13/2007. Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13/2007. Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond"

Transkript

1 13/2007 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

2 13/2007 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister, jf. 3 i lov om statsrevisorerne og 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. København 2008 Denne beretning til Folketinget skal behandles ifølge lov om revisionen af statens regnskaber, 18: Statsrevisorerne fremsender med deres eventuelle bemærkninger Rigsrevisionens beretning til Folketinget og vedkommende minister. Beskæftigelsesministeren afgiver en redegørelse til beretningen. Rigsrevisor afgiver et notat med bemærkninger til beskæftigelsesministerens redegørelse. På baggrund af ministerens redegørelse og rigsrevisors notat tager Statsrevisorerne endelig stilling til beretningen, hvilket forventes at ske midt i november Beskæftigelsesministerens redegørelse, rigsrevisors bemærkninger og Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger samles i Statsrevisorernes Endelig betænkning over statsregnskabet, som årligt afgives til Folketinget i april måned i dette tilfælde Endelig betænkning over statsregnskabet 2007, som afgives i 2009.

3 Henvendelse vedrørende denne publikation rettes til: Statsrevisorerne Christiansborg Prins Jørgens Gård København K Telefon: Fax: Hjemmeside: Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: Hjemmeside: ISSN ISBN

4 STATSREVISORERNES BEMÆRKNING Statsrevisorernes bemærkning BERETNING OM LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) er en selvejende institution, som blev stiftet ved lov i Ifølge loven har LD til opgave at forvalte og udbetale en formue til gavn for de berørte lønmodtagere. Formuen udgør i dag 59,8 mia. kr. og stammer fra statens indbetaling af 7,7 mia. kr., som udgjorde de indefrosne dyrtidsportioner i Statsrevisorerne, den 21. maj 2008 Peder Larsen Henrik Thorup Helge Adam Møller Svend Erik Hovmand Mogens Lykketoft Manu Sareen Beretningen viser, at LD s økonomiske resultater har været tilfredsstillende, idet LD s afkast er bedre end gennemsnittets, mens omkostninger til kontoadministration er mindre end andre kapitalforvalteres. Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at de berørte lønmodtagere i dag ca. 1 mio. kontohavere har fået en rimelig forrentning af deres indestående i LD. I 2004 fik kontohaverne ved en lovændring ret til at flytte deres indestående til et andet pengeinstitut. Samtidig fik LD mulighed for at placere midler i helt eller delvist ejede dattervirksomheder, som har til formål at drive finansiel virksomhed. Med henblik på at skaffe likviditet til at imødegå kontohavernes eventuelle flytning af indestående midler etablerede LD i 2006 dattervirksomheden LD Equity 1 K/S. Statsrevisorerne finder, at LD s bestyrelse ved etableringen af LD Equity 1 K/S ikke har haft tilstrækkeligt fokus på, om man fik det bedst mulige afkast og på direktionens mulige interessekonflikt. Herved har bestyrelsen ikke helt levet op til den lovbestemte opgave om at forvalte LD s midler til størst mulig gavn for kontohaverne. Statsrevisorerne finder det relevant, at beskæftigelsesministeren overvejer, hvordan reglerne for LD s forvaltning og anbringelse af midlerne kan gøres klarere også med hensyn til etablering af dattervirksomheder og fremover skærper tilsynet med disse regler.

5

6 Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Rigsrevisionen afgiver hermed denne beretning til Statsrevisorerne i henhold til 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 som ændret ved lov nr. 590 af 13. juni Beretningen vedrører finanslovens 17. Beskæftigelsesministeriet, men knytter sig ikke til en speciel finanslovkonto.

7

8 Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund for undersøgelsen... 4 B. Undersøgelsens formål, afgrænsning og metode... 6 III. LD s resultater... 7 A. LD s afkast... 7 B. LD s omkostninger... 8 IV. Etableringen af kapitalfonden LDE A. Baggrunden for etableringen af LDE B. Værdiansættelsen af LD s aktiver, der skulle indgå i LDE C. Afkast ved etableringen af LDE D. Habilitet ved etableringen af LDE V. Beskæftigelsesministeriets tilsyn med LD A. LD s almindelige drift B. LD s investeringer C. LD s etablering af datterselskaber D. LD s afvikling... 20

9

10 INTRODUKTION OG RESULTATER 1 I. Introduktion og resultater 1. Denne beretning handler om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). 2. En lovændring i 2004 medførte væsentlige ændringer for LD, idet kontohaverne fik mulighed for at flytte deres indestående til et andet pensionsinstitut. LD fik tillige mulighed for at etablere delvist ejet virksomhed, hvorefter fonden vil kunne trække sig ud af selskabet, i takt med at kapitalen bliver mindre. 3. Rigsrevisionen har fundet det væsentligt at undersøge LD s økonomiske resultater i perioden , etableringen af LD s kapitalfonde, særligt Kommanditselskabet LD Equity 1 K/S (LDE 1), og Beskæftigelsesministeriets tilsyn med LD. Ved stiftelsen af LDE 1 overførte LD egne aktier til kapitalfonden, som efterfølgende blev solgt til andre investorer. De øvrige kapitalfonde blev stiftet med kontante indskud fra LD og andre investorer. 4. Formålet med beretningen er at vurdere LD s virke, særligt efter ændringen af loven i Beretningen besvarer følgende spørgsmål: Er LD s resultater tilfredsstillende? Har LD handlet hensigtsmæssigt i forbindelse med etableringen af dattervirksomheden LDE 1? Har Beskæftigelsesministeriets tilsyn med LD været tilfredsstillende? 5. Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen af egen drift i juni Beretningen har i udkast været forelagt Beskæftigelsesministeriet og Finanstilsynet, hvis bemærkninger er indarbejdet i beretningen. Beskæftigelsesministeriet har indhentet LD s kommentarer, som indgår i ministeriets besvarelse. UNDERSØGELSENS RESULTATER Det er Rigsrevisionens vurdering, at LD s økonomiske resultater sammenlignet med andre kapitalforvaltere er tilfredsstillende. Kontohaverne har således fået en rimelig forrentning af deres indestående. LD s bestyrelse har ikke handlet hensigtsmæssigt i forbindelse med beslutningen om at etablere dattervirksomheden LDE 1. Rigsrevisionen har herved særligt lagt vægt på, at LD ikke sikrede sig hele gevinsten ved et videresalg af 3 konkrete selskaber. Hertil kommer, at bestyrelsen ikke ved etableringen af LDE 1 burde have ladet direktionen deltage i drøftelserne, da den administrerende direktør kunne have en personlig interesse i udfaldet af beslutningen.

11 2 INTRODUKTION OG RESULTATER Beskæftigelsesministeriet vil fremover styrke sit tilsyn med LD ved at følge fondens generelle udvikling og resultater, herunder vurdere, om LD s afkast er tilfredsstillende. Denne samlede vurdering er baseret på følgende: LD s økonomiske resultater har været tilfredsstillende. LD s afkast er bedre end gennemsnittet af andre kapitalforvalteres, og omkostninger til kontoadministration er mindre end andre kapitalforvalteres. Kontohaverne har derfor fået en rimelig forrentning af deres indestående. LD s afkast af investeringerne ligger over gennemsnittet for alle kapitalforvaltere, men under de bedste afkast hos arbejdsmarkedspensionerne. LD s omkostninger til kontoadministration ligger betydeligt under gennemsnittet for andre kapitalforvaltere. Rigsrevisionen har ikke kunnet sammenligne LD s omkostninger på investeringsområdet med andre kapitalforvalteres, da der mangler oplysninger. LD s bestyrelse har ikke handlet hensigtsmæssigt i forbindelse med etableringen af dattervirksomheden LDE 1. Rigsrevisionen har herved lagt vægt på, at LD ikke sikrede sig hele gevinsten ved et videresalg af 3 selskaber, og at bestyrelsen ikke stillede skærpede krav til de oplysninger, som dannede grundlaget for bestyrelsens beslutning om stiftelsen af LDE 1. LD etablerede efter lovændringen i 2004 kapitalfonden LDE 1 for at skabe en tilstrækkelig likviditet til at imødegå en forventet flytning af indestående midler til andre kapitalforvaltere. LD behøvede dog ikke at etablere LDE 1 i marts 2006 af hensyn til likviditeten, dels fordi omfanget af flytninger viste en nedadgående tendens, dels fordi LD havde store likvide beholdninger i forskellige pengeinstitutter. Værdien af aktiverne, der skulle overføres til LDE 1, blev fastsat ud fra almindeligt anerkendte vurderingsmetoder. LD har fået foretaget en uvildig vurdering af et revisionsfirma og har tillige fået ajourført vurderingen til det aktuelle salgstidspunkt. Rigsrevisionen finder, at bestyrelsen burde have reageret på forskellen på 407 mio. kr. mellem den uvildige vurdering og prisindikationen for 3 konkrete selskaber, fx ved at hele gevinsten ved et videresalg af selskaberne skulle tilfalde LD. Rigsrevisionen har beregnet, at LD hermed gav afkald på et merprovenu på ca. 65 mio. kr., fordi hele gevinsten ikke tilfaldt LD. Beskæftigelsesministeriet har bemærket, at LD efter det for ministeriet forelagte ikke ses at have gennemført en analyse af, om den foretagne disposition var til størst mulig gavn for kontohaverne. Ministeriet finder dog ikke, at det ud fra de givne oplysninger kan konkluderes, at et bedre resultat i alle tilfælde kunne være opnået. Finanstilsynet har påtalt, at bestyrelsen for LD ikke har haft dækkende dokumentation til at kunne fastslå, om LD har sikret sig det bedst mulige afkast ved stiftelsen af LDE 1.

12 INTRODUKTION OG RESULTATER 3 Der var en mulig interessekonflikt hos direktionen i forbindelse med etableringen af LDE 1. Finanstilsynet har vurderet, at i en situation som den foreliggende, hvor den administrerende direktør kan have en personlig interesse i udfaldet af en beslutning, skal bestyrelsen stille skærpede krav til de oplysninger, som danner grundlaget for bestyrelsens beslutning. Dette er Rigsrevisionen enig i. I fortsættelse heraf finder Rigsrevisionen, at bestyrelsen ikke burde have ladet direktionen fremlægge beslutningsgrundlaget og deltage i drøftelserne, fordi der ikke må kunne sås tvivl om habiliteten hos direktionen. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet fremover vil styrke sit tilsyn med LD ved at følge fondens generelle udvikling og resultater, herunder vurdere, om LD s afkast er tilfredsstillende. Beskæftigelsesministeren bør overveje, om reglerne for midlernes forvaltning er tilstrækkeligt klare, herunder reglerne for LD s etablering af dattervirksomheder. Beskæftigelsesministeriet bør under sit løbende tilsyn vurdere, om LD lever op til lovens hensigt, herunder om bestyrelsen har tilstræbt bedst mulige afkast. Beskæftigelsesministeriet bør selv foretage en vurdering af, om fondens afkast er tilfredsstillende for kontohaverne. LD mener, at dattervirksomheder kan betragtes som almindelige porteføljeinvesteringer, når ejerforholdene ændres. Beskæftigelsesministeriet har iværksat en analyse af det regelsæt, der gælder for LD. Ministeriets analyse er endnu ikke færdig. Efter Rigsrevisionens opfattelse bør Beskæftigelsesministeriet overveje at klargøre reglerne om midlernes forvaltning og anbringelse efter at have vurderet konsekvenserne af LD s anvendelse og fortolkning af loven. Rigsrevisionen anbefaler, at Beskæftigelsesministeriet fastlægger en strategi for afviklingen af fonden frem mod Dette bør ske, inden formuen kommer under en størrelse, hvor det ikke længere kan betale sig for LD at have egen administration, for at efterleve lovens krav om bedst mulige afkast til kontohaverne og under hensynet til lige behandling af kontohaverne.

13 4 INDLEDNING II. Indledning A. Baggrund for undersøgelsen 6. Denne beretning handler om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). 7. Pressen skrev i 2006 om LD s værdiansættelse af aktiver, der skulle overføres til kapitalfonden LDE 1. Det blev bl.a. fremført, at prisen for enkelte selskaber i LD s portefølje var sat for lavt, samt at der var usikkerhed omkring enkelte selskabers værdi, idet disse var under salg. En kapitalfond er en virksomhed, der investerer i hovedsageligt unoterede aktier med det formål at sælge dem videre inden for en årrække. Investorerne er som oftest institutionelle investorer. Kapitalfondene fungerer typisk ved, at investorerne giver et investeringstilsagn, som betyder, at de senere skal skyde penge i selskabet, når der foretages en investering. 8. Rigsrevisionen har derfor fundet det væsentligt at gennemføre en undersøgelse af LD s økonomiske resultater i perioden , etableringen af LD s kapitalfonde, særligt LDE 1, og Beskæftigelsesministeriets tilsyn med LD. LD s etablering og lovgrundlaget 9. De fleste lønmodtagere fik frem til 1979 automatisk dyrtidsreguleret deres løn, hver gang prisniveauet steg. Folketinget vedtog ved augustforliget i 1976, at de ekstra dyrtidsportioner ikke skulle udbetales som løn, men indefryses. Der blev på den baggrund indefrosset 2 dyrtidsportioner til en samlet værdi af 7,7 mia. kr. Beløbet blev i første omgang indsat i ATP. LD blev stiftet ved lov nr. 7 af 9. januar Det fremgår af loven, at opgaven for LD er at forvalte og udbetale de midler, som hidrører fra statens indbetalinger til ATP. De nævnte midler blev udskilt ved lovens ikrafttræden den 1. april 1980 og overført til LD, der blev organiseret som en selvejende institution. 10. LD s bestyrelse består af 21 medlemmer, hvoraf de 15 er identiske med lønmodtagerrepræsentanterne i repræsentantskabet for ATP, mens 6 udpeges af finansministeren for 3 år ad gangen. Bestyrelsens opgave er at forvalte midlerne i LD til størst mulig gavn for de berørte lønmodtagere, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. oktober Der skal ved midlernes placering tilstræbes en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt højest muligt afkast. Bestyrelsen skal således fastsætte nærmere bestemmelser om valutakursog renterisikoeksponering. Endvidere indeholder loven bestemmelser, som sætter grænser for, hvordan LD kan anbringe midler i obligationer, aktier, virksomheder mv. Fondens vedtægter fastsættes af beskæftigelsesministeren. 11. LD er oprettet i henhold til lov og er i princippet omfattet af både forvaltningsloven og offentlighedsloven.

14 INDLEDNING 5 Ændringen af loven i LD-loven blev ændret på væsentlige områder ved lov nr. 190 af 24. marts Lovændringen gav kontohaverne ret til at flytte deres indeståender til et andet pengeinstitut og ændrede regelgrundlaget om kapitalforvaltning for LD. Retten for den enkelte kontohaver til at flytte sit indestående over i et andet pensionsinstitut skulle give kontohaverne større indflydelse på placeringen og forvaltningen af deres pensionsmidler. Samtidig indførtes ændrede regler om kapitalforvaltningen. Det blev bestemt, at midlerne kan placeres i dattervirksomheder, som LD ejer helt eller delvist, og som har til formål at drive virksomhed omfattet af lov om finansiel virksomhed bortset fra pengeinstitut-, realkreditinstitut- og forsikringsvirksomhed. LD kan således etablere et fondsmæglerselskab eller et investeringsforvaltningsselskab og derved bevare og udnytte den viden og ekspertise, fx på området for investering i unoterede aktier og noterede aktier i mindre virksomheder, som fonden havde oparbejdet igennem mange år. Kontohavere og LD s organisation 13. Der var i 1980 ca. 2,5 mio. kontohavere i LD. I dag er der kun ca. 1 mio. Formuen er vokset fra 7,7 mia. kr. i 1980 til 59,8 mia. kr. i For hver lønmodtager, der var fuldtidsansat i perioden , indbetalte staten et beløb på kr. Dette beløb er for kontohavere, som ikke har valgt en af LD s investeringspuljer, vokset til kr. i Dette svarer til en årlig forretning på godt 11 %. Beløbet udbetales som en engangssum, når kontohaveren ønsker det, og efter at kontohaveren er fyldt 60 år. LD kan ikke optage nye kontohavere, og de nuværende kontohavere har ikke mulighed for at indskyde yderligere midler. LD har i perioden udbetalt eller overført midler svarende til ca. 38 mia. kr. Figur 1. LD s struktur LD Formue: 59,8 mia. kr. Fåmandsforeningen LD LD ejer 100 % Formue: 52,2 mia. kr. LD Basis LD ejer 100 % Formue: 7,6 mia. kr. LD Equity 1 K/S LD ejer ca. 76 % af egenkapitalen på 1,2 mia. kr. Øvrige aktiver LD ejer 100 % Formue: 6,4 mia. kr. FMS Holding A/S LD ejer 48,9 % af egenkapitalen på 0,1 mia. kr. FMS 04 FMS Holding A/S ejer 100 % LD Ejendomme A/S Formue: 0 mia. kr. LD Equity 2 K/S LD ejer ca. 16,8 % Formue: 3 mia. kr. Kilde: Rigsrevisionens opstilling på baggrund af LD s årsrapport for 2007, offentliggjort marts 2008.

15 6 INDLEDNING Fåmandsforeninger er foreninger, der ikke retter sig mod en videre kreds eller offentligheden, og som skal være godkendt af Finanstilsynet. Fåmandsforeninger kan modtage og anbringe midler i værdipapirer og investeringsforeninger under visse betingelser, der nærmere er beskrevet i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Figur 1 viser, at LD s formue er placeret i henholdsvis Fåmandsforeningen LD med 52,2 mia. kr. og i LD Basis med 7,6 mia. kr. LD Basis er ikke en juridisk enhed, men en intern betegnelse for en portefølje af investeringsaktiver, der lovgivningsmæssigt ikke kan placeres i en fåmandsforening. Det fremgår endvidere af figuren, at LD Basis indeholder kapitalfonden LDE 1 med 1,2 mia. kr. og øvrige aktiver med 6,4 mia. kr., herunder bl.a. dattervirksomhederne FMS Holding A/S og LD Ejendomme A/S. Rigsrevisionens undersøgelse har særligt handlet om LDE 1. Undersøgelsen har ikke omfattet LD Ejendomme A/S og Kommanditselskabet LD Equity 2 K/S (LDE 2). LDE 1 blev etableret i marts 2006, hvor LD overførte samtlige ikke-børsnoterede aktier inden for industri, handel og service samt en række mindre og relativt illikvide børsnoterede aktier til kapitalfonden. LD ejer 76 % af selskabet, mens andre investorer ejer de resterende 24 % af selskabet. I FMS Holding A/S er LD majoritetsejer med en andel på ca. 49 %, mens direktionen ejer ca. 8 % og medarbejderne ca. 14 %. LD har tillige investeret i en række kapitalfonde. LDE 2 blev etableret i maj Dette skete med kapitaltilsagn fra 19 danske investorer. LD s investeringstilsagn udgjorde 504 mio. kr., hvor LD i 2007 ejede ca. 17 % af selskabet, mens andre investorer ejede de resterende 83 % af selskabet. Kommanditselskab LD Equity 3 K/S (LDE 3) blev etableret i 2007 og arbejder med mindre danske vækstvirksomheder. FMS 04 yder investeringsrådgivning til bl.a. kapitalfondene. B. Undersøgelsens formål, afgrænsning og metode 14. Formålet med beretningen er at vurdere LD s virke, særligt efter ændringen af loven i Beretningen besvarer følgende spørgsmål: Er LD s resultater tilfredsstillende? Har LD handlet hensigtsmæssigt i forbindelse med etableringen af dattervirksomheden LDE 1? Har Beskæftigelsesministeriets tilsyn med LD været tilfredsstillende? 15. Beretningen handler om LD under Beskæftigelsesministeriets ressort. Rigsrevisionen har gennemført interviews med medarbejdere i Beskæftigelsesministeriet, Finanstilsynet, LD s direktion og formanden for LD. Herudover har Rigsrevisionen gennemgået relevante sager i ministeriet vedrørende ministeriets arbejde med ændringen af loven om LD i og sager om ministeriets tilsyn mv. Desuden har Rigsrevisionen gennemgået love, bekendtgørelser, materiale fra LD, herunder materiale til LD s bestyrelse, og Finanstilsynets rapportering til beskæftigelsesministeren om dets resultater af de gennemførte tilsyn i perioden. Rigsrevisionen har anmodet en juridisk ekspert i selskabsret om at besvare en række spørgsmål vedrørende LD s etablering og virke. Ekspertens svar og bemærkninger om bl.a. selvejende institutioner og kapitalfonde indgår i de enkelte kapitler i beretningen. 16. Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen af egen drift i juni Beretningen har i udkast været forelagt Beskæftigelsesministeriet og Finanstilsynet, hvis bemærkninger er indarbejdet i beretningen. Beskæftigelsesministeriet har indhentet LD s kommentarer, som indgår i ministeriets besvarelse.

16 LD S RESULTATER 7 III. LD s resultater RIGSREVISIONENS BEMÆRKNINGER LD s økonomiske resultater har været tilfredsstillende. LD s afkast er bedre end gennemsnittet af andre kapitalforvalteres, og omkostninger til kontoadministration er mindre end andre kapitalforvalteres. Kontohaverne har derfor fået en rimelig forrentning af deres indestående. Denne vurdering er baseret på: LD s afkast af investeringerne ligger over gennemsnittet for alle kapitalforvaltere, men under de bedste afkast hos arbejdsmarkedspensionerne. LD s omkostninger til kontoadministration ligger betydeligt under gennemsnittet for andre kapitalforvaltere. Rigsrevisionen har ikke kunnet sammenligne LD s omkostninger på investeringsområdet med andre kapitalforvalteres, da der mangler oplysninger. A. LD s afkast 17. Rigsrevisionen har undersøgt, hvordan LD s afkast af investeringerne har været i forhold til andre kapitalforvaltere, og om afkastet er blevet forringet siden Rigsrevisionen har sammenlignet LD s afkast med både kommercielle selskaber og arbejdsmarkedspensioner. Alle kontohavere kan flytte deres indestående til et kommercielt selskab, hvorimod kun medlemmer af en pensionsordning kan flytte deres indestående til en arbejdsmarkedspension. Rigsrevisionen har sammenlignet LD s afkast med gennemsnittet hos kommercielle selskaber og arbejdsmarkedspensioner. Rigsrevisionen har tillige vist resultatet for det selskab, som havde det højeste og det laveste afkast i perioden og i perioden ATP, som umiddelbart ligner LD mest, indgår også i sammenligningen. 18. Tabel 1 viser afkast før pensionsafkastskat fra forskellige kapitalforvaltere i perioden og i perioden

17 8 LD S RESULTATER Tabel 1. Afkast i perioden og i perioden (%) LD 8,5 12,9 ATP 8,0 13,2 Kommercielle selskaber: Gennemsnit 7,5 8,9 Maksimum 9,1 11,4 Minimum 5,8 7,2 Arbejdsmarkedspensioner: Gennemsnit 7,7 10,7 Maksimum 10,0 13,7 Minimum 5,9 6,8 Kilde: LD s undersøgelse af afkast sammenholdt med øvrige kapitalforvalteres. Det fremgår af tabel 1, at LD s afkast ligger over det afkast, som de kommercielle selskaber og arbejdsmarkedspensionerne i gennemsnit har opnået, både i hele perioden og i de sidste 3 år. LD s afkast ligger under det bedste afkast blandt de kommercielle selskaber og arbejdsmarkedspensionerne for hele perioden. Rigsrevisionen konstaterer endvidere, at LD s afkast er forbedret væsentligt i de sidste 3 år sammenlignet med hele perioden. 19. Det er Rigsrevisionens vurdering, at LD s afkast af investeringerne ligger over gennemsnittet for alle kapitalforvaltere, men under de bedste afkast hos arbejdsmarkedspensionerne. LD s afkast er højt, også efter lovændringen i 2004, og på niveau med andre kapitalforvaltere. B. LD s omkostninger 20. Rigsrevisionen har undersøgt LD s omkostninger til administration, hvis størrelse har interesse, fordi omkostningerne fragår i kontohavernes indestående. Rigsrevisionen har således sammenholdt LD s omkostninger til kontoadministration i perioden og i perioden med andre kapitalforvalteres. 21. Tabel 2 viser omkostninger til kontoadministration hos de kapitalforvaltere, som indgår i sammenligningen af afkast.

18 LD S RESULTATER 9 Tabel 2. Omkostninger til administration i perioden og i perioden (%) LD 0,1 0,1 ATP 0,0 0,0 Kommercielle selskaber: Gennemsnit 0,8 0,8 Maksimum 1,7 1,9 Minimum 0,4 0,4 Arbejdsmarkedspensioner: Gennemsnit 0,4 0,3 Maksimum 2,1 1,1 Minimum 0,1 0,1 Kilde: LD s undersøgelse af afkast sammenholdt med øvrige kapitalforvalteres. Det fremgår af tabel 2, at LD s omkostninger til kontoadministration ligger betydeligt under gennemsnittet og er på samme niveau som de bedste arbejdsmarkedspensioner, både i hele perioden og i de sidste 3 år. 22. Rigsrevisionen har ønsket at belyse de samlede omkostninger, hvilket også omfatter omkostninger knyttet til investeringsarbejdet. Rigsrevisionen skal understrege, at disse omkostninger ikke indgår i sammenligningen, da der ikke findes nyere opgørelser heraf. LD har oplyst, at fonden i 2005 lå midt i feltet af de 10 selskaber, som havde den laveste omkostningsprocent. LD har videre oplyst, at disse omkostninger udgjorde 0,12 % af de gennemsnitlige investeringsaktiver i Det er Rigsrevisionens vurdering, at LD s omkostninger til kontoadministration ligger betydeligt under gennemsnittet for andre kapitalforvaltere. Rigsrevisionen har ikke kunnet sammenligne LD s omkostninger på investeringsområdet med andre kapitalforvalteres, da der mangler oplysninger.

19 10 ETABLERINGEN AF KAPITALFONDEN LDE 1 IV. Etableringen af kapitalfonden LDE 1 RIGSREVISIONENS BEMÆRKNINGER LD s bestyrelse har ikke handlet hensigtsmæssigt i forbindelse med etableringen af dattervirksomheden LDE 1. Rigsrevisionen har herved lagt vægt på, at LD ikke sikrede sig hele gevinsten ved et videresalg af 3 selskaber, og at bestyrelsen ikke stillede skærpede krav til de oplysninger, som dannede grundlaget for bestyrelsens beslutning om stiftelsen af LDE 1. Denne vurdering er baseret på: LD etablerede efter lovændringen i 2004 kapitalfonden LDE 1 for at skabe en tilstrækkelig likviditet til at imødegå en forventet flytning af indestående midler til andre kapitalforvaltere. LD behøvede dog ikke at etablere LDE 1 i marts 2006 af hensyn til likviditeten, dels fordi omfanget af flytninger viste en nedadgående tendens, dels fordi LD havde store likvide beholdninger i forskellige pengeinstitutter. Værdien af aktiverne, der skulle overføres til LDE 1, blev fastsat ud fra almindeligt anerkendte vurderingsmetoder. LD har fået foretaget en uvildig vurdering af et revisionsfirma og har tillige fået ajourført vurderingen til det aktuelle salgstidspunkt. Rigsrevisionen finder, at bestyrelsen burde have reageret på forskellen på 407 mio. kr. mellem den uvildige vurdering og prisindikationen for 3 konkrete selskaber, fx ved at hele gevinsten ved et videresalg af selskaberne skulle tilfalde LD. Rigsrevisionen har beregnet, at LD hermed gav afkald på et merprovenu på ca. 65 mio. kr., fordi hele gevinsten ikke tilfaldt LD. Beskæftigelsesministeriet har bemærket, at LD efter det for ministeriet forelagte ikke ses at have gennemført en analyse af, om den foretagne disposition var til størst mulig gavn for kontohaverne. Ministeriet finder dog ikke, at det ud fra de givne oplysninger kan konkluderes, at et bedre resultat i alle tilfælde kunne være opnået. Finanstilsynet har påtalt, at bestyrelsen for LD ikke har haft dækkende dokumentation til at kunne fastslå, om LD har sikret sig det bedst mulige afkast ved stiftelsen af LDE 1.

20 ETABLERINGEN AF KAPITALFONDEN LDE 1 11 Der var en mulig interessekonflikt hos direktionen i forbindelse med etableringen af LDE 1. Finanstilsynet har vurderet, at i en situation som den foreliggende, hvor den administrerende direktør kan have en personlig interesse i udfaldet af en beslutning, skal bestyrelsen stille skærpede krav til de oplysninger, som danner grundlaget for bestyrelsens beslutning. Dette er Rigsrevisionen enig i. I fortsættelse heraf finder Rigsrevisionen, at bestyrelsen ikke burde have ladet direktionen fremlægge beslutningsgrundlaget og deltage i drøftelserne, fordi der ikke må kunne sås tvivl om habiliteten hos direktionen. A. Baggrunden for etableringen af LDE Rigsrevisionen har undersøgt, hvad der var årsagen til etableringen, for at vurdere om det var nødvendigt for LD at etablere LDE 1 i LD har oplyst, at det var nødvendigt at etablere LDE 1 for at have tilstrækkelig likviditet, hvis kontohaverne flyttede deres indestående til andre kapitalforvaltere. Fonden ville hermed undgå at blive tvunget til at sælge unoterede aktier og langsomt omsættelige værdipapirer på uhensigtsmæssige tidspunkter, hvilket fonden mente kunne føre til ugunstige priser. LD har videre anført, at etableringen af LDE 1 var en integreret del af den samlede strategi for LD som en følge af lovændringen i Formuen skulle tilpasses for at skaffe likviditet og for at reducere risikoen for tab. 26. LD gennemførte i 2003 en undersøgelse, der viste, at ca. 7 % af kontohaverne straks ville flytte deres indestående, og ca. 18 % af kontohaverne ville flytte, hvis der ikke var økonomiske fordele ved at blive i fonden. I alt 25 % eller ca kontohavere forventedes således inden for et meget kort tidsrum at flytte deres indestående. 27. LD har oplyst, at undersøgelsen fra 2003 var det eneste faktuelle grundlag, der var til stede, og at ledelsen i fonden ikke kunne afvente, at kontohaverne eventuelt flyttede deres indestående. Da det kan tage mere end 1 år at afhænde betydelige poster af unoterede aktier, besluttede bestyrelsen at skabe øget likviditet, før fonden vidste, hvor mange der ville flytte. Fonden tog således skridt til at etablere et selskab, hvorfra andele skulle sælges til andre investorer. 28. Rigsrevisionen bemærker, at såfremt LD med henblik på at skabe tilstrækkelig likviditet udelukkende havde solgt ud af de børsnoterede værdipapirer mv., der udgjorde 95 % af LD s samlede portefølje, så ville andelen af unoterede aktier stige fra 5 % til 6,66 % 1). Forud for etableringen af LDE 1 havde bestyrelsen udarbejdet en ny prognose for flytningernes omfang. LD forventede herefter, at ca kontohavere i 2006 ville flytte deres indestående. Andelen af unoterede aktier vil herefter stige til 5,56 %. 1) Efter flytning af indestående hos 25 % af kontohaverne vil der være 70 % af de børsnoterede værdipapirer tilbage. De unoterede aktiers andel af porteføljen udgør herefter 5/75 eller 6,66 %.

21 12 ETABLERINGEN AF KAPITALFONDEN LDE 1 Rigsrevisionen konstaterer, at bestyrelsen havde besluttet, at investeringsrammen for unoterede aktier i 2006 skulle ligge mellem 2 % og 6 % af formuen. Efter Rigsrevisionens opfattelse ville en midlertidig forhøjelse af andelen af unoterede aktier således ligge inden for det interval, som LD ville operere i. 29. I december 2004 havde bestyrelsen skønnet, at ca kontohavere ville flytte deres indestående. Efterfølgende blev prognosen som nævnt ændret, så skønnet var på kontohavere. Forøgelsen skyldes, at flytningerne i 2005 først kom i gang mod slutningen af året. LD s opgørelser for marts 2006 viste, at flytningerne lå lidt over prognosen med en klar nedadgående tendens. LD kunne således konstatere, at forholdsvis få kontohavere udnyttede muligheden for flytning, hvorfor behovet for likviditet ikke var så stort, som LD havde frygtet. Rigsrevisionen bemærker, at beskæftigelsesministeren i særlige situationer kan forlænge fristen på 3 måneder for overflytning af indestående til en anden kapitalforvalter. Dette kan fx være aktuelt, hvis antallet af flytteanmodninger i givet fald vil tvinge LD til at realisere aktiver så hurtigt, at det vil medføre uforholdsmæssigt store tab. 30. LD har oplyst, at fonden for 2006 havde budgetteret med, at de samlede udbetalinger, overflytninger og skat ville udgøre 9,8 mia. kr. Dette beløb skulle fremskaffes via renter og udbytter m.m. på ca. 3 mia. kr. samt ved salg af aktier på ca. 7 mia. kr. I perioden solgte LD netto i gennemsnit aktier for 6,4 mia. kr., hvoraf unoterede aktier udgjorde godt 200 mio. kr. LD har videre oplyst, at den kontante beholdning normalt udgør ½-1 mia. kr., placeret på aftalekonti. 31. Undersøgelsen har vist, at LD efter lovændringen i 2004 etablerede kapitalfonden LDE 1 for at skabe en tilstrækkelig likviditet til at imødegå en forventet flytning af indestående midler til andre kapitalforvaltere. Det er dog Rigsrevisionens vurdering, at LD ikke behøvede at etablere LDE 1 i marts 2006 af hensyn til likviditeten, dels fordi omfanget af flytninger viste en nedadgående tendens, dels fordi LD havde store likvide beholdninger i forskellige pengeinstitutter. B. Værdiansættelsen af LD s aktiver, der skulle indgå i LDE Rigsrevisionen har undersøgt, om værdien af aktiver, 23 unoterede og 11 børsnoterede selskaber, der skulle overføres til LDE 1, blev fastsat ud fra et objektivt grundlag. 33. Pressen skrev ultimo 2006 om LD s værdiansættelse af aktiverne, der skulle overføres til LDE 1. Det blev bl.a. fremført, at prisen for enkelte selskaber i LD s portefølje var sat for lavt, samt at der var usikkerhed om enkelte selskabers værdi, idet disse var under salg. 34. LD s bestyrelse bad i maj 2005 corporate finance-afdelingen i et statsautoriseret revisionsfirma om at værdisætte aktiverne, der skulle overføres. Fonden ville efterfølgende benytte værdierne ved forhandlingerne med andre kapitalforvaltere ved salget af andele i LDE 1. Værdien af de børsnoterede aktier blev fastsat ved at benytte børskurserne beregnet ud fra 30 dages glidende gennemsnit. Dette gav som resultat, at disse aktier havde en værdi på ca. 1,2 mia. kr. For de unoterede aktier blev værdien fastsat på baggrund af en beregning af virksomhedens egenkapital. Revisionsfirmaet afleverede i juni 2005 resultatet af værdiansættelsen af porteføljen for de unoterede aktier, som blev sat til mio. kr. Den samlede værdi af porteføljen var derfor på ca. 2,3 mia. kr. 35. Rigsrevisionen har gennemgået 4 af revisionsfirmaets værdiansættelser af unoterede aktier. Værdien af egenkapitalen blev opgjort ved beregning af nutidsværdien af den fremtidige indtjening med anvendelse af en rentefod fastsat individuelt for hvert selskab. Vær-

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008 Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Maj 2008 BERETNING OM LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 20 Offentligt LDs fremtid og udfordringer Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Agenda LDs historie Medlemmer LDs omdannelse og fremtid

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Konkurrencemæssig vurdering af lovforslag om ændring af lov om ATP

Konkurrencemæssig vurdering af lovforslag om ændring af lov om ATP 09-02-2011 TIF 4/0102-0200-1170 /JKM Konkurrencemæssig vurdering af lovforslag om ændring af lov om ATP Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet bad den 15. januar 2011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Kendelse af 13. maj 1998. 97-36.837. Dyrtidsfondens aktier i et nu børsnoteret selskab var fortsat omfattet af 1% investeringsloftet for aktiviteter vedrørende forskning og udvikling.lov om Lønmodtagernes

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø Pr. mail: Pia Andersen, pia@ftnet.dk Ulla Brøns Petersen, ubp@ftnet.dk Anna Lærke Kraft, alk@ftnet.dk. Dato: 3. juni 2013 Deres ref.: Vores

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 2011-038-0075

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere