K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B"

Transkript

1 Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. november 2011 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt de statsautoriserede revisorer A og B for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 6. februar 1984, og A har i Revireg været tilknyttet revisionsvirksomheden C ApS, siden 4. maj Erhvervsstyrelsen har endvidere oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 20. december 2004, og B har i Revireg været tilknyttet revisionsvirksomheden C ApS, i perioden fra den 4. maj 2006 til den 10. november 2010 samt fra den 2. juli 2010 været tilknyttet D I/S. Klagen l. De indklagede har overtrådt revisorlovens 16, stk. l, om god revisorskik, jf. RS 200, afsnit 2, RS 200, afsnit 15 og RS 500, afsnit 2, ved ikke at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at kunne afgive en revisionspåtegning uden forbehold på årsrapporten for E A/S for De indklagede har overtrådt revisorlovens 16, stk. 1, om god revisorskik, jf. RS 220, afsnit 36, ved ikke at sikre sig, at der blev foretaget en kvalitetssikringsgennemgang af revisionen af årsrapporten for E A/S for 2009 før, de indklagede afgav deres revisionspåtegning. Sagsfremstilling: De indklagede har den 23. februar 2010 (på revisionspåtegningen er skrevet 2009) afgivet blank revisionspåtegning på årsrapporten for E A/S for regnskabsåret Konklusionen har følgende ordlyd: Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere [nationalitet] oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere [nationalitet oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber." 1

2 Det fremgår blandt andet af årsrapporten: Side 6. Ledelsesberetning Årsberetning Hovedaktiviteter... Bag underskuddet i 2009 dækker sig særlige udgifter ved hensættelse til sammenlægningsomkostninger i [land] på 4,7 mio. kr., betaling af samt hensættelse til fratrædelses- og omstruktureringsomkostninger mm. bl.a. i forbindelse med opkøb på 4,8 mio. kr., tab på ejerandel i det associerede selskab F A/S på 1,7 mio. kr., hvoraf en stor del skyldes ændring i regnskabsopgørelsen, samt en fortjeneste ved salg af domicilejendommen på 6,4 mio. kr. i alt netto engangsudgifter i 2009 på 4,8 mio. kr.... Side Koncernens resultatopgørelse 1. januar 31. december Særlige poster Koncernens totalindkomst 1. januar 31. december Nøgletal Resultat pr. aktie (EPS Basic) af nom. kr tkr. tkr. Fortsættende og ophørte aktiviteter ,79 Fortsættende aktivitet -0,97 2,11 Side 39. Noter 22. Konvertible gældsbreve Moderselskabet har i perioden oktober 2009 udstedt ansvarlige konvertible gældsbreve på nominelt kr. 10,0 mio., til en årlig rente på 8 % p.a., og med en konverteringsret for indehaverne af de konvertible gældsbreve a kurs 25, svarende til stk. aktier a kr. 10,00, i E A/S. Krav om konvertering kan fremsættes af indehaverne af de ansvarlige konvertible gældsbreve i perioden fra 1. oktober 2012 til 2. januar De konvertible lån er ansvarlig kapital der træder tilbage for øvrige gældsforpligtelser i selskabet. De udstedte konvertible obligationer bærer påtegning om, at de ikke kan noteres eller omsættes på et reguleret marked i et EU/EØS-land, jf. lov om værdipapirhandel. De konvertible gældsbreve er udstedt mod kontant indbetaling. Hvis gældsbrevene ikke konverteres til aktiekapital, forfalder de til indfrielse den 2. januar 2013 til nominel værdi. Nettoprovenuet fra udstedelsen af gældsbrevene er indregnet som et gældselement. 2

3 31/ / / tkr, tkr. tkr. Nominel værdi af udstedte konvertible gældsbreve Dagsværdi af finansiel forpligtelse på ud stedelsestidspunktet Beregnede renteomkostninger Betalte renter Regnskabsmæssig værdi af finansiel for pligtelse Side Noter. 26. Køb af dattervirksomhed (pengestrømsopgørelsen) (fortsat) E købte aktiviteterne i G ApS pr. 1. august 2009 i henhold til aftale af 26. juni E har erhvervet kunder, medarbejdere, maskiner og visse aftaler. E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere. Alle medarbejdere er blevet tilbudt ansættelse i [by], hvilket ingen, på nær 1 ønskede, da G lå i [by]. Da afskedigelsen var en direkte følge af købet og reelt en overtaget eventualforpligtigelse, er beløbet til løn i den fritstillede periode afsat som en del af købesummen. Regulering til dagsværdi Dagsværdi 2009 Anden gæld E købte aktiviteterne i H pr. 1. september Købet omfattede alene kunder samt medarbejdere. En del af kunderne (de [nationalitet]) blev købt af Aftalen blev indgået den 13. august Overtagelsen er 1. september E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere. Alle medarbejdere er blevet tilbudt ansættelse i [by], hvilket ingen, på nær 1 ønskede, da H lå i [by]. Da afskedigelsen var en direkte følge af købet og reelt en overtaget eventualforpligtigelse er beløbet til løn i den fritstillede periode afsat som en del af købesummen. Regulering til dagsværdi Dagsværdi 2009 Egne aktier Anden gæld Side Noter 31. Nedskrivningstest, langfristede aktiver (I) A/S. Som følge af indregning af goodwill, tkr (tkr i 2007) 3

4 Side 59 Side 61. J ApS. Som følge af indregning af goodwill, tkr (tkr i 2007) Etiketsalg, E A/S Som følge af indregning af goodwill, tkr. 15,7 (tkr. 15,7 i 2007) Anvendt regnskabspraksis Noter 33. Anvendt regnskabspraksis(fortsat) Resultatopgørelsen... Særlige poster Særlige poster omfatter større indtægter og omkostninger af engangskarakter, herunder reorganisationsprovision vedrørende personale, omstrukturering samt gældskonvertering. Posterne præsenteres særskilt af hensyn til sammenligneligheden i resultatopgørelsen, herunder for at give et bedre billede af det operationelle resultat. Anvendt regnskabspraksis Noter 33. Anvendt regnskabspraksis(fortsat) Resultatopgørelsen... Materielle aktiver Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter i det omfang, salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. Side 83. Noter 15. Kapitalandele i associeret virksomhed (fortsat) 2008 tkr. Tilgang ved overdragelse af aktiver til F ApS (associeret virksomhed) Regnskabsmæssig værdi 31/ Side Noter. 32. Køb og salg af kapitalandele i dattervirksomheder 4

5 E købte aktiviteterne i G ApS pr. 1. august 2009 i henhold til aftale af 26. juni E har erhvervet kunder, medarbejdere, maskiner og visse aftaler. E købte aktiviteterne i H pr. 1. september Købet omfattede alene kunder samt medarbejdere. En del af kunderne (de [nationalitet]) blev købt af Aftalen blev indgået den 13. august Overtagelsen er 1. september Der blev i forbindelse med handlen aftalt en earn-out på 3,5 % af omsætningen. E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere. Alle medarbejdere er blevet tilbudt ansættelse i [by], hvilket ingen, på nær 1 ønskede, da H lå i [by]. Da afskedigelsen var en direkte følge af købet og reelt en overtaget eventualforpligtigelse er beløbet til løn i den fritstillede periode afsat som en del af købesummen. Regulering til dagsværdi Dagsværdi 2009 Egne aktier Anden gæld De indklagede har udfærdiget revisionsprotokollat af 23. februar Følgende fremgår blandt andet af revisionsprotokollatet: 2. Særlige forhold vedrørende årsrapporten for Årets køb af virksomheder E har i regnskabsåret tilkøbt tre virksomheder, G, H og K samt opkøbt den sidste 26 % ejerandel i L op til 100 % ejerandel Køb af aktiviteterne i G E har købt aktiviteterne i G ApS, [by] pr. l. august 2009 i henhold til aftale af 26. juni E har erhvervet goodwill, kunder, medarbejdere, maskiner og visse aftaler. Som led i aftalen fortsætter den ene af sælgerne M i E. E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven og tilbød medarbejderne ansættelse i [by], hvilket kun én tog imod og resten blev anset for afskediget. Da afskedigelserne reelt var en eventualforpligtelse ved købet er omkostningen afsat i overtagelsesbalancen. Vi er enige i ledelsens fordeling af købesummen baseret på de forelagte oplysninger, herunder at virksomheden var kriseramt og eksisterende kundeaftaler således var uden værdi. Vi skal gøre opmærksom på, at Fondsrådet kan indtage en mere indskrænkende fortolkning af regler for fordeling af købesummen, hvilket kan medføre, at Fondsrådet henfører en større del af købesummen til aktiver med begrænset levetid, der skal afskrives Køb af aktiviteterne i H E, E A/S og (I) A/S, har købt aktiviteterne i H pr. l, september Købet omfatter alene kunder og medarbejdere, herunder den tidligere direktør i H, E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven og tilbød medarbejderne ansættelse i [by], hvilket kun én tog 5

6 imod og resten blev anset for afskediget. Da afskedigelserne reelt var en eventualforpligtelse ved købet er omkostningen afsat i overtagelsesbalancen. Der er som del af købesummen i aftalen en earn-out gældende i 36 måneder baseret på 3,5 % af virksomhedens omsætning. Regnskabsmæssigt er denne indregnet baseret på kr. 5 mio. pr. år i [land]og kr. 20 mio. pr. år i [land]. Der er herudover sket betaling med aktier i E. Værdien af aktierne er sat til kr. 3 mio. svarende til 24 pr. aktie, hvilket er den gennemsnitlige kurs på overtagelsesdagen af kurser på Dansk AMP og [børs]. Baseret på ovenstående kan købsprisen for virksomheden opgøres således: Vi er enige i ledelsens fordeling af købesummen baseret på de forelagte oplysninger, herunder at virksomheden var kriseramt og eksisterende kundeaftaler således var uden værdi. Vi skal gøre opmærksom på, at Fondsrådet kan indtage en mere indskrænkende fortolkning af regler for fordeling af købesummen, hvilket kan medføre, at Fondsrådet henfører en større del af købesummen til aktiver med begrænset levetid, der skal afskrives. 2.3 Nedskrivningstest på goodwill Ifølge E' regnskabsmæssige begrebsramme (IFRS), specifikt IAS 36, skal E, uanset om der foreligger værdiforringelse af goodwill, årligt teste goodwill med ubestemmelig levetid. Er genindvendingsværdien lavere end den regnskabsmæssige værdi, foretages nedskrivning til genindvendingsværdien. Nedskrivningstesten kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt i regnskabsåret under forudsætning af, at testen udføres på samme tidspunkt hvert år. Selskabets ledelse har valgt at foretage nedskrivningstest pr. 31. december Den samlede goodwill udgør pr. 31. december 2009 i alt tkr Goodwillbeløb på tkr kan allokeres til (I), der udgør en pengestrømsgenererende enhed. Goodwillbeløb på tkr kan allokeres til J, der ligeledes udgør en pengestrømsgenererende enhed. Goodwillbeløb på tkr, kan allokeres til K, der ligeledes udgør en pengestrømsgenererende enhed. Øvrig goodwill på tkr. 25,780 vedrører E Goodwill, E Vi kan på denne baggrund tilslutte os ledelsens vurdering af, at der ikke er indikationer på værdiforringelse af goodwill. 4.3 Incitamenter Vi er i henhold til de [nationalitet] revisionsstandarder pålagt at gøre bestyrelsen opmærksom på incitamenter, der kan medføre en forøget risiko for, at regnskaber bevidst eller ubevidst manipuleres således, at disse udviser bedre resultater. Vi har i forbindelse med revisionen identificeret følgende såkaldte risikoindikatorer: Selskabets sælgere og direktion er resultataflønnet Selskabet er børsnoteret og har afgivet resultatindikationer til børsen (resultatpres) Vi er imidlertid opmærksomme på problemstillingen og øger i overensstemmelse med gældende revisionsstandard vor professionelle skepsis i forbindelse med revisionen. 6

7 De indklagedes arbejdspapirer udarbejdet i forbindelse med revisionen er fremlagt. Det fremgår blandt andet af arbejdspapir vedrørende immaterielle anlægsaktiver, goodwill, dateret den 22. februar 2010 (udført af O, Godkendt af B) følgende: Ad: Køb af G E købte aktiviteterne i G pr. 1. august 2009 i henhold til aftale af 26. juni Der henvises til kontrakten. E har erhvervet kunder, medarbejdere, maskiner og visse aftaler. E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere, selvom det stod klart, at disse skulle afskediges straks, da de var overflødige. Reelt ved at tilbyde dem ansættelse i [by], hvilket ingen (udover 1) ønskede, da G lå i [by]. Da afskedigelsen var en direkte følge af sælgers omstrukturering er den overtagne eventualforpligtelse (der blev til forpligtelse fra køb til overtagelse), beløbet til løn i den fritstillede periode afsat som en del af købesummen. Vi har foretaget følgende handlinger: Vi har særskilt drøftet med det forhold, at købsprisen alene allokeres til goodwill med ubegrænset levetid, idet det er sædvanligt, at en del af købsprisen allokeres til fx kundekontrakter og andre immaterielle aktiver med begrænset levetid (løbende afskrivning) har hertil oplyst, at det er hans vurdering, at virksomheden er kriseramt og at det E reelt køber er synergieffekter ved sammenlægning med E samt nøglepersoners netværk og ikke kundekontrakter, der intet er værd uden nøglepersonen. Bestyrelsesformandens vurdering stemmer overens med de oplysninger, vi har modtaget omkring baggrunden for købet. Det er imidlertid fortsat usædvanligt, og da regnskabsreglerne er ganske vævende på dette punkt, er spørgsmålet om Fondsrådet i givet fald vil acceptere dette, herunder henset til Fondsrådets indskrænkende fortolkning af regler generelt. Vi har imidlertid ikke anledning til en anden vurdering end ledelsen og finder ledelsens vurdering forsvarlig. På denne baggrund tilslutter vi os ledelsens vurdering af købsprisallokeringen. Ad. Køb af H E købte aktiviteterne i H 1. september Købet omfattede alene kunder samt nøglemedarbejdere... E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere selvom det stod klart, at disse skulle afskediges straks, da sælger var kriseramt og skulle omstruktureres. Reelt ved at tilbyde dem ansættelse i [by], hvilket ingen (udover 1) ønskede, da H lå i [by]. Da afskedigelsen var en direkte følge af sælgers omstrukturering og reelt en overtaget eventualforpligtelse er beløbet til løn i den fritstillede periode afsat som en del af købesummen. En del af købsprisen blev betalt med E aktier. Jf. revisionsnotat af 6/ er disse værdiansat til gennemsnittet af kursen mellem Dansk AMP og [børs]. Vi finder dette skøn forsvarligt, da der ikke fandtes en handelskurs den 1. september og aktier i løbet af september faktisk handles i det kursniveau (i de få handler meget illikvid) 7

8 Vi har særskilt drøfte med det forhold, at købsprisen alene allokeres til goodwill med ubegrænset levetid, idet det er sædvanligt, at en del af købsprisen allokeres til fx kundekontrakter og andre immaterielle aktiver med begrænset levetid (løbende afskrivning) har hertil oplyst, at det er hans vurdering, at virksomheden er kriseramt og at det E reelt køber er synergieffekter ved sammenlægning med E samt nøglepersoners netværk og ikke kundekontrakter, der intet er værd uden nøglepersonerne. Bestyrelsesformandens vurdering stemmer overens med de oplysninger, vi har modtaget omkring baggrunden for købet. Det er imidlertid fortsat usædvanligt, og da regnskabsreglerne er ganske vævende på dette punkt, er spørgsmålet om Fondsrådet i givet fald vil acceptere dette, herunder henset til Fondsrådets indskrænkende fortolkning af reglerne. Vi har imidlertid ikke anledning til en anden vurdering end ledelsen og finder ledelsens vurdering forsvarlig. På denne baggrund tilslutter vi os ledelsens vurdering af købsprisallokeringen. Det fremgår blandt andet af de indklagedes arbejdspapir af 23. februar checkliste vedrørende områdekonklusion for immaterielle anlægsaktiver, for materielle anlægsaktiver, for finansielle anlægsaktiver, for varebeholdninger, for tilgodehavender, for likvide beholdninger, for egenkapital, for hensatte forpligtelser, for gæld, for eventualforpligtelser, for nettoomsætning, for personaleomkostninger, for resultatopgørelse i øvrigt, for andre revisionsopgaver og for konsolidering samt for regnskabsafslutning, at der er svaret Ja til spørgsmålet: Er revisionsmål for præsentation og oplysning i årsrapporten opfyldt? Fondsrådet traf den [dato] afgørelse vedrørende årsrapporten for 2009 for E A/S. Følgende fremgår blandt andet af Fondsrådets afgørelse: Afgørelse Fondsrådet har den [dato] truffet følgende afgørelse vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2009 for E A/S, jf. årsregnskabslovens 159 a, stk. 5 og 6, sammenholdt med årsregnskabslovens 161. Det er Fondsrådets overordnede vurdering, at årsrapporten indeholder et så stort antal fravigelser/fejl, at den er langt fra at overholde lovgivningens krav. Det er medlemmerne af virksomhedens ledelse, der har ansvaret for, at virksomhedens årsrapport lever op til lovgivningens krav, jf. årsregnskabslovens 8, stk. 2. Det er Fondsrådets vurdering, at ledelsen ikke har levet op til dette ansvar. Fondsrådet påtaler 1) Virksomhedssammenslutninger a) at virksomheden ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 70, i års- og koncernregnskabet har oplyst om årets resultat og omsætning opgjort som om, alle virksomhedssammenslutninger i regnskabsåret var foretaget ved begyndelsen af regnskabsåret. Såfremt dette ikke var praktisk muligt, skulle dette have været oplyst sammen med en beskrivelse af årsagerne hertil, b) at virksomheden ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 67, pkt. i, i års- og koncernregnskabet har givet oplysninger om indregnede resultater fra overtagne aktiviteter fra G ApS og H A/S, og tilsvarende i koncernregnskabet for K ApS. Såfremt 8

9 dette ikke var praktisk muligt, skulle dette have været oplyst sammen med en beskrivelse af årsagerne hertil, c) at virksomheden ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 67, pkt. h, i års- og koncernregnskabet har givet en beskrivelse af de forhold, der har medført indregning af goodwill, d) at virksomheden ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 67, pkt. d, i års- og koncernregnskabet har givet oplysninger om indregnede købsomkostninger for overtagelserne af aktiviteter fra G ApS og H A/S, e) at virksomheden ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 67, pkt. d, i koncernregnskabet har givet oplysninger om indregnede købsomkostninger for overtagelsen af aktiviteten fra K ApS, f) at virksomheden ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 67, pkt. f, i koncernregnskabet har givet oplysning om købsprisallokering for overtagelsen af aktiviteten fra K ApS og ikke har opfyldt de øvrige oplysningskrav i bestemmelsen, g) at virksomheden i købsprisallokeringerne i års- og koncernregnskabet ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 67, pkt. f, har givet oplysninger om de regnskabsmæssige værdier for hver kategori af aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser opgjort i overensstemmelse med IFRS umiddelbart inden virksomhedssammenslutningerne for så vidt angår overtagelserne af aktiviteten fra henholdsvis G ApS og H A/S. Såfremt dette ikke var praktisk muligt, skulle dette have været oplyst sammen med en beskrivelse af årsagerne hertil, h) at virksomheden i års- og koncernregnskabet har præsenteret betaling med egne aktier som en del af købsprisallokeringen i forbindelse med overtagelsen af aktiviteten i H A/S, hvilket er i strid med IFRS 3, afsnit 67, pkt. f. i) at virksomheden i års- og koncernregnskabet til brug for opgørelsen af købsprisen af aktiviteten i H A/S har målt dagsværdien af egne aktier som gennemsnittet af aktiernes kurs på Dansk AMP, og på [børs], hvilket er i strid med IFRS 3, afsnit 24 og 27 samt, j) at virksomheden i års- og koncernregnskabet, i strid med IFRS 3, afsnit 41 og 43, har indregnet forpligtelser vedrørende fritstilling af medarbejdere i G ApS og H A/S i overtagelsesbalancen, og k) at der ikke er overensstemmelse mellem det beløb, som virksomheden under betegnelsen "Anden gæld" har oplyst er indregnet i forbindelse med overtagelsen af aktiviteten i H A/S og det beløb, der faktisk er indregnet. 2) Ledelsesaflønning a) at virksomheden ikke har givet oplysninger om vederlag til bestyrelsesmedlemmer for deres konsulentydelser i forbindelse med tilkøb af aktiviteter som en del af noten om vederlag til nøglepersoner i ledelsen, jf. IAS 24, afsnit 16, og b) at virksomheden ikke har givet præcise oplysninger om, hvorvidt personalegoder, herunder fri bil, er indregnet i det oplyste honorar til direktionen. 3) Særlige poster a) at virksomheden ved præsentation af særlige poster i resultatopgørelsen i års- og koncernregnskabet i strid med IAS 1, afsnit 32 og 33, har foretaget modregning mellem indtægter og omkostninger, b) at virksomheden ikke, som krævet IAS 1, afsnit 97 og 98, har præsenteret en specifikation af de særlige poster i resultatopgørelsen i års- og koncernregnskabet eller i noterne hertil, og 9

10 c) at virksomheden ikke har beskrevet den faktisk anvendte regnskabspraksis for indregning af gevinst ved salg af ejendomme i noten om anvendt regnskabspraksis i årsog koncernregnskabet. 4) Anlægsnote i koncernregnskabet a) at virksomheden ikke har udarbejdet en anlægsnote i års- og koncernregnskabet, der er i overensstemmelse med IAS 16, afsnit 73, pkt. d og e, og IAS 38, afsnit 118, pkt. c og e. b) at virksomheden ikke har præsenteret nettovalutakursforskelle i anlægsnoten i koncernregnskabet, jf. IAS 16, afsnit 73, pkt. e, og IAS 38, afsnit 118, pkt. e. 5) Hoved- og nøgletalsoversigten a) at virksomheden ikke har givet oplysning om resultat af ordinær primær drift i hovedog nøgletalsoversigten, jf. årsregnskabslovens 101, stk. l, sammenholdt med IFRSbekendtgørelsens 4, og b) at virksomheden ikke har foretaget beregning af nøgletallene som anført under anvendt regnskabspraksis (i henhold til den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger), og at virksomheden ikke har anvendt tal for det aktuelle regnskabsår i de illustrerede beregninger af nøgletallene. 6) Præsentation af nettovalutakursforskelle i koncernens egenkapitalopgørelse a) at virksomheden ikke har fulgt den i koncernregnskabet beskrevne, anvendte regnskabspraksis, hvorefter der foretages en separat præsentation af reserve for nettovalutakursforskelle under egenkapitalen, jf. IAS 21, afsnit 39, 41 og 52 b. 7) Nedskrivningstest på goodwill a) at virksomheden ikke i koncernregnskabet har givet fyldestgørende oplysninger, jf. IAS 36, afsnit 134 og 135, om nedskrivningstest på goodwill foretaget i ) Kodeks for virksomhedsledelse a) at virksomheden ikke, som krævet i årsregnskabslovens 107 b, stk. l, nr. l, i ledelsesberetningen har givet oplysning om, at virksomheden ikke er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse. 9) Pengestrømsopgørelsen a) at der ikke er overensstemmelse mellem afsnittet om anvendt regnskabspraksis og den faktisk anvendte regnskabspraksis, som krævet i IAS l, afsnit 117, og b) at virksomheden ikke har opgjort "Pengestrømme fra primær drift" korrekt. Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i "Driftsresultat for særlige poster", hvori finansielle poster ikke er indregnet. På trods af dette er der foretaget regulering for renteind- og udbetalinger. 10) Ledelsespåtegning a) at ledelsespåtegningen ikke indeholder dels en erklæring om, hvorvidt koncernregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat, jf. årsregnskabslovens 9, stk. l, dels de i 9, stk. 2, krævede erklæringer om, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. 11) Manglende oplysninger om associeret virksomhed a) at virksomheden i såvel års- som koncernregnskabet ikke har oplyst om dagsværdien af investeringen i den associerede virksomhed, F A/S, som krævet i IAS 28, afsnit 37, pkt. a, og 10

11 b) at virksomheden i såvel års- som koncernregnskabet ikke har givet sammendragne økonomiske informationer for den associerede virksomhed, F A/S, som krævet af IAS 28, afsnit 37, pkt. b. 12) Oplysning om ansatte a) at virksomheden i års- og koncernregnskabet ikke har givet oplysninger om gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret og ikke har givet den tilsvarende oplysning for det foregående regnskabsår, som krævet i årsregnskabslovens 98 a og 126, stk. l, nr ) Manglende oplysninger om dattervirksomheder a) at virksomheden ikke har oplyst hjemlandet for samtlige virksomhedens udenlandske dattervirksomheder i årsregnskabet, som krævet i årsregnskabslovens 72, stk. l, b) at virksomheden i årsregnskabet ikke har givet oplysning om dattervirksomheden K [xx] ApSs navn, hjemsted og retsform, som krævet i årsregnskabslovens 72, stk. l, og IAS 27, afsnit 42, pkt. b, c) at virksomheden ikke har givet enslydende oplysninger om ejerandele i de [nationalitet] dattervirksomheder i ledelsesberetningen og noten i årsregnskabet, og d) at virksomheden i koncernregnskabet ikke har givet de oplysninger, som kræves ifølge årsregnskabslovens 127, stk. l. 14) Manglende oplysninger om indtjening pr. aktie i resultatopgørelsen a) at virksomheden ikke har givet oplysninger om udvandet indtjening pr. aktie i koncernregnskabet, som krævet i IAS 33, afsnit 66, b) at virksomheden ikke har givet oplysninger om indtjening pr. aktie i tilknytning til resultatopgørelsen i koncernregnskabet, som krævet i IAS 33, afsnit 67A, og c) at virksomheden ikke har givet oplysninger om beregningsgrundlaget for indtjening pr. aktie, som krævet i IAS 33, afsnit ) Notehenvisninger a) at der er fejl i krydsreferencerne i årsrapporten vedrørende noterne, og at der ikke er foretaget en systematisk nummerering af noterne, som krævet i IAS l, afsnit ) Oplysning om leasingforpligtelser a) at virksomheden ikke i koncernregnskabet har givet oplysning om den regnskabsmæssige nettoværdi af finansielle leasingkontrakter pr. 31. december 2009 for hver kategori af aktiver, som krævet i IAS 17, afsnit 31, pkt. a. 17) Præsentation af egenkapitalen i balancen a) at den anvendte præsentation af koncernens egenkapital i balancen ikke er i overensstemmelse med IAS 27, afsnit ) Øvrige forhold a) at årsrapporten indeholder en række øvrige fravigelser/fejl. Fondsrådet har gennemgået disse i punktet "Øvrige bemærkninger" i sagsfremstillingen. Vurdering af væsentlighed Fondsrådet er af den opfattelse, at udgangspunktet er, at en virksomhed, der aflægger årsrapport efter IFRS og årsregnskabsloven, skal overholde alle relevante krav heri. Et krav kan dog fraviges, hvis fravigelsen er uvæsentlig for regnskabsbrugeren, og virksomheden kan sandsynliggøre dette. Fondsrådet har foretaget en vurdering af, om de fravigelser, der er konstateret, jf. ovenfor, kan betragtes som uvæsentlige. Vurderingen er foretaget efter retningslinjerne i Fondsrådets notat af 17. december 2008 om generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i 11

12 forbindelse med regnskabskontrol. Notatet kan findes på Fondsrådets hjemmeside, Virksomheden har i sit høringssvar af 8. december 2010 anført, at de af sekretariatet identificerede forhold i den store sammenhæng hverken enkeltvis eller samlet kan påvirke en investors vurdering af regnskabet og selskabet. Fondsrådet er ikke enig i, at fravigelserne er uvæsentlige. Fravigelserne kan derfor, efter Fondsrådets opfattelse, ikke anses som lovlige fravigelser. Det fremgår af Fondsrådets notat om væsentlighed, at ved vurderingen af, hvorvidt regnskabet er fejlbehæftet, skal der ikke alene ses på den enkelte fravigelse, men også på summen af fravigelser. En række fravigelser, der hver for sig kan betragtes som værende uvæsentlige, og som sådan kan anses som lovlige fravigelser, kan således godt tilsammen betyde, at regnskabet ud fra en samlet væsentlighedhedsvurdering er fejlbehæftet. Henset til antallet af fravigelser, er det Fondsrådets opfattelse, at fravigelserne i hvert fald samlet set er væsentlige. Nogle af fravigelserne er efter Fondsrådets opfattelse isoleret set uvæsentlige og ville derfor isoleret set ikke blive betragtet som fejl. Det er ligeledes Fondsrådets opfattelse, at nogle af punkterne isoleret set omhandler afvigelser, som er væsentlige. Det drejer sig eksempelvis om forholdene behandlet under punkt 1 og 3. Punkt 1 omhandler virksomhedssammenslutninger. Virksomheden har i 2009 gennemført virksomhedssammenslutninger, der både enkeltvist og samlet er væsentlige for virksomheden og koncernen. Kostprisen for virksomhedssammenslutningerne udgør i alt tkr. for koncernen. Dette udgør hhv. 17 % af balancesummen og 68 % af koncernens egenkapital. Fondsrådet er således ikke i tvivl om, at virksomhedssammenslutningerne skal anses for at være væsentlige. I denne forbindelse, skal de oplysninger, som gives om virksomhedssammenslutningerne, naturligvis også være korrekte. Virksomheden har, jf. punkt 3, betydelige engangsposter klassificeret som "Særlige poster". Der er tale om t.kr. i indtægter og t.kr. i omkostninger. Dette udgør hhv. 216 % og 319 % af årets resultat før skat. Det er således tale om væsentlige poster. Posterne er vist netto (indtægter og omkostninger er modregnet) uden specifikation i en note. Herved skjules det reelle omfang af posterne, og den manglende specifikation medfører også, at regnskabsbrugerne ikke får kendskab til indholdet af posterne.... I tilknytning til Fondsrådets afgørelse foreligger en sagsfremstilling. Følgende fremgår blandt andet heraf: 1.7. Egne aktier Punktet omhandler, hvorvidt vederlag med egne aktier er beregnet og præsenteret korrekt i Købsprisallokeringen. A. Faktiske forhold Det følger af årsrapportens side 48 og 95, at der er indregnet og præsenteret følgende forpligtelser ved overtagelsen af aktiviteten fra H A/S: t.kr. Koncernregnskab Årsregnskab Forpligtelser Egne aktier

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch. Årsrapport 2014 NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.com Indhold Til vores aktionærer og andre interessenter 3

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

IFRS-ÅRSRAPPORT 2012

IFRS-ÅRSRAPPORT 2012 Selskab I A/S IFRS-ÅRSRAPPORT 2012 BDO s IFRS-årsrapportmodel omfattende moderselskabsregnskab og koncernregnskab for en mindre børsnoteret virksomhed. Copyright BDO SELSKAB I A/S ÅRSRAPPORT 2012 BDO

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer:

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer: Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2009 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D. 1 Eksempelregnskabet omfatter

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013 Årsnyt 2013 Vi giver overblikket November 2013 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere