Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab"

Transkript

1 Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr Årsrapport for regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. april dirigent

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om selskabet 1 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 15 Den uafhængige revisors påtegning 16 Anvendt regnskabspraksis 17 Resultatopgørelse 23 Balance 25 Egenkapitalopgørelse 27 Noter 28 Noter, hvortil der ikke henvises i årsrapporten 36

3 OPLYSNINGER OM SELSKABET Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej Viby J Telefon: Telefax: Aros Forsikring g/s delegerede (stemmeberettigede ved generalforsamlingen) Region Midtjylland Carsten Therkelsen Agernvej Beder Erik Vinther Andersen Norsmindevej Malling Jesper Smed Terosevej Skødstrup Hans Peter Lund Skovvænget Ry Michael Busck Junovej 7 B 8270 Højbjerg Bente Yde Nissen Norsmindevej Malling Jane Fischer Poul Sloths Vej Højbjerg Henri Klaaborg Rønhøjs Ager Odder Region Nordjylland O.K. Engemann Bakkelygade Nørresundby Region Syddanmark Niels Erik Nielsen Lassensvej Gråsten Mikael Høst Ulkebøldam Sønderborg Erik Kristensen Hjelmdrupvej Egtved Lars Dahl-Nielsen Jomfru Ingefreds Vej Vejle Frank Bøilerehauge Søballehøjen Odense N Region Sjælland Anne Jensen Lorupvej 42, Bøstrup 4200 Slagelse Region Hovedstaden Maria Buch-Jacobsen Ndr. Strandvej Ålsgårde 1

4 OPLYSNINGER OM SELSKABET - FORTSAT Bestyrelse Bente Yde Nissen, Malling (formand) Frank Bøilerehauge, Odense (næstformand) Michael Busck, Højbjerg Carsten Therkelsen, Malling Direktion Johnny Krogh Selskabets direktør er medlem af bestyrelsen i følgende virksomhed: Insurance EDP Cooperation A/S (CVR-nr ) Bestyrelsen for Aros Forsikring har givet tilladelse til ledelseshvervet i medfør af bestemmelsen i lov om finansiel virksomhed. Generalforsamlingsvalgt revisor Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 2

5 LEDELSESBERETNING Virksomhedens hovedaktiviteter Det er selskabets hovedaktivitet at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark, indenfor rammerne af de koncessioner, som selskabet er blevet meddelt af tilsynsmyndighederne. På dette grundlag har selskabets bestyrelse truffet beslutning om, at selskabet på nuværende tidspunkt alene skal virke indenfor privatkundesegmentet. Selskabets ledelse overvejer dog løbende, hvorvidt selskabet skal påtage sig andre brancher, indenfor rammerne af de meddelte koncessioner. Præmieindtægter Selskabet modtog i 2007 en bruttopræmieindtægt på 128,7 mio. kr., efter ændring i bruttopræmiehensættelsen, mod tilsvarende 131,0 mio. kr. i Der er således tale om en beskeden omsætningsnedgang på 2,3 mio. kr., svarende til et fald i bruttopræmieindtægten på 1,8%. Bruttopræmieindtægten baserer sig på, at selskabet ultimo 2007 havde i kraftværende policer, mod tilsvarende policer ved udgangen af Der er tale om en nedgang i antallet, med i alt policer, svarende til en tilbagegang på 3,5%. Policeantallet fordeler sig således på de forsikringsbrancher, som selskabet påtager sig: Erhverv 1% Bygning 17% Ulykke 24% Indbo 24% Diverse 7% Motor 27% Gruppen diverse består af ejerskifteforsikringer, hundeansvarsforsikringer samt camping- og påhængsvognsforsikringer. 3

6 LEDELSESBERETNING - FORTSAT Den fortsatte tilbagegang i policeantallet i 2007 skyldes den meget intensive og hårde konkurrence, der fremdeles er på privatkundemarkedet, og som er fortsat ind i Trods ansættelsen af yderligere assurandører, er det ikke lykkedes til fulde at fastholde primoporteføljen. Selskabet har ultimo 2007, hvilket er fortsat ind i 2008, implementeret flere nye forsikringsprodukter indenfor privatområdet, herunder en ny rejseforsikring, en hundesygeforsikring, en særlig forsikring til udvalgte nedlagte landbrug, en entrepriseforsikring til private personer, og, ikke mindst, foretaget en sænkelse af præmieniveauet på selskabets bilforsikringer; alt sammen for, at kunne fastholde kundeporteføljen, og udbygge den i fornødent omfang i de kommende år. Erstatningsudgifter Der blev i 2007 anmeldt og behandlet nye skadestilfælde, mod tilsvarende skadestilfælde i Den samlede skadefrekvens, målt i forhold til antallet af optjente risikoår, blev således i 2007 på 12,02, mod tilsvarende 11,46 i 2006, svarende til en stigning i frekvensen på cirka 4,9%. Selskabets samlede skadefrekvens er meget stabil, og har været således over de seneste 5 år: 25,00 20,00 15,00 10,00 13,32 12,54 13,91 11,46 12,02 5,00 0, Skadefrekvensen i den viste periode afspejler en fortsat meget høj selektion ved kundeudvælgelsen, og en god kvalitet i den indtegnede forretning. Det er vores forventning, at den generelle skadefrekvens, når der bortses fra år med naturskader, også fremover vil ligge på det nuværende niveau. De samlede bruttoerstatninger udgjorde i ,3 mio. kr., efter ændring i bruttoerstatningshensættelsen, mod 82,2 mio. kr. det foregående år. Bruttoerstatningsprocenten udgør således 67,1%, mod 62,7% det foregående år, en stigning på cirka 7,0%, hvilket skyldes dels et lidt lavere præmieniveau generelt set, og dels enkelte indtrufne store skader indenfor motorkøretøjsforsikringerne. 4

7 LEDELSESBERETNING - FORTSAT I betragtning af selskabets gensidige forretningsform er det vores opfattelse, at bruttoskadeprocenten kan betragtes som tilfredsstillende. Genforsikring (reassurance) Der blev i 2007 anvendt 5,5 mio. kr. til genforsikringsdækning, mod tilsvarende 6,8 mio. kr. i Af bruttopræmieindtægten er der således i 2007 anvendt cirka 4,3% til genforsikringsdækning, hvor den tilsvarende andel i 2006 var cirka 5,2%. Genforsikringens samlede andel af bruttoerstatningsudgifterne har i 2007 udgjort cirka 5,7%, mod tilsvarende 1,9% det foregående år. I procent af de betalte genforsikringspræmier er der i 2007 modtaget cirka 90,8% retur fra genforsikringsselskaberne, hvor der tilsvarende blev modtaget 22,8% i Vi forventer også i de kommende år, at skulle anvende en stadigt mindre andel af bruttopræmieindtægterne til genforsikringsdækning, fordi selskabet kontinuerligt kan påtage sig moderate større selvbehold af de enkelte skadebegivenheder, i takt med at selskabets soliditet generelt styrkes. Det spiller naturligvis ind på de rater, der kan opnås i markedet, dels at der fra selskabets side er en stor kvalitet i den afgivne forretning, men også, at kapaciteten på reassurancemarkedet på nuværende tidspunkt synes tilstrækkelig. Store naturkatastrofer kan dog ændre dette billede. Det er selskabets politik, når der etableres genforsikringsdækning, at dette sker hos reassurandører, der som minimum har en A-rating hos Standard & Poor s, i henseende til at mindske kreditrisikoen på genforsikringsfordringerne bedst muligt. Erhvervelses- og administrationsomkostninger Erhvervelsesomkostningerne består altovervejende af porteføljeprovisioner og bonusbeløb til selskabets assurandører, og beløbet hertil udgjorde i ,1 mio. kr., mod tilsvarende 18,0 mio. kr. det foregående år. I 2007 blev der således anvendt 14,8% af bruttopræmieindtægten til erhvervelse, hvor den procentuelle andel i 2006 udgjorde 13,7%. Administrationsomkostningerne, som for størstedelens vedkommende er løn- og pensionsomkostninger til selskabets administrative medarbejdere, men hvor der også indgår beløb, som investeres i ny teknologi, herunder udgifter til selskabets generelle brug af edb, beløb sig i 2007 til 14,8 mio. kr. mod 14,7 mio. kr. det foregående år. 5

8 LEDELSESBERETNING - FORTSAT De samlede forsikringsmæssige driftsomkostninger i 2007 beløb sig således til 33,9 mio. kr., hvor der tilsvarende i 2006 blev anvendt 32,7 mio. kr. I forhold til præmieindtægten for egen regning (bruttopræmieindtægten, med fradrag af afgivne genforsikringspræmier) er der således i 2007 anvendt 27,5% til forsikringsmæssige driftsomkostninger, mod tilsvarende 26,3% det foregående år. Medvirkende til den noget højere driftsomkostningsprocent er, at der i 2007 dels er sket en mindre tilbagegang i præmieindtægten f.e.r., men også, at der til selskabets assurandører er udbetalt en lønsomhedsbonus på knap 1,0 mio. kr., som følge af et godt skadesforløb i forsikringsforretningen. Det er vores forventning, når alle de iværksatte tiltag indenfor selskabets produktudvalg er fuldt implementeret, at driftsomkostningsprocenten fremover vil komme til at ligge i et niveau omkring 24-25%, blandt andet som følge af en kontrolleret vækst i forsikringsforretningen. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat i 2007 viser et overskud på 13,5 mio. kr., efter indregning af en forsikringsteknisk rente på 5,5 mio. kr., mod et tilsvarende overskud på 15,3 mio. kr. det foregående år. Selskabets combined ratio kan på denne baggrund beregnes til 93,8, mod tilsvarende 91,6 det foregående år. Nøgletallet combined ratio udtrykker, at der i 2007 er anvendt knap 94 kr. til erstatninger og forsikringsmæssige driftsomkostninger, for hver gang der er modtaget 100 kr. i præmier fra forsikringstagerne. Udviklingen i selskabets combined ratio har været således de seneste 5 år: 120,00 100,00 80,00 101,90 98,10 100,60 91,60 93,80 60,00 40,00 20,00 0, Selskabets combined ratio i 2007, og dermed det opnåede forsikringstekniske resultat, er overordentligt tilfredsstillende, herunder i betragtning af selskabets gensidige forretningsform. 6

9 LEDELSESBERETNING - FORTSAT Investeringsvirksomhed Resultatet af investeringsvirksomheden viser, efter overførsel af en beregnet forrentning af de forsikringsmæssige hensættelser til det forsikringstekniske resultat på 5,5 mio. kr., et underskud i 2007 på 1,1 mio. kr., mod et overskud det foregående år på 17,8 mio. kr., hvilket ikke er tilfredsstillende. Resultatet af investeringsvirksomheden er i betydelig grad påvirket af den uro, der har været på de finansielle markeder, særligt i slutningen af 2007, og som har givet selskabet kurstab på beholdningen af værdipapirer på i alt 4,4 mio. kr. Selskabets investeringsejendomme har dog i 2007 givet et fortsat tilfredsstillende resultat, med indtægter på 3,1 mio. kr., svarende til en samlet afkastprocent på 3,6, hvilket vi anser for at være tilfredsstillende, med den eksisterende ejendomsportefølje, og med det nuværende renteniveau. I resultatet af investeringsvirksomheden indgår også, at selskabet i 2007 modtog renteindtægter og udbytter på 5,7 mio. kr., hvor der tilsvarende i 2006 blev modtaget 8,9 mio. kr. Ultimo 2007 var selskabets investeringsaktiver sammensat således: Likvider 27% Aktier 22% Obligationer 19% Ejendomme 32% Korrektion af fejl vedrørende årsrapporten for 2006 Finanstilsynet har i efteråret 2007 foretaget regnskabskontrol af selskabs årsrapport for Selskabet er i brev af 25. februar 2008 blevet påbudt, at indregne en højere og mere retvisende dagsværdi pr. 31. december 2006 vedrørende selskabets 3 investeringsejendomme. Finanstilsynet har i samme skrivelse oplyst, at henset til den tætte tidsmæssige tilknytning til offentliggørelsen af årsrapporten for 2007, at selskabet ikke skal udarbejde en ny årsrapport for 2006, men i stedet korrigere den fejlagtige måling af selskabets investeringsejendomme i årsrapporten for 2007, efter reglerne om korrektion af væsentlige fejl. 7

10 LEDELSESBERETNING - FORTSAT Dagsværdien af investeringsejendommene er i henhold til Finanstilsynets måling indregnet i årsrapporten for 2007, med virkning pr. 31. december Sammenligningstallene og nøgletallene i 5- årsoversigten er korrigeret i overensstemmelse med afgørelsen fra Finanstilsynet. Ejendommene er opskrevet med 14,7 mio. kr. pr. 31. december Dette har ikke påvirket årets resultat for 2006 eller 2007, men forøget balancesummen med 14,7 mio. kr., og egenkapitalen med 10,6 mio. kr., pr. 31. december 2006 og 31. december Årets resultat før skat Årets samlede resultat før skat viser et overskud på 12,6 mio. kr., mod et overskud det foregående år på 33,3 mio. kr., svarende til en nedgang i årets resultat før skat på 20,7 mio. kr. Nedgangen i årets resultat skyldes altovervejende resultatet i investeringsvirksomheden, men som helhed betragter selskabet det opnåede resultat i 2007 som værende tilfredsstillende. Egenkapital Efter overførsel af nettooverskuddet for 2007 og opskrivningen af værdierne af selskabets investeringsejendomme ultimo 2006, udgør selskabets egenkapital nu 128,4 mio. kr. Primo egenkapitalen blev i 2007 forrentet med 12,4%, medens den gennemsnitlige egenkapital i 2007 blev forrentet med 11,7%, mod et tilsvarende afkast af den gennemsnitlige egenkapital på 25,5% i 2006, hvilket vi, i den nuværende finansielle situation, vurderer som værende særdeles tilfredsstillende. Selskabet opfylder, ved udgangen af 2007, lovgivningens krav til kapital i selskabet (det individuelle solvensbehov) 4,1 gange, hvor den tilsvarende solvensdækning ved udgangen af 2006 var på 5,0, beregnet efter de på dette tidspunkt gældende kapitaldækningsregler. Begivenheder efter balancedagen Efter ledelsens opfattelse er der ikke fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold af væsentlig betydning, som forrykker vurderingen af selskabets økonomiske stilling. Siden den 31. december 2007 har der atter været en vis turbulens på de finansielle markeder, hvor i særdeleshed aktiekurserne er faldet i værdi, men for selskabets vedkommende er faldene af en meget beskeden størrelse. 8

11 LEDELSESBERETNING - FORTSAT Selskabets forventede udvikling Også i 2008 vil det være selskabets strategi, alene at operere på privatkundemarkedet, og vi vil fortsætte med at betjene vores private kunder med veluddannede assurandører, og derigennem give kunderne den service og de forsikringsprodukter, som vi mener de har krav på. Og som de har en berettiget forventning om at få. Selskabet har igangsat forskellige tiltag, i form af nye forsikringsprodukter til private kunder, og ikke mindst gennemført en generel sænkelse af præmieniveauet indenfor motorforsikringsprodukterne, dels i henseende til at kunne dække privatkundens totale forsikringsbehov, og ikke mindst være konkurrencedygtige i det eksisterende marked. Vi håber på denne baggrund, i de kommende år, at kunne generere en vis kontrolleret vækst i forsikringsforretningen, i takt med, at de forventede positive tendenser i det samlede resultat viser sig, men samtidig på et grundlag, hvor fokus på intet tidspunkt fjernes fra lønsomheden i de enkelte kundeforhold. Vi mærker fortsat i særdeleshed, at de private kunder bifalder selskabets koncept om, at ingen risiko principielt påtages, uden at én af selskabets assurandører på forhånd har foretaget en selektiv og subjektiv vurdering af den pågældende risiko. Vi har en usvækket forventning om, med det salgs- og servicekoncept, der er bygget op i selskabet i de senere år, sammen med en kontinuerlig tilpasning og modernisering af selskabets forsikringsprodukter, at det vil være muligt at fastholde selskabets position på markedet, samtidig med, at selskabet også vil være i stand til at erobre markedsandele, på et solidt, kontrolleret og værdiskabende grundlag. Vores forventninger til 2008 kan summarisk opstilles således: Realiseret Forventet (t.kr.) (t.kr.) Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast, efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Combined ratio, f.e.r. 93,8 96,9 9

12 LEDELSESBERETNING - FORTSAT I forhold til vores forventninger til resultatet i 2007 er der sket en mærkbar forbedring i det forsikringstekniske resultat, men også et dårligere resultat af investeringsvirksomheden end forventet. Forbedringen af indtjeningsresultatet i forsikringsforretningen tilskriver vi fremdeles den risikostyring og -udvælgelse, der finder sted i selskabet, men også, at der i 2007 ikke skete store naturskader, som i væsentlig grad påvirkede resultatet. Resultatet af investeringsvirksomheden er i betydelig grad påvirket af situationen på de finansielle markeder, hvilket der primo 2008 vil blive forsøgt taget højde for, ved en total omlægning af selskabets aktie- og obligationsbeholdninger, hvor denne del af investeringsvirksomheden outsources til en porteføljemanager, og hvorved der søges sikret en væsentlig større global spredning af risikoen på de enkelte aktier og obligationer. Ved opgørelsen af vore forventninger til det forsikringstekniske resultat i 2008 har vi lagt til grund, at vi vil opleve et normalt år i forsikringsforretningen, og altså ikke med en atypisk skadefrekvens, ligesom vi har indregnet i forventningerne, udover et antal store skader, at der vil indtræffe en storm, som vil påvirke selskabets genforsikringskontrakt for naturskader. I det hele taget er vore forventninger til det forsikringstekniske resultat baseret på historiske data, hvor vi har opnået et solidt og grundigt kendskab til udviklingen i de gennemsnitlige præmier per police, til skadefrekvensen i de forskellige forsikringsprodukter, samt til den gennemsnitlige skadeudgift, når der bortses fra skader, hvor skadeudgiften overstiger 0,5 mio. kr., som i selskabet betragtes som en storskade. I vore forventninger til investeringsafkastet har vi vurderet, at selskabets obligations- og likvide beholdninger vil give et samlet afkast på cirka 3,3%, medens selskabets investeringsejendomme forventes at give et afkast på cirka 4,1%. Ved vores vurdering af afkastet af investeringsejendommene er der taget højde for de værdier, som ejendommene er indregnet med, efter påbudet fra Finanstilsynet, og som blev meddelt selskabet i begyndelsen af Der er, i lighed med tidligere år, af forsigtighedshensyn, ikke i vores forventninger til resultatet for 2008 indregnet kursreguleringer af nogen art i investeringsafkastet. 10

13 LEDELSESBERETNING - FORTSAT Risikostyring I en finansiel virksomhed, som et forsikringsselskab er, består risikostyringen i, at ledelsen skal afdække og tage stilling til flere typer risici, som berører forskellige dele af selskabets aktiviteter, såvel operationelt som finansielt. På det operationelle plan er det primært forsikringsrisikoen der skal vurderes, medens det på det finansielle plan er investeringsrisikoen. Selskabets bestyrelse har vedtaget overordnede retningslinier for selskabets påtagelse af branchemæssige risici, og disse retningslinier er igen udmøntet i forskellige tegningspolitikker, indenfor de enkelte risikotyper der påtages. Tegningspolitikkerne er suppleret af forretningsgangsbeskrivelser i henseende til, at hele selskabsorganisationen er vidende om politikkerne, ligesom de er en integreret del af selskabets intranet. Påtagelsen af de forsikringsmæssige risici, herunder prissætningen af de enkelte produkter, sker på grundlag af statistisk materiale i de forskellige forsikringsbrancher, og efter en vurdering af markedssituationen. En del af forsikringsrisikoen knytter sig naturligt til erstatningshensættelserne, som i selskabet sker ved en helt konkret vurdering ved hver enkelt skade, uanset skadens omfang. Når forsikringstiden er forløbet, knytter risikoen sig til de erstatningshensættelser, der dels er reserveret til de fremtidige udbetalinger, der skal finde sted på skader, som allerede er indtruffet, og dels de skader der er indtruffet, men endnu ikke anmeldt til selskabet; de såkaldte IBNER- og IBNR reserver. Risikoen knytter sig særligt til de skader primært personskader som har en lang afviklingstid, og hvor der efterfølgende kan vise sig et behov for ekstra hensættelser, hvorved der opstår de såkaldte afløbstab. Disse skader vurderes løbende individuelt, og der afsættes i fornødent omfang yderligere beløb til dækning af fremtidige udbetalinger. Et væsentligt element i risikostyringen indenfor forsikringsforretningen er de principper for genforsikring, som er vedtaget af selskabets bestyrelse, og som tager sigte på at udligne store udsving i resultatudviklingen over en årrække. Et andet væsentligt element i risikostyringen er udvælgelsen af genforsikringsselskaber, hvor selskabet i videst muligt omfang søger at mindske kreditrisikoen bedst muligt. 11

14 LEDELSESBERETNING - FORTSAT Det er i den forbindelse besluttet, at der i de etablerede genforsikringskontrakter skal tages højde for, at en enkelt skade maksimalt må eksponere selskabets egenkapital med 5%, medens den tilsvarende procentandel for en forsikringsbegivenhed er 10%. I 2008 påtager selskabet sig dog alene 2 mio. kr. for egen regning, hvad enten der er tale om en enkelt skade, eller en forsikringsbegivenhed, hvilket svarer til cirka 1,6% af ultimo egenkapitalen. Selskabet påtager sig en kreditrisiko i relation til de genforsikringsselskaber, hvor genforsikringskontrakterne placeres, og i den forbindelse er der i selskabets bestyrelse vedtaget krav til den kreditvurdering, som direktionen skal foretage af de genforsikringsselskaber der placeres kontrakter hos. Således er det vedtaget, at der alene genforsikres i anerkendte genforsikrings-selskaber, som har en rating hos Standard & Poors, svarende til minimum A-, hvorved kreditrisikoen mindskes bedst muligt. På investeringsområdet har selskabets bestyrelse ladet udarbejde en overordnet investeringspolitik, som udstikker retningslinierne for, hvor stor en procentdel de enkelte aktivtyper maksimalt må udgøre, af de samlede investeringsaktiver. Investeringspolitikkerne er tilrettelagt således, at selskabets investeringer spredes mest muligt, i henseende til at mindske risikoen for tab bedst muligt. Investeringspolitikken beskriver rammerne for aktivtyperne, herunder rammerne for varighed og geografisk placering af de enkelte investeringer. Ingen investering foretages, uden en forudgående vedtagelse i selskabets bestyrelse. Investeringsaktiverne værdiansættes løbende til markedsværdi, og i den forbindelse påvirkes værdien af selskabets investeringsaktiver af eksempelvis udsving i renten, aktiekurserne samt ejendomspriserne. Når selskabet løbende skal vurdere den risiko, der er forbundet med de samlede investeringer, herunder ikke mindst renterisikoen og risikospredningen, benyttes det såkaldte trafiklys, som tilsynsmyndighederne indførte tilbage i 2003, og som afspejler selskabets evne til at modstå en række hypotetiske markedsforløb, i form af eksempelvis faldende aktiekurser, fald i ejendomspriserne, og ændrede renter. For at være i grønt lys, skal selskabets basiskapital kunne dække såvel konsekvensen af trafiklysscenariet som selskabets eget solvenskrav. Ultimo 2007 er selskabet i grønt lys, og har en overdækning på 54,9 mio. kr. i forhold til gult scenarium, og tilsvarende en overdækning i forhold til rødt scenarium på 68,3 mio. kr. 12

15 LEDELSESBERETNING - FORTSAT Resultatdisponering Årets resultat kr foreslås overført således: Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Dispositionsfond I alt

16 LEDELSESBERETNING - FORTSAT Femårsoversigt (t.kr.) Hovedtal *) 2003 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Basiskapital Solvenskrav/kapitalkrav **) Aktiver i alt Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 67,1 62,7 81,4 70,1 74,5 Bruttoomkostningsprocent 26,3 24,9 23,0 22,5 25,1 Combined ratio 93,8 91,6 100,6 98,1 101,9 Operating ratio 89,9 88,7 98,5 96,0 99,7 Relativt afløbsresultat i % 5,3 2,6-17,1-11,2-21,2 Egenkapitalforrentning i % 11,7 25,5 16,6 16,8 10,8 Solvensdækning 4,1 5,0 3,4 3,1 2,7 *) **) Hoved- og nøgletal for 2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis fra 2005 som følge af den nye regnskabsbekendtgørelse. Det oplyste solvenskrav på t.kr er opgjort i henhold til reglerne om individuel solvensbehov. 14

17 LEDELSESPÅTEGNING Direktionen og bestyrelsen har aflagt årsrapport for Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed, herunder den af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse af 13. december 2006 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Viby, den 13. marts 2008 Direktionen:..... Johnny Krogh Bestyrelsen: Bente Yde Nissen Frank Bøilerehauge Michael Busck formand næstformand..... Carsten Therkelsen 15

18 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til medlemmerne i Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Vi har revideret årsrapporten for Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab for regnskabsåret 1. januar december 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Århus, den 13. marts 2008 Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Keld Hasle Jakobsen statsautoriseret revisor 16

19 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder den af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse af 13. december 2006 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Et aktiv indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. En forpligtelse indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling på aktiver og forpligtelser er der taget hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis - og kun hvis - oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der kan henføres til dette regnskabsår. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er anført nedenfor. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Præmieindtægter f.e.r. Præmieindtægter f.e.r. omfatter bruttopræmier reguleret for afgivne genforsikringspræmier og forskydning i præmiehensættelser. Posten Bruttopræmier omfatter beløb, selskabet i regnskabsåret har modtaget eller har fået til gode for direkte og indirekte forsikringskontrakter, hvis forsikringsperiode er påbegyndt før regnskabsårets afslutning. Bruttopræmier opføres med fradrag af ristornerede præmiebeløb, bonus og præmierabatter, der ydes forsikringstagere uafhængigt af skadesforløbet, samt eksklusive afgifter til offentlige myndigheder opkrævet sammen med præmierne. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente er opgjort som et beregnet afkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Som rente er anvendt den effektive gennemsnitsobligationsrente før beskatning af samtlige obligationer med en restløbetid på under 3 år (for 2007 beregnet til 4,34%). 17

Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15

Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport 2008 Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport for 2008 88. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. april

Læs mere

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk Årsrapport 2014 Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83 www.nemforsikring.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 2014... 3 7 Hoved og nøgletal... 8 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

halvårsrapport 01.01.2015-30.06.2015

halvårsrapport 01.01.2015-30.06.2015 halvårsrapport 01.01.2015-30.06.2015 NEM Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83 www.nemforsikring.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning for perioden 01.01. 30.06.2015...

Læs mere

Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt

Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt Årsrapport 2012 Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt SELSKABSOPLYSNINGER Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt Tæbyvej 15-17 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 03 30 Fax: 36 73 03 73 e-mail: trafik@trafikgs.dk

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2014 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-10 Den uafhængige revisors erklæringer 11-12 Resultatopgørelse

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2011 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

2010 Å R S R A P P O R T

2010 Å R S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 BORNHOLMS BRAND A.m.b.a. Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING KONCERN... 3 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING... 11 RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2012 (Selskabets 155. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2013 (Selskabets 156. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug -2008 FORSIKRING 100 ÅR 1908 Årsrapport 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Femårsoversigt Koncern... 4 Femårsoversigt... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Nøgletal Koncern... 4 Nøgletal Gartnernes Forsikring GS... 5 1 Ledelsesberetning... 6

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

ÅRSRAPPORT. C V R n r. 1 5 4 9 1 3 8 8. BORNHOLMS BRAND A.m.b.a.

ÅRSRAPPORT. C V R n r. 1 5 4 9 1 3 8 8. BORNHOLMS BRAND A.m.b.a. ÅRSRAPPORT 2014 C V R n r. 1 5 4 9 1 3 8 8 BORNHOLMS BRAND A.m.b.a. Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING KONCERN... 3 ÅRSREGNSKAB... 11 LEDELSESPÅTEGNING... 11 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...

Læs mere

Årsrapport 2012. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19

Årsrapport 2012. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19 ÅRSRAPPORT 212 Årsrapport 212 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 7 19 2 UFDS ÅRSRAPPORT 212 Indhold Ledelsen 4 Ledelsesberetning for 212 5 Ledelsespåtegning 8 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2013. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19

Årsrapport 2013. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19 ÅRSRAPPORT 213 Årsrapport 213 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 7 19 2 UFDS ÅRSRAPPORT 213 Indhold Ledelsen 4 Ledelsesberetning for 213 5 Ledelsespåtegning 8 Den uafhængige revisors

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Indholdsfortegnelse Selskabets navn, ledelse og revision 1 Side Femårsoversigt

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer DE SYDLIGE FARVANDES g!f FOR FISKEFARTØJER De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer CVR-nr. 154350 11 0 Arsrapport for tiden 01.01.10 31.12.10 Årsrapporten er fremlagt og god kendt ~r~i

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere