R001 ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R001 ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning"

Transkript

1 R001 ÅRSRAPPORT Hjørring Varmeforsyning

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse 2005/ Balance pr. 31. maj Pengestrømsopgørelse 2005/06 20 Noter til regnskabet 21 2

3 SELSKABSOPLYSNINGER Årsrapport 2005/06 1. juni maj regnskabsår Selskabet: Bestyrelse: Direktion: Hjørring Varmeforsyning Buen 7, 9800 Hjørring Tlf CVR-nr Flemming Simonsen, formand Helmuth Zickert, næstformand Kurt Poulsen Minna Breuner Maja Strandberg Willy Bjerregaard Pedersen Jens Møller Lee Per Karlsson Revision: Advokat: Hovedpengeinstitut: BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, 9800 Hjørring Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain Østergade 23, 2. sal, 9800 Hjørring Jyske Bank A/S Østergade 19-23, 9800 Hjørring 3

4 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har aflagt årsrapport for 2005/06. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene i selskabets vedtægter. Årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato og indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 4

5 REVISIONSPÅTEGNING Til andelshaverne i Hjørring Varmeforsyning Vi har revideret årsrapporten for Hjørring Varmeforsyning for regnskabsåret 1. juni maj 2006, der aflægges efter årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni maj 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 5

6 UDVIKLING I HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal (tkr.) Hovedtal (tkr.) 2001/ / / / /06 Nettoomsætning Resultat af finansielle poster Årets resultat Anlægsinvesteringer: Produktionsanlæg Distributionsanlæg Øvrige anlæg Anlægsinvesteringer i alt Aktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Gæld Hovedtal (antal) 2001/ / / / /06 CO 2 -kvoter Tildelte gratiskvoter Forbrug af kvoter, uverificeret Salg af kvoter CO 2 -kvotebeholdning ultimo Nøgletal produktion, salg m.v. Omkostninger (kr./solgt MWh varme) 2001/ / / / /06 Gennemsnitlige nettobrændsels- og energiomkostninger 2 Affaldsvarmeanlæg Kraftvarmeanlæg, brændsel og el Kraftvarmeanlæg, CO 2 -kvoter Kraftvarmeanlæg, pristillæg på el Naturgaskedler Træpilleværk Biogasanlæg 236,43 47, , ,66 206, , ,79 134, ,36 225,02-269,81 302,72-30,27-185,25 442,93 222,94-263,45 513,78-544,79-289,94 511,27 244,29 523,18 Vægtet gns brændsel og energi 124,41 238,75 193,87 209,34 184,89 Produktionsomkostninger i øvrigt 3 150,12 153,49 130,98 124,79 Distributionsomkostninger 47,12 52,85 53,51 52,10 Administrationsomkostninger 24,45 25,53 26,56 25,12 Finansielle udgifter/indtægter, netto 33,91 34,54 29,45 23,46 Andre udgifter og indtægter, netto -3,35-3,90-4,04-3,74 Omkostninger i alt 491,00 456,38 445,80 406,62 Varmesalg 445,99 485,49 452,30 422,14 1 Kvoteforbrug frem til er i h.t. bekendtgørelse verificeret af autoriseret verifikator 2 Elindtægter og køb/salg af CO 2 -kvoter er indeholdt 3 Produktions- og distributionsomkostninger før fradrag/tillæg af ledningstabets andel 6

7 UDVIKLING I HOVED- OG NØGLETAL Nøgletal produktion, salg m.v. Kundegrundlag og varmebehov 2001/ / / / /06 Tilsluttet effekt ultimo året MW 195,2 197,6 200,8 203,2 206,0 Tilsluttet effekt gns. for året MW 193,5 196,8 199,2 201,6 204,6 Varmesalg MWh Varmesalg kwh pr. tilsluttet effektenhed kw Graddagetal inkl. tillæg for brugsvand (normalår 4108) Antal forbrugere Produktion og køb af energi (GWh): Brændselskøb: Samlet naturgasforbrug 374,9 415,2 385,0 223,3 136,2 Træpilleforbrug 0 0 8,0 76,3 112,8 Brændselsforbrug i alt 374,9 415,2 393,0 299,6 249,0 Produktion: Træpillekedler 0 0 7,4 70,1 106,0 Kraftvarmeværk 157,3 169,3 157,6 87,3 47,3 Naturgaskedler 1,5 20,3 8,0 14,2 22,6 Produktion, varme i alt 158,8 189,6 173,1 171,6 175,9 Produktion, el i alt 165,3 171,8 169,5 93,5 50,9 Produktion, i alt 324,1 361,4 342,6 265,1 226,8 Energikøb: Varme fra affaldsforbrændingsanlæg 106,2 103,6 102,0 105,6 116,6 Varme fra biogasanlæg ,3 Varmekøb i alt 106,2 103,6 102,0 105,6 119,9 Energi til rådighed 430,3 465,0 444,6 370,7 346,7 CM-værdi kraftvarmeværk 1 1,051 1,015 1,075 1,071 1,074 Totalvirkningsgrad kraftvarmeværk 2 86,4% 86,2% 86,7% 86,1% 85,6% Distribution og salg af energi (GWh): Energi til rådighed 430,3 465,0 444,6 370,7 346,7 Tab i elnet og egetforbrug 4,0 3,8 4,1 2,3 1,1 Tab i fjernvarmenet 57,6 65,0 57,1 58,7 58,7 Energisalg 368,7 396,2 383,4 309,7 286,9 Heraf salg af varme 207,3 228,3 218,0 218,5 237,2 Heraf salg af el 161,4 167,9 165,4 91,2 49,7 Tab i elnet og egetforbrug 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,2% Tab i fjernvarmenet 21,7% 22,1% 20,7% 21,2% 19,8% Tab i fjernvarmenet (korrigeret) 3 22,2% 21,4% 20,9% 21,5% 19,3% 1 Forhold mellem el- og varmeproduktion 2 Udnyttelsesgraden af den indfyrede naturgas 3 Korrigeret for forskel i opgørelsestidspunkt for produktion og salg, hhv 31/5 og ca. 10/5 7

8 LEDELSESBERETNING Selskabets hovedaktiviteter Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af forsyning af varme til medlemmerne til opvarmning af rum og brugsvand så godt og så billigt som muligt. Varmen er produceret på selskabets naturgasbaserede kraftvarmeværk, på træpilleværket og på naturgasfyrede kedler, samt ved køb af varme fra det fælleskommunale affaldskraftvarmeværk og Grøngas A/S, og fremført til medlemmerne gennem selskabets transmissions- og distributionsnet. Varmen er afsat i forsyningsområdet, som er Hjørring by, samt til Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.a.. Den samproducerede el på kraftvarmeværket er leveret til ENV Net A/S til afsætning på det frie marked. Udvikling i regnskabsåret Selskabet afholdt repræsentantskabsvalg i efteråret 2005 med efterfølgende valg af ny bestyrelse. Den valgte Flemming Simonsen som formand, og Helmuth Zickert som næstformand. Året har været præget af fortsat store prisstigninger på gas-, el- og CO 2 -kvoter, som har medført væsentlige forskydninger i såvel udgifter som indtægter. Aftalen med affaldsselskabet om varmeleverancer blev udvidet, og der blev indgået aftale med selskabet Grøngas A/S om levering af varme fra biogasanlæg. Et stort flertal af Folketingets partier indgik i juni 2005 en aftale om den fremtidige energispareindsats gældende fra Aftalen er endnu ikke endelig udmøntet, og der er derfor endnu ikke iværksat aktiviteter. Selskabets resultat blev bedre end forventet for året og anses derfor for tilfredsstillende. Høje elspotpriser Elspotpriserne har gennem hele året ligget højt. Det har bevirket, at det produktionsuafhængige pristillæg er faldet væsentligt. Samtidige høje gaspriser har bevirket, at det samlet set ikke har været fordelagtigt at producere på kraftvarmeværket og de høje elpriser har derfor ikke medført større elindtjening. CO 2 -kvoter Kvotepriserne er steget markant, siden kvoteregulering på CO 2 blev indført. I efteråret 2005 lå kvoteprisen på ca EUR og steg i løbet af foråret 2006 til over 30 EUR. Efter offentliggørelsen af EU-landenes udledning i 2005 (maj 2006) faldt priserne imidlertid dramatisk, da den for mange landes vedkommende viste stort overskud af kvoter. Prisen faldt til 6-7 EUR, men har senere stabiliseret sig på ca. 16 EUR. De gunstige priser størstedelen af året medførte salg af kvoter, dels for at modvirke den manglende elindtjening, dels fordi kvotetildelingen i perioden har muliggjort det og fordi en eventuel kvotebeholdning pr vil blive annulleret og mister sin værdi. Udledningen i 2005 er verificeret af autoriseret verifikator og kvoter er annulleret i kvoteregisteret. Høje naturgaspriser Naturgasprisens relation til oliepriserne har medført væsentlig gasprisstigning. Stigningen har gjort det mindre interessant at producere varme på kraftvarmeværket, da de høje elpriser ikke har kunnet udligne de øgede gasudgifter. 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Elspot- og gasprisudvikling 2005/06 (ekskl. transport/afgifter på naturgas - øre pr. m3 gas og 10 kwh el) Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Naturgas 2005/06 Elspot 2005/06 Figur 1 Udvikling i elspot- og naturgaspriser 8

9 LEDELSESBERETNING Klage fra Naturgas Midt/Nord I/S Naturgas Midt/Nord I/S har anmodet Hjørring Kommune (varmeplanmyndighed) om, at påbyde Hjørring Varmeforsyning at producere i overensstemmelse med tilladelserne fra 2004, d.v.s. kun at anvende træpiller til højst 10% af produktionen. Hjørring Kommune har afvist klagen med henvisning til lovændringerne i forbindelse overgang til elsalg på markedsvilkår. Naturgas Midt/Nord I/S har herefter anmodet Energistyrelsen om en udtalelse om mulighederne for at foretage brændselsvalg. Samtidig er det meddelt, at man forbeholder sig at fremsætte erstatningskrav mod Hjørring Varmeforsyning. Nye varmeleverancer For at mindske afhængigheden af de svingende naturgas- og elpriser, er der indgået aftale med AVV I/S om mulighed for øget affaldsvarmeleverance på op til 65 TJ/år. Endvidere er der indgået aftale med Grøngas A/S om leverance af varme. Træpiller Med de høje naturgaspriser blev det fordelagtigt at øge produktionen af varme baseret på de CO 2 -neutrale træpiller. Varmebehov Der blev i årets løb tilsluttet 104 nye forbrugere, med en effekttilgang på kw (1,4% tilgang). Øget energispareaktivitet Lov om kommende års energispareaktiviteter blev vedtaget i maj Energiministeren har søgt at indgå en aftale med bl.a. fjernvarmebranchen om mål og rammer for spareaktiviteter i perioden Det er ikke lykkedes, på grund af branchens utilfredshed med såvel mål som midler, og i stedet bliver der nu udstedt bekendtgørelse, som udstikker rammerne for aktiviteterne. Da grundlaget for aktiviteterne endnu ikke er på plads, er der på trods af, at der er sat mål for indsats i 2006 endnu ikke truffet beslutninger om organisering af opgaven. Investeringer Der er anvendt 6,5 mio. kr. på renovering, udbygning og tilslutning af nye forbrugere på ledningsnettet. Ledningsnettet er primært blevet udbygget på H C Andersens Vej/Spangkærvej og Sct Knuds Park/Alle, mens renovering er sket på Bagterpvej, Vester Alle, Mettesvej og Bregnevej. Som et led i generel fornyelse af målerparken er der udskiftet 22 store målere og indkøbt målere til nye forbrugere i alt 0,5 mio. kr. På kraftvarmeværket er der foretaget major overhaul på gasturbinen, påbegyndt udskiftning af SRO-systemet, installeret særligt rengørings- og støvbegrænsningsudstyr og fejlskriver til generatorbeskyttelse. I alt investeringer på 16,4 mio. kr. Der er udskiftet 1 varevogn og 1 kopimaskine. I alt er der foretaget investeringer på 23,6 mio. kr. Forventet udvikling i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Udbygning af forsyningsområdet Med de nugældende isoleringskrav vil det ved udvidelse af forsyningsområdet være nødvendigt at overveje betingelserne for at forsyne områderne, da nye huses varmebehov vil være mindre end tidligere opførte huses. Det er bestyrelsens holdning, at Hjørring Varmeforsyning skal forsyne alle nye områder, men hensynet til begrænsning af varmetab nødvendiggør en tilslutningspligt. Energipriser Indtil videre (september 2006) er der konstateret faldende oliepriser i forhold til i 9

10 LEDELSESBERETNING 2005/06 og priserne har fortsat faldende tendens. Elprisernes fremtidige niveau er usikkert, men der er ikke umiddelbart udsigt til væsentlige prisfald. Efter EU-landenes offentliggørelse af CO 2 - udledningerne for 2005, som for mange lande viste et stort kvoteoverskud, har prisen stabiliseret sig på ca EUR pr. kvote og der er ikke tegn på stigende priser. Kriterierne for tildeling af kvoter for perioden er endnu ikke kendte. Den danske allokeringsplan for perioden skulle have været sendt til EU i juni 2006, men på grund af problemer med opgørelse af udledningen i basisåret er indsendelsen udskudt. Produktion Energipriserne er afgørende for det daglige valg af produktionsform. De faldende gaspriser gør det trods høje elpriser og stigende træpillepriser indtil videre fordelagtigst at anvende træpilleværket frem for kraftvarmeværket, men billedet kan hurtigt vende. Stigende elpriser medfører desuden, at det faste produktionsuafhængige pristillæg for elproduktion vil falde. CO 2 -kvotetildelingen for perioden er tilstrækkelig, og kvotesalg kan i denne periode i nogen udstrækning kompensere for gas- og elprisernes negative indflydelse. Kvoteprisernes seneste fald minimerer dog disse muligheder. Udviklingen i naturgas, el- og CO 2 -kvotepriserne er sammenlagt meget afgørende for Hjørring Varmeforsynings samlede energiomkostninger. De forventes set under et, med de nugældende prisniveauer, ikke at kunne medføre så dramatiske varmeprisstigninger de førstkommende år, som elog gaspriserne isoleret set indikerer. end sin egen, men der vil også blive stillet store krav om dokumentation af anviste og reelt gennemførte energibesparelser. Aktiviteterne vil ikke kunne gennemføres med den nuværende bemanding. Der skal derfor enten opbygges egen organisation eller etableres samarbejde med andre for at løfte opgaven. Visioner Der er de senere år sket væsentlige ændringer på fjernvarmeområdet, med bl.a. liberalisering af el- og gasmarkedet, benchmarking, mulighed for indtægtsrammestyring og energibesparelseskrav. Der må derfor forventes større fokus på hvilke aktiviteter selskabet skal deltage i og organiseringen af dem, så andelshavernes interesser tilgodeses bedst muligt. Bestyrelsens har på den baggrund udarbejdet følgende vision: Hjørring Varmeforsyning vil være blandt de bedste målt på leveringssikkerhed og varmepris, samt være en attraktiv samarbejdspartner for lignende virksomheder. Derfor vil vi - være fleksible og omstillingsparate - være serviceorienteret, udbygge og udvikle ydelserne til vore kunder - være på forkant med alternative energiformer - skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø som grundlag for en attraktiv arbejdsplads, hvor vi ønsker at bibeholde og få kompetencer - være en ansvarlig virksomhed i lokalområdet både miljømæssigt og socialt. Kommende energispareaktiviteter Den nye lovgivning om energispareaktiviteter vil kræve en væsentlig øget indsats for opnåelse af konkrete dokumenterbare energibesparelser. Der vil blive en udstrakt metodefrihed og mulighed for rådgivning om andre energiarter 10

11 LEDELSESBERETNING Påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå Virksomheden er en listevirksomhed efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, der kræver særlig godkendelse for drift. Kraftvarmeværket er omfattet af bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 pkt. G101, Kraftvarmeværker og varmeproducerende anlæg med indfyret effekt på mere end 50 MW, herunder gasturbine- og gasmotoranlæg, og pålagt at udarbejde grønt regnskab. Det er valgt at udarbejde grønt regnskab for hele virksomheden. Nordjyllands Amtskommune har den 20. januar 2005 gennemført revision af miljøgodkendelsen af anlæggene på Mandøvej 10. Godkendelsen skal revideres senest om 10 år. Det grønne regnskab for 2005/06 vil foreligge i oktober Årsregnskabet Det forbedrede resultat skyldes primært et mersalg af CO 2 -kvoter, større pristillæg i maj på grund af elprisfald og større varmesalg end forventet. Nettoomsætning Nettoomsætningen steg med 3,9 mio. i forhold til forrige år. Graddagemæssigt blev året koldere end året før, idet der blev registreret graddage (2.918 året før). Normalårets graddageantal er Alle tal ekskl. tillæg for varmt vand. Varmesalget steg med 1,3 mio. kr. trods varmeprisnedsættelse. Bag stigningen ligger en varmeforbrugsstigning hos den enkelte forbruger på 6,8%. Forbrugertilgangen og det øgede forbrug hos den enkelte som gennemsnit medførte, at varmesalget blev MWh mod MWh året før. Elsalget faldt med 16,0 mio. kr. Faldet skyldes dels reduktion af kraftvarmeproduktionen med 55%, dels fald i pristillæg som følge af stigende elspotpriser. Der er afhændet CO 2 -kvoter, mod forrige år, hvilket medførte et øget salg på 18,6 mio. kr. Produktionsomkostninger Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsregnskabet. Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet. Resultatet Driftsregnskabet viser et overskud for året på 3,7 mio. kr. Tillagt overførslen fra forrige år på 5,7 mio. kr. er der 9,4 mio. kr. til overførsel til næste år, hvilket er 5,3 mio. kr. bedre end forventet ved prisfastsættelsen for 2006/07. Produktionsomkostningerne efter fradrag af ledningstabets andel steg med 2,9 mio. kr., fra 107,9 mio. kr. til 110,8 mio. kr. De væsentligste ændringer er: Brændsel og energi Kraftvarmeværk Træpilleværk Ledningstabets andel +0,7 mio. kr. -0,2 mio. kr. +1,0 mio. kr. +1,2 mio. kr. 11

12 LEDELSESBERETNING Brændsels- og energiomkostninger: Ændringen i brændsels- og energiomkostninger dækker over dels et øget varmebehov, dels store forskydninger i varmeproduktionsfordelingen. Øget affaldsvarmekøb, øget produktion på træpiller og køb af varme fra Grøngas A/S er således sket på bekostning af produktion på kraftvarmeværket. Produktionsfordeling: Fordeling af produktion Hvis naturgaspriserne var blevet på niveauet forrige år, ville brændsels- og energiomkostningerne være blevet 9,8 mio. kr. lavere. På trods af at træpilleprisen steg ca. 11%, forblev brændslet konkurrencedygtigt i forhold til naturgasbaseret varmeproduktion. Brændsels- og energiudgifterne pr. produceret enhed: 600,0 500,0 400,0 Brændsels- og energiudgifter pr. produceret MWh Kr./MWh 300,0 200,0 2005/ / ,0 MWh El Gaskedelvarme Kraftvarme Biogasvarme Træpillevarme Affaldsvarme 0,0 Affaldsvarme Træpillevarme Biogasvarme Kraftvarme Gaskedelvarme Figur 4 Brændsels- og energiomkostninger pr. produceret MWh El / /05 Figur 2 Varmeproduktionsfordeling MWh Brændsels- og energiomkostningsfordeling: Brændsels- og energiomkostninger Vedligeholdelsesomkostninger m.m.: Vedligeholdelsesudgifterne steg med 0,7 mio. kr. Den øgede afskrivning på kraftvarmeværket, efter udførelse af major overhaul på gasturbinen, blev stort set modsvaret af mindre servicebetaling som følge af lavere produktion kr / /05 El Gaskedelvarme Kraftvarme Biogasvarme Træpillevarme Affaldsvarme Den oprindeligt budgetterede merafskrivning på kraftvarmeværket på 4,1 mio. kr. er jf. beslutning i forbindelse med budgetlægning for 2006/07 overført til gennemførelse i 2006/07. Udgifterne til træpilleværket steg 1,0 mio. som følge af den øgede anvendelse og opståede behov for vedligehold efter flere år uden drift. Figur 3 Brændsels- og energiomkostninger Af figur 2 fremgår, at den samlede varmeproduktion blev højere end forrige år, mens elproduktionen blev væsentligt lavere. Det har medført, at brændsels- og energiomkostningerne herved samlet kun blev 0,7 mio. større (figur 3). 12

13 LEDELSESBERETNING Distributionsomkostninger Finansielle poster Ledningstab: På grund af usikkerhed om korrektheden af produktionsmålingen på træpillekedlerne, er der lidt usikkerhed om størrelsen af den samlede produktion og dermed også ledningstabet. Derfor gennemføres der i sommeren 2006 nogle tekniske omforandringer omkring målingen. Ledningstabet (forskellen mellem produceret og leveret varme) blev uden korrektion for opgørelsestidspunkt 19,8% mod 21,2% forrige år, med korrektion 19,3% mod 21,5% forrige år. Faldet skyldes den øgede produktion, da det absolutte tab er uændret fra forrige år. Af samme årsag er det beregnede ledningstab i kr. også faldet. Den finansielle nettoudgift faldt som ventet med 0,9 mio. kr., fra 6,4 mio. kr. til 5,5 mio. kr. - primært på grund af afdrag på gæld. Balancen Distributionsomkostninger: Distributionsomkostningerne inkl. ledningstabets andel af produktionsomkostninger faldt 0,5 mio. kr., fra 27,4 mio. kr. til 26,9 mio. kr., fordelt på flere poster. Væsentligst kan udover ledningstabet anføres, at som følge af udbygning/renovering af ledningsnettet steg afskrivningerne på ledningsnettet med 0,3 mio. kr., og elkøb med 0,1 mio. kr. Administrationsomkostninger Den likvide beholdning er i 2005/06 faldet med 25,1 mio. kr. og udgjorde pr. 31. maj ,9 mio. kr. De materielle anlægsaktiver udgjorde pr. 31. maj ,3 mio. kr. mod 150,8 mio. kr. året før, et fald på 3,5 mio. kr. Faldet skyldes afskrivninger på -25,4 mio. kr., opkrævning af tilslutningsafgifter på -1,7 mio. kr. og investeringer på 23,6 mio. kr. Den langfristede gæld er nedbragt med 23,0 mio. kr. og udgør pr. 31. maj ,3 mio. kr., hvoraf 24,3 mio. kr. forfalder til betaling inden for 1 år. Gælden vil være afviklet 31. december Administrationsomkostningerne steg med 0,2 mio. kr., fra 5,8 mio. kr. til 6,0 mio. kr. fordelt med mindre afvigelser på flere poster. 13

14 REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Selskabet er omfattet af årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse C. Det er valgt i lighed med forrige år - at funktionsopdele resultatopgørelsen, efter ønske fra Dansk Fjernvarme, som indsamler funktionsopdelte regnskabsdata til brug for kommende benchmarking. Efter Årsregnskabsloven 11 skal loven fraviges, hvis det er nødvendigt af hensyn til at give et retvisende billede af resultat/status. hos forbrugere og overskud indregnes som gæld til varmeforbrugerne. Da det er varmeforbrugerne og deres repræsentanter i Hjørring Varmeforsynings Repræsentantskab, der er årsregnskabets primære brugergruppe, har Hjørring Varmeforsyning valgt at fravige årsregnskabslovens bestemmelser på ovenstående punkter, for at dokumentere den fastlagte varmepris overfor varmeforbrugerne. Der er ikke tale om ændring i forhold til tidligere år. FRAVIGELSE AF ÅRSREGNSKABS- LOVENS REGLER I HENHOLD TIL LOVENS 11: Hjørring Varmeforsynings virksomhed reguleres overordnet af bestemmelserne i Varmeforsyningsloven. Dette indebærer, at virksomheden skal drives således at varmeforbrugerne bidrager til Hjørring Varmeforsynings økonomi gennem fastsættelse af en varmepris, der netop dækker Hjørring Varmeforsynings samlede omkostninger til drift af varmeforsyningens virksomhed. Med udgangspunkt heri aflægges årsregnskabet med følgende afvigelser fra årsregnskabsloven: Virksomhedens anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af ordinære afskrivninger jf. Varmeforsyningslovens bestemmelser herom. Hertil kommer, at der indregnes henlæggelser til fremtidige investeringer og efterhenlæggelser til nedskrivning af allerede foretagne investeringer i resultatopgørelsen i de år, hvor henlæggelser og efterhenlæggelser besluttes. Årets over- eller underskud opgjort efter reglerne i Varmeforsyningsloven er et udtryk for det forgangne regnskabsårs indvirkning på det eller de kommende års varmepriser. Underskud indregnes derfor i balancen som tilgodehavende RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Indtægterne ved salg af varme er opgjort på baggrund af de udsendte årsopgørelser og flytte- og slutopgørelser i årets løb. Årsopgørelserne er baseret på aflæsninger af forbrugernes varmemålere i første halvdel af maj måned, for de største storforbrugeres vedkommende dog den 31. maj. Eventuelle reguleringer tidligere år er modregnet i indtægten. Elsalg er indregnet i henhold til faktisk afregning fra aftager. Salg af CO 2 -kvoter er indregnet på tidspunktet for afhændelse af kvoterne. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der er afholdt for 14

15 REGNSKABSPRAKSIS fremstilling af den nødvendige varme for opnåelse af årets nettoomsætning. I produktionsomkostningerne er indeholdt alle påløbne omkostninger fra køb af brændsel og energi til levering ab produktionsanlæg fratrukket den andel af omkostningerne, som udgør tab i distributionsnettet. Administrationsomkostninger Brændsels- og energikøb er indregnet med faktiske afregninger fra leverandører. I tilfælde med acontobetaling sker indregning på baggrund af aflæsning af målere den 31. maj. Forbrug af gratis tildelte CO 2 -kvoter er indregnet med 0 kr. Et eventuelt køb af CO 2 -kvoter indregnes på tidspunktet for købet. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager, afskrivninger og tab i ledningsnet, der er afholdt for fremføring af den nødvendige varme for opnåelse af årets nettoomsætning. I distributionsomkostningerne er indeholdt alle påløbne omkostninger fra afgang fra produktionsanlæg til levering og måling af varme an forbruger. I administrationsomkostninger er indregnet omkostninger, der er afholdt i året til administration af selskabet og til energibesparelsesaktiviteter, herunder omkostninger til administrativt personale, kontoromkostninger m.v. og afskrivninger. Andre driftsindtægter/-udgifter Andre driftsindtægter/-udgifter omfatter poster af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger, realiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og udgifter er indregnet med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Selskabsskat Hjørring Varmeforsynings virksomhed er skattepligtig efter bestemmelser i Selskabsskatteloven. Da virksomheden til stadighed tilrettelægges med henblik på 15

16 REGNSKABSPRAKSIS at opnå hverken over- eller underskud vil dens skattepligtige indkomst under normale omstændigheder ikke udløse nævneværdig selskabsskat. Der vil derfor alene blive indregnet selskabsskat i resultatopgørelsen og balancen i det omfang det må forudses, at der vil blive pålignet selskabsskat til betaling med udgangspunkt i Hjørring Varmeforsynings økonomiske situation på tidspunktet for regnskabsaflæggelse. Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner, driftsmateriel og inventar er indregnet til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er taget i brug. Fordeling af løn-, kørsels- og lokaleudgifter Løn-, kørsels- og lokaleomkostningerne er fordelt på produktions-/distributions- /administrations-omkostninger, løn og kørselsgodtgørelse efter fordelingsnøgle pr. medarbejder, kørsel i varebiler efter fordelingsnøgle pr. varebil og lokaleomkostninger efter fordelingsnøgle baseret på aktiviteternes beslaglæggelse af bygningsarealer. Aktiverne er afskrevet efter Energitilsynets retningslinier. Tilslutningsafgifter er modregnet i anlægssummen før afskrivning. BALANCEN Anlægsaktiver og afskrivninger: Immaterielle anlægsaktiver: Beholdning af gratis tildelte CO 2 -kvoter er ikke aktiveret. For 2005/06 er anvendt følgende afskrivningsprofiler: Aktiv Alle aktiver som hovedregel 15 Undtagelser: IT-hardware/systemsoftware og kontormaskiner 3 IT-software (økonomi/afregning/andre kontorsystemer 5 Varevogne 5 Major overhaul på kraftvarmeværk 8 Lineær afskrivning over år I tilfælde, hvor det på forhånd er kendt, at en investerings brugstid vil være kortere end afskrivningsperioden, anvendes en kortere afskrivningsperiode efter konkret vurdering. 16

17 REGNSKABSPRAKSIS Beholdninger og tilgodehavender Værdien af træpillebeholdning er optaget til anskaffelsessum. Værdi af øvrige beholdninger (akkumuleret varme, målere og reservedele til produktions- og distributionsanlæg) er ikke aktiveret, men udgiftsført straks, da de har et beskedent omfang. Tilgodehavender er medtaget til nominel værdi. Egenkapital Fjernvarmeværker er omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmeforsyningslov, hvoraf det fremgår, at varmeforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som følge heraf er egenkapitalen pr. 31. maj 2006 uændret i forhold til egenkapitalen pr. 1. juni Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet er opgjort som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Gæld Finansielle gældsforpligtelser er indregnet til nominel restgæld. Andre gældsforpligtelser, som bl.a. omfatter gæld til leverandører og kunder, er medtaget til nominel værdi. Under periodeafgrænsningsposter er indregnet omkostninger vedrørende regnskabsåret, som faktureres og betales efterfølgende år. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger. PENGESTRØMSOPGØRELSEN Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. 17

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Omlægning af ledningsnet på Bispetorvet. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Omlægning af ledningsnet på Bispetorvet. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2009 2010 Omlægning af ledningsnet på Bispetorvet Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016

Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016 Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016 Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014 Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent ROBÆK Godkendt Tlf 87 58 31 00 Østergade 9 Hovedgaden 41

Læs mere

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 -1- Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 10 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 15 Balance 16

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 51. regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 51. regnskabsår ÅRSRAPPORT 2007 51. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE SELSKABSOPLYSNINGER... 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Hoved- og nøgletal... 6 Ledelsesberetning... 7 ÅRSRAPPORT

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 96 3473 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK 9DDDAalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår CVR-nr. 31 81 62 11 Nærværende årsrapport for ØSTKRAFT Holding A/S for 2013 er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 858248 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere