FORSLAG TIL AFFALDSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012"

Transkript

1 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RESUMÉ REGERINGENS AFFALDSSTRATEGI ÅRHUS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER PLANER PROGNOSER KORTLÆGNING EVALUERING , ER MÅLENE NÅET? LITTERATUR OG BILAG

4 FORORD Udgangspunktet for udarbejdelsen af denne affaldsplan er Affaldsbekendtgørelsens kapitel 2, der udstikker rammerne for planens indhold og opbygning. Affaldspolitikken bygger grundlæggende på affaldshierarkiet, der prioriterer genanvendelse over forbrænding som går forud for deponering af affaldet. Hertil kommer et andet og væsentligt element i affaldspolitikken nemlig affaldsforebyggelse. Regeringen er som oplæg til kommunernes arbejde med affaldsplanlægning endnu ikke kommet med en samlet strategi, men Miljøministerens udmelding er, at man som udgangspunkt fastholder de eksisterende nationale målsætninger for affaldshåndtering fra Affaldsstrategi for de samlede affaldsmængder, dog med et skærpet mål om højst 6 % deponering i AffaldVarme Århus har i planperioden i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) fået gennemført en række undersøgelser og analyser af affaldshåndteringen i Århus Kommune. DTUs analyser, viser at Århus Kommune har velfungerende affaldsordninger. Ligeledes viser kommunens egen kortlægning at den samlede affaldshåndtering mere end opfylder Regeringens målsætninger, idet Århus deponerer meget lidt af affaldet, mens vi til gengæld har en høj genanvendelse. Fundamentet til den kommende planperiode er således i orden. Der vil derfor i planperioden være fokus på fortsatte forbedringer af eksisterende ordninger, herunder udvikling og forsøg på områder, der indeholder forbedringspotentialer. 4

5 RESUMÉ Årsopgørelsen for 2008 viser, at der i forhold til 2004 igen produceres mere affald efter opbremsningen i forrige planperiode. Der er i 2008 således produceret tons mod tons i 2004 hvilket svarer til en forøgelse på 13,5 %. Ændringerne er et udtryk for stigende mængde affald fra industrien og fra bygge- og anlægsaktiviteter, der således i perioden er steget med 17,4 %, mens mængden af husholdningsaffald kun er steget med 2,2 %. Det høje genanvendelsesniveau har været fastholdt i perioden og ligger på %. Mængden, der deponeres er også lav på 2-4 %, dog har der sidst i perioden været en stigende tendens. Det skyldes primært, at byudviklingen på Århus Havn har betydet opgravning af fortidens synder i form af byggeaffald og lignende. Århus Kommune opfylder dermed allerede målsætningerne i regeringens Affaldsstrategi Målet med nærværende plan er derfor at fastholde de nuværende gode resultater, men samtidig arbejde på, hvor det er muligt, at gøre det endnu bedre med fokus på ressourcer, klima samt miljø og sundhed. På landsplan prioriteres ressource- og klimapolitikken, ligesom der er fokus på beskyttelse af sundhed og miljø. I Århus lægger vi os tæt op af Regeringens udmeldinger, men finder det vigtigt fortsat at være på forkant med udviklingen og sikre, at vi har attraktive og fremtidssikrede affaldsløsninger. Derfor prioriterer vi forskning og udvikling i samarbejde med de højere læreranstalter, ligesom vi løbende vil afsøge det internationale marked for attraktive affaldsløsninger. Der er derfor listet 22 initiativer (Boks 4, side 11) som i den kommende planperiode foreslås gennemført. Initiativerne retter sig primært mod husholdningsaffaldet, idet der i den kommende plan periode sker store ændringer på erhvervsaffaldsområdet. Formålet hermed er at effektivisere området ved at liberalisere håndteringen af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Kommunen vil fremover stadig have ansvaret og kapacitetsforpligtelsen for affald til forbrænding og deponi, ligesom kommunen stadig har ansvaret for det ikke genanvendelige farlige affald, og dermed forpligtelsen til at sikre, at den nødvendige kapacitet er til stede. De kommunale anlæg til behandling af byggeaffald og kompost, som er i drift, kan ligeledes fortsætte driften på nuværende niveau. 5

6 6 REGERINGENS AFFALDSSTRATEGI

7 Regeringens affaldsstrategi for den kommende planperiode er 3-delt, hvoraf kun første del er færdig og skal benyttes i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende affaldsplan. Del 2 og 3 udsendes først efter, at udarbejdelsen af Affaldsplan er sket. Første del af Regeringens strategi indeholder 4 emner: Den overordnede politik og prioritering på affaldsområdet En strategi for henkastet affald En kapacitetsplan for affaldsforbrænding En gennemgang af regelgrundlaget på affaldsområdet Strategien er en videreførelse af Affaldsstrategi Sigtelinjen for deponering af de samlede affaldsmængder er skærpet til 6 %, og der er fastsat en målsætning for indsamling af batterier til 45 % i 2012, hvilket er en tidsmæssig fremrykning i forhold til kravet i batteridirektivet. Derudover skal kommunerne sikre tilstrækkelig forbrændingskapacitet til behandling af det ikke genanvendelige, men forbrændingsegnede affald. Regeringens overordnede affaldspolitik har 3 ben: 1. Ressourcepolitik 2. Klimapolitik 3. Beskyttelse af sundhed og miljø Ressourcepolitik Det er vigtigt, at vores forbrug af ressourcer nedsættes, og at de udnyttes så mange gange som muligt, når de først er blevet til affald. Det er en vinkel på problematikken, som understøttes af affaldshierarkiet. Genbrug og genanvendelse sikrer, at materialerne ikke tages ud af kredsløbet, forbrænding af ikke-genanvendeligt affald erstatter andre fossile brændsler, mens ressourcerne spildes ved deponering og fremstilling af nye produkter. Klimapolitik Bidraget til klimapolitikken er, at forbrænding af forbrændingsegnet affald fortrænger forbruget af fossile brændsler, ligesom det forhindrer dannelsen af drivhusgasser i forbindelse med omsætning af organisk affald, der deponeres. Bedst er det at genanvende så meget som muligt, da der er store energibesparelser ved at undgå at skulle producere nye produkter og materialer og dermed reduceres CO 2 -udslippet, også selv om det ikke nødvendigvis medregnes i det danske CO 2 -regnskab. Beskyttelse af miljø og sundhed Håndteringen og behandlingen af affaldet skal ske på en måde, der nedbringer miljøbelastningen mest muligt og der ikke opstår sundhedsmæssige risici i forbindelse hermed. Det skal derfor sikres, at farlige stoffer ikke spredes i miljøet, hverken i forbindelse med genanvendelsesprocessen, forbrændingen eller deponeringen. 7

8 Regeringens affaldspolitik i planperioden bygger på 7 grundelementer: 1. Vi skal forebygge affaldsdannelsen, både mængden og farligheden 2. Vi skal reducere tabet af ressourcer 3. Vi skal reducere emissionerne af klimagasser fra affaldshåndtering 4. Vi skal reducere den samlede miljøbelastning fra affald 5. Vi skal sikre mest miljø for pengene 6. Vi skal øge kvaliteten i affaldsbehandlingen 7. Vi skal sikre en effiktiv affaldssektor BOKS 1. De 7 grundelementer i Regeringens Affaldsstrategi Disse grundelementer/tiltag skal omsættes til virkelighed gennem forskellige virkemidler og tiltag, der kombinerer hensyn til miljø og økonomi. Dvs. at der sker en miljømæssig forsvarlig behandling af affaldet til en fornuftig pris. Derfor skal miljø- og samfundsøkonomiske vurderinger ligge til grund for de beslutninger, som tages. Derfor er det vigtigt at have fokus på genbrug og genanvendelse. Herunder at kvali teten i behandlingen af affaldet øges, og at teknologierne hertil udvikles, så ressourcerne i affaldet udnyttes og de farlige stoffer fjernes. Endelig skal der gennemføres en ny organisering af affaldssektoren, så der opnås en mere effektiv affaldshåndtering, herunder en mere smart og effektiv forvaltning af miljøreglerne, så der opnås væsentlige administrative lettelser også for virksomhederne. Med baggrund i ovenstående har regeringen udpeget følgende 4 indsatsområder i affaldsstrategien for den 4-årige planperiode : Hold Danmark Rent Regeringen prioriterer indsatsen for at begrænse mængden af henkastet affald i naturen såvel som i byerne meget højt. Der er derfor brug for en langsigtet og koordineret indsats med at nedbringe omfanget. Da det er hele samfundets problem, er der brug for at alle bakker op om at få løst problemet både myndigheder, virksomheder og organisationer. Forbrændingskapacitet Regeringen lægger stor vægt på, at der sikres den nødvendige forbrændingskapacitet til forbrænding af det forbrændingsegnede men ikke-genanvendelige affald. Der er derfor udarbejdet en kapacitetsplan for affaldsforbrænding, som danner grundlag for kommunernes planlægning af, at den nødvendige forbrændingskapacitet er til stede. Regelgrundlaget Der er i perioden siden sidste affaldsstrategi sket en betydelig udvikling i regelgrundlaget på affaldsområdet. Bl.a. på afgiftsområdet, hvor det skal sikre, at afgifterne stadig understøtter den miljømæssige prioritering på affaldsområdet. 8

9 Teknologiudvikling Regeringen prioriterer udviklingen af miljøeffektiv teknologi til affaldsbehandlingen. Der er et behov for teknologiudvikling for især de miljømæssigt mest problematiske affaldsfraktioner, f.eks. røggasrensningsprodukter, shredderaffald og imprægneret træ. Desuden er udviklingen af nye behandlingsformer med forbrænding på kraftværker af det brændbare affald eller udvikling af biobrændstoffer meget interessant. Hertil kommer den miljøteknologiske satsning på at bevare ressourcer, som er ved at blive sparsomme, f.eks. fosfor. Partnerskaber mellem virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder kan være en vigtig drivkraft for udvikling af nye miljøteknologier. Kommunen har en meget stor del af ansvaret for, at regeringens strategier føres ud i livet og at målene nås. Bl.a. har kommunerne ansvaret for affaldsregulativerne, etablering af indsamlingsordninger, sikring af tilstrækkeligt forbrændings- og deponeringskapacitet samt tilsynet med virksomhederne. 9

10 10 ÅRHUS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER

11 Målsætningerne fastsat i Århus Kommunes Affaldsplan har fokus på at begrænse påvirkningerne på det omgivende miljø af affaldsproduktion og affaldshåndtering. Planen tager udgangspunkt i Regeringens Affaldsstrategi , del 1, og sætter fokus på de 3 overordnede politikker. For at disse kan opfyldes, vurderes det, at der vil være behov for løbende at udvikle området, hvorfor et fjerde tema er tilføjet: innovation. Ressourcer Målet er, at Århus Kommune kan bidrage til en bæredygtig udvikling, også ved at understøtte nationale og lokale initiativer, som retter sig mod affaldsforebyggelse og - hvis affaldet er opstået - udnytte dets ressourcer bedst muligt på grundlag af miljømæssige og økonomiske vurderinger, f.eks. ved øget genbrug og genanvendelse eller ved effektiv forbrænding af restaffaldet. Klima Det er målet at fortrænge fossile brændsler ved effektiv energiudnyttelse i forbindelse med forbrænding af det ikke genanvendelige affald. Beskyttelse af sundhed og miljø Århus Kommune vil arbejde for at nedbringe miljøbelastningen ved affaldshåndteringen. Det skal ske ved at anvende opdateret indsamlingsmateriel (renere udstødningsgasser), nedgrave affaldscontainere (bedre arbejdsmiljø). AffaldVarme Århus vil være arbejdsmiljøcertifi ceret og vil gennem udarbejdelse af Grønt regnskab, sætte fokus på miljøregnskabet. Innovation Det er målet at skabe attraktive og fremtidssikrede affaldsløsninger. Affaldsområdet bør være under konstant udvikling, så vi hele tiden har de bedste løsninger ud fra den aktuelle viden. Derfor prioriteres bl.a. forskning og udvikling sammen med de højere læreranstalter, ligesom det internationale BOKS 2. Affaldsplanens temaer. UDDYBNING AF MÅLSÆTNINGER OG INITIATIVER Ressourcer DTU har i perioden gennemført en række analyser af Århus Kommunes affaldssystemer og vurderer, at kommunen generelt har nogle velfungerende ordninger både ud fra en økonomisk, miljømæssig og servicemæssig betragtning. DTU s analyser viser, at der fortsat er et potentiale for at forbedre ordningerne ved en ekstra indsats for at øge genanvendelsen af især papir, men også visse emballagetyper. 11

12 Erfaringer fra andre byer viser, at de bedste resultater opnås ved at udstyre alle en-familieboliger med egen papirbeholder, som tømmes hver måned. I fælles bebyggelser foreslås papirindsamlingen i stigende grad baseret på nedgravede containere. Her skal gangafstanden til nærmeste container være relativ kort for at sikre en høj indsamlingseffektivitet. Der er på emballageområdet ikke mange erfaringer om effektive metoder til indsamling og håndtering af blandede fraktioner af emballageaffald med henblik på efterfølgende behandling og genanvendelse. Behandlingen kunne være mekanisk adskillelse med henblik på mest mulig genanvendelse af f.eks. aluminium og andre metaller af høj værdi, plastfraktioner mv. Klima Affaldets bidrag til CO 2 regnskabet består af en lang række positive (belastninger) bidrag såvel som negative (besparelser) bidrag, der hver for sig må søges forbedret (citat: Thomas Højlund Christensen, DTU). Belastningerne kommer fra flere kilder, hvoraf de vigtigste er anvendelse af fossil energi i indsamlingskøretøjer, brug af indsamlingsmateriel (fx plastcontainere), til hvis produktion der har været anvendt fossil energi, anvendelse af el og olie i anlæg, emission af CO 2 fra forbrænding af materialer indeholdende fossilt kulstof (f.eks. plast) samt emission af metan og lattergas fra komposteringsanlæg og hjemmekomposteringsbeholdere. Den enkeltfaktor der bidrager med den største belastning er den direkte emission fra forbrændingsanlægget. Besparelserne kommer fra produktion af el og varme på forbrændingsanlægget, som substituerer el og varme produceret på kul og naturgas, genanvendelse af materialer som papir, glas og metal, der sparer energi til fremstilling af nye materialer samt produktion af kompost, som sparer anvendelse af tørv (tørv i mosen nedbrydes ikke, mens opgravet tørv nedbrydes efter udspredning på jorden, hvorved det afgiver klima- gasser). El- og varmeproduktionen på forbrændingsanlægget er langt den største bidragsyder til besparelserne. Udfordringen består således i at reducere belastningerne fra affaldshåndteringen, hvor det er muligt og uden at det går ud over de øvrige ønsker til f.eks. service og arbejdsmiljø samt at reducere klimapåvirkningerne. Hertil kommer eventuelt nye tiltag i grænsefladen mellem affaldet og brugerne/industrien. Det foreslås, at der i den kommende planperiode arbejdes på at begrænse belastningen fra indsamling og transport af affald i kommunen. Undersøgelserne skal dokumentere, hvilke indsamlingsordninger, der er de bedste ud fra en miljømæssig betragtning, herunder også om der er perspektiv i at indsamle affald fra private og erhverv i samme rute. Muligheden for at kommunen kan indgå aftaler med større kædeforretninger og indkøbscentre om at tilbagetage pap m.v., som har været anvendt til indpakning af indkøbte varer, skal undersøges. I forbindelse med køb er det ofte muligt af leje/låne trailer til hjemtransport af større effekter. Når traileren tilbageleveres kunne pap og eventuelt storskraldseffekter returneres til udlejningsstedet. Indkøbsstederne opnår en indtjening ved salg af det returnerede pap, mens kommunen påtager sig at afhente storskraldseffekter, som en del af indsamlingsordningen for storskrald. Beskyttelse af sundhed og miljø I den forudgående planperiode er der etableret 450 nedgravede affaldscontainere til dagrenovation, papir samt glas i Århus Midtby. Med denne løsning er der opnået en klar forbedring af arbejdsmiljøet for indsamlingsmandskabet. De kommer ikke i berøring med affaldet, ligesom de slipper for tunge løft og skub, når affaldet er anbragt i nedgravede containere, der løftes med kran og tømmes i specielle køretøjer. 12

13 Århus Byråd har besluttet, at byen skal være ren og smuk. Baggrunden herfor er at der i flere år har været en tendens til at svineriet i byen har været tiltagende. Flere af kommunens affaldsordninger har indirekte og utilsigtet medvirket hertil. Det gælder storskraldsordningen, affaldsøerne og kuberne til papir og glas, som anvendes korrekt af flertallet af borgerne, men hvor bare nogle få afvigelser i brugen af ordningerne giver anledning til et negativt indtryk og et grimt bybillede. Det synlige udtryk er storskraldseffekter anbragt i længere tid på et offentligt areal og uden, at ejerne har bestilt afhentning af affaldet. I en lang række tilfælde vælger nogle borgere at anbringe effekterne ved siden af kuberne i tillid til, at kommunen fjerner effekterne. I forbindelse med udbud af indsamlingsopgaver justeres kravene til indsamlingsmateriellet løbende, så disse hele tiden lever op til de bedste normer og standarder, hvorved den miljømæssige og arbejdsmiljømæssige påvirkning af indsamlingen af affaldet minimeres. Innovation Det er afgørende for affaldsområdet, at der er fokus på udvikling og innovation på alle områder omfattende vareproduktion, affaldsløsninger, indsamling og behandlingsformer. Det kan i den forbindelse være nødvendigt at følge, hvad der sker på affaldsområdet ikke bare i Danmark, men også andre steder i Europa. Det er målet at sikre de bedste løsninger ud fra nyeste viden og erfaring, men også med det formål at kunne fastholde og tiltrække engagerede og dygtige medarbejdere til affaldsområdet. Inden der gennemføres initiativer, skal der foreligge tilfredsstillende beslutningsgrundlag, både hvad angår miljømæssige som økonomiske forhold. Denne praksis kan dog afviges ud fra konkrete vurderinger, som f.eks. hvis formålet alene er at forbedre serviceniveauet. Hvor meget bidrager håndteringen af 1 ton husholdningsaffald med i CO 2 -regnskabet? Belastning Transport og indsamling Udledning fra forbrænding Belastning i alt Besparelser Papirgenbrug Anden genanvendelse El-produktion Varmeproduktion Besparelse i alt kg CO kg CO kg CO kg CO 2 40 kg CO kg CO kg CO kg CO 2 Samlet gevinst 700 kg CO 2 BOKS 3. Husholdningsaffaldets bidrag til CO 2 -regnskabet. 13

14 INITIATIVER Ressourcer 1 Det foreslås, at der indføres obligatorisk indsamling af papir hos alle en-familieboliger. 2 3 Det foreslås, at der iværksættes undersøgelser af, hvordan emballagefraktioner kan indsamles og efterfølgende behandles. Det foreslås, at der løbende vil blive fulgt op på EU s initiativer vedrørende affaldsminimering og reparation af ting, der potentielt vil kunne spare på produktion af nye produkter. Klima Det foreslås at optimere el- og varmeproduktion på forbrændingsanlægget i samspil med energisektoren som led i klimavarmeplanen. Det foreslås, at der i videst muligt omfang anvendes miljøvenlige biobrændstoffer i indsamlingskøretøjerne. Det foreslås at øge materialegenanvendelse, så der ikke skal bruges energi til produktion af nye materialer fra nye råstoffer. Det foreslås at øge afsætningen af kompost til anlægsarbejder i stedet for at anvende tørv- baserede produkter, ligesom muligheden for afsætning af råkompost til landbrug og energi udnyttelse skal undersøges. Det foreslås, at der sættes fokus på forbedret styring af komposteringsprocesser for at mindske emissionerne herfra. Det foreslås, at der i samarbejde med DTU iværksættes sammenlignelige undersøgelser af energibelastningen ved forskellige renovationsløsninger, herunder af mobilsug og stationære sugeløsninger kontra mere lavteknologiske løsninger i form af bl.a. nedgravede containere. Sundhed, miljø og arbejdsmiljø Det foreslås at undersøge muligheder, energibelastning og interesse for udbygning af fælles renovations løsninger i alle boligtyper, herunder i villa områder, hvor der er basis og interesse for det i stedet for traditionelle og individuelle løsninger. Det foreslås, at undersøge den miljømæssige gevinst af og muligheden for at samkøre separat opsamlet dagrenovation fra private og erhvervsaffald, forudsat at affaldet vejes og kan afregnes præcist over for de enkelte affaldsproducenter. Det foreslås, at haveejere tilskyndes til at hjemmekompostere, hvorved transport af haveaffald undgås. Det foreslås, at der indgås aftaler med større kædebutikker om, at kunder i forbindelse med lån af trailer ved større indkøb, kan returnere indpakningspap og evt. storskrald opstået i forbindelse med indkøbet, ved afleveringen af traileren. 14

15 14 15 Det foreslås, at antallet af traditionelle affaldsbeholdere og kuber reduceres i de kommende år og erstattes med nedgravede containere både i det offentlige rum og på private arealer. Det foreslås, at der i forbindelse med udbud stilles krav til affaldstransportører om at anvende biler, som opfylder den bedst mulige teknologi. Det foreslås, at der gøres en indsats for at nedbringe tungmetalbelastningen af affaldet, herunder kviksølv ved at indsamle brugte termometre, lavenergipærer og batterier, og følge effekten 16 heraf på forbrændingsslaggens indhold af miljøfremmede stoffer. 17 Det foreslås, at der indføres klare plastsække til aflevering af affald på genbrugsstationerne. 18 Det foreslås, at der gøres en indsats for at fjerne miljøfremmede stoffer fra byggeaffaldet. Innovation 19 Fortsættelse af montering af elektroniske chips på affaldsbeholdere til dagrenovation og papir Det foreslås, at der etableres flere private genbrugspladser i private bebyggelser, og dialog og samarbejde udbygges med viceværter (f.eks. via E-læring) for at optimere sorteringen af affaldet, forbedre arbejdsmiljøet og udnyttelsen af transportmateriellet. Det foreslås at udbygge samarbejdet med højere læreanstalter i ind- og udland om udviklingsog innovationsprojekter, som kan forbedre affaldsløsningerne. Fokus på information til den digitale borger via hjemmeside samt udvikle nye selvbetjeningsløsninger. BOKS initiativer som Århus Kommune vil gennemføre i perioden

16 16 PLANER

17 HVOR ER VI I 2009 OG HVAD SKAL DER SKE I DEN KOMMENDE PLANPERIODE? Prognoserne forudsiger, at der i den kommende planperiode vil være en svag vækst i de samlede affaldsmængder (se fi gur 14). Dette på trods af at perioden indledes med en mindre konjunkturbestemt nedgang i mængderne. Det forventes dog at krisen hurtigt overvindes, hvorefter forbruget øges og affaldsmængderne igen begynder at stige (se side 33). Udviklingen i de samlede affaldsmængder har i perioden været stigende, en udvikling der dog dækker over forskelle mellem de forskellige affaldstyper (fi gur 1). Således har mængder af husholdningsaffald været stagnerende eller svagt faldende, mens mængderne af affald fra erhverv og bygge- og anlægsaktiviteterne har været svingende, men generelt er steget over perioden Husholdningsaffald Erhverv Byggeri og anlæg Totale affaldsmængder FIGUR 1. Udviklingen i mængden af udvalgte affaldstyper samt de samlede affaldsmængder i perioden Regeringens mål der fremgår af Affaldsstrategi , del 1 og af strategien fra den foregående planperiode, er allerede nået i 2008 (se tabel 1) både på landsplan og i Århus. Forskellene der fremgår af tabellen, er et udtryk for, at Århus har flyttet flere mængder højere op i hierarkiet samt at der ved opgørelserne i Århus ikke skelnes mellem industri og servicevirksomheder. 17

18 At ambitionerne i regeringens affaldsstrategi vedrørende behandlingen af affaldet ikke er skærpet i forhold til den forudgående strategi er begrundet i en forventning om, at det vil være nødvendigt at frasortere en større del byggeaffald til bortskaffelse. Årsagen er, at undersøgelser har vist, at byggeaffald kan være forurenet som følge af, at der tidligere har været anvendt farlige stoffer i byggeindustrien, der dukker op nu i forbindelse med renoveringer og nedrivninger. Der vil fra 2010 ske ændringer på erhvervsaffaldsområdet, der bl.a. betyder, at kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald og genanvendeligt farligt affald bliver liberaliseret. Det medfører, at kommunen ikke længere har ansvar for anvisning og håndtering heraf. Behandlingsformer Genanvendelse % Forbrænding % Deponering % Affaldstype Århus Regering Århus Regering Århus Regering Husholdningsaffald dagrenovation storskrald haveaffald Affald fra industri og service 59 50/ /20 4 Bygge- og anlægsaffald Spildevandsslam Samlet ,1 6 TABEL 1. Behandlingsformer for affald indsamlet i Århus Kommune i 2008 sammenlignet med Regeringens målsætning for For så vidt angår deponering, er der i den seneste strategi kun opstillet mål for den samlede deponeringsmængde. I Århus vil vi løbende arbejde på at forbedre håndteringen af affaldet, således at påvirkninger heraf reduceres mest muligt. Det skal ske bl.a. på baggrund af indhøstede erfaringer med samarbejde med forskningsinstitutioner om vurderinger og analyser af affaldsordninger og affaldsbehandling (se bilag 1). Sådanne samarbejder vil i højere grad end tidligere blive inddraget i undersøgelser fra forskellig side til sikring af, at beslutninger på affaldsområdet tages op på et veloplyst grundlag, det være sig såvel miljømæssigt som økonomisk. For at understøtte dette, vil der fortsat løbende blive udsendt information om kommunens affaldsordninger, ligesom hjemmesiden løbende udbygges med henblik på at højne serviceniveauet og give flere selvbetjeningsløsninger. I de følgende afsnit gennemgåes de initiativer, som foreslås gennemført i den kommende planperiode for husholdningsaffald samt for erhvervsaffald set i lyset af, at det genanvendelige erhvervsaffald forventes at blive fuldt liberaliseret i løbet af planperioden. 18

19 HUSHOLDNINGSAFFALD PLANER Husholdningsaffald omfatter forskellige affaldstyper, som produceres af husholdninger i dagligdagen og i forbindelse med vedligeholdelse af hus og have. Det kan være dagrenovation, haveaffald, storskrald, farligt affald o.l. (se boks 3). Allerede i foregående planperiode var målene fastlagt i Regeringens affaldsstrategi opfyldt (se tabel 1). Der er siden sket ændringer i behandlingen af husholdningsaffaldet, som har betydet en nedgang i mængden til genanvendelse. Det skete med nedlæggelsen af Århus-systemet, hvori organisk affald blev frasorteret til bioforgasning, mens restaffaldet blev brændt. Der var i forbindelse med nedlæggelsen af Århus-systemet forudset et fald fra 35 % genanvendelsen af dagrenovationen i 2003 til 26 % i Det har vist sig nogenlunde at holde stik, idet genanvendelsen i 2008 var på 25 %. Som konsekvens heraf er der i samme periode sket en øgning i mængden af dagrenovation til forbrænding fra 64 % til 75 % (tabel 1). I forhold til regeringens mål (se tabel 1) genanvender vi i Århus mere husholdningsaffald (38 %) og brænder mindre husholdningsaffald (58 %). Husholdningsaffald omfatter Dagrenovation der består af: Organisk køkkenaffald og andet ikke genanvendeligt rastaffald Glas og flasker Papir og pap Plast- og metalemballage Storskrald der består af*: Affaldsfraktioner fra genbrugsstationerne Farligt affald Andet husholdningsaffald afhentet via storskralds-ordningen Haveaffald der består af: Grene, afklip, ukrudt, græs m.v. BOKS 5. Defi nition af husholdningsaffald. *Storskrald er de fraktioner af husholdningsaffald, som ikke må eller kan kommes i dagrenovationsbeholderen, f.eks. møbler, barnevogne, hårde hvidevarer og tæpper. I daglig tale forstås ved dagrenovation normalt kun den organiske del og andet ikke genanvendeligt rastaffald. 19

20 Pantordning i form af tilskud til indsamling og rengøring af hele flasker reduceres. Det betyder, at der ikke vil være samme incitament til at indsamle og rengøre flaskerne, som det sker i dag. En større del forventes derfor at gå til skår med negativ effekt på miljøet. Miljøvurderinger viser, at der er en klar miljømæssig gevinst ved at genbruge flasker frem for at omsmelte dem til nye flasker, også selv om transport til tappestederne rundt i Europa medregnes. AffaldVarme Århus har i perioden i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) gennemført vurderinger af fremtidige systemer til indsamling af husholdningsaffald (se bilag 1). Resultatet heraf viser, at der generelt er et potentiale for at sortere husholdningsaffaldet bedre, og at der er en miljøgevinst ved at frasortere til genanvendelse frem for at brænde det. Undersøgelsen viser, at dette også er tilfældet, selv om indsamlingsfrekvensen skal øges, men under den forudsætning, at der anvendes nyeste teknologi inden for indsamlingsmateriel (f.eks. biler med nyeste EURO-norm motor). De samlede mængder husholdningsaffald forventes igen at stige over planperioden (se side 33). Det forventes, at mængden af husholdningsaffald der genanvendes, vil stige mere end mængden, der bortskaffes ved forbrænding. Der er i 2008 påbegyndt nedgravning af affaldsbeholdere i Midtbyen med henblik på at forskønne området, fordi det gør det muligt at fjerne skæmmende skraldespande, kuber og affaldsøer. Det er hensigten at fortsætte nedgravningen, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Samtidig understøttes ønsker fra boligforeninger om ligeledes at etablere nedgravede løsninger. Dette vil fremadrettet effektivisere indsamlingen af dagrenovationen generelt samt give et bedre arbejdsmiljø. Også brugerne er meget tilfredse med de nye nedgravede systemer. Det dokumenterer brugertilfredshedsundersøgelser gennemført af capacent i 2008, hvor 85 % af brugerne giver udtryk for, at de generelt er meget tilfredse eller tilfredse med systemet. Der vil blive gjort en indsats for at foretage effektiv renholdelse omkring vores anlæg og ved de nedgravede affaldscontainere, således at vi ved vores indsats kan være rollemodeller for andre. For fortsat at udvikle og forbedre tilbuddene på affaldsområdet samt at vurdere og forbedre serviceniveauet overfor borgerne, skal der løbende foretages brugertilfredshedsundersøgelser. I den forbindelse skal det undersøges, om der skal tilbydes flere affaldsordninger til husstandene, for derved at lette adgangen for den enkelte borger til at komme af med affaldet. Det er besluttet, at AffaldVarme Århus skal miljø- og arbejdsmiljøcertifi ceres i Formålet hermed er, at sætte fokus på AffaldVarme Århus eget miljø og gennem tiltag løbende forbedre det. KONSEKVENSER FOR RENOVATIONSGEBYRET Udviklingen i renovationsgebyret forventes fortsat at være stabil og lavere end den generelle prisudvikling. Princippet, som blev fastlagt i forrige affaldsplan om, at forbedringer primært skal fi nansieres af de borgere, der får gavn heraf, betyder dog, at prisudviklingen i Midtbyen vil være højere end i resten af kommunen. Det skyldes etableringen af de nedgravede systemer, der primært servicerer Midtbyen. De nedgravede containere erstatter affaldsøer, kuber samt de løse affaldsbeholdere, der var opstillet i byens gader. Containerne er dermed med til at forskønne Midtbyen og generelt forbedre serviceniveauet her. 20

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel November 2009 Godkendt af Langeland Kommunes Kommunalbestyrelse den 12 april 2010 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 November 2009 Dokumentnr

Læs mere

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018 Affaldshandlingsplan 2014-2018 Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. december 2012 besluttet, at følgende målsætninger skal være grundlaget for affaldsområdet i perioden 2014 2018. A: Ressourcerne

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012. Svendborg Kommune

Affaldsplan 2009-2012. Svendborg Kommune Affaldsplan 2009-2012 Svendborg Kommune Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - Fællesdel Klintholm-kommunerne, Affaldsplan 2009

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 1 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund og målsætninger... 6 1. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 2. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 3. del af

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast BY/03.02.09 Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast Formanden på Miljøcenter Greve har daglig kontakt til borgerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. BAGGRUND FOR GREVE KOMMUNES MÅL OG

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.2014 til høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer...

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS 2014 2024 2 IND HOLD Forord 5 Indledning 7 Mål for affaldsområdet 8 Handlingsplan 11 Mål 1 Nedbringe mængden af farligt affald, elektronik affald og

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?...

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

AFFALDSPLAN 2008 A FFALDSPLAN 2 008

AFFALDSPLAN 2008 A FFALDSPLAN 2 008 AFFALDSPLAN 2008 NORDISK MILJØMÆRKNING Titel: Affaldsplan 2008 Udarbejdelse: Miljøkontrollen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen, 2005 Foto: Birgitte Røddik, Søren Weile (m.fl.) Lay-out og tryk: Phønix-Trykkeriet

Læs mere

Målsætninger FORSLAG

Målsætninger FORSLAG Målsætninger FORSLAG Indholdsfortegnelse i målsætninger 1 De formelle rammer... 9 1.1 Regeringens ressourceplan... 10 1.1.1 Fokusområder... 10 1.1.2 Indsatsområder Der er følgende indsatsområder i ressourcestrategien:...

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Side 1 af 68 HØRINGSUDKAST TIL AFFALDSPLAN FOR AARHUS KOMMUNE 2015-2018 Side 2 af 68 Høringsudkast til Affaldsplan for Aarhus Kommune 2015-2018 Indledning Affald i Aarhus Aarhus Affaldsmål 2018 Initiativer

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012 Esbjerg Kommune

Affaldsplan 2009-2012 Esbjerg Kommune Affaldsplan 2009-2012 01.01.2010 Affaldsplan 2009-2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2 EU-AFFALDSDIREKTIV 6 2.1 Affaldshierarkiet 6 3 NATIONAL AFFALDSREFORM 8 4 KYOTO-AFTALE OG NATIONAL KLIMASTRATEGI

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Grundejerforeningen Skovbrynet. Grundejerforeningen Overdrevet. Annelise Schultz Krogshave Grundejerforeningen Jernaldervej

Grundejerforeningen Skovbrynet. Grundejerforeningen Overdrevet. Annelise Schultz Krogshave Grundejerforeningen Jernaldervej Mødereferat Mødetid: 2. juni 2009 kl. 16.30 18.45 Mødested: Hammel Rådhus Mødedeltagere: Johnny Lillethorup Referent: Flemming Tinggård Benedikte Krogh Karl Åge Madsen Inge Heegaard Grete Mørch Sørensen

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

8. KARA/NOVEREN s anlæg og kapacitet...34

8. KARA/NOVEREN s anlæg og kapacitet...34 Affaldsplan 2009-2012 Odsherred Kommune Sept 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND FOR ODSHERRED KOMMUNES MÅL OG INITIATIVER... 4 2.1. RAMMERNE FOR AFFALDSOMRÅDET... 4 2.2. NATIONAL AFFALDSSTRATEGI

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2014 Forord I 2014 vedtog vi nye retningslinjer, og en ny forretningsorden, for Brugergruppen. Det var tid for en revision, da vand- og spildevandsforsyningen

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

Sådan får du indflydelse på kommunens affaldsplan. - en vejledning til lokale foreninger og græsrødder

Sådan får du indflydelse på kommunens affaldsplan. - en vejledning til lokale foreninger og græsrødder Sådan får du indflydelse på kommunens affaldsplan - en vejledning til lokale foreninger og græsrødder Indholdsfortegnelse Få affald på dagsordenen i din kommune.................... side 3 Brug ideerne..............................

Læs mere

Referat af Informationsmøde for TestPiloter

Referat af Informationsmøde for TestPiloter Referat af Informationsmøde for TestPiloter Mødetidspunkt: Tirsdag d. 25. august 2015 kl. 18-20 Mødested: Mødedeltagere: Glostrup Bibliotek TestPiloter og fra Glostrup Forsyning; Projektleder Jannik Olsen

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Danmark uden affald. Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018. Høringsudkast November 2013

Danmark uden affald. Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018. Høringsudkast November 2013 Danmark uden affald Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 Høringsudkast November 2013 Titel: Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 - Høringsudkast Redaktion: Jette Skaarup Justesen og Lone

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

AFFALDSPLAN 2000-2012

AFFALDSPLAN 2000-2012 IS FÆLLEDS- FORBRÆNDING AFFALDSPLAN 2000-2012 HOBRO MARIAGER NØRAGER NØRHALD PURHUS Indholdsfortegnelse Side 1 Forord 3 2 Godkendelsespåtegning 5 3 Planens grundlag 7 3.1 Lovgrundlag 8 3.2 Godkendelsesprocedure

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

P e r s p e k t i v pl a n for fremtidig strategisk bæredygtig affaldsanvendelse i Vejle Kommune

P e r s p e k t i v pl a n for fremtidig strategisk bæredygtig affaldsanvendelse i Vejle Kommune P e r s p e k t i v pl a n for fremtidig strategisk bæredygtig affaldsanvendelse i Vejle Kommune Indledning Affald og Genbrug skal helt eller delvist tage hånd om 104.000 borgeres, 4.100 virksomheders

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

Bilagsrapport 2: Systembeskrivelse for storskrald Århus Kommune

Bilagsrapport 2: Systembeskrivelse for storskrald Århus Kommune Bilagsrapport 2: Systembeskrivelse for storskrald Århus Kommune 16. juli, 2007 Anna Warberg Larsen Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 INDLEDNING... 2

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018 Målsætningsdel (Del 1) Esbjerg Kommune Forord... 3 1. Rammer for affaldsplanen i Esbjerg Kommune... 4 1.1 Ressourcestrategi for affald... 4 1.2 Regeringens Affaldsstrategi

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER INDHOLD NYE TIDER NY AFFALDSPLAN... 3 MÅLSÆTNINGER... 5 STATUS AFFALDSPLAN 2010 2012... 6 RESSOURCESTRATEGIENS INITIATIVER... 7 TEMA

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 DAKOFAs generalforsamling 2012 Dagsordenens pkt. 4 Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 Handlingsplanen udgør 1.skridt i realiseringen

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014 Affaldsløsninger 8. oktober 2014 Indhold Rapport for Poul Tarp A/S...2 Rapport for SeerupIT ApS...4 Rapport for SeerupIT ApS...5 Rapport for Grontmij...7 Rapport for Logimatic...9 Rapport for Orbicon...

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2013

Evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2013 Evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2013 Dette dokument indeholder en evaluering af Arbejdsgrundlag Nedenfor er de enkelte fokusområder og nuværende status opridset i samme rækkefølge, som temaerne

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere