TRAFIKPLAN FOR Odder KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIKPLAN FOR Odder KOMMUNE"

Transkript

1 TRAFIKPLAN FOR Odder KOMMUNE

2 Odder Kommune Visioner og servicemål for Odder Kommune Forbedret kollektiv trafik Odder Byråd vil sætte fokus på den kollektive trafik i kommunen Odder Kommune vil arbejde for at tilgodese borgernes kollektive trafikbehov mellem kommunen og regionen Odder Kommune vil arbejde for at den kollektive trafik skal binde kommunen sammen Odder Kommune vil arbejde for at fastholde og om muligt styrke den kollektive trafik Odder Kommune vil arbejde for, at der er koordinering af ruter og køreplaner mellem lokalruter, bybus, regionale ruter, tog og færger Odder Kommune vil arbejde for at forbedre tilgængelighedskravene for den kollektive trafik Odder Kommune vil arbejde for kollektive trafiktilbud til handicapkørsel som telebusser/teletaxi Odder Kommune vil arbejde for, at kollektiv trafik skal være et alternativ til privatbilismen Odder Kommune vil arbejde for mindre belastning af miljøet og CO 2 -udledningen, hvorfor der skal tænkes i mere miljø rigtige transport tilbud. Her er den kollektive trafik en vigtig brik for at undgå en voldsom vækst i biltrafikken. Bustrafikken Odder Kommunes prioritering af rejsemål er: arbejde, uddannelse, fritid Odder Kommune vil undersøge mulighederne for at styrke den lokale bustrafik Odder Kommune vil arbejde for, at alle ruter til Århus, Horsens og Skanderborg fastholdes Odder Kommune vil arbejde for, at de regionale busser fortsat kører med et kvarters interval det meste af dagen. Togtrafikken Odder Kommune vil arbejde for at bevare alle nuværende 19 standsningssteder på strækningen Odder-Århus H Odder Kommune vil arbejde for at fastholde halvtimedriften på Århus-Odder banen det meste af dagen Odder Kommune vil fortsat arbejde for, at Odderbanen integreres i letbanen. Handlinger Odder Kommune holder sig løbende underrettet om DSB og Midttrafiks ruter samt udviklingen i trafikmønstre og behov Odder Kommune vil løbende revidere den kollektive trafikplan og vil arbejde for, at tog, færger samt regionale og lokale busruter koordineres Odder Kommune foretager løbende justering af skolebuskørslen. Odder Kommune har i budget for 2009 afsat knap 6,4 mill. kr. til kollektiv trafik. Sammenhæng til øvrige planer De statslige, de regionale og de lokale ruter danner i sammenhæng det samlede rutetilbud til borgerne i Odder kommune. Odder Kommune vil på den baggrund løbende arbejde for, at der sker en koordinering af ruter og køreplaner mellem lokalruter, bybusruter, regionale ruter, tog og færger.

3 Effektivisering/modernisering af regionale ruter i Odder Det kan imidlertid være vanskeligt for kommunen at arbejde for, at den kollektive trafik fremmes, når Regionen og Midttrafik - som led i at finde besparelser - bl.a. på grund af ophævelse af afgiftsfritagelse for dieselafgifter i den kollektive bustrafik - har besluttet at effektivisere/reducere nogle af de regionale ruter. For Odder Kommune medfører det, at der gennemføres en omlægning af rute 306 (Odder-Horsens) fra køreplanskiftet den 29. juni 2008, hvor nogle afgange lægges uden om Gylling. Og fra køreplanskiftet 28. juni 2009 vides ikke, om kørsler til Gylling reduceres yderligere. Odder Byråd har meddelt Region Midt, at kommunen finder det utilstedeligt af Regionen at indføre besparelser, der er i strid med Regionens landdistriktspolitik. Byrådet kan ikke tilslutte sig, at Midttrafiks merudgifter dækkes ved reduktion af nogle af de regionale ruter - bl.a. ruten til Gylling, da det er en væsentlig forringelse for områdets borgere, idet der reelt ikke længere er et regionalt kollektivt trafiknet til betjening af yderområderne. Odder Byråd vil derfor til enhver tid modsætte sig, at der sker lignende nedlæggelser af regionale ruter i kommunen. Status Odder Kommune har en befolkning på ca borgere. Heraf bor halvdelen i Odder by og halvdelen i landsbyerne og på landet. Odder Kommune ligger centralt i det østjyske bybånd, og kommunen har de seneste år haft stor succes med at profilere sig som bosætningskommune for især borgerne i Århus og Horsens. I perioden er indbyggertallet i Odder Kommune vokset med 13 %. Det svarer til en stigning på knap 1 % om året. Odder Kommune forventer, at der i løbet af de næste 12 år flytter knap nye borgere til kommunen. Det svarer til en stigning på knap 18 %, svarende til knap 1,5 % om året. Beskrivelse af kommunens byer, herunder planer for fremtiden Udviklingen har været mest markant i sidste halvdel af perioden, som tegner sig for ca. 2/3 af befolkningstilvæksten. Udviklingen er særligt foregået i Odder, Hov og Saksild. I den fremtidige planlægning vil Odder, Hov og Saksild derfor være de bysamfund, hvor væksten primært skal foregå. Odder Kommune ønsker en øget boligudbygning for at fastholde antallet af indbyggere, og i den forbindelse arbejdes der med en række byudviklingsprojekter. Odder Byråd vedtog 12. marts 2007 en vækststrategi for byudviklingen af Odder by og har erhvervet et ca. 140 ha. stort byudviklingsområde vest og nordvest for Odder by (fra Vestermarkens forlægning). Planlægningen af det nye byudviklingsområde er igangsat. Ligeledes er der igangsat en planlægning for et 12 ha. stort areal til boligformål i den sydøstlige del af Odder ved Randlevvej/Hovvej. I Hov er der offentliggjort et forslag til lokalplan for et nyt boligområde på godt 21 ha. Kommunen planlægger endvidere for byomdannelsesområde på Hov Havn (kommuneplantillæg nr. 37), hvor der skal opføres ca. 70 boliger. I Saksild er der udarbejdet en overordnet plan (strukturplan) for et kommende boligområde på i alt 34 ha., svarende til knap 200 boliger. I Gylling vedtog byrådet i december 2007 en lokalplan for et nyt boligområde på 4,4 ha. svarende til 23 boliger.

4 Beskrivelse af industriområder, herunder planer for fremtiden Antallet af arbejdspladser er i perioden faldet med godt 2 %. Faldet i antal arbejdspladser i Odder Kommune har især været inden for landbrug, industri og sundhedsvæsen. Sidstnævnte hænger sammen med nedlæggelsen af funktioner på Odder Centralsygehus. Udviklingen i erhvervsstrukturen i Odder Kommune har betydet, at der er kommet mange små virksomheder til - som følge dels af tilflytning, dels af øget fokus på iværksætteri. Der har i perioden især været stigende beskæftigelse inden for bygge og anlæg, en gros- og detailhandel, forretningsservice, undervisning og sociale institutioner. Beskrivelse af uddannelsesinstitutioner, herunder planer for fremtiden Folkeskoler I Odder Kommune er der i dag ca elever i folkeskolen fordelt på kommunens 10 skoler. Det er Byrådets overordnede målsætning at opretholde alle kommunale skoler og det frie skolevalg. Odder Kommunale Skolevæsen består af de 10 skoler (Gylling Skole, Hou Skole, Hundslund Skole, Parkvejens Skole, Randlev Skole, Saksild/Nølev Skole, Skovbakkeskolen, Tunø Skole, Vestermarkskolen, Ungdomsskolen og Ørting-Falling Skole) Efterskoler Der er 4 efterskoler i Odder Kommune - Eriksminde Efterskole - Gylling Efterskole - Hou Maritime Idrætsefterskole - Rudehøj Efterskole. Privatskoler: Rathlousskolen, Odder lille Friskole. Odder Handelsfagskole Handelsfagskolen er en praktisk elevuddannelse til eksempelvis salgsassistent eller lægesekretær Handelsfagskolen tilbyder også kurser til medarbejdere og ledere indenfor detailhandlen m.m. Kurserne dækker emner som kommunikation, salg, ledelse, samarbejde, coaching, konfliktløsning, teambuilding, salgsledelse og personlig udvikling. Skolen disponerer over 200 værelser og eleverne bor på skolen under skoleopholdet. Det årlige antal elever på Handelsfagskolen er 7200, og på Handelsfagskolens efteruddannelses-område er det årlige elevtal Højskoler i Odder I Odder Kommune findes højskolerne: Egmont Højskolen, Hov - Odder Daghøjskole - Odder Højskole - Pensionisthøjskolen Rude Strand samt Seniorcenter Saxild Strand og Århus Kommunes Feriehjem. Beskrivelse af det nuværende kollektive trafik tilbud Det samlede rutetilbud i Odder Kommune Odder-området er velforsynet med bus- og rutebilforbindelser. Hertil kommer, at der fra Odder er nærbanen til Århus Odderbanen Odderbanen er en 26,5 km lang strækning, hvor der kører persontog mellem Odder og Århus H. Odderbanen er en del af nærbanesystemet i og omkring Århus. I 2006 var antallet af passagerer på strækningen , fordelt på togafgange, hvilket svarer til en belægningsprocent på 31,2 %.

5 Odderbanen kan medtage brugere af kørestole, rollatorer og barnevogne, såfremt man træffer aftale med banens personale. Letbanen Odder Byråd besluttede i februar 2007 at tiltræde samarbejdsaftalen om etablering af letbanen. Kommunen bidrager endvidere økonomisk til samarbejdet om letbaneprojektet i Århusområdet, som Odder - og Grenåbanen vil blive en del af. I letbaneprojektet skal indsættes nye lette tog, som kan køre både på Odder- og Grenåbanen på nye skinnestrækninger i gadeforløb. Det vil således blive de samme tog, der kører som traditionelle tog mellem byerne og som sporvogne i gaderne i de tætte byområder. Letbanens første etape omfatter sammenkobling af Odderbanen og Grenåbanen. Da Odder- og Grenåbanen ikke elektrificeres, vil der blive anvendt lette togsæt af en type, der kan køre såvel el- som dieseldrift og dermed benyttes på både de eksisterende nærbanestrækninger og på skinnestrækning i gadeforløb. Der er nedsat en styregruppe vedrørende letbaneprojektet i Århus-området, hvor Odder Kommune er repræsenteret ved teknisk direktør. Bustrafikken Bustrafikken har et velfungerende knudepunkt på Odder Banegårdsplads og stationsbygning, der ligger i umiddelbar nærhed af bymidten. Fra Odder er der jævnlige regionale busforbindelser til Hov, Horsens, Skanderborg og Århus Byrådet vil arbejde for, at Midttrafik opretholder det nuværende serviceniveau og løbende tilpasser transportbehovet i regionen. Bybusser Der er 3 bybusruter i Odder. Stoppestederne er markeret ved stander med gult topskilt. Bybusruterne omfatter i alt 50 stoppesteder. Odder Kommune er opmærksom på, at stoppesteder skal etableres på centrale og trafiksikre steder. Der er ca. 500 m mellem stoppestederne. Afgangstidspunktet fra stoppestedet er markeret ved skilt på stander med fremhævet minuttal. Bybussen er en lavgulvsbus, der kan medtage kørestole, rollatorer og barnevogne. Rute 1 - Skovbakkeskole, Torvet, Banegården, Østergade, Katrineholms Allé, Højvænget, Lundevej Rute 2 - Torvald Køhlsvej, Åhavevej, Ballevej, Rude Havvej, Nølevvej, Parkvej, Banegården Rute 3 - Vennelundsvej, Stampmøllevej Torvald Køhlsvej, Torvet, Banegården, Sønderbakken Se vedlagte rutekort over bybusruterne i bilaget. Særlige kørselsordninger I Odder Kommune tilbydes der nogle særlige kørselsordninger. Brugerne af disse ordninger er primært børn, unge, ældre og handicappede borgere i kommunen. Den lovpligtige individuelle handicapkørsel Handicappede borgere over 18 år har mulighed for at benytte Midttrafiks handicapkørselsordning. Forudsætningen for at benytte ordningen er, at man ikke er i stand til at benytte den almindelige kollektive trafik, dvs. borgere der er stærkt bevægelseshæmmede og bruger ganghjælpemidler. Ordningen betyder, at de visiterede borgere kan køre 104 enkeltture om året til fritidsformål, dvs. besøge familie og venner, foretage indkøb og deltage i kulturelle aktiviteter.

6 Omkring 210 Odder borgere er tilmeldt denne kørselsordningen. Midttur Borgere, der bor i et tyndt befolket område - hvor der kun er få afgange eller ikke kører bus - kan kontakte Midttrafiks Kørselskontor for at bestille en dør til dør transport (Midttur). Midttur er et tilbud om supplerende kørsel til den almindelige buskørsel. Bestillinger koordineres og sammenkøres med øvrige kørsler, herunder handicapkørsel, siddende patientbefordring og kørsel til læge. På nuværende tidspunkt er kundens betaling for kørsel med Midttur 14 kr. pr. km., dog minimum 70 kr. Odder Kommune har primo maj 2008 meddelt Midttrafik, at kommunen på nuværende tidspunkt ikke ønsker at gøre brug af tilbuddet om medfinansiering af Midttur. Telekørselsordning I Odder Kommune eksisterer der - under Socialudvalgets område - en midlertidig telekørselsordning for Hundslund-Ørting området. Der er tale om en ikke formålsbestemt kørsel, der alene kan benyttes af pensionister. Brugeren betaler selv 16 kr. pr. tur og kommunen restbeløbet. Ordningen fungerer sådan, at brugerne kontakter kommunens Borgerbutik mhp. kørsel. Skolebus/lokalruter I Odder Kommune er der ikke foretaget ændringer i skolestrukturen, idet alle skoler opretholdes. Ifølge bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen skal kommunen sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet. Skolebus/lokalruter kan mod betaling - benyttes af alle borgere i kommunen. Skolebusruterne kører kun på skoledage og kun i skoletiden. Elever, der opfylder følgende afstandskriterier, kan køre gratis med skolebussen. 0. klasse = 2,0 km klasse = 2,5 km klasse = 6,0 km klasse = 7,0 km 10. klasse = 9,0 km Der udstedes kun fribefordring/skolekort til de elever, der går på kommunens distriktsskoler. Hvis man vælger en anden skole end distriktsskolen, må man gerne benytte skolebussen, hvis den kører på strækningen. Den 1. jan besluttede Udvalget for Undervisning og Kultur, at elever på privatskoler kan købe buskort til samme pris som ikke kørselsberettigede elever på kommuneskolerne. Det kan oplyses, at ingen skoleveje i Odder Kommune er kategoriseret som trafikfarlige. I Odder Kommune kører lokalbusserne nr. 108, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 og 1007, og de kører mellem følgende strækninger. Linie 108: Odder-Hov-Odder Linie 1002: Odder-Snærild-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder Linie 1003: Odder-Rørth-Boulstrup-Randlev-Odder Odder-Rørth-Bjerager-Boulstrup-Randlev-Odder Linie 1004: Odder-Assedrup-Nølev-Saksild-Dyngby-Hov-Odder Linie 1005: Odder-Oldrup-Hundslund-Falling-Ørting-Odder Odder-Ørting-Falling-Ørting-Odder Linie 1006: Odder-Hundslund-Trustrup-Hundslund-Odder Linie 1007: Odder-Ørting-Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odder

7 Se vedlagte rutekort over skolebusser og lokalkørsel i bilaget. Regionale busruter Odder Kommune betjenes af 4 regionale busruter: Rute 102: Odder - Norsminde - Århus (Kystruten) Rute 103: Hov - Odder- Malling - Beder - Århus Rute 306: Odder - Horsens Rute 331: Odder - Skanderborg. Rejsekortprojekt I Lov om trafikselskaber står: Målet er på sigt at etablere et fælles takstsystem for hele den kollektive trafik i landet. Denne målsætning skal ses i sammenhæng med planerne om etableringen af et landsdækkende elektronisk rejsekort. Projekt rejsekort indebærer, at der på sigt skal indføres en elektronisk billet (plastickort), som kan anvendes til al kollektiv trafik i landet. Kortet aktiveres ved rejsens start og afslutning, hvilket betyder, at man kun betaler for den direkte afstand. Den rejsende indbetaler forlods et beløb på kortet, der kan dække omkostningen. Som udgangspunkt vil alene bybussen og Odderbanen blive omfattet af projektet, hvorimod de 9 skolebusser ikke bliver omfattet af rejsekortinstallationen. Færge trafik 1. januar 2007 overtog Odder Kommune Hov Færgehavn, som derved udelukkende er en kommunal havn. Fra 1. oktober 2008 er der en ny operatør på overfarten Hov-Sælvig. Den nye operatør ønsker færgelejet udvidet, så kapaciteten kan øges med en ny og større færge. Ønsket om at indsætte større færger har sammen med vurderinger af trafikkens udvikling været baggrund for projektets udvidelse af Hov Færgehavn. Byrådet er enige om, at havnen skal være et af omdrejningspunkterne for den fremtidige vækst i kommunen. Ud over færgeterminalen og tilhørende opmarcharealer til køretøjer skal havnen også på sigt være både et attraktivt boligområde og et rekreativt område for såvel borgere som for turister. I weekenden er der ofte 3 daglige afgange, og i sommerperioden flere afgange - se Tunøfærgens fartplan. Overfartstiden er ca. 55 min. Samsø Linien, (Hov-Sælvig) har gennemsnitlig 8 daglige afgange fra Hov og 8 afgange fra Samsø I weekenden er der gennemsnitlig 11 daglige afgange, og i sommerperioden endnu flere afgange - se Samsø Liniens trafikinfo. Overfartstiden er ca. 1½ time. Markedsanalyser Passagertællinger Midttrafik foretog i november en onsdag og torsdag - en passagertælling på rute 306, Odder - Horsens for at undersøge konsekvensen ved nedlæggelse af ruten. Tællingen viste, at der gennemsnitlig pr. dag er 35 påstigninger i Gylling mod Odder og 5 påstigninger i Gylling mod Horsens. Odder Kommune har besluttet at gennemføre en lignende passagertælling på lokalrute Tællingen vil blive foretaget én uge i maj 2008 over 5 hverdage, og igen på alle kommunens lokalruter i november Målet er dels at registrere konsekvensen - i form af eventuel øget belægning på kommunens lokale ruter - ved reduceret kørsel på rute 306, Gylling, dels at registrere passagertallet på alle de kommunale busruter for herved at få klarlagt behovet for eventuelle ændringer på disse i form af nedlæggelse eller udvidelse med ekstra busser på enkelte ruter.

8 Pendlingsanalyser af kommunens borgere, svarende til ca. halvdelen af de beskæftigede i Odder Kommune, pendler til en anden kommune for at arbejde. De fleste pendler til Århus, Skanderborg eller Horsens. Tilsvarende er der godt 2.100, der pendler fra andre kommuner til Odder for at arbejde. Odder Kommune er med andre ord en udpendlingskommune, hvilket er karakteristisk for bosætningskommuner. Det er derfor vigtigt, at borgerne kan tilbydes en god infrastruktur i form af bl.a. god kollektiv trafik, da det er et væsentligt parameter for at kunne fastholde kommunens borgere og tiltrække nye. Odder-området er velforsynet med bus- og rutebilforbindelser. Hertil kommer, at der fra Odder er nærbanen til Århus. Tilsammen betyder dette, at der eksempelvis i dagtimerne er 4 forbindelser i timen til Århus. Midttrafik er p.t. i gang med at udarbejde en pendlingsanalyse for trafikselskabets passagerer. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at sammenligne regionens pendlertal med antal pendlere i Odder Kommune.

ODDER KOMMUNE Sags Id: 1018276 Teknisk Afdeling Dok. nr. 1019013. Kollektiv Trafikplan

ODDER KOMMUNE Sags Id: 1018276 Teknisk Afdeling Dok. nr. 1019013. Kollektiv Trafikplan ODDER KOMMUNE Sags Id: 1018276 Teknisk Afdeling Dok. nr. 1019013 Kollektiv Trafikplan ODDER KOMMUNE Teknisk Afdeling Juni måned 2008 Kollektiv trafikplan for Region Midtjylland Midttrafik skal udarbejde

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE Skanderborg Kommune Visioner og servicemål for Skanderborg Kommune Togtrafikken Byrådet vil arbejde for, at den dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Skanderborg og

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: For chauffører i ØST Beklagelse vedr. billetautomater i Århus side 1 Passagertælling i bybusserne i Århus side 2 For alle chauffører Læs Midttrafiks nyhedsbreve side 1 Kvittering og farve

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ny lokalrute Billund-Skjoldbjerg-Vorbasse 2. Resumé De regionale ruter blev i 2015 optimeret

Læs mere

Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland.

Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland. Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland. Gennem de sidste år er der sket store omlægninger af den kommunale og regionale bustrafik i Syd og

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 1. august 2010 Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August Uddannelse & Læring Vejle Kommune

Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August Uddannelse & Læring Vejle Kommune Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August 2015 Uddannelse & Læring Vejle Kommune 1 FORSIDE Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 01.08.2015. Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere

Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune

Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune 2009 1 Forord I Randers Kommune bruger mere end 8.000 personer hver dag den kollektive transport, heraf bruger de fleste bus. Mange

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Handicapkørsel Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Handicapkørsel 2012 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 KVALITETSSTANDARD Indhold KVALITETSSTANDARD... 3 1. Hvad er ydelsen

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016 KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1 AGENDA 1. NUVÆRENDE KØREPLAN FOR LINJE 131 VIGTIGE KARAKTERISTIKA 2. FORSLAG TIL NY KØREPLAN FOR LINJE 131 FORDELE/ULEMPER I FORHOLD TIL EKSISTERENDE

Læs mere

Information om kørsel til skole

Information om kørsel til skole Information om kørsel til skole Information omkring kørsel til og fra skole I denne pjece kan du finde generel information om regler mm. omkring kørsel til og fra skole i Mariagerfjord Kommune Hvem kan

Læs mere

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Nordjyllands Trafikselskab 27. august 2007/OS Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Aftalen indgås mellem Brønderslev Kommune og NT og omfatter analyse

Læs mere

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juli 2008 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for jernbanen 2008-2018 til høring

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 100 Odder-Aarhus-Hornslet Høringsforslag Afledt af Trafikplan Aarhus 2017, hvor Letbanen blandt andet vil betjene flere af de større byer langs rute 100 mellem Odder-Aarhus og

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Eksisterende forhold. Kollektiv trafik

Eksisterende forhold. Kollektiv trafik 30 God sammenhæng og god service i den kollektive trafik vil gøre den mere attraktiv at benytte. Er det kollektive trafik-system attraktivt at benytte kan behovet for individuel biltrafik mindskes, hvilket

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe 2. Resumé I december 2010 omlagde Region Sjælland sine lokaltog- og

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra d. 1. marts 2014

Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra d. 1. marts 2014 Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra d. 1. marts 2014 Letbanesamarbejdet i Østjylland er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Midttrafik og 8 østjyske kommuner, Norddjurs, Syddjurs,

Læs mere

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune Side 1 af 5 sider Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om trafikselskaber af 24. juni 2005, 11 om individuel handicapkørsel 11 Trafikselskabet

Læs mere

Letbane i Århus-området etape 1

Letbane i Århus-området etape 1 Bilag 2 Udkast til debatoplæg: Letbane i Århus-området etape 1 Baggrund Denne folder/dette hæfte udsendes som orientering og oplæg til debat om ændring af kommuneplanen for at etablere en letbanestrækning

Læs mere

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse...... 3 Hvortil sker befordringen?... 3 Hvordan

Læs mere

Vi vil en kommuneplan - vil du?

Vi vil en kommuneplan - vil du? Debatoplæg, marts 2013 Se hele forslaget til Kommuneplan 2013-2025 på: www.kommuneplan2013.odder.dk Revideret 12.03.2013 Odder Kommune Vi vil en kommuneplan - vil du? Odder Byråd Vi vil gerne høre din

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Letbane og bustilpasninger

Letbane og bustilpasninger Letbane og bustilpasninger Ny kollektiv trafikplan for Aarhus 2017 Rigmor Korsgaard, Letbanen kommer! Letbanen består af Odderbanen og Grenåbanen. Der bygges 12 km ny banestrækning mellem Aarhus H og Lystrup.

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Samarbejds- og serviceaftale mellem FynBus og Svendborg Kommune om udførelse af kollektiv trafik

Samarbejds- og serviceaftale mellem FynBus og Svendborg Kommune om udførelse af kollektiv trafik Samarbejds- og serviceaftale mellem FynBus og Svendborg Kommune om udførelse af kollektiv trafik 2011 Samarbejds- og serviceaftalens forudsætninger FynBus er etableret i henhold til lov nr. 582 af 24.

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik.

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-15 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 22.2.2016 Indstillingsnotat Kollektiv trafik køreplanperiode K2016-17 Udvalget skal tage stilling til foreslåede ændringer i Midttrafiks

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler og principper for befordring af skoleelever pr. 1. mart 2010 Lovgrundlag:

Læs mere

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer.

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. TØF 12.-13. oktober 2010 Letbaner og BRT. Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. Letbanen i Århus Skitseprojekteringen

Læs mere

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Movia Flextrafik står for kørsel for borgere, der af forskellige

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik 2 PUNKT 2 - ORIENTERING OM BUDGETTER 2013 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik - punkt

Læs mere

Indlæg på trafikdage 2003 ved Hans Fink En betjeningsmodel for tyndt befolkede områder. Problemstillingen

Indlæg på trafikdage 2003 ved Hans Fink En betjeningsmodel for tyndt befolkede områder. Problemstillingen Indlæg på trafikdage 2003 ved Hans Fink 12.8.03 En betjeningsmodel for tyndt befolkede områder Problemstillingen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har i mange år arbejdet med at finde den rigtige model for

Læs mere

befordring af elever i folkeskolen

befordring af elever i folkeskolen Retningslinier for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Kalundborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. april 2011 1 Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse... 3 Hvortil

Læs mere

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 11. november 2015 Midttrafik har udarbejdet et forslag til samlet kollektiv trafikplan for busser og letbane

Læs mere

Analyse af etableringen af en letbane i Århus

Analyse af etableringen af en letbane i Århus Analyse af etableringen af en letbane i Århus Søren Frost COWI sfr@cowi.com 1 Århus 2. største by i Danmark 800.000 indbyggere heraf 250.000 i bymidten 2 Projektet Analysen indeholdte VISUM beregninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for handicapkørsel

Kvalitetsstandard for handicapkørsel Kvalitetsstandard for handicapkørsel September 2012 1 KVALITETSSTANDARD Handicapkørsel 1. Hvad er ydelsen lovgrundlag? Lovgrundlaget er fastsat med hjemmel i 11 i Lov om trafikselskaber, nr. 582 af 24/6

Læs mere

Indstilling. Teknik og Miljø Trafik og Veje. Høringer i forbindelse med dannelse af trafikselskab. Til Århus Byråd Via Magistraten. Den 7.

Indstilling. Teknik og Miljø Trafik og Veje. Høringer i forbindelse med dannelse af trafikselskab. Til Århus Byråd Via Magistraten. Den 7. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Den 7. august 2006 Høringer i forbindelse med dannelse af trafikselskab. 1. Resume I forbindelse med dannelsen af det kommende trafikselskab fra 2007 har Region

Læs mere

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen.

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen. FORORD Den kollektive trafik i Danmark har det skidt. Passagerne fravælger bus og tog til fordel for stigende privatbilisme. Det er en udfordring for os at få vendt denne udvikling. Danske Regioner har

Læs mere

Notat Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg (belægningsprocent)

Notat Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg (belægningsprocent) FynBus 2. marts 2012 PLAN SAZ/sj Notat Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg (belægningsprocent) Baggrund. FynBus har modtaget en henvendelse fra Svendborg Kommune, hvor kommunen ønsker at få

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks kollektive trafikplan samt effektiviseringsplan for det regionale busrutenet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Midttrafiks kollektive trafikplan samt effektiviseringsplan for det regionale busrutenet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. august 2008 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Midttrafiks kollektive trafikplan samt effektiviseringsplan for det regionale

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune NOTAT Oprettet: 01/09/14 Senest revideret: 27/10/14 Ref.: AF/GC Modtager: Frederikshavn Kommune Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune Indledning: Der er som kommune mulighed

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune 1/5 Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune Hvem kan blive medlem af ordningen? Sydtrafiks handicapkørselsordning er et kørselstilbud til svært bevægelses - handicappede borgere,

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager Horsens Kommune Dato Sagsbehandler e-mail Telefon 19. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Ændringer på bybusnettet i Horsens grundet ændringer i forløb og trafikale forhold Siden omlægningen

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Miljø, Teknik og Plan Bustrafik af regional betydning Region Syddanmark Regional udvikling Damhaven 12 7100 Vejle regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Bemærkninger til forslag om principper for bustrafik

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Information om kørsel til skole

Information om kørsel til skole Information om kørsel til skole 1 Kørsel til og fra skole I denne pjece kan du finde generel information om regler m.m. vedrørende kørsel til og fra skole i Mariagerfjord Kommune. Hvem kan få kørsel? vurderet

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HORsENs KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HORsENs KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Horsens KOMMUNE Horsens Kommune Visioner og servicemål for Horsens Kommune Nuværende servicemål regional kørsel Ved optælling af antal ture lægges følgende til grund: Der skal være tale

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde 23. april 2014 Der er i 2. runde udmøntet for 26,4 mio. kr. til 11 projekter. I pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Mere kollektiv trafik i Rebild Kommune

Mere kollektiv trafik i Rebild Kommune Mere kollektiv trafik i Rebild Kommune Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Resumé Rebild Kommune har i dag et velfungerende rutenet, der tilgodeser både skoleelever og pendlere. Der er dog altid plads

Læs mere

Baggrundsrapport til KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Sep. 2014

Baggrundsrapport til KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Sep. 2014 Baggrundsrapport til KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Sep. 2014 SERVICENIVEAUET FOR DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIV TRAFIK I FREDERIKSHAVN KOMMUNE 1 Indledning Gode forbindelser til arbejdspladser,

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Indhold Baggrund for forslaget Formål hvad vil vi nå med principperne? Et regionalt rejsemål hvad er det? 2 Overordnede principper Den kollektive

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008 Region Midtjylland Regional Udvikling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 7. november 2007 1-30-75-24-07 Rikke Strandgaard rss@midttrafik.dk 87 40 82 57 Projekt 21 - Gennemgang af det regionale

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Grunden til dette var den nye folkeskolereform, som uden tvivl ville betyde længere skoledage for folkeskoleeleverne.

Grunden til dette var den nye folkeskolereform, som uden tvivl ville betyde længere skoledage for folkeskoleeleverne. Notat vedr. køreplanlægning for skoleåret 2014/2015 Version 19.12.2014 Proces og planlægning skoleåret 2014/15 Siden efteråret 2013 har der været fokus på planlægning af nye kommunale lokalruter i et samarbejde

Læs mere

Samarbejds- og serviceaftale mellem FynBus og Faaborg-Midtfyn Kommune om udførelse af kollektiv trafik

Samarbejds- og serviceaftale mellem FynBus og Faaborg-Midtfyn Kommune om udførelse af kollektiv trafik Samarbejds- og serviceaftale mellem FynBus og Faaborg-Midtfyn Kommune om udførelse af kollektiv trafik 2011 Samarbejds- og serviceaftalens forudsætninger FynBus er etableret i henhold til lov nr. 582 af

Læs mere

Version af 14. marts 2008. UDKAST til Trafikplan for Midttrafik 2008-2012

Version af 14. marts 2008. UDKAST til Trafikplan for Midttrafik 2008-2012 Version af 14. marts 2008 UDKAST til Trafikplan for Midttrafik 2008-2012 Indholdsfortegnelse: 0 Indledning...4 1 Visioner for den kollektive trafik, der rækker ud over planperioden...5 1.1 Den kollektive

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere