Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune"

Transkript

1 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår - Budget og personale - Det positive afsæt 2. Styrelsesmæssige og organisatoriske forhold mv. - Overordnet organisering i Aarhus Kommune - Magistratsafdelingen - Formel indplacering - Direktørens ansvar - Udfordringer på kort sigt 3. Personprofil 4. Ansættelsesprocessen - Ansøgernes vurdering af jobbet mv. - Aarhus Kommunes vurdering af ansøgerne - Tidsplan - Efter ansættelsen

2 1. Introduktion Aarhus Kommunes værdier Værdierne: Troværdighed, Respekt og Engagement skal gennemsyre alle magistratsafdelinger og alle opgaveområder! Du kan læse mere uddybende om værdigrundlaget i Teknik og Miljøs fælles virksomhedsplan, jf. neden for. Visionen for Aarhus Kommune er formuleret således: Aarhus en god by for alle Byen med plads til at udfolde sig Alle skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner Vi skal i fællesskab hjælpe dem, der har brug for det Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed - Integration skal være vores styrke Aarhus en by i bevægelse Byen med et stærkt og nyskabende erhvervs-, kultur- og uddannelsesliv Nye idéer skal dyrkes og prøves af i utraditionelle samarbejdsformer Vi skal være forrest med udvikling og brug af ny teknologi Vi skal orientere os internationalt og gøre os gældende blandt de bedste Glæd dig til jobbet ude fra og ind og retur! Direktøren bør se mulighederne i jobbet ude fra og ind for der er attraktive perspektiver i mange sammenhængende lag herunder: At være direktør for en magistratsafdeling, der i den grad har mulighed for at være offensiv aktør i den overordnede udvikling af Aarhus by og Aarhus som regionalt center (i internationalt perspektiv). At få mulighed for at gå på tværs af alle rammevilkår for borgere og virksomheder hvor de væsentlige fokusområder bl.a. handler om erhvervsudvikling fysisk planlægning udviklingen på havnen - klimaudfordringer - regionens sygehusplaner - universitetets udvikling Europæisk Kulturhovedstad 2017 infrastruktur den innovative sammenhængskraft - etc. En regional storby, der samlet set forventer at bygge for meget store milliardbeløb de næste 5 år og øger befolkningstallet med fra år til år. At komme i tæt dialog med et levende politisk system præget af engagement og ægte stolthed over den udvikling, som Aarhus er inde i. At være direktør i et kollegateam på tværs af magistratsafdelingerne der sammen er med til at sikre endnu større sammenhængskraft på arbejdspladsen Aarhus Kommune. side 2

3 At få mulighed for internt at være overordnet chef i forhold til et set up af meningsfyldte opgaver i Teknik og Miljø, hvor effekten kontant kan aflæses hos borgerne og virksomhederne og i det visuelle udtryk. At sidde for bordenden i en magistrat med 1300 fagligt kompetente medarbejdere og ledere, der i den grad er tændte på opgaverne. At stå i spidsen for en intern samarbejdsproces, der - uden at svække opgavefagligheden nytænker i forhold til søjlerne/de faglige enheder og sikrer en modernisering af organisationen. At fortsætte udviklingen af magistratsafdelingen mod den professionelt kommunikerende virksomhed hvor teknologiske løsninger både internt og i forhold til opgavevaretagelsen overfor borgere og virksomheder er på forkant. At bruge de offensive værktøjer herunder teknologi og en samarbejdende magistratsafdeling til at sikre den løbende effektivisering, der er forudsætningen for at leve op til de overordnede økonomiske rammer. At presse på den politiske principbeslutning om etablering af nye fysiske rammer for en samlet magistratsafdeling. Du skal som potentiel ansøger mærke det indre YES! i forhold til ovennævnte introduktion til jobbet. Du kan forvente, at rigtigt mange ledere og medarbejdere vil glæde sig til denne fortsatte proces, så det gode image, magistratsafdelingen har på rigtigt mange faglige områder, suppleres hele vejen rundt. Gode informationer er velforsynet med oplysninger om styrelsesvedtægt, visioner, værdier, politikker, organisationsdiagrammer mv. Du finder ligeledes Teknik og Miljø fælles virksomhedsplan 2011, der giver et godt billede af Aarhus Kommunes virksomhedsmodel de nuværende rutiner omkring Årets gang og en række væsentlige mål mv. Ansættelsesvilkår Direktørens årsløn vil ligge på ca. 1,1 mio. kr. plus pension og evt. tillæg for kontraktansættelse. side 3

4 Budget og personale Teknik og Miljø beskæftiger i alt ca medarbejdere. Bruttodriftsbudgettet for 2011 ligger på 3,8 mia.kr. Det positive afsæt Ledere og medarbejdere peger bl.a. på: Den attraktive arbejdsplads, der har let ved at tiltrække meget kompetente ledere og medarbejdere på alle poster Hvordan kan man være andet end tændt på opgaverne, når alt, hvad vi beskæftiger os med, berører borgerne lige uden for døren Aarhus er i en så fantastisk udvikling, at det simpelthen er energigivende at være så integreret i det hele Den markante faglighed som der står respekt om fylder i høj grad i selvforståelsen med rette Det gode sociale arbejdsmiljø hvor der er plads til personligt initiativ og udvikling Den meget gennemførte decentralisering hvor bl.a. udfører-enhederne oplever høj grad af frihed under ansvar En klar bevidsthed om, at man i Teknik og Miljø er blevet meget bedre til at arbejde sammen på tværs (med fortsat plads til markante forbedringer) Tillidsrepræsentanterne oplever et godt og tillidsfuldt samarbejde med ledelsen 2. Styrelsesmæssige og organisatoriske forhold Overordnet organisering mv. Aarhus Kommune har magistratsstyre, jf. Aarhus Kommunes styrelsesvedtægt. Borgmesteren og fem rådmænd besætter de overordnede politiske poster. Laura Hay (V) er rådmand for magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Sagsfordelingen mellem borgmesterens afdeling og magistratsafdelingerne fremgår af styrelsesvedtægtens kap. III. side 4

5 Den nye direktør skal være åben for, at der kan ske ændring af styreformen i Aarhus Kommune. Uanset styreform deltager direktøren i den fælles ledelse af Aarhus Kommune, i hvilken sammenhæng der tages afsæt i at tænke og arbejde på tværs af organisationen som en helhed. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Magistratsafdelingen er p.t. organisatorisk opbygget med: Tre tværgående stabsafdelinger: - Fællesadministrationen - Ledelsessekretariatet - Sekretariatet for De Bynære Havnearealer Syv forvaltninger: - Planlægning og Byggeri - Trafik og Veje - Natur og Miljø - Aarhus Brandvæsen - AffaldVarme Aarhus - Ejendomsforvaltningen - Natur og Vej Service Formel indplacering Direktøren refererer til rådmanden. Direktøren udøver ledelse inden for de af Byrådet og rådmanden afstukne rammer. Direktørens direkte ledelsesreferencer ind i magistratsafdelingen for Teknik og Miljø fremgår af organisationsopbygningen. Direktøren udøver overordnet ledelse i forhold til samtlige interne og eksterne ledere og medarbejdere i magistratsafdelingen. Direktøren indgår i den koordinerende gruppe af direktører for magistratsafdelingerne under ledelse af stadsdirektøren. side 5

6 Direktørens ansvar Direktørens overordnede ansvar er: At lede hele opgaveområdet (både de interne og decentrale opgaveområder) dvs. sikre, at der på alle områder indenfor givne ressourcer arbejdes efter synlige mål på grundlag af solide strategier og løbende prioriteringer At sikre, at der er fokus på ydre samspil (krav og forventninger fra lovgivning, politiske niveauer i Aarhus, borgere, virksomheder, samarbejdspartnere mv.) og indre samspil (effektivitets- og produktivitetsfremmende processer) kittet sammen af en positiv kultur med bæredygtige værdier At rådmanden/de politiske niveauer får en professionel sekretariatsbetjening/- sparring til understøttelse/udfordring af den politiske opgave At der sikres sammenhæng mellem politikudøvelsen og opgaveudførelsen herunder sikring af, at de politisk udmeldte visioner, mål og indsatsområder etc. føres ud i livet At sikre, at der overalt i området er markant fokus på ledelses- og medarbejderudvikling, der matcher de opgaver og forventninger, som opgaveområderne møder. Kompetent ledelse og den gode arbejdsplads er helt afgørende elementer At kvalitet i opgaveløsningerne er på forkant med den faglige, teknologiske og metodemæssige udvikling hvor Aarhus Kommune forventes at være på forkant At budgetlægning og budgetstyring fungerer optimalt i overensstemmelse med udmeldte spilleregler At organisering herunder de administrative back up funktioner optimalt understøtter opgavevaretagelsen med blikket vendt mod borgerne, virksomhederne etc. At området med en udpræget konstruktiv, løsningsorienteret tilgang - giver en serviceorienteret betjening af borgere, virksomheder og samarbejdspartnere og forvalter myndighedsområdet med fleksibilitet og synlig ordentlighed At sikre på én gang: - at Teknik og Miljøs interesser repræsenteres i de tværgående processer etc. - at magistratsafdelingen indgår i et konstruktivt samarbejde på tværs i Aarhus Kommune side 6

7 At indgå i den tværgående direktørgruppe (for magistratsafdelingerne) og hér medvirke offensivt i løsningen af de tværgående opgaver og være med til at sætte magistratsafdelingens medarbejdere og ressourcer i konstruktivt spil til gavn for borgere, virksomheder og helheden Det forventes, at direktøren forholder sig aktivt med selvstændige initiativer på alle ansvarsområderne. Udfordringer på det kortere sigt De følgende udfordringer skal ses i perspektiv af, at magistratsafdelingen på mange af områderne er på vej. Det er udfordringer, hvor den nye direktør i samspil med øvrige ledere mv. kommer til at smøge ærmerne op hvor direktøren i høj grad forventes at agere offensivt: At gå konstruktivt ind i direktørgruppen på tværs af magistratsafdelingerne med fokus på, hvordan Aarhus Kommune uanset evt. fremtidig styreform kan sikre optimal understøttelse til Byrådet - og alle innovative aktører, der spiller ind på den bane, der handler om kommunen/byens udvikling Herunder skal selvfølgelig være fokus på fælles løsninger og effektiv drift anskuet på tværs At sikre optimale samspil og understøttelse af Rådmanden og andre politiske aktører Herunder sikre optimalt ejerskab og målrettede processer vendt mod implementeringen af de overordnede politiske dagsordener med klimaområdet som eksempel At sætte en organisationsudvikling i gang i magistratsafdelingen, hvor faglighed og helhedsløsninger én indgang for borgerne/virksomhederne/eventmagerne etc. sættes i centrum. Det vil i høj grad handle om at lægge søjlerne ned og nytænke. En involverende organisationsudviklingsproces med godt ejerskab hos ledere og medarbejdere vil være en del af forandrings-forudsætningerne Herunder skal arbejdes frem mod at etablere en direktion/chefgruppe der i et stærkt kollegaskab lægger den strategiske linje At tackle de økonomiske udfordringer front up. Økonomien vil blive presset endnu hårdere. Det gælder personalebudgettet, anlægsbudgettet etc. Det vil udfordre side 7

8 den samlede organisation Aarhus Kommune til at tænke i nye måder. Og der er behov for, at direktørniveauet er med til at fortælle/vise Byrådet, hvordan man inden for en stadig snævrere økonomisk ramme - kan fastholde det helt nødvendige store anlægsbudget, for at Aarhus Kommune kan være i førerkabinen på det tog, der kører At sætte overliggeren højt i arbejdet frem mod at blive en professionelt kommunikerende virksomhed eksternt og internt At udvikle flere fælles professionelle tilgange og værktøjer. Hér ligger balancen i det, der skal være fælles og det decentrale rum, der også fremover skal være en del af ilten på udfører-områderne At være værdisætter i forhold til positiv tænkning, så de myter om teknik- og miljøområdet (der findes i næsten alle kommuner) minimeres. Det handler vel bl.a. om, at lægge linjen: Ja, vi løser det her! At forfølge Byrådets principbeslutning om at samle Teknik og Miljø på ét fysisk sted. Det vil i sig selv være en stor udfordring og kan også blive en del af løsningen på sikring af større fællesskabskultur Der vil være andre kortsigtede udfordringer men ovenstående vil presse sig på fra dag ét. Personprofilen Ansøgerne vil blive vurderet på de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer (der glider ind over hinanden). De faglige/formelle kompetencer Der er forventning om en samfunds- eller faglig akademisk uddannelse indsigt i teknikog miljøområdet (ikke nødvendigvis hele vejen rundt) og ledelseserfaring fra politisk ledet virksomhed. Der må således gerne være et overordnet kendskab/erfaringsgrundlag relateret til fagområdet men det er ledelse af området, der er det afgørende. De ledelsesmæssige kompetencer Der skal være ledelseserfaring på højt niveau, hvorfra der kan dokumenteres strategisk format og resultater over en periode (altså også det seje træk) som der står respekt om side 8

9 Skal således kunne sandsynliggøre, at nuværende ledelseserfaring kan være afsættet for ansvaret i denne stilling med fokus på udviklingen og udfordringerne i Aarhus og hvor der udøves ledelse gennem ledere Har som leder været med til at gennemføre markante forandringer med solidt ejerskab hos medarbejderne Skal kunne dokumentere kompetence i forhold til at overskue/sikre de nødvendige bureaukratiske elementer i ledelsesopgaven (orden i tingene på det økonomisk/administrative/lovmæssige område etc.) De personlige kompetencer Der skal være en udpræget god fornemmelse for den politiske virkelighed, rådgivningsfunktion og beslutningsproces Det skal være ledelse af netop Teknik og Miljø, jf. indledningen til denne job- og personprofil - der tænder den nye direktør. Engagementet i opgavefeltet skal opleves ægte - som forudsætning for, at man som direktør har lyst til at lede på alle tangenter Skal være en markant, udadvendt kommunikator der kan tale med alle og i høj grad også gør det Der er et meget stort behov for, at man netop i denne topstilling viser hvem jeg er og hvad jeg står for overfor alle ledere og i et vist omfang også medarbejderne. Det skal være let at få øje på personligheden og de sociale kompetencer Der skal være naturlig autoritet, der kan udfylde forventningerne til en direktør på Aarhus-niveau Der skal være udpræget blik for udvikling og andre måder skal kunne vise retningen - med blikket vendt ude fra borgeren og virksomhederne og de øvrige aktører - og ind mod opgaverne/forvaltningen etc. Endvidere: Et positivt livssyn, hvor man uanset situation eller opgave optræder redeligt og kommunikerer åbent og klart, både i tale og på skrift En struktureret og synlig arbejds- og ledelsesstil med gode analytiske evner og god evne til at holde fokus og tempo på de lange processer. Overblik, struktur og orden i side 9

10 tingene er et must så man hele tiden sikrer, at den samlede organisation har næsen i sporet Evne og vilje til at udvikle samspil, koordination og ledelse i en central decentral organisation med blik for at hente synergi, når man flader ud. Skal således i udpræget grad være teambuilder Skal være særdeles personligt robust - også i stressende/vanskelige situationer En lydhør leder, som er stærk i sparring og dialog men også evner at skære igennem og tage debatten, når den er der 4. Ansættelsesprocessen Ansøgernes vurdering af jobbet og arbejdspladsen Er der brug for yderligere oplysninger, kan der ske henvendelse til Rådmand Laura Hay, tlf og/eller Direktør Lars Lundgaard fra konsulentfirmaet, tlf eller Aarhus Kommunes vurdering af ansøgerne Der nedsættes et rådgivende ansættelsesudvalg, der afvikler første interviewrunde med ca. seks ansøgere - og anden interviewrunde med to-tre ansøgere afsluttende med en indstilling til rådmanden, der indstiller til Byrådet via Magistraten. Mellem de to interview-/præsentationsrunder afvikler konsulentfirmaet dialogtestning, og der indhentes referencer selvsagt kun efter forudgående aftale med ansøgerne. Vi lægger selvfølgelig vægt på, at de ansøgere, der ikke får stillingen, kan vende tilbage til jobbet uden, at referencetagning har skadet dem. Endvidere afvikles en samtale med rådmanden, så man får mulighed for at komme i direkte dialog med evt. kommende nærmeste overordnede. Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på Tidsplan for ansættelsen Ansøgning mailes til og skal være fremme senest den 10. juni 2011 kl Ansøgere bedes anføre en fortrolig mailadresse i ansøgningen. side 10

11 Ansættelsesudvalget træffer den 14. juni beslutning om, hvem der indkaldes til første interviewrunde. Samme dag indkaldes disse ansøgere via mail. Den 15. juni sendes afslagsbreve til de ansøgere, der ikke indkaldes. Første interviewrunde i ansættelsesproceduren afvikles med ca. seks ansøgere den 20. juni kl Hér udvælges to-tre ansøgere til den afsluttende runde. Alle der har været til samtale bliver samme aften ringet op af undertegnede med tilbagemelding. For de ansøgere, der går videre indgås hér aftale om tid til dialogtestning, referencer og samtale med rådmanden. Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til anden samtalerunde, afvikles af chefkonsulent Malene Hansen den 22. juni. Anden interviewrunde afvikles med forventet to-tre ansøgere den 27. juni kl Det forventes, at Byrådet træffer beslutning på ekstraordinært møde den 29. juni, således at den, der får stillingen, har mulighed for at sige op inden udgangen af juni måned. Tiltrædelse forventes derfor 1. august eller snarest derefter med respekt for, at den nye direktør kommer ordentligt fra nuværende arbejdsplads. Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder Lundgaard Konsulenterne en opfølgende samtale inden tiltrædelse i stillingen. I samtalen med konsulenten vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nyansatte kommer godt i gang med jobbet. Efter fire måneders ansættelse vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med rådmanden og den nyansatte direktør for at sikre, at samspillet er kommet godt fra start. Maj 2011 Lars Lundgaard Konsulent i ansættelsessagen side 11

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013 Job- og personprofil Park- og vejchef 2. oktober 2013 Denne job- og personprofil for s park- og vejchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune

Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune Stillingsopslag Vi søger en ny afdelingsleder til Natur- og Landskab, da den nuværende leder går på pension. Afdelingen har ca. 17 medarbejdere,

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere