LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004"

Transkript

1 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004

2 SCHULTZ GRAFISK ISSN

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Embedets almindelige forhold Personale Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Ombudsmandens kompetence Samarbejdsrelationer Budget, regnskab og revision Statistiske oversigter Fordeling af sager. Grafiske oversigter. 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål Egen drift sager og projekter og kommunebesøg Sager af almindelig interesse opdelt på retsomåde Grønlands Hjemmestyre 22. Pensionsforhold 1. Tilbud om pensionsordning betragtet som begunstigende forvaltningsakt. Tilbagekaldelse Beregning af skattepligtig indkomst 1. Klage over Skattedirektoratets afgørelse om afslag på skattemæsig underskudsfremførsel. Direktoratets manglende kompetence efter Skattelovens 21, stk Opkrævningsvirksomhed 1. Hjemmel til opkrævning af lotteriafgifter - konkursbegæring Sundhedsvæsenet - Administrative klager 1. Begrænsning af ansættelsesskøn Erhvervsstøtte 1. Tilbagekaldelse af tilsagn om støtte. Ulovlig ændring af

4 4 begunstigende forvaltningsakt Forbruger 1. Sagsbehandlingstid og Forbrugerklageudvalgets kompetence Kommuner 03. Social pension 1. Sagsbehandlingstid i forbindelse med ansøgning om førtidspension Underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud 1. Kommunernes opgaver i sager om opkrævning af underholdsbidrag Pligter, sanktioner og afskedigelser 1 Omplacering efter endt orlov. Manglende sagsoplysning Afskedigelse og efterfølgende udsættelse af personalebolig. Krav om at meddele udsættelse på en hensynsfuld måde Andet 1. Afslag på ansøgning om aktindsigt Opkrævningsvirksomhed 1. Ændring af aftale om løntræk. Kompetence til at ændre inddrivelse Andet 1. Klage over delvist afslag på aktindsigt. Offentlighedslovens 12, stk. 1 og 13, stk Egen drift sager 12. Hjælp til børn og unge 1. Uberettiget henvendelse fra socialforvaltning til specialskole Hjemmelsgrundlaget for indtægtsreguleret brugerbetaling Daginstitutioner 1. Ankebegrænsning i landstingsforordning nr. 7 af 21. maj 2002 om daginstitutioner, dagpleje m.v

5 5 21. Pligter, sanktioner og afskedigelser 1. Ulovligt vilkår om tilbagekaldelse af klage til Ombudsmanden. Aftale om afskedigelse. Utilstrækkelig sagsoplysning Anvisning af lejemål 1. Anvisning af personalebolig. Den boligsøgendes rettigheder. Lejeforordningens 26 og 28 s anvendelse på personaleboliger Oplysninger om indtægtsforhold ved indflytning Lejeberegning 1. Ikke hjemmel til at lade restancer og tab på tomme boliger indgå i lejeberegningen Kollegieadministration 1. Lejeberegning i kollegieboliger Kommunebesøg 1 Gennemgang af personale sager Opfølgning på tidligere års beretninger. Klagesager Opfølgning på tidligere års beretninger. Egen drift sager Stikordsregister

6 6

7 7 Til Landstinget. I henhold til Landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets Ombudsmand 10, stk. 2, afgiver Ombudsmanden en årlig beretning til Landstinget om sin virksomhed. Beretningen trykkes og offentliggøres og skal efter 9 i Almindelige Bestemmelser for Ombudsmandens Virksomhed, som er fastsat af Landstinget den 14. juni 1995, afgives på Landstingets 2. ordinære samling. Beretningen skal omfatte Ombudsmandens virksomhed i det forudgående kalenderår. I medfør af landstingslov om Landstingets Ombudsmand 10, stk. 3, skal sager, der fremdrages i den årlige beretning, ledsages af myndighedernes forklaringer om de forhold, der kritiseres. Med dette udgangspunkt indeholder beretningen for Ombudsmandsembedets tiende beretningsår følgende: 1.Embedets almindelige forhold: 1.1 Personale 1.2 Rejser og besøg samt internationalt samarbejde 1.3 Ombudsmandens kompetence 1.4 Samarbejdsrelationer 1.5 Budget, regnskab og revision 2. Statistiske oversigter 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål 4. Egen drift sager og projekter og kommunebesøg 5. Sager af almindelig interesse opdelt på retsområde 6. Opfølgning på tidligere års beretninger - klagesager 7. Opfølgning på tidligere års beretninger egen drift sager 8. Stikordsregister Nuuk, august 2005 Vera Leth

8 8

9 9 1. Embedets almindelige forhold Personale. Fuldmægtig Allan Schmidt fratrådte sin stilling ved Embedet med udgangen af januar måned Jeg ansatte den 1. april 2004 Heidi Becker- Rasmussen i den ledige stilling. Heidi Becker-Rasmussen er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet fra juni Fuldmægtig Jakob Dideriksen fratrådte sin stilling ved Embedet med udgangen af juli måned Jeg ansatte den 1. november 2004 Elizabeth Bøggild Nielsen i den ledige stilling. Elizabeth Bøggild Nielsen er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet fra januar Embedet havde ved udgangen af 2004 følgende medarbejderstab: Retschef Michael Mikkelsen Cheftolk Amalie Skøtt Fuldmægtig Malene Kleist Tolk Peter Mathiassen Tolk Jørgen Hansen Fuldmægtig Anne Marie Wegersleff Hansen Fuldmægtig Heidi Becker-Rasmussen Kontorfuldmægtig Pia Marie Kleist Fuldmægtig Elizabeth Bøggild Nielsen Afsnit 1.2. Rejser og besøg samt internationalt samarbejde. Jeg deltog i oktober måned i vestnordisk ombudsmandsmøde i Island. Jeg gennemførte følgende kommunebesøg: Juni måned: Nuup Kommunia. November måned: Sisimiut Kommuniat samt A/S Boligselskabet INI s hovedkontor Ombudsmandens kompetence. Tilbagekaldelse af omklassificeringer. (J.nr /018-04) Jeg modtog en henvendelse fra en tjenestemand i hjemmestyret i anledning af, at en tidligere meddelt omklassificering var blevet tilbagekaldt af Administrationsdirektoratet med henvisning til, at der forelå en fejl i klassificeringsaftalen mellem Økonomidirektoratets forhandlingsafdeling og den pågældende faglige organisation. Jeg besluttede af egen drift at undersøge problemstillingen. Af Administrationsdirektoratets høringssvar til mig fremgik det, at tilbagekaldelsen var foranlediget af, at Økonomidirektoratets forhandlingsafdeling havde udsendt et rettelsesblad til den indgåede aftale.

10 10 Jeg skrev den 29. april 2004 til forhandlingsafdelingen og den pågældende faglige organisation: Tilbagekaldelsen er begrundet i, at der efter Landsstyrets opfattelse er tale om, at aftalen af 12. januar 2004 indeholdt en fejl, idet tillægget kun skal kunne ydes til ansatte med administrative arbejdsopgaver, og dermed ikke til andre ansatte, som ikke har sådanne administrative arbejdsopgaver, hvorfor Økonomidirektoratets forhandlingsafdeling den 16. februar 2004 udsendte et rettelsesblad til aftalen. Rettelsesbladet ses ikke tiltrådt af Atorfillit Kattuffiat. Efter at jeg har indhentet udtalelser fra Administrationsdirektoratet og fra forhandlingsafdelingen, er det min umiddelbare opfattelse, at der er tvivl om, hvorvidt aftalen af 12. januar 2004 er ændret, om den kan fortolkes i overensstemmelse med det udsendte rettelsesblad eller, om rettelsesbladet er udtryk for aftalebrud. En afklaring af dette spørgsmål er af væsentlig betydning for min behandling af sagen om de tilbagekaldte stillingsændringer. Efter lov nr. 192 af 26. marts 1991 om en tjenestemandsret for Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland som ændret ved lov nr af 20. december 2000 har tjenestemandsretten blandt andet kompetence til at behandle sager om overtrædelse eller fortolkning af aftaler indgået i henhold til landstingslov om Grønlands hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland eller bestemmelser, som efter landstingslovens 50 og 51 træder i stedet for aftaler. Der er efter min opfattelse tale om, at spørgsmålet om forhandlingsafdelingen har været berettiget til at udstede det vedlagte rettelsesblad til den indgåede aftale, kan afgøres af tjenestemandsretten. Tjenestemandsrettens procesmåde er af domstolslignende karakter, hvorved parternes retssikkerhed tilgodeses, og tjenestemandsrettens afgørelser kan ikke indbringes for de almindelige domstole. Jeg finder det derfor, jf. ombudsmandslovens 6, stk. 4, rigtigst at sætte min behandling af sagen vedrørende Administrationsdirektoratets tilbagekaldelse af de meddelte stillingsændringer i bero, indtil det er afklaret, om spørgsmålet om rettelsen af den indgåede aftale indbringes for tjenestemandsretten. Jeg anmodede derfor forhandlingsafdelingen og organisationen om at meddele mig, om sagen ville blive indbragt for Tjenestemandsretten. Organisationen meddelte mig i brev af 25. juni 2004, at organisationen ville indbringe sagen for Tjenestemandsretten. Jeg meddelte i brev af 1. juli 2004 Administrationsdirektoratet med kopi til forhandlingsafdelingen og organisationen, at jeg havde besluttet ikke at undersøge sagen yderlige på det foreliggende grundlag. Jeg anmodede samtidig forhandlingsafdelingen om at orientere mig om sagens udfald i Tjenestemandsretten. Sagen er i øvrigt omtalt under afsnit 4-2. En kommunalbestyrelses klage over sagsbehandlingen i Landsstyrets Sekretariat, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur og Erhvervsdirektoratet. (J.nr /042-04)

11 11 Jeg afviste at behandle en klage fra kommunalbestyrelsen i K Kommune over sagsbehandlingen i Landsstyrets Sekretariat, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur og Erhvervsdirektoratet. Klagen vedrørte K Kommunes ansøgning om tilskud til anlægsprojekter. Da formålet med min virksomhed er at bidrage til løsning af konflikter mellem borgerne og den offentlige forvaltning, falder løsning af konflikter mellem forskellige forvaltningsvirksomheder uden for min virksomhed. Jeg vejledte kommunalbestyrelsen i K Kommune om, at K Kommune har mulighed for at klage over sagsbehandlingen i de pågældende direktorater til Landsstyreformanden. Til trods for, at landsstyremedlemmerne i Grønlands Hjemmestyre formelt set er sideordnede, må det antages, at der påhviler Landsstyreformanden en særlig tilsynspligt i forhold til ressortlandsstyremedlemmerne. Denne særlige tilsynspligt kan i et vist omfang støttes på den fremskudte placering, som Landsstyreformanden har i forhold til de øvrige landsstyremedlemmer, herunder den rolle, som Landsstyreformanden er tildelt som Landsstyrets leder, jf. lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands Hjemmestyre, 3, og landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om Landstinget og Landsstyret, 3, 5 og Samarbejdsrelationer. Etablering af en juridisk uddannelse for sagsbehandlere i den offentlige forvaltning. (J.nr ) Jeg modtog den 12. november 2004 en invitation fra Ilisimatusarfik til at deltage i et møde den 30. november 2004 om grundlaget for etablering af en juridisk uddannelse for sagsbehandlere. På mine vegne deltog retschef Michael Mikkelsen, og herudover deltog repræsentanter for Landstingets Bureau, Landsstyrets administration, KANUKOKA og Danmarks Forvaltningshøjskole foruden repræsentanter for Ilisimatusarfik. På mødet drøftedes navnlig uddannelsens niveau, indhold, styreform og økonomi, og Ilisimatusarfik forventede, at en uddannelseslederstilling kan opslås i løbet af foråret 2005 under forudsætning af bevillingsmæssig dækning, og at uddannelsen skal kunne tilbydes i løbet af efteråret For så vidt ansvaret for og styringen af uddannelsen, tilkendegav retschefen, at Ombudsmandsembedet på grund af sin status som uafhængig klageinstans i forhold til uddannelsen ikke kan påtage sig en formel rolle i uddannelsens administration, men at Ombudsmandsembedet vil opfordre sine medarbejdere til at søge ansættelse som deltidsundervisere ved uddannelsen, ligesom Ombudsmandsembedet gerne tilbyder at bidrage til udarbejdelsen af undervisningsmaterialet i form af formidling af relevante ombudsmandsudtalelser.

12 12 Ombudsmandsembedet ser samtidig initiativet til uddannelsens etablering som et velegnet instrument til styrkelse af sagsbehandlingskvaliteten i hjemmestyret og kommunerne Budget, regnskab og revision. Embedets bevilling for 2004 var kr Embedets forbrug i 2004 androg ifølge revideret opgørelse kr ,-, eller kr ,- mindre end bevillingen. Grunden til, at der blev brugt færre midler end forudsat ved bevillingen, er, at jeg ikke har foretaget det forventede antal kommunerundrejser, grundet vakancer på en fuldmægtigstilling samt en tolkestilling. Embedet bogfører fortsat efter bemyndigelse fra Landstingets Bureau og en eventuel overtagelse af kompetencen forventes afklaret i forbindelse med en forestående revision af lovgivningen vedrørende ombudsmandens virksomhed. For 2005 er der afsat en bevillingsramme på kr ,-.

13 13 2. Statistiske oversigter. I beretningsåret 2004 (1. januar december 2004) blev der oprettet 107 konkrete enkeltsager på baggrund af indkomne klager. Herudover blev der oprettet 10 konkrete sager af egen drift. Der indkom flest klager i marts måned, hvor antallet af indkomne klager var på 15. I de resterende måneder har antallet af indkomne klager været meget svingende varieret fra 4-14 om måneden. I 2004 blev der foretaget 51 vejledninger. Der blev foretaget flest vejledninger i november måned, hvor der blev foretaget 11 vejledninger. I juni måned blev der ikke foretaget nogen vejledninger. I de resterende måneder blev der foretaget mellem 3 og 6 vejledninger. Antallet af vejledninger foretaget i 2004 er faldet drastisk i forhold til 2003, hvor jeg foretog 135 vejledninger. Til sammenligning foretog jeg 76 i En af årsagerne til det høje antal vejledninger i 2003 kan være, at jeg i 2003 besøgte 4 kommuner, hvilket normalt afføder en del vejledninger. De vejledninger, som jeg foretager, kan typisk inddeles i to grupper. Den ene gruppe er henvendelser, hvor en egentlig klage til mig ville have resulteret i en afvisning - disse vejledninger er ofte mundet ud i, at borgerne er henvist til at rette henvendelse til andre myndigheder. Den anden gruppe er henvendelser, hvor sagen var af en sådan karakter, at jeg kunne påbegynde behandling af en egentlig klage på baggrund af borgerens henvendelse, (se figur 1). De sager, der blev afsluttet i 2004, er nedenfor opdelt i to hovedgrupper: -Ikke-realitetsbehandlede sager. Sager henføres til denne kategori, når jeg af nedenfor anførte grunde ikke har kunnet behandle dem. Tilfælde, hvor myndigheden, efter sagen er optaget til behandling af mig, genoptager sagen og derefter giver klager helt eller delvist medhold, forinden jeg har afsluttet min undersøgelse, medregnes ligeledes under ikke-realitetsbehandlede klager som sager, der er trukket tilbage af klager. -Realitetsbehandlede sager. Sager henføres til denne kategori, når der i anledning af en klage er taget stilling til sagsbehandlingen eller til sagens afgørelse. Sager optaget af egen drift er ikke medtaget. Disse omtales nedenfor i afsnit 4. Nedenfor angives tal, der belyser henholdsvis antallet af afviste og afsluttede sager. Enkelte steder henvises ligeledes til tallene fra 2002 og Der kan forekomme tal for de sager, der indkom i 2002 og 2003, som ikke svarer til de tal, der er angivet i henholdsvis og 2003-beretningerne. Dette kan skyldes, at nogle af sagerne fra 2002 eller 2003 er ble-

14 14 vet genoptaget i 2003 (2004) eller, at nogle af de verserende sager fra 2002 (2003) har afventet yderligere oplysninger fra klager, uden at denne har svaret. I disse tilfælde afviser jeg sagen, som værende tilbagekaldt af klager. Afvisningsdatoen bliver her den dato, hvor jeg skrev til klager med anmodning om yderligere oplysninger. Ikke-realitetsbehandlede sager. I beretningsåret 2004 blev i alt 92 klager afvist. I tabellen nedenfor er afvisningsgrundene samt antal for årene 2004, 2003 og 2002 angivet. Figur 2 viser en sammenstilling af de enkelte afvisningsgrunde for 2004, 2003 og Klagen var for sent indgivet Klagen angik domme eller dommeres embedsførelse Klagen angik rigsmyndigheder Klagen angik private Klagen kunne indbringes for højere administrativ myndighed Klagen angik et hjemmestyreejet selskab Klagen blev tilbagekaldt Forespørgsler Klagers krav imødekommet *Andet I alt * Betegnelsen andet dækker over afvisningsgrunde, som ikke umiddelbart kan indeholdes i en af de andre kategorier. Dette gælder væsentligst klager, hvor en afgørelse vil forudsætte en bevisvurdering, som jeg finder bedst egnet til domstolsprøvelse, klager over landstingslove og landstingsforordninger, samt klager, hvor jeg ikke har fundet, at der var tilstrækkelig anledning til, at jeg undersøgte klagen nærmere, efter jeg havde gennemgået myndighedens sagsmappe. Det fremgår af figur 2, at antallet af klager, der er afvist med begrundelsen andet for alle tre beretningsår, udgør en stor del af de sager, der er afvist. Jeg arbejder fortsat på at udspecificere afvisningsgrundene. Afvisning på grund af, at klagen kunne indbringes for en højere administrativ myndighed, udgør i % af alle afviste klager, hvilket er en stigning fra 2003 på 7 procentpoint.

15 15 Realitetsbehandlede sager. I beretningsåret 2004 blev der afsluttet i alt 35 klager efter, at disse havde været undergivet realitetsbehandling. Nedenstående tal viser sagernes fordeling på myndighed, retsområde og klagetema. Jeg har valgt at basere beregningerne på klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling i 2004, 2003 og I figurerne 3-5a vises tallene i procent af de afsluttede klager. Klager afsluttet efter realitetsbehandling fordelt på, hvilken myndighed, der klages over, fordeler sig med følgende antal. Til sammenligning angives de tilsvarende antal for 2003 og 2002 (Se tillige figur 3 og 3a): Hjemmestyre myndighed Direktorater Hjemmestyreinstitutioner Skatterådet Kommune A/S Boligselskabet INI I alt En procentvis beregning af tallene viser, som i de tidligere år, at der procentvis afsluttes flest klager over kommunerne. Dernæst følger klager over Grønlands Hjemmestyre, som i 2004 ligger på 37 % af de klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling, i 2003 udgjorde tallet 34 %. Man må dog huske på, at det er kommunerne, der står for en stor del af sagsbehandlingen overfor borgerne, hvorfor det er naturligt, at der behandles flest klager over kommunerne. Klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling fordelt på hvilket retsområde, der klages over, fordeler sig med følgende antal, (se figur 4). Det tilsvarende antal for 2003 og 2002 angives ligeledes Socialret Heraf: - Sociale boliger Boligsikring Social pension Personlige tillæg Anden hjælp fra det offentlige Underholdsbidrag m.v. til børn Andet Ansættelsesret/arbejdsret Heraf: - Ansættelse og ansættelsesvilkår

16 16 / rettigheder Ansættelse pligter, sanktioner og afskedigelse Pensionsforhold Arbejdsskade Personaleboliger Andet Lejeret Heraf: - Anvisning af lejemål Ophævelse af lejemål Boligrestancer Fremleje Boligstøtte Varmeregnskab Depositum Venteliste Andet Skat og afgift Heraf: - Beregning Overskydende skat udbetalinger Dispensationer Opkrævningsvirksomhed Sundhed Heraf: - Administrative klager Andet Fiskeri, fangst og landbrug Heraf: - Fiskeri Fangst Erhvervsstøtte Kvote og licenstildeling Andet Erhverv i øvrigt Undervisning Heraf: - Praktik Andet Kirke Forbruger Andet 1 0 0

17 17 I alt Antallet af afsluttede sager, der vedrører arbejdsret er som i 2003 det område, indenfor hvilket jeg har afsluttet flest klager. Dernæst følger socialret, mens antallet af afsluttede sager, der vedrører lejeret, er faldet fra 2003 til Det er meget naturligt, at det er disse områder, der er mest fremtrædende i statistikken, da der dels er tale om områder, der berører størstedelen af Grønlands befolkning, samtidig med, at der er tale om områder, der berører den enkelte dybt. For så vidt angår ansættelses- og arbejdsret, har jeg hovedsagelig behandlet klager, der vedrører ansættelse, ansættelsesvilkår samt den ansattes pligter, sanktioner og afskedigelse. Figur 4 viser endvidere, at den procentvise andel af de afsluttede klager i 2004, 2003 og 2002, der vedrører arbejdsret er faldet fra 2002 til Om dette skyldes, at myndighederne er blevet bedre til at behandle arbejdsretlige spørgsmål er dog endnu for tidligt at sige. Den procentvise andel af afsluttede klager over socialretlige spørgsmål er steget fra 2003 til 2004 og ligger i 2004 på niveau med tallet for Klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling fordelt på hvilket retsområde, der klages over, fordeler sig med følgende antal, (se figur 5). Det tilsvarende antal for 2003 og 2002 angives ligeledes Afgørelser Begrundelse Partshøring Sagsbehandlingstid God forvaltningsskik Aktindsigt Faktisk forvaltningsvirksomhed Hjemmelsspørgsmål Videregivelse af oplysninger Tavshedspligt Vejledning Andet I alt Langt den største del af de klager, som jeg har afsluttet efter realitetsbehandling i 2004 har været klager over afgørelser, i alt 57 %. Ligeledes har jeg i 2004 afsluttet en del klager over myndighedernes sagsbehandlingstid. Det er også de to områder, hvor jeg i 2003 og til dels 2002 har afsluttet flest klager.

18 18 Klager afsluttet efter realitetsbehandling i 2004, fordelt på resultatet af min undersøgelse, (se figur 6). Til sammenligning anføres det tilsvarende antal for 2003 og 2002: Kritik alene Henstilling alene Kritik og Henstilling Intet at bemærke I alt Jeg har, for at få et overblik over udviklingen i resultatet af de afsluttede sager i figur 6, vist resultatet af de afsluttede realitetsbehandlede klager i henholdsvis 2004, 2003 og 2002, angivet i procent. Det ses af figur 6, at den procentvise andel af sager, hvori jeg har udtalt såvel kritik som afgivet en henstilling, er steget fra 2003 til 2004 med 12 procentpoint. Sager, hvor jeg kun har udtalt kritik, er faldet med 6 procentpoint til i 2004 at ligge på 31 % af samtlige sager. Antallet af sager, afsluttet uden at jeg har haft noget at bemærke, er faldet fra i 2003 at ligge på 21 % til i 2004 at ligge på 14 %. Nedenfor angives antallet af oprettede sager (indgåede klager og sager startet af egen drift) i 2004 fordelt på sagsstatus ved udgangen af 2004 samt det tilsvarende antal for samtlige sager (se figur 7): 2004 Alle sager Afsluttet efter realitetsbehandling Afvist Uafsluttet I alt

19 19

20 Figur 1 - Klager og vejledninger i 2004 Jan. Febr. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Klager 2004 Vejledninger 2004

21 21 Antal afvisninger i procent Andet Domstole Forældelse Forespørgsler Hjemmestyre virksomhed Private Rekurs ikke udnyttet Rigsmyndigheder Tilbagekaldt Figur 2 Afviste klager 2004, 2003 og Afvisningsgrund Klagers krav imødekommet

22 22 Antal i procent Figur 3 - Afsluttede klager 2004, 2003 og Myndighed Grl. Hjemmestyre Direktorater Institutioner Skatterådet Kommuner INI

23 23 Antal i procent Socialret Arbejdsret Lejeret Skat og afgift Opkrævningsvirksomhed Sundhed Fiskeri, fangst og landbrug Erhverv i øvrigt Uddannelse Kirke m.v. Figur 4 - Afsluttede klager 2004, 2003 og Retsområde Andet Forbruger

24 24 Antal i procent Afgørelser Begrundelse Partshøring Sbh.tid God forvaltningsskik Aktindsigt Faktisk forv. Virks.hed Hjemmel Tavshedspligt mv. Figur 5 - Afsluttede klager 2004, 2003 og Klagetema Vejledning Andet

25 25 Antal i procent Figur 6 - Afsluttede klager 2004, 2003 og Resultat Henstilling Ingen bemærkninger Kritik Kritik og henstilling

26 26 Antal i procent Figur 7 - Sagsstatus 2004-sager og samtlige sager Afsluttet efter realitetsbehandling Afvist Uafsluttet 2004 Alle sager

27 27 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål. I dette afsnit har jeg valgt at fremhæve nogle generelle problemstillinger, som jeg har forholdt mig til i forbindelse med min behandling af en række sager, herunder sager, som ikke har givet anledning til omtale i afsnittene 4 og En kommunes grundlag for opkrævning af ældre gruppeforsikringspræmier. (J. nr /112-99) I en sag, som jeg i øvrigt ikke har fundet anledning til at omtale i beretningen, udtalte jeg vedrørende forsinkelser i opkrævningen og forældelse af forsikringspræmier til den grønlandske gruppeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende: Vedr. opkrævning af præmierestance for ulykkesforsikring. Efter Kgl. anordning nr. 145 af 16. marts 1988 for Grønland om arbejdsskadeforsikring, som var gældende indtil 1. oktober 1996 var fastsat følgende om forsikringspligt og præmiebetaling: 9. Enhver, der for egen regning eller i fællesskab med andre driver erhvervsmæssigt fiskeri, fangst, jagt og lignende samt fåreavl, skal, i det omfang han personlig deltager i virksomheden, tegne forsikring for sin egen person. 53. Forsikringspligtige arbejdsgivere for personer inden for de i 9 nævnte erhverv er medlemmer af en gruppeforsikring, for hvilken Det Grønlandske Nævn for arbejdsskadeforsikring er forsikringsgiver. 54. Størrelsen af præmien for de personer, der er omfattet af den i 53, stk. 1, nævnte gruppeforsikring, fastsættes af socialministeren efter indstilling af Nævnet. Stk. 2. I mangel af rettidig betaling betales præmien forskudsvis af vedkommende kommunekasse, der derved indtræder i retten til det skyldige beløb. Der er ikke ved de nyere regler på området fastsat ændringer af kommunernes krav på betaling i henhold til anordningen fra , stk. 2. Det fremgår af sagen, at forsikringspræmien for 1987 skulle betales 23. august 1991, at forsikringspræmien for 1988 skulle betales 24. august 1991, at forsikringspræmien for 1989 skulle betales 12. september 1991, og at forsikringspræmien for 1990 skulle betales 9. november Der ses imidlertid først at foreligge en erkendelse fra A af at skylde beløbet ved, at han den 16. januar 1997 underskrev et frivilligt forlig, hvorefter han erkendte at skylde beløbet. Det er herefter spørgsmålet, om kommunens krav er bortfaldet som følge af forældelse eller på andet grundlag. Efter Justitsministeriets og Arbejdsskadestyrelsens fortolkning af forældelsesloven af 1908, som fremgår af Arbejdsskadestyrelsens brev af 24. februar 2004 til

28 28 mig, er kommunens krav mod forsikringstagerne ikke omfattet af forældelsesloven, og forældes således ikke efter 5 år. Da kommunens krav efter sit indhold er en formuefordring, må der derfor antages at gælde en forældelsesfrist på 20 år fra fordringens stiftelse (det vil sige kommunens indtræden efter 54, stk. 2), jf. DL Ved siden af forældelsesreglerne gælder det, at en kreditor ved at udvise passivitet kan miste retten til at gøre sit krav gældende. Hvornår en sådan retsfortabende passivitet foreligger, er ikke reguleret af lovregler, men beror på et konkret skøn, hvori indgår hensynet til parterne og behovet for en afklaring og rimeligheden af kreditors adfærd. Der må i dette skøn blandt andet indgå en vurdering af selve den tid, hvor kravet ikke er blevet forfulgt, om borgeren har haft grund til at indrette sig i tillid til, at kravet ikke ville blive gjort gældende, og om det kan bebrejdes myndigheden, at kravet ikke er blevet afkrævet den pågældende debitor på et tidligere tidspunkt. Det falder uden for min virksomhed at tage stilling til, om kommunen i den foreliggende sag har fortabt sin ret til opkrævning som følge af passivitet, da en afgørelse heraf hører under domstolene. Da kommunens krav imidlertid er af offentligretlig art, gælder også forvaltningsrettens almindelige regler for kommunens opkrævning. Dette indebærer, at det er i strid med god forvaltningsskik gennem længere tid at holde borgerne i uvished om, hvornår et økonomisk krav mod pågældende gøres gældende. Kommunen har således først i 1997 taget initiativ til at opkræve sit tilgodehavende, og jeg forstår kommunens svar af 21. maj 2002 således, at beløbet fortsat ikke var betalt på dette tidspunkt, ligesom kommunen ikke havde taget initiativ til at inddrive beløbet. Jeg har noteret mig, at A den 16. januar 1997, den 23. december 1997, den 31. august 1999 og den 26. september 2000 har indgået frivillige forlig med kommunen om beløbets betaling. Dette giver mig anledning til at bemærke, at hvis kommunen vurderer, at beløbet ikke kan inddrives, bør kommunen træffe en afgørelse om beløbets regnskabsmæssige afskrivning og meddele A dette, og at beløbet på dette grundlag ikke vil blive forsøgt inddrevet. Jeg bemærker dernæst, at det fremgår af hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 10. januar 2000 om førtidspension, revalidering og personlige tillæg m. v. 21, stk. 3 og stk. 4, som jeg også har henvist til oven for: Stk. 3. Restancer til husleje, faste forbrugsafgifter m.v. skal søges afskrevet eller bevilges som offentlig hjælp, når de er opstået som følge af manglende betalingsevne i forbindelse med anden offentlig forsørgelse. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal iøvrigt være pensionisten behjælpelig med at søge opståede restancer afskrevet. Jeg finder det på denne baggrund beklageligt, at kommunen fortsat ikke har taget stilling til, om A s restancer til kommunen for forskudsvis udlagte gruppeforsikringspræmier skal søges afskrevet eller skal opkræves, og jeg henstiller, at kommunen tager stilling hertil. Kommunen havde under min behandling af sagen anført følgende:

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2007 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2013 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 2245-1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2008 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2001 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2001. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål.

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål. Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 03. september 2007 Besvarelse af Revisionsudvalgets brev af 17. august 2007. Landstingets udvalg til revision af Landskassens

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Socialpædagogernes Landsforbund Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Sagsnr. 2014-2651 Doknr. 254583 Dato 10-07-2015 Social- og

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS INDHOLDSFORTEGNELSE FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS 2000... 6 BERETNING FOR 2000...

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere