Den odontogene keratocyste (OKC) er en relativt almindelig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den odontogene keratocyste (OKC) er en relativt almindelig"

Transkript

1 videnskab & klinik Originalartikel Abstract Korrekt diagnostik af keratocyster er vigtig for adækvat behandling og opfølgning Baggrund Den odontogene keratocyste (OKC) udgør omkring 10 % af alle cyster diagnosticeret i kæberne. Diagnosen er baseret på histopatologisk undersøgelse, og selvom kliniske og radiologiske fund ofte giver mistanke om keratocyste, er det ikke sjældent at den kliniske diagnose ikke er i overensstemmelse med det histopatologiske billede. Formål At undersøge overensstemmelsen mellem den kliniske tentative diagnose og den histopatologiske diagnose blandt konsekutive tilfælde af keratocyster. Materiale og metoder 78 konsekutive tilfælde af keratocyster er analyseret for demografiske og kliniske optegnelser samt kliniske tentative diagnoser. Materialet stammede fra odontologiske specialistafdelinger på danske hospitaler samt fra de to tandlægeskoler i Danmark. Resultater 67 % af patienterne var mænd, og aldersspredningen var 7-84 år. To tredjedele af OKC forekom i mandiblen. Den kliniske diagnose keratocyste fremgik i 37 % af tilfældene, mens 34 % af tilfældene diagnosticeredes klinisk som en anden kæbecyste. I andre 17 % blev der stillet en uspecifik cystediagnose. I 6 % af tilfældene var den kliniske diagnose en odontogen tumor. I 63 % af tilfældene kunne klinikeren således ikke stille den korrekte diagnose ud fra kliniske og radiologiske fund. Konklusion Selv erfarne klinikere kan have problemer med at differentiere mellem keratocyster og andre kæbecyster. Undersøgelsen understøtter vigtigheden af, at alt væv fjernet ved et kirurgisk indgreb, hvor andre undersøgelsesformer ikke kan afgøre diagnosen definitivt, skal undersøges histologisk for at sikre korrekt diagnostik, adækvat behandling og opfølgning. Keratocyster: Overensstemmelse mellem tentativ klinisk/radiologisk diagnose og histopatologisk diagnose Jonas Blom, tandlæge, Øystese, Norge Matthias Keum Finne, tandlæge, Holte Jesper Reibel, professor, dr. et lic.odont., Sektion for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Camilla Kragelund, lektor, ph.d., Sektion for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den odontogene keratocyste (OKC) er en relativt almindelig cyste og udgør omkring 10 % af samtlige kæbecyster (1-3). Cysten klassificeres traditionelt som en udviklingsbetinget, odontogen cyste (4), men i den nyeste WHO klassifikation af odontogene tumorer fra 2005 benyttes navnet keratocystisk odontogen tumor (5). Dette er bl.a. baseret på den høje recidivtendens, hvorfor vævet tillægges tumoregenskaber (6). Det er stadig kontroversielt, hvorvidt OKC skal betragtes som en benign odontogen tumor, hvorfor vi fortsat anvender den velkendte terminologi og klassifikation. OKC kan manifestere sig sporadisk som én eller flere cyster hos en i øvrigt rask patient eller være en del af Gorlins syndrom. Ved den sporadisk forekommende OKC er der en lille overvægt af mænd. Den kan forekomme hos patienter i alle aldersgrupper, dog udgør yngre patienter i aldersgruppen år omkring % af patientgrundlaget i store internationale studier (3,7). Trefjerdele af alle OKC findes i mandiblen. 50 % af alle OKC forekommer ved angulus mandibulae med varierende grad af involvering af ramus mandibulae og molarregion (3,7). Det er karakteristisk, at OKC i mandiblens molarregion kan vokse i varierende omfang posteriort i ramus mandibulae og anteriort i corpus mandibulae. OKC kan opnå emneord en betragtelig størrelse før diagnostik finder Keratocysts; diagnostics; sted, dels fordi cysten har en tendens til at vokse histopatology i antero-posterior retning i knoglen uden synlig 618 tandlægebladet nr. 8

2 Keratocyster videnskab & klinik Histologi Fig. 1. Histologisk billede af typisk keratocyste. Bemærk det velmanifesterede basalcellelag med palisadestillede kerner. Lumen er fyldt med keratinflager. Fig. 1. Typical keratocyst. Note palisaded layer of basal cells. Lumen is filled with keratin squames. Rekvirerende afdelinger Rekvirent Antal (%) Tand-Mund-Kæbekirurgisk klinik, Rigshospitalet 54 (69) Afd. for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Københavns Tandlægeskole Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi, Århus Tandlægeskole Tand-Mund-Kæbekirurgisk Afdeling, Næstved Sygehus 9 (12) 6 (8) 5 (6) Kæbekirurgisk Afdeling, Glostrup Hospital 4 (5) Totalt 78 (100) Tabel 1. Fordelingen af rekvirerende afdelinger, hvorfra de 78 inkluderede vævsprøver stammede. Table 1. The distribution of departments submitting the included specimens. knogleekspansion, dels fordi patienterne kan være symptomfrie langt hen i sygdomsforløbet (8). Eventuelle symptomer er uspecifikke som smerter, hævelse og i sjældne tilfælde parestesi (7). OKC har tendens til at recidivere efter kirurgisk fjernelse, og der er publiceret recidivrater fra 2,5 % til 62,5 % (9-12). Den høje recidivtendens betyder, at langvarig postoperativ kontrol er nødvendigt for at diagnosticere et eventuelt recidiv tidligst muligt. De fleste recidivtilfælde opstår inden for de første 5 år postoperativt, men kan forekomme senere (11). Gorlins syndrom nedarves autosomalt dominant med variabel ekspression. Udover kæbecyster disponerer syndromet bl.a. for udviklingen af basalcellekarcinomer og skeletale forandringer, herunder forkalkning af falx cerebri og bifide ribben (13). Omkring trefjerdele af patienterne med Gorlins syndrom udvikler én eller flere OKC, og det er vist, at syndromrelaterede OKC recidiverer hyppigere end sporadiske, ikke-syndromrelaterede OKC (10,14). Radiologisk kan OKC fremstå som mindre eller større unieller multilokulære radiolucente områder, der normalt er velafgrænset med en tynd, radiopaque zone mod den normale knogle. En retineret tand ses hyppigt i relation til OKC (11,12,15). OKC kan således forekomme i ramus mandibulae, i relation til en retineret tand, hvor der mangler et tandanlæg samt lateralt og kaudalt for en tandrod. OKC kan involvere sinus maxillaris og displacere canalis mandibulae inferiort mod basis mandibulae. Tænder kan displaceres, men resorption af tandrødder forekommer sjældent (11). Diagnosen bygger på det histopatologiske billede, der er diagnostisk og karakteriseret ved et parakeratiniseret, 5-8 cellelag tykt flerlaget pladeepitel med velmanifesterede basalceller med palisadestillede kerner (4,12) (Fig.1). Omkring cysteepitelet ses en tynd, fibrøs bindevævskapsel, hvori der ofte ses fritliggende øer eller strenge af epitel og separate dattercyster (16). Grænsen mellem epitel og bindevæv er uden epiteltappe. Cystemembranen er normalt inflammationsfri, men kan være sekundær inflammeret, hvorved epitelets karakteristiske udseende ofte forsvinder (4). Keratinflager kan helt eller delvist udfylde cystelumen (12,16). Om end det kliniske og radiologiske billede ofte er karakteristisk er det vores erfaring, at keratocyster i en del tilfælde ikke er mistænkt klinisk. Formålet med denne undersøgelse var derfor at analysere sammenhængen mellem klinisk og histopatologisk diagnose i et konsekutivt materiale af keratocyster. Materiale og metode Undersøgelsen omfatter perioden 1. januar 2000 til 31. december 2012, hvor alle tilfælde registreret som keratocyste i arkivet på Sektion for Oral Medicin mv. på Københavns Tandlægeskole er vurderet. Det drejer sig om 140 tilfælde hvoraf 62 er ekskluderet fra opgørelsen som anført nedenfor. Eksklusion Patienter hvor der er taget biopsi inden fjernelse af cysten (n=14) er kun medtaget én gang. Patienter med Gorlins syndrom (n = 11), recidiverende OKC (n = 29) og ortokeratiniseret odontogen cyste (OOC) (n = 8) er ekskluderet. OOC er en variant af OKC, som adskiller sig histologisk ved at bestå af et ortokeratiniseret, tyndt, flerlaget pladeepitel uden velmanifesterede basalceller med palisadestillede kerner (17). OOC har væsentligt mindre tendens til at recidivere end OKC (17). Inklusion Efter sortering af materialet findes således 78 tilfælde, som hver repræsenterer én patient diagnosticeret med en primær OKC. tandlægebladet nr

3 videnskab & klinik Originalartikel Demografiske og kliniske oplysninger/optegnelser/diagnoser fra rekvisitionerne der medfulgte det fjernede væv blev vurderet. Der er efterfølgende udført deskriptive statistiske analyser på data. Da projektet er et registerprojekt er det ikke anmeldelsespligtigt og kræver ikke tilladelse fra Videnskabsetisk komité (H FSP -79). Resultater Af de 78 patienter var 52 mænd (67 %) og 26 kvinder (33 %). Aldersspredningen var stor (7-84 år), og gennemsnitsalderen for mændene var 47 år (median 53 år) og for kvinderne 44 år (median 47 år). Hovedparten af patienterne blev behandlet på Rigshospitalets Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi (Tabel 1). Tooghalvtreds OKC forekom i mandiblen (67 %), 25 i maksillen (32 %), og i ét tilfælde fremgik lokalisationen ikke (1 %). I 29 tilfælde (37 %) var den kliniske diagnose keratocyste. I 17 % var den kliniske diagnose en anden udviklingsbetinget cyste (Fig. 2) og ligeledes i 17 % var den kliniske diagnose en inflammatorisk betinget odontogen cyste (Fig. 3). I andre 17 % var diagnosen en uspecifik cystediagnose og i 3 (4%) tilfælde fremgik ingen klinisk diagnose (Tabel 2). I 12 % af tilfældene blev OKC vurderet som en follikulær cyste og i 10 % som en radikulær cyste. I 5 tilfælde var den kliniske diagnose en odontogen tumor; ameloblastom i fire tilfælde og myxom i et. Diskussion Syvogtres procent af patienterne med OKC var mænd, og der var en aldersspredning fra 7 til 84 år. To tredjedele af OKC var lokaliseret til mandiblen. Dette svarer til hvad tidligere undersøgelser har fundet (3,7,11). Den kliniske diagnose keratocyste blev kun stillet i cirka en tredjedel af tilfældene. Total set blev 34 % af tilfældene diagnosticeret som enten en anden udviklingsbetinget eller en inflammatorisk betinget cyste. Tillige var der en uspecifik cystediagnose i 17 % af tilfældene. Kun i 6 % af tilfældene var den kliniske diagnose en odontogen tumor. Således var det i 63 % af tilfældene ikke muligt for klinikeren at stille den endelige diagnose ud fra kliniske og radiologiske fund. Dette kan primært forklares ved at OKC udviser få og ukarakteristiske kliniske symptomer som fx hævelse og smerte, og at OKC radiologisk ligner andre patologiske processer. Fremstår OKC unilokulær radiologisk, er de vigtigste differentialdiagnoser inflammatorisk betingede og udviklingsbetingede kæbecyster i form af henholdsvis den radikulære cyste og residualcysten samt den follikulære cyste, den laterale periodontale cyste og den nasopalatinale cyste. Den radikulære cyste udgør sammen med residualcysten omkring 55 % af alle kæbecyster. Den radikulære cyste findes altid i relation til en avital tand. Vitalitets- og percussionstest af tænder i relation til en patologiske proces bør derfor udføres, for at vurdere tandens vitalitet. Maxillens incisivregion er prædilektionssted for den radikulære cyste i modsætning til mandiblens molarregion for OKC (18). Radiologisk fremstår den radikulære cyste oftest som en relativ lille, velafgrænset Enoral røntgen Panoramarøntgen Fig. 2. Cyste i maxillens frontregion klinisk og radiologisk diagnosticeret som nasopalatinal cyste. Histologisk undersøgelse viste typisk keratocyste. Venligst stillet til rådighed af Afdeling for Kæbekirurgi og Oral Patologi, Århus Tandlægeskole. Fig. 2. Cyst in front region of the maxilla. Histological examination revealed typical keratocyst. Fig. 3. Cyste i maxillens højre side klinisk og radiologisk diagnosticeret som residualcyste. Histologisk undersøgelse viste typisk keratocyste. Venligst stillet til rådighed af Afdeling for Tand- Mund- og Kæbekirurgi, Københavns Tandlægeskole. Fig. 3. Cyst in right side of the maxilla clinically diagnosed as residual cyst. Histological examination revealed a typical keratocyst. 620 tandlægebladet nr. 8

4 Keratocyster videnskab & klinik og unilokulær radiolucent forandring med større tendens til rodresorption end OKC (18). Residualcysten vil typisk fremstå som en unilokulær radiolucent forandring i området, hvor der tidligere er fjernet en avital tand og efterladt en apikal proces. Peroperativt vil klinikeren i nogle tilfælde kunne se hæmosiderin og kolesterolkrystaller i de inflammatorisk betingede cysters relativt tykke cystemembran i modsætning til den tynde, skrøbelige OKC cystemembran. Et hvidt Niveacreme-lignende cysteindhold (keratin) kan forekomme ved OKC. De inflammatorisk betingede cyster recidiverer meget sjældent efter heling efter endodontisk behandling eller kirurgisk fjernelse, hvorfor differentiering i forhold til OKC er vigtig, idet en mindre radikal behandling og kortere postoperativ kontrolperiode er nødvendig. Den follikulære cyste udgør omkring 15 % af kæbecysterne og var den kliniske diagnose, der hyppigst ændredes efter histopatologisk undersøgelse i foreliggende materiale. Den er altid relateret til en retineret tand og tilhæftet tanden ved emaljecementgrænsen. Typisk udbreder cysten sig radiologisk cirkulært omkring kronen (19). Den follikulære cyste er oftest relateret til 3. molar i mandiblen og næst hyppigst til den permanente hjørnetand i maxillen (19). I og med mandiblens molarregion er prædilektionssted for OKC, og en stor andel af OKC er relateret til en retineret tand, er den follikulære cyste en særdeles vigtig differentialdiagnose. Den follikulære cyste recidiverer meget sjældent efter kirurgisk fjernelse (19). En mindre OKC placeret mellem vitale tandrødder i hjørnetands- og præmolarregionen i mandiblen er svær at skelne klinisk og radiologisk fra en lateral periodontal cyste. Den laterale periodontale cyste er væsentlig mindre hyppig end OKC og estimeres at udgøre omkring 1 % af kæbecysterne. Den fremstår radiologisk som en lille, rund og velafgrænset radiolucens, hvorimod OKC som regel er noget større og vokser mere asymmetrisk (20). OKC kan forekomme i maksillens midtlinje, hvorfor differentialdiagnostik over for den naso-palatinale cyste ikke er uvæsentligt. Den naso-palatinale cyste udgør omkring 10 % af kæbecysterne (21). Radiologisk vil der typisk være tale om en rund, oval eller hjerteformet, velafgrænset radiolucent forandring mellem tandrødderne på maksillens centrale incisiver. Det hjerteformede udseende er ikke patognomonisk for den naso-palatinale cyste, da den hjerteformede struktur skyldes en overprojicering af spina nasalis anterior. Den naso-palatinale cyste recidiverer sjældent efter fjernelse (21). Vedtofte og Prætorius fandt i deres studie, at 26 ud af 75 primære OKC var multilokulære radiologisk (11). I disse tilfælde er de vigtigste differentialdiagnoser odontogene tumorer, primært ameloblastom og sjældnere odontogent myxom, men også centralt kæmpecellegranulom. OKC er dog væsentligt hyppigere end de nævnte odontogene tumorer. Ameloblastom medfører ofte klinisk hævelse pga. ekspansiv vækst, og radiologisk er den guirlandeformede afgrænsning karakteristisk samtidig med, at tendensen til at displacere tænder er højere end Klinisk relevans Keratocyster er ikke sjældne og har høj recidivtendens. Kendskab til diagnostik, progression, behandling og prognose er derfor vigtig for enhver tandlæge. Klinisk og radiologisk er det vanskeligt selv for erfarne klinikere at differentiere mellem keratocyste og andre odontogene og non-odontogene cyster. Keratocysten diagnosticeres klinisk/radiologisk ikke sjældent Tentative kliniske diagnoser Kliniske diagnoser Odontogen keratocyste (OKC) Keratocyste Primordialcyste (Tidligere betegnelse for OKC) Udviklingsbetingede cyster Follikulær cyste Lateral periodontal cyste Nasopalatinal cyste Inflammatorisk betingede cyster Radikulær cyste Residualcyste Tumorer Ameloblastom Myxom Obs cancer Uspecifik cystediagnose Cystis mandibulae/maxillae Ingen specifik klinisk diagnose (cyste, cystevæv, cystemembran, cystis dentalis) som kæbeforandringer, der ikke kræver samme behandling og opfølgning, herunder radikulære og follikulære cyster, hvorfor det er vigtigt, at væv fjernet ved et kirurgisk indgreb undersøges histopatologisk, når andre undersøgelsesformer ikke kan afgøre diagnosen definitivt. Korrekt diagnostik er grundlaget for at adækvat behandling og opfølgning sikres. Antal n Anden diagnose Sinusperforation 1 n (% af samlede cyster) 29 (37) 13 (17) 13 (17) 6 (7) 13 (17) 1 (1) Ingen klinisk diagnose 3 (4) Total 78 (100) Tabel 2. Fordelingen af de kliniske diagnoser for 78 histologisk diagnosticerede primære odontogene keratocyster (OKC). Table 2. The distribution of the clinical diagnoses of 78 cases histologically diagnosed as primary odontogenic keratocyst (OKC). tandlægebladet nr

5 videnskab & klinik Originalartikel for OKC (4,5). Ameloblastom kan dog også være unilokulært, og differentiering kan således være vanskelig. Ved en multilokulær radiolucent forandring bør man altid overveje diagnosen OKC, men differentialdiagnoser som ameloblastom og odontogent myxom bør indgå, hvorfor en biopsi ofte kan anbefales før kirurgisk fjernelse. OKC behandles standardmæssigt ved enukleation med curettage. Kun ved meget store cyster, hvor vigtige anatomiske strukturer er i fare, anvendes cystotomi. Den postoperative opfølgningsperiode er 10 år med årlig radiologisk undersøgelse: ortopantomogram og enorale optagelser for tidligst mulig diagnostik af eventuel recidiv. Konklusion Selv erfarne klinikere kan have problemer med at skelne OKC fra andre intraossøse patologiske forandringer i kæberne fra et klinisk og radiologisk synspunkt. På grund af keratocystens høje recidivtendens er det vigtigt, at den differentieres fra de øvrige hyppigt forekommende kæbecyster, hvilket kun med sikkerhed kan gøres ved histopatologisk undersøgelse. Dette er vigtigt for korrekt information til patienten om prognose og for planlægning af den postoperative opfølgning. Dette understreger vigtigheden af at kirurgisk fjernet væv altid bør undersøges histopatologisk, når andre undersøgelsesformer ikke kan afgøre diagnosen definitivt, også i tilfælde, hvor de kliniske og/ eller radiologiske fund peger på en fra et klinisk synspunkt banal diagnose som follikulær eller radikulær cyste. Taksigelse Forfatterne vil gerne takke Tand-Mund-Kæbekirurgisk klinik, Rigshospitalet, Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Københavns Tandlægeskole, Afdeling for Kæbekirurgi og Oral Patologi, Århus Tandlægeskole, Tand-Mund-Kæbekirurgisk Afdeling, Næstved Sygehus og tidligere Kæbekirurgisk Afdeling, Glostrup Hospital for bidrag med biopsimaterialet til nærværende artikel. Abstract (English) Concordance between tentative clinical/radiological diagnosis and histopathological diagnosis Introduction About 10% of all cysts in the jaws are odontogenic keratocysts (OKC) (keratocystic odontogenic tumours). The diagnosis is based on histopathologic examination although clinical and radiologic features often give suspicion of keratocyst. Objectives The aim of the present study was to examine the concordance between the tentative clinical diagnosis and the final histopathological diagnosis among consecutive cases of keratocysts. Materials and methods 78 consecutive cases of histopathologically confirmed keratocysts were analysed for demographic and clinical records, and tentative clinical diagnoses. The material originated from departments of oral and maxillofacial surgery in Danish hospitals and the oral surgery departments in the two dental schools in Denmark. Results 67% of patients were men, and the age distribution was 7-84 years. Two thirds of the keratocysts were located in the mandible. The clinical diagnosis keratocyst was made in 37% of the cases, while 34 % of the cases were diagnosed clinically as another specific jaw cyst. In 17% a non-specific diagnosis of cyst was made. In 6 % of the cases the clinical diagnosis was an odontogenic tumour. Thus, in 63 % of the cases the clinician could not make the correct diagnosis based on clinical and radiologic features. Conclusion Even experienced clinicians can fail in differentiating between keratocysts and other jaw cysts. The results of this study emphasize the importance of histopathological examination if other examinations cannot secure a definite diagnosis, in order to ensure adequate treatment and follow-up. Litteratur 1. Hjørting-Hansen E, Andreasen JO, Robinson LH. A study of odontogenic cysts with special reference to location of keratocysts. Br J Oral Surg 1969;7: Shear M, Speight PM. Cysts of the 2007; Jones AV, Craig GT, Franklin CD. Range and demographics of odontogenic cysts diagnosed in a UK population over a 30-year period. J Oral Pathol Med 2006;35: Kramer IRH. Histological typing of dontogenic tumours. 2nd ed. Berlin: Springer-Verlag, Barnes, L et al. Pathology and genetics of head and neck tumours. Lyon: IARC Press, Shear M, Speight PM. Cysts of the 2007; Myoung H, Hong SP, Hong SD et al. Odontogenic keratocyst: review of 256 cases for recurrence and clinicopathologic parameters. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001;91: Shear M. Odontogenic keratocysts: clinical features. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2003;15: Voosmit RA, Stoelinga PJ, van Haelst UJ. The management of keratocysts. J Maxillofac Surg 1981;9: Forssell K, Forssell H, Kahnberg KE. Recurrence of keratocysts. A long-term follow-up study. Int J Oral Maxillofac Surg 1988;17: Vedtofte P, Prætorius F. Recurrence of the odontogenic keratocyst in relation to clinical and histological features. A 20-year follow-up study of 72 patients. Int J Oral Surg 1979;8: tandlægebladet nr. 8

6 Keratocyster videnskab & klinik 12. Pindborg JJ, Hansen J. Studies on odontogenic cyst epithelium. 2. clinical and roentgenological aspects of odontogenic keratocysts. Acta Pathol Microbiol Scand 1963;58: Gorlin RJ, Yunis JJ, Tuna W. Multiple nevoid basal cell carcinoma, odontogenic keratocysts and skeletal anomalies. A syndrome. Acta Derm Venereol 1963;43: Shanley S, Ratcliffe J, Hockey A et al. Nevoid basal cell carcinoma syndrome: review of 118 affected individuals. Am J Med Genet 1994;50: White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology: principles and interpretation. 6th ed. St. Louis: Mosby, 2009; Brannon RB. The odontogenic keratocyst. A clinicopathologic study of 312 cases. Part II. Histological features. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1977;43: Wright JM. The odontogenic keratocyst: orthokeratinized variant. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1981;51: Shear M, Speight PM. Cysts of the 2007; Shear M, Speight PM. Cysts of the 2007; Shear M, Speight PM. Cysts of the 2007; Shear M, Speight PM. Cysts of the 2007; En klassiker i Ekulfs sortiment Glide Floss Picks - Tilbud Glider let mellem tænderne Vores tilbud indeholder: Køb 48 stk. Glide Floss Picks blisterpakker - få 10% rabat samt 50 stk. Glide floss Picks single med i købet! Trævler ikke Stærk Glide Floss har været i Ekulfs sortiment siden 1993 og er det fortsat! For bestilling af Glide Floss Picks kontakt vores kundeservice eller bestil på tandlægebladet nr

7 videnskab & klinik Selvtest selvtest Dokumenteret efteruddannelse: Optjen point med Tandlægebladet I forbindelse med dokumenteret efteruddannelse har Tandlægeforeningens erhvervsaktive medlemmer mulighed for ved hjælp af en selvtest at dokumentere, at de har sat sig ind i faglig-videnskabelige artikler, bragt i Tandlægebladet. Selvtestene bringes i forbindelse med originalartikler og oversigtsartikler. De består af tre spørgsmål, som dækker artiklens faglige indhold. Hvert spørgsmål har tre svarmuligheder, hvoraf der er op til to korrekte svar pr. opgave. Besvares selvtesten korrekt (alle svar er rigtige), opnås 1 point svarende til en times efteruddannelse. Hvordan gør jeg? Gå ind på Tandlægebladets webside Tandlaegebladet.dk. På forsiden til højre finder du boksen selvtest, hvor du kan logge ind med dine koder til Tdlnet.dk. Herefter gennemføres selvtesten ved afkrydsning i svarrubrikkerne. Det er muligt at gentage selvtesten, indtil den er bestået. For at overføre 1 point til dine efteruddannelsesaktiviteter skal du selv indberette dem på Tdlnet.dk. Klik på banneret med overskriften Klik her for at registrere dine eksterne kurser på forsiden af Tdlnet.dk. Du kan også gå ind på Efteruddannelsens sider og vælge menupunktet Kurser Mine kurser. For at registrere selvtesten korrekt skal du under Kursusnavn skrive Selvtest og evt. bladnummer fx Selvtest TB15. Under Kursusdato vælger du dags dato, og under Kursusansvarlig skriver du Tandlægebladet. Til slut anfører du 1 point. Slut med at trykke Gem. Spørgsmål 1. Hvordan kan keratocysten manifestere sig? Svar A. Som del af Treacher Collins syndrom. Svar B. Sporadisk. Svar C. Som del af Gorlins syndrom. Spørgsmål 2. Hvornår skal bortopereret væv sendes til histologisk undersøgelse? Svar A. Altid. Svar B. Kun når man mistænker en tilstand, der kræver langvarig opfølgning. Svar C. Når man ikke kan stille diagnosen ved anden undersøgelsesform. Spørgsmål 3. Hvor forekommer keratocyster hyppigst? Svar A. Maksillens anteriore del. Svar B. Mandiblens præmolarområde. Svar C. Mandiblens posteriore del. Selvtest for artiklen: Keratocyster: Overensstemmelse mellem tentativ klinisk/radiologisk diagnose og histopatologisk diagnose Tandlægebladet 2014;118: Tag testen på din smartphone! Som noget nyt kan du nu tage testen på din smartphone. Scan QR-koden eller indtast Selvtest.tandlaegebladet.dk i browseren. 624 tandlægebladet nr. 8

8 Tjek Forlagets brochurer på tandlaegeforeningen.dk De kan være til gavn for både dig og dine patienter

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent videnskab & klinik Kasuistik Abstract Glandulær odontogen cyste et atypisk patienttilfælde Baggrund Glandulær odontogen cyste er en sjældent forekommende odontogen cyste, som findes fortrinsvis i underkæben.

Læs mere

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Unicystisk ameloblastom histologisk undersøgelse nødvendig for at stille den korrekte diagnose Baggrund Det unicystiske ameloblastom er en benign odontogen tumor,

Læs mere

Benigne tumorer i knogle

Benigne tumorer i knogle Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis White SC & Pharoah MJ. 6th edition Oral Radiology Kapitel 22: Benign tumors of the jaws udviklingsanomali Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis

Læs mere

Betegnelsen odontogen keratocyste (OKC) blev første

Betegnelsen odontogen keratocyste (OKC) blev første Behandling af store keratocyster med dekompression og efterfølgende cystektomi Langtidskontrol og histologisk undersøgelse af 23 tilfælde Peter Marker, Niels Brøndum, Per Prætorius Clausen og Henning Lehmann

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi

Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi Peter Marker Overtandlæge, specialtandlæge i TMK-kirurgi KÆBESYGDOMME (Intraossøse læsioner) 1 Odontogene tumorer 2 Neoplasmer og andre kæbelæsioner

Læs mere

Periapikal patologi - set fra en ikke-endodontisk synsvinkel

Periapikal patologi - set fra en ikke-endodontisk synsvinkel Periapikal patologi - set fra en ikke-endodontisk synsvinkel JESPER REIBEL og Birgit KENRAD Undervisnings- og forskningsmæssigt indgår den periapikale patologi, væsentligst apikal parodontitis og radikulær

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1.

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1. Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af underkæbevisdomstænder

Læs mere

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Desmoplastiske ameloblastomer har høj recidivfrekvens langvarig kontrol er nødvendig Baggrund Desmoplastisk ameloblastom er en sjældent forekommende benign odontogen

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Ameloblastomer er benigne, langsomt voksende og

Ameloblastomer er benigne, langsomt voksende og VIDENSKAB & KLINIK Sekundærartikel ABSTRACT Ameloblastomer, hvor hyppigt forekommer de, og hvordan behandles de? Formål Formålet med undersøgelsen var at beskrive incidensen af ameloblastomer i Norge i

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Sinus Maxillaris. - anatomi og patologi. Anatomi. Sinus Concha nasalis Superior Medius Inferior Meatus nasi Superior Medius Inferior

Sinus Maxillaris. - anatomi og patologi. Anatomi. Sinus Concha nasalis Superior Medius Inferior Meatus nasi Superior Medius Inferior Sinus Maxillaris - anatomi og patologi Sinus Concha nasalis Superior Medius Inferior Meatus nasi Superior Medius Inferior Anatomi 1 Sinus maxillaris Undersøgelse af sinus maxillaris Palpation Gennemskylning

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling Peter Marker Arne Eckerdal Program Præsentation af specialet PM Laserbehandling af leukoplakier Behandling af kæbeledssygdomme Den atrofiske

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Malignitetskriterier Ø Velafgrænset Ø Uskarp afgrænsning Ø Ekspansiv vækst Ø Corticalisbrud Ofte asymptomatiske Ø Periostal knoglenydannelse Fortrinsvis børn Ø Bløddelskomponent

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Vancouver - oktober 2012 Hvert minut får en kvinde stillet diagnosen CIN Hver time får en kvinde stillet diagnosen cervixcancer

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE Kliniske retningslinier Udarbejdet af: Dansk Oftalmo-Onkologisk Gruppe, November 2006 Fra øjenafdelingen Rigshospitalet Jan Ulrik Prause, overlæge, professor Peter Toft, overlæge

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Den hyppigste periapikale forandring er apikal parodontitis,

Den hyppigste periapikale forandring er apikal parodontitis, Abstract Har den periapikale patologi betydning i endodontien? De periapikale inflammatoriske forandringer forårsaget af nekrose og bakterievækst i pulpa, apikal parodontitis og radikulær cyste, er velbeskrevet

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Trochantersmertesyndrom

Trochantersmertesyndrom Trochantersmertesyndrom Laterale hoftesmerter Fysioterapeut Lønne Godskesen Idrætsklinikken, Middelfart Sygehus Fyraftensmøde 25-04-2017 Patologi Risikofaktorer Kvinde (4:1) over 40 Overgangsalder Bredt

Læs mere

Florid cemento-ossøs dysplasi (FCOD) defineres i

Florid cemento-ossøs dysplasi (FCOD) defineres i Florid cementoossøs dysplasi En oversigt og præsentation af et radiologisk diagnosticeret tilfælde Ib Sewerin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Den traumatiske knoglecyste er en velafgrænset cyste

Den traumatiske knoglecyste er en velafgrænset cyste videnskab & klinik Kasuistik Abstract Traumatisk knoglecyste Baggrund Traumatisk knoglecyste er en godartet cyste, der præsenterer sig som en tom eller væskefyldt knoglekavitet uden epitelbeklædning. I

Læs mere

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23 Tandudvikling Mælketandsæt med nye tænder på vej Db-42/9-21-22-23 TANDORGANET TANDEN krone rod OMGIVENDE VÆV TANDORGANET KRONE emalje dentin tandben pulpa pulpa dentis pulpakammer nerven tandmarven TANDORGANET

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL)

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Cytologisk årsmøde 2-3 marts 2012, Odense Marianne Waldstrøm Specialechef, ledende

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet

Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet Traumatisk knoglecyste En 10-års-opgørelse og præsentation af et usædvanligt tilfælde Eva Krogsgaard Jensen og Henning Lehmann Bastian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så Spontan mandibelfraktur efter kirurgisk fjernelse af 3. molar Et patienttilfælde Jonas Peter Becktor og Søren Schou - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling Berit Schiøttz-Christensen Spondylartritis Spondyloarthropathy or Spondyloarthritis Rygsmerter hvor mange?

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Visdomstænder 21.8.2013

Visdomstænder 21.8.2013 Visdomstænder 21.8.2013 Merete Aaboe Specialtandlæge, ph.d. Søren Schou Professor, dr. odont, ph.d,, Aarhus Universitet Program Indikation for fjernelse af visdomstænder Profylaktisk fjernelse Klassifikation

Læs mere

Spinocellulær hudcancer (SCC)

Spinocellulær hudcancer (SCC) Spinocellulær hudcancer (SCC) Formål At beskrive guidelines for behandling af spinocellulær hudcancer (SCC) fraset tumorer lokaliseret perianalt, genitalt eller tumorer involverende slimhinde. Guidelines

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Litteratursøgning. Program

Litteratursøgning. Program Litteratursøgning Janne Lytoft Simonsen, cand.scient., ph.d. Forskningsbibliotekar for Odontologisk Institut Tlf. 8946 2366 janne.lytoft.simonsen@odontologi.au.dk Program 1. Systematiske søgninger i PubMed

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Speciallægers kontakt med den private sektor

Speciallægers kontakt med den private sektor N O T A T 10-02-2009 Speciallægers kontakt med den private sektor Det offentlige sygehusvæsen står overfor en stor udfordring i forhold til, at kunne fastholde deres eftertragtede speciallæger i offentligt

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

A-kursus Middelfart 2014

A-kursus Middelfart 2014 A-kursus Middelfart 2014 Lumbal prolaps Jesper Lundberg, neurokirurg Videncenter for Rheumatologi og Rygsygdomme Glostrup Hospital A-kursus i Middelfart: Opgave! Da vi gerne vil ruste vores kursister bedst

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer Julia S. Johansen Onkologisk afd. og Medicinsk afd. Herlev Hospital Ten Leading Cancer Types for Estimated New

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Samarbejdsmøde Mandag den 5. maj 2014 kl. 16.30 18.00 Jette Junge Projekt: Serøse borderline tumorer i ovarier Am J Surg Pathol.2010;34:433-443. Samarbejde mellem:

Læs mere

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US?

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Årsmøde i Dansk Cytologiforening 2013 Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Dorthe Ejersbo & Doris Schledermann Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Den studerende kan efter endt undervisning kunne: Selvstændigt beskrive og udføre en smear-tagning i den rigtige rækkefølge Selvstændigt

Læs mere

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen A-kursus: Lever Tumorer Alastair Hansen Klassifikation Benigne: Fokal Nodulær Hyperplasi (FNH) Von Meyenburg komplex Galdegangs adenom Hepatocellulær adenom Præmaligne : Dysplastiske levercelle noduli

Læs mere