STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet"

Transkript

1 STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet 2011

2 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark lancerede regeringen i slutningen af oktober målrettede initiativer til at imødegå problemer i boligområder på kanten af samfundet. 29 boligområder i 17 kommuner er blevet identificeret som ghettoområder med helt særlige problemer. Det vil sige, at de huser en høj andel beboere uden for arbejdsmarkedet, en høj andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande og en høj andel beboere, der er dømt for kriminalitet. Initiativerne i regeringens ghettostrategi giver disse kommuner og boligområder en række muligheder for at sætte ekstraordinært ind for at løse de påtrængende problemer. Det er regeringens mål, at antallet af ghettoområder skal være reduceret med minimum en fjerdedel i 2016, og mindst skal være halveret i Det strategiske samarbejde mellem regeringen og Aarhus Kommune skal bidrage til at opfylde målsætningen ved at skabe en positiv udvikling i Bispehaven. Aarhus Kommune har følgende målsætning for boligområderne Bispehaven og Gellerup/Toveshøj Aarhus Kommunes overordnede målsætning for begge områder er: "Gellerup/Toveshøj og Bispehaven omdannes fra socialt udsatte boligområder til attraktive bydele med alsidig beboersammensætning, erhverv, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser osv. Bydelene åbner sig mod resten af Aarhus, de bliver socialt bæredygtige, beboerne trives og føler sig trygge, og sundhedstilstanden bliver forbedret. Målsætningen er udmøntet i en række effektmål, som alle sigter mod at skabe nye attraktive bydele. Effektmålene omfatter følgende indsatsområder: * beskæftigelse, * uddannelse, * tryghed og trivsel, * demokratisk medborgerskab, * sundhed, * image, * kultur og fritid, * en fysisk åben bydel og * en blandet beboersammensætning. Side 2 af 11

3 Alle effektmålene medfører en lang række aktiviteter, som dels allerede er igangsat og som der dels i initiativaftalen samt andetsteds søges midler til. Aarhus Kommune har beskrevet målsætninger, effektmål og indsatsområder, der bla. omfatter og understøtter regeringens indsatsområder; beboersammensætning, beskæftigelsesindsats, indsats for børn og unge, kriminalpræventiv indsats og folkeskole. Angående nuværende status for områderne - se næste punkt vedr. udfordringer og problemer. Problemer og udfordringer i området Bispehaven og Gellerup/Toveshøj har det til fælles, at områderne er monofunktionelle områder med et ensartet fysisk udtryk, som har: beboere og tilflyttere med ingen eller ringe tilknytning til arbejdsmarkedet beboere med gennemgående lave indkomster, en befolkningssammensætning, hvor f.eks. halvdelen af beboerne er under 21 år, høj andel af beboere med psykiske lidelser/traumer/tilpasningsstress mm. stor andel af børn og unge, der har brug for ekstra opmærksomhed pga hjem med få ressourcer og mangel på støttende forbilleder. behov for støtte til kvinder; sprogligt, uddannelses- og integrationsmæssigt. dårligt image, hærværk og utryghed / kriminalitet For Bispehavens vedkommende står 43,1% voksne udenfor arbejdsmarkedet, 33,5% af beboerne er mellem 0-17 år og 68% har en etnisk baggrund fra et ikke vestligt land. For Gellerup/Toveshøj gælder, at 51,2% af voksne står udenfor arbejdsmarkedet, 39,1% af beboerne er mellem 0-17 år og 81,1% har anden etnisk baggrund end fra et vestligt land. De mere konkrete udfordringer, der adresseres med Aarhus Kommunes initiativaftale for Bispehaven, er beskrevet under punktet vedrørende de aktiviteter Aarhus Kommune ønsker støtte til. Side 3 af 11

4 Den eksisterende indsats i boligområdet: Kommunale indsatser I Bispehaven har Aarhus kommune en række eksisterende indsatser, der bl.a. omfatter anvendelse af flere af de redskaber og tiltag, som indgår i forbindelse med det strategiske samarbejde. Alle beboere i området er omfattet af Aarhus Kommunes normaltilbud og - indsatser. Hertil kommer en række ekstraordinære indsatser, som adresserer de særlige udfordringer i Bispehaven. Der lægges vægt på, at indsatserne koordineres mellem Aarhus Kommunes magistratsafdelinger, Boligselskabet Præstehaven, Sundhedsplejen, Østjyllands Politi, Det Boligsociale Fællessekretariat samt en lang række øvrige samarbejdspartnere i området. Indsatser på folkeskoleområdet Ellekærskolen er Magnetskole, der er tilført ekstra midler for at kunne profilere sig ved at skabe resultater. Der er bl.a. etableret studieværksted og mentorordning for de ældste elever, lektiecafé og en skolesocialrådgiver har fokus på bl.a. kontinuitet, ferie og fravær. I samarbejde med Socialministeriet er der iværksat et metodeudviklingsprojekt med alternativ skole og indlæring for skolens elever i sommerferien. Børneby Ellekær. Et fælles projekt mellem skole og institutioner med henblik på at skabe fysisk og social sammenhæng i børneliv. Fokus på sprogindsats og målsætning om 95 pct. i ungdomsuddannelse Understøttende aktiviteter via FU (fritids- og ungdomsklubber og ungdomsskole): understøttende undervisning og eksamensforberedelse, lektiecafé og camps med fokus på sociale redskaber, relationer og refkleksion over egen praksis og selvudvikling. Styrket undervisning i dansk som andet sprog, herunder udvidet adgang til at henvise tosprogede til andre skoler end distriktsskolen. Fokus på social pejling, social kapital, konfliktmægling, konflikthåndtering og teambuilding - og herunder lærernes kompetenceudvikling på området. Samarbejde om vejledning, beskæftigelse, uddannelse og fastholdelse til unge og familier. Brug af forældreprogrammer og forældre- og ungepålæg Systematisk anvendelse af netværksmødemodellen, der involverer forældre og skærper fælles indsats. Familieskole - med baggrund i Marlborough-metoden sikres børns evne til at være i folkeskolen og forældre sikres redskaber til at støtte børnene. Side 4 af 11

5 Kontrolleret fritid i et samarbejde mellem socialforvaltningen og skoler/fritidsinstitutioner. Familiekontrakter indgås typisk efter mægling og indeholder konkrete aftaler internt i familien og mellem den unge og andre parter. Forældre og ungepålæg kan indarbejdes. Forældreprogrammerne PMT, MST og multifunc er i en planlægningsfase. Obligatorisk dagtilbud og forældrepålæg Alle forældre opsøges for at motivere til at børn sendes i dagtilbud bl.a. af hensyn til sprogindlæring og børn udenfor dagtilbud henvises til 15 timers tilbud. Sprogvejledning, forældrevejledere, sprogscreening. Investeringer i børns fremtid. Massivt sprogligt løft til børn med dansk som andetsprog for de 0-3-årige og 3-6-årige i samarbejde med dagtilbud og distriktsskole. Socialforvaltningen benytter reduktion af børnefamilieydelserne, hvis det vurderes, at der som led i undersøgelsesplanen er behov for at stille krav om at barnet kommer i daginstitution. Hurtig behandling af sager mod unge uromagere 115-møder og enkeltsagsbehandling - Det centrale forum for kriminalitetsforebyggende arbejde på område - og distriktsniveau. Deltagere er primært opsøgende klubmedarbejdere, lokalpolitiet og medarbejdere fra Socialforvaltningen. YOT (Youth Offending Team), et samarbejde mellem kommunen og Østjyllands Politi om at mindske ungdomskriminaliteten i området. Hurtig, målrettet, koordineret og systematisk sagsbehandling samt støtte og opfølgning overfor unge kriminelle. HotSpot Gadeplan med støtte fra SATS-puljen via Socialministeriet forestår kriminalpræventiv indsats og opfølgning på YOT-sager. Lokalpolitistation etableret med selvstændigt lokalråd i forbindelse med politreformen. Opsøgende medarbejdere under fritids- og ungdomsklubberne orienterer sig og er i løbende kontakt med områdets unge. Kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne Kriminalpræventiv handlingsplan for Lokalråd Aarhus Vest, inklusive ovenstående 115-møder og YOT. Konkret og kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem kommunale forvaltninger og Østjyllands Politi med fælles tværgående beredskaber i udsatte byområder. Beredskabet. Et netværk af frivillige beboere, der mobiliseres ved optræk til problemer og social uro, fx i forhold til at stoppe brande. Sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser Side 5 af 11

6 Filmprojekt Gellerup er et aktiveringstilbud til ledige beboere - også fra Bispehaven. Partnerskab Livsværkstederne i forhold til virksomhedspraktik for op til 20 kontanthjælpsmodtagere. Folkeinformation er en kommunalt finansieret anonym rådgivningsklinik placeret i Gellerup bibliotek, hvor borgere kan henvende sig i forhold til alle livets problemstillinger. Medborgerskab og styrkelse af deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati Fritidspas til børn i familier med ret til delvis friplads. Borger i samfundet: bedre danskkundskaber, netværk, udvidet horisont, øget selvværd og selvtillid samt viden om samfundet for flygtninge- og indvandrerkvinder med sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet. Styrkelse af kultur- og fritidstilbud Frivillighedskoordinator fungerer som bindeled og skal styrke samarbejde på tværs af 5 magistratsafdelinger og skal gøre samarbejdet mellem kommunen og frivillige mere borgernær og mindre bureaukratisk. Musik Unik: Musikalsk udviklingsprojekt i børnehaver især rettet mod tostrogede børns sproglige og sociale handlerum. Projekt "Bogstart": uddeling af bogpakker til udsatte børn i alderen 0-3 år for at sikre så succefuld skolestart som muligt via sprogstimulering. Koordineret indsats mod misbrug af fx dagpenge Samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger om socialt bedrageri afledt af proformaflytninger. Beskæftigelsesforvaltningen har særlig kontrolenhed vedrørende socialt bedrageri. Helhedsplanen for boligområdet Boligselskabet Præstehaven har siden midt 90 erne haft en boligsocial indsats, og der er pt. en eksisterende helhedsplan for boligsociale aktiviteter for Bispehaven, gældende Helhedsplanen involverer bl.a. aktiviteter på følgende 3 områder: Børn og unge: Outsiders 2 Insiders, som giver de unge i risiko for at komme på kant med loven en chance til, lektiecafe, pigeaktiviteter, mm. Isolerede kvinder: Jobafklaring, frivilligt opsøgende kvindeteam mhp. at animere mødre til at tage ansvar for deres børn, mobilværksted, som skal skabe netværk for de mest isolerede kvinder mv. Folkeoplysning samt almen dannelse: Kurser om at begå sig i det danske samfund for de svageste beboere. Side 6 af 11

7 Boligselskabet har planer om udarbejdelse af en ny boligsocial helhedsplan til afløsning af den eksisterende, der udløber ultimo Her vurderer man p.t., at der vil være behov for fokus på fritidstilbud til børn under 12 år, fortsat lektiecafe, juniorklub med forældreinvolvering, fritidsjob, kvinder mm. Der er dog mulighed for, at emnerne ændres udfra en vurdering af udviklingen i området og evt. andre udfordringer i Hvad angår fysisk omdannelse af Bispehaven gennemgik både boliger og udearealer en omfattende modernisering og renovering i Her blev der bla. etableret nye tidssvarende facader, ny belægning og grønne områder. Centralt i bebyggelsen blev beboerhuset Trivelshuset placeret. Herudfra foregår en vifte af daglige boligsociale aktiviteter. Andre indsatser Politiets operationsplan mod utryghed og kriminalitet: Østjyllands Politi har beskrevet en plan for Østjylland, hvor der dels for Gellerup/Toveshøj dels for Bispehaven er mål om at forebygge og bekæmpe kriminalitet og utryghed med særlig fokus på at forhindre at børn og unge begår kriminalitet eller får tilknytning til miljøer hvoraf kriminalitet og uroskabende adfærd udspringer - i samarbejde med andre myndigheder og interessenter. I operationsplanen er beskrevet 7 strategiske mål med tilhørende konkrete politiaktioner indenfor tryghedsvandringer, tryghedsmøder, beredskab, Ung4ung, kontaktstedet, forebyggelse af radikalisering, social pejling på skoler, banderåd, bekymringssamtaler, enkeltsagskoncept, Youth Offending team, bopælssager prioriteres, strafforfølgelse, borgermøder, Gellerupmodellen, lokalråd, områdesamarbejde og risikostyring. Aarhus Kommune har midlertidigt ansat en frivillighedskoordinator på integrationsområdet, finansieret af midler fra pulje i Integrationsministeriet. Opgaven for koordinatoren er at oprette partnerskaber mellem foreninger, frivillige og kommune, bidrage til koordinering af de frivillige integrationsindsatser og formidle gode eksempler på den frivillige integrationsindsats - herunder også i forhold til Bispehaven. Der er etableret et formelt netværk "Ledelsessamarbejdet" mellem Boligselskabet Præstehaven, herunder Trivselshuset, socialforvaltningen, sports- og fritidsforvaltningen, andre kommunale aktører og politiet. Netværket mødes regelmæssigt. Side 7 af 11

8 Udlejning af ledige boliger Der er indgået individuelle aftaler for mere end 20 udsatte afdelinger i Aarhus Kommune, men der er ikke indgået en samlet udlejningsaftale for flere boligområder. Udlejningsaftalerne koordineres overordnet på tværs i Styregruppen for udsatte bydele. Udlejningen i Bispehaven er omfattet af 1. Ventelisteprincip (almenboligloven, 51): boligerne tildeles efter hvor længe en ansøger har stået på ventelisten til en given bolig. 2. Kombineret udlejning (almenboliglovens 51, b) Selvom en ansøger står på ventelisten til en bolig, kan ansøgeren ikke tildeles en bolig, hvis han/hun har modtaget kontanthjælp/starthjælp/introduktionsydelse i en længere periode, medmindre boligen ikke kan udlejes til andre. 3. Boligsocial anvisning (almenboliglovens 59, stk. 1): Aarhus Kommune har anvisningsret til 25 % af de ledigblevne boliger. Boligerne anvises af Den Sociale Boligtildeling/Socialforvaltningen efter indstilling fra ansøgers socialsagsbehandler. Under tildelingen tages hensyn til såvel ansøges behov, som beboersammensætningen i det områder, der påtænkes anvist til. Derfor er der stort set ikke blevet anvist ansøgere til hverken Gellerup/Toveshøj eller Bispehaven de seneste år. Indsatser som led i de strategiske samarbejder og implementeringen af regeringens strategi Pulje til strategiske samarbejder Med støtte fra puljen til strategiske samarbejder vil Aarhus Kommune igangsætte en række indsatser i Bispehaven: Hotspot Erhverv i Bispehaven Udfordringer / problemer: - Unges ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og senere mangel på beskæftigelse / problemer med kriminalitet Medvirker til målsætning vedr.: - At øge åriges inklusion på arbejdsmarkedet via netværk til virksomheder støtte til fritidsjob. Nedbrydning af sociale og etniske barrierer for inklusion Side 8 af 11

9 Styrke forældres muligheder for at fremme barnets tidlige sprog Udfordringer / problemer: - Udsatte familier med svag socioøkonomisk baggrund, der har svært ved at styrke barnets sproglige udvikling og dermed gøre barnet skoleparat Medvirker til målsætning vedr.: - Understøtte 95% uddannelsesmålsætningen, og på længere sigt uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse Rap-id-pulje til fremme af kultur-, fritids- og foreningstilbud Udfordringer / problemer: - Mangel på fritidsaktiviteter og ikke så udbygget foreningsliv i Bispehaven Medvirker til målsætning vedr.: - Fremme empowerment og medborgerskab ift. civile lokale aktører Begrænsning af socialt bedrageri via bekæmpelse af proformaflytninger Udfordringer / problemer: - Proforma flytninger, socialt bedrageri, og mange beboere pr beboelsesrum. Medvirker til målsætning vedr.: - Demokratisk medborgerskab, få flere til at tage ansvar for egen bolig/økonomi mv. Nedenfor ses en samlet oversigt over de indsatser Aarhus Kommune vil igangsætte i Bispehaven og/eller Gellerup/Toveshøj med støtte fra puljen til strategiske samarbejder. Nr Titel Målgruppe Indhold Samlet udgift kr. 1 Hotspot Erhverv i Bispehaven Unge fra år Inklusion af de lokale unge på arbejdsmarkedet via netværk m/lokale virksomheder, støtte til fritidsjob, rollemodeller Hotspot Erhverv i Gellerup Unge fra år Inklusion af de lokale unge på arbejdsmarkedet via netværk m/lokale virksomheder, støtte til fritidsjob, rollemodeller "HippHopp" i Gellerup Etniske familier med børn i alderen 5-6 år (Gellerup) Motivere forældre til at lege, lytte og tale med deres børn, så børnenes skoleparathed øges Styrke forældres muligheder for at fremme barnets tidlige sprog (Bispehaven) Familier med førskolebørn med særlig fokus på 0-3 årige Udvikling af pakker med sprogstimulerende materialer til 0-6 årige til brug i hjemmet, dialog med forældre om tidlig sprogstimulering mm Rap-id-pulje i Bispehaven til lokale aktiviteter til styrkelse af kultur-, forenings- og fritidstilbud som fremmer demokratisk medborgerskab Alle beboere i Bispehaven Ubureaukratisk pulje, der årligt kan uddele 12 x max kr til lokale initiativer målrettet civile aktører til forenings, kultur- og fritidstilbud Side 9 af 11

10 6 El Sistema Gellerup Børn klasse, på lang sigt kl. 7 Begrænsning af socialt bedrageri via bekæmpelse af proformaflytninger i Bispehaven og Gellerup 8 Forberedelse af "Byggerodsoaser" i samarbejde med beboerne i Gellerup Beboere, der udøver socialt bedrageri Holdbaseret intensiv musikundervisning som redskab til social mobilitet (faglige og sociale kompetencer) Ændret (udvidet) praksis i Folkeregister, som forebygger og afhjælperde såkaldte "fædrehoteller" Beboere i Gellerup Med bred inddragelse af beboere og boligforening udvikle og realisere delprojekter, som understøtter byggeprocessen omkring helhedsplanen Kriminalpræventiv renovering af pladsen foran Bazar Vest i Gellerup Beboere og besøgende i Gellerup Bidrag til planlægning og udførelse af en trafikal og kriminalpræventiv omdannelse af pladsen foran Bazar Vest - i samarbejde m/bazar Vest I alt Jobcentre Aarhus Kommune har fra Arbejdsmarkedsstyrelsen fået tilsagn om kr. til en fremskudt beskæftigelsesindsats i Bispehaven og Gellerup/Toveshøj. De initiativer, som Jobcenter Aarhus ønsker at iværksætte i områderne, har som mål at sikre en højere tilknytningsgrad til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet for beboerne i områderne. Idet der er tale om en gruppe, som er svære at få i tale gennem den ordinære beskæftigelsesindsats, viser erfaringer fra jobcentret, at man gennem de foreslåede særlige initiativer kan få gruppen i tale i relation til uddannelse og beskæftigelse. Jobcenter Aarhus vil gennem tilstedeværelsen i lokalområdet få mulighed for at skabe en tættere kontakt til beboerne, og herigennem få mulighed for at tale uddannelse og beskæftigelse med en gruppe, som ellers er svære at få i tale. For at sikre, at indsatsen både underbygger målsætningen om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en uddannelse samt at beskæftigelsesgraden for personer med flygtninge- og indvandrerbaggrund kommer på niveau med resten af befolkningen, etableres forskellige fremskudte initiativer. Jobcenter Aarhus vil etablere en fremskudt jobbutik i Bazar Vest og en åben jobvejledning på Gellerup Bibliotek, idet de to tilbud henvender sig til forskellige målgrupper i lokalbefolkningen. På denne vis sikres det, at jobcentret kommer i kontakt med et bredt udsnit af beboerne i Gellerup/Toveshøj og Bispehaven, herunder både mænd, kvinder og unge, og herigennem får mulighed for at bidrage til Aarhus Kommunes opfyldes af målsætningerne for boligområderne. De geografiske placeringer af initiativerne er ligeledes udvalgt for at sikre, at indsatsen henvender sig til flest muligt af beboerne i områderne for ghettobevillingen. Den fremskudte jobbutik i Bazar Vest er centralt placeret Side 10 af 11

11 mellem områderne Gellerup/Toveshøj og Bispehaven, og henvender sig til beboerne i begge områder. Den åbne jobvejledning på Gellerup Bibliotek er placeret centralt i Gellerupområdet, som er det største af områderne for ghettobevillingen. Andre redskaber Aarhus Kommune ønsker fortsat at bruge og fremme anvendelsen af følgende redskaber i forbindelse med indsatserne i Bispehaven: Udlejnings- og anvisningsregler Salg af almene boliger og anden ejendom Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge og sociale ydelser Kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne Hurtig behandling af sager mod unge uromagere Brug af forældre- og ungepålæg i den konkrete indsats Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn i ghettoområder Indsatser på folkeskoleområdet Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn i ghettoområder Indsatser på folkeskoleområdet Langsigtede indsatser Regeringens strategi har sat fokus på strukturelle fysiske forandringer af boligområderne. Indsatser i form af nye helhedsplaner for Bispehaven samt mulige indsatser i form af omfattende renoveringer, nedrivninger, infrastrukturændringer, salg af jord og salg af boliger vil indgå i styringsdialogen med boligorganisationen. Den 22. august 2011 Side 11 af 11

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

1. FORORD. God læselyst. Pia Mortensen (Boligsocial leder) og Allan Søstrøm (Direktør i Østjysk Bolig)

1. FORORD. God læselyst. Pia Mortensen (Boligsocial leder) og Allan Søstrøm (Direktør i Østjysk Bolig) 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé... 4 3. Baggrund... 6 3.1. Beboerne i Bispehaven... 6 3.2. Udviklingen på udvalgte boligsociale indikatorer... 10 3.3. Boligsocial status og fremtidens Bispehaven...

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Boligsociale helhedsplaner i Odense

Boligsociale helhedsplaner i Odense Boligsociale helhedsplaner i Odense Status december 2013 Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose 2020 Indhold Fakta om boligsociale helhedsplaner

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER Indhold Tekst: Projektgruppe med repræsentanter fra de syv forvaltninger. Projektleder: Teknik- og Miljøforvaltningen, Kvarterudvikling Design: TMF-Grafisk Design Foto: Gitte

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14 UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN 2011 14 KEN 2011 14 bilag Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Hasseris Boligselskab

Hasseris Boligselskab Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg

Læs mere

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken 2008-2013 Konklusion Statuskatalog November 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Bolig Side 4 Sundhed Side 6 Børn, unge og uddannelse Side

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration

26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration På Integrationspolitikken i Århus Kommune 26gode eksempler - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration Borgmesterens Afdeling Ligestilling og Integration Målsætningen for

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Byens bedste naboskab

Byens bedste naboskab Byens bedste naboskab Boligsocial helhedsplan 2014-2017 for Vandtårnsområdet (Vorrevang, Reginehøj og Kalmargade) 18. oktober 2013 Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 8200 Aarhus N post@bk-aarhus.dk

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere