Økonomisk prognose, juli 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk prognose, juli 2013"

Transkript

1 Økonomisk prognose, juli 2013 AF ERHVERVSØKONOMISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, STUD. POLIT. OG MARIA RAMSØ KJELDSEN, STUD. POLIT. Resumé: Dansk økonomi fortsat præget af lavvækst i 2013, men endelig betydelig optimisme at spore i servicesektoren. Danmark har siden 2008 haft en elendig BNP-udvikling og alle prognosemagere inkl. Dansk Erhverv - har i de senere år måtte nedjustere vækstskønnene gentagne gange. Med en forventet vækst på 0,5 pct. bliver 2013 heller ikke året, hvor dansk økonomi for alvor forlader det økonomiske krybespor. Det begynder derimod at lysne i 2014, hvor væksten forventes at lande på 1,5 pct vil så være første skridt i en begyndende men formentlig langsom - konjunkturgenopretning. ½ pct. vækst i år stigende til 1½ pct. vækst næste år Glædeligt nok forventer Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder som noget nyt - allerede i 2. halvår 2013 at skrue markant op for både beskæftigelse og investeringer. Det er et ganske markant brud med de seneste ca. tre års mere afventende attitude, hvor mantraet har været, at man ganske vist har haft en vis omsætningsstigning i store dele af servicesektoren, men at fremgangen ikke har været tilstrækkelig til også at trække beskæftigelse og investeringer med op. Den fortsat svage økonomiske vækst i 2013 som dog skal ses på baggrund af decideret negativ vækst i skyldes primært en indenlandsk efterspørgselskrise. Privatforbruget ventes at vokse med beskedne 0,9 pct. Siden 2008 har væksten i privatforbruget kun været over 1 pct. én enkelt gang. Det er hovedårsagen til, at Danmark i modsætning til vores nabolande Sverige og Tyskland befinder sig i en lavvækstfælde. Figur 1 Forsyningsbalancen Mia. kr. Real vækst Privat forbrug 901 0,5 0,9 1,6 Offentligt forbrug 522 0,7 0,5 0,6 Faste bruttoinvesteringer 315-0,1 2,2 3,9 Lagerforøgelser 1) -4-0,2 0,4 0,1 Eksport af varer og tjenester 992 0,2-0,2 3,0 Import af varer og tjenester 901 1,0 2,0 3,0 BNP ,4 0,5 1,5 Bruttoledighed (1.000 personer) Inflation (pct.) 2,4 0,8 1,6 Kilde: Danmarks Statistik (2012) og Dansk Erhvervs egne skøn ( ). 1) Bidrag til realvækst i BNP. Der er lys forude for både BNP-vækst og privatforbrug i Bemærkelsesværdig lav inflation i 2013 DANSK ERHVERV 1

2 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 ØKONOMISK PROGNOSE JULI 2013 Til og med 2011 agerede det rekordstore og stigende overskud på handelsbalancen hjælpemotor for dansk økonomi. Men svag efterspørgsel i Eurozonen har sat sit præg på dansk eksport, der samlet set ventes at falde ganske vist fra et meget højt udgangspunkt marginalt med 0,2 pct. i Sammenholdt med en importvækst på 2,0 pct., betyder det et samlet negativt vækstbidrag på 1,1 pct. fra nettoeksporten i Når der overhovedet ventes positiv vækst i dansk økonomi i 2013, skyldes det bl.a. en betydelig lageropbygning i 1. kvartal. Det er som udgangspunkt positivt - men kan give bagslag, hvis privatforbruget igen skuffer og der efterfølgende må ske en nedjustering af produktionen. Betydelig lageropbygning i 1. kvartal sikrede, at Danmark endnu engang på målfoto undgik teknisk recession Figur 2 Kvartalvis BNP , mia. kr. (2012-priser) 3, ,500 1,500,500,900 1,00,800 1,500,400,200 1,700 1,500,500,300,300,900, ,500-1,500-2,500-3,500 -,500-1,400-1,800-1,800-2,200-2,400 -,200 -,700 -,300 -,200 -,900 -,600 Realvækst i forhold til kvartalet før BNP (højre akse) Kilde: Danmarks Statistik Note: Data er sæsonkorrigeret. I 2014 ventes dansk økonomi at opnå lidt momentum med en BNP-vækst på 1,5 pct.. Det skyldes dels de bedre vækstudsigter på de danske eksportmarkeder, men også en voksende hjemlig efterspørgsel fra både privatforbrug og investeringer. Siden marts-prognosen er der sket en beskeden opjustering af skønnene for BNPvæksten både i 2013 og BNP-væksten i 2013 er opjusteret fra +0,4 til +0,5 pct. dels som følge af den betydelige lageropbygning og dels under indtryk af bedring i en række nøgletal i 2. kvartal kombineret med den optimistiske medlemsundersøgelse. Skønnet for BNP-væksten i 2014 er opjusteret fra +1,3 i marts til nu +1,5 pct. idet efterspørgselssituationen på eksportmarkederne såvel som på hjemmemarkedet nu vurderes marginalt bedre end for 4 måneder siden. DANSK ERHVERV 2

3 Status og prognose for dansk økonomi Den negative vækst i fjerde kvartal 2012 blev afløst af nulvækst i første kvartal Dermed fortsatte det forholdsvis triste billede af en dansk økonomi, som har haft negativ BNP-vækst i ti af de seneste tyve kvartaler, jf. figur 2 ovenfor. Konsekvensen af den træge BNP-udvikling, er et BNP-niveau, som fortsat er markant under 2007-niveauet ved udgangen af indeværende prognoseperiode, figur 3. Figur 3 BNP-udvikling, (mia. kr., 2012-priser) 1950,0 1900,0 1850,0 BNPefterslæb på 2,4 %, svarende til knap 45 mia. kr. 1800,0 1750,0 1700,0 BNP, inkl. DE-fremskrivning 2007-niveau BNP-efterslæb på 45 mia. kr. i forhold til , Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhvervs egne beregninger Dansk Erhverv forventer en svag BNP-vækst på 0,5 pct. i 2013, stigende til 1,5 pct. i 2014 i. Ledigheden i 2013 ventes at blive fastholdt nogenlunde på niveauet fra 2. kvartal i år og slutte i et årsgennemsnit på personer, der er lavere end niveauet i Denne udvikling sker i høj grad i kraft af dagpengereformen, både fordi flere folk får et incitament til at komme i arbejde, men desværre også fordi flere trækker sig ud af arbejdsmarkedet og dermed ikke registreres som ledige. I 2014 forventes yderligere fald i ledigheden på personer, så den ender på De økonomiske udsigter lysner i 2014, hvor økonomien forventes at få lidt mere vind i sejlene, og BNP-væksten vil nå op på 1,5 pct. Sammenlignet med de forgangne 5 år er det rigtig pænt, men det er stadig under de 2 pct. s vækst, der historisk set har været skillelinje mellem høj- og lavkonjunktur. Den lave økonomiske vækst bunder i en ret beskeden vækst i det private forbrug på 0,9 pct. og fortsat udhuling af nettoeksporten i De faste bruttoinvesteringer ventes at vokse med 2,2 pct., hvilket må karakteriseres som en ganske moderat stigning med tanke dels på det lave udgangspunkt, dels på investeringsvinduet og også taget i betragtning, at bruttoinvesteringerne normalt svinger meget fra år til år. Moderat stigning i investeringerne fra lavt udgangspunkt Inflationen er det store lyspunkt i Den ventes som årsgennemsnit at lande på 0,9 pct. Det gavner økonomien via forbedret disponibel indkomst. Både i 2011 og 2012 var inflationen højere end den gennemsnitlige danske lønudvikling, hvorved forbrugernes DANSK ERHVERV 3

4 købekraft blev udhulet. Med en inflation, der er lavere end lønstigningstakten, bliver de danske forbrugere bedre stillet og det vil alt andet lige styrke privatforbruget. Det er bl.a. afskaffelsen af fedtafgiften fra årsskiftet, der har givet lavere inflation. Isoleret set har den dæmpet inflationen med ca. 0,2 pct.point. Herudover er det varer som benzin, tobak og møbler, som er steget mindre i pris end tidligere. Samtidig afspejler den lave inflation mere generelt som bagsiden af medaljen den lave aktivitet i dansk økonomi i de senere år. Afskaffelse af fedtafgiften har isoleret set dæmpet inflationen med 0,2 pct.- point Boks 1 BNP-overhæng mindre end først antaget Et såkaldt negativt BNP-overhæng (= underhæng) opstår, når BNP-værdien i slutningen af året er lavere end årsgennemsnittet. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis BNP har været jævnt faldende året igennem. Et negativt overhæng betyder, at BNP på forhånd er bagud på point. Fremskriver man således BNP uændret fra 4. kvartal, vil der opstå et negativt overhæng i det efterfølgende år, hvilket betyder at væksten i udgangspunktet vil være negativ sammenlignet med det foregående år. Ultimo 2012 er der et negativt BNP-overhæng på 0,27 pct., jf. figur B.1. Med andre ord skal BNP først stige med 0,27 pct. (fra år til år), før BNP-væksten i 2013 går i nul i forhold til Figur B.1 Negativt BNP-overhæng Kvartalsserie 2012-gennemsnit Underhæng på 0,27 % 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 Det sløje 4. kvartal 2012 indebærer, at BNP i 2013 allerede fra start var bagud på point Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Ændrede forudsætninger BNP-overhænget er siden den seneste prognose blevet mere end halveret fra -0,57 til - 027, som følge af Danmarks Statistiks seneste nationalregnskabsrevision, hvor BNP i 4. kvartal 2012 blev opjusteret. Det betyder umiddelbart, at der skal et mindre catch-up til i Omvendt var væksten i 1. kvartal 2013 lavere end først antaget. I figur B.1 er der forudsat en lineær fremskrivning på 0,5 pct. i gennemsnit fra 2. til 4. kvartal 2013, således at BNP-væksten for hele 2013 ender på 0,5 pct. i forhold til DANSK ERHVERV 4

5 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 ØKONOMISK PROGNOSE JULI 2013 Beskæftigelse og ledighed Det samlede antal fuldtidsbeskæftigede steg i første kvartal af 2013 med personer i forhold til kvartalet før. Dette tal synes lille, men da det kommer ovenpå syv kvartalers fald i beskæftigelsen er det et positivt afbræk. Det er fortsat efterspørgslen på det danske arbejdsmarked der halter, og det skyldes den langsommelige proces med at vende tilbage til mere normale økonomiske forhold. I forhold til før den økonomiske krise, er det den private sektor, der har haft klart det største fald i beskæftigelsen. Det var et fald, der indtraf meget brat og voldsomt i Men siden slutningen af 2011, er beskæftigelsesudviklingen i privat og offentlige sektor fulgtes mere ad. Jf. figur 4 nedenfor, bemærkes det, at den offentlige beskæftigelse i 1. kvartal 2013 fortsat befinder sig på et højere niveau end før finanskrisen job tabt i den private sektor siden krisens start flere offentlige job siden krisens start Forårsanalysen fra Det Økonomiske Råd i maj 2013 viste, at dagpengereformen har haft betydelig effekt på arbejdsmarkedet. Analysen viste at en del af de dagpengemodtagere, hvis dagpengeperiode udløb ved årsskiftet, enten kort før eller kort efter forfaldsdatoen fandt beskæftigelse. Figur 4 Beskæftigelsesudvikling , sæsonkorrigeret (antal personer) , , , , , , , , , , , ,0 Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse (h.akse) , ,0 Kilde: Danmarks Statistik Den sæsonkorrigerede bruttoledighed viste en svagt faldende tendens mod slutningen af Dette fald er fortsat ind i de første måneder af Kun i april var der en lille stigning, men igen i maj faldt ledigheden. Faldet i ledigheden skal i høj grad tilskrives to effekter af dagpengereformen, som trådte i kraft ved årsskiftet. Den første effekt opstår ved at ledige, ved udsigten til ikke at modtage dagpenge, og derved enten miste indkomst eller som minimum gå ned i indkomst, intensiverer deres jobsøgningsaktivitet, og ydermere bliver mindre kræsne i forhold til de job de bliver tilbudt. Den anden Dagpengereformen har virket efter hensigten DANSK ERHVERV 5

6 2008M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M05 ØKONOMISK PROGNOSE JULI 2013 effekt opstår ved, at de forlader arbejdsstyrken for enten at studere, gå på efterløn, pension eller noget fjerde (efteruddannelse, selvforsørgelse, rejse tilbage til hjemland etc.). Begge dele medvirker til at den registrerede ledighed falder, men det er selvfølgelig den første effekt der samfundsøkonomiske er mest hensigtsmæssig. Figur 5 Udviklingen i bruttoledigheden , faktisk og sæsonkorrigeret , , , , , , , ,0 Sæsonkorrigeret bruttoledighed Faktisk bruttoledighed 40000,0 Note: Bruttoledighed er summen af nettoledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt aktiverede Kilde: Danmarks Statistik Investeringer De faste bruttoinvesteringer faldt marginalt i 2012 fra et i forvejen historisk lavt udgangspunkt. Til trods for betydelig aktivitet indenfor renovering af almene boliger, faldt boliginvesteringerne samlet i 2012 med ca. 10 pct. Reelt har nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligget stille siden boligboblen brast i Nybyggeri ligger fortsat underdrejet Til gengæld steg de offentlige investeringer med 10 pct. bl.a. som følge af regeringens kickstart. De offentlige investeringer har dermed været med til at holde hånden under det samlede investeringsniveau, men har ikke haft den tiltænkte katalysatoreffekt. Hertil kommer, at offentlige investeringer kun udgør 15 pct. af de faste bruttoinvesteringer. Erhvervsinvesteringerne steg med ca. 3 pct. i 1. kvartal og hæmmes af den fortsatte efterspørgselskrise. Hertil kommer, at kreditopstramning hos pengeinstitutter gør det svært at lånefinansiere investeringer - ikke mindst for små og mellemstore virksomheder. Investeringsvinduet, der i 2. halvår 2012 og hele 2013 giver mulighed for skattemæssigt at afskrive 115 pct. af investeringen, har haft en vis positiv effekt i industrien, men ret moderat effekt i servicesektoren. Også det initiativ hæmmes af vanskelig adgang til finansiering. Samtidig skal man for at benytte investeringsvinduet have skattemæssigt overskud, og det er der mange virksomheder, der ikke har efter 5 års krise. Moderat positiv effekt af investeringsvinduet i servicesektoren DANSK ERHVERV 6

7 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 ØKONOMISK PROGNOSE JULI 2013 Figur 6 Faste bruttoinvesteringer , sæsonkorrigeret (mia kr.) ,0 20% Årlig real vækst (kvt. til kvt.) h. akse ,0 Faste bruttoinvesteringer mv. 15% ,0 10% 5% 95000,0 0% 90000,0-5% 85000,0-10% 80000, ,0-15% -20% Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv Det private forbrug Privatforbruget ventes at stige med 0,9 pct. i 2013, og en tand mere med 1,5 pct. i Danskerne er fortsat ret påholdende hvad angår forbruget, og har stadig finanskrisen klart i erindringen. Samtidig er knuden på boligmarkedet ikke helt løst endnu. Der er dog positive tegn fra netop denne del af privatøkonomien. I de første måneder af 2013 er priserne på både ejerlejligheder og enfamiliehuse gået op over stort set hele landet. Kun enfamiliehuse i Region Syddanmark er faldet lidt i værdi siden første kvartal Boligmarkedet i bedring Samtidig begynder forbrugertillidsindikatoren at pege i en positiv retning, således kom indikatoren for første i syv måneder op i det positive territorium i juni måned. De 3,4 point i juni er samtidig den højeste indikatorværdi siden november Selvom to så vigtige parametre for de private forbrugeres økonomiske situation begynder at sende positive signaler, skal man ikke være blind for at 5 år med økonomisk krise sætter sine spor, og det derfor vil tage mere tid at vende stemningen. Derfor forventes væksten i privatforbruget også først at tage fart fra og det er godt for privatforbruget Det kommer til at tage lang tid før den kriseprægede forbrugs-/opsparingsadfærd ændrer sig Der findes dog også usikkerheder, der kan lægge en dæmper på det private forbrug. Lige nu sidder de danske boligejere historisk billigt i deres lån. Udgifterne til rentebetaling er meget små, hvilket er til gavn for det private forbrug, fordi penge, der ikke går til at betale renter går til forbrug (eller opsparing). Stigende renter som typisk vil følge med en konjunkturgenopretning, vil tage noget af rådighedsbeløbet fra forbrug, og en decideret forbrugsfest kommer næppe på tale så langt øjet rækker. DANSK ERHVERV 7

8 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 ØKONOMISK PROGNOSE JULI 2013 Figur 7 Privatforbrug , sæsonkorrigeret (mia. kr., 2012-priser) 2% ,0 1% 0% ,0-1% ,0-2% -3% -4% Kvartalsvis vækst Privatforbrug, højre akse , ,0 Kilde: Danmarks Statistik Det offentlige forbrug Efter de seneste opjusteringer af Nationalregnskabet, endte det offentlige forbrug med at stige moderat med 0,7 pct. som gennemsnit for Som det fremgår af figur 8, oversteg det offentlige forbrugsniveau i 4. kvartal 2012 det tidligere kvartalsvise højdepunkt fra 2. kvartal 2010 for så at falde ganske dramatisk igen i 1. kvartal Budgetloven har forbedret incitamenterne til, at kommunerne overholder deres årsbudgetter men foreløbig har det mest resulteret i en uhensigtsmæssig stop-and-go-kurs i kommunerne, hvor det kvartalsvise offentlige forbrug er begyndt at svinge ekstremt meget. Ofte vil det imidlertid være sådan, at de reviderede nationalregnskabstal dæmper disse udsving noget. Udpræget og uhensigtsmæssig - stop & go politik i kommunerne Figur 8 Offentligt forbrug , sæsonkorrigeret (mia. kr., 2012-priser) 130,0 128,0 126,0 124,0 02% 02% 01% 01% 00% -01% -01% 122,0 120,0 118,0 Kvartalvis vækst, h. akse Offentlig forbrugsudgift, mia. kr. -02% -02% -03% -03% -04% Kilde: Danmarks Statistik DANSK ERHVERV 8

9 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 ØKONOMISK PROGNOSE JULI 2013 Udenrigshandel og betalingsbalance På grund af faldende økonomisk vækst, og deraf faldende efterspørgsel, hos vores største samhandelspartnere i Sverige og Tyskland, har eksporten det seneste år været faldende, jf. figur 9. Fra toppen i andet kvartal 2012, og frem til første kvartal 2013, er eksporten faldet med 3,2 pct. efter at den ellers havde nået samme niveau som før den økonomiske krise. Mange år med massive danske overskud i samhandlen med udlandet Figur 9 Udenrigshandel med varer og tjenester* (mia. kr., 2012-priser) 270,0 260,0 250,0 240,0 230,0 220,0 210,0 200,0 Eksport af varer og tjenester Import af varer og tjenester Kilde: Danmarks Statistik. *: Sæsonkorrigerede tal. Den danske eksport nyder dog godt af en produktsammensætning, som ikke er særlig konjunkturfølsom. Nødvendighedsvarer som medicin, andre farmaceutiske produkter samt fødevarer udgør en relativt stor del af den danske eksportportefølje. Væksten i importen har været meget moderat det seneste halvandet år. Det skyldes den lave danske indenlandske efterspørgsel, som er en konsekvens af de seneste års krisetilstand. Det betyder også, at Danmark har opbygget et rekordstort overskud på betalingsbalancen. Dansk Erhverv forventer, at eksporten falder med 0,2 pct. i 2013, for derefter at stige 3,0 pct. i 2014 i takt med at den internationale økonomi får det bedre. Denne vækst ventes primært at blive trukket af lande udenfor EU. Den forventede importvækst ligger som følge af den forventede bedring af hjemmemarkedet - noget højere i 2013 med +2,0 og et plus på 3,0 pct. i 2014, der præcis matcher eksportvæksten. Negativt bidrag fra nettoeksporten til BNP-væksten i 2013 pga. begyndende opretning på hjemmemarked DANSK ERHVERV 9

10 Udviklingen i verdensøkonomien Forventningerne til Eurozonen er et nedslående fald på 0,4 pct. i det samlede BNP. Vækstdriveren Tyskland holder lige akkurat hovedet oven vande med en forventet økonomisk vækst på 0,4 pct. På trods af tysk økonomis relative størrelse, er det langtfra nok til at opveje den negative udvikling i de gældsplagede sydeuropæiske økonomier. Med tocifrede ledighedsprocenter og halvdelen af de unge uden arbejde, er det også store byrder, der skal løftes for at få Eurozonen op på et fornuftigt vækstspor. Recession i Eurozonen I Sverige er væksten på moderate 1,5 pct. Sverige er kommet styrket ud af krisen, men nu er vores naboer kortvarigt gået et gear ned, bl.a. pga. stigende valutakurs, der har forringet konkurrenceevnen på de internationale markeder. Disse pauser i væksten hos Danmarks to største samhandelspartnere betyder, at den eksport der tidligere har været med til at hjælpe dansk økonomi til at klare sig, er stagneret noget i Norge har - takket være Nordsøolien - klaret sig fint gennem krisen. Desværre er nordmændene ikke så store aftagere af danske varer, som deres umiddelbare nærhed ellers burde tilsige. I USA viser alle tegn i sol og måne, at økonomien nærmer sig et decideret stabilt opsving. Jobtal, privatforbrug og huspriser peger entydigt i den retning. Langt bedre krisehåndtering i USA end i Europa og deraf følgende stabilt amerikansk opsving på vej Figur 10 Nøgletal for udvalgte eksportmarkeder (skøn) Forventet BNPvækst, 2013 Real BNPvækst Forventet BNPvækst, 2014 Andel af den samlede, danske vareeksport, der i 2012 gik til landet % % Tyskland 15,2 0,4 1,8 Sverige 13,1 1,5 2,5 Storbritannien 9,3 0,6 1,7 USA 7,4 1,9 2,6 Norge 6,8 2,6 2,5 Kina 2,9 8,5 8,9 Euroområdet 33,9-0,4 1,2 Kilder: Eurostat, OECD, Danmarks Statistik, EU-kommissionens forårsprognose og Dansk Erhverv. Alene de 5 øverste lande i figur 10 tegner sig tilsammen for 52 pct. af vores vareeksport. Fremdriften i dansk eksport afhænger således fortsat i høj grad af udviklingen i de vestlige økonomier. Det bemærkes også, at fire ud af vore fem største samhandelspartnere ligger uden for Eurozonen (Sverige, Storbritannien, USA og Norge), hvilket betyder, at Danmark ved faldende Eurokurs ii alt andet lige opnår forbedret konkurrenceevne over for disse lande. Siden chefen for den europæiske centralbank Mario Draghi i sommeren 2012 annoncerede, at ECB ville forsvare Euroen for en hvilken som helst pris, har Euroen dog kraftigt genvundet terræn på valutamarkedet. 34 pct. af den danske vareeksport går desuden til lande i Eurozonen, hvor krisen stadig har sit tag. BNP ventes her at falde svagt i 2013 for at vokse med moderate 1,3 pct. i På grund af krisen på mange af de traditionelle europæiske aftagermarkeder for dansk eksport, er det især på emerging markets, de store eksportgevinster skal hentes. Kina aftager 2,8 pct. af vores eksport; en andel, som ventes at stige i prognoseperioden. Draghis bazooka har virket efter hensigten Det er ikke mindst fra de såkaldte BRIK-lande, en evt. dansk eksportvækst skal komme DANSK ERHVERV 10

11 Medlemsundersøgelse: Kraftig optimisme i serviceerhverv Dansk Erhvervs økonomiske skøn er baseret på udviklingen i de nationaløkonomiske nøgletal kombineret med medlemmernes økonomiske forventninger. Disse måles ved en spørgeskemabaseret undersøgelse, hvor medlemsvirksomheder ca. tre gange årligt evaluerer, hvordan de forventer at deres omsætning, antal ansatte, investeringer og evt. eksportsalg vil udvikle sig de kommende 12 måneder, sammenholdt med hvordan det er gået de seneste 12 måneder. Resultatet er vist i den nedenstående figur. Meget kraftigt stemningsskift til det bedre blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder Figur 11 Forventninger til de kommende 12 måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder 51% Omsætning 15% 35% Netto 36% 27% Antal ansatte 61% Netto 15% 12% 25% Investeringer 14% 62% Netto 11% 61% Eksport 8% 32% Stige Uændret Falde Netto 53% Kilde: Dansk Erhverv, juni-juli n=504 Anm.: På grund af afrunding, summer de enkelte søjler ikke nødvendigvis præcis til 100 pct. Halvdelen af virksomhederne forventer, at deres omsætning vil stige henover de kommende 12 måneder, mens 15 pct. forventer en nedgang. Dermed er det netto iii lidt over hver tredje, der forventer fremgang. Medlemmerne er således overordnet optimistiske i forhold til den kommende tid, og hvad der for nogles vedkommende udgør det kommende regnskabsår. Et tegn på, at der er en betydelig optimisme i servicedelen af erhvervslivet efter flere kriseår, er at godt hver fjerde forventer at ansætte flere i løbet de kommende 12 måneder, mens blot 12 pct., forventer at måtte fyre. Samlet set er det derved netto 15 pct., der regner med at øge deres arbejdsstyrke i løbet af 2013/ pct. af virksomhederne forventer at ansætte flere medarbejdere i løbet af de kommende 12 måneder Som noget ganske nyt gør et lignende billede sig gældende hvad angår investeringsforventninger. Hver fjerde virksomhed forventer at øge omfanget af sine investeringer DANSK ERHVERV 11

12 over de kommende 12 måneder, målt i forhold til hvor meget de har investeret de foregående 12 måneder, mens 14 pct. regner med at investere mindre. De virksomheder, der har eksport, er desuden blevet bedt om at vurdere, hvordan de forventer deres eksport vil udvikle sig. Som vist nedenfor, er der en klar overvægt, som forventer stigning. I alt 61 pct. af eksportørerne forventer eksportfremgang. Det understreger, at eksporten trods et lille formdyk i 2012 og 2013 formentlig igen fra 2014 vil være med til at holde hånden under dansk økonomi. Eksportvirksomhederne fortsat malet med bred pensel - mest optimistiske Samlet set er servicesektoren overvejende positiv. Efter flere gode nøgletal i dansk økonomi i 2. kvartal herunder den største stigning i forbrugerforventningerne i mange år og også en bedring af international økonomi og den sydeuropæiske gældskrise i særdeleshed, kan der være håb om, at det værste er overstået. Danmark og Eurozonen befinder sig p.t. fortsat på kanten af recession og udgangspunktet er lavt. Derfor skal derfor mange virksomheder heller ikke så meget til, før man kan notere sig en fremgang. Servicesektorens forskellige brancher Der er vanen tro væsentlige forskelle mellem servicesektorens brancher. Nogle har været hårdere ramt af krisen end andre. Nogle er mere konjunkturfølsomme end andre. Og endelig har nogle brancher - sideløbende med konjunkturnedgangen været udsat for påvirkninger af mere strukturel karakter. Nedenstående tabel opsummerer nettotallene for fire af servicesektorens brancher. Forventninger til de kommende 12 måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder, nettotal Omsætning Ansatte Investeringer Detailhandel +25% -2% +2% Engroshandel +49% +21% +15% Rådgivning (fx advokater, IT, reklame, revision, vikarbureauer) +58% +39% +9% Transport +11% +1% +10% Kilde: Dansk Erhverv, juni-juli 2013, n=130, 94, 67, 105 for de viste brancher Detailhandlen er som branche meget afhængig af privatforbruget, og har derfor oplevet en klar nedgang som følge af krisen. Derfor har de seneste prognose-målinger for detailhandlens vedkommende været præget af en dyb misstemning, som nu imidlertid lader til at være brudt. Netto er det hver fjerde detailvirksomhed, der forventer stigende omsætning de kommende 12 måneder. Selvom dansk økonomi fortsat er meget langt fra storformen, har den senere tid givet forhåbninger om, at vi i det mindste er ved at være ved et vendepunkt. Detailomsætningen har været støt faldende siden krisen tog sin begyndelse, så på kort sigt vil selv en stabilisering være gode nyheder. Detailhandlen ikke helt så pessimistisk som tidligere DANSK ERHVERV 12

13 Engroshandlen har længe haft optimistiske forventninger en optimisme, der fastholdes, men ikke udbygges med den nye medlemsundersøgelse. Når grundtonen i engroshandlen gennem flere år har været positiv skyldes det især, at denne sektor er bundet relativt kraftigt op på eksportsektoren. Når der med den nye undersøgelse ikke lægges yderligere lag til den optimistiske anskuelse, skyldes det formentlig den lavere økonomiske vækst på nærmarkederne det forgangne år. Netto er det halvdelen, som forventer omsætningsfremgang, og godt hver femte vil ansætte flere. Engroserhvervene forventer således et stigende salg, i takt med en økonomisk genopretning. Rådgivningsbrancherne er traditionelt mindre konjunkturafhængige, eftersom man har behov for fx it-systemer, rådgivnings-, advokat- og revisionsbistand uanset konjunkturerne. Malet med bred pensel har rådgivningsvirksomhederne for længst lagt krisen bag sig og forventninger til de kommende 12 måneder er blevet yderligere positive siden marts-undersøgelsen indenfor samtlige underkategorier: Omsætning, beskæftigelse og investeringer. Transportbranchen er den branche i undersøgelsen med mest pessimistiske forventninger til omsætningen det kommende år. Til gengæld er transportvirksomhederne mere optimistiske mht. både nyansættelser og nyinvesteringer. Det skyldes formentlig, at der ikke er overskydende kapacitet i transportsektoren, så her vil selv en lille omsætningsfremgang kunne føre til både nye job og behov for nye investeringer. Det er særdeles markant, at transportbranchen fra at have haft negativt fortegn i forventningen til både omsætning, beskæftigelse og investeringer i marts-målingen, nu har positive om end beskedne værdier indenfor alle disse tre parametre. Engroshandlen uændret optimistisk i forhold til marts-målingen Rådgivning er blevet yderligere optimistisk siden marts fra et i forvejen højt udgangspunkt Som noget helt nyt, er transportbranchen så småt klar til at løfte investeringsniveauet Fakta om medlemsundersøgelsen Prognosens undersøgelse af forventningerne til fremtiden blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder er indsamlet i perioden 24. juni til 3. juli Der er udsendt et internetbaseret spørgeskema til et tilfældigt udsnit af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder, og i alt svarende til godt hver tiende - har besvaret det. 504 medlemsvirksomheder har deltaget i denne del af den økonomiske prognose DANSK ERHVERV 13

Økonomisk prognose, december 2013

Økonomisk prognose, december 2013 Økonomisk prognose, december 2013 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN

Læs mere

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013 Økonomisk Barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA., MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL.

Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL. Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL. Detailhandlen har de senere år været mærket til krisen, og siden

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

Økonomisk prognose, juli 2012

Økonomisk prognose, juli 2012 Økonomisk prognose, juli 2012 AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON., CHEFØKONOM BO SAND- BERG, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., OG MATHIAS BORRITZ MILFELDT, STUD. POLIT.

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013 alt barometer for oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

regionalbarometer Region Syddanmark

regionalbarometer Region Syddanmark regionalbarometer November 2010 Nøgletal for Dansk økonomi er i en genopretningsfase efter den økonomiske afmatning ramte i efteråret 2008. Dansk økonomi er ude af recession og med 4 efter hinanden følgende

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Servicesektoren tror på opsving i 2011

Servicesektoren tror på opsving i 2011 Servicesektoren tror på opsving i 2011 AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Danmark har nu i fem kvartaler i træk haft positiv BNP-vækst

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Overordnet set har den økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Erhvervslivet ser ikke noget brølende opsving om hjørnet

Erhvervslivet ser ikke noget brølende opsving om hjørnet Dansk økonomi bevæger sig fortsat i den rigtige retning, selvom farten aftog i 2. kvartal 2015. Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og roligt i den rigtige retning.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark, februar 2014

Regionalt barometer for Region Syddanmark, februar 2014 alt barometer for, februar 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi har efter fem kriseår stadig ikke for alvor genfundet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016?

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Dansk økonomi som helhed har oplevet en temmelig ujævn genopretning

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal December 2013

Status på udvalgte nøgletal December 2013 Status på udvalgte nøgletal December 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Tallene for den danske økonomiske vækst i 3. kvartal viste, at økonomien voksede,4 procent.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens tema I Vækstpakke 214: Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst Ugens tema II OECD: Udsigt til positiv vækst i Eurozonen i 214 og 2 Ugens tendens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Økonomisk Prognose, oktober 2015

Økonomisk Prognose, oktober 2015 Økonomisk Prognose, oktober 2015 Dansk økonomi bevæger sig fortsat i den rigtige retning, selvom farten aftog i 2. kvartal 2015. Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Dansk økonomi har længe skuffet med lavere vækst end forventet, men udviklingen har ikke været ensartet på tværs af de fem

Læs mere

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til de seneste års krise, men har alligevel oplevet en noget bedre økonomisk

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juli 2014

Status på udvalgte nøgletal juli 2014 Status på udvalgte nøgletal juli 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod lysere tider, selvom det ikke galopperer afsted er der

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere