Vi skal også debattere medlemsforslag om blandt andet aktivt ejerskab og grønne investeringer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal også debattere medlemsforslag om blandt andet aktivt ejerskab og grønne investeringer."

Transkript

1 Indledning Engang var pension sort snak. i dag er pension det nye sort. Det er nu nok at stramme den. Men interessen for pension stiger markant i disse år. For eksempel fik web-siden Pensionsinfo.dk sidste år 1,1 million besøg det er fire gange så mange som i Trenden går igen hos JØP, hvor et stigende antal henvendelser kalder på effektiv service, mere samarbejde og øget brug af it og web. Vel mødt til årets generalforsamling! Vi ser frem til at drøfte en bred vifte af emner, og jeg har netop slået an til et par af dem medlemsservice og samarbejde - som jeg uddyber senere. Vi skal også debattere medlemsforslag om blandt andet aktivt ejerskab og grønne investeringer. Og så er der jo valg til bestyrelsen i år: Rutinerede kræfter træder tilbage pga. anciennitet for at give plads til nye. Jeg glæder mig til at præsentere vores forslag til ny holdopstilling. Omtegning Men jeg begynder beretningen for 2012 med at se tilbage på slutningen af året, hvor vi gennemførte den anden og sidste omtegning af pensioner i afdeling 1. Det var som bekendt en opsamling på den første omtegning i 2011, og vi gennemførte den som en mulighed for de medlemmer, der af forskellige grunde ikke fik tegnet om i første omgang. Helt som forventet var svarprocenten lavere denne gang. Nogle medlemmer besluttede jo allerede sidst at holde fast i garantien. Andre har en så beskeden opsparing, at de ikke prioriterer henvendelsen. Alligevel blev der i anden runde omtegnet pensioner for en samlet depotværdi på 2,6 mia. kroner, svarende til omkring 1/3 af de adspurgtes depotværdi. De to omtegninger har flyttet over 31 mia. kroner. I forbindelse hermed har vi tilskrevet medlemmernes depoter 12 mia. kroner. Penge, som før var henlagt som reserver for at sikre de høje garantier. Mange tusinde medlemmer har fået hævet pensionen med pct. eller mere. Vi har i runde tal tildelt en omtegningsbonus på 50 pct. i gennemsnit det er, så vidt vi ved, den højeste bonus blandt de mange pensionskasser og selskaber, der enten har omtegnet eller er i færd med det. 1

2 Så vi har grund til at være tilfredse. Vi tegnede om på gunstige tidspunkter og fik solgt renteafdækningerne til gode priser. Nye Rentevilkår Planchen bag mig viser, hvordan de to omtegninger har flyttet på depoterne. Som I kan se, kom det store ryk ved den første omtegning i 2011, hvor der blev flyttet 28,4 mia. kr. fra ordninger med høje grundlagsrenter til et 0 pct. grundlag. Tallene illustrerer den grundlæggende ændring af medlemmernes rentevilkår, som pensionskassen har gennemgået de seneste to år. Bemærk for eksempel, at depotværdien for medlemmer med grundlagsrenter på mellem 3,25 og 4,25 pct. er reduceret med næste 10 milliarder kroner siden pct. af medlemmerne har i dag en ordning på markedsrentelignende vilkår med 0 pct. i grundlagsrente. Det giver frihed - men det har også givet en ny virkelighed, hvor vi skal investere medlemmernes penge over en bredere pallette. 90 % er nu på 0 pct. Omtegningen var derfor ikke kun et tilbud til medlemmerne om at få reserver ud til pension og undgå tab af købekraft. Det var i lige så høj grad et tilbud om valg af en anden investeringsprofil med et højere forventet afkast. Da vi i 2005 oprettede afdeling 2 for nye medlemmer, sagde vi farvel til princippet om at investere medlemmernes penge ens. Afdeling 2 blev etableret med 0 pct. betinget garanti og sin egen investeringsstrategi. Med omtegningen splittede vi op én gang til, så medlemmer, der ikke har omtegnet, følger én profil, mens medlemmer, der har omtegnet, følger en anden. Det giver os i dag tre investeringsprofiler, og lad mig kort gennemgå dem: De ikke-omtegnede medlemmer i afdeling 1 med grundlagsrenter over 1,25 pct. følger investeringsprofil 1. Her investerer vi kun i obligationer, renteafdækning og ejendomme, fordi vi er nødt til at følge en forsigtig investeringsstrategi. Profilen gav i 2012 et afkast på 4,9 pct. før skat. De øvrige medlemmer i afdeling 1 inklusive alle omtegnede medlemmer følger investeringsprofil 3. Her er der plads til aktier, højrenteobligationer og alternative investeringer foruden obligationer, som der er færre af end i profil 1. Profilen gav i 2012 et afkast på 6,1 pct. før skat. Endelig har vi investeringsprofil 2, som medlemmerne i afdeling 2 følger. Her var afkastet i 2012 på 9,5 pct. før skat. Investeringsprofil 2 er vores mest risikobetonede 2

3 investeringsprofil. Der er flere aktier samt flere såkaldt alternative investeringer - det omfatter blandt andet unoterede aktier samt investeringer i infrastruktur og skov. Når vi sammenligner med branchen som helhed, må vi imidlertid konstatere, at 2012 ikke blev et af vores bedste år. Det gennemsnitlige afkast på 6,2 pct. før skat lå væsentligt under branchen som helhed i kun afkastet i afdeling 2 formåede at holde trit. Set i bakspejlet var vi lidt for defensive i Vi forventede, at en svag vækst og usikkerheden i Sydeuropa ville dæmpe kursudviklingen, og derfor havde vi især i begyndelsen af året en overvægt af stats- og realkreditobligationer og en undervægt af aktier og virksomhedsobligationer. Dette gjaldt især de omtegnede medlemmer i afdeling 1, hvor aktieandelen og andelen af virksomhedsobligationer ved årets start var 0 pct. Det betød desværre, at vi ikke fik tilstrækkeligt udbytte af de store kursstigninger på netop aktier og virksomhedsobligationer, som prægede især starten af Dertil kommer, at vi især i afdeling 1 følger en mindre risikovillig investeringsstrategi end i den øvrige del af branchen, og det trak ned i 2012, hvor risiko blev belønnet. Det er samtidig forklaringen på, at afdeling 2 s investeringsprofil, med den betydelige vægt på aktier, gav det klart bedste afkast i 2012 med 9,5 pct. I årsrapporten kan I læse nærmere om afkastet på de enkelte aktivtyper. Årsagen til den forsigtige linje i investeringsstrategien er som nævnt en forventning om fortsat stor usikkerhed på de finansielle markeder. Den nuværende appetit på risiko flugter ikke med de konkrete økonomiske nøgletal. Der er tegn på optimisme, men statsgældskrisen i Europa er ikke blevet afblæst endegyldigt, og i USA er der fortsat usikkerhed om budget- og gældsproblemerne. Sammenholdt med tendenser til for høje aktiekursniveauer, er der derfor grund til forsigtige investeringer i Set i et lidt længere perspektiv vurderer vi dog, at afkastmulighederne på især aktier ser attraktive ud sammenlignet med obligationer, og vi har derfor øget rammerne for aktieinvesteringer med 3 procentpoint i investeringsprofil 2 og 5 procentpoint i investeringsprofil 3. I 2012 nåede vi ikke et samlet afkast i afdeling 1, som vi kan tillade os at kalde tilfredsstillende. Men som jeg har redegjort for, skal det først og fremmest ses i lyset af den risiko, vi har valgt til de tre investeringsprofiler. Et enkelt års lavere afkast kan ikke afgøre, om vores strategiske valg er rigtige - det skal vurderes over en periode. Som I måske husker, leverede vi sidste år det næstbedste afkast i branchen det gjorde vi for øvrigt også i kriseåret så på den lange bane ligger vi fortsat godt til i sammenligning med andre. Det var en længere omtale af afkastet eller indtægtssiden om man vil. 3

4 Jeg vil nu vende mig til et nok så interessant emne: hvad bruger vi pengene på? Først kontorenten, som vi jo er gået over til at fastsætte som en foreløbig kontorente for det kommende år dvs med mulighed for at ændre op eller ned i løbet af året, hvis udsigterne ændrer sig. Årets kontorenter når igen i år op på pæne niveauer. For ikke-omtegnede medlemmer i afdeling 1 med grundlagsrenter over 1,25 pct., har vi fastsat kontorenten til 3,5-3,8 pct. svarende til det forventede afkast. Dertil kommer et halvårligt pensionisttillæg, som fastsættes individuelt i forhold til kontributionsgrupperne i det omfang, der er midler til rådighed. For omtegnede medlemmer i afdeling 1, er kontorenten fastsat til det forventede afkast på 4,4 pct. efter skat. Det er lidt lavere end afkastet sidste år, men efter omtegningen er de ufordelte reserver jo udloddet i tilgift. I afdeling 2 har vi fastsat kontorenten til 4,6 pct., ligeledes svarende til det forventede afkast. Sidste års afkast på 9,2 pct. blev væsentlig højere end kontorenten, og de overskydende reserver har vi henlagt til reserver med baggrund i en forsigtig forventning til afkastet for I afdeling 2 tildeles også et pensionstillæg. Det fastsættes løbende og er pt. på 5 pct. Tillægget sikrer, at de såkaldt kollektive særlige bonushensættelser udloddes til medlemmerne, når der er råd til det. Det har der været hidtil. Omkostninger Administrationsomkostninger udgjorde sidste år kr. pr. medlem, et fald fra kr. i Her skal det nævnes, at tallet for 2011 var højere end normalt, fordi vi købte nyt medlemssystem og gennemførte omtegning. Det er bestyrelsens klare forventning, at administrationsomkostningerne i de kommende år vil falde mærkbart i kraft af effektiviseringer og efter afskrivning af det nye medlemssystem. Målt efter nøgletallet ÅOP Årlige Omkostninger i Procent - er JØPs omkostninger fortsat blandt de laveste i branchen med en ÅOP på 0,55 pct. efter de seneste opgørelser. ÅOP indeholder både direkte og indirekte omkostninger. De direkte omkostninger indeholder administrationsomkostninger, mens de indirekte omkostninger f.eks. omfatter betaling til eksterne investeringsforvaltere. 4

5 Samarbejde Som omtalt i min indledning, så fortsætter vi strategien med at søge samarbejde, hvor det kan betale sig for os. Vi har gennem flere år arbejdet fast sammen med pensionskasserne DIP og Lægernes Pensionskasse og er nu flyttet fysisk sammen på Frederiksberg i en kontorbygning, hvor lokalerne er indrettet, så pensionskassernes beslægtede funktioner sidder samlet. På it-området samarbejder de tre pensionskasser om den tekniske support af hjemmesiderne, og på investeringsfronten trækker vi på hinanden omkring udvælgelse og overvågning af eksterne porteføljeforvaltere. I slutningen af året valgte JØP og DIP at gå skridtet videre ved at sammenlægge de to kassers investeringsafdelinger, der tilsammen forvalter 85 mia. kr. I stedet for to parallelt arbejdende investeringsafdelinger har vi nu af én fælles afdeling. Det giver bredere investeringsmæssige kompetencer og færre omkostninger. Sammenlægningen af administrative funktioner ventes fortsat i de kommende år på de områder, hvor det kan betale sig, og hvor der kan opnås enighed om vilkårene. Vores tilgang er pragmatisk: Vi søger samarbejde, hvor vi får utvetydige fordele. Det kan være rent rationelle overvejelser med henblik på at opnå besparelser, men det kan også være samarbejder, som højner kvaliteten i for eksempel medlemsservicen. Medlemsstrategi Vi er nu over medlemmer. Tallet stiger støt - med over 5 pct. årligt i den seneste 5- års periode. Som jeg var inde på i starten, stiger også antallet af henvendelser til pensionskassen. Ved udgangen af 2012 var medlemmer på alderspension, en stigning på 25 pct. i forhold til året før. Som planchen bag mig viser, vil et stigende antal medlemmer i afdeling 1 i de kommende år nærme sig pensionsalderen med alt, hvad det indebærer af berettigede forventninger om professionel vejledning. Det er en strategisk hovedopgave at sikre kvaliteten i alt, hvad vi foretager os. Det gør vi ved at udnytte det nye medlemssystem optimalt og sideløbende sikre effektive forretningsgange. Når vi samtidig lægger an til mere selvbetjening på hjemmesiden, kan vi håndtere det øgede antal henvendelser uden en tilsvarende forøgelse af bemandingen. Vi skal generelt have fokus på det grundlæggende. JØP skal sørge for dækkende økonomisk sikring på konkurrencedygtige vilkår. Pensionsprodukterne skal være enkle og billige, og pensionspakken skal indeholde kollektive dækninger. For tiden omfatter pakken: Alders-, invalide-, ægtefælle- og børnepension samt gruppeforsikringer bestående af livsforsikring, invalidesum, ulykkesforsikring samt forsikring ved visse kritiske sygdomme. 5

6 Ved siden af pensionspakkerne skal JØP tilbyde medlemmerne konkurrencedygtige tilbud om ratepension og livrente. Har man brug for mere specialiserede ydelser, kan vores samarbejdspartner Lægernes Pensionsbank bryste sig af landets laveste gebyrer og højeste indlånsrenter ifølge forbrugerguiden pengepriser.dk Aldersopsparing Vi har den holdning, at vi kun lancerer et nyt pensions- eller forsikringsprodukt, hvis udviklingen og driften af det nye produkt kan betales af brugerne. Og apropos nye produkter, så introducerer efterårets skattereform jo det nye produkt aldersopsparing, som I sikkert har set. Det er her, hvor indbetalinger ikke kan trækkes fra, til gengæld er udbetalingerne skattefri. I den verserende debat om fordele og ulemper ved produktet, kan det være svært at skelne mellem, hvad der er uvildig analyse, og hvad der er markedsføring. Vores konklusion er indtil videre, at produktet ikke er specielt attraktivt for højtlønnede altså topskatteydere, og derfor har vi pt. ingen planer om at oprette det. For medlemmer med ønsker om at spare målrettet op til en engangsudbetaling ved pensionering henviser vi i stedet til vores samarbejdspartner, Lægernes Pensionsbank, der tilbyder produktet. Aldersopsparing er tænkt som en afløser for kapitalpensioner og supplerende engangsydelser, hvor muligheden for at trække indbetalinger fra i skat ophørte med udgangen af Medlemmer over 60 år, der vælger at få udbetalt deres supplerende engangsydelse, får i 2013 en skatterabat på 2,7 procentpoint. I regeringens Vækstplan DK foreslås denne mulighed udvidet til I nyhedsbrevet har vi vejledt om muligheder for skatterabat. Medlemstilfredshed Siden 2011 har JØP gennemført medlemstilfredshedsundersøgelser sammen med en række andre danske pensionskasser. Undersøgelserne giver bestyrelsen et indblik i medlemmernes tilfredshed vurderet i forhold til andre pensionskasser. Billedet er, at JØP ligger over gennemsnittet, når det gælder vurdering af forsikringsdækningerne, forrentningen af pensioner og økonomisk sikring. På produktfleksibilitet og vejledning herom ligger resultaterne under gennemsnittet, mens JØP på medlemsservice følger gennemsnittet. Hvad angår medlemsservice, så er det, som jeg tidligere har været inde på, et område, vi har valgt at fokusere på. Når det handler om produktfleksibilitet, så har vi truffet det strategiske valg at fokusere på det grundlæggende, pensionspakken, om man vil. Det betyder, at udbuddet af produkter 6

7 og tilvalgsmuligheder nødvendigvis vil være begrænsede, og dermed kommer vi aldrig til at score topkarakter på den parameter. Men vi hæfter os ved, at vores strategi her er på linje med Penge og Pensionspanelet, der i efteråret udgav rapporten Basispension, der søger at definere, hvad en god arbejdsmarkeds-pensionsordning skal indeholde. Og så kan vi i øvrigt lune os ved, at tingene går i den rigtige retning: Fra 2011 til 2012 steg medlemstilfredsheden generelt. Kommunikation Sidste år ændrede vi vedtægterne for at fremme digitale kommunikationsløsninger. Alene beslutningen om, at vi ikke længere skal udsende årsrapporten på papir til alle medlemmer giver en mærkbar porto- og printbesparelse. Vores primære kommunikationskanal, hjemmesiden, er for tiden under ombygning, så den langt bedre matcher vores ønsker om overskuelig lagdelt information, øget selvbetjening og nem adgang til egne tal. Her har vi arbejdet tæt sammen med DIP og Lægernes Pensionskasse, så de tre hjemmesider bruger samme it-løsning, men med mulighed for individuelle tilpasninger i design og den måde, informationerne præsenteres på. Planchen bag mig viser en forside, som den typisk vil tage sig ud, når vi i løbet af den kommende måned lancerer det nye site faste brugere af vores nuværende hjemmeside vil nok give mig ret i, at en ansigtsløftning var tiltrængt. Hjemmesiden er også stedet, hvor man finder sin pensionsoversigt som vi jo ikke længere udsender på papir -, oversigt over indbetalinger og meget mere. Vi har lagt en del kræfter i at skabe en overskuelig opbygning, hvor man ved ankomsten efter log ind med NemID finder de meste centrale tal og oplysninger. Som nævnt i starten er PensionInfo.dk blevet meget populært. Vi er naturligvis også tilsluttet PensionsInfo.dk, hvor I kan se både JØPs tal samt tal fra de fleste pensionsselskaber og banker samt ATP og LD. Systemet oplyser desuden om efterløn og folkepension. Kompetencekrav Den afsluttende del af beretningen skal handle om os selv, bestyrelsen. Og det skal det, fordi Finanstilsynet i de seneste år har skærpet kravene til bestyrelser for finansielle virksomheder markant. Det begyndte med krav om, at mindst et medlem af bestyrelsen skulle have særlig revisionserfaring. Så fulgte kravet om, at mindst ét medlem af bestyrelsen ikke måtte være medlem af pensionskassen og samtidig skulle være særligt regnskabskyndig. Desuden skulle der nedsættes et egentligt revisionsudvalg. 7

8 Og her i efteråret skulle vi så i lighed med alle øvrige bestyrelser i finansielle virksomheder gennemføre en selvevaluering. Arbejdet mundede ud i en kompetenceprofil for bestyrelsesmedlemmerne samt en indstilling til Finanstilsynet om, at vi finder bestyrelsens kompetencer tilstrækkelige. Det var Finanstilsynet enige med os i. Men man kan altid blive bedre, og øvelsen viste nogle områder, hvor vi med fordel kunne styrke bestyrelsen. Disse områder er bl.a. formueforvaltning og risikoafdækning, pensionsprodukter og forsikringsrisici. Valg Og det har vi jo mulighed for nu, da 2013 som bekendt er valgår her i JØP. Bestyrelsen foreslår for den kommende periode genvalg af Martin Randrup Klintholm og Sven-Karsten Topp samt nyvalg af Peter Løchte Jørgensen og Torben Huss. Som kandidat til direkte valg på generalforsamlingen foreslås genvalg af Tina Aggerholm. Som formand for Djøf Overenskomstforening fortsætter Lars Qvistgaard i bestyrelsen, og derudover har DJØF udpeget Charlotte Münter som afløser for Suzanne Aaholm, der har ønsket at fratræde. Endelig har Djøf indstillet, at I genvælger undertegnede som formand for bestyrelsen. Når vi kommer til valgpunkterne på dagsordenen, vil kandidaterne give en kort præsentation af sig selv. Nogle af jer har måske allerede læst den kandidatfolder, vi har lagt ud på nettet sammen med dagsordenen, og som vi også har trykt nogle stykker af til i dag, - de ligger ved indgangen. I folderen kan man se, at Peter Lotz og Jytte Bovbjerg ikke figurerer. Peter og Jytte har gennem deres nu tolv år i bestyrelsen ydet særdeles vægtige bidrag til bestyrelsesarbejdet og stået for kontinuitet i en periode med vidtrækkende beslutninger. Så det er hverken manglende kvalifikationer eller engagement, der har diskvalificeret dem, men den omstændighed, at Corporate Governance anbefalingerne opererer med en tolvårs grænse for, hvor længe et bestyrelsesmedlem kan betragtes som uafhængigt, og den grænse har vi valgt at anvende som pejlepunkt for den maksimale varighed af et bestyrelsesmedlemskab i JØP. Løn og vederlag I henhold til reglerne skal jeg hvert år på generalforsamlingen redegøre for bestyrelsens og direktionens aflønningsforhold. De hviler på den lønpolitik, som vi vedtog på sidste års generalforsamling og som kan læses på hjemmesiden. 8

9 Bestyrelsen og ledende medarbejdere aflønnes med henholdsvis fast årligt honorar og fast løn uden variable løndele som f.eks. bonusordninger. Formandsposten honoreres med kr., næstformandsposten med kr., og de øvrige medlemmer honoreres med hver kr. Honorarerne var uændrede i forhold til året før. Fra 2012 har formanden for revisionsudvalget modtaget et tillæg på kr., svarende til et basishonorar, og de to øvrige medlemmer af revisionsudvalget kr. hver. I 2013 ændres basishonoraret for øvrige medlemmer til kr. årligt, og tillægget til medlemmer af revisionsudvalget tilpasses i overensstemmelse hermed. Bestyrelseshonoraret til formand og næstformand fastholdes. Lønnen til JØPs direktion inkl. pension udgjorde 2,3 mio. kr. i 2012, mod 2,2 mio. kr. i Lønnen reguleres i 2013 til 2,4 mio. kr. Afslutning Jeg vil afslutte min beretning med at takke direktion og medarbejdere for det gode samarbejde. Det har endnu engang været et år med arbejdskrævende opgaver, herunder en flytning til nye lokaler, intensiveret samarbejde, en omtegning og en gradvis indkøring af it og medlemssystem, som jo aldrig helt forløber i det tempo, men kunne ønske sig. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne udtrykke vores anerkendelse for den indsats, der er ydet. Endelig vil jeg gerne takke de afgående bestyrelsesmedlemmer, Suzanne Aaholm, Peter Lotz og Jytte Bovbjerg. Suzanne har ønsket at fratræde efter 4 år i bestyrelsen. Suzanne Aaholm har bidraget til at professionalisere bestyrelsesarbejdet og fastholde fokus på vores strategi. Peter Lotz har blandt meget andet bidraget til konstruktive drøftelser af investeringsstrategi og risikostyring. Peter Lotz har desuden sammen med Jytte Bovbjerg været en utrættelig fortaler for en balanceret og rimelig håndtering af den solvensudfordring, der i mange år truede forude. Og Jytte Bovbjerg har desuden haft særligt fokus på, at medlemmerne forstår, hvad vi skriver til dem. 9

10 I har alle tre en stor andel i løsningen af solvensproblematikken, nemlig pensionskassens to omtegninger, og I kan alle tre lade jer pensionere fra bestyrelsen med en stor tak for et fortrinligt arbejde - og samarbejde. 10

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen Generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Investering JØP slår investeringerne sammen med DIP Side 7. 12 mia. kr. ind på medlemmernes konti

Investering JØP slår investeringerne sammen med DIP Side 7. 12 mia. kr. ind på medlemmernes konti Skattereform Skatterabat i 2013, hvis du er fyldt 60 år Side 2 Investering JØP slår investeringerne sammen med DIP Side 7 Afkast Året starter med aktier i front Bagsiden april 2013 JØP NYHEDSBREV J U R

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP

NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP NYT NR. 1 / APRIL 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Husk Generalforsamling 28. april LÆS OM: Over 5 % i rente på pensionen DIP 35 mia. kr. 23.000 med lemmer. 100 mia. kr. 76.000 medlemmer DIP+JØP

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House Generalforsamling Mandag den 28. april 2014 Flintholm Company House Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Forslag om taletidsregler Taletidsregler på generalforsamlingen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 21 Den uafhængige revisors erklæringer 22 Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Vi kigger ind i en fremtid med lave afkast på de traditionelle obligationer, der før var den stabiliserende faktor i danskernes pensionsopsparinger.

Vi kigger ind i en fremtid med lave afkast på de traditionelle obligationer, der før var den stabiliserende faktor i danskernes pensionsopsparinger. Formandens mundtlige beretning JØPs Generalforsamling den 28. april 2015 (det talte ord gælder) = regibemærkninger Kan renten blive lavere? Nej, det er svært at forstille

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Der deltog 250 medlemmer i generalforsamlingen og herudover var 391 repræsenteret ved fuldmagt.

Der deltog 250 medlemmer i generalforsamlingen og herudover var 391 repræsenteret ved fuldmagt. PROTOKOL År 2014 den 28. april afholdtes ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Fra bestyrelsen deltog:

Læs mere

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG EN DEL AF DIN SAMLEDE PENSIONSUDBETALING DET? 2? 4 59/01 22.01.2015 Din udbetaling fra pensionskassen kan bestå af grundpension, safhængigt tillæg og pensionisttillæg. Pensionisttillægget er et ugaranteret

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Bestyrelsens

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra bestyrelsen til Pensionskassens for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers generalforsamling 29. april 2013. Dagsordenens

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Generalforsamling 16. april 2009

Generalforsamling 16. april 2009 Generalforsamling 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab/resultatanvendelse Forslag fra bestyrelsen Forslag fra medlemmerne Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse

Læs mere

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning.

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning. PFA Holding og PFA Pension Aflønningsrapport 2012 Indhold Forord 3 Principper for aflønning 4 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i 2012 4 Kvantitative

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

MP generalforsamling 2012

MP generalforsamling 2012 MP generalforsamling 2012 Mandag 23. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Hvad er det nu med PenSam?

Hvad er det nu med PenSam? Hvad er det nu med PenSam? Finanstilsynet, som er statens vagthund i den finansielle sektor, var fornylig på en såkaldt inspektion i PenSam Liv, der administrerer pensionsopsparing for FOAs medlemmer.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Sådan laver du pensionsfinten Få flere penge til din alderdom Få flere penge til din alderdom INDHOLD: Guldregn

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse 22. april 2013 kl. 17.00 på Godsbanen i Aarhus Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling ::

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Generalforsamling i PJD 2013

Generalforsamling i PJD 2013 Generalforsamling i PJD 2013 29. april 2013 kl. 17.00, Radisson Blu, Frederiksberg Generalforsamling :: 29. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling :: 29. april

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere