Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet"

Transkript

1 Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Som led i forberedelsesarbejdet med kommunalreformen, indledtes i sommeren 2006 et dialogbaseret samarbejde mellem de nye nordenfjordskommuner Jammerbugt, Brønderslev/ Dronninglund, Hjørring og Frederikshavn. Formålet var at undersøge muligheder og interesser for et tværkommunalt samarbejde om de nye kommunale opgaver vedrørende tilsyn og godkendelse på børne- og voksenområdet. Brønderslev/Dronninglund besluttede primo september at trække sig ud af samarbejdet. De øvrige kommuner har efterfølgende arbejdet med afdækning af opgavernes karakter og omfang, muligheder for samarbejde, betalingsmodeller m.v. Primo januar 2007 meddeles det fra Jammerbugt Kommune, at de alene deltager for så vidt angår voksenområdet. Notatet er efterfølgende rettet til herunder også vedrørende normeringsforslag og budgetudkast. Opgaven er varetaget af en arbejdsgruppe bestående af fagpersoner med erfaring fra området, og en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra kommunerne. Begge grupper er bistået af socialplanlægger fra Frederikshavn kommune. Arbejdet er udført i.h.t. kommissorium godkendt af styregruppen. (bilag 1.) Der har været konsultativ kontakt til juridisk og socialfaglig afdeling i KL. Baggrund Som følge af kommunalreformen overgår til kommunerne 1. januar 2007: Tilsyn og godkendelse af opholdsteder for børn og unge, herunder også godkendelse og tilsyn med kost- og efterskoler, der har pladser til modtagelse af anbragte børn og unge. Tilsyn og godkendelse af private botilbud til voksne, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, har behov for en særlig boform. Opgaverne er hjemlet i Servicelovens 142 stk.5, 143 og 144 stk samt 149. Der foreligger endvidere Bekendtgørelse fra Socialministeriet nummer 621 af 15/ og vejledning fra Socialministeriet nr. 65 af 1.juli 2005 angående Socialministeriets nærmere regler på området. KL og Danske regioner har primo 2006 udsendt Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud som supplement til Socialministeriets vejledning. Af denne vejledning fremgår at: Danske Regioner og KL anbefaler, at nærværende vejledning og Socialministeriets vejledning udgør beslutningsgrundlaget for kommunernes godkendelses- og tilsynsopgave. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at det samlede tilsyns- og godkendelsesansvar overgår til kommunerne pr. 1. januar 2007, hvorfor der påhviler kommunerne et stort ansvar for at sikre en ensartet, landsdækkende kvalitet for så vidt angår godkendelse af og tilsyn med de private botilbud og opholdssteder. Disse opgaver har tidligere været placeret i Nordjyllands Amts Godkendelses- og Tilsynsafdeling, som har været bemandet med specialiserede socialfaglige konsulenter samt har haft adgang til økonomisk og juridisk bistand. 1 For nærmere gennemgang af lovgrundlaget se bilag 3 #

2 Kommunerne overtager, ligeledes som følge af kommunalreformen: Døgninstitutioner for børn og unge på det sociale område, samt Tilbud til handicappede både på børne- og voksenområdet. Tilsynsforpligtigelsen med disse institutioner overgår dermed også til kommunerne pr. 1.januar Denne tilsynsforpligtigelse skærpes i en tilføjelse til Serviceloven - 148a (stadfæstet d. 20. december 2006), hvori kommunens ansvar for det generelle tilsyn med institutioner beliggende i kommunen præciseres og forenkles 2. Kommunerne overtager endeligt et antal specialbørnehaver, der også er underlagt tilsynsforpligtelse. Dette notat beskæftiger sig ikke med denne opgave. Generelt for området Tilsyns- og godkendelsesvirksomheden er en væsentlig faktor til sikring af kvaliteten af de tilbud der formidles til borgeren. Tilsynet indebærer samtidigt en kontrolfaktor, med det formål at påse at opholdsstedet eller botilbuddet overholder gældende lovgivning, og at stedets tilbud med hensyn til målgruppe, indsats, ledelse og økonomi er i overensstemmelse med de vilkår, godkendelsen er givet under. Endelig bør der i den samlede funktion indgå en udviklingsfaktor, med det formål at sikre at tilbuddene udvikler sig i overensstemmelse med brugernes behov, ny viden på området m.v. Der er tale om et indsatsområde, hvor der, uanset om det er et privat eller et kommunalt tilbud, formidles omsorg og behandling i forhold til de mest sårbare og udsatte børn, unge og voksne. Der er ligeledes tale om et omkostningstungt område, der har bevågenhed i forhold til såvel ressourceforbrug som kvalitet. Der er over årene set eksempler på en voldsom mediebevågenhed på området, ligesom der er set eksempler på tilbud med forhold af yderst kritisk karakter. Det ses derfor som betydningsfuldt at området gives prioritet, og at det sikres at opgaverne løses af erfarne og kompetente fagfolk. Det ses endvidere som en nødvendighed, at der sikres en uafhængighed i tilsynet. Folketingets ombudsmand har udtalt sig herom i opfølgningsrapport nr. 1 af 29. september 2005 vedrørende inspektion af Solstriben (København Kommune):..et væsentligt element i inspektionerne er at undersøge, på hvilken måde amtet tilrettelægger tilsynsforpligtigelsen efter Retssikkerhedslovens 39. Og et væsentligt spørgsmål i den forbindelse er, hvorledes det sikres, at der er tale om et uafhængigt tilsyn. I samme rapport fremgår endvidere at:.. det sikres at de personer, der udfører tilsynsbesøg, er uafhængige af det bosted, der føres tilsyn med. En ny tilføjelse til Serviceloven ( 148a) fastsætter en klar placering af ansvaret for tilsynet. I tilføjelsen præciseres det, at kun en enkelt kommune beliggenhedskommunen - er ansvarlig for at føre det generelle tilsyn i et tilbud også selv om det anvendes af flere kommuner. Det er altid den stedlige kommune, der har den generelle tilsynsforpligtigelse, undtaget hvis der er indgået en aftale om, at alle pladser anvendes af én anden kommune. 2 Se i øvrigt afsnittet Generelt for området #

3 Tilsyn De anførte typer af tilbud fordeler sig således på kommunerne: Kommune Antal private opholdssteder Antal private botilbud Antal private dagtilbud Antal kost- og efterskoler Tidligere amtskomm. tilbud. Døgn. Tidligere amtskomm. tilbud. Dag. Frederikshavn Hjørring Jammerbugt I alt Eksisterende kommunale tilbud. Dag og døgn. Eksisterende kommunale dag- og døgntilbud på området er medtaget i opgørelsen ovenfor, i det omfang disse tilbud dels er undergivet samme lovgivningsmæssige bestemmelser om tilsyn, som de tidligere amtskommunale dag- og døgntilbud, dels er sammenlignelige hermed (se oversigten over konkrete tilbud i bilag 5). Det er styregruppens indtryk, at tilsynet med de kommunale dag- og døgntilbud er løst meget forskelligt i de gamle kommuner, men det er samtidigt opfattelsen, at det fremtidige tilsyn på området bør tilrettelægges, således at tilsynet udøves ensartet, uanset tilbuddets tidligere organisering. Såvel gældende lov, som lovforslag jævnfør ovenfor, præciserer netop den kommunale forpligtelse til at sikre en ensartet kvalitet i de tilbud, der formidles til borgerne. Godkendelse Den kommunale forpligtelse til godkendelse af private tilbud til børn, unge og voksne omhandler de situationer, hvor en privat organisation eller enkeltmandsvirksomhed ansøger om godkendelse af et tilbud. Godkendelsesopgaven omfatter udredning, vurdering og beskrivelse indenfor hovedområderne fysiske rammer, organisatoriske, pædagogiske og økonomiske forhold. Behandling af ansøgninger om godkendelse kan ikke afvises med begrundelse i en behovsvurdering, og afgørelser er underlagt bestemmelser om partshøring m.v. Anbefaling. Arbejds- og styregruppe anbefaler, at der etableres en tværkommunal sekretariatsenhed på opgaveområdet, med følgende begrundelser: Der er tale om et særligt opgaveområde, der fordrer ekspertise og brede faglige kompetencer. Opgavetyngden er for den enkelte kommune ikke omfattende nok til at kunne drive en fagligt specialiseret funktion på området. Der kan sikres faglighed og ekspertise på området, idet der etableres og udvikles et specialiseret fagligt miljø med flere medarbejdere omkring opgaveløsningen 3 For Jammerbugt Kommune viser tabellen alene tilbud på voksenområdet 4 4 private botilbud + yderligere 3, godkendt af kommunen jf. bilag 5 #

4 Sårbarhed ved fravær eller travlhed reduceres i en større afdeling. Der sikres udvikling af en ensartethed i kvalitet og standard på området på tværs af de kommunale grænser, hvilket ses at være særligt relevant i forhold til de private udbydere. Der sikres et uafhængigt tilsyn Det anbefales, at enheden varetager såvel de nye kommunale opgaver på området, som de eksisterende opgaver med tilsyn med nuværende kommunale dag- og døgntilbud, med det formål at sikre kvalitet og ensartethed i opgaveløsningen. Gældende lov og forskrifter fastsætter, at kompetencen til at træffe afgørelser om godkendelser og tilbagekaldelse af sådanne er tillagt beliggenhedskommunen, og som sådan ikke kan delegeres til anden myndighed eller udbyder. Tilsynet derimod vil kunne delegeres i det omfang tilsynet ikke indebærer myndighedsafgørelser. Beskrivelse af funktionen Sekretariatsfunktionen etableres som en funktion, under en af de samarbejdende kommuners eksisterende afdelinger. Det samlede personale i sekretariatet vil således skulle være ansat i den kommune der organiserer opgaven, og det personalemæssige ansvar vil derfor også være placeret i denne kommune. Det er i normeringsforslaget forudsat at lederen af sekretariatet er tillagt andre ledelsesopgaver i organisationen, ligesom administrativ, juridisk og økonomisk bistand til området forudsættes leveret af medarbejdere der også har andre ansvarsområder. I forhold til godkendelsesopgaverne varetager sekretariatet det fulde sagsforberedende arbejde, herunder indhentelse af nødvendige attester og dokumentationer. Det samlede materiale sendes, efter at have været fremsendt til partshøring, til afgørelse hos beliggenhedskommunen. I forhold til tilsynsopgaver fremsender sekretariatet skriftlige notater efter aflagt tilsyn, til beliggenhedskommunen. Samarbejdet mellem kommunerne vil med denne organisering af funktionen have karakter af en entrepenørmodel. Den kommune, der organiserer funktionen, (entrepenøren) har det daglige ansvar for at tilrettelægge funktionen, således at opgaverne gennemføres i overensstemmelse med dels de principper, der er fastsat ved lov og retningslinier, dels de servicemål, der er aftalt kommunerne imellem. Entrepenørkommunen har ligeledes det juridiske ansvar for sekretariatets drift og budget øvrigt. Betalingen for sekretariatets drift fordeles mellem de samarbejdende kommuner i en abonnementsbetaling. Abonnementsbetaling er her forstået som udtryk for et i forvejen fastsat beløb, der giver den enkelte kommune adgang til at trække på sekretariatsbistand inden for hele sekretariatets funktionsområde. Abonnementsbetalingen foreslås fastsat med antallet af forventede tilsynsbesøg som fordelingsfaktor, idet tilsynsbesøgene dels er hovedydelsen, dels er den faktor der er mest forudsigelig. Enhedens opgaver. Enheden skal varetage følgende opgaver: #

5 Godkendelse af samt tilsyn med private botilbud for voksne og opholdssteder for børn og unge, herunder godkendelse og tilsyn med pladser på kost- og efterskoler til modtagelse af anbragte børn og unge, samt eventuelle skibsprojekter. Det generelle tilsyn med de tidligere amtskommunale døgninstitutioner på børne- og voksenområdet. Det generelle tilsyn med nuværende kommunale dag og døgntilbud på området Det generelle tilsyn med private dag og døgntilbud på voksenområdet, der ikke er omfattet af reglerne i 144, men underlagt kommunens generelle tilsynsforpligtelse. Behandling af klagesager vedrørende godkendelsesgrundlaget. Gennemgang af indberettede magtanvendelser, herunder sagsbehandling i forhold til magtanvendelsescirkulæret, anvisning af alternative arbejdsmetoder overfor tilbuddet m.v. Herudover vil enheden på sigt kunne udbyde indtægtsdækket virksomhed i forhold til såvel andre kommuner som tilbuddene på området, eksempelvis ved Tilbud om kurser/undervisning/opkvalificering f.eks. ift. Magtanvendelsescirkulæret, handlingsplaner for seksuelle overgreb mv. Tilbud om løsning af tilsynsopgaven for øvrige kommuner i regionen, herunder generelt tilsyn med enkeltmandsprojekter. Rådgivning til de kommunale sagsbehandlere i forbindelse med visitation til anbringelsesstederne. Servicemål På baggrund af de faglige erfaringer på området, herunder vurderinger af mulighederne for at opfylde de kontrolmæssige og kvalitative formål med tilsynet, anbefaler Styregruppen at der fastlægges følgende servicemål på området. Opholdssteder for børn og unge: Der føres tilsyn minimum 5 gange årligt på opholdssteder for børn og unge. Der er tale om tilbud, hvor der sker en vis udskiftning af beboerne over året. Opgaven omfatter her både det socialfaglige tilsyn og det økonomiske/organisatoriske tilsyn. Private botilbud for voksne: På botilbud for voksne føres tilsyn 4 gange årligt. Persongruppen på de private botilbud udgøres af forholdsvist dårligt fungerende beboere, og der er behov for et jævnligt uvildigt tilsyn. Også her omfatter opgaven både det socialfaglige tilsyn og det økonomiske/organisatoriske tilsyn. Kost- og efterskoler anbragte børn og unge: 1 tilsynsbesøg årligt på kost- og efterskoler med pladser til anbragte børn og unge. Kommunale dag og døgntilbud: På de kommunale dag og døgninstitutioner føres tilsyn 2 gange årligt. Tilsynsopgaven omfatter alene det socialfaglige tilsyn. Det økonomiske/organisatoriske tilsyn ligger i den enkelte kommune. Økonomi, drift samt personalemæssige forhold bliver dermed i den enkelte kommunale forvaltning, når det handler om de kommunale tilbud. #

6 For samtlige typer af tilbud gælder: Antallet af tilsynsbesøg pr. type af tilbud er vurderet udfra et minimumsbehov. For samtlige typer af tilbud gælder, at tidsforbruget er afhængigt af tilbuddets drift, størrelse, målgruppe, normering og aktuelle problemstillinger. Der beregnes desuden et større tidsforbrug ved skærpet tilsyn, da der skal afsættes to konsulenter til opgaven. Efter hvert tilsynsbesøg udfærdiges et skriftligt referat med konsulentens bemærkninger, som fremsendes til tilbuddet. Fælles retningslinier Der udarbejdes fælles retningslinier for indholdet af tilsyn og for godkendelsesforløb, klagesagsbehandling, og for fortsat godkendelse. Der foreligger forslag vedrørende tilsyn og godkendelse i bilag 2 og 3. Bilag 3 indeholder retningslinjer for tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Der udarbejdes på sigt ud fra samme principper som anvendt i dette dokument - retningslinjer, som retter sig mod de kommunale institutioner. Der udarbejdes fælles procedurer vedrørende afrapportering omkring de enkelte tilbud, udarbejdelse af godkendelsesmateriale, indberetning af magtanvendelser, håndtering af aktindsigt m.v. Personaleressourcer og normering. Styregruppen har gennemdrøftet de enkelte opgaveområder og skønnet den tid, som forventes at medgå. Ved omregning af forventet tid til opgaveløsning til faktiske stillinger er taget udgangspunkt i en beregning foreslået af VISO. Der tages her højde for overhead vedrørende ferie-, fri- og søgnehelligdage, sygdom, pauser og møder/kurser. Efter fradrag for overhead i årsnormen for en fuldtidsansat på 1924 timer, er der 1282 timer tilbage årligt i direkte opgaverelateret arbejdstid. #

7 Anslået behov for socialfaglige konsulenter* 234 tilsyn a 14,5 timer 3393 timer Magtanvendelse (anslået 29 steder** med 4 indberetninger pr. sted pr. år a 2 timers sagsbehandlingstid gennemsnitligt) 232 timer Sagsbehandling (6 timer pr. uge/44 uger) 264 timer Rådgivning ift. regelsæt mv. 3 timer pr. uge i 44 uger 132 timer Godkendelsesforløb - anslået 4 forløb af 64 timer*** 256 timer I alt Antal fuldtidsstilllinger til godkendelse og tilsynsopgaven mv. (socialfaglige konsulenter) 4277 timer 4277/1282 = 3,3 socialfaglige stillinger *Inklusiv ekstra konsulent ved skærpet tilsyn **Antallet af steder er anslået udfra en diffentiering ift. målgrupper ***Anslået således, idet der pr er 4 kendte aktuelle ansøgninger undervejs (2 i Hjørring og 2 i Jammerbugt). Opgaveomfanget kan ellers vanskeligt forudsiges, idet vi ikke ved, hvor mange nyansøgninger, der vil dukke op i løbet af et år. Samtidig er det ikke alle ansøgninger, der faktisk ender med en godkendelse. Ledelsestid, administrativ, juridisk og økonomifaglig bistand er skønnet i forhold til en vurdering af omfanget af opgaven baseret på erfaringer fra personaleforbrug i amtet. Funktionen anbefales normeret med: 0,33 ledelsestid 3,3 socialfaglige konsulenter (pædagoger og socialrådgivere) 0,33 administrativ medarbejder. juridisk bistand svarende til ¼ jurist i eksisterende administration økonomisk bistand svarende til 1/3 økonomimedarbejder i eksisterende administration #

8 Budgetskøn Lønudgifter 0,33 ledelsestid ,3 socialfaglige konsulenter á ,33 administrativ medarbejder ,25 jurist ,33 økonomimedarbejder Husleje 4,5 pers. x 15m2 = 67,5m2 à 700 kr Kørsel Kontorhold, telefon, EDB, forplejning til møder mv. Uddannelse og supervision 4,5 personer à I alt Fordeling af udgifter Abonnementsbetalingen foreslås som nævnt fastsat med antallet af forventede tilsynsbesøg som fordelingsfaktor. Antal tilsyn pr. år pr. type af tilbud: Type af tilbud Opholdssteder for børn og unge Private botilbud til voksne Private dagtilbud Kost- og efterskoler Tidligere amtslige dag- og døgntilbud Eksisterende kommunale dagog døgn Antal tilsyn pr. år #

9 Antallet af forventede tilsynsbesøg pr. år pr. kommune bliver dermed: Kommune Private Private Private Kost- og opholdssteder botilbud dagtilbud efterskoler Tidligere amtskomm. tilbud. Døgn. Tidligere amtskomm. tilbud. Dag. Eksisterende kommunale dag- og døgn Frederikshavn (5x2) 10 (4x1) 4 0 (1x1) 1 (2x10) 20 (2x3) 6 (2x22) Hjørring (5x4) 20 (4x4) (4x1) 4 (1x3) 3 (2x7) 14 (2x1) 2 (2x20) Jammerbugt - (4x4) 16 (4x4) 16 - (2x3) 6 0 (2x6) I alt Andel af opgaven fordelt på tilsynsbesøg Pris efter fordeling efter forventede tilsynsbesøg Frederik shavn (85 tilsynsbesøg af 234) 36 % ,- Hjørrin g (99 tilsynsbesøg af 234) 42 % ,- Jammer bugt (50 tilsynsbesøg af 234) 22 % ,- ( 234 tilsynsbesøg i alt) 100 % ,- Indstilles forslaget til udførelse i praksis udarbejdes en samarbejdsaftale, hvori forhold omkring betaling, evt. personaleudlån, aftaleperiode, opsigelse mv. præciseres yderligere. Styregruppen for Tværkommunal funktion vedrørende tilsyn og godkendelse, januar Jannie Sommer. Ny Jammerbugt. Carsten Bach. Rita Jensen. Ny Hjørring. Anders Hind. Birgitte Ammitzbøll. Ny Frederikshavn. #

10 Bilagsoversigt 1. Kommissorium s Forslag til Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse s Forslag til Retningslinjer for tilsyn s Lovhenvisninger s Liste over tilbud i kommunerne, og fordeling af andele på kommunerne (Er vedlagt som separat dokument (dok. nr ) ) #

11 Bilag 1: Kommissorium for arbejdsgruppe og styregruppe, fælleskommunal tilsynsog godkendelsesafdeling: Der nedsættes en fælleskommunal styregruppe samt arbejdsgruppe med det formål at komme med forslag jvfr. kommissorium til en fælleskommunal tilsyns- og godkendelsesafdeling. - Arbejdsgruppen nedsættes med en eller to repræsentanter fra hver af de samarbejdende kommuner - Arbejdsgruppens repræsentanter indgår i gruppen med mandat til udvikling af etableringen - Arbejdsgruppen konstituerer sig med en tovholder og referer til styregruppen, som består af repræsentanter fra hver af de samarbejdende kommuner. - Iværksættelse af etableringen forudsætter godkendelse fra alle implicerede kommuner. Arbejdsgruppens endelige forslag fremlægges derfor i de respektive kommuner mhp. endelig godkendelse - Samarbejdet dækker flg. kommuner: Ny Hjørring, Ny Jammerbugt og Ny Frederikshavn kommuner. Opgaven: Godkendelse, opfølgning og tilsyn med opholdssteder for børn og unge (SEL 142 stk. 5 og private botilbud tilbud til voksne, jfr. SEL 107 (SEL 144). Det drejer sig om det generelle tilsyn i det det forudsættes at det individuelle tilsyn gennemføres af anbringende myndighed (handlekommunen) Arbejdsgruppens kommissorium. - beskrive opgavens omfang ift. antal tilbud og dertil hørende lovmæssige krav - belyse fordele og ulemper ved at placere opgaven omkring tilsyn med egne institutioner og boformer i afdelingen - undersøge forholdene omkring tilsynsforpligtigelse i forhold til private dagtilbud - udarbejde manual for gennemførelse af tilsyn og godkendelse - beskrive det faglige og personalemæssige behov - udarbejde konkret budgetforslag for gennemførelse af opgaven* - udarbejde organisationsforslag for virksomheden** - udarbejde forslag til hvordan myndighedsudøvelse gribes an i samarbejdet Her ud over er det arbejdsgruppens opgave, at identificere og beskrive øvrige problemstillinger og opgaver der knytter sig til opgaveløsningen. Styregruppens kommissorium. På baggrund af arbejdsgruppens oplæg består styregruppens opgaver i: - forslag til samarbejdsmodel for den tværkommunale opgaveløsning - forslag til fordelingsnøgle af udgifter i forbindelse med opgaveløsning kommunerne imellem - forslag til fysisk placering af afdelingen - plan for gennemførelse af etableringen Sæby den , revideret d Anders Hind. Birgitte Ammitzbøll * Hermed menes, hvad der knytter sig til funktionen; IT, telefoni, uddannelse, udvikling mv. ** Hvordan skal afdelingen se ud. Samarbejdsmodellen udarbejdes af styregruppen. #

12 Bilag 2: Forslag til retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud i Frederikshavn, Jammerbugt og Hjørring kommuner Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted eller botilbud lever op til gældende regler og standarder for god behandling af brugerne, som blandt andet er beskrevet i Socialministeriets vejledninger for de forskellige målgrupper. I Socialministeriets Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud af 1. juli 2005 er beskrevet, at godkendelse af et privat opholdssted eller botilbud skal omfatte: - de organisatoriske forhold - budgettet - de fysiske rammer - den pædagogiske metode og målsætning - den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer. Nedenfor gives forslag til retningslinier for godkendelsesproceduren i Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt kommuner ved etablering af en fælles sekretariatsenhed. Når en ansøgning til etablering af privat opholdssted eller botilbud modtages af sekretariatsenheden, iværksættes følgende godkendelsesforløb: 1. En personalegodkendelsesdel 2. En projektgodkendelsesdel 3. En økonomisk godkendelsesdel 4. En juridisk/organisatorisk godkendelsesdel Normalt vil det være mest hensigtsmæssigt at indlede sagsbehandlingen med en vurdering af projektforslaget og foreliggende forslag til leder og eventuelt til andet personale. Hvis det på dette grundlag vurderes, at der ikke vil kunne opnås godkendelse til at drive opholdssted eller botilbud, vil det være ufornødent at gennemføre de andre dele af godkendelsesforløbet. De enkelte dele af godkendelsesforløbet gennemføres i øvrigt sideløbende hvor det er hensigtsmæssigt og muligt. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt, blandt andet under hensyn til, at der kan opstå forsinkende forhold, som kommunen ikke er herre over. Kendskab til personer og projekt opnås dels på skriftligt grundlag - ved skriftlige udkast til projektbeskrivelser herunder budget, vedtægter, evt. lejekontrakt m.v. dels ved personlige møder, hvor kommunens konsulenter foretager en løbende vurdering af personer, projekt, økonomi og organisation. Alle ansøgninger, der opfylder betingelserne for godkendelse, skal imødekommes med godkendelse. Kommunen skal ikke forholde sig til, om der er et behov for det pågældende tilbud. #

13 1. Personalegodkendelsesdelen 1.1 Generelt Det er opholdsstedets eller botilbudets ledelse, der alene har kompetence til og ansvar for ansættelse og afskedigelse af personale. Som led i den samlede vurdering af, om opholdsstedet eller botilbudet generelt er egnet som opholdssted eller botilbud, skal kommunen imidlertid godkende den samlede medarbejdergruppes herunder ledergruppens - personlige og faglige kvalifikationer. Det undersøges således om ledelsen og det øvrige personale samlet set har tilstrækkelige faglige og personlige kvalifikationer i forhold til målgruppen. Kommunen kan afslå at godkende et opholdssted eller botilbud, hvis der i bemandingen ikke findes personale med tilstrækkelige kvalifikationer til at varetage den opgave, som opholdsstedet eller botilbudet søger godkendelse til. 1.2 Afholdelse af samtaler Kommunen kan afholde det nødvendige antal samtaler med ansøger. Kommunen kan altid forud for ansættelsen af den person, der skal være leder, afholde en eller om nødvendigt flere samtaler med vedkommende. Kommunen kan desuden altid forud for ansættelsen anholde en eller om nødvendigt flere samtaler med medarbejdere, der skal have særlige opgaver, som for eksempel psykologbistand til de anbragte/beboerne. Kommunen kan endvidere i særlige tilfælde indkalde medarbejdere med en utraditionel baggrund, eller medarbejdere, hvis forudsætninger for at klare opgaven i øvrigt for eksempel på grund af afskedigelse eller dårlige referencer fra tidligere lignende beskæftigelse - kan betvivles, til en eller om nødvendigt flere samtaler. 1.3 Straffeattest Kommunen indhenter offentlig straffeattest for lederen og samtlige ansatte. Straffeattesten kan, hvis der er registreret lovovertrædelser, give anledning til, at kommunen ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse i opholdsstedet eller botilbudet. Der lægges herved især vægt på lovovertrædelsens art, den idømte sanktion, de nærmere omstændigheder omkring lovovertrædelsen og afstand i tid sammenholdt med især den pågældendes funktion i tilbudet, det øvrige personale samt tilbudets målgruppe. Kommunen anmoder i så fald lederen af opholdsstedet eller botilbudet om en redegørelse for forholdet. Kommunen må i den forbindelse videregive de nødvendige oplysninger fra straffeattesten til lederen. Oplysningerne kan dog kun videregives, hvis den pågældende har givet skriftligt samtykke hertil. Kan et sådant samtykke ikke opnås, kan kommunen alene meddele lederen, at kommunen på baggrund af straffeattestens udvisende ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse i opholdsstedet eller botilbudet, og anmode om en redegørelse på den baggrund. #

14 Hvis redegørelsen ikke viser, at de personalemæssige forhold er tilfredsstillende, kan kommunen afslå at godkende opholdsstedet eller botilbudet. Ledelsen i private opholdssteder, oprettet efter servicelovens 142, stk. 5 har en selvstændig pligt til at indhente børneattester for en person, der skal ansættes eller beskæftiges i opholdsstedet, hvis der er tale om en fast tilknytning, og hvis den pågældende som led i udførelsen af sin opgave skal have direkte kontakt med børn under 15 år. 1.4 Andre relevante oplysninger. Kommunen indhenter andre relevante oplysninger om personalegruppen, herunder oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse og ophør af beskæftigelse. Hvis sådanne oplysninger medfører, at kommunen ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse i opholdsstedet eller botilbudet, anmoder kommunen lederen af opholdsstedet eller botilbudet om en redegørelse for forholdet. Kommunen må i den forbindelse videregive de nødvendige oplysninger om medarbejderen til lederen. Fortrolige oplysninger kan dog kun videregives, hvis den pågældende har givet skriftligt samtykke hertil. Kan et sådant samtykke ikke opnås, kan kommunen alene meddele lederen, at kommunen på baggrund af indhentede oplysninger om medarbejderen ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse i opholdsstedet eller botilbudet, og anmode om en redegørelse på den baggrund. Hvis redegørelsen ikke viser, at de personalemæssige forhold er tilfredsstillende, kan kommunen afslå at godkende opholdsstedet eller botilbudet. 1.5 Særligt om vurdering af den, der skal være leder. For den person, der skal være leder af det eventuelle botilbud eller opholdssted, undersøges særligt ledererfaring, lederevner og viden om/erfaring med ledelsesmetoder. Vedkommende skal dokumentere tidligere erfaringer ved at indgive referencer fra tidligere arbejdsgivere 5 år tilbage. Det vurderes om lederen har tilstrækkelige kvalifikationer i forhold til: - Systemforståelse. Forstår lederen de opgaver, som skal løses og den situation og det system som opgaverne skal løses i? Forstår lederen de medarbejdere han/hun skal lede? - Lederrolle: Har lederen gjort sig overvejelser om ledelsesstil og lederens væsentligste rolle. Er lederen i besiddelse af mellem-menneskelig indsigt og forståelse? Kan lederen skabe overblik? Og har lederen sans for helheden? - Påvirkningsevne. Har lederen en parathed til og evne til at træffe beslutninger? Udstråler lederen naturlig autoritet? Kan lederen være igangsættende? - Faglig viden. Har lederen tilstrækkelig faglig viden i forhold til socialpædagogik? - Administrativ viden. Har lederen tilstrækkelig viden om/erfaring med administration og økonomistyring? 1.6 Særligt om vurdering af den, der ansøger. Ansøger skal oplyse om, hvorvidt vedkommende tidligere har fået afslag på etablering af opholdssted eller botilbud eller etablering af anden lignende beskæftigelse (f.eks. plejefamilie) andre steder i landet. Tidligere afslag giver anledning til en afklaring af årsagen hertil, og der foretages en vurdering af, hvilken indflydelse afslaget skal have for den nuværende ansøgning. #

15 Der fokuseres på hvad årsagen er til, at ansøger vil drive opholdssted eller botilbud. Er der f.eks. tale om: - Et socialt engagement i mennesker, der er i en personlig eller social nødsituation - En selvstændig iværksætterlyst ud fra et personligt overskud - Personlige erfaringer med selv tidligere at være en blandt målgruppen - Personlige erfaringer som tidligere anbragt (det må kunne gøres bedre) - Mulighed for at opnå en økonomisk gevinst - Særlige behandlingsmæssige ideer og metoder - Egen faglige kompetence og erfaring - Ønske om at blive selvstændig - Erfaringer - såvel positive som negative - fra andre opholdssteder eller botilbud eller døgninstitutioner Der fokuseres på ansøgerens syn på og rummelighed overfor brugerne (vil ansøgeren brugerne?) Der fokuseres endvidere på ansøgers eventuelle videre karriereplaner, for at få et indtryk af, om der eventuelt er et begrænset tidsperspektiv for ansøgers engagement i opholdsstedet eller botilbudet. Med baggrund i ovenstående foretages en vurdering af, hvorvidt ansøgers motiv for etablering af opholdssted eller botilbud er konstruktiv i forhold til målgruppen. Det efterprøves desuden, om ansøger har reflekteret nærmere over etableringens omfang og kompleksitet, etableringens ansvar og risiko samt er indforstået med kommunens godkendelseskrav og tilsynsfunktion ved oprettelse af privat opholdssted eller botilbud. 1.7 Sikring af kendskab til visse regler Det skal sikres, at alle i personalegruppen er - Bekendt med at opgaveudførelsen efter lov om social service er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder reglerne om tavshedspligt - Bekendt med regler om magtanvendelse - Bekendt med kommunens godkendelses- og tilsynspligt Desuden at lederen er: - Bekendt med reglerne om indhentelse af børneattest - Bekendt med kommunens krav for regnskab og budget, herunder regler for driftsoverskud - Bekendt med kommunens godkendelseskrav og forudsætninger for fortsat godkendelse, herunder pligten til at oplyse kommunen om ændringer i godkendelsesgrundlaget. 2. Projektgodkendelsesdelen I projektgodkendelsesdelen indgår følgende undersøgelsesfaktorer: målgruppe, pædagogiske målsætninger og pædagogiske metoder, samt en socialpædagogisk vurdering af de fysiske rammer. 2.1 Målgruppe Det undersøges, hvilke overvejelser ansøger har gjort sig om målgruppe og afgrænsning af målgruppe. Der skal afgrænses i forhold til alder, problemområde (f.eks. misbrug, handicap, kriminalitet, skoleproblemer, familieproblemer) samt målgruppens pædagogiske og uddannelsesmæssige behov. Der skal desuden redegøres nærmere for, hvorfor der ønskes denne #

16 målgruppe, og hvad der kendetegner netop denne målgruppes behandlings- eller omsorgsbehov. Vurderes målgruppeafgrænsningen ikke at være præcis nok, bedes ansøger præcisere denne som grundlag for at opnå godkendelse. 2.2 Pædagogiske målsætninger Det undersøges, hvilke pædagogiske målsætninger ansøger har forestillet sig at opstille for opholdsstedet eller botilbudet og målgruppen. (Hvad vil ansøger opnå med stedet og med målgruppen? Hvad skal kendetegne stedet? Hvilken relation skal de ansatte have til brugerne?) Vurderes målsætningerne ikke at være præcise nok, bedes ansøger udbedre dette som grundlag for at opnå godkendelse. 2.3 Pædagogiske metoder Det undersøges: - Hvilket værdigrundlag og menneskesyn opholdsstedet eller botilbudet skal hvile på? (hvad er visionen med stedet? Hvilke grundantagelser har ansøger om mennesker? Hvilke værdier skal være fælles for stedet? Hvorfor er netop disse værdier vigtige? Hvordan skal disse værdier omsættes til praksis?). - Hvilke overvejelser ansøger har gjort sig om pædagogisk metode overfor målgruppen. (hvilken teoretisk viden eller praktisk erfaring har ansøger om målgruppen og relevante pædagogiske metoder, hvad er målgruppens særlige behov?). - Hvordan forestiller ansøger sig at omsætte teoretisk viden til praktisk hverdag: (Der eftersøges konkrete eksempler på: Brugernes hverdag, inddragelse i praktiske gøremål, iværksættelse af relevante aktiviteter, udendørs faciliteter, undervisningstilbud, feriemuligheder). - Hvilket kontaktgrundlag skal der være mellem ansatte og brugere? (hvordan skabes nærhed i relationerne, omsorgsfuld indlevelse? Hvordan skabes en forudsigelig struktur? hvordan skabes tillid, tilknytning og relationsdannelser? Hvordan skabes normfasthed og rummelighed? mv.). - Hvordan vil ansøger håndtere konflikter med målgruppen? (skal konflikter f.eks. løses med: rummelighed, dialog, regel- og grænsesætning, sanktioner, time-out, afledning, konfrontation, fysisk magtanvendelse, advarsel om udsmidning, etc.?). - Hvor robust er ansøger i forhold til afvisning, afprøvning og skuffelser? (kan ansøger fastholde eget ståsted ved indlevelse i et andet menneske?). - Hvad skal der til, før ansøger vil udskrive en bruger i utide? (der eftersøges overvejelser om redningsforsøg, sikring af nødberedskab ved kriser, inddragelse af samarbejdspartnere, forældre m.fl.). - Hvordan vil ansøger tage vare på brugernes sårbare overgangsfelter til og fra opholdsstedet eller botilbudet? (der eftersøges overvejelser om og prioriteringsgrad af visitation og udslusning). - Hvilke forestillinger har ansøger gjort sig, om brugernes kontakt til forældre, familie og tidligere netværk? (der eftersøges, hvilken holdning ansøger har til forældre/familie-samarbejde og grad af åbenhed overfor brugernes tidligere sociale relationer. Endvidere overvejelser om omfang/hyppighed af kontakt/besøg/inddragelse af familie og netværk). - Hvilke forestillinger har ansøger gjort sig om samarbejde med visiterende myndighed, brugernes skole samt andre relevante instanser? (der eftersøges, hvilken holdning ansøger har til samarbejde med diverse samarbejdspartnere, og hvilken betydning ansøger tillægger dette). - Hvilken indstilling har ansøger til supervision og faglig vedligeholdelse? (der eftersøges ansøgers udviklingsparathed, ansøgers bevidsthed om egne faglige begrænsninger, samt i hvilken grad ansøger er indstillet på fagligt supplement). #

17 2.4 Vurdering vedrørende målgruppe samt pædagogiske mål og metoder Der foretages på baggrund af ovenstående en vurdering af graden af faglig kvalitet i ansøgers projektansøgning herunder i hvilken udstrækning projektet er velbeskrevet og velovervejet, om det rummer tilstrækkelig faglig substans, om det afspejler tilstrækkelig viden om målgruppen og dennes behov, om der er formuleret præcise mål for projektet, samt om mål og faglig viden matcher hinanden. Der tages, i forhold til opholdssteder for børn, desuden hensyn til, at de anbragte kan have behov for mindre enheder, hvorfor opholdsstedet enten ikke bør være for stort med hensyn til antal pladser. Eller at opholdsstedet er organiseret således, at der skabes mulighed for opdeling af børnene i mindre enheder. Desuden tages hensyn til, at det for mindre og lidt større børn (op til 12 år) er vigtigt, at have fælles bolig med voksne samt kun få deltidsansatte. Dette er begrundet med, at dette bedst sikrer, at mindre børn får de rette betingelser for trivsel og udvikling med opvækst i familielignede tilbud, en fast og stabil voksenkontakt samt kontinuitet i opvæksten. Ansøgere fra opholdssteder uden fastboende personale/bopælspligt skal dokumentere, at tilbudet på anden måde lever op til dette niveau. Kan ansøgeren ikke dokumentere dette, kan der stilles krav om fastboende personale. De pædagogiske metoder kan godkendes, hvis de er fagligt forsvarlige, selvom de afviger fra de metoder, som anvendes i tilsvarende offentlige tilbud. Der kan gives afslag alene på baggrund af projektbeskrivelsen, såfremt ansøger ikke kan fremlægge en fyldestgørende projektbeskrivelse. Der kan tillige gives afslag, såfremt det vurderes at være usikkert om projektet vil være til gavn for målgruppen, eller såfremt målgruppens belastningsgrad vurderes at være for stor for ansøger. 2.5 De fysiske rammer Et opholdsted eller botilbud vil i udgangspunktet være en samlet enhed, placeret på et blivende og fast afgrænset fysisk sted ofte på et særskilt matrikelnummer. Der kan dog forekomme opholdsteder eller botilbud der ikke fysisk kan afgrænses på samme måde for eksempel tilbud, der har mere spredte fysiske rammer og/ eller fysiske rammer, der kan variere over tid. I forbindelse med godkendelsen skal de fysiske rammer kunne beskrives, således at rammernes egnethed til formålet kan vurderes. De fysiske rammer kan eventuelt beskrives ved at beskrive en standard, som de til enhver tid anvendte rammer skal kunne rummes indenfor. De fysiske rammer kan godkendes som egnet til formålet, hvis den konkrete udformning af rammerne er sagligt velbegrundet i forhold til målgruppens behov. 2.6 Socialpædagogisk vurdering af de fysiske rammer Det skal vurderes, om de fysiske rammer er egnede til drift af opholdssted eller botilbud til den pågældende målgruppe. Det vurderes især, om der er et passende niveau af fysisk tilgængelighed og om bygningerne og udenomsarealerne giver beboerne mulighed for aktiviteter og privatliv. Der kan især lægges vægt på køkken, toilet- og badeforhold. Der bør som udgangspunkt kunne tilbydes enkeltværelser. 2.7 Intern skole For opholdssteder, der skal etableres med intern skole, afventes godkendelse af den interne skole, før der gives endelig godkendelse af opholdsstedet. Godkendelsen af den interne skole sker efter #

18 reglerne i folkeskoleloven og foretages af kommunen. Driften af den interne skole sammen med opholdsstedet skal desuden være særskilt godkendt efter reglerne i bekendtgørelsens 3. Se nærmere under pkt Den økonomiske godkendelsesdel 3.1. Økonomi I den økonomiske godkendelsesfase foretages en samlet vurdering af projektansøgningens budgetforslag. I vurderingen ses blandt andet på de ønskede aktiviteter i forhold til disses pris, om opholdsstedets eller botilbudets serviceniveau er rimeligt, samt om den af budgettet udledte takst står i rimeligt forhold til opholdsstedets eller botilbudets kvalitet. Taksten beregnes ud fra en 95 % belægning. Kommentar [k1]: God indledning. Men er der ikke tale om en indledning til både den økonomiske fase og den organisatoriske fase? Man kunne måske slå de to faser sammen i et afsnit? Budgettet skal bestå af følgende hovedelementer: - Lønudgifter - Ejendomsudgifter - Øvrige udgifter Kommunen udarbejder hvert år vejledende retningslinier for budget og for regnskabsaflæggelse for såvel opholdssteder som botilbud, hvoraf kommunens specifikke økonomiske krav og retningslinier fremgår. Der henvises særskilt til disse. 3.2 Godkendelse af budget En gang årligt skal kommunen godkende de private opholdssteder eller botilbuds budgetramme og tillige for opholdsstedsområdets vedkommende månedspris pr. bruger. Budgettet godkendes, hvis det afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbudet i forhold til prisen og målgruppen. Budgetrammen godkendes som helhed. Frist for at indsende budget til godkendelse er senest 1. oktober hvert år for det kommende budgetår. Tilsvarende har kommunen en frist til 1. december, hvor opholdssteder og botilbud senest skal have godkendt eller forkastet budgettet. 3.3 Indsendelse af regnskab Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal indsendes til kommunen senest 1. maj i året efter regnskabsårets udløb. Regnskabets oplysninger anvendes til budgetopfølgning og kontrol. 3.4 Vurdering af økonomien Med udgangspunkt i ovenstående retningslinier for økonomi foretages en vurdering af det ønskede projekts økonomi. Såfremt et budget ikke kan godkendes af den stedlige kommune, kan der gives afslag på ansøgning alene af denne årsag. #

19 4. Den juridisk/organisatoriske godkendelsesdel I den juridisk/organisatorisk godkendelsesdel vurderes det ansøgte projekts juridiske - herunder organisatoriske - forhold. 4.1 Selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi Opholdsstedet eller botilbudet skal som udgangspunkt være en selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi. Dette krav stilles især for at sikre at: - der ikke sker en privat formueopsamling af offentlige midler - der ikke sker sammenblanding af privatøkonomi og opholdsstedets eller botilbudets økonomi - de økonomiske forhold ved opholdsstedets eller botilbudets ophør kan udredes Undtagelse fra kravet om selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi Flere tilbud i samme enhed Kommunen kan under visse betingelser godkende, at et opholdssted eller botilbud indgår i samme juridiske enhed som, og har fælles økonomi med, et andet opholdssted eller botilbud, som selv er godkendt eller vil kunne godkendes. Det er en betingelse at det efter en socialfaglig vurdering er fagligt velbegrundet, at flere tilbud er samlet. Denne betingelse vil være opfyldt for eksempel ved tilbud til henholdsvis børn/unge og voksne som har samme behov. Betingelsen kan også være opfyldt i andre tilfælde. Det er desuden en betingelse, at de enkelte dele af det samlede tilbud enten ligger på samme matrikel eller i umiddelbar nærhed af hinanden. Begrebet umiddelbar nærhed kan have et fleksibelt indhold, blandt andet i forhold til de geografiske forhold, men er i øvrigt ikke nærmere defineret i retsgrundlaget. Som udfyldende retningslinier kan der lægges vægt på relevante saglige forhold, herunder om det udfra praktiske og økonomiske og socialfaglige betragtninger vil være hensigtsmæssigt i forhold til opfyldelsen af tilbudenes socialfaglige formål, at de enkelte dele indgår i et samlet tilbud. Der skal kun udstedes én godkendelse, som således omfatter hele det samlede tilbud Andre aktiviteter end drift af opholdssted eller botilbud Kommunen kan i særlige tilfælde godkende, at et opholdssted eller botilbud lader andre aktiviteter indgå i organisationen og i den fælles økonomi. Der skal være tale om aktiviteter, som er iværksat i henhold til lov enten serviceloven eller anden lovgivning - og med særskilt bevilling. Der kan være godkendt flere forskellige aktiviteter på samme tid. Aktiviteterne efter særskilt visitation kan for eksempel gå ud på drift af intern skole, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse til voksne eller nogle typer udslusningsforanstaltninger se om sidstnævnte nærmere nedenfor. #

20 Nogle udslusningsforanstaltninger kan være indeholdt som en integreret del af den bistand, som opholdsstedet eller botilbudet yder. Udslusningsforanstaltninger, der permanent kan tilbydes i forbindelse med opholdet, og som iværksættes og udføres af tilbudet uden visitation efter særbestemmelser fra anbringende myndighed, og som udføres i lokaler som tilbudet dels råder over, dels befinder sig i en fagligt set acceptabel nærhed af tilbudets øvrige lokaliteter, betragtes som en integreret del af tilbudet. Sådanne udslusningsforanstaltninger skal derfor ikke godkendes særskilt. Andre udslusningsforanstaltninger, som opholdsstedet eller botilbudet medvirker til, kan være mere løst forbundet med tilbudets permanente ydelser eller foregå under medvirken af andre (for eksempel kommunen) eller i lokaler, som tilbudet ikke råder over (for eksempel i egen bolig). Sådanne aktiviteter kan som udgangspunkt ikke betragtes som en integreret del af tilbudet. Det kan derfor kun godkendes, at tilbudet lader sådanne aktiviteter indgå i organisationen og i den fælles økonomi, hvis betingelserne i bekendtgørelsens 3 er opfyldte. Godkendelse gives kun hvor det er hensigtsmæssigt ud fra en faglig vurdering og der er en vis sandsynlighed for, at både driften af opholdssted eller botilbud samt den anden aktivitet vil fortsætte sammen gennem længere tid. Det er desuden en betingelse, at aktiviteterne og opholdsstedet eller botilbudet befinder sig enten på samme matrikel eller i umiddelbar nærhed af hinanden. Begrebet umiddelbar nærhed skal her forstås på samme måde som anført ovenfor under Det er yderligere en betingelse, at det især er opholdsstedets eller botilbudet beboere, som benytter den anden aktivitet. Der skal udarbejdes særskilte budgetter og regnskaber for henholdsvis opholdsstedet og botilbudet. Godkendelses- og tilsynsmyndigheden har normalt ikke adgang til at se budget og regnskab for den anden aktivitet. Godkendelsen forudsætter, at den anden aktivitet ikke påvirker opholdsstedets eller botilbudets økonomi på en sådan måde, at det har indflydelse på driften. Hvis kommunen har en formodning om, at underskud ved den anden aktivitet påvirker eller vil påvirke driften af opholdsstedet eller botilbudet, anmoder kommunen om budget og regnskab for den anden aktivitet, og kan efter en vurdering nægte godkendelse eller beslutte at bringe en givet godkendelse til ophør. 4.2 Krav til organisationen Der stilles ikke krav om en bestemt organisationsform. Fondsformen må dog anses for særligt velegnet til sikring af overholdelse af reglerne om anvendelse af opsamlet formue Opholdssteder og botilbud, som ikke er organiseret som enkeltmandsvirksomheder (for eksempel fonde eller ApS er) Bestyrelse Der skal være en bestyrelse, og kommunen skal have kendskab til dennes sammensætning. Bortset fra de nedennævnte tilfælde kan kommunen ikke stille krav om bestyrelsens sammensætning. Kommunen har ret til at udpege et medlem til bestyrelsen. #

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ikast-Brande Kommune

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ikast-Brande Kommune Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse: 1. De organisatoriske forhold... 3 1.1 Selvstændig

Læs mere

Standard for godkendelse.

Standard for godkendelse. Standard for godkendelse. Krav og forventninger til arbejdsgange i forbindelse med godkendelse af private opholdssteder Politisk målsætning: Rebild Kommune godkender private opholdssteder i medfør af SEL

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ringkøbing-Skjern Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ringkøbing-Skjern Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ringkøbing-Skjern Kommune Indledning Hvem står for tilsyn og godkendelse? Godkendelse

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det socialretlige tilsyn. I henhold til 15, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato 12.01.2009 Uddrag af serviceloven: Kapitel 26 Godkendelse, opfølgning og tilsyn Godkendelse 142. Plejefamilier for børn og unge skal være godkendt som

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Godkendelseskriterier for private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud i Bornholms Regionskommune

Godkendelseskriterier for private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud i Bornholms Regionskommune Godkendelseskriterier for private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud i Bornholms Regionskommune Børne- og Skolesekretariatet 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Ansøgning...5 Godkendelsesprocessen...5

Læs mere

Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009

Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009 Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009 Udkast Egnethedsgodkendelse af opholdsstedet Østergaard, Gershøjsvej 14 A, 4070 Kirke Hyllinge, i henhold til lov om social service 142, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA

VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA 223-102024 JTL/usk 24.05.2006 VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Fonden Boformen Gaia. 1.2 Fondens adresse og hjemsted er Bøgelunden 25, 9320 Hjallerup. 2. Stiftelse

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn.

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Syd Socialtilsyn Midt Socialtilsyn Nord Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Den 2. oktober 2013 NOTAT Dimensioneringsforudsætninger for de fem Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Bytoften Bo-og Aktivitetscenter Bytoften 73 7400 Herning Att.: Kirsten Fastrup 12. januar 2016 Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 17-11-2015 været på tilsynsbesøg

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud 10. november 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har siden tilsynenes etablering modtaget

Læs mere

Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven.

Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven. Bestyrelsen for fonden Gl. Kongevej Elkjærvej 38 8230 Åbyhøj Att.: John Anderskou Dato april 2013 Godkendelse af at Fonden Gl. Kongevej driver botilbud for voksne i henhold til Lov og Social Service 107

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Indholdsfortegnelse 072. Ændring af Godkendelsesgrundlaget for Stiftelsen Solhaven 136 2 Medlemmer

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

TILLÆGS Referat. fra mødet den 23-03-2010 kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor

TILLÆGS Referat. fra mødet den 23-03-2010 kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor TILLÆGS Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Mødet hævet kl.: 15.00 Side 140 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE J.nr. 118875 hls/mg/ka SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE Mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe (Herefter benævnt FMK) og Foreningen Faaborg Outdoor Event (Herefter benævnt FOE) er der

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 28. juli 2015 Enhed: Ældre Sagsbeh.: Helle Hammond Jensen Sagsnr.: 1504372 Dok. nr.: Orienteringsbrev Ændring

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

1. LOVGRUNDLAG Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:... 2

1. LOVGRUNDLAG Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:... 2 Opdateret juli 2011. Administrationsgrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen for det generelle driftsorienterede tilsyn med private og kommunale tilbud omfattet af eksternt socialfagligt tilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Sorø Kommune. Indhold: 1. Formålet med en guide. 2. Lovgrundlag. 3. Godkendelse af plejefamilier i Sorø Kommune. 3.1 Procedure

Sorø Kommune. Indhold: 1. Formålet med en guide. 2. Lovgrundlag. 3. Godkendelse af plejefamilier i Sorø Kommune. 3.1 Procedure Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø 5787 6209 inja@soroe.dk www.soroe.dk Dato: April 2010 Indhold: Bilag: 1. Formålet med en guide 2. Lovgrundlag 3. Godkendelse af plejefamilier i Sorø Kommune

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Godkendelse. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012. Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler

Kvalitetsstandard. Godkendelse. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012. Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012 Kvalitetsstandard Godkendelse Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2012 Acadre dok.: 141081-12 INDHOLD

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner 2016-44 Udlevering af relevante dele af handleplan til anbringelsesstedet Når en handleplan indebærer, at et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens 66, skal relevante dele

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

- Denne aftale lægger op til, at serviceniveauet for 2008 kan videreføres på samme niveau som i 2007.

- Denne aftale lægger op til, at serviceniveauet for 2008 kan videreføres på samme niveau som i 2007. Mavebælte til Aftale om udarbejdelse af indstillinger vedrørende godkendelse af opholdssteder for børn og unge og botilbud for voksne og tilsyn med disse efter serviceloven Udover de generelle punkter

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform)

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indenrigs- og Socialministeriet boern@ism.dk Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indledning LOS

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Jonstrupvang- Bebyggelsen

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

Ishøj Kommune Procesbeskrivelse og tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for godkendelse af privat botilbud Maj 2009. Rapport

Ishøj Kommune Procesbeskrivelse og tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for godkendelse af privat botilbud Maj 2009. Rapport Rapport Beskrivelse og vurdering af ansøgning og godkendelsesproces vedrørende godkendelse af det private botilbud Bo-tanken ApS Ishøj Kommune Maj 2009 BDO Kommunernes Revision Side 1 Indhold 1 INDLEDNING...3

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere