GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår"

Transkript

1 GLB REVISION Andelsboligforenin gen Halgreen Årsrapport for 213/14 6. regnskabsår Statsautodserede Revisorer A/S I København I Køge glb.dk CVR ro VedVesteryod6, KøbenhavnV Tlt: l1 lmedlemafrevisorgruppendarunarkogchlnternationål

2 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER SIDE I BESTYRELSESPÅTEGNING ) DEN UAFILæNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 AIWENDT RE GNSKAB SPRAKSIS 5-7 RESULTATOPGØRELSE 8-9 AKTIVER 1 PASSIVER ll NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE NOTER TIL BALAIICE r6-2 ØVRIGE NOTER 2t-27 LIKVIDITETSOVERSIGT 28 BUDGET FOR ÅRET 2OI4IT5 29-3r

3 Generelle oplvsninger NAVN Andelsboligforeningen Halgreen Halgreensgade 1-1 3, Halgreensga de 2-4, Holmbladsg ade 27 og 3 23 København S Matrikelnummer: Sundbyøster, København 16 AV, 3514,16 G, 188 og 189 CVR-nr BESTYRELSE Lars Pedersen (formand) JimmiAndersen Denise Liitz Anders Hjort Hansen Steffen Olesen ADMINISTRATOR Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab Åbenrå København K Telefon I I 35 Telefax , 41 E-mai I : REVISION GLB REVISION Statsautoriserede Revi sorer A./S Ved Vesterport 6, 5. sal 1672 København V Telefon l Telefax Godkendt på foreningens generalforsamling den I 214 Dirieent:

4 2. Bestvrelsespåtegning Undertegnede har aflagt årsrapporten for 213ll4 for Andelsboligforeningen Halgreen. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede afforeningens aktiver, passiver og finansielle stillingsamtaf resultatetaf foreningensaktiviteterforregnskabsåret 1. juli juni2l4 Endvidere oplyses, at alle aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser er indarbejdet og oplyst i årsrappoften, herunder kautions-, garanti- og lignende forpliglelser. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København S, den 13. oktober 214 Administrator: Grubbe Advokater Advokatanoartsselskab Bestyrelse: Lars Pedersen (formand) Jimmi Andersen Denise Ltitz Anders Hiort Hansen Steffen Olesen

5 3. Den uafhængige revisors påtesning på årsregnskabet Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Halgreen Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Halgreen for regnskabsåret 1. juli juni 214, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven bestemmelser, andelsboliglovens $ 5, stk. 11, og $ 6, stk. 2 og8, og foreningens vedtægter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen afet årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Andelsboligforeningens ledelse har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som andelsboligforeningens ledelse anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl' Revisors ansyar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation, En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse afet årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om andelsboligforeningens ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om andelsboligforeningens ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelis og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et refvisende billede afandelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3. juni214 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret l. juli 213-3, juni 214 i ovorensstommelse med årsregnskabslovon, andelsboliglovens $ 5, stk. i 1, og $ 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter.

6 Den uafhængige revisors påtegnine på årsregnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Andelsboligforeningen Halgreen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og note. Disse budgettalhar, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision' København, den 13. oktober 214 GLB RBVISION Statsautoriserede Revisorer A/S Iørgen Jørgensen statsautoriseret revisor

7 5. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Andelsboligforeningen Halgreen er aflagl i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens $ 5, stk. I l, $ 6, stk. 2 og 8, samt andelsboligforeningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Der er derfor i årsrapporten indarbejdet en opgørelse af årets resultat med fradrag af betalte prioritetsafdrcg og med fradrag af hensættelser for året. Endvidere er formålet at give de efter bekendtgørelsen nr af den 16, december 213, jf. andelsboligforeningsloven $ 6, stk. 2 krævede nøgleoplysninger og give oplysning om andelenes værdi, jf. $ 6, stk. 8, samt at give de krævede oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrørende modtaget støtte jf. $ 5, stk. I 1. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. RESULTATOPGØRELSEN Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budgettet har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Boligafgift og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Indtægter bortset fra boligafgift og lejeindtægler, indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtæ$er. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Væsentlige resultatposter er periodiseret pr. statusdagen. Finansielle poster Finansielle indtæ$er og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

8 Anvendt regnskabspraksis Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld samt renter af bankgæld. Herudover indregnes betalinger på indgået rentesikringsaftale (renteswap). Låneomkostninger og eventuelt kurstab ved låneoptagelsen er udgiftsført i det år hvor lånet hjemtages, når beløbene anses for uvæsentlige. Væsentlige låneomkostninger og kurstab fordeles derimod over lånets samlede løbetid. Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) afeventuelt underskud til fremførsel, ligesom der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ej endomsavancebeskatning ved sal g af si dste udlej ningslej li ghed. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foren ingens ejendom. BALANCEN Materielle anlaegsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansæftes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til kostpris. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud, "Overført resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele, ændringer i dagsværdien af finansielle sikringsinstrumenter (renteswap). Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til den faktiske restgæld. Låneomkostninger og kurstab ved låneoptagelse er blevet udgiftsført på tidspunktet for lånets optagelse, idet beløbene er anset for relativt uvæsentlige.

9 Anvendt regnskabspraksis Finansielle instrumenter (renteswap) Finansielle instrumenter i form af indgåede aftaler om rentesikring (renteswap) værdiansættes til kostpris på aftaletidspunktet, svarende til. Efterfølgende indregnes renteswappen til dagsværdien på balancedagen. Årets regulering af dagsværdien på renteswappen føres direkte på egenkapitalen. Dagsværdien er opgjort af leverandøren af aftalen. Værdien af renteswappen indgår i beregning af andelsværdien. Øv rige gælds forpli gtelse r Øv rige gældsforpli gtel ser værdian sætte s ti I nomin e I værdi. Hensættelse til udskudt skat Foreningen har ikke til hensigt at ophøre med at være skattepligtig idet foreningen påregner, at der til enhver tid skal være mindst et lejemål udlejet til et ikke-medlem. Dermed opretholdes den skattemæssige erhvervsaktivitet' hvorfor det ikke er sandsynligt, at der udløses ejendomsavancebeskatning. Der indregnes derfor ikke hensættelse til udskudt skat som følge heraf, Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførse1. ØVRIGE NOTER Nøgletal De i note 28 anførte nøgletalhar til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens økonomiske situation samt sammenligne foreningens økonomiske situation med andre foreningers økonomiske forhold. Nøgleoplysninger De i note 3 anførte nøgleoplysninger har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere andelsboligforeningens økonomiske situation. I henhold til bekendtgørelse nr af 16. december 213 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger, skal der ifølge $ 3 afgives en række nøgleoplysninger som noter til andelsboligforeningens årsregnskab. De lovkrævede oplysninger er indeholdt i bilag I til bekendtgørelsen (Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen), og er anført som et særskilt afsnit i note 3 under overskriften Lovkrævede nøgleoplysninger med henvisning til oplysningsskemaets referencenumre. Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 29. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægterne. I vedtægterne bestemmes, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende.

10 8. Resultatopeørelse for 213/14 Realiseret 213/14 Budget 2t3t14 (ej revideret) Realiseret 2t2l13 Indtægter: Boligafgift Lejeindtægter Arbejdsweekend Vaskeriregnskab Tilskud efter lov om privat byfornyelse Andre indtægter INDT,4IGTER I ALT I a r r , n ss Omkostninger: Ej endomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Renholdelse l5l.56 Vedligeholdelse, løbende Vedligeholdelse, genopretning og renovering 9 4', Administrationsomkostninger I s Øv r i ge forenin gs omko stn in ger 1a IJ Indvendig vedli geholdelse for lej ere OMKOSTNINGER I ALT 26.s t.94s RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER r.857 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger r. I t3 FINANSIELLE POSTER, NETTO Ånnls RESULTAT

11 9. Resultatopgørelse for 213/14 Forslag til resultatdisponering: Overført til næste år DISPONERET I ALT Note Realiseret 213ft4 4r.511 Budget 2l3ll4 (ej revideret) 2l2ll3 Realiseret r r89 ---oo--- Opgørelse af årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser: Årets resultat Betalte prioritetsafdrag ',l68 47', Af årets resultat er der anvendt til ekstraordinær genopretning og renovering af ejendommen Resultat af ordinær drift Ekstraordinære udgifter til genopretning og renovering Årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser

12 1. Batance pr.3. iuni 214 -AKTIVER- Note 213n4 212lt3 Ejendommen, matr. nr. Sundbyøster, København l6 AV,35l4 16 G, 188 og 189 (Offentlig ejendomsvurdering pr. l. oktober ,.) MATERIELLE ANL,'EGSAKTIVER l6 9s.s67.9'/ ANL,'f,GSAKTTVBR 95.s s Restancer, andelshavere Beboerkonto, lej erfrafl ltning Beboerkonto, andelssalg 4t '7 s Beboerkonto, frafllttere Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostn i nger TILGODEHAVENDER t7 l8 21, s s LIKVIDE BEHOLDNINGER l OMS,/DTNINGSAKTIVER t AKTIVER 9s r

13 ll Balance pr.3. iuni 214 -PASSIVER. Egenkapital excl. andre reserver Andelsindskud Overført resultat m.v. Egenkapital excl. andre reserver Note 213n4 212n , EGENKAPITAL BankNordik (kassekreditmaks. 8..) Prioritetsgæld Finansielle instrumenter (renteswap) Varmeregnskab Indvendi g vedligeholdel se for lej ere Forudbetalt løbende boligafgift Beboerkonto, andelssalg Beboerkonto, frafllttere Forudbetalt leje og deposita Varmedeposita Øvrig gæld G/f,LDSFORPLIGTELSER , s s i ,618 4',1.87 r s I s ,97 L ,88 r r s PASSIVER r.96r Eventualforpligtelser m.v., nøgletal og andelsværdier, note

14 12. Noter til resultatopsørelse for 213/14 Realiseret 213n4 kr, Budget 2l3ll4 (ej revideret) 29l2ll3 Realiseret Note 1. Bolieafsift Boligafgift - medlemmer s8.158 Note 2. Leieindtæeter Lej eindtægter, beboelseslej emål Lej eindtægter, erhvervslej emål 49r Note 3. Tilskud. privat bvfornvelse Tilskud i henhold til bestemmelserne om privat byfornyelse nedtrappes over en årrække og bortfalder helt i 3. kvartal Fr 21'7. Note 4. Andre indtæster Bolig 5, indtæg1sført, overført fra øvrig gæld Indtægtsført indvendig vedl igeholdelse Salg af nøgler Andre indtægter s.95 r.1 r l Note 5. Eiendomsskat os forsikringer Ejendomsskatter Forsikringer s s s

15 13. Noter til resultatopsørelse for 213/14 Realiseret 213/t4 Budget 2l3ll4 (ej revideret) 2l2ll3 Realiserel Note 6. Forbrugsafgifter Vandafgift l Renholdelse af fonov r6.6s9 r Elforbrug fællesarealer Note 7. Renholdelse Vicevært r3t.l r Vinduespolering 2.s Snerydning 1 3.8s3 2, Kørsel affald Lr 13 Anden renholdelse s Note 8. Vedlieeholdelse. Iøbende Udskiftning af varmemålere Varmeanlæg Låseservice t Elektriker 21.8r8 4,8 r 8 Tømrer WS I,3r5 Glarmester 6,s31 Andre installationer I Dørtelefonanlæg Anden vedligeholdelse r r Elektrolyse

16 t4, Noter til resultatopeørelse for 213/14 Realiseret 213n4 Budget 213n4 (ej revideret) Realiseret 2t2t13 Note 9. Vedligeholdelse. genopretning og renovering Rest vinduesrenovering (incl. Advokatsalær l<r ) s Istandsættelse tagrygning Vaskemaskiner s s Note 1. Arbeidsweekend Afholdte udgifter Indbetalt af medlemmer Nettooverskud Note ll. Vaskeri Vaskeriindtægt Afholdte udgifter Nettooverskud I r Note 12. Administrationsomkostninser Adm ini strati onshonorar r Revision og regnskabsmæssig assistance Advokatsalær Varmere gl skab shonorar Gebyrer m.v. Andre administrationsudeift er tr r s r

17 15. Noter til resultatopsørelse for 213/14 Realiseret 213n4 Budget 2l3ll4 (ej revideret) 2l2ll3 Realiseret Note 13. Øvrige foreningsomkostninger Telefon- og kontorholdsgodtgørelse Vurderingshonorar, overdragelser Kopiering og kontorartikler Blomster og gaver Møder og generalforsam ling Telefon ABF kontingent Andre foreningsudgifter Internet udgifter Tab lejere , r.997 s2. 28.s41 Note 14. Finansielle indtæster Renteindtæster bank L s Note 15. Finansielle omkostninger Prioritetsrenter og bidrag Modtaget ydelsesstøffe byfornyelseslån Betaling vedrørende renteswap Renter bank Andre renter r 9, a'1 A I I Z.L l.l , st3

18 16. Noter til balance pr.3. iuni n4 2t2l13 Note 16. Eiendommen. matr. nr. Sundbvøster. København 16 AV.3514 Regnskabsmæssig værdi pr. 1. juli Regnskabsmæssig værdi pr. 3. juni Ejendommen er ikke valuarvurderet pr. 3. juni 214. Ejendommen er indregnet til kostpris pr. 3. juni 214. Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 212 udgør Note 17. Andre tilsodehavender Særskilte opkrævninger, vaskeri Andre tileodehavender r Note 18. Forudbetalte omkostninger Forudbetalte omkostninser ABF Forudbetalt Savina Forudbetalt renholdelse af fortove Forudbetalt elektrolyse Forudbetalt TDC , , Note 19. Likvide beholdnineer Nykredit Bank Kassebeholdnins s

19 1a I t. Noter til balance pr.3. iuni 214 2t3t14 212t13 Note 2. Esenkapital Andelsindskud Saldo pr. 1.juli Tilgang nye andele, bolig nr. 69 Saldo pr. 3. juni Overført resultat m.v. Saldo pr. 1. juli Tillægsværdi ny andel, bolig nr. 69 (andelsværdi indskud 72.) Årets ændring i markedsværdi renteswap Overført af årets resultat, jf. resultatcispcnering Saldo pr. 3. juni Egenkapital i alt s7 s l s Note 21. Prioritetssæld De enkelte prioritetslån er nærrnere beskrevet på side 2. Note 22. Finansielle instrumenter (renteswap) Rentesikring (renteswap), markedsværdi. Aftale om renteombytning til fast rente med rentetrappe. Renten på renteswappen startede med 4,2Y p.a. i 28 og rentesatsen stiger med,925 pr. år i 2 år og slutter med en rente ph 6,5Yo p.a. i 228 (rentetrappe). Herefter er renten fast på 6,5 p.a. i de næste 1 årtil udløb i238. Pr. L juli 214 er renten 4,2h+ 6X,925%: 4,7 55o p.a, sikrer CIBOR 6 M lånet oprindelig Aftalen udløber i r

20 18. Noter til balance pr. 3. iuni 214 2r3tr4 2r2/t3 Note 23. Varmeresnskab Indbetalt aconto Fjernvarmeomkostning 356. r s Varmeregnskab i alt _3.149 Saldo pr. l.juli Hensat i året Anvendt Indtægtsført Saldo pr.3.juni r t Note 25. Øvris eæld Revision Optryk Dong, el Hofor, varne Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab Ren Ejendomsservice Skyldige omkostninger JZ.J /) r Note 26. Gældsforplistelser Af de samlede gældsforpligelser er langfri stede gældsforpr i gtel ser. Den I angfri stede gæ d består af prioritetsgæld reduceret med afdrag i førstkommende år og med tillæg af markedsværdien af renteswap. Der henvises i øvrigt til note 2l og22.

21 19. Noter til balance nr. 3. iuni 214 2t3lr Note 27. Eventualfornlistelser m.v. Sikkerhedsstillelser: Der er på foreningens ejendom tinglyst ejerpantebrev nominelt Ejerpantebrevet er håndpantsat til BankNordik, som sikkerhed for, hvad andelsboligforeningen til enhver tid af hvilken som helst årsag bliver banken skyldig' Foreningens andelshavere: Foreningens andelshavere hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. Aftale om rentesikring (renteswap): Leverandører af aftalen (Nykredit) kan ihenhold til aftalen om rentesikring kræve, at foreningen stiller yderligere sikkerhed. Der er indgået en rammeaftale med Nykredit i tilknyning til rentesikringsaftalen med et rammebeløb ph k"r. Der er tinglyst servitutter på ejendommen om evt. tilbagebetalingskrav efter byfornyelseslovens $ 71, stk' 3 af modtaget støtte i forbindelse med offentlige byfornyelser i 23.Ifølge servitutterne er der modtaget støtte med kt.32.2j2. ftr.4.135, , + 6.4, : ), og efter byfornyelseslovens $ 71, stk. 3 kan støtten kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ejendommens status ændres indenfor 3 år fra byggeriernes afslutning i 22. Tilbagebetalingskravet påhviler den, der er ejer af ejendommen, når ejendommens status ændres. Tilbagebetalingskravet kan ikke gøres gældende ved salg af udlejningsboliger, som skifter status til andelsboliger. Byfornyelsesarbejderne et udførtfør andelsboligforeningens stift else. Afgivne garantier: Der er ikke stillet garanti for andelshaveres banklån, ligesom foreningen i øvrigt ikke har påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser. Ejendomsavancebeskatning: I henhold til retspraksis vil overdragelse af det sidste lejemål med udlejning til ikkemedlemmer medføre ejendomsavancebeskatning af alle foreningens lejemål overgået fra og med den 19' maj 1994.Der er ikke indregnet udskudt skat som følge heraf, idet foreningen ikke har til hensigt at afhænde sidste udlejede lejlighed eller erhvervslejemåi. Det er derfor ikke sandsynligt, at der vil blive udløst ejendomsavancebeskatning. Der er afhændet 5 lejligheder siden den 19. ma1 1994, og foreningen udlejer fortsat l lejligheder og 5 erhvervslejemål til ikke-medlemmer.

22 Noter tll balance Pr.3' iuni 214 Ku15 Restløbetld Renter og Betalte Nominel Obligations' Næste år8 Kursværdi iår bldrag afdrag r stgæld restgæld afdrag Nykredit, variabelt oblikationslån. Oprindelig A17 O Der betales ikke afdrag på lånet. Lånets restgæld forfalder til fuld betaling i 238. Lånet eret Cibor 6 MJån med variabel rente, hvor der er indgået en 3-årig renteswapafiale til udløb 3. juni 238, jf. note 22. BRF Kredit, konlantlån med ydelsesstøtte. 1 19år3mdr oprindelig Pålydende rente 5,312% p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 1. BRF Kredit, kontantlån med ydelsesstøtte. 1 18år9mdr Oprindelig Pålydende rente 5,227o/o p."., konvertibelt og derfor maks. kurs 1. BankNordik, banklån. Variabel rente, pålydende rente på statusdagen 5,13% p.a. Mellemsum Bankrenter BankNordik I alt TAilm Æm Emffi -8t z;,-f..5f. 852"6-Tt

23 21. Øvriee noter nr.3. iuni 214 Note 28. Nøeletal Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer. I Andelsboligforeningen Halgreen anvendes andelsindskuddene som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. Ejendommens areal udgør ifølge foreningens oplysninger følgende: Boligtype Antal Areal (kvm) Andelsboliger Boliglejemål Erhvervslejemål Beregnede nøgletal for foreningen 1. Værdiopgørelser pr. 3. juni: Offentlig ej endomsvurdering pr. kvm. Anskaffelsessum (kostpris) pr. kvm. 2t3n4 /kvm. total 2r2t13 /kvm. total Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm. Anskaffelsessum (kostpris) pr. kvm. 213n4 /kvm. andele s3 212n3 /kvm. andele ',7 6 Foreslået andelsværdi Andel i foreningens nettogæld m.v. Andel i foreningens renteswap 't3 2, '7 r.241 t '7 3.s

24 22. Øvriee noter pr.3. iuni l14 /kvm. 212l13 /kvm. 2. Den løbende drift: Indtægter pr. kvm: Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolig-kvm. Boliglej eindtæg! pr. udlejede bolig-kvm. Erhvervslej eindtæ gt pr. udlej ede erhvervs-kvm' I.J)J 213/14 i pct. 2l2ll3 ipct. Regnskabsmæssige procenttal : Vedligeholdelse Øvrige omkostninger Finansielle poster netto Afdrag Udgifter m.v ' Boligafgift i pct. af de samlede ejendomsindtægter 76 Note 29. Beregnine af andelsværdi Bestyrelsen foreslår, at der fra generalforsamlingstidspunktet godkendes følgende værdiansættelse i henhold til andelsboliglovens $ 5, stk. 2,litra a (ejendommen indregnet til anskaffelsessum), samt vedtæsterne. Egenkapital pr. 3. juni 214 Tilbageførsel af den negative markedsværdi af renteswappen s.72.8q Værdi pr. indskudskrone (afrundet) 5, ,8336 Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (vedtaget på generalforsamlingen den 31. oktober 213),8275

25 zj. Øvrige noter pr. 3. iuni 214 Fordelingen af andelsværdien på typer af andele Bolig nr. Indskud pr. Indskud Andelsværdi pr. andelstype () i alt () andels8pe () Andelsværdi inkl. indskud () 9,1 1,1 3,1 5,1 7,1 8, 2,22,24 og s ,65,67 og og ,12,14,16,34,38 4,44,47,49,51,53 55 og 57 43,46,82 og 84 66, 68 og 7 2,6,48,5 og 54 1,3,5,33,37,39 og ,61 og ,42 og ,73 og 75 28,29,3,31 og 32 59,74 og r , i s23 85, s s2', s r ,69 87.s , s r

26 1A Øvrise noter pr.3. iuni 214 Note 3. Lovkrævede nøgleonlvsninger Bekendtgørelse nr af 16. december 213 angiver i bekendtgørelsens Bilag I en række lovkrævede nøgleoplysninger om foreningens økonomi. Oplysningern e er anført nedenfor. Der er anførl et referencenummer for hver oplysning, der svarer til de i nøgleskemaet anvendte referencenumre. Feltnr. B1 92 B3 B4 B5 B6 Bol Andelsboliger Erhvervsandele Boligelejemå1 Erhvervslejemål Øvrige lejemåi, kældre m.v. I alt Antal Areal 3. juni 214 oplyst af stk. foreningen m r8 556 Boligernes Boligernes areal areal (anden kilde) BBR Det oprindelige indskud Andet CI C3 Hvilket fordelingstal benl'ftes ved opgørelsen af andelsværdi Hvilket fordelinsstal benwes ved opgørelsen af boligafgiften Hvis andet, beskrives fordelingsnøglen her: År D1 D2 Foreninsens stiftelsesår 28 Ejendommenes opførelsesår 19, 193 o91929 E1 Sæt krvds Hæfter den enkelte andelshaver for mere. end der er betalt for andelen? Ikke relevant Ja N"j X

27 25. FI Sæt Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien Anskaffelsesnrisen Valuar rderi sespnsen vurdenng vu X Offentlig rderi F2 Forklaring på udregning Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip Anvendte værdier 3. juni 214 kr 95.56',7.978 Bjendomsværdi (F2) m2 ultimo året i alt (86) nr. m Andre reserver 3. juni 214 Andre reser-ver (F3) m2 uttimo året i alt (86) pr. m2 F3 Generalforsamlings bestemte reserver (F3*1Æ2) F4 Reserver i %o af eiendomsværdi % G1 Sæt kryds Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens opløsning? Ja Nej X G2 Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgørelse nr.978 af 19. X oktober 29\? G3 Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hj emfaldspligt) på foreningens X eiendom?

28 26. Forklaring på udregning: Ultimo månedens indtægt uden fradrag for tomgang' tab mv' *12 m" pr. balancedagen for andelsboliger (Bl) pr. m2 H1 H2 H3 Boligafgift 4r.166 *t2l Erhvervslei eindtægter * 12 I Boligindtægter * Forklaring på udregning: Årets resultat m'pr. balancedagen for andelsboliger (Bl) 2ly t3l14 pr. m2 pr. m2 pr. m J1 Årets resultat pr. andels m'de siciste 3 åtr før prioritetsafdrag II 12 9 Forklaring på udregning af K1: Andelsværdi Pr. balancedagen m' pr. balancedagen for andelsboliger (B1) Forklaring på udregningaf K2: (Gældsforpligtelse - omsætningsaktiver) pr' balancedagen m' pr. balancedagen for andelsboliger (Bl) pr. K1 K2 K3 Andelsværdi æld - omsætningsaktiver Teknisk andelsværdi

Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår

Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår Andelsboligforeningen XXXX Årsrapport for 2013/14 25. regnskabsår I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 ANVENDT

Læs mere

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22 CVR-nr. 31 79 89 22 Årsrapport 2014 6. regnskabsår STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

GLB REVISION. Arsrapport for 2012l13. Andelsboliqforeningen Halgreen. 5. reqnskabsår

GLB REVISION. Arsrapport for 2012l13. Andelsboliqforeningen Halgreen. 5. reqnskabsår GLB REVISION Andelsboliqforeningen Halgreen Arsrapport for 212l13 5. reqnskabsår Statsautoriserede RevisorerA/S I København Køge I glb.dk I CVR nr. 3 82 19 63 VedVesterpoft6.5. I 1612KøbenhavnV kbh@glb.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 05. ÅRSRAPPORT 2014 12. regnskabsår

Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 05. ÅRSRAPPORT 2014 12. regnskabsår Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 5 ÅRSRAPPORT 214 12. regnskabsår Foreningsoplysninger Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens Beliggende: Violvej 14 B 87 Horsens matr. nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ÅRSREGNSKAB 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Overdrevet

Andelsboligforeningen Overdrevet Andelsboligforeningen Overdrevet Overdrevet 10-24 og 9-15, 8654 Bryrup Årsrapport for 2015 Budget for 2016 (11. regnskabsår) INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen II

Andelsboligforeningen II Andelsboligforeningen II Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26

ÅRSRAPPORT 2013. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 Andelsboligforeningen Degnelodden Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 ÅRSRAPPORT 2013 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Andelsboligforeningen Glasvej - Frederiksborgvej. Årsrapport for 2010/11. 49. regnskabsår

Andelsboligforeningen Glasvej - Frederiksborgvej. Årsrapport for 2010/11. 49. regnskabsår Andelsboligforeningen Glasvej - Frederiksborgvej Årsrapport for 2010/11 49. regnskabsår ######## ######## ######## ######## Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26

ÅRSRAPPORT 2014. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 Andelsboligforeningen Degnelodden Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 ÅRSRAPPORT 2014 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2013 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Fridasholm. CVR-nr. 30 29 27 82

Andelsboligforeningen Fridasholm. CVR-nr. 30 29 27 82 Andelsboligforeningen Fridasholm CVR-nr. 30 29 27 82 Årsrapport for 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 5 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30. Årsrapport 2013. CVR-nr. 29 47 92 83

Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30. Årsrapport 2013. CVR-nr. 29 47 92 83 Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30 Årsrapport 2013 CVR-nr. 29 47 92 83 Indhold Foreningsoplysninger 2 Administrator- og bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET c/o AC Administration I/S 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling / 2013 dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår Andelsboligforeningen Brynhilde Årsrapport for 2010/11 36. regnskabsår ######## ######## ######## ######## Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2014/15

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsregnskab for 2012 Nærværende årsregnskab er godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2013 dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

Andelsboligforeningen "Toldgaarden" Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg. Årsrapport

Andelsboligforeningen Toldgaarden Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg. Årsrapport Andelsboligforeningen "Toldgaarden" Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2011 23. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011 pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 211 Årsrapporten erfremlagtog godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Oplysmnger og påtegninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport Andelsboligforeningen Skibelunden Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse CVR-nr. 68 39 92 11 Årsrapport 1/1-31/12 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Side 3 Bestyrelsespåtegning - 4 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Herluf Trolles Vej

Andelsboligforeningen Herluf Trolles Vej Dansk Revision Svendborg Statsautoriseret revisionsaktieselskab Norgesvej 2 DK-5700 Svendborg Svendborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 62 20 18 18 Telefax: +45 62 20 18 36 CVR: DK 33

Læs mere

ÅRSRAPPORT Andelsboligforeningen Nørregaardsvænget. Nørgaardsvej Storvorde CVR-nr

ÅRSRAPPORT Andelsboligforeningen Nørregaardsvænget. Nørgaardsvej Storvorde CVR-nr Andelsboligforeningen Nørregaardsvænget Nørgaardsvej 2-40 9280 Storvorde CVR-nr. 30 32 86 63 ÅRSRAPPORT 2015 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Årsrapportfor 2014. Boligforeningen Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19. Frederiksberg. B lerholm VI SKABER BALANCE

Årsrapportfor 2014. Boligforeningen Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19. Frederiksberg. B lerholm VI SKABER BALANCE B lerholm VI SKABER BALANCE Boligforeningen CVR-nr. 13 09 24 19 Frederiksberg Årsrapportfor 2014 Årsrapportener godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent - STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildevæld. Årsrapport for 2014

Andelsboligforeningen Kildevæld. Årsrapport for 2014 Andelsboligforeningen Kildevæld Årsrapport for 2014 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm. Årsrapport

Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm. Årsrapport Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

Ejerlauget Søndermølle Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ. CVR-nummer:

Ejerlauget Søndermølle Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ. CVR-nummer: Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ CVR-nummer: 34 42 29 07 Årsrapport for 2014 (9. regnskabsår) Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2014

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2014 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2014 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2012/13

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2012 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT Andelsboligforeningen Jættestuen. Jættestuen 48-70, Svenstrup J CVR-nr

ÅRSRAPPORT Andelsboligforeningen Jættestuen. Jættestuen 48-70, Svenstrup J CVR-nr Andelsboligforeningen Jættestuen Jættestuen 48-70, 55-73 9230 Svenstrup J CVR-nr. 30 02 94 45 ÅRSRAPPORT 2015 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

Andelsboligforeningen Sigurds Minde. Årsrapport for 2010/11. 12. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sigurds Minde. Årsrapport for 2010/11. 12. regnskabsår Andelsboligforeningen Sigurds Minde Årsrapport for 2010/11 12. regnskabsår FEJL: det selvstændige budget stemmer ikke til budgettet i sammenligningsbudgettet!! Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

I I. IIL~t.l t.. 1 ... ... 1111 III. Andelsboligforeningen Filmbyen 2-4. It~Jil'i'< Arsrapport rcrzoro. l.!..ij. Filmbyen 2 A - 4 G 2650 Hvidovre

I I. IIL~t.l t.. 1 ... ... 1111 III. Andelsboligforeningen Filmbyen 2-4. It~Jil'i'< Arsrapport rcrzoro. l.!..ij. Filmbyen 2 A - 4 G 2650 Hvidovre Andelsboligforeningen Filmbyen 2-4 Filmbyen 2 A - 4 G 2650 Hvidovre CVR-nr.: 3046 92 08! I I ti 1 U..... *.i....... ~. ~.;..... II........ I... l.!..ij... 1 IIL~t.l t.. 1 -.!.1,-::.fI.,.-,:: " a>.. l.

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Strand. Arsrapport for 2010/11. 14. regnskabsår

Andelsboligforeningen Strand. Arsrapport for 2010/11. 14. regnskabsår j r GYRl"J. LOPS. BRANQT Statsautoriserede r e v i $orer A / S Andelsboligforeningen Strand Arsrapport for 2010/11 14. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lyshøj Aarestrupsvej 9, Postkassen, 2500 Valby. Årsrapport

Andelsboligforeningen Lyshøj Aarestrupsvej 9, Postkassen, 2500 Valby. Årsrapport Andelsboligforeningen Lyshøj Aarestrupsvej 9, Postkassen, 2500 Valby Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

A/B Nymindegård CVR-nr. 53 41 67 13

A/B Nymindegård CVR-nr. 53 41 67 13 CVR-nr. 53 41 67 13 Årsrapport for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JÆTTESTUEN, SVENSTRUP ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN JÆTTESTUEN, SVENSTRUP ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN JÆTTESTUEN, SVENSTRUP ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Holger Danskes

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsboligforeningen FYRREHEGNET

Andelsboligforeningen FYRREHEGNET Andelsboligforeningen FYRREHEGNET INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5-7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006 Andelsboligforeningen Sølvholm Årsrapport for perioden 1. juni - 31. december 2006 Administrator: Dan Ejendomme A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon 39 46 60 00 Indholdsfortegnelse Side Administrators

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød cvr. ur.: 29 25 29 47 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2013-31.12.2013 8. regnskabsår DATAREVISION cvr.nr. 54 50 40 55 email: revisor@datarevision.dk Pile Allé 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri. Årsrapport for 2015. Budget for 2016

Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri. Årsrapport for 2015. Budget for 2016 Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri Årsrapport for 2015 Budget for 2016 Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5 1613 København V Telefon 33 33 82 82 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Fridasholm

Andelsboligforeningen Fridasholm Andelsboligforeningen Fridasholm Fridasholmvej 5-31, 75-97, 5240 Odense NØ CVR-nr. 30 29 27 82 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 5

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgade CVR-nr Årsrapport 2012/13

Andelsboligforeningen Odinsgade CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Odinsgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl Vanløse. CVR-nr Årsrapport

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl Vanløse. CVR-nr Årsrapport Andelsboligforeningen Skibelunden Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse CVR-nr. 68 39 92 11 Årsrapport 1/1-31/12 2013 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Side 3 Bestyrelsespåtegning - 4 Den uafhængige

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2013. Udkast af 19. februar 2014

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2013. Udkast af 19. februar 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Andelsboligforeningen Buskager 1-9 / Stilledal 17-19, Vanløse. Årsrapport for 2009. 32. regnskabsår

Andelsboligforeningen Buskager 1-9 / Stilledal 17-19, Vanløse. Årsrapport for 2009. 32. regnskabsår Andelsboligforeningen Buskager 1-9 / Stilledal 17-19, Vanløse Årsrapport for 2009 32. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Tagensgård I & II. Årsrapport for 2008/09. 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Tagensgård I & II. Årsrapport for 2008/09. 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Tagensgård I & II Årsrapport for 2008/09 31. regnskabsår 1. GENERELLE OPLYSNINGER NAVN Andelsboligforeningen Tagensgård I & II Tagensvej 116-126 2200 København N CVR-nr. 83 85 11

Læs mere

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S ~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S Gårdlauget Sølvtorvet Arsrapport for 23. november 2009-31. december 2010 1. regnskabsår Fændediget 13.. 4600 Køge Telefon 56 65 52 52 CVR-nr. 30 82 19

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

Årsrapport for 2011/12. 26. regnskabsår

Årsrapport for 2011/12. 26. regnskabsår CYRN LOPS BRANDT S t a t s a u t o r i s e r e d e revisorer A/S Andelsboligforeningen Stubmøllegården Årsrapport for 2011/12 26. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer Å/S Ved Vesterport

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6

Læs mere

ABF Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade Aarhus C. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december (37.

ABF Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade Aarhus C. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december (37. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Aarhus C CVR-nummer: 28683391 ÅRSRAPPORT 1. januar 2015-31. december 2015 (37. Regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2014

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr Årsrapport 2011/12

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMARKEN LUNDESTÆDET HOLBÆK

GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMARKEN LUNDESTÆDET HOLBÆK GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMARKEN LUNDESTÆDET 2 4300 HOLBÆK CVR nr. 30 62 72 45 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 3

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Andelsboligforeningen Uvelse Have Uvelse Have, 3550 Slangerup

Andelsboligforeningen Uvelse Have Uvelse Have, 3550 Slangerup Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Uvelse Have

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for (33. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for (33. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2011 (33. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2012 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ro s Revision REGISTRERET REVIS IONSANPARTSSELSKAB

Ro s Revision REGISTRERET REVIS IONSANPARTSSELSKAB Ro s Revision REGISTRERET REVIS IONSANPARTSSELSKAB Andeisboligforeningen Helgoland Strandpark I Årsrapport for 2011 (8. regnskabsår) Administrator: Cubus Administration ApS Dronningens Tværgade 30, 5.

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Møllevang. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar 31. december (13. regnskabsår)

Andelsboligforeningen Møllevang. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar 31. december (13. regnskabsår) Andelsboligforeningen Møllevang CVR-nr. 29 35 35 65 Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 (13. regnskabsår) Balance 31. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: Foreningsoplysninger... 3

Læs mere

Andelsboligforeningen Platanhaven

Andelsboligforeningen Platanhaven statsautoriseret revisionsanpartsselskab CVR-nr. 68 49 78 17 450 Bjarne Jensen Søren Møller-Jensen statsautoriserede revisorer Smedevej 200 Helsinge Tlf.: 48 9 26 00 Fax: 48 9 26 05 E-mail: bjr@bjrevision.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup Revisor Gruppen Holbæk Nygode 6 Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 414 Borup AnSneGNSKAB 211 Registreref Revisor FRR. Fronk Petersen Tlf. 59 43 38 32. Fox 59 43 38 42. post@revisor-gruppen.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012 Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 3 14 7 88 Baunehoj 1-25 325 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 212 Godkendt pa foreningens ordinaere pene.ralforsamling den / 213 DSSING & PARTNERE Revisionsinteressentskab

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2 Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Anvendt regns

Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2 Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Anvendt regns v/richard Christensen Registreret revisor Tinghusgade 28, 3. sal 5700 Svendborg Telefon 6221 4035 Telefax 6221 3035 Andelsboligforeningen Sundparken afd. F Krebsen 54-64 + 74-76 + 86-96 5700 Svendborg

Læs mere

Andelsboligforeningen Lollandsvej 35 39. Årsrapport for 2013

Andelsboligforeningen Lollandsvej 35 39. Årsrapport for 2013 2talRevision Godkendte revisorer Cvr.nr. 20935790 Generatorvej 37 2730 Herlev T: +45 70226400 F: +45 70226466 E: jc@2talrevision.dk 2talrevision.dk Andelsboligforeningen Lollandsvej 35 39 Årsrapport for

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2 Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Anvendt regns

Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2 Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Anvendt regns v/richard Christensen Registreret revisor Tinghusgade 28, 3. sal 5700 Svendborg Telefon 6221 4035 Telefax 6221 3035 Andelsboligforeningen Sundparken, afd. E Krebsen 78-84 og 98-116 5700 Svendborg CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2011 Andelsboligforeningen AST Årsrapport 2011 1 INDHOLD Side Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2013

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2013 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2013 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen "Provstevænget"

Andelsboligforeningen Provstevænget Andelsboligforeningen "Provstevænget" Årsrapport for tiden 1/10 2010-30/9 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. oktober 2011 Driftsbudget for tiden 1/10 2011-30/9 2012 Administration: Ejendomsadministrationen

Læs mere