Økonomisk prognose, juli 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk prognose, juli 2013"

Transkript

1 Økonomisk prognose, juli 2013 AF ERHVERVSØKONOMISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, STUD. POLIT. OG MARIA RAMSØ KJELDSEN, STUD. POLIT. Resumé: Dansk økonomi fortsat præget af lavvækst i 2013, men endelig betydelig optimisme at spore i servicesektoren. Danmark har siden 2008 haft en elendig BNP-udvikling og alle prognosemagere inkl. Dansk Erhverv - har i de senere år måtte nedjustere vækstskønnene gentagne gange. Med en forventet vækst på 0,5 pct. bliver 2013 heller ikke året, hvor dansk økonomi for alvor forlader det økonomiske krybespor. Det begynder derimod at lysne i 2014, hvor væksten forventes at lande på 1,5 pct vil så være første skridt i en begyndende men formentlig langsom - konjunkturgenopretning. ½ pct. vækst i år stigende til 1½ pct. vækst næste år Glædeligt nok forventer Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder som noget nyt - allerede i 2. halvår 2013 at skrue markant op for både beskæftigelse og investeringer. Det er et ganske markant brud med de seneste ca. tre års mere afventende attitude, hvor mantraet har været, at man ganske vist har haft en vis omsætningsstigning i store dele af servicesektoren, men at fremgangen ikke har været tilstrækkelig til også at trække beskæftigelse og investeringer med op. Den fortsat svage økonomiske vækst i 2013 som dog skal ses på baggrund af decideret negativ vækst i skyldes primært en indenlandsk efterspørgselskrise. Privatforbruget ventes at vokse med beskedne 0,9 pct. Siden 2008 har væksten i privatforbruget kun været over 1 pct. én enkelt gang. Det er hovedårsagen til, at Danmark i modsætning til vores nabolande Sverige og Tyskland befinder sig i en lavvækstfælde. Figur 1 Forsyningsbalancen Mia. kr. Real vækst Privat forbrug 901 0,5 0,9 1,6 Offentligt forbrug 522 0,7 0,5 0,6 Faste bruttoinvesteringer 315-0,1 2,2 3,9 Lagerforøgelser 1) -4-0,2 0,4 0,1 Eksport af varer og tjenester 992 0,2-0,2 3,0 Import af varer og tjenester 901 1,0 2,0 3,0 BNP ,4 0,5 1,5 Bruttoledighed (1.000 personer) Inflation (pct.) 2,4 0,8 1,6 Kilde: Danmarks Statistik (2012) og Dansk Erhvervs egne skøn ( ). 1) Bidrag til realvækst i BNP. Der er lys forude for både BNP-vækst og privatforbrug i Bemærkelsesværdig lav inflation i 2013 DANSK ERHVERV 1

2 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 ØKONOMISK PROGNOSE JULI 2013 Til og med 2011 agerede det rekordstore og stigende overskud på handelsbalancen hjælpemotor for dansk økonomi. Men svag efterspørgsel i Eurozonen har sat sit præg på dansk eksport, der samlet set ventes at falde ganske vist fra et meget højt udgangspunkt marginalt med 0,2 pct. i Sammenholdt med en importvækst på 2,0 pct., betyder det et samlet negativt vækstbidrag på 1,1 pct. fra nettoeksporten i Når der overhovedet ventes positiv vækst i dansk økonomi i 2013, skyldes det bl.a. en betydelig lageropbygning i 1. kvartal. Det er som udgangspunkt positivt - men kan give bagslag, hvis privatforbruget igen skuffer og der efterfølgende må ske en nedjustering af produktionen. Betydelig lageropbygning i 1. kvartal sikrede, at Danmark endnu engang på målfoto undgik teknisk recession Figur 2 Kvartalvis BNP , mia. kr. (2012-priser) 3, ,500 1,500,500,900 1,00,800 1,500,400,200 1,700 1,500,500,300,300,900, ,500-1,500-2,500-3,500 -,500-1,400-1,800-1,800-2,200-2,400 -,200 -,700 -,300 -,200 -,900 -,600 Realvækst i forhold til kvartalet før BNP (højre akse) Kilde: Danmarks Statistik Note: Data er sæsonkorrigeret. I 2014 ventes dansk økonomi at opnå lidt momentum med en BNP-vækst på 1,5 pct.. Det skyldes dels de bedre vækstudsigter på de danske eksportmarkeder, men også en voksende hjemlig efterspørgsel fra både privatforbrug og investeringer. Siden marts-prognosen er der sket en beskeden opjustering af skønnene for BNPvæksten både i 2013 og BNP-væksten i 2013 er opjusteret fra +0,4 til +0,5 pct. dels som følge af den betydelige lageropbygning og dels under indtryk af bedring i en række nøgletal i 2. kvartal kombineret med den optimistiske medlemsundersøgelse. Skønnet for BNP-væksten i 2014 er opjusteret fra +1,3 i marts til nu +1,5 pct. idet efterspørgselssituationen på eksportmarkederne såvel som på hjemmemarkedet nu vurderes marginalt bedre end for 4 måneder siden. DANSK ERHVERV 2

3 Status og prognose for dansk økonomi Den negative vækst i fjerde kvartal 2012 blev afløst af nulvækst i første kvartal Dermed fortsatte det forholdsvis triste billede af en dansk økonomi, som har haft negativ BNP-vækst i ti af de seneste tyve kvartaler, jf. figur 2 ovenfor. Konsekvensen af den træge BNP-udvikling, er et BNP-niveau, som fortsat er markant under 2007-niveauet ved udgangen af indeværende prognoseperiode, figur 3. Figur 3 BNP-udvikling, (mia. kr., 2012-priser) 1950,0 1900,0 1850,0 BNPefterslæb på 2,4 %, svarende til knap 45 mia. kr. 1800,0 1750,0 1700,0 BNP, inkl. DE-fremskrivning 2007-niveau BNP-efterslæb på 45 mia. kr. i forhold til , Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhvervs egne beregninger Dansk Erhverv forventer en svag BNP-vækst på 0,5 pct. i 2013, stigende til 1,5 pct. i 2014 i. Ledigheden i 2013 ventes at blive fastholdt nogenlunde på niveauet fra 2. kvartal i år og slutte i et årsgennemsnit på personer, der er lavere end niveauet i Denne udvikling sker i høj grad i kraft af dagpengereformen, både fordi flere folk får et incitament til at komme i arbejde, men desværre også fordi flere trækker sig ud af arbejdsmarkedet og dermed ikke registreres som ledige. I 2014 forventes yderligere fald i ledigheden på personer, så den ender på De økonomiske udsigter lysner i 2014, hvor økonomien forventes at få lidt mere vind i sejlene, og BNP-væksten vil nå op på 1,5 pct. Sammenlignet med de forgangne 5 år er det rigtig pænt, men det er stadig under de 2 pct. s vækst, der historisk set har været skillelinje mellem høj- og lavkonjunktur. Den lave økonomiske vækst bunder i en ret beskeden vækst i det private forbrug på 0,9 pct. og fortsat udhuling af nettoeksporten i De faste bruttoinvesteringer ventes at vokse med 2,2 pct., hvilket må karakteriseres som en ganske moderat stigning med tanke dels på det lave udgangspunkt, dels på investeringsvinduet og også taget i betragtning, at bruttoinvesteringerne normalt svinger meget fra år til år. Moderat stigning i investeringerne fra lavt udgangspunkt Inflationen er det store lyspunkt i Den ventes som årsgennemsnit at lande på 0,9 pct. Det gavner økonomien via forbedret disponibel indkomst. Både i 2011 og 2012 var inflationen højere end den gennemsnitlige danske lønudvikling, hvorved forbrugernes DANSK ERHVERV 3

4 købekraft blev udhulet. Med en inflation, der er lavere end lønstigningstakten, bliver de danske forbrugere bedre stillet og det vil alt andet lige styrke privatforbruget. Det er bl.a. afskaffelsen af fedtafgiften fra årsskiftet, der har givet lavere inflation. Isoleret set har den dæmpet inflationen med ca. 0,2 pct.point. Herudover er det varer som benzin, tobak og møbler, som er steget mindre i pris end tidligere. Samtidig afspejler den lave inflation mere generelt som bagsiden af medaljen den lave aktivitet i dansk økonomi i de senere år. Afskaffelse af fedtafgiften har isoleret set dæmpet inflationen med 0,2 pct.- point Boks 1 BNP-overhæng mindre end først antaget Et såkaldt negativt BNP-overhæng (= underhæng) opstår, når BNP-værdien i slutningen af året er lavere end årsgennemsnittet. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis BNP har været jævnt faldende året igennem. Et negativt overhæng betyder, at BNP på forhånd er bagud på point. Fremskriver man således BNP uændret fra 4. kvartal, vil der opstå et negativt overhæng i det efterfølgende år, hvilket betyder at væksten i udgangspunktet vil være negativ sammenlignet med det foregående år. Ultimo 2012 er der et negativt BNP-overhæng på 0,27 pct., jf. figur B.1. Med andre ord skal BNP først stige med 0,27 pct. (fra år til år), før BNP-væksten i 2013 går i nul i forhold til Figur B.1 Negativt BNP-overhæng Kvartalsserie 2012-gennemsnit Underhæng på 0,27 % 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 Det sløje 4. kvartal 2012 indebærer, at BNP i 2013 allerede fra start var bagud på point Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Ændrede forudsætninger BNP-overhænget er siden den seneste prognose blevet mere end halveret fra -0,57 til - 027, som følge af Danmarks Statistiks seneste nationalregnskabsrevision, hvor BNP i 4. kvartal 2012 blev opjusteret. Det betyder umiddelbart, at der skal et mindre catch-up til i Omvendt var væksten i 1. kvartal 2013 lavere end først antaget. I figur B.1 er der forudsat en lineær fremskrivning på 0,5 pct. i gennemsnit fra 2. til 4. kvartal 2013, således at BNP-væksten for hele 2013 ender på 0,5 pct. i forhold til DANSK ERHVERV 4

5 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 ØKONOMISK PROGNOSE JULI 2013 Beskæftigelse og ledighed Det samlede antal fuldtidsbeskæftigede steg i første kvartal af 2013 med personer i forhold til kvartalet før. Dette tal synes lille, men da det kommer ovenpå syv kvartalers fald i beskæftigelsen er det et positivt afbræk. Det er fortsat efterspørgslen på det danske arbejdsmarked der halter, og det skyldes den langsommelige proces med at vende tilbage til mere normale økonomiske forhold. I forhold til før den økonomiske krise, er det den private sektor, der har haft klart det største fald i beskæftigelsen. Det var et fald, der indtraf meget brat og voldsomt i Men siden slutningen af 2011, er beskæftigelsesudviklingen i privat og offentlige sektor fulgtes mere ad. Jf. figur 4 nedenfor, bemærkes det, at den offentlige beskæftigelse i 1. kvartal 2013 fortsat befinder sig på et højere niveau end før finanskrisen job tabt i den private sektor siden krisens start flere offentlige job siden krisens start Forårsanalysen fra Det Økonomiske Råd i maj 2013 viste, at dagpengereformen har haft betydelig effekt på arbejdsmarkedet. Analysen viste at en del af de dagpengemodtagere, hvis dagpengeperiode udløb ved årsskiftet, enten kort før eller kort efter forfaldsdatoen fandt beskæftigelse. Figur 4 Beskæftigelsesudvikling , sæsonkorrigeret (antal personer) , , , , , , , , , , , ,0 Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse (h.akse) , ,0 Kilde: Danmarks Statistik Den sæsonkorrigerede bruttoledighed viste en svagt faldende tendens mod slutningen af Dette fald er fortsat ind i de første måneder af Kun i april var der en lille stigning, men igen i maj faldt ledigheden. Faldet i ledigheden skal i høj grad tilskrives to effekter af dagpengereformen, som trådte i kraft ved årsskiftet. Den første effekt opstår ved at ledige, ved udsigten til ikke at modtage dagpenge, og derved enten miste indkomst eller som minimum gå ned i indkomst, intensiverer deres jobsøgningsaktivitet, og ydermere bliver mindre kræsne i forhold til de job de bliver tilbudt. Den anden Dagpengereformen har virket efter hensigten DANSK ERHVERV 5

6 2008M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M05 ØKONOMISK PROGNOSE JULI 2013 effekt opstår ved, at de forlader arbejdsstyrken for enten at studere, gå på efterløn, pension eller noget fjerde (efteruddannelse, selvforsørgelse, rejse tilbage til hjemland etc.). Begge dele medvirker til at den registrerede ledighed falder, men det er selvfølgelig den første effekt der samfundsøkonomiske er mest hensigtsmæssig. Figur 5 Udviklingen i bruttoledigheden , faktisk og sæsonkorrigeret , , , , , , , ,0 Sæsonkorrigeret bruttoledighed Faktisk bruttoledighed 40000,0 Note: Bruttoledighed er summen af nettoledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt aktiverede Kilde: Danmarks Statistik Investeringer De faste bruttoinvesteringer faldt marginalt i 2012 fra et i forvejen historisk lavt udgangspunkt. Til trods for betydelig aktivitet indenfor renovering af almene boliger, faldt boliginvesteringerne samlet i 2012 med ca. 10 pct. Reelt har nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligget stille siden boligboblen brast i Nybyggeri ligger fortsat underdrejet Til gengæld steg de offentlige investeringer med 10 pct. bl.a. som følge af regeringens kickstart. De offentlige investeringer har dermed været med til at holde hånden under det samlede investeringsniveau, men har ikke haft den tiltænkte katalysatoreffekt. Hertil kommer, at offentlige investeringer kun udgør 15 pct. af de faste bruttoinvesteringer. Erhvervsinvesteringerne steg med ca. 3 pct. i 1. kvartal og hæmmes af den fortsatte efterspørgselskrise. Hertil kommer, at kreditopstramning hos pengeinstitutter gør det svært at lånefinansiere investeringer - ikke mindst for små og mellemstore virksomheder. Investeringsvinduet, der i 2. halvår 2012 og hele 2013 giver mulighed for skattemæssigt at afskrive 115 pct. af investeringen, har haft en vis positiv effekt i industrien, men ret moderat effekt i servicesektoren. Også det initiativ hæmmes af vanskelig adgang til finansiering. Samtidig skal man for at benytte investeringsvinduet have skattemæssigt overskud, og det er der mange virksomheder, der ikke har efter 5 års krise. Moderat positiv effekt af investeringsvinduet i servicesektoren DANSK ERHVERV 6

7 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 ØKONOMISK PROGNOSE JULI 2013 Figur 6 Faste bruttoinvesteringer , sæsonkorrigeret (mia kr.) ,0 20% Årlig real vækst (kvt. til kvt.) h. akse ,0 Faste bruttoinvesteringer mv. 15% ,0 10% 5% 95000,0 0% 90000,0-5% 85000,0-10% 80000, ,0-15% -20% Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv Det private forbrug Privatforbruget ventes at stige med 0,9 pct. i 2013, og en tand mere med 1,5 pct. i Danskerne er fortsat ret påholdende hvad angår forbruget, og har stadig finanskrisen klart i erindringen. Samtidig er knuden på boligmarkedet ikke helt løst endnu. Der er dog positive tegn fra netop denne del af privatøkonomien. I de første måneder af 2013 er priserne på både ejerlejligheder og enfamiliehuse gået op over stort set hele landet. Kun enfamiliehuse i Region Syddanmark er faldet lidt i værdi siden første kvartal Boligmarkedet i bedring Samtidig begynder forbrugertillidsindikatoren at pege i en positiv retning, således kom indikatoren for første i syv måneder op i det positive territorium i juni måned. De 3,4 point i juni er samtidig den højeste indikatorværdi siden november Selvom to så vigtige parametre for de private forbrugeres økonomiske situation begynder at sende positive signaler, skal man ikke være blind for at 5 år med økonomisk krise sætter sine spor, og det derfor vil tage mere tid at vende stemningen. Derfor forventes væksten i privatforbruget også først at tage fart fra og det er godt for privatforbruget Det kommer til at tage lang tid før den kriseprægede forbrugs-/opsparingsadfærd ændrer sig Der findes dog også usikkerheder, der kan lægge en dæmper på det private forbrug. Lige nu sidder de danske boligejere historisk billigt i deres lån. Udgifterne til rentebetaling er meget små, hvilket er til gavn for det private forbrug, fordi penge, der ikke går til at betale renter går til forbrug (eller opsparing). Stigende renter som typisk vil følge med en konjunkturgenopretning, vil tage noget af rådighedsbeløbet fra forbrug, og en decideret forbrugsfest kommer næppe på tale så langt øjet rækker. DANSK ERHVERV 7

8 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 ØKONOMISK PROGNOSE JULI 2013 Figur 7 Privatforbrug , sæsonkorrigeret (mia. kr., 2012-priser) 2% ,0 1% 0% ,0-1% ,0-2% -3% -4% Kvartalsvis vækst Privatforbrug, højre akse , ,0 Kilde: Danmarks Statistik Det offentlige forbrug Efter de seneste opjusteringer af Nationalregnskabet, endte det offentlige forbrug med at stige moderat med 0,7 pct. som gennemsnit for Som det fremgår af figur 8, oversteg det offentlige forbrugsniveau i 4. kvartal 2012 det tidligere kvartalsvise højdepunkt fra 2. kvartal 2010 for så at falde ganske dramatisk igen i 1. kvartal Budgetloven har forbedret incitamenterne til, at kommunerne overholder deres årsbudgetter men foreløbig har det mest resulteret i en uhensigtsmæssig stop-and-go-kurs i kommunerne, hvor det kvartalsvise offentlige forbrug er begyndt at svinge ekstremt meget. Ofte vil det imidlertid være sådan, at de reviderede nationalregnskabstal dæmper disse udsving noget. Udpræget og uhensigtsmæssig - stop & go politik i kommunerne Figur 8 Offentligt forbrug , sæsonkorrigeret (mia. kr., 2012-priser) 130,0 128,0 126,0 124,0 02% 02% 01% 01% 00% -01% -01% 122,0 120,0 118,0 Kvartalvis vækst, h. akse Offentlig forbrugsudgift, mia. kr. -02% -02% -03% -03% -04% Kilde: Danmarks Statistik DANSK ERHVERV 8

9 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 ØKONOMISK PROGNOSE JULI 2013 Udenrigshandel og betalingsbalance På grund af faldende økonomisk vækst, og deraf faldende efterspørgsel, hos vores største samhandelspartnere i Sverige og Tyskland, har eksporten det seneste år været faldende, jf. figur 9. Fra toppen i andet kvartal 2012, og frem til første kvartal 2013, er eksporten faldet med 3,2 pct. efter at den ellers havde nået samme niveau som før den økonomiske krise. Mange år med massive danske overskud i samhandlen med udlandet Figur 9 Udenrigshandel med varer og tjenester* (mia. kr., 2012-priser) 270,0 260,0 250,0 240,0 230,0 220,0 210,0 200,0 Eksport af varer og tjenester Import af varer og tjenester Kilde: Danmarks Statistik. *: Sæsonkorrigerede tal. Den danske eksport nyder dog godt af en produktsammensætning, som ikke er særlig konjunkturfølsom. Nødvendighedsvarer som medicin, andre farmaceutiske produkter samt fødevarer udgør en relativt stor del af den danske eksportportefølje. Væksten i importen har været meget moderat det seneste halvandet år. Det skyldes den lave danske indenlandske efterspørgsel, som er en konsekvens af de seneste års krisetilstand. Det betyder også, at Danmark har opbygget et rekordstort overskud på betalingsbalancen. Dansk Erhverv forventer, at eksporten falder med 0,2 pct. i 2013, for derefter at stige 3,0 pct. i 2014 i takt med at den internationale økonomi får det bedre. Denne vækst ventes primært at blive trukket af lande udenfor EU. Den forventede importvækst ligger som følge af den forventede bedring af hjemmemarkedet - noget højere i 2013 med +2,0 og et plus på 3,0 pct. i 2014, der præcis matcher eksportvæksten. Negativt bidrag fra nettoeksporten til BNP-væksten i 2013 pga. begyndende opretning på hjemmemarked DANSK ERHVERV 9

10 Udviklingen i verdensøkonomien Forventningerne til Eurozonen er et nedslående fald på 0,4 pct. i det samlede BNP. Vækstdriveren Tyskland holder lige akkurat hovedet oven vande med en forventet økonomisk vækst på 0,4 pct. På trods af tysk økonomis relative størrelse, er det langtfra nok til at opveje den negative udvikling i de gældsplagede sydeuropæiske økonomier. Med tocifrede ledighedsprocenter og halvdelen af de unge uden arbejde, er det også store byrder, der skal løftes for at få Eurozonen op på et fornuftigt vækstspor. Recession i Eurozonen I Sverige er væksten på moderate 1,5 pct. Sverige er kommet styrket ud af krisen, men nu er vores naboer kortvarigt gået et gear ned, bl.a. pga. stigende valutakurs, der har forringet konkurrenceevnen på de internationale markeder. Disse pauser i væksten hos Danmarks to største samhandelspartnere betyder, at den eksport der tidligere har været med til at hjælpe dansk økonomi til at klare sig, er stagneret noget i Norge har - takket være Nordsøolien - klaret sig fint gennem krisen. Desværre er nordmændene ikke så store aftagere af danske varer, som deres umiddelbare nærhed ellers burde tilsige. I USA viser alle tegn i sol og måne, at økonomien nærmer sig et decideret stabilt opsving. Jobtal, privatforbrug og huspriser peger entydigt i den retning. Langt bedre krisehåndtering i USA end i Europa og deraf følgende stabilt amerikansk opsving på vej Figur 10 Nøgletal for udvalgte eksportmarkeder (skøn) Forventet BNPvækst, 2013 Real BNPvækst Forventet BNPvækst, 2014 Andel af den samlede, danske vareeksport, der i 2012 gik til landet % % Tyskland 15,2 0,4 1,8 Sverige 13,1 1,5 2,5 Storbritannien 9,3 0,6 1,7 USA 7,4 1,9 2,6 Norge 6,8 2,6 2,5 Kina 2,9 8,5 8,9 Euroområdet 33,9-0,4 1,2 Kilder: Eurostat, OECD, Danmarks Statistik, EU-kommissionens forårsprognose og Dansk Erhverv. Alene de 5 øverste lande i figur 10 tegner sig tilsammen for 52 pct. af vores vareeksport. Fremdriften i dansk eksport afhænger således fortsat i høj grad af udviklingen i de vestlige økonomier. Det bemærkes også, at fire ud af vore fem største samhandelspartnere ligger uden for Eurozonen (Sverige, Storbritannien, USA og Norge), hvilket betyder, at Danmark ved faldende Eurokurs ii alt andet lige opnår forbedret konkurrenceevne over for disse lande. Siden chefen for den europæiske centralbank Mario Draghi i sommeren 2012 annoncerede, at ECB ville forsvare Euroen for en hvilken som helst pris, har Euroen dog kraftigt genvundet terræn på valutamarkedet. 34 pct. af den danske vareeksport går desuden til lande i Eurozonen, hvor krisen stadig har sit tag. BNP ventes her at falde svagt i 2013 for at vokse med moderate 1,3 pct. i På grund af krisen på mange af de traditionelle europæiske aftagermarkeder for dansk eksport, er det især på emerging markets, de store eksportgevinster skal hentes. Kina aftager 2,8 pct. af vores eksport; en andel, som ventes at stige i prognoseperioden. Draghis bazooka har virket efter hensigten Det er ikke mindst fra de såkaldte BRIK-lande, en evt. dansk eksportvækst skal komme DANSK ERHVERV 10

11 Medlemsundersøgelse: Kraftig optimisme i serviceerhverv Dansk Erhvervs økonomiske skøn er baseret på udviklingen i de nationaløkonomiske nøgletal kombineret med medlemmernes økonomiske forventninger. Disse måles ved en spørgeskemabaseret undersøgelse, hvor medlemsvirksomheder ca. tre gange årligt evaluerer, hvordan de forventer at deres omsætning, antal ansatte, investeringer og evt. eksportsalg vil udvikle sig de kommende 12 måneder, sammenholdt med hvordan det er gået de seneste 12 måneder. Resultatet er vist i den nedenstående figur. Meget kraftigt stemningsskift til det bedre blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder Figur 11 Forventninger til de kommende 12 måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder 51% Omsætning 15% 35% Netto 36% 27% Antal ansatte 61% Netto 15% 12% 25% Investeringer 14% 62% Netto 11% 61% Eksport 8% 32% Stige Uændret Falde Netto 53% Kilde: Dansk Erhverv, juni-juli n=504 Anm.: På grund af afrunding, summer de enkelte søjler ikke nødvendigvis præcis til 100 pct. Halvdelen af virksomhederne forventer, at deres omsætning vil stige henover de kommende 12 måneder, mens 15 pct. forventer en nedgang. Dermed er det netto iii lidt over hver tredje, der forventer fremgang. Medlemmerne er således overordnet optimistiske i forhold til den kommende tid, og hvad der for nogles vedkommende udgør det kommende regnskabsår. Et tegn på, at der er en betydelig optimisme i servicedelen af erhvervslivet efter flere kriseår, er at godt hver fjerde forventer at ansætte flere i løbet de kommende 12 måneder, mens blot 12 pct., forventer at måtte fyre. Samlet set er det derved netto 15 pct., der regner med at øge deres arbejdsstyrke i løbet af 2013/ pct. af virksomhederne forventer at ansætte flere medarbejdere i løbet af de kommende 12 måneder Som noget ganske nyt gør et lignende billede sig gældende hvad angår investeringsforventninger. Hver fjerde virksomhed forventer at øge omfanget af sine investeringer DANSK ERHVERV 11

12 over de kommende 12 måneder, målt i forhold til hvor meget de har investeret de foregående 12 måneder, mens 14 pct. regner med at investere mindre. De virksomheder, der har eksport, er desuden blevet bedt om at vurdere, hvordan de forventer deres eksport vil udvikle sig. Som vist nedenfor, er der en klar overvægt, som forventer stigning. I alt 61 pct. af eksportørerne forventer eksportfremgang. Det understreger, at eksporten trods et lille formdyk i 2012 og 2013 formentlig igen fra 2014 vil være med til at holde hånden under dansk økonomi. Eksportvirksomhederne fortsat malet med bred pensel - mest optimistiske Samlet set er servicesektoren overvejende positiv. Efter flere gode nøgletal i dansk økonomi i 2. kvartal herunder den største stigning i forbrugerforventningerne i mange år og også en bedring af international økonomi og den sydeuropæiske gældskrise i særdeleshed, kan der være håb om, at det værste er overstået. Danmark og Eurozonen befinder sig p.t. fortsat på kanten af recession og udgangspunktet er lavt. Derfor skal derfor mange virksomheder heller ikke så meget til, før man kan notere sig en fremgang. Servicesektorens forskellige brancher Der er vanen tro væsentlige forskelle mellem servicesektorens brancher. Nogle har været hårdere ramt af krisen end andre. Nogle er mere konjunkturfølsomme end andre. Og endelig har nogle brancher - sideløbende med konjunkturnedgangen været udsat for påvirkninger af mere strukturel karakter. Nedenstående tabel opsummerer nettotallene for fire af servicesektorens brancher. Forventninger til de kommende 12 måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder, nettotal Omsætning Ansatte Investeringer Detailhandel +25% -2% +2% Engroshandel +49% +21% +15% Rådgivning (fx advokater, IT, reklame, revision, vikarbureauer) +58% +39% +9% Transport +11% +1% +10% Kilde: Dansk Erhverv, juni-juli 2013, n=130, 94, 67, 105 for de viste brancher Detailhandlen er som branche meget afhængig af privatforbruget, og har derfor oplevet en klar nedgang som følge af krisen. Derfor har de seneste prognose-målinger for detailhandlens vedkommende været præget af en dyb misstemning, som nu imidlertid lader til at være brudt. Netto er det hver fjerde detailvirksomhed, der forventer stigende omsætning de kommende 12 måneder. Selvom dansk økonomi fortsat er meget langt fra storformen, har den senere tid givet forhåbninger om, at vi i det mindste er ved at være ved et vendepunkt. Detailomsætningen har været støt faldende siden krisen tog sin begyndelse, så på kort sigt vil selv en stabilisering være gode nyheder. Detailhandlen ikke helt så pessimistisk som tidligere DANSK ERHVERV 12

13 Engroshandlen har længe haft optimistiske forventninger en optimisme, der fastholdes, men ikke udbygges med den nye medlemsundersøgelse. Når grundtonen i engroshandlen gennem flere år har været positiv skyldes det især, at denne sektor er bundet relativt kraftigt op på eksportsektoren. Når der med den nye undersøgelse ikke lægges yderligere lag til den optimistiske anskuelse, skyldes det formentlig den lavere økonomiske vækst på nærmarkederne det forgangne år. Netto er det halvdelen, som forventer omsætningsfremgang, og godt hver femte vil ansætte flere. Engroserhvervene forventer således et stigende salg, i takt med en økonomisk genopretning. Rådgivningsbrancherne er traditionelt mindre konjunkturafhængige, eftersom man har behov for fx it-systemer, rådgivnings-, advokat- og revisionsbistand uanset konjunkturerne. Malet med bred pensel har rådgivningsvirksomhederne for længst lagt krisen bag sig og forventninger til de kommende 12 måneder er blevet yderligere positive siden marts-undersøgelsen indenfor samtlige underkategorier: Omsætning, beskæftigelse og investeringer. Transportbranchen er den branche i undersøgelsen med mest pessimistiske forventninger til omsætningen det kommende år. Til gengæld er transportvirksomhederne mere optimistiske mht. både nyansættelser og nyinvesteringer. Det skyldes formentlig, at der ikke er overskydende kapacitet i transportsektoren, så her vil selv en lille omsætningsfremgang kunne føre til både nye job og behov for nye investeringer. Det er særdeles markant, at transportbranchen fra at have haft negativt fortegn i forventningen til både omsætning, beskæftigelse og investeringer i marts-målingen, nu har positive om end beskedne værdier indenfor alle disse tre parametre. Engroshandlen uændret optimistisk i forhold til marts-målingen Rådgivning er blevet yderligere optimistisk siden marts fra et i forvejen højt udgangspunkt Som noget helt nyt, er transportbranchen så småt klar til at løfte investeringsniveauet Fakta om medlemsundersøgelsen Prognosens undersøgelse af forventningerne til fremtiden blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder er indsamlet i perioden 24. juni til 3. juli Der er udsendt et internetbaseret spørgeskema til et tilfældigt udsnit af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder, og i alt svarende til godt hver tiende - har besvaret det. 504 medlemsvirksomheder har deltaget i denne del af den økonomiske prognose DANSK ERHVERV 13

Økonomisk prognose, december 2013

Økonomisk prognose, december 2013 Økonomisk prognose, december 2013 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES KONGRESBERETNING Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres Indhold Forord.... 3 Dansk økonomi... 4 ØKONOMISK POLITIK.... 26 DEN PolitiskE udvikling.... 54 Beskæftigelse... 66 Social dumping....

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2014

Dansk Økonomi Efterår 2014 Dansk Økonomi Efterår 2014 Danish Economy Autumn 2014 English Summary Konjunkturvurdering Dagpengesystemet Formandskabet Dansk Økonomi, efterår 2014 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 11 Kapitel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 1 Økonomisk Redegørelse December 11 Økonomisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH NRQRPL

Indholdsfortegnelse 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH NRQRPL Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQLGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere