BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND DEBATOPLÆG OM SYGEFRAVÆR December 2008

2 1

3 Forord Alle centrale beslutningstagere og aktører i beskæftigelsesindsatsen har i de seneste år sat massiv fokus på udviklingen i sygefraværet og på hvordan sygefraværet kan reduceres. Det gælder både folketinget, beskæftigelsesministeren, arbejdsmarkedets parter, beskæftigelsesregionerne, kommunerne, jobcentrene m.fl. En netop afviklet undersøgelse viser da også, at kommunerne i Nordjylland allerede arbejder intensivt med sygefraværsområdet og har igangsat en bred vifte af aktiviteter for at nedbringe sygefraværet. Nærværende debatoplæg sigter derfor ikke på at skabe debat om, hvorvidt der skal være fokus på og ske en udvikling af sygefraværsindsatsen den dagsorden er allerede sat landspolitisk og i de enkelte kommuner. Beskæftigelsesregion Nordjylland ønsker derimod med debatoplægget at bidrage til at sætte en debat om, hvad der er beskæftigelsesindsatsens rolle i forhold til at nedbringe sygefraværet, og hvordan der bedst kan ske en udvikling af sygefraværsindsatsen lokalt. Debatoplægget sætter derfor fokus på følgende temaer: Det politiske udvalg og det lokale beskæftigelsesråd som nøgleaktører i arbejdet med at nedbringe sygefraværet og udvikle sygefraværsindsatsen Beskæftigelsesindsatsens rolle og ansvar i sygefraværsindsatsen Behovet for at opsamle, dokumentere og dele viden på området Hvordan kan der arbejdes med holdninger til sygefraværet? Hvordan kan sygedagpengeindsatsen udvikles og målrettes? Et væsentligt afsæt og udgangspunkt for debatoplægget er bl.a., hvordan de nye initiativer i den netop vedtagne politiske aftale om nedbringelse af sygefraværet bedst kan implementeres i den lokale indsats. Endelig sigter oplægget på at sætte en debat om, hvilken rolle det politiske udvalg, det lokale beskæftigelsesråd og jobcentret kan spille i udviklingen af sygefraværsindsatsen. Beskæftigelsesregion Nordjylland håber, at debatoplægget kan anvendes som afsæt for en lokal debat om sygefraværet og udviklingen af indsatsen på sygefraværsområdet. Debatoplægget skal ses i sammenhæng med den sammenskrivning af analyser Viden om sygefravær, som beskæftigelsesregionen netop har udsendt til jobcentrene. 2

4 1. Mål og rammer for indsatsen Beskæftigelsesministeren har udmeldt et mål for det lokale arbejde med at nedbringe sygefraværet i Målet fokuserer på at nedbringe det langvarige sygefravær fraværet over 26 uger. Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før Udover ministerens mål har Det Regionale Beskæftigelsesråd for Nordjylland formuleret et mål for arbejdet med sygefraværet i de kommende år. Beskæftigelsesregionens resultatmål: o Regionen vil gennem intensiv opfølgning på resultater og i dialog med jobcentrene arbejde for, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes til forløb i december Regionen vil endvidere arbejde for, at antal sygedagpengeforløb over 26 uger i december 2010 er nede på forløb og i december 2011 nede på forløb. Endelig vil implementeringen af den netop vedtagne politiske aftale om nedbringelse af sygefraværet få stor betydning for fokus i og rammer for den lokale indsats i de kommende år. Aftalen indeholder et større antal konkrete forslag til nye initiativer, der både berører beskæftigelsesområdet og også rækker ud over det. Forslagene forventes at træde i kraft i løbet af Udviklingen i sygefraværet i Nordjylland Sygefraværet i Nordjylland er steget kraftigt gennem de seneste år. Det samlede sygefravær i regionen omfatter ca fuldtidspersoner, og heraf modtager ca sygedagpenge. De ca fuldtidspersoner på sygedagpenge er udtryk for, at flere personer er blevet syge, og at de er syge i længere tid. Siden 1. maj 2004 er der kommet ca flere sygedagpengemodtagere til. Det svarer til en stigning på 25 pct. Alle 11 kommuner i Nordjylland har oplevet en stigning i sygefraværet. Hjørring Kommune har haft den største stigning på 36 pct. Set over det seneste 1½ år er der således tale om, at de sygemeldte er syge i længere tid end tidligere. Hvor de sygemeldte for godt fire år siden i gennemsnit var syge i 8,8 uger, er varigheden af sygeforløbene i dag i gennemsnit på knap 10,6 uger i Nordjylland. Det afspejler, at andelen af langvarige sygdomsforløb er steget kraftigt. 3. Konsekvenser af sygefraværet og potentielle gevinster Det stigende sygefravær i Nordjylland har en række negative konsekvenser. Det øgede sygefravær begrænser arbejdsudbuddet og medvirker til at lægge pres på et arbejdsmarked, der allerede er præget af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derudover vil de samlede udgifter til sygedagpenge i Nordjylland i 2008 udgøre i omegnen af 1,7 mia. kr., og hertil kommer det samfundsøkonomiske tab som følge af tabt produktion. 3

5 De samlede sygedagpengeudgifter i kommunerne i Nordjylland vil i 2008 udgøre 900 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på ca. 100 mio. kr. i forhold til Endelig kan sygefravær have alvorlige og negative konsekvenser for den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet. Langvarige sygeforløb øger således risikoen for at glide ud af arbejdsmarkedet. Der er derfor store gevinster at hente ved at nedbringe sygefraværet i kommunerne: Lykkes det eksempelvis at nedbringe varigheden af sygedagpengeforløbene med 1 uge i samtlige kommuner i Nordjylland svarer det til en besparelse på ca. 160 mio. kr. om året. Dertil kommer en arbejdsstyrkegevinst på godt fuldtidspersoner. I Thisted Kommune vil en reduktion på 1 uge i den gennemsnitlige varighed svare til en besparelse for kommunen på ca. 6,5 mio. kr. om året. Og en arbejdsstyrkegevinst på 90 fuldtidspersoner. I Aalborg Kommune betyder en reduktion på 1 uge en besparelse for kommunen på 29 mio. kr. og en udvidelse af arbejdsstyrken på ca. 320 personer. 4. Det politiske udvalg og det lokale beskæftigelsesråd er nøgleaktører Det politiske udvalg, det lokale beskæftigelsesråd samt den strategiske ledelse i jobcentret er nøgleaktører i forhold til at reducere sygefraværet i de kommende år. De tre aktører kan sammen sætte en politisk og strategisk dagsorden på området samt prioritere og investere politisk og økonomisk i området. En reduktion i sygefraværet stiller imidlertid også krav til en aktiv medvirken og indsats fra mange andre aktører. Det gælder bl.a. de private og offentlige arbejdspladser, ledelsen på arbejdspladsen, lønmodtagerorganisationerne, de sygemeldte selv, den brede befolkning, lægerne, arbejdstilsynet, sundhedsvæsnet, a-kasserne, beskæftigelsesregionerne, nabojobcentrene m.fl. Det politiske udvalg, det lokale beskæftigelsesråd samt den strategiske ledelse i jobcentret har tilsammen gode kontakter til og mulighed for at påvirke de forskellige aktører på området samt mulighed for at påtage sig en samlende og koordinerende rolle for de mange aktører på området. Beskæftigelsesindsatsens og jobcentrets rolle Beskæftigelsesindsatsen og jobcentret kan imidlertid ikke påtage sig alle opgaver på sygefraværsområdet. Den lokale beskæftigelsesindsats og jobcentret har overordnet set følgende rolle og ansvar på sygefraværsområdet: At igangsætte en tæt og effektiv indsats når der foreligger en sygemelding. En indsats der sigter på hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. At understøtte og hjælpe virksomheder til at fastholde medarbejdere, der er på vej til at blive sygemeldt. 4

6 Sagt på en anden måde beskæftigelsesindsatsen og jobcentret har som udgangspunkt ikke en rolle og et ansvar i forhold til den forebyggende indsats på arbejdspladserne. Det er imidlertid fortsat vigtigt, at der arbejdes meget aktivt med en forebyggende indsats ude på de enkelte arbejdspladser. En forebyggende indsats, der reducerer antallet af sygemeldinger er således både til fordel for virksomheden, de ansatte og den kommunale økonomi m.v. Den forebyggende indsats med fokus på at styrke arbejdsmiljøet bør imidlertid foretages af arbejdspladserne selv eventuelt i samarbejde med arbejdstilsynet m.fl.. Jobcentret kan imidlertid vælge at være mere opsøgende og offensiv i forhold til udvalgte virksomheder og arbejdspladser omkring forebyggelse af sygefraværet. Eksempelvis er der en række jobcentre der har en mere offensiv indsats i forhold til de 10 virksomheder der leverer fleste sygemeldte til jobcentret. Holdninger til sygefraværet En væsentlig forudsætning for at reducere sygefraværet i de kommende år, er at der arbejdes med de mest gængse holdninger til sygefraværet. Der er således brug for en mere fleksibel holdning til grænsen mellem sygdom og raskmelding, så sygdom ikke altid er et enten/eller. Holdninger til sygefraværet har eksempelvis stor betydning for, hvordan den sygemeldte selv reagerer og agerer i forbindelse med en sygemelding. Skal man som sygemeldt helst blive hjemme under dynen, eller skal man agere aktivt for at holde sig i gang og bevare en aktiv kontakt til arbejdspladsen? Holdninger til sygefraværet har også stor betydning for, hvordan ledelsen og kollegaerne på virksomheden og arbejdspladsen reagerer og agerer. Er der ledelsesmæssig fokus på sygefraværet i virksomheden, er det ok at kontakte og indkalde sygemeldte til en samtale, eller er det vigtigt, at den sygemeldte ikke forstyrres fordi det kan blive opfattet som utidig indblanding? Og kan ledelsen og kollegaerne acceptere, at en sygemeldt medarbejder/kollega går på nedsat tid og med andre funktioner end de øvrige medarbejdere i virksomheden? Endelig har holdninger til sygefraværet stor betydning for, hvordan lægerne og medarbejderne i jobcentret vurderer mulighederne for, at den sygemeldte kan vende tilbage til jobbet eller kan deltage i aktivitet. Og hvordan medarbejderne i jobcentret eksempelvis vurderer hvor længe den sygemeldte kan opretholde sygedagpenge. Også i forhold til holdninger til sygefraværet, kan det politiske udvalg, det lokale beskæftigelsesråd og den strategiske ledelse være en nøgleaktør. De tre aktører kan således sætte og skabe en lokal debat omkring de mest gængse holdninger til sygefraværet. Opsamling af viden og best practice I de seneste år har kommunerne investeret rigtig mange midler og ressourcer på en lang række udviklings- og forsøgsaktiviteter på sygefraværsområdet. 5

7 I de kommende år bliver det derfor vigtigt at arbejde målrettet med at opsamle og dokumentere viden og best practice fra forsøgs- og udviklingsaktiviteterne. En effektiv opsamling og dokumentation kan dels være med til at øge vidensniveauet på området og dels være med til skabe et bedre afsæt for fremtidige udviklingsaktiviteter og investeringer på sygefraværsområdet. Det politiske udvalg, det lokale beskæftigelsesråd og den strategiske ledelse kan medvirke til at der løbende foregår en opsamling, dokumentation og deling af viden på sygefraværsområdet. Mulige drøftelser om rollen som nøgleaktør I nedenstående boks er formuleret spørgsmål til drøftelser mellem det politiske udvalg, det lokale beskæftigelsesråd og den strategiske ledelse om rollen som nøgleaktør. Er der behov for at formulere flerårige mål og en fælles strategi for nedbringelse af sygefraværet? Hvordan sikres et massivt lokalt fokus på sygefraværsområdet over en årrække? Hvordan kan alle de relevante aktører på området inddrages og aktiveres i strategien? Hvordan kan virksomheder og arbejdspladser påvirkes til at arbejde aktivt med en forebyggende indsats? Hvordan kan der sikres et nyt og fælles sæt af holdninger til sygefravær? Er der behov for en bedre opsamling af viden og best practice på området for at optimere udviklingen af indsatsen? Hvordan kan der samarbejdes med beskæftigelsesregionen på området? 5. Hvordan kan sygedagpengeindsatsen udvikles og målrettes? Der er i det seneste år igangsat mange aktiviteter i de enkelte kommuner for at nedbringe sygefraværet. Og den nye politiske aftale om nedbringelse af sygefraværet nødvendiggør, at der lokalt arbejdes med at implementere yderligere aktiviteter og initiativer. Der foreligger en række resultater fra forskellig forskning og analyser, der viser, at det nytter at arbejde med at udvikle og målrette jobcentrets indsats på forskellige områder. Der kan eksempelvis dokumenteres en sammenhæng mellem tidlig indsats, fastholdelsesindsatsen og tværfagligt samarbejde og de indsatsmæssige resultater. Der kan derfor være en god grund til, at der lokalt tages en debat om, hvor der er behov og mulighed for at udvikle, målrette og dermed styrke den nuværende indsats yderligere og hvordan der sikres en optimal implementering af de nye aktiviteter og initiativer i den politiske aftale om nedbringelse af sygefraværet. 5.1 En tidlig indsats overfor sygemeldte En tidlig indsats kan forebygge sygefravær eller understøtte en hurtigere tilbagevenden til arbejdet, og det indebærer åbenlyse fordele for alle involverede parter, bl.a. de sygemeldte, arbejdsgiverne og kommunerne. 6

8 Med den nye politiske aftale om at nedbringe sygefraværet sættes yderligere fokus på arbejdsgiverens, a-kassernes og jobcentrets rolle i en tidlig indsats overfor sygemeldinger. Det er arbejdsgivernes og a-kassernes ansvar at reagere på en sygemelding eller begyndende tegn på en sygemelding. Jo før arbejdsgiveren og a-kasserne inddrager jobcenteret, jo hurtigere kan jobcenteret indlede en indsats. Når kendskabet til sygemeldingen er opnået, har jobcenteret ansvaret for at understøtte den sygemeldte og arbejdsgiveren så godt som muligt. Hvad siger den nye politiske aftale om tidlig indsats for de sygemeldte: Arbejdsgiverne skal senest efter fire uger afholde en samtale med syge medarbejdere. A-kassen skal senest efter fire uger afholde en samtale med sygemeldte medlemmer. Jobcenteret skal senest efter otte uger vurdere muligheden for delvis raskmelding. Jobcenteret skal senest efter otte uger give aktive tilbud til de sygemeldte for at modtage høj refusion fra staten. Arbejdsgiveren skal oplyse, om sygemeldingen forventes at vare mere end 8 uger. Jobcentret skal fortsat tage kontakt til den sygemeldte senest efter 8 ugers sygdom. Jobcentret kan imidlertid vælge at tage kontakt til sygemeldte på et tidligere tidspunkt, hvis det skønnes hensigtsmæssigt ud fra en vurdering af effekt og ressourceforbrug. Udover tidspunktet for, hvornår den tidlige indsats igangsættes, er det vigtigt at fokusere på indholdet i den tidlige indsats. Jobcentrenes tidlige indsats har et varierende indhold og forskellig intensitet afhængig af den enkelte sygemeldte og afhængig af de ressourcer der er afsat lokalt. I nedenstående boks er formuleret spørgsmål til drøftelser mellem det politiske udvalg, det lokale beskæftigelsesråd og den strategiske ledelse. Eksempler på elementer i en tidlig indsats Fremrykkede opfølgningssamtaler før otte uger Hurtige informationer fra ydelseskontoret Tidlig afklaring af forløb via rundbordssamtaler mellem arbejdsgiver, læge og jobcenter. Inddragelse af læger, sygeplejersker, psykologer m.fl. i den tidlige indsats Udpegning af grupper for en tidligere indsats. Samarbejde mellem stat og kommune om tidlig opfølgning overfor syge dagpengemodtagere. Inddragelse af syge kontanthjælpsmodtagere i opfølgningssamtaler Aktive tilbud på et tidligt tidspunkt f.eks motion, kost, sundhed og vejledning. Hvor offensiv kan og skal man være lokalt i forhold til en tidlig indsats, og hvordan kan der arbejdes med at udvikle og målrette indholdet i den tidlige indsats? Hvor meget skal den tidlige indsats prioriteres? Kan opfølgningen ske tidligere for bestemte grupper? Hvordan kan den tidlige indsats styrkes? Er der behov for at igangsætte særlige forsøgs- og udviklingsaktiviteter på området? 7

9 5.2. En tværfaglig indsats overfor sygemeldte Jobcentrene har aktuelt et stort fokus på at udvikle det tværfaglige element i indsatsen, og herunder koordineringen mellem de mange aktører på banen. Over halvdelen af jobcentrene har igangværende udviklingsaktiviteter på dette felt. Organiseringen og samarbejdet omkring sygedagpengeindsatsen vurderes af mange at have stor betydning for resultatet af indsatsen. Det gælder især i forhold til mere komplekse sygemeldinger, hvor der både er behov for afklaring, behandling og gradvis tilbagevenden til arbejde. Der er tegn på, at et øget samarbejde mellem arbejdsplads, jobcenter, praktiserende læger, speciallæger mv. kan medvirke til at gøre vejen tilbage til arbejdspladsen kortere for mange sygemeldte. Hvilke parter har jobcentrene udviklet samarbejdet med? Oktober (N=67) H vilke parter har jobcenteret udviklet sam arbejdet m ed? Antal jobcentre Pct. Ydelseskontoret Staten i jobcenteret Læ ger A-kasser Kom m unen (som arbejdsgiver) Private arbejdsgivere Andre forvaltninger Psykolog er U ddannelses-/erhvervsvejledere Kilde: Viden om sygefravær, november 2008, udarbejdet af mploy A/S for de fire beskæftigelsesregioner i Danmark. Dette opnås dels ved at gøre ventetiderne kortere og dels ved at indhente synergieffekter i en øget grad af samarbejde. Dette er tankegangen bag en række tiltag med koordineret indsats mellem forskellige aktører som fællesnævner. I nedenstående boks er formuleret spørgsmål til drøftelser mellem det politiske udvalg, det lokale beskæftigelsesråd og den strategiske ledelse. Er der på nuværende tidspunkt den ønskede tværfaglighed i indsatsen, og hvordan kan et tværfagligt samarbejde med relevante aktører styrkes mv.? Hvilke aktører eller kompetencer kan man med fordel tage fat i lokalt? Hvordan og for hvilke grupper kan der med fordel ske en inddragelse af lægefaglig viden i afklaringen af de sygemeldte? Hvordan kan det politiske udvalg og det lokale beskæftigelsesråd medvirke til at skabe rammer for og understøtte en øget dialog om tværfaglig indsats? Kan/skal der iværksættes forsøg eller udviklingsaktiviteter, der målrettet kan afprøve og måle gevinsterne ved tværfagligt samarbejde? 8

10 5.3. En aktiv linie overfor sygemeldte Der er generel enighed om, at det ikke er sundt at være passivt sygemeldt i længere tid, da det øger risikoen for isolation eller for at miste arbejdet. Flere brugerundersøgelser viser da også, at både de sygemeldte og deres arbejdsgivere ønsker, at kontakten til arbejdspladsen bevares under en sygemelding. Heri ligger, at den sygemeldte har glæde af at bevare den sociale kontakt til kollegerne og af at holde sig i gang. Arbejdet har på den måde en terapeutisk effekt, Hvad ved man om aktive sygemeldinger? Der findes ikke systematiske evalueringer af effekten af aktive sygemeldinger Delvis raskmeldte har en større chance for at vende tilbage til jobbet end fuldtidssyge Delvis raskmelding og arbejdspladstilpasning har en positiv effekt for sygemeldte med fysiske diagnoser Delvis raskmelding er ikke nødvendigvis et velegnet redskab for personer med psykiske lidelser. En delvis raskmelding kan forværre sygdommen. Kilde: Viden om sygefravær, november 2008, udarbejdet af mploy A/S for de fire beskæftigelsesregioner i Danmark. hvilket støttes i faglitteraturen. For sygemeldte, der ikke er egnede eller parate til en delvis raskmelding på jobbet kan vejen lettes af et aktivt tilbud. Mange jobcentre har allerede taget initiativ til at indføre aktive forløb af forskellige karakter i sygedagpengeindsatsen. I den nye politiske aftale om at nedbringe sygefraværet bliver der sat massiv fokus på brugen af delvis raskmelding og aktive tilbud i sygedagpengeindsatsen. I nedenstående boks er formuleret spørgsmål til drøftelser mellem det politiske udvalg, det lokale beskæftigelsesråd og den strategiske ledelse. Hvad siger den nye politiske aftale om aktiv line for de sygemeldte: Jobcentrene vurderer muligheden for delvis raskmelding efter 8 ugers sygdom Der kan gives aktive tilbud til alle sygemeldte Refusionen lægges om, så jobcentret får 65 pct. refusion til sygemeldte i delvis raskmelding eller aktive tilbud og 35 pct. ved passivitet Jobcentrene får større mulighed for at benytte andre aktører i indsatsen myndighedsopgaven kan placeres hos anden aktør Der igangsættes forsøg med forebyggende og afklarende tilbud Hvor langt er jobcenteret nået ift. at implementere en aktiv linie for sygemeldte? Hvordan sikres at flest mulige bliver delvis raskmeldt?, Er der grupper, hvor der ikke i første omgang skal arbejdes på at sikre en delvis rask melding? Hvilke aktive tilbud skal der være til de sygemeldte der ikke kan delvis raskmeldes?, Hvor mange tilbud og hvilket indhold skal der være i tilbuddene? Findes der allerede de rette tilbud i dag? Hvilke leverandører kan være relevante i forhold til at levere de nødvendige tilbud?, Hvilke krav skal stilles til leverandørerne? 5.4 Fastholdelse af sygemeldte på arbejdspladsen Analyser viser, at der er gevinster ved at arbejde med arbejdsfastholdelse i virksomhederne og i sygedagpengeindsatsen. Sygemeldte får lettet deres tilbagevenden til arbejde ved tiltag med fokus på arbejdspladsindretninger og skånehensyn, f.eks. lettere arbejdsbyrde, mindre timetal og modificering af udstyr. Herudover kan brugen af mentorer og et samarbejde med praktiserende læger øge fastholdelsesgraden for de sygemeldte. 9

11 Mange jobcentre har igangsat udviklingsaktiviteter rettet mod fastholdelse, forebyggelse og udplacering af sygemeldte. En aktuel undersøgelse viser, at over 40 pct. af jobcentrene på landsplan arbejder med disse elementer i indsatsen. Der er særlig fokus på brugen af delvis raskmelding, arbejdsprøvning, virksomhedsrevalidering mv. Der er typisk op imod 40 pct. af de nyraskmeldte, der opnår en ny sygemelding over 4 ugers varighed inden for 13 uger. Det kan derfor overvejes om der skal gøres mere for at fastholde nyraskmeldte i arbejdet. Hvilke udviklingsaktiviteter prioriteres af jobcentrene i sygedagpengeindsatsen? Oktober (N=63) Hvilke indsatser prioriteres mhp. forebyggelse, fastholdelse og udplacering? Antal jobcentre Pct. Delvise raskmeldinger Arbejdsprøvning Virksomhedsrevalidering Trepartsdrøftelser m. arbejdsgiver/a-kasse Omplacering Rådgivning om arbejdspladsindretning Forebyggende indsats ift. virksomheder Jobrettet indsats (ledige) Partnerskabsaftaler - private virksomheder Bevilling af hjælpemidler 9 15 Partnerskabsaftaler - offentlige virksomheder 5 8 Opfølgning på ny-raskmeldte 3 5 Kilde: Viden om sygefravær, november 2008, udarbejdet af mploy A/S for de fire beskæftigelsesregioner i Danmark. En vellykket indsats for arbejdsfastholdelse stiller både krav til de private og offentlige arbejdspladser og til jobcentrets indsats. Arbejdspladsfastholdelse kan kun lykkes, hvis arbejdspladserne er åbne for at indgå i og etablere ordninger der muliggør, at den sygemeldte hurtigt kan vende tilbage på arbejdspladsen enten delvis eller på fuld tid. Samtidig kræver en vellykket indsats for fastholdelse, at jobcentrene i opfølgningsindsatsen har massiv fokus på at sikre fastholdelse for den enkelte sygemeldte. Den nye politiske aftale om at nedbringe sygefraværet indeholder således både aktiviteter og initiativer, der er rettet mod virksomhedernes og jobcentrenes indsats for at øge arbejdsfastholdelse og herunder delvis raskmelding (jf. også ovenstående afsnit om aktiv linie for sygemeldte). Hvad siger den nye politiske aftale om fastholdelse: Jobcentrene har i hele sygeforløbet fokus på arbejdsfastholdelse Jobcentrene vurderer allerede muligheden for delvis raskmelding efter 8 ugers sygdom og derefter i hele opfølgningsindsatsen Arbejdsgiverne holder inden 4 ugers sygemelding samtale med den sygemeldte for at vurdere mulighederne for tilbagevenden Arbejdstilsynet sætter fokus på at vejlede virksomheder om fastholdelse Der udarbejdes en guide til virksomhederne om håndtering af sygefravær og fastholdelse Der tilbydes kurser til ledere. I nedenstående boks er formuleret spørgsmål til drøftelser mellem det politiske udvalg, det lokale beskæftigelsesråd og den strategiske ledelse. Er der lokalt en velfungerende fastholdelsesindsats, og hvordan kan der arbejdes med fastholdelsesindsatsen? Hvilke aktiviteter og initiativer indgår i jobcentrets nuværende fastholdelsesindsats? Hvordan kan private og offentlige arbejdspladser motiveres til at etablere flere delvise raskmeldinger for deres sygemeldte medarbejdere? Hvordan kan private og offentlige arbejdspladser motiveres til at arbejde mere med arbejdspladsfastholdelse? Er der brug for at udvikle og målrette den lokale fastholdelsesindsats yderligere? Er der brug for særlige fastholdelsesinitiativer rettet mod ny-raskmeldte? 10

12 11

13 12

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Borgere i HTK på offentlig forsørgelse Offentlig forsørgelse i alt ca. 5000 Førtidspension 2000 Sygedagpenge

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF Sygefraværet skal ned - Jette Høy/FTF - juni 2008 Sygefraværet skal ned Konference MED/SU-hovedudvalg Konsulent Jette Høy FTF Fakta om sygefravær Specielt det langvarige sygefravær er stigende Sygefraværet

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer:

Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer: Notat: Udvikling af og nye aktiviteter på sygedagpengeområdet Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer: Afslutning af Falck samarbejdet

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

REGIONAL HANDLINGSPLAN SYGEFRAVÆR

REGIONAL HANDLINGSPLAN SYGEFRAVÆR REGIONAL HANDLINGSPLAN SYGEFRAVÆR DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD I SYDDANMARK Indledning I løbet af 2008 er fokus blevet skærpet på det stigende sygefravær i Danmark. Antallet af personer, der modtager

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Beskæftigelsesrådets konference Januar 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Indhold i oplægget Kort om den nye reform om førtidspension

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Netværksmøde for ledere af sygedagpengeområdet den 20. maj 2015

Netværksmøde for ledere af sygedagpengeområdet den 20. maj 2015 Netværksmøde for ledere af sygedagpengeområdet den 20. maj 2015 10.00-10.30 Velkomst v. AMK Øst Program 10.30-11.40 Teamleder sparring - Forlængelsesreglerne / Jobafklaringsforløb/ressourceforløb - Fastholde

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Indsatsen for fastholdelse styrkes Trepartsaftalen udmøntet i lovforslag

Indsatsen for fastholdelse styrkes Trepartsaftalen udmøntet i lovforslag Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Trepartsaftalen nye regler på sygefraværsområdet v/ kontorchef Marianne Sumborg Indsatsen for fastholdelse styrkes Trepartsaftalen udmøntet i lovforslag 1 De

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked Besparelseskatalog for budget 2011-2014: Arbejdsmarked Prioritet 1 Område Kode Forslag 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarked 70-5 Arbejdsmarked 70-2 Arbejdsmarked 70-3 Integration - sprogundervisning 50.000

Læs mere

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Investeringsforslag, Jobcenter Varde Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Bliver man rask eller syg af at skulle til samtaler og aktiveres? Lars Kofoed Social- og sundhedspolitisk konsulent Kræftens Bekæmpelse 2009

Bliver man rask eller syg af at skulle til samtaler og aktiveres? Lars Kofoed Social- og sundhedspolitisk konsulent Kræftens Bekæmpelse 2009 Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 L 165 Bilag 6 Offentligt Bliver man rask eller syg af at skulle til samtaler og aktiveres? Lars Kofoed Social- og sundhedspolitisk konsulent Kræftens Bekæmpelse 2009 Bliver

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012

Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012 Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012 1. Sygemeldte borgere: 1.1. Rehabilitering Nyere undersøgelser viser, at forskellige former for tidlige samt tværfaglige rehabiliteringsindsatser øger sygemeldtes

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Opdateret 3. juli 2009

Opdateret 3. juli 2009 Opdateret 3. juli 2009 Jobcenter: Ikast Brande Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Bettina Fonnesbæk, befon@ikast-brande.dk 99 60 39 01 1. Overordnet prioritering Sæt x På hvilke områder igangsat udvikling:

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere