LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004"

Transkript

1 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004

2 SCHULTZ GRAFISK ISSN

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Embedets almindelige forhold Personale Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Ombudsmandens kompetence Samarbejdsrelationer Budget, regnskab og revision Statistiske oversigter Fordeling af sager. Grafiske oversigter. 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål Egen drift sager og projekter og kommunebesøg Sager af almindelig interesse opdelt på retsomåde Grønlands Hjemmestyre 22. Pensionsforhold 1. Tilbud om pensionsordning betragtet som begunstigende forvaltningsakt. Tilbagekaldelse Beregning af skattepligtig indkomst 1. Klage over Skattedirektoratets afgørelse om afslag på skattemæsig underskudsfremførsel. Direktoratets manglende kompetence efter Skattelovens 21, stk Opkrævningsvirksomhed 1. Hjemmel til opkrævning af lotteriafgifter - konkursbegæring Sundhedsvæsenet - Administrative klager 1. Begrænsning af ansættelsesskøn Erhvervsstøtte 1. Tilbagekaldelse af tilsagn om støtte. Ulovlig ændring af

4 4 begunstigende forvaltningsakt Forbruger 1. Sagsbehandlingstid og Forbrugerklageudvalgets kompetence Kommuner 03. Social pension 1. Sagsbehandlingstid i forbindelse med ansøgning om førtidspension Underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud 1. Kommunernes opgaver i sager om opkrævning af underholdsbidrag Pligter, sanktioner og afskedigelser 1 Omplacering efter endt orlov. Manglende sagsoplysning Afskedigelse og efterfølgende udsættelse af personalebolig. Krav om at meddele udsættelse på en hensynsfuld måde Andet 1. Afslag på ansøgning om aktindsigt Opkrævningsvirksomhed 1. Ændring af aftale om løntræk. Kompetence til at ændre inddrivelse Andet 1. Klage over delvist afslag på aktindsigt. Offentlighedslovens 12, stk. 1 og 13, stk Egen drift sager 12. Hjælp til børn og unge 1. Uberettiget henvendelse fra socialforvaltning til specialskole Hjemmelsgrundlaget for indtægtsreguleret brugerbetaling Daginstitutioner 1. Ankebegrænsning i landstingsforordning nr. 7 af 21. maj 2002 om daginstitutioner, dagpleje m.v

5 5 21. Pligter, sanktioner og afskedigelser 1. Ulovligt vilkår om tilbagekaldelse af klage til Ombudsmanden. Aftale om afskedigelse. Utilstrækkelig sagsoplysning Anvisning af lejemål 1. Anvisning af personalebolig. Den boligsøgendes rettigheder. Lejeforordningens 26 og 28 s anvendelse på personaleboliger Oplysninger om indtægtsforhold ved indflytning Lejeberegning 1. Ikke hjemmel til at lade restancer og tab på tomme boliger indgå i lejeberegningen Kollegieadministration 1. Lejeberegning i kollegieboliger Kommunebesøg 1 Gennemgang af personale sager Opfølgning på tidligere års beretninger. Klagesager Opfølgning på tidligere års beretninger. Egen drift sager Stikordsregister

6 6

7 7 Til Landstinget. I henhold til Landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets Ombudsmand 10, stk. 2, afgiver Ombudsmanden en årlig beretning til Landstinget om sin virksomhed. Beretningen trykkes og offentliggøres og skal efter 9 i Almindelige Bestemmelser for Ombudsmandens Virksomhed, som er fastsat af Landstinget den 14. juni 1995, afgives på Landstingets 2. ordinære samling. Beretningen skal omfatte Ombudsmandens virksomhed i det forudgående kalenderår. I medfør af landstingslov om Landstingets Ombudsmand 10, stk. 3, skal sager, der fremdrages i den årlige beretning, ledsages af myndighedernes forklaringer om de forhold, der kritiseres. Med dette udgangspunkt indeholder beretningen for Ombudsmandsembedets tiende beretningsår følgende: 1.Embedets almindelige forhold: 1.1 Personale 1.2 Rejser og besøg samt internationalt samarbejde 1.3 Ombudsmandens kompetence 1.4 Samarbejdsrelationer 1.5 Budget, regnskab og revision 2. Statistiske oversigter 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål 4. Egen drift sager og projekter og kommunebesøg 5. Sager af almindelig interesse opdelt på retsområde 6. Opfølgning på tidligere års beretninger - klagesager 7. Opfølgning på tidligere års beretninger egen drift sager 8. Stikordsregister Nuuk, august 2005 Vera Leth

8 8

9 9 1. Embedets almindelige forhold Personale. Fuldmægtig Allan Schmidt fratrådte sin stilling ved Embedet med udgangen af januar måned Jeg ansatte den 1. april 2004 Heidi Becker- Rasmussen i den ledige stilling. Heidi Becker-Rasmussen er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet fra juni Fuldmægtig Jakob Dideriksen fratrådte sin stilling ved Embedet med udgangen af juli måned Jeg ansatte den 1. november 2004 Elizabeth Bøggild Nielsen i den ledige stilling. Elizabeth Bøggild Nielsen er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet fra januar Embedet havde ved udgangen af 2004 følgende medarbejderstab: Retschef Michael Mikkelsen Cheftolk Amalie Skøtt Fuldmægtig Malene Kleist Tolk Peter Mathiassen Tolk Jørgen Hansen Fuldmægtig Anne Marie Wegersleff Hansen Fuldmægtig Heidi Becker-Rasmussen Kontorfuldmægtig Pia Marie Kleist Fuldmægtig Elizabeth Bøggild Nielsen Afsnit 1.2. Rejser og besøg samt internationalt samarbejde. Jeg deltog i oktober måned i vestnordisk ombudsmandsmøde i Island. Jeg gennemførte følgende kommunebesøg: Juni måned: Nuup Kommunia. November måned: Sisimiut Kommuniat samt A/S Boligselskabet INI s hovedkontor Ombudsmandens kompetence. Tilbagekaldelse af omklassificeringer. (J.nr /018-04) Jeg modtog en henvendelse fra en tjenestemand i hjemmestyret i anledning af, at en tidligere meddelt omklassificering var blevet tilbagekaldt af Administrationsdirektoratet med henvisning til, at der forelå en fejl i klassificeringsaftalen mellem Økonomidirektoratets forhandlingsafdeling og den pågældende faglige organisation. Jeg besluttede af egen drift at undersøge problemstillingen. Af Administrationsdirektoratets høringssvar til mig fremgik det, at tilbagekaldelsen var foranlediget af, at Økonomidirektoratets forhandlingsafdeling havde udsendt et rettelsesblad til den indgåede aftale.

10 10 Jeg skrev den 29. april 2004 til forhandlingsafdelingen og den pågældende faglige organisation: Tilbagekaldelsen er begrundet i, at der efter Landsstyrets opfattelse er tale om, at aftalen af 12. januar 2004 indeholdt en fejl, idet tillægget kun skal kunne ydes til ansatte med administrative arbejdsopgaver, og dermed ikke til andre ansatte, som ikke har sådanne administrative arbejdsopgaver, hvorfor Økonomidirektoratets forhandlingsafdeling den 16. februar 2004 udsendte et rettelsesblad til aftalen. Rettelsesbladet ses ikke tiltrådt af Atorfillit Kattuffiat. Efter at jeg har indhentet udtalelser fra Administrationsdirektoratet og fra forhandlingsafdelingen, er det min umiddelbare opfattelse, at der er tvivl om, hvorvidt aftalen af 12. januar 2004 er ændret, om den kan fortolkes i overensstemmelse med det udsendte rettelsesblad eller, om rettelsesbladet er udtryk for aftalebrud. En afklaring af dette spørgsmål er af væsentlig betydning for min behandling af sagen om de tilbagekaldte stillingsændringer. Efter lov nr. 192 af 26. marts 1991 om en tjenestemandsret for Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland som ændret ved lov nr af 20. december 2000 har tjenestemandsretten blandt andet kompetence til at behandle sager om overtrædelse eller fortolkning af aftaler indgået i henhold til landstingslov om Grønlands hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland eller bestemmelser, som efter landstingslovens 50 og 51 træder i stedet for aftaler. Der er efter min opfattelse tale om, at spørgsmålet om forhandlingsafdelingen har været berettiget til at udstede det vedlagte rettelsesblad til den indgåede aftale, kan afgøres af tjenestemandsretten. Tjenestemandsrettens procesmåde er af domstolslignende karakter, hvorved parternes retssikkerhed tilgodeses, og tjenestemandsrettens afgørelser kan ikke indbringes for de almindelige domstole. Jeg finder det derfor, jf. ombudsmandslovens 6, stk. 4, rigtigst at sætte min behandling af sagen vedrørende Administrationsdirektoratets tilbagekaldelse af de meddelte stillingsændringer i bero, indtil det er afklaret, om spørgsmålet om rettelsen af den indgåede aftale indbringes for tjenestemandsretten. Jeg anmodede derfor forhandlingsafdelingen og organisationen om at meddele mig, om sagen ville blive indbragt for Tjenestemandsretten. Organisationen meddelte mig i brev af 25. juni 2004, at organisationen ville indbringe sagen for Tjenestemandsretten. Jeg meddelte i brev af 1. juli 2004 Administrationsdirektoratet med kopi til forhandlingsafdelingen og organisationen, at jeg havde besluttet ikke at undersøge sagen yderlige på det foreliggende grundlag. Jeg anmodede samtidig forhandlingsafdelingen om at orientere mig om sagens udfald i Tjenestemandsretten. Sagen er i øvrigt omtalt under afsnit 4-2. En kommunalbestyrelses klage over sagsbehandlingen i Landsstyrets Sekretariat, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur og Erhvervsdirektoratet. (J.nr /042-04)

11 11 Jeg afviste at behandle en klage fra kommunalbestyrelsen i K Kommune over sagsbehandlingen i Landsstyrets Sekretariat, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur og Erhvervsdirektoratet. Klagen vedrørte K Kommunes ansøgning om tilskud til anlægsprojekter. Da formålet med min virksomhed er at bidrage til løsning af konflikter mellem borgerne og den offentlige forvaltning, falder løsning af konflikter mellem forskellige forvaltningsvirksomheder uden for min virksomhed. Jeg vejledte kommunalbestyrelsen i K Kommune om, at K Kommune har mulighed for at klage over sagsbehandlingen i de pågældende direktorater til Landsstyreformanden. Til trods for, at landsstyremedlemmerne i Grønlands Hjemmestyre formelt set er sideordnede, må det antages, at der påhviler Landsstyreformanden en særlig tilsynspligt i forhold til ressortlandsstyremedlemmerne. Denne særlige tilsynspligt kan i et vist omfang støttes på den fremskudte placering, som Landsstyreformanden har i forhold til de øvrige landsstyremedlemmer, herunder den rolle, som Landsstyreformanden er tildelt som Landsstyrets leder, jf. lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands Hjemmestyre, 3, og landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om Landstinget og Landsstyret, 3, 5 og Samarbejdsrelationer. Etablering af en juridisk uddannelse for sagsbehandlere i den offentlige forvaltning. (J.nr ) Jeg modtog den 12. november 2004 en invitation fra Ilisimatusarfik til at deltage i et møde den 30. november 2004 om grundlaget for etablering af en juridisk uddannelse for sagsbehandlere. På mine vegne deltog retschef Michael Mikkelsen, og herudover deltog repræsentanter for Landstingets Bureau, Landsstyrets administration, KANUKOKA og Danmarks Forvaltningshøjskole foruden repræsentanter for Ilisimatusarfik. På mødet drøftedes navnlig uddannelsens niveau, indhold, styreform og økonomi, og Ilisimatusarfik forventede, at en uddannelseslederstilling kan opslås i løbet af foråret 2005 under forudsætning af bevillingsmæssig dækning, og at uddannelsen skal kunne tilbydes i løbet af efteråret For så vidt ansvaret for og styringen af uddannelsen, tilkendegav retschefen, at Ombudsmandsembedet på grund af sin status som uafhængig klageinstans i forhold til uddannelsen ikke kan påtage sig en formel rolle i uddannelsens administration, men at Ombudsmandsembedet vil opfordre sine medarbejdere til at søge ansættelse som deltidsundervisere ved uddannelsen, ligesom Ombudsmandsembedet gerne tilbyder at bidrage til udarbejdelsen af undervisningsmaterialet i form af formidling af relevante ombudsmandsudtalelser.

12 12 Ombudsmandsembedet ser samtidig initiativet til uddannelsens etablering som et velegnet instrument til styrkelse af sagsbehandlingskvaliteten i hjemmestyret og kommunerne Budget, regnskab og revision. Embedets bevilling for 2004 var kr Embedets forbrug i 2004 androg ifølge revideret opgørelse kr ,-, eller kr ,- mindre end bevillingen. Grunden til, at der blev brugt færre midler end forudsat ved bevillingen, er, at jeg ikke har foretaget det forventede antal kommunerundrejser, grundet vakancer på en fuldmægtigstilling samt en tolkestilling. Embedet bogfører fortsat efter bemyndigelse fra Landstingets Bureau og en eventuel overtagelse af kompetencen forventes afklaret i forbindelse med en forestående revision af lovgivningen vedrørende ombudsmandens virksomhed. For 2005 er der afsat en bevillingsramme på kr ,-.

13 13 2. Statistiske oversigter. I beretningsåret 2004 (1. januar december 2004) blev der oprettet 107 konkrete enkeltsager på baggrund af indkomne klager. Herudover blev der oprettet 10 konkrete sager af egen drift. Der indkom flest klager i marts måned, hvor antallet af indkomne klager var på 15. I de resterende måneder har antallet af indkomne klager været meget svingende varieret fra 4-14 om måneden. I 2004 blev der foretaget 51 vejledninger. Der blev foretaget flest vejledninger i november måned, hvor der blev foretaget 11 vejledninger. I juni måned blev der ikke foretaget nogen vejledninger. I de resterende måneder blev der foretaget mellem 3 og 6 vejledninger. Antallet af vejledninger foretaget i 2004 er faldet drastisk i forhold til 2003, hvor jeg foretog 135 vejledninger. Til sammenligning foretog jeg 76 i En af årsagerne til det høje antal vejledninger i 2003 kan være, at jeg i 2003 besøgte 4 kommuner, hvilket normalt afføder en del vejledninger. De vejledninger, som jeg foretager, kan typisk inddeles i to grupper. Den ene gruppe er henvendelser, hvor en egentlig klage til mig ville have resulteret i en afvisning - disse vejledninger er ofte mundet ud i, at borgerne er henvist til at rette henvendelse til andre myndigheder. Den anden gruppe er henvendelser, hvor sagen var af en sådan karakter, at jeg kunne påbegynde behandling af en egentlig klage på baggrund af borgerens henvendelse, (se figur 1). De sager, der blev afsluttet i 2004, er nedenfor opdelt i to hovedgrupper: -Ikke-realitetsbehandlede sager. Sager henføres til denne kategori, når jeg af nedenfor anførte grunde ikke har kunnet behandle dem. Tilfælde, hvor myndigheden, efter sagen er optaget til behandling af mig, genoptager sagen og derefter giver klager helt eller delvist medhold, forinden jeg har afsluttet min undersøgelse, medregnes ligeledes under ikke-realitetsbehandlede klager som sager, der er trukket tilbage af klager. -Realitetsbehandlede sager. Sager henføres til denne kategori, når der i anledning af en klage er taget stilling til sagsbehandlingen eller til sagens afgørelse. Sager optaget af egen drift er ikke medtaget. Disse omtales nedenfor i afsnit 4. Nedenfor angives tal, der belyser henholdsvis antallet af afviste og afsluttede sager. Enkelte steder henvises ligeledes til tallene fra 2002 og Der kan forekomme tal for de sager, der indkom i 2002 og 2003, som ikke svarer til de tal, der er angivet i henholdsvis og 2003-beretningerne. Dette kan skyldes, at nogle af sagerne fra 2002 eller 2003 er ble-

14 14 vet genoptaget i 2003 (2004) eller, at nogle af de verserende sager fra 2002 (2003) har afventet yderligere oplysninger fra klager, uden at denne har svaret. I disse tilfælde afviser jeg sagen, som værende tilbagekaldt af klager. Afvisningsdatoen bliver her den dato, hvor jeg skrev til klager med anmodning om yderligere oplysninger. Ikke-realitetsbehandlede sager. I beretningsåret 2004 blev i alt 92 klager afvist. I tabellen nedenfor er afvisningsgrundene samt antal for årene 2004, 2003 og 2002 angivet. Figur 2 viser en sammenstilling af de enkelte afvisningsgrunde for 2004, 2003 og Klagen var for sent indgivet Klagen angik domme eller dommeres embedsførelse Klagen angik rigsmyndigheder Klagen angik private Klagen kunne indbringes for højere administrativ myndighed Klagen angik et hjemmestyreejet selskab Klagen blev tilbagekaldt Forespørgsler Klagers krav imødekommet *Andet I alt * Betegnelsen andet dækker over afvisningsgrunde, som ikke umiddelbart kan indeholdes i en af de andre kategorier. Dette gælder væsentligst klager, hvor en afgørelse vil forudsætte en bevisvurdering, som jeg finder bedst egnet til domstolsprøvelse, klager over landstingslove og landstingsforordninger, samt klager, hvor jeg ikke har fundet, at der var tilstrækkelig anledning til, at jeg undersøgte klagen nærmere, efter jeg havde gennemgået myndighedens sagsmappe. Det fremgår af figur 2, at antallet af klager, der er afvist med begrundelsen andet for alle tre beretningsår, udgør en stor del af de sager, der er afvist. Jeg arbejder fortsat på at udspecificere afvisningsgrundene. Afvisning på grund af, at klagen kunne indbringes for en højere administrativ myndighed, udgør i % af alle afviste klager, hvilket er en stigning fra 2003 på 7 procentpoint.

15 15 Realitetsbehandlede sager. I beretningsåret 2004 blev der afsluttet i alt 35 klager efter, at disse havde været undergivet realitetsbehandling. Nedenstående tal viser sagernes fordeling på myndighed, retsområde og klagetema. Jeg har valgt at basere beregningerne på klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling i 2004, 2003 og I figurerne 3-5a vises tallene i procent af de afsluttede klager. Klager afsluttet efter realitetsbehandling fordelt på, hvilken myndighed, der klages over, fordeler sig med følgende antal. Til sammenligning angives de tilsvarende antal for 2003 og 2002 (Se tillige figur 3 og 3a): Hjemmestyre myndighed Direktorater Hjemmestyreinstitutioner Skatterådet Kommune A/S Boligselskabet INI I alt En procentvis beregning af tallene viser, som i de tidligere år, at der procentvis afsluttes flest klager over kommunerne. Dernæst følger klager over Grønlands Hjemmestyre, som i 2004 ligger på 37 % af de klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling, i 2003 udgjorde tallet 34 %. Man må dog huske på, at det er kommunerne, der står for en stor del af sagsbehandlingen overfor borgerne, hvorfor det er naturligt, at der behandles flest klager over kommunerne. Klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling fordelt på hvilket retsområde, der klages over, fordeler sig med følgende antal, (se figur 4). Det tilsvarende antal for 2003 og 2002 angives ligeledes Socialret Heraf: - Sociale boliger Boligsikring Social pension Personlige tillæg Anden hjælp fra det offentlige Underholdsbidrag m.v. til børn Andet Ansættelsesret/arbejdsret Heraf: - Ansættelse og ansættelsesvilkår

16 16 / rettigheder Ansættelse pligter, sanktioner og afskedigelse Pensionsforhold Arbejdsskade Personaleboliger Andet Lejeret Heraf: - Anvisning af lejemål Ophævelse af lejemål Boligrestancer Fremleje Boligstøtte Varmeregnskab Depositum Venteliste Andet Skat og afgift Heraf: - Beregning Overskydende skat udbetalinger Dispensationer Opkrævningsvirksomhed Sundhed Heraf: - Administrative klager Andet Fiskeri, fangst og landbrug Heraf: - Fiskeri Fangst Erhvervsstøtte Kvote og licenstildeling Andet Erhverv i øvrigt Undervisning Heraf: - Praktik Andet Kirke Forbruger Andet 1 0 0

17 17 I alt Antallet af afsluttede sager, der vedrører arbejdsret er som i 2003 det område, indenfor hvilket jeg har afsluttet flest klager. Dernæst følger socialret, mens antallet af afsluttede sager, der vedrører lejeret, er faldet fra 2003 til Det er meget naturligt, at det er disse områder, der er mest fremtrædende i statistikken, da der dels er tale om områder, der berører størstedelen af Grønlands befolkning, samtidig med, at der er tale om områder, der berører den enkelte dybt. For så vidt angår ansættelses- og arbejdsret, har jeg hovedsagelig behandlet klager, der vedrører ansættelse, ansættelsesvilkår samt den ansattes pligter, sanktioner og afskedigelse. Figur 4 viser endvidere, at den procentvise andel af de afsluttede klager i 2004, 2003 og 2002, der vedrører arbejdsret er faldet fra 2002 til Om dette skyldes, at myndighederne er blevet bedre til at behandle arbejdsretlige spørgsmål er dog endnu for tidligt at sige. Den procentvise andel af afsluttede klager over socialretlige spørgsmål er steget fra 2003 til 2004 og ligger i 2004 på niveau med tallet for Klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling fordelt på hvilket retsområde, der klages over, fordeler sig med følgende antal, (se figur 5). Det tilsvarende antal for 2003 og 2002 angives ligeledes Afgørelser Begrundelse Partshøring Sagsbehandlingstid God forvaltningsskik Aktindsigt Faktisk forvaltningsvirksomhed Hjemmelsspørgsmål Videregivelse af oplysninger Tavshedspligt Vejledning Andet I alt Langt den største del af de klager, som jeg har afsluttet efter realitetsbehandling i 2004 har været klager over afgørelser, i alt 57 %. Ligeledes har jeg i 2004 afsluttet en del klager over myndighedernes sagsbehandlingstid. Det er også de to områder, hvor jeg i 2003 og til dels 2002 har afsluttet flest klager.

18 18 Klager afsluttet efter realitetsbehandling i 2004, fordelt på resultatet af min undersøgelse, (se figur 6). Til sammenligning anføres det tilsvarende antal for 2003 og 2002: Kritik alene Henstilling alene Kritik og Henstilling Intet at bemærke I alt Jeg har, for at få et overblik over udviklingen i resultatet af de afsluttede sager i figur 6, vist resultatet af de afsluttede realitetsbehandlede klager i henholdsvis 2004, 2003 og 2002, angivet i procent. Det ses af figur 6, at den procentvise andel af sager, hvori jeg har udtalt såvel kritik som afgivet en henstilling, er steget fra 2003 til 2004 med 12 procentpoint. Sager, hvor jeg kun har udtalt kritik, er faldet med 6 procentpoint til i 2004 at ligge på 31 % af samtlige sager. Antallet af sager, afsluttet uden at jeg har haft noget at bemærke, er faldet fra i 2003 at ligge på 21 % til i 2004 at ligge på 14 %. Nedenfor angives antallet af oprettede sager (indgåede klager og sager startet af egen drift) i 2004 fordelt på sagsstatus ved udgangen af 2004 samt det tilsvarende antal for samtlige sager (se figur 7): 2004 Alle sager Afsluttet efter realitetsbehandling Afvist Uafsluttet I alt

19 19

20 Figur 1 - Klager og vejledninger i 2004 Jan. Febr. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Klager 2004 Vejledninger 2004

21 21 Antal afvisninger i procent Andet Domstole Forældelse Forespørgsler Hjemmestyre virksomhed Private Rekurs ikke udnyttet Rigsmyndigheder Tilbagekaldt Figur 2 Afviste klager 2004, 2003 og Afvisningsgrund Klagers krav imødekommet

22 22 Antal i procent Figur 3 - Afsluttede klager 2004, 2003 og Myndighed Grl. Hjemmestyre Direktorater Institutioner Skatterådet Kommuner INI

23 23 Antal i procent Socialret Arbejdsret Lejeret Skat og afgift Opkrævningsvirksomhed Sundhed Fiskeri, fangst og landbrug Erhverv i øvrigt Uddannelse Kirke m.v. Figur 4 - Afsluttede klager 2004, 2003 og Retsområde Andet Forbruger

24 24 Antal i procent Afgørelser Begrundelse Partshøring Sbh.tid God forvaltningsskik Aktindsigt Faktisk forv. Virks.hed Hjemmel Tavshedspligt mv. Figur 5 - Afsluttede klager 2004, 2003 og Klagetema Vejledning Andet

25 25 Antal i procent Figur 6 - Afsluttede klager 2004, 2003 og Resultat Henstilling Ingen bemærkninger Kritik Kritik og henstilling

26 26 Antal i procent Figur 7 - Sagsstatus 2004-sager og samtlige sager Afsluttet efter realitetsbehandling Afvist Uafsluttet 2004 Alle sager

27 27 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål. I dette afsnit har jeg valgt at fremhæve nogle generelle problemstillinger, som jeg har forholdt mig til i forbindelse med min behandling af en række sager, herunder sager, som ikke har givet anledning til omtale i afsnittene 4 og En kommunes grundlag for opkrævning af ældre gruppeforsikringspræmier. (J. nr /112-99) I en sag, som jeg i øvrigt ikke har fundet anledning til at omtale i beretningen, udtalte jeg vedrørende forsinkelser i opkrævningen og forældelse af forsikringspræmier til den grønlandske gruppeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende: Vedr. opkrævning af præmierestance for ulykkesforsikring. Efter Kgl. anordning nr. 145 af 16. marts 1988 for Grønland om arbejdsskadeforsikring, som var gældende indtil 1. oktober 1996 var fastsat følgende om forsikringspligt og præmiebetaling: 9. Enhver, der for egen regning eller i fællesskab med andre driver erhvervsmæssigt fiskeri, fangst, jagt og lignende samt fåreavl, skal, i det omfang han personlig deltager i virksomheden, tegne forsikring for sin egen person. 53. Forsikringspligtige arbejdsgivere for personer inden for de i 9 nævnte erhverv er medlemmer af en gruppeforsikring, for hvilken Det Grønlandske Nævn for arbejdsskadeforsikring er forsikringsgiver. 54. Størrelsen af præmien for de personer, der er omfattet af den i 53, stk. 1, nævnte gruppeforsikring, fastsættes af socialministeren efter indstilling af Nævnet. Stk. 2. I mangel af rettidig betaling betales præmien forskudsvis af vedkommende kommunekasse, der derved indtræder i retten til det skyldige beløb. Der er ikke ved de nyere regler på området fastsat ændringer af kommunernes krav på betaling i henhold til anordningen fra , stk. 2. Det fremgår af sagen, at forsikringspræmien for 1987 skulle betales 23. august 1991, at forsikringspræmien for 1988 skulle betales 24. august 1991, at forsikringspræmien for 1989 skulle betales 12. september 1991, og at forsikringspræmien for 1990 skulle betales 9. november Der ses imidlertid først at foreligge en erkendelse fra A af at skylde beløbet ved, at han den 16. januar 1997 underskrev et frivilligt forlig, hvorefter han erkendte at skylde beløbet. Det er herefter spørgsmålet, om kommunens krav er bortfaldet som følge af forældelse eller på andet grundlag. Efter Justitsministeriets og Arbejdsskadestyrelsens fortolkning af forældelsesloven af 1908, som fremgår af Arbejdsskadestyrelsens brev af 24. februar 2004 til

28 28 mig, er kommunens krav mod forsikringstagerne ikke omfattet af forældelsesloven, og forældes således ikke efter 5 år. Da kommunens krav efter sit indhold er en formuefordring, må der derfor antages at gælde en forældelsesfrist på 20 år fra fordringens stiftelse (det vil sige kommunens indtræden efter 54, stk. 2), jf. DL Ved siden af forældelsesreglerne gælder det, at en kreditor ved at udvise passivitet kan miste retten til at gøre sit krav gældende. Hvornår en sådan retsfortabende passivitet foreligger, er ikke reguleret af lovregler, men beror på et konkret skøn, hvori indgår hensynet til parterne og behovet for en afklaring og rimeligheden af kreditors adfærd. Der må i dette skøn blandt andet indgå en vurdering af selve den tid, hvor kravet ikke er blevet forfulgt, om borgeren har haft grund til at indrette sig i tillid til, at kravet ikke ville blive gjort gældende, og om det kan bebrejdes myndigheden, at kravet ikke er blevet afkrævet den pågældende debitor på et tidligere tidspunkt. Det falder uden for min virksomhed at tage stilling til, om kommunen i den foreliggende sag har fortabt sin ret til opkrævning som følge af passivitet, da en afgørelse heraf hører under domstolene. Da kommunens krav imidlertid er af offentligretlig art, gælder også forvaltningsrettens almindelige regler for kommunens opkrævning. Dette indebærer, at det er i strid med god forvaltningsskik gennem længere tid at holde borgerne i uvished om, hvornår et økonomisk krav mod pågældende gøres gældende. Kommunen har således først i 1997 taget initiativ til at opkræve sit tilgodehavende, og jeg forstår kommunens svar af 21. maj 2002 således, at beløbet fortsat ikke var betalt på dette tidspunkt, ligesom kommunen ikke havde taget initiativ til at inddrive beløbet. Jeg har noteret mig, at A den 16. januar 1997, den 23. december 1997, den 31. august 1999 og den 26. september 2000 har indgået frivillige forlig med kommunen om beløbets betaling. Dette giver mig anledning til at bemærke, at hvis kommunen vurderer, at beløbet ikke kan inddrives, bør kommunen træffe en afgørelse om beløbets regnskabsmæssige afskrivning og meddele A dette, og at beløbet på dette grundlag ikke vil blive forsøgt inddrevet. Jeg bemærker dernæst, at det fremgår af hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 10. januar 2000 om førtidspension, revalidering og personlige tillæg m. v. 21, stk. 3 og stk. 4, som jeg også har henvist til oven for: Stk. 3. Restancer til husleje, faste forbrugsafgifter m.v. skal søges afskrevet eller bevilges som offentlig hjælp, når de er opstået som følge af manglende betalingsevne i forbindelse med anden offentlig forsørgelse. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal iøvrigt være pensionisten behjælpelig med at søge opståede restancer afskrevet. Jeg finder det på denne baggrund beklageligt, at kommunen fortsat ikke har taget stilling til, om A s restancer til kommunen for forskudsvis udlagte gruppeforsikringspræmier skal søges afskrevet eller skal opkræves, og jeg henstiller, at kommunen tager stilling hertil. Kommunen havde under min behandling af sagen anført følgende:

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord... 7 1. Embedets almindelige forhold... 9 1.1 Personale... 9 1.2. Rejser og besøg samt internationalt

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2003

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2003 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2003 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1. Personale... 7 2. Rejser og besøg samt internationalt

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm 14- LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2005

F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm 14- LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2005 F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm 14- LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2005 F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger.

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. 23. april 2004 FM 2004/23 Rettelsesblad (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på Finansloven for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

4. august 2008 EM 2008/73

4. august 2008 EM 2008/73 4. august 2008 EM 2008/73 Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling og mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Landstingsmedlem Per Berthelsen /HER

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

G:\Fra Inetmaskine\Schultz Grafisk\2001beretning.fm 22-08-02 11:57 k01 xx LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2001

G:\Fra Inetmaskine\Schultz Grafisk\2001beretning.fm 22-08-02 11:57 k01 xx LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2001 G:\Fra Inetmaskine\Schultz Grafisk\2001beretning.fm 22-08-02 11:57 k01 xx 1 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2001 G:\Fra Inetmaskine\Schultz Grafisk\2001beretning.fm 22-08-02 11:57 k01 xx 2 SCHULTZ

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen er Landstingets vedtagelse af Atassut s beslutningsforslag,

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afgørelse af 28. oktober 2014 vedr. CS' ansøgning om delebilsparkering i København

Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afgørelse af 28. oktober 2014 vedr. CS' ansøgning om delebilsparkering i København Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15819-10 Side 1/7 Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afgørelse af 28. oktober 2014 vedr.

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Kapitel l Almindelige bestemmelser

Kapitel l Almindelige bestemmelser Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud Sammenskrivningen er ikke retligt

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur FOB 05.189 Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur Et statsfængsel indførte en ny struktur og opslog i den forbindelse internt et antal ledende stillinger. Stillingerne

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Fundet det uheldigt og vildledende, at der inden for området for rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Henstillet til et amtsankenævn at undergive en sag om omberegning af modtaget hjælp efter bistandslovens 42, stk. 1, i anledning af restskat,

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere