K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B"

Transkript

1 Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. november 2011 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt de statsautoriserede revisorer A og B for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 6. februar 1984, og A har i Revireg været tilknyttet revisionsvirksomheden C ApS, siden 4. maj Erhvervsstyrelsen har endvidere oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 20. december 2004, og B har i Revireg været tilknyttet revisionsvirksomheden C ApS, i perioden fra den 4. maj 2006 til den 10. november 2010 samt fra den 2. juli 2010 været tilknyttet D I/S. Klagen l. De indklagede har overtrådt revisorlovens 16, stk. l, om god revisorskik, jf. RS 200, afsnit 2, RS 200, afsnit 15 og RS 500, afsnit 2, ved ikke at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at kunne afgive en revisionspåtegning uden forbehold på årsrapporten for E A/S for De indklagede har overtrådt revisorlovens 16, stk. 1, om god revisorskik, jf. RS 220, afsnit 36, ved ikke at sikre sig, at der blev foretaget en kvalitetssikringsgennemgang af revisionen af årsrapporten for E A/S for 2009 før, de indklagede afgav deres revisionspåtegning. Sagsfremstilling: De indklagede har den 23. februar 2010 (på revisionspåtegningen er skrevet 2009) afgivet blank revisionspåtegning på årsrapporten for E A/S for regnskabsåret Konklusionen har følgende ordlyd: Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere [nationalitet] oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere [nationalitet oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber." 1

2 Det fremgår blandt andet af årsrapporten: Side 6. Ledelsesberetning Årsberetning Hovedaktiviteter... Bag underskuddet i 2009 dækker sig særlige udgifter ved hensættelse til sammenlægningsomkostninger i [land] på 4,7 mio. kr., betaling af samt hensættelse til fratrædelses- og omstruktureringsomkostninger mm. bl.a. i forbindelse med opkøb på 4,8 mio. kr., tab på ejerandel i det associerede selskab F A/S på 1,7 mio. kr., hvoraf en stor del skyldes ændring i regnskabsopgørelsen, samt en fortjeneste ved salg af domicilejendommen på 6,4 mio. kr. i alt netto engangsudgifter i 2009 på 4,8 mio. kr.... Side Koncernens resultatopgørelse 1. januar 31. december Særlige poster Koncernens totalindkomst 1. januar 31. december Nøgletal Resultat pr. aktie (EPS Basic) af nom. kr tkr. tkr. Fortsættende og ophørte aktiviteter ,79 Fortsættende aktivitet -0,97 2,11 Side 39. Noter 22. Konvertible gældsbreve Moderselskabet har i perioden oktober 2009 udstedt ansvarlige konvertible gældsbreve på nominelt kr. 10,0 mio., til en årlig rente på 8 % p.a., og med en konverteringsret for indehaverne af de konvertible gældsbreve a kurs 25, svarende til stk. aktier a kr. 10,00, i E A/S. Krav om konvertering kan fremsættes af indehaverne af de ansvarlige konvertible gældsbreve i perioden fra 1. oktober 2012 til 2. januar De konvertible lån er ansvarlig kapital der træder tilbage for øvrige gældsforpligtelser i selskabet. De udstedte konvertible obligationer bærer påtegning om, at de ikke kan noteres eller omsættes på et reguleret marked i et EU/EØS-land, jf. lov om værdipapirhandel. De konvertible gældsbreve er udstedt mod kontant indbetaling. Hvis gældsbrevene ikke konverteres til aktiekapital, forfalder de til indfrielse den 2. januar 2013 til nominel værdi. Nettoprovenuet fra udstedelsen af gældsbrevene er indregnet som et gældselement. 2

3 31/ / / tkr, tkr. tkr. Nominel værdi af udstedte konvertible gældsbreve Dagsværdi af finansiel forpligtelse på ud stedelsestidspunktet Beregnede renteomkostninger Betalte renter Regnskabsmæssig værdi af finansiel for pligtelse Side Noter. 26. Køb af dattervirksomhed (pengestrømsopgørelsen) (fortsat) E købte aktiviteterne i G ApS pr. 1. august 2009 i henhold til aftale af 26. juni E har erhvervet kunder, medarbejdere, maskiner og visse aftaler. E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere. Alle medarbejdere er blevet tilbudt ansættelse i [by], hvilket ingen, på nær 1 ønskede, da G lå i [by]. Da afskedigelsen var en direkte følge af købet og reelt en overtaget eventualforpligtigelse, er beløbet til løn i den fritstillede periode afsat som en del af købesummen. Regulering til dagsværdi Dagsværdi 2009 Anden gæld E købte aktiviteterne i H pr. 1. september Købet omfattede alene kunder samt medarbejdere. En del af kunderne (de [nationalitet]) blev købt af Aftalen blev indgået den 13. august Overtagelsen er 1. september E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere. Alle medarbejdere er blevet tilbudt ansættelse i [by], hvilket ingen, på nær 1 ønskede, da H lå i [by]. Da afskedigelsen var en direkte følge af købet og reelt en overtaget eventualforpligtigelse er beløbet til løn i den fritstillede periode afsat som en del af købesummen. Regulering til dagsværdi Dagsværdi 2009 Egne aktier Anden gæld Side Noter 31. Nedskrivningstest, langfristede aktiver (I) A/S. Som følge af indregning af goodwill, tkr (tkr i 2007) 3

4 Side 59 Side 61. J ApS. Som følge af indregning af goodwill, tkr (tkr i 2007) Etiketsalg, E A/S Som følge af indregning af goodwill, tkr. 15,7 (tkr. 15,7 i 2007) Anvendt regnskabspraksis Noter 33. Anvendt regnskabspraksis(fortsat) Resultatopgørelsen... Særlige poster Særlige poster omfatter større indtægter og omkostninger af engangskarakter, herunder reorganisationsprovision vedrørende personale, omstrukturering samt gældskonvertering. Posterne præsenteres særskilt af hensyn til sammenligneligheden i resultatopgørelsen, herunder for at give et bedre billede af det operationelle resultat. Anvendt regnskabspraksis Noter 33. Anvendt regnskabspraksis(fortsat) Resultatopgørelsen... Materielle aktiver Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter i det omfang, salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. Side 83. Noter 15. Kapitalandele i associeret virksomhed (fortsat) 2008 tkr. Tilgang ved overdragelse af aktiver til F ApS (associeret virksomhed) Regnskabsmæssig værdi 31/ Side Noter. 32. Køb og salg af kapitalandele i dattervirksomheder 4

5 E købte aktiviteterne i G ApS pr. 1. august 2009 i henhold til aftale af 26. juni E har erhvervet kunder, medarbejdere, maskiner og visse aftaler. E købte aktiviteterne i H pr. 1. september Købet omfattede alene kunder samt medarbejdere. En del af kunderne (de [nationalitet]) blev købt af Aftalen blev indgået den 13. august Overtagelsen er 1. september Der blev i forbindelse med handlen aftalt en earn-out på 3,5 % af omsætningen. E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere. Alle medarbejdere er blevet tilbudt ansættelse i [by], hvilket ingen, på nær 1 ønskede, da H lå i [by]. Da afskedigelsen var en direkte følge af købet og reelt en overtaget eventualforpligtigelse er beløbet til løn i den fritstillede periode afsat som en del af købesummen. Regulering til dagsværdi Dagsværdi 2009 Egne aktier Anden gæld De indklagede har udfærdiget revisionsprotokollat af 23. februar Følgende fremgår blandt andet af revisionsprotokollatet: 2. Særlige forhold vedrørende årsrapporten for Årets køb af virksomheder E har i regnskabsåret tilkøbt tre virksomheder, G, H og K samt opkøbt den sidste 26 % ejerandel i L op til 100 % ejerandel Køb af aktiviteterne i G E har købt aktiviteterne i G ApS, [by] pr. l. august 2009 i henhold til aftale af 26. juni E har erhvervet goodwill, kunder, medarbejdere, maskiner og visse aftaler. Som led i aftalen fortsætter den ene af sælgerne M i E. E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven og tilbød medarbejderne ansættelse i [by], hvilket kun én tog imod og resten blev anset for afskediget. Da afskedigelserne reelt var en eventualforpligtelse ved købet er omkostningen afsat i overtagelsesbalancen. Vi er enige i ledelsens fordeling af købesummen baseret på de forelagte oplysninger, herunder at virksomheden var kriseramt og eksisterende kundeaftaler således var uden værdi. Vi skal gøre opmærksom på, at Fondsrådet kan indtage en mere indskrænkende fortolkning af regler for fordeling af købesummen, hvilket kan medføre, at Fondsrådet henfører en større del af købesummen til aktiver med begrænset levetid, der skal afskrives Køb af aktiviteterne i H E, E A/S og (I) A/S, har købt aktiviteterne i H pr. l, september Købet omfatter alene kunder og medarbejdere, herunder den tidligere direktør i H, E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven og tilbød medarbejderne ansættelse i [by], hvilket kun én tog 5

6 imod og resten blev anset for afskediget. Da afskedigelserne reelt var en eventualforpligtelse ved købet er omkostningen afsat i overtagelsesbalancen. Der er som del af købesummen i aftalen en earn-out gældende i 36 måneder baseret på 3,5 % af virksomhedens omsætning. Regnskabsmæssigt er denne indregnet baseret på kr. 5 mio. pr. år i [land]og kr. 20 mio. pr. år i [land]. Der er herudover sket betaling med aktier i E. Værdien af aktierne er sat til kr. 3 mio. svarende til 24 pr. aktie, hvilket er den gennemsnitlige kurs på overtagelsesdagen af kurser på Dansk AMP og [børs]. Baseret på ovenstående kan købsprisen for virksomheden opgøres således: Vi er enige i ledelsens fordeling af købesummen baseret på de forelagte oplysninger, herunder at virksomheden var kriseramt og eksisterende kundeaftaler således var uden værdi. Vi skal gøre opmærksom på, at Fondsrådet kan indtage en mere indskrænkende fortolkning af regler for fordeling af købesummen, hvilket kan medføre, at Fondsrådet henfører en større del af købesummen til aktiver med begrænset levetid, der skal afskrives. 2.3 Nedskrivningstest på goodwill Ifølge E' regnskabsmæssige begrebsramme (IFRS), specifikt IAS 36, skal E, uanset om der foreligger værdiforringelse af goodwill, årligt teste goodwill med ubestemmelig levetid. Er genindvendingsværdien lavere end den regnskabsmæssige værdi, foretages nedskrivning til genindvendingsværdien. Nedskrivningstesten kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt i regnskabsåret under forudsætning af, at testen udføres på samme tidspunkt hvert år. Selskabets ledelse har valgt at foretage nedskrivningstest pr. 31. december Den samlede goodwill udgør pr. 31. december 2009 i alt tkr Goodwillbeløb på tkr kan allokeres til (I), der udgør en pengestrømsgenererende enhed. Goodwillbeløb på tkr kan allokeres til J, der ligeledes udgør en pengestrømsgenererende enhed. Goodwillbeløb på tkr, kan allokeres til K, der ligeledes udgør en pengestrømsgenererende enhed. Øvrig goodwill på tkr. 25,780 vedrører E Goodwill, E Vi kan på denne baggrund tilslutte os ledelsens vurdering af, at der ikke er indikationer på værdiforringelse af goodwill. 4.3 Incitamenter Vi er i henhold til de [nationalitet] revisionsstandarder pålagt at gøre bestyrelsen opmærksom på incitamenter, der kan medføre en forøget risiko for, at regnskaber bevidst eller ubevidst manipuleres således, at disse udviser bedre resultater. Vi har i forbindelse med revisionen identificeret følgende såkaldte risikoindikatorer: Selskabets sælgere og direktion er resultataflønnet Selskabet er børsnoteret og har afgivet resultatindikationer til børsen (resultatpres) Vi er imidlertid opmærksomme på problemstillingen og øger i overensstemmelse med gældende revisionsstandard vor professionelle skepsis i forbindelse med revisionen. 6

7 De indklagedes arbejdspapirer udarbejdet i forbindelse med revisionen er fremlagt. Det fremgår blandt andet af arbejdspapir vedrørende immaterielle anlægsaktiver, goodwill, dateret den 22. februar 2010 (udført af O, Godkendt af B) følgende: Ad: Køb af G E købte aktiviteterne i G pr. 1. august 2009 i henhold til aftale af 26. juni Der henvises til kontrakten. E har erhvervet kunder, medarbejdere, maskiner og visse aftaler. E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere, selvom det stod klart, at disse skulle afskediges straks, da de var overflødige. Reelt ved at tilbyde dem ansættelse i [by], hvilket ingen (udover 1) ønskede, da G lå i [by]. Da afskedigelsen var en direkte følge af sælgers omstrukturering er den overtagne eventualforpligtelse (der blev til forpligtelse fra køb til overtagelse), beløbet til løn i den fritstillede periode afsat som en del af købesummen. Vi har foretaget følgende handlinger: Vi har særskilt drøftet med det forhold, at købsprisen alene allokeres til goodwill med ubegrænset levetid, idet det er sædvanligt, at en del af købsprisen allokeres til fx kundekontrakter og andre immaterielle aktiver med begrænset levetid (løbende afskrivning) har hertil oplyst, at det er hans vurdering, at virksomheden er kriseramt og at det E reelt køber er synergieffekter ved sammenlægning med E samt nøglepersoners netværk og ikke kundekontrakter, der intet er værd uden nøglepersonen. Bestyrelsesformandens vurdering stemmer overens med de oplysninger, vi har modtaget omkring baggrunden for købet. Det er imidlertid fortsat usædvanligt, og da regnskabsreglerne er ganske vævende på dette punkt, er spørgsmålet om Fondsrådet i givet fald vil acceptere dette, herunder henset til Fondsrådets indskrænkende fortolkning af regler generelt. Vi har imidlertid ikke anledning til en anden vurdering end ledelsen og finder ledelsens vurdering forsvarlig. På denne baggrund tilslutter vi os ledelsens vurdering af købsprisallokeringen. Ad. Køb af H E købte aktiviteterne i H 1. september Købet omfattede alene kunder samt nøglemedarbejdere... E blev efter aftalen forpligtet til at overtage medarbejdere selvom det stod klart, at disse skulle afskediges straks, da sælger var kriseramt og skulle omstruktureres. Reelt ved at tilbyde dem ansættelse i [by], hvilket ingen (udover 1) ønskede, da H lå i [by]. Da afskedigelsen var en direkte følge af sælgers omstrukturering og reelt en overtaget eventualforpligtelse er beløbet til løn i den fritstillede periode afsat som en del af købesummen. En del af købsprisen blev betalt med E aktier. Jf. revisionsnotat af 6/ er disse værdiansat til gennemsnittet af kursen mellem Dansk AMP og [børs]. Vi finder dette skøn forsvarligt, da der ikke fandtes en handelskurs den 1. september og aktier i løbet af september faktisk handles i det kursniveau (i de få handler meget illikvid) 7

8 Vi har særskilt drøfte med det forhold, at købsprisen alene allokeres til goodwill med ubegrænset levetid, idet det er sædvanligt, at en del af købsprisen allokeres til fx kundekontrakter og andre immaterielle aktiver med begrænset levetid (løbende afskrivning) har hertil oplyst, at det er hans vurdering, at virksomheden er kriseramt og at det E reelt køber er synergieffekter ved sammenlægning med E samt nøglepersoners netværk og ikke kundekontrakter, der intet er værd uden nøglepersonerne. Bestyrelsesformandens vurdering stemmer overens med de oplysninger, vi har modtaget omkring baggrunden for købet. Det er imidlertid fortsat usædvanligt, og da regnskabsreglerne er ganske vævende på dette punkt, er spørgsmålet om Fondsrådet i givet fald vil acceptere dette, herunder henset til Fondsrådets indskrænkende fortolkning af reglerne. Vi har imidlertid ikke anledning til en anden vurdering end ledelsen og finder ledelsens vurdering forsvarlig. På denne baggrund tilslutter vi os ledelsens vurdering af købsprisallokeringen. Det fremgår blandt andet af de indklagedes arbejdspapir af 23. februar checkliste vedrørende områdekonklusion for immaterielle anlægsaktiver, for materielle anlægsaktiver, for finansielle anlægsaktiver, for varebeholdninger, for tilgodehavender, for likvide beholdninger, for egenkapital, for hensatte forpligtelser, for gæld, for eventualforpligtelser, for nettoomsætning, for personaleomkostninger, for resultatopgørelse i øvrigt, for andre revisionsopgaver og for konsolidering samt for regnskabsafslutning, at der er svaret Ja til spørgsmålet: Er revisionsmål for præsentation og oplysning i årsrapporten opfyldt? Fondsrådet traf den [dato] afgørelse vedrørende årsrapporten for 2009 for E A/S. Følgende fremgår blandt andet af Fondsrådets afgørelse: Afgørelse Fondsrådet har den [dato] truffet følgende afgørelse vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2009 for E A/S, jf. årsregnskabslovens 159 a, stk. 5 og 6, sammenholdt med årsregnskabslovens 161. Det er Fondsrådets overordnede vurdering, at årsrapporten indeholder et så stort antal fravigelser/fejl, at den er langt fra at overholde lovgivningens krav. Det er medlemmerne af virksomhedens ledelse, der har ansvaret for, at virksomhedens årsrapport lever op til lovgivningens krav, jf. årsregnskabslovens 8, stk. 2. Det er Fondsrådets vurdering, at ledelsen ikke har levet op til dette ansvar. Fondsrådet påtaler 1) Virksomhedssammenslutninger a) at virksomheden ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 70, i års- og koncernregnskabet har oplyst om årets resultat og omsætning opgjort som om, alle virksomhedssammenslutninger i regnskabsåret var foretaget ved begyndelsen af regnskabsåret. Såfremt dette ikke var praktisk muligt, skulle dette have været oplyst sammen med en beskrivelse af årsagerne hertil, b) at virksomheden ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 67, pkt. i, i års- og koncernregnskabet har givet oplysninger om indregnede resultater fra overtagne aktiviteter fra G ApS og H A/S, og tilsvarende i koncernregnskabet for K ApS. Såfremt 8

9 dette ikke var praktisk muligt, skulle dette have været oplyst sammen med en beskrivelse af årsagerne hertil, c) at virksomheden ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 67, pkt. h, i års- og koncernregnskabet har givet en beskrivelse af de forhold, der har medført indregning af goodwill, d) at virksomheden ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 67, pkt. d, i års- og koncernregnskabet har givet oplysninger om indregnede købsomkostninger for overtagelserne af aktiviteter fra G ApS og H A/S, e) at virksomheden ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 67, pkt. d, i koncernregnskabet har givet oplysninger om indregnede købsomkostninger for overtagelsen af aktiviteten fra K ApS, f) at virksomheden ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 67, pkt. f, i koncernregnskabet har givet oplysning om købsprisallokering for overtagelsen af aktiviteten fra K ApS og ikke har opfyldt de øvrige oplysningskrav i bestemmelsen, g) at virksomheden i købsprisallokeringerne i års- og koncernregnskabet ikke, som krævet i IFRS 3, afsnit 67, pkt. f, har givet oplysninger om de regnskabsmæssige værdier for hver kategori af aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser opgjort i overensstemmelse med IFRS umiddelbart inden virksomhedssammenslutningerne for så vidt angår overtagelserne af aktiviteten fra henholdsvis G ApS og H A/S. Såfremt dette ikke var praktisk muligt, skulle dette have været oplyst sammen med en beskrivelse af årsagerne hertil, h) at virksomheden i års- og koncernregnskabet har præsenteret betaling med egne aktier som en del af købsprisallokeringen i forbindelse med overtagelsen af aktiviteten i H A/S, hvilket er i strid med IFRS 3, afsnit 67, pkt. f. i) at virksomheden i års- og koncernregnskabet til brug for opgørelsen af købsprisen af aktiviteten i H A/S har målt dagsværdien af egne aktier som gennemsnittet af aktiernes kurs på Dansk AMP, og på [børs], hvilket er i strid med IFRS 3, afsnit 24 og 27 samt, j) at virksomheden i års- og koncernregnskabet, i strid med IFRS 3, afsnit 41 og 43, har indregnet forpligtelser vedrørende fritstilling af medarbejdere i G ApS og H A/S i overtagelsesbalancen, og k) at der ikke er overensstemmelse mellem det beløb, som virksomheden under betegnelsen "Anden gæld" har oplyst er indregnet i forbindelse med overtagelsen af aktiviteten i H A/S og det beløb, der faktisk er indregnet. 2) Ledelsesaflønning a) at virksomheden ikke har givet oplysninger om vederlag til bestyrelsesmedlemmer for deres konsulentydelser i forbindelse med tilkøb af aktiviteter som en del af noten om vederlag til nøglepersoner i ledelsen, jf. IAS 24, afsnit 16, og b) at virksomheden ikke har givet præcise oplysninger om, hvorvidt personalegoder, herunder fri bil, er indregnet i det oplyste honorar til direktionen. 3) Særlige poster a) at virksomheden ved præsentation af særlige poster i resultatopgørelsen i års- og koncernregnskabet i strid med IAS 1, afsnit 32 og 33, har foretaget modregning mellem indtægter og omkostninger, b) at virksomheden ikke, som krævet IAS 1, afsnit 97 og 98, har præsenteret en specifikation af de særlige poster i resultatopgørelsen i års- og koncernregnskabet eller i noterne hertil, og 9

10 c) at virksomheden ikke har beskrevet den faktisk anvendte regnskabspraksis for indregning af gevinst ved salg af ejendomme i noten om anvendt regnskabspraksis i årsog koncernregnskabet. 4) Anlægsnote i koncernregnskabet a) at virksomheden ikke har udarbejdet en anlægsnote i års- og koncernregnskabet, der er i overensstemmelse med IAS 16, afsnit 73, pkt. d og e, og IAS 38, afsnit 118, pkt. c og e. b) at virksomheden ikke har præsenteret nettovalutakursforskelle i anlægsnoten i koncernregnskabet, jf. IAS 16, afsnit 73, pkt. e, og IAS 38, afsnit 118, pkt. e. 5) Hoved- og nøgletalsoversigten a) at virksomheden ikke har givet oplysning om resultat af ordinær primær drift i hovedog nøgletalsoversigten, jf. årsregnskabslovens 101, stk. l, sammenholdt med IFRSbekendtgørelsens 4, og b) at virksomheden ikke har foretaget beregning af nøgletallene som anført under anvendt regnskabspraksis (i henhold til den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger), og at virksomheden ikke har anvendt tal for det aktuelle regnskabsår i de illustrerede beregninger af nøgletallene. 6) Præsentation af nettovalutakursforskelle i koncernens egenkapitalopgørelse a) at virksomheden ikke har fulgt den i koncernregnskabet beskrevne, anvendte regnskabspraksis, hvorefter der foretages en separat præsentation af reserve for nettovalutakursforskelle under egenkapitalen, jf. IAS 21, afsnit 39, 41 og 52 b. 7) Nedskrivningstest på goodwill a) at virksomheden ikke i koncernregnskabet har givet fyldestgørende oplysninger, jf. IAS 36, afsnit 134 og 135, om nedskrivningstest på goodwill foretaget i ) Kodeks for virksomhedsledelse a) at virksomheden ikke, som krævet i årsregnskabslovens 107 b, stk. l, nr. l, i ledelsesberetningen har givet oplysning om, at virksomheden ikke er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse. 9) Pengestrømsopgørelsen a) at der ikke er overensstemmelse mellem afsnittet om anvendt regnskabspraksis og den faktisk anvendte regnskabspraksis, som krævet i IAS l, afsnit 117, og b) at virksomheden ikke har opgjort "Pengestrømme fra primær drift" korrekt. Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i "Driftsresultat for særlige poster", hvori finansielle poster ikke er indregnet. På trods af dette er der foretaget regulering for renteind- og udbetalinger. 10) Ledelsespåtegning a) at ledelsespåtegningen ikke indeholder dels en erklæring om, hvorvidt koncernregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat, jf. årsregnskabslovens 9, stk. l, dels de i 9, stk. 2, krævede erklæringer om, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. 11) Manglende oplysninger om associeret virksomhed a) at virksomheden i såvel års- som koncernregnskabet ikke har oplyst om dagsværdien af investeringen i den associerede virksomhed, F A/S, som krævet i IAS 28, afsnit 37, pkt. a, og 10

11 b) at virksomheden i såvel års- som koncernregnskabet ikke har givet sammendragne økonomiske informationer for den associerede virksomhed, F A/S, som krævet af IAS 28, afsnit 37, pkt. b. 12) Oplysning om ansatte a) at virksomheden i års- og koncernregnskabet ikke har givet oplysninger om gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret og ikke har givet den tilsvarende oplysning for det foregående regnskabsår, som krævet i årsregnskabslovens 98 a og 126, stk. l, nr ) Manglende oplysninger om dattervirksomheder a) at virksomheden ikke har oplyst hjemlandet for samtlige virksomhedens udenlandske dattervirksomheder i årsregnskabet, som krævet i årsregnskabslovens 72, stk. l, b) at virksomheden i årsregnskabet ikke har givet oplysning om dattervirksomheden K [xx] ApSs navn, hjemsted og retsform, som krævet i årsregnskabslovens 72, stk. l, og IAS 27, afsnit 42, pkt. b, c) at virksomheden ikke har givet enslydende oplysninger om ejerandele i de [nationalitet] dattervirksomheder i ledelsesberetningen og noten i årsregnskabet, og d) at virksomheden i koncernregnskabet ikke har givet de oplysninger, som kræves ifølge årsregnskabslovens 127, stk. l. 14) Manglende oplysninger om indtjening pr. aktie i resultatopgørelsen a) at virksomheden ikke har givet oplysninger om udvandet indtjening pr. aktie i koncernregnskabet, som krævet i IAS 33, afsnit 66, b) at virksomheden ikke har givet oplysninger om indtjening pr. aktie i tilknytning til resultatopgørelsen i koncernregnskabet, som krævet i IAS 33, afsnit 67A, og c) at virksomheden ikke har givet oplysninger om beregningsgrundlaget for indtjening pr. aktie, som krævet i IAS 33, afsnit ) Notehenvisninger a) at der er fejl i krydsreferencerne i årsrapporten vedrørende noterne, og at der ikke er foretaget en systematisk nummerering af noterne, som krævet i IAS l, afsnit ) Oplysning om leasingforpligtelser a) at virksomheden ikke i koncernregnskabet har givet oplysning om den regnskabsmæssige nettoværdi af finansielle leasingkontrakter pr. 31. december 2009 for hver kategori af aktiver, som krævet i IAS 17, afsnit 31, pkt. a. 17) Præsentation af egenkapitalen i balancen a) at den anvendte præsentation af koncernens egenkapital i balancen ikke er i overensstemmelse med IAS 27, afsnit ) Øvrige forhold a) at årsrapporten indeholder en række øvrige fravigelser/fejl. Fondsrådet har gennemgået disse i punktet "Øvrige bemærkninger" i sagsfremstillingen. Vurdering af væsentlighed Fondsrådet er af den opfattelse, at udgangspunktet er, at en virksomhed, der aflægger årsrapport efter IFRS og årsregnskabsloven, skal overholde alle relevante krav heri. Et krav kan dog fraviges, hvis fravigelsen er uvæsentlig for regnskabsbrugeren, og virksomheden kan sandsynliggøre dette. Fondsrådet har foretaget en vurdering af, om de fravigelser, der er konstateret, jf. ovenfor, kan betragtes som uvæsentlige. Vurderingen er foretaget efter retningslinjerne i Fondsrådets notat af 17. december 2008 om generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i 11

12 forbindelse med regnskabskontrol. Notatet kan findes på Fondsrådets hjemmeside, Virksomheden har i sit høringssvar af 8. december 2010 anført, at de af sekretariatet identificerede forhold i den store sammenhæng hverken enkeltvis eller samlet kan påvirke en investors vurdering af regnskabet og selskabet. Fondsrådet er ikke enig i, at fravigelserne er uvæsentlige. Fravigelserne kan derfor, efter Fondsrådets opfattelse, ikke anses som lovlige fravigelser. Det fremgår af Fondsrådets notat om væsentlighed, at ved vurderingen af, hvorvidt regnskabet er fejlbehæftet, skal der ikke alene ses på den enkelte fravigelse, men også på summen af fravigelser. En række fravigelser, der hver for sig kan betragtes som værende uvæsentlige, og som sådan kan anses som lovlige fravigelser, kan således godt tilsammen betyde, at regnskabet ud fra en samlet væsentlighedhedsvurdering er fejlbehæftet. Henset til antallet af fravigelser, er det Fondsrådets opfattelse, at fravigelserne i hvert fald samlet set er væsentlige. Nogle af fravigelserne er efter Fondsrådets opfattelse isoleret set uvæsentlige og ville derfor isoleret set ikke blive betragtet som fejl. Det er ligeledes Fondsrådets opfattelse, at nogle af punkterne isoleret set omhandler afvigelser, som er væsentlige. Det drejer sig eksempelvis om forholdene behandlet under punkt 1 og 3. Punkt 1 omhandler virksomhedssammenslutninger. Virksomheden har i 2009 gennemført virksomhedssammenslutninger, der både enkeltvist og samlet er væsentlige for virksomheden og koncernen. Kostprisen for virksomhedssammenslutningerne udgør i alt tkr. for koncernen. Dette udgør hhv. 17 % af balancesummen og 68 % af koncernens egenkapital. Fondsrådet er således ikke i tvivl om, at virksomhedssammenslutningerne skal anses for at være væsentlige. I denne forbindelse, skal de oplysninger, som gives om virksomhedssammenslutningerne, naturligvis også være korrekte. Virksomheden har, jf. punkt 3, betydelige engangsposter klassificeret som "Særlige poster". Der er tale om t.kr. i indtægter og t.kr. i omkostninger. Dette udgør hhv. 216 % og 319 % af årets resultat før skat. Det er således tale om væsentlige poster. Posterne er vist netto (indtægter og omkostninger er modregnet) uden specifikation i en note. Herved skjules det reelle omfang af posterne, og den manglende specifikation medfører også, at regnskabsbrugerne ikke får kendskab til indholdet af posterne.... I tilknytning til Fondsrådets afgørelse foreligger en sagsfremstilling. Følgende fremgår blandt andet heraf: 1.7. Egne aktier Punktet omhandler, hvorvidt vederlag med egne aktier er beregnet og præsenteret korrekt i Købsprisallokeringen. A. Faktiske forhold Det følger af årsrapportens side 48 og 95, at der er indregnet og præsenteret følgende forpligtelser ved overtagelsen af aktiviteten fra H A/S: t.kr. Koncernregnskab Årsregnskab Forpligtelser Egne aktier

13 Anden gæld Det følger således af opgørelsen, at koncernen og modervirksomheden ved overtagelsen af aktiviteten fra H A/S overtager en forpligtelse på Egne aktier til en dagsværdi på henholdsvis tkr. og tkr. Ved opgørelse af værdien af aktierne er der således anvendt en stykpris pr. aktie på 24 kr. ( stk. à 24 kr. = kr.). E A/S er optaget til handel på dansk AMP (fra december 2010 GXG Markets). På tidspunktet for overtagelsen af aktiviteten fra H A/S var aktien ligeledes optaget til handel på [børs], hvor aktien blev optaget med første handelsdag den 24. juni I tabellen er data for handlen med aktien på de to markedspladser i perioden 24. juni 2009 frem til overtagelsesdagen, den 1. september 2009, opsummeret: Data pr. 1- september 2009 Data AMP [børs] Seneste handel 26. aug juli 2009 Kurs ved seneste handel 18,00 [valuta] 39,00 [valuta] Omsætning 24. juni 1. sep stk. 200 stk. Antal handler 19 2 Omsætning 24. juni 1. sep [valuta] [valuta] D. Fondsrådets vurdering Om præsentationen af egne aktier i købsprisallokeringen oplyser virksomheden, at "Egne aktier" er præsenteret som en forpligtelse, da en del af købsprisen er vederlagt med aktier i E A/S. Det fremgår således af koncernregnskabet og årsregnskabet, at der ved overtagelsen af, aktiviteten fra H A/S er overtaget forpligtelser på "Egne aktier" på henholdsvis t.kr. og t.kr. Det er Fondsrådets vurdering, at der ikke er overtaget en forpligtelse fra H A/S til at overdrage aktier i E A/S. "Forpligtelsen" er derimod udtryk for en del af vederlaget. På denne baggrund anser Fondsrådet det som en fejl, at "Egne aktier" er medtaget i købsprisallokeringen, som opgjort efter IFRS 3, afsnit 67, pkt. f. Ved opgørelsen af købspris for aktiviteten fra H A/S har virksomheden opgjort værdien af aktierne i E A/S som et gennemsnit af kursen på Dansk AMP og [børs] svarende til 24 kr. pr. aktie. Dagsværdien af aktierne skal efter Fondsrådets opfattelse opgøres på transaktionstidspunktet og til dagsværdien på netop dette tidspunkt, jf. IFRS 3, afsnit 27. Forventede fremtidige fordele af en øget synlighed på det [nationalitet] marked, og det forhold, at aktien er tiltænkt at blive handlet på det [nationalitet] marked, kan på denne baggrund ikke tillægges afgørende betydning ved opgørelsen af dagsværdien af aktierne. Seneste handel med aktien på Dansk AMP inden transaktionstidspunktet blev foretaget den 26. august Dette er væsentligt senere end seneste handel på [børs], som blev foretaget 6. juli Dette medfører, at udgangspunktet er, at kursen på Dansk AMP anses som værende dagsværdien på transaktionstidspunktet i overensstemmelse med IFRS 3, afsnit 27. Dette underbygges endvidere af, at der ifølge kursinformation fra [børs] alene er gennemført to handler med aktier i E A/S på i alt 200 stk. aktier. Seneste handel er foretaget 6. juli Kursen må på denne baggrund anses for at være upålidelig grundet markedets begrænsede størrelse, hvorfor kursen ikke kan lægges til grund for målingen af dagsværdien af aktierne, jf. IFRS 3, afsnit

14 I den tilsvarende periode har handlen med aktien på Dansk AMP været markant højere. Der er således handlet i alt stk. aktier, fordelt på 19 handler. Dette svarer til mere end 50 gange antallet af aktier, der er handlet på [børs]. Henset til, at der er betydeligt flere handler og en markant større omsætning på Dansk AMP, og henset til at kurserne på Dansk AMP er nyere end kurserne på [børs], er det Fondsrådets vurdering, at kursen på Dansk AMP er det bedste udtryk for dagsværdien af aktierne. Det forhold, at en betydelig del af omsætningen kan henføres til E A/S' opkøb af egne aktier, er isoleret set ikke et udtryk for, at aktien er illikvid på Dansk AMP. Fondsrådet finder ikke, at virksomheden har påvist, at den officielle kurs på Dansk AMP på transaktionspunktet var en upålidelig indikator for dagsværdien. Virksomheden har samtidig ikke valgt en anden anerkendt metode til at opgøre dagsværdien. Virksomheden har derimod valgt den simple løsning at anvende gennemsnittet af den seneste kurs på [børs] og den seneste på Dansk AMP. Det er ikke oplyst, hvorfor dette skulle være et bedre udtryk for dagsværdien, end kursen på det regulerede marked, hvor stort set al handel med aktier i virksomheden foretages. Det er på denne baggrund Fondsrådets vurdering, at den faktiske kursværdi på aktierne ikke kan opgøres som gennemsnittet af ultimokurserne på Dansk AMP og [børs], men at aktierne alene burde være målt på baggrund af kursen på Dansk AMP. Opgørelsen af købspris er således ikke i overensstemmelse med IFRS 3, afsnit 24. Virksomheden har i deres høringssvar af 28. marts 2011 anført, at standarden ikke tager stilling til problemstillingen om fastlæggelse af dagsværdien på dobbeltnoterede eller illikvide aktier. Fondsrådet skal hertil bemærke, at såfremt disse problemstillinger havde været relevante, henvises der i IFRS 3, afsnit 27, direkte til IAS 39 for yderligere vejledning om opgørelsen af egenkapitalinstrumenters dagsværdi. Problemstillingen behandlet under dette punkt vedrører såvel års- som koncernregnskabet. 1.8 Medarbejderforpligtelser Punktet omhandler primært, hvorvidt medarbejderforpligtelser, herunder løn i opsigelsesperioden ved omstrukturering, kan indregnes i købsprisallokeringen. A. Faktiske forhold Det fremgår af årsrapportens side og 94-95, at der ved overtagelsen af aktiviteter fra G ApS og H A/S er overtaget medarbejdere. Af årsrapportens.. fremgår det at E A/S overtog formelt aktiviteten fra G ApS den l. august [Udeladt]. En mundtlig aftale om overtagelsen af aktiviteten [er] indgået 26. juni Af selskabsmeddelelse nr. 12/2009, offentliggjort 10. juli 2009, fremgår det, at E A/S den 1. august 2009 overtager aktiviteten fra G ApS. Det følger af kontrakten om overdragelse af aktiviteten fra G ApS [udeladt], at køber indtræder i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor visse navngivne ansatte hos G ApS. Det følger videre [udeladt], at sælger forpligter sig til inden overtagelsesdagen at foretage afskedigelse af øvrige ansatte medarbejdere, så snart købskontrakten er underskrevet. Virksomheden har i mail af 8. marts 2011 fremsendt et eksempel på meddelelse til de ansatte i G ApS om vilkårsændring til ansættelsesforholdet. [Udeladt]. 14

15 Det fremgår af meddelelsen, at: "Med virkning fra er G ApS blevet overtaget af E A/S, hvilket medfører, at G ApS flyttes til E A/S' adresse i [by]... [udeladt]. Da der er tale om en væsentlig vilkårsændring, har du ret til at betragte dette brev som en opsigelse med tilbud om genansættelse på ændrede vilkår. Hvis du ikke vil acceptere ændringen og vælger at fratræde, skal du meddele dette skriftligt inden 8 dage... " Det forudsættes, at tilsvarende gør sig gældende for overtagelsen af aktiviteten fra H A/S, som formelt blev overtaget den l. september [Udeladt]. En mundtlig aftale om overtagelsen af aktiviteten fra H A/S [er] indgået 13. august 2009, og overtagelsen af aktiviteten er offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 13/2009 af 24. august Fondsrådet har derfor forudsat, at opsigelserne er udsendt på grund af betingelserne i overdragelsesaftale, og at dette er sket i perioden mellem aftalernes indgåelse og de formelle overtagelsestidspunkter. Fondsrådet har i øvrigt bemærket, at de kopier af overdragelsesaftalerne, som er fremsendt fra E A/S, ikke er daterede, hvorfor datoen for underskriften ikke er dokumenteret. Fondsrådet har dog forudsat, at aftalen er indgået kort tid inden udsendelsen af selskabsmeddelelser herom. [Udeladt] Om indregningen af eventualforpligtelserne oplyser virksomheden i høringssvar af 8. december 2010, at: "Sælgerselskabernes medarbejderforpligtelse til løn i fritstillet opsigelsesperiode og godtgørelse er afsat i overtagelsesbalancerne i henhold til afsnit 37 i IFRS 3 under posten anden gæld. [Udeladt] " Det følger af årsrapportens side og side 94-95, at følgende beløb er indregnet som "Anden gæld" ved overtagelsen af aktiviteter fra henholdsvis G ApS og H A/S: t.kr. Koncernregnskab Årsregnskab N ApS H A/S D. Fondsrådets vurdering Det er Fondsrådets vurdering, at indregning af overtagelserne af aktiviteterne fra G ApS og H A/S, for så vidt angår medarbejderforpligtelser, ikke er foretaget i overensstemmelse med IFRS 3. Det fremgår af meddelelse om vilkårsændringer, at medarbejderne opsiges, hvis de ikke ønsker at ændre arbejdssted til E A/S i [by]. Vilkårsændringen må derfor anses som opstået som følge af E A/S' overtagelse af virksomhederne, og beslutningen er reelt set truffet af E A/S. Det fremgår [udeladt], at sælger er forpligtet til, efter indgåelsen af kontrakten, men inden den formelle overtagelsesdag, at opsige medarbejderne. Det fremgår herudover af meddelelsen om vilkårsændringer til ansættelsesforholdet, at E A/S' overtagelse af aktiviteten er årsagen til den vilkårsændring, som resulterer i, at medarbejderne reelt set opsiges. Da opsigelsen af medarbejderne foranlediges af E A/S, er det Fondsrådets vurdering, at opsigelserne er gennemført som en del af overtagelsen. Der er dermed i den konkrete situation tale om en omstruktureringsplan, som er betinget af overtagelsen. I overensstemmelse med IFRS 3, afsnit 43, udgør omkostningerne ved opsigelserne ikke en aktuel forpligtelse for den overtagne virksomhed umiddelbart før virksomhedssammenslutningen, ligesom de heller ikke udgør en eventualforpligtelse for den overtagne umiddelbart før sammenslutningen. Opsigelsen af medarbejderne var 15

16 knyttet op på, at produktionen skulle flyttes til [by], og at medarbejderne næppe ønskede at ændre arbejdssted til E A/S i [by]. Der var således ikke tale om en ubetinget opsigelse. Hvis virksomhedsovertagelsen ikke var blevet gennemført, ville produktionen ikke være flyttet til [by], og situationen for medarbejderne ville have været en anden. Afsnit 85 i Basis for Conclusions til IFRS 3, indikerer klart, at hvis køber kan tvinge den overtagne virksomhed til at indgå en forpligtelse, er dette en klar indikation på, at overtagelsen reelt har fundet sted. Dette er netop det faktiske forhold i denne sag. Hvis virksomheder i forbindelse med en overtagelse kunne aftale, at sælger efter underskrift på overdragelsesaftalen og umiddelbart inden overtagelsen kunne gennemføre eller offentliggøre en restruktureringsplan, som skulle indregnes i overtagelsesbalancen, ville forbuddet mod at indregne købers planer om omstrukturering være illusorisk. Dette understøttes af IASB i Basis for Conclusions, afsnit 85. Hvis G ApS og H A/S havde opsagt medarbejderne inden der forelå en bindende aftale om salget af aktiviteten, ville dette kunne påvirke vurderingen. Det er således Fondsrådets vurdering, at da omkostningerne ved opsigelserne ikke kan anses som forpligtelser på overtagelsestidspunktet, kan disse ikke indregnes i købsprisallokeringen, jf. IFRS 3, afsnit 41 og 43. [Udeladt] Det formodes på baggrund af virksomhedens oplysninger til Fondsrådet, at forholdene var de samme ved overtagelsen af G ApS og H A/S, og dermed er samme vurdering relevant for omkostninger til opsigelse af medarbejdere for overtagelsen af aktiviteten fra H A/S. Fondsrådet har herudover bemærket, at det for overtagelsen af aktiviteten fra H A/S af koncernregnskabet og årsregnskabet fremgår, at der er indregnet "Anden gæld" på i alt 381 t.kr. [Udeladt]. Der er således ikke overensstemmelse mellem det i høringssvaret oplyste og den indregnede forpligtelse. Problemstillingen behandlet under dette punkt vedrører såvel års- som koncernregnskabet. 3. Særlige poster Punktet omhandler, at posten "Særlige poster" er præsenteret i en linje i resultatopgørelsen, og at der dermed er foretaget modregning af indtægter og omkostninger. Punktet omhandler herudover manglende specifikation af indholdet af posten og uoverensstemmelse mellem oplysning om anvendt regnskabspraksis og faktisk anvendt regnskabspraksis. A. Faktiske forhold Virksomheden har i koncernregnskabet i regnskabsåret 2009 indregnet en omkostning på tkr. i resultatopgørelsen som "Særlige poster. Beløbet, der består af såvel indtægter (6.423 t.kr.) som omkostninger (9.498 t.kr.), er præsenteret som et nettobeløb i resultatopgørelsen. Regnskabsposten er ikke specificeret yderligere andre steder i koncernregnskabet. Det følger af noten om anvendt regnskabspraksis for særlige poster på årsrapportens side 59, at: "Særlige poster omfatter større indtægter og omkostninger af engangskarakter, herunder reorganisationsprovision vedrørende personale, omstrukturering samt gældskonvertering. Posterne præsenteres særskilt af hensyn til sammenligneligheden i resultatopgørelsen, herunder for at give et bedre billede af det operationelle resultat." 16

17 B. Virksomhedens kommentarer Virksomheden har i høringssvar... oplyst, at særlige poster.. udgøres af følgende poster: t.kr. Forgæves afholdte omkostninger vedr. køb af virksomhed -123 Omkostninger vedr. omstrukturering i E Avance ved salg af [ejendom] Forgæves afholdte børsomkostninger [børs] -18 Omkostninger vedr. fratrådte medarbejdere L: Omkostninger vedr. omstrukturering/flytning I alt D. Fondsrådets vurdering Virksomheden har i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2009 indregnet en omkostning på t.kr. som "Særlige poster". Virksomheden har oplyst, at posten består af omkostninger på i alt t.kr. og en indtægt på t.kr. Det fremgår af specifikation af posten, at den blandt andet indeholder omkostninger vedrørende "Omstrukturering/flytning" på t.kr. og indtægter på "Avance ved salg af ejendom " på t.kr. Virksomheden har således modregnet indtægter og omkostninger. Det er Fondsrådets vurdering, at virksomheden ikke for de pågældende omkostninger og indtægter kan anvende de bestemmelser, hvor modregning af posterne er tilladt, og derfor burde særlige poster retteligt have været præsenteret uden modregning, jf. IAS 1, afsnit 32 og 33. Det er herudover Fondsrådets vurdering, at der henset til størrelsen af de særlige poster retteligt burde have været præsenteret en specifikation af disse i resultatopgørelsen i koncernregnskabet eller i noterne hertil, jf. IAS 1, afsnit Således udgør indtægten ved salg af ejendom på t.kr. 216 % af årets resultat før skat og ca. 12 % af koncernens egenkapital pr. 31. december Tilsvarende udgør den største omkostningspost: "Omkostninger vedr. omstrukturering/flytning" på t.kr. 191 % af årets resultat før skat og 10,5 % af koncernens egenkapital pr. 31. december Det følger af noten om anvendt regnskabspraksis på årsrapportens side 61, at gevinst ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i regnskabsposten "Afskrivninger" eller "Andre driftsindtægter Noten om anvendt regnskabspraksis på årsrapportens 59 for "Særlige poster" indeholder ikke oplysning om, at gevinst ved salg af materielle anlægsaktiver, indregnes i posten. Det er Fondsrådets vurdering, at årsrapportens afsnit om anvendt regnskabspraksis ikke lever op til kravet i IAS 1, afsnit 117. Der er således ikke givet korrekt oplysning om, i hvilken regnskabspost avance ved salg af ejendom på t.kr. er indregnet. Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis er således ikke i overensstemmelse med den faktisk anvendte regnskabspraksis. Det er desuden konstateret, at årsregnskabets resultatopgørelse indeholder "Særlige poster" på t.kr. Det må således forudsættes at ovenstående fravigelse også er aktuel i årsregnskabet. 11. Manglende oplysninger om associeret virksomhed 17

18 Punktet omhandler manglende oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet om den officielle markedskurs på aktierne i den associerede virksomhed F A/S, samt manglende sammendragne økonomiske informationer om denne virksomhed. A. Faktiske forhold Det fremgår af årsregnskabets note 15: "Kapitalandele i associeret virksomhed" på årsrapportens side 83, at F A/S er indregnet som associeret virksomhed. F A/S er noteret på Dansk AMP, og der forefindes således en officiel markedskurs på denne aktie. Seneste handel med aktien er ifølge Dansk AMP foretaget 28. august F A/S blev noteret på Dansk AMP 16. juni Koncernregnskabets note 7: "Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder og associeret virksomhed" på årsrapportens side 29 indeholder også visse oplysninger om investeringen i F A/S. Koncernregnskabet og årsregnskabet indeholder dog ingen note, som redegør samlet for investeringen i F A/S. Der er således ikke givet oplysninger om aktiekursen på F A/S, ligesom der ikke er givet sammendraget økonomisk information om F A/S. D. Fondsrådets vurdering Det er Fondsrådets vurdering, at koncernregnskabet og årsregnskabet for E A/S retteligt burde have indeholdt oplysning om dagsværdi af investeringen i den associerede virksomhed, F A/S, som krævet af IAS 28, afsnit 37, pkt. a. Dette gælder uanset, at aktien kan anses som illikvid, da standarden ikke indeholder en undtagelse for oplysningskravet for illikvide aktier. Det kan dog være naturligt at oplyse, at investeringen er illikvid, ligesom det vil være naturligt at oplyse om, pr. hvilken dato kursen er opgjort. Det er desuden Fondsrådets vurdering, at E A/S' koncernregnskab og årsregnskab ikke indeholder de krævede sammendragne økonomiske informationer for den associerede virksomhed, F A/S, som krævet af IAS 28, afsnit 37, pkt. b. 14. Manglende oplysninger om indtjening pr. aktie i resultatopgørelsen Punktet omhandler placeringen af oplysningen om indtjening pr. aktie og manglende oplysninger om udvandet resultat pr. aktie samt manglende oplysninger om beregningsgrundlaget. A. Faktiske forhold Koncernregnskabet indeholder en separat resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse på årsrapportens side 18 og 19. I tilknytning til resultatopgørelsen er der ikke oplyst om indtjening pr. aktie og udvandet indtjening pr. aktie. I tilknytning til totalindkomstopgørelsen er givet oplysning om indtjening pr. aktie. Oplysninger om udvandet indtjening pr. aktie fremgår ikke af koncernregnskabet. Oplysninger om udvandet indtjening pr. aktie er særligt relevant, da der er udstedt konvertible obligationer som beskrevet i koncernregnskabets note 22: "Konvertible gældsbreve" på årsrapportens side 39. Koncernregnskabet indeholder ikke oplysning om beregningsgrundlaget for indtjening pr. aktie. D. Fondsrådets vurdering Det er Fondsrådets vurdering, at koncernregnskabet retteligt burde have indeholdt oplysninger om udvandet indtjening pr. aktie, som krævet af IAS 33, afsnit 66. Da virksomheden har udstedt konvertible obligationer, er behovet for at vise udvandet 18

19 indtjening pr. aktie desto højere. Det er således ikke tilstrækkeligt at oplyse om indtjening pr. aktie. Det er desuden Fondsrådets vurdering, at virksomheden ikke har givet oplysninger om indtjening pr. aktie i tilknytning til resultatopgørelsen, som krævet af IAS 33, afsnit 67A. Oplysningen fremgår i forbindelse med totalindkomstopgørelsen, men da standarden er specifik med hensyn til placering, er dette ikke tilstrækkeligt. Det er ligeledes Fondsrådets vurdering, at virksomheden ikke har givet de oplysninger om beregningsgrundlaget, som kræves af IAS 33, afsnit Øvrige forhold Nedenfor følger bemærkninger til en række øvrige forhold, som er konstateret under gennemgangen af årsrapporten: 1. Virksomheden har på årsrapportens side opdelt indkomstopgørelsen for koncernen i en resultatopgørelse og en opgørelse af totalindkomsten. Virksomheden har præsenteret fordelingen af årets resultat efter totalindkomstopgørelsen på årsrapportens side 19 (fordelingen mellem ejerne af modervirksomheden og minoritetsinteresser). Dette er i strid med IAS 1: "Præsentation af årsregnskaber", afsnit 84, jf. IAS 1, afsnit 83, pkt. a, som i denne situation kræver, at oplysningerne gives i sammenhæng med resultatopgørelsen.. 2. Virksomheden har på årsrapportens side 19 vist fordelingen af anden totalindkomst mellem ejerne af modervirksomheden og minoritetsinteresserne. Virksomheden har dog ikke oplyst den samlede totalindkomsts fordeling, som krævet efter IAS l, afsnit 83 (b). 3. Egenkapitalopgørelsen i koncernregnskabet på årsrapportens side 22 indeholder ikke en afstemning af posten "Minoritetsaktionærernes andel ", selv om posten indgår i koncernens egenkapital. Dette er i strid med IAS l, afsnit 106(d). 4. Virksomheden har forskellig præsentation af køb af egne aktier i koncernregnskabet (årsrapportens side 22) og i årsregnskabet (årsrapportens side 70). I koncernregnskabet fratrækkes kostprisen i de frie reserver, mens den i årsregnskabet fratrækkes i aktiekapitalen. Fondsrådet har ikke kunnet finde hjemmel til den i årsregnskabet valgte praksis, da aktiekapitalens størrelse på ingen måde ændres med købesummen for egne aktier. 5. Det fremgår af årsregnskabets note 4: "Pensionsordninger" på årsrapportens side 74, at E A/S indbetaler et månedligt beløb på 12 % af øvrige medarbejderes grundløn til uafhængige pensionsselskaber. Det fremgår imidlertid af årsregnskabets note 3: "Personaleomkostninger" på årsrapportens side 73, at løn og gager til øvrige medarbejdere udgør t.kr , mens indbetalinger til bidragsbaserede pensioner udgør t.kr. 645, hvilket svarer til 2,4 %. Oplysningen om, at der indbetales 12 %, synes således ikke umiddelbart at være korrekt. 6. Det fremgår af koncernregnskabets note 7: "Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder og associeret virksomhed" på årsrapportens side 29, at der er modtaget udbytter fra dattervirksomheder i regnskabsåret på t.kr Denne oplysning stemmer ikke med resultatopgørelsen i årsregnskabet på årsrapportens side 66 eller årsregnskabets note 7: "Udbytte fra dattervirksomhed " på årsrapportens side 74. Heraf fremgår, at udbyttet blev modtaget i og ikke i 2009, som anført i note 7 til koncernregnskabet. 7. Det fremgår af årsregnskabets note 23: "Kort- og langfristede forpligtelser" på årsrapportens side 87, at modervirksomheden har optaget et banklån i [valuta] med 19

20 udløb i 2015 og med en variabel rente på 3,9 %. Lånet er opgjort til t.kr Dette lån kan ikke genfindes i den tilsvarende note i koncernregnskabet (note 19 på årsrapportens side 40). Her optræder derimod et andet banklån i [valuta] også med udløb i 2015, men med en rente på 5,5 %. 8. Det fremgår af koncernregnskabets note 20: "Eventualforpligtelser mv." på årsrapportens side 43 og af den tilsvarende note for årsregnskabet på årsrapportens side 92, at: "E A/S er pr. 1. januar 2006 fusioneret med P A/S, Q A/S og R A/S, der er ophørt i forbindelse med fusionen. Moderselskabet hæfter for de ophørte selskabers forpligtelser på fusionsdagen". Fondsrådet skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at i henhold til selskabslovgivningen indtræder det fortsættende selskab altid i alle rettigheder og forpligtelser til de selskaber, som er omfattet af fusionen. Hvis der er ikke-indregnede eventualforpligtelser knyttet til de ophørte virksomheder, skal disse oplyses på samme måde som andre eventualforpligtelser - hverken mere eller mindre - i den fortsættende virksomhed. 9. I årsregnskabets note 26: "Segmentoplysninger" på årsrapportens side 92, henvises der til modervirksomhedens segmentoplysninger, som fremgår af note 23 til koncernregnskabet (der skulle retteligt henvises til note 24). Fondsrådet har imidlertid bemærket, at der ikke i koncernregnskabets note 24, som anført, er givet segmentoplysninger for modervirksomheden. Da virksomheden imidlertid aflægger koncernregnskabet efter IFRS, kunne virksomheden have benyttet muligheden for at undlade at give segmentoplysninger i årsregnskabet, jf. IFRS 8: "Driftssegmenter", afsnit 4. Hvis virksomheden således ikke har haft til hensigt at give segmentoplysninger, jf. IFRS 8, for modervirksomheden, er der således tale om en misvisende oplysning i årsregnskabets note I koncernregnskabets note 24: "Segmentoplysninger på årsrapportens side og den tilsvarende note 26 til årsregnskabet pa årsrapportens side 92 fremgår det, at ud af koncernens samlede omsætning hidrører t. kr (2008: t.kr ) fra salg til koncernens væsentligste kunder. Det fremgår også, at disse kunder dermed tegner sig for mere end 10 % af virksomhedens (det formodes, at der skulle stå koncernens) samlede omsætning. Ved en sammenholdelse med koncernens resultatopgørelse fremgår det dog, at omsætningen udgør under 10 % (koncernens omsætning var i 2009 t.kr ). 1 henhold til IFRS 8, afsnit 34, skal der oplyses om salg til enkeltstående (og ikke gruppen af væsentligste) kunder, som overstiger 10 % af koncernens omsætning. 11. Det fremgår af årsregnskabets note 28: "Pantsætninger og sikkerhedsstillelse " på årsrapportens side 93, at der er stillet sikkerhed for gæld til E A/S' bankforbindelse på i alt t.kr Det tilsvarende tal for koncernen er i koncernregnskabets note 22 på årsrapportens side 44 oplyst til t.kr En sikkerhedsstillelse for banken kan næppe være mindre for koncernen end for modervirksomheden. En gennemgang af afsnittet i årsregnskabets note 28 indikerer, at tallet ikke er opdateret i forhold til Der mangler fuld sammenhæng mellem oplysningerne i koncernregnskabets note 23: "Nærtstående parter" på årsrapportens side 44 og den tilsvarende note 29 i årsregnskabet på årsrapportens side årsregnskabet mangler der således oplysninger om, at modervirksomheden i årets løb har købt og solgt varer for i alt t.kr. 510 til F. 13. Følgende fremgår af koncernregnskabets note 30: "Finansielle risici" på årsrapportens side 52: "Koncernens gæld til kreditinstitutter udgør tkr (2007: tkr ) og består af variabelt forrentede banklån i anerkendte kreditinstitutioner. Rentetilpasningstidspunktet ligger inden for 1-3 måneder. Baseret på det aktuelle 20

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere