I har henvendt jer til Københavns Kommune, men er ikke tilfredse med svarene på de spørgsmål, som I nu beder Vejdirektoratet besvare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I har henvendt jer til Københavns Kommune, men er ikke tilfredse med svarene på de spørgsmål, som I nu beder Vejdirektoratet besvare."

Transkript

1 Dato 5. maj 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail Telefon Dokument 15/ Side 1/10 Diverse spørgsmål vedr. byreglerne i privatvejsloven Du har i mail af 14. april 2015 på vegne af 8 lokaludvalg i Københavns Kommune bedt Vejdirektoratet redegøre nærmere for en række forhold reguleret i privatvejsloven 1. Du oplyser, at I er ved at skrive en vejledning om dannelse af vejlaug, herunder forslag til vedtægter m.m. I har henvendt jer til Københavns Kommune, men er ikke tilfredse med svarene på de spørgsmål, som I nu beder Vejdirektoratet besvare. Vejdirektoratets svar Indledende bemærkninger Indledningsvis vil vi gerne oplyse, at Vejdirektoratet både afgiver generelle udtalelser om fortolkningen af vejlovgivningens 2 bestemmelser og afgør konkrete klager truffet af kommunerne efter disse bestemmelser. Når Vejdirektoratet tager stilling til en klage over en afgørelse truffet af en kommune efter vejlovgivningens bestemmelser, kan vi kun tage stilling til retlige spørgsmål, det vil sige om afgørelsen er lovlig. Vi kan derimod ikke tage stilling til kommunalbestyrelsens skøn inden for lovens rammer og kan derfor ikke udtale os om, hvorvidt en lovlig afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig. Vi kan endvidere tage stilling til, om kommunen har overholdt almindelige forvaltningsretlige regler, herunder bestemmelser i forvaltningsloven 3, i forbindelse med en afgørelse truffet efter vejlovgivningen, men ikke til, om kommunen har iagttaget god forvaltningsskik. 1 Lov nr af 21. december 2010 om private fællesveje, som ændret ved Lov nr. 379 af 2. maj 2011 og lov nr. 552 af 2. juni Vejloven, vejbidragsloven, privatvejsloven og vintervedligeholdelses- og renholdelsesloven 3 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 Vi kan derfor ikke udtale os på en sådan måde, at vores udtalelse fremstår som en forhåndsgodkendelse af et konkret kommunalt projekt. Vores udtalelser skal derfor være af generel karakter og med respekt for begrænsningerne i vores kompetence som klagemyndighed. Vedr.: besvarelsen af dine spørgsmål Private fællesveje i Københavns Kommune er reguleret i bestemmelserne i privatvejslovens afsnit III om private fællesveje i byer og bymæssige områder, jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Privatvejsloven fastlægger, dels hvem der har pligt til at sørge for, at en privat fællesvej er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslen art og omfang, dels kommunalbestyrelsens kompetence som vejmyndighed 4 for den private fællesvej til at træffe afgørelser om vejens forhold. Spm. 1: En definition på uvedkommende trafik a) Hvad er gennemkørende (fremmed) trafik, og hvad er lokal trafik? b) Hvordan forholder det sig med eksempelvis en bus i rutefart, som går gennem en privat fællesvej? c) Hvordan forholder det sig med kunder, som kører gennem private fællesveje for at komme til et supermarked, der enten ligger på den private fællesvej eller på en nærliggende privat fællesvej/offentlig vej? d) Hvordan forholder det sig med lastbiler, som kører gennem private fællesveje for at komme til et supermarked, der enten ligger på den private fællesvej eller på en nærliggende privat fællesvej/offentlig vej? Privatvejsloven indeholder ikke en definition på uvedkommende færdsel. I afmærkningsbekendtgørelsens 5 16, stk. 3, findes en række definitioner på 4 af de mest almindelige undertavler til forbudstavlen C21 kørsel i begge retninger forbudt. 6 Som udgangspunkt er private fællesveje i byer og bymæssige områder åbne for almindelig færdsel, medmindre andet er bestemt. Kommunalbestyrelsen kan og skal som vejmyndighed også varetage almene, offentligretlige hensyn i forbindelse med sin administration af de private fællesveje i byer og bymæssige områder. Kommunalbestyrelsen kan således lovligt lægge vægt på trafikafviklingen i området. Uanset dette er bestemmelserne i privatvejslovens 58 dog udtryk for, at private fællesveje overvejende skal benyttes til færdsel, der har ærinde eller betjener ejendomme ved vejen eller er lokaltrafik i et område, der består af et afgrænset net af private fællesveje. 4 Jf. privatvejslovens 1, stk Vejdirektoratets bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 om vejafmærkning, som ændret i bkg. nr. 234 af 7. marts 2013, bkg. nr. 845 af 14. juni 2013 og bkg. nr. 213 af 6. marts

3 I privatvejslovens 58 findes reglerne om, hvornår kommunalbestyrelsen skal optage en privat fællesvej som offentlig vej (kommunevej). Hvis en trafiktælling efter privatvejslovens 58, stk. 2, viser, at den gennemgående, motorkørende færdsels andel af den samlede motorkørende færdsel på vejen udgør 50% eller mere, skal kommunalbestyrelsen enten optage vejen som kommunevej eller træffe afgørelse efter privatvejslovens 57, stk. 2, om færdselsregulerende foranstaltninger, der er egnede til at nedbringe den gennemgående, motorkørende færdsels andel til mindre end 50% af den samlede motorkørende færdsel på vejen. Af de særlige bemærkninger 7 til denne bestemmelse fremgår, at ved gennemgående færdsel sigtes til færdsel, der er uvedkommende i forhold til den færdsel, som den pågældende private fællesvej primært må antages at være beregnet for, dvs. færdsel der ikke har ærinde til eller i øvrigt betjener de tilgrænsende ejendomme og heller ikke er lokaltrafik i området. Privatvejsloven er ikke til hinder for, at rutebusser kører ad private fællesveje. Rutebusser med stoppesteder i området må i almindelighed antages også at betjene beboerne i området, og vil derfor som udgangspunkt være vedkommende færdsel, uanset at ruten også betjener andre lokalområder. Med hensyn til færdslen til et supermarked er det afgørende, om den ejendom, hvorpå supermarkedet ligger, grænser til en af de private fællesveje i området, og om ejeren af ejendommen må antages at have vejret til vejen. Hvis dette er tilfældet, vil kunder og leverandører til supermarkedet være vedkommende færdsel. Det skal i den forbindelse bemærkes, at en ejendom, der har adresse og adgang til en offentlig vej (kommunevej) og samtidig grænser til en privat fællesvej, kan have vejret til den private fællesvej, uanset at der ikke er meddelt tilladelse til at etablere en adgang til den private fællesvej. Spørgsmålet om vejretten til en ejendom i et villakvarter kan udnyttes til tung færdsel med henblik på at få leveret varer til en detailbutik på ejendommen, er et spørgsmål om fortolkning af vejretten, og dermed et spørgsmål som hverken kommunen som vejmyndighed eller Vejdirektoratet som klagemyndighed kan tage stilling til. I tilfælde af uenighed mellem vejejeren og de vejberettigede på sagen afgøres ved domstolene. Spm. 2: Hvor stor tilslutning kræves for at få lov til at gennemføre et vejprojekt? Da du ikke har præciseret nærmere, hvad du forstår ved et vejprojekt, vil jeg i det følgende dels besvare spørgsmål i relation til vedligeholdelse af private fællesveje dels i relation til trafikregulering på private fællesveje. Vedligeholdelse Kommunen kan som vejmyndighed ikke lovligt opstille regler om, at et bestemt antal vedligeholdelsesforpligtigede grundejere skal være enige, før en grundejer må foretage forbedringer af vejen. 7 Jf. 3

4 Det er grundejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej i by eller bymæssigt område, der skal holde vejen i en god og forsvarlig stand under hensyn til færdslens art og omfang. Vejen skal forsynes med forsvarligt afløb. Dette fremgår af privatvejslovens 44, 1. pkt. I det omfang det efter tinglyste servitutter påhviler andre end de grundejere, der er nævnt i 44, at vedligeholde eller istandsætte en privat fællesvej, kan kommunalbestyrelsen forlange, at de pågældende opfylder deres forpligtelser, for kommunalbestyrelsen kræver vejen istandsat eller vedligeholdt efter 45, jf Denne regel i privatvejslovens 46 anvendes de steder, hvor en grundejerforening, et vejlaug eller lignende anerkender eller tilpligtes at anerkende, at foreningen m.v. er forpligtet til at vedligeholde de private fællesveje på medlemmernes vegne. Hvis en vejberettiget gør gældende, at en privat fællesvej ikke er i en god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, skal kommunen tage stilling til spørgsmålet. Dette fremgår af privatvejslovens 45, stk. 1, 1. pkt. Hvis de vedligeholdelsesforpligtigede ikke opfylder forpligtigelsen efter 44, bestemmer kommunen, i hvilket omfang og på hvilken måde en privat fællesvej med tilhørende afløb konkret skal istandsættes for at være i en god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang. Dette fremgår af privatvejslovens 45, stk. 2. Kommunen kan vælge at lade arbejdet udføre som et samlet arbejde, jf. privatvejslovens 45, stk. 4. Inden kommunen træffer endelig afgørelse om istandsættelsen som et samlet arbejde og fordeler udgifterne til det samlede arbejde blandt ejerne af de tilgrænsende ejendomme med vejret, jf. privatvejslovens 49, stk. 1, skal kommunen enten afholde et vejsyn eller gennemføre en skriftlig procedure. Dette fremgår af privatvejslovens 48, stk. 1. Udføres istandsættelsen af den private fællesvej som et samlet arbejde ved kommunens foranstaltning, vil et sådant arbejde blive udført for de vedligeholdelsesforpligtigedes regning. Dette fremgår af privatvejslovens 55, stk. 1. Kommunen fordeler som udgangspunkt udgifterne efter reglerne i privatvejslovens 49 og 51. Som nævnt er udgangspunktet i lovens 44, at den enkelte grundejer sørger for at holde den private fællesvej ud for sin ejendom i god og forsvarlig stand i forhold til den færdsel, der er og skal være på vejen. Loven indeholder ikke regler om, hvorvidt den enkelte grundejer må forbedre vejen som led i sin almindelige vedligeholdelsespligt, f.eks. ændre belægningen til en bedre belægning. Det spørgsmål må derfor afgøres ved en fortolkning af vejretsaftalen, og vil derfor i første omgang skulle besvares af vejarealets ejer, hvis vejretsaftalen er uklar på dette område. Tilsvarende gælder spørgsmålet, om de andre vedligeholdelsesforpligtigede skal tåle, at vejen forbedres, uden at kommunen har påbudt det, med den mulige konsekvens at vejen fremover skal vedligeholdes i den forbedrede stand. Også det er et privatretligt anliggende, som i tilfælde af uenighed må afgøres ved domstolene. 4

5 Trafikregulering Kommunen kan som vejmyndighed ikke lovligt opstille regler om, at et bestemt antal vejberettigede grundejere skal være enige, før kommunen vil tage stilling til en ansøgning fra en grundejer eller flere grundejere om tilladelse til at etablere eller ændre færdselsreguleringen på vejen. Som udgangspunkt er private fællesveje i byer og bymæssige områder åbne for almindelig færdsel, medmindre andet er bestemt. Hvis vejens ejer eller en eller flere vejberettigede ønsker at begrænse færdslen på den private fællesvej, f.eks. ved at skilte med forbud imod uvedkommende færdsel, skal de søge om kommunalbestyrelsens tilladelse til denne trafikregulering. Kommunalbestyrelsen kan ikke give tilladelse til en trafikregulering eller ændring af en eksisterende trafikregulering uden politiets samtykke. Det fremgår af privatvejslovens 57, stk. 1, jf. stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen og politiet imødekommer en ansøgning efter 57, stk. 1, om f.eks. at begrænse færdslen for uvedkommende køretøjer, vil der være tale om en offentligretlig tilladelse, jf. privatvejslovens 56. Det vil sige, at kommunen og politiet tilkendegiver, at der ikke er almene, offentligretlige grunde til at modsætte sig det ansøgte. Om indehaveren af tilladelsen kan udnytte denne og etablere den ansøgte regulering, er et privatretligt spørgsmål, dvs. et spørgsmål om hvorvidt de private aftaler om vejen gør det muligt at foretage den ønskede regulering. Hverken kommunalbestyrelsen eller Vejdirektoratet som klagemyndighed kan tage stilling til fortolkningen af disse aftaler. I tilfælde af uenighed mellem parterne (vejejeren og de vejberettigede) må spørgsmålet afgøres ved domstolene. Spm. 3: Har grundejeren vetoret over sit vejstykke? Spørgsmålet drejer sig om etablering af vejbump, som ikke bare kan flyttes hen foran næste grundejer på grund af regler i vejloven. Det forhold, at en grundejer efter privatvejslovens 44 har pligt til at vedligeholde en bestemt del af en privat fællesvej, betyder ikke, at vedkommende har ejendomsret til det pågældende vejstykke. Den vedligeholdelsesforpligtigede grundejers eventuelle rettigheder til en bestemt stykke af vejen må derfor afgøres ved en fortolkning af vejretsaftalen. Som det fremgår ovenfor, vil en tilladelse efter privatvejslovens 57, stk. 1, være en offentligretlig tilladelse, som modtageren af tilladelsen kun kan udnytte, hvis vedkommende på privatretligt grundlag har lov til det. Dette privatretlige spørgsmål har hverken kommunen eller politiet taget stilling til. Hvis der derimod er tale om en afgørelse efter 57, stk. 2, hvor kommunen med politiets samtykke bestemmer, at der skal være et vejbump på det pågældende sted, kan hverken vejarealets ejer eller de grundejere, der grænser om til vejbumpet nedlægge veto imod denne afgørelse. Spm. 4: Kommunale institutioner i vejlaug eller uden for vejlaug. Findes der gyldne regler for, hvordan kommunale institutioner bør agere i forhold til at løfte opgaver på private fællesveje? 5

6 Privatvejsloven indeholder ikke regler, hvorefter ejeren af en ejendom kan forpligtes til at være medlem af en grundejerforening. Sådanne regler hviler på privatretligt grundlag eller er fastsat efter planlovens 8 regler, f.eks. i en lokalplan. Det er uden betydning for vedligeholdelsesforpligtigelsen i privatvejslovens 44, om den tilgrænsende ejendom ejes af en myndighed, her en kommune, eller om den er i privat eje. Ejeren af den ejendom, hvorpå der ligger en kommunal institution, har derfor præcis samme forpligtigelser og rettigheder som de andre grundejere langs med vejen. Det forhold, at der ligger en kommunal institution på en af de vedligeholdelsesforpligtigede ejendomme, vil normalt indebære, at kommunalbestyrelsen som vejmyndighed skal være ekstra grundig med begrundelsen for sine afgørelser, herunder redegøre nærmere for sit skøn. Spm. 5: Grunde, der støder op til en privat fællesvej på den ene side og en offentlig vej på den anden side. a) Har disse grundejere krav på hjørnegrundsreduktion, når kommunen udsteder påbud? b) Skal de betale fuldt bidrag, hvis de ikke bruger den offentlige vej? Privatvejslovens regler om fordeling af udgifter, lovens 51, gælder kun for de arbejder, som kommunalbestyrelsen kræver udført som samlede arbejder under kommunens kontrol. I henhold til privatvejslovens 51, stk. 6, har ejendomme, der grænser til anden vej 9, end den eller de vejstrækninger, som er omfattet af kommunens afgørelse, et retskrav på et passende reduceret bidrag. Dette gælder dog ikke ejendomme, der grænser til en offentlig vej med adgangsbestemmelser, jf. vejlovens 72-73, og hvortil ejendomme ikke har en lovlig adgang. Det fremgår af lovens 51, stk. 6. I relation til offentlige veje er det derfor ikke et spørgsmål om, hvorvidt ejeren bruger den offentlige vej. Det afgørende er, om der findes en tilladelse til at etablere en adgang fra ejendommen til den offentlige vej med adgangsbestemmelser. Hvor stor en reduktion, der skal beregnes for den enkelte ejendom, afhænger af kommunens konkrete vurdering. Ved denne vurdering skal kommunen først og fremmest tage hensyn til, at ejerne af hjørneejendomme og andre ejendomme, der grænser mod mere end én vej eller sti, ikke bliver pålagt urimeligt store bidrag, fordi de grænser til flere veje eller stier sammenlignet med ejeren af en ejendom, der kun grænser til én vej Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 30. maj 2013, med senere ændringer. Loven administreres af Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 9 Offentlig vej, offentlig sti, privat fællesvej og privat fællessti 10 Folketingstidende 1971/72, Tillæg A 1, sp. 1014, og Folketingets Ombudsmands afgørelse af 10. maj 1990, j.nr

7 Reglerne i privatvejslovens 51 om hjørnegrundsreduktion ændres pr. 1. juli 2015, således at der sondres mellem, om den anden vej, som ejendommen grænser til, er en offentlig vej eller en privat fællesvej. Hvis ejendommen også grænser til en offentlig vej eller offentlige sti, vil ejeren kun have krav på et passende reduceret bidrag, hvis den offentlige vej eller sti ikke er fuld ud anlagt, eller der er mindre end 20 år siden, at ejeren af ejendommen sidst har betalt vejbidrag til den offentlige vej eller sti. (ny 51, stk. 3). Hvis ejendommen grænser til anden privat fællesvej eller sti, har ejeren krav på et passende reduceret bidrag, hvis vedkommende har vejret og dermed en vedligeholdelsesforpligtigelse til de andre vejarealer. (ny 51, stk. 4). Spm. 6: Bidrag til påbud om vedligehold. Vedr. de nye fordelingsregler fra 1. juli a) Når en lastbil slider lige så meget som privatbiler, så vil f.eks. et supermarked jo reelt skulle betale 99% af vedligeholdelsen af vejen. Er det sådan loven skal tolkes? b) Kan kommunen kræve, at grundejere på den private fællesvej, der udøver et stort slid på vejen, skal betale mere til vedligehold af vejen? c) Kan kommunen kræve, at grundejere på tilstødende veje, der udøver et stort slid på den private fællesvej, skal betale til vedligehold af vejen? d) Gælder det også for vedligehold af mindre dele af vejen, f.eks. når en anden grundejer får påbud om at lappe huller? e) Eller gælder reglen kun i forbindelse med påbud fra kommunen om at renovere hele vejen? Som nævnt gælder privatvejslovens regler om fordeling af udgifterne lovens 49 til 52 kun for udgifterne til de arbejder, som kommunalbestyrelsen påbyder udført som et samlet arbejde under kommunens kontrol. Reglerne gælder den vej eller vejstrækning, som er fastlagt i kommunalbestyrelsens afgørelse, og hvor der skal udføres arbejder for at sikre, at vejen er i god og forsvarlig stand. Reglerne om udgiftsfordeling finder derfor ikke anvendelse på konkrete påbud til den enkelte vedligeholdelsesforpligtigede grundejer om at udføre et bestemt arbejde ud for sin ejendom. Om denne grundejer kan pålægge andre at deltage i udgifterne til det påbudte arbejde, er et privatretligt eller erstatningsretligt spørgsmål, som hverken kommunen eller Vejdirektoratet efter privatvejslovens regler kan tage stilling til. Med hensyn til sliddet fra en lastbil med et akseltryk på 10 t. eller mere sammenlignet med køretøjer op til 3,5 t. er det Vejdirektoratets vurdering, at en lastbil (længere end 5,8 m og tungere end 3500 kg) slider lige så meget som op mod personbiler. Derfor er den almindelige gennemkørende færdsel med tunge lastbiler af betydning for sliddet på en vej. 7

8 Man omregner køretøjer slidmæssigt til et antal ækvivalente 10 tons aksler, idet man siger, at en aksel med en last på 10 tons slider med 1 Æ10. Der er så ud fra diverse forsøg og målinger opstillet en 4. potens formel, ud fra hvilken alle køretøjer omregnes til Æ10-belastning. En almindelig personbil, der f.eks. trykker med 0,5 ton pr aksel, vil give 2*((0,5/10)4) Æ10 = 2 * 0, Æ10 = ca. 1 titusindedel af 1 Æ10. Det betyder i praksis, at personbiler ikke betyder noget for sliddet på en vej. En anden meget betydelig faktor i sliddet på en vej er vejrliget sol, regn, frost, vind, temperatursvingninger. Vi har i en tidligere sag noteret os, at en kommune har sat en passage af en lastbil til faktor Vi har ikke bemærkninger til dette skøn. En fordeling som angivet i spm. 6.a. ville derfor efter Vejdirektoratet stille særlige krav til begrundelsen for denne meget skæve fordeling. Reglerne om fordeling af udgifter til private fællesveje skal ikke alene afspejle det fysiske slid på vejen. Andre faktorer kan også tillægges vægt, f.eks. de forventninger, ejeren af en bestemt type ejendom, normalt må forventes at have til vejens standard, eller de særlige krav til vejens standard, bredde og udstyr, som den vejberettigedes færdsel tilsiger. Den nye affattelse af privatvejslovens 51, således som den vil være gældende fra 1. juli 2015, indeholder i 51, stk. 6, en bestemmelse om særligt slid fra en af de bidragspligtige grundejere 11. Hvis arbejdets udførelse skyldes betydelig eller tung færdsel til og fra enkelte ejendomme, beregner kommunen et særligt bidrag herfor, hvorefter den fordeler det resterende beløb mellem alle de bidragspligtige grundejere efter reglerne i lovens 51, stk. 1 til 4. Den nye bestemmelse i 51, stk. 6, er i en noget ændret form en videreførelse af bestemmelsen i den gældende privatvejslovs 51, stk. 4. Ejere af ejendomme med vejret til den vej eller vejstrækning, der er omfattet af kommunens afgørelse, men hvis ejendom ikke grænser til den omhandlede vej eller vejstrækning, kan inddrages i udgiftsfordelingen enten efter privatvejslovens 26, stk. 4 og 5, eller efter privatvejslovens 52. I henhold til 52 kan kommunen bestemme, at ejere af vejberettigede ejendomme, der ikke grænser til den vej eller vejstrækning, som er omfattet af afgørelsen, skal inddrages i udgiftsfordelingen vedrørende et konkret arbejde, hvis de pågældende grundejere bruger eller har brugt vejen på en måde, der efter kommunens vurdering har medført et særligt slid på vejen. 11 Her menes ejere af ejendomme, der grænser til den eller de veje, som er omfattet af kommunalbestyrelsens afgørelse og grundejere, der er pålagt en pligt til at deltage i udgifterne til vejens vedligeholdelse efter privatvejslovens 26, stk. 4 og 5. 8

9 Spm. 7: Kan vejlauget kræve, at grundejere, der udøver et stor slid på vejen, betaler til vejens løbende vedligehold? Ofte er supermarkedet jo ikke medlem af vejlauget, hvorfor den normale aftale om, at man i fællesskab dækker udgifter til løbende vedligehold af vejen (sådan at man undgår påbud fra kommunen) jo i princippet ikke gælder for dem. Dette spørgsmål er ikke reguleret i privatvejsloven. Hvis vejlauget kan dokumentere, at det har lidt et tab, og at der er et ansvarsgrundlag, kan erstatningskrav eventuelt gøres gældende efter dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt. Dette ansvarsgrundlag, der også kaldes culpareglen, er fastlagt af domstolene og i den retsvidenskabelige litteratur. En eventuel uenighed om ansvar og erstatningens størrelse må derfor afgøres af domstolene. Spm. 8: Rådgivning a) I hvilket omfang kan/bør kommunen anbefale/kræve, at vejlauget bruger en professionel rådgiver til at udarbejde projekter og ansøgninger i forbindelse med forbedringer af vejen, f.eks. hvis man ønsker at etablere bump eller sætte pullerter på fortov? b) Bør kommunen rådgive, udarbejde vejledninger eller udforme ansøgningsskemaer, således at vejlaug har mulighed for at ansøge om en trafiksanering, uden at det skal påføres udgifter til at betale en ekstern rådgiver for at hjælpe med at lave projektskitsen? Privatvejloven indeholder ikke selvstændige regler om vejmyndighedens pligt til at rådgive og vejlede vedligeholdelsesforpligtigede grundejere eller vejlaug. Spørgsmålet skal derfor besvares efter forvaltningslovens 12 7 om vejledning. I henhold til denne bestemmelse skal en forvaltningsmyndighed (her vejmyndighed) i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde, jf. forvaltningslovens 7, stk. 1. Om denne vejledningspligt har Justitsministeriet i sin vejledning 13, pkt. 29 0g 30, skrevet: Vejledningen bør ydes i den eller de former, der findes at give den bedste virkning over for borgerne, f.eks. en generel skriftlig vejledning i en publikation, individuel skriftlig vejledning i et brev til den berørte borger eller individuel mundtlig, herunder telefonisk vejledning. 12 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april Vejledning nr af 4. december 1986 om forvaltningsloven 9

10 Vejledningens form og omfang vil i øvrigt afhænge af en konkret vurdering af den enkelte borgers behov og forudsætninger på det pågældende område. Der bør efter omstændighederne også vejledes om, at der kan ydes supplerende individuel vejledning, hvis den pågældende ønsker det. Det er vanskeligt at udlede præcise forpligtelser af denne regel. Meningen med denne forpligtelse er dog ikke, at forvaltningen skal optræde som egentlig rådgiver i sagen. Men formålet er først og fremmest at skabe tillid til og gennemskuelighed i forvaltningen. Forvaltningslovens 7, stk. 1, er efter Vejdirektoratets opfattelse ikke til hinder for, at vejmyndigheden opfordrer en vedligeholdelsesforpligtiget eller et vejlaug til at sørge professionel bistand til at udarbejde projekter til brug for ansøgninger om færdselsregulering på en privat fællesvej. Vejmyndigheden kan kun kræve, at ansøgninger om færdselsregulering udfærdiges på en bestemt måde, f.eks. ved tekniske tegninger, når dette er sagligt begrundet og står i et rimeligt forhold til de hensyn, som vejmyndigheden skal varetage i forbindelse med behandlingen af en ansøgning. Efter Vejdirektoratets opfattelse kan vejmyndighedens vejledningspligt i forvaltningslovens 7 ikke udstrækkes til, at vejmyndigheden har pligt til at udarbejde teknisk tegninger mv. til brug for ansøgning om offentligretlige tilladelser vedrørende private fællesveje. Hvis de oplysninger, som det er sagligt og rimeligt at kræve vedlagt til en ansøgning om at råde på en bestemt måde over en privat fællesvej, kræver sagkyndig bistand, bør den, der har interessen i at ændre forholdene på vejen, som udgangspunkt afholde udgifterne hertil. 10

Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger.

Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger. Dato 24. juli 2014 Dokument 14/09681 Side Svar på forespørgsel om vejsyn Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger. Dit

Læs mere

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet.

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet. Dato 17. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 15/02768-3 Side 1/5 Svar på din mail af 8. februar 2015 I mail af 8. februar 2015 har du som formand for

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698 Dato 15. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/11187-14 Side 1/6 Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens

Læs mere

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang.

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/02002-12 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 5. februar 2016 har du på vegne af L

Læs mere

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje.

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/03024-11 Side 1/5 Vedligeholdelse af en række private fællesveje Jeres sagsnr.: H-860-41470 I brev

Læs mere

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven.

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven. Dato 27. april 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/04503-20 Side 1/5 Afgørelse af klage over fordeling af udgifter til vedligeholdelse af N.W. Gadesvej

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet:

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. juni 2013 13/13701-2 x x x SAMLET ARBEJDE OG ADGANGSBEGRÆNSNINGER Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: Vi har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning.

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning. Dato 15. december 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08764-20 Side 1/5 Belysningsbidrag på Ådalsvej I brev af 1. juni 2015 har du klaget over Odense

Læs mere

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/06657-6 Side 1/7 Medd. klager, at VD ikke kan tage still. til klagen pga. ingen fv-afgør. I e-mail

Læs mere

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge Peter Rydder Trondhjemsgade 8 8200 Aarhus N Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08838-17 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. september 2012 11/06546 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet henviser til korrespondance vedrørende din klage af 12. april 2011 over Kommunens

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé

Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé Dato 5. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12123-17 Side 1/8 Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé Vejdirektoratet

Læs mere

Afslag på trafiktælling på Oslogade

Afslag på trafiktælling på Oslogade Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/09587-14 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade Du har i e-mail af 22. juni 2015 klaget

Læs mere

Privatvejsloven Sommerhusområder

Privatvejsloven Sommerhusområder Privatvejsloven Sommerhusområder Landliggersammenslutningen Tisvilde, den 11. juni 2015 Hvem er vi? Tom Løvstrand Mortensen Vejdirektoratet, Jura tlm@vd.dk Ivan Skaaning Hansen Vejdirektoratet, Jura ih5@vd.dk

Læs mere

Endelig afgørelse. Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi henviser til begrundelsen nedenfor.

Endelig afgørelse. Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi henviser til begrundelsen nedenfor. Dato 1. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/06294-15 Side 1/5 Endelig afgørelse Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. april 2015, hvor du på vegne

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. august 2012 12/04097 VEJSYN Vejdirektoratet har behandlet en klage af 5. februar 2012 fra klager over Kommunens afgørelse af 22. december 2012 om istandsættelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. september 2011 10/13150 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. Principperne for udgiftsfordelingen var begrundet i saglige hensyn. Kommunen kunne antage at en låge

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. marts 2013 12/13620 AFGØRELSE OM PARKERINGSFORBUD Du har ved brev af 20. november 2012 klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse af 10. marts 2011,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 7. maj / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 7. maj / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. maj 2013 12/14643-5 x x x AFGØRELSE OM ISTANDSÆTTELSE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klager af 2., 17. og 18. december 2012 fra henholdsvis A, K samt D

Læs mere

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697 Dato 28. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13243-6 Side 1/6 Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Vi skal derfor bede kommunen om at genoptage udgiftsfordelingen og fastsætte en ny og lovlig udgiftsfordeling.

Vi skal derfor bede kommunen om at genoptage udgiftsfordelingen og fastsætte en ny og lovlig udgiftsfordeling. Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 15/17774-7 Side 1/5 Aalborg Kommunes afgørelse af 10. november 2015 om Vesterkærvej Kommunens sagsnummer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om istandsættelse af privat fællesvej.

I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om istandsættelse af privat fællesvej. Dato 29. september 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 15/13312-3 Side 1/5 Istandsættelse af privat fællesvej I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse

Læs mere

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv.

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv. Dato 24. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12186-16 Side 1/5 Afgørelse af klage over Gribskov Kommunes afgørelse om udgiftsfordeling ved istandsættelse

Læs mere

Vi har den 27. januar 2017 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger

Vi har den 27. januar 2017 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger Dato 20. februar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/09014-25 Side 1/8 Vedligeholdelse af private fællesveje i Fuglebakkekvarteret Dit j.nr. V 118/2

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/05281 VEJBELYSNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen fra klager over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Du har anført, at dine klienter ikke benytter vejen og derfor ikke skal deltage i udgifterne til istandsættelsen,

Du har anført, at dine klienter ikke benytter vejen og derfor ikke skal deltage i udgifterne til istandsættelsen, Dato 14. oktober 2014 Dokument 14/09655 Side Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af del af S - jeres ref. 254294 kmd/ivb Du har ved brev af 4. juli 2014 på vegne af A klaget over

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V.

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 12/10606 ADMINISTRATION AF PRIVAT FÆLLESVEJ I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget Dato 22. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13469-10 Side 1/7 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på fortsat færdselsregulering og på opklassificering af B vej

Afgørelse af klage over afslag på fortsat færdselsregulering og på opklassificering af B vej DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. maj 2013 12/12190-18 x x x AFSLAG PÅ FÆRDSELSREGULERING OG OPKLASSIFICERING Afgørelse af klage over afslag på fortsat færdselsregulering og på opklassificering

Læs mere

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove.

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove. Dato 11. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03278-2 Side 1/5 Ren- og vintervedligeholdelse af fortove langs offentlige veje Hedensted Kommune

Læs mere

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig.

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig. Dato 3. november 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13272-6 Side 1/7 Afgørelse af klage over fjernelse af skilte på Falkonergårdsvej Vejdirektoratet

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

Vejen Kommunes afgørelse af 7. december 2015 vedrørende stien på matr.nr. 12 ay

Vejen Kommunes afgørelse af 7. december 2015 vedrørende stien på matr.nr. 12 ay Dato 15. august 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/00365-23 Side 1/8 Vejen Kommunes afgørelse af 7. december 2015 vedrørende stien på matr.nr. 12 ay

Læs mere

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/07086-58 Side 1/5 Råden over vejareal på Skådevej Kommunens sagsnr.: 14/000542 I e-mail af 14. maj 2014

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/15621-33 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG.

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. oktober 2011 08/09711 ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. En kommunes beslutning om ikke konkret at vurdere indkomne helbredsoplysninger

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten. Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13101-12 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. april 2011 10/08914 ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. Kommunens udgiftsfordeling til istandsættelse af privat

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

Vi skal derfor bede Kommunen tage stilling til disse udlæg efter privatvejslovens 11, stk. 2 og 4.

Vi skal derfor bede Kommunen tage stilling til disse udlæg efter privatvejslovens 11, stk. 2 og 4. Dato 6. august 2014 Dokument 14/01667 Side Klage over sagsbehandling ved arealoverførsel - Den private fællesvej F vej Folketingets Ombudsmand har i brev af 28. maj 2014 til Vejdirektoratet bedt direktoratet

Læs mere

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet FORÅRSMØDE 2013 Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet Vedligeholdelse af veje i sommerhusområder Lov om private fællesveje Ikrafttræden: den 1. januar 2012 3. Reglerne i afsnit III (byreglerne)

Læs mere

Vejdirektoratet har forud for denne afgørelse fremsendt udkast afgørelse, som hverken Vejle Kommune eller klagerne har fremsendt bemærkninger til.

Vejdirektoratet har forud for denne afgørelse fremsendt udkast afgørelse, som hverken Vejle Kommune eller klagerne har fremsendt bemærkninger til. Dato 18. december 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/14505-13 Side 1/6 Istandsættelse af del af privat fællesvej, Grejsbjergvej i Vejle Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2011 10/04882 VEDLIGEHOLDELSE AF PRIV.FÆLLESV. I e-mails af 20. april og 8. juni 2010 har klager klaget over Kommunens afgørelse af 25. marts 2010 om

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 4. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/09927-13 Side 1/5 Oversigtsforhold ved Koldkærvej mv. I e-mail af 26. juli 2016 har du klaget over

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af Boulevarden - kommunens j.nr. 20140930358

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af Boulevarden - kommunens j.nr. 20140930358 Dato 20. november 2014 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 14/13405-6 Side 1/6 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af Boulevarden - kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted

Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted Dato 26. oktober 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/09945-18 Side 1/7 Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted

Læs mere

I brev af 5. september 2011 har du klaget over Kommunens afgørelse af 4. august 2011 om istandsættelse af K vej.

I brev af 5. september 2011 har du klaget over Kommunens afgørelse af 4. august 2011 om istandsættelse af K vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. marts 2013 11/14648 ISTANDSÆTTELSE AF VEJ I brev af 5. september 2011 har du klaget over Kommunens afgørelse af 4. august 2011 om istandsættelse af K vej. Du

Læs mere

Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes påbud om fjernelse af materiel på vejarealet på den private fællesvej Skellebækbakken

Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes påbud om fjernelse af materiel på vejarealet på den private fællesvej Skellebækbakken Jens Oluf Brandorff Skellebækbakken 10 3140 Ålsgårde Dato 22. februar 2017 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 16/12247-17 Side 1/5 Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet Dato 20. januar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15686-23 Side 1/6 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr G

Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr G Dato 9. maj 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 17/04334-18 Side 1/5 Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr. 05.02.02-G01-24-16

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej Dato 19. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02880-11 Side 1/7 Nedklassificering af Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej B har i mail af 10. februar

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21 Dato 20. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/13568-9 Side 1/5 Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej

Læs mere

Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup

Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup Dato 4. februar 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/15428-10 Side 1/5 Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup Vejdirektoratet har behandlet din

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 26. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14034-28 Side 1/7 Klage over istandsættelse af Saronvej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. oktober

Læs mere

Vores afgørelse Silkeborg Kommunes udgiftsfordeling for betaling for vejbelysning er lovlig.

Vores afgørelse Silkeborg Kommunes udgiftsfordeling for betaling for vejbelysning er lovlig. Dato 9. april 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/16899-9 Side 1/6 Klage over Silkeborg Kommune - udgiftsfordelingen Vejdirektoratet har behandlet din klage af

Læs mere

Spørgsmål om vejstatus

Spørgsmål om vejstatus Dato 27. januar 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/00388-2 Side 1/5 Spørgsmål om vejstatus Aarhus Kommune har ved e-mail af 5. januar 2016 bedt Vejdirektoratet

Læs mere

Trods vores brev af 2. september 2014 har vi ikke modtaget dine eventuelle bemærkninger til kommunens bemærkninger af 19. august 2014.

Trods vores brev af 2. september 2014 har vi ikke modtaget dine eventuelle bemærkninger til kommunens bemærkninger af 19. august 2014. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/05832-21 Side 1/6 Istandsættelse af Nørre Hurupvej I brev af 7. april 2014 har du på egne og naboers

Læs mere

Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål:

Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål: Dato 9. juli 2014 Dokument 14/07910 Side Vejforhold ved V vej og A vej Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål: 1. Giver

Læs mere

Styregruppen for Kildevej har aftalt et møde med Holstebro Kommune den 7. juli 2016, hvorfor du stiller følgende spørgsmål:

Styregruppen for Kildevej har aftalt et møde med Holstebro Kommune den 7. juli 2016, hvorfor du stiller følgende spørgsmål: Dato 6. juli 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih@vd.dk Telefon +4 7244 3112 Dokument 16/0917-2 Side 1/ Nedklassificering af Kildevej i Holstebro Du har i e-mail af. juli 2016 bedt Vejdirektoratet

Læs mere

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig Dato 17. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/07721-18 Side 1/5 Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet.

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet. Dato 22. maj 2014 Dokument 14/04289 Side Renholdelsesordning ved banegård og Station. I brev af 20. marts 2014 har I - i forlængelse af brev af 11. februar 2014 fra Kommunen - anmodet Vejdirektoratet om

Læs mere

Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder

Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder Dato 17. marts 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/10437-21 Side 1/6 Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning.

Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. december 2012 12/12196 OM VARSEL AF PÅBUD M.M. Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning.

Læs mere

Klage over tilladelse til afspærring af den private fællesvej, Vestergade, mellem nr. 10 og nr. 22

Klage over tilladelse til afspærring af den private fællesvej, Vestergade, mellem nr. 10 og nr. 22 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05265-17 Side 1/5 Klage over tilladelse til afspærring af den private fællesvej, Vestergade, mellem nr. 10 og

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/07115 ISTANDSÆTTELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ I breve af 5. og 13. juli 2012 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere