Økonomisk prognose, juli 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk prognose, juli 2013"

Transkript

1 Økonomisk prognose, juli 2013 AF ERHVERVSØKONOMISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, STUD. POLIT. OG MARIA RAMSØ KJELDSEN, STUD. POLIT. Resumé: Dansk økonomi fortsat præget af lavvækst i 2013, men endelig betydelig optimisme at spore i servicesektoren. Danmark har siden 2008 haft en elendig BNP-udvikling og alle prognosemagere inkl. Dansk Erhverv - har i de senere år måtte nedjustere vækstskønnene gentagne gange. Med en forventet vækst på 0,5 pct. bliver 2013 heller ikke året, hvor dansk økonomi for alvor forlader det økonomiske krybespor. Det begynder derimod at lysne i 2014, hvor væksten forventes at lande på 1,5 pct vil så være første skridt i en begyndende men formentlig langsom - konjunkturgenopretning. ½ pct. vækst i år stigende til 1½ pct. vækst næste år Glædeligt nok forventer Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder som noget nyt - allerede i 2. halvår 2013 at skrue markant op for både beskæftigelse og investeringer. Det er et ganske markant brud med de seneste ca. tre års mere afventende attitude, hvor mantraet har været, at man ganske vist har haft en vis omsætningsstigning i store dele af servicesektoren, men at fremgangen ikke har været tilstrækkelig til også at trække beskæftigelse og investeringer med op. Den fortsat svage økonomiske vækst i 2013 som dog skal ses på baggrund af decideret negativ vækst i skyldes primært en indenlandsk efterspørgselskrise. Privatforbruget ventes at vokse med beskedne 0,9 pct. Siden 2008 har væksten i privatforbruget kun været over 1 pct. én enkelt gang. Det er hovedårsagen til, at Danmark i modsætning til vores nabolande Sverige og Tyskland befinder sig i en lavvækstfælde. Figur 1 Forsyningsbalancen Mia. kr. Real vækst Privat forbrug 901 0,5 0,9 1,6 Offentligt forbrug 522 0,7 0,5 0,6 Faste bruttoinvesteringer 315-0,1 2,2 3,9 Lagerforøgelser 1) -4-0,2 0,4 0,1 Eksport af varer og tjenester 992 0,2-0,2 3,0 Import af varer og tjenester 901 1,0 2,0 3,0 BNP ,4 0,5 1,5 Bruttoledighed (1.000 personer) Inflation (pct.) 2,4 0,8 1,6 Kilde: Danmarks Statistik (2012) og Dansk Erhvervs egne skøn ( ). 1) Bidrag til realvækst i BNP. Der er lys forude for både BNP-vækst og privatforbrug i Bemærkelsesværdig lav inflation i 2013 DANSK ERHVERV 1

2 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 ØKONOMISK PROGNOSE JULI 2013 Til og med 2011 agerede det rekordstore og stigende overskud på handelsbalancen hjælpemotor for dansk økonomi. Men svag efterspørgsel i Eurozonen har sat sit præg på dansk eksport, der samlet set ventes at falde ganske vist fra et meget højt udgangspunkt marginalt med 0,2 pct. i Sammenholdt med en importvækst på 2,0 pct., betyder det et samlet negativt vækstbidrag på 1,1 pct. fra nettoeksporten i Når der overhovedet ventes positiv vækst i dansk økonomi i 2013, skyldes det bl.a. en betydelig lageropbygning i 1. kvartal. Det er som udgangspunkt positivt - men kan give bagslag, hvis privatforbruget igen skuffer og der efterfølgende må ske en nedjustering af produktionen. Betydelig lageropbygning i 1. kvartal sikrede, at Danmark endnu engang på målfoto undgik teknisk recession Figur 2 Kvartalvis BNP , mia. kr. (2012-priser) 3, ,500 1,500,500,900 1,00,800 1,500,400,200 1,700 1,500,500,300,300,900, ,500-1,500-2,500-3,500 -,500-1,400-1,800-1,800-2,200-2,400 -,200 -,700 -,300 -,200 -,900 -,600 Realvækst i forhold til kvartalet før BNP (højre akse) Kilde: Danmarks Statistik Note: Data er sæsonkorrigeret. I 2014 ventes dansk økonomi at opnå lidt momentum med en BNP-vækst på 1,5 pct.. Det skyldes dels de bedre vækstudsigter på de danske eksportmarkeder, men også en voksende hjemlig efterspørgsel fra både privatforbrug og investeringer. Siden marts-prognosen er der sket en beskeden opjustering af skønnene for BNPvæksten både i 2013 og BNP-væksten i 2013 er opjusteret fra +0,4 til +0,5 pct. dels som følge af den betydelige lageropbygning og dels under indtryk af bedring i en række nøgletal i 2. kvartal kombineret med den optimistiske medlemsundersøgelse. Skønnet for BNP-væksten i 2014 er opjusteret fra +1,3 i marts til nu +1,5 pct. idet efterspørgselssituationen på eksportmarkederne såvel som på hjemmemarkedet nu vurderes marginalt bedre end for 4 måneder siden. DANSK ERHVERV 2

3 Status og prognose for dansk økonomi Den negative vækst i fjerde kvartal 2012 blev afløst af nulvækst i første kvartal Dermed fortsatte det forholdsvis triste billede af en dansk økonomi, som har haft negativ BNP-vækst i ti af de seneste tyve kvartaler, jf. figur 2 ovenfor. Konsekvensen af den træge BNP-udvikling, er et BNP-niveau, som fortsat er markant under 2007-niveauet ved udgangen af indeværende prognoseperiode, figur 3. Figur 3 BNP-udvikling, (mia. kr., 2012-priser) 1950,0 1900,0 1850,0 BNPefterslæb på 2,4 %, svarende til knap 45 mia. kr. 1800,0 1750,0 1700,0 BNP, inkl. DE-fremskrivning 2007-niveau BNP-efterslæb på 45 mia. kr. i forhold til , Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhvervs egne beregninger Dansk Erhverv forventer en svag BNP-vækst på 0,5 pct. i 2013, stigende til 1,5 pct. i 2014 i. Ledigheden i 2013 ventes at blive fastholdt nogenlunde på niveauet fra 2. kvartal i år og slutte i et årsgennemsnit på personer, der er lavere end niveauet i Denne udvikling sker i høj grad i kraft af dagpengereformen, både fordi flere folk får et incitament til at komme i arbejde, men desværre også fordi flere trækker sig ud af arbejdsmarkedet og dermed ikke registreres som ledige. I 2014 forventes yderligere fald i ledigheden på personer, så den ender på De økonomiske udsigter lysner i 2014, hvor økonomien forventes at få lidt mere vind i sejlene, og BNP-væksten vil nå op på 1,5 pct. Sammenlignet med de forgangne 5 år er det rigtig pænt, men det er stadig under de 2 pct. s vækst, der historisk set har været skillelinje mellem høj- og lavkonjunktur. Den lave økonomiske vækst bunder i en ret beskeden vækst i det private forbrug på 0,9 pct. og fortsat udhuling af nettoeksporten i De faste bruttoinvesteringer ventes at vokse med 2,2 pct., hvilket må karakteriseres som en ganske moderat stigning med tanke dels på det lave udgangspunkt, dels på investeringsvinduet og også taget i betragtning, at bruttoinvesteringerne normalt svinger meget fra år til år. Moderat stigning i investeringerne fra lavt udgangspunkt Inflationen er det store lyspunkt i Den ventes som årsgennemsnit at lande på 0,9 pct. Det gavner økonomien via forbedret disponibel indkomst. Både i 2011 og 2012 var inflationen højere end den gennemsnitlige danske lønudvikling, hvorved forbrugernes DANSK ERHVERV 3

4 købekraft blev udhulet. Med en inflation, der er lavere end lønstigningstakten, bliver de danske forbrugere bedre stillet og det vil alt andet lige styrke privatforbruget. Det er bl.a. afskaffelsen af fedtafgiften fra årsskiftet, der har givet lavere inflation. Isoleret set har den dæmpet inflationen med ca. 0,2 pct.point. Herudover er det varer som benzin, tobak og møbler, som er steget mindre i pris end tidligere. Samtidig afspejler den lave inflation mere generelt som bagsiden af medaljen den lave aktivitet i dansk økonomi i de senere år. Afskaffelse af fedtafgiften har isoleret set dæmpet inflationen med 0,2 pct.- point Boks 1 BNP-overhæng mindre end først antaget Et såkaldt negativt BNP-overhæng (= underhæng) opstår, når BNP-værdien i slutningen af året er lavere end årsgennemsnittet. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis BNP har været jævnt faldende året igennem. Et negativt overhæng betyder, at BNP på forhånd er bagud på point. Fremskriver man således BNP uændret fra 4. kvartal, vil der opstå et negativt overhæng i det efterfølgende år, hvilket betyder at væksten i udgangspunktet vil være negativ sammenlignet med det foregående år. Ultimo 2012 er der et negativt BNP-overhæng på 0,27 pct., jf. figur B.1. Med andre ord skal BNP først stige med 0,27 pct. (fra år til år), før BNP-væksten i 2013 går i nul i forhold til Figur B.1 Negativt BNP-overhæng Kvartalsserie 2012-gennemsnit Underhæng på 0,27 % 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 Det sløje 4. kvartal 2012 indebærer, at BNP i 2013 allerede fra start var bagud på point Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Ændrede forudsætninger BNP-overhænget er siden den seneste prognose blevet mere end halveret fra -0,57 til - 027, som følge af Danmarks Statistiks seneste nationalregnskabsrevision, hvor BNP i 4. kvartal 2012 blev opjusteret. Det betyder umiddelbart, at der skal et mindre catch-up til i Omvendt var væksten i 1. kvartal 2013 lavere end først antaget. I figur B.1 er der forudsat en lineær fremskrivning på 0,5 pct. i gennemsnit fra 2. til 4. kvartal 2013, således at BNP-væksten for hele 2013 ender på 0,5 pct. i forhold til DANSK ERHVERV 4

5 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 ØKONOMISK PROGNOSE JULI 2013 Beskæftigelse og ledighed Det samlede antal fuldtidsbeskæftigede steg i første kvartal af 2013 med personer i forhold til kvartalet før. Dette tal synes lille, men da det kommer ovenpå syv kvartalers fald i beskæftigelsen er det et positivt afbræk. Det er fortsat efterspørgslen på det danske arbejdsmarked der halter, og det skyldes den langsommelige proces med at vende tilbage til mere normale økonomiske forhold. I forhold til før den økonomiske krise, er det den private sektor, der har haft klart det største fald i beskæftigelsen. Det var et fald, der indtraf meget brat og voldsomt i Men siden slutningen af 2011, er beskæftigelsesudviklingen i privat og offentlige sektor fulgtes mere ad. Jf. figur 4 nedenfor, bemærkes det, at den offentlige beskæftigelse i 1. kvartal 2013 fortsat befinder sig på et højere niveau end før finanskrisen job tabt i den private sektor siden krisens start flere offentlige job siden krisens start Forårsanalysen fra Det Økonomiske Råd i maj 2013 viste, at dagpengereformen har haft betydelig effekt på arbejdsmarkedet. Analysen viste at en del af de dagpengemodtagere, hvis dagpengeperiode udløb ved årsskiftet, enten kort før eller kort efter forfaldsdatoen fandt beskæftigelse. Figur 4 Beskæftigelsesudvikling , sæsonkorrigeret (antal personer) , , , , , , , , , , , ,0 Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse (h.akse) , ,0 Kilde: Danmarks Statistik Den sæsonkorrigerede bruttoledighed viste en svagt faldende tendens mod slutningen af Dette fald er fortsat ind i de første måneder af Kun i april var der en lille stigning, men igen i maj faldt ledigheden. Faldet i ledigheden skal i høj grad tilskrives to effekter af dagpengereformen, som trådte i kraft ved årsskiftet. Den første effekt opstår ved at ledige, ved udsigten til ikke at modtage dagpenge, og derved enten miste indkomst eller som minimum gå ned i indkomst, intensiverer deres jobsøgningsaktivitet, og ydermere bliver mindre kræsne i forhold til de job de bliver tilbudt. Den anden Dagpengereformen har virket efter hensigten DANSK ERHVERV 5

6 2008M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M05 ØKONOMISK PROGNOSE JULI 2013 effekt opstår ved, at de forlader arbejdsstyrken for enten at studere, gå på efterløn, pension eller noget fjerde (efteruddannelse, selvforsørgelse, rejse tilbage til hjemland etc.). Begge dele medvirker til at den registrerede ledighed falder, men det er selvfølgelig den første effekt der samfundsøkonomiske er mest hensigtsmæssig. Figur 5 Udviklingen i bruttoledigheden , faktisk og sæsonkorrigeret , , , , , , , ,0 Sæsonkorrigeret bruttoledighed Faktisk bruttoledighed 40000,0 Note: Bruttoledighed er summen af nettoledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt aktiverede Kilde: Danmarks Statistik Investeringer De faste bruttoinvesteringer faldt marginalt i 2012 fra et i forvejen historisk lavt udgangspunkt. Til trods for betydelig aktivitet indenfor renovering af almene boliger, faldt boliginvesteringerne samlet i 2012 med ca. 10 pct. Reelt har nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligget stille siden boligboblen brast i Nybyggeri ligger fortsat underdrejet Til gengæld steg de offentlige investeringer med 10 pct. bl.a. som følge af regeringens kickstart. De offentlige investeringer har dermed været med til at holde hånden under det samlede investeringsniveau, men har ikke haft den tiltænkte katalysatoreffekt. Hertil kommer, at offentlige investeringer kun udgør 15 pct. af de faste bruttoinvesteringer. Erhvervsinvesteringerne steg med ca. 3 pct. i 1. kvartal og hæmmes af den fortsatte efterspørgselskrise. Hertil kommer, at kreditopstramning hos pengeinstitutter gør det svært at lånefinansiere investeringer - ikke mindst for små og mellemstore virksomheder. Investeringsvinduet, der i 2. halvår 2012 og hele 2013 giver mulighed for skattemæssigt at afskrive 115 pct. af investeringen, har haft en vis positiv effekt i industrien, men ret moderat effekt i servicesektoren. Også det initiativ hæmmes af vanskelig adgang til finansiering. Samtidig skal man for at benytte investeringsvinduet have skattemæssigt overskud, og det er der mange virksomheder, der ikke har efter 5 års krise. Moderat positiv effekt af investeringsvinduet i servicesektoren DANSK ERHVERV 6

7 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 ØKONOMISK PROGNOSE JULI 2013 Figur 6 Faste bruttoinvesteringer , sæsonkorrigeret (mia kr.) ,0 20% Årlig real vækst (kvt. til kvt.) h. akse ,0 Faste bruttoinvesteringer mv. 15% ,0 10% 5% 95000,0 0% 90000,0-5% 85000,0-10% 80000, ,0-15% -20% Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv Det private forbrug Privatforbruget ventes at stige med 0,9 pct. i 2013, og en tand mere med 1,5 pct. i Danskerne er fortsat ret påholdende hvad angår forbruget, og har stadig finanskrisen klart i erindringen. Samtidig er knuden på boligmarkedet ikke helt løst endnu. Der er dog positive tegn fra netop denne del af privatøkonomien. I de første måneder af 2013 er priserne på både ejerlejligheder og enfamiliehuse gået op over stort set hele landet. Kun enfamiliehuse i Region Syddanmark er faldet lidt i værdi siden første kvartal Boligmarkedet i bedring Samtidig begynder forbrugertillidsindikatoren at pege i en positiv retning, således kom indikatoren for første i syv måneder op i det positive territorium i juni måned. De 3,4 point i juni er samtidig den højeste indikatorværdi siden november Selvom to så vigtige parametre for de private forbrugeres økonomiske situation begynder at sende positive signaler, skal man ikke være blind for at 5 år med økonomisk krise sætter sine spor, og det derfor vil tage mere tid at vende stemningen. Derfor forventes væksten i privatforbruget også først at tage fart fra og det er godt for privatforbruget Det kommer til at tage lang tid før den kriseprægede forbrugs-/opsparingsadfærd ændrer sig Der findes dog også usikkerheder, der kan lægge en dæmper på det private forbrug. Lige nu sidder de danske boligejere historisk billigt i deres lån. Udgifterne til rentebetaling er meget små, hvilket er til gavn for det private forbrug, fordi penge, der ikke går til at betale renter går til forbrug (eller opsparing). Stigende renter som typisk vil følge med en konjunkturgenopretning, vil tage noget af rådighedsbeløbet fra forbrug, og en decideret forbrugsfest kommer næppe på tale så langt øjet rækker. DANSK ERHVERV 7

8 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 ØKONOMISK PROGNOSE JULI 2013 Figur 7 Privatforbrug , sæsonkorrigeret (mia. kr., 2012-priser) 2% ,0 1% 0% ,0-1% ,0-2% -3% -4% Kvartalsvis vækst Privatforbrug, højre akse , ,0 Kilde: Danmarks Statistik Det offentlige forbrug Efter de seneste opjusteringer af Nationalregnskabet, endte det offentlige forbrug med at stige moderat med 0,7 pct. som gennemsnit for Som det fremgår af figur 8, oversteg det offentlige forbrugsniveau i 4. kvartal 2012 det tidligere kvartalsvise højdepunkt fra 2. kvartal 2010 for så at falde ganske dramatisk igen i 1. kvartal Budgetloven har forbedret incitamenterne til, at kommunerne overholder deres årsbudgetter men foreløbig har det mest resulteret i en uhensigtsmæssig stop-and-go-kurs i kommunerne, hvor det kvartalsvise offentlige forbrug er begyndt at svinge ekstremt meget. Ofte vil det imidlertid være sådan, at de reviderede nationalregnskabstal dæmper disse udsving noget. Udpræget og uhensigtsmæssig - stop & go politik i kommunerne Figur 8 Offentligt forbrug , sæsonkorrigeret (mia. kr., 2012-priser) 130,0 128,0 126,0 124,0 02% 02% 01% 01% 00% -01% -01% 122,0 120,0 118,0 Kvartalvis vækst, h. akse Offentlig forbrugsudgift, mia. kr. -02% -02% -03% -03% -04% Kilde: Danmarks Statistik DANSK ERHVERV 8

9 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 ØKONOMISK PROGNOSE JULI 2013 Udenrigshandel og betalingsbalance På grund af faldende økonomisk vækst, og deraf faldende efterspørgsel, hos vores største samhandelspartnere i Sverige og Tyskland, har eksporten det seneste år været faldende, jf. figur 9. Fra toppen i andet kvartal 2012, og frem til første kvartal 2013, er eksporten faldet med 3,2 pct. efter at den ellers havde nået samme niveau som før den økonomiske krise. Mange år med massive danske overskud i samhandlen med udlandet Figur 9 Udenrigshandel med varer og tjenester* (mia. kr., 2012-priser) 270,0 260,0 250,0 240,0 230,0 220,0 210,0 200,0 Eksport af varer og tjenester Import af varer og tjenester Kilde: Danmarks Statistik. *: Sæsonkorrigerede tal. Den danske eksport nyder dog godt af en produktsammensætning, som ikke er særlig konjunkturfølsom. Nødvendighedsvarer som medicin, andre farmaceutiske produkter samt fødevarer udgør en relativt stor del af den danske eksportportefølje. Væksten i importen har været meget moderat det seneste halvandet år. Det skyldes den lave danske indenlandske efterspørgsel, som er en konsekvens af de seneste års krisetilstand. Det betyder også, at Danmark har opbygget et rekordstort overskud på betalingsbalancen. Dansk Erhverv forventer, at eksporten falder med 0,2 pct. i 2013, for derefter at stige 3,0 pct. i 2014 i takt med at den internationale økonomi får det bedre. Denne vækst ventes primært at blive trukket af lande udenfor EU. Den forventede importvækst ligger som følge af den forventede bedring af hjemmemarkedet - noget højere i 2013 med +2,0 og et plus på 3,0 pct. i 2014, der præcis matcher eksportvæksten. Negativt bidrag fra nettoeksporten til BNP-væksten i 2013 pga. begyndende opretning på hjemmemarked DANSK ERHVERV 9

10 Udviklingen i verdensøkonomien Forventningerne til Eurozonen er et nedslående fald på 0,4 pct. i det samlede BNP. Vækstdriveren Tyskland holder lige akkurat hovedet oven vande med en forventet økonomisk vækst på 0,4 pct. På trods af tysk økonomis relative størrelse, er det langtfra nok til at opveje den negative udvikling i de gældsplagede sydeuropæiske økonomier. Med tocifrede ledighedsprocenter og halvdelen af de unge uden arbejde, er det også store byrder, der skal løftes for at få Eurozonen op på et fornuftigt vækstspor. Recession i Eurozonen I Sverige er væksten på moderate 1,5 pct. Sverige er kommet styrket ud af krisen, men nu er vores naboer kortvarigt gået et gear ned, bl.a. pga. stigende valutakurs, der har forringet konkurrenceevnen på de internationale markeder. Disse pauser i væksten hos Danmarks to største samhandelspartnere betyder, at den eksport der tidligere har været med til at hjælpe dansk økonomi til at klare sig, er stagneret noget i Norge har - takket være Nordsøolien - klaret sig fint gennem krisen. Desværre er nordmændene ikke så store aftagere af danske varer, som deres umiddelbare nærhed ellers burde tilsige. I USA viser alle tegn i sol og måne, at økonomien nærmer sig et decideret stabilt opsving. Jobtal, privatforbrug og huspriser peger entydigt i den retning. Langt bedre krisehåndtering i USA end i Europa og deraf følgende stabilt amerikansk opsving på vej Figur 10 Nøgletal for udvalgte eksportmarkeder (skøn) Forventet BNPvækst, 2013 Real BNPvækst Forventet BNPvækst, 2014 Andel af den samlede, danske vareeksport, der i 2012 gik til landet % % Tyskland 15,2 0,4 1,8 Sverige 13,1 1,5 2,5 Storbritannien 9,3 0,6 1,7 USA 7,4 1,9 2,6 Norge 6,8 2,6 2,5 Kina 2,9 8,5 8,9 Euroområdet 33,9-0,4 1,2 Kilder: Eurostat, OECD, Danmarks Statistik, EU-kommissionens forårsprognose og Dansk Erhverv. Alene de 5 øverste lande i figur 10 tegner sig tilsammen for 52 pct. af vores vareeksport. Fremdriften i dansk eksport afhænger således fortsat i høj grad af udviklingen i de vestlige økonomier. Det bemærkes også, at fire ud af vore fem største samhandelspartnere ligger uden for Eurozonen (Sverige, Storbritannien, USA og Norge), hvilket betyder, at Danmark ved faldende Eurokurs ii alt andet lige opnår forbedret konkurrenceevne over for disse lande. Siden chefen for den europæiske centralbank Mario Draghi i sommeren 2012 annoncerede, at ECB ville forsvare Euroen for en hvilken som helst pris, har Euroen dog kraftigt genvundet terræn på valutamarkedet. 34 pct. af den danske vareeksport går desuden til lande i Eurozonen, hvor krisen stadig har sit tag. BNP ventes her at falde svagt i 2013 for at vokse med moderate 1,3 pct. i På grund af krisen på mange af de traditionelle europæiske aftagermarkeder for dansk eksport, er det især på emerging markets, de store eksportgevinster skal hentes. Kina aftager 2,8 pct. af vores eksport; en andel, som ventes at stige i prognoseperioden. Draghis bazooka har virket efter hensigten Det er ikke mindst fra de såkaldte BRIK-lande, en evt. dansk eksportvækst skal komme DANSK ERHVERV 10

11 Medlemsundersøgelse: Kraftig optimisme i serviceerhverv Dansk Erhvervs økonomiske skøn er baseret på udviklingen i de nationaløkonomiske nøgletal kombineret med medlemmernes økonomiske forventninger. Disse måles ved en spørgeskemabaseret undersøgelse, hvor medlemsvirksomheder ca. tre gange årligt evaluerer, hvordan de forventer at deres omsætning, antal ansatte, investeringer og evt. eksportsalg vil udvikle sig de kommende 12 måneder, sammenholdt med hvordan det er gået de seneste 12 måneder. Resultatet er vist i den nedenstående figur. Meget kraftigt stemningsskift til det bedre blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder Figur 11 Forventninger til de kommende 12 måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder 51% Omsætning 15% 35% Netto 36% 27% Antal ansatte 61% Netto 15% 12% 25% Investeringer 14% 62% Netto 11% 61% Eksport 8% 32% Stige Uændret Falde Netto 53% Kilde: Dansk Erhverv, juni-juli n=504 Anm.: På grund af afrunding, summer de enkelte søjler ikke nødvendigvis præcis til 100 pct. Halvdelen af virksomhederne forventer, at deres omsætning vil stige henover de kommende 12 måneder, mens 15 pct. forventer en nedgang. Dermed er det netto iii lidt over hver tredje, der forventer fremgang. Medlemmerne er således overordnet optimistiske i forhold til den kommende tid, og hvad der for nogles vedkommende udgør det kommende regnskabsår. Et tegn på, at der er en betydelig optimisme i servicedelen af erhvervslivet efter flere kriseår, er at godt hver fjerde forventer at ansætte flere i løbet de kommende 12 måneder, mens blot 12 pct., forventer at måtte fyre. Samlet set er det derved netto 15 pct., der regner med at øge deres arbejdsstyrke i løbet af 2013/ pct. af virksomhederne forventer at ansætte flere medarbejdere i løbet af de kommende 12 måneder Som noget ganske nyt gør et lignende billede sig gældende hvad angår investeringsforventninger. Hver fjerde virksomhed forventer at øge omfanget af sine investeringer DANSK ERHVERV 11

12 over de kommende 12 måneder, målt i forhold til hvor meget de har investeret de foregående 12 måneder, mens 14 pct. regner med at investere mindre. De virksomheder, der har eksport, er desuden blevet bedt om at vurdere, hvordan de forventer deres eksport vil udvikle sig. Som vist nedenfor, er der en klar overvægt, som forventer stigning. I alt 61 pct. af eksportørerne forventer eksportfremgang. Det understreger, at eksporten trods et lille formdyk i 2012 og 2013 formentlig igen fra 2014 vil være med til at holde hånden under dansk økonomi. Eksportvirksomhederne fortsat malet med bred pensel - mest optimistiske Samlet set er servicesektoren overvejende positiv. Efter flere gode nøgletal i dansk økonomi i 2. kvartal herunder den største stigning i forbrugerforventningerne i mange år og også en bedring af international økonomi og den sydeuropæiske gældskrise i særdeleshed, kan der være håb om, at det værste er overstået. Danmark og Eurozonen befinder sig p.t. fortsat på kanten af recession og udgangspunktet er lavt. Derfor skal derfor mange virksomheder heller ikke så meget til, før man kan notere sig en fremgang. Servicesektorens forskellige brancher Der er vanen tro væsentlige forskelle mellem servicesektorens brancher. Nogle har været hårdere ramt af krisen end andre. Nogle er mere konjunkturfølsomme end andre. Og endelig har nogle brancher - sideløbende med konjunkturnedgangen været udsat for påvirkninger af mere strukturel karakter. Nedenstående tabel opsummerer nettotallene for fire af servicesektorens brancher. Forventninger til de kommende 12 måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder, nettotal Omsætning Ansatte Investeringer Detailhandel +25% -2% +2% Engroshandel +49% +21% +15% Rådgivning (fx advokater, IT, reklame, revision, vikarbureauer) +58% +39% +9% Transport +11% +1% +10% Kilde: Dansk Erhverv, juni-juli 2013, n=130, 94, 67, 105 for de viste brancher Detailhandlen er som branche meget afhængig af privatforbruget, og har derfor oplevet en klar nedgang som følge af krisen. Derfor har de seneste prognose-målinger for detailhandlens vedkommende været præget af en dyb misstemning, som nu imidlertid lader til at være brudt. Netto er det hver fjerde detailvirksomhed, der forventer stigende omsætning de kommende 12 måneder. Selvom dansk økonomi fortsat er meget langt fra storformen, har den senere tid givet forhåbninger om, at vi i det mindste er ved at være ved et vendepunkt. Detailomsætningen har været støt faldende siden krisen tog sin begyndelse, så på kort sigt vil selv en stabilisering være gode nyheder. Detailhandlen ikke helt så pessimistisk som tidligere DANSK ERHVERV 12

13 Engroshandlen har længe haft optimistiske forventninger en optimisme, der fastholdes, men ikke udbygges med den nye medlemsundersøgelse. Når grundtonen i engroshandlen gennem flere år har været positiv skyldes det især, at denne sektor er bundet relativt kraftigt op på eksportsektoren. Når der med den nye undersøgelse ikke lægges yderligere lag til den optimistiske anskuelse, skyldes det formentlig den lavere økonomiske vækst på nærmarkederne det forgangne år. Netto er det halvdelen, som forventer omsætningsfremgang, og godt hver femte vil ansætte flere. Engroserhvervene forventer således et stigende salg, i takt med en økonomisk genopretning. Rådgivningsbrancherne er traditionelt mindre konjunkturafhængige, eftersom man har behov for fx it-systemer, rådgivnings-, advokat- og revisionsbistand uanset konjunkturerne. Malet med bred pensel har rådgivningsvirksomhederne for længst lagt krisen bag sig og forventninger til de kommende 12 måneder er blevet yderligere positive siden marts-undersøgelsen indenfor samtlige underkategorier: Omsætning, beskæftigelse og investeringer. Transportbranchen er den branche i undersøgelsen med mest pessimistiske forventninger til omsætningen det kommende år. Til gengæld er transportvirksomhederne mere optimistiske mht. både nyansættelser og nyinvesteringer. Det skyldes formentlig, at der ikke er overskydende kapacitet i transportsektoren, så her vil selv en lille omsætningsfremgang kunne føre til både nye job og behov for nye investeringer. Det er særdeles markant, at transportbranchen fra at have haft negativt fortegn i forventningen til både omsætning, beskæftigelse og investeringer i marts-målingen, nu har positive om end beskedne værdier indenfor alle disse tre parametre. Engroshandlen uændret optimistisk i forhold til marts-målingen Rådgivning er blevet yderligere optimistisk siden marts fra et i forvejen højt udgangspunkt Som noget helt nyt, er transportbranchen så småt klar til at løfte investeringsniveauet Fakta om medlemsundersøgelsen Prognosens undersøgelse af forventningerne til fremtiden blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder er indsamlet i perioden 24. juni til 3. juli Der er udsendt et internetbaseret spørgeskema til et tilfældigt udsnit af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder, og i alt svarende til godt hver tiende - har besvaret det. 504 medlemsvirksomheder har deltaget i denne del af den økonomiske prognose DANSK ERHVERV 13

Økonomisk prognose, december 2013

Økonomisk prognose, december 2013 Økonomisk prognose, december 2013 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Vækstpause med lysere tider forude

Vækstpause med lysere tider forude DI ANALYSE september 2014 Vækstpause med lysere tider forude Dansk økonomi er medio 2014 ramt af en vigende eksport, som dog forventes at være midlertidig. Der ventes fortsat tiltagende vækst i euro-landene

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\december 99\oko-sb.doc Af Steen Bocian RESUMÈ 20. december 1999 De seneste indikatorer for udviklingen i det private forbrug bekræfter tendensen til en meget afdæmpet forbrugsudvikling

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Erhvervslivet i Øresundsregionen har positive forventninger til den økonomiske udvikling de kommende 12 måneder, og en væsentlig overvægt af virksomheder

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 215 Stockholm Nøgletal for Danmark Januar 215 Forventet BNP-udvikling i 215 1,4 % Forventet Inflation i 215,8 % Forventet Ledighed 215 4,5 %

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed

Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed Økonomisk prognose - september 212 Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Er der udsigt til bedre tider?

Er der udsigt til bedre tider? Er der udsigt til bedre tider? Nu har vi haft krise i 5 år. Vender det ikke snart? Måske skal vi på længere sigt vende os til at verden ser anderledes ud og hvad skal man så gøre i sin privatøkonomi/med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 1. kvartal 2012 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 1. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere