GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår"

Transkript

1 GLB REVISION Andelsboligforenin gen Halgreen Årsrapport for 213/14 6. regnskabsår Statsautodserede Revisorer A/S I København I Køge glb.dk CVR ro VedVesteryod6, KøbenhavnV Tlt: l1 lmedlemafrevisorgruppendarunarkogchlnternationål

2 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER SIDE I BESTYRELSESPÅTEGNING ) DEN UAFILæNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 AIWENDT RE GNSKAB SPRAKSIS 5-7 RESULTATOPGØRELSE 8-9 AKTIVER 1 PASSIVER ll NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE NOTER TIL BALAIICE r6-2 ØVRIGE NOTER 2t-27 LIKVIDITETSOVERSIGT 28 BUDGET FOR ÅRET 2OI4IT5 29-3r

3 Generelle oplvsninger NAVN Andelsboligforeningen Halgreen Halgreensgade 1-1 3, Halgreensga de 2-4, Holmbladsg ade 27 og 3 23 København S Matrikelnummer: Sundbyøster, København 16 AV, 3514,16 G, 188 og 189 CVR-nr BESTYRELSE Lars Pedersen (formand) JimmiAndersen Denise Liitz Anders Hjort Hansen Steffen Olesen ADMINISTRATOR Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab Åbenrå København K Telefon I I 35 Telefax , 41 E-mai I : REVISION GLB REVISION Statsautoriserede Revi sorer A./S Ved Vesterport 6, 5. sal 1672 København V Telefon l Telefax Godkendt på foreningens generalforsamling den I 214 Dirieent:

4 2. Bestvrelsespåtegning Undertegnede har aflagt årsrapporten for 213ll4 for Andelsboligforeningen Halgreen. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede afforeningens aktiver, passiver og finansielle stillingsamtaf resultatetaf foreningensaktiviteterforregnskabsåret 1. juli juni2l4 Endvidere oplyses, at alle aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser er indarbejdet og oplyst i årsrappoften, herunder kautions-, garanti- og lignende forpliglelser. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København S, den 13. oktober 214 Administrator: Grubbe Advokater Advokatanoartsselskab Bestyrelse: Lars Pedersen (formand) Jimmi Andersen Denise Ltitz Anders Hiort Hansen Steffen Olesen

5 3. Den uafhængige revisors påtesning på årsregnskabet Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Halgreen Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Halgreen for regnskabsåret 1. juli juni 214, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven bestemmelser, andelsboliglovens $ 5, stk. 11, og $ 6, stk. 2 og8, og foreningens vedtægter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen afet årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Andelsboligforeningens ledelse har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som andelsboligforeningens ledelse anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl' Revisors ansyar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation, En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse afet årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om andelsboligforeningens ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om andelsboligforeningens ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelis og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et refvisende billede afandelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3. juni214 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret l. juli 213-3, juni 214 i ovorensstommelse med årsregnskabslovon, andelsboliglovens $ 5, stk. i 1, og $ 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter.

6 Den uafhængige revisors påtegnine på årsregnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Andelsboligforeningen Halgreen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og note. Disse budgettalhar, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision' København, den 13. oktober 214 GLB RBVISION Statsautoriserede Revisorer A/S Iørgen Jørgensen statsautoriseret revisor

7 5. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Andelsboligforeningen Halgreen er aflagl i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens $ 5, stk. I l, $ 6, stk. 2 og 8, samt andelsboligforeningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Der er derfor i årsrapporten indarbejdet en opgørelse af årets resultat med fradrag af betalte prioritetsafdrcg og med fradrag af hensættelser for året. Endvidere er formålet at give de efter bekendtgørelsen nr af den 16, december 213, jf. andelsboligforeningsloven $ 6, stk. 2 krævede nøgleoplysninger og give oplysning om andelenes værdi, jf. $ 6, stk. 8, samt at give de krævede oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrørende modtaget støtte jf. $ 5, stk. I 1. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. RESULTATOPGØRELSEN Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budgettet har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Boligafgift og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Indtægter bortset fra boligafgift og lejeindtægler, indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtæ$er. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Væsentlige resultatposter er periodiseret pr. statusdagen. Finansielle poster Finansielle indtæ$er og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

8 Anvendt regnskabspraksis Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld samt renter af bankgæld. Herudover indregnes betalinger på indgået rentesikringsaftale (renteswap). Låneomkostninger og eventuelt kurstab ved låneoptagelsen er udgiftsført i det år hvor lånet hjemtages, når beløbene anses for uvæsentlige. Væsentlige låneomkostninger og kurstab fordeles derimod over lånets samlede løbetid. Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) afeventuelt underskud til fremførsel, ligesom der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ej endomsavancebeskatning ved sal g af si dste udlej ningslej li ghed. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foren ingens ejendom. BALANCEN Materielle anlaegsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansæftes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til kostpris. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud, "Overført resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele, ændringer i dagsværdien af finansielle sikringsinstrumenter (renteswap). Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til den faktiske restgæld. Låneomkostninger og kurstab ved låneoptagelse er blevet udgiftsført på tidspunktet for lånets optagelse, idet beløbene er anset for relativt uvæsentlige.

9 Anvendt regnskabspraksis Finansielle instrumenter (renteswap) Finansielle instrumenter i form af indgåede aftaler om rentesikring (renteswap) værdiansættes til kostpris på aftaletidspunktet, svarende til. Efterfølgende indregnes renteswappen til dagsværdien på balancedagen. Årets regulering af dagsværdien på renteswappen føres direkte på egenkapitalen. Dagsværdien er opgjort af leverandøren af aftalen. Værdien af renteswappen indgår i beregning af andelsværdien. Øv rige gælds forpli gtelse r Øv rige gældsforpli gtel ser værdian sætte s ti I nomin e I værdi. Hensættelse til udskudt skat Foreningen har ikke til hensigt at ophøre med at være skattepligtig idet foreningen påregner, at der til enhver tid skal være mindst et lejemål udlejet til et ikke-medlem. Dermed opretholdes den skattemæssige erhvervsaktivitet' hvorfor det ikke er sandsynligt, at der udløses ejendomsavancebeskatning. Der indregnes derfor ikke hensættelse til udskudt skat som følge heraf, Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførse1. ØVRIGE NOTER Nøgletal De i note 28 anførte nøgletalhar til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens økonomiske situation samt sammenligne foreningens økonomiske situation med andre foreningers økonomiske forhold. Nøgleoplysninger De i note 3 anførte nøgleoplysninger har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere andelsboligforeningens økonomiske situation. I henhold til bekendtgørelse nr af 16. december 213 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger, skal der ifølge $ 3 afgives en række nøgleoplysninger som noter til andelsboligforeningens årsregnskab. De lovkrævede oplysninger er indeholdt i bilag I til bekendtgørelsen (Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen), og er anført som et særskilt afsnit i note 3 under overskriften Lovkrævede nøgleoplysninger med henvisning til oplysningsskemaets referencenumre. Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 29. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægterne. I vedtægterne bestemmes, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende.

10 8. Resultatopeørelse for 213/14 Realiseret 213/14 Budget 2t3t14 (ej revideret) Realiseret 2t2l13 Indtægter: Boligafgift Lejeindtægter Arbejdsweekend Vaskeriregnskab Tilskud efter lov om privat byfornyelse Andre indtægter INDT,4IGTER I ALT I a r r , n ss Omkostninger: Ej endomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Renholdelse l5l.56 Vedligeholdelse, løbende Vedligeholdelse, genopretning og renovering 9 4', Administrationsomkostninger I s Øv r i ge forenin gs omko stn in ger 1a IJ Indvendig vedli geholdelse for lej ere OMKOSTNINGER I ALT 26.s t.94s RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER r.857 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger r. I t3 FINANSIELLE POSTER, NETTO Ånnls RESULTAT

11 9. Resultatopgørelse for 213/14 Forslag til resultatdisponering: Overført til næste år DISPONERET I ALT Note Realiseret 213ft4 4r.511 Budget 2l3ll4 (ej revideret) 2l2ll3 Realiseret r r89 ---oo--- Opgørelse af årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser: Årets resultat Betalte prioritetsafdrag ',l68 47', Af årets resultat er der anvendt til ekstraordinær genopretning og renovering af ejendommen Resultat af ordinær drift Ekstraordinære udgifter til genopretning og renovering Årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser

12 1. Batance pr.3. iuni 214 -AKTIVER- Note 213n4 212lt3 Ejendommen, matr. nr. Sundbyøster, København l6 AV,35l4 16 G, 188 og 189 (Offentlig ejendomsvurdering pr. l. oktober ,.) MATERIELLE ANL,'EGSAKTIVER l6 9s.s67.9'/ ANL,'f,GSAKTTVBR 95.s s Restancer, andelshavere Beboerkonto, lej erfrafl ltning Beboerkonto, andelssalg 4t '7 s Beboerkonto, frafllttere Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostn i nger TILGODEHAVENDER t7 l8 21, s s LIKVIDE BEHOLDNINGER l OMS,/DTNINGSAKTIVER t AKTIVER 9s r

13 ll Balance pr.3. iuni 214 -PASSIVER. Egenkapital excl. andre reserver Andelsindskud Overført resultat m.v. Egenkapital excl. andre reserver Note 213n4 212n , EGENKAPITAL BankNordik (kassekreditmaks. 8..) Prioritetsgæld Finansielle instrumenter (renteswap) Varmeregnskab Indvendi g vedligeholdel se for lej ere Forudbetalt løbende boligafgift Beboerkonto, andelssalg Beboerkonto, frafllttere Forudbetalt leje og deposita Varmedeposita Øvrig gæld G/f,LDSFORPLIGTELSER , s s i ,618 4',1.87 r s I s ,97 L ,88 r r s PASSIVER r.96r Eventualforpligtelser m.v., nøgletal og andelsværdier, note

14 12. Noter til resultatopsørelse for 213/14 Realiseret 213n4 kr, Budget 2l3ll4 (ej revideret) 29l2ll3 Realiseret Note 1. Bolieafsift Boligafgift - medlemmer s8.158 Note 2. Leieindtæeter Lej eindtægter, beboelseslej emål Lej eindtægter, erhvervslej emål 49r Note 3. Tilskud. privat bvfornvelse Tilskud i henhold til bestemmelserne om privat byfornyelse nedtrappes over en årrække og bortfalder helt i 3. kvartal Fr 21'7. Note 4. Andre indtæster Bolig 5, indtæg1sført, overført fra øvrig gæld Indtægtsført indvendig vedl igeholdelse Salg af nøgler Andre indtægter s.95 r.1 r l Note 5. Eiendomsskat os forsikringer Ejendomsskatter Forsikringer s s s

15 13. Noter til resultatopsørelse for 213/14 Realiseret 213/t4 Budget 2l3ll4 (ej revideret) 2l2ll3 Realiserel Note 6. Forbrugsafgifter Vandafgift l Renholdelse af fonov r6.6s9 r Elforbrug fællesarealer Note 7. Renholdelse Vicevært r3t.l r Vinduespolering 2.s Snerydning 1 3.8s3 2, Kørsel affald Lr 13 Anden renholdelse s Note 8. Vedlieeholdelse. Iøbende Udskiftning af varmemålere Varmeanlæg Låseservice t Elektriker 21.8r8 4,8 r 8 Tømrer WS I,3r5 Glarmester 6,s31 Andre installationer I Dørtelefonanlæg Anden vedligeholdelse r r Elektrolyse

16 t4, Noter til resultatopeørelse for 213/14 Realiseret 213n4 Budget 213n4 (ej revideret) Realiseret 2t2t13 Note 9. Vedligeholdelse. genopretning og renovering Rest vinduesrenovering (incl. Advokatsalær l<r ) s Istandsættelse tagrygning Vaskemaskiner s s Note 1. Arbeidsweekend Afholdte udgifter Indbetalt af medlemmer Nettooverskud Note ll. Vaskeri Vaskeriindtægt Afholdte udgifter Nettooverskud I r Note 12. Administrationsomkostninser Adm ini strati onshonorar r Revision og regnskabsmæssig assistance Advokatsalær Varmere gl skab shonorar Gebyrer m.v. Andre administrationsudeift er tr r s r

17 15. Noter til resultatopsørelse for 213/14 Realiseret 213n4 Budget 2l3ll4 (ej revideret) 2l2ll3 Realiseret Note 13. Øvrige foreningsomkostninger Telefon- og kontorholdsgodtgørelse Vurderingshonorar, overdragelser Kopiering og kontorartikler Blomster og gaver Møder og generalforsam ling Telefon ABF kontingent Andre foreningsudgifter Internet udgifter Tab lejere , r.997 s2. 28.s41 Note 14. Finansielle indtæster Renteindtæster bank L s Note 15. Finansielle omkostninger Prioritetsrenter og bidrag Modtaget ydelsesstøffe byfornyelseslån Betaling vedrørende renteswap Renter bank Andre renter r 9, a'1 A I I Z.L l.l , st3

18 16. Noter til balance pr.3. iuni n4 2t2l13 Note 16. Eiendommen. matr. nr. Sundbvøster. København 16 AV.3514 Regnskabsmæssig værdi pr. 1. juli Regnskabsmæssig værdi pr. 3. juni Ejendommen er ikke valuarvurderet pr. 3. juni 214. Ejendommen er indregnet til kostpris pr. 3. juni 214. Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 212 udgør Note 17. Andre tilsodehavender Særskilte opkrævninger, vaskeri Andre tileodehavender r Note 18. Forudbetalte omkostninger Forudbetalte omkostninser ABF Forudbetalt Savina Forudbetalt renholdelse af fortove Forudbetalt elektrolyse Forudbetalt TDC , , Note 19. Likvide beholdnineer Nykredit Bank Kassebeholdnins s

19 1a I t. Noter til balance pr.3. iuni 214 2t3t14 212t13 Note 2. Esenkapital Andelsindskud Saldo pr. 1.juli Tilgang nye andele, bolig nr. 69 Saldo pr. 3. juni Overført resultat m.v. Saldo pr. 1. juli Tillægsværdi ny andel, bolig nr. 69 (andelsværdi indskud 72.) Årets ændring i markedsværdi renteswap Overført af årets resultat, jf. resultatcispcnering Saldo pr. 3. juni Egenkapital i alt s7 s l s Note 21. Prioritetssæld De enkelte prioritetslån er nærrnere beskrevet på side 2. Note 22. Finansielle instrumenter (renteswap) Rentesikring (renteswap), markedsværdi. Aftale om renteombytning til fast rente med rentetrappe. Renten på renteswappen startede med 4,2Y p.a. i 28 og rentesatsen stiger med,925 pr. år i 2 år og slutter med en rente ph 6,5Yo p.a. i 228 (rentetrappe). Herefter er renten fast på 6,5 p.a. i de næste 1 årtil udløb i238. Pr. L juli 214 er renten 4,2h+ 6X,925%: 4,7 55o p.a, sikrer CIBOR 6 M lånet oprindelig Aftalen udløber i r

20 18. Noter til balance pr. 3. iuni 214 2r3tr4 2r2/t3 Note 23. Varmeresnskab Indbetalt aconto Fjernvarmeomkostning 356. r s Varmeregnskab i alt _3.149 Saldo pr. l.juli Hensat i året Anvendt Indtægtsført Saldo pr.3.juni r t Note 25. Øvris eæld Revision Optryk Dong, el Hofor, varne Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab Ren Ejendomsservice Skyldige omkostninger JZ.J /) r Note 26. Gældsforplistelser Af de samlede gældsforpligelser er langfri stede gældsforpr i gtel ser. Den I angfri stede gæ d består af prioritetsgæld reduceret med afdrag i førstkommende år og med tillæg af markedsværdien af renteswap. Der henvises i øvrigt til note 2l og22.

21 19. Noter til balance nr. 3. iuni 214 2t3lr Note 27. Eventualfornlistelser m.v. Sikkerhedsstillelser: Der er på foreningens ejendom tinglyst ejerpantebrev nominelt Ejerpantebrevet er håndpantsat til BankNordik, som sikkerhed for, hvad andelsboligforeningen til enhver tid af hvilken som helst årsag bliver banken skyldig' Foreningens andelshavere: Foreningens andelshavere hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. Aftale om rentesikring (renteswap): Leverandører af aftalen (Nykredit) kan ihenhold til aftalen om rentesikring kræve, at foreningen stiller yderligere sikkerhed. Der er indgået en rammeaftale med Nykredit i tilknyning til rentesikringsaftalen med et rammebeløb ph k"r. Der er tinglyst servitutter på ejendommen om evt. tilbagebetalingskrav efter byfornyelseslovens $ 71, stk' 3 af modtaget støtte i forbindelse med offentlige byfornyelser i 23.Ifølge servitutterne er der modtaget støtte med kt.32.2j2. ftr.4.135, , + 6.4, : ), og efter byfornyelseslovens $ 71, stk. 3 kan støtten kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ejendommens status ændres indenfor 3 år fra byggeriernes afslutning i 22. Tilbagebetalingskravet påhviler den, der er ejer af ejendommen, når ejendommens status ændres. Tilbagebetalingskravet kan ikke gøres gældende ved salg af udlejningsboliger, som skifter status til andelsboliger. Byfornyelsesarbejderne et udførtfør andelsboligforeningens stift else. Afgivne garantier: Der er ikke stillet garanti for andelshaveres banklån, ligesom foreningen i øvrigt ikke har påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser. Ejendomsavancebeskatning: I henhold til retspraksis vil overdragelse af det sidste lejemål med udlejning til ikkemedlemmer medføre ejendomsavancebeskatning af alle foreningens lejemål overgået fra og med den 19' maj 1994.Der er ikke indregnet udskudt skat som følge heraf, idet foreningen ikke har til hensigt at afhænde sidste udlejede lejlighed eller erhvervslejemåi. Det er derfor ikke sandsynligt, at der vil blive udløst ejendomsavancebeskatning. Der er afhændet 5 lejligheder siden den 19. ma1 1994, og foreningen udlejer fortsat l lejligheder og 5 erhvervslejemål til ikke-medlemmer.

22 Noter tll balance Pr.3' iuni 214 Ku15 Restløbetld Renter og Betalte Nominel Obligations' Næste år8 Kursværdi iår bldrag afdrag r stgæld restgæld afdrag Nykredit, variabelt oblikationslån. Oprindelig A17 O Der betales ikke afdrag på lånet. Lånets restgæld forfalder til fuld betaling i 238. Lånet eret Cibor 6 MJån med variabel rente, hvor der er indgået en 3-årig renteswapafiale til udløb 3. juni 238, jf. note 22. BRF Kredit, konlantlån med ydelsesstøtte. 1 19år3mdr oprindelig Pålydende rente 5,312% p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 1. BRF Kredit, kontantlån med ydelsesstøtte. 1 18år9mdr Oprindelig Pålydende rente 5,227o/o p."., konvertibelt og derfor maks. kurs 1. BankNordik, banklån. Variabel rente, pålydende rente på statusdagen 5,13% p.a. Mellemsum Bankrenter BankNordik I alt TAilm Æm Emffi -8t z;,-f..5f. 852"6-Tt

23 21. Øvriee noter nr.3. iuni 214 Note 28. Nøeletal Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer. I Andelsboligforeningen Halgreen anvendes andelsindskuddene som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. Ejendommens areal udgør ifølge foreningens oplysninger følgende: Boligtype Antal Areal (kvm) Andelsboliger Boliglejemål Erhvervslejemål Beregnede nøgletal for foreningen 1. Værdiopgørelser pr. 3. juni: Offentlig ej endomsvurdering pr. kvm. Anskaffelsessum (kostpris) pr. kvm. 2t3n4 /kvm. total 2r2t13 /kvm. total Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm. Anskaffelsessum (kostpris) pr. kvm. 213n4 /kvm. andele s3 212n3 /kvm. andele ',7 6 Foreslået andelsværdi Andel i foreningens nettogæld m.v. Andel i foreningens renteswap 't3 2, '7 r.241 t '7 3.s

24 22. Øvriee noter pr.3. iuni l14 /kvm. 212l13 /kvm. 2. Den løbende drift: Indtægter pr. kvm: Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolig-kvm. Boliglej eindtæg! pr. udlejede bolig-kvm. Erhvervslej eindtæ gt pr. udlej ede erhvervs-kvm' I.J)J 213/14 i pct. 2l2ll3 ipct. Regnskabsmæssige procenttal : Vedligeholdelse Øvrige omkostninger Finansielle poster netto Afdrag Udgifter m.v ' Boligafgift i pct. af de samlede ejendomsindtægter 76 Note 29. Beregnine af andelsværdi Bestyrelsen foreslår, at der fra generalforsamlingstidspunktet godkendes følgende værdiansættelse i henhold til andelsboliglovens $ 5, stk. 2,litra a (ejendommen indregnet til anskaffelsessum), samt vedtæsterne. Egenkapital pr. 3. juni 214 Tilbageførsel af den negative markedsværdi af renteswappen s.72.8q Værdi pr. indskudskrone (afrundet) 5, ,8336 Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (vedtaget på generalforsamlingen den 31. oktober 213),8275

25 zj. Øvrige noter pr. 3. iuni 214 Fordelingen af andelsværdien på typer af andele Bolig nr. Indskud pr. Indskud Andelsværdi pr. andelstype () i alt () andels8pe () Andelsværdi inkl. indskud () 9,1 1,1 3,1 5,1 7,1 8, 2,22,24 og s ,65,67 og og ,12,14,16,34,38 4,44,47,49,51,53 55 og 57 43,46,82 og 84 66, 68 og 7 2,6,48,5 og 54 1,3,5,33,37,39 og ,61 og ,42 og ,73 og 75 28,29,3,31 og 32 59,74 og r , i s23 85, s s2', s r ,69 87.s , s r

26 1A Øvrise noter pr.3. iuni 214 Note 3. Lovkrævede nøgleonlvsninger Bekendtgørelse nr af 16. december 213 angiver i bekendtgørelsens Bilag I en række lovkrævede nøgleoplysninger om foreningens økonomi. Oplysningern e er anført nedenfor. Der er anførl et referencenummer for hver oplysning, der svarer til de i nøgleskemaet anvendte referencenumre. Feltnr. B1 92 B3 B4 B5 B6 Bol Andelsboliger Erhvervsandele Boligelejemå1 Erhvervslejemål Øvrige lejemåi, kældre m.v. I alt Antal Areal 3. juni 214 oplyst af stk. foreningen m r8 556 Boligernes Boligernes areal areal (anden kilde) BBR Det oprindelige indskud Andet CI C3 Hvilket fordelingstal benl'ftes ved opgørelsen af andelsværdi Hvilket fordelinsstal benwes ved opgørelsen af boligafgiften Hvis andet, beskrives fordelingsnøglen her: År D1 D2 Foreninsens stiftelsesår 28 Ejendommenes opførelsesår 19, 193 o91929 E1 Sæt krvds Hæfter den enkelte andelshaver for mere. end der er betalt for andelen? Ikke relevant Ja N"j X

27 25. FI Sæt Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien Anskaffelsesnrisen Valuar rderi sespnsen vurdenng vu X Offentlig rderi F2 Forklaring på udregning Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip Anvendte værdier 3. juni 214 kr 95.56',7.978 Bjendomsværdi (F2) m2 ultimo året i alt (86) nr. m Andre reserver 3. juni 214 Andre reser-ver (F3) m2 uttimo året i alt (86) pr. m2 F3 Generalforsamlings bestemte reserver (F3*1Æ2) F4 Reserver i %o af eiendomsværdi % G1 Sæt kryds Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens opløsning? Ja Nej X G2 Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgørelse nr.978 af 19. X oktober 29\? G3 Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hj emfaldspligt) på foreningens X eiendom?

28 26. Forklaring på udregning: Ultimo månedens indtægt uden fradrag for tomgang' tab mv' *12 m" pr. balancedagen for andelsboliger (Bl) pr. m2 H1 H2 H3 Boligafgift 4r.166 *t2l Erhvervslei eindtægter * 12 I Boligindtægter * Forklaring på udregning: Årets resultat m'pr. balancedagen for andelsboliger (Bl) 2ly t3l14 pr. m2 pr. m2 pr. m J1 Årets resultat pr. andels m'de siciste 3 åtr før prioritetsafdrag II 12 9 Forklaring på udregning af K1: Andelsværdi Pr. balancedagen m' pr. balancedagen for andelsboliger (B1) Forklaring på udregningaf K2: (Gældsforpligtelse - omsætningsaktiver) pr' balancedagen m' pr. balancedagen for andelsboliger (Bl) pr. K1 K2 K3 Andelsværdi æld - omsætningsaktiver Teknisk andelsværdi

Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår

Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår Andelsboligforeningen XXXX Årsrapport for 2013/14 25. regnskabsår I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 ANVENDT

Læs mere

GLB REVISION. Arsrapport for 2012l13. Andelsboliqforeningen Halgreen. 5. reqnskabsår

GLB REVISION. Arsrapport for 2012l13. Andelsboliqforeningen Halgreen. 5. reqnskabsår GLB REVISION Andelsboliqforeningen Halgreen Arsrapport for 212l13 5. reqnskabsår Statsautoriserede RevisorerA/S I København Køge I glb.dk I CVR nr. 3 82 19 63 VedVesterpoft6.5. I 1612KøbenhavnV kbh@glb.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 05. ÅRSRAPPORT 2014 12. regnskabsår

Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 05. ÅRSRAPPORT 2014 12. regnskabsår Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 5 ÅRSRAPPORT 214 12. regnskabsår Foreningsoplysninger Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens Beliggende: Violvej 14 B 87 Horsens matr. nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen II

Andelsboligforeningen II Andelsboligforeningen II Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26

ÅRSRAPPORT 2014. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 Andelsboligforeningen Degnelodden Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 ÅRSRAPPORT 2014 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET c/o AC Administration I/S 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling / 2013 dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår Andelsboligforeningen Brynhilde Årsrapport for 2010/11 36. regnskabsår ######## ######## ######## ######## Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport Andelsboligforeningen Skibelunden Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse CVR-nr. 68 39 92 11 Årsrapport 1/1-31/12 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Side 3 Bestyrelsespåtegning - 4 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011 pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 211 Årsrapporten erfremlagtog godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Oplysmnger og påtegninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildevæld. Årsrapport for 2014

Andelsboligforeningen Kildevæld. Årsrapport for 2014 Andelsboligforeningen Kildevæld Årsrapport for 2014 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Strand. Arsrapport for 2010/11. 14. regnskabsår

Andelsboligforeningen Strand. Arsrapport for 2010/11. 14. regnskabsår j r GYRl"J. LOPS. BRANQT Statsautoriserede r e v i $orer A / S Andelsboligforeningen Strand Arsrapport for 2010/11 14. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5.

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Holger Danskes

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2014

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport for 2011/12. 26. regnskabsår

Årsrapport for 2011/12. 26. regnskabsår CYRN LOPS BRANDT S t a t s a u t o r i s e r e d e revisorer A/S Andelsboligforeningen Stubmøllegården Årsrapport for 2011/12 26. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer Å/S Ved Vesterport

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby CVR-nr. 32 40 83 54 (27. regnskabsår) Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 11. marts 2015 Dirigent:... Indhold Bestyrelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

Andelsboligforeningen "Provstevænget"

Andelsboligforeningen Provstevænget Andelsboligforeningen "Provstevænget" Årsrapport for tiden 1/10 2010-30/9 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. oktober 2011 Driftsbudget for tiden 1/10 2011-30/9 2012 Administration: Ejendomsadministrationen

Læs mere

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S ~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S Gårdlauget Sølvtorvet Arsrapport for 23. november 2009-31. december 2010 1. regnskabsår Fændediget 13.. 4600 Køge Telefon 56 65 52 52 CVR-nr. 30 82 19

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S ÅRSREGNSKAB 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 2 Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2014 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup Revisor Gruppen Holbæk Nygode 6 Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 414 Borup AnSneGNSKAB 211 Registreref Revisor FRR. Fronk Petersen Tlf. 59 43 38 32. Fox 59 43 38 42. post@revisor-gruppen.dk

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr. 30851218. Årsregnskab 2012. Budget 2013

Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr. 30851218. Årsregnskab 2012. Budget 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Solgården,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2012/13

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2003 30. september 2004 Balance pr. 30. september 2004 (7. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Thorsvang Årsrapport for 2012 31. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis. 6 Resultatopgørelse.

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015 Ejerforeningen Hjørnet Årsrapport for 2014 Budget for 2015 Administrator: Administrationshuset A/S Gammel Køge Landevej 55, 3. 2500 Valby Telefon 70 22 22 15 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.:

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2008 30. september 2009 Balance pr. 30. september 2009 (12. regnskabsår) ØSTER ALLÉ 48-50 - 2100 KØBENHAVN Ø TEL: +45 35

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

STATSAUTORISERET REVIS IONSAKTIESELSKAB KJÆRULFF STORE KONGENSGADE 68. Ejerforeningen "Sølvgade 102-104"

STATSAUTORISERET REVIS IONSAKTIESELSKAB KJÆRULFF STORE KONGENSGADE 68. Ejerforeningen Sølvgade 102-104 er,. CHRISTENSEN STATSAUTRISERET REVIS INSAKTIESELSKAB KJÆRULFF STRE KNGENSGADE 68 PERSNLIGT ENGAGEMENT PSTBKS 9015 1022 KØBENHAVN K CVR: 15915641 TLF: 33301515 FAX: 33 13 1991 E-MAIL: CK@CKDK WEB: WWW_CK_DK

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Årsregnskab for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 ======= BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

IB I3c TLf: 39155200 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havnehotmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr.

IB I3c TLf: 39155200 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havnehotmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. IB I3c TLf: 39155200 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havnehotmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 STATusBy ANDELSEORENINGEN LYØVEJ 1 M.FL. ÅRSRÅPPORT 2011

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2009/10. 50. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2009/10. 50. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2009/10 50. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

ARsntppoRT 2oo9 BUDGETTER FOR 2O1O

ARsntppoRT 2oo9 BUDGETTER FOR 2O1O ANDELSBOLIGFORENINGEN NY BAKKEHUS cvr-nr. 282871 19 ARsntppoRT 2oo9 BUDGETTER FOR 2O1O INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger Bestyrelsens påtegning Den uafhængige revisors påtegning Regnskabsprincipper

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Andelsboligforeningen Åparken 6 Åparken 6 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Åparken 6 Åparken 6 8000 Århus C Åparken 6 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning...

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

RSM plus. NB Østerhøj. ArbejdseksernPrai. Arsrapport 2008. Godkendt på den ordinære generalforsamling. København, den...1... 2OOg.

RSM plus. NB Østerhøj. ArbejdseksernPrai. Arsrapport 2008. Godkendt på den ordinære generalforsamling. København, den...1... 2OOg. RSM plus ArbejdseksernPrai NB Østerhøj Arsrapport 28 Godkendt på den ordinære generalforsamling København, den....1.... 2OOg RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kôlvebod Brygge 45, DKl56 København

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård

Ejerforeningen Skodsborg Solgård BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: 39 15 52 00 Koebenhavn@bdo.dk Ejerforeningen Skodsborg Solgård Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006 ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN CVR nr. 67 22 17 10 Årsrapport 2006 (30. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling Århus, den / 2007 dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AND E LSBO LIG FO RE N I NG E N SOLBJERG ÅRSRAPPORT. Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: tt@ttrevision.dk www.ttrevision.dk

AND E LSBO LIG FO RE N I NG E N SOLBJERG ÅRSRAPPORT. Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: tt@ttrevision.dk www.ttrevision.dk AND E LSBO LIG FO RE N I NG E N SOLBJERG ÅRSRAPPORT 2014 København: Vester Voldgade 107 DK 1552 København V Amager: Amogerbrogade 253 DK-2300 København S Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: tt@ttrevision.dk

Læs mere