Forsikringsbetingelser. FamiliePlus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser. FamiliePlus"

Transkript

1 FamiliePlus 0107

2

3 Indholdsfortegnelse PKT. SIDE 1.0 Hvem er omfattet af forsikringen Hvor dækker forsikringen Anmeldelse af skade Forsikrede genstande 4 Hvilke skader dækker forsikringen 5.0 Brand, direkte lynnedslag, eksplosion og pludselig tilsodning Kortslutning Vandskade m.v Tyveriskader Færdselsuheld og havari Køle/dybfrostskader Anden pludselig skade Rejsegodsforsikring Redningsudgifter, omkostninger og merudgifter ved fraflytning Retshjælpsforsikring Erstatningsopgørelse ved indboforsikring Ansvarsforsikringen 15 Tilvalgsdækninger 17.1 Teknikforsikring Udstyrspakke Golfdækning Golfdækning med vogn Tyveriplus Lejerskadedækning 20 Diverse 18.0 Almindelige undtagelser Nedsættelse af erstatningen eller ingen erstatning Forsikringens varighed Præmiens betaling Fortrydelsesret Indeksregulering Flytning og risikoændring Forsikring i andet selskab Ankenævn 23

4

5 1.0. Hvem er omfattet af forsikringen Sikrede er Forsikringstageren samt forsikringstagerens husstand. Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, og de personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn. For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende være tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse. Bofællesskab bestående af maksimalt to personer, sidestilles med parforhold. Forsikringstagerens eller husstandens ugifte børn under 21 år, der ikke bor hjemme. For at være omfattet af forsikringen må de pågældende personer hverken leve i et fast parforhold eller have fastboende børn hos sig. Medhjælp, som sikrede har ansat i husholdningen til pasning af børn og ejendommen. For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende personer være tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse. Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen, er alene dækket i forbindelse med ansvar for skader, der hører under ansvarsforsikringen (punkt 15), og alene i forbindelse med handlinger, der er foretaget som et led i forsikringstagerens husførelse. 1.5 Logerende er ikke dækket. 1.6 Ophører dækningen af en sikret på grund af ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende omfattet, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder fra ændringen. 1

6 2.0 Hvor dækker forsikringen 2.1 Indboforsikringen dækker i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland), når genstandene befinder sig: i og ved sikredes helårsbolig (forsikringsstedet). Ved flytning dækkes i indtil 1 måned før og efter den faktiske overtagelsesdag vedrørende den nye helårsbolig i såvel den gamle som i den nye helårsbolig. Om skade ved færdselsuheld under selve flytningen, se punkt Se endvidere afsnit 25 om flytning og risikoændring I kundeboks i pengeinstitut I et af forsikringsselskabet godkendt opbevaringsmagasin, flyttevogn eller container. Særlige private værdigenstande jf. pkt. 4.3 og penge m.m. jf. punkt 4.4 er ikke dækket I fritidshus, campingvogn, beboelsesvogn samt lystfartøj men kun i følgende omfang: a. Bor der en sikret i fritidshus, campingvogn, beboelsesvognen samt lystfartøjet, dækkes genstande der er medbragt fra helårsboligen. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betragtes som beboet i tiden mellem weekendopholdene. b. Bor der ikke en sikret, dækkes i perioden 1. marts til 1. november genstande der er midlertidigt medbragt fra helårsbolig. c. Bor der ikke en sikret, dækkes udenfor perioden 1. marts til 1. november almindeligt privat indbo (jf. punkt 4.1 ), når o genstandene er midlertidigt medbragt fra helårsboligen og o genstandene befinder sig i fritidshus, campingvogn, beboelsesvognen eller lystfartøj Herudover dækkes forsikrede genstande, der er medbragt fra helårsbolig i telt, så længe en sikret opholder sig eller overnatter der I kolonihavehus Forsikringen dækker almindeligt privat indbo i kolonihavehuse med indtil kr Genstande, der i øvrigt i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland) midlertidigt befinder sig uden for forsikringsstedet. Uden særlig aftale med selskabet dækkes dog alene de første 12 måneder af opholdet uden for forsikringsstedet. Som midlertidigt udenfor forsikringsstedet anses også: Genstande, der medtages på et midlertidigt opholdssted under uddannelse, på højskole eller lign. Her betragtes alene sikredes eget værelse som forsikringssted, men ikke fællesrum mv., der benyttes af andre personer Genstande, der er bestemt til genanbringelse på forsikringsstedet, Genstande, der er erhvervet med henblik på anbringelse på forsikringsstedet, og Genstande, der med salg for øje befinder sig uden for forsikringsstedet, dog kun i de første 2 måneder. 2.2 For genstande, der medbringes på udenlandsrejser gælder særlige vilkår. Se afsnit Ansvars- og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). Ved rejser uden for Danmark dækkes i indtil tre måneder efter afrejsedato. Hvis campingvognen/ beboelsesvognen befinder sig på sikredes helårsadresse er der dækning hele året. 2

7 3.0 Anmeldelse af skade 3.1 Enhver skade skal straks anmeldes til selskabet. Kan man ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, risikerer man, at selskabet kan afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter skøn. 3.2 Bortkomst og beskadigelse i forbindelse med indskrevet rejsegods, skal anmeldes til transportvirksomheden og skriftlig bekræftelse fra transportvirksomheden skal foreligge. 3.3 Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet. Er sådan skade sket i udlandet, skal skriftlig bekræftelse fra det stedlige udenlandske politi vedlægges anmeldelsen til selskabet. 3.4 Ved tyveri i offentligt befordringsmiddel eller offentligt lokale, skole, hotel og lignende skal tyveriet hurtigst muligt anmeldes til politiet samt så vidt muligt til den ansvarshavende på stedet. 3.5 Undladelse af at efterkomme de nævnte forskrifter kan få betydning for selskabets pligt til at yde erstatning. 3.6 Ved anmeldelse af tyveriskade må sikrede sandsynliggøre, at tyveri foreligger, idet glemte, tabte eller forlagte genstande ikke erstattes Dokumentation For at få erstatning må man kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at man har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsesprisen er som oplyst. Dette kan gøres ved, at man indsender originale kvitteringer/-regninger for købet, købekontrakt, fyldestgørende beskrivelse eller fotos til selskabet. I egen interesse bør man derfor gemme købsnotaer for alle nyere ting, og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Købes tingene privat bør man sikre sig en dateret overdragelseserklæring med sælgers navn og adresse, samt med angivelse af, hvad der købes, og hvad prisen er. Det hele kan suppleres med fotos af de mest værdifulde ting. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelsesprisen kan man som regel få de handlende til at udstede en erklæring

8 4.0 Forsikrede genstande Forsikringen omfatter med visse begrænsninger nedenstående genstande, hvis disse tilhører en sikret eller denne bærer risikoen for dem. Forsikringen dækker ikke genstande, som har erhvervsmæssig karakter, bortset fra genstande anført i punkt Almindeligt privat indbo Almindeligt privat indbo er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt i punkt Særligt privat indbo Som særligt privat indbo anses: Antikviteter. Beror værdien i det væsentlige på, at de er af guld, sølv eller platin, anses de dog som særlige private værdigenstande, jfr. punkt 4.3. Bånd-, plade-, og cd-afspillere og lignende Bånd, kassetter, plader, dvd er og compact discs (cd er) Forstærkere Fax Fotokopieringsmaskiner Fotoudstyr og film Højttaleranlæg Kikkerter Kunstværker, malerier og ægte tæpper Mobiltelefoner med tilbehør Elektronisk navigationsudstyr Musikinstrumenter med tilhørende anlæg og udstyr Pelse, pelsværk, skind, skindtøj Private computere med tilbehør Radioamatørudstyr Radio-, video- og tv-apparater med tilbehør Vin og spiritus Ure Walkie-talkies Våben og ammunition 4.3 Særlige private værdigenstande Som særlige private værdigenstande anses: Mønt og frimærkesamlinger Perler *) Smykker Ting af guld, platin eller sølv *) Ædelstene *) Genstand, hvori de med *)-mærkede ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles under dette punkt, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper af forsikrede genstande. Dækningen er begrænset til maksimalt 15 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 4.4 Penge m.m. Som penge m.m. anses: Penge Pengepræsentativer, herunder bl.a. præmieobligationer og ubrugte frimærker Værdikort Dækningen er begrænset til maksimalt 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 4.5 Almindelige husdyr Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt. Dækningen er begrænset til maksimalt 5 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 4.6 Værktøj, rekvisitter og instrumenter Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer og benytter som lønmodtager i sit erhverv. Dækningen er begrænset til maksimalt 5% af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 4.7 Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for 4.8 Cykler Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der ikke for ejendommen findes en bygningsforsikring, der dækker Dækningen omfatter cykler med maks. 2 % af forsikringssummen for indbo pr. 4

9 skadebegivenhed. Der gælder dog altid en minimumssum pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed på kr. Begrænsningen gælder ikke ved brandskade. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anses ikke for cykler, men betragtes som almindeligt privat indbo Hvis cyklen er købt uden stelnummer, er der ingen dækning ved tyveri og hærværk. Det anbefales derfor at få cyklen forsynet med stelnummer, hvilket kan ske hos cykelforhandler eller hos politiet Forsikringen dækker efter betingelserne ved: Brand Tyveriskader Hærværk Rejsegodsforsikring Retten til erstatning for cykeltyverier (simpelt tyveri) og hærværk i forbindelse hermed er betinget af følgende: At cyklens stelnummer kan oplyses At cyklen var aflåst med en lås, der er godkend af Dansk Varefakta Nævn eller af selskabet At originalt låsebevis med cyklens stelnummer medsendes skadeanmeldelsen Brand Tyveriskader Hærværk Storm Dækker kun såfremt der ikke er dækning på bygningsforsikringen. Der gælder en selvrisiko på kr. Er der på policen valgt anden selvrisiko under indbodækningen, træder denne i stedet for. Windsurfere og småbåde Forsikringen omfatter windsurfere og kites samt tilbehør hertil. Småbåde, kanoer og kajakker er omfattet indtil 6 meters længde samt fast tilbehør hertil, herunder sejl og påhængsmotor eller andre motorer, dog maks. 20 hk. Dækningen er begrænset til maks kr. pr. forsikringsbegivenhed. Begrænsningen er ikke gældende ved brand. Tyveri af både, windsurfere m. v. begået uden for forsikringsstedet eller begået, uden at det pågældende befandt sig i sikredes umiddelbare nærhed er ikke dækket, medmindre de pågældende genstande har været fastgjort med lås, kæde eller lignende. Tilbehør dækkes kun ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning Cykler der befinder sig i aflåst bygning på forsikringsstedet betragtes som værende aflåst, der kræves derfor ikke låsebevis i disse tilfælde. Der er ikke dækning i fællesrum der benyttes af andre. Hærværk i forbindelse med tyveri eller tyveriforsøg af cykler dækkes uanset stedet. Retten til erstatning ved tyveri er betinget af, at politiet efter anmeldelsen har haft 30 dage til at efterforske sagen. Kommer cyklen til veje inden erstatningsudbetalingen, dækkes kun eventuelle skader sket i forbindelse med tyveriet Forsikringen omfatter ikke: Bådtrailer Anden pludselig skade. Ting, der anvendes i forbindelse med nogle af de sikredes erhverv. Dækning for motordrevne haveredskaber, handicapkøretøjer, crossere og ATV-køretøjer Forsikringen omfatter motordrevne haveredskaber, crossere og ATV-køretøjer indtil 25 hk. Tyveri: Antenne Forsikringen dækker efter betingelserne ved: Ved indbrud dækkes med indtil 5 % af forsikringssummen. Ved simpelt tyveri dækkes med indtil 2 5

10 % af forsikringssummen Ovenstående begrænsninger vil dog ikke være gældende, hvis udstyrspakken er tegnet jf. pkt Det er altid en betingelse for erstatningen ved tyveri, at tændingsnøglen er fjernet fra vognen. Dækningen er dog begrænset til maks kr. pr. forsikringsbegivenhed. Begrænsningen er ikke gældende ved brand. Forsikringen omfatter ikke: Motorkøretøjer jf. FL def. 2, knallerter, luft- eller søfartøjer og tilbehør hertil, dog dækkes skade på knallerter i forbindelse med brand. Ting, der anvendes i forbindelse med nogle af de sikredes erhverv. Anden pludselig skade. 6

11 Hvilke skader dækker forsikringen 5.0 Brand, direkte lynnedslag, eksplosion og pludselig tilsodning 5.1 Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af: Ved brand (ildsvåde) forstås løssluppen og flammedannende ild, der er i stand til at brede sig ved egen kraft Ved lynnedslag forstås, at lynet slår direkte ned i bygningen eller i de forsikrede genstande Ved eksplosion forstås, at der sker en hurtig kemisk proces med pludselig og voldsom varmeudvikling og luftudvidelse Ved pludselig tilsodning forstås, at skaden sker pludseligt og forløber så hurtigt, at man ikke kan nå at gribe ind. Tilsodningen skal ske fra et lovligt og korrekt indrettet anlæg til rumopvarmning Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Brand, svidning og smeltning eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Ved tørkogning dækkes enhver beskadigelse af tøjet. Vask eller tørring af tøjet ved for høje temperaturer er ikke dækket. Såfremt der foreligger dokumentation for apparat svigt i form af reparationsregning for vaskemaskine eller tørretumbler, vil enhver beskadigelse af tøj dog være dækket. 5.2 Forsikringen dækker ikke: Skader, der kun består i svidning og smeltning af småhuller, fx skade forårsaget af gløder fra tobak eller pejs Skader på genstande, der med vilje udsættes for ild eller varme, fx ved brug af gryder, strygejern og lignende Skader, hvor ilden ikke har været udenfor sit arnested, fx skade på genstande, der tabes i pejs, bål og lignende. 6.0 Kortslutning Forsikringen dækker kortslutning i elektriske husholdningsapparater m.v., der lovligt kan anvendes i Danmark, og som tilhører sikrede, eller som sikrede har vedligeholdelsespligten for. Følgende apparater er omfattet: Almindelige apparater: El-drevne køkkenmaskiner El-artikler til personlig pleje Elektrisk hobbyværktøj Radio- og tv-udstyr, video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, højtalere, forstærkere, videokameraer og tilbehør hertil El-alarmer, støvsugere, strygejern, strygeruller, ure, skrivemaskiner og symaskiner Telefoner og telefonsvarer Elektrisk drevne haveredskaber Særlige apparater: Telefax, fotokopieringsmaskiner og mobiltelefoner med tilbehør Private computere med tilbehør, herunder selve computeren inkl. standardprogrammel, monitor, tastatur, modem, mus, printer, joystick, tapestation, cd-rom og diskettestation Elektronisk navigationsudstyr Elektriske musikinstrumenter, walkietalkies og radioamatørudstyr 6.2 Forsikringen dækker enhver skade på elektriske ledere eller komponenter i ovennævnte apparater som følge af kortslutning, induktion overspænding eller lignende samt anden skade på apparatet som følge heraf. 6.3 Forsikringen dækker ikke: Skader, der omfattes af garanti eller service Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelser eller konstruktion Skader på andre genstande end de i 7

12 punkt 6.1 nævnte Skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning, dog dækkes skade på elektrisk hobbyværktøj. 6.4 Erstatningsopgørelse Erstatningsopgørelsen fremgår af punkt Vandskade m. v. 7.1 Udstrømning af væsker Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af, at vand, olie, kølevæske eller lignende pludseligt strømmer ud fra installationer eller akvarier samt andre beholdere med et rumindhold på 20 I eller derover. Nedløbsrør og tagrender anses ikke for installationer eller beholdere Hvis skaden stammer fra skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen, dækkes tillige langsom udsivning. Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende bygningsmæssigt lukkede rum Forsikringen dækker ikke: Skader som følge af udsivning og dryp fra installationer, vandsenge, akvarier og andre beholdere Skade, som følge af frostsprængning i lokaler, som den sikrede selv disponerer over, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning Skade, opstået under påfyldning og aftapning af olietanke og andre beholdere Tabet af selve den udflydende væske Skade, der skyldes opstigning af grundeller kloakvand, medmindre skaden skyldes forhold, som sikrede ikke har indflydelse på Skade, sket ved bygnings- og reparationsarbejde. 7.2 Storm Forsikringen dækker skader på de forsikrede genstande, når skaden sker som følge af en samtidig stormskade på bygningen Ved storm forstås en vindstyrke, der konstant eller i stød officielt er målt til 17,2 meter pr. sekund Forsikringen dækker ikke: Stormskade på forsikrede genstande, der befinder sig udendørs. Nedbørsskader Forsikringen dækker skader på de forsikrede genstande ved oversvømmelse fra tag, terræn eller som følge af skybrud eller tøbrud Ved sky- eller tøbrud forstås, at der indenfor et kort tidsrum kommer så meget nedbør, at korrekt placerede, dimensionerede, sikrede og vedligeholdte afløb ikke kan aftage vandet Desuden dækker forsikringen skader på de sikrede genstande som følge af smeltevand og nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller en anden pludselig skade på bygning eller korrekt anbragt og fastgjort afdækningsmateriale Ved anden pludselig skade forstås, at årsagen til skaden er upåregnelig, kommer udefra og har øjeblikkelig virkning Forsikringen dækker ikke: Nedbørskade på forsikrede genstande der befinder sig udendørs Skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Skader, der skyldes, at tag-, skotrende, nedløbs- og afløbsrør og lignende før skaden var urenset, stoppet, skadet, underdimensioneret eller fejlkonstrueret Skader som følge af vand, der trænger 8

13 ind i bygningen gennem revner og åbninger. Vandskade, når forsikringstager bor til leje Forsikringen dækker skader på lejers forsikrede genstande, når nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i bygningen eller når vand siver ud fra røranlæg, der befinder sig udenfor sikredes lejemål Forsikringen dækker ikke: Skader på genstande uden for bygningen. Skader hvor udlejer har erstatningspligten i henhold til Lejeloven eller lejeaftalen. I tilfælde, hvor lejeren har pligt til at udbedre den bygningsskade, der er årsag til vandskaden Almindeligt privat indbo: Max. 5 % af forsikringssummen for genstande i lofts- og kælderrum i etagebyggeri, samt udhuse og garager. Særligt privat indbo: Ikke dækning for genstande i lofts- og kælderrum i etagebyggeri samt udhuse og garager. Særlige private værdigenstande samt penge m.m. Ikke dækning for genstande i lofts- og kælderrum i etagebyggeri, udhuse og garager samt fra boliger, der har været ubeboet i mere end 2 måneder. Værktøj Ikke dækning for genstande i arbejdsskure. 8.2 Simpelt tyveri Skader hvor sikrede har undladt at begrænse skaden på de forsikrede genstande Simpelt tyveri er tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. Herunder: Skader hvor lejeren ikke kan godtgøre at have underrettet udlejeren om vandskaden og den bagved liggende bygningsskade. 8.0 Tyveriskader Forsikringen dækker tyveri- og hærværksskader efter de bestemmelser, der fremgår af punkt : 8.1 Indbrudstyveri Indbrudstyveri er tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Ved forsvarligt aflåst forstås, at indbruddet var vanskeliggjort og kun muligt ved brug af betydelig vold. Forsikringen dækker ikke indbrudstyveri fra bolig, der har været ubeboet i over 6 måneder. Se dog pkt mht. særlige private værdigenstande og penge m.m Der gælder for denne dækning følgende begrænsninger: Tyveri fra ikke forsvarligt aflåst bygning eller lokale, fx tyveri gennem et åbentstående vindue. Tyveri fra hotelværelse, feriebolig, kahyt eller togkupé, når voldeligt opbrud hertil ikke kan konstateres. Tyveri fra biler, bagagebokse, beboelsesvogne, campingvogne, sø- og luftfartøjer og telte Forsikringen dækker ikke: Glemte, tabte eller forlagte genstande. Tyveri, begået af de sikrede, medhjælp eller logerende og dermed ligestillede. Tyveri af genstande, som befinder sig i boligen, når denne er ubeboet, udlånt eller udlejet. Tyveri af genstande i opbevaringsmagasin, flyttevogn eller container. Tyveri af genstande, som befinder sig i 9

14 uaflåsede biler, bagagebokse, beboelsesvogne, campingvogne, sø- og luftfartøjer og telte. Tyveri af genstande, som befinder sig i biler, bagagebokse, beboelsesvogne, campingvogne, sø- og luftfartøjer og telte, når voldeligt opbrud ikke kan konstateres. Tyveri af særlig privat indbo fra udvendig bagage på biler. Tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed. For dækningen gælder følgende begrænsninger: Almindeligt privat indbo: Max. 2 % af forsikringssummen ved dækning af genstande fra lofts- og kælder rum i etagebyggeri, udhuse og garager samt udvendig bagage på biler ningsmanden tog genstanden, og der øjeblikkeligt gøres anskrig. Hvis en anden person så tyveriet ske og kan bevise dette. Tyveri af tasker med indhold, når disse frarives sikrede, (dækningen herfor kan dog ikke overstige kr.) Forsikringen dækker andre skader på de forsikrede genstande som følge af overfald på sikrede personer. Forsikringen dækker ikke: Skader som følge af overfald, hvor sikrede selv har medvirket til, at det fandt sted gennem grov eller provokerende adfærd eller under beruselse, slagsmål og lignende. 8.4 Hærværk Forsikringen dækker hærværk på de forsikrede genstande, der befinder sig i og ved helårsboligen og i fritidshus. Særligt vedrørende cykler, se punkt 4.7 angående krav til aflåsning Ved hærværk forstås en skade, der er forvoldt med vilje og i ond hensigt Særligt privat indbo: Max. 10 % af forsikringssummen, og ikke dækning af genstande fra: lofts- og kælderrum i etagebyggeri, udhuse og garager, og biler, sø- eller luftfartøjer samt beboede campingvogne og telte, dog dækkes med indtil 5 % af forsikringssummen, hvis genstande har været anbragt således, at de ikke har været synlige udefra Forsikringen dækker under flytning hærværk på almindeligt privat indbo og særligt privat indbo. Forsikringen dækker ikke: Hvis helårsboligen er og har været ubeboet i mere end 6 måneder. Hærværk på særligt privat indbo, på penge og værdipapirer eller på særlige private værdigenstande, hvis de nævnte effekter befinder sig uden for sikredes beboelse Særlige private værdigenstande, penge m. v. samt værktøj, som nævnt under pkt. 4.3, 4.4 og 4.6 dækkes ikke. 8.3 Ran og røveri Hærværk begået af en sikret, medhjælp, logerende eller andre personer, der med sikredes samtykke eller i øvrigt lovligt befinder sig i helårsboligen eller i fritidshuset Forsikringen dækker tyveri sket under anvendelse eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Forsikringen dækker tyveri i sikredes umiddelbare nærhed: Hvis tyveriet er bemærket af sikrede eller en anden i det øjeblik, hvor ger Begrænsninger ved hærværk i fritidshus: Forsikringen dækker kun medbragte indbogenstande fra helårsboligen, så længe en sikret bor der. Kortvarige ophold, fx weekendophold, bevirker ikke, at stedet kan betragtes som beboet i tiden mellem opholdende. 10

15 I perioden 1. marts til 1. november dækkes hærværk på medbragte indbogenstande, selvom fritidshuset ikke er beboet. I perioden derudover dækkes kun hærværk på almindeligt privat indbo, der midlertidigt er medbragt fra helårsboligen, når fritidshuset ikke er beboet. Hærværk på forsikrede genstande, der befinder sig udendørs, er ikke dækket, når huset er ubeboet. 9.0 Færdselsuheld og havari Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande som følge af færdselsuheld, hvor trafikmiddel er indblandet ved påkørsel, sammenstød eller væltning. Som trafikmiddel anses: Motorkøretøjer, omfattet af færdselsloven To- og trehjulede cykler. Hestevogne Offentlige trafikmidler Invalidekøretøjer. Forsikringen dækker havaritilfælde med lystfartøjer, som ikke tilhører en af de sikrede, hvor der findes overdækkede køjepladser, og hvor sikrede har været med som passager. Forsikringsdækningen ved havari omfatter kun almindeligt og særligt privat indbo og kan ikke overstige kr. pr. forsikringsbegivenhed. 9.4 Forsikringen dækker ikke: Skade på genstande, der tabes eller falder af et trafikmiddel og efterfølgende bliver kørt over Forsikringen dækker ved tilfældig strømafbrydelse eller tilfældig svigt af køle- og fryseanlæg i helårsboligen følgende: Madvarer med indtil 2 % af forsikringssummen. Skader forvoldt af de optøede varer på andre indbogenstande Forsikringen dækker ikke: Hvis strømafbrydelse eller svigt af køleog fryseanlæg skyldes fejl ved konstruktionen, placering, montering eller manglende vedligeholdelse Hvis skaden på køle- og fryseanlæg er dækket af en garanti Anden pludselig skade 11.1 Fremgår det af policen, at denne omfatter Anden pludselig skade, dækker forsikringen anden fysisk skade end de ovenfor nævnte på de forsikrede genstande, såfremt sådan skade sker pludseligt, uventet og utilsigtet Skader anses alene for pludselige, såfremt såvel skadeårsagen som selve skadehændelsen er øjeblikkeligt virkende hændelser, der alene virker over et ganske kort tidsrum (ikke over få timer). Det er ligeledes en betingelse, at skadens årsag ikke er en af de tidligere nævnte dækninger eller undtagelser Skader, der sker under almindeligt brug, herunder ridser, skrammer, tilsmudsning og andre påregnelige uheld, dækkes ikke Forsikringen dækker ikke: Skade på genstande, der er anbragt foran, bagved eller under et trafikmiddel, og som bliver kørt over. Skade på flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling. Skade på trafikmidlet. Skade på dyr. Windsurfere og småbåde Motordrevne haveredskaber Handicapkøretøjer Crossere og ATV-køretøjer 11.5 Selvrisiko fremgår af policen Rejsegodsforsikring: Forsikringen dækker med maks. 10% af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed Køle- og dybfrostskade 12.2 Forsikringen dækker under rejse til, fra og 11

16 i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil tre måneder fra afrejsedato Dækning ydes efter de regler, der gælder for indboforsikringen, når genstanden medbringes eller sendes som rejsegods Indskrevet rejsegods, der sendes med fly, bane eller fragtmand er desuden dækket ved bortkomst eller beskadigelse, hvad enten bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet. Rejsegods der medbringes og anbringes i et særligt bagagerum i en bus, er dækket ved bortkomst under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland. Det er en betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, og denne er købt hos en sædvanlig rejseudbyder. indtil et år i anledning af helårsboligens fraflytning Rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning erstattes endvidere, hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som følge af en skade, der ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand til at bebo helårsboligen, og udgiften ikke kan forlanges afholdt af ejeren Retshjælpsforsikring Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger ved visse private retstvister. Specificerede vilkår vedrørende denne dækning, hvor dækningsomfanget er ens i alle selskaber, kan rekvireres hos selskabet Ved beskadigelse eller bortkomst af transporteret rejsegods skal der indsendes kvittering fra lufthavnsselskabet eller busselskabet (P.I.R. rapport) sammen med billetten/rejse-beviset Forsikringen dækker ikke: Skader, der skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker. Skader, der består i almindelig ramponering af kufferter og tasker. Tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods. Skader, der er dækket af en anden forsikring, der dækker rejsegods Redningsudgifter, omkostninger og merudgifter ved fraflytning Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbart truende skade på personer eller på ting, der tilhører andre. I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen erstattes udover forsikringssummen endvidere: Rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning. Rimelige og nødvendige udgifter til udog indflytning. Andre rimelige og nødvendige merudgifter. herunder til opmagasinering, i 12

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401 FamiliePlus Version 10-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy Konto nr.: 9090-0000159735

Læs mere

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING Pkt. Side 1.0. Sikrede 1 2.0. Hvor dækker forsikringen 1 3.0. Forsikrede genstande 2 Hvilke skader dækker forsikringen 4.0. Brand m.v. 3 5.0. Kortslutning 3 6.0. Vandskade m.v. 4 7.0.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-1 Marts 2001 Indholdsfortegnelse Et par ord om Familiens Basisforsikring 3 Hvem og hvor dækkes 1 Hvem hører til gruppen af sikrede 4 2 Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikrings betingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 30.09.2013 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.08.2014 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

Forbunds Familieforsikring

Forbunds Familieforsikring Forbunds Familieforsikring Forsikrings betingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om denne ordning. Alka og LO-forbundene

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

INDBOFORSIKRING KØBER

INDBOFORSIKRING KØBER Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING KØBER NEM Forsikring Cvr. 2425 63 83 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL FAMILIEFORSIKRING FA3-FADL FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 3 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 Indboforsikringen 4 3. Hvilke

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Familieforsikring forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

YoungLiving Forsikringsbetingelser nr. 0909

YoungLiving Forsikringsbetingelser nr. 0909 YoungLiving Forsikringsbetingelser nr. 0909 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere