Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet"

Transkript

1 Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Som led i forberedelsesarbejdet med kommunalreformen, indledtes i sommeren 2006 et dialogbaseret samarbejde mellem de nye nordenfjordskommuner Jammerbugt, Brønderslev/ Dronninglund, Hjørring og Frederikshavn. Formålet var at undersøge muligheder og interesser for et tværkommunalt samarbejde om de nye kommunale opgaver vedrørende tilsyn og godkendelse på børne- og voksenområdet. Brønderslev/Dronninglund besluttede primo september at trække sig ud af samarbejdet. De øvrige kommuner har efterfølgende arbejdet med afdækning af opgavernes karakter og omfang, muligheder for samarbejde, betalingsmodeller m.v. Primo januar 2007 meddeles det fra Jammerbugt Kommune, at de alene deltager for så vidt angår voksenområdet. Notatet er efterfølgende rettet til herunder også vedrørende normeringsforslag og budgetudkast. Opgaven er varetaget af en arbejdsgruppe bestående af fagpersoner med erfaring fra området, og en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra kommunerne. Begge grupper er bistået af socialplanlægger fra Frederikshavn kommune. Arbejdet er udført i.h.t. kommissorium godkendt af styregruppen. (bilag 1.) Der har været konsultativ kontakt til juridisk og socialfaglig afdeling i KL. Baggrund Som følge af kommunalreformen overgår til kommunerne 1. januar 2007: Tilsyn og godkendelse af opholdsteder for børn og unge, herunder også godkendelse og tilsyn med kost- og efterskoler, der har pladser til modtagelse af anbragte børn og unge. Tilsyn og godkendelse af private botilbud til voksne, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, har behov for en særlig boform. Opgaverne er hjemlet i Servicelovens 142 stk.5, 143 og 144 stk samt 149. Der foreligger endvidere Bekendtgørelse fra Socialministeriet nummer 621 af 15/ og vejledning fra Socialministeriet nr. 65 af 1.juli 2005 angående Socialministeriets nærmere regler på området. KL og Danske regioner har primo 2006 udsendt Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud som supplement til Socialministeriets vejledning. Af denne vejledning fremgår at: Danske Regioner og KL anbefaler, at nærværende vejledning og Socialministeriets vejledning udgør beslutningsgrundlaget for kommunernes godkendelses- og tilsynsopgave. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at det samlede tilsyns- og godkendelsesansvar overgår til kommunerne pr. 1. januar 2007, hvorfor der påhviler kommunerne et stort ansvar for at sikre en ensartet, landsdækkende kvalitet for så vidt angår godkendelse af og tilsyn med de private botilbud og opholdssteder. Disse opgaver har tidligere været placeret i Nordjyllands Amts Godkendelses- og Tilsynsafdeling, som har været bemandet med specialiserede socialfaglige konsulenter samt har haft adgang til økonomisk og juridisk bistand. 1 For nærmere gennemgang af lovgrundlaget se bilag 3 #

2 Kommunerne overtager, ligeledes som følge af kommunalreformen: Døgninstitutioner for børn og unge på det sociale område, samt Tilbud til handicappede både på børne- og voksenområdet. Tilsynsforpligtigelsen med disse institutioner overgår dermed også til kommunerne pr. 1.januar Denne tilsynsforpligtigelse skærpes i en tilføjelse til Serviceloven - 148a (stadfæstet d. 20. december 2006), hvori kommunens ansvar for det generelle tilsyn med institutioner beliggende i kommunen præciseres og forenkles 2. Kommunerne overtager endeligt et antal specialbørnehaver, der også er underlagt tilsynsforpligtelse. Dette notat beskæftiger sig ikke med denne opgave. Generelt for området Tilsyns- og godkendelsesvirksomheden er en væsentlig faktor til sikring af kvaliteten af de tilbud der formidles til borgeren. Tilsynet indebærer samtidigt en kontrolfaktor, med det formål at påse at opholdsstedet eller botilbuddet overholder gældende lovgivning, og at stedets tilbud med hensyn til målgruppe, indsats, ledelse og økonomi er i overensstemmelse med de vilkår, godkendelsen er givet under. Endelig bør der i den samlede funktion indgå en udviklingsfaktor, med det formål at sikre at tilbuddene udvikler sig i overensstemmelse med brugernes behov, ny viden på området m.v. Der er tale om et indsatsområde, hvor der, uanset om det er et privat eller et kommunalt tilbud, formidles omsorg og behandling i forhold til de mest sårbare og udsatte børn, unge og voksne. Der er ligeledes tale om et omkostningstungt område, der har bevågenhed i forhold til såvel ressourceforbrug som kvalitet. Der er over årene set eksempler på en voldsom mediebevågenhed på området, ligesom der er set eksempler på tilbud med forhold af yderst kritisk karakter. Det ses derfor som betydningsfuldt at området gives prioritet, og at det sikres at opgaverne løses af erfarne og kompetente fagfolk. Det ses endvidere som en nødvendighed, at der sikres en uafhængighed i tilsynet. Folketingets ombudsmand har udtalt sig herom i opfølgningsrapport nr. 1 af 29. september 2005 vedrørende inspektion af Solstriben (København Kommune):..et væsentligt element i inspektionerne er at undersøge, på hvilken måde amtet tilrettelægger tilsynsforpligtigelsen efter Retssikkerhedslovens 39. Og et væsentligt spørgsmål i den forbindelse er, hvorledes det sikres, at der er tale om et uafhængigt tilsyn. I samme rapport fremgår endvidere at:.. det sikres at de personer, der udfører tilsynsbesøg, er uafhængige af det bosted, der føres tilsyn med. En ny tilføjelse til Serviceloven ( 148a) fastsætter en klar placering af ansvaret for tilsynet. I tilføjelsen præciseres det, at kun en enkelt kommune beliggenhedskommunen - er ansvarlig for at føre det generelle tilsyn i et tilbud også selv om det anvendes af flere kommuner. Det er altid den stedlige kommune, der har den generelle tilsynsforpligtigelse, undtaget hvis der er indgået en aftale om, at alle pladser anvendes af én anden kommune. 2 Se i øvrigt afsnittet Generelt for området #

3 Tilsyn De anførte typer af tilbud fordeler sig således på kommunerne: Kommune Antal private opholdssteder Antal private botilbud Antal private dagtilbud Antal kost- og efterskoler Tidligere amtskomm. tilbud. Døgn. Tidligere amtskomm. tilbud. Dag. Frederikshavn Hjørring Jammerbugt I alt Eksisterende kommunale tilbud. Dag og døgn. Eksisterende kommunale dag- og døgntilbud på området er medtaget i opgørelsen ovenfor, i det omfang disse tilbud dels er undergivet samme lovgivningsmæssige bestemmelser om tilsyn, som de tidligere amtskommunale dag- og døgntilbud, dels er sammenlignelige hermed (se oversigten over konkrete tilbud i bilag 5). Det er styregruppens indtryk, at tilsynet med de kommunale dag- og døgntilbud er løst meget forskelligt i de gamle kommuner, men det er samtidigt opfattelsen, at det fremtidige tilsyn på området bør tilrettelægges, således at tilsynet udøves ensartet, uanset tilbuddets tidligere organisering. Såvel gældende lov, som lovforslag jævnfør ovenfor, præciserer netop den kommunale forpligtelse til at sikre en ensartet kvalitet i de tilbud, der formidles til borgerne. Godkendelse Den kommunale forpligtelse til godkendelse af private tilbud til børn, unge og voksne omhandler de situationer, hvor en privat organisation eller enkeltmandsvirksomhed ansøger om godkendelse af et tilbud. Godkendelsesopgaven omfatter udredning, vurdering og beskrivelse indenfor hovedområderne fysiske rammer, organisatoriske, pædagogiske og økonomiske forhold. Behandling af ansøgninger om godkendelse kan ikke afvises med begrundelse i en behovsvurdering, og afgørelser er underlagt bestemmelser om partshøring m.v. Anbefaling. Arbejds- og styregruppe anbefaler, at der etableres en tværkommunal sekretariatsenhed på opgaveområdet, med følgende begrundelser: Der er tale om et særligt opgaveområde, der fordrer ekspertise og brede faglige kompetencer. Opgavetyngden er for den enkelte kommune ikke omfattende nok til at kunne drive en fagligt specialiseret funktion på området. Der kan sikres faglighed og ekspertise på området, idet der etableres og udvikles et specialiseret fagligt miljø med flere medarbejdere omkring opgaveløsningen 3 For Jammerbugt Kommune viser tabellen alene tilbud på voksenområdet 4 4 private botilbud + yderligere 3, godkendt af kommunen jf. bilag 5 #

4 Sårbarhed ved fravær eller travlhed reduceres i en større afdeling. Der sikres udvikling af en ensartethed i kvalitet og standard på området på tværs af de kommunale grænser, hvilket ses at være særligt relevant i forhold til de private udbydere. Der sikres et uafhængigt tilsyn Det anbefales, at enheden varetager såvel de nye kommunale opgaver på området, som de eksisterende opgaver med tilsyn med nuværende kommunale dag- og døgntilbud, med det formål at sikre kvalitet og ensartethed i opgaveløsningen. Gældende lov og forskrifter fastsætter, at kompetencen til at træffe afgørelser om godkendelser og tilbagekaldelse af sådanne er tillagt beliggenhedskommunen, og som sådan ikke kan delegeres til anden myndighed eller udbyder. Tilsynet derimod vil kunne delegeres i det omfang tilsynet ikke indebærer myndighedsafgørelser. Beskrivelse af funktionen Sekretariatsfunktionen etableres som en funktion, under en af de samarbejdende kommuners eksisterende afdelinger. Det samlede personale i sekretariatet vil således skulle være ansat i den kommune der organiserer opgaven, og det personalemæssige ansvar vil derfor også være placeret i denne kommune. Det er i normeringsforslaget forudsat at lederen af sekretariatet er tillagt andre ledelsesopgaver i organisationen, ligesom administrativ, juridisk og økonomisk bistand til området forudsættes leveret af medarbejdere der også har andre ansvarsområder. I forhold til godkendelsesopgaverne varetager sekretariatet det fulde sagsforberedende arbejde, herunder indhentelse af nødvendige attester og dokumentationer. Det samlede materiale sendes, efter at have været fremsendt til partshøring, til afgørelse hos beliggenhedskommunen. I forhold til tilsynsopgaver fremsender sekretariatet skriftlige notater efter aflagt tilsyn, til beliggenhedskommunen. Samarbejdet mellem kommunerne vil med denne organisering af funktionen have karakter af en entrepenørmodel. Den kommune, der organiserer funktionen, (entrepenøren) har det daglige ansvar for at tilrettelægge funktionen, således at opgaverne gennemføres i overensstemmelse med dels de principper, der er fastsat ved lov og retningslinier, dels de servicemål, der er aftalt kommunerne imellem. Entrepenørkommunen har ligeledes det juridiske ansvar for sekretariatets drift og budget øvrigt. Betalingen for sekretariatets drift fordeles mellem de samarbejdende kommuner i en abonnementsbetaling. Abonnementsbetaling er her forstået som udtryk for et i forvejen fastsat beløb, der giver den enkelte kommune adgang til at trække på sekretariatsbistand inden for hele sekretariatets funktionsområde. Abonnementsbetalingen foreslås fastsat med antallet af forventede tilsynsbesøg som fordelingsfaktor, idet tilsynsbesøgene dels er hovedydelsen, dels er den faktor der er mest forudsigelig. Enhedens opgaver. Enheden skal varetage følgende opgaver: #

5 Godkendelse af samt tilsyn med private botilbud for voksne og opholdssteder for børn og unge, herunder godkendelse og tilsyn med pladser på kost- og efterskoler til modtagelse af anbragte børn og unge, samt eventuelle skibsprojekter. Det generelle tilsyn med de tidligere amtskommunale døgninstitutioner på børne- og voksenområdet. Det generelle tilsyn med nuværende kommunale dag og døgntilbud på området Det generelle tilsyn med private dag og døgntilbud på voksenområdet, der ikke er omfattet af reglerne i 144, men underlagt kommunens generelle tilsynsforpligtelse. Behandling af klagesager vedrørende godkendelsesgrundlaget. Gennemgang af indberettede magtanvendelser, herunder sagsbehandling i forhold til magtanvendelsescirkulæret, anvisning af alternative arbejdsmetoder overfor tilbuddet m.v. Herudover vil enheden på sigt kunne udbyde indtægtsdækket virksomhed i forhold til såvel andre kommuner som tilbuddene på området, eksempelvis ved Tilbud om kurser/undervisning/opkvalificering f.eks. ift. Magtanvendelsescirkulæret, handlingsplaner for seksuelle overgreb mv. Tilbud om løsning af tilsynsopgaven for øvrige kommuner i regionen, herunder generelt tilsyn med enkeltmandsprojekter. Rådgivning til de kommunale sagsbehandlere i forbindelse med visitation til anbringelsesstederne. Servicemål På baggrund af de faglige erfaringer på området, herunder vurderinger af mulighederne for at opfylde de kontrolmæssige og kvalitative formål med tilsynet, anbefaler Styregruppen at der fastlægges følgende servicemål på området. Opholdssteder for børn og unge: Der føres tilsyn minimum 5 gange årligt på opholdssteder for børn og unge. Der er tale om tilbud, hvor der sker en vis udskiftning af beboerne over året. Opgaven omfatter her både det socialfaglige tilsyn og det økonomiske/organisatoriske tilsyn. Private botilbud for voksne: På botilbud for voksne føres tilsyn 4 gange årligt. Persongruppen på de private botilbud udgøres af forholdsvist dårligt fungerende beboere, og der er behov for et jævnligt uvildigt tilsyn. Også her omfatter opgaven både det socialfaglige tilsyn og det økonomiske/organisatoriske tilsyn. Kost- og efterskoler anbragte børn og unge: 1 tilsynsbesøg årligt på kost- og efterskoler med pladser til anbragte børn og unge. Kommunale dag og døgntilbud: På de kommunale dag og døgninstitutioner føres tilsyn 2 gange årligt. Tilsynsopgaven omfatter alene det socialfaglige tilsyn. Det økonomiske/organisatoriske tilsyn ligger i den enkelte kommune. Økonomi, drift samt personalemæssige forhold bliver dermed i den enkelte kommunale forvaltning, når det handler om de kommunale tilbud. #

6 For samtlige typer af tilbud gælder: Antallet af tilsynsbesøg pr. type af tilbud er vurderet udfra et minimumsbehov. For samtlige typer af tilbud gælder, at tidsforbruget er afhængigt af tilbuddets drift, størrelse, målgruppe, normering og aktuelle problemstillinger. Der beregnes desuden et større tidsforbrug ved skærpet tilsyn, da der skal afsættes to konsulenter til opgaven. Efter hvert tilsynsbesøg udfærdiges et skriftligt referat med konsulentens bemærkninger, som fremsendes til tilbuddet. Fælles retningslinier Der udarbejdes fælles retningslinier for indholdet af tilsyn og for godkendelsesforløb, klagesagsbehandling, og for fortsat godkendelse. Der foreligger forslag vedrørende tilsyn og godkendelse i bilag 2 og 3. Bilag 3 indeholder retningslinjer for tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Der udarbejdes på sigt ud fra samme principper som anvendt i dette dokument - retningslinjer, som retter sig mod de kommunale institutioner. Der udarbejdes fælles procedurer vedrørende afrapportering omkring de enkelte tilbud, udarbejdelse af godkendelsesmateriale, indberetning af magtanvendelser, håndtering af aktindsigt m.v. Personaleressourcer og normering. Styregruppen har gennemdrøftet de enkelte opgaveområder og skønnet den tid, som forventes at medgå. Ved omregning af forventet tid til opgaveløsning til faktiske stillinger er taget udgangspunkt i en beregning foreslået af VISO. Der tages her højde for overhead vedrørende ferie-, fri- og søgnehelligdage, sygdom, pauser og møder/kurser. Efter fradrag for overhead i årsnormen for en fuldtidsansat på 1924 timer, er der 1282 timer tilbage årligt i direkte opgaverelateret arbejdstid. #

7 Anslået behov for socialfaglige konsulenter* 234 tilsyn a 14,5 timer 3393 timer Magtanvendelse (anslået 29 steder** med 4 indberetninger pr. sted pr. år a 2 timers sagsbehandlingstid gennemsnitligt) 232 timer Sagsbehandling (6 timer pr. uge/44 uger) 264 timer Rådgivning ift. regelsæt mv. 3 timer pr. uge i 44 uger 132 timer Godkendelsesforløb - anslået 4 forløb af 64 timer*** 256 timer I alt Antal fuldtidsstilllinger til godkendelse og tilsynsopgaven mv. (socialfaglige konsulenter) 4277 timer 4277/1282 = 3,3 socialfaglige stillinger *Inklusiv ekstra konsulent ved skærpet tilsyn **Antallet af steder er anslået udfra en diffentiering ift. målgrupper ***Anslået således, idet der pr er 4 kendte aktuelle ansøgninger undervejs (2 i Hjørring og 2 i Jammerbugt). Opgaveomfanget kan ellers vanskeligt forudsiges, idet vi ikke ved, hvor mange nyansøgninger, der vil dukke op i løbet af et år. Samtidig er det ikke alle ansøgninger, der faktisk ender med en godkendelse. Ledelsestid, administrativ, juridisk og økonomifaglig bistand er skønnet i forhold til en vurdering af omfanget af opgaven baseret på erfaringer fra personaleforbrug i amtet. Funktionen anbefales normeret med: 0,33 ledelsestid 3,3 socialfaglige konsulenter (pædagoger og socialrådgivere) 0,33 administrativ medarbejder. juridisk bistand svarende til ¼ jurist i eksisterende administration økonomisk bistand svarende til 1/3 økonomimedarbejder i eksisterende administration #

8 Budgetskøn Lønudgifter 0,33 ledelsestid ,3 socialfaglige konsulenter á ,33 administrativ medarbejder ,25 jurist ,33 økonomimedarbejder Husleje 4,5 pers. x 15m2 = 67,5m2 à 700 kr Kørsel Kontorhold, telefon, EDB, forplejning til møder mv. Uddannelse og supervision 4,5 personer à I alt Fordeling af udgifter Abonnementsbetalingen foreslås som nævnt fastsat med antallet af forventede tilsynsbesøg som fordelingsfaktor. Antal tilsyn pr. år pr. type af tilbud: Type af tilbud Opholdssteder for børn og unge Private botilbud til voksne Private dagtilbud Kost- og efterskoler Tidligere amtslige dag- og døgntilbud Eksisterende kommunale dagog døgn Antal tilsyn pr. år #

9 Antallet af forventede tilsynsbesøg pr. år pr. kommune bliver dermed: Kommune Private Private Private Kost- og opholdssteder botilbud dagtilbud efterskoler Tidligere amtskomm. tilbud. Døgn. Tidligere amtskomm. tilbud. Dag. Eksisterende kommunale dag- og døgn Frederikshavn (5x2) 10 (4x1) 4 0 (1x1) 1 (2x10) 20 (2x3) 6 (2x22) Hjørring (5x4) 20 (4x4) (4x1) 4 (1x3) 3 (2x7) 14 (2x1) 2 (2x20) Jammerbugt - (4x4) 16 (4x4) 16 - (2x3) 6 0 (2x6) I alt Andel af opgaven fordelt på tilsynsbesøg Pris efter fordeling efter forventede tilsynsbesøg Frederik shavn (85 tilsynsbesøg af 234) 36 % ,- Hjørrin g (99 tilsynsbesøg af 234) 42 % ,- Jammer bugt (50 tilsynsbesøg af 234) 22 % ,- ( 234 tilsynsbesøg i alt) 100 % ,- Indstilles forslaget til udførelse i praksis udarbejdes en samarbejdsaftale, hvori forhold omkring betaling, evt. personaleudlån, aftaleperiode, opsigelse mv. præciseres yderligere. Styregruppen for Tværkommunal funktion vedrørende tilsyn og godkendelse, januar Jannie Sommer. Ny Jammerbugt. Carsten Bach. Rita Jensen. Ny Hjørring. Anders Hind. Birgitte Ammitzbøll. Ny Frederikshavn. #

10 Bilagsoversigt 1. Kommissorium s Forslag til Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse s Forslag til Retningslinjer for tilsyn s Lovhenvisninger s Liste over tilbud i kommunerne, og fordeling af andele på kommunerne (Er vedlagt som separat dokument (dok. nr ) ) #

11 Bilag 1: Kommissorium for arbejdsgruppe og styregruppe, fælleskommunal tilsynsog godkendelsesafdeling: Der nedsættes en fælleskommunal styregruppe samt arbejdsgruppe med det formål at komme med forslag jvfr. kommissorium til en fælleskommunal tilsyns- og godkendelsesafdeling. - Arbejdsgruppen nedsættes med en eller to repræsentanter fra hver af de samarbejdende kommuner - Arbejdsgruppens repræsentanter indgår i gruppen med mandat til udvikling af etableringen - Arbejdsgruppen konstituerer sig med en tovholder og referer til styregruppen, som består af repræsentanter fra hver af de samarbejdende kommuner. - Iværksættelse af etableringen forudsætter godkendelse fra alle implicerede kommuner. Arbejdsgruppens endelige forslag fremlægges derfor i de respektive kommuner mhp. endelig godkendelse - Samarbejdet dækker flg. kommuner: Ny Hjørring, Ny Jammerbugt og Ny Frederikshavn kommuner. Opgaven: Godkendelse, opfølgning og tilsyn med opholdssteder for børn og unge (SEL 142 stk. 5 og private botilbud tilbud til voksne, jfr. SEL 107 (SEL 144). Det drejer sig om det generelle tilsyn i det det forudsættes at det individuelle tilsyn gennemføres af anbringende myndighed (handlekommunen) Arbejdsgruppens kommissorium. - beskrive opgavens omfang ift. antal tilbud og dertil hørende lovmæssige krav - belyse fordele og ulemper ved at placere opgaven omkring tilsyn med egne institutioner og boformer i afdelingen - undersøge forholdene omkring tilsynsforpligtigelse i forhold til private dagtilbud - udarbejde manual for gennemførelse af tilsyn og godkendelse - beskrive det faglige og personalemæssige behov - udarbejde konkret budgetforslag for gennemførelse af opgaven* - udarbejde organisationsforslag for virksomheden** - udarbejde forslag til hvordan myndighedsudøvelse gribes an i samarbejdet Her ud over er det arbejdsgruppens opgave, at identificere og beskrive øvrige problemstillinger og opgaver der knytter sig til opgaveløsningen. Styregruppens kommissorium. På baggrund af arbejdsgruppens oplæg består styregruppens opgaver i: - forslag til samarbejdsmodel for den tværkommunale opgaveløsning - forslag til fordelingsnøgle af udgifter i forbindelse med opgaveløsning kommunerne imellem - forslag til fysisk placering af afdelingen - plan for gennemførelse af etableringen Sæby den , revideret d Anders Hind. Birgitte Ammitzbøll * Hermed menes, hvad der knytter sig til funktionen; IT, telefoni, uddannelse, udvikling mv. ** Hvordan skal afdelingen se ud. Samarbejdsmodellen udarbejdes af styregruppen. #

12 Bilag 2: Forslag til retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud i Frederikshavn, Jammerbugt og Hjørring kommuner Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted eller botilbud lever op til gældende regler og standarder for god behandling af brugerne, som blandt andet er beskrevet i Socialministeriets vejledninger for de forskellige målgrupper. I Socialministeriets Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud af 1. juli 2005 er beskrevet, at godkendelse af et privat opholdssted eller botilbud skal omfatte: - de organisatoriske forhold - budgettet - de fysiske rammer - den pædagogiske metode og målsætning - den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer. Nedenfor gives forslag til retningslinier for godkendelsesproceduren i Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt kommuner ved etablering af en fælles sekretariatsenhed. Når en ansøgning til etablering af privat opholdssted eller botilbud modtages af sekretariatsenheden, iværksættes følgende godkendelsesforløb: 1. En personalegodkendelsesdel 2. En projektgodkendelsesdel 3. En økonomisk godkendelsesdel 4. En juridisk/organisatorisk godkendelsesdel Normalt vil det være mest hensigtsmæssigt at indlede sagsbehandlingen med en vurdering af projektforslaget og foreliggende forslag til leder og eventuelt til andet personale. Hvis det på dette grundlag vurderes, at der ikke vil kunne opnås godkendelse til at drive opholdssted eller botilbud, vil det være ufornødent at gennemføre de andre dele af godkendelsesforløbet. De enkelte dele af godkendelsesforløbet gennemføres i øvrigt sideløbende hvor det er hensigtsmæssigt og muligt. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt, blandt andet under hensyn til, at der kan opstå forsinkende forhold, som kommunen ikke er herre over. Kendskab til personer og projekt opnås dels på skriftligt grundlag - ved skriftlige udkast til projektbeskrivelser herunder budget, vedtægter, evt. lejekontrakt m.v. dels ved personlige møder, hvor kommunens konsulenter foretager en løbende vurdering af personer, projekt, økonomi og organisation. Alle ansøgninger, der opfylder betingelserne for godkendelse, skal imødekommes med godkendelse. Kommunen skal ikke forholde sig til, om der er et behov for det pågældende tilbud. #

13 1. Personalegodkendelsesdelen 1.1 Generelt Det er opholdsstedets eller botilbudets ledelse, der alene har kompetence til og ansvar for ansættelse og afskedigelse af personale. Som led i den samlede vurdering af, om opholdsstedet eller botilbudet generelt er egnet som opholdssted eller botilbud, skal kommunen imidlertid godkende den samlede medarbejdergruppes herunder ledergruppens - personlige og faglige kvalifikationer. Det undersøges således om ledelsen og det øvrige personale samlet set har tilstrækkelige faglige og personlige kvalifikationer i forhold til målgruppen. Kommunen kan afslå at godkende et opholdssted eller botilbud, hvis der i bemandingen ikke findes personale med tilstrækkelige kvalifikationer til at varetage den opgave, som opholdsstedet eller botilbudet søger godkendelse til. 1.2 Afholdelse af samtaler Kommunen kan afholde det nødvendige antal samtaler med ansøger. Kommunen kan altid forud for ansættelsen af den person, der skal være leder, afholde en eller om nødvendigt flere samtaler med vedkommende. Kommunen kan desuden altid forud for ansættelsen anholde en eller om nødvendigt flere samtaler med medarbejdere, der skal have særlige opgaver, som for eksempel psykologbistand til de anbragte/beboerne. Kommunen kan endvidere i særlige tilfælde indkalde medarbejdere med en utraditionel baggrund, eller medarbejdere, hvis forudsætninger for at klare opgaven i øvrigt for eksempel på grund af afskedigelse eller dårlige referencer fra tidligere lignende beskæftigelse - kan betvivles, til en eller om nødvendigt flere samtaler. 1.3 Straffeattest Kommunen indhenter offentlig straffeattest for lederen og samtlige ansatte. Straffeattesten kan, hvis der er registreret lovovertrædelser, give anledning til, at kommunen ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse i opholdsstedet eller botilbudet. Der lægges herved især vægt på lovovertrædelsens art, den idømte sanktion, de nærmere omstændigheder omkring lovovertrædelsen og afstand i tid sammenholdt med især den pågældendes funktion i tilbudet, det øvrige personale samt tilbudets målgruppe. Kommunen anmoder i så fald lederen af opholdsstedet eller botilbudet om en redegørelse for forholdet. Kommunen må i den forbindelse videregive de nødvendige oplysninger fra straffeattesten til lederen. Oplysningerne kan dog kun videregives, hvis den pågældende har givet skriftligt samtykke hertil. Kan et sådant samtykke ikke opnås, kan kommunen alene meddele lederen, at kommunen på baggrund af straffeattestens udvisende ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse i opholdsstedet eller botilbudet, og anmode om en redegørelse på den baggrund. #

14 Hvis redegørelsen ikke viser, at de personalemæssige forhold er tilfredsstillende, kan kommunen afslå at godkende opholdsstedet eller botilbudet. Ledelsen i private opholdssteder, oprettet efter servicelovens 142, stk. 5 har en selvstændig pligt til at indhente børneattester for en person, der skal ansættes eller beskæftiges i opholdsstedet, hvis der er tale om en fast tilknytning, og hvis den pågældende som led i udførelsen af sin opgave skal have direkte kontakt med børn under 15 år. 1.4 Andre relevante oplysninger. Kommunen indhenter andre relevante oplysninger om personalegruppen, herunder oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse og ophør af beskæftigelse. Hvis sådanne oplysninger medfører, at kommunen ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse i opholdsstedet eller botilbudet, anmoder kommunen lederen af opholdsstedet eller botilbudet om en redegørelse for forholdet. Kommunen må i den forbindelse videregive de nødvendige oplysninger om medarbejderen til lederen. Fortrolige oplysninger kan dog kun videregives, hvis den pågældende har givet skriftligt samtykke hertil. Kan et sådant samtykke ikke opnås, kan kommunen alene meddele lederen, at kommunen på baggrund af indhentede oplysninger om medarbejderen ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse i opholdsstedet eller botilbudet, og anmode om en redegørelse på den baggrund. Hvis redegørelsen ikke viser, at de personalemæssige forhold er tilfredsstillende, kan kommunen afslå at godkende opholdsstedet eller botilbudet. 1.5 Særligt om vurdering af den, der skal være leder. For den person, der skal være leder af det eventuelle botilbud eller opholdssted, undersøges særligt ledererfaring, lederevner og viden om/erfaring med ledelsesmetoder. Vedkommende skal dokumentere tidligere erfaringer ved at indgive referencer fra tidligere arbejdsgivere 5 år tilbage. Det vurderes om lederen har tilstrækkelige kvalifikationer i forhold til: - Systemforståelse. Forstår lederen de opgaver, som skal løses og den situation og det system som opgaverne skal løses i? Forstår lederen de medarbejdere han/hun skal lede? - Lederrolle: Har lederen gjort sig overvejelser om ledelsesstil og lederens væsentligste rolle. Er lederen i besiddelse af mellem-menneskelig indsigt og forståelse? Kan lederen skabe overblik? Og har lederen sans for helheden? - Påvirkningsevne. Har lederen en parathed til og evne til at træffe beslutninger? Udstråler lederen naturlig autoritet? Kan lederen være igangsættende? - Faglig viden. Har lederen tilstrækkelig faglig viden i forhold til socialpædagogik? - Administrativ viden. Har lederen tilstrækkelig viden om/erfaring med administration og økonomistyring? 1.6 Særligt om vurdering af den, der ansøger. Ansøger skal oplyse om, hvorvidt vedkommende tidligere har fået afslag på etablering af opholdssted eller botilbud eller etablering af anden lignende beskæftigelse (f.eks. plejefamilie) andre steder i landet. Tidligere afslag giver anledning til en afklaring af årsagen hertil, og der foretages en vurdering af, hvilken indflydelse afslaget skal have for den nuværende ansøgning. #

15 Der fokuseres på hvad årsagen er til, at ansøger vil drive opholdssted eller botilbud. Er der f.eks. tale om: - Et socialt engagement i mennesker, der er i en personlig eller social nødsituation - En selvstændig iværksætterlyst ud fra et personligt overskud - Personlige erfaringer med selv tidligere at være en blandt målgruppen - Personlige erfaringer som tidligere anbragt (det må kunne gøres bedre) - Mulighed for at opnå en økonomisk gevinst - Særlige behandlingsmæssige ideer og metoder - Egen faglige kompetence og erfaring - Ønske om at blive selvstændig - Erfaringer - såvel positive som negative - fra andre opholdssteder eller botilbud eller døgninstitutioner Der fokuseres på ansøgerens syn på og rummelighed overfor brugerne (vil ansøgeren brugerne?) Der fokuseres endvidere på ansøgers eventuelle videre karriereplaner, for at få et indtryk af, om der eventuelt er et begrænset tidsperspektiv for ansøgers engagement i opholdsstedet eller botilbudet. Med baggrund i ovenstående foretages en vurdering af, hvorvidt ansøgers motiv for etablering af opholdssted eller botilbud er konstruktiv i forhold til målgruppen. Det efterprøves desuden, om ansøger har reflekteret nærmere over etableringens omfang og kompleksitet, etableringens ansvar og risiko samt er indforstået med kommunens godkendelseskrav og tilsynsfunktion ved oprettelse af privat opholdssted eller botilbud. 1.7 Sikring af kendskab til visse regler Det skal sikres, at alle i personalegruppen er - Bekendt med at opgaveudførelsen efter lov om social service er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder reglerne om tavshedspligt - Bekendt med regler om magtanvendelse - Bekendt med kommunens godkendelses- og tilsynspligt Desuden at lederen er: - Bekendt med reglerne om indhentelse af børneattest - Bekendt med kommunens krav for regnskab og budget, herunder regler for driftsoverskud - Bekendt med kommunens godkendelseskrav og forudsætninger for fortsat godkendelse, herunder pligten til at oplyse kommunen om ændringer i godkendelsesgrundlaget. 2. Projektgodkendelsesdelen I projektgodkendelsesdelen indgår følgende undersøgelsesfaktorer: målgruppe, pædagogiske målsætninger og pædagogiske metoder, samt en socialpædagogisk vurdering af de fysiske rammer. 2.1 Målgruppe Det undersøges, hvilke overvejelser ansøger har gjort sig om målgruppe og afgrænsning af målgruppe. Der skal afgrænses i forhold til alder, problemområde (f.eks. misbrug, handicap, kriminalitet, skoleproblemer, familieproblemer) samt målgruppens pædagogiske og uddannelsesmæssige behov. Der skal desuden redegøres nærmere for, hvorfor der ønskes denne #

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Håndbog for tilsyns på private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner

Håndbog for tilsyns på private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner 2011 Håndbog for tilsyns på private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner Gældende: private opholdssteder og døgninstitutioner for sårbare børn og unge Udfører: Det socialfaglige konsulentteam v.

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere