Bilag til Tekniske bestemmelser for fjernevarmetilslutning. Brønderslev Varme A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Tekniske bestemmelser for fjernevarmetilslutning. Brønderslev Varme A/S"

Transkript

1 Bilag til Tekniske bestemmelser for fjernevarmetilslutning Brønderslev Varme A/S

2 Side 1 Bilag til: Tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning, varmt vand. Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Fastsættelse af tilslutningseffekt, ad Fjernvarmevandets kvalitet, ad Projektering af varmtvandsinstallationer, ad Gennemstrømsvandvarmere... 4 Beholderstørrelser... 5 Potentialudligning, ad Komponenter og samlingsmetoder, ad Isolering af tilslutningsanlæg, ad Fjernvarmevandets fremløbstemperatur, ad Dimensionsgivende og driftsmæssige tryk og temperaturer CE mærkning af fjernvarmecentraler... 11

3 Side 2 Forord Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning, varmt vand omfatter særlige praktiske forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne. Forsyningen har fundet det hensigtsmæssigt at fremhæve disse forhold i et specielt bilag, der berører spørgsmål, som både Forsyningens personale og Vvs-installatørerne dagligt stilles over for. Afsnitsbetegnelserne refererer til Tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning, varmt vand. For at opnå sikkerheds- og driftsmæssig korrekt dimensionering, skal fjernvarmeanlæg for tilslutning til fjernvarmesystemet dimensioneres i overensstemmelse med følgende: Forsyningens Tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning, varmt vand. Forsyningens Principdiagrammer, varmt vand. Bygningsreglementet. Arbejdstilsynets Forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg : Arbejdstilsynets Vejledning om rum for varmekedler og varmevekslere af januar Ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse nr. 249, af 23. maj 1979 vedr. gas- vand- og sanitetsvirksomhed. Dansk Ingeniørforenings norm Varmeanlæg med vand som varmebærende medium, DS 469. Dansk Ingeniørforenings Norm for vandinstallationer, DS 439. Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452. Bilagssamlingen suppleres og ajourføres løbende. Det anbefales derfor jævnligt at kontakte Forsyningen, der kan oplyse om de til enhver tid gældende udgaver. 2. udgave - marts 2009.

4 Side 3 Fastsættelse af tilslutningseffekt, ad 2.2 Bygnings- og Boligregisterets (BBR) oplysninger anvendes til beregning af en ejendoms opvarmede areal på følgende måde: Opvarmet areal opgøres som boligareal + erhvervsareal + tillægsareal for kælder, hvor tillægsarealet for kælderen beregnes som: ½ x (bygningsareal + kælderareal + udnyttet tagetage boligareal erhvervsareal). Tilslutningseffekten beregnes som opvarmet areal gange en faktor + et evt. tillæg eller fradrag på grund af særlige forhold. Faktoren [W/m 2 ], der er afhængig af ejendommen bygningsisolering og anvendelse, bestemmes efter nedenstående skema. Isoleringsgrad Lav bolig Døgninstitution Øvrige bygninger I II III Isoleringsgrad I dækker alle bygninger opført til og med Isoleringsgrad II dækker bygninger isoleret svarende til Bygningsreglement 1972 (alle bygninger opført i perioden gives denne isoleringsgrad, med mindre andet er oplyst). Der kan desuden være tale om efterisolerede ældre bygninger. Isoleringsgrad III dækker bygninger isoleret svarende til Bygningsreglement 1979 (bygninger, der er opført efter 1978), eller efterisolerede ældre bygninger). Eventuelle fradrag eller tillæg til tilslutningseffekten baseres på oplysninger om den enkelte bygning. Fradrag i tilslutningseffekten gives for: Opvarmningsanlæg uden brugsvandstilberedning. Varmegenvindingsanlæg Bygninger, der ikke er beregnet til opvarmning til 20 o C. Tillæg til tilslutningseffekten gives for: Mekanisk ventilation ud over boligudsugning. Særlig effekt til brugsvandsopvarmning til produktionsformål eller til gennemstrømningsvandvarmer. Særlig effekt på grund af bygningsudformning eller kun periodisk opvarmning.

5 Side 4 Effekt til produktionsformål m.v. (hospitaler, industriejendomme, svømmehaller m.m.). Fjernvarmevandets kvalitet, ad Fjernvarmevandet i Brønderslev Varme A/S forsyningsområde er behandlet vand, hvis kvalitet løbende kontrolleres på produktionsstederne. Fjernvarmevandet tilstræbes at have følgende data: Konduktivitet/ledningsevne: S/cm. Iltindhold: <100 g/l. ph-værdi: 9-10 Chlorid: 0,1-5 mg/l. Fluroid: 0,005-1 mg/l. Hårdhed: 0,01-1 o dh. Slam: 0,01-03 mg/l. Sulfat: 0,1-5 ppm. Som følge af indtrængen af brugsvand, fx fra utætte varmtvandsbeholdere, kan der være afgivelser fra disse data. Projektering af varmtvandsinstallationer, ad I Tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning, varmt vand afsnit nævnes, at opvarmning af brugsvand kan ske med: Forrådsbeholder. varmtvandsbeholder med indbygget varmeflade. Gennemstrømsvandvarmere. Anlæg udført med varmeveksler og forrådsbeholder giver god afkøling af fjernvarmevandet, hvis anlægget er dimensioneret korrekt og passes af et kyndigt driftspersonale. Anlæg med varmtvandsbeholder er teknisk mere enkelt og vil ved korrekt dimensionering og pasning kunne overholde temperaturkravene, der er nævnt i Tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning, varmt vand afsnit Gennemstrømningsvandvarmere Forsyningen har konstateret, at der ofte er problemer med brug af gennemstrømningsvandvarmere, idet følgende kan opstå:

6 Side 5 sædvanligvis dårlig afkøling for anlæg i en- og tofamileihuse i forhold til tilsvarende anlæg med forrådsbeholdere. svingende varmtvandstemperaturer som følge af varierende trykforhold i fjernvarmesystemet. Problemet er størst, når installationen er placeret sidst på fjernvarmesystemet. uacceptable og varierende trykforhold for varmeforsyningen på grund af manglende jævnlige rensninger af gennemstrømningsvandvarmeren. stikledningen afkøles i sommerperioden, hvor kun gennemstrømningsvandvarmeren er i brug. Dette medfører lange ventetider på varmt brugsvand med dårlig komfort, stort vandspild og ringe afkøling til følge. Problemet opstår især i en- og tofamiliehuse, og i mindre ejendomme uden varmt brugsvandscirkulation. manglende forråd af varmt brugsvand ved forsyningssvigt (der må påregnes enkelte forsyningssvigt over en årrække på grund af omlægning og udbygning af forsyningsnettet). nødforsyning kan være vanskelig at etablere ved havari på fjernvarmeinstallationen, fx en elpatron til indbygning på brugsvandssystemet. en uhensigtsmæssig stor belastning på fjernvarmestikket og fordelingsledningerne, der vanskeliggør distribution af fjernvarme i situationer, hvor differenstrykket er lavt, da den installerede effekt i en gennemstrømsvandvarmer ofte er stor i forhold til ejendommens tilslutningseffekt. I henhold til Varmeforsyningens Tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning, varmt vand afsnit 3.1.8, er Forsyningen ikke forpligtet til at ændre de normale driftstilstande for at tilgodese installerede komponenter, hvis korrekte funktion kræver særlige tryk- eller temperaturforhold. Beholderstørrelse Varmtvandsinstallationen bør dimensioneres i henhold til Tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning, varmt vand, afsnit Herved sikres der tilstrækkelig forsyning med varmt vand. Der bør tages hensyn til vandkvalitet og mulighed for korrosionsforebygende vandbehandling. Der henvises til DS 439 Norm for vandinstallationer. For at undgå unødvendig stor effektbelastning i fjernvarmesystemet skal forrådsbeholderen desuden have et mindstevolumen som beskrevet nedenfor: Krav til en forrådsbeholders mindstevolumen V afhængigt af boligantal n Ejendommen med n = 1 10 V = n Ejendomme med n = V = n Ejendomme med n = V = n

7 Side 6 Ejendomme med n > 100 V = n Varmtvandsinstallationer til anden anvendelse end i boliger godkendes individuelt efter fremsendelse af projekt. Hovedreglen er, at beholderen skal dimensioneres, således at den nødvendige effekt til brugsvandsopvarmning ikke overstiger halvdelen af ejendommens tilslutningseffekt. Potentialudligning, ad Potentialudligning er en elektrisk udligningsforbindelse, som skal sikre mod farlige berøringsspændinger, der kan forekomme fx mellem to forskellige rørsystemer. Potentialudligning skal udføres i henhold til Elektricitetsrådets stærkstrømsbekendtgørelse Elektriske installationer. Uddrag af Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit om potentialudligning Potentialudligning Hovedudligningsforbindelse. I enhver bygning skal følgende ledende dele forbindes til hovedudligningsforbindelsen: Beskyttelsesledere. Jordleder eller hovedjordklemme. Jordingsanlæg for lynbeskyttelse. Rørledninger, fx for gas og vand. Varme- og ventilationssystemer. Gennemgående bygningsdele af metal (herunder armeringsjern i betonkonstruktioner, hvor det er praktisk gennemførligt). Sådanne ledende dele, der udefra går ind i bygningen, skal tilsluttes hovedudligningsforbindelsen så tæt som muligt ved det sted, hvor de føres ind i bygningen. Hovedudligningsforbindelsen skal udføres med ledere efter bestemmelserne i 547. Alle metalliske kapper på telefonkommunikationskabler bør tilsluttes hovedudligningsforbindelsen. Ejerne eller brugerne af disse kabler skal dog give deres samtykke hertil.

8 Side 7 Yderligere oplysninger om potentialudligning af ledende dele findes i Elektricitetsrådets stærkstrømsbekendtgørelse Elektriske installationer. Komponenter og samlingsmetoder, ad 4.2 Samtlige materialer, rørinstallationer og samlingsmetoder skal udføres efter Arbejdstilsynets bestemmelser og gældende Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium med temperaturer op til 120 o C. Anlægget skal udføres for et maksimalt arbejdstryk på kpa (10 bar) og en maksimal temperatur på 95 o C. Vvs-installatøren skal trykprøve anlægget til kpa (10 bar) med koldt vandværksvand. Skjulte rør i fjernvarmeinstallationer accepteres ikke. Evt. afskærmning skal kunne fjernes uden anvendelse af værktøj. Hvis rør placeres, hvor der kan forekomme mekanisk overlast, skal installationen forstærkes og beskyttes. Trykmålere Instrumenter til måling af fjernvarmevandets tryk hos storforbrugere skal vise overtryk, have en skalainddeling til mindst kpa (10 bar) og bør være afspærrelige med en kugleventil. Materialer Følgende rørtyper og samlingsmetoder må anvendes til fjernvarmevand: Middelsvære stålrør efter DIN 2440 eller svære stålrør efter DIN 2441, der samles ved: Gevind, herunder unioner, ved DN < 50 mm. Svejsninger, der skal udføres til kvalitet C i henhold til DS/EN 25817, eller til karakter 3 i henhold til DS/R 325. Flanger. Glatte sømløse stålrør efter DIN 2448/1629, der samles ved: Svejsning, der skal udføres til kvalitet C i henhold til DS/EN 25817, eller til karakter 3 i henhold til DS/R 325. Flanger. Bløde stålrør efter DIN 2393, der samles ved: Klemringsfittings i henhold til DIN 2353 / DIN Hårde kobberrør efter DS 2110, der samles ved hårdlodning:

9 Side 8 Sølvlodning, der foretages med et loddemiddel, der indeholder fra 34 % til 55 % sølv. Kobberfosforlodning, der foretages med et loddemiddel, der indeholder fra 2 % til 15 % sølv. Pex-rør med iltbarriere, der samles ved: Kompressionskoblinger med støttebøsninger. Preskoblinger Anvendelse af andre materialer og metoder end ovenfor nævnt, fx rustfri stålrør, m.v., forudsætter Forsyningens accept. Isolering af tilslutningsanlæg, ad Rør, ventiler og andre komponenter skal isoleres som angivet i Norm for termisk isolering af tekniske installationer DS 452. Som vejledning kan isoleringstykkelserne i det efterfølgende skema anvendes. Nye rørinstallationer må ikke isoleres eller tildækkes, før trykprøvningen er foretaget. De anførte isoleringstykkelser er vejledende og gældende for isolering med mineraluld afsluttet med pap og lærred, isogenopak eller lignende. Forrådsbeholdere isoleres svarende til minimum 100 mm mineraluld og afsluttes med pap og lærred eller kappe af andet materiale. Af hensyn til holdbarheden, anbefales det at male det afsluttende lærred. Skema med anbefalede isoleringstykkelser på forbrugeranlæg Ydre rørdiameter [mm] Isoleringstykkelse [mm]

10 Side 9 Fjernvarmevandets fremløbstemperatur, ad 6.3 Fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet reguleres på produktionsstederne afhængigt af udetemperatur, vindstyrke og fjernvarmenettets belastning. Alle produktionssteder reguleres til samme fremløbstemperatur, men der må påregnes et temperaturfald fra produktionsstedet til den enkelte fjernvarmeforbruger, der varierer afhængigt af afstanden fra produktionsstedet til fjernvarmeforbrugeren. Desuden afhænger temperaturfaldet af fjernvarmevandets hastighed i rørene, som igen afhænger af fjernvarmenettets belastning. Opvarmningssæsonen er fastlagt som perioden fra 15. september til 15. maj. I opvarmningssæsonen reguleres fremløbstemperaturen, afhængigt af udetemperatur og vindstyrke, mellem 60 o C og 80 o C målt ved forbrugerens hovedhaner ved normal drift. Uden for opvarmningssæsonen leveres fjernvarmevandet med en fremløbstemperatur på mindst 60 o C målt ved forbrugerens hovedhaner ved normal drift. For at øge transportkapaciteten, kan fremløbstemperaturen i særlige tilfælde hæves til 90 o C. De ovenfor nævnte fremløbstemperaturer måles, som nævnt i afsnit 3.1.6, ved tilslutningsanlæggets hovedhaner under normale driftsforhold, når alle anlægsdele er i kontinuerlig drift. Ved kontinuerlig drift forstås for forbrugerens vedkommende, at ingen anlægsdele er reguleret efter on/off-principper, hvor der kun periodevis åbnes for fjernvarmevandet. Desuden skal varmtvandsinstallationen, hvis temperaturmålingen foregår, uden opvarmningsanlægget er i drift, yde sin mærkepladeeffekt, for at den opgivne mindstetemperatur kan garanteres. Ved normale driftsforhold for Forsyningens vedkommende forstås, at de sædvanligvis varmeproducerende enheder er i drift, og at der ikke som følge af havarier, vedligehold eller omkoblinger foretages indgreb, der har indflydelse på fjernvarmesystemets vandfordeling, tryk eller temperatur.

11 Side 10 Dimensionsgivende og driftsmæssige tryk og temperaturer. Dimensioneringskrav Styrkemæssigt Tryk 10 bar Temperatur 120 o C??????? Prøvetryk koldt vand 10 bar Effektmæssigt Sommer 15/5 15/9 Fremløbstemperatur 60 o C Returtemperatur *1) 20 o C Differenstryk max 5,3 bar min *2) 0,5 bar Vinter 15/9 15/5 Udetemperaturer 12 o C Fremløbstemperatur 70 o C Returtemperatur 30 o C Differenstryk max 5,3 bar min *2) 0,5 bar Driftskrav Fremløbstryk 2 6,5 (10) bar Differenstryk max min *2) 5,3 bar 0,5 bar Sommer 15/5 15/9 Fremløbstemperatur Mindst 60 o C Vinter 15/9-15/5 Fremløbstemperatur o C *3) Fremløbstemperaturer i særlige tilfælde 95 o C!!!!!!!! *1) Se punkt angående sommerdrift. *2) Forsyningen tilstræber at holde et differenstryk på minimum 50 kpa (0,5 bar). I enkelte områder er dette imidlertid ikke muligt. Forsyningen bør derfor altid kontakts for fastlæggelse af differenstrykket i de enkelte områder. *3) Reguleres efter vejrforhold m.m.

12 Side 11 CE-mærkning af fjernvarmecentraler Generelt I henhold til diverse EU-direktiver skal der i forbindelse med etablering og ombygning af fjernvarmecentraler udføres en CE-mærkning. Disse bilag har været forelagt Arbejdstilsynet. Det kan derfor forventes, at såfremt varmecentraler CE-mærkes i henhold til de her beskrevne retningslinier, vil CEmærkningen leve op til Arbejdstilsynets krav herom. CE-mærkningen kan, i forbindelse med fjernvarmeanlæg betragtes som en erklæring eller dokumentation for, at anlægget opfylder de krav, der er beskrevet i EMCdirektivet, Lavspændingsdirektivet og Maskindirektivet. EMC-direktivet, der administreres af Telestyrelsen, stiller krav til, at elektriske komponenter skal være elektromagnetisk kompatible, hvilket vil sige, at de ikke må forstyrre med, eller lade sig forstyrre af elektromagnetiske bølger. På projekterings- og installationsniveau har EMC-direktivet ikke den store indflydelse. Fjernvarmeanlæggets projekterende eller installatør skal blot sikre sig, at de elektriske komponenter, der indgår i fjernvarmeinstallationen, er CE-mærkede. Lavspændingsdirektivet, der administreres af Elektricitetsrådet, er i praksis opfyldt ved overholdelse af de regler, der er beskrevet i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Lavspændingsdirektivet trådte i kraft med en overgangsordning på 2 år. Dette betyder, at elektriske komponenter, der er CE-mærkede efter skal overholde Lavspændingsdirektivet. Som ved EMC-direktivet skal fjernvarmeanlæggets projekterende eller installatør derfor blot sikre sig, at de elektriske komponenter, der indgår i fjernvarmeinstallationen, er CE-mærkede. Maskindirektivet, der administreres af Direktoratet for Arbejdstilsynet, fastsætter regler for sikkerhed og sundhed ved montering, anvendelse og demontering af maskiner. CE-mærkningen er således ikke en garanti for, at den pågældende maskine fungerer godt eller er af en tilfredsstillende kvalitet, men kun en erklæring om at de sikkerhedsmæssige krav i Maskindirektivet er opfyldt. Maskindirektivet er en populær betegnelse for Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af Maskindirektivet er Direktoratets for Arbejdstilsynets oversættelse af EU s direktiv nr. 89/392/EØF.

13 Side 12 EU s direktiv nr. 89/392/EØF harmoniserer EU-medlemslandenes sikkerhedskrav til maskiner for at fjerne de handelsbarierer mellem EU-medlemslandene, som Romtraktaten tillader, når de er af sikkerhedsmæssige grunde. Fjernvarmeanlæg Fjernvarmeanlæg kan (ved forsyning med fjernvarmevand) opdeles i to anlægstyper; unit- og splitanlæg. Disse anlægstyper skal, i forbindelse med CE-mærkning, behandles forskelligt. Et fjernvarmeanlæg skal CE-mærkes, hvis det indeholder enten pumper, elektronisk styring, energitilførsel eller sikkerhedsventiler, d.v.s. alle fjernvarmeanlæg! Ved senere udskiftning af komponenter på installationen, skal der kun foretages noget, hvis de udskiftede komponenter er af en ny størrelse eller type. I så fald er det nødvendigt med et supplement, der vedlægges den eksisterende overensstemmelseserklæring. Dette supplement skal bestå af en brugervejledning og en bilag II B erklæring til den nye komponent, samt et notat der beskriver udskiftningstidspunktet og installatørens navn og adresse. Hvis udskiftningen medfører en ændring i de nødvendige sikkerhedsprocedurer ved håndtering af fjernvarmeanlægget, skal der udarbejdes og vedlægges en ny risikovurdering. Fjernvarmeunits En fjernvarmeunit er en fabriksfremstillet fjernvarmecentral, der kun skal tilkobles fjernvarmerørene, radiatorkredsrørene og rørene for varmt brugsvand. Når en fjernvarmeunit leveres, er den CE-mærket fra fabrikantens side. Der kræves normalt ikke foretaget en ny CE-mærkning ved installationen. Kun hvis der er tale om en omfattende installation, fx ved sammenbygning med andre CEmærkede units, kan det være nødvendigt at udføre en overordnet bilag II A - overensstemmelseserklæring. Splitanlæg Et splitanlæg er en varmecentral, der samles på stedet og er som regel dimensioneret specifikt til den ejendom, som den installeres i. De komponenter, der indgår i installationen, er CE-mærkede, hvis de er underlagt EMC-direktivet, Maskindirektivet eller Lavspændingsdirektivet. Installatøren skal foretage sig tre ting i forbindelse med aflevering af anlægget:

14 Side 13 a. Udarbejde/samle tekniske dossier, b. udfylde en Bilag II A -overensstemmelseserklæring og c. CE-mærke installationen. a. Tekniske dossier Installationens tekniske dossier skal indeholde følgende: 1. Bilag II B -erklæringer for de installerede komponenter, 2. tekniske specifikationer for de installerede komponenter, 3. vejledning i korrekt brug af installationen og 4. en risikovurdering for installationen som helhed. Risikovurdering kan i de fleste tilfælde være en standardskrivelse, som vist i vedlagte eksempel, der er udarbejdet for de almindeligste typer af fjernvarmecentraler. Dog kan der være specielle delinstallationer i varmecentralen (fx trykholdeanlæg, spædevandsarrangement o.l.), der kræver en specifik risikovurdering. b. Bilag II A overensstemmelseserklæring En bilag II A overensstemmelseserklæring skal indeholde følgende: 1. Navn og adresse på installatøren eller rådgiveren, 2. beskrivelse af maskinen, 3. henvisning til harmoniserede standarder, 4. identifikation af underskriveren og 5. angivelse af om installationen er omfattet af bekendtgørelsens bilag IV. Bekendtgørelsens bilag IV definerer farlige maskiner, der betragtes som særligt risikofyldte efter Maskindirektivet og derfor skal trykprøves. Arbejdstilsynet har udarbejdet en liste over farlige maskiner. Der indgår normalt ikke farlige maskiner i en fjernvarmeinstallation. Bilag II A overensstemmelseserklæring kan ved fjernvarmesplitanlæg udføres som vist i vedlagte eksempel. c. CE-mærket CE-mærket skal tegnes som beskrevet i Maskindirektivets bilag III. Selve mærket kan fx laves med en passer eller skabelon og kopieres på papirlabels eller købes som færdige labels hos forskellige trykkerier.

15 Side 14 Derudover kan mærket indeholde firmanavn og adresse på installatøren eller rådgiveren Forsyningens ansvar Med Forsyningens syn og trykprøve af anlægget påtager Forsyningen sig i øvrigt intet ansvar for, om anlægget er CE-mærket. Straf Overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde eller hæfte.

16 Side 15 *** Eksempel *** Risikovurdering Fjernvarmevandet i Forsyningens forsyningsområde kan have temperaturer op til 95 o C og tryk op til 10 bar, hvilket kan medføre skoldningsrisiko både ved berøring af anlægsdele og ved fx udstrømning af varmt vand. For at undgå direkte berøring med fjernvarmevandet skal alle haner til det fri afproppes på en måde, så der skal anvendes værktøj for at fjerne afpropningen. For at undgå forbrænding ved berøring af rør og armaturer, skal disse isoleres efter gældende norm hurtigst muligt efter anlæggets idriftsættelse. For at undgå skoldning fra sikkerhedsventilernes afblæsning, skal afblæsningsrør føres til gulv og afskæres skråt uden gevind, så det ikke kan afproppes. Der er ved fjernvarmeinstallationen en risiko ved samtidig tilstedeværelse af både elektricitet og vand. Ved placering af elektrisk forsynede komponenter skal der tages hensyn til, at disse skal være uden for rækkevidde af vand fra sikkerhedsventiler og vandfyldte komponenter, der kan adskilles. Fx kan elektrisk forsynede motorventiler placeres med motoren opad i forhold til røret, for at undgå, at der løber vand ind i motoren ved adskillelse, eller hvis ventilen bliver utæt. I henhold til Forsyningens tekniske bestemmelser må idriftsættelse af anlægget under ingen omstændigheder ske, før Forsyningen har synet og trykprøvet anlægget samt monteret måleren. Anlæggets hovedhaner vil inden idriftsættelsen være låst og må kun åbnes af Forsyningens personale i forbindelse med syn af anlægget. Ved enhver nytilslutning eller ændring af et tilslutningsanlæg skal Vvs-installatøren trykprøve anlægget til kpa (10 bar) med koldt vandværksvand. Ved anlæg med varmeveksler er det kun anlæggets primærside, der trykprøves. Trykprøvningen skal overværes af Forsyningen. Ved trykprøvning skal pasrør eller måler være monteret. Ved idriftsættelse af anlægget åbnes hovedafspærringen på fremløbsledningen så lidt, at fjernvarmevandet kun siver ind i anlægget, indtil trykket, der aflæses på manometeret, er omkring 5 bar og ikke stiger yderligere. Hvis anlægget er tæt, åbnes hovedafspærringen på fremløbsledningen forsigtigt til fuldt åben stilling. Herefter åbnes hovedafspærringen på returledningen forsigtigt til fuldt åben stilling.

17 Side 16 Teknikrum/skab skal indrettes, således at der er gode adgangsforhold og fri passage både i højde og bredde, så man kan betjene og reparere anlæggets ude at komme til skade.

18 Side 17 *** Eksempel *** Overensstemmelseerklæring I henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994, bilag II, A. Vedrørende teknikrum/skab Xxgade nr. xx, kunde nr. xxx-xxx-xxx. Installatørens navn & adresse her repræsenteret ved Xxxx Xxxx erklærer på eget ansvar, at (den ombyggede del af) ovenstående teknikrum/skab, der er skitseret på tegning nr. xx-xxxx (bilag 1), som er omfattet af denne erklæring, er konstrueret i overensstemmelse med EU-direktiverne 87/404/EØF (simple trykbeholdere), 89/336/EØF (elektromagnetisk kompabilitet), 73/23/EØF (lavspændingsdirektivet) og 89/392/EØF (maskiner) samt Brønderslev Varme A/S gældende tekniske bestemmelser. Installationen overfører direkte eller via varmevekslere varmeenergi fra fjernvarmevandet til opvarmning af henholdsvis radiatorkredsanlægget og det varme brugsvand. Installationen er ikke omfattet af bilag IV i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni Bilag II B-erklæringer for de i installationen installerede komponenter er vedlagt. Installationen må kun forsynes med fjernvarmevand fra Brønderslev Varme A/S med temperaturer op til 95 o C og driftstryk op til 10 bar. Stempel: Brønderslev. Underskrift: Dato:

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG 2016 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp omtaler særlige forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne. HOFOR har

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, Varmt Vand Bilag 1 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand omtaler særlige praktiske forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG 1 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp omtaler særlige praktiske forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne. HOFOR

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer.................... 4 2 Rørledninger

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for varmetilslutning Brønderslev Varme A/S

Tekniske bestemmelser for varmetilslutning Brønderslev Varme A/S Tekniske bestemmelser for varmetilslutning Brønderslev Varme A/S Side 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning, varmt vand. Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 1 Generelt... 4 1.1 Aftaleforhold...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Telefon 75.75.33.00 Fjernvarmevej 2, Fax 75.75.35.19 DK-8740 Brædstrup www.braedstrup-fjernvarme.dk e-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk Tekniske leveringsbestemmelser for

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Vejledende retningslinjer for brugeranlæg

Vejledende retningslinjer for brugeranlæg Vejledende retningslinjer for brugeranlæg Generelt Nærværende vejledende retningslinjer for brugeranlæg er udarbejdet som et supplement til Almindelige- og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. - 0 - Indholdsfortegnelse. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANDVENDELSESOMRÅDE FOR MØRKØV VARMEVÆRK A.M.B.A. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER.

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende benævnt værket,

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, varmt vand

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, varmt vand Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, varmt vand Forord Levering af fjernvarme fra Københavns Energi sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra Københavns Energi og

Læs mere

HAARBY KRAFT VARME AmbA

HAARBY KRAFT VARME AmbA HAARBY KRAFT VARME AmbA Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.A,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Vejledende retningslinjer. for. fjernvarmebrugerinstallationer

Vejledende retningslinjer. for. fjernvarmebrugerinstallationer SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Vejledende retningslinjer for fjernvarmebrugerinstallationer Gældende

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL Version september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hovedstadens Forsyningsselskab. VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016

Hovedstadens Forsyningsselskab. VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016 Hovedstadens Forsyningsselskab VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016 HVORFOR NYE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME? Leveringsbestemmelserne og de tekniske bestemmelser fastsætter spillereglerne

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a.

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 08-04-2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 9

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 9 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 9 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder den del af aftalegrundlaget

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER HINNERUP FJERNVARME FIF Marketing 03/15 Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Fanøvej 15. 8382 Hinnerup. Tlf. 8698 5340 info@hinnerupfjernvarme.dk. www.hinnerupfjernvarme.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme 14-16, 3660 Stenløse Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 3. Udførelse af installationsarbejde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR INDHOLD: TEKNISKE BESTEMMELSER FOR... 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 1 Hirtshals Fjernvarme A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - (August 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant.

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant. Glamsbjerg Fjernvarme, tekniske bestemmelser Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med drift og udførelse af varmeinstallationer

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Marievej 3 7650 Bøvlingbjerg tlf. 97885145 40506330 www.bvarme.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDS FORTEGNELSE... 2 TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 3. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Hadsund By s Fjernvarmeværk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND 1 FORORD Levering af fjernvarme fra HOFOR sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra HOFOR og den skriftlige aftale,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. ANVENDELSESOMRÅDE.................................. 23 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v............................ 23 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER................................

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Morsø Varme A/S Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER LEVERING AF FJERNVARME. TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a.

TEKNISKE BESTEMMELSER LEVERING AF FJERNVARME. TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. Udgave: 25.01.2011 TEKNISKE BESTEMMELSER for LEVERING AF FJERNVARME fra TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 17

Indholdsfortegnelse. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 Tilslutningsbestemmelser... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 4 Installationsbestemmelser...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND 2016 1 FORORD Levering af fjernvarme fra HOFOR sker efter regler, som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra HOFOR og den skriftlige

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 3 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba

Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Opdateret den 25. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere