Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab"

Transkript

1 Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr Årsrapport for regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. april dirigent

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om selskabet 1 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 15 Den uafhængige revisors påtegning 16 Anvendt regnskabspraksis 17 Resultatopgørelse 23 Balance 25 Egenkapitalopgørelse 27 Noter 28 Noter, hvortil der ikke henvises i årsrapporten 36

3 OPLYSNINGER OM SELSKABET Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej Viby J Telefon: Telefax: Aros Forsikring g/s delegerede (stemmeberettigede ved generalforsamlingen) Region Midtjylland Carsten Therkelsen Agernvej Beder Erik Vinther Andersen Norsmindevej Malling Jesper Smed Terosevej Skødstrup Hans Peter Lund Skovvænget Ry Michael Busck Junovej 7 B 8270 Højbjerg Bente Yde Nissen Norsmindevej Malling Jane Fischer Poul Sloths Vej Højbjerg Henri Klaaborg Rønhøjs Ager Odder Region Nordjylland O.K. Engemann Bakkelygade Nørresundby Region Syddanmark Niels Erik Nielsen Lassensvej Gråsten Mikael Høst Ulkebøldam Sønderborg Erik Kristensen Hjelmdrupvej Egtved Lars Dahl-Nielsen Jomfru Ingefreds Vej Vejle Frank Bøilerehauge Søballehøjen Odense N Region Sjælland Anne Jensen Lorupvej 42, Bøstrup 4200 Slagelse Region Hovedstaden Maria Buch-Jacobsen Ndr. Strandvej Ålsgårde 1

4 OPLYSNINGER OM SELSKABET - FORTSAT Bestyrelse Bente Yde Nissen, Malling (formand) Frank Bøilerehauge, Odense (næstformand) Michael Busck, Højbjerg Carsten Therkelsen, Malling Direktion Johnny Krogh Selskabets direktør er medlem af bestyrelsen i følgende virksomhed: Insurance EDP Cooperation A/S (CVR-nr ) Bestyrelsen for Aros Forsikring har givet tilladelse til ledelseshvervet i medfør af bestemmelsen i lov om finansiel virksomhed. Generalforsamlingsvalgt revisor Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 2

5 LEDELSESBERETNING Virksomhedens hovedaktiviteter Det er selskabets hovedaktivitet at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark, indenfor rammerne af de koncessioner, som selskabet er blevet meddelt af tilsynsmyndighederne. På dette grundlag har selskabets bestyrelse truffet beslutning om, at selskabet på nuværende tidspunkt alene skal virke indenfor privatkundesegmentet. Selskabets ledelse overvejer dog løbende, hvorvidt selskabet skal påtage sig andre brancher, indenfor rammerne af de meddelte koncessioner. Præmieindtægter Selskabet modtog i 2007 en bruttopræmieindtægt på 128,7 mio. kr., efter ændring i bruttopræmiehensættelsen, mod tilsvarende 131,0 mio. kr. i Der er således tale om en beskeden omsætningsnedgang på 2,3 mio. kr., svarende til et fald i bruttopræmieindtægten på 1,8%. Bruttopræmieindtægten baserer sig på, at selskabet ultimo 2007 havde i kraftværende policer, mod tilsvarende policer ved udgangen af Der er tale om en nedgang i antallet, med i alt policer, svarende til en tilbagegang på 3,5%. Policeantallet fordeler sig således på de forsikringsbrancher, som selskabet påtager sig: Erhverv 1% Bygning 17% Ulykke 24% Indbo 24% Diverse 7% Motor 27% Gruppen diverse består af ejerskifteforsikringer, hundeansvarsforsikringer samt camping- og påhængsvognsforsikringer. 3

6 LEDELSESBERETNING - FORTSAT Den fortsatte tilbagegang i policeantallet i 2007 skyldes den meget intensive og hårde konkurrence, der fremdeles er på privatkundemarkedet, og som er fortsat ind i Trods ansættelsen af yderligere assurandører, er det ikke lykkedes til fulde at fastholde primoporteføljen. Selskabet har ultimo 2007, hvilket er fortsat ind i 2008, implementeret flere nye forsikringsprodukter indenfor privatområdet, herunder en ny rejseforsikring, en hundesygeforsikring, en særlig forsikring til udvalgte nedlagte landbrug, en entrepriseforsikring til private personer, og, ikke mindst, foretaget en sænkelse af præmieniveauet på selskabets bilforsikringer; alt sammen for, at kunne fastholde kundeporteføljen, og udbygge den i fornødent omfang i de kommende år. Erstatningsudgifter Der blev i 2007 anmeldt og behandlet nye skadestilfælde, mod tilsvarende skadestilfælde i Den samlede skadefrekvens, målt i forhold til antallet af optjente risikoår, blev således i 2007 på 12,02, mod tilsvarende 11,46 i 2006, svarende til en stigning i frekvensen på cirka 4,9%. Selskabets samlede skadefrekvens er meget stabil, og har været således over de seneste 5 år: 25,00 20,00 15,00 10,00 13,32 12,54 13,91 11,46 12,02 5,00 0, Skadefrekvensen i den viste periode afspejler en fortsat meget høj selektion ved kundeudvælgelsen, og en god kvalitet i den indtegnede forretning. Det er vores forventning, at den generelle skadefrekvens, når der bortses fra år med naturskader, også fremover vil ligge på det nuværende niveau. De samlede bruttoerstatninger udgjorde i ,3 mio. kr., efter ændring i bruttoerstatningshensættelsen, mod 82,2 mio. kr. det foregående år. Bruttoerstatningsprocenten udgør således 67,1%, mod 62,7% det foregående år, en stigning på cirka 7,0%, hvilket skyldes dels et lidt lavere præmieniveau generelt set, og dels enkelte indtrufne store skader indenfor motorkøretøjsforsikringerne. 4

7 LEDELSESBERETNING - FORTSAT I betragtning af selskabets gensidige forretningsform er det vores opfattelse, at bruttoskadeprocenten kan betragtes som tilfredsstillende. Genforsikring (reassurance) Der blev i 2007 anvendt 5,5 mio. kr. til genforsikringsdækning, mod tilsvarende 6,8 mio. kr. i Af bruttopræmieindtægten er der således i 2007 anvendt cirka 4,3% til genforsikringsdækning, hvor den tilsvarende andel i 2006 var cirka 5,2%. Genforsikringens samlede andel af bruttoerstatningsudgifterne har i 2007 udgjort cirka 5,7%, mod tilsvarende 1,9% det foregående år. I procent af de betalte genforsikringspræmier er der i 2007 modtaget cirka 90,8% retur fra genforsikringsselskaberne, hvor der tilsvarende blev modtaget 22,8% i Vi forventer også i de kommende år, at skulle anvende en stadigt mindre andel af bruttopræmieindtægterne til genforsikringsdækning, fordi selskabet kontinuerligt kan påtage sig moderate større selvbehold af de enkelte skadebegivenheder, i takt med at selskabets soliditet generelt styrkes. Det spiller naturligvis ind på de rater, der kan opnås i markedet, dels at der fra selskabets side er en stor kvalitet i den afgivne forretning, men også, at kapaciteten på reassurancemarkedet på nuværende tidspunkt synes tilstrækkelig. Store naturkatastrofer kan dog ændre dette billede. Det er selskabets politik, når der etableres genforsikringsdækning, at dette sker hos reassurandører, der som minimum har en A-rating hos Standard & Poor s, i henseende til at mindske kreditrisikoen på genforsikringsfordringerne bedst muligt. Erhvervelses- og administrationsomkostninger Erhvervelsesomkostningerne består altovervejende af porteføljeprovisioner og bonusbeløb til selskabets assurandører, og beløbet hertil udgjorde i ,1 mio. kr., mod tilsvarende 18,0 mio. kr. det foregående år. I 2007 blev der således anvendt 14,8% af bruttopræmieindtægten til erhvervelse, hvor den procentuelle andel i 2006 udgjorde 13,7%. Administrationsomkostningerne, som for størstedelens vedkommende er løn- og pensionsomkostninger til selskabets administrative medarbejdere, men hvor der også indgår beløb, som investeres i ny teknologi, herunder udgifter til selskabets generelle brug af edb, beløb sig i 2007 til 14,8 mio. kr. mod 14,7 mio. kr. det foregående år. 5

8 LEDELSESBERETNING - FORTSAT De samlede forsikringsmæssige driftsomkostninger i 2007 beløb sig således til 33,9 mio. kr., hvor der tilsvarende i 2006 blev anvendt 32,7 mio. kr. I forhold til præmieindtægten for egen regning (bruttopræmieindtægten, med fradrag af afgivne genforsikringspræmier) er der således i 2007 anvendt 27,5% til forsikringsmæssige driftsomkostninger, mod tilsvarende 26,3% det foregående år. Medvirkende til den noget højere driftsomkostningsprocent er, at der i 2007 dels er sket en mindre tilbagegang i præmieindtægten f.e.r., men også, at der til selskabets assurandører er udbetalt en lønsomhedsbonus på knap 1,0 mio. kr., som følge af et godt skadesforløb i forsikringsforretningen. Det er vores forventning, når alle de iværksatte tiltag indenfor selskabets produktudvalg er fuldt implementeret, at driftsomkostningsprocenten fremover vil komme til at ligge i et niveau omkring 24-25%, blandt andet som følge af en kontrolleret vækst i forsikringsforretningen. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat i 2007 viser et overskud på 13,5 mio. kr., efter indregning af en forsikringsteknisk rente på 5,5 mio. kr., mod et tilsvarende overskud på 15,3 mio. kr. det foregående år. Selskabets combined ratio kan på denne baggrund beregnes til 93,8, mod tilsvarende 91,6 det foregående år. Nøgletallet combined ratio udtrykker, at der i 2007 er anvendt knap 94 kr. til erstatninger og forsikringsmæssige driftsomkostninger, for hver gang der er modtaget 100 kr. i præmier fra forsikringstagerne. Udviklingen i selskabets combined ratio har været således de seneste 5 år: 120,00 100,00 80,00 101,90 98,10 100,60 91,60 93,80 60,00 40,00 20,00 0, Selskabets combined ratio i 2007, og dermed det opnåede forsikringstekniske resultat, er overordentligt tilfredsstillende, herunder i betragtning af selskabets gensidige forretningsform. 6

9 LEDELSESBERETNING - FORTSAT Investeringsvirksomhed Resultatet af investeringsvirksomheden viser, efter overførsel af en beregnet forrentning af de forsikringsmæssige hensættelser til det forsikringstekniske resultat på 5,5 mio. kr., et underskud i 2007 på 1,1 mio. kr., mod et overskud det foregående år på 17,8 mio. kr., hvilket ikke er tilfredsstillende. Resultatet af investeringsvirksomheden er i betydelig grad påvirket af den uro, der har været på de finansielle markeder, særligt i slutningen af 2007, og som har givet selskabet kurstab på beholdningen af værdipapirer på i alt 4,4 mio. kr. Selskabets investeringsejendomme har dog i 2007 givet et fortsat tilfredsstillende resultat, med indtægter på 3,1 mio. kr., svarende til en samlet afkastprocent på 3,6, hvilket vi anser for at være tilfredsstillende, med den eksisterende ejendomsportefølje, og med det nuværende renteniveau. I resultatet af investeringsvirksomheden indgår også, at selskabet i 2007 modtog renteindtægter og udbytter på 5,7 mio. kr., hvor der tilsvarende i 2006 blev modtaget 8,9 mio. kr. Ultimo 2007 var selskabets investeringsaktiver sammensat således: Likvider 27% Aktier 22% Obligationer 19% Ejendomme 32% Korrektion af fejl vedrørende årsrapporten for 2006 Finanstilsynet har i efteråret 2007 foretaget regnskabskontrol af selskabs årsrapport for Selskabet er i brev af 25. februar 2008 blevet påbudt, at indregne en højere og mere retvisende dagsværdi pr. 31. december 2006 vedrørende selskabets 3 investeringsejendomme. Finanstilsynet har i samme skrivelse oplyst, at henset til den tætte tidsmæssige tilknytning til offentliggørelsen af årsrapporten for 2007, at selskabet ikke skal udarbejde en ny årsrapport for 2006, men i stedet korrigere den fejlagtige måling af selskabets investeringsejendomme i årsrapporten for 2007, efter reglerne om korrektion af væsentlige fejl. 7

10 LEDELSESBERETNING - FORTSAT Dagsværdien af investeringsejendommene er i henhold til Finanstilsynets måling indregnet i årsrapporten for 2007, med virkning pr. 31. december Sammenligningstallene og nøgletallene i 5- årsoversigten er korrigeret i overensstemmelse med afgørelsen fra Finanstilsynet. Ejendommene er opskrevet med 14,7 mio. kr. pr. 31. december Dette har ikke påvirket årets resultat for 2006 eller 2007, men forøget balancesummen med 14,7 mio. kr., og egenkapitalen med 10,6 mio. kr., pr. 31. december 2006 og 31. december Årets resultat før skat Årets samlede resultat før skat viser et overskud på 12,6 mio. kr., mod et overskud det foregående år på 33,3 mio. kr., svarende til en nedgang i årets resultat før skat på 20,7 mio. kr. Nedgangen i årets resultat skyldes altovervejende resultatet i investeringsvirksomheden, men som helhed betragter selskabet det opnåede resultat i 2007 som værende tilfredsstillende. Egenkapital Efter overførsel af nettooverskuddet for 2007 og opskrivningen af værdierne af selskabets investeringsejendomme ultimo 2006, udgør selskabets egenkapital nu 128,4 mio. kr. Primo egenkapitalen blev i 2007 forrentet med 12,4%, medens den gennemsnitlige egenkapital i 2007 blev forrentet med 11,7%, mod et tilsvarende afkast af den gennemsnitlige egenkapital på 25,5% i 2006, hvilket vi, i den nuværende finansielle situation, vurderer som værende særdeles tilfredsstillende. Selskabet opfylder, ved udgangen af 2007, lovgivningens krav til kapital i selskabet (det individuelle solvensbehov) 4,1 gange, hvor den tilsvarende solvensdækning ved udgangen af 2006 var på 5,0, beregnet efter de på dette tidspunkt gældende kapitaldækningsregler. Begivenheder efter balancedagen Efter ledelsens opfattelse er der ikke fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold af væsentlig betydning, som forrykker vurderingen af selskabets økonomiske stilling. Siden den 31. december 2007 har der atter været en vis turbulens på de finansielle markeder, hvor i særdeleshed aktiekurserne er faldet i værdi, men for selskabets vedkommende er faldene af en meget beskeden størrelse. 8

11 LEDELSESBERETNING - FORTSAT Selskabets forventede udvikling Også i 2008 vil det være selskabets strategi, alene at operere på privatkundemarkedet, og vi vil fortsætte med at betjene vores private kunder med veluddannede assurandører, og derigennem give kunderne den service og de forsikringsprodukter, som vi mener de har krav på. Og som de har en berettiget forventning om at få. Selskabet har igangsat forskellige tiltag, i form af nye forsikringsprodukter til private kunder, og ikke mindst gennemført en generel sænkelse af præmieniveauet indenfor motorforsikringsprodukterne, dels i henseende til at kunne dække privatkundens totale forsikringsbehov, og ikke mindst være konkurrencedygtige i det eksisterende marked. Vi håber på denne baggrund, i de kommende år, at kunne generere en vis kontrolleret vækst i forsikringsforretningen, i takt med, at de forventede positive tendenser i det samlede resultat viser sig, men samtidig på et grundlag, hvor fokus på intet tidspunkt fjernes fra lønsomheden i de enkelte kundeforhold. Vi mærker fortsat i særdeleshed, at de private kunder bifalder selskabets koncept om, at ingen risiko principielt påtages, uden at én af selskabets assurandører på forhånd har foretaget en selektiv og subjektiv vurdering af den pågældende risiko. Vi har en usvækket forventning om, med det salgs- og servicekoncept, der er bygget op i selskabet i de senere år, sammen med en kontinuerlig tilpasning og modernisering af selskabets forsikringsprodukter, at det vil være muligt at fastholde selskabets position på markedet, samtidig med, at selskabet også vil være i stand til at erobre markedsandele, på et solidt, kontrolleret og værdiskabende grundlag. Vores forventninger til 2008 kan summarisk opstilles således: Realiseret Forventet (t.kr.) (t.kr.) Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast, efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Combined ratio, f.e.r. 93,8 96,9 9

12 LEDELSESBERETNING - FORTSAT I forhold til vores forventninger til resultatet i 2007 er der sket en mærkbar forbedring i det forsikringstekniske resultat, men også et dårligere resultat af investeringsvirksomheden end forventet. Forbedringen af indtjeningsresultatet i forsikringsforretningen tilskriver vi fremdeles den risikostyring og -udvælgelse, der finder sted i selskabet, men også, at der i 2007 ikke skete store naturskader, som i væsentlig grad påvirkede resultatet. Resultatet af investeringsvirksomheden er i betydelig grad påvirket af situationen på de finansielle markeder, hvilket der primo 2008 vil blive forsøgt taget højde for, ved en total omlægning af selskabets aktie- og obligationsbeholdninger, hvor denne del af investeringsvirksomheden outsources til en porteføljemanager, og hvorved der søges sikret en væsentlig større global spredning af risikoen på de enkelte aktier og obligationer. Ved opgørelsen af vore forventninger til det forsikringstekniske resultat i 2008 har vi lagt til grund, at vi vil opleve et normalt år i forsikringsforretningen, og altså ikke med en atypisk skadefrekvens, ligesom vi har indregnet i forventningerne, udover et antal store skader, at der vil indtræffe en storm, som vil påvirke selskabets genforsikringskontrakt for naturskader. I det hele taget er vore forventninger til det forsikringstekniske resultat baseret på historiske data, hvor vi har opnået et solidt og grundigt kendskab til udviklingen i de gennemsnitlige præmier per police, til skadefrekvensen i de forskellige forsikringsprodukter, samt til den gennemsnitlige skadeudgift, når der bortses fra skader, hvor skadeudgiften overstiger 0,5 mio. kr., som i selskabet betragtes som en storskade. I vore forventninger til investeringsafkastet har vi vurderet, at selskabets obligations- og likvide beholdninger vil give et samlet afkast på cirka 3,3%, medens selskabets investeringsejendomme forventes at give et afkast på cirka 4,1%. Ved vores vurdering af afkastet af investeringsejendommene er der taget højde for de værdier, som ejendommene er indregnet med, efter påbudet fra Finanstilsynet, og som blev meddelt selskabet i begyndelsen af Der er, i lighed med tidligere år, af forsigtighedshensyn, ikke i vores forventninger til resultatet for 2008 indregnet kursreguleringer af nogen art i investeringsafkastet. 10

13 LEDELSESBERETNING - FORTSAT Risikostyring I en finansiel virksomhed, som et forsikringsselskab er, består risikostyringen i, at ledelsen skal afdække og tage stilling til flere typer risici, som berører forskellige dele af selskabets aktiviteter, såvel operationelt som finansielt. På det operationelle plan er det primært forsikringsrisikoen der skal vurderes, medens det på det finansielle plan er investeringsrisikoen. Selskabets bestyrelse har vedtaget overordnede retningslinier for selskabets påtagelse af branchemæssige risici, og disse retningslinier er igen udmøntet i forskellige tegningspolitikker, indenfor de enkelte risikotyper der påtages. Tegningspolitikkerne er suppleret af forretningsgangsbeskrivelser i henseende til, at hele selskabsorganisationen er vidende om politikkerne, ligesom de er en integreret del af selskabets intranet. Påtagelsen af de forsikringsmæssige risici, herunder prissætningen af de enkelte produkter, sker på grundlag af statistisk materiale i de forskellige forsikringsbrancher, og efter en vurdering af markedssituationen. En del af forsikringsrisikoen knytter sig naturligt til erstatningshensættelserne, som i selskabet sker ved en helt konkret vurdering ved hver enkelt skade, uanset skadens omfang. Når forsikringstiden er forløbet, knytter risikoen sig til de erstatningshensættelser, der dels er reserveret til de fremtidige udbetalinger, der skal finde sted på skader, som allerede er indtruffet, og dels de skader der er indtruffet, men endnu ikke anmeldt til selskabet; de såkaldte IBNER- og IBNR reserver. Risikoen knytter sig særligt til de skader primært personskader som har en lang afviklingstid, og hvor der efterfølgende kan vise sig et behov for ekstra hensættelser, hvorved der opstår de såkaldte afløbstab. Disse skader vurderes løbende individuelt, og der afsættes i fornødent omfang yderligere beløb til dækning af fremtidige udbetalinger. Et væsentligt element i risikostyringen indenfor forsikringsforretningen er de principper for genforsikring, som er vedtaget af selskabets bestyrelse, og som tager sigte på at udligne store udsving i resultatudviklingen over en årrække. Et andet væsentligt element i risikostyringen er udvælgelsen af genforsikringsselskaber, hvor selskabet i videst muligt omfang søger at mindske kreditrisikoen bedst muligt. 11

14 LEDELSESBERETNING - FORTSAT Det er i den forbindelse besluttet, at der i de etablerede genforsikringskontrakter skal tages højde for, at en enkelt skade maksimalt må eksponere selskabets egenkapital med 5%, medens den tilsvarende procentandel for en forsikringsbegivenhed er 10%. I 2008 påtager selskabet sig dog alene 2 mio. kr. for egen regning, hvad enten der er tale om en enkelt skade, eller en forsikringsbegivenhed, hvilket svarer til cirka 1,6% af ultimo egenkapitalen. Selskabet påtager sig en kreditrisiko i relation til de genforsikringsselskaber, hvor genforsikringskontrakterne placeres, og i den forbindelse er der i selskabets bestyrelse vedtaget krav til den kreditvurdering, som direktionen skal foretage af de genforsikringsselskaber der placeres kontrakter hos. Således er det vedtaget, at der alene genforsikres i anerkendte genforsikrings-selskaber, som har en rating hos Standard & Poors, svarende til minimum A-, hvorved kreditrisikoen mindskes bedst muligt. På investeringsområdet har selskabets bestyrelse ladet udarbejde en overordnet investeringspolitik, som udstikker retningslinierne for, hvor stor en procentdel de enkelte aktivtyper maksimalt må udgøre, af de samlede investeringsaktiver. Investeringspolitikkerne er tilrettelagt således, at selskabets investeringer spredes mest muligt, i henseende til at mindske risikoen for tab bedst muligt. Investeringspolitikken beskriver rammerne for aktivtyperne, herunder rammerne for varighed og geografisk placering af de enkelte investeringer. Ingen investering foretages, uden en forudgående vedtagelse i selskabets bestyrelse. Investeringsaktiverne værdiansættes løbende til markedsværdi, og i den forbindelse påvirkes værdien af selskabets investeringsaktiver af eksempelvis udsving i renten, aktiekurserne samt ejendomspriserne. Når selskabet løbende skal vurdere den risiko, der er forbundet med de samlede investeringer, herunder ikke mindst renterisikoen og risikospredningen, benyttes det såkaldte trafiklys, som tilsynsmyndighederne indførte tilbage i 2003, og som afspejler selskabets evne til at modstå en række hypotetiske markedsforløb, i form af eksempelvis faldende aktiekurser, fald i ejendomspriserne, og ændrede renter. For at være i grønt lys, skal selskabets basiskapital kunne dække såvel konsekvensen af trafiklysscenariet som selskabets eget solvenskrav. Ultimo 2007 er selskabet i grønt lys, og har en overdækning på 54,9 mio. kr. i forhold til gult scenarium, og tilsvarende en overdækning i forhold til rødt scenarium på 68,3 mio. kr. 12

15 LEDELSESBERETNING - FORTSAT Resultatdisponering Årets resultat kr foreslås overført således: Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Dispositionsfond I alt

16 LEDELSESBERETNING - FORTSAT Femårsoversigt (t.kr.) Hovedtal *) 2003 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Basiskapital Solvenskrav/kapitalkrav **) Aktiver i alt Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 67,1 62,7 81,4 70,1 74,5 Bruttoomkostningsprocent 26,3 24,9 23,0 22,5 25,1 Combined ratio 93,8 91,6 100,6 98,1 101,9 Operating ratio 89,9 88,7 98,5 96,0 99,7 Relativt afløbsresultat i % 5,3 2,6-17,1-11,2-21,2 Egenkapitalforrentning i % 11,7 25,5 16,6 16,8 10,8 Solvensdækning 4,1 5,0 3,4 3,1 2,7 *) **) Hoved- og nøgletal for 2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis fra 2005 som følge af den nye regnskabsbekendtgørelse. Det oplyste solvenskrav på t.kr er opgjort i henhold til reglerne om individuel solvensbehov. 14

17 LEDELSESPÅTEGNING Direktionen og bestyrelsen har aflagt årsrapport for Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed, herunder den af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse af 13. december 2006 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Viby, den 13. marts 2008 Direktionen:..... Johnny Krogh Bestyrelsen: Bente Yde Nissen Frank Bøilerehauge Michael Busck formand næstformand..... Carsten Therkelsen 15

18 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til medlemmerne i Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Vi har revideret årsrapporten for Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab for regnskabsåret 1. januar december 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Århus, den 13. marts 2008 Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Keld Hasle Jakobsen statsautoriseret revisor 16

19 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder den af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse af 13. december 2006 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Et aktiv indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. En forpligtelse indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling på aktiver og forpligtelser er der taget hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis - og kun hvis - oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der kan henføres til dette regnskabsår. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er anført nedenfor. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Præmieindtægter f.e.r. Præmieindtægter f.e.r. omfatter bruttopræmier reguleret for afgivne genforsikringspræmier og forskydning i præmiehensættelser. Posten Bruttopræmier omfatter beløb, selskabet i regnskabsåret har modtaget eller har fået til gode for direkte og indirekte forsikringskontrakter, hvis forsikringsperiode er påbegyndt før regnskabsårets afslutning. Bruttopræmier opføres med fradrag af ristornerede præmiebeløb, bonus og præmierabatter, der ydes forsikringstagere uafhængigt af skadesforløbet, samt eksklusive afgifter til offentlige myndigheder opkrævet sammen med præmierne. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente er opgjort som et beregnet afkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Som rente er anvendt den effektive gennemsnitsobligationsrente før beskatning af samtlige obligationer med en restløbetid på under 3 år (for 2007 beregnet til 4,34%). 17

20 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT Erstatningsudgifter f.e.r. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter beløb, der i regnskabsåret er betalt for forsikringsskader, reguleret for ændring i erstatningshensættelser med fradrag af genforsikringsandele. Posten Udbetalte erstatninger omfatter interne og eksterne udgifter til besigtigelse og vurdering af skaderne, udgifter til bekæmpelse og begrænsning af indtrufne skader samt øvrige direkte og indirekte omkostninger forbundet med behandlingen af indtrufne skader. Udbetalte erstatninger opføres efter fradrag af beløb, der er modtaget som følge af virksomhedens overtagelse af forsikrede værdier eller indtræden i forsikredes rettigheder ved erstatningernes udbetaling. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. omfatter de omkostninger, som er forbundet med at erhverve og administrere selskabets bestand af forsikringskontrakter, herunder den hertil svarende andel af personaleomkostninger, provisioner, markedsføringsomkostninger, husleje, udgifter til kontorartikler og kontorhold samt af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver. Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af bestanden af forsikringskontrakter, opføres under posten Erhvervelsesomkostninger. Indtægter fra associeret virksomhed Indtægter fra associeret virksomhed omfatter den forholdsmæssige andel af resultat efter skat i den associerede virksomhed. Indtægter af investeringsejendomme Indtægter af investeringsejendomme omfatter overskud eller underskud ved drift af selskabets investeringsejendomme. Regulering af investeringsejendommenes værdi opføres ikke under denne post, men under posten Kursreguleringer. Renteindtægter og udbytter m.v. Renteindtægter og udbytter m.v. omfatter renter og rentelignende indtægter af obligationer, andre værdipapirer, udlån, indlån og tilgodehavender. Endvidere opføres under denne post udbytter af kapitalandele, medmindre beløbene henhører under posten Indtægter fra associeret virksomhed. Kursreguleringer Kursreguleringer omfatter den samlede værdiregulering, herunder valutakursregulering, samt nettogevinster og nettotab ved salg af aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver i balancen. Undtaget herfra er værdireguleringer vedrørende associeret virksomhed. 18

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport for 2006 86. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. april 2007.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport for 2005 85. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2006.

Læs mere

Halvårsrapport Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. CVR-nr

Halvårsrapport Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. CVR-nr Halvårsrapport 2017 Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. CVR-nr. 35 99 27 15 Halvårsrapport 2017 Perioderapport: Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2017 Status

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport for 2004 84. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. april 2005

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15

Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport 2008 Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport for 2008 88. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. april

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15

Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport 2009 Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport for 2009 89. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24. april

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere