Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement"

Transkript

1

2 Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

3 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning Præsentation af virksomheden Ledelsesberetning Kerneopgaver og ressourcer Målrapportering Forventninger til det kommende år 8 3. Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag Noter til resultatopgørelse og balance 15 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement 3

4

5 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden Miljø- og Fødevareministeriet er oprettet den 28. juni 2015, og har hjemsted på adressen Slotsholmsgade 12, 1216 København K. Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 er det besluttet, at Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sammenlægges til Miljø- og Fødevareministeriet, dog således at ressortansvaret for en række opgaveporteføljer fra Miljøministeriet er overgået til hhv. Erhvervs- og Vækstministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Regnskabsmæssigt er departementernes regnskaber færdiggjort hver for sig i 2015, og der udarbejdes derfor en separat årsrapport for hvert af de to tidligere departementer. Departementet har et fælles regnskab fra 1. januar Ministeriets mission og vision, herunder strategiske pejlemærker vil blive reformuleret i det videre arbejde efter sammenlægningen af de to ministerier. Departementet udgør det politiske niveau i organisationen. Departementets hovedopgaver er at fungere som ministerens politiske og administrative sekretariat og varetage den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på miljø-, natur- fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet samt vedr. kystbeskyttelse og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ i politisk betonede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område. Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripolitisk samt miljø-, natur- og fødevarepolitisk betydning, herunder koordination i forhold til EU og en række internationale organisationer i relation til ministerområdet. Departementet varetager funktionen som ansvarlig myndighed og de opgaver, der er i relation til at NaturErhvervstyrelsen er udpeget som eneste betalingsorgan i Danmark for EUstøtteordningerne. Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet, så koncernens økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik. Fødevareministeriets departement har i 2015 løst følgende hovedopgaver, jf. Finansloven for 2015: Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration Politikformulering Koncernstyring Borgerservice Attacheer Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement 5

6 2.2 Ledelsesberetning Fødevareministeriets departement (1. halvår) og Miljø- og Fødevareministeriets departement (2. halvår) har opnået følgende større faglige resultater: Fødevareforlig Den tidligere regering indgik i april en bred politisk aftale om et 4-årigt fødevareforlig med Enhedslisten, SF, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti. I alt afsættes der 354 mio. kr. til bedre kontrol og fødevaresikkerhed. Politisk aftale om Fødevare- og landbrugspakken - Regeringen indgik i december en politisk aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Konservative om fremtidens fødevareproduktion, som betyder, at landbruget får en ny målrettet miljøregulering, der skaber fremgang for både landbruget og miljøet. Regeloprydning i miljø- og fødevarelovgivningen love og bekendtgørelser er blevet til 1520 ved at sammenskrive love og ændringslove samt bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser og ved at fjerne forældede bekendtgørelser. Reglernes indhold er det samme som før. Miljø- og Fødevareministeriet har ligeledes været repræsenteret på større delegationsrejser til FN-topmøde i New York(september), eksportfremstød i Sydafrika(oktober), Kina og Vietnam(november) bl.a. med det formål at fremme dansk eksport. Departementet har herudover arbejdet med udflytningen af over 650 statslige arbejdspladser til provinsen og med fusionen af de to departementer, herunder organisering og fælles økonomi, synergieffekter og harmonisering af arbejdsgange og retningslinier. Årets resultat for departementet er et merforbrug på 9,5 mio. kr. jf. tabel 1. Merforbruget i 2015 kan henføres til forbrug af opsparing, som var budgetteret på Finansloven for Der var på finansloven forudsat anvendt 15,0 mio. kr. af opsparingen. Årets resultat vurderes som tilfredsstillende, set i lyset af at det har været et år, der har været præget af valg til folketinget og deraf følgende sammenlægning af Miljøministeriet og Fødevareministeriet, hvilket har medført en udskydelse af projekter til 2016, og der af følgende mindre merforbrug end forventet. Tabel 1 Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal(mio.kr.) Hovedtal Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -121,7-118,2-114,8 Ordinære driftsomkostninger 115,4 110,1 119,7 Resultat af ordinære drift -6,3-8,1 4,9 Resultat før finansielle poster -1,6-4,0 9,4 Årets resultat -1,7-3,8 9,5 Balance Anlægsaktiver i alt 5,1 5,6 1,7 Omsætningsaktiver -99,2-90,9-91,0 Egenkapital -66,1-69,9-60,4 Langfristet gæld -1,6-1,7-1,8 Kortfristet gæld -30,2-21,7-28,9 6 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

7 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 10 % 21 % 21 % Bevillingsandel 100,0 100,0 100,0 Personaleoplysninger Antal årsværk 131,3 134,4 128,7 Årsværkspris 0,61 0,59 0,69 I tillæg til ovenstående tabel bemærkes det at der i 2015 har været et forbrug af reserveret bevilling på 0,3 mio. kr. til formålet, hvilket betyder at departementets saldo for reserveret bevilling ultimo 2015 er 0. Årsrapporten for 2015 for Fødevareministeriets departement omfatter følgende hovedkonti på finansloven: Departementet (driftsbevilling) Bidrag til FAO (lovbunden) Reserver og budgetregulering Tabel 2 Virksomhedens hovedkonti(mio.kr.) Bevilling Regnskab Drift Departementet (driftsbevilling) Udgifter 114,5 124,2 Indtægter 129,5 124,3 Administrerede ordninger Bidrag til FAO (lovbunden) Udgifter 19,4 20,9 Indtægter 0,0 0,0 Departements drift vedrører udgifter til løn og øvrig drift, jf. departementets driftsbevilling på Finansloven for Departementets administrerede ordninger vedrører bidrag til FAO, som er FN-systemets fødevare- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeri og skovbrug. 2.3 Kerneopgaver og ressourcer Departementet er opdelt på fem hovedopgaver: Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, politikformulering, koncernstyring, borgerservice og attachéer. Tabel 3 viser bevilling og omkostninger fordelt på de fem hovedopgaver i Opgørelsen er sket på baggrund af den regnskabsmæssige registrering og en fordeling af udgifterne på hovedformålene vha. en fordelingsnøgle. Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement 7

8 Tabel 3 Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver(mio.kr.) Opgave Bevilling(FL+TB) Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 37,7 0,0 50,2-12,5 Polit kformulering 36,9 0,0 35,4 1,5 Koncernstyring 22,0 0,0 21,1 0,9 Borgerservice 11,0 0,0 10,5 0,5 Attacheer 7,2 0,0 7,1 0,1 I alt 114,8 0,0 124,3-9,5 Der henvises til afsnit 2.2 for en beskrivelse af resultatet. 2.4 Målrapportering Departementet har ingen mål aftalt med en ekstern part, og der udarbejdes derfor ingen målrapportering, hvilket betyder at årsrapportens tabel 4 udgår. 2.5 Forventninger til det kommende år Nedenfor fremgår forventningerne til det sammenlagte Miljø- og Fødevareministeriets departements økonomi for Tabel 5 Forventninger til det kommende år(mio.kr.) Regnskab 2015(FVM) Grundbudget 2016(MFVM) Bevilling og øvrige Indtægter -114,8-214,7 Udgifter 124,3 214,7 Resultat 9,5 0,0 Departementet har i 2016 en løn- og driftsramme på 214,3 mio.kr. Bevillingen er som følge af sammenlægningen reduceret med 8 mio. kr. i I 2016 skal de indgåede politiske forlig udmøntes og den konkrete udflytning af de statslige arbejdspladser iværksættes/gennemføres. Herudover skal der bl.a. forhandles en naturpakke. 8 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

9 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er udarbejdet efter de regnskabsprincipper for omkostningsbaseret regnskab og bevillinger, der anvendes i staten, og tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning ( Datakilden for departementets regnskab er Navision. Resultatdisponering og egenkapitalforklaring er opstillet på baggrund af data Statens Budgetsystem. Der er ikke konstateret differencer mellem Navision, Statens Budgetsystem (SB) og SKS om årets regnskabsmæssige resultater, hvorved der er overensstemmelse med bevillingsafregningen i statsregnskabet. Departementets regnskab består af to bogføringskredse: (selvstændig likviditet, driftsregnskabet) og (uden for selvstændig likviditet, bidraget til FAO, lovbunden ordning). 3.2 Resultatopgørelse mv. Tabel 6 viser departementets resultatopgørelse. Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement 9

10 Tabel 6 Resultatopgørelse(mio.kr.) Note Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -117,7-114,5-214,3 Reserveret af indeværende års bevilling 0,0-0,3 0,0 Anvendt af tidligere års bevillinger -0,5 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt -118,2-114,8-214,3 Salg af varer og tjenesteydelser 0,0 0,0 0,0 Tilskud til egen drift 0,0 0,0-0,4 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt -118,2-114,8-214,7 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 7,8 7,1 13,5 Forbrugsomkostninger i alt 7,8 7,1 13,5 Personaleomkostninger Lønninger 68,2 72,5 120,0 Pension 10,5 10,4 17,9 Lønrefusion -2,6-2,4-3,0 Andre personaleomkostninger 4,1 0,4 0,0 Personaleomkostninger i alt 80,2 80,9 134,9 Af- og nedskrivninger 21,8 0,4 0,6 Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 31,2 58,4 Ordinære driftsomkostninger i alt 110,1 119,7 207,4 Resultat af ordinær drift -8,1 4,9-7,3 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -0,3 0,0 0,0 Andre driftsomkostninger 4,4 4,5 7,3 Resultat før finansielle poster -4,0 9,4 0,0 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 0,1 0,1 0,0 Resultat før ekstraordinære -3,8 9,5 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -3,8 9,5 0,0 10 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

11 Resultatopgørelsen viser at årets resultat for departementet er et merforbrug på 9,5 mio. kr., som trækkes fra egenkapitalen, jf. tabel 6. Underskuddet i 2015 kan henføres til forbrug af opsparing, som var budgetteret på Finansloven for Der var på finansloven forudsat anvendt 15,0 mio. kr. af opsparingen. Jf. nedenstående tabel 7 er hele departementets resultat for 2015 disponeret til overført overskud. Tabel 7 Resultatdisponering(mio.kr) Disponeret til bortfald 0,0 Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 Disponeret til overført overskud 9,5 Kilde: SB Jf. ovenstående har hele merforbruget på 9,5 mio. kr. været budgetteret på Finansloven og trækkes derfor af departementets overførte overskud. 3.3 Balancen Departementets balance pr fremgår af nedennævnte tabel 8. Tabel 8 Balancen(mio.kr.) Note Aktiver Note Passiver Anlægsaktiver 1 Immaterielle anlægsaktiver Egenkapital Reguleret egenkapital(startkapital) -3,47-3,47 Færdiggjorte udv k- lingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter m.v. Udviklingsprojekter under opførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt 2 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 0,00 1,23 Opskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserveret egenkapital 0,00 0,00 1,64 0,10 Bortfald 0,00 0,00 1,64 1,33 Udbytte til staten 0,00 0,00 Overført overskud -66,41-56,95 0,00 0,00 Egenkapital i alt -69,88-60,42 Infrastruktur 0,00 0,00 3 Hensatte forpligtelser -3,16-5,10 Transportmateriel 0,45 0,34 Produktionsanlæg og maskiner 0,00 0,00 Langfristede gældsposter Inventar og IT-udstyr 0,00 0,00 FF4 Langfristet gæld -1,72-1,77 Igangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver 0,00 0,00 0,45 0,34 Donationer 0,00 0,00 Prioritets gæld 0,00 0,00 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement 11

12 Statsforskrivning 3,47 3,47 Anden langfristet gæld 0,00 0,00 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,00 0,00 Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt 5,56 5,14 Omsætningsaktiver 3,47 3,47 Langfristet gæld i alt -1,72-1,77 Tilgodehavender 3,34 1,98 Leverandører af varer og Varebeholdninger 0,00 0,00 Kortfristede gældsposter Periodeafgrænsningsposter tjenesteydelser -8,05-15,64 0,00 0,03 Anden kortfristet gæld -1,17-3,03 Værdipapirer 0,00 0,00 Skyldige feriepenge -10,83-9,43 Likvide beholdninger Reserveret bevilling -0,86 0,00 FF5 Uforrentet konto 27,84 21,57 Igangværende arbejder for fremmed regning FF7 Finansieringskonto 59,77 67,46 Periodeafgrænsningsposter Andre l kvider 0,00 0,00 Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt -0,83-0,76 0,00 0,00 87,61 89,03 Kortfristet gæld i alt -21,74-28,86 90,94 91,01 Gæld i alt -23,46-30,63 Aktiver i alt 96,51 96,15 Passiver i alt -96,51-96,15 Vedrørende balancen bemærkes det at departementets feriepengeforpligtelse er faldet 1,4 mio. kr. fra ultimo 2014 til ultimo Faldet skyldes, at ny ansættelser i Miljø- og Fødevareministeriet er foretaget under det tidligere Miljøministeries bogføringskreds, da det er denne der kører videre som ny bogføringskreds for Miljø- og Fødevareministeriets departement. Dermed er antallet af medarbejdere under Fødevareministeriet faldet, da medarbejdere der er stoppet ikke er blevet erstattet af nye. 3.4 Egenkapitalforklaring Det videreførte overskud ultimo 2015 udgør 56,9 mio. kr. ekskl. startkapitalen, jf. tabel 9. Heraf udgør lønsum 36,1 mio. kr., jf. afsnit 3.6., og øvrig drift 20,8 mio. kr. Egenkapitalen reduceres således med 9,5 mio. kr. fra 2014 til udgangen af Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

13 Tabel 9 Egenkapitalforklaring(mio.kr.) Egenkapital primo R-året Reguleret egenkapital primo 3,5 3,5 + Ændring i reguleret egenkapital 0,0 0,0 Reguleret egenkapital ultimo 3,5 3,5 Opskrivninger primo 0,0 0,0 + Ændring i opskrivninger 0,0 0,0 Opskrivninger 0,0 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 + Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 Overført overskud primo 62,6 66,4 + Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 + Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 + Overført fra årets resultat 3,8-9,5 - Bortfald 0,0 0,0 - Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo 66,4 56,9 Egenkapital ultimo ,9 60,4 Kilde: SB 3.5 Likviditet og låneramme Af tabel 10 fremgår departementets udnyttelse af lånerammen. Tabel 10 Udnyttelse af låneramme(mio.kr.) 2015 Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 1,7 Låneramme 8,1 Udnyttelsesgrad i pct. 20,6 Departementet har således holdt sig inden for lånerammen ultimo 2015 med en udnyttelsesgrad på 20,6 pct. 3.6 Opfølgning på lønsumsloft I tabel 11 vises departementets opgørelse af udnyttelsen af lønsumsloftet. Lønforbruget i 2015 omfatter summen af regnskabstallene for underkonto 10. Alm. virksomhed, 20. Attacheer og 50. Fødevareministeriets Klagecenter (FKC). Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement 13

14 Tabel 11 Opfølgning på lønsumsloft(mio.kr.) Hovedkonto Lønsumsloft FL 85,1 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 80,3 Lønforbrug under lønsumsloft 79,5 Difference (mindreforbrug) 0,8 Akk. Opsparing ult. Forrige år 35,3 Akk. Opsparing ult. Indeværende år 36,1 Af tabellen fremgår det, at der i 2015 var et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. lønsum. Dette mindreforbrug videreføres således, at den akkumulerede lønsumsopsparing ultimo 2015 udgør 36,1 mio. kr. Mindreforbruget i 2015 skal som tidligere nævnt bl.a. ses i sammenhæng med beregning af feriepengeforpligtelsen. 3.7 Bevillingsregnskabet Tabel 12 viser bevillingsregnskabet for 2015 vedrørende Departementet. Tabel 12 Bevillingsregnskab(mio.kr.) Hovekonto Navn Bevillingstype Bevilling+TB Regnskab Departementet Driftsbevilling Udgifter 114,8 124,3 Indtægter 0,0 0, Bidrag til FAO Lovbunden bevilling Udgifter 19,4 20,9 Indtægter 0,0 0,0 Merforbruget i 2015 på kan henføres til forbrug af opsparing, som var budgetteret på Finansloven for Underskuddet i 2015 på kan henføres til kursdifference ifm. betaling af bidrag til FAO idet kontingentet afregnes i $ og Euro 14 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

15 4. Bilag 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance Specifikation af balancen, tabel 8, note 1 og 2 vedr. hhv. departementets immaterielle og materielle anlægsaktiver og hensættelser. Tabel 13 Note 1. Immaterielle anlægsaktiver(mio.kr.) Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. I alt Kostpris 49,6 4,9 56,1 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 Tilgang 1,5 0,0 1,5 Afgang 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr ,1 4,9 57,6 Akkumulerede afskrivninger -49,5-4,9-54,4 Akkumulerede nedskrivninger -0,4 0,0-0,4 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,9-4,9-54,8 Regnskabsmæssig værdi pr ,2 0,0 1,2 Årets afskrivninger -0,3 0,0-0,3 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger -0,3 0,0-0,3 Udviklingsprojekter under udførelse Primo saldo pr. 1, januar ,6 Tilgang 0,0 Nedskrivninger 0,0 Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter -1,5 Kostpris pr ,1 Departementets immaterielle anlægsaktiver består af CMS-portal(1,5 mio. kr.) til Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement 15

16 I alt Inventar og ITudstyr Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Infrastruktur Grunde, arealer og bygninger Tabel 14 Note 2. Materielle anlægsaktiver(mio.kr.) Kostpris 0,0 0,0 3,5 0,6 4,0 8,0 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr ,0 0,0 3,5 0,6 4,0 8,0 Akkumulerede afskrivninger 0,0 0,0-3,5-0,2-4,0-7,6 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,0 0,0-3,5-0,2-4,0-7,6 Regnskabsmæssig værdi pr ,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0-0,1 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0-0,1 Igangværende arbejder for egen regning Primo saldo pr. 1, januar ,0 Tilgang 0,0 Nedskrivninger 0,0 Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 Kostpris pr ,0 Fødevareministeriets departements materielle anlæg består af den ene af ministeriets to ministerbiler, der blev indkøbt i Note 3 - Hensættelser Departementets hensættelser beløber sig ultimo 2015 til 5,1 mio. kr., der primært kan henføres til hændelser som følge af sammenlægningen af Miljø- og Fødevareministeriet. 16 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

17

18

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2015 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2015 Marts 2016 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Finansielt regnskab for. Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement. Marts 2017

Finansielt regnskab for. Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement. Marts 2017 Finansielt regnskab 2016 for Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement Marts 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2017 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport. Marts Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K. CVR nr

Årsrapport. Marts Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K. CVR nr Årsrapport Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K CVR nr. 10 10 83 30 Marts 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden 6 2.2

Læs mere

Ankestyrelsen Årsrapport 2016

Ankestyrelsen Årsrapport 2016 Ankestyrelsen Årsrapport 2016 Ankestyrelsen er en del af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Ankestyrelsen... 3 2.1.1.

Læs mere

Årsrapport. Marts Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K. CVR nr

Årsrapport. Marts Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K. CVR nr Årsrapport Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K CVR nr. 10 10 83 30 Marts 2017 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden 6

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2013 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2013 Marts 2014 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K.

Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K. Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K. Indhold: 1.0.0 Påtegning... 3 2.0.0 Beretning... 4 2.1.0 Præsentation af CPR-administrationen... 4 2.1.1 Formål og mission... 4 2.1.2

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 214 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 2. Beretning 2.1 Præsentation 3 2.2 Virksomhedens samlede aktivitet

Læs mere

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 DK 1220 København K CVR 20-45-30-44 www.uvm.dk Indholdsfortegnelse 1 Påtegning af det samlede

Læs mere

Justitsministeriets departement. Finansielt regnskab 2013

Justitsministeriets departement. Finansielt regnskab 2013 Justitsministeriets departement Finansielt regnskab 2013 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk 1. Påtegning af det samlede regnskab

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet

Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet Marts 2016 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2015 for... 1 Kirkeministeriet... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 1.1 Fremlæggelse...

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 26 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse Påtegning 2

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse Påtegning 2 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 213 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 2. Beretning 2.1 Præsentation 3 2.2 Virksomhedens samlede aktivitet

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2015 Forsvarsministeriets Interne Revision København Marts 2016

Årsrapport 2015 Forsvarsministeriets Interne Revision København Marts 2016 H Årsrapport 2015 Forsvarsministeriets Interne Revision København Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 LEDELSESBERETNING 2

Læs mere