Forsikringsbetingelser. FamiliePlus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser. FamiliePlus"

Transkript

1 FamiliePlus 0107

2

3 Indholdsfortegnelse PKT. SIDE 1.0 Hvem er omfattet af forsikringen Hvor dækker forsikringen Anmeldelse af skade Forsikrede genstande 4 Hvilke skader dækker forsikringen 5.0 Brand, direkte lynnedslag, eksplosion og pludselig tilsodning Kortslutning Vandskade m.v Tyveriskader Færdselsuheld og havari Køle/dybfrostskader Anden pludselig skade Rejsegodsforsikring Redningsudgifter, omkostninger og merudgifter ved fraflytning Retshjælpsforsikring Erstatningsopgørelse ved indboforsikring Ansvarsforsikringen 15 Tilvalgsdækninger 17.1 Teknikforsikring Udstyrspakke Golfdækning Golfdækning med vogn Tyveriplus Lejerskadedækning 20 Diverse 18.0 Almindelige undtagelser Nedsættelse af erstatningen eller ingen erstatning Forsikringens varighed Præmiens betaling Fortrydelsesret Indeksregulering Flytning og risikoændring Forsikring i andet selskab Ankenævn 23

4

5 1.0. Hvem er omfattet af forsikringen Sikrede er Forsikringstageren samt forsikringstagerens husstand. Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, og de personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn. For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende være tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse. Bofællesskab bestående af maksimalt to personer, sidestilles med parforhold. Forsikringstagerens eller husstandens ugifte børn under 21 år, der ikke bor hjemme. For at være omfattet af forsikringen må de pågældende personer hverken leve i et fast parforhold eller have fastboende børn hos sig. Medhjælp, som sikrede har ansat i husholdningen til pasning af børn og ejendommen. For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende personer være tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse. Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen, er alene dækket i forbindelse med ansvar for skader, der hører under ansvarsforsikringen (punkt 15), og alene i forbindelse med handlinger, der er foretaget som et led i forsikringstagerens husførelse. 1.5 Logerende er ikke dækket. 1.6 Ophører dækningen af en sikret på grund af ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende omfattet, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder fra ændringen. 1

6 2.0 Hvor dækker forsikringen 2.1 Indboforsikringen dækker i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland), når genstandene befinder sig: i og ved sikredes helårsbolig (forsikringsstedet). Ved flytning dækkes i indtil 1 måned før og efter den faktiske overtagelsesdag vedrørende den nye helårsbolig i såvel den gamle som i den nye helårsbolig. Om skade ved færdselsuheld under selve flytningen, se punkt Se endvidere afsnit 25 om flytning og risikoændring I kundeboks i pengeinstitut I et af forsikringsselskabet godkendt opbevaringsmagasin, flyttevogn eller container. Særlige private værdigenstande jf. pkt. 4.3 og penge m.m. jf. punkt 4.4 er ikke dækket I fritidshus, campingvogn, beboelsesvogn samt lystfartøj men kun i følgende omfang: a. Bor der en sikret i fritidshus, campingvogn, beboelsesvognen samt lystfartøjet, dækkes genstande der er medbragt fra helårsboligen. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betragtes som beboet i tiden mellem weekendopholdene. b. Bor der ikke en sikret, dækkes i perioden 1. marts til 1. november genstande der er midlertidigt medbragt fra helårsbolig. c. Bor der ikke en sikret, dækkes udenfor perioden 1. marts til 1. november almindeligt privat indbo (jf. punkt 4.1 ), når o genstandene er midlertidigt medbragt fra helårsboligen og o genstandene befinder sig i fritidshus, campingvogn, beboelsesvognen eller lystfartøj Herudover dækkes forsikrede genstande, der er medbragt fra helårsbolig i telt, så længe en sikret opholder sig eller overnatter der I kolonihavehus Forsikringen dækker almindeligt privat indbo i kolonihavehuse med indtil kr Genstande, der i øvrigt i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland) midlertidigt befinder sig uden for forsikringsstedet. Uden særlig aftale med selskabet dækkes dog alene de første 12 måneder af opholdet uden for forsikringsstedet. Som midlertidigt udenfor forsikringsstedet anses også: Genstande, der medtages på et midlertidigt opholdssted under uddannelse, på højskole eller lign. Her betragtes alene sikredes eget værelse som forsikringssted, men ikke fællesrum mv., der benyttes af andre personer Genstande, der er bestemt til genanbringelse på forsikringsstedet, Genstande, der er erhvervet med henblik på anbringelse på forsikringsstedet, og Genstande, der med salg for øje befinder sig uden for forsikringsstedet, dog kun i de første 2 måneder. 2.2 For genstande, der medbringes på udenlandsrejser gælder særlige vilkår. Se afsnit Ansvars- og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). Ved rejser uden for Danmark dækkes i indtil tre måneder efter afrejsedato. Hvis campingvognen/ beboelsesvognen befinder sig på sikredes helårsadresse er der dækning hele året. 2

7 3.0 Anmeldelse af skade 3.1 Enhver skade skal straks anmeldes til selskabet. Kan man ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, risikerer man, at selskabet kan afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter skøn. 3.2 Bortkomst og beskadigelse i forbindelse med indskrevet rejsegods, skal anmeldes til transportvirksomheden og skriftlig bekræftelse fra transportvirksomheden skal foreligge. 3.3 Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet. Er sådan skade sket i udlandet, skal skriftlig bekræftelse fra det stedlige udenlandske politi vedlægges anmeldelsen til selskabet. 3.4 Ved tyveri i offentligt befordringsmiddel eller offentligt lokale, skole, hotel og lignende skal tyveriet hurtigst muligt anmeldes til politiet samt så vidt muligt til den ansvarshavende på stedet. 3.5 Undladelse af at efterkomme de nævnte forskrifter kan få betydning for selskabets pligt til at yde erstatning. 3.6 Ved anmeldelse af tyveriskade må sikrede sandsynliggøre, at tyveri foreligger, idet glemte, tabte eller forlagte genstande ikke erstattes Dokumentation For at få erstatning må man kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at man har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsesprisen er som oplyst. Dette kan gøres ved, at man indsender originale kvitteringer/-regninger for købet, købekontrakt, fyldestgørende beskrivelse eller fotos til selskabet. I egen interesse bør man derfor gemme købsnotaer for alle nyere ting, og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Købes tingene privat bør man sikre sig en dateret overdragelseserklæring med sælgers navn og adresse, samt med angivelse af, hvad der købes, og hvad prisen er. Det hele kan suppleres med fotos af de mest værdifulde ting. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelsesprisen kan man som regel få de handlende til at udstede en erklæring

8 4.0 Forsikrede genstande Forsikringen omfatter med visse begrænsninger nedenstående genstande, hvis disse tilhører en sikret eller denne bærer risikoen for dem. Forsikringen dækker ikke genstande, som har erhvervsmæssig karakter, bortset fra genstande anført i punkt Almindeligt privat indbo Almindeligt privat indbo er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt i punkt Særligt privat indbo Som særligt privat indbo anses: Antikviteter. Beror værdien i det væsentlige på, at de er af guld, sølv eller platin, anses de dog som særlige private værdigenstande, jfr. punkt 4.3. Bånd-, plade-, og cd-afspillere og lignende Bånd, kassetter, plader, dvd er og compact discs (cd er) Forstærkere Fax Fotokopieringsmaskiner Fotoudstyr og film Højttaleranlæg Kikkerter Kunstværker, malerier og ægte tæpper Mobiltelefoner med tilbehør Elektronisk navigationsudstyr Musikinstrumenter med tilhørende anlæg og udstyr Pelse, pelsværk, skind, skindtøj Private computere med tilbehør Radioamatørudstyr Radio-, video- og tv-apparater med tilbehør Vin og spiritus Ure Walkie-talkies Våben og ammunition 4.3 Særlige private værdigenstande Som særlige private værdigenstande anses: Mønt og frimærkesamlinger Perler *) Smykker Ting af guld, platin eller sølv *) Ædelstene *) Genstand, hvori de med *)-mærkede ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles under dette punkt, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper af forsikrede genstande. Dækningen er begrænset til maksimalt 15 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 4.4 Penge m.m. Som penge m.m. anses: Penge Pengepræsentativer, herunder bl.a. præmieobligationer og ubrugte frimærker Værdikort Dækningen er begrænset til maksimalt 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 4.5 Almindelige husdyr Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt. Dækningen er begrænset til maksimalt 5 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 4.6 Værktøj, rekvisitter og instrumenter Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer og benytter som lønmodtager i sit erhverv. Dækningen er begrænset til maksimalt 5% af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 4.7 Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for 4.8 Cykler Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der ikke for ejendommen findes en bygningsforsikring, der dækker Dækningen omfatter cykler med maks. 2 % af forsikringssummen for indbo pr. 4

9 skadebegivenhed. Der gælder dog altid en minimumssum pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed på kr. Begrænsningen gælder ikke ved brandskade. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anses ikke for cykler, men betragtes som almindeligt privat indbo Hvis cyklen er købt uden stelnummer, er der ingen dækning ved tyveri og hærværk. Det anbefales derfor at få cyklen forsynet med stelnummer, hvilket kan ske hos cykelforhandler eller hos politiet Forsikringen dækker efter betingelserne ved: Brand Tyveriskader Hærværk Rejsegodsforsikring Retten til erstatning for cykeltyverier (simpelt tyveri) og hærværk i forbindelse hermed er betinget af følgende: At cyklens stelnummer kan oplyses At cyklen var aflåst med en lås, der er godkend af Dansk Varefakta Nævn eller af selskabet At originalt låsebevis med cyklens stelnummer medsendes skadeanmeldelsen Brand Tyveriskader Hærværk Storm Dækker kun såfremt der ikke er dækning på bygningsforsikringen. Der gælder en selvrisiko på kr. Er der på policen valgt anden selvrisiko under indbodækningen, træder denne i stedet for. Windsurfere og småbåde Forsikringen omfatter windsurfere og kites samt tilbehør hertil. Småbåde, kanoer og kajakker er omfattet indtil 6 meters længde samt fast tilbehør hertil, herunder sejl og påhængsmotor eller andre motorer, dog maks. 20 hk. Dækningen er begrænset til maks kr. pr. forsikringsbegivenhed. Begrænsningen er ikke gældende ved brand. Tyveri af både, windsurfere m. v. begået uden for forsikringsstedet eller begået, uden at det pågældende befandt sig i sikredes umiddelbare nærhed er ikke dækket, medmindre de pågældende genstande har været fastgjort med lås, kæde eller lignende. Tilbehør dækkes kun ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning Cykler der befinder sig i aflåst bygning på forsikringsstedet betragtes som værende aflåst, der kræves derfor ikke låsebevis i disse tilfælde. Der er ikke dækning i fællesrum der benyttes af andre. Hærværk i forbindelse med tyveri eller tyveriforsøg af cykler dækkes uanset stedet. Retten til erstatning ved tyveri er betinget af, at politiet efter anmeldelsen har haft 30 dage til at efterforske sagen. Kommer cyklen til veje inden erstatningsudbetalingen, dækkes kun eventuelle skader sket i forbindelse med tyveriet Forsikringen omfatter ikke: Bådtrailer Anden pludselig skade. Ting, der anvendes i forbindelse med nogle af de sikredes erhverv. Dækning for motordrevne haveredskaber, handicapkøretøjer, crossere og ATV-køretøjer Forsikringen omfatter motordrevne haveredskaber, crossere og ATV-køretøjer indtil 25 hk. Tyveri: Antenne Forsikringen dækker efter betingelserne ved: Ved indbrud dækkes med indtil 5 % af forsikringssummen. Ved simpelt tyveri dækkes med indtil 2 5

10 % af forsikringssummen Ovenstående begrænsninger vil dog ikke være gældende, hvis udstyrspakken er tegnet jf. pkt Det er altid en betingelse for erstatningen ved tyveri, at tændingsnøglen er fjernet fra vognen. Dækningen er dog begrænset til maks kr. pr. forsikringsbegivenhed. Begrænsningen er ikke gældende ved brand. Forsikringen omfatter ikke: Motorkøretøjer jf. FL def. 2, knallerter, luft- eller søfartøjer og tilbehør hertil, dog dækkes skade på knallerter i forbindelse med brand. Ting, der anvendes i forbindelse med nogle af de sikredes erhverv. Anden pludselig skade. 6

11 Hvilke skader dækker forsikringen 5.0 Brand, direkte lynnedslag, eksplosion og pludselig tilsodning 5.1 Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af: Ved brand (ildsvåde) forstås løssluppen og flammedannende ild, der er i stand til at brede sig ved egen kraft Ved lynnedslag forstås, at lynet slår direkte ned i bygningen eller i de forsikrede genstande Ved eksplosion forstås, at der sker en hurtig kemisk proces med pludselig og voldsom varmeudvikling og luftudvidelse Ved pludselig tilsodning forstås, at skaden sker pludseligt og forløber så hurtigt, at man ikke kan nå at gribe ind. Tilsodningen skal ske fra et lovligt og korrekt indrettet anlæg til rumopvarmning Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Brand, svidning og smeltning eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Ved tørkogning dækkes enhver beskadigelse af tøjet. Vask eller tørring af tøjet ved for høje temperaturer er ikke dækket. Såfremt der foreligger dokumentation for apparat svigt i form af reparationsregning for vaskemaskine eller tørretumbler, vil enhver beskadigelse af tøj dog være dækket. 5.2 Forsikringen dækker ikke: Skader, der kun består i svidning og smeltning af småhuller, fx skade forårsaget af gløder fra tobak eller pejs Skader på genstande, der med vilje udsættes for ild eller varme, fx ved brug af gryder, strygejern og lignende Skader, hvor ilden ikke har været udenfor sit arnested, fx skade på genstande, der tabes i pejs, bål og lignende. 6.0 Kortslutning Forsikringen dækker kortslutning i elektriske husholdningsapparater m.v., der lovligt kan anvendes i Danmark, og som tilhører sikrede, eller som sikrede har vedligeholdelsespligten for. Følgende apparater er omfattet: Almindelige apparater: El-drevne køkkenmaskiner El-artikler til personlig pleje Elektrisk hobbyværktøj Radio- og tv-udstyr, video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, højtalere, forstærkere, videokameraer og tilbehør hertil El-alarmer, støvsugere, strygejern, strygeruller, ure, skrivemaskiner og symaskiner Telefoner og telefonsvarer Elektrisk drevne haveredskaber Særlige apparater: Telefax, fotokopieringsmaskiner og mobiltelefoner med tilbehør Private computere med tilbehør, herunder selve computeren inkl. standardprogrammel, monitor, tastatur, modem, mus, printer, joystick, tapestation, cd-rom og diskettestation Elektronisk navigationsudstyr Elektriske musikinstrumenter, walkietalkies og radioamatørudstyr 6.2 Forsikringen dækker enhver skade på elektriske ledere eller komponenter i ovennævnte apparater som følge af kortslutning, induktion overspænding eller lignende samt anden skade på apparatet som følge heraf. 6.3 Forsikringen dækker ikke: Skader, der omfattes af garanti eller service Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelser eller konstruktion Skader på andre genstande end de i 7

12 punkt 6.1 nævnte Skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning, dog dækkes skade på elektrisk hobbyværktøj. 6.4 Erstatningsopgørelse Erstatningsopgørelsen fremgår af punkt Vandskade m. v. 7.1 Udstrømning af væsker Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af, at vand, olie, kølevæske eller lignende pludseligt strømmer ud fra installationer eller akvarier samt andre beholdere med et rumindhold på 20 I eller derover. Nedløbsrør og tagrender anses ikke for installationer eller beholdere Hvis skaden stammer fra skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen, dækkes tillige langsom udsivning. Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende bygningsmæssigt lukkede rum Forsikringen dækker ikke: Skader som følge af udsivning og dryp fra installationer, vandsenge, akvarier og andre beholdere Skade, som følge af frostsprængning i lokaler, som den sikrede selv disponerer over, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning Skade, opstået under påfyldning og aftapning af olietanke og andre beholdere Tabet af selve den udflydende væske Skade, der skyldes opstigning af grundeller kloakvand, medmindre skaden skyldes forhold, som sikrede ikke har indflydelse på Skade, sket ved bygnings- og reparationsarbejde. 7.2 Storm Forsikringen dækker skader på de forsikrede genstande, når skaden sker som følge af en samtidig stormskade på bygningen Ved storm forstås en vindstyrke, der konstant eller i stød officielt er målt til 17,2 meter pr. sekund Forsikringen dækker ikke: Stormskade på forsikrede genstande, der befinder sig udendørs. Nedbørsskader Forsikringen dækker skader på de forsikrede genstande ved oversvømmelse fra tag, terræn eller som følge af skybrud eller tøbrud Ved sky- eller tøbrud forstås, at der indenfor et kort tidsrum kommer så meget nedbør, at korrekt placerede, dimensionerede, sikrede og vedligeholdte afløb ikke kan aftage vandet Desuden dækker forsikringen skader på de sikrede genstande som følge af smeltevand og nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller en anden pludselig skade på bygning eller korrekt anbragt og fastgjort afdækningsmateriale Ved anden pludselig skade forstås, at årsagen til skaden er upåregnelig, kommer udefra og har øjeblikkelig virkning Forsikringen dækker ikke: Nedbørskade på forsikrede genstande der befinder sig udendørs Skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Skader, der skyldes, at tag-, skotrende, nedløbs- og afløbsrør og lignende før skaden var urenset, stoppet, skadet, underdimensioneret eller fejlkonstrueret Skader som følge af vand, der trænger 8

13 ind i bygningen gennem revner og åbninger. Vandskade, når forsikringstager bor til leje Forsikringen dækker skader på lejers forsikrede genstande, når nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i bygningen eller når vand siver ud fra røranlæg, der befinder sig udenfor sikredes lejemål Forsikringen dækker ikke: Skader på genstande uden for bygningen. Skader hvor udlejer har erstatningspligten i henhold til Lejeloven eller lejeaftalen. I tilfælde, hvor lejeren har pligt til at udbedre den bygningsskade, der er årsag til vandskaden Almindeligt privat indbo: Max. 5 % af forsikringssummen for genstande i lofts- og kælderrum i etagebyggeri, samt udhuse og garager. Særligt privat indbo: Ikke dækning for genstande i lofts- og kælderrum i etagebyggeri samt udhuse og garager. Særlige private værdigenstande samt penge m.m. Ikke dækning for genstande i lofts- og kælderrum i etagebyggeri, udhuse og garager samt fra boliger, der har været ubeboet i mere end 2 måneder. Værktøj Ikke dækning for genstande i arbejdsskure. 8.2 Simpelt tyveri Skader hvor sikrede har undladt at begrænse skaden på de forsikrede genstande Simpelt tyveri er tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. Herunder: Skader hvor lejeren ikke kan godtgøre at have underrettet udlejeren om vandskaden og den bagved liggende bygningsskade. 8.0 Tyveriskader Forsikringen dækker tyveri- og hærværksskader efter de bestemmelser, der fremgår af punkt : 8.1 Indbrudstyveri Indbrudstyveri er tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Ved forsvarligt aflåst forstås, at indbruddet var vanskeliggjort og kun muligt ved brug af betydelig vold. Forsikringen dækker ikke indbrudstyveri fra bolig, der har været ubeboet i over 6 måneder. Se dog pkt mht. særlige private værdigenstande og penge m.m Der gælder for denne dækning følgende begrænsninger: Tyveri fra ikke forsvarligt aflåst bygning eller lokale, fx tyveri gennem et åbentstående vindue. Tyveri fra hotelværelse, feriebolig, kahyt eller togkupé, når voldeligt opbrud hertil ikke kan konstateres. Tyveri fra biler, bagagebokse, beboelsesvogne, campingvogne, sø- og luftfartøjer og telte Forsikringen dækker ikke: Glemte, tabte eller forlagte genstande. Tyveri, begået af de sikrede, medhjælp eller logerende og dermed ligestillede. Tyveri af genstande, som befinder sig i boligen, når denne er ubeboet, udlånt eller udlejet. Tyveri af genstande i opbevaringsmagasin, flyttevogn eller container. Tyveri af genstande, som befinder sig i 9

14 uaflåsede biler, bagagebokse, beboelsesvogne, campingvogne, sø- og luftfartøjer og telte. Tyveri af genstande, som befinder sig i biler, bagagebokse, beboelsesvogne, campingvogne, sø- og luftfartøjer og telte, når voldeligt opbrud ikke kan konstateres. Tyveri af særlig privat indbo fra udvendig bagage på biler. Tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed. For dækningen gælder følgende begrænsninger: Almindeligt privat indbo: Max. 2 % af forsikringssummen ved dækning af genstande fra lofts- og kælder rum i etagebyggeri, udhuse og garager samt udvendig bagage på biler ningsmanden tog genstanden, og der øjeblikkeligt gøres anskrig. Hvis en anden person så tyveriet ske og kan bevise dette. Tyveri af tasker med indhold, når disse frarives sikrede, (dækningen herfor kan dog ikke overstige kr.) Forsikringen dækker andre skader på de forsikrede genstande som følge af overfald på sikrede personer. Forsikringen dækker ikke: Skader som følge af overfald, hvor sikrede selv har medvirket til, at det fandt sted gennem grov eller provokerende adfærd eller under beruselse, slagsmål og lignende. 8.4 Hærværk Forsikringen dækker hærværk på de forsikrede genstande, der befinder sig i og ved helårsboligen og i fritidshus. Særligt vedrørende cykler, se punkt 4.7 angående krav til aflåsning Ved hærværk forstås en skade, der er forvoldt med vilje og i ond hensigt Særligt privat indbo: Max. 10 % af forsikringssummen, og ikke dækning af genstande fra: lofts- og kælderrum i etagebyggeri, udhuse og garager, og biler, sø- eller luftfartøjer samt beboede campingvogne og telte, dog dækkes med indtil 5 % af forsikringssummen, hvis genstande har været anbragt således, at de ikke har været synlige udefra Forsikringen dækker under flytning hærværk på almindeligt privat indbo og særligt privat indbo. Forsikringen dækker ikke: Hvis helårsboligen er og har været ubeboet i mere end 6 måneder. Hærværk på særligt privat indbo, på penge og værdipapirer eller på særlige private værdigenstande, hvis de nævnte effekter befinder sig uden for sikredes beboelse Særlige private værdigenstande, penge m. v. samt værktøj, som nævnt under pkt. 4.3, 4.4 og 4.6 dækkes ikke. 8.3 Ran og røveri Hærværk begået af en sikret, medhjælp, logerende eller andre personer, der med sikredes samtykke eller i øvrigt lovligt befinder sig i helårsboligen eller i fritidshuset Forsikringen dækker tyveri sket under anvendelse eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Forsikringen dækker tyveri i sikredes umiddelbare nærhed: Hvis tyveriet er bemærket af sikrede eller en anden i det øjeblik, hvor ger Begrænsninger ved hærværk i fritidshus: Forsikringen dækker kun medbragte indbogenstande fra helårsboligen, så længe en sikret bor der. Kortvarige ophold, fx weekendophold, bevirker ikke, at stedet kan betragtes som beboet i tiden mellem opholdende. 10

15 I perioden 1. marts til 1. november dækkes hærværk på medbragte indbogenstande, selvom fritidshuset ikke er beboet. I perioden derudover dækkes kun hærværk på almindeligt privat indbo, der midlertidigt er medbragt fra helårsboligen, når fritidshuset ikke er beboet. Hærværk på forsikrede genstande, der befinder sig udendørs, er ikke dækket, når huset er ubeboet. 9.0 Færdselsuheld og havari Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande som følge af færdselsuheld, hvor trafikmiddel er indblandet ved påkørsel, sammenstød eller væltning. Som trafikmiddel anses: Motorkøretøjer, omfattet af færdselsloven To- og trehjulede cykler. Hestevogne Offentlige trafikmidler Invalidekøretøjer. Forsikringen dækker havaritilfælde med lystfartøjer, som ikke tilhører en af de sikrede, hvor der findes overdækkede køjepladser, og hvor sikrede har været med som passager. Forsikringsdækningen ved havari omfatter kun almindeligt og særligt privat indbo og kan ikke overstige kr. pr. forsikringsbegivenhed. 9.4 Forsikringen dækker ikke: Skade på genstande, der tabes eller falder af et trafikmiddel og efterfølgende bliver kørt over Forsikringen dækker ved tilfældig strømafbrydelse eller tilfældig svigt af køle- og fryseanlæg i helårsboligen følgende: Madvarer med indtil 2 % af forsikringssummen. Skader forvoldt af de optøede varer på andre indbogenstande Forsikringen dækker ikke: Hvis strømafbrydelse eller svigt af køleog fryseanlæg skyldes fejl ved konstruktionen, placering, montering eller manglende vedligeholdelse Hvis skaden på køle- og fryseanlæg er dækket af en garanti Anden pludselig skade 11.1 Fremgår det af policen, at denne omfatter Anden pludselig skade, dækker forsikringen anden fysisk skade end de ovenfor nævnte på de forsikrede genstande, såfremt sådan skade sker pludseligt, uventet og utilsigtet Skader anses alene for pludselige, såfremt såvel skadeårsagen som selve skadehændelsen er øjeblikkeligt virkende hændelser, der alene virker over et ganske kort tidsrum (ikke over få timer). Det er ligeledes en betingelse, at skadens årsag ikke er en af de tidligere nævnte dækninger eller undtagelser Skader, der sker under almindeligt brug, herunder ridser, skrammer, tilsmudsning og andre påregnelige uheld, dækkes ikke Forsikringen dækker ikke: Skade på genstande, der er anbragt foran, bagved eller under et trafikmiddel, og som bliver kørt over. Skade på flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling. Skade på trafikmidlet. Skade på dyr. Windsurfere og småbåde Motordrevne haveredskaber Handicapkøretøjer Crossere og ATV-køretøjer 11.5 Selvrisiko fremgår af policen Rejsegodsforsikring: Forsikringen dækker med maks. 10% af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed Køle- og dybfrostskade 12.2 Forsikringen dækker under rejse til, fra og 11

16 i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil tre måneder fra afrejsedato Dækning ydes efter de regler, der gælder for indboforsikringen, når genstanden medbringes eller sendes som rejsegods Indskrevet rejsegods, der sendes med fly, bane eller fragtmand er desuden dækket ved bortkomst eller beskadigelse, hvad enten bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet. Rejsegods der medbringes og anbringes i et særligt bagagerum i en bus, er dækket ved bortkomst under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland. Det er en betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, og denne er købt hos en sædvanlig rejseudbyder. indtil et år i anledning af helårsboligens fraflytning Rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning erstattes endvidere, hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som følge af en skade, der ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand til at bebo helårsboligen, og udgiften ikke kan forlanges afholdt af ejeren Retshjælpsforsikring Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger ved visse private retstvister. Specificerede vilkår vedrørende denne dækning, hvor dækningsomfanget er ens i alle selskaber, kan rekvireres hos selskabet Ved beskadigelse eller bortkomst af transporteret rejsegods skal der indsendes kvittering fra lufthavnsselskabet eller busselskabet (P.I.R. rapport) sammen med billetten/rejse-beviset Forsikringen dækker ikke: Skader, der skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker. Skader, der består i almindelig ramponering af kufferter og tasker. Tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods. Skader, der er dækket af en anden forsikring, der dækker rejsegods Redningsudgifter, omkostninger og merudgifter ved fraflytning Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbart truende skade på personer eller på ting, der tilhører andre. I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen erstattes udover forsikringssummen endvidere: Rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning. Rimelige og nødvendige udgifter til udog indflytning. Andre rimelige og nødvendige merudgifter. herunder til opmagasinering, i 12

17 15.0 Erstatningsopgørelse ved indboforsikring: Selskabet kan ved såvel totalskade som delskade vælge mellem en eller flere af de erstatningsformer, der er angivet i punkt Erstatning ved totalskade: Totalskade anses at foreligge, når Udbedringsomkostningen overstiger genstandens værdi før skaden. Genstanden er stjålet. Genstanden er købt som ny inden for de seneste to år og reparationsudgiften overstiger 50 % af nyværdien Nye genstande: 1. Kontanterstatning: Erstatningen opgøres til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. 2. Levering af nye genstande: Selskabet kan fremskaffe og levere nye genstande, som er identiske med dem, der er blevet beskadiget eller stjålet, hvis dette kan ske uden ulempe for sikrede. Kan identiske genstande ikke fremskaffes, kan selskabet i stedet levere tilsvarende nye genstande, som i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende svarer til de beskadigede eller stjålne. Ønsker sikrede ikke genanskaffelse, udbetaler selskabet kontanterstatning svarende til den pris, selskabet skal betale for genstanden hos den leverandør selskabet har anvist Brugte genstande 1. Kontanterstatning: Erstatningen fastsættes til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Sådant fradrag sker dog alene, såfremt nytteværdien var væsentligt nedsat før skaden Delskade: Er genanskaffelse praktisk umulig, fastsættes erstatningen med udgangspunkt i fremstillingsprisen for en tilsvarende genstand, dog ikke udover, hvad en sammenlignelig genstand kan anskaffes for. 2. Levering af nye genstande: Erstatningen fastsættes som angivet i punkt (Levering af nye genstande). 3. Levering af brugte identiske genstande: For disse kategorier af genstande, der er købt som brugte eller er mere end to år gamle, kan selskabet erstatte med brugte identiske genstande, d. v. s. genstande, der i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende er identiske/sammenlignelige med de beskadigede eller stjålne genstande: guld- og sølvvarer, dog ikke smykker, porcelæn, inkl. platter, lamper og glasvarer. I øvrigt henvises til punkt (Levering af nye genstande). Som delskade anses skade eller tab, som ikke er totalskade, jfr. ovenfor punkt Reparation: Selskabet betaler, hvad det koster at lade genstanden reparere, således at genstanden er i væsentlig samme stand som før skaden. Derved forstås, at genstanden i ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for den sikrede som før skaden. Erstatningen kan dog ikke overstige dagsværdien Dagsværdi beregnes på grundlag af genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, med fradrag for alder, brug, mode nedsat anvendelighed og andre omstændigheder Særlige erstatningsregler ved totalskade: For følgende ting er der fastsat særlige afskrivningsregler, hvis disse var ubeskadi- 13

18 gede før skaden: Lydudstyr, herunder men ikke alene radio-, tv-apparater, videoudstyr, stereoanlæg, højtaleranlæg, videokameraer samt tilbehør disse, elektriske apparater, husholdningsapparater, herunder hårde hvidevarer og elektriske hobbyværktøj erstattes efter denne tabel: Alder % af nyværdien på erstatningstidspunktet. 0 2 år 100 % 2 3 år 90 % 3 4 år 80 % 4 5 år 70 % 5 6 år 60 % 6 7 år 50 % 7 8 år 40 % Over 8 år 30 % 4 5 år 66 % 5 6 år 59 % 6 7 år 53 % 7 8 år 48 % 8 9 år 43 % 9 10 år 39 % år 35 % år 31 % år 28 % år 25 % år 22 % år 19 % år 16 % år 13 % Over 18 år 10 % Private computere med tilbehør, telefaxog fotokopimaskine, mobiltelefoner med tilbehør og elektronisk navigationsudstyr erstattes efter denne tabel: Alder % af nyværdien på erstatningstidspunktet. 0 1 år 100 % 1 2 år 90 % 2 3 år 70 % 3 4 år 50 % 4 5 år 30 % Over 5 år 10 % Briller erstattes efter denne tabel: Alder % af nyværdien på erstatningstidspunktet. 0 2 år 100 % 2 3 år 90 % 3 4 år 80 % 4 5 år 75 % 5 6 år 70 % 6 7 år 65 % 7 8 år 60 % 8 9 år 50 % 9 10 år 40 % år 30 % Over 11 år 20 % Cykler erstattes efter denne tabel: Alder % af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet. 0 1 år 100 % 1 2 år 90 % 2 3 år 81 % 3 4 år 73 % 14

19 16.0 Ansvarsforsikringen 16.1 Forsikringen dækker det juridiske ansvar for skader på personer eller ting, som de sikrede pådrager sig som privatpersoner. Tingskade kan max. udgøre 40 % af den samlede forsikringssum for ansvarsskader, der fremgår af policen. Kontakt altid selskabet inden du påtager dig et erstatningsansvar, jf. punkt Juridisk ansvar Efter dansk retspraksis er man juridisk ansvarlig, hvis man forvolder skade ved fejl eller forsømmelse. Skyldes skaden noget, man ikke burde have gjort, eller noget man burde have gjort (men forsømte), er man som hovedregel ansvarlig Hændeligt uheld Har skadevolderen handlet normalt og der alligevel sker skade, er der tale om hændeligt uheld, og for en hændelig skade er man ikke erstatningsansvarlig, selvom man moralsk føler sig forpligtet til at betale skaden. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet Bortfald af erstatningsansvar Er skaden omfattet af en anden forsikring, fx skadelidtes familie-, bygnings-, motorkasko- eller erhvervsforsikring, bortfalder skadevolders erstatningsansvar ifølge erstatningsansvarsloven og dermed ansvarsforsikringsdækningen, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt Forsætlig handling Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt med forsæt, medmindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand Vennetjenester Ansvar for skader forvoldt under udøvelse af tjeneste i skadelidtes interesse er ikke dækket, heller ikke som gæstebud, uanset om tjenesten er lønnet/ulønnet eller opfordret/uopfordret Gæstebudsskader Er skader på ting sket under almindeligt privat samvær, hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen for erstatningsansvar, fordi gæsten kun har udvist ringe uagtsomhed eller skyld under dette samvær og skadelidte acceptere en vis risiko. Er skaden hændelig, er der ingen dækning. Der gælder for denne dækning en selvrisiko på 10 % af skadens beløb, min. 200 kr., som er skadelidtes andel af skaden. Er der på policen valgt anden selvrisiko under ansvar, træder denne i stedet for Skader forvoldt af børn Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk ansvar. Men ifølge retspraksis vil man sjældent gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og dermed pålægge dem et erstatningsansvar. Forsikringen dækker personog tingsskade, sidstnævnte dog kun, hvis skaden overstiger kr., hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller udvikling. Er skaden hændelig, er der ingen dækning. Forældre er som hovedregel kun erstatningspligtige for de skader, et barn forvolder, hvis de ikke har holdt tilstrækkeligt opsyn med barnet Forsikringen dækker de sikrede ansvar Som privatperson Som lejere overfor husejere i henhold til lejelovens bestemmelser om lejerens erstatningspligt for skade, der er forårsaget af de installationer, som lejeren med udlejerens godkendelse har foretaget. Lejerens ansvar for det lejede i øvrigt er ikke dækket af forsikringen. Som ejer eller bruger af heste og andre husdyr til privat brug, dog ikke hunde jf. punkt Som grundejer vedrørende privat grund og en- og tofamiliehus, hvis huset i overvejende grad anvendes til beboelse, og sikrede bor i huset, og der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i kraft. Se dog begrænsninger i punkt og Som grundejer vedrørende fritidshus- og grund, hvis der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i kraft. Se dog begrænsninger i punkt og

20 16.2 Følgende ansvar er ikke dækket Skader forvoldt med fortsæt Ansvar for skader forvoldt med forsæt, medmindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand Selvforskyldt beruselse Ansvar for skader forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af andre rusmidler og dette uanset skadevolders sindstilstand Aftaler/formuetab Ansvar for skader, der udelukkende støttes på aftaler består af rene formuetab, som ikke er en følge af skade på person eller ting Udøvelse af erhverv Ansvar for skader i forbindelse med udøvelse af erhverv eller arbejde, der kan sidestilles hermed Nedbrydnings- og udgravningsarbejder Ansvar for skader forvoldt af en grundejer i forbindelse med nedbrydnings- og udgravningsarbejder samt pilotering og lignende. Dog dækkes personskader Forurening Hunde Jagt Ansvar for skader som følge af forurening. Dog dækkes et sådant ansvar, hvis skaden er opstået ved et enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at den sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlig forskrifter. Forureningsansvar, som man ifalder som hus- og grundejer, er ikke omfattet af forsikringen. Ansvar for skader forvoldt af hunde. Der skal tegnes lovpligtig hundeansvarsforsikring. Ansvar for skader under jagt, hvor ansvaret er dækket af en jagtforsikring, eller ville være dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring Motordrevne køretøjer m.v Både Ansvar for skader forvoldt under benyttelse af et motordrevet køretøj eller et luftfartøj, herunder radiostyrede modelfly og svævefly, for hvilke der kan tegnes særskilt ansvarsforsikring. Se dog punkt om dækning af ansvar ved brug af visse motordrevne køretøjer. Ansvar for skader forvoldt ved brug af windsurfere og småbåde. Se dog punkt Lånte og lejede indbogenstande Ansvar for skader forvoldt på lånte og lejede indbogenstande. Se dog punkt vedrørende undtagelser Skader på ting eller dyr Ansvar for skader forvoldt på ting eller dyr, som en af de sikrede: Ejer Bruger eller har brugt Opbevarer, transporterer, bearbejder, behandler Har sat sig i besiddelse af Af andre grunde end de ovenfor anførte har i varetægt Forsikringen dækker dog ansvar for Visse uindregistrerede motordrevne køretøjer: Skader ved brug af kørestole Tingskade ved brug af motordrevne haveredskaber, handicapkøretøjer, crossere og ATV-køretøjer med motorkraft under 5 hk Personskade ved brug af motordrevne haveredskaber, handicapkøretøjer, corssere og ATV-køretøjer med motorkraft under 25 hk Skader på selve luftfartøjet, det motordrevne køretøj eller de øvrige motoriserede ting, når skaden er forvoldt af børn under 14 år Windsurfere og småbåde Skade på ting med motorkraft under 5 hk Personkade med motorkraft under 25 hk 16

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401 FamiliePlus Version 10-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy Konto nr.: 9090-0000159735

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING Pkt. Side 1.0. Sikrede 1 2.0. Hvor dækker forsikringen 1 3.0. Forsikrede genstande 2 Hvilke skader dækker forsikringen 4.0. Brand m.v. 3 5.0. Kortslutning 3 6.0. Vandskade m.v. 4 7.0.

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-1 Marts 2001 Indholdsfortegnelse Et par ord om Familiens Basisforsikring 3 Hvem og hvor dækkes 1 Hvem hører til gruppen af sikrede 4 2 Hvor dækker forsikringen

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE HVEM OG HVOR DÆKKES 1.0 Hvem hører til gruppen af sikrede 1 2.0

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01 Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

Betingelsesnummer: Indbo 1.1

Betingelsesnummer: Indbo 1.1 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138008 Gælder fra januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-2 Oktober 2006 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring 6650-3 Oktober 2013 vilkår for Hjemforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 3. Hvilke genstande

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138 007 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring Betingelser nr. 36-1 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING. Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68

Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING. Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 Når du har tegnet Familieforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Indboforsikring Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

INDBOFORSIKRING KØBER

INDBOFORSIKRING KØBER Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING KØBER NEM Forsikring Cvr. 2425 63 83 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

INDBOFORSIKRING

INDBOFORSIKRING INDBOFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 ISIC Care Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.01.2015 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.2 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-7 (05.16) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere