Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet"

Transkript

1 Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger Arbejdsgruppens nedsættelse Arbejdsgruppens hovedsynspunkter Redegørelsens opbygning...7 DEL I Beskrivelse af gældende retstilstand m.v. 2 Intern dansk regulering Forældremyndighed Begrebet forældremyndighed Gifte forældre Ugifte forældre Mægling og sagkyndig rådgivning Civilretlig beskyttelse Strafferetlig beskyttelse Forebyggelse af børnebortførelser til udlandet Civilretlig beskyttelse Samtykke til udrejsen Midlertidig forældremyndighed under retssager Midlertidig forældremyndighed administrative afgørelser i bortførelsessituationer Strafferetlig beskyttelse og politiets opgave Det internationale civilretlige samarbejde vedrørende børnebortførelser Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige aspekter af internationale børnebortførelser Europarådskonventionen af 20. maj 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser Haagerkonventionen af 19. oktober Centralmyndighederne Nordiske konventioner m.v Ægteskabskonventionen Nordisk Domslov Udlevering til forsorg Bilaterale aftaler Det praktiske forløb af en bortførelsessag inden for konventionerne Civilretsdirektoratets funktion i de konkrete sager Tilbagegivelse af et barn fra udlandet til Danmark Tilbagegivelse af et barn fra Danmark til udlandet Domstolenes behandling af børnebortførelsessager Kontaktdommer

3 5.2.2 INCADAT Det praktiske forløb af en bortførelsessag uden for konventionerne Udenrigsministeriets rolle Hvad kan Udenrigsministeriet gøre? Hvad kan Udenrigsministeriet ikke gøre? Politiets rolle og strafferetlige aspekter Strafferetlige aspekter af børnebortførelser Tilbageholdelse Retspraksis om anvendelsen af straffelovens 215 og Frit lejde i sager vedrørende bortførelse af børn til udlandet Definition og kompetence Antallet af sager Hvortil var børnene bortført? Betingelser for meddelelse af tilsagn om tiltalefrafald Hvor ofte anvendes frit lejde? Udfaldet af sager, hvori der meddeles frit lejde Politiets behandling af sager om børnebortførelse Den typiske sagsgang International efterlysning Paslovgivningen Udstedelse af selvstændige pas til børn og optagelse af børn i nærtståendes pas Inddragelse af børns selvstændige pas og sletning af børn i nærtståendes pas Retshjælp og anden økonomisk hjælp m.v. for den efterladte forælder Beskikkelse af bistandsadvokat Offentlig retshjælp Fri proces Retshjælp i udlandet Haagerkonventionen Europarådskonventionen Den europæiske overenskomst af 27. januar 1977 om formidling af ansøgninger om retshjælp Varelotteriet Økonomisk bistand i henhold til sociallovgivningen og CPR-registrering Økonomisk bistand m.v. i henhold til sociallovgivningen CPR-registret Andre landes lovgivning og myndighedsstruktur m.v Finland Norge Sverige Storbritannien Canada Frankrig The International Social Service (ISS)

4 10 Statistiske oplysninger Inden for Haagerkonventionen Bortførerens køn og nationalitet Hvortil bortføres børnene? Antallet af sager i Danmark og deres udfald Uden for konventionernes område Antal indgåede sager siden Sagsbehandlingstid for løste sager Afsluttede sager Henlagte sager Verserende sager Hvem bortfører?...62 DEL II Initiativer, overvejelser og anbefalinger 11 Allerede gennemførte initiativer Rådgivningslinje tlf.nr Hjemmeside om børnebortførelse Kontaktgruppe Arbejdsgruppens overvejelser om forholdet til andre lande Vurdering af det internationale samarbejde inden for konventionerne Vurdering af det internationale samarbejde uden for konventionerne Bilaterale aftaler med lande uden for Haagerkonventionen Mulighederne for at få tredjelande til at tiltræde Haagerkonventionen Andre tiltag i international sammenhæng Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger om nationale initiativer Information og samarbejde Praktisk og økonomisk bistand Retshjælp til den efterladte forælder Pasreglerne Ægteskabsloven...78 BILAG i. Oversigt over lande, som Danmark samarbejder med om børnebortførelser. ii. Anmodningsskema om tilbagegivelse af et barn efter Haagerkonventionen. iii. Høring om politikredsenes behandling af sager vedr. bortførelse af børn til udlandet, Redegørelse af 14. februar 2002 fra Politimesteren i Helsingør. iv. Københavns Politis behandling af sager vedrørende bortførelse af børn til udlandet, redegørelse af 11. marts 2002 fra Københavns Politi. Bilagt instruks vedrørende behandling af sager om unddragelse af forældremyndigheden. v. Landeoversigt, den europæiske overenskomst om retshjælp. vi. Prevention Pack fra Reunite. vii. Justitsministeriets pressemeddelelse af 24. april 2002 om oprettelse af Rådgivningslinjen

5 1 Indledende bemærkninger 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse Justitsministeren og udenrigsministeren blev i sommeren 2001 enige om at iværksætte og forestå et udredningsarbejde, som skulle klarlægge mulighederne for at forbedre indsatsen i forbindelse med behandlingen af sager om internationale børnebortførelser, navnlig hvor et barn ulovligt er ført ud af Danmark. På denne baggrund blev der i efteråret 2001 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Udenrigsministeriet og Justitsministeriet, herunder Civilretsdirektoratet. Denne rapport er resultatet af arbejdsgruppens arbejde. Som led i arbejdsgruppens virke er der blevet afholdt et stormøde med en række organisationer m.v. med erfaringer på området. Formålet hermed var at få de forskellige deltageres vurdering af, hvordan en fremtidig indsats på området bør tilrettelægges. Til stormødet var følgende organisationer m.v. inviteret: Advokatrådet, Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, Dansk Røde Kors, Daphne, Domstolsstyrelsen, Foreningen Far, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Foreningen af Statsamtmænd, Kommunernes Landsforening, Mødrehjælpen, Politimesterforeningen, Red Barnet, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Socialministeriet, Udlændingestyrelsen og UNICEF. Der er endvidere blevet afholdt et særskilt møde med Advokatrådet, og Socialministeriet har medvirket i forbindelse med arbejdsgruppens afsluttende arbejde. Udover at indhente oplysninger om retsstillingen i Danmark har arbejdsgruppen også indhentet oplysninger om fremmed ret. Da der i England er mange erfaringer med børnebortførelser, valgte repræsentanter fra arbejdsgruppen at foretage en studietur til London med henblik på at indhente engelske erfaringer på området. 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter Sager om internationale børnebortførelser er ofte yderst komplicerede. Et tilfredsstillende udfald forudsætter en hensigtsmæssig sagsbehandling af de danske myndigheder, men er også afhængig af samarbejdsvilje i de lande, hvor børnene bortføres til. I bedste fald kan konflikten løses ved, at det eventuelt ved myndighedernes mellemkomst lykkes at få etableret en dialog mellem forældrene. Arbejdsgruppen har kunnet konstatere, at det lykkes at få løst størstedelen af de ca. 20 registrerede børnebortførelsessager om året et tal, der varierer betydeligt fra år til år hvor et barn eller flere børn er blevet bortført til et andet land. Baggrunden for dette er navnlig, at der er indgået forskellige folkeretlige konventioner om løsning af sagerne, som bliver respekteret af de fleste af de lande, der har tilsluttet sig. Særlig Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige - 5 -

6 aspekter af internationale børnebortførelser har vist sig at have stor praktisk betydning. Selv i sager, hvor barnet er bortført til et land, som ikke har tilsluttet sig konventionerne, er erfaringerne fra de senere år, at der findes en løsning i hovedparten af sagerne. Dette sker oftest i mindelighed, når det er lykkedes at genskabe kontakten mellem forældrene. Der er imidlertid også et ikke ubetydeligt antal sager, hvor der ikke findes en løsning. Disse sager påkalder sig naturligvis stor opmærksomhed, da de normalt har store menneskelige omkostninger. Den offentlige debat har i den forbindelse især været optaget af, hvordan de danske myndigheder kan sikre, at de bortførte børn bringes tilbage til Danmark. Da der er tale om en tilsyneladende enkel og menneskeligt let forståelig problemstilling, har antagelsen i store dele af debatten været, at hurtige løsninger måtte kunne tilvejebringes ved en mere beslutsom og bedre koordineret indsats fra de danske myndigheders side. Det overses dermed, at en dansk afgørelse om forældremyndighed ikke nødvendigvis gælder eller kan gøres gældende i andre lande. Dansk politi eller andre danske embedsmænd kan ikke gennemtvinge dansk ret i udlandet, lige så lidt som vi accepterer gennemtvingelse af udenlandsk ret i Danmark, og fremmede afgørelser anerkendes og fuldbyrdes alene, hvis dette følger af det pågældende lands lovgivning. Kulturelle, religiøse og juridiske forhold kan i disse situationer komplicere mulighederne for en løsning. Arbejdsgruppen finder, at Danmark fortsat bør arbejde målrettet for at have et hensigtsmæssigt samarbejde med de udenlandske myndigheder. Som langsigtet strategi bør dette navnlig ske ved at tilskynde de lande, der står uden for konventionerne, til at indrette deres retssystemer, så de kan tilslutte sig og leve op til de forpligtelser, der udspringer af konventionerne. Det må således forudsættes, at de lande, som Danmark vælger at forpligte sig i forhold til inden for konventionerne, kan antages at kunne og ville opfylde deres forpligtelser. Det skal i øvrigt understreges, at et samarbejde inden for konventionerne indebærer, at man i Danmark til gengæld for den beskyttelse, som konventionerne giver børn, som er bosat i Danmark må være parat til at respektere de regler om forældremyndighed m.v., der gælder for børn, som er bosat i andre lande. Det indebærer bl.a. eventuel tilbagegivelse af børn, som føres til Danmark i strid med disse regler. I det omfang disse forhold medfører, at det konkret ikke kan antages at være i dansk interesse at indgå i et gensidigt bindende samarbejde inden for konventionerne, vil det efter arbejdsgruppens opfattelse typisk heller ikke være ønskeligt at stræbe efter en bilateral aftale. I stedet bør de mere eller mindre uformelle kanaler, der benyttes i dag, fortsat anvendes og om muligt forbedres. Arbejdsgruppen har i forbindelse med udredningen fundet, at de danske myndigheders håndtering af børnebortførelsessagerne i dag i vidt omfang fungerer hensigtsmæssigt. Der er dog også identificeret nogle områder, hvor der vil være mulighed for at styrke indsatsen. Det drejer sig navnlig om bedre samarbejde mellem de mange forskellige myndigheder, der er involveret i bør

7 nebortførelsessagerne, og bedre information til forældre, hvis børn er blevet ført ulovligt ud af landet. For at forbedre indsatsen på disse områder er der allerede under arbejdsgruppens virke taget flere initiativer. Der er bl.a. blevet oprettet en rådgivningslinje (den såkaldte hotline ) for forældre til bortførte børn og for forældre, der frygter bortførelse. Forældre har døgnet rundt mulighed for at henvende sig til rådgivningslinjen med henblik på at få oplysninger om gældende lovgivning, samt hvilke myndigheder der skal rettes henvendelse til i en given situation. Der har været et ganske stort antal henvendelser til rådgivningslinjen siden dens etablering den 1. maj Endvidere er der blevet taget initiativ til nedsættelse af en kontaktgruppe med repræsentanter for de involverede myndigheder, som skal udveksle erfaringer og koordinere indsatsen på området. Herudover finder arbejdsgruppen, at der er behov for en forbedring af den økonomiske bistand til forældrene. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at der indføres en adgang til at yde retshjælp til forældre til bortførte børn til dækning af bl.a. udgifterne ved at føre en retssag i udlandet. Arbejdsgruppen anbefaler endvidere en ændring af pasloven, der ved at give mulighed for at inddrage en nærtståendes pas med henblik på sletning af et barn, som er i fare for at blive bortført, vil kunne bidrage til forebyggelse af børnebortførelser. Endelig foreslås en ændring af ægteskabsloven, der vil gøre børnebortførelse til en umiddelbar skilsmissegrund. 1.3 Redegørelsens opbygning En børnebortførelsessag kan rumme mange aspekter, både i relation til rådgivning, national og udenlandsk ret samt praktisk og økonomisk bistand. Området kompliceres af, at forskellige regler og forskellige myndigheder er involveret. Denne udredning er koncentreret om, men ikke begrænset til at afdække de områder, som hører under Udenrigsministeriets og Justitsministeriets, herunder Civilretsdirektoratets områder. Arbejdsgruppen har også indhentet oplysninger om fremmed ret. Redegørelsen indeholder først en beskrivende del, hvor de forskellige regelsæt belyses, ligesom det praktiske forløb af en bortførelsessag inden og uden for konventionerne gennemgås. Den beskrivende del indeholder også en gennemgang af fremmed ret og et afsnit med statistiske oplysninger. Redegørelsen indeholder dernæst i del II en gennemgang af allerede gennemførte initiativer, arbejdsgruppens overvejelser om forholdet til andre lande samt arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger vedrørende fremtidige initiativer

8 DEL I Beskrivelse af gældende retstilstand m.v. 2 Intern dansk regulering I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de danske regler om forældremyndighed samt den bistand, som forældre kan få fra myndighederne dels til at opnå en aftale eller en afgørelse om barnets forhold, dels til at få en eventuel afgørelse eller aftale overholdt inden for landets grænser. 2.1 Forældremyndighed Begrebet forældremyndighed Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab, jf. 1 i lov om forældremyndighed og samvær (lov nr. 387 af 14. juni 1995 om forældremyndighed og samvær med senere ændringer). Ifølge lovens 2 skal den, der har forældremyndigheden over et barn, drage omsorg for barnet, og den pågældende kan træffe afgørelse om barnets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov. Forældremyndighedsindehaveren har med andre ord dels en pligt til at drage omsorg for barnet, dels en beføjelse til at træffe beslutninger på barnets vegne, og kan således bestemme, hvor barnet skal bo, hvad barnet skal lave, hvor barnet skal gå i skole osv. Har forældrene fælles forældremyndighed over et barn, skal de normalt være enige om alle væsentlige forhold vedrørende barnet. Ingen af forældrene har fortrinsret til at træffe beslutninger. Enhver af forældrene kan dog normalt på egen hånd træffe beslutninger om spørgsmål af dagligdags karakter Gifte forældre Er forældrene gift med hinanden ved barnets fødsel, eller indgår de senere ægteskab, har de fælles forældremyndighed over deres fælles børn, jf. 4ilovomforældremyndighed og samvær. Ved samlivsophævelse fortsætter den fælles forældremyndighed, medmindre en af forældrene anmoder om ophævelse af den. Det samme gælder ved separation eller skilsmisse. Efter samlivsophævelsen kan enhver af forældrene dog når som helst kræve den fælles forældremyndighed bragt til ophør. I så fald kan forældrene med statsamtets godkendelse aftale, hvem af dem der skal have forældremyndigheden alene, jf. lovens 9. Kan forældrene ikke blive enige, afgør retten under særligt hensyn til, hvad der er bedst for barnet, hvem af forældrene der skal have forældremyndigheden alene

9 Når forældremyndigheden er placeret hos den ene af forældrene, kan forældrene efterfølgende aftale fælles forældremyndighed, eller at forældremyndigheden overføres til den anden, jf. lovens 6 og 11. Aftalen skal godkendes af statsamtet. Er forældrene ikke enige om overførsel af forældremyndigheden, kan retten efter lovens 13, når særlige grunde taler derfor, overføre forældremyndigheden til den anden, hvis det er bedst for barnet, navnlig på grund af væsentligt forandrede forhold. Ved afgørelsen skal det tillægges vægt, om indehaveren af forældremyndigheden uden rimelig grund hindrer gennemførelsen af samvær Ugifte forældre Er forældrene ikke gift med hinanden ved barnets fødsel, har moderen som udgangspunkt forældremyndigheden alene, jf. 5, stk. 2, i lov om forældremyndighed og samvær. Forældre, der ikke er gift med hinanden, har dog fælles forældremyndighed, hvis de i forbindelse med registreringen eller anerkendelsen af faderskabet afgiver en erklæring om, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet, jf. lovens 5, stk. 1. Forældrene kan også indgå aftale om fælles forældremyndighed, jf. lovens 6. En sådan aftale skal anmeldes til statsamtet. Har forældre, der ikke er gift med hinanden, levet sammen i længere tid, og kræver faderen mod moderens protest forældremyndigheden ved samlivets ophør, afgør retten under særligt hensyn til, hvad der er bedst for barnet, hvem af forældrene der skal have forældremyndigheden alene, jf. lovens 12, stk. 1. Har forældrene ikke boet sammen med hinanden i længere tid, kan forældremyndigheden af retten overføres fra moderen til faderen, hvis ændringen er bedst for barnet. Ved afgørelsen skal det tillægges vægt, om indehaveren af forældremyndigheden uden rimelig grund hindrer gennemførelsen af samvær, jf. lovens 12, stk. 2. Ved ophævelse af fælles forældremyndighed og overførsel af forældremyndigheden fra den ene forælder til den anden gælder som nævnt ovenfor i øvrigt lovens 9 og Mægling og sagkyndig rådgivning Det er først og fremmest overladt til forældrene at indgå aftaler om barnets forhold, herunder om forældremyndighed og samvær. Hvis forældrene ikke kan blive enige om spørgsmål om forældremyndighed eller samvær, kan statsamterne tilbyde dem gratis hjælp i form af børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling - 9 -

10 (mediation) til at finde en løsning på deres konflikter. I rådgivnings- og mæglingssituationer tages der udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet. Statsamterne kan også tilbyde børn rådgivning. Reglerne herom findes i 28 i lov om forældremyndighed og samvær. 2.3 Civilretlig beskyttelse Hvis en godkendt aftale eller en afsagt dom om forældremyndighed ikke opfyldes frivilligt, kan den tvangsfuldbyrdes af fogedretten, jf. 478, stk. 1, nr. 1-3, i retsplejeloven (lovbekendtgørelse nr. 777 af 16. september 2002). Private aftaler, der ikke er nedfældet i retsbog eller godkendt af statsamtet, kan ikke danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Ved tvangsfuldbyrdelsen kan fogedretten anvende tvangsbøder eller umiddelbar magtanvendelse, herunder foretage udgående fogedforretning, jf. retsplejelovens 536. Fuldbyrdelse kan dog ikke ske, hvis barnets sjælelige eller legemlige sundhed derved udsættes for fare. I tvivlstilfælde kan fogedretten udsætte sagen på indhentelse af en sagkyndig erklæring. 2.4 Strafferetlig beskyttelse Forældremyndigheden er strafferetligt beskyttet ved 215 i straffeloven (lovbekendtgørelse nr. 779 af 16. september 2002). Efter denne bestemmelse straffes den, som unddrager en person under 18 år forældres eller anden rette vedkommendes myndighed eller forsorg eller bidrager til, at han unddrager sig sådan myndighed eller forsorg. Bestemmelsen beskytter forældremyndighedsindehaverens rettigheder over barnet og tager hensyn til barnet ved at sikre, at barnet står under forældremyndighedsindehaverens omsorg og varetægt. De strafferetlige aspekter af børnebortførelser er beskrevet nedenfor i afsnit Forebyggelse af børnebortførelser til udlandet 3.1 Civilretlig beskyttelse Dette afsnit giver en kort beskrivelse af de familieretlige regler, der gælder med henblik på at forebygge, at børn bortføres til udlandet

11 3.1.1 Samtykke til udrejsen Hvis den ene forælder har forældremyndigheden alene, har kun denne forælder kompetence til at træffe beslutninger vedrørende barnets forhold. Forældremyndighedsindehaveren vil derfor altid kunne bringe barnet ud af landet, også selv om den anden forælder protesterer imod dette. Omvendt kan den af forældrene, som er uden del i forældremyndigheden, kun bringe barnet ud af landet, hvis forældremyndighedsindehaveren er indforstået hermed. Som udgangspunkt antages det dog, at samværsresolutioner umiddelbart kan udøves i de øvrige nordiske lande. Har forældrene fælles forældremyndighed, træffer de i fællesskab bestemmelse om barnets forhold, herunder om barnet skal bo eller opholde sig i udlandet. Har forældrene fælles forældremyndighed, men er de uenige om, hvem af dem der skal have forældremyndigheden over barnet, skal de begge efter 3 i lov om forældremyndighed og samvær give samtykke til, at barnet forlader landet. Kravet om samtykke til udrejse gælder, hvis der er anlagt en retssag om forældremyndighed eller taget initiativ hertil ved eksempelvis at søge fri proces, eller hvis det på anden måde konstateres, at forældrene er uenige om forældremyndigheden. Der skal næppe meget til for at statuere uenighed, jf. Familieretten, 3. udg., 2001 af Linda Nielsen og Jesper Vorstrup Rasmussen, side 457. Den omstændighed, at barnet fjernes fra sit sædvanlige opholdssted e.l., vil ofte kunne indicere en sådan uenighed. Der stilles ikke krav om, at forældrene har ophævet samlivet. Er forældrene uenige om forældremyndighedsspørgsmålet, skal der gives samtykke til alle rejser til udlandet, også til helt korte rejser. Dette gælder også for rejser til de andre nordiske lande. Rejser til Grønland og Færøerne er ikke omfattet af samtykkekravet. Samtykke kan gives både mundtligt og skriftligt. Samtykket kan tilbagekaldes uden særlig begrundelse. Bestemmelsen i 3 gælder kun, hvor der er uenighed om forældremyndigheden, men derimod ikke, hvor der er uenighed om samvær eller andre spørgsmål vedrørende barnet Midlertidig forældremyndighed under retssager Efter 22 i lov om forældremyndighed og samvær kan domstolene i tilfælde, hvor der er anlagt retssag om forældremyndighed, træffe afgørelse om, hvem forældremyndigheden midlertidigt skal tilkomme. Bestemmelsen kan anvendes såvel under retssager om ophør af fælles forældremyndighed som under retssager om overførsel af forældremyndigheden fra den ene forælder til den anden

12 Afgørelser efter 22 træffes under hensyn til, hvad der er bedst for barnet under sagen. Behovet for at få en afgørelse om midlertidig forældremyndighed under en forældremyndighedssag anlagt for retten kan være påtrængende, hvis der f.eks. er risiko for, at den forælder, som hidtil har haft forældremyndigheden alene, vil bringe barnet til udlandet for at foregribe den kommende afgørelse Midlertidig forældremyndighed administrative afgørelser i bortførelsessituationer Efter 23 i lov om forældremyndighed og samvær kan der træffes en midlertidig afgørelse om forældremyndighed, hvis forældrene har fælles forældremyndighed, og der er risiko for, at den ene forælder vil bringe barnet ud af landet og derved foregribe en afgørelse om forældremyndigheden efter dansk ret. Sådanne afgørelser træffes af Civilretsdirektoratet. Det er en forudsætning for at anvende bestemmelsen, at forældrene er uenige om forældremyndigheden over barnet som beskrevet ovenfor i afsnit Bestemmelsen kan anvendes, selv om der er indledt en forældremyndighedssag ved statsamtet eller retten. Det er endvidere en betingelse, at der foreligger en aktuel bortførelsesrisiko. Typisk er der tale om situationer, hvor den ene forælder er forsvundet sammen med barnet, og hvor oplysningerne i sagen tyder på, at den pågældende forælder vil udrejse af Danmark med barnet. I sager om midlertidig overførsel af forældremyndighed, som ikke umiddelbart kan afvises, vil Civilretsdirektoratet normalt straks bede politiet foretage de undersøgelser, der er beskrevet nedenfor, og afgørelsen vil normalt blive baseret på de oplysninger, som politiet tilvejebringer. Der stilles ikke krav om dokumentation for, at barnet er ved at blive bragt ud af landet. Det er tilstrækkeligt, at det er sandsynliggjort, at barnet er ved at blive bortført til udlandet. Efter forvaltningslovens 19, stk. 2, nr. 3, gælder forpligtelsen til at foretage partshøring ikke, hvis en parts interesse i, at sagens afgørelse udsættes med henblik på partshøring, findes at burde vige for væsentlige hensyn til private interesser, der taler imod en sådan udsættelse. Hensynet til at sikre barnets forbliven i Danmark vil normalt kunne danne grundlag for at overføre forældremyndigheden uden partshøring af den anden forælder. Civilretsdirektoratet kan efter

13 27 i lov om forældremyndighed og samvær ændre en afgørelse om midlertidig forældremyndighed, hvis det skønnes at være til barnets bedste. Når det er sikkert, at barnet ikke længere befinder sig i landet, vil Civilretsdirektoratet normalt ikke kunne træffe en midlertidig forældremyndighedsafgørelse. Hvis den tilbageblevne forælder ønsker forældremyndigheden overført, må vedkommende i stedet anlægge retssag om ophør af den fælles forældremyndighed. Såfremt der anlægges sag, kan der af retten under sagen træffes beslutning om, at barnets udrejse fra Danmark eller tilbageholdelse i udlandet er ulovlig, jf. 20, stk. 2, i børnebortførelsesloven (loven er nærmere beskrevet i afsnit 4). 3.2 Strafferetlig beskyttelse og politiets opgave Ovenfor er redegjort for de situationer, hvor en forælders udrejse med barnet til udlandet kræver samtykke fra den anden forælder. Den faktiske beskyttelse mod, at et barn uretmæssigt føres ud af landet, ligger imidlertid i de muligheder, som politiet har for fysisk at forhindre, at barnet forlader landet. Foreningen af Politimestre i Danmark har i et brev af 19. marts 2002 (Aktuel orientering 4/2002) om børnebortførelser redegjort nærmere for det samarbejde og den opgavefordeling, der i forbindelse med børnebortførelser er mellem Civilretsdirektoratet og politiet. Vedrørende politiets muligheder for at gribe ind er bl.a. anført følgende: Henviser Civilretsdirektoratet den pågældende til politiet eller retter vedkommende selv direkte henvendelse til politiet, har politiet mulighed for at gribe ind for at forhindre en overtrædelse af straffelovens 215, stk. 2, jf. 3 i lov om forældremyndighed og samvær. Politiets indgriben kræver ikke, at der administrativt er taget stilling til en anmodning om midlertidig overførsel af forældremyndigheden i medfør af 23 i lov om forældremyndighed og samvær. Kan en anmeldelse af en børnebortførelse ikke umiddelbart afvises som åbenbart grundløs, bør politiet straks indlede en efterforskning i sagen. Følgende momenter kan i den forbindelse eventuelt søges undersøgt: - Er den anden af forældrene på sin bopæl? - Mangler den anden af forældrenes eller barnets pas eller personlige papirer? - Mangler der tøj og personlige ejendele hos den anden af forældrene? - Har den anden af forældrene bestilt flybilletter eller lignende til et andet land? - Hvornår er den anden af forældrene og barnet sidst set? - Er den anden af forældrene udeblevet fra sit arbejde? Hvis det på baggrund af disse undersøgelser eller ud fra karakteren af anmelderens oplysninger i øvrigt må befrygtes, at barnet uretmæssigt er ved at blive bragt ud af landet, skal politiet straks foretage nødvendige skridt med henblik på at forhindre barnets udrejse

14 Selv om barnet er blevet ført ud af landet, bør politiet alligevel straks indlede efterforskningen mod den eller dem, der har bortført barnet, eller medvirket ved bortførelsen. Dette kan have betydning for mulighederne for at få barnet tilbage fra udlandet. Politiets rolle og de strafferetlige aspekter er i øvrigt nærmere beskrevet i afsnit 7. 4 Det internationale civilretlige samarbejde vedrørende børnebortførelser Som beskrevet ovenfor giver de danske regler mulighed for, at forældrene kan få bistand fra myndighederne til at få løst eventuelle konflikter om forældremyndighed m.v., ligesom en indehaver af forældremyndigheden kan få hjælp til at få sit barn tilbage, hvis den anden forælder ikke respekterer forældremyndighedsafgørelsen. De danske regler gælder imidlertid kun inden for landets grænser. Situationen kan derfor være ganske anderledes i de tilfælde, hvor barnet bliver bortført til udlandet eller ulovligt tilbageholdes der. I sådanne tilfælde vil den efterladte forælders mulighed for at få barnet tilbage i vidt omfang afhænge af lovgivningen i det land, hvor barnet er blevet bortført til. For en række landes vedkommende vil retssystemet og kulturelle, religiøse og familiemæssige forhold adskille sig fra, hvad der gælder her i landet. I 1980 blev der vedtaget to internationale konventioner, hvis formål er at imødegå, at der sker internationale børnebortførelser, og at løse de problemer, der opstår, hvis et barn alligevel er blevet bortført fra ét land til et andet. Det drejer sig om Europarådskonventionen af 20. maj 1980 og Haagerkonventionen af 25. oktober Begge konventioner er tiltrådt af Danmark og er gennemført i dansk ret ved børnebortførelsesloven (lov nr. 793 af 27. november 1990 om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)). Anvendelsesområdet for den danske gennemførelseslov er navnlig de situationer, hvor et barn bortføres fra udlandet til Danmark. Loven finder bortset fra 20 ikke anvendelse på den modsatte situation, hvor et barn bortføres fra Danmark til udlandet. Her må man over for konventionsstaterne påberåbe sig konventionen direkte eller de gennemførelseslove, hvorved konventionerne er inkorporeret i konventionsstatens lovgivning. Herudover har der i mange år inden for de nordiske lande været et samarbejde, således at myndighederne anerkender og fuldbyrder afgørelser om forældremyndighed og samvær, der er truffet i et af de øvrige nordiske lande. Se nærmere herom i afsnit 4.5. Nedenfor beskrives de nævnte konventioner m.v. nærmere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om de regler, der gælder, når et barn, der bor i et Haagerkonventionsland,

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få? DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om, hvad danske myndigheder kan gøre for dig, hvis dit barn ulovligt er bragt til et

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER. Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER. Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke Denne folder I denne folder kan du læse om de regler, der gælder, når et barn, der bor i et Haagerkonventionsland,

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER. Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få?

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER. Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få? INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få? Denne folder I denne folder kan du læse om, hvad danske myndigheder kan gøre for dig, hvis dit barn ulovligt er bragt til et

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

internationale børnebortførelser afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet

internationale børnebortførelser afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet internationale børnebortførelser afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet betænkning nr. 1166 københavn 1989 ISBN 87-503-7839-2 Ju 00-211-bet. B. Stougaard Jensen, Kbh. INDHOLD Side Indledning

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

UDKAST. Anordningens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser.

UDKAST. Anordningens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning for Grønland

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Besvarelse af Europaudvalgets samrådsspørgsmål C om Bruxelles

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0411 Bilag 1 Offentligt Enhed Familier Sagsbehandler Brian Gresell Nørgaard Sagsnr. 2015-6747 Doknr. 375444 Dato 31-08-2016 Grund- og nærhedsnotat Forslag til Rådets forordning

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Folketingets Retsudvalg Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen LBK nr 1055 af 08/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4958 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2.

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2. Lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om 1 2 Ægteskab, Adoption og Værgemaal. 3, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 3. febru ar 2006 J.nr.: 03-5019-00003 F O R S L A G til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2015-16 L 35 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familier J.nr. 2015-6196 / lth 29. september 2015 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. maj 2015 (OR. en) 8658/15 COPEN 115 EUROJUST 93 EJN 42 NOTE fra: Anne Vibe Bengtsen, juridisk attaché, Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske

Læs mere

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0399 Offentligt Sammenskrivning af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende

Læs mere

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven, Anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Børnebortførelser. Redegørelse afgivet af udvalget for børnebortførelser

Børnebortførelser. Redegørelse afgivet af udvalget for børnebortførelser Børnebortførelser Redegørelse afgivet af udvalget for børnebortførelser 1 2 kapitel 1 Indledende bemærkninger 1 Bortførelsessager er sjældent ukomplicerede og har store menneskelige omkostninger til følge.

Læs mere

DEN DANSKE CENTRALMYNDIGHED ANSØGNINGSBLANKET

DEN DANSKE CENTRALMYNDIGHED ANSØGNINGSBLANKET DANSK CENTRALMYNDIGHED DEN DANSKE CENTRALMYNDIGHED ANSØGNINGSBLANKET Afsnit 1: Sæt kryds nedenfor ud for den type ansøgning, som det drejer sig om. Ansøgning om tilbagegivelse Ansøgning om fastsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

2.4.6.1. Forældremyndighed efter en forælders dødsfald

2.4.6.1. Forældremyndighed efter en forælders dødsfald Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Forældremyndighed 2.1. Etablering af fælles forældremyndighed 2.1.1. Fælles forældremyndighed efter 6, 7 eller 7 a

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning

Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning Opdateret 1. juni 2005 Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning (Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den 13. januar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 13. januar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 100 Folketinget 2015-16 Fremsat den 13. januar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K lth@sm.dk + familieret@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 12. januar

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 122 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 122 Folketinget Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af myndighedsloven for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne Rigsombudsmanden på Færøerne Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling 1 MED BARNET I CENTRUM Indhold Indledning....1

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

Haagerbørnebeskyttelseskonventionen Haagerbørnebeskyttelseskonventionen Gennemførelse af Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN Tingvej 31 8543 Hornslet Tlf. 8699 4444 Fax 8699 6644 E-mail: adv@soelgaard-knudsen.dk VÆRGEMÅL Værgemål for børn og unge: For mindreårige er indehaveren af forældemyndigheden værge. Er der fælles forældremyndighed,

Læs mere