LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004"

Transkript

1 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004

2 SCHULTZ GRAFISK ISSN

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Embedets almindelige forhold Personale Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Ombudsmandens kompetence Samarbejdsrelationer Budget, regnskab og revision Statistiske oversigter Fordeling af sager. Grafiske oversigter. 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål Egen drift sager og projekter og kommunebesøg Sager af almindelig interesse opdelt på retsomåde Grønlands Hjemmestyre 22. Pensionsforhold 1. Tilbud om pensionsordning betragtet som begunstigende forvaltningsakt. Tilbagekaldelse Beregning af skattepligtig indkomst 1. Klage over Skattedirektoratets afgørelse om afslag på skattemæsig underskudsfremførsel. Direktoratets manglende kompetence efter Skattelovens 21, stk Opkrævningsvirksomhed 1. Hjemmel til opkrævning af lotteriafgifter - konkursbegæring Sundhedsvæsenet - Administrative klager 1. Begrænsning af ansættelsesskøn Erhvervsstøtte 1. Tilbagekaldelse af tilsagn om støtte. Ulovlig ændring af

4 4 begunstigende forvaltningsakt Forbruger 1. Sagsbehandlingstid og Forbrugerklageudvalgets kompetence Kommuner 03. Social pension 1. Sagsbehandlingstid i forbindelse med ansøgning om førtidspension Underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud 1. Kommunernes opgaver i sager om opkrævning af underholdsbidrag Pligter, sanktioner og afskedigelser 1 Omplacering efter endt orlov. Manglende sagsoplysning Afskedigelse og efterfølgende udsættelse af personalebolig. Krav om at meddele udsættelse på en hensynsfuld måde Andet 1. Afslag på ansøgning om aktindsigt Opkrævningsvirksomhed 1. Ændring af aftale om løntræk. Kompetence til at ændre inddrivelse Andet 1. Klage over delvist afslag på aktindsigt. Offentlighedslovens 12, stk. 1 og 13, stk Egen drift sager 12. Hjælp til børn og unge 1. Uberettiget henvendelse fra socialforvaltning til specialskole Hjemmelsgrundlaget for indtægtsreguleret brugerbetaling Daginstitutioner 1. Ankebegrænsning i landstingsforordning nr. 7 af 21. maj 2002 om daginstitutioner, dagpleje m.v

5 5 21. Pligter, sanktioner og afskedigelser 1. Ulovligt vilkår om tilbagekaldelse af klage til Ombudsmanden. Aftale om afskedigelse. Utilstrækkelig sagsoplysning Anvisning af lejemål 1. Anvisning af personalebolig. Den boligsøgendes rettigheder. Lejeforordningens 26 og 28 s anvendelse på personaleboliger Oplysninger om indtægtsforhold ved indflytning Lejeberegning 1. Ikke hjemmel til at lade restancer og tab på tomme boliger indgå i lejeberegningen Kollegieadministration 1. Lejeberegning i kollegieboliger Kommunebesøg 1 Gennemgang af personale sager Opfølgning på tidligere års beretninger. Klagesager Opfølgning på tidligere års beretninger. Egen drift sager Stikordsregister

6 6

7 7 Til Landstinget. I henhold til Landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets Ombudsmand 10, stk. 2, afgiver Ombudsmanden en årlig beretning til Landstinget om sin virksomhed. Beretningen trykkes og offentliggøres og skal efter 9 i Almindelige Bestemmelser for Ombudsmandens Virksomhed, som er fastsat af Landstinget den 14. juni 1995, afgives på Landstingets 2. ordinære samling. Beretningen skal omfatte Ombudsmandens virksomhed i det forudgående kalenderår. I medfør af landstingslov om Landstingets Ombudsmand 10, stk. 3, skal sager, der fremdrages i den årlige beretning, ledsages af myndighedernes forklaringer om de forhold, der kritiseres. Med dette udgangspunkt indeholder beretningen for Ombudsmandsembedets tiende beretningsår følgende: 1.Embedets almindelige forhold: 1.1 Personale 1.2 Rejser og besøg samt internationalt samarbejde 1.3 Ombudsmandens kompetence 1.4 Samarbejdsrelationer 1.5 Budget, regnskab og revision 2. Statistiske oversigter 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål 4. Egen drift sager og projekter og kommunebesøg 5. Sager af almindelig interesse opdelt på retsområde 6. Opfølgning på tidligere års beretninger - klagesager 7. Opfølgning på tidligere års beretninger egen drift sager 8. Stikordsregister Nuuk, august 2005 Vera Leth

8 8

9 9 1. Embedets almindelige forhold Personale. Fuldmægtig Allan Schmidt fratrådte sin stilling ved Embedet med udgangen af januar måned Jeg ansatte den 1. april 2004 Heidi Becker- Rasmussen i den ledige stilling. Heidi Becker-Rasmussen er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet fra juni Fuldmægtig Jakob Dideriksen fratrådte sin stilling ved Embedet med udgangen af juli måned Jeg ansatte den 1. november 2004 Elizabeth Bøggild Nielsen i den ledige stilling. Elizabeth Bøggild Nielsen er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet fra januar Embedet havde ved udgangen af 2004 følgende medarbejderstab: Retschef Michael Mikkelsen Cheftolk Amalie Skøtt Fuldmægtig Malene Kleist Tolk Peter Mathiassen Tolk Jørgen Hansen Fuldmægtig Anne Marie Wegersleff Hansen Fuldmægtig Heidi Becker-Rasmussen Kontorfuldmægtig Pia Marie Kleist Fuldmægtig Elizabeth Bøggild Nielsen Afsnit 1.2. Rejser og besøg samt internationalt samarbejde. Jeg deltog i oktober måned i vestnordisk ombudsmandsmøde i Island. Jeg gennemførte følgende kommunebesøg: Juni måned: Nuup Kommunia. November måned: Sisimiut Kommuniat samt A/S Boligselskabet INI s hovedkontor Ombudsmandens kompetence. Tilbagekaldelse af omklassificeringer. (J.nr /018-04) Jeg modtog en henvendelse fra en tjenestemand i hjemmestyret i anledning af, at en tidligere meddelt omklassificering var blevet tilbagekaldt af Administrationsdirektoratet med henvisning til, at der forelå en fejl i klassificeringsaftalen mellem Økonomidirektoratets forhandlingsafdeling og den pågældende faglige organisation. Jeg besluttede af egen drift at undersøge problemstillingen. Af Administrationsdirektoratets høringssvar til mig fremgik det, at tilbagekaldelsen var foranlediget af, at Økonomidirektoratets forhandlingsafdeling havde udsendt et rettelsesblad til den indgåede aftale.

10 10 Jeg skrev den 29. april 2004 til forhandlingsafdelingen og den pågældende faglige organisation: Tilbagekaldelsen er begrundet i, at der efter Landsstyrets opfattelse er tale om, at aftalen af 12. januar 2004 indeholdt en fejl, idet tillægget kun skal kunne ydes til ansatte med administrative arbejdsopgaver, og dermed ikke til andre ansatte, som ikke har sådanne administrative arbejdsopgaver, hvorfor Økonomidirektoratets forhandlingsafdeling den 16. februar 2004 udsendte et rettelsesblad til aftalen. Rettelsesbladet ses ikke tiltrådt af Atorfillit Kattuffiat. Efter at jeg har indhentet udtalelser fra Administrationsdirektoratet og fra forhandlingsafdelingen, er det min umiddelbare opfattelse, at der er tvivl om, hvorvidt aftalen af 12. januar 2004 er ændret, om den kan fortolkes i overensstemmelse med det udsendte rettelsesblad eller, om rettelsesbladet er udtryk for aftalebrud. En afklaring af dette spørgsmål er af væsentlig betydning for min behandling af sagen om de tilbagekaldte stillingsændringer. Efter lov nr. 192 af 26. marts 1991 om en tjenestemandsret for Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland som ændret ved lov nr af 20. december 2000 har tjenestemandsretten blandt andet kompetence til at behandle sager om overtrædelse eller fortolkning af aftaler indgået i henhold til landstingslov om Grønlands hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland eller bestemmelser, som efter landstingslovens 50 og 51 træder i stedet for aftaler. Der er efter min opfattelse tale om, at spørgsmålet om forhandlingsafdelingen har været berettiget til at udstede det vedlagte rettelsesblad til den indgåede aftale, kan afgøres af tjenestemandsretten. Tjenestemandsrettens procesmåde er af domstolslignende karakter, hvorved parternes retssikkerhed tilgodeses, og tjenestemandsrettens afgørelser kan ikke indbringes for de almindelige domstole. Jeg finder det derfor, jf. ombudsmandslovens 6, stk. 4, rigtigst at sætte min behandling af sagen vedrørende Administrationsdirektoratets tilbagekaldelse af de meddelte stillingsændringer i bero, indtil det er afklaret, om spørgsmålet om rettelsen af den indgåede aftale indbringes for tjenestemandsretten. Jeg anmodede derfor forhandlingsafdelingen og organisationen om at meddele mig, om sagen ville blive indbragt for Tjenestemandsretten. Organisationen meddelte mig i brev af 25. juni 2004, at organisationen ville indbringe sagen for Tjenestemandsretten. Jeg meddelte i brev af 1. juli 2004 Administrationsdirektoratet med kopi til forhandlingsafdelingen og organisationen, at jeg havde besluttet ikke at undersøge sagen yderlige på det foreliggende grundlag. Jeg anmodede samtidig forhandlingsafdelingen om at orientere mig om sagens udfald i Tjenestemandsretten. Sagen er i øvrigt omtalt under afsnit 4-2. En kommunalbestyrelses klage over sagsbehandlingen i Landsstyrets Sekretariat, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur og Erhvervsdirektoratet. (J.nr /042-04)

11 11 Jeg afviste at behandle en klage fra kommunalbestyrelsen i K Kommune over sagsbehandlingen i Landsstyrets Sekretariat, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur og Erhvervsdirektoratet. Klagen vedrørte K Kommunes ansøgning om tilskud til anlægsprojekter. Da formålet med min virksomhed er at bidrage til løsning af konflikter mellem borgerne og den offentlige forvaltning, falder løsning af konflikter mellem forskellige forvaltningsvirksomheder uden for min virksomhed. Jeg vejledte kommunalbestyrelsen i K Kommune om, at K Kommune har mulighed for at klage over sagsbehandlingen i de pågældende direktorater til Landsstyreformanden. Til trods for, at landsstyremedlemmerne i Grønlands Hjemmestyre formelt set er sideordnede, må det antages, at der påhviler Landsstyreformanden en særlig tilsynspligt i forhold til ressortlandsstyremedlemmerne. Denne særlige tilsynspligt kan i et vist omfang støttes på den fremskudte placering, som Landsstyreformanden har i forhold til de øvrige landsstyremedlemmer, herunder den rolle, som Landsstyreformanden er tildelt som Landsstyrets leder, jf. lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands Hjemmestyre, 3, og landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om Landstinget og Landsstyret, 3, 5 og Samarbejdsrelationer. Etablering af en juridisk uddannelse for sagsbehandlere i den offentlige forvaltning. (J.nr ) Jeg modtog den 12. november 2004 en invitation fra Ilisimatusarfik til at deltage i et møde den 30. november 2004 om grundlaget for etablering af en juridisk uddannelse for sagsbehandlere. På mine vegne deltog retschef Michael Mikkelsen, og herudover deltog repræsentanter for Landstingets Bureau, Landsstyrets administration, KANUKOKA og Danmarks Forvaltningshøjskole foruden repræsentanter for Ilisimatusarfik. På mødet drøftedes navnlig uddannelsens niveau, indhold, styreform og økonomi, og Ilisimatusarfik forventede, at en uddannelseslederstilling kan opslås i løbet af foråret 2005 under forudsætning af bevillingsmæssig dækning, og at uddannelsen skal kunne tilbydes i løbet af efteråret For så vidt ansvaret for og styringen af uddannelsen, tilkendegav retschefen, at Ombudsmandsembedet på grund af sin status som uafhængig klageinstans i forhold til uddannelsen ikke kan påtage sig en formel rolle i uddannelsens administration, men at Ombudsmandsembedet vil opfordre sine medarbejdere til at søge ansættelse som deltidsundervisere ved uddannelsen, ligesom Ombudsmandsembedet gerne tilbyder at bidrage til udarbejdelsen af undervisningsmaterialet i form af formidling af relevante ombudsmandsudtalelser.

12 12 Ombudsmandsembedet ser samtidig initiativet til uddannelsens etablering som et velegnet instrument til styrkelse af sagsbehandlingskvaliteten i hjemmestyret og kommunerne Budget, regnskab og revision. Embedets bevilling for 2004 var kr Embedets forbrug i 2004 androg ifølge revideret opgørelse kr ,-, eller kr ,- mindre end bevillingen. Grunden til, at der blev brugt færre midler end forudsat ved bevillingen, er, at jeg ikke har foretaget det forventede antal kommunerundrejser, grundet vakancer på en fuldmægtigstilling samt en tolkestilling. Embedet bogfører fortsat efter bemyndigelse fra Landstingets Bureau og en eventuel overtagelse af kompetencen forventes afklaret i forbindelse med en forestående revision af lovgivningen vedrørende ombudsmandens virksomhed. For 2005 er der afsat en bevillingsramme på kr ,-.

13 13 2. Statistiske oversigter. I beretningsåret 2004 (1. januar december 2004) blev der oprettet 107 konkrete enkeltsager på baggrund af indkomne klager. Herudover blev der oprettet 10 konkrete sager af egen drift. Der indkom flest klager i marts måned, hvor antallet af indkomne klager var på 15. I de resterende måneder har antallet af indkomne klager været meget svingende varieret fra 4-14 om måneden. I 2004 blev der foretaget 51 vejledninger. Der blev foretaget flest vejledninger i november måned, hvor der blev foretaget 11 vejledninger. I juni måned blev der ikke foretaget nogen vejledninger. I de resterende måneder blev der foretaget mellem 3 og 6 vejledninger. Antallet af vejledninger foretaget i 2004 er faldet drastisk i forhold til 2003, hvor jeg foretog 135 vejledninger. Til sammenligning foretog jeg 76 i En af årsagerne til det høje antal vejledninger i 2003 kan være, at jeg i 2003 besøgte 4 kommuner, hvilket normalt afføder en del vejledninger. De vejledninger, som jeg foretager, kan typisk inddeles i to grupper. Den ene gruppe er henvendelser, hvor en egentlig klage til mig ville have resulteret i en afvisning - disse vejledninger er ofte mundet ud i, at borgerne er henvist til at rette henvendelse til andre myndigheder. Den anden gruppe er henvendelser, hvor sagen var af en sådan karakter, at jeg kunne påbegynde behandling af en egentlig klage på baggrund af borgerens henvendelse, (se figur 1). De sager, der blev afsluttet i 2004, er nedenfor opdelt i to hovedgrupper: -Ikke-realitetsbehandlede sager. Sager henføres til denne kategori, når jeg af nedenfor anførte grunde ikke har kunnet behandle dem. Tilfælde, hvor myndigheden, efter sagen er optaget til behandling af mig, genoptager sagen og derefter giver klager helt eller delvist medhold, forinden jeg har afsluttet min undersøgelse, medregnes ligeledes under ikke-realitetsbehandlede klager som sager, der er trukket tilbage af klager. -Realitetsbehandlede sager. Sager henføres til denne kategori, når der i anledning af en klage er taget stilling til sagsbehandlingen eller til sagens afgørelse. Sager optaget af egen drift er ikke medtaget. Disse omtales nedenfor i afsnit 4. Nedenfor angives tal, der belyser henholdsvis antallet af afviste og afsluttede sager. Enkelte steder henvises ligeledes til tallene fra 2002 og Der kan forekomme tal for de sager, der indkom i 2002 og 2003, som ikke svarer til de tal, der er angivet i henholdsvis og 2003-beretningerne. Dette kan skyldes, at nogle af sagerne fra 2002 eller 2003 er ble-

14 14 vet genoptaget i 2003 (2004) eller, at nogle af de verserende sager fra 2002 (2003) har afventet yderligere oplysninger fra klager, uden at denne har svaret. I disse tilfælde afviser jeg sagen, som værende tilbagekaldt af klager. Afvisningsdatoen bliver her den dato, hvor jeg skrev til klager med anmodning om yderligere oplysninger. Ikke-realitetsbehandlede sager. I beretningsåret 2004 blev i alt 92 klager afvist. I tabellen nedenfor er afvisningsgrundene samt antal for årene 2004, 2003 og 2002 angivet. Figur 2 viser en sammenstilling af de enkelte afvisningsgrunde for 2004, 2003 og Klagen var for sent indgivet Klagen angik domme eller dommeres embedsførelse Klagen angik rigsmyndigheder Klagen angik private Klagen kunne indbringes for højere administrativ myndighed Klagen angik et hjemmestyreejet selskab Klagen blev tilbagekaldt Forespørgsler Klagers krav imødekommet *Andet I alt * Betegnelsen andet dækker over afvisningsgrunde, som ikke umiddelbart kan indeholdes i en af de andre kategorier. Dette gælder væsentligst klager, hvor en afgørelse vil forudsætte en bevisvurdering, som jeg finder bedst egnet til domstolsprøvelse, klager over landstingslove og landstingsforordninger, samt klager, hvor jeg ikke har fundet, at der var tilstrækkelig anledning til, at jeg undersøgte klagen nærmere, efter jeg havde gennemgået myndighedens sagsmappe. Det fremgår af figur 2, at antallet af klager, der er afvist med begrundelsen andet for alle tre beretningsår, udgør en stor del af de sager, der er afvist. Jeg arbejder fortsat på at udspecificere afvisningsgrundene. Afvisning på grund af, at klagen kunne indbringes for en højere administrativ myndighed, udgør i % af alle afviste klager, hvilket er en stigning fra 2003 på 7 procentpoint.

15 15 Realitetsbehandlede sager. I beretningsåret 2004 blev der afsluttet i alt 35 klager efter, at disse havde været undergivet realitetsbehandling. Nedenstående tal viser sagernes fordeling på myndighed, retsområde og klagetema. Jeg har valgt at basere beregningerne på klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling i 2004, 2003 og I figurerne 3-5a vises tallene i procent af de afsluttede klager. Klager afsluttet efter realitetsbehandling fordelt på, hvilken myndighed, der klages over, fordeler sig med følgende antal. Til sammenligning angives de tilsvarende antal for 2003 og 2002 (Se tillige figur 3 og 3a): Hjemmestyre myndighed Direktorater Hjemmestyreinstitutioner Skatterådet Kommune A/S Boligselskabet INI I alt En procentvis beregning af tallene viser, som i de tidligere år, at der procentvis afsluttes flest klager over kommunerne. Dernæst følger klager over Grønlands Hjemmestyre, som i 2004 ligger på 37 % af de klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling, i 2003 udgjorde tallet 34 %. Man må dog huske på, at det er kommunerne, der står for en stor del af sagsbehandlingen overfor borgerne, hvorfor det er naturligt, at der behandles flest klager over kommunerne. Klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling fordelt på hvilket retsområde, der klages over, fordeler sig med følgende antal, (se figur 4). Det tilsvarende antal for 2003 og 2002 angives ligeledes Socialret Heraf: - Sociale boliger Boligsikring Social pension Personlige tillæg Anden hjælp fra det offentlige Underholdsbidrag m.v. til børn Andet Ansættelsesret/arbejdsret Heraf: - Ansættelse og ansættelsesvilkår

16 16 / rettigheder Ansættelse pligter, sanktioner og afskedigelse Pensionsforhold Arbejdsskade Personaleboliger Andet Lejeret Heraf: - Anvisning af lejemål Ophævelse af lejemål Boligrestancer Fremleje Boligstøtte Varmeregnskab Depositum Venteliste Andet Skat og afgift Heraf: - Beregning Overskydende skat udbetalinger Dispensationer Opkrævningsvirksomhed Sundhed Heraf: - Administrative klager Andet Fiskeri, fangst og landbrug Heraf: - Fiskeri Fangst Erhvervsstøtte Kvote og licenstildeling Andet Erhverv i øvrigt Undervisning Heraf: - Praktik Andet Kirke Forbruger Andet 1 0 0

17 17 I alt Antallet af afsluttede sager, der vedrører arbejdsret er som i 2003 det område, indenfor hvilket jeg har afsluttet flest klager. Dernæst følger socialret, mens antallet af afsluttede sager, der vedrører lejeret, er faldet fra 2003 til Det er meget naturligt, at det er disse områder, der er mest fremtrædende i statistikken, da der dels er tale om områder, der berører størstedelen af Grønlands befolkning, samtidig med, at der er tale om områder, der berører den enkelte dybt. For så vidt angår ansættelses- og arbejdsret, har jeg hovedsagelig behandlet klager, der vedrører ansættelse, ansættelsesvilkår samt den ansattes pligter, sanktioner og afskedigelse. Figur 4 viser endvidere, at den procentvise andel af de afsluttede klager i 2004, 2003 og 2002, der vedrører arbejdsret er faldet fra 2002 til Om dette skyldes, at myndighederne er blevet bedre til at behandle arbejdsretlige spørgsmål er dog endnu for tidligt at sige. Den procentvise andel af afsluttede klager over socialretlige spørgsmål er steget fra 2003 til 2004 og ligger i 2004 på niveau med tallet for Klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling fordelt på hvilket retsområde, der klages over, fordeler sig med følgende antal, (se figur 5). Det tilsvarende antal for 2003 og 2002 angives ligeledes Afgørelser Begrundelse Partshøring Sagsbehandlingstid God forvaltningsskik Aktindsigt Faktisk forvaltningsvirksomhed Hjemmelsspørgsmål Videregivelse af oplysninger Tavshedspligt Vejledning Andet I alt Langt den største del af de klager, som jeg har afsluttet efter realitetsbehandling i 2004 har været klager over afgørelser, i alt 57 %. Ligeledes har jeg i 2004 afsluttet en del klager over myndighedernes sagsbehandlingstid. Det er også de to områder, hvor jeg i 2003 og til dels 2002 har afsluttet flest klager.

18 18 Klager afsluttet efter realitetsbehandling i 2004, fordelt på resultatet af min undersøgelse, (se figur 6). Til sammenligning anføres det tilsvarende antal for 2003 og 2002: Kritik alene Henstilling alene Kritik og Henstilling Intet at bemærke I alt Jeg har, for at få et overblik over udviklingen i resultatet af de afsluttede sager i figur 6, vist resultatet af de afsluttede realitetsbehandlede klager i henholdsvis 2004, 2003 og 2002, angivet i procent. Det ses af figur 6, at den procentvise andel af sager, hvori jeg har udtalt såvel kritik som afgivet en henstilling, er steget fra 2003 til 2004 med 12 procentpoint. Sager, hvor jeg kun har udtalt kritik, er faldet med 6 procentpoint til i 2004 at ligge på 31 % af samtlige sager. Antallet af sager, afsluttet uden at jeg har haft noget at bemærke, er faldet fra i 2003 at ligge på 21 % til i 2004 at ligge på 14 %. Nedenfor angives antallet af oprettede sager (indgåede klager og sager startet af egen drift) i 2004 fordelt på sagsstatus ved udgangen af 2004 samt det tilsvarende antal for samtlige sager (se figur 7): 2004 Alle sager Afsluttet efter realitetsbehandling Afvist Uafsluttet I alt

19 19

20 Figur 1 - Klager og vejledninger i 2004 Jan. Febr. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Klager 2004 Vejledninger 2004

21 21 Antal afvisninger i procent Andet Domstole Forældelse Forespørgsler Hjemmestyre virksomhed Private Rekurs ikke udnyttet Rigsmyndigheder Tilbagekaldt Figur 2 Afviste klager 2004, 2003 og Afvisningsgrund Klagers krav imødekommet

22 22 Antal i procent Figur 3 - Afsluttede klager 2004, 2003 og Myndighed Grl. Hjemmestyre Direktorater Institutioner Skatterådet Kommuner INI

23 23 Antal i procent Socialret Arbejdsret Lejeret Skat og afgift Opkrævningsvirksomhed Sundhed Fiskeri, fangst og landbrug Erhverv i øvrigt Uddannelse Kirke m.v. Figur 4 - Afsluttede klager 2004, 2003 og Retsområde Andet Forbruger

24 24 Antal i procent Afgørelser Begrundelse Partshøring Sbh.tid God forvaltningsskik Aktindsigt Faktisk forv. Virks.hed Hjemmel Tavshedspligt mv. Figur 5 - Afsluttede klager 2004, 2003 og Klagetema Vejledning Andet

25 25 Antal i procent Figur 6 - Afsluttede klager 2004, 2003 og Resultat Henstilling Ingen bemærkninger Kritik Kritik og henstilling

26 26 Antal i procent Figur 7 - Sagsstatus 2004-sager og samtlige sager Afsluttet efter realitetsbehandling Afvist Uafsluttet 2004 Alle sager

27 27 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål. I dette afsnit har jeg valgt at fremhæve nogle generelle problemstillinger, som jeg har forholdt mig til i forbindelse med min behandling af en række sager, herunder sager, som ikke har givet anledning til omtale i afsnittene 4 og En kommunes grundlag for opkrævning af ældre gruppeforsikringspræmier. (J. nr /112-99) I en sag, som jeg i øvrigt ikke har fundet anledning til at omtale i beretningen, udtalte jeg vedrørende forsinkelser i opkrævningen og forældelse af forsikringspræmier til den grønlandske gruppeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende: Vedr. opkrævning af præmierestance for ulykkesforsikring. Efter Kgl. anordning nr. 145 af 16. marts 1988 for Grønland om arbejdsskadeforsikring, som var gældende indtil 1. oktober 1996 var fastsat følgende om forsikringspligt og præmiebetaling: 9. Enhver, der for egen regning eller i fællesskab med andre driver erhvervsmæssigt fiskeri, fangst, jagt og lignende samt fåreavl, skal, i det omfang han personlig deltager i virksomheden, tegne forsikring for sin egen person. 53. Forsikringspligtige arbejdsgivere for personer inden for de i 9 nævnte erhverv er medlemmer af en gruppeforsikring, for hvilken Det Grønlandske Nævn for arbejdsskadeforsikring er forsikringsgiver. 54. Størrelsen af præmien for de personer, der er omfattet af den i 53, stk. 1, nævnte gruppeforsikring, fastsættes af socialministeren efter indstilling af Nævnet. Stk. 2. I mangel af rettidig betaling betales præmien forskudsvis af vedkommende kommunekasse, der derved indtræder i retten til det skyldige beløb. Der er ikke ved de nyere regler på området fastsat ændringer af kommunernes krav på betaling i henhold til anordningen fra , stk. 2. Det fremgår af sagen, at forsikringspræmien for 1987 skulle betales 23. august 1991, at forsikringspræmien for 1988 skulle betales 24. august 1991, at forsikringspræmien for 1989 skulle betales 12. september 1991, og at forsikringspræmien for 1990 skulle betales 9. november Der ses imidlertid først at foreligge en erkendelse fra A af at skylde beløbet ved, at han den 16. januar 1997 underskrev et frivilligt forlig, hvorefter han erkendte at skylde beløbet. Det er herefter spørgsmålet, om kommunens krav er bortfaldet som følge af forældelse eller på andet grundlag. Efter Justitsministeriets og Arbejdsskadestyrelsens fortolkning af forældelsesloven af 1908, som fremgår af Arbejdsskadestyrelsens brev af 24. februar 2004 til

28 28 mig, er kommunens krav mod forsikringstagerne ikke omfattet af forældelsesloven, og forældes således ikke efter 5 år. Da kommunens krav efter sit indhold er en formuefordring, må der derfor antages at gælde en forældelsesfrist på 20 år fra fordringens stiftelse (det vil sige kommunens indtræden efter 54, stk. 2), jf. DL Ved siden af forældelsesreglerne gælder det, at en kreditor ved at udvise passivitet kan miste retten til at gøre sit krav gældende. Hvornår en sådan retsfortabende passivitet foreligger, er ikke reguleret af lovregler, men beror på et konkret skøn, hvori indgår hensynet til parterne og behovet for en afklaring og rimeligheden af kreditors adfærd. Der må i dette skøn blandt andet indgå en vurdering af selve den tid, hvor kravet ikke er blevet forfulgt, om borgeren har haft grund til at indrette sig i tillid til, at kravet ikke ville blive gjort gældende, og om det kan bebrejdes myndigheden, at kravet ikke er blevet afkrævet den pågældende debitor på et tidligere tidspunkt. Det falder uden for min virksomhed at tage stilling til, om kommunen i den foreliggende sag har fortabt sin ret til opkrævning som følge af passivitet, da en afgørelse heraf hører under domstolene. Da kommunens krav imidlertid er af offentligretlig art, gælder også forvaltningsrettens almindelige regler for kommunens opkrævning. Dette indebærer, at det er i strid med god forvaltningsskik gennem længere tid at holde borgerne i uvished om, hvornår et økonomisk krav mod pågældende gøres gældende. Kommunen har således først i 1997 taget initiativ til at opkræve sit tilgodehavende, og jeg forstår kommunens svar af 21. maj 2002 således, at beløbet fortsat ikke var betalt på dette tidspunkt, ligesom kommunen ikke havde taget initiativ til at inddrive beløbet. Jeg har noteret mig, at A den 16. januar 1997, den 23. december 1997, den 31. august 1999 og den 26. september 2000 har indgået frivillige forlig med kommunen om beløbets betaling. Dette giver mig anledning til at bemærke, at hvis kommunen vurderer, at beløbet ikke kan inddrives, bør kommunen træffe en afgørelse om beløbets regnskabsmæssige afskrivning og meddele A dette, og at beløbet på dette grundlag ikke vil blive forsøgt inddrevet. Jeg bemærker dernæst, at det fremgår af hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 10. januar 2000 om førtidspension, revalidering og personlige tillæg m. v. 21, stk. 3 og stk. 4, som jeg også har henvist til oven for: Stk. 3. Restancer til husleje, faste forbrugsafgifter m.v. skal søges afskrevet eller bevilges som offentlig hjælp, når de er opstået som følge af manglende betalingsevne i forbindelse med anden offentlig forsørgelse. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal iøvrigt være pensionisten behjælpelig med at søge opståede restancer afskrevet. Jeg finder det på denne baggrund beklageligt, at kommunen fortsat ikke har taget stilling til, om A s restancer til kommunen for forskudsvis udlagte gruppeforsikringspræmier skal søges afskrevet eller skal opkræves, og jeg henstiller, at kommunen tager stilling hertil. Kommunen havde under min behandling af sagen anført følgende:

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2007 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning.

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning. Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Postboks 1037 3900 Nuuk 30. juni 2014 Nal. nr./j.nr.: 2013-905-0020 All. nr./brevnr.: 33261 Sull./sagsbeh.: MLM/AJ Departementets sagsnr. 2013-090859

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2013 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 2245-1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere