Kortlægning af substitutionsmuligheder samt sundheds- og miljømæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af metal og træ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af substitutionsmuligheder samt sundheds- og miljømæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af metal og træ"

Transkript

1 Kortlægning af substitutionsmuligheder samt sundheds- og miljømæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af metal og træ Dorthe Nørgaard Andersen, Tina Slothuus, Dorte Rasmussen og Ann Detmer DHI Peter Svane Overfladeteknik Maleteknisk Rådgivning ApS Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 INDLEDNING OG FORMÅL BAGGRUND FORMÅL 12 2 KORTLÆGNING EKSISTERENDE TEKNOLOGI OG PRODUKTER INDUSTRIEL OVERFLADEBEHANDLING AF STÅLTYNDPLADE INDUSTRIEL OVERFLADEBEHANDLING AF TRÆEMNER Forbehandling Materialevalg Påføringsmetoder Hærdning Energi Spild og rengøring Pulvermaling på træ KONKLUSIONER AF KORTLÆGNINGEN 24 3 UDVALGTE MALINGSYSTEMER CASE NR. 1 STÅLPLADER CASE NR. 2; TRÆLISTER CASE NR. 3; VÆG- OG LOFTSPANELER CASE NR. 4; KRYDSFINER 34 4 TEKNISK YDEEVNE FREMSTILLING AF PRØVEEMNER AFPRØVNING Stålplader Træplader RESULTATER Case 1; stålplader Case 2-4; træemner 40 5 SUNDHEDSMÆSSIG VURDERING CASE 1; STÅLPLADER CASE 2; TRÆLISTER CASE NR. 3; VÆG- OG LOFTSPANELER CASE NR. 4; KRYDSFINER KONKLUSION PÅ SUNDHEDSMÆSSIG VURDERING 54 6 MILJØMÆSSIG VURDERING EKSPONERING ØKOTOKSICITET BELASTNING 57 3

4 6.4 SAMMENLIGNING AF MALINGSYSTEMER 57 7 KONKLUSION / PERSPEKTIVERING 61 8 REFERENCER 63 9 APPENDIKS A R-SÆTNINGER (KLASSIFICERINGSFORORDNINGEN, 2008) 65 4

5 Forord Projektet: Kortlægning af substitutionsmuligheder samt sundheds- og miljømæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af metal og træ er støttet af Virksomhedsordningen, Miljøstyrelsen. I projektet deltog farve- og lakfabrikken Teknos A/S, samt DHI og Overfladeteknik Maleteknisk Rådgivning ApS (Overfladeteknik): Dorthe Nørgaard Andersen, DHI Tina Slothuus, DHI Ann Detmer, DHI Dorte Rasmussen, DHI Peter Svane, Overfladeteknik Steffen Hawkins, Teknos A/S Projektet har forløbet i perioden august 2008 til marts Projektet blev fulgt af en følgegruppe fra Miljøstyrelsen bestående af: Anna Cecilie Skovgaard (til og med maj 2009) Bettina Ørsnæs Andersen (fra maj 2009) Karina L. Vintersborg (fra juni 2010) 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Overfladebehandling med maling og lak er helt afgørende for de fleste industrielt fremstillede varers levetid og design. Malevarer er højt specialiserede, polymerbaserede produkter som påføres i ganske tynde lag, og derved tilfører et (massivt) emne væsentlig merværdi og brugsværdi. Udviklingen af overfladebehandling materialer og processer befordres af ønsker om bedre sundhed og miljø, ringere energiforbrug; altsammen uden en teknisk forringelse. Projektets formål var at indsamle en bred viden om industriel overfladebehandling for både metal og træemner. I nærværende projekt har vi med velvillig assistance fra Teknos A/S taget udgangspunkt i en serie typiske behandlinger fra metal- og (især) træ- og møbelindustrien for at få et overblik over de aktuelle muligheder for at substituere traditionelle behandlinger med nye og mere sundheds- og miljøvenlige overfladebehandlinger samt over konsekvenserne ved overgangen; både sundheds og miljømæssigt og hvad angår brugsegenskaber. Arbejdet har omfattet en praktisk teknisk del og en indhentning af viden, specielt om træ- og møbelområdet samt en sundheds- og miljømæssig vurdering af indholdsstoffer i en serie typiske behandlinger. Begge dele af projektet bekræfter, at man kan opnå gode eller rimelige resultater med mere sundheds- og miljøvenlige materialer og processer. Eksemplet fra metalområdet viser samlet en væsentlig forbedring hvad angår brugsegenskaber, en forbedring på sundheden, men stadig indeholdende stoffer som ønskes substitueret, men umiddelbart en indikation af, at der ikke opnås en lavere miljøbelastning. På træ- og møbelområdet er resultaterne rimelige, men ikke helt så overbevisende, hvad angår brugsegenskaber, hvorimod de sundheds- og miljømæssigt er betydeligt forbedret især hvad angår indholdet af opløsningsmidler. I de kommende år vil man opleve gradvise forbedringer af malematerialer og hærdeprocesser, ændringer som vil mindske afstanden mellem traditionelle og nye behandlinger i træ- og møbelindustrien såsom flere vandige systemer og mere UV-hærdning. De store kvantespring er ikke umiddelbart til at forudse. Pulvermaling til træ og træbaserede materialer har hidtil været lidt af en skuffelse. Det er spændende om billedet på et tidspunkt ændrer sig, men umiddelbart er det vanskeligt at mobilisere den helt store optimisme. Elektronstrålehærdning kan (bør?) få en større udbredelse, men teknologien hæmmes af at være dyr i anskaffelse, og anlæggene er store og lidt klodsede. Til gengæld har metoden driftsøkonomiske, miljø- og sundhedsmæssige fortrin. Processen er dog udelukkende egnet til store, ensartede serieproduktioner. 7

8 8

9 Summary and conclusions Surface treatment with paint and lacquer is crucial for the durability and design of most industrially produced products. Paints are highly specialised, polymer-based products, applied in thin layers, and thereby adding significant increased value and use value to a (solid) material. The development of surface treatment materials and processes is encouraged by a desire for better health and environment, lower energy consumption; all without any technical deterioration. The aim of the project was to gather a broad knowledge of industrial surface treatment for both metal and wood materials. In this project we have, with kind assistance from Teknos A/S, taken starting point in a series of typical treatments from the metal and (especially) the wood and furniture industry to get an overview of the current possibilities of replacing traditional treatments with new and more health- and environmentally friendly surface treatment and the consequences of the transition; both health and environmentally related, and in terms of performance characteristics. The work has included a practical technical part and obtaining of knowledge, especially in the wood and furniture area, and a health and environmental assessment of the components in a series of typical treatments. Both parts of the project confirm that it is possible to achieve good or reasonable results with more health and environmentally friendly materials and processes. The example from the metal area overall shows a significant improvement in terms of performance characteristics and a health improvement, but still containing undesirable substances, which should be substituted, and an indication that a lower environmental liability has not been achieved. In the wood and furniture area the results are reasonable, but not quite so convincing in terms of performance characteristics, while they both in relation to health and environment are significantly improved, particularly as regards the content of solvents. In the coming years we shall see gradual improvements of painting materials and curing processes, changes that will reduce the gap between traditional and new treatments in the wood and furniture industry, such as more aqueous systems and more UV-curing. The giant quantum leap is not immediately possible to predict. Powder paints for wood and wood-based materials have so far been somewhat disappointing. It is interesting whether the image will change later on, but offhand it is difficult to be very optimistic. E-beam curing can (should?) have a higher prevalence, but the technology is inhibited by being expensive to buy, and the plants are large and somewhat clumsy. On the other hand, the method has operational economic, environmental and health advantages. The process is, however, only suitable for large, homogeneous series productions. 9

10 10

11 1 Indledning og formål 1.1 Baggrund Overfladebehandling med maling og lak er helt afgørende for de fleste industrielt fremstillede varers levetid og design. Malevarer er højt specialiserede, polymerbaserede produkter som påføres i ganske tynde lag, og derved tilfører et (massivt) emne væsentlig merværdi og brugsværdi. For at opnå specifikke optiske og holdbarhedsmæssige egenskaber sammensættes materialer til overfladebehandling af en række kemiske råvarer: pigmenter, fyldstoffer, bindemidler, opløsningsmidler, samt additiver af forskellig art. Nogle af disse stoffer har uheldige miljømæssige og toksikologiske egenskaber. Det gælder bl.a. opløsningsmidler (VOC er fra engelsk; volatile organic compounds), som forefindes i alle vådmalinger i større eller mindre grad. Gennem de seneste årtier har lak- og farveindustrien udviklet malevarer med fortsat reduceret indhold af skadelige stoffer. Udviklingen har i alt væsentligt været drevet af lovgivning på området, men også af direkte brugerønsker, især i den turbulente periode omkring 1970, hvor Danmark fik en rolle som foregangsland. I de senere år er det især EU-lovgivningen der har været styrende (VOC-direktivet (1999/13/EF), VOC-produktdirektivet (2004/42/EF), Biociddirektivet (98/8/EF), REACHforordningen ((EF) nr. 1907/2006)), men Danmark er på visse områder stadig i front, når det drejer sig om brugen af mindre miljøbelastende malevarer. Det gælder i hvert fald inden for bygningsmaling, men også ved nogle af de industrielle maleprocesser. Jo mere tung industrien bliver, jo langsommere synes udviklingen at gå. Skibsværfter benytter således fortsat udelukkende traditionelle malevarer på basis af epoxy og polyurethan, dog efterhånden med et noget reduceret VOC-indhold (high-solids produkter). Om miljøvenlige malevarer får succes på markedet, afhænger naturligvis til dels af lovgivningen, men også af brugernes tilfredshed. Det er ulige lettere at implementere en ny malevare, hvis den både er mere sundheds- og miljøvenlig og samtidig har bedre brugsegenskaber, end hvis sundheds- og miljøforbedringen er sket på bekostning af tekniske egenskaber. For producenterne af maling er dette en balancegang, som bliver stadig mere kompliceret at udføre. På den anden side må man konstatere at kunststykket indtil videre ser ud til at være lykkedes. I dette projekt er der dannet et overblik over, hvilke produkter, der præsterer bedst målt på typisk anvendte kvalitetsparametre indenfor malingprodukter til industriel overfladebehandling - og der er skabt et overblik over de miljø-, sundheds- og kvalitetsmæssige parametre af de forskellige malingsystemer. Typiske malingsystemer anvendt til overfladebehandling af metaller og træ er blevet undersøgt. 11

12 1.2 Formål Projektets overordnede formål er at få overblik over, hvilke produkter, der præsterer bedst på typisk anvendte kvalitetsparametre indenfor industriel overfladebehandling og samtidig vurdere de miljø-, sundheds- og kvalitetsmæssige parametre for de valgte malingsystemer. Projektet er delt op i tre faser: 1. i første fase kortlægges omfanget af industriel overfladebehandling. Det afklares, hvilke typer af produkter og systemer, der findes til henholdsvis behandling af træ og metal samt i hvilken udstrækning eller mængde de anvendes. Der udvælges repræsentanter for produkter indenfor forskellige malingsystemer, til nærmere undersøgelser. 2. i anden fase af projektet, findes ved målinger og informationsindsamling - kvalitative og kvantitative data fra de udvalgte produkter vedrørende indholdsstoffer og tekniske egenskaber. 3. i tredje fase udarbejdes der en oversigt over miljø- og sundhedsskadelige stoffer i de udvalgte produkter, og der foretages en vurdering af de miljø- og sundhedsmæssige risici ved brug af produkterne. Det samlede resultatet af projektet vil være en vurdering af sundheds- og miljømæssige risici ved anvendelse af produkterne i relation til deres tekniske egenskaber. 12

13 2 Kortlægning 2.1 Eksisterende teknologi og produkter I projektoplægget var det oprindelig planlagt at dække stort set hele den industrielle overfladebehandling af stål og træ i Danmark med undtagelse af udvendigt træværk. Hovedvægten lå dog fra begyndelsen på behandling af møbler og inventar af træ og træbaserede materialer. Derudover industriel behandling af (tyndplade) stålemner, og endelig antikorrosiv maling af store stålkonstruktioner den såkaldte heavy-duty sektor, hvortil stålskibe også regnes (tabel 2.1). Tabel 2.1. Kendte overfladebehandlingssystemer til metal- og træoverflader Metal Træ Serieproduktion Store konstruktioner Flade emner 3-dimensionale emner Vandig acryl Vandig acryl 100 % UV (acryl) Vandig UV-acryl Styrenacryl High build epoxy Vandig acryl Vandig acryl Vandig epoxy High build polyurethan Olie Vandig polyurethan Pulvermaling Pulvermaling Olie For at sikre relevans og aktualitet skulle der etableres en følgegruppe med deltagere fra lak- og farveindustrien. Gruppens opgave ville være at beskrive markedssituationen og udvælge typiske behandlingssystemer til nærmere undersøgelse. Til den miljø- og sundhedsmæssige vurdering af systemerne stod det fra begyndelsen klart, at der ville blive behov for oplysninger om recepturer. Lige så klart var det, at disse oplysninger skulle behandles fortroligt. Eftersom denne type informationer er følsomme, foreslog vi fra projektets side at retningsrecepturer ville være tilstrækkelige. Efter en række kontakter, herunder besøg hos malingleverandører måtte planen revideres på flere forskellige måder. På trods af den udlovede strenge fortrolighed er det ikke lykkes for projektgruppen at få involveret det ønskede antal deltagere i projektet. Heavy-duty sektoren måtte helt udgå, og kontakten til lak- og farveindustrien blev koncentreret om en enkelt leverandør, Teknos A/S, som heldigvis var villig til at indgå i samarbejdet. Udviklingschef Steffen Hawkins har været meget imødekommende og ydet særdeles værdifulde bidrag i projektet; det gælder både med hensyn til oplysninger, og for fysiske bidrag i form af malevarer og endda behandlede emner. 13

14 Resultatet er derfor, at projektarbejdet er blevet koncentreret om to hovedområder: Industriel overfladebehandling af ståltyndplade Industriel overfladebehandling af træ- og træbaserede materialer til møbelindustrien For hvert område er der udvalgt typiske systemer til teknisk og miljømæssig vurdering, og for træ- og møbelområdet er der desuden gennemført en litteratursøgning med udgangspunkt hos det franske træ- og møbelforskningsinstitut FCBA (tidligere CTBA), suppleret med informationer fra den Internationale Woodcoatings Congress som afholdes i lige årstal af engelske Paint Research Association senest 7th Woodcoatings Congress - Reducing the Environmental Footprint 2010 i Amsterdam. Projektarbejdet har altså måttet begrænses på nogle områder, til gengæld er der tilføjet perspektiver og udviklingstendenser for det væsentlige træ- og møbelområde. Her er det på sin plads at takke Mme M.-L. Roux FCBA i Paris. Mme Roux har taget venligt imod besøg, og forsynet projektet med den nyeste information. 2.2 Industriel overfladebehandling af ståltyndplade Industriel overfladebehandling af metal (især ståltyndplade) har gennem de sidste årtier været præget af overgang fra vådmaling til pulverlak (pulvermaling). Ved pulvermaling slipper både farve- og lakfabrikken og maleværkstedet for opløsningsmidler. På den anden side står det ikke lysende klart, hvorledes det energimæssige regnskab ser ud; pulverlak opvarmes jo til smeltning to gange først ved produktionen, dernæst under påføring. Pulverlakker udvikles løbende til flere og flere formål, og til mindre og mindre lagtykkelser alene dette emne kunne være en særskilt undersøgelse værdig. Tilsvarende gælder for forbehandlinger til metal: fosfatering, chromatering; samt de mange nye alternativer til traditionelle behandlinger. Forbehandlingerne er alle vandige processer, som foregår i kar eller ved skylning i såkaldte tunnelanlæg. De består af flere trin, indledningsvis en affedtning, derpå (få eller mange) skylle- og procestrin, hvor der udfældes ganske tynde lag af fosfater, chromater eller nyere belægninger med indhold af titan og zirkon. Lagene er fra nanometer til mikrometer i tykkelse, og de tjener til at etablere vedhæftning mellem underlag (metal) og overfladebehandling. Nogle forbehandlinger har desuden en gunstig barrierevirkning, som modvirker korrosion. 2.3 Industriel overfladebehandling af træemner Det franske træ- og møbelforskningsinstitut FCBA (tidligere CTBA) har gennemført omfattende undersøgelser og forsøg for at befordre overgangen fra opløsningsmiddelholdige malematerialer til vandige produkter eller opløsningsmiddelfrie materialer. Instituttet har løbende berettet om arbejdet gennem det seneste årti ved den internationale Woodcoatings Congress, som arrangeres af engelske PRA Paint Research Association - og afholdes hvert andet år i europæiske storbyer som Haag, Prag og Amsterdam. I en rapport fra 2004 (CTBA, 2004) giver instituttet en oversigt over mulighederne for substitution i møbelindustrien. Skriftet er ambitiøst, og omfatter 14

15 følgelig både malematerialer, påførings- og hærdemetoder. En del af rapporten handler specifikt om fransk lovgivning, men de tekniske løsninger er universelle. Målene er jo i grunden de samme overalt, og i høj grad styret af fælles europæisk lovgivning. Rapporten anfører endda kvantitative mål for de forbedringer (målt som VOC-reduktion) samt andre fordele (og ulemper) der findes i forbindelse med substitution. Substitutionsmulighederne anføres i skemaer opdelt efter 1) påføringsmetode 2) malemateriale 3) hærdeprincip Det giver mange kombinationsmuligheder, når man beskæftiger sig med minimum 3 påføringsmetoder (sprøjtning, tæppelakering og valsepåføring) og et tilsvarende antal malematerialer og hærdemetoder. Skemaerne er da også omfattende, men selvom de forekommer troværdige, er det et spørgsmål, hvor anvendelige de er i praksis; selv små ændringer i én parameter (f.eks. et malemateriales viskositet eller pot-life) kan medføre ændringer af de øvrige led i kæden (påføring, hærdning); og produkter og udstyr udvikles løbende. Endelig kan der være lokale forhold som påvirker valget af malemateriale eller påføringsmåde omstændigheder som vanskeligt lader sig omfatte af en skematisk fremstilling Rapporten giver imidlertid en god oversigt over mulighederne - og over områdets kompleksitet. I det efterfølgende gengives (i oversættelse) et par af de enklere skemaer fra rapporten. Tabel 2.2. Sammenligning af behandlinger til træ i møbelindustrien (CTBA, 2004) Produkttyper % Opløsningsmidler % Tørstof VOC g/l Nitrocellulose Syrehærdende (2-k) Polyurethan (2-k) Vandige UV ikke vandige Vandig UV < 50 15

16 Tabel 2.3. Overføringseffektivitet for forskellige typer sprøjteudstyr i møbelindustrien (CTBA, 2004) Sprøjteprincip Overføringseffektivitet (%) Luftforstøvning Airless Airless med hjælpeluft ( Airmix ) HVLP (High Volume Low Pressure) Tværgående muligheder for effektivisering Elektrostatisk påføring Lakvarmer 5-15 (ydereligere) 5 (yderligere) I en nyere rapport fra 2007 (CTBA, 2007) koncentrerer CTBA sig om de vandige malematerialer: vandige 1-k acrylbaserede lakker, vandig (2-k) polyurethan og vandige UV-lakker (i møbelindustrien benytter man ofte betegnelsen lakker også selvom materialerne ikke er klare eller transparente. En lak kan altså være betegnelse for en dækkende malevare, f.eks. en emalje). Rapporten er mere koncis end rapporten fra 2004 (CTBA, 2007), og giver gode og brugbare retningslinjer for hele produktionsforløbet: - forbehandling - materialevalg - påføringsmetode - hærdning - rengøring - energiforbrug Publikationen er blevet til i samarbejde med en række franske møbelproducenter - og det fornemmes i den praktiske tilgang; men på den anden side giver skriftet en måske lidt overdrevent positiv skildring af de vandige behandlingers brugsegenskaber. Man får næsten det indtryk, at alt kan lade sig gøre med vandige løsninger uden at give køb på kvaliteten og det er trods alt lidt af en overdrivelse. Problemer med ikke-hærdet restmonomer i træoverfladen nævnes f.eks. ikke med et ord Forbehandling Forbehandling er pudsning af træoverfladen før overfladebehandling. Vandige materialer stiller større krav til pudsningen; det betyder at der skal bruges renere slibebånd, pudses i flere retninger og bruges finere slibekorn og måske helt specielle slibemaskiner. I det efterfølgende gengives udvalgte skemaer i oversættelse. Det første anfører faktisk både fordele og ulemper ved vandige produkter. 16

17 2.3.2 Materialevalg Tabel 2.4. Fordele og ulemper ved forskellige typer malemateriale i møbelindustrien (CTBA, 2007) Produkt type Fordele Ulemper 1-komponente materialer Vandige acrylprodukter 2-komponente materialer Vandige produkter på basis af acryl/polyurethan Vandige UV-hærdende materialer Enkle at påføre og anvende Kan sprøjtes manuelt eller automatisk Lette at påføre Kan sprøjtes manuelt eller automatisk Gode til middelgode brugsegenskaber Kan påføres automatisk Hurtig tørring og hærdning Gode brugsegenskaber Omhyggelig rengøring af udstyr er en betingelse, og vanskeligere end for 2-komponente materialer Gennemhærdning tager tid Binder og hærder skal blandes (homogeniseres) forsigtigt og omhyggeligt Ulemperne har mere at gøre med UV end med at der er tale om vandige materialer, f-eks: Manuel sprøjtning frarådes Emnernes geometri er afgørende for effektiv hærdning Begrænsninger i kulørvalg og dækkeevne 17

18 Tabel 2.5. Sammenligning mellem rent vandige eller hybride systemer med 2-k opløsningsmiddelholdig polyurethanbehandling (CTBA, 2007) Egenskaber Gittersnit Lagtykkelse µm Glans Bestandighed mod sprit / kaffe / kuglepen / blæk / rengøringsmiddel 3 % Ridsefasthed Slid Noter 1) 2) 3) 4) 5) Leverandør A Reference: 1 x PU grunder +1 x PU toplak 1 x vandig lak + 1 x PU toplak (opløsningsmiddelholdig) 1 x vandig lak + 1 x PU toplak (vandig) 1 x vandig lak + 1 x UV toplak (vandig) Leverandør B Reference: 1 x PU grunder +1 x PU toplak 1 x vandig lak + 1 x PU toplak (opløsningsmiddelholdig) 1 x vandig lak + 1 x PU toplak (vandig) 1 x vandig lak + 1 x UV toplak (vandig) Leverandør C /5/2/2/5 0, /5/2/2/5 0, /5/2/2/5 0, /5/2/2/5 0, /5/2/2/5 1, /5/2/3/5 1, /5/2/2/ /5/2/2/4 1, Reference: 1 x PU grunder +1 x PU toplak /5/2/2/5 0, x vandig lak + 1 x PU toplak (opløsningsmiddelholdig) /5/2/3/5 0, x PU (vandig) + 1 x PU toplak /5/2/3/ (opløsningsmiddelholdig) 1 x vandig lak + 1 x PU (vandig) /5/2/2/5 0, x vandig lak + 1 x UV toplak (vandig) /5/2/2/5 1, ) skala er bedst 2) glansenheder er mat, 100 højglans 3) synlig ændring efter påvirkning. Skala er bedst 4) belastning i N ved netop synlig ridse. Høj værdi er bedst (Resulaterne er meget lave det skyldes, at CTBA på det tidspunkt benyttede en lidt anden ridseprøve end den aktuelle) 5) omdrejninger i slidprøveapparat. Jo flere omdrejninger, jo større slidbestandighed 18

19 2.3.3 Påføringsmetoder I rapporten fra 2007 (CTBA, 2007) anføres igen at vandige produkter er vanskeligere at håndtere end deres forgængere med opløsningsmidler omhyggelig blanding og omrøring er en betingelse; og tillige nævnes det, at Airmix -sprøjtning stiller særlige krav om filtrering af maling at man gør klogt i at holde sig til enten vandige eller opløsningsmiddelholdige produkter at man vedligeholder pumper og stempler omhyggeligt Elektrostatisk sprøjtning med vandige produkter betragtes ikke som problematisk når blot malingkøkkenet isoleres elektrisk fra påføringsenhederne med ét af markedets systemer til dette formål (Nordsons Iso Flow f.eks). Overføringseffektiviteten diskuteres også i rapporten fra 2007 (CTBA, 2007) der er en interessant detalje, idet effektiviteten tilsyneladende er større for vandige produkter end for opløsningsmiddelholdige effekten skyldes dog muligvis en målefejl, idet der undervejs mellem dyse og emne fordamper mere opløsningsmiddel end vand og derfor ser effektiviteten måske større ud for vandige produkter end den i grunden er Hærdning De 3 hovedgrupper: konvektionsvarme, infrarød (IR) stråling og mikrobølger beskrives ret indgående i rapporten fra 2007 (CTBA, 2007). Elektronstrålehærdning ( EB-Curing ) er ikke medtaget; årsagen er velsagtens, at metoden ikke er meget udbredt. EB-Curing kan dog få stigende betydning i fremtiden, da metoden er energieffektiv og da den tillader fuld gennemhærdning uden UV-lakkernes begrænsninger, dvs. ingen uhærdet restmonomer intet indhold af fotoinitiatorer (helbredsrisiko stofferne danner frie radikaler) ingen begrænsninger i kulørvalg og dækkeevne Endelig foregår der en udvikling af de hidtil noget klodsede EB-anlæg mod mere hensigtsmæssige udformninger. EB-Curing er både energirigtig og miljørigtig ulempen er at anlæggene er store og tunge (Svane, 2010). De er relativt dyre i anskaffelse, men billige i drift. 19

20 Tabel 2.6. Sammenligning af forskellige tørre- og hærdemetoder (CTBA, 2007) Metode Fordele Ulemper Varmluft (Konvektion) Infrarød stråling Mikrobølger - velkendt tørreteknik - egnet til 3-dimensionale emner - lav eller høj tørretemperatur kan indstilles afhængig af træsort - effektiv tørring - hurtig tørring med dyser og luftknive (høj lufthastighed dvs m/s) - beskedent energiforbrug - direkte energioverførsel uden luftbevægelser - høj energitæthed - forskellige muligheder for bølgelængder: Elektrisk: kort, mellem eller lang. Gas: langbølget - hurtig tørring (< 45 s; med kata-lytisk gas-ir < 15 s) - reduceret risiko for støv i lakken - afhængig af IR-bølgelængde kan man minimere opvarmning af varmefølsomme underlag - enkelt i brug - høj tørreeffektivitet (mellem- og langbølget IR) - effekten kan reguleres - egnet til hurtig fordampning af vand - overlegen effektivitet - selvregulerende effekt - tørring ved lav temperatur - tørring med høj kvalitet uanset om det drejer sig om flade emner eller 3-D - kræver stort volumen af cirkulerende luft - på grund af risiko for støvpartikler kan det være nødvendigt at filtrere luften - anlæggene er omfangsrige - ved lav temperatur kan det være nødvendigt at affugte tørreluften - vanskeligt at opvarme 3- dimen-sionale emner ensartet i så fald må der suppleres med konvektionvarme - kortbølget IR reagerer forskelligt afhængig af malingens kulør - højere temperaturer end ved konvektion (50-60 C) - vanskelig at regulere, fordi det er nødvendigt at måle temperaturen direkte på emnet - højere energiforbrug, men ujævnt fordelt - begrænset effekt til rådighed - supplerende tørring med varmluft påkrævet 20

21 2.3.5 Energi Tørre- og hærdesystemers energimæssige konsekvenser beskrives også i rapporten fra 2007 (CTBA, 2007). Angivelserne fremgår af tabel 2.7. Tabel 2.7. Sammenligning af forskellige tørreteknologiers energiforbrug (CTBA, 2007) Energitæthetemperatur energiforbrug Tørre- Specifikt Tørretid kw/m 2 s C kwh/m 2 behandlet Konvektionstørring, laminar (uden recirkulation af luft) ,2 Dysetørring (uden recirkulation af luft) ,1 Kortbølget elektrisk IR ,2 Mellembølget elektrisk IR ,1 Langbølget elektrisk IR ,1 Gasfyret IR, synligt lysende ,2 Gasfyret IR, katalytisk 7, ,1 Mikrobølger 2450 MHz (ovnen fyldt 50 %) ,3 21

22 tabel 2.8. Specifikt energiforbrug ved tørring og hærdning af forskellige systemer med diverse teknikker (CTBA, 2007) Energi- Energiforbrug Mikrobølger luft Varm- UV IR forbrug pr. lag i alt Vandig acryl (1-k) kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 Tørring ved stuetemperatur Vandig acryl (1-k) Dækkende system 1-k grunding 1-k toplag Dækkende system 1-k grunding 1-k klarlak 2-k vandigt PU-system 2 lag 2-k vandigt PU-system 1 x grunding 1 x toplag 2-k vandigt PU-system 1 x grunding 1 x toplag 1-k vandigt system 1 x grunding 1 x toplag 1-k vandigt system 2 lag 2-k vandigt system 1 x grunding 1 x toplag 2-k PU opl.middelh. reference (2 lag) 2-k UV opl.middelh. reference (2 lag) 0,08 0,13 0,21 0,21 0,08 0,08 0,11 0,11 0,05 0,05 0,19 0,19 0,04 0,04 0,12 0,12 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,09 0,07 0,07 0,13 0,13 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,1 0,1 0,31 0,31 0,61 0,35 0,35 0,70 0,19 0,19 0,38 0,11 0,11 0,22 0,12 0,12 0,24 0,07 0,07 0,14 0,07 0,07 0,14 0,09 0,09 0,17 0,07 0,07 0,14 0,33 0,33 0, Spild og rengøring Brugen af papirfiltre kontra våde kabiner behandles også i rapporterne fra 2007 (CTBA, 2007). Tørfiltre har mange fordele, men ved UV-lakker opstår der en klistret, besværlig belægning af ikke-hærdet malemateriale på i hvert fald nogle papirfiltre. Affald er i det hele taget et væsentligt problem. Rengøring af udstyr og spild i sprøjtekabiner er besværligt at håndtere ved vandige malematerialer. Man må ofte se i øjnene, at der kræves et ikke uvæsentligt forbrug af stærke opløsningsmidler (acetone og andre ketoner) for at holde sprøjter og andet udstyr i brugsklar stand. Spildevand fra våde kabiner har ofte et højt indhold af vanskeligt nedbrydelige stoffer (med højt COD og BOD). 22

23 2.3.7 Pulvermaling på træ Pulverlakering af træ og træbaserede materialer er et interessant område med et tilsyneladende stort potentiale. Efter mere end 20 års meget langsom fremdrift er det dog vanskeligt at bevare optimismen for denne teknologi der findes ganske vist industrielle anlæg, men antallet ligger vel omkring 100 i hele verden. Der er flere teknologier under udvikling når der tales pulvermaling til træ. o UV-hærdende pulvermaling o Peroxidhærdende pulvermaling o Termoreaktiv pulvermaling Figur 2.1. Oversigt over forskellige materialer og teknologier til overfladebehandling af træ og træbaserede materialer (Jocham, C. et al, 2010) Figur 2.1 stammer oprindelig fra et indlæg fra 2004 (Kiene, 2004) men det kunne såmænd godt være tegnet år tidligere i hvert fald hvad angår placeringen og størrelsen af den lille cirkel, som repræsenterer pulvermaling til træ. Spørgsmålet er, om cirklen overhovedet vil flytte sig, og om den vil vokse. Pulvermaling på træ blev introduceret omkring 1987 og blev spået en lysende fremtid; man forestillede sig en udvikling svarende til den man havde oplevet på metal. Indledende forsøg blev udført med lavtemperaturhærdende (epoxy) pulvertyper, og det stod hurtigt klart, at det eneste underlag, hvor teknologien havde en chance, var MDF (eller HDF). Massivt træ gav store problemer med afgasning (og påfølgende blære- og poredannelse i lakken) under opvarmning problemer som genfindes på MDF, men i mindre omfang. Omkring år 2000 blev UV-hærdende pulverlak introduceret, og eftersom dette materiale gør det muligt at adskille materialets smeltning og udflydning fra selve hærdeprocessen, var det et skridt fremad for pulverlakering på varmefølsomme underlag som MDF. Der er i årenes løb installeret forskellige industrielle anlæg til pulverlakering af MDF, men det drejer sig foreløbig ikke om mange. Velsagtens omkring 100 på verdensplan. I 2008 har en tysk lønlakerer i Thüringen installeret et anlæg med en cirkulær anordning af IR-strålekilder til opvarmning af pladerne (Besser Lackieren, 2008). Konceptet er, at virksomheden både påtager sig bear- 23

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permafleet HS Vario Dæklak 675 Permafleet HS Vario Dæklak 675 er et førsteklasses High Solid 2K Dæklaksystem til unifarver. Systemet overholder VOC-lovgivningen. Anvendelsesområde:

Læs mere

&TAILOR-MADE TECHNOLOGY

&TAILOR-MADE TECHNOLOGY TOTAL FLEXIBILITY &TAILOR-MADE TECHNOLOGY C.500.0202 Selemix System and the Selemix logo are trademarks of PPG Industries 2003 PPG Industries. All rights reserved. PPG Industries Scandinavia Midtager 29

Læs mere

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer.

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer. 1 Indledning Formålet med denne vejledning er, at beskrive hvilke forhold der skal fokuseres på ved valg af produkter til overfladebehandlinger for at sikre et miljømæssigt fornuftigt valg. 2 Maling til

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0 1 116-0 System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 Produktet er en 2K Lakspraydåse indeholdende en kombination af drivgas, hærder og opløsningsmidler specielt tilpasset

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk Hirtshals Multilak Bindslev Hjørring Frederikshavn Brønderslev Aalborg Pulverlakering I pulverlakeringsafdelingen råder vi over 2 top-moderne lakerings linier. Et automat anlæg og et manuelt anlæg. Vi

Læs mere

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SINCE 1944 SYNTEKO OVERALT Synteko er et begreb blandt professionelle gulvslibere verden over, og vores brede og dækkende sortiment er med til at underbygge dette. Fra stuen

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Korrosionsprøvning ifølge DS/EN ISO 7253 Salttågeprøvning på 22 vindueshjørnebeslag

Korrosionsprøvning ifølge DS/EN ISO 7253 Salttågeprøvning på 22 vindueshjørnebeslag Korrosionsprøvning ifølge DS/EN ISO 7253 Salttågeprøvning på 22 vindueshjørnebeslag Rekvireret af : EnPro ApS, Eva Wallström Udfærdiget af : FORCE Technology, Peter Kronborg Nielsen Deres ref. : E-mail

Læs mere

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital Original silikatfarve til facader 8WUDHD original silikatfarve af høj kvalitet for lang levetid Høj produktkvalitet på mineralsk basis Bindemidlet i er vandglas, som trænger ind i underlaget og gennem

Læs mere

En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer

En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer Problemfri sprøjtemaling Et flottere hjem En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer Make it your home. Skab dit eget hjem med sprøjtepistolerne PFS 2000, PFS 3000-2 og PFS 5000 E fra Bosch.

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

Construction. Sikagard -205 W (Sterisheen) En-komponent, vandbaseret, modificeret acryl-baseret væg og loft maling med halv-blank finish

Construction. Sikagard -205 W (Sterisheen) En-komponent, vandbaseret, modificeret acryl-baseret væg og loft maling med halv-blank finish Produkt Datablad Udgave 09/06/2010 (Sterisheen) En-komponent, vandbaseret, modificeret acryl-baseret væg og loft maling med halv-blank finish Produkt beskrivelse er en en-komponent, farvet, vandbaseret,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Hurtig formbygning i topkvalitet

Hurtig formbygning i topkvalitet Hurtig formbygning i topkvalitet DSM s nyeste landvindinger indenfor især vinylester, også til gelcoat, har fremkaldt et nyt, hurtigt system til fremstilling af kvalitetsforme, der hærder med almindelig

Læs mere

Havkajakroerne MG 2012-11-15

Havkajakroerne MG 2012-11-15 er en ret upræcis betegnelse, da det i daglig tale både bruges om fibre af glas, og om komposit materialet bestående af kunst fibre og et bindemiddel. En mere beskrivende, men ikke så ofte anvendt betegnelse

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser

Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser TECHNOLOGY BY WAGNER Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser FinishControl Egnet til opløsningsmiddelholdige og vandbaserede materialer. Høj arbejdshastighed takket være Visco dyse og Click & Paint

Læs mere

Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007

Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007 Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007 Introduktion 3M Controltac IJ380 er en ekstrem fleksibel folie, specielt velegnet til indvarmning i falser, og vanskelige overflader. Folien er

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvor er de ude i virksomhederne? Vi giver et bud på dette og sammenholder

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2015 Bambusplader I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Case Spisebord i bambus natur produceret af Getama Danmark A/S - www.getama.dk Case: Bambus altanbord/ tørrestativ Projekt: DryUnder Materiale: Bambus Carboniseret

Læs mere

Bioprocessering af proteinafgrøder

Bioprocessering af proteinafgrøder FOOD-SCIENCE-KU Bioprocessering af proteinafgrøder Keld Ejdrup Markedal Biokemi og Bioprocessering Institut for Fødevarevidenskab FOOD-SCIENCE-KU 7. Oktober 2014 - Agro Business Park Enhedens navn Udvikling

Læs mere

100 år mere til dine vinduer

100 år mere til dine vinduer 100 år mere til dine vinduer Tværfaglig synergi ml. glarmester-, snedker-, maler- og smedesvende, der hvert år giver 8.000 vinduer 100 år mere at leve i Byggeriets Vinduesrenovering ApS er de eneste i

Læs mere

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge ColorWood fra Moelven Moelven ColorWood Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge Moelven ColorWood Spar Tid og Penge Moelven ColorWood er en industrimalet facadebeklædning i gran. Sammenlignet

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

FacadeService. Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk

FacadeService. Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk FacadeService Vedligeholdelse af facaden giver - Nyt liv til byen - Fokus på bygningen Den vil vi gerne løfte endnu mere! Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk OMØ A/S Etableret i 1948, på Østerbro

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan A/S og ALUCROM AB Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan En af verdens største entreprenører inden for overfladebehandling Grundlagt i 1881 Med hovedsæde i

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Loungelampe

Robert Bosch GmbH. Loungelampe Loungelampe Skønt og afslappende Loungelampe Lys er vigtigt for stemningen. Denne coole kasse er en perfekt lampe til en behagelig og loungeagtig atmosfære. 1 Indledning Denne cool kasse er en perfekt

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS www.luft-til-luft.dk BILLIG VARME OG GODT INDEKLIMA En luft-til-luft varmepumpe er både en forbedring af dit fritidshus og en god investering. Pumpens enkle princip

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad er Kebony? Kebony er et bæredygtigt alternativ til tropisk hårdttræ, når udseende og ydeevne er afgørende. Kebony teknologien er udviklet i Norge og er en miljøvenlig

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU. Info-møde INS 240907 tbk@learning.aau.dk

De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU. Info-møde INS 240907 tbk@learning.aau.dk De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU 1 Hvorfor en ny karakterskala? Baggrund Væk fra undtagelseskarakteren 13 Færre trin omkring middelkarakteren (7,8,9) Væk fra pr. automatik

Læs mere

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 13 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa s

Læs mere

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Produktdatablad Version: 06.07 SikaflexTP TP Tank Sikaflex Tank 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Anvendelsesområder Sikaflex Tank kan anvendes som elastisk

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere