Taxametersystemet helt enkelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taxametersystemet helt enkelt"

Transkript

1 Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres aktiviteter for størstedelen finasieres via et taxametersystem. Skolerne overgår derfor til traditionel økonomistyring med tilpasning af kapacitet til aktivitet. I perioder oplever skolerne, at Ministeriet samler meget af finansieringen i en form for puljeøkonomi, som vanskeliggør en langsigtet økonomisk planlægning på skolerne. De almene gymnasier, VUC erne og SOSU-skolerne overgår til selveje og taxameterstyring den 1. januar Taxametersystemet er således den bærende bevillingsmodel på alle ungdomsuddannelser. Det er dog nødvendig at supplere taxameterstyringen med en række andre styringsredskaber i form af f.eks. grundtilskud og forsøgs- og udviklingsmidler, for at sikre den samlede økonomiske styring indeholde tilstrækkelig fleksibilitet til at kunne imødekomme forskellige politiske, administrative og institutionelle behov. Den statslige økonomiske styring skal således både opfylde kravet om effektiv fordeling af midlerne og samtidig understøtte de uddannelsespolitiske målsætninger om bl.a. geografisk tilgængelighed til uddannelse og udvikling af særlige indsatsområder, hvilket forudsætter flere styringsredskaber Takster fastsættes på finansloven Alle bevillinger og takster fremgår af finansloven. Forslag til finanslov (FFL) fremsættes almindeligvis ultimo august året forud. Normalt vedtages finansloven (FL) i december på baggrund af ændringsforslag til finanslov (ÆFL) i fremsat i november Undervisningsministeriets budget ligger i 20. Underkonti i 20, indeholder både aktivitet i antal årselever og udgifter/indtægter i kr. Taxameterstyringen indebærer grundlæggende, at der inden for statens samlede økonomiske ramme til uddannelsesformål, der er bestemt af en række overordnede udgiftsdisponeringer, fordeles aktivitetsafhængige bevillinger til de enkelte uddannelser ud fra: Objektive mål for aktiviteten Politisk fastsatte takster pr. aktivitetsenhed

2 Bevillinger ydes som bloktilskud Bevillinger ydes som bloktilskud, som institutionerne frit kan disponere over inden for rammerne af gældende bevillingsforudsætninger og dispositionsregler og i overensstemmelse med de formål, som er fastsat for de enkelte uddannelser og institutioner. Budgetlov og udgiftsloft Koblingen mellem aktiviteter og politisk fastsatte takster indebærer således helt centralt, at institutionerne har sikkerhed for, at stigende aktivitet inden for bestående uddannelser vil blive takstfinansieret. Som følge af budgetlov og udgiftslofter har Undervisningsministeren i 2013 fået hjemmel til at nedsætte taxametrene som følge af merudgifter i finansåret. Dette kan blive aktuelt, hvis aktiviteten på Undervisningsministeriets område samlet set stiger mere end de aktivitetsforudsætninger (antal årselever), der er lagt i finansloven. Hjemlen omfatter også mulighed for at reducere taksterne, hvis en generel dispositionsbegrænsning skulle blive aktuel. Ministeriet har dermed sikkerhed for, at deres budget overholdes, mens en uforudset aktivitetsstigning i et sted i ministeriet område, kan få negativ økonomisk indflydelse på skolernes økonomi. Taxametertyper De aktivitetsbestemte taxametrene kan opdeles på 3 hovedtyper: Undervisningstaxameter: Undervisningens gennemførelse, dvs. lærerløn, anden løn til gennemførelse af undervisning (f.eks. pædagogisk ledelse, pædagogiske IT-medarbejdere og værkstedsassistenter), undervisnings udstyr, lærebøger, materialer, eksamen, ekskursioner) Udbetalingen af undervisnings- og færdiggørelsestaxametre sker tidstro, det vil sige efter faktisk antal årselever i regnskabsåret Fællestaxameter (eller driftstaxameter): Administration og bygningsdrift, dvs. løn til institutionsledelse (skolelederen og ½ souschef), kontorhold, pedeller/rengøring, revision, el, vand og varme Udbetalingen af udbetaling af fællestaxametret sker forskudt efter grundlagsårselever 1. 1 Antal grundlagsårselever beregnes i 2014 således: antal årselever i 4. kvartal antal årselever i 1., 2. og 3. kvartal 2013 (det er de seneste 4. kvartaler, UVM kender, når tilskuddene skal udbetales, første gang i januar 2014)

3 Bygningstaxameter: Kapitaludgifter, dvs. husleje, prioritetsrenter/bidrag, ejendomsskat, afskrivning på bygninger, ind- og udvendig vedligeholdelse. På erhvervsskolerne er der regionaliseringsfaktorer (0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1). Gennemsnitlig regionaliseringsfaktor er 0,92. Der er ingen regionaliseringsfaktorer på GYM/VUC/SOSU pga. overdragelse af bygninger efter betalingsevnemodellen. Hver uddannelse er normeret til et antal m 2. Eks. på m 2 -normer: HHX 10, STX 14, HTX og SOSU 15, merkantil-eud 12, teknisk - EUD Udbetalingen af udbetaling af bygningstaxametret sker forskudt efter grundlagsårselever 2. Incitamentstaxametre Ud over de 3 hovedtyper er der er gradvist indført incitamentstaxametre fra 1999 ved at reducere de øvrige taxametre. Færdiggørelsestaxameter: Belønning for bestået eksamen eller forløb. Taksten varierer i forhold til den konkrete uddannelse Praktikpladstaxameter: Præmie til skolen for indgåelse af praktikpladsaftaler. Der tale om 2 niveauer; en takst for antal aftaler indgået inden for måltallet, og en takst for aftaler udover måltallet. Pædagogikumtaxameter: På de gymnasiale uddannelser er der indført et pædagogikumtaxameter A-fagstaxametre: På det almen gymnasiale område har man et såkaldt A- fagstaxameter på fagene fysik, kemi, biologi, bioteknologi og musik. Det betyder, at for en elev, som har bestået et af de nævnte fag på A-niveau, modtager skolen et særligt taxameter. 2 Antal grundlagsårselever beregnes i 2014 således: antal årselever i 4. kvartal antal årselever i 1., 2. og 3. kvartal 2013 (det er de seneste 4. kvartaler, UVM kender, når tilskuddene skal udbetales, første gang i januar 2014)

4 Dette gælder ikke for elever, som består tilsvarende fag på en erhvervsgymnasial uddannelse Øvrige taxametre Udover de aktivitetsbestemte taxametre udbetales der også en række aktivitetsuafhængige tilskud. Der er forskellige ordninger i forhold til skoleformerne Generelt kan disse tilskud maximalt udgøre kr. pr. årselev Grundtilskud: Udkantstilskud: Erhvervsskoler inkl. SOSU:1,8 mio. kr. pr. skole, kostafdelinger EUD: Udløser ekstra 0,45 mio. kr. GYM: 2,75 mio., 0,25 mio. ekstra hvis også HF Erhvervsskoler: 0,2 mio. pr. udbud, i alt 19 mio. Almene gymnasier: op til 2,4 mio. pr. skole (antal årselever < 400 x kr.), i alt 42 mio. kr. Der er således forskellig definition på udkant i forhold til om der er tale om en institution som udbyder erhvervsrettede uddannelser eller en institution som udbyder gymnasiale uddannelser. Lokal-, by- og kombinationsskoletillæg: Opstår ved fusioner, oftest 2 mio. kr. pr. nedlagt skole Tælleprincipper og udbetaling Tilskud udbetales som antal årselever x takster Antallet af årselever femkommer ved at tælle antal elever på de fastsatte tælledatoer og gange tallet med varigheden, hvor 1 årselev = 1 elev i 40 uger Der er som hovedregel 2 tælleprincipper: Forløb som er kortere end 26 uger (periodeprincip): Der tælles én gang, f.eks. hver 20. dag eller sidste dag). Forløb som er længere end 26 uger (semesterprincip): Der tælles 2 gange, på 20. og 120. undervisningsdag Skolernes muligheder for øvrige indtægter AMU-påbegyndelsestaxameter Deltagerbetaling Diverse puljer (globalisering, trepart, ungepakke osv.) god idé at studere finansloven og ikke mindst dens bemærkninger (fx frafaldsbekæmpelse)

5 Forsøgs-og udviklingsmidler Overenskomstmæssige aftaler EU-ordninger Selvforsikringsskader > 1% af statstilskud i regnskabsåret Renteindtægter Udlejning af lokaler Indtægtsdækket virksomhed (IV/IDV) De vigtigste økonomiske følsomheder Holdstørrelserne Frafald Antal studieretninger, valgfag mv. Lærersammensætning (gamle/unge, pædagogikum, barsel) Merarbejde Langtidssygdom Kapacitet contra aktivitet faste omkostninger i forhold til aktivitet, fx antal administrative medarbejdere, pedeller og ledere, antal m2 reversible/irreversible Selvrisiko på forsikring

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Redigeret af: Lotte Bøgh Andersen Peter Bogetoft Jørgen Grønnegård Christensen Torben Tranæs

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 2 Regelgrundlag Version 1 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Opdatering 3 1.2 Den økonomiske styring i staten 3 1.3 Udgiftsstyring 4 1.4 Bevillingsstyring 5 1.5 Ekstern

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere