Kvartalsrapport. 1. kvartal 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport. 1. kvartal 2001"

Transkript

1 for 1. kvartal Genmab A/S Bredgade 23A, 3. sal 1260 København K CVR nr Side 1 af 16 Fondsbørsmeddelse nr. 17

2 Indholdsfortegnelse Periodens væsentligste begivenheder... 3 Finansiel redegørelse Resultatopgørelse.. 7 Balancer Bevægelser i egenkapitalen Pengestrømsopgørelse.. 11 Noter til kvartalsrapport Side 2 af 16

3 Kvartalsrapport for januar marts Kære aktionær Genmab havde i dette kvartal et samlet underskud på DKK (ca. USD 17 tusinde), et driftstab på DKK 35,2 mio. (ca. USD 4,2 mio.) og samlede finansielle indtægter på DKK 35,1 mio. (ca. USD 4,1 mio.). Det samlede tab pr. aktie udgjorde DKK 0,006 (ca. USD 0,0008). Til sammenligning havde selskabet i samme periode sidste år et samlet tab på DKK 5,5 mio. (ca. USD 660 tusinde), et driftstab på DKK 5,9 mio. (ca. USD 700 tusinde) og samlede renteindtægter på DKK 400 tusinde (ca. USD 40 tusinde). Stigningen i driftsunderskuddet afspejler øget aktivitet inden for kliniske studier, forskning og udvikling, samt øvrige forretningsaktiviteter. Højdepunkter Januar kvartal har budt på en række højdepunkter for selskabet af både forretnings- og forskningsmæssig karakter, herunder: Opstart af fase II studie af det humane antistof HuMax-CD4 til behandling af patienter med hudsygdommen psoriasis. CD4, herunder en god tolerance og en yderst positiv respons på antistoffet. Udvidelse af selskabets kompetence inden for klinisk udvikling med ansættelse af Dr. Ole Baadsgaard, Ph.d. og Dr. Rinette Andreasen, der begge er yderst erfarne på området. Som følge af øgede forretnings-, research- og udviklingsaktiviteter, er selskabets drifsmæssige underskud før finansielle indtægter til dato steget i forhold til samme periode i. Selskabet forventer ligeledes en stigning i driftsunderskudet før finansielle indtægter for resten af året, som følge af øgede omkostninger i forbindelse med udgifter til kliniske forsøg og udvidelse af selskabets prekliniske portfølje. Ligeledes forventer selskabet en kraftig stigning i de finansielle indtægter for som resultat af øgede renteindtægter som følge af børsnoteringen i oktober. Såfremt der ikke indgås flere aftaler dette år, som har markant indflydelse på selskabet, forventer vi en stigning i drifsunderskuddet før finansielle indtægter på mere end 250% i forhold til. Indgåelse af et nyt samarbejde omkring udvikling af nye antistoffer med det hollandske selskab Glaucus Proteomics B.V. Offentliggørelse af positive resultater fra et udvidet fase I/II studie af HuMax- Side 3 af 16

4 Finansiel redegørelse Vi offentliggør vores regnskaber i danske kroner. Af hensyn til læserne indeholder rapporten omregning af visse beløb i danske kroner til US dollars til nærmere fastsatte kurser. Disse omregninger må ikke fortolkes som erklæringer om, at beløb i danske kroner faktisk svarer til de pågældende beløb i US dollars, eller at omregning kan ske til US dollars til de angivne kurser eller nogen anden kurs. Med mindre andet er angivet, er omregningerne af regnskabsmæssige oplysninger i US dollars i rapporten foretaget til Danmarks Nationalbanks spotkurser ved dagens afslutning den 31. marts, som var USD 1,00 = DKK 8,4719. Den 18. april var Nationalbankens spotkurs ved dagens afslutning USD 1,00 = DKK 8,4714. Regnskabsprincipper Genmab A/S s kvartalsregnskab aflægges i overensstemmelse med almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis. Denne kvartalsrapport gengiver udelukkende konsoliderede regnskabstal. Anvendt regnskabspraksis er i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis beskrevet i selskabets årsrapport af den 6. marts. Da selskabet ligeledes er børsnoteret på Neuer Markt, er Genmab A/S endvidere forpligtet til at afgive regnskabsmæssige oplysninger i henhold til almindelig anerkendt amerikansk regnskabspraksis (US GAAP). Selskabet har derfor sideløbende med dette kvartalsregnskab indsendt et kvartalsregnskab udarbejdet efter US GAAP til Neuer Markt. Af hensyn til læseren er der i note 5 foretaget afstemning mellem dansk regnskabspraksis og US GAAP. Netto overskud/tab Selskabets regnskabsmæssige underskud for januar kvartal er reduceret med DKK 5,4 mio. (USD 0,64 mio.) til DKK 0,1 mio. (USD 0,02 mio.) sammenholdt med DKK 5,5 mio. (USD 0,66 mio.) for den samme periode sidste år. Dette fald i underskuddet skyldes en stigning i finansielle indtægter på DKK 34,7 mio. (USD 4,1 mio.) i de første tre måneder af, som følge af renteindtægter og valutakursgevinster på provenuet fra selskabets private placement i juni og den efterfølgende børsnotering i oktober. Tab pr. aktie for de første 3 måneder af udgjorde DKK 0,006 (USD 0,0008) i forhold til med DKK 0,7 (USD 0,1) for samme periode sidste år. Driftsresultat Selskabets samlede driftsmæssige underskud før finansielle poster for 1. kvartal steg til DKK 35,2 mio. (USD 4,2 mio.) sammenlignet med DKK 5,9 mio. (USD 0,7 mio.) for samme periode sidste år. Underskuddet er som forventet. Stigningen i driftsudgifter på DKK 29,3 mio. (USD 3,5 mio.) afspejler både en stigning i udgifter til forsknings- og udviklingsomkostninger på DKK 23,5 mio. (USD 2,8 mio.) og en stigning i administrationsomkostninger på DKK 5,8 mio. (USD 0,7 mio.), som følge af øgede udgifter til kliniske forsøg og udvidelse af selskabets pre-kliniske portefølje samt øgede forretningsaktiviteter. Stigningen i udgifter til forskning og udvikling afspejler yderligere omkostninger i forbindelse med en forøgelse af selskabets forretninger inklusive forøgede pre-kliniske og kliniske forsøgsaktiviteter, flere ansatte og øgede udgifter til varer og tjenesteydelser. Side 4 af 16

5 De forøgede administrationsomkostninger afspejler en stigning i personaleomkostninger, som følge af en udvidelse af selskabets forretningsaktiviteter. De samlede personaleomkostninger beløb sig til DKK 7,2 mio. (USD 0,8 mio.). Pr. 31. marts havde selskabet 52 ansatte sammenlignet med 10 ansatte pr. 31. marts. 38 af de 52 var i ansat under forskning og udvikling mens 14 var ansat i administrationen. På selskabets årlige generalforsamling der blev afholdt den 22. marts, blev Francesco De Rubertis valgt til selskabets bestyrelse. Ved samme lejlighed trådte Neil Rimer ud af bestyrelsen. Finansielle indtægter I 1. kvartal steg selskabets finansielle indtægter med DKK 34,7 mio. (USD 4,1 mio.) til DKK 35,1 mio. (USD 4,1 mio.) set i forhold til samme periode sidste år. Denne stigning afspejler renter fra de gennemsnitligt højere likvide beholdninger, som både er et resultat af de private placements der blev gennemført i marts og juni måned og oktober måneds børsnotering, samt en favorabel udvikling i valutakurserne. Balance Pr. 31. marts havde selskabet aktiver for i alt DKK 1.949,8 mio. (USD 230,2 mio.) modsvarende DKK 140,8 mio. (USD 16,6 mio.) pr. 31. marts. Stigninger i selskabets aktiver afspejler modtaget afkast fra de private investeringer i henholdsvis marts og juni ; børsnoteringen i oktober ; eneretten til at indgå genomics samarbejder i Europa gennem en genomics aftale med Medarex Inc. der blev indgået den 25. august ; og selskabets ejerandel i Oxford GlycoSciences Plc. På UDS 2,5 mio. Pr. 31. marts var selskabets soliditetsgrad 95,8% sammenholdt med 98,9% pr. 31. marts. Stigningen i kortfristet gæld på DKK 80,9 mio. (USD 9,5 mio.) til DKK 82,4 mio. (USD 9,7 mio.) er primært et resultat af, at selskabet har øget dets prækliniske og kliniske aktiviteter og at de resterende fire årlige betalinger i relation til genomics aftalen med Medarex er optaget til nutidsværdien af resterende betalinger. Likvider/pengestrøm Pr. 31. marts havde selskabet likvider og kortfristede investeringer for DKK mio. (USD 208,7 mio.) sammenlignet med DKK 70,5 mio. (USD 8,3 mio.) pr. 31. marts. Denne stigning afspejler provenuet erhvervet i forbindelse med selskabets private placements gennemført i juni og selskabets børsnotering oktober. Side 5 af 16

6 Nøgletal 31 marts 31 marts 31 marts 31 marts DKK DKK USD USD Resultatopgørelse Driftsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) Finansielle poster Periodens resultat ( ) ( ) (16.462) ( ) Balance Aktiver i alt Egenkapital Likvider og kortfristede værdipapirer Nøgletal Indtjening og udvandet indtjening pr. aktie (EPS) (0,0) (0,7) (0,0) (0,1) Indre værdi 85,6 14,3 10,1 1,7 Antal medarbejdere ved kvartalets afslutning København, den 18. marts Michael Wolff Jensen Chief Financial Officer Yderligere information: Michael Wolff Jensen, CFO, telefon Oplysninger indeholdt i denne kvartalsrapport er forbundet med risici og usikkerhed, der kan få de faktiske resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der fremgår af rapportens omtale af selskabets forventninger. Disse, og visse andre vigtige faktorer, der påvirker Genmab A/S s forretningsområder er beskrevet i selskabets årsregnskab og børsprospekt. Side 6 af 16

7 Resultatopgørelse for de 3 måneder indtil 31. marts 3 mdr. indtil 31. marts 3 mdr. indtil 31. marts 3 mdr. indtil 31. marts 3 mdr. indtil 31. marts DKK DKK USD USD Forsknings- og udviklingsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Administrationsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) Opskrivning af kortfristede værdipapirer ekskl. beregnet iboende rente af nulkuponobligationer Finansielle indtægter Finansielle udgifter ( ) 0 ( ) 0 Resultat før skat ( ) ( ) ( ) ( ) Skat af resultatet Periodens resultat ( ) ( ) ( ) ( ) Grundlæggende og udvandet indtjening pr. aktie (0,0 ) (0,7 ) (0,0 ) (0,1 ) Vejet gennemsnitligt antal udstedte aktier i perioden - almindelig og udvandet Side 7 af 16

8 Balance pr. 31. marts Aktiver Note 31. marts 31. marts 31. marts 31. marts DKK DKK USD USD Licenser Huslejedeposita Immaterielle anlægsaktiver i alt Anlæg, driftsmidler og inventar Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Forudbetalinger Andre kortfristede aktiver Kortfristede værdipapirer Likvider Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 8 af 16

9 Balance pr. 31. marts Passiver Note 31. marts 31. marts 31. marts 31. marts DKK DKK USD USD Aktiekapital Overkurs ved aktieemission Opskrivningshenlæggelser Akkumuleret tab i udviklingsfasen ( ) ( ) ( ) ( ) Udskudt kompensation ( ) 0 ( ) 0 Egenkapital Gæld vedrørende teknologirettigheder Langfristet gæld i alt Kortfristet del af gæld vedrørende teknologirettigheder Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Passiver i alt og egenkapital Warrants 2 Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser 3 Interne aktionærer 4 Afstemning mellem danske og amerikanske regnskabsprincipper 5 Side 9 af 16

10 Bevægelser i egenkapitalen for de 3 måneder indtil 31. marts Januar til marts Aktier Overkurs ved Opskrivnings- Akkumuleret tab opstået i Udskudt Antal aktier Aktiekapital aktieemissiohenlæggelser udviklingsfasen kompensation Egenkapital Egenkapital DKK DKK DKK DKK DKK DKK USD 31. december ( ) ( ) Udgifter og kursreguleringer ved aktieemission (9.098) (9.098) (1.074) Regulering til markedsværdi af warrants der tidligere er tildelt eksterne konsulenter ( ) Regulering af udgiftsførte warrants der er tildelt eksterne konsulenter (25.152) (25.152) (2.969) Urealiseret kursgevinst på kortfristede værdipapirer og beregnet iboende rente af nulkuponobligationer ( ) 0 Kursreguleringer vedr. dattervirksomhed (191) (191) (23) Periodens resultat ( ) ( ) (16.462) 31. marts 21,812,020 21,812, ( ) ( ) Januar til marts Akkumuleret Aktier tab opstået i Antal aktier Aktiekapital Overkurs ved aktieemission udviklingsfasen Egenkapital Egenkapital DKK DKK DKK DKK USD 31. december ( ) Udstedelse af aktier ved kontant indskud Udstedelse af aktier ved indskud af licenser Periodens resultat ( ) ( ) ( ) 31. marts ( ) Side 10 af 16

11 Pengestrømsopgørelse for de 3 måneder indtil 31. marts 3 mdr. indtil 31. marts 3 mdr. indtil 31. marts 3 mdr. indtil 31. marts 3 mdr. indtil 31. marts DKK DKK USD USD Driftsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) Regulering til afstemning af driftsresultat til driftsmæssige pengestrømme før financielle poster: Afskrivninger Udgiftsfri værdi af warrants tildelt eksterne konsulenter (25.152) 0 (2.969) 0 Ændring i driftskapital: Andre tilgodehavender ( ) ( ) Forudbetalinger Leverandører af varer og tjenesteydelser ( ) ( ) Pengestrømme fra driften før finansielle poster ( ) ( ) ( ) ( ) Finansielle poster, netto Pengestrømme fra driftsaktiviteten ( ) ( ) ( ) ( ) Køb af anlæg, driftsmidler og inventar ( ) ( ) ( ) ( ) Køb af kortfristede værdipapirer ( ) 0 ( ) 0 Salg af kortfristede værdipapirer Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ( ) Kapitaludvidelse ved kontant indskud Udgifter ved kapitaludvidelse (9.098) 0 (1.074) 0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (9.098 ) (1.074 ) Ændring i likvider ( ) ( ) Likvider primo Likvider ultimo Supplerende oplysninger for ikke kontante transaktioner: Kapitaludvidelse ved indskud af licenser Side 11 af 16

12 Noter til perioderegnskab 1. Likvider og kortfristede investeringer Alle værdipapirer er efter ledelsens opfattelse kortfristede og de er opført til dagsværdi. Selskabets portefølje af kortfristede værdipapirer har en gennemsnitlig restløbetid på mindre end 12 måneder. Ingen værdipapirer har en restløbetid på mere end 3 år. Selskabet har klassificeret alle værdipapirerne som kortfristede, da det har til sinde og er i stand til at genplacere dem i løbet af året. 31. marts 31. marts 31. marts 31. marts DKK USD (ikke revideret) DKK USD (ikke revideret) Anskaffelsespris primo Årets tilgang Anskaffelsespris ultimo Værdiregulering primo ( ) 0 ( ) 0 Beregnet iboende rente af nulkuponobligationer Opskrivning til markedsværdi ( ) ( ) Urealiseret valutakursregulering Værdiregulering ultimo Regnskabsmæssig værdi Warrants I januar kvartal udstedte bestyrelsen nye warrants til selskabets medarbejdere. Det samlede antal udestående warrants beløber sig herefter til med en vægtet gennemsnitlig udnyttelses kurs på DKK 102. Selskabet har tildelt warrants med en vægtet gennemsnitlig tegningskurs på DKK 59,7 og en vægtet gennemsnitlig værdi ved tildelingen på DKK 6,63 pr. warrant til eksterne konsulenter i. Warrants, der er tildelt eksterne konsulenter optages i regnskabet til markedsværdien på statusdagen. Heraf har selskabet omkostningsført DKK i første kvartal. Der er tillige indtægtsført en regulering af tidligere omkostningsførte warrants på DKK , idet warranternes markedsværdi pr. 31. marts er reduceret. Markedsværdien beregnes ved anvendelse af Black Scholes-værdiansættelsesmodel. Samlet har periodens transaktioner medført en nettoindkomst på DKK Side 12 af 16

13 Warrants i hver udstedelse kan udnyttes i rater, halvdelen et år efter datoen for udstedelsen og resten to år efter datoen for udstedelsen, og derefter i en periode på indtil tre år. Anvendelsen af warrants, der er udstedt til ansatte, medlemmer af bestyrelsen og af det rådgivende forskningsudvalg samt andre konsulenter, er ikke afhængig af fortsat ansættelse eller indehaverens forhold til selskabet på tidspunktet for anvendelsen. Warrants udstedt ifølge selskabets warrantprogram er ubetingede. En modtager af sådanne warrants skal imidlertid under visse omstændigheder efter ansættelsesforholdets ophør eller ophør af selskabets forhold til warrantens indehaver, tilbagesælge 25% af de ordinære aktier tegnet ved anvendelse af sådanne warrants for hvert år (eller del heraf) mindre end 4 år, hvori en sådan modtager forbliver ansat, bestyrelsesmedlem, medlem af det rådgivende forskningsudvalg eller konsulent hos selskabet. Warrantprogram indeholder også bestemmelser vedrørende anti-udvanding, hvis der forekommer ændringer i selskabets aktiekapital forud for udnyttelsen. På grundlag af overslag over både kursudviklingen i Genmab s aktier og den generelle markedsudvikling antages det, at warrants vil blive anvendt. 3. Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser Tidligere i år indgik selskabet en genomics aftale Medarex i. I henhold til betingelserne heri er selskabet forpligtet ti at betale Medarex USD 2 millioner i det første, andet, tredje og fjerde følgende år. Hvis aftalen forlænges, er selskabet forpligtet til at betale USD 2 millioner om året i to år. Selskabet kan selv vælge om det vil foretage betalingen i form af ordinære aktier eller kontant. Side 13 af 16

14 Noter til perioderegnskab 4. Interne aktionærer Nedenstående giver oplysninger om ejerskab af de udstedte aktier og tildelte warrants opdelt på henholdsvis selskabets bestyrelse og ledelse: Aktier udstedt pr. 31 marts Warrants tildelt pr. 31. marts Bestyrelsen Lisa N. Drakeman Jesper Zeuthen Leif Helth Jensen Francesco de Rubertis Ernst Schweizer Irwin Lerner Ledelsen Lisa N. Drakeman, se ovenfor - - Jan van de Winkel Claus Juan Møller-San Pedro Michael Wolff Jensen I alt Overdragelse af enhver aktie og udnyttelse af warrants der ejes af medlemmer af bestyrelsen og ledelsen er begrænset af den gældende lock-up aftale og de bestemmelser der fremgår af det gældende warrant program, som beskrevet i selskabets årsrapport. 5. Afstemning mellem dansk og amerikansk GAAP Udskudt skat I henhold til almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis indregnes udskudte skatteaktiver kun i den udstrækning, det er sandsynligt, at sådanne udskudte skatteaktiver vil realiseres i fremtiden. I henhold til US GAAP skal der foretages fuld hensættelse til udskudt skat. Det er imidlertid tilladt at foretage et vurderingsfradrag, når det anses for mest sandsynligt, at det udskudte skatteaktiv ikke vil blive realiseret. Side 14 af 16

15 I selskabets tilfælde er vurderingsfradraget lig med den fulde værdi af den beregnede, udskudte skat. Vurderingsfradrag afspejler risikoen for, at det udskudte skatteaktiv ikke vil blive realiseret i den femårs periode, hvor skattemæssige underskud kan fremføres til modregning i fremtidige overskud. Der er derfor ingen målbar forskel i indtjeningen eller i egenkapitalen som resultat af den regnskabsmæssige behandling, som selskabet har anvendt i henhold til almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis sammenholdt med US GAAP. Totalindkomst SFAS 130 Reporting Comprehensive Income, fastlægger retningslinier for opgørelse og præsentation af totalindkomst ( Comprehensive Income ) og dens elementer i regnskabet i henhold til US GAAP. Comprehensive Income omfatter alle urealiserede gevinster og tab (herunder valutakursgevinster og -tab) på gæld, værdipapirer og kapitalandele, der klassificeres som værende kortfristede, og er medtaget under egenkapitalen. Urealiserede gevinster og tab på værdipapirer, der i henhold til US GAAP bliver klassificeret som kortfristede i regnskabet, vises i en separat oversigt ved opgørelsen af selskabets Comprehensive Income. I selskabets tilfælde er sådanne værdipapirer klassificeret i henhold til dansk regnskabspraksis som kortfristede værdipapirer, og de urealiserede gevinster og tab (herunder valutakursgevinster og - tab) på sådanne værdipapirer er medtaget i resultatopgørelsen og optaget på egenkapitalen under opskrivningshenlæggelser som en bunden reserve. Der er ingen forskel i opgørelsen af egenkapitalen i henhold til almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis, som er benyttet af selskabet og US GAAP. Transaktioner indgået af en hovedaktionær på selskabets vegne I henhold til US GAAP skal visse transaktioner, som en hovedaktionær har indgået på et selskabs vegne, indregnes i selskabets regnskab ved optagelse som enten et aktiv eller en udgift med tilsvarende kreditering over egenkapitalen. Et sådant krav gælder ikke i henhold til almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis. I henhold til US GAAP ville selskabet have registreret en udskudt godtgørelse samt foretaget kreditering over egenkapitalen i forbindelse med en hovedaktionærs salg af af selskabets aktier til en række af selskabets ansatte og direktører til nominel værdi foretaget i februar Udskudt godtgørelse forbundet med denne transaktion ville have været afskrevet som en udgift over en fireårig periode, begyndende i februar Pr. 31. marts ville saldoen i forbindelse med udskudt godtgørelse i relation til sådanne transaktioner, hvorpå der skulle foretages afskrivning i fremtidige perioder, have været ca. DKK 2,7 mio. Selskabets kvartalsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendt regnskabspraksis i Danmark, som på visse punkter adskiller sig fra US GAAP. Anvendelse af US GAAP ville have påvirket nettotabet for kvartalerne med afslutning 31. marts og som beskrevet nedenfor. Anvendelse af US GAAP ville ikke have påvirket egenkapitalen pr. nogen af de datoer, hvor der er afgivet finansielle oplysninger: Side 15 af 16

16 Genmab koncernen og Genmab A/S 3 måneder indtil 31 marts 3 måneder indtil 31. marts 3 måneder indtil 31. marts DKK USD DKK USD 3 måneder indtil 31. marts Nettoindtægt efter dansk regnskabspraksis ( ) ( ) (16.462) ( ) Tilbageført opskrivning af kortfristede værdipapirer vedrørende opskrivning til markedsværdi ( ) - ( ) - Tilbageført urealiserede valutakursgevinster på kortfristede værdipapirer ( ) - ( ) - Transaktion indgået af hovedaktionær på selskabets vegne ( ) ( ) (41.829) (41.829) Netto resultat i henhold til US GAAP ( ) ( ) ( ) ( ) Vejet gennemsnitligt antal udstedte ordinære aktier i løbet af perioden - almindelig og udvandet Indtjening og udvandet indtjening pr. aktie i henhold til US GAAP (0,7) (0,8) (0,1) (0,1) Comprehensive Income Urealiseret gevinst på kortfristede værdipapirer akkumuleret i løbet af perioden Urealiserede valutakursgevinster på kortfristede værdipapirer Comprehensive Income i alt ( ) ( ) (58.291) ( ) Side 16 af 16

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2000

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2000 for 3. kvartal Genmab A/S Bredgade 23A, 3. sal 1260 København K CVR nr. 21 02 38 84 Side 1 af 14 Fondsbørsmeddelse nr. 4 Indholdsfortegnelse Årets væsentligste begivenheder.. 3 Finansiel redegørelse....

Læs mere

Kvartalsregnskab. Første kvartal 2002 Udelukkende til indsendelse til Københavns Fondsbørs (15. april 2002)

Kvartalsregnskab. Første kvartal 2002 Udelukkende til indsendelse til Københavns Fondsbørs (15. april 2002) for Første kvartal 2002 Udelukkende til indsendelse til Københavns Fondsbørs Genmab A/S Bredgade 23A, 3. sal 1260 København K CVR nr. 21 02 38 84 Side 1 af 17 Fondsbørsmeddelelse nr. 24 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Genmab offentliggør resultat for første kvartal Kontakt: Genmab A/S Michael Wolff Jensen Chief Financial Officer T: +45 70 20 27 28 Bea Evangelista Middleberg Euro T: +1-212-699-2503 bea@middleberg.com Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 34 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Michael

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for 7. maj 2003 Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K CVR nr. 21 02 38 84 Genmab A/S Side 1 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2003 Indholdsfortegnelse Væsentlige begivenheder... 3 Økonomisk udvikling...

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for 10. maj 2005 Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K CVR nr. 21 02 38 84 Genmab A/S Side 1 af 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 Kære Aktionær I første kvartal af 2005 realiserede Genmab et nettounderskud

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Sisse P. Hansen Investor & Public Relations T: +45 33 44 77 76 M: +45 25 27 47 27

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr Sdr. Boulevard 38 4930 Maribo CVR-nr. 24041018 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 104. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning mv.

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Fries Gaver og Brugsting ApS. Årsrapport 2014

Fries Gaver og Brugsting ApS. Årsrapport 2014 Dansk Revision Tønder I/S Registreret revisionsinteressentskab Alexandrinevej 1 DK-6270 Tønder toender@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 74 72 37 37 Telefax: +45 74 72 37 57 CVR: DK 33

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere