Kulturel oprustning? Kulturel oprustning? Copenhagen working papers on design // 2007 // no. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturel oprustning? Kulturel oprustning? Copenhagen working papers on design // 2007 // no. 4"

Transkript

1 Kulturel oprustning? Kulturel oprustning? Copenhagen working papers on design // 2007 // no. 4 Kulturel oprustning? Om den kulturalistiske drejning i dannelse og politik Karen Lisa G. Salamon // Antropolog, ph.d. & mag.scient., lektor // Center for Designforskning // Danmarks Designskole // 2007 ISBN side 1

2 Karen Lisa G. Salamon // Copenhagen working papers on design // 2007 // no.4 Kulturel oprustning? Om den kulturalistiske drejning i dannelse og politik Karen Lisa Goldschmidt Salamon, artikel version af oplæg holdt ved Sandbjerg Seminaret Identitet eller metamorfose - Kanoniseringen og dens æstetiske konsekvenserfor arkitektur, by- og landskabsplanlægning, april Karen Lisa G. Salamon // Antropolog, ph.d. & mag.scient., lektor // Center for Designforskning // Danmarks Designskole // 2007 Ved det Konservative Landsråd i 2005 holdt kulturminister Brian Mikkelsen en tale. Den var optakt til en Kulturkanon som udkom primo Jeg præsenterer her et forholdsvis langt citat fra Mikkelsens tale, fordi den ikke alene lancerer Kulturkanonen, men også en række af de temaer der karakteriserer den kulturalistiske drejning, som jeg gerne vil diskutere. Ministerens tale benytter kulturen i flere betydninger, også til at dække områder der tidligere ikke blev opfattet som kulturelle: [...] Den borgerlige regering har nu haft magten i fire år. Og i den periode har vi gennemført en kultur- og værdikamp, der fuldstændig har ændret den politiske debat herhjemme.[...] Vi er også gået til kamp imod den multikulturelle ideologi, der siger, at alt er lige godt. Fordi hvis alt er lige godt, så er alt ligegyldigt. Og det vil vi ikke acceptere. En middelalderlig muslimsk kultur bliver aldrig lige så gyldig herhjemme som den danske kultur, der nu engang er groet frem på det stykke gamle jord, der ligger mellem Skagen og Gedser og mellem Dueodde og Blåvandshuk. Kultur- og værdikampen har nu raset i nogle år. Og jeg tror, vi kan konstatere at første halvleg er ved at være vundet. Det ser ud til, at de kulturradikale begynder at erkende, at deres storhedstid er slut. [...] Der er stadig mange slag, der skal slåes. Et af de vigtigste handler om den konfrontation, vi oplever, når indvandrere fra muslimske lande nægter at anerkende dansk kultur og europæiske normer. Midt i vores eget land er der ved at udvikle sig parallelsamfund, hvor minoriteter praktiserer deres middelalderlige normer og udemokratiske tankegange. Det kan vi ikke acceptere. Det er her, vi har kulturkampens nye front. Man kan så spørge: Hvilken rolle har den konservative kulturpolitik i denne kulturkamp. Så vil jeg svare: En meget stor rolle. Det er konservativ politik at styrke vores kendskab til kulturarven. For hvad er vi uden viden om vores fortid? Blot frit svævende atomer i et vægtløst univers. Kulturarven beriger os og styrker vores identitet som danske borgere i en tid, der er præget af globalisering og folkevandringer. Kulturel oprustning er den bedste vaccine mod udemokratiske strømninger i samfundet. [...] Vi har også sat et arbejde i gang med at udarbejde en national kulturkanon. Den skal være en gave til alle borgere her i landet - også til indvandrerne, der får en god adgang til de fælles referencerammer den danske kultur bygger på (Mikkelsen 2005a). Ud af talen kan jeg konkludere, at politisk kamp igen er blevet til kulturkamp. Men også andre temaer i talen vækker min særlige opmærksomhed som antropolog. Min interesse retter sig mod grundlæggende kulturelle og sociale mekanismer i dannelsen af identitetsformationer og juridisk-politiske råderum for kulturproduktion, herunder design og arkitektur. Skabelsen af en dansk Kulturkanon skal efter min mening ses i denne kontekst. Kulturbegrebet Vor omgang med kulturelle traditioner er (igen) blevet et politisk varmt og kontroversielt emne, hvilket reflekteres i kulturbegrebets prolifererende betydningsvarianter. Ministeren benytter således kulturbegrebet i en række betydninger, og netop denne flertydighed er værd at reflektere nærmere over. I talen fremstår kultur først og fremmest som en slags synonym for værdi eller ideologi. Det sker i omtalen af en kulturkamp med såvel kulturradikale som med indvandrere fra muslimske lande. En tilsvarende, men dog lidt anderledes betydning af kultur inddrages i kritikken af multikulturalisme, der implicit både fremstår i betydning af kulturrelativisme og af værdirelativisme, uden at der skelnes mellem disse to. Her er vel egentlig tale om en kulturforståelse, hvor et folks praksis og habitus aflæses som udtryk for et særligt ideologisk sindelag. Brian Mikkelsen benytter her kulturbegrebet til at betegne særlige udemokratiske tankegange i minoritære parallelsamfund, hvor manglende demokrati for Mikkelsen tilsyneladende er et spørgsmål om kulturelt præg. Denne kulturforståelse kan knyttes an til den næste brug af kulturbegrebet i talen, nemlig kulturbegrebet i essentialistisk forstand. Her er der tale om kultur som noget iboende og særligt for et folkeslag. Her nævnes den jordgroede danskhed, der klart er afsondret fra noget tilsvarende essentielt og iboende hos middelalderlig muslimsk kultur. Koblingen må tolkes i den retning, at dansk kultur, som er knyttet til den gamle danske jord, er iboende mere demokratisk end den kultur som forefindes hos indvandrerne fra de muslimske lande, der tilsvarende må være knyttet til den jord de er kommet fra. Endelig forstår Brian Mikkelsen kultur i en noget anderledes betydning, der dog er nærmere knyttet til hans ressort i Kulturministeriet. Her nævner han kulturarven, der fremstår i en betydning man kunne kalde fin-kulturel. Disse forskellige forståelser og anvendelser af begrebet kultur er kendt fra mange andre sammenhænge. Det er også velkendt, at de ikke klart defineres eller adskilles af brugerne. For mig er det en vigtig pointe, at den manglende adskillelse ikke stammer fra uklar tænkning, men faktisk er udtryk for en bestemt virkelighedsforståelse og et særligt ideologisk konglomerat. Her er tale om at et essentialistisk kulturbegreb kobles nært med forståelsen af kultur som både social habitus og politisk ideologi. Det underliggende ræsonnement lyder her, at et hver folkeslag er født med iboende træk, der naturligt bygger på deres oprindelsessted. De har hermed en indre tilbøjelighed til visse typer adfærd og tænkning, og disse vil følge dem på tværs af ydre påvirkninger så som migration. I kulturministerens tale er denne kultur- og samfundsforståelse nært knyttet til en særlig tro på fin-kulturen og den kulturelle dannelse som garanter for vedligeholdelsen ja, endog yderligere fremelskelse - af visse af disse iboende kulturelle træk. Forudsætningen for denne kulturforståelse er blandt andet, at kulturen betragtes som et artefakt, en essens eller på anden måde som en statisk størrelse der kan indfanges én gang side 2

3 Kulturel oprustning? for alle. Kultur kan i denne forståelse indfanges som et entydigt, normativt system svarende til en færdig tekst, der kan aflæses ved en forholdsvis enkel afkodning. I tråd hermed kan Brian Mikkelsen for eksempel anskue en kultur som mere eller mindre demokratisk, fordi den betegner en fast strukturel relation mellem samfundsinstitutioner og elementer. Denne type kultursyn er i sit udgangspunkt funktionalistisk, fordi det forudsætter at kultur primært er til for at være samfundsmekanismernes funktionsfremmende og harmoniserende bindemiddel eller stødpude. Netop fordi kulturen antages at være funktionel af natur, er det oplagt at tænke kultur som redskab til politisk og ideologisk forandring. Troen på en Kulturkanons potentialer og relevans skal altså begribes i lyset af den særlige kulturforståelse, der gives udtryk for ministerens brug af kulturbegrebet. Kulturalisme Men troen på en Kulturkanon handler ikke alene om en bestemt kulturforståelse, hvor kultur har funktion af politisk kampmiddel. Som Brian Mikkelsen selv nævner det, er den kulturelle bevidsthed vokset i takt med den globale migrations kulturmøder. Hvad han dog ikke nævner er den mindst lige så store påvirkning fra tiltagende transnationale frihandel og konkurrence. Økonomisk globalisering indebærer implikationer omkring nationalstaters suverænitet, og skaber tiltagende komplekse forhold omkring kulturel definitionsret og autoritet. Kulturmarkedets tiltagende betydning og konkurrencen mellem nationale kulturindustrier og ophavsretsdomæner spiller også en betydelig rolle. Det er særlig disse forhold jeg ønsker at belyse lidt nærmere her. Alt i alt er det altså min tese, at vi i disse år ser en kulturalisering af en række samfundsområder, der ellers ikke plejer at falde indenfor Kulturministeriets ressort. Denne kulturalisering tager afsæt i en bestemt ideologisk funderet kulturforståelse, som jeg kort har eksemplificeret med Brian Mikkelsens tale. Men den stammer i endnu højere grad fra visse forhold på verdensmarkedet, som har givet kultur status som økonomisk magtfaktor. Jeg vil nu forsøge at skitsere disse forhold, som jeg mener danner grundlag for den interesse, som er blevet Kulturkanonen til del. Med den kulturalistiske drejning, som vi i disse år bevidner på en række samfundsområder, er kultur ikke længere blot nationalstatslig arv, folkloristisk habitus eller personlig kompetence. Kultur er i høj grad også blevet en vare på et næsten globalt marked, og den er hermed vokset i betydning som privilegium og politisk instrument. Vi kan selvfølgelig diskutere, hvorvidt dette er noget nyt. Kulturkampe er i hvert fald set før. Men i min forstand er der tale om noget nyt, fordi vi her bevidner et voldsomt fokus på kulturens markedsværdi og heraf affødte politiske potentialer. Oplevelsesindustri Der er i disse år meget diskussion om nødvendigheden af at udvikle Danmark som videnssamfund med særlig satsning på serviceydelser, know-how og oplevelsesindustri. Det er i dag en udbredt teori, at vi befinder os i en post-industriel vidensøkonomi, hvor de gamle og dyre industrilande især skal leve af teknologisk og kulturelt sofistikeret innovation. Skal man tro socialteorierne og den toneangivende politiske diskurs, befinder vi os i et begivenhedssamfund med en oplevelsesøkonomi the experience economy (cf. Pine & Gilmore 1999 ; Lund et al. 2005; Löfgren & Willim 2005; Salamon 2005 a&b). Her handler det om at gøre mere eller mindre håndgribelig kultur omsættelig som økonomisk værdi. Samtidig er der i disse år et politisk pres for at kulturlivet og dannelsen i højere grad skal kunne eksistere på det frie markeds betingelser. Kulturelle begivenheder skal således også tjene økonomiske formål, og foregå i konkurrence med andre begivenheder på et kulturmarked under deregulering. Danmarks økonomiske vækst skal ifølge de toneangivende politikere, virksomhedsledere og interesseorganisationer skabes gennem højteknologiske produkter, nye opfindelser, serviceprodukter og kulturindustri. Der skal satses på brancher, hvor indtjeningsmulighederne er til stede trods et højt lønniveau. Regeringens tænketank Fremtidens Vækst sagde i 2005 direkte, at for at klare sig i den globale konkurrence skal Danmark producere viden i verdensklasse men uden at de offentlige udgifter dog måtte øges (Økonomi- og Erhvervsministeriet 2005). For at fremme dette mål samt skabe mere fri konkurrence på markedet, deregulerede regeringen en række offentlige virksomheder også indenfor kulturområdet. Den kulturalistiske drejning skal ses i denne kontekst: dels er kultur i den snævrere fin-kulturelle forstand blevet økonomisk vigtigere som industri. Samtidig er kultur også her i den bredere forstand som folkelig habitus - blevet politisk meget betydningsfuld. Alt imens visse former for kultur er blevet kommercielt og politisk vigtigere, udfases de dele af kulturarven, der hverken kan sælge kommercielt eller politisk. Her er det så, at Kulturkanonen kommer ind i billedet. En politisk sanktioneret kanon over bevaringsværdig kulturarv, kan både hæves over og samtidig påvirke det kommercielle kulturforbrug. Kanonprocessen indgår i en bredere tendens, hvor reguleringen af kulturelle udtryk er til debat. Udformningen af en Kanon bidrager til at fastslå en række kulturpolitiske dikta: den cementerer nødvendigheden af centraliseret regulering, måling og bedømmelse af kulturelle udtryk. Den sanktionerer at kulturpolitik er fordelingspolitik. Den bidrager til yderligere at naturalisere identitetspolitik og statslig kulturel definitionsret. Og den producerer privilegeret autenticitet. Hvad jeg nærmere mener med disse punkter, vil jeg komme tilbage til nedenfor. Alt i alt bekræfter skabelsen af en kulturel kanon den fortsatte relevans i at fastholde en politisk definitionsret over den nationale kulturarv, selv i tider hvor det frie marked er sat til at råde over kulturen. Det er i denne kontekst interessant, at det var en markedsliberalistisk regerings nationalkonservative minister, der så at sige kanoniserede den kulturelle kanonisering. side 3

4 Karen Lisa G. Salamon // Copenhagen working papers on design // 2007 // no.4 Kulturarv Kanoniseringen af kulturarv er dog som bekendt ikke en dansk opfindelse, og vor kanondiskussion står ikke alene. Også internationalt forsøges kulturarv defineret og beskyttet på forskellig vis. Der kører en løbende debat om regulering, privilegering, beskyttelse, bevarelse og især ejerskab til og råderet over kulturarv. Et eksempel på dette var et fransk forslag om en international konvention til beskyttelse af kulturel mangfoldighed, der i 2003 blev lanceret ved UNESCOs generalforsamling. Konventionsforslaget kunne opfattes som en støtte til minoritetskulturer, hvis kulturelle udtryk presses af globaliseringen. Torben Krogh, der deltog som formand for den danske UNESCO Nationalkommission, forklarede efterfølgende at konventionsforslaget havde vakt betænkeligheder hos amerikanerne, der frygtede at en sådan konvention kunne virke konkurrenceforvridende: Det er jo et emne, der handler om, hvordan man for eksempel gennem filmstøtte og kunstfonde bevarer en kulturel mangfoldighed. Men USA s største handelsvare er hele deres Hollywood-produktion, og derfor kæmper de generelt for at bevare et helt frit konkurrencemarked på dette område (UVM Presse 2003). Fra europæisk side fik beskyttelsen af forskellige nationalstaters og regioners særlige kulturarv også en politisk tolkning. Her så man på forslaget med positiv interesse, fordi det kunne bidrage til videreudvikling af økonomisk levedygtige, lokale kulturindustrier i Europa og i en række udviklingslande (eg. KOM(2003) 520 endelig:4). Kulturbeskyttelse er altså vanskelig eller umulig at holde fri af politiske og økonomiske strategier og interesser, uanset hvilken motivation den oprindelig måtte have haft. Kulturs værdi Visse kulturformer er mere værd end andre. Det udtrykte Brian Mikkelsen i sin tale, og det fremgår i en noget andet forstand også af de investeringer som pågår i kulturindustrien. Internationale konventioner om kulturbeskyttelse oprettes blandt andet for at undgå statslige overgreb mod minoritetskulturer. Dette forhold forekommer mindre relevant i en dansk kanon-debat. Alligevel behøver jeg blot at nævne Grønland samt en række regionale og indvandrede kulturformer i Danmark, for at tydeliggøre, at regulering af kulturarv og dertil hørende støtteordninger og regelsamlinger kan betinge nationalstaters skæve satsning på visse kulturtraditioner frem for andre. Selve definitionen af bevaringsværdig kulturarv vil i dette lys nødvendigvis altid være udtryk for politiske og værdibaserede domme. Definitionsretten over kulturarv påvirker den almene kulturelle bevidsthed og også synet på kulturstøtteordninger, fordi statslige instanser her udtrykker hvad der er bevaringsværdig og rigtig national kultur, og dermed bidrager til fremhævelsen af visse samfundsgruppers kulturelle udtryk og arv over andres. De kulturformer, som via statslige støtteordninger, konventioner om beskyttelse eller særlige kanoniske opgørelser defineres som særligt værdifulde bliver udsat for essentialisering og naturalisering gennem formalisering, og nogle gange også ratificering. Den officielle udvælgelse af visse kulturarvsformer som særligt danske eller nationalt betydende bidrager til en blåstempling af visse kulturudtryk frem for andre, men fastholder dem også i en monumental position, hvor de ligesom nationalsangen kommer til at fremstå som uforanderligt og essentielt danske. Dermed kommer disse kanonisk privilegerede kulturudtryk til at udgøre en selvfølgelig, indiskutabel forestilling om danskheden. Dette kan medføre kulturel fastfrysning, helliggørelse eller museumificering af disse kulturelle positioner og muligheder, alt imens andre kulturformer dømmes ude og negligeres af museer, kanoner og kulturstøtteordninger. En sådan proces gavner næppe den kulturelle mangfoldighed, eller for den sags skyld det frie kulturelle markedsvalg. Når Kulturministeriets Kulturkanon hævder, at give os referencepunkter og bevidsthed om, hvad der er særligt ved danskere og ved Danmark i en verden, der bliver mere og mere globaliseret, så er der tale om kulturkonservatisme og statslig regulering, der bidrager til at naturalisere og essentialisere det særlige ved danskheden, som her fremmanes (Kulturkontakten 2006:5). Denne type monumentalisering bidrager til at fastholde kulturen i bestemte positioner og betydningsforhold, der igen privilegerer visse samfundsgrupper frem for andre (Kirsch 2004). Disse privilegie-forhold virker tilbage på landets kulturindustri og den økonomiske værdi som kulturudtryk her tillægges. De kanonisk kulturelle værdier indgår i oplevelses- og kulturindustrien, og kan sandsynligvis sælges for langt højere priser end lignende kulturformer, der ikke har opnået monumental status. Udformningen af kulturelle kanoner kan derved få en indirekte regulativ virkning på det frie kulturmarked. Gennem reduktion af flertydig, kompleks kvalitet til en entydig kvantitativ prioritering, værdisættes kulturen via evalueringer og kanoner. Udstedelsen af en Kulturkanon bekræfter forestillingen om kulturens funktionalitet, og fastslår at der kan føres regnskab med kulturen. Den prioriterede opstilling af kulturelle monumenter gør det muligt at sammenligne og rangordne dem, og den flertydige kultur gøres hermed entydig. Kulturelle udtryks værdi kan hermed fastsættes i moralsk og i økonomisk forstand, og kan fungere vejledende for såvel politiske regulatorer som for kulturindustriens producenter og pr-folk. Eksistensen af en kulturel rangorden bekræfter forestillingen om, at kultur kan have en målbar værdi og optræde som egentlig markedsfaktor. Kultur på regnskab De herskende styringsformers tiltagende fokus på målbare effekter og entydig økonomisk prioritering nødvendiggør i disse år kvantificering af alt, typisk i form af nye regnskabs- og revisionssystemer indenfor blandt andet offentlig forvaltning, uddannelsessektor, museer, sundhed og forskning, og gennem krav om evaluering og lageropgørelse af alt hvad vi præsterer sammen og hver for sig (Miller 1994:2ff). Først når der er tal og rangordning på, bliver det muligt at prioritere økonomiske satsninger, herunder kulturpolitik. Kulturs effektskabelse og ydelse måles bedst, når den opdeles i afgrænselige enheder. Be- side 4

5 Kulturel oprustning? givenheds-tendensen indenfor kulturlivet handler i høj grad handler om dette, fordi enkeltstående kulturbegivenheder kan koncentreres i tid og rum, rangordnes, synliggøres, vurderes og sælges stykvis. De kan have nyhedsværdi, fyres af, og efterbehandles i form af afsluttede evalueringer. Lanceringen af Kulturkanonen fungerer i den forstand også som kulturbegivenhed ligesom Kulturnatten og en række opsigtsvækkende udstillinger og filmsatsninger, der er klassificérbare som begivenheder afgrænset i tid og rum. Dermed kan de måles og budgetteres. Det kan afgøres om de har solgt godt og har haft effekt i form af antal (betalende) tilskuere, mængde medieomtale, antal tilrejsende turister, priser ved internationale festivaler eller måske endda potentielle stemmer i meningsmålingsundersøgelserne. Målbar kultur særlig som events kan give resultater på bundlinjen, der batter politisk og i budgetmæssig praksis. Branded kultur Kravet om entydighed og målbarhed på kulturområdet forekommer måske at stå i kontrast til min påstand om politikkens kulturelle drejning. Jeg mener imidlertid at de hænger sammen og er to sider af samme mønt. Den diffuse og flertydige kulturarv får sin betydning og bytteværdi fordi den meget føjeligt kan omgøres til målbart omsættelige vurderingspoints, salgbare kulturprodukter og målbare kulturbegivenheder i form af events eller Kanoner. Men samtidig får entydig og kvantitativ økonomi og målstyring betydning i samspillet med kulturen, fordi den bliver formidlet som kvalitative effekter. Politikernes brug af kulturen som kampmiddel er udtryk herfor, og presser kulturen i stadig mere funktionel retning. Kultur forventes i dag at være økonomisk rentabel, og evalueres som potentiel finansiel værdi. Dette gælder også i tiltagende grad for områder, der tidligere blev betragtet som hævet over økonomiske overvejelser. I tråd hermed er det efterhånden blevet umuligt at skelne mellem kulturarv og branded identitet, så som iscenesatte fortællinger. Den iscenesatte varemærke-fritid kan i dag være vanskelig at skelne fra andre typer ikke-kommerciel kulturarv, og man kan diskutere om det giver mening at forsøge (Julier 2004:146). Unge kommunikationsog reklamebureauer spiller netop på dette forhold, når de opløser grænsen mellem reklame og spillefilm eller mellem fest og købsdemonstration. I dag er det tiltagende vanskeligt at skelne mellem forbrugsrum, fritidsrum og andre typer kulturelle rum (op.cit.;lefebvre 1995). Et besøg på et museum kan ende med en købsoplevelse i museumsbutikken, hvorved museet bliver vanskeligt at skelne fra de moderne købecentre og mærkevare-butikker, der også inddrager edu-tainment, gratis kulturbegivenheder og iscenesat kulturarv - såkaldt retail-tainment. Disse iscenesatte og kommercielt motiverede kulturuniverser, kulturmonumenter, kulturoplevelser og kulturbegivenheder, kan i dagens markedsbaserede samfund være vanskelige eller måske umulige at skelne fra dén kulturarv, som vi forestiller os må være naturligt og ukommercielt opstået (selvom vi jo godt ved, at også en god del af denne naturlige kulturarv har været nøje planlagt, for eksempel i forbindelse med nationalstatens cementering). Vi må erkende at kulturlivet i dag er gennemsyret af kommerciel tænkning og regnskabspraksis om dette så er af nød eller lyst. Kulturkanonens fremkomst bør ses i denne kontekst, og som udtryk for en tilsvarende opløsning af grænserne mellem politik, kultur og marked. Flertydig eller entydig Der er for mig at se et paradoks i, at kulturpolitikken forsøger at bevare kultur gennem kanonisering, fastfrysning og udødeliggørelse, når kulturarv netop ofte bevares i kraft af sin flertydige, foranderlige uhåndgribelighed. Det er i antropologien ofte diskuteret, at kultur netop bevæger sig og forandres fra generation til generation og fra gruppe til gruppe, men alligevel kan opfattes som det samme og som noget evigt og konstant af næste generation eller gruppe (cf. Wagner 1975). Først i det øjeblik en kulturarv omsættes til at være monument eller fastfryses som en slags folklore, kan den tilsyneladende få svært ved at overleve hos næste generation, fordi den forekommer støvet. Moderne markedsforbrug kræver netop hele tiden nyt, og lægger op til kultur i form af moderne begærsobjekter og kulturevents. I det øjeblik kulturarven gøres til en sådan målbar arv, kan den synliggøres som arv og omsættes. Men den kan også snart gå af mode. Måske er det sådan, at netop det uhåndgribelige og ustabile ved kulturen, der gør den vanskeligt omsættelig, samtidig er dens styrke og kan give den længere betydning og varighed. Så længe kulturen holdes flydende og luftig, kan den forekomme relevant og tilpasses de givne omstændigheder i tid og sted. Set fra et renhedssøgende og essenstænkende kulturperspektiv er der selvfølgelig risici ved ikke at gøre kulturarven monumental og formfast. Udover den ringe økonomiske omsættelighed og dermed værdi, er der også risiko for kulturel synkretisme altså opblanding med andre kulturarvs-traditioner. Og der er selvfølgelig fare for kulturtab. Mange etnografer vil dog samtidig mene at forandring har været menneskelig kulturudviklings drivkraft altid, og at opblanding faktisk ikke kan undgås uanset hvor meget man forsøger (Clifford 1988). Men selvom opblanding ikke kan og næppe bør undgås, så kan man selvfølgelig forsøge at styre dens karakter i en vis udstrækning. Velkendte stærkt styrede opblandingssituationer er koloniseringen, det juridiske forbud, den fysiske undertrykkelse og den politiske overtagelse samt disses kulturelle konsekvenser. Mindre diskuterede opblandingssituationer er overtagelse gennem opkøb, kommercialisering og deregulering. Ved at fjerne fortidens monumenter kan man indføre glemslen strategisk og målrettet som et styringsredskab. Kulturens håndgribelighed som skrift, palads eller statue gør den mere robust mod glemsel. Kanonisering er også en sådan form for monumentalisering. side 5

6 Karen Lisa G. Salamon // Copenhagen working papers on design // 2007 // no.4 Identitetsfortællinger Kanonisering af bestemte træk ved kulturel gruppeidentitet handler også om fortælling og identitetsfremstilling. Bevidst skabelse og spredning af gode historier blev anerkendt som et meget overbevisende reklamemiddel, både internt og eksternt for en virksomhed. Den narrative tendens indgår også i et endnu nyere marketingsmiddel: Viral Marketing. Her er ifølge en e-marketingskonsulent tale om [...] enhver strategi, som tilskynder enkeltpersoner til at videregive beskeder til andre, hvorved opstår et potentiale for eksponentiel vækst i budskabets synlighed og indflydelse. Ligesom viruser, benytter sådanne strategier sig med fordel af hastig mangfoldiggørelse for at udbrede budskabet til tusinder til millioner. (Wilson 2005, min oversættelse fra engelsk). Efter min opfattelse, indgår både narrativ og viral marketing i Kanonproduktionen, og det fortællende kan måske indlemmes i den kulturalistiske drejning. Aktierne stiger, hvis man kan fortælle en god historie om virksomhedens værdi. Grænsen mellem kulturelt udtryk og strategisk kommunikation bliver hermed vanskelig at fastslå. Kommercielle fortællinger i form af kommercielt iscenesatte mediebegivenheder med product placements udgør i dag en meget stor andel af populærkulturen, særlig blandt de yngre generationer. Kan vi forestille os, at en reklamestander eller marketingkampagne bliver en del af Kulturkanonen i 2026, ligesom Egmonts Anders And & Co (siden 1949) blev det i 2006? Kan det interaktive computerspil SIMS, - der i dag indgår nærmest organisk i yngre kvinders og pigers sociale begrebsunivers, og i høj grad handler om at skabe virtuelle rum, bygninger og indredningsmiiljøer, og siges at påvirke de unges indretningssmag og også er udgangspunkt for dannelsen af særlige netbårne brugermiljøer kan det betragtes som en del af den fælles kulturarv (Kline et al. 2003)? Hvorom alting er, må hele processen omkring Kulturkanonen opfattes i lys af identitetspolitiske fortællinger der skal fremmane og fastholde en særlig forståelse af danskhed og af kulturens rolle heri. Opstillingen af kulturelle udtryk på liste er en fortælling, der fungerer godt i regnskabernes tid. Kanonen er en god historie, der måske kan værdiforøge dansk kulturindustri og bidrage til dens markedsføring på viral vis ligesom det skete for oplevelsesindustriens dogme-film. Kulturens tilgængelighed Kulturens tiltagende markedsrelevans kan trække kulturpolitikken i flere retninger. På den ene side er der en interesse for at kunne tage patent på unik kultur, for selektivt at determinere og beskytte den som folkelig identitetsreference og for at kunne sælge den som særligt brand. På den anden side er der samtidig ønsker om frit at kunne låne kulturelle udtryk hos andre og øge frihandelen på kulturområdet. Det franske forslag om en UNESCO konvention til beskyttelse af kulturel mangfoldighed var et eksempel på denne konflikt. Også Brian Mikkelsens tale berører disse temaer. Kulturområdet er i disse år arena for meget betydningsfulde politiske og økonomiske kampe. Mens multinationale firmaer, nationale regeringer og visse kulturelle interessegrupper arbejder for kulturudtrykkenes sikring og kommercielle beskyttelse, arbejder andre politiske og kulturelle grupper for at gøre kulturarven mere tilgængelig og bevægelig, gennem fri kulturudveksling og en ikke-kommerciel, Open Source informationsstrøm. Det er ikke kun nationale regeringer og store virksomheder som Microsoft der kæmper for retten til monopol på og beskyttelse af visse kulturelle udtryk. En række indfødte og tidligere koloniserede folk har rejst krav om tilbageførsel af deres materielle kulturarv fra museer hos de tidligere kolonisatorer, og visse indfødte grupperinger har stillet krav om beskyttelsen af særlig kulturel viden og ritualer. Disse sager tydeliggør kulturens flertydighed og politiske labilitet. For hvad vil det sige at beskytte kulturelle udtryk? Hvem har retten til eventuelt at kopiere dem og sælge dem? Kan hele folk eller grupper besidde denne ret, og hvordan forvaltes den da? Kan retten overføres til nye generationer? Har kultur i det hele taget en ophavsretslig status, og i så fald hvilken? (Brown 2003). Hvordan fastslås et sådant kulturelt ejerskab? Kan det overhovedet gøres på neutral grund? Og hvad bliver da konsekvenserne i den markedsbaserede økonomi, der i dag dominerer kulturlivet i vor del af verden? Disse diskussioner og problemstillinger indebærer at forvaltningen af kulturarv ikke blot kan anskues som et kulturelt og æstetisk anliggende. Som nævnt er der også tale om stærke økonomiske og politiske interesser i forvaltningen af folks identitet og innovation. Alle disse forhold peger i retning af en juridisk problemstilling af internationalt format, og vi kommer helt sikkert til at høre mere til konventioner og internationale aftaler om kulturelle rettigheder og kulturarv i de kommende år. Kulturens ejerskab Kan man eje et ornament, en form, en farve, en lyd, et ord eller en sætning? Det kan man som bekendt, men patenteringsprocessen er krævende, dyr og vanskelig. Man kan også nøjes med at hævde ophavsret eller ejerskab til et varemærke. Under en rejse så jeg på mit hotel et lille elegant skilt, hvorpå var trykt Forget Something. Under denne overskrift stod kort, at hotelkæden havde en særlig service, hvorved gæsten kunne få leveret toiletsager eller lignende, hvis man havde glemt at medbringe dem på rejsen. De helt almindelige engelske hverdagsord forget og something var nu blevet et servicebrand, et varemærke for et serviceprodukt, som var blevet TM et. Ifølge amerikansk patent og varemærkelovgivning er et varemærke [...] et ord, sætning, symbol eller design, eller en kombination af ord, sætninger, symboler eller design som identificerer og adskiller oprindelsen for varer hidrørende fra én part ud fra de, der kommer fra andre (USPTO 2004, min uautoriserede oversættelse). Dette er blot et enkelt eksempel på, at almindelige hverdagsfraser og begreber gøres til varemærker, der mere eller mindre juridisk konsekvent forsøges håndhævet også transnationalt. For dansk varemærkelovgivning gælder det, at et navn eller ord qua varemærke kan beskyttes mod at andre bruger et identiske navn indenfor en branche (Patent & Varemærkestyrelsen 2004). Dette er forholdsvis banal viden, men det er interessant at tænke denne viden i forhold til Kulturkanonen. Under de danske regler for ophavsret side 6

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

FORMSPROG Formidling af designerens formgivningserfaringer Helle Hove

FORMSPROG Formidling af designerens formgivningserfaringer Helle Hove FORMSPROG Formidling af designerens formgivningserfaringer Helle Hove ISBN 87-985478-6-0 Fotomontage på omslaget gengiver: Stol: NAP, Republic of Fritz Hansen, design: Kasper Salto, 2010 Keramisk object,

Læs mere

Maj 2009 1. udgave ISBN: 1903-7775

Maj 2009 1. udgave ISBN: 1903-7775 Maj 2009 1. udgave ISBN: 1903-7775 KOGNITIV KAPITALISME 1 INDHOLD Intermezzo At spænde for ben det perfekte en samtale mellem Jørgen Leth og Sverre Raffnsøe 80 Tre interviews Visionen om et Pollensamfund

Læs mere

Storytelling om bæredygtighed i værdikæden: Barrierer, motivationer og muligheder med Fairtrade som case.

Storytelling om bæredygtighed i værdikæden: Barrierer, motivationer og muligheder med Fairtrade som case. Storytelling om bæredygtighed i værdikæden: Barrierer, motivationer og muligheder med Fairtrade som case. Fokusgruppe-interview med danske forbrugere og NGO repræsentanter Jeppe Trolle Linnet, videnskabelig

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konceptbeskrivelse for Norden rundt i 50 dage... 3 Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konceptbeskrivelse for Norden rundt i 50 dage... 3 Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konceptbeskrivelse for Norden rundt i 50 dage... 3 Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr i Norden... 4 Problemformulering... 4 Problemstillinger...

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Modens fascination og logik

Modens fascination og logik På mode! Modens fascination og logik - To artikler om mode DKDS // CDF // 2006 Modens fascination og logik - to artikler om mode 2 På mode! - Om modens metamorforiske dilemma og andre paradokser belyst

Læs mere

Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man

Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man medborgerskabsforståelsen?...11 Teoriblok...11 Indledning til teori...11 Nationsforståelser...13

Læs mere

Cura. Kristendemokratisk ide & debat. Nr. 2 - september 2002. v. redaktionen. Begreb om kulturen v. Michael Hedelund

Cura. Kristendemokratisk ide & debat. Nr. 2 - september 2002. v. redaktionen. Begreb om kulturen v. Michael Hedelund Cura Kristendemokratisk ide & debat Nr. 2 - september 2002 Side 3: Side 4: Side 8: Side 16: Side 20: Side 26: Side 31: Om Cura v. redaktionen Begreb om kulturen v. Michael Hedelund Den kristne kultur som

Læs mere

Videnssamfundet det er sund fornuft

Videnssamfundet det er sund fornuft Esther Oluffa Pedersen Videnssamfundet det er sund fornuft Denne artikel analyserer ophavet til det meget ombruste slogan fra tanke til faktura i Danmarks Erhvervsråds rapport Vidensamfundet en begrebsafklaring

Læs mere

Speciale af Betina Kristensen

Speciale af Betina Kristensen 1.0. Indledning: 2 1.2. Problemformulering: 4 2.0. Dream Society: 5 2.1. Drømmesamfundets konsekvenser for en virksomheds kommunikation: 14 2.2. Storytelling og branding: 18 3.0. Fortællingens funktion:

Læs mere

en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen

en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen Center for Kulturpolitiske Studier Danmarks Biblioteksskole 1 KUF i det uprøvede grænsefelt en

Læs mere

Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion

Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion Opsummering af seminaret NO MORE TALKING LET S DO SOMETHING ABOUT IT! Et interkulturelt seminar

Læs mere

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:47178, K2 EMAIL: isap@ruc.dk STUDIENUMMER:46636, K1 EMAIL: ewe@ruc.dk ANSALG:

Læs mere

Specialeafhandling. Department of Media, Cognition and Communication. Hvordan Copenhagen Distortion Festival bidrager til Københavns city brand.

Specialeafhandling. Department of Media, Cognition and Communication. Hvordan Copenhagen Distortion Festival bidrager til Københavns city brand. Specialeafhandling Institutnavn: Name of department: Forfatter: Titel og evt. undertitel: Title / Subtitle: Emnebeskrivelse: Vejleder: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Department of Media,

Læs mere

Selvet. forandring. i organisationer under. Maria Schimkat Christian Steen

Selvet. forandring. i organisationer under. Maria Schimkat Christian Steen Selvet i organisationer under forandring Maria Schimkat Christian Steen Aalborg Universitet Institut for Kommunikation Psykologi 2002 1 Indholdsfortegnelse Forord 1. Indledning og problemformulering...

Læs mere

Jesper Larsen, Bornholms Højskole

Jesper Larsen, Bornholms Højskole Evalueringsrapport efter afholdt orlov i FFD regi 2010 Jesper Larsen, Bornholms Højskole Jeg blev bevilliget 3 måneders orlov fra FFD, og denne orlov havde jeg flere formål med. Samlet set ville jeg reflektere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et udsnit af virkeligheden 3 Eksistens og ansvar 5 Specialets empiriske islæt 8 De store spørgsmål 12

Indholdsfortegnelse. Et udsnit af virkeligheden 3 Eksistens og ansvar 5 Specialets empiriske islæt 8 De store spørgsmål 12 Indholdsfortegnelse Et udsnit af virkeligheden 3 Eksistens og ansvar 5 Specialets empiriske islæt 8 De store spørgsmål 12 Humanismens rolle 15 Kommunikationsparadigmet 16 Det semiotiske image 20 Teoriens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 2.1 Arbejdsprocesser og metoder... 8 2.2 Overordnet fokusering

Læs mere

Sundhed og sygdom. Ungdomsforskning:

Sundhed og sygdom. Ungdomsforskning: Ungdomsforskning: Sundhed og sygdom For unge og for mange andre er sundhed ikke længere en entydig størrelse, der kan defineres ved fraværet af sygdom. I stedet er sundhed blevet en relativ størrelse man

Læs mere

Corporate Branding - Millioner eller illusioner?

Corporate Branding - Millioner eller illusioner? Corporate Branding - Millioner eller illusioner? Udarbejdet af: Britt Kastbjerg Jensen Cecilie A. Mérie Muus Jonas Kjær Mikkel Toft-Olsen Rikke Juul Hansen Vejleder: John Storm Pedersen Virksomhedsstudier,

Læs mere

Digital museumsformidling

Digital museumsformidling Digital museumsformidling - i brugerperspektiv Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der derfor

Læs mere

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces

Læs mere

INDHOLD DEL 1 INDLEDNING 3 DEL 2 OM BRANDING OG BRANDINGENS RATIONALE 8

INDHOLD DEL 1 INDLEDNING 3 DEL 2 OM BRANDING OG BRANDINGENS RATIONALE 8 INDHOLD DEL 1 INDLEDNING 3 1.1 Problemformulering 4 1.2 Metode og opbygning af speciale 5 DEL 2 OM BRANDING OG BRANDINGENS RATIONALE 8 2.1 Brandhistorie 9 2.1.1 Fem tilgange til branding 10 2.1.2 Klassisk

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Den nye tosprogethed i Danmark. eller. Tre sprog i landsbyen

Den nye tosprogethed i Danmark. eller. Tre sprog i landsbyen Den nye tosprogethed i Danmark eller Tre sprog i landsbyen Claus Adam Jarløv, 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Opgavens præmisser... 5 Opgavens hovedkonklusioner... 6 Opgavens hovedbegreber... 6

Læs mere