Kortlægning af substitutionsmuligheder samt sundheds- og miljømæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af metal og træ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af substitutionsmuligheder samt sundheds- og miljømæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af metal og træ"

Transkript

1 Kortlægning af substitutionsmuligheder samt sundheds- og miljømæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af metal og træ Dorthe Nørgaard Andersen, Tina Slothuus, Dorte Rasmussen og Ann Detmer DHI Peter Svane Overfladeteknik Maleteknisk Rådgivning ApS Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 INDLEDNING OG FORMÅL BAGGRUND FORMÅL 12 2 KORTLÆGNING EKSISTERENDE TEKNOLOGI OG PRODUKTER INDUSTRIEL OVERFLADEBEHANDLING AF STÅLTYNDPLADE INDUSTRIEL OVERFLADEBEHANDLING AF TRÆEMNER Forbehandling Materialevalg Påføringsmetoder Hærdning Energi Spild og rengøring Pulvermaling på træ KONKLUSIONER AF KORTLÆGNINGEN 24 3 UDVALGTE MALINGSYSTEMER CASE NR. 1 STÅLPLADER CASE NR. 2; TRÆLISTER CASE NR. 3; VÆG- OG LOFTSPANELER CASE NR. 4; KRYDSFINER 34 4 TEKNISK YDEEVNE FREMSTILLING AF PRØVEEMNER AFPRØVNING Stålplader Træplader RESULTATER Case 1; stålplader Case 2-4; træemner 40 5 SUNDHEDSMÆSSIG VURDERING CASE 1; STÅLPLADER CASE 2; TRÆLISTER CASE NR. 3; VÆG- OG LOFTSPANELER CASE NR. 4; KRYDSFINER KONKLUSION PÅ SUNDHEDSMÆSSIG VURDERING 54 6 MILJØMÆSSIG VURDERING EKSPONERING ØKOTOKSICITET BELASTNING 57 3

4 6.4 SAMMENLIGNING AF MALINGSYSTEMER 57 7 KONKLUSION / PERSPEKTIVERING 61 8 REFERENCER 63 9 APPENDIKS A R-SÆTNINGER (KLASSIFICERINGSFORORDNINGEN, 2008) 65 4

5 Forord Projektet: Kortlægning af substitutionsmuligheder samt sundheds- og miljømæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af metal og træ er støttet af Virksomhedsordningen, Miljøstyrelsen. I projektet deltog farve- og lakfabrikken Teknos A/S, samt DHI og Overfladeteknik Maleteknisk Rådgivning ApS (Overfladeteknik): Dorthe Nørgaard Andersen, DHI Tina Slothuus, DHI Ann Detmer, DHI Dorte Rasmussen, DHI Peter Svane, Overfladeteknik Steffen Hawkins, Teknos A/S Projektet har forløbet i perioden august 2008 til marts Projektet blev fulgt af en følgegruppe fra Miljøstyrelsen bestående af: Anna Cecilie Skovgaard (til og med maj 2009) Bettina Ørsnæs Andersen (fra maj 2009) Karina L. Vintersborg (fra juni 2010) 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Overfladebehandling med maling og lak er helt afgørende for de fleste industrielt fremstillede varers levetid og design. Malevarer er højt specialiserede, polymerbaserede produkter som påføres i ganske tynde lag, og derved tilfører et (massivt) emne væsentlig merværdi og brugsværdi. Udviklingen af overfladebehandling materialer og processer befordres af ønsker om bedre sundhed og miljø, ringere energiforbrug; altsammen uden en teknisk forringelse. Projektets formål var at indsamle en bred viden om industriel overfladebehandling for både metal og træemner. I nærværende projekt har vi med velvillig assistance fra Teknos A/S taget udgangspunkt i en serie typiske behandlinger fra metal- og (især) træ- og møbelindustrien for at få et overblik over de aktuelle muligheder for at substituere traditionelle behandlinger med nye og mere sundheds- og miljøvenlige overfladebehandlinger samt over konsekvenserne ved overgangen; både sundheds og miljømæssigt og hvad angår brugsegenskaber. Arbejdet har omfattet en praktisk teknisk del og en indhentning af viden, specielt om træ- og møbelområdet samt en sundheds- og miljømæssig vurdering af indholdsstoffer i en serie typiske behandlinger. Begge dele af projektet bekræfter, at man kan opnå gode eller rimelige resultater med mere sundheds- og miljøvenlige materialer og processer. Eksemplet fra metalområdet viser samlet en væsentlig forbedring hvad angår brugsegenskaber, en forbedring på sundheden, men stadig indeholdende stoffer som ønskes substitueret, men umiddelbart en indikation af, at der ikke opnås en lavere miljøbelastning. På træ- og møbelområdet er resultaterne rimelige, men ikke helt så overbevisende, hvad angår brugsegenskaber, hvorimod de sundheds- og miljømæssigt er betydeligt forbedret især hvad angår indholdet af opløsningsmidler. I de kommende år vil man opleve gradvise forbedringer af malematerialer og hærdeprocesser, ændringer som vil mindske afstanden mellem traditionelle og nye behandlinger i træ- og møbelindustrien såsom flere vandige systemer og mere UV-hærdning. De store kvantespring er ikke umiddelbart til at forudse. Pulvermaling til træ og træbaserede materialer har hidtil været lidt af en skuffelse. Det er spændende om billedet på et tidspunkt ændrer sig, men umiddelbart er det vanskeligt at mobilisere den helt store optimisme. Elektronstrålehærdning kan (bør?) få en større udbredelse, men teknologien hæmmes af at være dyr i anskaffelse, og anlæggene er store og lidt klodsede. Til gengæld har metoden driftsøkonomiske, miljø- og sundhedsmæssige fortrin. Processen er dog udelukkende egnet til store, ensartede serieproduktioner. 7

8 8

9 Summary and conclusions Surface treatment with paint and lacquer is crucial for the durability and design of most industrially produced products. Paints are highly specialised, polymer-based products, applied in thin layers, and thereby adding significant increased value and use value to a (solid) material. The development of surface treatment materials and processes is encouraged by a desire for better health and environment, lower energy consumption; all without any technical deterioration. The aim of the project was to gather a broad knowledge of industrial surface treatment for both metal and wood materials. In this project we have, with kind assistance from Teknos A/S, taken starting point in a series of typical treatments from the metal and (especially) the wood and furniture industry to get an overview of the current possibilities of replacing traditional treatments with new and more health- and environmentally friendly surface treatment and the consequences of the transition; both health and environmentally related, and in terms of performance characteristics. The work has included a practical technical part and obtaining of knowledge, especially in the wood and furniture area, and a health and environmental assessment of the components in a series of typical treatments. Both parts of the project confirm that it is possible to achieve good or reasonable results with more health and environmentally friendly materials and processes. The example from the metal area overall shows a significant improvement in terms of performance characteristics and a health improvement, but still containing undesirable substances, which should be substituted, and an indication that a lower environmental liability has not been achieved. In the wood and furniture area the results are reasonable, but not quite so convincing in terms of performance characteristics, while they both in relation to health and environment are significantly improved, particularly as regards the content of solvents. In the coming years we shall see gradual improvements of painting materials and curing processes, changes that will reduce the gap between traditional and new treatments in the wood and furniture industry, such as more aqueous systems and more UV-curing. The giant quantum leap is not immediately possible to predict. Powder paints for wood and wood-based materials have so far been somewhat disappointing. It is interesting whether the image will change later on, but offhand it is difficult to be very optimistic. E-beam curing can (should?) have a higher prevalence, but the technology is inhibited by being expensive to buy, and the plants are large and somewhat clumsy. On the other hand, the method has operational economic, environmental and health advantages. The process is, however, only suitable for large, homogeneous series productions. 9

10 10

11 1 Indledning og formål 1.1 Baggrund Overfladebehandling med maling og lak er helt afgørende for de fleste industrielt fremstillede varers levetid og design. Malevarer er højt specialiserede, polymerbaserede produkter som påføres i ganske tynde lag, og derved tilfører et (massivt) emne væsentlig merværdi og brugsværdi. For at opnå specifikke optiske og holdbarhedsmæssige egenskaber sammensættes materialer til overfladebehandling af en række kemiske råvarer: pigmenter, fyldstoffer, bindemidler, opløsningsmidler, samt additiver af forskellig art. Nogle af disse stoffer har uheldige miljømæssige og toksikologiske egenskaber. Det gælder bl.a. opløsningsmidler (VOC er fra engelsk; volatile organic compounds), som forefindes i alle vådmalinger i større eller mindre grad. Gennem de seneste årtier har lak- og farveindustrien udviklet malevarer med fortsat reduceret indhold af skadelige stoffer. Udviklingen har i alt væsentligt været drevet af lovgivning på området, men også af direkte brugerønsker, især i den turbulente periode omkring 1970, hvor Danmark fik en rolle som foregangsland. I de senere år er det især EU-lovgivningen der har været styrende (VOC-direktivet (1999/13/EF), VOC-produktdirektivet (2004/42/EF), Biociddirektivet (98/8/EF), REACHforordningen ((EF) nr. 1907/2006)), men Danmark er på visse områder stadig i front, når det drejer sig om brugen af mindre miljøbelastende malevarer. Det gælder i hvert fald inden for bygningsmaling, men også ved nogle af de industrielle maleprocesser. Jo mere tung industrien bliver, jo langsommere synes udviklingen at gå. Skibsværfter benytter således fortsat udelukkende traditionelle malevarer på basis af epoxy og polyurethan, dog efterhånden med et noget reduceret VOC-indhold (high-solids produkter). Om miljøvenlige malevarer får succes på markedet, afhænger naturligvis til dels af lovgivningen, men også af brugernes tilfredshed. Det er ulige lettere at implementere en ny malevare, hvis den både er mere sundheds- og miljøvenlig og samtidig har bedre brugsegenskaber, end hvis sundheds- og miljøforbedringen er sket på bekostning af tekniske egenskaber. For producenterne af maling er dette en balancegang, som bliver stadig mere kompliceret at udføre. På den anden side må man konstatere at kunststykket indtil videre ser ud til at være lykkedes. I dette projekt er der dannet et overblik over, hvilke produkter, der præsterer bedst målt på typisk anvendte kvalitetsparametre indenfor malingprodukter til industriel overfladebehandling - og der er skabt et overblik over de miljø-, sundheds- og kvalitetsmæssige parametre af de forskellige malingsystemer. Typiske malingsystemer anvendt til overfladebehandling af metaller og træ er blevet undersøgt. 11

12 1.2 Formål Projektets overordnede formål er at få overblik over, hvilke produkter, der præsterer bedst på typisk anvendte kvalitetsparametre indenfor industriel overfladebehandling og samtidig vurdere de miljø-, sundheds- og kvalitetsmæssige parametre for de valgte malingsystemer. Projektet er delt op i tre faser: 1. i første fase kortlægges omfanget af industriel overfladebehandling. Det afklares, hvilke typer af produkter og systemer, der findes til henholdsvis behandling af træ og metal samt i hvilken udstrækning eller mængde de anvendes. Der udvælges repræsentanter for produkter indenfor forskellige malingsystemer, til nærmere undersøgelser. 2. i anden fase af projektet, findes ved målinger og informationsindsamling - kvalitative og kvantitative data fra de udvalgte produkter vedrørende indholdsstoffer og tekniske egenskaber. 3. i tredje fase udarbejdes der en oversigt over miljø- og sundhedsskadelige stoffer i de udvalgte produkter, og der foretages en vurdering af de miljø- og sundhedsmæssige risici ved brug af produkterne. Det samlede resultatet af projektet vil være en vurdering af sundheds- og miljømæssige risici ved anvendelse af produkterne i relation til deres tekniske egenskaber. 12

13 2 Kortlægning 2.1 Eksisterende teknologi og produkter I projektoplægget var det oprindelig planlagt at dække stort set hele den industrielle overfladebehandling af stål og træ i Danmark med undtagelse af udvendigt træværk. Hovedvægten lå dog fra begyndelsen på behandling af møbler og inventar af træ og træbaserede materialer. Derudover industriel behandling af (tyndplade) stålemner, og endelig antikorrosiv maling af store stålkonstruktioner den såkaldte heavy-duty sektor, hvortil stålskibe også regnes (tabel 2.1). Tabel 2.1. Kendte overfladebehandlingssystemer til metal- og træoverflader Metal Træ Serieproduktion Store konstruktioner Flade emner 3-dimensionale emner Vandig acryl Vandig acryl 100 % UV (acryl) Vandig UV-acryl Styrenacryl High build epoxy Vandig acryl Vandig acryl Vandig epoxy High build polyurethan Olie Vandig polyurethan Pulvermaling Pulvermaling Olie For at sikre relevans og aktualitet skulle der etableres en følgegruppe med deltagere fra lak- og farveindustrien. Gruppens opgave ville være at beskrive markedssituationen og udvælge typiske behandlingssystemer til nærmere undersøgelse. Til den miljø- og sundhedsmæssige vurdering af systemerne stod det fra begyndelsen klart, at der ville blive behov for oplysninger om recepturer. Lige så klart var det, at disse oplysninger skulle behandles fortroligt. Eftersom denne type informationer er følsomme, foreslog vi fra projektets side at retningsrecepturer ville være tilstrækkelige. Efter en række kontakter, herunder besøg hos malingleverandører måtte planen revideres på flere forskellige måder. På trods af den udlovede strenge fortrolighed er det ikke lykkes for projektgruppen at få involveret det ønskede antal deltagere i projektet. Heavy-duty sektoren måtte helt udgå, og kontakten til lak- og farveindustrien blev koncentreret om en enkelt leverandør, Teknos A/S, som heldigvis var villig til at indgå i samarbejdet. Udviklingschef Steffen Hawkins har været meget imødekommende og ydet særdeles værdifulde bidrag i projektet; det gælder både med hensyn til oplysninger, og for fysiske bidrag i form af malevarer og endda behandlede emner. 13

14 Resultatet er derfor, at projektarbejdet er blevet koncentreret om to hovedområder: Industriel overfladebehandling af ståltyndplade Industriel overfladebehandling af træ- og træbaserede materialer til møbelindustrien For hvert område er der udvalgt typiske systemer til teknisk og miljømæssig vurdering, og for træ- og møbelområdet er der desuden gennemført en litteratursøgning med udgangspunkt hos det franske træ- og møbelforskningsinstitut FCBA (tidligere CTBA), suppleret med informationer fra den Internationale Woodcoatings Congress som afholdes i lige årstal af engelske Paint Research Association senest 7th Woodcoatings Congress - Reducing the Environmental Footprint 2010 i Amsterdam. Projektarbejdet har altså måttet begrænses på nogle områder, til gengæld er der tilføjet perspektiver og udviklingstendenser for det væsentlige træ- og møbelområde. Her er det på sin plads at takke Mme M.-L. Roux FCBA i Paris. Mme Roux har taget venligt imod besøg, og forsynet projektet med den nyeste information. 2.2 Industriel overfladebehandling af ståltyndplade Industriel overfladebehandling af metal (især ståltyndplade) har gennem de sidste årtier været præget af overgang fra vådmaling til pulverlak (pulvermaling). Ved pulvermaling slipper både farve- og lakfabrikken og maleværkstedet for opløsningsmidler. På den anden side står det ikke lysende klart, hvorledes det energimæssige regnskab ser ud; pulverlak opvarmes jo til smeltning to gange først ved produktionen, dernæst under påføring. Pulverlakker udvikles løbende til flere og flere formål, og til mindre og mindre lagtykkelser alene dette emne kunne være en særskilt undersøgelse værdig. Tilsvarende gælder for forbehandlinger til metal: fosfatering, chromatering; samt de mange nye alternativer til traditionelle behandlinger. Forbehandlingerne er alle vandige processer, som foregår i kar eller ved skylning i såkaldte tunnelanlæg. De består af flere trin, indledningsvis en affedtning, derpå (få eller mange) skylle- og procestrin, hvor der udfældes ganske tynde lag af fosfater, chromater eller nyere belægninger med indhold af titan og zirkon. Lagene er fra nanometer til mikrometer i tykkelse, og de tjener til at etablere vedhæftning mellem underlag (metal) og overfladebehandling. Nogle forbehandlinger har desuden en gunstig barrierevirkning, som modvirker korrosion. 2.3 Industriel overfladebehandling af træemner Det franske træ- og møbelforskningsinstitut FCBA (tidligere CTBA) har gennemført omfattende undersøgelser og forsøg for at befordre overgangen fra opløsningsmiddelholdige malematerialer til vandige produkter eller opløsningsmiddelfrie materialer. Instituttet har løbende berettet om arbejdet gennem det seneste årti ved den internationale Woodcoatings Congress, som arrangeres af engelske PRA Paint Research Association - og afholdes hvert andet år i europæiske storbyer som Haag, Prag og Amsterdam. I en rapport fra 2004 (CTBA, 2004) giver instituttet en oversigt over mulighederne for substitution i møbelindustrien. Skriftet er ambitiøst, og omfatter 14

15 følgelig både malematerialer, påførings- og hærdemetoder. En del af rapporten handler specifikt om fransk lovgivning, men de tekniske løsninger er universelle. Målene er jo i grunden de samme overalt, og i høj grad styret af fælles europæisk lovgivning. Rapporten anfører endda kvantitative mål for de forbedringer (målt som VOC-reduktion) samt andre fordele (og ulemper) der findes i forbindelse med substitution. Substitutionsmulighederne anføres i skemaer opdelt efter 1) påføringsmetode 2) malemateriale 3) hærdeprincip Det giver mange kombinationsmuligheder, når man beskæftiger sig med minimum 3 påføringsmetoder (sprøjtning, tæppelakering og valsepåføring) og et tilsvarende antal malematerialer og hærdemetoder. Skemaerne er da også omfattende, men selvom de forekommer troværdige, er det et spørgsmål, hvor anvendelige de er i praksis; selv små ændringer i én parameter (f.eks. et malemateriales viskositet eller pot-life) kan medføre ændringer af de øvrige led i kæden (påføring, hærdning); og produkter og udstyr udvikles løbende. Endelig kan der være lokale forhold som påvirker valget af malemateriale eller påføringsmåde omstændigheder som vanskeligt lader sig omfatte af en skematisk fremstilling Rapporten giver imidlertid en god oversigt over mulighederne - og over områdets kompleksitet. I det efterfølgende gengives (i oversættelse) et par af de enklere skemaer fra rapporten. Tabel 2.2. Sammenligning af behandlinger til træ i møbelindustrien (CTBA, 2004) Produkttyper % Opløsningsmidler % Tørstof VOC g/l Nitrocellulose Syrehærdende (2-k) Polyurethan (2-k) Vandige UV ikke vandige Vandig UV < 50 15

16 Tabel 2.3. Overføringseffektivitet for forskellige typer sprøjteudstyr i møbelindustrien (CTBA, 2004) Sprøjteprincip Overføringseffektivitet (%) Luftforstøvning Airless Airless med hjælpeluft ( Airmix ) HVLP (High Volume Low Pressure) Tværgående muligheder for effektivisering Elektrostatisk påføring Lakvarmer 5-15 (ydereligere) 5 (yderligere) I en nyere rapport fra 2007 (CTBA, 2007) koncentrerer CTBA sig om de vandige malematerialer: vandige 1-k acrylbaserede lakker, vandig (2-k) polyurethan og vandige UV-lakker (i møbelindustrien benytter man ofte betegnelsen lakker også selvom materialerne ikke er klare eller transparente. En lak kan altså være betegnelse for en dækkende malevare, f.eks. en emalje). Rapporten er mere koncis end rapporten fra 2004 (CTBA, 2007), og giver gode og brugbare retningslinjer for hele produktionsforløbet: - forbehandling - materialevalg - påføringsmetode - hærdning - rengøring - energiforbrug Publikationen er blevet til i samarbejde med en række franske møbelproducenter - og det fornemmes i den praktiske tilgang; men på den anden side giver skriftet en måske lidt overdrevent positiv skildring af de vandige behandlingers brugsegenskaber. Man får næsten det indtryk, at alt kan lade sig gøre med vandige løsninger uden at give køb på kvaliteten og det er trods alt lidt af en overdrivelse. Problemer med ikke-hærdet restmonomer i træoverfladen nævnes f.eks. ikke med et ord Forbehandling Forbehandling er pudsning af træoverfladen før overfladebehandling. Vandige materialer stiller større krav til pudsningen; det betyder at der skal bruges renere slibebånd, pudses i flere retninger og bruges finere slibekorn og måske helt specielle slibemaskiner. I det efterfølgende gengives udvalgte skemaer i oversættelse. Det første anfører faktisk både fordele og ulemper ved vandige produkter. 16

17 2.3.2 Materialevalg Tabel 2.4. Fordele og ulemper ved forskellige typer malemateriale i møbelindustrien (CTBA, 2007) Produkt type Fordele Ulemper 1-komponente materialer Vandige acrylprodukter 2-komponente materialer Vandige produkter på basis af acryl/polyurethan Vandige UV-hærdende materialer Enkle at påføre og anvende Kan sprøjtes manuelt eller automatisk Lette at påføre Kan sprøjtes manuelt eller automatisk Gode til middelgode brugsegenskaber Kan påføres automatisk Hurtig tørring og hærdning Gode brugsegenskaber Omhyggelig rengøring af udstyr er en betingelse, og vanskeligere end for 2-komponente materialer Gennemhærdning tager tid Binder og hærder skal blandes (homogeniseres) forsigtigt og omhyggeligt Ulemperne har mere at gøre med UV end med at der er tale om vandige materialer, f-eks: Manuel sprøjtning frarådes Emnernes geometri er afgørende for effektiv hærdning Begrænsninger i kulørvalg og dækkeevne 17

18 Tabel 2.5. Sammenligning mellem rent vandige eller hybride systemer med 2-k opløsningsmiddelholdig polyurethanbehandling (CTBA, 2007) Egenskaber Gittersnit Lagtykkelse µm Glans Bestandighed mod sprit / kaffe / kuglepen / blæk / rengøringsmiddel 3 % Ridsefasthed Slid Noter 1) 2) 3) 4) 5) Leverandør A Reference: 1 x PU grunder +1 x PU toplak 1 x vandig lak + 1 x PU toplak (opløsningsmiddelholdig) 1 x vandig lak + 1 x PU toplak (vandig) 1 x vandig lak + 1 x UV toplak (vandig) Leverandør B Reference: 1 x PU grunder +1 x PU toplak 1 x vandig lak + 1 x PU toplak (opløsningsmiddelholdig) 1 x vandig lak + 1 x PU toplak (vandig) 1 x vandig lak + 1 x UV toplak (vandig) Leverandør C /5/2/2/5 0, /5/2/2/5 0, /5/2/2/5 0, /5/2/2/5 0, /5/2/2/5 1, /5/2/3/5 1, /5/2/2/ /5/2/2/4 1, Reference: 1 x PU grunder +1 x PU toplak /5/2/2/5 0, x vandig lak + 1 x PU toplak (opløsningsmiddelholdig) /5/2/3/5 0, x PU (vandig) + 1 x PU toplak /5/2/3/ (opløsningsmiddelholdig) 1 x vandig lak + 1 x PU (vandig) /5/2/2/5 0, x vandig lak + 1 x UV toplak (vandig) /5/2/2/5 1, ) skala er bedst 2) glansenheder er mat, 100 højglans 3) synlig ændring efter påvirkning. Skala er bedst 4) belastning i N ved netop synlig ridse. Høj værdi er bedst (Resulaterne er meget lave det skyldes, at CTBA på det tidspunkt benyttede en lidt anden ridseprøve end den aktuelle) 5) omdrejninger i slidprøveapparat. Jo flere omdrejninger, jo større slidbestandighed 18

19 2.3.3 Påføringsmetoder I rapporten fra 2007 (CTBA, 2007) anføres igen at vandige produkter er vanskeligere at håndtere end deres forgængere med opløsningsmidler omhyggelig blanding og omrøring er en betingelse; og tillige nævnes det, at Airmix -sprøjtning stiller særlige krav om filtrering af maling at man gør klogt i at holde sig til enten vandige eller opløsningsmiddelholdige produkter at man vedligeholder pumper og stempler omhyggeligt Elektrostatisk sprøjtning med vandige produkter betragtes ikke som problematisk når blot malingkøkkenet isoleres elektrisk fra påføringsenhederne med ét af markedets systemer til dette formål (Nordsons Iso Flow f.eks). Overføringseffektiviteten diskuteres også i rapporten fra 2007 (CTBA, 2007) der er en interessant detalje, idet effektiviteten tilsyneladende er større for vandige produkter end for opløsningsmiddelholdige effekten skyldes dog muligvis en målefejl, idet der undervejs mellem dyse og emne fordamper mere opløsningsmiddel end vand og derfor ser effektiviteten måske større ud for vandige produkter end den i grunden er Hærdning De 3 hovedgrupper: konvektionsvarme, infrarød (IR) stråling og mikrobølger beskrives ret indgående i rapporten fra 2007 (CTBA, 2007). Elektronstrålehærdning ( EB-Curing ) er ikke medtaget; årsagen er velsagtens, at metoden ikke er meget udbredt. EB-Curing kan dog få stigende betydning i fremtiden, da metoden er energieffektiv og da den tillader fuld gennemhærdning uden UV-lakkernes begrænsninger, dvs. ingen uhærdet restmonomer intet indhold af fotoinitiatorer (helbredsrisiko stofferne danner frie radikaler) ingen begrænsninger i kulørvalg og dækkeevne Endelig foregår der en udvikling af de hidtil noget klodsede EB-anlæg mod mere hensigtsmæssige udformninger. EB-Curing er både energirigtig og miljørigtig ulempen er at anlæggene er store og tunge (Svane, 2010). De er relativt dyre i anskaffelse, men billige i drift. 19

20 Tabel 2.6. Sammenligning af forskellige tørre- og hærdemetoder (CTBA, 2007) Metode Fordele Ulemper Varmluft (Konvektion) Infrarød stråling Mikrobølger - velkendt tørreteknik - egnet til 3-dimensionale emner - lav eller høj tørretemperatur kan indstilles afhængig af træsort - effektiv tørring - hurtig tørring med dyser og luftknive (høj lufthastighed dvs m/s) - beskedent energiforbrug - direkte energioverførsel uden luftbevægelser - høj energitæthed - forskellige muligheder for bølgelængder: Elektrisk: kort, mellem eller lang. Gas: langbølget - hurtig tørring (< 45 s; med kata-lytisk gas-ir < 15 s) - reduceret risiko for støv i lakken - afhængig af IR-bølgelængde kan man minimere opvarmning af varmefølsomme underlag - enkelt i brug - høj tørreeffektivitet (mellem- og langbølget IR) - effekten kan reguleres - egnet til hurtig fordampning af vand - overlegen effektivitet - selvregulerende effekt - tørring ved lav temperatur - tørring med høj kvalitet uanset om det drejer sig om flade emner eller 3-D - kræver stort volumen af cirkulerende luft - på grund af risiko for støvpartikler kan det være nødvendigt at filtrere luften - anlæggene er omfangsrige - ved lav temperatur kan det være nødvendigt at affugte tørreluften - vanskeligt at opvarme 3- dimen-sionale emner ensartet i så fald må der suppleres med konvektionvarme - kortbølget IR reagerer forskelligt afhængig af malingens kulør - højere temperaturer end ved konvektion (50-60 C) - vanskelig at regulere, fordi det er nødvendigt at måle temperaturen direkte på emnet - højere energiforbrug, men ujævnt fordelt - begrænset effekt til rådighed - supplerende tørring med varmluft påkrævet 20

21 2.3.5 Energi Tørre- og hærdesystemers energimæssige konsekvenser beskrives også i rapporten fra 2007 (CTBA, 2007). Angivelserne fremgår af tabel 2.7. Tabel 2.7. Sammenligning af forskellige tørreteknologiers energiforbrug (CTBA, 2007) Energitæthetemperatur energiforbrug Tørre- Specifikt Tørretid kw/m 2 s C kwh/m 2 behandlet Konvektionstørring, laminar (uden recirkulation af luft) ,2 Dysetørring (uden recirkulation af luft) ,1 Kortbølget elektrisk IR ,2 Mellembølget elektrisk IR ,1 Langbølget elektrisk IR ,1 Gasfyret IR, synligt lysende ,2 Gasfyret IR, katalytisk 7, ,1 Mikrobølger 2450 MHz (ovnen fyldt 50 %) ,3 21

22 tabel 2.8. Specifikt energiforbrug ved tørring og hærdning af forskellige systemer med diverse teknikker (CTBA, 2007) Energi- Energiforbrug Mikrobølger luft Varm- UV IR forbrug pr. lag i alt Vandig acryl (1-k) kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 Tørring ved stuetemperatur Vandig acryl (1-k) Dækkende system 1-k grunding 1-k toplag Dækkende system 1-k grunding 1-k klarlak 2-k vandigt PU-system 2 lag 2-k vandigt PU-system 1 x grunding 1 x toplag 2-k vandigt PU-system 1 x grunding 1 x toplag 1-k vandigt system 1 x grunding 1 x toplag 1-k vandigt system 2 lag 2-k vandigt system 1 x grunding 1 x toplag 2-k PU opl.middelh. reference (2 lag) 2-k UV opl.middelh. reference (2 lag) 0,08 0,13 0,21 0,21 0,08 0,08 0,11 0,11 0,05 0,05 0,19 0,19 0,04 0,04 0,12 0,12 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,09 0,07 0,07 0,13 0,13 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,1 0,1 0,31 0,31 0,61 0,35 0,35 0,70 0,19 0,19 0,38 0,11 0,11 0,22 0,12 0,12 0,24 0,07 0,07 0,14 0,07 0,07 0,14 0,09 0,09 0,17 0,07 0,07 0,14 0,33 0,33 0, Spild og rengøring Brugen af papirfiltre kontra våde kabiner behandles også i rapporterne fra 2007 (CTBA, 2007). Tørfiltre har mange fordele, men ved UV-lakker opstår der en klistret, besværlig belægning af ikke-hærdet malemateriale på i hvert fald nogle papirfiltre. Affald er i det hele taget et væsentligt problem. Rengøring af udstyr og spild i sprøjtekabiner er besværligt at håndtere ved vandige malematerialer. Man må ofte se i øjnene, at der kræves et ikke uvæsentligt forbrug af stærke opløsningsmidler (acetone og andre ketoner) for at holde sprøjter og andet udstyr i brugsklar stand. Spildevand fra våde kabiner har ofte et højt indhold af vanskeligt nedbrydelige stoffer (med højt COD og BOD). 22

23 2.3.7 Pulvermaling på træ Pulverlakering af træ og træbaserede materialer er et interessant område med et tilsyneladende stort potentiale. Efter mere end 20 års meget langsom fremdrift er det dog vanskeligt at bevare optimismen for denne teknologi der findes ganske vist industrielle anlæg, men antallet ligger vel omkring 100 i hele verden. Der er flere teknologier under udvikling når der tales pulvermaling til træ. o UV-hærdende pulvermaling o Peroxidhærdende pulvermaling o Termoreaktiv pulvermaling Figur 2.1. Oversigt over forskellige materialer og teknologier til overfladebehandling af træ og træbaserede materialer (Jocham, C. et al, 2010) Figur 2.1 stammer oprindelig fra et indlæg fra 2004 (Kiene, 2004) men det kunne såmænd godt være tegnet år tidligere i hvert fald hvad angår placeringen og størrelsen af den lille cirkel, som repræsenterer pulvermaling til træ. Spørgsmålet er, om cirklen overhovedet vil flytte sig, og om den vil vokse. Pulvermaling på træ blev introduceret omkring 1987 og blev spået en lysende fremtid; man forestillede sig en udvikling svarende til den man havde oplevet på metal. Indledende forsøg blev udført med lavtemperaturhærdende (epoxy) pulvertyper, og det stod hurtigt klart, at det eneste underlag, hvor teknologien havde en chance, var MDF (eller HDF). Massivt træ gav store problemer med afgasning (og påfølgende blære- og poredannelse i lakken) under opvarmning problemer som genfindes på MDF, men i mindre omfang. Omkring år 2000 blev UV-hærdende pulverlak introduceret, og eftersom dette materiale gør det muligt at adskille materialets smeltning og udflydning fra selve hærdeprocessen, var det et skridt fremad for pulverlakering på varmefølsomme underlag som MDF. Der er i årenes løb installeret forskellige industrielle anlæg til pulverlakering af MDF, men det drejer sig foreløbig ikke om mange. Velsagtens omkring 100 på verdensplan. I 2008 har en tysk lønlakerer i Thüringen installeret et anlæg med en cirkulær anordning af IR-strålekilder til opvarmning af pladerne (Besser Lackieren, 2008). Konceptet er, at virksomheden både påtager sig bear- 23

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

CROMAX WATERBORNE BASECOAT

CROMAX WATERBORNE BASECOAT Beskrivelse 1-komponent polyuretan-/vandbaseret basefarve anvendes som 2-lags lakering i solide farver samt metal- og perlemorsfarver. Velegnet til biler, lastbiler og busser. Sammensætning baseret på

Læs mere

Produktdirektiv for industrimaling er under udarbejdelse

Produktdirektiv for industrimaling er under udarbejdelse Paint with Pride GENERAL INDUSTRY OG POWDER COATINGS 5:2009 Indhold 5/2009 Produktdirektiv for industrimaling er under udarbejdelse...1 Fremtidens løsninger... 2-5 Udgivet af: Teknos Oy Redaktør: Merja

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Substitutionsmuligheder- Fremtidens overfladebehandling

Substitutionsmuligheder- Fremtidens overfladebehandling Substitutionsmuligheder- Fremtidens overfladebehandling Palle Gustafsson Vamdrup 21.03.2012 Hvad skal vi høre om? Epoxy og isocyanater Hvorfor maler vi. Hvad er maling. Hvad er epoxy, isocyanat, polyurethan

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permacron HS Fylder 5107. Permacron HS Fylder 5107 er en førsteklasses 2K HS Slibefylder på akrylharpiksbasis. Fylderen overholder VOC-lovgivningen. Enkel forarbejdning.

Læs mere

3800S CHROMACLEAR VOC

3800S CHROMACLEAR VOC Beskrivelse 2komponent Low Emission klarlak er beregnet til påføring som klarlak over basefarve. Sammensætning baseret på akrylcopolymer og en unik, patentbeskyttet stjerne polymerteknologi. Produkter

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permafleet HS Vario Dæklak 675 Permafleet HS Vario Dæklak 675 er et førsteklasses High Solid 2K Dæklaksystem til unifarver. Systemet overholder VOC-lovgivningen. Anvendelsesområde:

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

DP4000 2K Primer Mindst 50% kortere klargøringstid

DP4000 2K Primer Mindst 50% kortere klargøringstid Make it happen. With PPG 2K Primer Mindst 50% kortere klargøringstid Velkommen til en effektiv klargøringsprocess 2K Primer Velkommen til en fremtid med effektiv klargøring af overflader Et gennembrud

Læs mere

Produkt Information. Maj Vandfortyndbar klarlak PRODUKTER PRODUKTBESKRIVELSE FORBEREDELSE AF OVERFLADEN. D8186 vandfortyndbar klarlak

Produkt Information. Maj Vandfortyndbar klarlak PRODUKTER PRODUKTBESKRIVELSE FORBEREDELSE AF OVERFLADEN. D8186 vandfortyndbar klarlak GLOBAL REFINISH SYSTEM Maj 2012 Produkt Information Vandfortyndbar klarlak D8186 D8186 vandfortyndbar klarlak PRODUKTER Vandfortyndbar klarlak Hærder til vandfortyndbar klarlak Fortynder D8186 D8221 D8448

Læs mere

2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks.

2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks. Beskrivelse 2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks. Produkter WP206 Wash Primer (wash primer) P207 Catalyst

Læs mere

Fontecryl SC 50. En vandbaseret akryl til metal industrien 09/02/12

Fontecryl SC 50. En vandbaseret akryl til metal industrien 09/02/12 Fontecryl SC 50 En vandbaseret akryl til metal industrien 09/02/12 Farverige visioner siden 1862 Tikkurila har i 150 år tilbudt skønhed og beskyttelse. En lille olie udvindende virksomhed er vokset til

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Sur-Tech A/S Surface Technology

Sur-Tech A/S Surface Technology Sur-Tech A/S Surface Technology KEMISK NIKKEL En slid og korrosionsbeskyttende belægning DS/ ISO 9001 ISO 14001 Kvalitetssikring Miljøledelse Hvad er kemisk nikkel? Kemisk nikkel er en proces til udfældning

Læs mere

Produktinformation. December K HS FILLER D8022 PRODUKTBESKRIVELSE KLARGØRING AF UNDERLAG - AFFEDTNING. Hurtigttørrende 2K surfacer-hærder D858

Produktinformation. December K HS FILLER D8022 PRODUKTBESKRIVELSE KLARGØRING AF UNDERLAG - AFFEDTNING. Hurtigttørrende 2K surfacer-hærder D858 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation 2K HS FILLER D8022 Hurtigttørrende 2K surfacer-hærder D858 PRODUKTBESKRIVELSE D8022 2K HS filler er en grå 2K fyldende surfacer, der lufttørrer hurtigt.

Læs mere

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse 5 sider Revision af februar 2010 BESKRIVELSE EGENSKABER KULØR OG GLANS PRODUKT DATA VED 20 C Vægtfylde Volumen tørstof VOC (leveret) VOC2 Anbefalet tørfi lmstykkelse Teoretisk strækkeevne Berøringstør

Læs mere

April 2016 Produktinformation GRS Deltron UHS klarlak D8130

April 2016 Produktinformation GRS Deltron UHS klarlak D8130 GLOBAL REFINISH SYSTEM April 2016 Produktinformation GRS Deltron UHS klarlak D8130 D8130 UHS klarlak PRODUKTER Deltron UHS klarlak Deltron express UHS hærder Deltron UHS hærdere Deltron fade-out fortynder

Læs mere

Produktinformation. August K GREYMATIC UHS PRIMA (UHS HÆRDER D8302) PRODUKTBESKRIVELSE KLARGØRING AF UNDERLAG AFFEDTNING

Produktinformation. August K GREYMATIC UHS PRIMA (UHS HÆRDER D8302) PRODUKTBESKRIVELSE KLARGØRING AF UNDERLAG AFFEDTNING GLOBAL REFINISH SYSTEM August 2012 Produktinformation 2K GREYMATIC UHS PRIMA (UHS HÆRDER D8302) D8018 hvid D8019 sort D8024 grå PRODUKTBESKRIVELSE 2K GreyMatic UHS Prima er en serie af 2K primer-surfacere,

Læs mere

Produktdatablad Oktober 2010

Produktdatablad Oktober 2010 Produktdatablad Oktober 2010 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt 2K Klarlaksblanding Semi glans P190-1061/P190-6512 (Ca. 20-30 % glans ved 60 C) Beskrivelse P190-1061 2K mat

Læs mere

System information. PercoTop. Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 2.

System information. PercoTop. Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 2. System information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 2. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-System-datablad nr. DK / SYS_PT950.9 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Produktinformation D8080

Produktinformation D8080 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation D8080 D8080 UV-hærdet primer-surfacer D8403 Overfladeaffedter til UV-primer PRODUKTBESKRIVELSE D8080 UV-hærdet primer-surfacer er et unikt UV-hærdet

Læs mere

Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter. 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut

Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter. 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut Plan for præsentationen Indledning Hvorfor biokompositter? Hvad er biokompositter?

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Træbeskyttelse med lang holdbarhed Træbeskyttelse med lang holdbarhed ÅR Unik varmereflekterende træbeskyttelse med køleeffekt, der reflekterer solens varme og skadelige infrarøde (IR) stråler Se alt om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Læs mere

Produktdatablad November 2011

Produktdatablad November 2011 Produktdatablad November 2011 INTERNATIONAL MASTER KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Eco+ Primer Surfacer P565-4471, P565-4475 & P565-4477 Produkt Beskrivelse P565-4471 Eco+ Primer Surfacer lysegrå SG01 P565-4475

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

LE2001 / LE2004 / LE2007 LOW EMISSION PRIMER PLUS

LE2001 / LE2004 / LE2007 LOW EMISSION PRIMER PLUS Beskrivelse 2-komponent Low Emission surfacer med 2 påføringsmuligheder: a. sanding surfacer; b. non-sanding surfacer. Kulør: hvid, mellemgrå, sort. Sammensætning baseret på special funktionel hydroxy-acryl.

Læs mere

December 2010 Produktinformation GRS Deltron UHS Premium klarlak D8137

December 2010 Produktinformation GRS Deltron UHS Premium klarlak D8137 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation GRS Deltron UHS Premium klarlak D8137 D8137 UHS Premium klarlak PRODUKTER Deltron UHS Premium Clearcoat Deltron UHS hærdere D8137 D8216, D8217, D8218,

Læs mere

&TAILOR-MADE TECHNOLOGY

&TAILOR-MADE TECHNOLOGY TOTAL FLEXIBILITY &TAILOR-MADE TECHNOLOGY C.500.0202 Selemix System and the Selemix logo are trademarks of PPG Industries 2003 PPG Industries. All rights reserved. PPG Industries Scandinavia Midtager 29

Læs mere

December 2010 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K filler

December 2010 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K filler GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K filler PRODUKTBESKRIVELSE 2K RAPID GreyMatic er en serie 2K primer-surfacere, der egner sig til mange forskellige typer reparationer.

Læs mere

2 : % VOC-Klarlak 2 : % Klarlak Blandingsforhold 100% vol eller eller eller

2 : % VOC-Klarlak 2 : % Klarlak Blandingsforhold 100% vol eller eller eller Påføring: Tørrings accelerator til Glasurit Standard klarlakker (VOC-kompatibel og ikke VOC-kompatibel), Serie, Serie VOC, VOC MC600, og 85- HS Grundfylder / Fylder Egenskaber: Reducering af tørretider

Læs mere

December 2010 Produktinformation GRS Deltron D800

December 2010 Produktinformation GRS Deltron D800 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation GRS Deltron Klarlak PRODUKTER Deltron klarlak Deltron MS hærdere D803, D841, D861 Deltron accelereret MS hærder D864 Deltron standard solids hærder

Læs mere

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer.

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer. 1 Indledning Formålet med denne vejledning er, at beskrive hvilke forhold der skal fokuseres på ved valg af produkter til overfladebehandlinger for at sikre et miljømæssigt fornuftigt valg. 2 Maling til

Læs mere

Produktinformation D8501 D8505 D8507 2K Primer DP4000 (UHS Hærder D8302)

Produktinformation D8501 D8505 D8507 2K Primer DP4000 (UHS Hærder D8302) GLOBAL REFINISH SYSTEM April 2016 Produktinformation D8501 D8505 D8507 2K Primer DP4000 (UHS Hærder D8302) D8501 2K primer DP4000 Hvid G1 D8505 2K primer DP4000 Grå G5 D8507 2K primer DP4000 Mørk Grå G7

Læs mere

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering At-VEJLEDNING D.2.4 August 2001 Pulverlakering Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

2K mat klarlak P

2K mat klarlak P Produktdatablad Juni 2010 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt 2K mat klarlak Smuds skal forebygges i alle faser af processen. Det er ikke muligt at fjerne smuds i matte finishes,

Læs mere

APPLIKATORER STRENOMETER INFORMATION LIDT TEORI. Erichsen model 238 Dobbelt og tredobbelt applikator efter Biddle

APPLIKATORER STRENOMETER INFORMATION LIDT TEORI. Erichsen model 238 Dobbelt og tredobbelt applikator efter Biddle STRENOMETER INFORMATION APPLIKATORER LIDT TEORI Enhver test af malinger eller lignende flydende produkter forudsætter, at man kan påføre vådfilmen med en reproducerbar og kontrolleret tykkelse på et velegnet

Læs mere

PercoTop CS382 2K Zinc Rich Epoxy Primer 053

PercoTop CS382 2K Zinc Rich Epoxy Primer 053 Egenskaber: er en 2K grunder med højt indhold af zinkstøv. Blandingen er baseret på epoxyharpiks Kan bruges som første lag i en lakopbygning for at opfylde de højeste krav til korrosionsbeskyttelse på

Læs mere

Maleteknik og materialeforståelse /Spånplade- lak arbejde

Maleteknik og materialeforståelse /Spånplade- lak arbejde I denne opgave skal du arbejde med følgende emner: Opbygge en ubehandlet spånplade fra bund til finish, se opgave beskrivelsen s. 2 & 3 Klargøre en fyldningsplade Klargøre tidligere behandlet træværket

Læs mere

December 2010 Produktinformation GRS Deltron UHS Rapid klarlak D8135

December 2010 Produktinformation GRS Deltron UHS Rapid klarlak D8135 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation GRS Deltron UHS Rapid klarlak UHS Rapid klarlak PRODUKTER Deltron UHS Rapid klarlak Deltron UHS hærder Deltron fortyndere Deltron accelereret fortynder

Læs mere

System information. Permahyd Basislak Silver Star 887-1. Systeminformation vedrørende forarbejdningen af Permahyd Basislak Silver Star

System information. Permahyd Basislak Silver Star 887-1. Systeminformation vedrørende forarbejdningen af Permahyd Basislak Silver Star System information. Permahyd Basislak Silver Star Systeminformation vedrørende forarbejdningen af Permahyd Basislak Silver Star Meget fin, lys sølvfarve Specielt til fælge og tilbehør til biler og motorcykler

Læs mere

Produktinformation D8501, D8505, D8507 2K Primer DP4000

Produktinformation D8501, D8505, D8507 2K Primer DP4000 GLOBAL REFINISH SYSTEM Juli 2011 Produktinformation D8501, D8505, D8507 2K Primer DP4000 PRODUKTBESKRIVELSE DP4000 er baseret på den nyeste primer teknologi og kan bruges til at forbedre primer processen,

Læs mere

Anvendelsesteknisk Information.

Anvendelsesteknisk Information. Anvendelsesteknisk Information. Raderal Fyldgrunder 3508. Raderal Fyldgrunder 3508 er en 2K reparations sprøjtespartel. Anvendelse: til udjævning af grove ujævnheder. VOC-tal under 250 g/l Især velegnet

Læs mere

Produktinformation. D814 til at blødgøre lak på elastiske underlag. D843 til at skabe en fin struktureret "ruskinds"-effekt

Produktinformation. D814 til at blødgøre lak på elastiske underlag. D843 til at skabe en fin struktureret ruskinds-effekt GLOBAL REFINISH SYSTEM Juni 2016 Produktinformation D8175 Rapid Performance Clearcoat PRODUKTER UHS Rapid Performance Klarlak UHS Hærder Accelerator Fortynder Høj Temperatur Accelereret Fortynder D8175

Læs mere

Rustbeskyttende primer P540-51x. Rustbeskyttende primer offwhite. Fortynder (mellem)

Rustbeskyttende primer P540-51x. Rustbeskyttende primer offwhite. Fortynder (mellem) Produktdatablad December 2006 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt P540-511 Rustbeskyttende primer P540-51x Beskrivelse Rustbeskyttende primer offwhite P540-512 Rustbeskyttende

Læs mere

Produktinformation D8077 / D8078 HS vådt-i-vådt primere

Produktinformation D8077 / D8078 HS vådt-i-vådt primere GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation D8077 / D8078 HS vådt-i-vådt primere D8077 Hvid 2K HS vådt-i-vådt primer D8078 Grå 2K HS vådt-i-vådt primer D8237 HS ekspres hærder D8238 HS hurtig

Læs mere

Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling

Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bekendtgørelser Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj

Læs mere

Produktinformation DP6000 2K hurtig primer

Produktinformation DP6000 2K hurtig primer GLOBAL REFINISH SYSTEM Maj 2016 Produktinformation DP6000 2K hurtig primer D8531 lysegrå D8535 grå D8537 mørkegrå D8302 UHS hærder D8716 produktiv fortynder D8725 produktiv fortynder D8719 til høj temperatur

Læs mere

Produktinformation CT VANDFORTYNDBAR BASEFARVE - EKSPRESSYSTEM

Produktinformation CT VANDFORTYNDBAR BASEFARVE - EKSPRESSYSTEM December 2010 TDS: Produktinformation CT vandfortyndbare basefarver PRODUKT CT vandfortyndbar basefarve ReadyMix-farve Delfleet CT WB aktivator A600 Vandfortyndbar fortynder T494 Vandfortyndbar langsom

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

CENTARI 6000 LOW EMISSION BASECOAT

CENTARI 6000 LOW EMISSION BASECOAT PRODUKTBESKRIVELSE Centari 6000 er vores unikke, alsidige og brugervenlige opløsningsmiddelbaserede basefarve Den blander koncentrerede farvetoner med opløsningsmiddelbaserede bindemidler, hvorved der

Læs mere

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler CUBE DESIGN Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler Sådan passer du bedst på dit Cube Design produkt Denne vejledning giver dig mulighed for at pleje

Læs mere

December 2010 Produktinformation DELTRON D825 2K tonbar surfacerbase

December 2010 Produktinformation DELTRON D825 2K tonbar surfacerbase GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation DELTRON 2K tonbar surfacerbase PRODUKTBESKRIVELSE K93 er velegnet til kvalitetsreparationer af biler som har en farvet overflade under originallakken.

Læs mere

Permasolid HS Vario Primer Surfacer 5340

Permasolid HS Vario Primer Surfacer 5340 1750-3 information. Permasolid HS Vario Primer Surfacer 5340 Universal grundfylder i Hi-TEC Performance Systemet og Classic Systemet Permasolid HS Vario Grundfylder 5340 er en universal High Solid grundfylder

Læs mere

S0200V. Produktdatablad December Primecoat P INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

S0200V. Produktdatablad December Primecoat P INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produktdatablad December 2006 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt Primecoat P565-625 Beskrivelse P565-625 Primecoat - grågrøn P275-124 Standard aktivator P275-232 Langsom aktivator

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Technical Data Sheet CC6600 CROMAX PRO STAR CLEAR. Gælder fra 28. February Beskrivelse

Technical Data Sheet CC6600 CROMAX PRO STAR CLEAR. Gælder fra 28. February Beskrivelse Beskrivelse 2-komponent klarlak, baseret på Low Emission bindemiddelteknologi og er beregnet til påføring som klarlak over basefarve. Sammensætning baseret på acryl-copolymer og en unik, patentbeskyttet"stjerne

Læs mere

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0 1 116-0 System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 Produktet er en 2K Lakspraydåse indeholdende en kombination af drivgas, hærder og opløsningsmidler specielt tilpasset

Læs mere

EL500 IMRON ELITE CLEAR HS

EL500 IMRON ELITE CLEAR HS Beskrivelse 2komponent Low Emission klarlak er beregnet til påføring som klarlak over Imron Fleet Line toplaksystem. Sammensætning baseret på akrylcopolymer og en unik, patentbeskyttet stjerne polymerteknologi.

Læs mere

December 2010 Produktinformation GRS Deltron Lamborghini mat finish D8113_D8239

December 2010 Produktinformation GRS Deltron Lamborghini mat finish D8113_D8239 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation GRS Deltron Lamborghini mat finish D8113_D8239 D8113 Mat klarlak PRODUKTER Deltron mat klarlak Deltron HS hærder Deltron fortynder D8113 D8239 D807,

Læs mere

H O L D B A R T HÅNDVÆRK A N N O

H O L D B A R T HÅNDVÆRK A N N O H O L D B A R T HÅNDVÆRK A N N O 1 9 6 7 ATBO REOLEN ER EN DANSK MØBELKLASSIKER Fremstillet efter solid, dansk snedkertradition og med utallige kombinationsmuligheder. Reolen er stilren og klassisk i sit

Læs mere

Facadebehandling. flotte resultater, der holder i mange år

Facadebehandling. flotte resultater, der holder i mange år Facadebehandling flotte resultater, der holder i mange år Detalje på facade Indgangsparti, privatbolig dokumentation får du på www.acrymatic.dk AC WALL-FLEX Overfladebehandlingen der holder på væggen Til

Læs mere

ZINGA Tekniske Data. Fysisk og teknisk information

ZINGA Tekniske Data. Fysisk og teknisk information ZINGA Tekniske Data Ref.: TF ZINGA.E N 10/12/08-12 ZINGA ZM-RE-PRO-04-A Filmgalvaniseringssystemet ZINGA er en, en-komponent overfladebehandling, der indeholder 96% zink i tørfilmen og yder en katodisk

Læs mere

Tekniske Data Epoxy Yacht HB

Tekniske Data Epoxy Yacht HB Tekniske Data Epoxy Yacht HB Produktbeskrivelse Epoxy Yacht HB er en to-komponent overfladetolerant, rusthindrende, mastiks epoxymaling med et højt tørstofindhold, der kan påføres i høje filmtykkelser.

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Nexa Autocolor TM. Innovative reparationsløsninger

Nexa Autocolor TM. Innovative reparationsløsninger Nexa Autocolor TM Innovative reparationsløsninger Oversigt Primere Fastbuild rustbeskyttende primer Fyldende rustbeskyttende primer Buildprimer II Extrabuild II rustbeskyttende primer HS fyldende primer

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

Permasolid HS Express Füller 5250

Permasolid HS Express Füller 5250 information. Permasolid HS Express Füller 5250 Hurtigttørrende slibefylder Permasolid HS Express Füller 5250 er en førsteklasses og yderst effektiv 2K HS slibefylder, der er velegnet til hurtig og økonomisk

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Instruktioner for påføring. Følg alle advarsler og forholdsregler. Personlige værnemidler. Forberedelse

Instruktioner for påføring. Følg alle advarsler og forholdsregler. Personlige værnemidler. Forberedelse Instruktioner for påføring. Læses grundigt før Gentoo produktet åbnes eller anvendes. Følg alle advarsler og forholdsregler At åbne del A, medmindre inaktiv gas er til rådighed, eller medmindre hele beholderen

Læs mere

HS Wet-on-wet Undercoat P EHS System. HS vådt-i-vådt fylder P EHS-system

HS Wet-on-wet Undercoat P EHS System. HS vådt-i-vådt fylder P EHS-system HS Wet-on-wet Undercoat P565-897 EHS System U0830V Produktdatablad September 2006 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt HS vådt-i-vådt fylder P565-897 EHS-system Beskrivelse U0830V

Læs mere

December 2010 Produktinformation EPOXY PRIMER-FILLER

December 2010 Produktinformation EPOXY PRIMER-FILLER GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation EPOXY PRIMER-FILLER Epoxy primer-filler Hærder PRODUKTBESKRIVELSE Epoxyprimer-filler er en lav-voc, slibbar 2K epoxyprimer-filler. Denne primer er

Læs mere

9 Specifikationer. 9/1 Specifikationer. 9/2 Spændmomenter. 9/3 Specialværktøj. 9/4 Reparation af karrosseriskader Reparation af karrosseriskader 9/4 1

9 Specifikationer. 9/1 Specifikationer. 9/2 Spændmomenter. 9/3 Specialværktøj. 9/4 Reparation af karrosseriskader Reparation af karrosseriskader 9/4 1 9 Specifikationer 9/1 Specifikationer 9/2 Spændmomenter 9/3 Specialværktøj 9/4 9/4 1 Side 1 af 5 Denne vejledning giver retningslinier for reparation af karrosseriskader på køretøjets overog underdel.

Læs mere

Produktdatablad Oktober 2015

Produktdatablad Oktober 2015 Produktdatablad Oktober 2015 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt Selvnivellerende primer P565-5601, P565-5605 og P565-5607 (med HS Plus hærder) Beskrivelse P565-5601 Selvnivellerende

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

V0930V_E. Produktdatablad Juli EHS Turbo Plus Serie P498 og serie P494. EHS Turbo Plus Serie P498 og P494 V0930V_E

V0930V_E. Produktdatablad Juli EHS Turbo Plus Serie P498 og serie P494. EHS Turbo Plus Serie P498 og P494 V0930V_E Produktdatablad Juli 2014 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG EHS Turbo Plus Serie P498 og serie P494 Produkt Beskrivelse EHS Turbo Plus Serie P498 og P494 blandingsbaser/færdigblandet

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

SAPA OVERFLADEBEHANDLING Anodisering, pulverlakering og Decoral

SAPA OVERFLADEBEHANDLING Anodisering, pulverlakering og Decoral Anodisering, pulverlakering og Decoral Anodisering Anodisering er den stærkeste overfladebehandling, der findes til aluminiumprofiler. Det er en elektrolytisk proces, hvorved der opbygges et oxidlag. Dette

Læs mere

System information. Reparations-lakeringssystem til matlakerede køretøjer fra Mercedes-Benz.

System information. Reparations-lakeringssystem til matlakerede køretøjer fra Mercedes-Benz. System information. Reparations-lakeringssystem til matlakerede køretøjer fra Mercedes-Benz. Efterfølgende beskrives reparations-lakeringssystemet til de med magno-farvetoner matlakerede køretøjer fra

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 1537 1,2 1537 alkyd ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en enkomponent oxidativt tørrende alkyd maling. Hurtigtørrende, high build produkt med zinkfosfat pigmenter. Kan anvendes over

Læs mere

AFFALDSBEHOLDERE & ASKEBÆGRER

AFFALDSBEHOLDERE & ASKEBÆGRER AFFALDSBEHOLDERE & ASKEBÆGRER BY BANGs affaldsbeholdere er dansk design og håndværk. Alle fremstilles i 3-5 mm. stålplade, som er et utrolig slidstærkt materiale, der med fordel kan anvendes i grønne eller

Læs mere

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG. Express Plus Clearcoat

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG. Express Plus Clearcoat Produktdatablad Juni 2016 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt Express Plus Clearcoat P190-8000 Beskrivelse P190-8000 HS Plus Clearcoat P210-8817 HS Plus Hardener P852-1660 Express

Læs mere

Produktdatablad Juni 2015

Produktdatablad Juni 2015 Premium Surfacer P565-5701, P565-5705 & P565-5707 H5620V Produktdatablad Juni 2015 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG H5672V Premium surfacer P565-5701, P565-5705 og P565-5707 (Med

Læs mere

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG. 2K HS Plus Ekspres klarlak P (med P HS+ hærder)

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG. 2K HS Plus Ekspres klarlak P (med P HS+ hærder) Produktdatablad Juli 2014 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt 2K HS Plus Ekspres klarlak P190-6659 (med P210-8815 HS+ hærder) Beskrivelse P190-6659 2K HS Plus Ekspres klarlak

Læs mere

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital Original silikatfarve til facader 8WUDHD original silikatfarve af høj kvalitet for lang levetid Høj produktkvalitet på mineralsk basis Bindemidlet i er vandglas, som trænger ind i underlaget og gennem

Læs mere

Korrosionsbeskyttelse 03. Alt til korrosionsbeskyttelse

Korrosionsbeskyttelse 03. Alt til korrosionsbeskyttelse Korrosionsbeskyttelse 03 Alt til korrosionsbeskyttelse ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats Antiox Rustbestyttende overfladebehandling, miljøvenlig tykfilmsacryl Malkode 00-1 1 2 Industrimaling

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Akryl 100 Toplak 2K-Dæklak på akrylharpiksbasis Høj lysbestandighed Til anvendelse både indendørs og udendørs Let at påføre Det er muligt at opnå 5 glansgrader Struktureffekt

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 778;779 1 778 epoxy ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent vandbaseret polyamidhærdende epoxy coating. Overfladetolerant, meget hurtigtørrende produkt med meget stor indtrængningsevne,

Læs mere

April 2011 Produktinformation UHS Premium klarlak D8171

April 2011 Produktinformation UHS Premium klarlak D8171 GLOBAL REFINISH SYSTEM April 2011 Produktinformation UHS Premium klarlak D8171 D8171 UHS Premium klarlak PRODUKTER UHS Premium MultiClear klarlak UHS hærdere Fortyndere Accelerator-fortynder D8171 D8302

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permasolid HS Optimum Plus Klarlak 8650. Permasolid HS Optimum Plus Klarlak 8650 er en førsteklasses high solid klarlak, der overholder VOC-lovgivningen. Optimal forarbejdning

Læs mere

AvantGuard. Redefinering af anti-korrosion

AvantGuard. Redefinering af anti-korrosion AvantGuard Redefinering af anti-korrosion Tre metoder til at beskytte mod korrosion Jern er det mest udbredte konstruktionsmateriale i verden. Desværre reagerer jern spontant, når det udsættes for atmosfæriske

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum +45 9825 0022 bitum@bitum.dk BITUM Nordic A/S Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum Flexigum R Multigum Multigum Primer

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere