Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Special

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Nordea Invest Special"

Transkript

1 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Nordea Invest Special

2 Forening Investeringsforeningen Nordea Invest Special CVR.-nr: Nyropsgade 17, st København V. Tlf: Fax: Bestyrelse Lars Eskesen (formand) Hans Munk Nielsen (næstformand) Marianne Philip Anne E. Jensen Thomas Hofman-Bang Direktion Cristina Lage (administrerende direktør) Depotbank Nordea Bank Danmark A/S Henvendelser 2 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

3 INDLEDNING Ledelsesberetning Den globale udvikling 4 Forventninger 5 Beskrivelse af særlige risici 6 Begivenheder efter halvårets afslutning 7 Påtegninger Ledelsespåtegning 8 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis 10 Halvårsregnskaber 7 afdelinger 13 Bilag Vigtige aftaler 35 Bestyrelsen i Nordea Invest 37 Direktionen i Nordea Invest 38 Organisationen i Nordea Invest 39 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

4 Den globale udvikling Usikkerhed på markederne Som ventet ved årets start var de internationale kapitalmarkeder i 1. halvår af 2008 præget af usikkerhed. Det var et resultat af krisen på det amerikanske subprime-lånemarked, som fortsat gav store tab hos banker og andre finansielle investorer. I løbet af halvåret var væksten i USA meget lav, men der kunne ikke spores en egentlig recession. Det skyldtes delvist amerikanske skattenedsættelser og en sænkning af den korte rente. Som ventet blev perioden præget af lav vækst i både USA, Europa og Japan. Væksten i emerging marketslandene var fortsat høj, men viste en aftagende tendens på grund af stigende råvare- og fødevarepriser. Halvåret var også præget af faldende boligpriser i USA og Europa, kreditkrise, stigende inflation og fortsat frygt for stagflation, som spillede negativt ind på markederne og medførte mindre risikovillighed hos investorerne. I løbet af halvåret steg priserne på metaller, fødevarer og olie kraftigt. Specielt olieprisen satte rekord med en stigning på 45 pct. Denne udvikling var en følge af høj vækst og stigende efterspørgsel i Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Prisstigningerne fik investorerne til i stigende grad at vende deres fokus mod råvaremarkederne, hvor der var mulighed for højere afkast end på aktiemarkederne. Fald på de globale aktiemarkeder Tabene på de amerikanske subprime-lån smittede af på kredit- og aktiemarkederne. Det førte til mindre risikovillighed og fik aktiemarkederne til at falde kraftigt i 1. halvår. Morgan Stanleys verdensindeks faldt 17,0 pct. i første halvår. Den region, der blev hårdest ramt, var Fjernøsten, som faldt 24,2 pct., idet landene blev ramt af stigende olie-, råvare- og fødevarepriser. Det latinamerikanske aktiemarked klarede sig bedst og nød godt af stigende råvarepriser og oplevede en stigning i aktiemarkederne på 1,5 pct. Europæiske aktier faldt 18,7 pct., amerikanske aktier faldt 17,8 pct., mens de japanske aktier kun faldt 12,3 pct. De danske aktier fulgte den negative tendens fra udlandet, men faldt kun 10,1 pct. De danske bankaktier faldt kraftigt i 1. halvår, mens gode regnskaber fra A.P. Møller-Mærsk og Vestas medførte stigning i deres aktiekurser. Fed nedsatte renten Ved årets start var det ventet, at den amerikanske centralbank, Fed, ville fortsætte med at nedsætte den korte rente for at understøtte den økonomiske vækst. Det holdt stik, og renten blev i 1. halvår nedsat fra 4,25 pct. til 2,0 pct. for at bremse den negative stemning på de finansielle markeder. Den japanske nationalbank holdt som ventet sin rente uændret. Renterne på statsobligationer steg godt 1 procentpoint siden bunden i marts som følge af den stigende inflation og ligger som ventet på samme niveau som ved årets start. Feds kraftige rentenedsættelser medførte, at dollaren i 1. halvår faldt til et historisk lavpunkt. Som ventet gav det fremgang for den amerikanske eksport. Inflationen accelererer De seneste års høje vækst i udviklingslandene pressede priserne på både råvarer og fødevarer op, hvilket medførte, at den globale inflation målt på forbrugerpriserne udviste en kraftigt stigende tendens. Det sker dels som følge af stigende omkostninger i produktionsleddet, og dels som følge af stigende efterspørgsel fra udviklingslande som Brasilien, Indien, Kina og Rusland. Den stigende inflation har sat centralbankerne i et dilemma, hvor de gerne ville hæve renten for at dæmpe inflationen, samtidig med at de gerne ville sænke renten for at understøtte den svage økonomiske vækst. I Europa nærmer den årlige inflation sig 4 pct., mens Den Europæiske Centralbank, ECB, har som mål at holde den under 2 pct. Den stigende inflation bekymrede både Fed og ECB, og det fik Fed til at meddele, at den ikke ville sænke sin rente yderligere, mens ECB åbnede for muligheden af en renteforhøjelse. 4 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

5 LEDELSESBERETNING Forventninger Forventninger overordnet Den globale økonomi og de finansielle markeder forventes i de kommende måneder at være præget af usikkerhed som følge af faldende boligpriser, stigende råvarepriser og tiltagende inflation. Tilliden i det finansielle system forventes at være lav, og bankerne forventes at være tilbageholdende med at låne til hinanden for at undgå mulige tab. Den globale vækst ventes at komme ned på et lavere niveau som følge af uroen på de finansielle markeder og stigende råvarepriser. Tiltagende inflation betyder, at centralbankerne ventes at holde et vågent øje med udviklingen. Det kan ikke udelukkes, at den amerikanske centralbank vil hæve renten for at dæmpe inflationen. På trods af inflationen kan det ikke udelukkes, at Den Europæiske Centralbank vil sænke renten allerede i 2008 for at understøtte den økonomiske vækst. Den usikre økonomiske og finansielle situation ventes at påvirke aktiemarkederne og skabe usikkerhed resten af året. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

6 Beskrivelse af særlige risici Forretningsmæssige og finansielle risici Foreningens og afdelingernes væsentligste forretningsmæssige og finansielle risici er knyttet til typen af værdipapirer, der investeres i, samt til udviklingen på de finansielle markeder, som værdipapirerne er udstedt på. Nordea Invest foretager en løbende overvågning og pleje af investeringerne og spreder disse over mange værdipapirer. Nogle afdelinger har større kursudsving end andre, og stabiliteten afhænger af den enkelte afdelings investeringsområde. Som hovedregel er der større risiko forbundet ved at investere i aktier end i obligationer, og på samme vis er risikoen på udenlandske værdipapirer som regel større end på danske, eftersom valutakurserne typisk svinger hyppigt. Risikofaktorerne afhænger således af typen af afdeling. I Nordea Invest håndteres risikoen i samråd med foreningens rådgivere. Hver afdeling skal leve op til investeringsrammerne for den enkelte afdeling samt lovgivningens krav om spredning og investering. Investeringsrammerne er med til at fastholde afdelingens profil, og selve overvågningen af disse samt lovkravene styres via interne kontroller. Til investeringsbeslutningerne knytter sig risici, da beslutningerne i sagens natur bygger på forventninger til udviklingen i fremtiden. Makroøkonomiske analyser, investeringsforslag og stringente investeringsprocesser danner grundlaget for investeringsbeslutningerne i Nordea Invest. Danmark A/S om, at denne som depotbank forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens afdelinger. Depotbanken påtager sig herved nærmere fastlagte kontrolopgaver og forpligtigelser. Investeringsforeningen er underlagt kontrol fra Finanstilsynet samt lovpligtig revision foretaget af det generalforsamlingsvalgte revisionsselskab. Desuden er Nordea Invest GIPS-certificeret, hvilket betyder, at rapporteringen af afkast og nøgletal følger internationale standarder for rapportering. Fællestrækket her er, at fokus er rettet mod kontrol og imødegåelse af risici. De it-systemer, der anvendes, er udviklet således, at der er en høj grad af data- og systemsikkerhed, ligesom der er udarbejdet procedure- og beredskabsplaner, som vil kunne genskabe systemerne i tilfælde af nedbrud. Procedurerne afprøves regelmæssigt. Det generelle sikkerhedsniveau følges og tilrettelægges af bestyrelsen, der tillige sikrer, at de personalemæssige ressourcer er til stede. Administrative risici Forvaltningen af Nordea Invest er styret af en politik om effektiv og sikker drift af foreningen. Til brug for dette er der udarbejdet en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, som skal være med til at reducere risiciene forbundet hermed. Ledelsen i Nordea Invest følger kontinuerligt op på budgetter og omkostningsudvikling, ligesom afkastene i de enkelte afdelinger løbende følges, og der gøres status på de opnåede resultater. Nordea Invest har indgået aftale med Nordea Bank 6 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

7 LEDELSESBERETNING Begivenheder efter halvårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af halvårsrapporten. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato godkendt halvårsrapporten for 2008 for Investeringsforeningen Nordea Invest Specials 7 afdelinger. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og bekendtgørelsen fra Finanstilsynet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halv- Halvårsrapporten giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. København, den 22. august 2008 Bestyrelse Lars Eskesen formand Hans Munk Nielsen næstformand Anne E. Jensen Marianne Philip Thomas Hofman-Bang Nordea Invest Fund Management A/S Direktion Cristina Lage 8 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

9 PÅTEGNINGER INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

10 Anvendt regnskabspraksis Generelt Halvårsrapporten er udarbejdet efter de regler, der gælder ifølge Lov om investeringsforeninger, specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. samt Københavns Fondsbørs regelsæt for investeringsforeninger. Regnskabspraksis er uændret i forhold til regnskabspraksis i den seneste aflagte årsrapport. De vigtigste områder er i det følgende gengivet. Fusioner og spaltninger Ved fusion og spaltning af afdelinger indregnes og måles de overtagne aktiver og forpligtelser i den fortsættende/udspaltede afdeling til disses dagsværdi på ombytnings-/spaltningsdagen. Fusions- eller spaltningsvederlaget, som den fortsættende/udspaltede afdeling modtager på ombytnings-/spaltningsdagen, tilføres afdelingen i en særskilt linie under medlemmernes formue. I den afdeling, hvorfra der udspaltes, fragår spaltningsvederlaget på spaltningsdagen til dagsværdi. De udspaltede vederlag fragår afdelingen i en særskilt linie under medlemmernes formue. Der foretages ikke tilpasning af sammenligningstallene, idet denne fremgangsmåde anses for at give det bedste grundlag for regnskabslæsers vurdering af udviklingen i afdelingens afkast. Resultatopgørelsen Renter og udbytter Renter og udbytter af værdipapirer i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens valutakurs. Der foretages periodisering af renteindtægter pr. balancedagen. Periodiserede renter af værdipapirer i fremmed valuta omregnes til den officielt noterede valutakurs pr. balancedagen. Aktieudbytter indtægtsføres på det tidspunkt, udbyttet er vedtaget på det udbyttebetalende selskabs generalforsamling. Kursgevinster og -tab I resultatopgørelsen medtages såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer, valutakonti og derivater. De realiserede kursreguleringer opgøres pr. papir som forskellen mellem salgsværdien og kursværdien primo eller anskaffelsesværdien, såfremt det er anskaffet i regnskabsåret. De urealiserede kursreguleringer opgøres pr. papir som forskellen mellem kursværdien ultimo året og kursværdien primo eller anskaffelsesværdien, såfremt det er anskaffet i regnskabsåret. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger, der ikke umiddelbart kan henføres til den enkelte afdeling, er fordelt mellem afdelingerne i forhold til afdelingernes gennemsnitlige formueværdi og deres ressourceforbrug. Den endelige fordeling af fællesomkostninger foretages ved udgangen af regnskabsåret. Balancen Likvide midler Indestående i fremmed valuta optages til den officielt noterede valutakurs pr. balancedagen. Værdipapirer m.v. Værdipapirer og afledte finansielle instrumenter, der er genstand for offentlig kursnotering, værdiansættes til officielt noterede børs- og valutakurser pr. balancedagen. 10 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

11 REGNSKABSPRAKSIS Unoterede værdipapirer og pantebreve værdiansættes til handelsværdi. Udtrukne obligationer optages til udtrækningsværdien. Afledte finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering, ansættes til en beregnet handelsværdi på baggrund af de underliggende instrumenters officielt noterede kurser/handelsværdi. Andre aktiver / Anden gæld Mellemværender vedrørende handelsafvikling består af provenuet ved køb og salg af værdipapirer samt emissioner og indløsninger, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregningen foretages efter balancedagen. Såfremt beløbet udviser et tilgodehavende opføres det som mellemværende vedrørende handelsafvikling under Andre aktiver. Udviser beløbet en gæld opføres det som mellemværende vedrørende handelsafvikling under Anden gæld. Nøgletal I halvårsrapporten indgår følgende nøgletal: Indre værdi Ændring i indre værdi i procent Omkostningsprocent Afkast målt på kurs Afkast i afdelingens levetid Standardafvigelser af medlemmernes afkast Sharpe ratio af medlemmernes afkast Nøgletallene er opgjort således: Indre værdi Medlemmernes formue / cirkulerende andele ultimo året. Ændring i indre værdi i procent Benævnes i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse som Årets afkast i procent og beregnes i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Beregnes således i udloddende afdelinger: ((Indre værdi ultimo + geninvesteret udlodning)/ (indre værdi primo året) -1) 100. Hvor geninvesteret udlodning opgøres således: Udlodning indre værdi ultimo/ indre værdi umiddelbart efter udlodning. Beregnes således i akkumulerende afdelinger: ((Indre værdi ultimo/indre værdi primo året)- 1) 100. Omkostningsprocent (Administrationsomkostninger/ medlemmernes gennemsnitlige formue) 100. Gennemsnitsformuen opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsperioden. Afkast målt på kurs Beregnes således i udloddende afdelinger: ((Kurs ultimo + geninvesteret udlodning)/ (kursprimo året) -1) x 100. Hvor geninvesteret udlodning opgøres således: Udlodning x kurs ultimo/ kurs umiddelbart efter udlodning. Beregnes således i akkumulerende afdelinger: ((Kurs ultimo/kurs primo året) -1) x 100. Afkast i afdelingens levetid Nøgletallet beregnes som beskrevet under Afkast målt på kurs blot akkumuleret fra afdelingens start til ultimo for regnskabsperioden. Standardafvigelser af medlemmernes afkast (fra start/over 5 år) Standardafvigelsen er et mål for afkastets udsving over tiden. Jo større volatilitet, jo større er usikkerheden omkring investeringens fremtidige afkast. Volatiliteten er således et risikomål. Volatiliteten udtrykkes INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

12 sædvanligvis i procent pr. år. Volatiliteten er et mål for afkastets spredning omkring sin middelværdi - afkastets standardafvigelse. Hvis afkastet er normalfordelt, kan det forventes, at ca. 2/3 af alle afkastobservationer falder mellem middelværdien plus standardafvigelsen og middelværdien minus standardafvigelsen. Der opgøres alene standardafvigelser for afdelinger, som har eksisteret i minimum 36 måneder. Sharpe ratio af medlemmernes afkast (fra start/over 5 år) Sharpe Ratio måler en investerings afkast i forhold til dens risiko. Jo større Sharpe Ratio, jo bedre risikojusteret afkast. Ved hjælp af Sharpe Ratio kan investeringer med forskellige risikoniveauer sammenlignes. Der opgøres alene Sharpe ratio tal for afdelinger, som har eksisteret i minimum 36 måneder. For regnskabsperioder, der er kortere end 6 måneder, er nøgletallene beregnet for den faktiske periode. 12 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

13 HALVÅRSREGNSKABER HALVåRSREGNSKABER FOR AFDELINGERNE I investeringsforeningen NORDEA invest SPECIAL Nordea Invest Special Formueforvaltning obligationer 14 Nordea Invest Special Private Banking Global Fokus 17 Nordea Invest Special Formueforvaltning aktier 20 Nordea Invest Special Corporate Bonds 23 Nordea Invest Special European HYB 26 Nordea Invest Special Danske aktier fokus 29 Nordea Invest Special Europæiske aktier fokus 32 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

14 FO Special Formueforvaltning obligationer Nordea Invest Special Formueforvaltning obligationer investerer i danske obligationer. Den indre værdi i Nordea Invest Special Formueforvaltning obligationer steg 0,3 pct. i 1. halvår af 2008, hvilket var noget bedre end udviklingen i en mellemlang obligation. Resultatet var lavere end forventet ved årets start og var et resultat af, at stigende inflation fik markedsrenterne til at stige. Det skete efter, at Den Europæiske Centralbank, ECB, overraskende indikerede, at centralbanken ville hæve renten. Forventninger På grund af den lave vækst i Europa kan det ikke udelukkes, at ECB bliver nødt til at sænke den korte rente på trods af den stigende inflation. Faldende renter vil have en positiv indvirkning på afkastet i afdelingen. Største beholdninger (pct.) 2,00% Danm.Skibskrf ,7 2,00% BRFKredit St.lån ,6 2,00% Nykredit 90D St.lån ,0 2,00% Realk.Danmark 10D ,4 2,00% KommuneKredit St.l ,8 2,00% HSH Nordbank ,7 2,00% Storebælt ,3 2,00% BRFkredit St.lån ,3 2,00% DLR Kredit St.l ,2 3,00% FiH Realkredit Ann ,5 14 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

15 HALVÅRSREGNSKABER Hoved og nøgletalsoversigt halvårsrapport Halvårets nettoresultat(mio.kr.) -1,8 1,4 Renter (mio.kr.) 5,9 4,1 Kursgevinster og -tab (mio.kr.) -6,2-1,6 Administrationsomkostninger (mio.kr.) -1,6-1,0 Cirkulerende andele (mio.kr.) 380,1 477,1 349,3 Medlemmernes formue (mio.kr.) 386,6 478,0 353,7 Indre værdi pr. andel 101,7 100,2 101,3 Ændring i indre værdi i pct. -0,4 0,3 Standardafvigelse af mdl. afkast over 5 år/fra start 0,4 Sharpe ratio over 5 år/fra start -0,5 Kurs ultimo 102,00 100,10 101,20 Afkast målt på kurs i pct. -0,4-0,1 Afkast i afdelingens levetid pct. p.a. 3,8 Mellemlang lavkupon obligation -0,6-0,9 Markedets standardafvigelse af mdl. afkast over 5 år/fra start 0,8 Markedets sharpe ratio over 5 år/fra start -0,2 Omkostningsprocent 0,286 0,277 Resultatopgørelse (i kr) Note Renteindtægter Kursgevinster og tab: Obligationer I alt indtægter Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Indestående i depotselskab Obligationer Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt obligationer Kapitalandele Unoterede kapitalandele fra danske selskaber I alt kapitalandele Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytter m.m Aktiver i alt Passiver 3 Medlemmernes formue Anden gæld Ikke hævet udlodning fra tidligere år -5 0 Passiver i alt INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

16 Noter 1. Obligationer Obligationer, varighedsfordeling år 58,9 64,2 3-6 år 28,5 27,3 6-9 år 0,0 0,0 9 - år 12,6 8,5 Total 100,0 100,0 En specifikation af afdelingens investeringer i værdipapirer udleveres på forespørgsel fra afdelingens investeringsforvaltningsselskab. 2. Kapitalandele Unoterede danske aktier (i kr.) Stk./nom Stk./nom Kurs Kursværdi Nordea Invest Fund Management , DKK Unoterede danske aktier i alt 388 Cirkulerende 3. Medlemmernes formue andele Formueværdi kr kr. Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring af udbetalt udlodning på grund af emission/indløsing 101 Emissioner i året 3 3 Indløsninger i året Indløsningsfradrag 15 Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Noter uden henvisning 4. Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,9 Finansielle instrumenter noteret på et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på en fondsbørs eller et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0 Øvrige finansielle instrumenter 388 0, ,1 I alt finansielle instrumenter , ,0 16 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

17 HALVÅRSREGNSKABER GF Special Private Banking Global Fokus Nordea Invest Special Private Banking Global Fokus investerer i aktier fra hele verden. Den indre værdi i Nordea Invest Special Private Banking Global Fokus faldt 18,7 pct. i 1. halvår af 2008, hvilket var dårligere end den generelle markedsudvikling. Halvåret var præget af aftagende økonomisk vækst, finans krise og inflationsfrygt. Denne kombination skabte uro på markederne med faldende aktiekurser til følge. Det gik specielt hårdt ud over finansaktierne, mens energiaktierne klarede sig bedre. Forventninger Den globale økonomi og de finansielle markeder forventes fortsat at være præget af usikkerhed som følge af faldende boligpriser, stigende råvarepriser og inflationsfrygt. Det ventes, at usikkerheden vil fortsætte året ud, og at den globale økonomiske vækst vil aftage. Afdelingen ventes at give et afkast på niveau med den globale markedsudvikling. Største beholdninger (pct.) Genzyme 4,4 ABB 4,1 Adobe Systems 4,0 Total 3,9 Celgene 3,6 Wal-Mart Stores 3,5 Electronic Arts 3,4 Schlumberger 3,0 Google 3,0 Suncor Energy 3,0 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

18 Hoved og nøgletalsoversigt halvårsrapport Halvårets nettoresultat(mio.kr.) 3,3-7,5 Udbytter (mio.kr.) 1,1 0,5 Kursgevinster og -tab (mio.kr.) 2,7-7,7 Administrationsomkostninger (mio.kr.) -0,5-0,3 Cirkulerende andele (mio.kr.) 53,9 63,4 44,0 Medlemmernes formue (mio.kr.) 44,1 54,6 29,3 Indre værdi pr. andel 81,8 86,1 66,5 Ændring i indre værdi i pct. 5,9-18,7 Standardafvigelse af mdl. afkast over 5 år/fra start 4,0 Sharpe ratio over 5 år/fra start 0,1 Kurs ultimo 81,60 86,80 67,70 Afkast målt på kurs i pct. 6,5-17,0 Afkast i afdelingens levetid pct. p.a. -3,0 MS Verden inkl. udbytte 6,4-17,0 Markedets standardafvigelse af mdl. afkast over 5 år/fra start 3,3 Markedets sharpe ratio over 5 år/fra start 0,2 Omkostningsprocent 0,863 0,933 Resultatopgørelse (i kr) Note Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og tab: Kapitalandele Valutakonti Øvrige aktiver/passiver 0-1 I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Indestående i depotselskab Kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber Unoterede kapitalandele fra danske selskaber I alt kapitalandele Andre aktiver Mellemværende vedrørende handelsafvikling Aktuelle skatteaktiver I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver 3 Medlemmernes formue Anden gæld Mellemværende vedrørende handelsafvikling Passiver i alt INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

19 HALVÅRSREGNSKABER Noter 1. Skat Afdelingen er ikke skattepligtig. Periodens skatteudgift består af betalte ikke refunderbare udbytteskatter 2. Kapitalandele Aktieinvesteringer, sektorfordeling procent procent Cyklisk forbrug 18,6 11,5 Industri 18,1 15,7 IT 14,9 13,8 Energi 12,4 6,2 Finans 11,7 11,9 Medicinal 10,8 9,4 Stabilt forbrug 5,8 12,6 Råvare 5,0 9,0 Telecom 0,0 9,5 Øvrige 2,7 0,4 Total 100,0 100,0 Valutafordeling procent procent Amerikanske dollar 43,3 33,6 Euro 14,9 24,5 Japanske yen 11,5 9,0 Schweiziske franc 8,8 8,5 Engelske pund 7,6 6,4 Danske kroner 3,7 4,7 Canadiske dollar 3,7 4,6 Australske dollar 2,4 0,0 Svenske kroner 2,4 0,0 Hongkong dollar 0,0 5,3 Øvrige 1,7 3,4 Total 100,0 100,0 Unoterede danske aktier (i kr.) Stk./nom Stk./nom Kurs Kursværdi Nordea Invest Fund Management , DKK Unoterede danske aktier i alt 42 En specifikation af afdelingens investeringer i værdipapirer udleveres på forespørgsel fra afdelingens investeringsforvaltningsselskab. Cirkulerende 3. Medlemmernes formue andele Formueværdi kr kr. Medlemmernes formue primo Indløsninger i året Indløsningsfradrag 18 Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Noter uden henvisning 4. Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,9 Finansielle instrumenter noteret på et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på en fondsbørs eller et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0 Øvrige finansielle instrumenter 42 0,1 44 0,1 I alt finansielle instrumenter , ,0 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

20 FA Special Formueforvaltning aktier Nordea Invest Special Formueforvaltning aktier investerer i aktier fra hele verden. Den indre værdi i Nordea Invest Special Formueforvaltning Aktier faldt 18,3 pct. i 1. halvår af 2008, hvilket var dårligere end den generelle markedsudvikling. Halvåret var præget af aftagende økonomisk vækst, finanskrise og inflationsfrygt. Denne kombination skabte uro på markederne med faldende aktiekurser til følge. Det gik specielt hårdt ud over finansaktierne, mens energi aktierne klarede sig bedre. Forventninger Den globale økonomi og de finansielle markeder forventes fortsat at være præget af usikkerhed som følge af faldende boligpriser, stigende råvarepriser og inflationsfrygt. Det ventes, at usikkerheden vil fortsætte året ud, og at den globale økonomiske vækst vil aftage. Afdelingen ventes at give et afkast på niveau med den globale markedsudvikling. Største beholdninger (pct.) Genzyme 4,5 ABB 4,1 Adobe Systems 4,1 Total 3,8 Celgene 3,7 Wal-Mart Stores 3,5 Electronic Arts 3,5 Google 3,0 Schlumberger 3,0 Suncor Energy 2,9 20 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

21 HALVÅRSREGNSKABER Hoved og nøgletalsoversigt halvårsrapport Halvårets nettoresultat(mio.kr.) 6,9-17,7 Udbytter (mio.kr.) 2,3 1,2 Kursgevinster og -tab (mio.kr.) 5,7-18,2 Administrationsomkostninger (mio.kr.) -1,0-0,7 Cirkulerende andele (mio.kr.) 115,8 124,5 109,1 Medlemmernes formue (mio.kr.) 100,2 112,8 77,1 Indre værdi pr. andel 86,5 90,5 70,6 Ændring i indre værdi i pct. 5,9-18,3 Standardafvigelse af mdl. afkast over 5 år/fra start 4,0 Sharpe ratio over 5 år/fra start 0,1 Kurs ultimo 86,30 89,40 70,20 Afkast målt på kurs i pct. 4,3-18,7 Afkast i afdelingens levetid pct. p.a. -3,1 MS Verden inkl. udbytte 6,4-17,0 Markedets standardafvigelse af mdl. afkast over 5 år/fra start 3,3 Markedets sharpe ratio over 5 år/fra start 0,2 Omkostningsprocent 0,841 0,861 Resultatopgørelse (i kr) Note Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og tab: Kapitalandele Valutakonti Øvrige aktiver/passiver 1-8 I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Indestående i depotselskab Kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber Unoterede kapitalandele fra danske selskaber I alt kapitalandele Andre aktiver Mellemværende vedrørende handelsafvikling Aktuelle skatteaktiver I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver 3 Medlemmernes formue Anden gæld Mellemværende vedrørende handelsafvikling Passiver i alt INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT

22 Noter 1. Skat Afdelingen er ikke skattepligtig. Periodens skatteudgift består af betalte ikke refunderbare udbytteskatter 2. Kapitalandele Aktieinvesteringer, sektorfordeling procent procent Cyklisk forbrug 18,8 11,4 Industri 18,4 15,7 IT 14,9 13,7 Energi 12,1 6,0 Finans 11,6 11,9 Medicinal 11,0 9,4 Stabilt forbrug 5,5 12,7 Råvare 4,9 9,3 Telecom 0,0 9,5 Øvrige 2,7 0,4 Total 100,0 100,0 Valutafordeling procent procent Amerikanske dollar 43,0 33,8 Euro 15,1 24,4 Japanske yen 11,6 9,1 Schweiziske franc 8,9 8,3 Engelske pund 7,4 6,6 Danske kroner 3,8 4,6 Canadiske dollar 3,7 4,9 Svenske kroner 2,4 0,0 Australske dollar 2,3 0,0 Hongkong dollar 0,0 4,8 Øvrige 1,8 3,5 Total 100,0 100,0 Unoterede danske aktier (i kr.) Stk./nom Stk./nom Kurs Kursværdi Nordea Invest Fund Management , DKK Unoterede danske aktier i alt 88 En specifikation af afdelingens investeringer i værdipapirer udleveres på forespørgsel fra afdelingens investeringsforvaltningsselskab. Cirkulerende 3. Medlemmernes formue andele Formueværdi kr kr. Medlemmernes formue primo Indløsninger i året Indløsningsfradrag 14 Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Noter uden henvisning 4. Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,9 Finansielle instrumenter noteret på et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på en fondsbørs eller et andet reguleret marked 0 0,0 0 0,0 Øvrige finansielle instrumenter 88 0,1 92 0,1 I alt finansielle instrumenter , ,0 22 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL HALVÅRSRAPPORT 2008

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Delårsrapport 2006. Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Stabil Global Fokus

Delårsrapport 2006. Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Stabil Global Fokus Delårsrapport 2006 Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg Stabil Global Fokus Indhold Foreningsoplysninger... 3 Den globale udvikling... 5 Forventninger... 8 Ledelsespåtegning... 9 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Selskabet Access Small Cap c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filial af Skandinaviska Enskilda Banken A/S (publ) Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

...det passive supplement. Halvårsrapport 08

...det passive supplement. Halvårsrapport 08 ...det passive supplement Halvårsrapport 08 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport 2009. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2009. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2009 CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................... 2 Foreningsoplysninger.......................... 3 Væsentlige aftaler............................

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem Bilag til fælles fusionsredegørelse for Afdeling 7 - Globale Aktier og Afdeling 13 - Globale Aktier Pension Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR nr. 20436875 Fusionsregnskab pr. l. januar 2006

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 10... Globale Aktier - KL 10... Forbrugsaktier - KL 13... Foreningens noter 15... Anvendt

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig CVR-nr. 21 74 32 75 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2008 (dirigent) Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2009. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2009 Investeringsforeningen Jyske Invest Bestyrelsen Professor, dr.oecon. Svend Hylleberg, formand Direktør Henrik Braüner Direktør Bent Knudsen Direktør Steen Konradsen Administration Jyske

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Delårsrapport 2007 Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Introduktion Hedgeforeningen Jyske Invest Hjemmeside E-mail WWW.Jyskeinvest.dk Jyskeinvest@Jyskeinvest.dk

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-nvest Årsrapport 2010 VR nr. 26 08 65 31 ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Risikoforhold

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Årsrapport 2008. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2008. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2008 CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Foreningsoplysninger.... 3 Væsentlige aftaler... 3 Ledelsens beretning for 2008.... 4 Hoved- og nøgletal... 6 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: 33764650

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: 33764650 Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING FOR 1. HALVÅR 2014 3 SÅDAN GIK DET DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Kapitalforeningen TRP Invest

Kapitalforeningen TRP Invest Kapitalforeningen TRP Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Udvikling i indre værdier, afkast og aktieindeks VINX30

Udvikling i indre værdier, afkast og aktieindeks VINX30 Udvikling i indre værdier, afkast og aktieindeks VINX30 Ultimo Offentliggjort Indre Værdi/ Udlodning, kr. 1,2 Afdeling Danske Obligationer Indre Værdi + geninvestering af udlodning i året, kr. Afkast i

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier & Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier & Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer Halvårsrapport 2008 Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier & Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer Introduktion Hedgeforeningen Jyske Invest

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest. Afdeling Globus

INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest. Afdeling Globus INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest Afdeling Globus HALVÅRSRAPPORT 2012 Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Formuepleje Invest Forening Investeringsforeningen Formuepleje Invest CVR-nr.: 32

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen MS Invest Læsevejledning Investeringsforeningen MS Invest består af én afdeling. En afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskabet viser afdelingens

Læs mere