Vi skal også debattere medlemsforslag om blandt andet aktivt ejerskab og grønne investeringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal også debattere medlemsforslag om blandt andet aktivt ejerskab og grønne investeringer."

Transkript

1 Indledning Engang var pension sort snak. i dag er pension det nye sort. Det er nu nok at stramme den. Men interessen for pension stiger markant i disse år. For eksempel fik web-siden Pensionsinfo.dk sidste år 1,1 million besøg det er fire gange så mange som i Trenden går igen hos JØP, hvor et stigende antal henvendelser kalder på effektiv service, mere samarbejde og øget brug af it og web. Vel mødt til årets generalforsamling! Vi ser frem til at drøfte en bred vifte af emner, og jeg har netop slået an til et par af dem medlemsservice og samarbejde - som jeg uddyber senere. Vi skal også debattere medlemsforslag om blandt andet aktivt ejerskab og grønne investeringer. Og så er der jo valg til bestyrelsen i år: Rutinerede kræfter træder tilbage pga. anciennitet for at give plads til nye. Jeg glæder mig til at præsentere vores forslag til ny holdopstilling. Omtegning Men jeg begynder beretningen for 2012 med at se tilbage på slutningen af året, hvor vi gennemførte den anden og sidste omtegning af pensioner i afdeling 1. Det var som bekendt en opsamling på den første omtegning i 2011, og vi gennemførte den som en mulighed for de medlemmer, der af forskellige grunde ikke fik tegnet om i første omgang. Helt som forventet var svarprocenten lavere denne gang. Nogle medlemmer besluttede jo allerede sidst at holde fast i garantien. Andre har en så beskeden opsparing, at de ikke prioriterer henvendelsen. Alligevel blev der i anden runde omtegnet pensioner for en samlet depotværdi på 2,6 mia. kroner, svarende til omkring 1/3 af de adspurgtes depotværdi. De to omtegninger har flyttet over 31 mia. kroner. I forbindelse hermed har vi tilskrevet medlemmernes depoter 12 mia. kroner. Penge, som før var henlagt som reserver for at sikre de høje garantier. Mange tusinde medlemmer har fået hævet pensionen med pct. eller mere. Vi har i runde tal tildelt en omtegningsbonus på 50 pct. i gennemsnit det er, så vidt vi ved, den højeste bonus blandt de mange pensionskasser og selskaber, der enten har omtegnet eller er i færd med det. 1

2 Så vi har grund til at være tilfredse. Vi tegnede om på gunstige tidspunkter og fik solgt renteafdækningerne til gode priser. Nye Rentevilkår Planchen bag mig viser, hvordan de to omtegninger har flyttet på depoterne. Som I kan se, kom det store ryk ved den første omtegning i 2011, hvor der blev flyttet 28,4 mia. kr. fra ordninger med høje grundlagsrenter til et 0 pct. grundlag. Tallene illustrerer den grundlæggende ændring af medlemmernes rentevilkår, som pensionskassen har gennemgået de seneste to år. Bemærk for eksempel, at depotværdien for medlemmer med grundlagsrenter på mellem 3,25 og 4,25 pct. er reduceret med næste 10 milliarder kroner siden pct. af medlemmerne har i dag en ordning på markedsrentelignende vilkår med 0 pct. i grundlagsrente. Det giver frihed - men det har også givet en ny virkelighed, hvor vi skal investere medlemmernes penge over en bredere pallette. 90 % er nu på 0 pct. Omtegningen var derfor ikke kun et tilbud til medlemmerne om at få reserver ud til pension og undgå tab af købekraft. Det var i lige så høj grad et tilbud om valg af en anden investeringsprofil med et højere forventet afkast. Da vi i 2005 oprettede afdeling 2 for nye medlemmer, sagde vi farvel til princippet om at investere medlemmernes penge ens. Afdeling 2 blev etableret med 0 pct. betinget garanti og sin egen investeringsstrategi. Med omtegningen splittede vi op én gang til, så medlemmer, der ikke har omtegnet, følger én profil, mens medlemmer, der har omtegnet, følger en anden. Det giver os i dag tre investeringsprofiler, og lad mig kort gennemgå dem: De ikke-omtegnede medlemmer i afdeling 1 med grundlagsrenter over 1,25 pct. følger investeringsprofil 1. Her investerer vi kun i obligationer, renteafdækning og ejendomme, fordi vi er nødt til at følge en forsigtig investeringsstrategi. Profilen gav i 2012 et afkast på 4,9 pct. før skat. De øvrige medlemmer i afdeling 1 inklusive alle omtegnede medlemmer følger investeringsprofil 3. Her er der plads til aktier, højrenteobligationer og alternative investeringer foruden obligationer, som der er færre af end i profil 1. Profilen gav i 2012 et afkast på 6,1 pct. før skat. Endelig har vi investeringsprofil 2, som medlemmerne i afdeling 2 følger. Her var afkastet i 2012 på 9,5 pct. før skat. Investeringsprofil 2 er vores mest risikobetonede 2

3 investeringsprofil. Der er flere aktier samt flere såkaldt alternative investeringer - det omfatter blandt andet unoterede aktier samt investeringer i infrastruktur og skov. Når vi sammenligner med branchen som helhed, må vi imidlertid konstatere, at 2012 ikke blev et af vores bedste år. Det gennemsnitlige afkast på 6,2 pct. før skat lå væsentligt under branchen som helhed i kun afkastet i afdeling 2 formåede at holde trit. Set i bakspejlet var vi lidt for defensive i Vi forventede, at en svag vækst og usikkerheden i Sydeuropa ville dæmpe kursudviklingen, og derfor havde vi især i begyndelsen af året en overvægt af stats- og realkreditobligationer og en undervægt af aktier og virksomhedsobligationer. Dette gjaldt især de omtegnede medlemmer i afdeling 1, hvor aktieandelen og andelen af virksomhedsobligationer ved årets start var 0 pct. Det betød desværre, at vi ikke fik tilstrækkeligt udbytte af de store kursstigninger på netop aktier og virksomhedsobligationer, som prægede især starten af Dertil kommer, at vi især i afdeling 1 følger en mindre risikovillig investeringsstrategi end i den øvrige del af branchen, og det trak ned i 2012, hvor risiko blev belønnet. Det er samtidig forklaringen på, at afdeling 2 s investeringsprofil, med den betydelige vægt på aktier, gav det klart bedste afkast i 2012 med 9,5 pct. I årsrapporten kan I læse nærmere om afkastet på de enkelte aktivtyper. Årsagen til den forsigtige linje i investeringsstrategien er som nævnt en forventning om fortsat stor usikkerhed på de finansielle markeder. Den nuværende appetit på risiko flugter ikke med de konkrete økonomiske nøgletal. Der er tegn på optimisme, men statsgældskrisen i Europa er ikke blevet afblæst endegyldigt, og i USA er der fortsat usikkerhed om budget- og gældsproblemerne. Sammenholdt med tendenser til for høje aktiekursniveauer, er der derfor grund til forsigtige investeringer i Set i et lidt længere perspektiv vurderer vi dog, at afkastmulighederne på især aktier ser attraktive ud sammenlignet med obligationer, og vi har derfor øget rammerne for aktieinvesteringer med 3 procentpoint i investeringsprofil 2 og 5 procentpoint i investeringsprofil 3. I 2012 nåede vi ikke et samlet afkast i afdeling 1, som vi kan tillade os at kalde tilfredsstillende. Men som jeg har redegjort for, skal det først og fremmest ses i lyset af den risiko, vi har valgt til de tre investeringsprofiler. Et enkelt års lavere afkast kan ikke afgøre, om vores strategiske valg er rigtige - det skal vurderes over en periode. Som I måske husker, leverede vi sidste år det næstbedste afkast i branchen det gjorde vi for øvrigt også i kriseåret så på den lange bane ligger vi fortsat godt til i sammenligning med andre. Det var en længere omtale af afkastet eller indtægtssiden om man vil. 3

4 Jeg vil nu vende mig til et nok så interessant emne: hvad bruger vi pengene på? Først kontorenten, som vi jo er gået over til at fastsætte som en foreløbig kontorente for det kommende år dvs med mulighed for at ændre op eller ned i løbet af året, hvis udsigterne ændrer sig. Årets kontorenter når igen i år op på pæne niveauer. For ikke-omtegnede medlemmer i afdeling 1 med grundlagsrenter over 1,25 pct., har vi fastsat kontorenten til 3,5-3,8 pct. svarende til det forventede afkast. Dertil kommer et halvårligt pensionisttillæg, som fastsættes individuelt i forhold til kontributionsgrupperne i det omfang, der er midler til rådighed. For omtegnede medlemmer i afdeling 1, er kontorenten fastsat til det forventede afkast på 4,4 pct. efter skat. Det er lidt lavere end afkastet sidste år, men efter omtegningen er de ufordelte reserver jo udloddet i tilgift. I afdeling 2 har vi fastsat kontorenten til 4,6 pct., ligeledes svarende til det forventede afkast. Sidste års afkast på 9,2 pct. blev væsentlig højere end kontorenten, og de overskydende reserver har vi henlagt til reserver med baggrund i en forsigtig forventning til afkastet for I afdeling 2 tildeles også et pensionstillæg. Det fastsættes løbende og er pt. på 5 pct. Tillægget sikrer, at de såkaldt kollektive særlige bonushensættelser udloddes til medlemmerne, når der er råd til det. Det har der været hidtil. Omkostninger Administrationsomkostninger udgjorde sidste år kr. pr. medlem, et fald fra kr. i Her skal det nævnes, at tallet for 2011 var højere end normalt, fordi vi købte nyt medlemssystem og gennemførte omtegning. Det er bestyrelsens klare forventning, at administrationsomkostningerne i de kommende år vil falde mærkbart i kraft af effektiviseringer og efter afskrivning af det nye medlemssystem. Målt efter nøgletallet ÅOP Årlige Omkostninger i Procent - er JØPs omkostninger fortsat blandt de laveste i branchen med en ÅOP på 0,55 pct. efter de seneste opgørelser. ÅOP indeholder både direkte og indirekte omkostninger. De direkte omkostninger indeholder administrationsomkostninger, mens de indirekte omkostninger f.eks. omfatter betaling til eksterne investeringsforvaltere. 4

5 Samarbejde Som omtalt i min indledning, så fortsætter vi strategien med at søge samarbejde, hvor det kan betale sig for os. Vi har gennem flere år arbejdet fast sammen med pensionskasserne DIP og Lægernes Pensionskasse og er nu flyttet fysisk sammen på Frederiksberg i en kontorbygning, hvor lokalerne er indrettet, så pensionskassernes beslægtede funktioner sidder samlet. På it-området samarbejder de tre pensionskasser om den tekniske support af hjemmesiderne, og på investeringsfronten trækker vi på hinanden omkring udvælgelse og overvågning af eksterne porteføljeforvaltere. I slutningen af året valgte JØP og DIP at gå skridtet videre ved at sammenlægge de to kassers investeringsafdelinger, der tilsammen forvalter 85 mia. kr. I stedet for to parallelt arbejdende investeringsafdelinger har vi nu af én fælles afdeling. Det giver bredere investeringsmæssige kompetencer og færre omkostninger. Sammenlægningen af administrative funktioner ventes fortsat i de kommende år på de områder, hvor det kan betale sig, og hvor der kan opnås enighed om vilkårene. Vores tilgang er pragmatisk: Vi søger samarbejde, hvor vi får utvetydige fordele. Det kan være rent rationelle overvejelser med henblik på at opnå besparelser, men det kan også være samarbejder, som højner kvaliteten i for eksempel medlemsservicen. Medlemsstrategi Vi er nu over medlemmer. Tallet stiger støt - med over 5 pct. årligt i den seneste 5- års periode. Som jeg var inde på i starten, stiger også antallet af henvendelser til pensionskassen. Ved udgangen af 2012 var medlemmer på alderspension, en stigning på 25 pct. i forhold til året før. Som planchen bag mig viser, vil et stigende antal medlemmer i afdeling 1 i de kommende år nærme sig pensionsalderen med alt, hvad det indebærer af berettigede forventninger om professionel vejledning. Det er en strategisk hovedopgave at sikre kvaliteten i alt, hvad vi foretager os. Det gør vi ved at udnytte det nye medlemssystem optimalt og sideløbende sikre effektive forretningsgange. Når vi samtidig lægger an til mere selvbetjening på hjemmesiden, kan vi håndtere det øgede antal henvendelser uden en tilsvarende forøgelse af bemandingen. Vi skal generelt have fokus på det grundlæggende. JØP skal sørge for dækkende økonomisk sikring på konkurrencedygtige vilkår. Pensionsprodukterne skal være enkle og billige, og pensionspakken skal indeholde kollektive dækninger. For tiden omfatter pakken: Alders-, invalide-, ægtefælle- og børnepension samt gruppeforsikringer bestående af livsforsikring, invalidesum, ulykkesforsikring samt forsikring ved visse kritiske sygdomme. 5

6 Ved siden af pensionspakkerne skal JØP tilbyde medlemmerne konkurrencedygtige tilbud om ratepension og livrente. Har man brug for mere specialiserede ydelser, kan vores samarbejdspartner Lægernes Pensionsbank bryste sig af landets laveste gebyrer og højeste indlånsrenter ifølge forbrugerguiden pengepriser.dk Aldersopsparing Vi har den holdning, at vi kun lancerer et nyt pensions- eller forsikringsprodukt, hvis udviklingen og driften af det nye produkt kan betales af brugerne. Og apropos nye produkter, så introducerer efterårets skattereform jo det nye produkt aldersopsparing, som I sikkert har set. Det er her, hvor indbetalinger ikke kan trækkes fra, til gengæld er udbetalingerne skattefri. I den verserende debat om fordele og ulemper ved produktet, kan det være svært at skelne mellem, hvad der er uvildig analyse, og hvad der er markedsføring. Vores konklusion er indtil videre, at produktet ikke er specielt attraktivt for højtlønnede altså topskatteydere, og derfor har vi pt. ingen planer om at oprette det. For medlemmer med ønsker om at spare målrettet op til en engangsudbetaling ved pensionering henviser vi i stedet til vores samarbejdspartner, Lægernes Pensionsbank, der tilbyder produktet. Aldersopsparing er tænkt som en afløser for kapitalpensioner og supplerende engangsydelser, hvor muligheden for at trække indbetalinger fra i skat ophørte med udgangen af Medlemmer over 60 år, der vælger at få udbetalt deres supplerende engangsydelse, får i 2013 en skatterabat på 2,7 procentpoint. I regeringens Vækstplan DK foreslås denne mulighed udvidet til I nyhedsbrevet har vi vejledt om muligheder for skatterabat. Medlemstilfredshed Siden 2011 har JØP gennemført medlemstilfredshedsundersøgelser sammen med en række andre danske pensionskasser. Undersøgelserne giver bestyrelsen et indblik i medlemmernes tilfredshed vurderet i forhold til andre pensionskasser. Billedet er, at JØP ligger over gennemsnittet, når det gælder vurdering af forsikringsdækningerne, forrentningen af pensioner og økonomisk sikring. På produktfleksibilitet og vejledning herom ligger resultaterne under gennemsnittet, mens JØP på medlemsservice følger gennemsnittet. Hvad angår medlemsservice, så er det, som jeg tidligere har været inde på, et område, vi har valgt at fokusere på. Når det handler om produktfleksibilitet, så har vi truffet det strategiske valg at fokusere på det grundlæggende, pensionspakken, om man vil. Det betyder, at udbuddet af produkter 6

7 og tilvalgsmuligheder nødvendigvis vil være begrænsede, og dermed kommer vi aldrig til at score topkarakter på den parameter. Men vi hæfter os ved, at vores strategi her er på linje med Penge og Pensionspanelet, der i efteråret udgav rapporten Basispension, der søger at definere, hvad en god arbejdsmarkeds-pensionsordning skal indeholde. Og så kan vi i øvrigt lune os ved, at tingene går i den rigtige retning: Fra 2011 til 2012 steg medlemstilfredsheden generelt. Kommunikation Sidste år ændrede vi vedtægterne for at fremme digitale kommunikationsløsninger. Alene beslutningen om, at vi ikke længere skal udsende årsrapporten på papir til alle medlemmer giver en mærkbar porto- og printbesparelse. Vores primære kommunikationskanal, hjemmesiden, er for tiden under ombygning, så den langt bedre matcher vores ønsker om overskuelig lagdelt information, øget selvbetjening og nem adgang til egne tal. Her har vi arbejdet tæt sammen med DIP og Lægernes Pensionskasse, så de tre hjemmesider bruger samme it-løsning, men med mulighed for individuelle tilpasninger i design og den måde, informationerne præsenteres på. Planchen bag mig viser en forside, som den typisk vil tage sig ud, når vi i løbet af den kommende måned lancerer det nye site faste brugere af vores nuværende hjemmeside vil nok give mig ret i, at en ansigtsløftning var tiltrængt. Hjemmesiden er også stedet, hvor man finder sin pensionsoversigt som vi jo ikke længere udsender på papir -, oversigt over indbetalinger og meget mere. Vi har lagt en del kræfter i at skabe en overskuelig opbygning, hvor man ved ankomsten efter log ind med NemID finder de meste centrale tal og oplysninger. Som nævnt i starten er PensionInfo.dk blevet meget populært. Vi er naturligvis også tilsluttet PensionsInfo.dk, hvor I kan se både JØPs tal samt tal fra de fleste pensionsselskaber og banker samt ATP og LD. Systemet oplyser desuden om efterløn og folkepension. Kompetencekrav Den afsluttende del af beretningen skal handle om os selv, bestyrelsen. Og det skal det, fordi Finanstilsynet i de seneste år har skærpet kravene til bestyrelser for finansielle virksomheder markant. Det begyndte med krav om, at mindst et medlem af bestyrelsen skulle have særlig revisionserfaring. Så fulgte kravet om, at mindst ét medlem af bestyrelsen ikke måtte være medlem af pensionskassen og samtidig skulle være særligt regnskabskyndig. Desuden skulle der nedsættes et egentligt revisionsudvalg. 7

8 Og her i efteråret skulle vi så i lighed med alle øvrige bestyrelser i finansielle virksomheder gennemføre en selvevaluering. Arbejdet mundede ud i en kompetenceprofil for bestyrelsesmedlemmerne samt en indstilling til Finanstilsynet om, at vi finder bestyrelsens kompetencer tilstrækkelige. Det var Finanstilsynet enige med os i. Men man kan altid blive bedre, og øvelsen viste nogle områder, hvor vi med fordel kunne styrke bestyrelsen. Disse områder er bl.a. formueforvaltning og risikoafdækning, pensionsprodukter og forsikringsrisici. Valg Og det har vi jo mulighed for nu, da 2013 som bekendt er valgår her i JØP. Bestyrelsen foreslår for den kommende periode genvalg af Martin Randrup Klintholm og Sven-Karsten Topp samt nyvalg af Peter Løchte Jørgensen og Torben Huss. Som kandidat til direkte valg på generalforsamlingen foreslås genvalg af Tina Aggerholm. Som formand for Djøf Overenskomstforening fortsætter Lars Qvistgaard i bestyrelsen, og derudover har DJØF udpeget Charlotte Münter som afløser for Suzanne Aaholm, der har ønsket at fratræde. Endelig har Djøf indstillet, at I genvælger undertegnede som formand for bestyrelsen. Når vi kommer til valgpunkterne på dagsordenen, vil kandidaterne give en kort præsentation af sig selv. Nogle af jer har måske allerede læst den kandidatfolder, vi har lagt ud på nettet sammen med dagsordenen, og som vi også har trykt nogle stykker af til i dag, - de ligger ved indgangen. I folderen kan man se, at Peter Lotz og Jytte Bovbjerg ikke figurerer. Peter og Jytte har gennem deres nu tolv år i bestyrelsen ydet særdeles vægtige bidrag til bestyrelsesarbejdet og stået for kontinuitet i en periode med vidtrækkende beslutninger. Så det er hverken manglende kvalifikationer eller engagement, der har diskvalificeret dem, men den omstændighed, at Corporate Governance anbefalingerne opererer med en tolvårs grænse for, hvor længe et bestyrelsesmedlem kan betragtes som uafhængigt, og den grænse har vi valgt at anvende som pejlepunkt for den maksimale varighed af et bestyrelsesmedlemskab i JØP. Løn og vederlag I henhold til reglerne skal jeg hvert år på generalforsamlingen redegøre for bestyrelsens og direktionens aflønningsforhold. De hviler på den lønpolitik, som vi vedtog på sidste års generalforsamling og som kan læses på hjemmesiden. 8

9 Bestyrelsen og ledende medarbejdere aflønnes med henholdsvis fast årligt honorar og fast løn uden variable løndele som f.eks. bonusordninger. Formandsposten honoreres med kr., næstformandsposten med kr., og de øvrige medlemmer honoreres med hver kr. Honorarerne var uændrede i forhold til året før. Fra 2012 har formanden for revisionsudvalget modtaget et tillæg på kr., svarende til et basishonorar, og de to øvrige medlemmer af revisionsudvalget kr. hver. I 2013 ændres basishonoraret for øvrige medlemmer til kr. årligt, og tillægget til medlemmer af revisionsudvalget tilpasses i overensstemmelse hermed. Bestyrelseshonoraret til formand og næstformand fastholdes. Lønnen til JØPs direktion inkl. pension udgjorde 2,3 mio. kr. i 2012, mod 2,2 mio. kr. i Lønnen reguleres i 2013 til 2,4 mio. kr. Afslutning Jeg vil afslutte min beretning med at takke direktion og medarbejdere for det gode samarbejde. Det har endnu engang været et år med arbejdskrævende opgaver, herunder en flytning til nye lokaler, intensiveret samarbejde, en omtegning og en gradvis indkøring af it og medlemssystem, som jo aldrig helt forløber i det tempo, men kunne ønske sig. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne udtrykke vores anerkendelse for den indsats, der er ydet. Endelig vil jeg gerne takke de afgående bestyrelsesmedlemmer, Suzanne Aaholm, Peter Lotz og Jytte Bovbjerg. Suzanne har ønsket at fratræde efter 4 år i bestyrelsen. Suzanne Aaholm har bidraget til at professionalisere bestyrelsesarbejdet og fastholde fokus på vores strategi. Peter Lotz har blandt meget andet bidraget til konstruktive drøftelser af investeringsstrategi og risikostyring. Peter Lotz har desuden sammen med Jytte Bovbjerg været en utrættelig fortaler for en balanceret og rimelig håndtering af den solvensudfordring, der i mange år truede forude. Og Jytte Bovbjerg har desuden haft særligt fokus på, at medlemmerne forstår, hvad vi skriver til dem. 9

10 I har alle tre en stor andel i løsningen af solvensproblematikken, nemlig pensionskassens to omtegninger, og I kan alle tre lade jer pensionere fra bestyrelsen med en stor tak for et fortrinligt arbejde - og samarbejde. 10

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP

NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP NYT NR. 1 / APRIL 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Husk Generalforsamling 28. april LÆS OM: Over 5 % i rente på pensionen DIP 35 mia. kr. 23.000 med lemmer. 100 mia. kr. 76.000 medlemmer DIP+JØP

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 21 Den uafhængige revisors erklæringer 22 Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Vi kigger ind i en fremtid med lave afkast på de traditionelle obligationer, der før var den stabiliserende faktor i danskernes pensionsopsparinger.

Vi kigger ind i en fremtid med lave afkast på de traditionelle obligationer, der før var den stabiliserende faktor i danskernes pensionsopsparinger. Formandens mundtlige beretning JØPs Generalforsamling den 28. april 2015 (det talte ord gælder) = regibemærkninger Kan renten blive lavere? Nej, det er svært at forstille

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Sådan laver du pensionsfinten Få flere penge til din alderdom Få flere penge til din alderdom INDHOLD: Guldregn

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra bestyrelsen til Pensionskassens for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers generalforsamling 29. april 2013. Dagsordenens

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

JØP Generalforsamling. Tirsdag den 28. april 2015

JØP Generalforsamling. Tirsdag den 28. april 2015 JØP Generalforsamling Protokol Tirsdag den 28. april 2015 Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse 22. april 2013 kl. 17.00 på Godsbanen i Aarhus Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling ::

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kapitalpension: Udnyt skattefordelene Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du Kapitalpension vs. aldersopsparing INDHOLD:

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Program 1. Pensionssystemet og opsparingsformer 2. Hvordan kommer du videre? 3. Hvor stor bør pensionen være? 4. Resume

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Generalforsamling i PJD 2013

Generalforsamling i PJD 2013 Generalforsamling i PJD 2013 29. april 2013 kl. 17.00, Radisson Blu, Frederiksberg Generalforsamling :: 29. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling :: 29. april

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

FLSmidth temamøde 14. maj 2013

FLSmidth temamøde 14. maj 2013 FLSmidth temamøde 14. maj 2013 Finanshuset i Fredensborg A/S Aftale med FLS Erfaring med FLS-ansatte fra hjælp af afskedigede/andet Uvildig økonomisk og finansiel rådgivning Prisreduktion på første faktura

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

guide PENSIONSFINTE TJEN TUSINDER MED MEGET KAN DU TJENE Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide PENSIONSFINTE TJEN TUSINDER MED MEGET KAN DU TJENE Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 SÅ MEGET KAN DU TJENE TJEN TUSINDER MED PENSIONSFINTE Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 TJEN TUSINDER MED SKATTERABAT INDHOLD SIDE 4 Betal din skat nu og scor en ekstra pensionsgevinst,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Din pension på pka.dk

Din pension på pka.dk Din pension på pka.dk Klik ind Hvorfor nøjes med et brev i ny og næ? Vi skriver ikke så tit til dig - kun, når der er grund til det. Men vi har meget, vi gerne vil fortælle dig... Det gør vi på nettet.

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indhold Ledelsens beretning 4 Forord 5 Bestyrelsen / Ny formand / Samarbejdsstrategi fortsætter / Medlemsservice 7 Skattereform / 2 mia.

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus. 14. april 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere