Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Special

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Nordea Invest Special"

Transkript

1 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Nordea Invest Special

2 Forening Investeringsforeningen Nordea Invest Special CVR.-nr: Nyropsgade 17, st København V. Tlf: Fax: Bestyrelse Lars Eskesen (formand) Hans Munk Nielsen (næstformand) Marianne Philip Anne E. Jensen Thomas Hofman-Bang Direktion Cristina Lage (administrerende direktør) Depotbank Nordea Bank Danmark A/S Henvendelser 2 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

3 INDLEDNING Ledelsesberetning Den globale udvikling 4 Forventninger 5 Beskrivelse af særlige risici 6 Begivenheder efter halvårets afslutning 7 Påtegninger Ledelsespåtegning 8 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis 10 Halvårsregnskaber 7 afdelinger 13 Bilag Vigtige aftaler 35 Bestyrelsen i Nordea Invest 37 Direktionen i Nordea Invest 38 Organisationen i Nordea Invest 39 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

4 Den globale udvikling Usikkerhed på markederne Som ventet ved årets start var de internationale kapitalmarkeder i 1. halvår af 2008 præget af usikkerhed. Det var et resultat af krisen på det amerikanske subprime-lånemarked, som fortsat gav store tab hos banker og andre finansielle investorer. I løbet af halvåret var væksten i USA meget lav, men der kunne ikke spores en egentlig recession. Det skyldtes delvist amerikanske skattenedsættelser og en sænkning af den korte rente. Som ventet blev perioden præget af lav vækst i både USA, Europa og Japan. Væksten i emerging marketslandene var fortsat høj, men viste en aftagende tendens på grund af stigende råvare- og fødevarepriser. Halvåret var også præget af faldende boligpriser i USA og Europa, kreditkrise, stigende inflation og fortsat frygt for stagflation, som spillede negativt ind på markederne og medførte mindre risikovillighed hos investorerne. I løbet af halvåret steg priserne på metaller, fødevarer og olie kraftigt. Specielt olieprisen satte rekord med en stigning på 45 pct. Denne udvikling var en følge af høj vækst og stigende efterspørgsel i Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Prisstigningerne fik investorerne til i stigende grad at vende deres fokus mod råvaremarkederne, hvor der var mulighed for højere afkast end på aktiemarkederne. Fald på de globale aktiemarkeder Tabene på de amerikanske subprime-lån smittede af på kredit- og aktiemarkederne. Det førte til mindre risikovillighed og fik aktiemarkederne til at falde kraftigt i 1. halvår. Morgan Stanleys verdensindeks faldt 17,0 pct. i første halvår. Den region, der blev hårdest ramt, var Fjernøsten, som faldt 24,2 pct., idet landene blev ramt af stigende olie-, råvare- og fødevarepriser. Det latinamerikanske aktiemarked klarede sig bedst og nød godt af stigende råvarepriser og oplevede en stigning i aktiemarkederne på 1,5 pct. Europæiske aktier faldt 18,7 pct., amerikanske aktier faldt 17,8 pct., mens de japanske aktier kun faldt 12,3 pct. De danske aktier fulgte den negative tendens fra udlandet, men faldt kun 10,1 pct. De danske bankaktier faldt kraftigt i 1. halvår, mens gode regnskaber fra A.P. Møller-Mærsk og Vestas medførte stigning i deres aktiekurser. Fed nedsatte renten Ved årets start var det ventet, at den amerikanske centralbank, Fed, ville fortsætte med at nedsætte den korte rente for at understøtte den økonomiske vækst. Det holdt stik, og renten blev i 1. halvår nedsat fra 4,25 pct. til 2,0 pct. for at bremse den negative stemning på de finansielle markeder. Den japanske nationalbank holdt som ventet sin rente uændret. Renterne på statsobligationer steg godt 1 procentpoint siden bunden i marts som følge af den stigende inflation og ligger som ventet på samme niveau som ved årets start. Feds kraftige rentenedsættelser medførte, at dollaren i 1. halvår faldt til et historisk lavpunkt. Som ventet gav det fremgang for den amerikanske eksport. Inflationen accelererer De seneste års høje vækst i udviklingslandene pressede priserne på både råvarer og fødevarer op, hvilket medførte, at den globale inflation målt på forbrugerpriserne udviste en kraftigt stigende tendens. Det sker dels som følge af stigende omkostninger i produktionsleddet, og dels som følge af stigende efterspørgsel fra udviklingslande som Brasilien, Indien, Kina og Rusland. Den stigende inflation har sat centralbankerne i et dilemma, hvor de gerne ville hæve renten for at dæmpe inflationen, samtidig med at de gerne ville sænke renten for at understøtte den svage økonomiske vækst. I Europa nærmer den årlige inflation sig 4 pct., mens Den Europæiske Centralbank, ECB, har som mål at holde den under 2 pct. Den stigende inflation bekymrede både Fed og ECB, og det fik Fed til at meddele, at den ikke ville sænke sin rente yderligere, mens ECB åbnede for muligheden af en renteforhøjelse. 4 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

5 LEDELSESBERETNING Forventninger Forventninger overordnet Den globale økonomi og de finansielle markeder forventes i de kommende måneder at være præget af usikkerhed som følge af faldende boligpriser, stigende råvarepriser og tiltagende inflation. Tilliden i det finansielle system forventes at være lav, og bankerne forventes at være tilbageholdende med at låne til hinanden for at undgå mulige tab. Den globale vækst ventes at komme ned på et lavere niveau som følge af uroen på de finansielle markeder og stigende råvarepriser. Tiltagende inflation betyder, at centralbankerne ventes at holde et vågent øje med udviklingen. Det kan ikke udelukkes, at den amerikanske centralbank vil hæve renten for at dæmpe inflationen. På trods af inflationen kan det ikke udelukkes, at Den Europæiske Centralbank vil sænke renten allerede i 2008 for at understøtte den økonomiske vækst. Den usikre økonomiske og finansielle situation ventes at påvirke aktiemarkederne og skabe usikkerhed resten af året. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

6 Beskrivelse af særlige risici Forretningsmæssige og finansielle risici Foreningens og afdelingernes væsentligste forretningsmæssige og finansielle risici er knyttet til typen af værdipapirer, der investeres i, samt til udviklingen på de finansielle markeder, som værdipapirerne er udstedt på. Nordea Invest foretager en løbende overvågning og pleje af investeringerne og spreder disse over mange værdipapirer. Nogle afdelinger har større kursudsving end andre, og stabiliteten afhænger af den enkelte afdelings investeringsområde. Som hovedregel er der større risiko forbundet ved at investere i aktier end i obligationer, og på samme vis er risikoen på udenlandske værdipapirer som regel større end på danske, eftersom valutakurserne typisk svinger hyppigt. Risikofaktorerne afhænger således af typen af afdeling. I Nordea Invest håndteres risikoen i samråd med foreningens rådgivere. Hver afdeling skal leve op til investeringsrammerne for den enkelte afdeling samt lovgivningens krav om spredning og investering. Investeringsrammerne er med til at fastholde afdelingens profil, og selve overvågningen af disse samt lovkravene styres via interne kontroller. Til investeringsbeslutningerne knytter sig risici, da beslutningerne i sagens natur bygger på forventninger til udviklingen i fremtiden. Makroøkonomiske analyser, investeringsforslag og stringente investeringsprocesser danner grundlaget for investeringsbeslutningerne i Nordea Invest. Danmark A/S om, at denne som depotbank forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens afdelinger. Depotbanken påtager sig herved nærmere fastlagte kontrolopgaver og forpligtigelser. Investeringsforeningen er underlagt kontrol fra Finanstilsynet samt lovpligtig revision foretaget af det generalforsamlingsvalgte revisionsselskab. Desuden er Nordea Invest GIPS-certificeret, hvilket betyder, at rapporteringen af afkast og nøgletal følger internationale standarder for rapportering. Fællestrækket her er, at fokus er rettet mod kontrol og imødegåelse af risici. De it-systemer, der anvendes, er udviklet således, at der er en høj grad af data- og systemsikkerhed, ligesom der er udarbejdet procedure- og beredskabsplaner, som vil kunne genskabe systemerne i tilfælde af nedbrud. Procedurerne afprøves regelmæssigt. Det generelle sikkerhedsniveau følges og tilrettelægges af bestyrelsen, der tillige sikrer, at de personalemæssige ressourcer er til stede. Administrative risici Forvaltningen af Nordea Invest er styret af en politik om effektiv og sikker drift af foreningen. Til brug for dette er der udarbejdet en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, som skal være med til at reducere risiciene forbundet hermed. Ledelsen i Nordea Invest følger kontinuerligt op på budgetter og omkostningsudvikling, ligesom afkastene i de enkelte afdelinger løbende følges, og der gøres status på de opnåede resultater. Nordea Invest har indgået aftale med Nordea Bank 6 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

7 LEDELSESBERETNING Begivenheder efter halvårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af halvårsrapporten. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato godkendt halvårsrapporten for 2008 for Investeringsforeningen Nordea Invest Specials 7 afdelinger. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og bekendtgørelsen fra Finanstilsynet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halv- Halvårsrapporten giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. København, den 22. august 2008 Bestyrelse Lars Eskesen formand Hans Munk Nielsen næstformand Anne E. Jensen Marianne Philip Thomas Hofman-Bang Nordea Invest Fund Management A/S Direktion Cristina Lage 8 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

9 PÅTEGNINGER INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

10 Anvendt regnskabspraksis Generelt Halvårsrapporten er udarbejdet efter de regler, der gælder ifølge Lov om investeringsforeninger, specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. samt Københavns Fondsbørs regelsæt for investeringsforeninger. Regnskabspraksis er uændret i forhold til regnskabspraksis i den seneste aflagte årsrapport. De vigtigste områder er i det følgende gengivet. Fusioner og spaltninger Ved fusion og spaltning af afdelinger indregnes og måles de overtagne aktiver og forpligtelser i den fortsættende/udspaltede afdeling til disses dagsværdi på ombytnings-/spaltningsdagen. Fusions- eller spaltningsvederlaget, som den fortsættende/udspaltede afdeling modtager på ombytnings-/spaltningsdagen, tilføres afdelingen i en særskilt linie under medlemmernes formue. I den afdeling, hvorfra der udspaltes, fragår spaltningsvederlaget på spaltningsdagen til dagsværdi. De udspaltede vederlag fragår afdelingen i en særskilt linie under medlemmernes formue. Der foretages ikke tilpasning af sammenligningstallene, idet denne fremgangsmåde anses for at give det bedste grundlag for regnskabslæsers vurdering af udviklingen i afdelingens afkast. Resultatopgørelsen Renter og udbytter Renter og udbytter af værdipapirer i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens valutakurs. Der foretages periodisering af renteindtægter pr. balancedagen. Periodiserede renter af værdipapirer i fremmed valuta omregnes til den officielt noterede valutakurs pr. balancedagen. Aktieudbytter indtægtsføres på det tidspunkt, udbyttet er vedtaget på det udbyttebetalende selskabs generalforsamling. Kursgevinster og -tab I resultatopgørelsen medtages såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer, valutakonti og derivater. De realiserede kursreguleringer opgøres pr. papir som forskellen mellem salgsværdien og kursværdien primo eller anskaffelsesværdien, såfremt det er anskaffet i regnskabsåret. De urealiserede kursreguleringer opgøres pr. papir som forskellen mellem kursværdien ultimo året og kursværdien primo eller anskaffelsesværdien, såfremt det er anskaffet i regnskabsåret. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger, der ikke umiddelbart kan henføres til den enkelte afdeling, er fordelt mellem afdelingerne i forhold til afdelingernes gennemsnitlige formueværdi og deres ressourceforbrug. Den endelige fordeling af fællesomkostninger foretages ved udgangen af regnskabsåret. Balancen Likvide midler Indestående i fremmed valuta optages til den officielt noterede valutakurs pr. balancedagen. Værdipapirer m.v. Værdipapirer og afledte finansielle instrumenter, der er genstand for offentlig kursnotering, værdiansættes til officielt noterede børs- og valutakurser pr. balancedagen. 10 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

11 REGNSKABSPRAKSIS Unoterede værdipapirer og pantebreve værdiansættes til handelsværdi. Udtrukne obligationer optages til udtrækningsværdien. Afledte finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering, ansættes til en beregnet handelsværdi på baggrund af de underliggende instrumenters officielt noterede kurser/handelsværdi. Andre aktiver / Anden gæld Mellemværender vedrørende handelsafvikling består af provenuet ved køb og salg af værdipapirer samt emissioner og indløsninger, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregningen foretages efter balancedagen. Såfremt beløbet udviser et tilgodehavende opføres det som mellemværende vedrørende handelsafvikling under Andre aktiver. Udviser beløbet en gæld opføres det som mellemværende vedrørende handelsafvikling under Anden gæld. Nøgletal I halvårsrapporten indgår følgende nøgletal: Indre værdi Ændring i indre værdi i procent Omkostningsprocent Afkast målt på kurs Afkast i afdelingens levetid Standardafvigelser af medlemmernes afkast Sharpe ratio af medlemmernes afkast Nøgletallene er opgjort således: Indre værdi Medlemmernes formue / cirkulerende andele ultimo året. Ændring i indre værdi i procent Benævnes i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse som Årets afkast i procent og beregnes i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Beregnes således i udloddende afdelinger: ((Indre værdi ultimo + geninvesteret udlodning)/ (indre værdi primo året) -1) 100. Hvor geninvesteret udlodning opgøres således: Udlodning indre værdi ultimo/ indre værdi umiddelbart efter udlodning. Beregnes således i akkumulerende afdelinger: ((Indre værdi ultimo/indre værdi primo året)- 1) 100. Omkostningsprocent (Administrationsomkostninger/ medlemmernes gennemsnitlige formue) 100. Gennemsnitsformuen opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsperioden. Afkast målt på kurs Beregnes således i udloddende afdelinger: ((Kurs ultimo + geninvesteret udlodning)/ (kursprimo året) -1) x 100. Hvor geninvesteret udlodning opgøres således: Udlodning x kurs ultimo/ kurs umiddelbart efter udlodning. Beregnes således i akkumulerende afdelinger: ((Kurs ultimo/kurs primo året) -1) x 100. Afkast i afdelingens levetid Nøgletallet beregnes som beskrevet under Afkast målt på kurs blot akkumuleret fra afdelingens start til ultimo for regnskabsperioden. Standardafvigelser af medlemmernes afkast (fra start/over 5 år) Standardafvigelsen er et mål for afkastets udsving over tiden. Jo større volatilitet, jo større er usikkerheden omkring investeringens fremtidige afkast. Volatiliteten er således et risikomål. Volatiliteten udtrykkes INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

12 sædvanligvis i procent pr. år. Volatiliteten er et mål for afkastets spredning omkring sin middelværdi - afkastets standardafvigelse. Hvis afkastet er normalfordelt, kan det forventes, at ca. 2/3 af alle afkastobservationer falder mellem middelværdien plus standardafvigelsen og middelværdien minus standardafvigelsen. Der opgøres alene standardafvigelser for afdelinger, som har eksisteret i minimum 36 måneder. Sharpe ratio af medlemmernes afkast (fra start/over 5 år) Sharpe Ratio måler en investerings afkast i forhold til dens risiko. Jo større Sharpe Ratio, jo bedre risikojusteret afkast. Ved hjælp af Sharpe Ratio kan investeringer med forskellige risikoniveauer sammenlignes. Der opgøres alene Sharpe ratio tal for afdelinger, som har eksisteret i minimum 36 måneder. For regnskabsperioder, der er kortere end 6 måneder, er nøgletallene beregnet for den faktiske periode. 12 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

13 HALVÅRSREGNSKABER HALVåRSREGNSKABER FOR AFDELINGERNE I investeringsforeningen NORDEA invest SPECIAL Nordea Invest Special Formueforvaltning obligationer 14 Nordea Invest Special Private Banking Global Fokus 17 Nordea Invest Special Formueforvaltning aktier 20 Nordea Invest Special Corporate Bonds 23 Nordea Invest Special European HYB 26 Nordea Invest Special Danske aktier fokus 29 Nordea Invest Special Europæiske aktier fokus 32 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

14 FO Special Formueforvaltning obligationer Nordea Invest Special Formueforvaltning obligationer investerer i danske obligationer. Den indre værdi i Nordea Invest Special Formueforvaltning obligationer steg 0,3 pct. i 1. halvår af 2008, hvilket var noget bedre end udviklingen i en mellemlang obligation. Resultatet var lavere end forventet ved årets start og var et resultat af, at stigende inflation fik markedsrenterne til at stige. Det skete efter, at Den Europæiske Centralbank, ECB, overraskende indikerede, at centralbanken ville hæve renten. Forventninger På grund af den lave vækst i Europa kan det ikke udelukkes, at ECB bliver nødt til at sænke den korte rente på trods af den stigende inflation. Faldende renter vil have en positiv indvirkning på afkastet i afdelingen. Største beholdninger (pct.) 2,00% Danm.Skibskrf ,7 2,00% BRFKredit St.lån ,6 2,00% Nykredit 90D St.lån ,0 2,00% Realk.Danmark 10D ,4 2,00% KommuneKredit St.l ,8 2,00% HSH Nordbank ,7 2,00% Storebælt ,3 2,00% BRFkredit St.lån ,3 2,00% DLR Kredit St.l ,2 3,00% FiH Realkredit Ann ,5 14 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

15 HALVÅRSREGNSKABER Hoved og nøgletalsoversigt halvårsrapport Halvårets nettoresultat(mio.kr.) -1,8 1,4 Renter (mio.kr.) 5,9 4,1 Kursgevinster og -tab (mio.kr.) -6,2-1,6 Administrationsomkostninger (mio.kr.) -1,6-1,0 Cirkulerende andele (mio.kr.) 380,1 477,1 349,3 Medlemmernes formue (mio.kr.) 386,6 478,0 353,7 Indre værdi pr. andel 101,7 100,2 101,3 Ændring i indre værdi i pct. -0,4 0,3 Standardafvigelse af mdl. afkast over 5 år/fra start 0,4 Sharpe ratio over 5 år/fra start -0,5 Kurs ultimo 102,00 100,10 101,20 Afkast målt på kurs i pct. -0,4-0,1 Afkast i afdelingens levetid pct. p.a. 3,8 Mellemlang lavkupon obligation -0,6-0,9 Markedets standardafvigelse af mdl. afkast over 5 år/fra start 0,8 Markedets sharpe ratio over 5 år/fra start -0,2 Omkostningsprocent 0,286 0,277 Resultatopgørelse (i kr) Note Renteindtægter Kursgevinster og tab: Obligationer I alt indtægter Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Indestående i depotselskab Obligationer Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt obligationer Kapitalandele Unoterede kapitalandele fra danske selskaber I alt kapitalandele Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytter m.m Aktiver i alt Passiver 3 Medlemmernes formue Anden gæld Ikke hævet udlodning fra tidligere år -5 0 Passiver i alt INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

16 Noter 1. Obligationer Obligationer, varighedsfordeling år 58,9 64,2 3-6 år 28,5 27,3 6-9 år 0,0 0,0 9 - år 12,6 8,5 Total 100,0 100,0 En specifikation af afdelingens investeringer i værdipapirer udleveres på forespørgsel fra afdelingens investeringsforvaltningsselskab. 2. Kapitalandele Unoterede danske aktier (i kr.) Stk./nom Stk./nom Kurs Kursværdi Nordea Invest Fund Management , DKK Unoterede danske aktier i alt 388 Cirkulerende 3. Medlemmernes formue andele Formueværdi kr kr. Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring af udbetalt udlodning på grund af emission/indløsing 101 Emissioner i året 3 3 Indløsninger i året Indløsningsfradrag 15 Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Noter uden henvisning 4. Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,9 Finansielle instrumenter noteret på et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på en fondsbørs eller et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0 Øvrige finansielle instrumenter 388 0, ,1 I alt finansielle instrumenter , ,0 16 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

17 HALVÅRSREGNSKABER GF Special Private Banking Global Fokus Nordea Invest Special Private Banking Global Fokus investerer i aktier fra hele verden. Den indre værdi i Nordea Invest Special Private Banking Global Fokus faldt 18,7 pct. i 1. halvår af 2008, hvilket var dårligere end den generelle markedsudvikling. Halvåret var præget af aftagende økonomisk vækst, finans krise og inflationsfrygt. Denne kombination skabte uro på markederne med faldende aktiekurser til følge. Det gik specielt hårdt ud over finansaktierne, mens energiaktierne klarede sig bedre. Forventninger Den globale økonomi og de finansielle markeder forventes fortsat at være præget af usikkerhed som følge af faldende boligpriser, stigende råvarepriser og inflationsfrygt. Det ventes, at usikkerheden vil fortsætte året ud, og at den globale økonomiske vækst vil aftage. Afdelingen ventes at give et afkast på niveau med den globale markedsudvikling. Største beholdninger (pct.) Genzyme 4,4 ABB 4,1 Adobe Systems 4,0 Total 3,9 Celgene 3,6 Wal-Mart Stores 3,5 Electronic Arts 3,4 Schlumberger 3,0 Google 3,0 Suncor Energy 3,0 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

18 Hoved og nøgletalsoversigt halvårsrapport Halvårets nettoresultat(mio.kr.) 3,3-7,5 Udbytter (mio.kr.) 1,1 0,5 Kursgevinster og -tab (mio.kr.) 2,7-7,7 Administrationsomkostninger (mio.kr.) -0,5-0,3 Cirkulerende andele (mio.kr.) 53,9 63,4 44,0 Medlemmernes formue (mio.kr.) 44,1 54,6 29,3 Indre værdi pr. andel 81,8 86,1 66,5 Ændring i indre værdi i pct. 5,9-18,7 Standardafvigelse af mdl. afkast over 5 år/fra start 4,0 Sharpe ratio over 5 år/fra start 0,1 Kurs ultimo 81,60 86,80 67,70 Afkast målt på kurs i pct. 6,5-17,0 Afkast i afdelingens levetid pct. p.a. -3,0 MS Verden inkl. udbytte 6,4-17,0 Markedets standardafvigelse af mdl. afkast over 5 år/fra start 3,3 Markedets sharpe ratio over 5 år/fra start 0,2 Omkostningsprocent 0,863 0,933 Resultatopgørelse (i kr) Note Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og tab: Kapitalandele Valutakonti Øvrige aktiver/passiver 0-1 I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Indestående i depotselskab Kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber Unoterede kapitalandele fra danske selskaber I alt kapitalandele Andre aktiver Mellemværende vedrørende handelsafvikling Aktuelle skatteaktiver I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver 3 Medlemmernes formue Anden gæld Mellemværende vedrørende handelsafvikling Passiver i alt INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

19 HALVÅRSREGNSKABER Noter 1. Skat Afdelingen er ikke skattepligtig. Periodens skatteudgift består af betalte ikke refunderbare udbytteskatter 2. Kapitalandele Aktieinvesteringer, sektorfordeling procent procent Cyklisk forbrug 18,6 11,5 Industri 18,1 15,7 IT 14,9 13,8 Energi 12,4 6,2 Finans 11,7 11,9 Medicinal 10,8 9,4 Stabilt forbrug 5,8 12,6 Råvare 5,0 9,0 Telecom 0,0 9,5 Øvrige 2,7 0,4 Total 100,0 100,0 Valutafordeling procent procent Amerikanske dollar 43,3 33,6 Euro 14,9 24,5 Japanske yen 11,5 9,0 Schweiziske franc 8,8 8,5 Engelske pund 7,6 6,4 Danske kroner 3,7 4,7 Canadiske dollar 3,7 4,6 Australske dollar 2,4 0,0 Svenske kroner 2,4 0,0 Hongkong dollar 0,0 5,3 Øvrige 1,7 3,4 Total 100,0 100,0 Unoterede danske aktier (i kr.) Stk./nom Stk./nom Kurs Kursværdi Nordea Invest Fund Management , DKK Unoterede danske aktier i alt 42 En specifikation af afdelingens investeringer i værdipapirer udleveres på forespørgsel fra afdelingens investeringsforvaltningsselskab. Cirkulerende 3. Medlemmernes formue andele Formueværdi kr kr. Medlemmernes formue primo Indløsninger i året Indløsningsfradrag 18 Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Noter uden henvisning 4. Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,9 Finansielle instrumenter noteret på et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på en fondsbørs eller et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0 Øvrige finansielle instrumenter 42 0,1 44 0,1 I alt finansielle instrumenter , ,0 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

20 FA Special Formueforvaltning aktier Nordea Invest Special Formueforvaltning aktier investerer i aktier fra hele verden. Den indre værdi i Nordea Invest Special Formueforvaltning Aktier faldt 18,3 pct. i 1. halvår af 2008, hvilket var dårligere end den generelle markedsudvikling. Halvåret var præget af aftagende økonomisk vækst, finanskrise og inflationsfrygt. Denne kombination skabte uro på markederne med faldende aktiekurser til følge. Det gik specielt hårdt ud over finansaktierne, mens energi aktierne klarede sig bedre. Forventninger Den globale økonomi og de finansielle markeder forventes fortsat at være præget af usikkerhed som følge af faldende boligpriser, stigende råvarepriser og inflationsfrygt. Det ventes, at usikkerheden vil fortsætte året ud, og at den globale økonomiske vækst vil aftage. Afdelingen ventes at give et afkast på niveau med den globale markedsudvikling. Største beholdninger (pct.) Genzyme 4,5 ABB 4,1 Adobe Systems 4,1 Total 3,8 Celgene 3,7 Wal-Mart Stores 3,5 Electronic Arts 3,5 Google 3,0 Schlumberger 3,0 Suncor Energy 2,9 20 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

21 HALVÅRSREGNSKABER Hoved og nøgletalsoversigt halvårsrapport Halvårets nettoresultat(mio.kr.) 6,9-17,7 Udbytter (mio.kr.) 2,3 1,2 Kursgevinster og -tab (mio.kr.) 5,7-18,2 Administrationsomkostninger (mio.kr.) -1,0-0,7 Cirkulerende andele (mio.kr.) 115,8 124,5 109,1 Medlemmernes formue (mio.kr.) 100,2 112,8 77,1 Indre værdi pr. andel 86,5 90,5 70,6 Ændring i indre værdi i pct. 5,9-18,3 Standardafvigelse af mdl. afkast over 5 år/fra start 4,0 Sharpe ratio over 5 år/fra start 0,1 Kurs ultimo 86,30 89,40 70,20 Afkast målt på kurs i pct. 4,3-18,7 Afkast i afdelingens levetid pct. p.a. -3,1 MS Verden inkl. udbytte 6,4-17,0 Markedets standardafvigelse af mdl. afkast over 5 år/fra start 3,3 Markedets sharpe ratio over 5 år/fra start 0,2 Omkostningsprocent 0,841 0,861 Resultatopgørelse (i kr) Note Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og tab: Kapitalandele Valutakonti Øvrige aktiver/passiver 1-8 I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Indestående i depotselskab Kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber Unoterede kapitalandele fra danske selskaber I alt kapitalandele Andre aktiver Mellemværende vedrørende handelsafvikling Aktuelle skatteaktiver I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver 3 Medlemmernes formue Anden gæld Mellemværende vedrørende handelsafvikling Passiver i alt INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

22 Noter 1. Skat Afdelingen er ikke skattepligtig. Periodens skatteudgift består af betalte ikke refunderbare udbytteskatter 2. Kapitalandele Aktieinvesteringer, sektorfordeling procent procent Cyklisk forbrug 18,8 11,4 Industri 18,4 15,7 IT 14,9 13,7 Energi 12,1 6,0 Finans 11,6 11,9 Medicinal 11,0 9,4 Stabilt forbrug 5,5 12,7 Råvare 4,9 9,3 Telecom 0,0 9,5 Øvrige 2,7 0,4 Total 100,0 100,0 Valutafordeling procent procent Amerikanske dollar 43,0 33,8 Euro 15,1 24,4 Japanske yen 11,6 9,1 Schweiziske franc 8,9 8,3 Engelske pund 7,4 6,6 Danske kroner 3,8 4,6 Canadiske dollar 3,7 4,9 Svenske kroner 2,4 0,0 Australske dollar 2,3 0,0 Hongkong dollar 0,0 4,8 Øvrige 1,8 3,5 Total 100,0 100,0 Unoterede danske aktier (i kr.) Stk./nom Stk./nom Kurs Kursværdi Nordea Invest Fund Management , DKK Unoterede danske aktier i alt 88 En specifikation af afdelingens investeringer i værdipapirer udleveres på forespørgsel fra afdelingens investeringsforvaltningsselskab. Cirkulerende 3. Medlemmernes formue andele Formueværdi kr kr. Medlemmernes formue primo Indløsninger i året Indløsningsfradrag 14 Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Noter uden henvisning 4. Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,9 Finansielle instrumenter noteret på et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på en fondsbørs eller et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0 Øvrige finansielle instrumenter 88 0,1 92 0,1 I alt finansielle instrumenter , ,0 22 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Nordea Invest Forening Investeringsforeningen Nordea Invest CVR.-nr: 73 41 00 10 Nyropsgade 17, st. 1602 København V. Tlf: 33 36 06 00 Fax: 33 91 26 96 www.nordeainvest.dk

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2006. Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Global Fokus

Årsrapport 2006. Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Global Fokus Årsrapport 2006 Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg Global Fokus Indhold Afdelingsoplysninger... 3 Ledelsesberetning... 4 Påtegninger... 10 Regnskabspraksis... 12 Årsregnskab... 16 Bilag... 20 Afdeling

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Investeringsforeningen Nordea Invest

Halvårsrapport 2009 Investeringsforeningen Nordea Invest Halvårsrapport 2009 Investeringsforeningen Nordea Invest Forening Investeringsforeningen Nordea Invest CVR.-nr: 73 41 00 10 Nyropsgade 17, st. 1602 København V. Tlf: 33 36 06 00 Fax: 33 91 26 96 www.nordeainvest.dk

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Delårsrapport 2006. Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Stabil Global Fokus

Delårsrapport 2006. Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Stabil Global Fokus Delårsrapport 2006 Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg Stabil Global Fokus Indhold Foreningsoplysninger... 3 Den globale udvikling... 5 Forventninger... 8 Ledelsespåtegning... 9 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Årsrapport 2006. Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Stabil

Årsrapport 2006. Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Stabil Årsrapport 2006 Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg Stabil Indhold Afdelingsoplysninger... 3 Ledelsesberetning... 4 Påtegninger... 10 Regnskabspraksis... 12 Årsregnskab... 16 Bilag... 20 Afdeling Fåmandsforeningen

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest Special Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special Torsdag den 29. marts 2007 kl. 10.00 i DGI-byen,

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest HALVÅRSRAPPORT 2010

Investeringsforeningen Nordea Invest HALVÅRSRAPPORT 2010 Investeringsforeningen Nordea Invest HALVÅRSRAPPORT 2010 Om Nordea Invest Investeringsforeningen Nordea Invest Forening Investeringsforeningen Nordea Invest CVR.-nr: 73 41 00 10 Nyropsgade 17, st. 1602

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 ÅRSRAPPORT 2007 CVR NR. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................2 Foreningsoplysninger...........................3 Væsentlige aftaler.............................3

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER Halvårsrapport 2008 SYDINVEST Danrente RISIKOPROFIL AFDELINGENS DATA PR. 30.06.2008 ISIN DK0015916225 Etableringsdato 22.05.1996 Børsnoteret Udbyttebetalende ÅOP 0,55 % Afdelingens formue 395,5 mio. kr

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2007 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Onsdag den 13. april 2016 kl. 10.30 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Bestyrelsens

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2008. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2008. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2008 CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Foreningsoplysninger.... 3 Væsentlige aftaler... 3 Ledelsens beretning for 2008.... 4 Hoved- og nøgletal.... 5 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 13. april 2016 kl. 16.00 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1.

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr.

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr. Til Fondsbørsen Halvårsrapport 2006 (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest CVR nr. 28 70 59 21 1 Markedsudviklingen Trods stigende oliepriser og renter udviklede

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Onsdag den 13. april 2016 kl. 11.00 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig Onsdag den 13. april 2016 kl. 10.00 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS (CVR-nr.: 13 76 00 98) (FT-nr.: 11054) Afdeling Globale aktier fokus (den ophørende afdeling)

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Selskabet Access Small Cap c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filial af Skandinaviska Enskilda Banken A/S (publ) Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Ref. mma Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af års- og halvårsrapport Finanstilsynet har i år valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere