STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet"

Transkript

1 STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet 2011

2 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark lancerede regeringen i slutningen af oktober målrettede initiativer til at imødegå problemer i boligområder på kanten af samfundet. 29 boligområder i 17 kommuner er blevet identificeret som ghettoområder med helt særlige problemer. Det vil sige, at de huser en høj andel beboere uden for arbejdsmarkedet, en høj andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande og en høj andel beboere, der er dømt for kriminalitet. Initiativerne i regeringens ghettostrategi giver disse kommuner og boligområder en række muligheder for at sætte ekstraordinært ind for at løse de påtrængende problemer. Det er regeringens mål, at antallet af ghettoområder skal være reduceret med minimum en fjerdedel i 2016, og mindst skal være halveret i Det strategiske samarbejde mellem regeringen og Aarhus Kommune skal bidrage til at opfylde målsætningen ved at skabe en positiv udvikling i Bispehaven. Aarhus Kommune har følgende målsætning for boligområderne Bispehaven og Gellerup/Toveshøj Aarhus Kommunes overordnede målsætning for begge områder er: "Gellerup/Toveshøj og Bispehaven omdannes fra socialt udsatte boligområder til attraktive bydele med alsidig beboersammensætning, erhverv, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser osv. Bydelene åbner sig mod resten af Aarhus, de bliver socialt bæredygtige, beboerne trives og føler sig trygge, og sundhedstilstanden bliver forbedret. Målsætningen er udmøntet i en række effektmål, som alle sigter mod at skabe nye attraktive bydele. Effektmålene omfatter følgende indsatsområder: * beskæftigelse, * uddannelse, * tryghed og trivsel, * demokratisk medborgerskab, * sundhed, * image, * kultur og fritid, * en fysisk åben bydel og * en blandet beboersammensætning. Side 2 af 11

3 Alle effektmålene medfører en lang række aktiviteter, som dels allerede er igangsat og som der dels i initiativaftalen samt andetsteds søges midler til. Aarhus Kommune har beskrevet målsætninger, effektmål og indsatsområder, der bla. omfatter og understøtter regeringens indsatsområder; beboersammensætning, beskæftigelsesindsats, indsats for børn og unge, kriminalpræventiv indsats og folkeskole. Angående nuværende status for områderne - se næste punkt vedr. udfordringer og problemer. Problemer og udfordringer i området Bispehaven og Gellerup/Toveshøj har det til fælles, at områderne er monofunktionelle områder med et ensartet fysisk udtryk, som har: beboere og tilflyttere med ingen eller ringe tilknytning til arbejdsmarkedet beboere med gennemgående lave indkomster, en befolkningssammensætning, hvor f.eks. halvdelen af beboerne er under 21 år, høj andel af beboere med psykiske lidelser/traumer/tilpasningsstress mm. stor andel af børn og unge, der har brug for ekstra opmærksomhed pga hjem med få ressourcer og mangel på støttende forbilleder. behov for støtte til kvinder; sprogligt, uddannelses- og integrationsmæssigt. dårligt image, hærværk og utryghed / kriminalitet For Bispehavens vedkommende står 43,1% voksne udenfor arbejdsmarkedet, 33,5% af beboerne er mellem 0-17 år og 68% har en etnisk baggrund fra et ikke vestligt land. For Gellerup/Toveshøj gælder, at 51,2% af voksne står udenfor arbejdsmarkedet, 39,1% af beboerne er mellem 0-17 år og 81,1% har anden etnisk baggrund end fra et vestligt land. De mere konkrete udfordringer, der adresseres med Aarhus Kommunes initiativaftale for Bispehaven, er beskrevet under punktet vedrørende de aktiviteter Aarhus Kommune ønsker støtte til. Side 3 af 11

4 Den eksisterende indsats i boligområdet: Kommunale indsatser I Bispehaven har Aarhus kommune en række eksisterende indsatser, der bl.a. omfatter anvendelse af flere af de redskaber og tiltag, som indgår i forbindelse med det strategiske samarbejde. Alle beboere i området er omfattet af Aarhus Kommunes normaltilbud og - indsatser. Hertil kommer en række ekstraordinære indsatser, som adresserer de særlige udfordringer i Bispehaven. Der lægges vægt på, at indsatserne koordineres mellem Aarhus Kommunes magistratsafdelinger, Boligselskabet Præstehaven, Sundhedsplejen, Østjyllands Politi, Det Boligsociale Fællessekretariat samt en lang række øvrige samarbejdspartnere i området. Indsatser på folkeskoleområdet Ellekærskolen er Magnetskole, der er tilført ekstra midler for at kunne profilere sig ved at skabe resultater. Der er bl.a. etableret studieværksted og mentorordning for de ældste elever, lektiecafé og en skolesocialrådgiver har fokus på bl.a. kontinuitet, ferie og fravær. I samarbejde med Socialministeriet er der iværksat et metodeudviklingsprojekt med alternativ skole og indlæring for skolens elever i sommerferien. Børneby Ellekær. Et fælles projekt mellem skole og institutioner med henblik på at skabe fysisk og social sammenhæng i børneliv. Fokus på sprogindsats og målsætning om 95 pct. i ungdomsuddannelse Understøttende aktiviteter via FU (fritids- og ungdomsklubber og ungdomsskole): understøttende undervisning og eksamensforberedelse, lektiecafé og camps med fokus på sociale redskaber, relationer og refkleksion over egen praksis og selvudvikling. Styrket undervisning i dansk som andet sprog, herunder udvidet adgang til at henvise tosprogede til andre skoler end distriktsskolen. Fokus på social pejling, social kapital, konfliktmægling, konflikthåndtering og teambuilding - og herunder lærernes kompetenceudvikling på området. Samarbejde om vejledning, beskæftigelse, uddannelse og fastholdelse til unge og familier. Brug af forældreprogrammer og forældre- og ungepålæg Systematisk anvendelse af netværksmødemodellen, der involverer forældre og skærper fælles indsats. Familieskole - med baggrund i Marlborough-metoden sikres børns evne til at være i folkeskolen og forældre sikres redskaber til at støtte børnene. Side 4 af 11

5 Kontrolleret fritid i et samarbejde mellem socialforvaltningen og skoler/fritidsinstitutioner. Familiekontrakter indgås typisk efter mægling og indeholder konkrete aftaler internt i familien og mellem den unge og andre parter. Forældre og ungepålæg kan indarbejdes. Forældreprogrammerne PMT, MST og multifunc er i en planlægningsfase. Obligatorisk dagtilbud og forældrepålæg Alle forældre opsøges for at motivere til at børn sendes i dagtilbud bl.a. af hensyn til sprogindlæring og børn udenfor dagtilbud henvises til 15 timers tilbud. Sprogvejledning, forældrevejledere, sprogscreening. Investeringer i børns fremtid. Massivt sprogligt løft til børn med dansk som andetsprog for de 0-3-årige og 3-6-årige i samarbejde med dagtilbud og distriktsskole. Socialforvaltningen benytter reduktion af børnefamilieydelserne, hvis det vurderes, at der som led i undersøgelsesplanen er behov for at stille krav om at barnet kommer i daginstitution. Hurtig behandling af sager mod unge uromagere 115-møder og enkeltsagsbehandling - Det centrale forum for kriminalitetsforebyggende arbejde på område - og distriktsniveau. Deltagere er primært opsøgende klubmedarbejdere, lokalpolitiet og medarbejdere fra Socialforvaltningen. YOT (Youth Offending Team), et samarbejde mellem kommunen og Østjyllands Politi om at mindske ungdomskriminaliteten i området. Hurtig, målrettet, koordineret og systematisk sagsbehandling samt støtte og opfølgning overfor unge kriminelle. HotSpot Gadeplan med støtte fra SATS-puljen via Socialministeriet forestår kriminalpræventiv indsats og opfølgning på YOT-sager. Lokalpolitistation etableret med selvstændigt lokalråd i forbindelse med politreformen. Opsøgende medarbejdere under fritids- og ungdomsklubberne orienterer sig og er i løbende kontakt med områdets unge. Kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne Kriminalpræventiv handlingsplan for Lokalråd Aarhus Vest, inklusive ovenstående 115-møder og YOT. Konkret og kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem kommunale forvaltninger og Østjyllands Politi med fælles tværgående beredskaber i udsatte byområder. Beredskabet. Et netværk af frivillige beboere, der mobiliseres ved optræk til problemer og social uro, fx i forhold til at stoppe brande. Sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser Side 5 af 11

6 Filmprojekt Gellerup er et aktiveringstilbud til ledige beboere - også fra Bispehaven. Partnerskab Livsværkstederne i forhold til virksomhedspraktik for op til 20 kontanthjælpsmodtagere. Folkeinformation er en kommunalt finansieret anonym rådgivningsklinik placeret i Gellerup bibliotek, hvor borgere kan henvende sig i forhold til alle livets problemstillinger. Medborgerskab og styrkelse af deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati Fritidspas til børn i familier med ret til delvis friplads. Borger i samfundet: bedre danskkundskaber, netværk, udvidet horisont, øget selvværd og selvtillid samt viden om samfundet for flygtninge- og indvandrerkvinder med sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet. Styrkelse af kultur- og fritidstilbud Frivillighedskoordinator fungerer som bindeled og skal styrke samarbejde på tværs af 5 magistratsafdelinger og skal gøre samarbejdet mellem kommunen og frivillige mere borgernær og mindre bureaukratisk. Musik Unik: Musikalsk udviklingsprojekt i børnehaver især rettet mod tostrogede børns sproglige og sociale handlerum. Projekt "Bogstart": uddeling af bogpakker til udsatte børn i alderen 0-3 år for at sikre så succefuld skolestart som muligt via sprogstimulering. Koordineret indsats mod misbrug af fx dagpenge Samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger om socialt bedrageri afledt af proformaflytninger. Beskæftigelsesforvaltningen har særlig kontrolenhed vedrørende socialt bedrageri. Helhedsplanen for boligområdet Boligselskabet Præstehaven har siden midt 90 erne haft en boligsocial indsats, og der er pt. en eksisterende helhedsplan for boligsociale aktiviteter for Bispehaven, gældende Helhedsplanen involverer bl.a. aktiviteter på følgende 3 områder: Børn og unge: Outsiders 2 Insiders, som giver de unge i risiko for at komme på kant med loven en chance til, lektiecafe, pigeaktiviteter, mm. Isolerede kvinder: Jobafklaring, frivilligt opsøgende kvindeteam mhp. at animere mødre til at tage ansvar for deres børn, mobilværksted, som skal skabe netværk for de mest isolerede kvinder mv. Folkeoplysning samt almen dannelse: Kurser om at begå sig i det danske samfund for de svageste beboere. Side 6 af 11

7 Boligselskabet har planer om udarbejdelse af en ny boligsocial helhedsplan til afløsning af den eksisterende, der udløber ultimo Her vurderer man p.t., at der vil være behov for fokus på fritidstilbud til børn under 12 år, fortsat lektiecafe, juniorklub med forældreinvolvering, fritidsjob, kvinder mm. Der er dog mulighed for, at emnerne ændres udfra en vurdering af udviklingen i området og evt. andre udfordringer i Hvad angår fysisk omdannelse af Bispehaven gennemgik både boliger og udearealer en omfattende modernisering og renovering i Her blev der bla. etableret nye tidssvarende facader, ny belægning og grønne områder. Centralt i bebyggelsen blev beboerhuset Trivelshuset placeret. Herudfra foregår en vifte af daglige boligsociale aktiviteter. Andre indsatser Politiets operationsplan mod utryghed og kriminalitet: Østjyllands Politi har beskrevet en plan for Østjylland, hvor der dels for Gellerup/Toveshøj dels for Bispehaven er mål om at forebygge og bekæmpe kriminalitet og utryghed med særlig fokus på at forhindre at børn og unge begår kriminalitet eller får tilknytning til miljøer hvoraf kriminalitet og uroskabende adfærd udspringer - i samarbejde med andre myndigheder og interessenter. I operationsplanen er beskrevet 7 strategiske mål med tilhørende konkrete politiaktioner indenfor tryghedsvandringer, tryghedsmøder, beredskab, Ung4ung, kontaktstedet, forebyggelse af radikalisering, social pejling på skoler, banderåd, bekymringssamtaler, enkeltsagskoncept, Youth Offending team, bopælssager prioriteres, strafforfølgelse, borgermøder, Gellerupmodellen, lokalråd, områdesamarbejde og risikostyring. Aarhus Kommune har midlertidigt ansat en frivillighedskoordinator på integrationsområdet, finansieret af midler fra pulje i Integrationsministeriet. Opgaven for koordinatoren er at oprette partnerskaber mellem foreninger, frivillige og kommune, bidrage til koordinering af de frivillige integrationsindsatser og formidle gode eksempler på den frivillige integrationsindsats - herunder også i forhold til Bispehaven. Der er etableret et formelt netværk "Ledelsessamarbejdet" mellem Boligselskabet Præstehaven, herunder Trivselshuset, socialforvaltningen, sports- og fritidsforvaltningen, andre kommunale aktører og politiet. Netværket mødes regelmæssigt. Side 7 af 11

8 Udlejning af ledige boliger Der er indgået individuelle aftaler for mere end 20 udsatte afdelinger i Aarhus Kommune, men der er ikke indgået en samlet udlejningsaftale for flere boligområder. Udlejningsaftalerne koordineres overordnet på tværs i Styregruppen for udsatte bydele. Udlejningen i Bispehaven er omfattet af 1. Ventelisteprincip (almenboligloven, 51): boligerne tildeles efter hvor længe en ansøger har stået på ventelisten til en given bolig. 2. Kombineret udlejning (almenboliglovens 51, b) Selvom en ansøger står på ventelisten til en bolig, kan ansøgeren ikke tildeles en bolig, hvis han/hun har modtaget kontanthjælp/starthjælp/introduktionsydelse i en længere periode, medmindre boligen ikke kan udlejes til andre. 3. Boligsocial anvisning (almenboliglovens 59, stk. 1): Aarhus Kommune har anvisningsret til 25 % af de ledigblevne boliger. Boligerne anvises af Den Sociale Boligtildeling/Socialforvaltningen efter indstilling fra ansøgers socialsagsbehandler. Under tildelingen tages hensyn til såvel ansøges behov, som beboersammensætningen i det områder, der påtænkes anvist til. Derfor er der stort set ikke blevet anvist ansøgere til hverken Gellerup/Toveshøj eller Bispehaven de seneste år. Indsatser som led i de strategiske samarbejder og implementeringen af regeringens strategi Pulje til strategiske samarbejder Med støtte fra puljen til strategiske samarbejder vil Aarhus Kommune igangsætte en række indsatser i Bispehaven: Hotspot Erhverv i Bispehaven Udfordringer / problemer: - Unges ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og senere mangel på beskæftigelse / problemer med kriminalitet Medvirker til målsætning vedr.: - At øge åriges inklusion på arbejdsmarkedet via netværk til virksomheder støtte til fritidsjob. Nedbrydning af sociale og etniske barrierer for inklusion Side 8 af 11

9 Styrke forældres muligheder for at fremme barnets tidlige sprog Udfordringer / problemer: - Udsatte familier med svag socioøkonomisk baggrund, der har svært ved at styrke barnets sproglige udvikling og dermed gøre barnet skoleparat Medvirker til målsætning vedr.: - Understøtte 95% uddannelsesmålsætningen, og på længere sigt uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse Rap-id-pulje til fremme af kultur-, fritids- og foreningstilbud Udfordringer / problemer: - Mangel på fritidsaktiviteter og ikke så udbygget foreningsliv i Bispehaven Medvirker til målsætning vedr.: - Fremme empowerment og medborgerskab ift. civile lokale aktører Begrænsning af socialt bedrageri via bekæmpelse af proformaflytninger Udfordringer / problemer: - Proforma flytninger, socialt bedrageri, og mange beboere pr beboelsesrum. Medvirker til målsætning vedr.: - Demokratisk medborgerskab, få flere til at tage ansvar for egen bolig/økonomi mv. Nedenfor ses en samlet oversigt over de indsatser Aarhus Kommune vil igangsætte i Bispehaven og/eller Gellerup/Toveshøj med støtte fra puljen til strategiske samarbejder. Nr Titel Målgruppe Indhold Samlet udgift kr. 1 Hotspot Erhverv i Bispehaven Unge fra år Inklusion af de lokale unge på arbejdsmarkedet via netværk m/lokale virksomheder, støtte til fritidsjob, rollemodeller Hotspot Erhverv i Gellerup Unge fra år Inklusion af de lokale unge på arbejdsmarkedet via netværk m/lokale virksomheder, støtte til fritidsjob, rollemodeller "HippHopp" i Gellerup Etniske familier med børn i alderen 5-6 år (Gellerup) Motivere forældre til at lege, lytte og tale med deres børn, så børnenes skoleparathed øges Styrke forældres muligheder for at fremme barnets tidlige sprog (Bispehaven) Familier med førskolebørn med særlig fokus på 0-3 årige Udvikling af pakker med sprogstimulerende materialer til 0-6 årige til brug i hjemmet, dialog med forældre om tidlig sprogstimulering mm Rap-id-pulje i Bispehaven til lokale aktiviteter til styrkelse af kultur-, forenings- og fritidstilbud som fremmer demokratisk medborgerskab Alle beboere i Bispehaven Ubureaukratisk pulje, der årligt kan uddele 12 x max kr til lokale initiativer målrettet civile aktører til forenings, kultur- og fritidstilbud Side 9 af 11

10 6 El Sistema Gellerup Børn klasse, på lang sigt kl. 7 Begrænsning af socialt bedrageri via bekæmpelse af proformaflytninger i Bispehaven og Gellerup 8 Forberedelse af "Byggerodsoaser" i samarbejde med beboerne i Gellerup Beboere, der udøver socialt bedrageri Holdbaseret intensiv musikundervisning som redskab til social mobilitet (faglige og sociale kompetencer) Ændret (udvidet) praksis i Folkeregister, som forebygger og afhjælperde såkaldte "fædrehoteller" Beboere i Gellerup Med bred inddragelse af beboere og boligforening udvikle og realisere delprojekter, som understøtter byggeprocessen omkring helhedsplanen Kriminalpræventiv renovering af pladsen foran Bazar Vest i Gellerup Beboere og besøgende i Gellerup Bidrag til planlægning og udførelse af en trafikal og kriminalpræventiv omdannelse af pladsen foran Bazar Vest - i samarbejde m/bazar Vest I alt Jobcentre Aarhus Kommune har fra Arbejdsmarkedsstyrelsen fået tilsagn om kr. til en fremskudt beskæftigelsesindsats i Bispehaven og Gellerup/Toveshøj. De initiativer, som Jobcenter Aarhus ønsker at iværksætte i områderne, har som mål at sikre en højere tilknytningsgrad til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet for beboerne i områderne. Idet der er tale om en gruppe, som er svære at få i tale gennem den ordinære beskæftigelsesindsats, viser erfaringer fra jobcentret, at man gennem de foreslåede særlige initiativer kan få gruppen i tale i relation til uddannelse og beskæftigelse. Jobcenter Aarhus vil gennem tilstedeværelsen i lokalområdet få mulighed for at skabe en tættere kontakt til beboerne, og herigennem få mulighed for at tale uddannelse og beskæftigelse med en gruppe, som ellers er svære at få i tale. For at sikre, at indsatsen både underbygger målsætningen om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en uddannelse samt at beskæftigelsesgraden for personer med flygtninge- og indvandrerbaggrund kommer på niveau med resten af befolkningen, etableres forskellige fremskudte initiativer. Jobcenter Aarhus vil etablere en fremskudt jobbutik i Bazar Vest og en åben jobvejledning på Gellerup Bibliotek, idet de to tilbud henvender sig til forskellige målgrupper i lokalbefolkningen. På denne vis sikres det, at jobcentret kommer i kontakt med et bredt udsnit af beboerne i Gellerup/Toveshøj og Bispehaven, herunder både mænd, kvinder og unge, og herigennem får mulighed for at bidrage til Aarhus Kommunes opfyldes af målsætningerne for boligområderne. De geografiske placeringer af initiativerne er ligeledes udvalgt for at sikre, at indsatsen henvender sig til flest muligt af beboerne i områderne for ghettobevillingen. Den fremskudte jobbutik i Bazar Vest er centralt placeret Side 10 af 11

11 mellem områderne Gellerup/Toveshøj og Bispehaven, og henvender sig til beboerne i begge områder. Den åbne jobvejledning på Gellerup Bibliotek er placeret centralt i Gellerupområdet, som er det største af områderne for ghettobevillingen. Andre redskaber Aarhus Kommune ønsker fortsat at bruge og fremme anvendelsen af følgende redskaber i forbindelse med indsatserne i Bispehaven: Udlejnings- og anvisningsregler Salg af almene boliger og anden ejendom Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge og sociale ydelser Kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne Hurtig behandling af sager mod unge uromagere Brug af forældre- og ungepålæg i den konkrete indsats Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn i ghettoområder Indsatser på folkeskoleområdet Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn i ghettoområder Indsatser på folkeskoleområdet Langsigtede indsatser Regeringens strategi har sat fokus på strukturelle fysiske forandringer af boligområderne. Indsatser i form af nye helhedsplaner for Bispehaven samt mulige indsatser i form af omfattende renoveringer, nedrivninger, infrastrukturændringer, salg af jord og salg af boliger vil indgå i styringsdialogen med boligorganisationen. Den 22. august 2011 Side 11 af 11

STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HAVREVEJ M.FL. Initiativaftale mellem Thisted Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HAVREVEJ M.FL. Initiativaftale mellem Thisted Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STRATEGISK SAMARBEJDE OM HAVREVEJ M.FL. Initiativaftale mellem Thisted Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Aftalen I foråret 2011 startede det tidligere Socialministerium et strategisk

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013

Virksomhedsplan 2012-2013 Virksomhedsplan 2012-2013 Social inklusion af børn og unge i HotSpotcentret HotSpotcentret arbejder løbende på at øge inklusionen og finde nye veje til at fastholde og genintegrere børn og unge i skole,

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM STENGÅRDSVEJ. Initiativaftale mellem Esbjerg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM STENGÅRDSVEJ. Initiativaftale mellem Esbjerg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM STENGÅRDSVEJ Initiativaftale mellem Esbjerg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SUNDPARKEN. Initiativaftale mellem Horsens Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SUNDPARKEN. Initiativaftale mellem Horsens Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SUNDPARKEN Initiativaftale mellem Horsens Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD. Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD. Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Integrationspolitik 2015-2019

Integrationspolitik 2015-2019 Integrationspolitik 2015-2019 Forord I Greve Kommune skal alle borgere have lige muligheder for at deltage i og bidrage til samfundet. Uanset etnisk baggrund. Det er udgangspunktet for denne integrationspolitik,

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SØSTJERNEVEJ M.FL. OG NØRAGER

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SØSTJERNEVEJ M.FL. OG NØRAGER STRATEGISK SAMARBEJDE OM SØSTJERNEVEJ M.FL. OG NØRAGER Initiativaftale mellem Sønderborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsnr P Sagsbehandler: Lars Koldbæk/Anne Lund Dato:

Økonomi og Administration Sagsnr P Sagsbehandler: Lars Koldbæk/Anne Lund Dato: Økonomi og Administration Sagsnr. 15.00.00-P20-11-13 Sagsbehandler: Lars Koldbæk/Anne Lund Dato: 21.5.2014 Statusnotat om udfordringer og indsatser i Sundparken Notatet indeholder Indledning den nationale

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Indsatsområde angiver hvilket emnefelt effektmål og indikator bevæger sig inden for.

Indsatsområde angiver hvilket emnefelt effektmål og indikator bevæger sig inden for. Notat Emne: Til: Kopi til: Endelige effektmål Den politiske styregruppe Den 23. juni, 2009 Århus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Endelige effektmål for helhedsplan Gellerup/Toveshøj Nærværende

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Integrations- og Medborgerskabspolitik - Nøglen til et godt liv i Danmark

Høje-Taastrup Kommunes Integrations- og Medborgerskabspolitik - Nøglen til et godt liv i Danmark Høje-Taastrup Kommunes Integrations- og Medborgerskabspolitik - Nøglen til et godt liv i Danmark 2012-2016 Integration og Medborgerskab Medborgerskab, mangfoldighed og ressourcer er vigtige pejlemærker

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 572 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 572 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 572 Offentligt Opfølgning på den tidligere VK-regerings ghettoudspil Ghettoen tilbage til samfundet fra

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

SFI-konference d. 17/11-2011

SFI-konference d. 17/11-2011 SFI-konference d. 17/11-2011 Case om annoncerings-udlejningsforsøg i Rosenhøj BOLIGFORENINGEN ÅRHUS OMEGN SKANDERBORGVEJ 168 8260 VIBY J Årets Boligområde Rosenhøj i skiller sig på mange punkter ud fra

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Ref.: Per Juulsen Tlf.nr. 2475 Integrationspolitikkens

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13.

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. december 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Strategi for brug af kombineret udlejning Forslag til brug af kombineret udlejning for

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer:

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-12.00 Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Jan Wammen Dam (V) Hans Kristiansen (F) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Notat Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Sidst redigeret 24.06.2010/ 20.08.2010 KOMMISSORIUM 1. Baggrund Styregruppen tager

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer:

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-12.00 Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Jan Wammen Dam (V) Hans Kristiansen (F) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne Socialdistriktsbaserede møder, hvor der udveksles oplysninger om kriminalitetstruede unge mellem politi og kommune

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet 2008/1 BSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Mette Frederiksen (S), Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Pernille

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Indstilling. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. august 2007.

Indstilling. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. august 2007 Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 1. Tema/Indsatsområde 2. Mål 3. Aktiviteter 4. Ressourcer 5. Succeskriterier for aktiviteter 6. Hvordan dækker aktiviteterne

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VEJLEÅPARKEN. Initiativaftale mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VEJLEÅPARKEN. Initiativaftale mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VEJLEÅPARKEN Initiativaftale mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Indsatsbeskrivelse Integrationsfremmende indsatser 2013-2016. Senest revideret 07-06-2013 Slagelse Kommune Helle Sofie Dedenroth Larsen

Indsatsbeskrivelse Integrationsfremmende indsatser 2013-2016. Senest revideret 07-06-2013 Slagelse Kommune Helle Sofie Dedenroth Larsen Indsatsbeskrivelse sfremmende indsatser 2013-2016 Senest revideret 07-06-2013 Slagelse Kommune Helle Sofie Dedenroth Larsen IGANGVÆRENDE INDSATSER NR Indsats navn Formål Målgruppe Fagcenter og kontaktinformation

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj.

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. (sendt til LBF april 2009) Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. Formålet med dette notat er at indfri Landsbyggefondens forudsætninger om en mere fyldestgørende

Læs mere

Fredensborg. En tryg kommune for alle - alle steder

Fredensborg. En tryg kommune for alle - alle steder Fredensborg En tryg kommune for alle - alle steder Oplæg til styrkelse af tryghed og integration udarbejdet af Hossein Armandi, Borgernes Stemme, og Knud Løkke Rasmussen, Venstre Overordnede principper

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune Kolding et selvværdssamfund Mennesker vil helst selv, og det gælder hele livet. I selvværdssamfundet giver vi plads til, at de kan.

Læs mere