Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM"

Transkript

1 Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005

2 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca , der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens handelslv blomstrede og byen udvklede sg langs landevejen med erhvervene og de mere rekreafve funktoner placeret vest og øst for handelsgaden. P grund at samfundets generelle udvklng er byens udvklng gennem de senere år stagneret. Byen fremstår dag unsprerende og nedsldt, og er meget præget af den store mængde trafk, der stadg kører gennem byen. Ud fra ønsket om at være en attraktv bosætnngskommune har kommunalbestyrel sen tere år arbejdet p at ændre byens fysske, funktonelle og vsuelle udtryk. forlængelse heraf søgte Glamsbjerg Kommune vnteren 2003 rhvervs- og Bolg styrelsen (EBST) om reservaton at mdler tl områdefornyelse (OF) Glamsbjerg bymdte, marts 200 meddelte EaST reservaton at byfornyelsesmdler. Forplgtcnde samarbejde forbndelse med udarbejdelse at ansøgnngen foregk et forplgtende samarbejde mellem tre forskellge beboer- & brugergrupper og Glamsbjerg Kommune, hvor bru gernes ønsker og behov blev klarlagt. Efter alle gruppernes Ønsker og gode deer var kommet frem, blev der nedsat et Bypanel med deltagelse at et mndre antal medlemmer fra hver arbejdsgruppe, kom munen og eksterne konsulenter. Bypanelet arbejdede vdere med gruppernes oplæg, og arbejdet resulterede en helhedspan for bymdten og et sktseprojekt for et akt vtetshus. Sden marts 200, hvor EBST meddelte tlsagn, har Bypanelet arbejdet vdere med sktseprojekterne. Der forelgger nu bearbejdede projekter for henholdsvs Torvet, gaden og arealerne uden om det kommende aktvtetshls. Projekterne er gennemar bejdet, der er udarbejdet prsoverslag og man er klar tl udarbejdelse at udbudsma terale. Der er stadg enkelte uklarheder omkrng detaljer den endelge udformnng af Søndergade, men de forventes afklaret va forhandlnger med Fyns Amt prmo For aktvtetshuset forelgger der plan, snt og facader samt overslag o. anlægs- og drftsudgfter mm. Udover at anvendes byfornyelsesprogrammet skal projektforsla get anvendes tl ansøgnnger om medfnanslerng og sponserng fra dv. natonale og lokale fonde, puljer mm. Sammen med en facadevejlednng, som omhandler byens vægge læs husene og facaderne - vl projekterne medføre et løft at hele Glamsbjerg kommune og by. Glamsbjerg vl herefter være godt rustet tl at ndgå den nye kommune som et kul turelt knudepunkt med attraktve nvesterngsmulgheder et ndbydende og venlgt handelsmljø en veludvklet og moderne (tdlgere) statonsby p Vestfyn. Det vdere arbejde Sekretaratet udgør den overordnede styregruppe med deltagere fra Kommunens ad mnstratve ledelse, eksterne konsulenter samt enkelte repræsentanter fra Bypane let. For hvert gennemførelsesprojekt nedsættes en projektgruppe med repræsentan ter fra Kommunen, Bypanelet og eksterne konsulenter. Teknsk forvaltnng fungerer som formand og sekretær for Styregruppen. Den daglge ledelse at omjdefornyel sessagen foretages at Sekretaratet. Tak tl deltagerne det forplgtende samarbejde løbet af den lange proces. Ankjær Stenskrog Borgmester

3 Afgrænsnng af område Glamsbjerg by - t p] F - -r jj:ç! l_( (L!_ l. 2

4 ndhodsfortegnelse 1. Om Glamsbjerg 2. Glamsbjerg bymdte en flerhed af problemstllnger 3. nvesterngsredegørelse. Handlngs- og tdsplan 5. Forplgtende samarbejde og organserng 6. Bygnngsfornyelse nden for området Blag Projekt for Søndergade og Torvet, 1-3 Projekt for arealerne uden om aktvtetshuset, Projekt for aktvtetshuset Vestfyn kulturhus regonens mødested for unge, 5 3

5 1. Om Glamsbjerg Glamsbjerg Kommune er en mndre landkommune på Vestfyn en afstand af Ca. 25 km tl Odense og 15 km tl Assens. Efter en del år at have haft et stgende befolk nngstal har antallet af ndbyggere sden været stagnerende på lge knap ndbyggere. Glamsbjerg by er centrum kommunen med langt det største antal ndbyggere, alt Ca personer. Derudover fndes der mndre bysamfund Flemløse (ca. 700 personer) og Ørsted (ca 300 personer). Ca personer bor landdstrkterne. Glamsbjerg by har udvklet sg fra en statonsby tl en bosætnngs-, undervsnngs og handelsby med begrænset ndustr. Den centrale belggenhed nær Odense førte peroden tl udlæg af store parcelhuskvarterer omkrng Glamsbjerg bymdte, og med den gode vækst befolknngstallet skabtes også et godt grundlag for byens økonomske og socale lv. Byen fungerer som uddannelsescenter for hele Vestfyn med gymnasum, voksen uddannelsescenter, sprogskole, kunstskole, 3 efterskoler og en højskole foruden folkeskolerne, og der fndes en del kultur- og frtdstlbud byen. Bla. på grund af de mange uddannelsessøgende (ca sdder hver dag på skolebænken), hand lende, beboere og turster har byen behov for at udvkle sn bymdte. Området, der søges støtte tl, afgrænses som vst på vedhæftede kortblag og udgør byens centrale del. Området udgør Ca. 0,7 km2, har ca. 350 bolger og ca. 800 nd byggere. Byen, prmært bymdten, er charmerende men nedsldt. Bygnngerne er for en stor dels vedkommende behandlet med manglende respekt for arktekturen og helheden. Byrndten domneres af amtsvejen, der samtdg udgør hovedgaden. Et rmelgt antal butkker hovedgaden vdner om en tdlgere drftg handelsby. Byens torv ved kryd set mellem jernbanen og landevejen er stadgvæk byens naturlge tyngdepunkt, men fremstår som en p-plads tl hotellet og butkkerne. Byen mangler naturlge mødeste der og samlngshuse hvor beboerne og brugerne kan mødes og samvær af forskel lg karakter kan udfolde sg. Alt alt har byen behov for et løft både fyssk, funktonelt og vsuelt for at møde komme både prvate og erhvervsmæssge ønsker om en smuk og velfungerende by, der kan handtere nutdge krav tl nfrastruktur, handelsmljø, kultur, bosætnng, mm.

6 forlængelse af hotellet fndes byens bblotek og frtdscenter. Mod syd afgrænses området af en enkelt forretnng, en barber, beboelse 1-3 etager, en tdlgere restau rant og en enkelt erhvervsvrksomhed Beboelsesbygnngerne er typske for en statonsby fra slutnngen at 1800-tallet. Stedets forholdsvs tå beboere er ældre mennesker egen bolg. de omkrnglggen de bolgområder bor et betragtelgt antal personer. På trods heraf er der kun meget ldt bylv på pladsen. Dynamo Glamsbjerg har maj 2002 ndvet en fortovscafé ved hotellet som det første tltag retnng at at sgnalere en opholdsfunkton området. Ud over et par enkelte bler og et par enkelte legende børn er området tømt for socalt lv om aftenen. Torvet og det tlstødende jernbaneterræn Torvet er karakterseret ved et trøstesløst udseende og uden sammenhæng (fyssk og vsuelt) mellem torv, handelsgade og det nærlggende bblotek og frtdscenter. Torvet er nedsldt, og p trods at spæde forsøg på at gøre det mere ndbydende er behovet forny ndretnng og udformnng stort. Området har en udefnerbar karakter og fremstår mere som en lgegyldg parkerngsplads for Grllen, og kke som det ønskede attraktve byrum/bytorv, der kan gve lv og karakter tl området og være en slags øjenåbner tl hele byen for de mange, som daglgt passerer gennem områ det. Traflkbelastet gadenet Fyssk, vsuelt, støjmæssgt og kke mndst skkerhedsmæssgt domneres bymdten at amtsvejen, der gennemskærer byen fra nord tl syd. Der passerer daglgt bler, nklusv Ca. 10 % busser, gennem gaden. Dertl kommer andbrugsrna skner samt bløde trafkanter af forskellg karakter. Der er skkerhedsproblemer for (sær) de bløde trafkanter samt parkerngsproblemer kombneret med pladsmangel for de handelsdrvende tl at kunne udstlle deres varer uden for butkkerne mm. S tuatonen forværres yderlgere af, at der hovedgaden er busholdepladser, som har uheldge placernger og medvrker tl at forstærke problematkkerne gaden. Tung trafk på Søndergade 6 8ussen drejer ud på Søndergade

7 Mængden af trafk og trafkkanter forventes kke at ændre sg, hvor-for en ny ndret nng og udformnng af gadér er påkrævet. samarbejde med Fyns Amt bør der ske en trafkregulerng/hastghedsdæmnng på Søndergade den centrale del af Glamsbjerg by- Der bør fokuseres på både vsuelle og funktonelle løsnnger, der sn helhed skal skabe en både mere trafkskker vej og en æstetsk smuk og ndbydende handelsgade. Passager tl og fra den centrale del at hovedgaden bør ndarbejdes løsnngsforslaget. Der bør lgeledes fokuseres på en række strate qsk placerede sekundære pladser, der kan fungere som små oaser på ens vandrng pa tværs af byen. Her er ster og pas sager også vgtge for at underbygge sammenhæng, varerede byoplevelser og kke mndst helhed byblledet. Manglende mulgheder for kulturel udfoldelse På trods af de mange unge mennesker, der daglgt færdes byen, fndes der kke et mødested specelt for denne aldersgruppe, hvor de kan hænge ud og være sammen på egne præmsser og forudsætnnger Netop denne funkton er vgtg Glamsbjerg, hvor kommunalbestyrelsen bevdst arbejder med netop denne aldersgruppe som mål for forskellge aktvteter. Lgeledes mangler kommunens mange forennger lokaler tl teater, kunst, musk o. lgn, arrangementer Aktvteter som andre steder sædvanlgvs afholdes byens for samlngshus, men som Glamsbjerg, mangel af bedre, afholdes på de forskellge skoler og/eller frtdscentret den ekssterende Glamsbjerghallen. Mulghederne og fysske rammer for socalt samvær og fyssk/kunstnersk udfoldelse er mangelfulde og skal styrkes bredeste forstand. Børn, unge, voksne og ældre, for ældre, enlge, alle natonalteter og aldersgrupper, forennger mm. skal have mulg hed og fysske rammer for både nden- og udendørs aktvteter. Mulgheder for at være sammen på egne betngelser med hensyn tl td, sted og nd hold og uden at være under voksen opsyn fndes kke rgtg byen dag, og er et stort ønske fra byens og kommunens unge. Den ekssterende sportshal ndeholder et cafetera, og arealerne omkrng hallen nde holder et svømmebad, men funktonen er mangelfuld forhold tl ønskerne og beho vene blandt nutdens unge og øvrge brugere. Svømmebadet sommeren mest for små og mellemstore børn Der mangler et ndbydende og dertl ndrettet sted, hvor hele kommunens kulturlv kan have moderne, gode og tlstrækkelge fysske rammer tl udfoldelse af de mange kulturelle aktvteter, som delvs allerede foregår, men som der er bass for og ønske om mere at. 7

8 Facader, bynventar n.m. Byens fysske udtryk, herunder husenes facader og byens møbler mm. bærer præg af nedsldnng og manglende vedlgeholdelse. Byens fremtræden og byens ansgt er en voksende faktor byernes nterne konkur rence om fremtdge borgere og nvesternger. Vgtgheden af en harmonsk og ndby dende bymdte ndgk derfor dette projekt og konkretseres bla, ved påbegyndel sen og udvklngen af en egentlg desgnrnanual for standsættelse af husenes faca der, hvor og hvad der skal ntegreres af Jysstandere, affaldskurve, blomsterkummer, bænke, belægnn ger mm. Fotos fra Søndergade - 11tTL E 8

9 3. nvesterngsredegçrelse Vson for området Kommunens overordnede vson er fortsat at udvkle sg som en bosætnngskommune for nye tlflyttere tl området mellem Odense p Fyn og Trekantornrådet Jylland. Kommunen satser sær på børnefamler og senorer va et vareret bolgudbud og gode og velfungerende nsttutoner. Aktvteterne for børn og unge udvkles med henblk p at skabe helhed hverdagen og stmulerrg af alle sanser og ntellgenser, både manuelt, ntellektuelt og kulturelt. Aktvteterne for serorerne opfordrer tt, at de ældre er aktve, og at kommunen skaber nogle nsprerende mljøer. Erhvervsmæssgt arbejder kommunen L at kommunal servce og fleksbltet gr det attraktvt for de ekssterende vrksomheder fortsat at være lokalseret kommunen. Yderlgere arbejder kommunen p at tltrække nye vrksomheder og arbejdskraft va samarbejde med Fyns Erhvervscenter og andre eksterne nteressenter. Kornrnunatdrektøren varetager lgeledes funktonen som erhvensschef og forestår kontakten tl det prvate erhvervslv. Ved en forespørgsel eller flytnng tl kommu nen kan vrksomhederne kontakte erhvervschefen/kommunaldrektøren, som meget hurtgt kan anvse placerngsmulgheder, grundprser og lgnende. Der er kort be handlngstd på evt, ansøgnnger fra erhvervsvrksomheder, og der er salg. erhvervsgrunde tl tl stadghed Vson for Glamsbjerg by Glamsbjerg er behggende grøn by, et af Fyns smukkeste landskaber. Glamsbjerg er en meget som ved gartner Alfred Jacobsens arbejder med grønne anlæg og natursten har en række smukt bearbejdede grønne omr&er, der sammen med et par karakte rstske bygnnger kan danne grundlag for en vdereudvklng af byen. l_ -:- -c ( Eksempler på Alfred Jensens arbejder Udgangspunktet er udvklng af den nord-sydgående hovedgade kombneret med udvklngen af de to øst-vestgende temaakser Torvet og drætshallen Handelsaksen Kulturaksen nord, og Naturaksen ved uddannelsesnsttutonerne v. syd. Glamsbjerg er en by med en del bymæssge aktvteter, som sdst er blevet stadfæs tet forslag forbndelse med regonplanrevsonen har Amtet udarbejdet en analyse af Fyns Amts lokale styrker og potentaler for vækst. tl Analysen hedder Lokale Styrker. Regonpanrevson PULS-FYN analysen, hvor PULS denne analyse er Glamsbjerg højt rangerende stk for Potentaler, Udfordrïnger og forhold tl mange øvrge bymljøer p Vestfyn. Dette potentale ønsker kommunalbestyrelsen at udnytte

10 og samtdg medvrke tl at gøre byen mere attraktv for bosætnng og prvat nveste rng bl.a. nden for erhverv og detalhandel. Glamsbjerg har en enestående poston nden for uddannelse. På grund af de mange uddannelsessøgende, de handlende, beboere og turster har byen potentale tl noget mere bymæssgl Dette potentale ønsker kommunalbestyrelsen at udnytte samt 0g med, at der sættes fokus på byens fysske og funktonelle mangler med henblk d pa forbedrng og forskønnelse. sær fokuserer kommunalbestyrelsen på forbedrn ger, som skal understøtte kommunens bestræbelser p fortsat at være et sted med mange og gode tlbud sær tl unge, men også tl voksne og ældre bade nden for ud dannelse, frtd og kultur og handel og dermed medvrke tl at skabe dynamk og lv byen og aktvtetstlbud tl forskellge aldersgrupper. Med formålet at underbygge denttetsfølelsen, skabe rammer tl fælles socale mø desteder for byens og kommunens borgere samt at tltrække yderlgere brugere, tlflyttere, og begvenheder tl byen, er vsonen at skabe et nyt centralt belggende, multfunktonelt aktvtetshus med mulghed for store og små aktvteter og begven heder såvel lokale som regonale og natonale samt at markere sg som et kulturelt tyngdepunkt den nye kommende store kommune. Områdefornyelsen skal ses som led bestræbelserne på at forbedre og synlggøre byens ressourcer og potentale tl også Fremover at være et både handelsmæssgt og kulturelt tyngdepunkt området/regonen. Handelsaksen Et vgtgt element byens udvklng er hanctelslvet og dermed et nøjere afgrænset belggende handelsområde langs den centrale del af Søndergade, Oa Søndergade samtdg er amtsvej, skal udformnngen ar nyt vejprofl og placerng af udstyr, herun der møbler og træer ske samarbejde med Fyns Amt, som er vejmyndghed frem tl Projektet forny udformnng af Søndergade er vedlagt dette program som blag. projektet er butkkernes belggenhed, tlgængelghed rn.m. behandlet og set sam menhæng med udformnngen af selve gaderummet mht. p-forhold, møblerng, be plantnng mm. Kodeord for ndretnng af hele gaderummet har været: Hastghedsdæmpnng Trafkskkerhed sær for bløde trafkanter Gode forhold for butkkerne, herunder adgangsforhold tl den enkelte butk, p-forhold, udstllngsforhold mm. Gode mulgheder for ophold ror de gående ro-skelge steder gaden En smuk, sammenhængende renoverng af hele gaderummet, d.v.s. kørebac ne, gangarealer, p-pladser, beplantnng og møblerng mm. Gaden er udformet som en traflkgade med 6 m. kørebane, med gangarealer og få (11) p-pladser begge sder af gaden. P-pladserre suppleres med de ekssterende p pladser på butkkernes bagarealer på begge sder af Søndergade. Gaden anlægges nveau med en væg tl væg belægnng med fyssk adskllelse mellem dv. trafkarter enten va pullerter eller en meget lav kantsten. Fodgængerne kan trygt færdes p gangarealerne, Det er mulgt for de gående at opholde sg gaden pa særlge øer der ndrettes sammen med butkkernes udstl lngsarealer. Ved særlge lejlgheder kan gaden også anvendes tl andre formål end trafkafvklng p grund af gadens udstræknng fra væg tl væg, Gaden ndrettes med ny møblerng, belysnng og beplantnng, der tlpasses helheden. 10

11 Kulturaksen Mange af byens kulturbærende bygnnger lgger Kulturaksen, som løber langs den nu nedlagte jernbanelne forb Torvet krydser hovedgaden, forb hotellet og bblote ket og vdere over tl hallen og det kommende nye Vestfyns Kulturhus. Projektet for ny udformnng al Torvet og opførelse af nyt kulturhus er vedlagt dette program som blag. Torvet ndrettes som et multfunktonelt byrum, der markerer sn funkton og place rng va en ny, flot og funktonel udformnng, som nvterer tl ophold og samvær. Blerne fjernes fra selve torvepladsen og flyttes tl udkanten af Torvet. Torvet anven des stedet tl alle mulge funktoner og formål på alle mulge tdspunkter. Kodeord for ndretnngen har været: Et stramt og klart defneret byrum Et moderne og multfunktonelt bytorv ndretnng efter prncppet om rum rum som lvgvende elementer på plad sen Vand med lv lgeledes som lvgvende element på pladsen Smukke materaler Det kommende aktvtetshus/kulturhus placeres kulturaksen ved der nuværende Glamsbjerghal. Huset placeres mdt Alfred Jacobsens grønne anlæg, der er bygget op omkrng svømmebadet, som øvrgt blev opført 1930 erre som Danmarks første 50 m. bassn. Huset skal va sn arktektur og sn ndretnng være et alternatvt forsamlngshus med plads tl organseret og uorganseret samvær og skabe rum tl formel og uformel aktvtet af mange forskellge slags. ndretnng ar de udendørs arealer supplerer de ndendørs arealer således, at Sam menhængen mellem ude og nde optmerer stedets anvendelse over hele året. Aktv tetsområdet ndrettes med fokus på aktvteter, der kan underbygge det socale enga gement et sted hvor byens borgere vl mødes, også de kolde vntern,åneder. Naturaksen Kommunens arbejde med de grønne områder foregår Naturaksen placeret sydlgt byen. Forbedrng af dsse områder ndgår anden sammenhæng kommunens an lægsbudget. ngen af dsse opgaver ndgår dette program. Kommunen arbejder p.t. med en stplan, der skal forbnde byen med det omkrnglg gende åbne land og samtdg fredelggore tlgængelgheden tl/fra skolerne og de om krnglggende bolgområder henholdsvs nord og syd for bymdten. Mulgheder for prvate nvesternger området Området tl byfornyelse er hovedsagelgt behggende nden for kommuneplanens to rammeområder C.031 og nden for område C.031 er der forskellge mulgheder for fortætnng/tlbygnng. Mu lghederne for erhverv og bolgbygger fndes omkrng hovedgaden Nørregade/Søn dergade og Torvet. 11

12 Tlbygnng tl de ekssterende bygnnger vl sær kunne foregå på den østsden L Snøerd& Umddelbart skønnes der kke mulghed for at opføre et større sammen hængende bygger. stedet er der mulghed for ndpasnng af mndre tlbygnnger! udvdelser og modernsernger af de ekssterende bygnnger bag forhusene/facade bebyggelsen. Da arealerne anvendes tl parkerng for de ekssterende butkker og bolger, skal evt, kommende bygger foregå overensstemmefse med kommunens krav tl p-pladser. Byggeønsker afklares bedst ved en henvendelse tl kommunen allerede før eller projekternes opstartsfase for at klarlægge forudsætnngerne for evt, bygger. På toet er der arealer tl nybygger, som kan anvendes tl detalhan del, erhverv eller bolgformål. Umddelbart skønnes der mulghed for at opføre ca n 2. Mulg nvesterngsramme ca. 10 mo. kr. Vest for Torvet og den tdlgere statonsbygnng er der mulghe for at opføre nybyg ger tl blandet anvendelse, herunder erhverv eller offentlge formål. Umddelbart skønnes der mulghed for at opføre op tl 6000/7000 n mulg nvesterrgsramme Ca mo. 1cr. 2 bruttoetageareal med en Umddelbart ytfqcjùryet, på hjørnet af Teglværksvej, er der pt. planer om enten t at opføre en ny daglgvarebutk eller fortsætte en fly restaurant den ekssterende bygnn. Den nuværende bygnng blev tdlgere anvendt tl restaurant, men lukkede for tre ar sden. Der skønnes umddelbart at kunne opføres op tl Ca m2. Mulg nvesterngs ramme op tl 10 mo. kr. På den tdlgere savværksgrund nord for Torvet er der mulghed for at opføre nybyg ger form af blandet bolg og erhverv Arealet udgør Ca. 2 ha. Mellem savværks grunden og banen lgger et areal på ca. ha. Kan anvendes tl bolger. Mulg nveste rngsramme Ca. 15 mo. kr. Der er mulghed for opførelse af nybygger omkrng Glamsbjerghallen tl offentlge formål. Denne mulghed forventes udnyttet tl aktvtetshuset/kulturhuset, som opfø res sammenhæng med denne områderornyefsessag. Udover mulgheder for opførelse af nybygger bymdten forventer Glamsbjerg kom- t mune, at der som følge af kommunens engagement forbedrng af det offentlge rum efterfølgende vl ske en fornyelse og forbedrng af de prvatejede bygnnger og For retnnger. Som hjælp tl de prvate bygnngsejere vl Kommunen som en del af områdefornyel sen få udarbejdet en facadevejlednng, der bla. kar gve bygnngsejere god råd og vejlednng tl den for husene korrekte standsættelse. Forbedrng af omrâdets attraktlvtet for prvate nvesternger Den samlede bymdte forbedres væsentlgt både for erhvervslvet, de nærngsdr vende og beboerne og brugerne. Bymdten opdateres både fyssk, vsuelt og runk tonelt, og kommer tl at fremstå anderledes mødekommende, velholdt og nspre rende. Den samlede nvesterng områdefornyelse antager et beløb nærheden al 1,5 mo. kr. ncl, kommunens andel tl aktvtetshuset på Ca. 1,775 mo. kr. ( [ 12

13 Fyns Amt udfører forbedrnger på den centrale del at vejen belggende nden for OF området for alt Ca. mo. kr. På de tlstødende stræknnger Glamsbjerg by anven des Ca. 2,7 mo. kr. forbndelse med omlægnng af kørebanen amtsvejen etableres der nye lednnger vejen. Der forelægger pt. ngen vurderng at de samlede udgfter hertl, men arbej derne omfatter nye lednnger tl bla, vand, kloak, el, fjernvarme, telefon og naturgas. Tl aktvtetshuset kommer en forventet anlægsudgft på ca. 20,3 mo, kr. ncl, kom munens andel på Ca. 1,775 mo, kt Udgfterne forventes fnanseret va fonde, puljer mm. Lokale- & Anlægsfonden har tlkendegvet en postv nteresse for huset og vlje tl at ndgå fnanserng af samme. Dog forudsættes, at der kan fndes andre fnan serngsklder. En særlg task force er sammensat på tværs at poltske og erhvervs mæssge tlhørsforhold. Gruppen består af ca. fem medlemmer. Gruppen arbejder udelukkende med fondrasng/fnanserng af aktvtetshuset. forbndelse med områdefornyelsen ønsker kommunalbestyrelsen at gennemføre en frarealforbedrng for karréen Søndergade/Teglværksvej tl en samlet udgft på Ca.,8 mo, kt Med de ovenfor nævnte anlægsprojekter er der mulghed for over de kommende år at der kan nvesteres Ca. 0-5 mo. kr. bymdten. Her er kke medregnet udgfterne tl lednngsomlægnng. økonomske støtteordnnger Aktvtetshuset forventes for størstedelens vedkommende fnanseret va fonde, pul jer, prvate donatoner og sponsorater fra lokale vrksomheder, folkeakter mm. Kom munen fnanserer en del at huset va byfornyelsesmdler. Den kommunale organserng og det kommunale engagement Den kommunale organserng gennemførelsesfasen er beskrevet tdlgere dette program, hvor kommunen sammen med repræsentanter for dv. brugere forestår gennemførelsen af de enkelte projekter. Men hensyn tl aktvtetshuset forestås projektet for en stor dels vedkommende af lo kale ldsjæle engageret Dynamo Glamsbjerg. Gruppen har over en årrække været et forum for kke-organseret offentlg-prvat partnerng mellem Glamsbjerg Kommune, erhvervslvet og lokale forennger omkrng udvklng at Glamsbjerg by og kommune. Kommunen bdrager tl Dynamo Glamsbjerg med deltagelse gruppen, mdler tl evt. projekter samt vlje og evne tl at samarbejde med eksterne parter. Kommunens økonomske engagement områdefornyelse beløber sg tl ca. 1,6 mo. kt tl områdefornyelsen ncl, jordopkøb. Kommunens opsparede mdler på 3,1 mo. kr. og statens refuson på 3,3 mo. kr. udgør Ca. 6, mo. kt Sammen med en ekstern fnanserng fra Fyns Amt mfl, på ca. mo. kr har Kommunen Ca. 7, mo. kr., hvor for der skabes et lånebehov på ca. 7,2 mo. kr. Af hensyn tl den kommende strukturreform ønsker Glamsbjerg kommune at arbej derne gennemføres 2005 og 2006 og 2007, hvorfor kommunen forventes at optage lån fordelt på de kommende år. På grund af den store eksterne fnanserng at kulturhuset, må det forventes at der går noget td, nden fnanserngen er tlvejebragt. Gennemførelsen af hele område fornyelsen, herunder opførelse at aktvtetshuset, forventes færdg nden udløb at de fem år, som der er tl færdggørelse anlægsopgaverne og regnskabsafslutnng. 13

14 -.._t,tt.. landlngs og tdsplan r!e Andart Kommunm. Çtten n.n.a1n Mran.Lo T rrnanna1 7sn (al l nwl T ppnnnfapkaa,1flw... RPdnr_n_fl tma.r HYW), A ke,,,no lt T & 2 t. - n$ fl Ynv. nn1. 7. fnr nn, L 1L roejaer meo op L Sf3 re F,nn t alt. fl TV(. - alt ucjuc. rr n_. n t/l td op tl 1/ re g ç&l non.7n Ann San WA Ofl Ann A 1fl nan çln nnn co Ann 0.0{1fl on 177 non... can nnn 1 fl M s: ( ( ( ( ( ( ( d1ç (mfl, Al nnfl fwfll2 p w 1/ re t., n non Rpfdtw n /l 67 1W) t pl ntwdn.2ø.fløq 2nn (wn Tnt. -a t flf-aas., g Qon Onfl 3 Ofl ona J9ff000 7ç (Wa 970 floo Z.oaS ndretnng af Søndergade foregl ndretnng af Torvet og de rekreatve arealer omkrng det kommende aktvtetshus foregår Det skønnes, at der kommer tl at gå nogen td med at fnde mdlerne tl aktvtetshuset, hvorfor det er sat på Da Kommunen ønsker at have færdggjort hovedparten af projekterne nden kommunesammenlægnngerne, er færdggørelse ar arealerne omkrng det kommende aktvtets hus budgetsat nden huset forventes at stå færdgt. Opførelse af huset Skal derfor tage hensyn hertl. 1: c : 1 : :

15 Gaden Ran tt;* nqe,....!-c dl 9h flflfl 200 2flflS R flphrvdfllr pt pçfft Çæwwmpd. 12S 0(1(1 31m Rhlarfrç afs t, kahrr?5 flflfl : Tnrvat R,rln fl fladpn y Tnrwt Fcran Fn.tnçt rna1çat7 nrvt F(wdan 172 lo - 1VflSfl - Fnraap 00 (HYl 1 l 1W R.lv.nno fl OnS lzssd_ O Nos na. ada h no 26ff0ø& 260S00_. st Fasn S.OSS 6 7R1 OOÇ S Çfl (SO UflGTFTFR alt l.7s.fl5 ( (S+ fofl 000 flç N 0(1(0 Ljdofta fnrdet Då år gfl nn, OflÇ 5 SSF) (SO 2 (1(15 00(1 FNANÇTflNflqK! flfp Knmm u nn,p d ru, Fvnç Amt Fnrqv*lnfd.LDBflsDa_ S1fl Qfl flflfl t flf-hvfflq.vt*1fr O N,olarfWs..n.n 7.OS1 flç5 De samlede udgfter tl h&e amrådefornyelsessagen udgør alt Ca. 1,5 mo. kr, Prsen ncl, udgf ter tl jordkøb udgør Ca. 1,6 mo. kr. Hertl kommer fnanserng af udgfter tl aktvtetshus og led nn gsom lægnng. Nk udgfterne ncl, jordopkøb fratrækkes Kommunens økonomske mdler og anden ekstern fnan serng, mangler der Ca. 7,2 mo. kr Dsse tænkes tlvejebragt va lnefnanserng. 15

16 5. Forplgtende samarbejde og organserng Målsætnng Det er Glamsbjerg Kommunes mål at skabe nogle ndbydende, anvendelge og var erende sæt af byrum, der nsprerer tl mere lv byen, øget offentlg og prvat rve sterng og gangsætnng at en postv udvklngsspral. Dynamo Glamsbjerg Bestræbelserne på at omdanne Glamsbjerg tl en tdssvarende og ndbydende by blev ndledt for Ca. fre år sden med etablerng af Dynamo Glamsbjerg, som best& at repræsentanter fra byens erhvervs- og forenngslv og Glamsbjerg Kommune. Gruppen fk - med støtte fra ndenrgsmnsterets Landdstrktspulje - udarbejdet og vedtaget et oplæg tl en strukturplan for Glamsbjerg bymdte bla, med udgangs punkt synspunkter fremkommet ved en workshop oktober 2001 og efterfølgende to borgermøder Tre arbejdsgrupper forbndelse med udarbejdelse af ansøgnng om reservaton at byfornyelsesmdler blev gangsat en proces med deltagelse at Dynamo Glamsbjerg og repræsentan ter for byens øvrge borgere og brugere. Der blev sær lagt vægt på deltagelse at de unge mennesker. Deltagerne blev organseret tre arbejdsgrupper, De unge Åbent, offentlgt mødested og Trafk og handel. Alle tre grupper udarbejdede op læg/ønsker tl forbedrng at dverse fysske, funktonelle og arktektonske forbedrn ger byen. Bypanel Dsse oplæg blev efterfølgende bearbejdet et Bypanel, hvor repræsentanter fra de tre arbejdsgrupper og Glamsbjerg Kommune deltog. Bypanelet fk udarbejdet oplæg tl en helhedsplan for bymdten samt med støtte at Landdstrktspuljen et sktse projekt tl udformnng af et aktvtetshus. 1jun 200 meddelte Erhvervs- og Byggestyrelsen reservaton at udgftsramme tl områdefornyelse Glamsbjerg. På den baggrund fortsatte Bypanelet med at udvkle sktserne for dverse gennemtørelsesprojekter, der er omfattet at dette program. Bypanelet deltog således både ansøgnngs- og programfasen. Projekterne vedlægges som blag. Udover at anvendes som blag tl nærværende program, skal sær projektforslaget tl Vestfyns Kulturhus bruges tl hjælp ved an søgnnger om ekstern fnanserng fra dverse (onde, puljer m.m. Organsaton Gennemførelsen at omrdefornyelsen og første omgang at byfornyelsesprogrammet er foregået et forplgtende samarbejde mellem sekretarat og lokale ldsjæle orga nseret Bypanelet, som har repræsentanter fra byens erhvervslv, herunder sær fra detalhandlen. Dverse projekter gennemføres med Glamsbjerg Kommune som udfarende kraft. Kommunen har p st budget afsat beløb tl gennemførelse at samtlge projekter omtalt dette program. Programfasen har været organseret som vst nedenstgende oversgt. Samme organserng anvendes gennemførelsesfasen. 16

17 enomsarea ler ULvtetshus tshus ngenør ngenør ngenr ngenør La ndskahsa,-wtekt Landska bsark:ekt La ndska bsarlctekt La ndskassa rktekt By arr yesesrådg ver Byfomyel sesrdg ver Syfornyesesrdg ver Byfomyels esldg ver G(ansbjecg Glamsbjerg Glamsbjerg G(amsbjerg Kommune Kommune Kommune Kommune Bypane Bypanel Bypan& Bypanel Lednngsejere -eg jre Bestyrelse aktvrtetshus Sekretaratet bygger på et tværsektorelt samarbejde mellem kommunens drekton, borgmester, kommunaldrektør samt forvaltrngschefer og evt. konsulentfrma. Denne gruppe er ansvarlg over for Glamsbjerg Byråd, der er bevlgende myndghed. Bypanelet skal også gennemførelsen skre den kontnutet og handlekraft, som er nødvendg for projektets gennemførelse. Bypanelet sdder repræsentanter fra byens erhvervslv, herunder sær fra detalhandlen. Gruppen refererer tl Sekretaratet, der stk for den daglge ledelse af projektet. Sekretaratet forankres Teknsk Forvalt nng. Ornrådets specfkke nteresser forventes varetaget af dels forenngerne repræsente ret Dynamo Glamsbjerg, dels af Bypanelet og dels dverse arbejdsgrupper samt bb lotek, repræsentanter ror uddannelsesnsttutonerne, kultur, mfl. 17

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Færre må flytte på grund af stram økonomi

Færre må flytte på grund af stram økonomi BIL & BOLIG AFH. 4 STK. FABRIKSNYE HELÅRSDÆK 155/70/13 1100.175/65/14 1300.185/65/14 1400.195/50/15 1500.- 195/60/15 1700.205/55/16 1900.215/40/17 2200.225/40/18 2700.- Monterng, afb., ventl = 500 kr.

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10 Nummer Oktober 1977 126. årgang 10 DEN S 1 w ML MM l ml Præsdent lgefremhed, ordets Stapley Eldon 1H&N dcmsae. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Oktober 1977 126. årgang Nummer

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere