Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM"

Transkript

1 Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005

2 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca , der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens handelslv blomstrede og byen udvklede sg langs landevejen med erhvervene og de mere rekreafve funktoner placeret vest og øst for handelsgaden. P grund at samfundets generelle udvklng er byens udvklng gennem de senere år stagneret. Byen fremstår dag unsprerende og nedsldt, og er meget præget af den store mængde trafk, der stadg kører gennem byen. Ud fra ønsket om at være en attraktv bosætnngskommune har kommunalbestyrel sen tere år arbejdet p at ændre byens fysske, funktonelle og vsuelle udtryk. forlængelse heraf søgte Glamsbjerg Kommune vnteren 2003 rhvervs- og Bolg styrelsen (EBST) om reservaton at mdler tl områdefornyelse (OF) Glamsbjerg bymdte, marts 200 meddelte EaST reservaton at byfornyelsesmdler. Forplgtcnde samarbejde forbndelse med udarbejdelse at ansøgnngen foregk et forplgtende samarbejde mellem tre forskellge beboer- & brugergrupper og Glamsbjerg Kommune, hvor bru gernes ønsker og behov blev klarlagt. Efter alle gruppernes Ønsker og gode deer var kommet frem, blev der nedsat et Bypanel med deltagelse at et mndre antal medlemmer fra hver arbejdsgruppe, kom munen og eksterne konsulenter. Bypanelet arbejdede vdere med gruppernes oplæg, og arbejdet resulterede en helhedspan for bymdten og et sktseprojekt for et akt vtetshus. Sden marts 200, hvor EBST meddelte tlsagn, har Bypanelet arbejdet vdere med sktseprojekterne. Der forelgger nu bearbejdede projekter for henholdsvs Torvet, gaden og arealerne uden om det kommende aktvtetshls. Projekterne er gennemar bejdet, der er udarbejdet prsoverslag og man er klar tl udarbejdelse at udbudsma terale. Der er stadg enkelte uklarheder omkrng detaljer den endelge udformnng af Søndergade, men de forventes afklaret va forhandlnger med Fyns Amt prmo For aktvtetshuset forelgger der plan, snt og facader samt overslag o. anlægs- og drftsudgfter mm. Udover at anvendes byfornyelsesprogrammet skal projektforsla get anvendes tl ansøgnnger om medfnanslerng og sponserng fra dv. natonale og lokale fonde, puljer mm. Sammen med en facadevejlednng, som omhandler byens vægge læs husene og facaderne - vl projekterne medføre et løft at hele Glamsbjerg kommune og by. Glamsbjerg vl herefter være godt rustet tl at ndgå den nye kommune som et kul turelt knudepunkt med attraktve nvesterngsmulgheder et ndbydende og venlgt handelsmljø en veludvklet og moderne (tdlgere) statonsby p Vestfyn. Det vdere arbejde Sekretaratet udgør den overordnede styregruppe med deltagere fra Kommunens ad mnstratve ledelse, eksterne konsulenter samt enkelte repræsentanter fra Bypane let. For hvert gennemførelsesprojekt nedsættes en projektgruppe med repræsentan ter fra Kommunen, Bypanelet og eksterne konsulenter. Teknsk forvaltnng fungerer som formand og sekretær for Styregruppen. Den daglge ledelse at omjdefornyel sessagen foretages at Sekretaratet. Tak tl deltagerne det forplgtende samarbejde løbet af den lange proces. Ankjær Stenskrog Borgmester

3 Afgrænsnng af område Glamsbjerg by - t p] F - -r jj:ç! l_( (L!_ l. 2

4 ndhodsfortegnelse 1. Om Glamsbjerg 2. Glamsbjerg bymdte en flerhed af problemstllnger 3. nvesterngsredegørelse. Handlngs- og tdsplan 5. Forplgtende samarbejde og organserng 6. Bygnngsfornyelse nden for området Blag Projekt for Søndergade og Torvet, 1-3 Projekt for arealerne uden om aktvtetshuset, Projekt for aktvtetshuset Vestfyn kulturhus regonens mødested for unge, 5 3

5 1. Om Glamsbjerg Glamsbjerg Kommune er en mndre landkommune på Vestfyn en afstand af Ca. 25 km tl Odense og 15 km tl Assens. Efter en del år at have haft et stgende befolk nngstal har antallet af ndbyggere sden været stagnerende på lge knap ndbyggere. Glamsbjerg by er centrum kommunen med langt det største antal ndbyggere, alt Ca personer. Derudover fndes der mndre bysamfund Flemløse (ca. 700 personer) og Ørsted (ca 300 personer). Ca personer bor landdstrkterne. Glamsbjerg by har udvklet sg fra en statonsby tl en bosætnngs-, undervsnngs og handelsby med begrænset ndustr. Den centrale belggenhed nær Odense førte peroden tl udlæg af store parcelhuskvarterer omkrng Glamsbjerg bymdte, og med den gode vækst befolknngstallet skabtes også et godt grundlag for byens økonomske og socale lv. Byen fungerer som uddannelsescenter for hele Vestfyn med gymnasum, voksen uddannelsescenter, sprogskole, kunstskole, 3 efterskoler og en højskole foruden folkeskolerne, og der fndes en del kultur- og frtdstlbud byen. Bla. på grund af de mange uddannelsessøgende (ca sdder hver dag på skolebænken), hand lende, beboere og turster har byen behov for at udvkle sn bymdte. Området, der søges støtte tl, afgrænses som vst på vedhæftede kortblag og udgør byens centrale del. Området udgør Ca. 0,7 km2, har ca. 350 bolger og ca. 800 nd byggere. Byen, prmært bymdten, er charmerende men nedsldt. Bygnngerne er for en stor dels vedkommende behandlet med manglende respekt for arktekturen og helheden. Byrndten domneres af amtsvejen, der samtdg udgør hovedgaden. Et rmelgt antal butkker hovedgaden vdner om en tdlgere drftg handelsby. Byens torv ved kryd set mellem jernbanen og landevejen er stadgvæk byens naturlge tyngdepunkt, men fremstår som en p-plads tl hotellet og butkkerne. Byen mangler naturlge mødeste der og samlngshuse hvor beboerne og brugerne kan mødes og samvær af forskel lg karakter kan udfolde sg. Alt alt har byen behov for et løft både fyssk, funktonelt og vsuelt for at møde komme både prvate og erhvervsmæssge ønsker om en smuk og velfungerende by, der kan handtere nutdge krav tl nfrastruktur, handelsmljø, kultur, bosætnng, mm.

6 forlængelse af hotellet fndes byens bblotek og frtdscenter. Mod syd afgrænses området af en enkelt forretnng, en barber, beboelse 1-3 etager, en tdlgere restau rant og en enkelt erhvervsvrksomhed Beboelsesbygnngerne er typske for en statonsby fra slutnngen at 1800-tallet. Stedets forholdsvs tå beboere er ældre mennesker egen bolg. de omkrnglggen de bolgområder bor et betragtelgt antal personer. På trods heraf er der kun meget ldt bylv på pladsen. Dynamo Glamsbjerg har maj 2002 ndvet en fortovscafé ved hotellet som det første tltag retnng at at sgnalere en opholdsfunkton området. Ud over et par enkelte bler og et par enkelte legende børn er området tømt for socalt lv om aftenen. Torvet og det tlstødende jernbaneterræn Torvet er karakterseret ved et trøstesløst udseende og uden sammenhæng (fyssk og vsuelt) mellem torv, handelsgade og det nærlggende bblotek og frtdscenter. Torvet er nedsldt, og p trods at spæde forsøg på at gøre det mere ndbydende er behovet forny ndretnng og udformnng stort. Området har en udefnerbar karakter og fremstår mere som en lgegyldg parkerngsplads for Grllen, og kke som det ønskede attraktve byrum/bytorv, der kan gve lv og karakter tl området og være en slags øjenåbner tl hele byen for de mange, som daglgt passerer gennem områ det. Traflkbelastet gadenet Fyssk, vsuelt, støjmæssgt og kke mndst skkerhedsmæssgt domneres bymdten at amtsvejen, der gennemskærer byen fra nord tl syd. Der passerer daglgt bler, nklusv Ca. 10 % busser, gennem gaden. Dertl kommer andbrugsrna skner samt bløde trafkanter af forskellg karakter. Der er skkerhedsproblemer for (sær) de bløde trafkanter samt parkerngsproblemer kombneret med pladsmangel for de handelsdrvende tl at kunne udstlle deres varer uden for butkkerne mm. S tuatonen forværres yderlgere af, at der hovedgaden er busholdepladser, som har uheldge placernger og medvrker tl at forstærke problematkkerne gaden. Tung trafk på Søndergade 6 8ussen drejer ud på Søndergade

7 Mængden af trafk og trafkkanter forventes kke at ændre sg, hvor-for en ny ndret nng og udformnng af gadér er påkrævet. samarbejde med Fyns Amt bør der ske en trafkregulerng/hastghedsdæmnng på Søndergade den centrale del af Glamsbjerg by- Der bør fokuseres på både vsuelle og funktonelle løsnnger, der sn helhed skal skabe en både mere trafkskker vej og en æstetsk smuk og ndbydende handelsgade. Passager tl og fra den centrale del at hovedgaden bør ndarbejdes løsnngsforslaget. Der bør lgeledes fokuseres på en række strate qsk placerede sekundære pladser, der kan fungere som små oaser på ens vandrng pa tværs af byen. Her er ster og pas sager også vgtge for at underbygge sammenhæng, varerede byoplevelser og kke mndst helhed byblledet. Manglende mulgheder for kulturel udfoldelse På trods af de mange unge mennesker, der daglgt færdes byen, fndes der kke et mødested specelt for denne aldersgruppe, hvor de kan hænge ud og være sammen på egne præmsser og forudsætnnger Netop denne funkton er vgtg Glamsbjerg, hvor kommunalbestyrelsen bevdst arbejder med netop denne aldersgruppe som mål for forskellge aktvteter. Lgeledes mangler kommunens mange forennger lokaler tl teater, kunst, musk o. lgn, arrangementer Aktvteter som andre steder sædvanlgvs afholdes byens for samlngshus, men som Glamsbjerg, mangel af bedre, afholdes på de forskellge skoler og/eller frtdscentret den ekssterende Glamsbjerghallen. Mulghederne og fysske rammer for socalt samvær og fyssk/kunstnersk udfoldelse er mangelfulde og skal styrkes bredeste forstand. Børn, unge, voksne og ældre, for ældre, enlge, alle natonalteter og aldersgrupper, forennger mm. skal have mulg hed og fysske rammer for både nden- og udendørs aktvteter. Mulgheder for at være sammen på egne betngelser med hensyn tl td, sted og nd hold og uden at være under voksen opsyn fndes kke rgtg byen dag, og er et stort ønske fra byens og kommunens unge. Den ekssterende sportshal ndeholder et cafetera, og arealerne omkrng hallen nde holder et svømmebad, men funktonen er mangelfuld forhold tl ønskerne og beho vene blandt nutdens unge og øvrge brugere. Svømmebadet sommeren mest for små og mellemstore børn Der mangler et ndbydende og dertl ndrettet sted, hvor hele kommunens kulturlv kan have moderne, gode og tlstrækkelge fysske rammer tl udfoldelse af de mange kulturelle aktvteter, som delvs allerede foregår, men som der er bass for og ønske om mere at. 7

8 Facader, bynventar n.m. Byens fysske udtryk, herunder husenes facader og byens møbler mm. bærer præg af nedsldnng og manglende vedlgeholdelse. Byens fremtræden og byens ansgt er en voksende faktor byernes nterne konkur rence om fremtdge borgere og nvesternger. Vgtgheden af en harmonsk og ndby dende bymdte ndgk derfor dette projekt og konkretseres bla, ved påbegyndel sen og udvklngen af en egentlg desgnrnanual for standsættelse af husenes faca der, hvor og hvad der skal ntegreres af Jysstandere, affaldskurve, blomsterkummer, bænke, belægnn ger mm. Fotos fra Søndergade - 11tTL E 8

9 3. nvesterngsredegçrelse Vson for området Kommunens overordnede vson er fortsat at udvkle sg som en bosætnngskommune for nye tlflyttere tl området mellem Odense p Fyn og Trekantornrådet Jylland. Kommunen satser sær på børnefamler og senorer va et vareret bolgudbud og gode og velfungerende nsttutoner. Aktvteterne for børn og unge udvkles med henblk p at skabe helhed hverdagen og stmulerrg af alle sanser og ntellgenser, både manuelt, ntellektuelt og kulturelt. Aktvteterne for serorerne opfordrer tt, at de ældre er aktve, og at kommunen skaber nogle nsprerende mljøer. Erhvervsmæssgt arbejder kommunen L at kommunal servce og fleksbltet gr det attraktvt for de ekssterende vrksomheder fortsat at være lokalseret kommunen. Yderlgere arbejder kommunen p at tltrække nye vrksomheder og arbejdskraft va samarbejde med Fyns Erhvervscenter og andre eksterne nteressenter. Kornrnunatdrektøren varetager lgeledes funktonen som erhvensschef og forestår kontakten tl det prvate erhvervslv. Ved en forespørgsel eller flytnng tl kommu nen kan vrksomhederne kontakte erhvervschefen/kommunaldrektøren, som meget hurtgt kan anvse placerngsmulgheder, grundprser og lgnende. Der er kort be handlngstd på evt, ansøgnnger fra erhvervsvrksomheder, og der er salg. erhvervsgrunde tl tl stadghed Vson for Glamsbjerg by Glamsbjerg er behggende grøn by, et af Fyns smukkeste landskaber. Glamsbjerg er en meget som ved gartner Alfred Jacobsens arbejder med grønne anlæg og natursten har en række smukt bearbejdede grønne omr&er, der sammen med et par karakte rstske bygnnger kan danne grundlag for en vdereudvklng af byen. l_ -:- -c ( Eksempler på Alfred Jensens arbejder Udgangspunktet er udvklng af den nord-sydgående hovedgade kombneret med udvklngen af de to øst-vestgende temaakser Torvet og drætshallen Handelsaksen Kulturaksen nord, og Naturaksen ved uddannelsesnsttutonerne v. syd. Glamsbjerg er en by med en del bymæssge aktvteter, som sdst er blevet stadfæs tet forslag forbndelse med regonplanrevsonen har Amtet udarbejdet en analyse af Fyns Amts lokale styrker og potentaler for vækst. tl Analysen hedder Lokale Styrker. Regonpanrevson PULS-FYN analysen, hvor PULS denne analyse er Glamsbjerg højt rangerende stk for Potentaler, Udfordrïnger og forhold tl mange øvrge bymljøer p Vestfyn. Dette potentale ønsker kommunalbestyrelsen at udnytte

10 og samtdg medvrke tl at gøre byen mere attraktv for bosætnng og prvat nveste rng bl.a. nden for erhverv og detalhandel. Glamsbjerg har en enestående poston nden for uddannelse. På grund af de mange uddannelsessøgende, de handlende, beboere og turster har byen potentale tl noget mere bymæssgl Dette potentale ønsker kommunalbestyrelsen at udnytte samt 0g med, at der sættes fokus på byens fysske og funktonelle mangler med henblk d pa forbedrng og forskønnelse. sær fokuserer kommunalbestyrelsen på forbedrn ger, som skal understøtte kommunens bestræbelser p fortsat at være et sted med mange og gode tlbud sær tl unge, men også tl voksne og ældre bade nden for ud dannelse, frtd og kultur og handel og dermed medvrke tl at skabe dynamk og lv byen og aktvtetstlbud tl forskellge aldersgrupper. Med formålet at underbygge denttetsfølelsen, skabe rammer tl fælles socale mø desteder for byens og kommunens borgere samt at tltrække yderlgere brugere, tlflyttere, og begvenheder tl byen, er vsonen at skabe et nyt centralt belggende, multfunktonelt aktvtetshus med mulghed for store og små aktvteter og begven heder såvel lokale som regonale og natonale samt at markere sg som et kulturelt tyngdepunkt den nye kommende store kommune. Områdefornyelsen skal ses som led bestræbelserne på at forbedre og synlggøre byens ressourcer og potentale tl også Fremover at være et både handelsmæssgt og kulturelt tyngdepunkt området/regonen. Handelsaksen Et vgtgt element byens udvklng er hanctelslvet og dermed et nøjere afgrænset belggende handelsområde langs den centrale del af Søndergade, Oa Søndergade samtdg er amtsvej, skal udformnngen ar nyt vejprofl og placerng af udstyr, herun der møbler og træer ske samarbejde med Fyns Amt, som er vejmyndghed frem tl Projektet forny udformnng af Søndergade er vedlagt dette program som blag. projektet er butkkernes belggenhed, tlgængelghed rn.m. behandlet og set sam menhæng med udformnngen af selve gaderummet mht. p-forhold, møblerng, be plantnng mm. Kodeord for ndretnng af hele gaderummet har været: Hastghedsdæmpnng Trafkskkerhed sær for bløde trafkanter Gode forhold for butkkerne, herunder adgangsforhold tl den enkelte butk, p-forhold, udstllngsforhold mm. Gode mulgheder for ophold ror de gående ro-skelge steder gaden En smuk, sammenhængende renoverng af hele gaderummet, d.v.s. kørebac ne, gangarealer, p-pladser, beplantnng og møblerng mm. Gaden er udformet som en traflkgade med 6 m. kørebane, med gangarealer og få (11) p-pladser begge sder af gaden. P-pladserre suppleres med de ekssterende p pladser på butkkernes bagarealer på begge sder af Søndergade. Gaden anlægges nveau med en væg tl væg belægnng med fyssk adskllelse mellem dv. trafkarter enten va pullerter eller en meget lav kantsten. Fodgængerne kan trygt færdes p gangarealerne, Det er mulgt for de gående at opholde sg gaden pa særlge øer der ndrettes sammen med butkkernes udstl lngsarealer. Ved særlge lejlgheder kan gaden også anvendes tl andre formål end trafkafvklng p grund af gadens udstræknng fra væg tl væg, Gaden ndrettes med ny møblerng, belysnng og beplantnng, der tlpasses helheden. 10

11 Kulturaksen Mange af byens kulturbærende bygnnger lgger Kulturaksen, som løber langs den nu nedlagte jernbanelne forb Torvet krydser hovedgaden, forb hotellet og bblote ket og vdere over tl hallen og det kommende nye Vestfyns Kulturhus. Projektet for ny udformnng al Torvet og opførelse af nyt kulturhus er vedlagt dette program som blag. Torvet ndrettes som et multfunktonelt byrum, der markerer sn funkton og place rng va en ny, flot og funktonel udformnng, som nvterer tl ophold og samvær. Blerne fjernes fra selve torvepladsen og flyttes tl udkanten af Torvet. Torvet anven des stedet tl alle mulge funktoner og formål på alle mulge tdspunkter. Kodeord for ndretnngen har været: Et stramt og klart defneret byrum Et moderne og multfunktonelt bytorv ndretnng efter prncppet om rum rum som lvgvende elementer på plad sen Vand med lv lgeledes som lvgvende element på pladsen Smukke materaler Det kommende aktvtetshus/kulturhus placeres kulturaksen ved der nuværende Glamsbjerghal. Huset placeres mdt Alfred Jacobsens grønne anlæg, der er bygget op omkrng svømmebadet, som øvrgt blev opført 1930 erre som Danmarks første 50 m. bassn. Huset skal va sn arktektur og sn ndretnng være et alternatvt forsamlngshus med plads tl organseret og uorganseret samvær og skabe rum tl formel og uformel aktvtet af mange forskellge slags. ndretnng ar de udendørs arealer supplerer de ndendørs arealer således, at Sam menhængen mellem ude og nde optmerer stedets anvendelse over hele året. Aktv tetsområdet ndrettes med fokus på aktvteter, der kan underbygge det socale enga gement et sted hvor byens borgere vl mødes, også de kolde vntern,åneder. Naturaksen Kommunens arbejde med de grønne områder foregår Naturaksen placeret sydlgt byen. Forbedrng af dsse områder ndgår anden sammenhæng kommunens an lægsbudget. ngen af dsse opgaver ndgår dette program. Kommunen arbejder p.t. med en stplan, der skal forbnde byen med det omkrnglg gende åbne land og samtdg fredelggore tlgængelgheden tl/fra skolerne og de om krnglggende bolgområder henholdsvs nord og syd for bymdten. Mulgheder for prvate nvesternger området Området tl byfornyelse er hovedsagelgt behggende nden for kommuneplanens to rammeområder C.031 og nden for område C.031 er der forskellge mulgheder for fortætnng/tlbygnng. Mu lghederne for erhverv og bolgbygger fndes omkrng hovedgaden Nørregade/Søn dergade og Torvet. 11

12 Tlbygnng tl de ekssterende bygnnger vl sær kunne foregå på den østsden L Snøerd& Umddelbart skønnes der kke mulghed for at opføre et større sammen hængende bygger. stedet er der mulghed for ndpasnng af mndre tlbygnnger! udvdelser og modernsernger af de ekssterende bygnnger bag forhusene/facade bebyggelsen. Da arealerne anvendes tl parkerng for de ekssterende butkker og bolger, skal evt, kommende bygger foregå overensstemmefse med kommunens krav tl p-pladser. Byggeønsker afklares bedst ved en henvendelse tl kommunen allerede før eller projekternes opstartsfase for at klarlægge forudsætnngerne for evt, bygger. På toet er der arealer tl nybygger, som kan anvendes tl detalhan del, erhverv eller bolgformål. Umddelbart skønnes der mulghed for at opføre ca n 2. Mulg nvesterngsramme ca. 10 mo. kr. Vest for Torvet og den tdlgere statonsbygnng er der mulghe for at opføre nybyg ger tl blandet anvendelse, herunder erhverv eller offentlge formål. Umddelbart skønnes der mulghed for at opføre op tl 6000/7000 n mulg nvesterrgsramme Ca mo. 1cr. 2 bruttoetageareal med en Umddelbart ytfqcjùryet, på hjørnet af Teglværksvej, er der pt. planer om enten t at opføre en ny daglgvarebutk eller fortsætte en fly restaurant den ekssterende bygnn. Den nuværende bygnng blev tdlgere anvendt tl restaurant, men lukkede for tre ar sden. Der skønnes umddelbart at kunne opføres op tl Ca m2. Mulg nvesterngs ramme op tl 10 mo. kr. På den tdlgere savværksgrund nord for Torvet er der mulghed for at opføre nybyg ger form af blandet bolg og erhverv Arealet udgør Ca. 2 ha. Mellem savværks grunden og banen lgger et areal på ca. ha. Kan anvendes tl bolger. Mulg nveste rngsramme Ca. 15 mo. kr. Der er mulghed for opførelse af nybygger omkrng Glamsbjerghallen tl offentlge formål. Denne mulghed forventes udnyttet tl aktvtetshuset/kulturhuset, som opfø res sammenhæng med denne områderornyefsessag. Udover mulgheder for opførelse af nybygger bymdten forventer Glamsbjerg kom- t mune, at der som følge af kommunens engagement forbedrng af det offentlge rum efterfølgende vl ske en fornyelse og forbedrng af de prvatejede bygnnger og For retnnger. Som hjælp tl de prvate bygnngsejere vl Kommunen som en del af områdefornyel sen få udarbejdet en facadevejlednng, der bla. kar gve bygnngsejere god råd og vejlednng tl den for husene korrekte standsættelse. Forbedrng af omrâdets attraktlvtet for prvate nvesternger Den samlede bymdte forbedres væsentlgt både for erhvervslvet, de nærngsdr vende og beboerne og brugerne. Bymdten opdateres både fyssk, vsuelt og runk tonelt, og kommer tl at fremstå anderledes mødekommende, velholdt og nspre rende. Den samlede nvesterng områdefornyelse antager et beløb nærheden al 1,5 mo. kr. ncl, kommunens andel tl aktvtetshuset på Ca. 1,775 mo. kr. ( [ 12

13 Fyns Amt udfører forbedrnger på den centrale del at vejen belggende nden for OF området for alt Ca. mo. kr. På de tlstødende stræknnger Glamsbjerg by anven des Ca. 2,7 mo. kr. forbndelse med omlægnng af kørebanen amtsvejen etableres der nye lednnger vejen. Der forelægger pt. ngen vurderng at de samlede udgfter hertl, men arbej derne omfatter nye lednnger tl bla, vand, kloak, el, fjernvarme, telefon og naturgas. Tl aktvtetshuset kommer en forventet anlægsudgft på ca. 20,3 mo, kr. ncl, kom munens andel på Ca. 1,775 mo, kt Udgfterne forventes fnanseret va fonde, puljer mm. Lokale- & Anlægsfonden har tlkendegvet en postv nteresse for huset og vlje tl at ndgå fnanserng af samme. Dog forudsættes, at der kan fndes andre fnan serngsklder. En særlg task force er sammensat på tværs at poltske og erhvervs mæssge tlhørsforhold. Gruppen består af ca. fem medlemmer. Gruppen arbejder udelukkende med fondrasng/fnanserng af aktvtetshuset. forbndelse med områdefornyelsen ønsker kommunalbestyrelsen at gennemføre en frarealforbedrng for karréen Søndergade/Teglværksvej tl en samlet udgft på Ca.,8 mo, kt Med de ovenfor nævnte anlægsprojekter er der mulghed for over de kommende år at der kan nvesteres Ca. 0-5 mo. kr. bymdten. Her er kke medregnet udgfterne tl lednngsomlægnng. økonomske støtteordnnger Aktvtetshuset forventes for størstedelens vedkommende fnanseret va fonde, pul jer, prvate donatoner og sponsorater fra lokale vrksomheder, folkeakter mm. Kom munen fnanserer en del at huset va byfornyelsesmdler. Den kommunale organserng og det kommunale engagement Den kommunale organserng gennemførelsesfasen er beskrevet tdlgere dette program, hvor kommunen sammen med repræsentanter for dv. brugere forestår gennemførelsen af de enkelte projekter. Men hensyn tl aktvtetshuset forestås projektet for en stor dels vedkommende af lo kale ldsjæle engageret Dynamo Glamsbjerg. Gruppen har over en årrække været et forum for kke-organseret offentlg-prvat partnerng mellem Glamsbjerg Kommune, erhvervslvet og lokale forennger omkrng udvklng at Glamsbjerg by og kommune. Kommunen bdrager tl Dynamo Glamsbjerg med deltagelse gruppen, mdler tl evt. projekter samt vlje og evne tl at samarbejde med eksterne parter. Kommunens økonomske engagement områdefornyelse beløber sg tl ca. 1,6 mo. kt tl områdefornyelsen ncl, jordopkøb. Kommunens opsparede mdler på 3,1 mo. kr. og statens refuson på 3,3 mo. kr. udgør Ca. 6, mo. kt Sammen med en ekstern fnanserng fra Fyns Amt mfl, på ca. mo. kr har Kommunen Ca. 7, mo. kr., hvor for der skabes et lånebehov på ca. 7,2 mo. kr. Af hensyn tl den kommende strukturreform ønsker Glamsbjerg kommune at arbej derne gennemføres 2005 og 2006 og 2007, hvorfor kommunen forventes at optage lån fordelt på de kommende år. På grund af den store eksterne fnanserng at kulturhuset, må det forventes at der går noget td, nden fnanserngen er tlvejebragt. Gennemførelsen af hele område fornyelsen, herunder opførelse at aktvtetshuset, forventes færdg nden udløb at de fem år, som der er tl færdggørelse anlægsopgaverne og regnskabsafslutnng. 13

14 -.._t,tt.. landlngs og tdsplan r!e Andart Kommunm. Çtten n.n.a1n Mran.Lo T rrnanna1 7sn (al l nwl T ppnnnfapkaa,1flw... RPdnr_n_fl tma.r HYW), A ke,,,no lt T & 2 t. - n$ fl Ynv. nn1. 7. fnr nn, L 1L roejaer meo op L Sf3 re F,nn t alt. fl TV(. - alt ucjuc. rr n_. n t/l td op tl 1/ re g ç&l non.7n Ann San WA Ofl Ann A 1fl nan çln nnn co Ann 0.0{1fl on 177 non... can nnn 1 fl M s: ( ( ( ( ( ( ( d1ç (mfl, Al nnfl fwfll2 p w 1/ re t., n non Rpfdtw n /l 67 1W) t pl ntwdn.2ø.fløq 2nn (wn Tnt. -a t flf-aas., g Qon Onfl 3 Ofl ona J9ff000 7ç (Wa 970 floo Z.oaS ndretnng af Søndergade foregl ndretnng af Torvet og de rekreatve arealer omkrng det kommende aktvtetshus foregår Det skønnes, at der kommer tl at gå nogen td med at fnde mdlerne tl aktvtetshuset, hvorfor det er sat på Da Kommunen ønsker at have færdggjort hovedparten af projekterne nden kommunesammenlægnngerne, er færdggørelse ar arealerne omkrng det kommende aktvtets hus budgetsat nden huset forventes at stå færdgt. Opførelse af huset Skal derfor tage hensyn hertl. 1: c : 1 : :

15 Gaden Ran tt;* nqe,....!-c dl 9h flflfl 200 2flflS R flphrvdfllr pt pçfft Çæwwmpd. 12S 0(1(1 31m Rhlarfrç afs t, kahrr?5 flflfl : Tnrvat R,rln fl fladpn y Tnrwt Fcran Fn.tnçt rna1çat7 nrvt F(wdan 172 lo - 1VflSfl - Fnraap 00 (HYl 1 l 1W R.lv.nno fl OnS lzssd_ O Nos na. ada h no 26ff0ø& 260S00_. st Fasn S.OSS 6 7R1 OOÇ S Çfl (SO UflGTFTFR alt l.7s.fl5 ( (S+ fofl 000 flç N 0(1(0 Ljdofta fnrdet Då år gfl nn, OflÇ 5 SSF) (SO 2 (1(15 00(1 FNANÇTflNflqK! flfp Knmm u nn,p d ru, Fvnç Amt Fnrqv*lnfd.LDBflsDa_ S1fl Qfl flflfl t flf-hvfflq.vt*1fr O N,olarfWs..n.n 7.OS1 flç5 De samlede udgfter tl h&e amrådefornyelsessagen udgør alt Ca. 1,5 mo. kr, Prsen ncl, udgf ter tl jordkøb udgør Ca. 1,6 mo. kr. Hertl kommer fnanserng af udgfter tl aktvtetshus og led nn gsom lægnng. Nk udgfterne ncl, jordopkøb fratrækkes Kommunens økonomske mdler og anden ekstern fnan serng, mangler der Ca. 7,2 mo. kr Dsse tænkes tlvejebragt va lnefnanserng. 15

16 5. Forplgtende samarbejde og organserng Målsætnng Det er Glamsbjerg Kommunes mål at skabe nogle ndbydende, anvendelge og var erende sæt af byrum, der nsprerer tl mere lv byen, øget offentlg og prvat rve sterng og gangsætnng at en postv udvklngsspral. Dynamo Glamsbjerg Bestræbelserne på at omdanne Glamsbjerg tl en tdssvarende og ndbydende by blev ndledt for Ca. fre år sden med etablerng af Dynamo Glamsbjerg, som best& at repræsentanter fra byens erhvervs- og forenngslv og Glamsbjerg Kommune. Gruppen fk - med støtte fra ndenrgsmnsterets Landdstrktspulje - udarbejdet og vedtaget et oplæg tl en strukturplan for Glamsbjerg bymdte bla, med udgangs punkt synspunkter fremkommet ved en workshop oktober 2001 og efterfølgende to borgermøder Tre arbejdsgrupper forbndelse med udarbejdelse af ansøgnng om reservaton at byfornyelsesmdler blev gangsat en proces med deltagelse at Dynamo Glamsbjerg og repræsentan ter for byens øvrge borgere og brugere. Der blev sær lagt vægt på deltagelse at de unge mennesker. Deltagerne blev organseret tre arbejdsgrupper, De unge Åbent, offentlgt mødested og Trafk og handel. Alle tre grupper udarbejdede op læg/ønsker tl forbedrng at dverse fysske, funktonelle og arktektonske forbedrn ger byen. Bypanel Dsse oplæg blev efterfølgende bearbejdet et Bypanel, hvor repræsentanter fra de tre arbejdsgrupper og Glamsbjerg Kommune deltog. Bypanelet fk udarbejdet oplæg tl en helhedsplan for bymdten samt med støtte at Landdstrktspuljen et sktse projekt tl udformnng af et aktvtetshus. 1jun 200 meddelte Erhvervs- og Byggestyrelsen reservaton at udgftsramme tl områdefornyelse Glamsbjerg. På den baggrund fortsatte Bypanelet med at udvkle sktserne for dverse gennemtørelsesprojekter, der er omfattet at dette program. Bypanelet deltog således både ansøgnngs- og programfasen. Projekterne vedlægges som blag. Udover at anvendes som blag tl nærværende program, skal sær projektforslaget tl Vestfyns Kulturhus bruges tl hjælp ved an søgnnger om ekstern fnanserng fra dverse (onde, puljer m.m. Organsaton Gennemførelsen at omrdefornyelsen og første omgang at byfornyelsesprogrammet er foregået et forplgtende samarbejde mellem sekretarat og lokale ldsjæle orga nseret Bypanelet, som har repræsentanter fra byens erhvervslv, herunder sær fra detalhandlen. Dverse projekter gennemføres med Glamsbjerg Kommune som udfarende kraft. Kommunen har p st budget afsat beløb tl gennemførelse at samtlge projekter omtalt dette program. Programfasen har været organseret som vst nedenstgende oversgt. Samme organserng anvendes gennemførelsesfasen. 16

17 enomsarea ler ULvtetshus tshus ngenør ngenør ngenr ngenør La ndskahsa,-wtekt Landska bsark:ekt La ndska bsarlctekt La ndskassa rktekt By arr yesesrådg ver Byfomyel sesrdg ver Syfornyesesrdg ver Byfomyels esldg ver G(ansbjecg Glamsbjerg Glamsbjerg G(amsbjerg Kommune Kommune Kommune Kommune Bypane Bypanel Bypan& Bypanel Lednngsejere -eg jre Bestyrelse aktvrtetshus Sekretaratet bygger på et tværsektorelt samarbejde mellem kommunens drekton, borgmester, kommunaldrektør samt forvaltrngschefer og evt. konsulentfrma. Denne gruppe er ansvarlg over for Glamsbjerg Byråd, der er bevlgende myndghed. Bypanelet skal også gennemførelsen skre den kontnutet og handlekraft, som er nødvendg for projektets gennemførelse. Bypanelet sdder repræsentanter fra byens erhvervslv, herunder sær fra detalhandlen. Gruppen refererer tl Sekretaratet, der stk for den daglge ledelse af projektet. Sekretaratet forankres Teknsk Forvalt nng. Ornrådets specfkke nteresser forventes varetaget af dels forenngerne repræsente ret Dynamo Glamsbjerg, dels af Bypanelet og dels dverse arbejdsgrupper samt bb lotek, repræsentanter ror uddannelsesnsttutonerne, kultur, mfl. 17

18 programfasen har deltagerne Bypanelet været følgende: Deunge: Dynamo Glamsbjerg: Glamsbjerg Kommune: PerSand Thea Ubbe Anette Schmdt Mkkel Rosenvarg Henrk Hansen Elmer Phlpsen John Erk Pedersen Uffe Jensen Martn Schrener Jørgen Nelsen Frank Hveneklde Frank Andersen Poul Schøler Søren F. Henrksen Bente Skytte Kurt Andersen Bent Schmdt, kommunaldrektør Erk Tornøe, afd, leder Teknsk Forvaltnng sbs byfornyelse: Gruppen for By- og landskabsplanlægnng: Susanne Aagaard, arktekt Bo Rs Dunn, arktekt 18

19 6. Bygnngstornyelse nden for området Fr area forbed rng Der er behov for forbedrng af de umddelbare nære frarealer for flere af udlejnngs bolgerne bymdten. Behovet kommer størst tl udtryk karréen Søndergade/Tegl værksvej, hvor bolgernes frarealer for en dels vedkommende optages af p-pladser og adgangsveje.,-: Ec Eksempler på p-pladser, adgangsveje og opholdsarealer Sondergadekarréen Som supplement tl omrdefornyelsen bymdten udfører Glamsbjerg Kommune en frarealforbedrng Søndergadekarréen, som dels forbedrer frarealerne og dels med vrker tl at skabe bedre adgangs- og p-forhold karréen. Glamsbjerg Kommune har vedtaget en beslutnng for karréen og der er 200 hjemtaget ramme samt etableret fælles vejledende byfornyelsesramme med to andre kommuner. for&-et 200 starter arbejdet op med møder med hhv, ejere og lejere. Der skønnes kke umddelbart at være behov for bygnngsfornyelse bymdten. ly

20 Blag Projekt for Søndergade og Torvet Projekt for arealerne uden om aktvtetshuset Projekt for aktvtetshuset Vestfyn kulturhus

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN 2 FOTO FRA STEDET Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN Grunden er et stærkt kuperet areal, placeret langs Bispevangen i det nordlige Ballerup. Foruden den naturlige kupering, er der bygget

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Fraværende med afbud: Bjarne Vogt Dagsorden for mødet er:

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36 NYBORG KOMMUNE Lokalpan nr. 36 for DSB S anlægsområde ved Knudshoved samt for dele af tlgrænsende arealer. 2. oplag, august 1997 NYBORG KONMIJNE LOKALPLAN NR. 36 FOR DSB S ANLÆGSORNADE VED KNUDSHOVED SANT

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Renovering, tilbygning og vedligeholdelse

Renovering, tilbygning og vedligeholdelse 25 års erfarng renoverngsarbejde nybyg Om Gladsaxe Totalentreprse / Byggeselskab ApS Gladsaxe Totalentreprse / Byggeselskab ApS er en moderne entreprenørforretnng med stor erfarng nden for bæredygtgt energrgtgt

Læs mere

Byens Arena. gladsaxe.dk

Byens Arena. gladsaxe.dk Bys Ara gladsaxe.dk Indhold Intro sde 1 Bys Ara Høje Gladsaxe - et mødested bevægelse sde 2 Området bymæssge kontekst sde 4 Idé arktektonsk koncept sde 6 Stuatonsplan sde 8 Araer sde 10 Udvalgte araer

Læs mere

Resume af sektorernes regnskaber

Resume af sektorernes regnskaber Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w-

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w- STATISTISKE MEDDELELSER 980:5 De kommunale fnanser for regnskabsáret 977 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 980 9 /w,/ 3 FEB 98 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Forord Denne publkaton er en fortsettelse af de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109 Indholdsfortegnelse Generelle bemærknnger 3 Hovedoversgt tl regnskab 21 Regnskabsoversgt 25 Stats 15 Den dvdede balance 19 Tværgående artsoversgt 113 Bevllngsoversgt 117 Bemærknnger: Mljø- og Teknkdvalget

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 07/01 '08 12: 08 FAX +45 33 63 27 6~_~~HøJlSTERET l4 001/011 UDSKRFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 Sag 532/2005 (l. afdelng) Sclmeder Electrc Danmark AJS (tdlgere

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området Blag 1 Oversgt over områdebestemmelser overenskomst vedrørende pædagogsk personale og husholdnngsledere ved (Danske Regoners overenskomst) Henføres tl overenskomst Henføres tl BUPL overenskomst (NIS 60.01)

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland Kommunkatonsplan for SOF erne og IPG erne Vgtgheden af on og gensdg nformaton fremgår tydelgt af de respektve kommssorer for IPG erne : rne har tl opgave at skre mplementerngen af ndsatserne på de 4 oblgatorske

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby Legepladser og uderum tl børn og voksne Tjek prsen! Nkostne Multbane 10 x 20 meter bane med udstyr som vst. Varmgalvanserede stålstolper, mål og basket. Plader tl basket er lavet af vejrbestandgt polyethylene,

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere