K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B"

Transkript

1 Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. november 2011 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt de statsautoriserede revisorer A og B for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 6. februar 1984, og A har i Revireg været tilknyttet revisionsvirksomheden C ApS, siden 4. maj Erhvervsstyrelsen har endvidere oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 20. december 2004, og B har i Revireg været tilknyttet revisionsvirksomheden C ApS, i perioden fra den 4. maj 2006 til den 10. november 2010 samt fra den 2. juli 2010 været tilknyttet D I/S. Klagen l. De indklagede har overtrådt revisorlovens 16, stk. l, om god revisorskik, jf. RS 200, afsnit 2, RS 200, afsnit 15 og RS 500, afsnit 2, ved ikke at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at kunne afgive en revisionspåtegning uden forbehold på årsrapporten for E A/S for De indklagede har overtrådt revisorlovens 16, stk. 1, om god revisorskik, jf. RS 220, afsnit 36, ved ikke at sikre sig, at der blev foretaget en kvalitetssikringsgennemgang af revisionen af årsrapporten for E A/S for 2009 før, de indklagede afgav deres revisionspåtegning. Sagsfremstilling: De indklagede har den 23. februar 2010 (på revisionspåtegningen er skrevet 2009) afgivet blank revisionspåtegning på årsrapporten for E A/S for regnskabsåret Konklusionen har følgende ordlyd: Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere [nationalitet] oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere [nationalitet oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber." 1

2 Det fremgår blandt andet af årsrapporten: Side 6. Ledelsesberetning Årsberetning Hovedaktiviteter... Bag underskuddet i 2009 dækker sig særlige udgifter ved hensættelse til sammenlægningsomkostninger i [land] på 4,7 mio. kr., betaling af samt hensættelse til fratrædelses- og omstruktureringsomkostninger mm. bl.a. i forbindelse med opkøb på 4,8 mio. kr., tab på ejerandel i det associerede selskab F A/S på 1,7 mio. kr., hvoraf en stor del skyldes ændring i regnskabsopgørelsen, samt en fortjeneste ved salg af domicilejendommen på 6,4 mio. kr. i alt netto engangsudgifter i 2009 på 4,8 mio. kr.... Side Koncernens resultatopgørelse 1. januar 31. december Særlige poster Koncernens totalindkomst 1. januar 31. december Nøgletal Resultat pr. aktie (EPS Basic) af nom. kr tkr. tkr. Fortsættende og ophørte aktiviteter ,79 Fortsættende aktivitet -0,97 2,11 Side 39. Noter 22. Konvertible gældsbreve Moderselskabet har i perioden oktober 2009 udstedt ansvarlige konvertible gældsbreve på nominelt kr. 10,0 mio., til en årlig rente på 8 % p.a., og med en konverteringsret for indehaverne af de konvertible gældsbreve a kurs 25, svarende til stk. aktier a kr. 10,00, i E A/S. Krav om konvertering kan fremsættes af indehaverne af de ansvarlige konvertible gældsbreve i perioden fra 1. oktober 2012 til 2. januar De konvertible lån er ansvarlig kapital der træder tilbage for øvrige gældsforpligtelser i selskabet. De udstedte konvertible obligationer bærer påtegning om, at de ikke kan noteres eller omsættes på et reguleret marked i et EU/EØS-land, jf. lov om værdipapirhandel. De konvertible gældsbreve er udstedt mod kontant indbetaling. Hvis gældsbrevene ikke konverteres til aktiekapital, forfalder de til indfrielse den 2. januar 2013 til nominel værdi. Nettoprovenuet fra udstedelsen af gældsbrevene er indregnet som et gældselement. 2

3 31/ / / tkr, tkr. tkr. Nominel værdi af udstedte konvertible gældsbreve Dagsværdi af finansiel forpligtelse på ud stedelsestidspunktet Beregnede renteomkostninger Betalte renter Regnskabsmæssig værdi af finansiel for pligtelse Side Noter. 26. Køb af dattervirksomhed (pengestrømsopgørelsen) (fortsat) E købte aktiviteterne i G ApS pr. 1. august 2009 i henhold til aftale af 26. juni E har erhvervet kunder, medarbejdere, maskiner og visse aftaler. E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere. Alle medarbejdere er blevet tilbudt ansættelse i [by], hvilket ingen, på nær 1 ønskede, da G lå i [by]. Da afskedigelsen var en direkte følge af købet og reelt en overtaget eventualforpligtigelse, er beløbet til løn i den fritstillede periode afsat som en del af købesummen. Regulering til dagsværdi Dagsværdi 2009 Anden gæld E købte aktiviteterne i H pr. 1. september Købet omfattede alene kunder samt medarbejdere. En del af kunderne (de [nationalitet]) blev købt af Aftalen blev indgået den 13. august Overtagelsen er 1. september E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere. Alle medarbejdere er blevet tilbudt ansættelse i [by], hvilket ingen, på nær 1 ønskede, da H lå i [by]. Da afskedigelsen var en direkte følge af købet og reelt en overtaget eventualforpligtigelse er beløbet til løn i den fritstillede periode afsat som en del af købesummen. Regulering til dagsværdi Dagsværdi 2009 Egne aktier Anden gæld Side Noter 31. Nedskrivningstest, langfristede aktiver (I) A/S. Som følge af indregning af goodwill, tkr (tkr i 2007) 3

4 Side 59 Side 61. J ApS. Som følge af indregning af goodwill, tkr (tkr i 2007) Etiketsalg, E A/S Som følge af indregning af goodwill, tkr. 15,7 (tkr. 15,7 i 2007) Anvendt regnskabspraksis Noter 33. Anvendt regnskabspraksis(fortsat) Resultatopgørelsen... Særlige poster Særlige poster omfatter større indtægter og omkostninger af engangskarakter, herunder reorganisationsprovision vedrørende personale, omstrukturering samt gældskonvertering. Posterne præsenteres særskilt af hensyn til sammenligneligheden i resultatopgørelsen, herunder for at give et bedre billede af det operationelle resultat. Anvendt regnskabspraksis Noter 33. Anvendt regnskabspraksis(fortsat) Resultatopgørelsen... Materielle aktiver Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter i det omfang, salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. Side 83. Noter 15. Kapitalandele i associeret virksomhed (fortsat) 2008 tkr. Tilgang ved overdragelse af aktiver til F ApS (associeret virksomhed) Regnskabsmæssig værdi 31/ Side Noter. 32. Køb og salg af kapitalandele i dattervirksomheder 4

5 E købte aktiviteterne i G ApS pr. 1. august 2009 i henhold til aftale af 26. juni E har erhvervet kunder, medarbejdere, maskiner og visse aftaler. E købte aktiviteterne i H pr. 1. september Købet omfattede alene kunder samt medarbejdere. En del af kunderne (de [nationalitet]) blev købt af Aftalen blev indgået den 13. august Overtagelsen er 1. september Der blev i forbindelse med handlen aftalt en earn-out på 3,5 % af omsætningen. E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere. Alle medarbejdere er blevet tilbudt ansættelse i [by], hvilket ingen, på nær 1 ønskede, da H lå i [by]. Da afskedigelsen var en direkte følge af købet og reelt en overtaget eventualforpligtigelse er beløbet til løn i den fritstillede periode afsat som en del af købesummen. Regulering til dagsværdi Dagsværdi 2009 Egne aktier Anden gæld De indklagede har udfærdiget revisionsprotokollat af 23. februar Følgende fremgår blandt andet af revisionsprotokollatet: 2. Særlige forhold vedrørende årsrapporten for Årets køb af virksomheder E har i regnskabsåret tilkøbt tre virksomheder, G, H og K samt opkøbt den sidste 26 % ejerandel i L op til 100 % ejerandel Køb af aktiviteterne i G E har købt aktiviteterne i G ApS, [by] pr. l. august 2009 i henhold til aftale af 26. juni E har erhvervet goodwill, kunder, medarbejdere, maskiner og visse aftaler. Som led i aftalen fortsætter den ene af sælgerne M i E. E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven og tilbød medarbejderne ansættelse i [by], hvilket kun én tog imod og resten blev anset for afskediget. Da afskedigelserne reelt var en eventualforpligtelse ved købet er omkostningen afsat i overtagelsesbalancen. Vi er enige i ledelsens fordeling af købesummen baseret på de forelagte oplysninger, herunder at virksomheden var kriseramt og eksisterende kundeaftaler således var uden værdi. Vi skal gøre opmærksom på, at Fondsrådet kan indtage en mere indskrænkende fortolkning af regler for fordeling af købesummen, hvilket kan medføre, at Fondsrådet henfører en større del af købesummen til aktiver med begrænset levetid, der skal afskrives Køb af aktiviteterne i H E, E A/S og (I) A/S, har købt aktiviteterne i H pr. l, september Købet omfatter alene kunder og medarbejdere, herunder den tidligere direktør i H, E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven og tilbød medarbejderne ansættelse i [by], hvilket kun én tog 5

6 imod og resten blev anset for afskediget. Da afskedigelserne reelt var en eventualforpligtelse ved købet er omkostningen afsat i overtagelsesbalancen. Der er som del af købesummen i aftalen en earn-out gældende i 36 måneder baseret på 3,5 % af virksomhedens omsætning. Regnskabsmæssigt er denne indregnet baseret på kr. 5 mio. pr. år i [land]og kr. 20 mio. pr. år i [land]. Der er herudover sket betaling med aktier i E. Værdien af aktierne er sat til kr. 3 mio. svarende til 24 pr. aktie, hvilket er den gennemsnitlige kurs på overtagelsesdagen af kurser på Dansk AMP og [børs]. Baseret på ovenstående kan købsprisen for virksomheden opgøres således: Vi er enige i ledelsens fordeling af købesummen baseret på de forelagte oplysninger, herunder at virksomheden var kriseramt og eksisterende kundeaftaler således var uden værdi. Vi skal gøre opmærksom på, at Fondsrådet kan indtage en mere indskrænkende fortolkning af regler for fordeling af købesummen, hvilket kan medføre, at Fondsrådet henfører en større del af købesummen til aktiver med begrænset levetid, der skal afskrives. 2.3 Nedskrivningstest på goodwill Ifølge E' regnskabsmæssige begrebsramme (IFRS), specifikt IAS 36, skal E, uanset om der foreligger værdiforringelse af goodwill, årligt teste goodwill med ubestemmelig levetid. Er genindvendingsværdien lavere end den regnskabsmæssige værdi, foretages nedskrivning til genindvendingsværdien. Nedskrivningstesten kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt i regnskabsåret under forudsætning af, at testen udføres på samme tidspunkt hvert år. Selskabets ledelse har valgt at foretage nedskrivningstest pr. 31. december Den samlede goodwill udgør pr. 31. december 2009 i alt tkr Goodwillbeløb på tkr kan allokeres til (I), der udgør en pengestrømsgenererende enhed. Goodwillbeløb på tkr kan allokeres til J, der ligeledes udgør en pengestrømsgenererende enhed. Goodwillbeløb på tkr, kan allokeres til K, der ligeledes udgør en pengestrømsgenererende enhed. Øvrig goodwill på tkr. 25,780 vedrører E Goodwill, E Vi kan på denne baggrund tilslutte os ledelsens vurdering af, at der ikke er indikationer på værdiforringelse af goodwill. 4.3 Incitamenter Vi er i henhold til de [nationalitet] revisionsstandarder pålagt at gøre bestyrelsen opmærksom på incitamenter, der kan medføre en forøget risiko for, at regnskaber bevidst eller ubevidst manipuleres således, at disse udviser bedre resultater. Vi har i forbindelse med revisionen identificeret følgende såkaldte risikoindikatorer: Selskabets sælgere og direktion er resultataflønnet Selskabet er børsnoteret og har afgivet resultatindikationer til børsen (resultatpres) Vi er imidlertid opmærksomme på problemstillingen og øger i overensstemmelse med gældende revisionsstandard vor professionelle skepsis i forbindelse med revisionen. 6

7 De indklagedes arbejdspapirer udarbejdet i forbindelse med revisionen er fremlagt. Det fremgår blandt andet af arbejdspapir vedrørende immaterielle anlægsaktiver, goodwill, dateret den 22. februar 2010 (udført af O, Godkendt af B) følgende: Ad: Køb af G E købte aktiviteterne i G pr. 1. august 2009 i henhold til aftale af 26. juni Der henvises til kontrakten. E har erhvervet kunder, medarbejdere, maskiner og visse aftaler. E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere, selvom det stod klart, at disse skulle afskediges straks, da de var overflødige. Reelt ved at tilbyde dem ansættelse i [by], hvilket ingen (udover 1) ønskede, da G lå i [by]. Da afskedigelsen var en direkte følge af sælgers omstrukturering er den overtagne eventualforpligtelse (der blev til forpligtelse fra køb til overtagelse), beløbet til løn i den fritstillede periode afsat som en del af købesummen. Vi har foretaget følgende handlinger: Vi har særskilt drøftet med det forhold, at købsprisen alene allokeres til goodwill med ubegrænset levetid, idet det er sædvanligt, at en del af købsprisen allokeres til fx kundekontrakter og andre immaterielle aktiver med begrænset levetid (løbende afskrivning) har hertil oplyst, at det er hans vurdering, at virksomheden er kriseramt og at det E reelt køber er synergieffekter ved sammenlægning med E samt nøglepersoners netværk og ikke kundekontrakter, der intet er værd uden nøglepersonen. Bestyrelsesformandens vurdering stemmer overens med de oplysninger, vi har modtaget omkring baggrunden for købet. Det er imidlertid fortsat usædvanligt, og da regnskabsreglerne er ganske vævende på dette punkt, er spørgsmålet om Fondsrådet i givet fald vil acceptere dette, herunder henset til Fondsrådets indskrænkende fortolkning af regler generelt. Vi har imidlertid ikke anledning til en anden vurdering end ledelsen og finder ledelsens vurdering forsvarlig. På denne baggrund tilslutter vi os ledelsens vurdering af købsprisallokeringen. Ad. Køb af H E købte aktiviteterne i H 1. september Købet omfattede alene kunder samt nøglemedarbejdere... E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere selvom det stod klart, at disse skulle afskediges straks, da sælger var kriseramt og skulle omstruktureres. Reelt ved at tilbyde dem ansættelse i [by], hvilket ingen (udover 1) ønskede, da H lå i [by]. Da afskedigelsen var en direkte følge af sælgers omstrukturering og reelt en overtaget eventualforpligtelse er beløbet til løn i den fritstillede periode afsat som en del af købesummen. En del af købsprisen blev betalt med E aktier. Jf. revisionsnotat af 6/ er disse værdiansat til gennemsnittet af kursen mellem Dansk AMP og [børs]. Vi finder dette skøn forsvarligt, da der ikke fandtes en handelskurs den 1. september og aktier i løbet af september faktisk handles i det kursniveau (i de få handler meget illikvid) 7

8 Vi har særskilt drøfte med det forhold, at købsprisen alene allokeres til goodwill med ubegrænset levetid, idet det er sædvanligt, at en del af købsprisen allokeres til fx kundekontrakter og andre immaterielle aktiver med begrænset levetid (løbende afskrivning) har hertil oplyst, at det er hans vurdering, at virksomheden er kriseramt og at det E reelt køber er synergieffekter ved sammenlægning med E samt nøglepersoners netværk og ikke kundekontrakter, der intet er værd uden nøglepersonerne. Bestyrelsesformandens vurdering stemmer overens med de oplysninger, vi har modtaget omkring baggrunden for købet. Det er imidlertid fortsat usædvanligt, og da regnskabsreglerne er ganske vævende på dette punkt, er spørgsmålet om Fondsrådet i givet fald vil acceptere dette, herunder henset til Fondsrådets indskrænkende fortolkning af reglerne. Vi har imidlertid ikke anledning til en anden vurdering end ledelsen og finder ledelsens vurdering forsvarlig. På denne baggrund tilslutter vi os ledelsens vurdering af købsprisallokeringen. Det fremgår blandt andet af de indklagedes arbejdspapir af 23. februar checkliste vedrørende områdekonklusion for immaterielle anlægsaktiver, for materielle anlægsaktiver, for finansielle anlægsaktiver, for varebeholdninger, for tilgodehavender, for likvide beholdninger, for egenkapital, for hensatte forpligtelser, for gæld, for eventualforpligtelser, for nettoomsætning, for personaleomkostninger, for resultatopgørelse i øvrigt, for andre revisionsopgaver og for konsolidering samt for regnskabsafslutning, at der er svaret Ja til spørgsmålet: Er revisionsmål for præsentation og oplysning i årsrapporten opfyldt? Fondsrådet traf den [dato] afgørelse vedrørende årsrapporten for 2009 for E A/S. Følgende fremgår blandt andet af Fondsrådets afgørelse: Afgørelse Fondsrådet har den [dato] truffet følgende afgørelse vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2009 for E A/S, jf. årsregnskabslovens 159 a, stk. 5 og 6, sammenholdt med årsregnskabslovens 161. Det er Fondsrådets overordnede vurdering, at årsrapporten indeholder et så stort antal fravigelser/fejl, at den er langt fra at overholde lovgivningens krav. Det er medlemmerne af virksomhedens ledelse, der har ansvaret for, at virksomhedens årsrapport lever op til lovgivningens krav, jf. årsregnskabslovens 8, stk. 2. Det er Fondsrådets vurdering, at ledelsen ikke har levet op til dette ansvar. Fondsrådet påtaler 1) Virksomhedssammenslutninger a) at virksomheden ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 70, i års- og koncernregnskabet har oplyst om årets resultat og omsætning opgjort som om, alle virksomhedssammenslutninger i regnskabsåret var foretaget ved begyndelsen af regnskabsåret. Såfremt dette ikke var praktisk muligt, skulle dette have været oplyst sammen med en beskrivelse af årsagerne hertil, b) at virksomheden ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 67, pkt. i, i års- og koncernregnskabet har givet oplysninger om indregnede resultater fra overtagne aktiviteter fra G ApS og H A/S, og tilsvarende i koncernregnskabet for K ApS. Såfremt 8

9 dette ikke var praktisk muligt, skulle dette have været oplyst sammen med en beskrivelse af årsagerne hertil, c) at virksomheden ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 67, pkt. h, i års- og koncernregnskabet har givet en beskrivelse af de forhold, der har medført indregning af goodwill, d) at virksomheden ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 67, pkt. d, i års- og koncernregnskabet har givet oplysninger om indregnede købsomkostninger for overtagelserne af aktiviteter fra G ApS og H A/S, e) at virksomheden ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 67, pkt. d, i koncernregnskabet har givet oplysninger om indregnede købsomkostninger for overtagelsen af aktiviteten fra K ApS, f) at virksomheden ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 67, pkt. f, i koncernregnskabet har givet oplysning om købsprisallokering for overtagelsen af aktiviteten fra K ApS og ikke har opfyldt de øvrige oplysningskrav i bestemmelsen, g) at virksomheden i købsprisallokeringerne i års- og koncernregnskabet ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 67, pkt. f, har givet oplysninger om de regnskabsmæssige værdier for hver kategori af aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser opgjort i overensstemmelse med IFRS umiddelbart inden virksomhedssammenslutningerne for så vidt angår overtagelserne af aktiviteten fra henholdsvis G ApS og H A/S. Såfremt dette ikke var praktisk muligt, skulle dette have været oplyst sammen med en beskrivelse af årsagerne hertil, h) at virksomheden i års- og koncernregnskabet har præsenteret betaling med egne aktier som en del af købsprisallokeringen i forbindelse med overtagelsen af aktiviteten i H A/S, hvilket er i strid med IFRS 3, afsnit 67, pkt. f. i) at virksomheden i års- og koncernregnskabet til brug for opgørelsen af købsprisen af aktiviteten i H A/S har målt dagsværdien af egne aktier som gennemsnittet af aktiernes kurs på Dansk AMP, og på [børs], hvilket er i strid med IFRS 3, afsnit 24 og 27 samt, j) at virksomheden i års- og koncernregnskabet, i strid med IFRS 3, afsnit 41 og 43, har indregnet forpligtelser vedrørende fritstilling af medarbejdere i G ApS og H A/S i overtagelsesbalancen, og k) at der ikke er overensstemmelse mellem det beløb, som virksomheden under betegnelsen "Anden gæld" har oplyst er indregnet i forbindelse med overtagelsen af aktiviteten i H A/S og det beløb, der faktisk er indregnet. 2) Ledelsesaflønning a) at virksomheden ikke har givet oplysninger om vederlag til bestyrelsesmedlemmer for deres konsulentydelser i forbindelse med tilkøb af aktiviteter som en del af noten om vederlag til nøglepersoner i ledelsen, jf. IAS 24, afsnit 16, og b) at virksomheden ikke har givet præcise oplysninger om, hvorvidt personalegoder, herunder fri bil, er indregnet i det oplyste honorar til direktionen. 3) Særlige poster a) at virksomheden ved præsentation af særlige poster i resultatopgørelsen i års- og koncernregnskabet i strid med IAS 1, afsnit 32 og 33, har foretaget modregning mellem indtægter og omkostninger, b) at virksomheden ikke, som krævet IAS 1, afsnit 97 og 98, har præsenteret en specifikation af de særlige poster i resultatopgørelsen i års- og koncernregnskabet eller i noterne hertil, og 9

10 c) at virksomheden ikke har beskrevet den faktisk anvendte regnskabspraksis for indregning af gevinst ved salg af ejendomme i noten om anvendt regnskabspraksis i årsog koncernregnskabet. 4) Anlægsnote i koncernregnskabet a) at virksomheden ikke har udarbejdet en anlægsnote i års- og koncernregnskabet, der er i overensstemmelse med IAS 16, afsnit 73, pkt. d og e, og IAS 38, afsnit 118, pkt. c og e. b) at virksomheden ikke har præsenteret nettovalutakursforskelle i anlægsnoten i koncernregnskabet, jf. IAS 16, afsnit 73, pkt. e, og IAS 38, afsnit 118, pkt. e. 5) Hoved- og nøgletalsoversigten a) at virksomheden ikke har givet oplysning om resultat af ordinær primær drift i hovedog nøgletalsoversigten, jf. årsregnskabslovens 101, stk. l, sammenholdt med IFRSbekendtgørelsens 4, og b) at virksomheden ikke har foretaget beregning af nøgletallene som anført under anvendt regnskabspraksis (i henhold til den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger), og at virksomheden ikke har anvendt tal for det aktuelle regnskabsår i de illustrerede beregninger af nøgletallene. 6) Præsentation af nettovalutakursforskelle i koncernens egenkapitalopgørelse a) at virksomheden ikke har fulgt den i koncernregnskabet beskrevne, anvendte regnskabspraksis, hvorefter der foretages en separat præsentation af reserve for nettovalutakursforskelle under egenkapitalen, jf. IAS 21, afsnit 39, 41 og 52 b. 7) Nedskrivningstest på goodwill a) at virksomheden ikke i koncernregnskabet har givet fyldestgørende oplysninger, jf. IAS 36, afsnit 134 og 135, om nedskrivningstest på goodwill foretaget i ) Kodeks for virksomhedsledelse a) at virksomheden ikke, som krævet i årsregnskabslovens 107 b, stk. l, nr. l, i ledelsesberetningen har givet oplysning om, at virksomheden ikke er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse. 9) Pengestrømsopgørelsen a) at der ikke er overensstemmelse mellem afsnittet om anvendt regnskabspraksis og den faktisk anvendte regnskabspraksis, som krævet i IAS l, afsnit 117, og b) at virksomheden ikke har opgjort "Pengestrømme fra primær drift" korrekt. Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i "Driftsresultat for særlige poster", hvori finansielle poster ikke er indregnet. På trods af dette er der foretaget regulering for renteind- og udbetalinger. 10) Ledelsespåtegning a) at ledelsespåtegningen ikke indeholder dels en erklæring om, hvorvidt koncernregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat, jf. årsregnskabslovens 9, stk. l, dels de i 9, stk. 2, krævede erklæringer om, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. 11) Manglende oplysninger om associeret virksomhed a) at virksomheden i såvel års- som koncernregnskabet ikke har oplyst om dagsværdien af investeringen i den associerede virksomhed, F A/S, som krævet i IAS 28, afsnit 37, pkt. a, og 10

11 b) at virksomheden i såvel års- som koncernregnskabet ikke har givet sammendragne økonomiske informationer for den associerede virksomhed, F A/S, som krævet af IAS 28, afsnit 37, pkt. b. 12) Oplysning om ansatte a) at virksomheden i års- og koncernregnskabet ikke har givet oplysninger om gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret og ikke har givet den tilsvarende oplysning for det foregående regnskabsår, som krævet i årsregnskabslovens 98 a og 126, stk. l, nr ) Manglende oplysninger om dattervirksomheder a) at virksomheden ikke har oplyst hjemlandet for samtlige virksomhedens udenlandske dattervirksomheder i årsregnskabet, som krævet i årsregnskabslovens 72, stk. l, b) at virksomheden i årsregnskabet ikke har givet oplysning om dattervirksomheden K [xx] ApSs navn, hjemsted og retsform, som krævet i årsregnskabslovens 72, stk. l, og IAS 27, afsnit 42, pkt. b, c) at virksomheden ikke har givet enslydende oplysninger om ejerandele i de [nationalitet] dattervirksomheder i ledelsesberetningen og noten i årsregnskabet, og d) at virksomheden i koncernregnskabet ikke har givet de oplysninger, som kræves ifølge årsregnskabslovens 127, stk. l. 14) Manglende oplysninger om indtjening pr. aktie i resultatopgørelsen a) at virksomheden ikke har givet oplysninger om udvandet indtjening pr. aktie i koncernregnskabet, som krævet i IAS 33, afsnit 66, b) at virksomheden ikke har givet oplysninger om indtjening pr. aktie i tilknytning til resultatopgørelsen i koncernregnskabet, som krævet i IAS 33, afsnit 67A, og c) at virksomheden ikke har givet oplysninger om beregningsgrundlaget for indtjening pr. aktie, som krævet i IAS 33, afsnit ) Notehenvisninger a) at der er fejl i krydsreferencerne i årsrapporten vedrørende noterne, og at der ikke er foretaget en systematisk nummerering af noterne, som krævet i IAS l, afsnit ) Oplysning om leasingforpligtelser a) at virksomheden ikke i koncernregnskabet har givet oplysning om den regnskabsmæssige nettoværdi af finansielle leasingkontrakter pr. 31. december 2009 for hver kategori af aktiver, som krævet i IAS 17, afsnit 31, pkt. a. 17) Præsentation af egenkapitalen i balancen a) at den anvendte præsentation af koncernens egenkapital i balancen ikke er i overensstemmelse med IAS 27, afsnit ) Øvrige forhold a) at årsrapporten indeholder en række øvrige fravigelser/fejl. Fondsrådet har gennemgået disse i punktet "Øvrige bemærkninger" i sagsfremstillingen. Vurdering af væsentlighed Fondsrådet er af den opfattelse, at udgangspunktet er, at en virksomhed, der aflægger årsrapport efter IFRS og årsregnskabsloven, skal overholde alle relevante krav heri. Et krav kan dog fraviges, hvis fravigelsen er uvæsentlig for regnskabsbrugeren, og virksomheden kan sandsynliggøre dette. Fondsrådet har foretaget en vurdering af, om de fravigelser, der er konstateret, jf. ovenfor, kan betragtes som uvæsentlige. Vurderingen er foretaget efter retningslinjerne i Fondsrådets notat af 17. december 2008 om generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i 11

12 forbindelse med regnskabskontrol. Notatet kan findes på Fondsrådets hjemmeside, Virksomheden har i sit høringssvar af 8. december 2010 anført, at de af sekretariatet identificerede forhold i den store sammenhæng hverken enkeltvis eller samlet kan påvirke en investors vurdering af regnskabet og selskabet. Fondsrådet er ikke enig i, at fravigelserne er uvæsentlige. Fravigelserne kan derfor, efter Fondsrådets opfattelse, ikke anses som lovlige fravigelser. Det fremgår af Fondsrådets notat om væsentlighed, at ved vurderingen af, hvorvidt regnskabet er fejlbehæftet, skal der ikke alene ses på den enkelte fravigelse, men også på summen af fravigelser. En række fravigelser, der hver for sig kan betragtes som værende uvæsentlige, og som sådan kan anses som lovlige fravigelser, kan således godt tilsammen betyde, at regnskabet ud fra en samlet væsentlighedhedsvurdering er fejlbehæftet. Henset til antallet af fravigelser, er det Fondsrådets opfattelse, at fravigelserne i hvert fald samlet set er væsentlige. Nogle af fravigelserne er efter Fondsrådets opfattelse isoleret set uvæsentlige og ville derfor isoleret set ikke blive betragtet som fejl. Det er ligeledes Fondsrådets opfattelse, at nogle af punkterne isoleret set omhandler afvigelser, som er væsentlige. Det drejer sig eksempelvis om forholdene behandlet under punkt 1 og 3. Punkt 1 omhandler virksomhedssammenslutninger. Virksomheden har i 2009 gennemført virksomhedssammenslutninger, der både enkeltvist og samlet er væsentlige for virksomheden og koncernen. Kostprisen for virksomhedssammenslutningerne udgør i alt tkr. for koncernen. Dette udgør hhv. 17 % af balancesummen og 68 % af koncernens egenkapital. Fondsrådet er således ikke i tvivl om, at virksomhedssammenslutningerne skal anses for at være væsentlige. I denne forbindelse, skal de oplysninger, som gives om virksomhedssammenslutningerne, naturligvis også være korrekte. Virksomheden har, jf. punkt 3, betydelige engangsposter klassificeret som "Særlige poster". Der er tale om t.kr. i indtægter og t.kr. i omkostninger. Dette udgør hhv. 216 % og 319 % af årets resultat før skat. Det er således tale om væsentlige poster. Posterne er vist netto (indtægter og omkostninger er modregnet) uden specifikation i en note. Herved skjules det reelle omfang af posterne, og den manglende specifikation medfører også, at regnskabsbrugerne ikke får kendskab til indholdet af posterne.... I tilknytning til Fondsrådets afgørelse foreligger en sagsfremstilling. Følgende fremgår blandt andet heraf: 1.7. Egne aktier Punktet omhandler, hvorvidt vederlag med egne aktier er beregnet og præsenteret korrekt i Købsprisallokeringen. A. Faktiske forhold Det følger af årsrapportens side 48 og 95, at der er indregnet og præsenteret følgende forpligtelser ved overtagelsen af aktiviteten fra H A/S: t.kr. Koncernregnskab Årsregnskab Forpligtelser Egne aktier

13 Anden gæld Det følger således af opgørelsen, at koncernen og modervirksomheden ved overtagelsen af aktiviteten fra H A/S overtager en forpligtelse på Egne aktier til en dagsværdi på henholdsvis tkr. og tkr. Ved opgørelse af værdien af aktierne er der således anvendt en stykpris pr. aktie på 24 kr. ( stk. à 24 kr. = kr.). E A/S er optaget til handel på dansk AMP (fra december 2010 GXG Markets). På tidspunktet for overtagelsen af aktiviteten fra H A/S var aktien ligeledes optaget til handel på [børs], hvor aktien blev optaget med første handelsdag den 24. juni I tabellen er data for handlen med aktien på de to markedspladser i perioden 24. juni 2009 frem til overtagelsesdagen, den 1. september 2009, opsummeret: Data pr. 1- september 2009 Data AMP [børs] Seneste handel 26. aug juli 2009 Kurs ved seneste handel 18,00 [valuta] 39,00 [valuta] Omsætning 24. juni 1. sep stk. 200 stk. Antal handler 19 2 Omsætning 24. juni 1. sep [valuta] [valuta] D. Fondsrådets vurdering Om præsentationen af egne aktier i købsprisallokeringen oplyser virksomheden, at "Egne aktier" er præsenteret som en forpligtelse, da en del af købsprisen er vederlagt med aktier i E A/S. Det fremgår således af koncernregnskabet og årsregnskabet, at der ved overtagelsen af, aktiviteten fra H A/S er overtaget forpligtelser på "Egne aktier" på henholdsvis t.kr. og t.kr. Det er Fondsrådets vurdering, at der ikke er overtaget en forpligtelse fra H A/S til at overdrage aktier i E A/S. "Forpligtelsen" er derimod udtryk for en del af vederlaget. På denne baggrund anser Fondsrådet det som en fejl, at "Egne aktier" er medtaget i købsprisallokeringen, som opgjort efter IFRS 3, afsnit 67, pkt. f. Ved opgørelsen af købspris for aktiviteten fra H A/S har virksomheden opgjort værdien af aktierne i E A/S som et gennemsnit af kursen på Dansk AMP og [børs] svarende til 24 kr. pr. aktie. Dagsværdien af aktierne skal efter Fondsrådets opfattelse opgøres på transaktionstidspunktet og til dagsværdien på netop dette tidspunkt, jf. IFRS 3, afsnit 27. Forventede fremtidige fordele af en øget synlighed på det [nationalitet] marked, og det forhold, at aktien er tiltænkt at blive handlet på det [nationalitet] marked, kan på denne baggrund ikke tillægges afgørende betydning ved opgørelsen af dagsværdien af aktierne. Seneste handel med aktien på Dansk AMP inden transaktionstidspunktet blev foretaget den 26. august Dette er væsentligt senere end seneste handel på [børs], som blev foretaget 6. juli Dette medfører, at udgangspunktet er, at kursen på Dansk AMP anses som værende dagsværdien på transaktionstidspunktet i overensstemmelse med IFRS 3, afsnit 27. Dette underbygges endvidere af, at der ifølge kursinformation fra [børs] alene er gennemført to handler med aktier i E A/S på i alt 200 stk. aktier. Seneste handel er foretaget 6. juli Kursen må på denne baggrund anses for at være upålidelig grundet markedets begrænsede størrelse, hvorfor kursen ikke kan lægges til grund for målingen af dagsværdien af aktierne, jf. IFRS 3, afsnit

14 I den tilsvarende periode har handlen med aktien på Dansk AMP været markant højere. Der er således handlet i alt stk. aktier, fordelt på 19 handler. Dette svarer til mere end 50 gange antallet af aktier, der er handlet på [børs]. Henset til, at der er betydeligt flere handler og en markant større omsætning på Dansk AMP, og henset til at kurserne på Dansk AMP er nyere end kurserne på [børs], er det Fondsrådets vurdering, at kursen på Dansk AMP er det bedste udtryk for dagsværdien af aktierne. Det forhold, at en betydelig del af omsætningen kan henføres til E A/S' opkøb af egne aktier, er isoleret set ikke et udtryk for, at aktien er illikvid på Dansk AMP. Fondsrådet finder ikke, at virksomheden har påvist, at den officielle kurs på Dansk AMP på transaktionspunktet var en upålidelig indikator for dagsværdien. Virksomheden har samtidig ikke valgt en anden anerkendt metode til at opgøre dagsværdien. Virksomheden har derimod valgt den simple løsning at anvende gennemsnittet af den seneste kurs på [børs] og den seneste på Dansk AMP. Det er ikke oplyst, hvorfor dette skulle være et bedre udtryk for dagsværdien, end kursen på det regulerede marked, hvor stort set al handel med aktier i virksomheden foretages. Det er på denne baggrund Fondsrådets vurdering, at den faktiske kursværdi på aktierne ikke kan opgøres som gennemsnittet af ultimokurserne på Dansk AMP og [børs], men at aktierne alene burde være målt på baggrund af kursen på Dansk AMP. Opgørelsen af købspris er således ikke i overensstemmelse med IFRS 3, afsnit 24. Virksomheden har i deres høringssvar af 28. marts 2011 anført, at standarden ikke tager stilling til problemstillingen om fastlæggelse af dagsværdien på dobbeltnoterede eller illikvide aktier. Fondsrådet skal hertil bemærke, at såfremt disse problemstillinger havde været relevante, henvises der i IFRS 3, afsnit 27, direkte til IAS 39 for yderligere vejledning om opgørelsen af egenkapitalinstrumenters dagsværdi. Problemstillingen behandlet under dette punkt vedrører såvel års- som koncernregnskabet. 1.8 Medarbejderforpligtelser Punktet omhandler primært, hvorvidt medarbejderforpligtelser, herunder løn i opsigelsesperioden ved omstrukturering, kan indregnes i købsprisallokeringen. A. Faktiske forhold Det fremgår af årsrapportens side og 94-95, at der ved overtagelsen af aktiviteter fra G ApS og H A/S er overtaget medarbejdere. Af årsrapportens.. fremgår det at E A/S overtog formelt aktiviteten fra G ApS den l. august [Udeladt]. En mundtlig aftale om overtagelsen af aktiviteten [er] indgået 26. juni Af selskabsmeddelelse nr. 12/2009, offentliggjort 10. juli 2009, fremgår det, at E A/S den 1. august 2009 overtager aktiviteten fra G ApS. Det følger af kontrakten om overdragelse af aktiviteten fra G ApS [udeladt], at køber indtræder i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor visse navngivne ansatte hos G ApS. Det følger videre [udeladt], at sælger forpligter sig til inden overtagelsesdagen at foretage afskedigelse af øvrige ansatte medarbejdere, så snart købskontrakten er underskrevet. Virksomheden har i mail af 8. marts 2011 fremsendt et eksempel på meddelelse til de ansatte i G ApS om vilkårsændring til ansættelsesforholdet. [Udeladt]. 14

15 Det fremgår af meddelelsen, at: "Med virkning fra er G ApS blevet overtaget af E A/S, hvilket medfører, at G ApS flyttes til E A/S' adresse i [by]... [udeladt]. Da der er tale om en væsentlig vilkårsændring, har du ret til at betragte dette brev som en opsigelse med tilbud om genansættelse på ændrede vilkår. Hvis du ikke vil acceptere ændringen og vælger at fratræde, skal du meddele dette skriftligt inden 8 dage... " Det forudsættes, at tilsvarende gør sig gældende for overtagelsen af aktiviteten fra H A/S, som formelt blev overtaget den l. september [Udeladt]. En mundtlig aftale om overtagelsen af aktiviteten fra H A/S [er] indgået 13. august 2009, og overtagelsen af aktiviteten er offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 13/2009 af 24. august Fondsrådet har derfor forudsat, at opsigelserne er udsendt på grund af betingelserne i overdragelsesaftale, og at dette er sket i perioden mellem aftalernes indgåelse og de formelle overtagelsestidspunkter. Fondsrådet har i øvrigt bemærket, at de kopier af overdragelsesaftalerne, som er fremsendt fra E A/S, ikke er daterede, hvorfor datoen for underskriften ikke er dokumenteret. Fondsrådet har dog forudsat, at aftalen er indgået kort tid inden udsendelsen af selskabsmeddelelser herom. [Udeladt] Om indregningen af eventualforpligtelserne oplyser virksomheden i høringssvar af 8. december 2010, at: "Sælgerselskabernes medarbejderforpligtelse til løn i fritstillet opsigelsesperiode og godtgørelse er afsat i overtagelsesbalancerne i henhold til afsnit 37 i IFRS 3 under posten anden gæld. [Udeladt] " Det følger af årsrapportens side og side 94-95, at følgende beløb er indregnet som "Anden gæld" ved overtagelsen af aktiviteter fra henholdsvis G ApS og H A/S: t.kr. Koncernregnskab Årsregnskab N ApS H A/S D. Fondsrådets vurdering Det er Fondsrådets vurdering, at indregning af overtagelserne af aktiviteterne fra G ApS og H A/S, for så vidt angår medarbejderforpligtelser, ikke er foretaget i overensstemmelse med IFRS 3. Det fremgår af meddelelse om vilkårsændringer, at medarbejderne opsiges, hvis de ikke ønsker at ændre arbejdssted til E A/S i [by]. Vilkårsændringen må derfor anses som opstået som følge af E A/S' overtagelse af virksomhederne, og beslutningen er reelt set truffet af E A/S. Det fremgår [udeladt], at sælger er forpligtet til, efter indgåelsen af kontrakten, men inden den formelle overtagelsesdag, at opsige medarbejderne. Det fremgår herudover af meddelelsen om vilkårsændringer til ansættelsesforholdet, at E A/S' overtagelse af aktiviteten er årsagen til den vilkårsændring, som resulterer i, at medarbejderne reelt set opsiges. Da opsigelsen af medarbejderne foranlediges af E A/S, er det Fondsrådets vurdering, at opsigelserne er gennemført som en del af overtagelsen. Der er dermed i den konkrete situation tale om en omstruktureringsplan, som er betinget af overtagelsen. I overensstemmelse med IFRS 3, afsnit 43, udgør omkostningerne ved opsigelserne ikke en aktuel forpligtelse for den overtagne virksomhed umiddelbart før virksomhedssammenslutningen, ligesom de heller ikke udgør en eventualforpligtelse for den overtagne umiddelbart før sammenslutningen. Opsigelsen af medarbejderne var 15

16 knyttet op på, at produktionen skulle flyttes til [by], og at medarbejderne næppe ønskede at ændre arbejdssted til E A/S i [by]. Der var således ikke tale om en ubetinget opsigelse. Hvis virksomhedsovertagelsen ikke var blevet gennemført, ville produktionen ikke være flyttet til [by], og situationen for medarbejderne ville have været en anden. Afsnit 85 i Basis for Conclusions til IFRS 3, indikerer klart, at hvis køber kan tvinge den overtagne virksomhed til at indgå en forpligtelse, er dette en klar indikation på, at overtagelsen reelt har fundet sted. Dette er netop det faktiske forhold i denne sag. Hvis virksomheder i forbindelse med en overtagelse kunne aftale, at sælger efter underskrift på overdragelsesaftalen og umiddelbart inden overtagelsen kunne gennemføre eller offentliggøre en restruktureringsplan, som skulle indregnes i overtagelsesbalancen, ville forbuddet mod at indregne købers planer om omstrukturering være illusorisk. Dette understøttes af IASB i Basis for Conclusions, afsnit 85. Hvis G ApS og H A/S havde opsagt medarbejderne inden der forelå en bindende aftale om salget af aktiviteten, ville dette kunne påvirke vurderingen. Det er således Fondsrådets vurdering, at da omkostningerne ved opsigelserne ikke kan anses som forpligtelser på overtagelsestidspunktet, kan disse ikke indregnes i købsprisallokeringen, jf. IFRS 3, afsnit 41 og 43. [Udeladt] Det formodes på baggrund af virksomhedens oplysninger til Fondsrådet, at forholdene var de samme ved overtagelsen af G ApS og H A/S, og dermed er samme vurdering relevant for omkostninger til opsigelse af medarbejdere for overtagelsen af aktiviteten fra H A/S. Fondsrådet har herudover bemærket, at det for overtagelsen af aktiviteten fra H A/S af koncernregnskabet og årsregnskabet fremgår, at der er indregnet "Anden gæld" på i alt 381 t.kr. [Udeladt]. Der er således ikke overensstemmelse mellem det i høringssvaret oplyste og den indregnede forpligtelse. Problemstillingen behandlet under dette punkt vedrører såvel års- som koncernregnskabet. 3. Særlige poster Punktet omhandler, at posten "Særlige poster" er præsenteret i en linje i resultatopgørelsen, og at der dermed er foretaget modregning af indtægter og omkostninger. Punktet omhandler herudover manglende specifikation af indholdet af posten og uoverensstemmelse mellem oplysning om anvendt regnskabspraksis og faktisk anvendt regnskabspraksis. A. Faktiske forhold Virksomheden har i koncernregnskabet i regnskabsåret 2009 indregnet en omkostning på tkr. i resultatopgørelsen som "Særlige poster. Beløbet, der består af såvel indtægter (6.423 t.kr.) som omkostninger (9.498 t.kr.), er præsenteret som et nettobeløb i resultatopgørelsen. Regnskabsposten er ikke specificeret yderligere andre steder i koncernregnskabet. Det følger af noten om anvendt regnskabspraksis for særlige poster på årsrapportens side 59, at: "Særlige poster omfatter større indtægter og omkostninger af engangskarakter, herunder reorganisationsprovision vedrørende personale, omstrukturering samt gældskonvertering. Posterne præsenteres særskilt af hensyn til sammenligneligheden i resultatopgørelsen, herunder for at give et bedre billede af det operationelle resultat." 16

17 B. Virksomhedens kommentarer Virksomheden har i høringssvar... oplyst, at særlige poster.. udgøres af følgende poster: t.kr. Forgæves afholdte omkostninger vedr. køb af virksomhed -123 Omkostninger vedr. omstrukturering i E Avance ved salg af [ejendom] Forgæves afholdte børsomkostninger [børs] -18 Omkostninger vedr. fratrådte medarbejdere L: Omkostninger vedr. omstrukturering/flytning I alt D. Fondsrådets vurdering Virksomheden har i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2009 indregnet en omkostning på t.kr. som "Særlige poster". Virksomheden har oplyst, at posten består af omkostninger på i alt t.kr. og en indtægt på t.kr. Det fremgår af specifikation af posten, at den blandt andet indeholder omkostninger vedrørende "Omstrukturering/flytning" på t.kr. og indtægter på "Avance ved salg af ejendom " på t.kr. Virksomheden har således modregnet indtægter og omkostninger. Det er Fondsrådets vurdering, at virksomheden ikke for de pågældende omkostninger og indtægter kan anvende de bestemmelser, hvor modregning af posterne er tilladt, og derfor burde særlige poster retteligt have været præsenteret uden modregning, jf. IAS 1, afsnit 32 og 33. Det er herudover Fondsrådets vurdering, at der henset til størrelsen af de særlige poster retteligt burde have været præsenteret en specifikation af disse i resultatopgørelsen i koncernregnskabet eller i noterne hertil, jf. IAS 1, afsnit Således udgør indtægten ved salg af ejendom på t.kr. 216 % af årets resultat før skat og ca. 12 % af koncernens egenkapital pr. 31. december Tilsvarende udgør den største omkostningspost: "Omkostninger vedr. omstrukturering/flytning" på t.kr. 191 % af årets resultat før skat og 10,5 % af koncernens egenkapital pr. 31. december Det følger af noten om anvendt regnskabspraksis på årsrapportens side 61, at gevinst ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i regnskabsposten "Afskrivninger" eller "Andre driftsindtægter Noten om anvendt regnskabspraksis på årsrapportens 59 for "Særlige poster" indeholder ikke oplysning om, at gevinst ved salg af materielle anlægsaktiver, indregnes i posten. Det er Fondsrådets vurdering, at årsrapportens afsnit om anvendt regnskabspraksis ikke lever op til kravet i IAS 1, afsnit 117. Der er således ikke givet korrekt oplysning om, i hvilken regnskabspost avance ved salg af ejendom på t.kr. er indregnet. Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis er således ikke i overensstemmelse med den faktisk anvendte regnskabspraksis. Det er desuden konstateret, at årsregnskabets resultatopgørelse indeholder "Særlige poster" på t.kr. Det må således forudsættes at ovenstående fravigelse også er aktuel i årsregnskabet. 11. Manglende oplysninger om associeret virksomhed 17

18 Punktet omhandler manglende oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet om den officielle markedskurs på aktierne i den associerede virksomhed F A/S, samt manglende sammendragne økonomiske informationer om denne virksomhed. A. Faktiske forhold Det fremgår af årsregnskabets note 15: "Kapitalandele i associeret virksomhed" på årsrapportens side 83, at F A/S er indregnet som associeret virksomhed. F A/S er noteret på Dansk AMP, og der forefindes således en officiel markedskurs på denne aktie. Seneste handel med aktien er ifølge Dansk AMP foretaget 28. august F A/S blev noteret på Dansk AMP 16. juni Koncernregnskabets note 7: "Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder og associeret virksomhed" på årsrapportens side 29 indeholder også visse oplysninger om investeringen i F A/S. Koncernregnskabet og årsregnskabet indeholder dog ingen note, som redegør samlet for investeringen i F A/S. Der er således ikke givet oplysninger om aktiekursen på F A/S, ligesom der ikke er givet sammendraget økonomisk information om F A/S. D. Fondsrådets vurdering Det er Fondsrådets vurdering, at koncernregnskabet og årsregnskabet for E A/S retteligt burde have indeholdt oplysning om dagsværdi af investeringen i den associerede virksomhed, F A/S, som krævet af IAS 28, afsnit 37, pkt. a. Dette gælder uanset, at aktien kan anses som illikvid, da standarden ikke indeholder en undtagelse for oplysningskravet for illikvide aktier. Det kan dog være naturligt at oplyse, at investeringen er illikvid, ligesom det vil være naturligt at oplyse om, pr. hvilken dato kursen er opgjort. Det er desuden Fondsrådets vurdering, at E A/S' koncernregnskab og årsregnskab ikke indeholder de krævede sammendragne økonomiske informationer for den associerede virksomhed, F A/S, som krævet af IAS 28, afsnit 37, pkt. b. 14. Manglende oplysninger om indtjening pr. aktie i resultatopgørelsen Punktet omhandler placeringen af oplysningen om indtjening pr. aktie og manglende oplysninger om udvandet resultat pr. aktie samt manglende oplysninger om beregningsgrundlaget. A. Faktiske forhold Koncernregnskabet indeholder en separat resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse på årsrapportens side 18 og 19. I tilknytning til resultatopgørelsen er der ikke oplyst om indtjening pr. aktie og udvandet indtjening pr. aktie. I tilknytning til totalindkomstopgørelsen er givet oplysning om indtjening pr. aktie. Oplysninger om udvandet indtjening pr. aktie fremgår ikke af koncernregnskabet. Oplysninger om udvandet indtjening pr. aktie er særligt relevant, da der er udstedt konvertible obligationer som beskrevet i koncernregnskabets note 22: "Konvertible gældsbreve" på årsrapportens side 39. Koncernregnskabet indeholder ikke oplysning om beregningsgrundlaget for indtjening pr. aktie. D. Fondsrådets vurdering Det er Fondsrådets vurdering, at koncernregnskabet retteligt burde have indeholdt oplysninger om udvandet indtjening pr. aktie, som krævet af IAS 33, afsnit 66. Da virksomheden har udstedt konvertible obligationer, er behovet for at vise udvandet 18

19 indtjening pr. aktie desto højere. Det er således ikke tilstrækkeligt at oplyse om indtjening pr. aktie. Det er desuden Fondsrådets vurdering, at virksomheden ikke har givet oplysninger om indtjening pr. aktie i tilknytning til resultatopgørelsen, som krævet af IAS 33, afsnit 67A. Oplysningen fremgår i forbindelse med totalindkomstopgørelsen, men da standarden er specifik med hensyn til placering, er dette ikke tilstrækkeligt. Det er ligeledes Fondsrådets vurdering, at virksomheden ikke har givet de oplysninger om beregningsgrundlaget, som kræves af IAS 33, afsnit Øvrige forhold Nedenfor følger bemærkninger til en række øvrige forhold, som er konstateret under gennemgangen af årsrapporten: 1. Virksomheden har på årsrapportens side opdelt indkomstopgørelsen for koncernen i en resultatopgørelse og en opgørelse af totalindkomsten. Virksomheden har præsenteret fordelingen af årets resultat efter totalindkomstopgørelsen på årsrapportens side 19 (fordelingen mellem ejerne af modervirksomheden og minoritetsinteresser). Dette er i strid med IAS 1: "Præsentation af årsregnskaber", afsnit 84, jf. IAS 1, afsnit 83, pkt. a, som i denne situation kræver, at oplysningerne gives i sammenhæng med resultatopgørelsen.. 2. Virksomheden har på årsrapportens side 19 vist fordelingen af anden totalindkomst mellem ejerne af modervirksomheden og minoritetsinteresserne. Virksomheden har dog ikke oplyst den samlede totalindkomsts fordeling, som krævet efter IAS l, afsnit 83 (b). 3. Egenkapitalopgørelsen i koncernregnskabet på årsrapportens side 22 indeholder ikke en afstemning af posten "Minoritetsaktionærernes andel ", selv om posten indgår i koncernens egenkapital. Dette er i strid med IAS l, afsnit 106(d). 4. Virksomheden har forskellig præsentation af køb af egne aktier i koncernregnskabet (årsrapportens side 22) og i årsregnskabet (årsrapportens side 70). I koncernregnskabet fratrækkes kostprisen i de frie reserver, mens den i årsregnskabet fratrækkes i aktiekapitalen. Fondsrådet har ikke kunnet finde hjemmel til den i årsregnskabet valgte praksis, da aktiekapitalens størrelse på ingen måde ændres med købesummen for egne aktier. 5. Det fremgår af årsregnskabets note 4: "Pensionsordninger" på årsrapportens side 74, at E A/S indbetaler et månedligt beløb på 12 % af øvrige medarbejderes grundløn til uafhængige pensionsselskaber. Det fremgår imidlertid af årsregnskabets note 3: "Personaleomkostninger" på årsrapportens side 73, at løn og gager til øvrige medarbejdere udgør t.kr , mens indbetalinger til bidragsbaserede pensioner udgør t.kr. 645, hvilket svarer til 2,4 %. Oplysningen om, at der indbetales 12 %, synes således ikke umiddelbart at være korrekt. 6. Det fremgår af koncernregnskabets note 7: "Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder og associeret virksomhed" på årsrapportens side 29, at der er modtaget udbytter fra dattervirksomheder i regnskabsåret på t.kr Denne oplysning stemmer ikke med resultatopgørelsen i årsregnskabet på årsrapportens side 66 eller årsregnskabets note 7: "Udbytte fra dattervirksomhed " på årsrapportens side 74. Heraf fremgår, at udbyttet blev modtaget i og ikke i 2009, som anført i note 7 til koncernregnskabet. 7. Det fremgår af årsregnskabets note 23: "Kort- og langfristede forpligtelser" på årsrapportens side 87, at modervirksomheden har optaget et banklån i [valuta] med 19

20 udløb i 2015 og med en variabel rente på 3,9 %. Lånet er opgjort til t.kr Dette lån kan ikke genfindes i den tilsvarende note i koncernregnskabet (note 19 på årsrapportens side 40). Her optræder derimod et andet banklån i [valuta] også med udløb i 2015, men med en rente på 5,5 %. 8. Det fremgår af koncernregnskabets note 20: "Eventualforpligtelser mv." på årsrapportens side 43 og af den tilsvarende note for årsregnskabet på årsrapportens side 92, at: "E A/S er pr. 1. januar 2006 fusioneret med P A/S, Q A/S og R A/S, der er ophørt i forbindelse med fusionen. Moderselskabet hæfter for de ophørte selskabers forpligtelser på fusionsdagen". Fondsrådet skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at i henhold til selskabslovgivningen indtræder det fortsættende selskab altid i alle rettigheder og forpligtelser til de selskaber, som er omfattet af fusionen. Hvis der er ikke-indregnede eventualforpligtelser knyttet til de ophørte virksomheder, skal disse oplyses på samme måde som andre eventualforpligtelser - hverken mere eller mindre - i den fortsættende virksomhed. 9. I årsregnskabets note 26: "Segmentoplysninger" på årsrapportens side 92, henvises der til modervirksomhedens segmentoplysninger, som fremgår af note 23 til koncernregnskabet (der skulle retteligt henvises til note 24). Fondsrådet har imidlertid bemærket, at der ikke i koncernregnskabets note 24, som anført, er givet segmentoplysninger for modervirksomheden. Da virksomheden imidlertid aflægger koncernregnskabet efter IFRS, kunne virksomheden have benyttet muligheden for at undlade at give segmentoplysninger i årsregnskabet, jf. IFRS 8: "Driftssegmenter", afsnit 4. Hvis virksomheden således ikke har haft til hensigt at give segmentoplysninger, jf. IFRS 8, for modervirksomheden, er der således tale om en misvisende oplysning i årsregnskabets note I koncernregnskabets note 24: "Segmentoplysninger på årsrapportens side og den tilsvarende note 26 til årsregnskabet pa årsrapportens side 92 fremgår det, at ud af koncernens samlede omsætning hidrører t. kr (2008: t.kr ) fra salg til koncernens væsentligste kunder. Det fremgår også, at disse kunder dermed tegner sig for mere end 10 % af virksomhedens (det formodes, at der skulle stå koncernens) samlede omsætning. Ved en sammenholdelse med koncernens resultatopgørelse fremgår det dog, at omsætningen udgør under 10 % (koncernens omsætning var i 2009 t.kr ). 1 henhold til IFRS 8, afsnit 34, skal der oplyses om salg til enkeltstående (og ikke gruppen af væsentligste) kunder, som overstiger 10 % af koncernens omsætning. 11. Det fremgår af årsregnskabets note 28: "Pantsætninger og sikkerhedsstillelse " på årsrapportens side 93, at der er stillet sikkerhed for gæld til E A/S' bankforbindelse på i alt t.kr Det tilsvarende tal for koncernen er i koncernregnskabets note 22 på årsrapportens side 44 oplyst til t.kr En sikkerhedsstillelse for banken kan næppe være mindre for koncernen end for modervirksomheden. En gennemgang af afsnittet i årsregnskabets note 28 indikerer, at tallet ikke er opdateret i forhold til Der mangler fuld sammenhæng mellem oplysningerne i koncernregnskabets note 23: "Nærtstående parter" på årsrapportens side 44 og den tilsvarende note 29 i årsregnskabet på årsrapportens side årsregnskabet mangler der således oplysninger om, at modervirksomheden i årets løb har købt og solgt varer for i alt t.kr. 510 til F. 13. Følgende fremgår af koncernregnskabets note 30: "Finansielle risici" på årsrapportens side 52: "Koncernens gæld til kreditinstitutter udgør tkr (2007: tkr ) og består af variabelt forrentede banklån i anerkendte kreditinstitutioner. Rentetilpasningstidspunktet ligger inden for 1-3 måneder. Baseret på det aktuelle 20

FONDSRÅDET. Bestyrelsen for Klimax A/S Uraniavej Horsens. Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2009 for Klimax A/S, CVRnr.

FONDSRÅDET. Bestyrelsen for Klimax A/S Uraniavej Horsens. Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2009 for Klimax A/S, CVRnr. FONDSRÅDET Bestyrelsen for Klimax A/S Uraniavej 4 8700 Horsens Dato 11. april 2011 Ref. KHA/SIM J.nr. 2010-0022099 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2009 for Klimax A/S, CVRnr. 10 66 57 44 Indledning

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vestmors VVS og El ApS

Vestmors VVS og El ApS Vestmors VVS og El ApS Vildsundvej 11 Solbjerg 7950 Erslev CVR-nr. 36 56 36 05 Årsrapport for perioden 13. marts til 31. december 2015 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr. 31 75 45 77 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015. Ludvig Dalsgaard Christensen dirigent

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere