hovedkategorier, 1. halvår 2013 Fordelingen af henvendelser 1.hv.2013 Unfair og tendentiøs dækning 193 Krav om berigtigelse 4 Klager fra medvirkende 7 Voldsomme effekter 21 Ærekrænkelse, fornærmelse, forhånelse 80 Upassende sprog 41 Utroværdig konkurrence 9 Skjult reklame, sponsorering 15 Klager over DR s klagesystem 83 Andre 234 Antal henvendelser vedrørende programetik i alt 687 Kritik af tekniske problemer, manglende opdateringer, mv. 972 Generelle udsagn vedrørende DR - Kritiske 1167 Kritik af omfanget af egenreklame 11 Kritik af omfanget af genudsendelser 61 Kritiske henvendelser i alt 2898 Generelle udsagn vedrørende DR - positive 1 Øvrige kommentarer 50 Spørgsmål 26 Antal henvendelser i alt 2975 Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på dr.dk. De klager, der modtages via klageknappen, besvares enten af DR Programservice eller sendes til besvarelse i den relevante afdeling. Tendenser for de sidste tre halvår fremgår af tabel 2 nedenfor. Der er et klart fald i kategorien voldsomme effekter. Det skyldes bl.a., at introduktionen af DR Ultra for de større børn har flyttet en stribe udsendelser fra Ramasjang herunder udsendelser som småbørnsforældre tidligere fandt alt for voldsomme for de mindste.

13 13 Generelt er der et svagt fald i det samlede antal klager og ret stor stabilitet i fordelingen. Tabel 2. Klager over brud på DR s Programetik hv hv hv Unfair og tendentiøs dækning Partisk valgdækning Voldsomme effekter Ærekrænkelse, fornærmelse,forhånelse Kritik af DR's klagebehandling Anden programetik Henvendelser om programetik i alt Kritiske henvendelser i alt Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på dr.dk. Som det fremgår af tabel 3 nedenfor er antallet af tekniske klager svagt faldende når der sammenlignes pr. halvår. Månedstallene viser en klar bedring i løbet af foråret, så der er grund til forsigtig optimisme. Tabel 3. Tekniske klager hv hv hv TV Mgl. eller mangelfulde undertekster Udfald i billede eller lyd Radio: Udfald i lyd eller tavshed dr.dk NetTV On demand NetTV Livestreaming Andet Henvendelser om tekniske fejl i alt: Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på dr.dk.

14 14 Bilag 2 Gennemgang af 20 klagetemaer Klagetemaerne er som i tidligere halvår udvalgt på basis af klager modtaget via Kontakt DR (jf. tabel 1) samt på basis af alle de henvendelser, lytternes og seernes redaktør i øvrigt har modtaget - eller fået kendskab til - i årets løb. Der er også skelet til, om sager har været meget omtalte i web-debatter og på avisernes debatsider. Herunder trækker listen på løbende rundspørger i huset og på månedsrapporter fra DR Licens- og Programservice. Teksterne er udarbejdet i samarbejde med de relevante direktørområder. Afsnittene om konsekvens og opfølgning rummer således DR s konklusioner. Lytter- og seerredaktørens rolle har her været at samle materialet, sikre åbenhed og modgå søforklaringer. Emner udenfor programvirksomheden herunder f.eks. licensklager og klager fra koncertgængere er ikke omfattet. Listen mangler en række meget omdiskuterede sager f.eks. sagen om de vildledende billeder i TV-Avisen fra en demonstration foran en retsbygning i Hjørring (EBH-sagen), de forskellige stunts foretaget af DR3- programmet Absurdistan, de omstridte optagelser fra de første afsnit af Aktion Socialt Bedrageri og P3-programmet Monte Carlos dækning af auktionen over en statue af Holger Danske. En af forklaringerne er antagelig, at lyttere og seere ikke føler behov for at ytre sig om sager, der allerede er fokus på, og som ikke berører dem meget. a. Otte nye temaer Blandt de hyppigst forekommende nye klagetemaer gennemgås de otte, som medførte flest kritiske henvendelser i halvåret. Det er altså ikke nødvendigvis de vigtigste eller mest principielle - men det er dem, der har fået flest lyttere og seere til at reagere kritisk over for DR.

15 15 Indslag om pizzahak i TV-Avisen d. 15. februar Baggrund Den 15. februar bragte TV-Avisen et indslag om en slagter fra Hårby ved Skanderborg, der over mange år havde solgt et produkt til bl.a. pizzeriaer, der bestod af en blanding af okse- og hestekød. Indslaget omhandlede svindel med deklareringen af hestekødsprodukter. Efter indslaget medvirkede slagteren i et live-interview med TV-Avisens vært, som 67 seere mente, var alt for kritisk og anklagende over for slagteren. Ifølge klagerne havde slagteren ikke gjort noget forkert eller ulovligt, idet han tydeligt havde mærket produktet som indeholdende hestekød, og interviewet var derfor alt for aggressivt. DR s svar DR svarede, at man i indslaget desværre ikke fik fremlagt researchen godt nok for seerne. Interviewet kom således til at virke for aggressivt. I speaken til indslaget fortalte reporteren, at Fødevarestyrelsen mistænkte slagteren for ikke at deklarere sit kød retmæssigt. Billedsiden viste imidlertid en ganske anden historie. Her fremviste slagteren en fin og veldeklareret pakke hestekød og fortalte videre, at det alle dage havde været gængs praksis i Hårby Slagtehus at deklarere kødet således. Opfølgning DR tager til efterretning, at billederne her tilsyneladende var stærkere end speaken, og at det således ikke var nemt for seerne at nå at opfange, at der faktisk kunne være noget at udsætte på slagterens påstand. Fødevarestyrelsen politianmeldte ugen efter slagteren for bevidst at have mærket kødet forkert, så det fremstod som oksekød, selvom det var iblandet hestekød. DR Nyheder gør meget ud af at sikre danskerne troværdige og væsentlige nyheder. I den forbindelse er det naturligvis vigtigt, at forskellige virkemidler (billede, lyd, grafik m.v.) tilsammen understøtter formidlingen af nyheden, så indslagets præmis altid fremstår helt klar.

16 16 Interview med Lars Hedegaard i Deadline den 17. marts Baggrund Omkring 75 seere henvendte sig om Deadlines interview med Lars Hedegaard. Knap 20 var positive men den store gruppe klagede over, at intervieweren gik for hårdt til Hedegaard og var for kritisk over for ham og hans udtalelser. Flere skrev, at der var tale om et decideret karaktermord. DR s svar Lars Hedegaard har gjort det til sit livsværk at arbejde for ytringsfriheden igennem blandt andet Trykkefrihedsselskabet. Han har i en lang årrække fungeret som ivrig debattør og forfatter og er uddannet historiker. Lars Hedegaard har ved flere lejligheder opfordret til, at man går til kilderne i diskussionen om islamismen. Netop det var hele idéen med interviewet: At gå til kilderne. Det være sig Lars Hedegaards egne bøger og udtalelser eller de kilder, han baserer dem på - materiale som Lars Hedegaard må formodes at kende bedst af alle. Hensigten med interviewet var at udforske Hedegaards synspunkter baseret på tidligere udsagn, mundtlige som skriftlige. En vant og markant samfundsdebattør som Lars Hedegaard skal kunne udspørges kritisk, og han var på forhånd orienteret telefonisk om, at det var det, der var hensigten med interviewet. Opfølgning Med relanceringen af DR2 som samfundskanal i marts måned, blev der justeret på konceptet i Deadline. Det gennemresearchede og kritiske interview prioriteres i højere grad, hvilket har medført en række klager blandt over værternes interviewstil. Når et kritisk interview forberedes, sættes en hel redaktion til at researche og klæde værten på, ligesom værten selv selvfølgelig også sætter sig godt og grundigt ind i sagen. Det skal dog pointeres, at når man laver udsendelser, som går til biddet, som Deadline gør det, er det vigtigt hele tiden at evaluere udsendelserne. Klager fra seerne bliver løbende brugt som konkret input i dette arbejde.

17 17 DR Update lukker og bliver til DR Ultra Baggrund: Over et halvt hundrede seere klagede over, at DR Update blev lukket og erstattet af børnekanalen DR Ultra i marts Mange flere udtrykte deres kritik i debatter på dr.dk. Da hele kanalomlægningen blev offentliggjort i juni 2012 klagede flest over den bebudede lukning af DR HD, men da ændringerne blev ført ud i livet, var der flest klager over lukningen af DR Update. Klagerne gik dels på, at man savnede det hurtige nyhedsoverblik, som DR Update gav, og dels på at børn og unge i forvejen bliver rigeligt tilgodeset på DR s sendeflader. DR s svar DR forklarede, at DR Update ikke havde fået en succes som nyhedskanal, som svarede til DR s målsætning. Derfor blev DR2 relanceret som samfunds- og nyhedskanal - blandt andet med morgen-tv med hyppige nyhedsopdateringer fra kl Samtidig har omlægningen givet plads til en ny børnekanal for de større børn DR Ultra således at DR Ramasjang alene kan reserveres de mindre børn. Opfølgning Kanalomlægningerne har samlet været en succes, og seerne har taget godt imod det nye og meget store udbud af nyhedsudsendelser og nyhedsopdateringer på dr.dk og andre platforme. Blachman på DR Baggrund Over 60 seere klagede over programserien Blachman på DR2, der blev sendt over seks afsnit i april og maj måned. Vært Thomas Blachman diskuterede i programmet blandt andet seksualitet, kvinder og poesi med en skiftende mandlig gæst og hver gang foran en tavs, nøgen kvinde. Klagerne beskrev typisk konceptet som sexistisk, gammeldags og primitivt.

18 18 Omkring en tredjedel af kritikken kom fra svenskere, der valgte at klage til DR efter en debat i svenske medier om programmet. DR s svar I programmet medvirker 12 meget forskellige kvinder, som tilsammen giver et nuanceret billede af den naturlige kvindekrop. Målet var en hyldest til det naturlige og til kvinden i forskellige afskygninger: Sådan ser kvinder faktisk - også - ud. Programmet søger at gøre op med en berøringsangst for at tale om kvindekroppen på en naturlig måde, og man søger samtidig et opgør med en forestilling om kvindekroppen som udelukkende et pornografisk objekt. En af de kvinder, som Thomas Blachman således finder skønnest, er i 80 erne. Opfølgning Efter den ganske voldsomme debat, som programmet har afstedkommet, kan man spørge: Skal DR reagere ved at lukke sådanne programmer? Svaret er et nej. Det er et grundvilkår for DR og andre tv-selskaber, at vi ikke kan stille alle seere tilfredse hver gang. Og vores mission er altså - også som public service-kanal - at udfordre danskerne. Dette programs udfordring førte tilmed til en spændende og relevant debat. Indslag om vagtlægeordning i 21 Søndag den 2. juni Baggrund DR Nyheder modtog 94 henvendelser om et indslag i 21 Søndag, der fortalte, at vagtlæger tjente flere penge på at behandle patienter direkte over telefonen frem for at sende en læge ud til den syge. Klagerne mente, at der var tale om et partsindlæg til fordel for regionerne. Mange anførte, at beløbet på kr., som blev angivet i indslaget, som det højeste beløb en vagtlæge kunne tjene pr. vagt, var urealistisk.

19 19 DR s svar DR svarede, at tallene stammede fra en stikprøveundersøgelse fra Region Midtjylland foretaget af Danske Regioner i Den viste, at der forekom eksempler på, at vagtlæger tjente kroner på en vagt, og at gennemsnitslønnen for vagtlæger er kroner pr. vagt. Det var klart kildeangivet, hvem der havde lavet undersøgelsen, og dermed hvor tallene stammede fra. Indslaget fortalte også, at lægerne ikke selv har foretaget en tilsvarende undersøgelse, men at Lægeforeningen selv estimerede gennemsnitslønnen til kroner pr. vagt. DR understregede, at historierne om vagtlægernes honorarordning ikke var udtryk for et partsindlæg i den verserende arbejdsmarkedskonflikt. Historien var derimod journalistik og blandt andet opstået på baggrund af cases, der havde henvendt sig til DR med deres historier. Hvor nogle opfattede debatten om honorarordningen som et partsindlæg til fordel for regionerne, oplevede atter andre TV-Avisens indslag d. 4. juni om Region Hovedstaden som et partsindlæg til fordel for lægerne. DR måtte derfor understrege, at ingen af historierne var tænkt som partsindlæg for nogen. Vagtlægeordningen var i øvrigt ikke en del af den verserende konflikt mellem de praktiserende læger og regionerne. Opfølgning Det er tydeligt i denne sammenhæng ligesom det har været det i forbindelse med lærerkonflikten, at der er særlig stor opmærksomhed omkring indslag, der berører en faggruppe, der er i konflikt. Mange af henvendelserne var netop fra læger, som klagede over dette sammenfald. DR må naturligvis ikke blive part i en given sag, men må på den anden side heller ikke være håndsky, fordi en vigtig nyhed tilfældigvis omhandler en faggruppe, som er i konflikt. DR skal fortsat sikre denne balance og udøve den fornødne kildekritik.

20 20 Serien Danmark på piller på DR2 Baggrund Omkring 180 klagede til DR over udsendelserne Danmark på piller, der i marts blev sendt på DR2 i tre afsnit og udgjorde en højtprofileret del af en stor DR-kampagne. Især seriens andet afsnit, der omhandlede danskernes brug af antidepressiv medicin, vakte debat og medførte en lang række klager til DR. Kritikpunkterne drejede sig primært om to forhold: For det første at udsendelserne brugte begrebet lykkepiller om antidepressiva. For det andet kritiserede mange - heraf 150 læger og andre fagpersoner i et klagebrev til DR s ledelse - at udsendelsen var ensidig i sin kritik af behandling med antidepressiv medicin, og at relevante eksperter ikke fik taletid i udsendelsen. DR s svar DR har igennem programrækken valgt at sætte fokus på forbruget af antidepressiv medicin i Danmark og valgt at fastholde udtrykket lykkepiller, da det nu engang er det udtryk, der bruges i almindelige tale. Omkring danskere bruger i dag antidepressiv medicin. OECD har påpeget, at Danmark ligger på en andenplads i forbruget af antidepressiv medicin i sammenligning mellem 19 europæiske lande. Dette har både læger, psykiatere og sundhedsministeren i slutningen af 2012 da også kommenteret offentligt, at man finder alarmerende. Det er med det udgangspunkt, at DR valgte at sætte fokus på det høje forbrug af antidepressiv medicin i Danmark samt bivirkningerne ved at tage medicinen. DR har ikke nogen intention om at tale for eller imod antidepressiv medicin. Vores journalister forholder sig udelukkende til det, deres research og ekspertudsagn viser. Opfølgning Når DR s mange redaktioner sætter fokus på væsentlige emner er det vigtigt at fastholde det store overblik og sikre alsidighed og saglighed i

21 21 dækningen. Kampagners forproducerede programmer skal sikre bredde og dybde - og redaktioners løbende valg skal supplere med nye vinkler. DR Medier har styrket den tværgående koordination ved at prioritere en særlig redaktør med ansvar for de store tværgående indsatser. Denne er i løbende dialog med de producerende afdelinger for at sikre relevant udvælgelse, udførelse og overblik i forbindelse med de større kampagner. Afbrydelser Hos Clement Baggrund Omkring et halvt hundrede seere har i løbet af første halvår af 2013 klaget over, at DR s vært Clement Kjersgaard er respektløs over for sine gæster, og at han ofte afbryder den interviewede midt i en sætning, så de ikke får mulighed for at tale ud. Flere mener på den baggrund, at værten stjæler opmærksomhed fra dem, programmerne burde handle om. Klagerne drejer sig primært om programmet Hos Clement, der har været sendt på DR1 og i mindre omfang om Debatten på DR2, hvor Clement Kjersgaard også er vært. DR s svar Redaktionen har i sine svar fremhævet, at mange politikere inden for de sidste år har haft en tendens til at møde op til interviews med en række på forhånd forberedte pointer, som vedkommende gentager igen og igen. Det har gjort vedholdende og kritiske spørgsmål mere påkrævet. Desuden har redaktionen påpeget, at politikerne har rigeligt med muligheder for at fremføre deres synspunkter i andre fora uden at blive afbrudt. Opfølgning Redaktionen oplyser, at eftersom Hos Clement er tænkt som et interviewprogram, der kræver konkrete og kontante svar fra gæsterne, er den pågående form en del af programmets koncept. I den løbende diskussion og efterkritik på redaktionen er man ikke nået til en endelig

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Redaktørberetning for 2. halvår 2013

Redaktørberetning for 2. halvår 2013 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 9. januar 2014 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2014

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2014 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 12. august 2014 Lytternes og seernes

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010 August 2010 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR 2 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3. Gennemgang af

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for produkter fra Ole Henriksen i Nyhederne sendt på TV 2 Peter W. Rasmussen

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp,

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp, Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma mho@plesner.com GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 08.07.2014

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009 August 2009 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3. Gennemgang af

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006 Behandles på BM Den 7. februar 2007 Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006 Januar 2007 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR Indhold: 1. Sammenfatning s.3 2. Henvendelser

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET 10. februar 2010 Sagsnr: 2009-016994 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt.

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programetik Programetiske værdier og journalistisk etik på TV 2 TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programmer skal være troværdige,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010 Birkelse Ryaa Antenneforening Birkelse 2. marts 2011 FORMANDENS BERETNING 2010 Så er vi igen samlet til generalforsamling i Antenneforeningen, denne gang er det 8 gang vi er samlet. Vi skal se tilbage

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 7. marts 2013 Sagsnr: 2012-020223 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Her forringes DRs public service*

Her forringes DRs public service* Her forringes DRs public service* Radio P1: Nedlægges: Dokumentarzonen, Montagegruppen, Eksistens, Øjeblikke**, Ultralyd, Lige Lovligt Reduceres: Orientering, Harddisken**, Radioavisen, Kulturnyt P2: Nedlægges:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere