R001 ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R001 ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning"

Transkript

1 R001 ÅRSRAPPORT Hjørring Varmeforsyning

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse 2005/ Balance pr. 31. maj Pengestrømsopgørelse 2005/06 20 Noter til regnskabet 21 2

3 SELSKABSOPLYSNINGER Årsrapport 2005/06 1. juni maj regnskabsår Selskabet: Bestyrelse: Direktion: Hjørring Varmeforsyning Buen 7, 9800 Hjørring Tlf CVR-nr Flemming Simonsen, formand Helmuth Zickert, næstformand Kurt Poulsen Minna Breuner Maja Strandberg Willy Bjerregaard Pedersen Jens Møller Lee Per Karlsson Revision: Advokat: Hovedpengeinstitut: BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, 9800 Hjørring Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain Østergade 23, 2. sal, 9800 Hjørring Jyske Bank A/S Østergade 19-23, 9800 Hjørring 3

4 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har aflagt årsrapport for 2005/06. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene i selskabets vedtægter. Årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato og indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 4

5 REVISIONSPÅTEGNING Til andelshaverne i Hjørring Varmeforsyning Vi har revideret årsrapporten for Hjørring Varmeforsyning for regnskabsåret 1. juni maj 2006, der aflægges efter årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni maj 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 5

6 UDVIKLING I HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal (tkr.) Hovedtal (tkr.) 2001/ / / / /06 Nettoomsætning Resultat af finansielle poster Årets resultat Anlægsinvesteringer: Produktionsanlæg Distributionsanlæg Øvrige anlæg Anlægsinvesteringer i alt Aktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Gæld Hovedtal (antal) 2001/ / / / /06 CO 2 -kvoter Tildelte gratiskvoter Forbrug af kvoter, uverificeret Salg af kvoter CO 2 -kvotebeholdning ultimo Nøgletal produktion, salg m.v. Omkostninger (kr./solgt MWh varme) 2001/ / / / /06 Gennemsnitlige nettobrændsels- og energiomkostninger 2 Affaldsvarmeanlæg Kraftvarmeanlæg, brændsel og el Kraftvarmeanlæg, CO 2 -kvoter Kraftvarmeanlæg, pristillæg på el Naturgaskedler Træpilleværk Biogasanlæg 236,43 47, , ,66 206, , ,79 134, ,36 225,02-269,81 302,72-30,27-185,25 442,93 222,94-263,45 513,78-544,79-289,94 511,27 244,29 523,18 Vægtet gns brændsel og energi 124,41 238,75 193,87 209,34 184,89 Produktionsomkostninger i øvrigt 3 150,12 153,49 130,98 124,79 Distributionsomkostninger 47,12 52,85 53,51 52,10 Administrationsomkostninger 24,45 25,53 26,56 25,12 Finansielle udgifter/indtægter, netto 33,91 34,54 29,45 23,46 Andre udgifter og indtægter, netto -3,35-3,90-4,04-3,74 Omkostninger i alt 491,00 456,38 445,80 406,62 Varmesalg 445,99 485,49 452,30 422,14 1 Kvoteforbrug frem til er i h.t. bekendtgørelse verificeret af autoriseret verifikator 2 Elindtægter og køb/salg af CO 2 -kvoter er indeholdt 3 Produktions- og distributionsomkostninger før fradrag/tillæg af ledningstabets andel 6

7 UDVIKLING I HOVED- OG NØGLETAL Nøgletal produktion, salg m.v. Kundegrundlag og varmebehov 2001/ / / / /06 Tilsluttet effekt ultimo året MW 195,2 197,6 200,8 203,2 206,0 Tilsluttet effekt gns. for året MW 193,5 196,8 199,2 201,6 204,6 Varmesalg MWh Varmesalg kwh pr. tilsluttet effektenhed kw Graddagetal inkl. tillæg for brugsvand (normalår 4108) Antal forbrugere Produktion og køb af energi (GWh): Brændselskøb: Samlet naturgasforbrug 374,9 415,2 385,0 223,3 136,2 Træpilleforbrug 0 0 8,0 76,3 112,8 Brændselsforbrug i alt 374,9 415,2 393,0 299,6 249,0 Produktion: Træpillekedler 0 0 7,4 70,1 106,0 Kraftvarmeværk 157,3 169,3 157,6 87,3 47,3 Naturgaskedler 1,5 20,3 8,0 14,2 22,6 Produktion, varme i alt 158,8 189,6 173,1 171,6 175,9 Produktion, el i alt 165,3 171,8 169,5 93,5 50,9 Produktion, i alt 324,1 361,4 342,6 265,1 226,8 Energikøb: Varme fra affaldsforbrændingsanlæg 106,2 103,6 102,0 105,6 116,6 Varme fra biogasanlæg ,3 Varmekøb i alt 106,2 103,6 102,0 105,6 119,9 Energi til rådighed 430,3 465,0 444,6 370,7 346,7 CM-værdi kraftvarmeværk 1 1,051 1,015 1,075 1,071 1,074 Totalvirkningsgrad kraftvarmeværk 2 86,4% 86,2% 86,7% 86,1% 85,6% Distribution og salg af energi (GWh): Energi til rådighed 430,3 465,0 444,6 370,7 346,7 Tab i elnet og egetforbrug 4,0 3,8 4,1 2,3 1,1 Tab i fjernvarmenet 57,6 65,0 57,1 58,7 58,7 Energisalg 368,7 396,2 383,4 309,7 286,9 Heraf salg af varme 207,3 228,3 218,0 218,5 237,2 Heraf salg af el 161,4 167,9 165,4 91,2 49,7 Tab i elnet og egetforbrug 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,2% Tab i fjernvarmenet 21,7% 22,1% 20,7% 21,2% 19,8% Tab i fjernvarmenet (korrigeret) 3 22,2% 21,4% 20,9% 21,5% 19,3% 1 Forhold mellem el- og varmeproduktion 2 Udnyttelsesgraden af den indfyrede naturgas 3 Korrigeret for forskel i opgørelsestidspunkt for produktion og salg, hhv 31/5 og ca. 10/5 7

8 LEDELSESBERETNING Selskabets hovedaktiviteter Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af forsyning af varme til medlemmerne til opvarmning af rum og brugsvand så godt og så billigt som muligt. Varmen er produceret på selskabets naturgasbaserede kraftvarmeværk, på træpilleværket og på naturgasfyrede kedler, samt ved køb af varme fra det fælleskommunale affaldskraftvarmeværk og Grøngas A/S, og fremført til medlemmerne gennem selskabets transmissions- og distributionsnet. Varmen er afsat i forsyningsområdet, som er Hjørring by, samt til Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.a.. Den samproducerede el på kraftvarmeværket er leveret til ENV Net A/S til afsætning på det frie marked. Udvikling i regnskabsåret Selskabet afholdt repræsentantskabsvalg i efteråret 2005 med efterfølgende valg af ny bestyrelse. Den valgte Flemming Simonsen som formand, og Helmuth Zickert som næstformand. Året har været præget af fortsat store prisstigninger på gas-, el- og CO 2 -kvoter, som har medført væsentlige forskydninger i såvel udgifter som indtægter. Aftalen med affaldsselskabet om varmeleverancer blev udvidet, og der blev indgået aftale med selskabet Grøngas A/S om levering af varme fra biogasanlæg. Et stort flertal af Folketingets partier indgik i juni 2005 en aftale om den fremtidige energispareindsats gældende fra Aftalen er endnu ikke endelig udmøntet, og der er derfor endnu ikke iværksat aktiviteter. Selskabets resultat blev bedre end forventet for året og anses derfor for tilfredsstillende. Høje elspotpriser Elspotpriserne har gennem hele året ligget højt. Det har bevirket, at det produktionsuafhængige pristillæg er faldet væsentligt. Samtidige høje gaspriser har bevirket, at det samlet set ikke har været fordelagtigt at producere på kraftvarmeværket og de høje elpriser har derfor ikke medført større elindtjening. CO 2 -kvoter Kvotepriserne er steget markant, siden kvoteregulering på CO 2 blev indført. I efteråret 2005 lå kvoteprisen på ca EUR og steg i løbet af foråret 2006 til over 30 EUR. Efter offentliggørelsen af EU-landenes udledning i 2005 (maj 2006) faldt priserne imidlertid dramatisk, da den for mange landes vedkommende viste stort overskud af kvoter. Prisen faldt til 6-7 EUR, men har senere stabiliseret sig på ca. 16 EUR. De gunstige priser størstedelen af året medførte salg af kvoter, dels for at modvirke den manglende elindtjening, dels fordi kvotetildelingen i perioden har muliggjort det og fordi en eventuel kvotebeholdning pr vil blive annulleret og mister sin værdi. Udledningen i 2005 er verificeret af autoriseret verifikator og kvoter er annulleret i kvoteregisteret. Høje naturgaspriser Naturgasprisens relation til oliepriserne har medført væsentlig gasprisstigning. Stigningen har gjort det mindre interessant at producere varme på kraftvarmeværket, da de høje elpriser ikke har kunnet udligne de øgede gasudgifter. 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Elspot- og gasprisudvikling 2005/06 (ekskl. transport/afgifter på naturgas - øre pr. m3 gas og 10 kwh el) Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Naturgas 2005/06 Elspot 2005/06 Figur 1 Udvikling i elspot- og naturgaspriser 8

9 LEDELSESBERETNING Klage fra Naturgas Midt/Nord I/S Naturgas Midt/Nord I/S har anmodet Hjørring Kommune (varmeplanmyndighed) om, at påbyde Hjørring Varmeforsyning at producere i overensstemmelse med tilladelserne fra 2004, d.v.s. kun at anvende træpiller til højst 10% af produktionen. Hjørring Kommune har afvist klagen med henvisning til lovændringerne i forbindelse overgang til elsalg på markedsvilkår. Naturgas Midt/Nord I/S har herefter anmodet Energistyrelsen om en udtalelse om mulighederne for at foretage brændselsvalg. Samtidig er det meddelt, at man forbeholder sig at fremsætte erstatningskrav mod Hjørring Varmeforsyning. Nye varmeleverancer For at mindske afhængigheden af de svingende naturgas- og elpriser, er der indgået aftale med AVV I/S om mulighed for øget affaldsvarmeleverance på op til 65 TJ/år. Endvidere er der indgået aftale med Grøngas A/S om leverance af varme. Træpiller Med de høje naturgaspriser blev det fordelagtigt at øge produktionen af varme baseret på de CO 2 -neutrale træpiller. Varmebehov Der blev i årets løb tilsluttet 104 nye forbrugere, med en effekttilgang på kw (1,4% tilgang). Øget energispareaktivitet Lov om kommende års energispareaktiviteter blev vedtaget i maj Energiministeren har søgt at indgå en aftale med bl.a. fjernvarmebranchen om mål og rammer for spareaktiviteter i perioden Det er ikke lykkedes, på grund af branchens utilfredshed med såvel mål som midler, og i stedet bliver der nu udstedt bekendtgørelse, som udstikker rammerne for aktiviteterne. Da grundlaget for aktiviteterne endnu ikke er på plads, er der på trods af, at der er sat mål for indsats i 2006 endnu ikke truffet beslutninger om organisering af opgaven. Investeringer Der er anvendt 6,5 mio. kr. på renovering, udbygning og tilslutning af nye forbrugere på ledningsnettet. Ledningsnettet er primært blevet udbygget på H C Andersens Vej/Spangkærvej og Sct Knuds Park/Alle, mens renovering er sket på Bagterpvej, Vester Alle, Mettesvej og Bregnevej. Som et led i generel fornyelse af målerparken er der udskiftet 22 store målere og indkøbt målere til nye forbrugere i alt 0,5 mio. kr. På kraftvarmeværket er der foretaget major overhaul på gasturbinen, påbegyndt udskiftning af SRO-systemet, installeret særligt rengørings- og støvbegrænsningsudstyr og fejlskriver til generatorbeskyttelse. I alt investeringer på 16,4 mio. kr. Der er udskiftet 1 varevogn og 1 kopimaskine. I alt er der foretaget investeringer på 23,6 mio. kr. Forventet udvikling i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Udbygning af forsyningsområdet Med de nugældende isoleringskrav vil det ved udvidelse af forsyningsområdet være nødvendigt at overveje betingelserne for at forsyne områderne, da nye huses varmebehov vil være mindre end tidligere opførte huses. Det er bestyrelsens holdning, at Hjørring Varmeforsyning skal forsyne alle nye områder, men hensynet til begrænsning af varmetab nødvendiggør en tilslutningspligt. Energipriser Indtil videre (september 2006) er der konstateret faldende oliepriser i forhold til i 9

10 LEDELSESBERETNING 2005/06 og priserne har fortsat faldende tendens. Elprisernes fremtidige niveau er usikkert, men der er ikke umiddelbart udsigt til væsentlige prisfald. Efter EU-landenes offentliggørelse af CO 2 - udledningerne for 2005, som for mange lande viste et stort kvoteoverskud, har prisen stabiliseret sig på ca EUR pr. kvote og der er ikke tegn på stigende priser. Kriterierne for tildeling af kvoter for perioden er endnu ikke kendte. Den danske allokeringsplan for perioden skulle have været sendt til EU i juni 2006, men på grund af problemer med opgørelse af udledningen i basisåret er indsendelsen udskudt. Produktion Energipriserne er afgørende for det daglige valg af produktionsform. De faldende gaspriser gør det trods høje elpriser og stigende træpillepriser indtil videre fordelagtigst at anvende træpilleværket frem for kraftvarmeværket, men billedet kan hurtigt vende. Stigende elpriser medfører desuden, at det faste produktionsuafhængige pristillæg for elproduktion vil falde. CO 2 -kvotetildelingen for perioden er tilstrækkelig, og kvotesalg kan i denne periode i nogen udstrækning kompensere for gas- og elprisernes negative indflydelse. Kvoteprisernes seneste fald minimerer dog disse muligheder. Udviklingen i naturgas, el- og CO 2 -kvotepriserne er sammenlagt meget afgørende for Hjørring Varmeforsynings samlede energiomkostninger. De forventes set under et, med de nugældende prisniveauer, ikke at kunne medføre så dramatiske varmeprisstigninger de førstkommende år, som elog gaspriserne isoleret set indikerer. end sin egen, men der vil også blive stillet store krav om dokumentation af anviste og reelt gennemførte energibesparelser. Aktiviteterne vil ikke kunne gennemføres med den nuværende bemanding. Der skal derfor enten opbygges egen organisation eller etableres samarbejde med andre for at løfte opgaven. Visioner Der er de senere år sket væsentlige ændringer på fjernvarmeområdet, med bl.a. liberalisering af el- og gasmarkedet, benchmarking, mulighed for indtægtsrammestyring og energibesparelseskrav. Der må derfor forventes større fokus på hvilke aktiviteter selskabet skal deltage i og organiseringen af dem, så andelshavernes interesser tilgodeses bedst muligt. Bestyrelsens har på den baggrund udarbejdet følgende vision: Hjørring Varmeforsyning vil være blandt de bedste målt på leveringssikkerhed og varmepris, samt være en attraktiv samarbejdspartner for lignende virksomheder. Derfor vil vi - være fleksible og omstillingsparate - være serviceorienteret, udbygge og udvikle ydelserne til vore kunder - være på forkant med alternative energiformer - skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø som grundlag for en attraktiv arbejdsplads, hvor vi ønsker at bibeholde og få kompetencer - være en ansvarlig virksomhed i lokalområdet både miljømæssigt og socialt. Kommende energispareaktiviteter Den nye lovgivning om energispareaktiviteter vil kræve en væsentlig øget indsats for opnåelse af konkrete dokumenterbare energibesparelser. Der vil blive en udstrakt metodefrihed og mulighed for rådgivning om andre energiarter 10

11 LEDELSESBERETNING Påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå Virksomheden er en listevirksomhed efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, der kræver særlig godkendelse for drift. Kraftvarmeværket er omfattet af bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 pkt. G101, Kraftvarmeværker og varmeproducerende anlæg med indfyret effekt på mere end 50 MW, herunder gasturbine- og gasmotoranlæg, og pålagt at udarbejde grønt regnskab. Det er valgt at udarbejde grønt regnskab for hele virksomheden. Nordjyllands Amtskommune har den 20. januar 2005 gennemført revision af miljøgodkendelsen af anlæggene på Mandøvej 10. Godkendelsen skal revideres senest om 10 år. Det grønne regnskab for 2005/06 vil foreligge i oktober Årsregnskabet Det forbedrede resultat skyldes primært et mersalg af CO 2 -kvoter, større pristillæg i maj på grund af elprisfald og større varmesalg end forventet. Nettoomsætning Nettoomsætningen steg med 3,9 mio. i forhold til forrige år. Graddagemæssigt blev året koldere end året før, idet der blev registreret graddage (2.918 året før). Normalårets graddageantal er Alle tal ekskl. tillæg for varmt vand. Varmesalget steg med 1,3 mio. kr. trods varmeprisnedsættelse. Bag stigningen ligger en varmeforbrugsstigning hos den enkelte forbruger på 6,8%. Forbrugertilgangen og det øgede forbrug hos den enkelte som gennemsnit medførte, at varmesalget blev MWh mod MWh året før. Elsalget faldt med 16,0 mio. kr. Faldet skyldes dels reduktion af kraftvarmeproduktionen med 55%, dels fald i pristillæg som følge af stigende elspotpriser. Der er afhændet CO 2 -kvoter, mod forrige år, hvilket medførte et øget salg på 18,6 mio. kr. Produktionsomkostninger Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsregnskabet. Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet. Resultatet Driftsregnskabet viser et overskud for året på 3,7 mio. kr. Tillagt overførslen fra forrige år på 5,7 mio. kr. er der 9,4 mio. kr. til overførsel til næste år, hvilket er 5,3 mio. kr. bedre end forventet ved prisfastsættelsen for 2006/07. Produktionsomkostningerne efter fradrag af ledningstabets andel steg med 2,9 mio. kr., fra 107,9 mio. kr. til 110,8 mio. kr. De væsentligste ændringer er: Brændsel og energi Kraftvarmeværk Træpilleværk Ledningstabets andel +0,7 mio. kr. -0,2 mio. kr. +1,0 mio. kr. +1,2 mio. kr. 11

12 LEDELSESBERETNING Brændsels- og energiomkostninger: Ændringen i brændsels- og energiomkostninger dækker over dels et øget varmebehov, dels store forskydninger i varmeproduktionsfordelingen. Øget affaldsvarmekøb, øget produktion på træpiller og køb af varme fra Grøngas A/S er således sket på bekostning af produktion på kraftvarmeværket. Produktionsfordeling: Fordeling af produktion Hvis naturgaspriserne var blevet på niveauet forrige år, ville brændsels- og energiomkostningerne være blevet 9,8 mio. kr. lavere. På trods af at træpilleprisen steg ca. 11%, forblev brændslet konkurrencedygtigt i forhold til naturgasbaseret varmeproduktion. Brændsels- og energiudgifterne pr. produceret enhed: 600,0 500,0 400,0 Brændsels- og energiudgifter pr. produceret MWh Kr./MWh 300,0 200,0 2005/ / ,0 MWh El Gaskedelvarme Kraftvarme Biogasvarme Træpillevarme Affaldsvarme 0,0 Affaldsvarme Træpillevarme Biogasvarme Kraftvarme Gaskedelvarme Figur 4 Brændsels- og energiomkostninger pr. produceret MWh El / /05 Figur 2 Varmeproduktionsfordeling MWh Brændsels- og energiomkostningsfordeling: Brændsels- og energiomkostninger Vedligeholdelsesomkostninger m.m.: Vedligeholdelsesudgifterne steg med 0,7 mio. kr. Den øgede afskrivning på kraftvarmeværket, efter udførelse af major overhaul på gasturbinen, blev stort set modsvaret af mindre servicebetaling som følge af lavere produktion kr / /05 El Gaskedelvarme Kraftvarme Biogasvarme Træpillevarme Affaldsvarme Den oprindeligt budgetterede merafskrivning på kraftvarmeværket på 4,1 mio. kr. er jf. beslutning i forbindelse med budgetlægning for 2006/07 overført til gennemførelse i 2006/07. Udgifterne til træpilleværket steg 1,0 mio. som følge af den øgede anvendelse og opståede behov for vedligehold efter flere år uden drift. Figur 3 Brændsels- og energiomkostninger Af figur 2 fremgår, at den samlede varmeproduktion blev højere end forrige år, mens elproduktionen blev væsentligt lavere. Det har medført, at brændsels- og energiomkostningerne herved samlet kun blev 0,7 mio. større (figur 3). 12

13 LEDELSESBERETNING Distributionsomkostninger Finansielle poster Ledningstab: På grund af usikkerhed om korrektheden af produktionsmålingen på træpillekedlerne, er der lidt usikkerhed om størrelsen af den samlede produktion og dermed også ledningstabet. Derfor gennemføres der i sommeren 2006 nogle tekniske omforandringer omkring målingen. Ledningstabet (forskellen mellem produceret og leveret varme) blev uden korrektion for opgørelsestidspunkt 19,8% mod 21,2% forrige år, med korrektion 19,3% mod 21,5% forrige år. Faldet skyldes den øgede produktion, da det absolutte tab er uændret fra forrige år. Af samme årsag er det beregnede ledningstab i kr. også faldet. Den finansielle nettoudgift faldt som ventet med 0,9 mio. kr., fra 6,4 mio. kr. til 5,5 mio. kr. - primært på grund af afdrag på gæld. Balancen Distributionsomkostninger: Distributionsomkostningerne inkl. ledningstabets andel af produktionsomkostninger faldt 0,5 mio. kr., fra 27,4 mio. kr. til 26,9 mio. kr., fordelt på flere poster. Væsentligst kan udover ledningstabet anføres, at som følge af udbygning/renovering af ledningsnettet steg afskrivningerne på ledningsnettet med 0,3 mio. kr., og elkøb med 0,1 mio. kr. Administrationsomkostninger Den likvide beholdning er i 2005/06 faldet med 25,1 mio. kr. og udgjorde pr. 31. maj ,9 mio. kr. De materielle anlægsaktiver udgjorde pr. 31. maj ,3 mio. kr. mod 150,8 mio. kr. året før, et fald på 3,5 mio. kr. Faldet skyldes afskrivninger på -25,4 mio. kr., opkrævning af tilslutningsafgifter på -1,7 mio. kr. og investeringer på 23,6 mio. kr. Den langfristede gæld er nedbragt med 23,0 mio. kr. og udgør pr. 31. maj ,3 mio. kr., hvoraf 24,3 mio. kr. forfalder til betaling inden for 1 år. Gælden vil være afviklet 31. december Administrationsomkostningerne steg med 0,2 mio. kr., fra 5,8 mio. kr. til 6,0 mio. kr. fordelt med mindre afvigelser på flere poster. 13

14 REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Selskabet er omfattet af årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse C. Det er valgt i lighed med forrige år - at funktionsopdele resultatopgørelsen, efter ønske fra Dansk Fjernvarme, som indsamler funktionsopdelte regnskabsdata til brug for kommende benchmarking. Efter Årsregnskabsloven 11 skal loven fraviges, hvis det er nødvendigt af hensyn til at give et retvisende billede af resultat/status. hos forbrugere og overskud indregnes som gæld til varmeforbrugerne. Da det er varmeforbrugerne og deres repræsentanter i Hjørring Varmeforsynings Repræsentantskab, der er årsregnskabets primære brugergruppe, har Hjørring Varmeforsyning valgt at fravige årsregnskabslovens bestemmelser på ovenstående punkter, for at dokumentere den fastlagte varmepris overfor varmeforbrugerne. Der er ikke tale om ændring i forhold til tidligere år. FRAVIGELSE AF ÅRSREGNSKABS- LOVENS REGLER I HENHOLD TIL LOVENS 11: Hjørring Varmeforsynings virksomhed reguleres overordnet af bestemmelserne i Varmeforsyningsloven. Dette indebærer, at virksomheden skal drives således at varmeforbrugerne bidrager til Hjørring Varmeforsynings økonomi gennem fastsættelse af en varmepris, der netop dækker Hjørring Varmeforsynings samlede omkostninger til drift af varmeforsyningens virksomhed. Med udgangspunkt heri aflægges årsregnskabet med følgende afvigelser fra årsregnskabsloven: Virksomhedens anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af ordinære afskrivninger jf. Varmeforsyningslovens bestemmelser herom. Hertil kommer, at der indregnes henlæggelser til fremtidige investeringer og efterhenlæggelser til nedskrivning af allerede foretagne investeringer i resultatopgørelsen i de år, hvor henlæggelser og efterhenlæggelser besluttes. Årets over- eller underskud opgjort efter reglerne i Varmeforsyningsloven er et udtryk for det forgangne regnskabsårs indvirkning på det eller de kommende års varmepriser. Underskud indregnes derfor i balancen som tilgodehavende RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Indtægterne ved salg af varme er opgjort på baggrund af de udsendte årsopgørelser og flytte- og slutopgørelser i årets løb. Årsopgørelserne er baseret på aflæsninger af forbrugernes varmemålere i første halvdel af maj måned, for de største storforbrugeres vedkommende dog den 31. maj. Eventuelle reguleringer tidligere år er modregnet i indtægten. Elsalg er indregnet i henhold til faktisk afregning fra aftager. Salg af CO 2 -kvoter er indregnet på tidspunktet for afhændelse af kvoterne. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der er afholdt for 14

15 REGNSKABSPRAKSIS fremstilling af den nødvendige varme for opnåelse af årets nettoomsætning. I produktionsomkostningerne er indeholdt alle påløbne omkostninger fra køb af brændsel og energi til levering ab produktionsanlæg fratrukket den andel af omkostningerne, som udgør tab i distributionsnettet. Administrationsomkostninger Brændsels- og energikøb er indregnet med faktiske afregninger fra leverandører. I tilfælde med acontobetaling sker indregning på baggrund af aflæsning af målere den 31. maj. Forbrug af gratis tildelte CO 2 -kvoter er indregnet med 0 kr. Et eventuelt køb af CO 2 -kvoter indregnes på tidspunktet for købet. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager, afskrivninger og tab i ledningsnet, der er afholdt for fremføring af den nødvendige varme for opnåelse af årets nettoomsætning. I distributionsomkostningerne er indeholdt alle påløbne omkostninger fra afgang fra produktionsanlæg til levering og måling af varme an forbruger. I administrationsomkostninger er indregnet omkostninger, der er afholdt i året til administration af selskabet og til energibesparelsesaktiviteter, herunder omkostninger til administrativt personale, kontoromkostninger m.v. og afskrivninger. Andre driftsindtægter/-udgifter Andre driftsindtægter/-udgifter omfatter poster af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger, realiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og udgifter er indregnet med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Selskabsskat Hjørring Varmeforsynings virksomhed er skattepligtig efter bestemmelser i Selskabsskatteloven. Da virksomheden til stadighed tilrettelægges med henblik på 15

16 REGNSKABSPRAKSIS at opnå hverken over- eller underskud vil dens skattepligtige indkomst under normale omstændigheder ikke udløse nævneværdig selskabsskat. Der vil derfor alene blive indregnet selskabsskat i resultatopgørelsen og balancen i det omfang det må forudses, at der vil blive pålignet selskabsskat til betaling med udgangspunkt i Hjørring Varmeforsynings økonomiske situation på tidspunktet for regnskabsaflæggelse. Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner, driftsmateriel og inventar er indregnet til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er taget i brug. Fordeling af løn-, kørsels- og lokaleudgifter Løn-, kørsels- og lokaleomkostningerne er fordelt på produktions-/distributions- /administrations-omkostninger, løn og kørselsgodtgørelse efter fordelingsnøgle pr. medarbejder, kørsel i varebiler efter fordelingsnøgle pr. varebil og lokaleomkostninger efter fordelingsnøgle baseret på aktiviteternes beslaglæggelse af bygningsarealer. Aktiverne er afskrevet efter Energitilsynets retningslinier. Tilslutningsafgifter er modregnet i anlægssummen før afskrivning. BALANCEN Anlægsaktiver og afskrivninger: Immaterielle anlægsaktiver: Beholdning af gratis tildelte CO 2 -kvoter er ikke aktiveret. For 2005/06 er anvendt følgende afskrivningsprofiler: Aktiv Alle aktiver som hovedregel 15 Undtagelser: IT-hardware/systemsoftware og kontormaskiner 3 IT-software (økonomi/afregning/andre kontorsystemer 5 Varevogne 5 Major overhaul på kraftvarmeværk 8 Lineær afskrivning over år I tilfælde, hvor det på forhånd er kendt, at en investerings brugstid vil være kortere end afskrivningsperioden, anvendes en kortere afskrivningsperiode efter konkret vurdering. 16

17 REGNSKABSPRAKSIS Beholdninger og tilgodehavender Værdien af træpillebeholdning er optaget til anskaffelsessum. Værdi af øvrige beholdninger (akkumuleret varme, målere og reservedele til produktions- og distributionsanlæg) er ikke aktiveret, men udgiftsført straks, da de har et beskedent omfang. Tilgodehavender er medtaget til nominel værdi. Egenkapital Fjernvarmeværker er omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmeforsyningslov, hvoraf det fremgår, at varmeforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som følge heraf er egenkapitalen pr. 31. maj 2006 uændret i forhold til egenkapitalen pr. 1. juni Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet er opgjort som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Gæld Finansielle gældsforpligtelser er indregnet til nominel restgæld. Andre gældsforpligtelser, som bl.a. omfatter gæld til leverandører og kunder, er medtaget til nominel værdi. Under periodeafgrænsningsposter er indregnet omkostninger vedrørende regnskabsåret, som faktureres og betales efterfølgende år. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger. PENGESTRØMSOPGØRELSEN Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. 17

18 RESULTATOPGØRELSE 1/ / Regnskab Budget Regnskab 2005/ / /05 tkr. tkr. tkr. Note NETTOOMSÆTNING Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Finansielle udgifter ORDINÆRT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinære poster RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT RESULTATDISPONERING Årets resultat Overført til indregning fra tidligere år I alt til disponering Overført til indregning i efterfølgende års priser Omkostninger Indtægter 120, , , ,000 80,000 80,000 Mio. kr. 60,000 Mio. kr. 60,000 40,000 40,000 20,000 20,000 0,000 Produktion Distribution Administration Finansielt Overskud 0,000 Salg af varme Salg af el Andre indtægter Underskud 2005/ / / /05 18

19 BALANCE 31/ AKTIVER tkr. tkr. Note Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Beholdninger og tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER EGENKAPITAL Langfristet gæld Resultat til indregning i næste års priser Kortfristet del af langfristet gæld Øvrig kortfristet gæld og periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld GÆLD PASSIVER Medarbejderforhold 12 Ejendomsfortegnelse 13 Mio. kr. 200, , ,000 50,000 0,000 Materielle anlægsaktiver Aktiver Beholdninger og tilgodehavender Likvid beholdning Mio. kr. 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0,000 Passiver Langfristet gæld Egenkapital Kortfristet gæld

20 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1/ / Regnskab Regnskab 2005/ /05 tkr. tkr. Årets resultat Reguleringer: Afskrivninger Finansielle indtægter og udgifter Ændring i driftskapital: Ændring i efterbetalinger fra forbrugere Ændring i beholdninger og tilgodehavender i øvrigt Ændring i tilbagebetalinger til forbrugere Ændring i kortfristet gæld i øvrigt Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Tilslutningsafgifter Pengestrømme fra investeringsaktivitet Betaling til kreditinstitutter Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvid beholdning Likvid beholdning ved årets begyndelse Likvid beholdning ved årets slutning der specificeres således: Kasse Giro Pengeinstitutter

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2008 2009 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2006 2007 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro Årsrapport for 2005/06 (12 måneder) 48. regnskabsår Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 29/8 2006, kl. 19.30

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2014 2015 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2013 2014 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2010-31. maj 2011 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Omlægning af ledningsnet på Bispetorvet. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Omlægning af ledningsnet på Bispetorvet. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2009 2010 Omlægning af ledningsnet på Bispetorvet Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. Årsrapport 2004/05

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. Årsrapport 2004/05 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 17 sider r001 040630 8107

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle. Årsrapport for. 1. maj 2014-30. april 2015. CVR-nr.

Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle. Årsrapport for. 1. maj 2014-30. april 2015. CVR-nr. Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle Årsrapport for 1. maj 2014-30.

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. Årsrapport 2005/06

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. Årsrapport 2005/06 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 18 sider r001 060630 8107

Læs mere

18DO UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR ANS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. FOR TIDEN 1. JUNI MAJ REGNSKABSÅR CVR-NR

18DO UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR ANS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. FOR TIDEN 1. JUNI MAJ REGNSKABSÅR CVR-NR 18DO TIt: 8725 5800 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11 J 1. sat DK-8800 Viborg CVR-nr. 20222670 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR ANS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. FOR TIDEN

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2008 til 30. juni 2009 Balance pr. 30. juni 2009 Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Nysted Varmeværk A.m.b.a. har dags dato vedtaget årsregnskabet for

Læs mere

R012 ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

R012 ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning R012 ÅRSRAPPORT 2010 2011 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

SINDAL VARMEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/ REGNSKABSÅR

SINDAL VARMEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/ REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Nørrebro 15, Box 140 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 23 54 00, Fax: 96 23 54 01 www.bdo.dk E-mail: Hjoerring@bdo.dk SINDAL VARMEFORSYNING

Læs mere

SINDAL VARMEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 53. REGNSKABSÅR

SINDAL VARMEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 53. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 SINDAL VARMEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 53. REGNSKABSÅR

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2015-31. maj 2016 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

LØGSTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 49. REGNSKABSÅR

LØGSTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 49. REGNSKABSÅR Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 70 LØGSTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 49. REGNSKABSÅR

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Kristineberg 3 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-2100 København Ø CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 39 15 52 00, Fax: 39 15 52 01 www.bdo.dk E-mail: Koebenhavn@bdo.dk HELSINGE VANDVÆRK

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2009 til 30. juni 2010 Balance pr. 30. juni 2010 Vedtaget på Generalforsamlingen den: Dirigent 1 Oplysninger om Nysted Varmeværk A.m.b.a. Stiftende generalforsamling

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a CVR. Nr. 27 69 59 47 ÅRSRAPPORT 2013/14 Regnskab i henhold til varmeforsyningsloven Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. september

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 201 DRIFTSBUDGET FOR 201 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 2. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2014 DRIFTSBUDGET FOR 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 25. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

BINDSLEV FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2009/ REGNSKABSÅR

BINDSLEV FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2009/ REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BINDSLEV FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2009/10 51. REGNSKABSÅR

Læs mere

KVÆRNDRUP FJERNVARME A.m.b.A.

KVÆRNDRUP FJERNVARME A.m.b.A. KVÆRNDRUP FJERNVARME A.m.b.A. ÅRSRAPPORT for 2008/2009 45. regnskabsår RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Munkehatten 1B, DK-5220 Odense SØ Tlf.: (+45) 6615 8555, Fax: (+45) 6615 4955 e-mail:

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GLYNGØRE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/ REGNSKABSÅR

GLYNGØRE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/ REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Strandvejen 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 70 18 00, Fax: 96 70 18 01 www.bdo.dk E-mail: NykoebingM@bdo.dk GLYNGØRE FJERNVARMEVÆRK

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.A. Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.A. Klostervej 112, Kloster, 6950 Ringkøbing CVR-nr. 16 94 68 34 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet

Læs mere

Jerslev Kraftvarmeværk Amba Palægade 6, 9740 Jerslev J CVR-nr. 16 00 19 10

Jerslev Kraftvarmeværk Amba Palægade 6, 9740 Jerslev J CVR-nr. 16 00 19 10 Palægade 6, 9740 Jerslev J CVR-nr. 16 00 19 10 Årsrapport for regnskabsåret 01.04.15-31.03.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Kontoradresse Postadresse Telefon Havnepladsen 3 Postboks 99 Telefax Ringkøbing 6950 Ringkøbing

Kontoradresse Postadresse Telefon Havnepladsen 3 Postboks 99 Telefax Ringkøbing 6950 Ringkøbing Audit Kontoradresse Postadresse Telefon 96 75 55 00 Havnepladsen 3 Postboks 99 Telefax 72 29 30 30 Ringkøbing 6950 Ringkøbing www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider r001 040630 8107 Aarsregnsk.cw

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2013/14 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (52. regnskabsår) Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i Tjelecenterets forsamlingshus.

Læs mere

Hedensted Fjernvarmeværk A.m.b.a. Løsningvej 26, 8722 Hedensted. Intern årsrapport for. 1. april 2015-31. marts 2016. CVR-nr.

Hedensted Fjernvarmeværk A.m.b.a. Løsningvej 26, 8722 Hedensted. Intern årsrapport for. 1. april 2015-31. marts 2016. CVR-nr. Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32285201 Hedensted Fjernvarmeværk A.m.b.a. Løsningvej 26, 8722 Hedensted Intern årsrapport for 1. april 2015-31.

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Jerslev Kraftvarmeværk Amba CVR-nr. 16 00 19 10

Jerslev Kraftvarmeværk Amba CVR-nr. 16 00 19 10 CVR-nr. 16 00 19 10 Årsrapport for regnskabsåret 01.04.14-31.03.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.A. Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 16 94 68 34 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 6 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.A CVR-nr. 22 83 16 15

Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.A CVR-nr. 22 83 16 15 Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.A CVR-nr. 22 83 16 15 Årsrapport 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2009/10 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 28. september

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002. Interessentskabsoplysninger

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002. Interessentskabsoplysninger Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002 1 Indholdsfortegnelse: Side Interessentskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisors erklæring... 3 Ledelsesberetning for perioden 1. januar

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Tim Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Tim Kraftvarmeværk A.m.b.A. Høbrovej 9F, 6980 Tim CVR-nr. 14 52 86 01 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 3 Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning 4 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

ASNET Board s.m.b.a.

ASNET Board s.m.b.a. ASNET Board s.m.b.a. CVR-nr. 29 62 72 07 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent ASNET s.m.b.a. 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2007/08 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Café Nørregade, Nørregade 1 B, Dronninglund, torsdag

Læs mere

Gandrup - Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. CVR-nr. 34 82 36 18. Årsrapport 2009/10

Gandrup - Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. CVR-nr. 34 82 36 18. Årsrapport 2009/10 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Gandrup - Vester Hassing Varmeforsyning

Læs mere

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på ordinær generalforsamling den 25/3 2015 Dirigent CVR. NR. 33 44 01 03 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Selskabsoplysninger 2 Bestyrelsens

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med?

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med? Ny årsregnskabslov - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen - - Hvad skal med? Årsregnskabsloven Større ændring af årsregnskabsloven. Lov 738 af 1. juni vedtaget af Folketinget d. 21. maj 2015 Bekendtgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2014/15 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (53. regnskabsår) agt og godkendt ordinære generalforsamling den nt Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Årsrapport for 2010/11

Årsrapport for 2010/11 Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4 5610 Assens CVR-nr. 61 87 72 15 Årsrapport for 2010/11 Fotos: Thomas Gunge 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger om selskabet... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013 Stadionvænget 34, 8300 Odder Årsrapport for 2013 034164160 012343564730891 49495034101012343564931414905416491510 11756 1179 2060 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CITY AUTOSERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2014 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Shima Ali Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere