Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse"

Transkript

1 Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

2 Udbudspolitik 2015 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del af VEU Center Østjylland, og udbyder erhvervsrettet voksen og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben Uddannelse. Hovedformålet med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser er, at: bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling, medvirke til at afhjælpe omstillings og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt, give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse Formålet med udbudspolitikken er, at orientere brugere, kunder og samarbejdspartnere, Undervisningsministeriet og andre interessenter om skolens politik og overvejelser i forhold til udbud af efteruddannelse, inden for social og sundhedsområdet, handicap og psykiatri, det pædagogiske område samt det præhospitale område. VEU Center Østjylland Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg indgår i VEU Center Østjylland. VEU Center Østjylland består af alle udbydere af AMU uddannelser i kommunerne Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Århus. Det er VEU Center Østjyllands formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen og efteruddannelse i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser, hvis hovedformål er som følger: Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling. Medvirke til at afhjælpe omstillings og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt Give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse. Indsatsområder for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg Social og Sundhedsskolen i Silkeborgs udbudspolitik tager afsæt i, at vi på baggrund af vore styrkeområder og udbudsgodkendelser, medvirker til at dække arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel for kompetenceudvikling. 2

3 På Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg ser vi os selv som en del af det samlede uddannelsesbillede, derfor tilstræber vi i videst muligt omfang et dynamisk og behovsorienteret udbud af efteruddannelsesmuligheder, som til stadighed modsvarer og matcher arbejdsmarkedets skiftende behov for efteruddannelsestilbud, enkeltkurser, varighed og fleksibilitet, niveau, gennemførelsesform mv. Det geografiske opland for udbud defineres i forhold til de specifikke kompetenceområder med afsæt i udbudsområde for EUD, under hensyntagen til eventuelle øvrige godkendte udbydere på området. Social og Sundhedsskolen i Silkeborgs mål er, at tilbyde fleksibel praksisnær kompetenceudvikling i et voksenpædagogisk læringsmiljø, der understøtter og fremmer deltagernes læreprocesser og den faglige og personlige udvikling. Efter og videreuddannelsesafdelingen har i sin strategi for prioriteret følgende indsatsområder Udvikling og styrkelse af det voksenpædagogiske miljø, samt fagligt kvalitetsløft Udvikling af nye fleksible metoder til at skabe gode læreprocesser for voksne Styrkelse af behovsopsamling og markedsundersøgelser samt udvikling af systematik og procedurer herfor Opdyrkning af nye markeder herunder mindre institutioner og små målgrupper Kursus og materialeudvikling fortsat oprettelse og systematisering af vidensbank på alle vores kursusaktiviteter Oprettelse af fælles regionalt underviserkartotek til fælles gavn SOSU skolerne imellem i region midt. It og teknologi, herunder både styrkelse af it-baserede læreprocesser (digitalt AMU) og kompetenceudvikling omkring velfærdsteknologi Bygge bro mellem viden - forskning og praksismiljøer bl.a. ved at tage initiativ til og tage del i forsknings- og udviklingsprojekter Fortsat udvikle metoder og teorier som kan implementeres i erhvervsuddannelserne Realkompetencevurdering som indsatsområde, herunder implementering af den nye EUV 2015 Velfærdsteknologi og innovation Et særligt indsatsområde vil i 2015 være udvikling og opstart på gennemførsel af 12 ugers basisuddannelse for dagplejere. Uddannelsen forventes at ville bestå af i alt 3 moduler á 4 ugers varighed med indlagte aktionsforløb imellem hvert modul. Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med den kommunale dagpleje i 3 kommuner i region midt. Et andet indsatsområde vil være igangsætning af det nationale udviklingsprojekt Digitale Skills i AMU. Social- og Sundhedsskolen Silkeborg har i samarbejde med en række af landets Sosu skoler modtaget ca. DKK 3 mio. i støtte til udvikling af digitale undervisningsforløb i AMU. Projektet skal bidrage til at fremme it-baserede undervisnings- og læringsformer, der udover udvikling af kursisternes faglige handlingsorienterede kompetencer, der er beskrevet i de enkelte AMU-mål, også skal styrke udviklingen af kursisternes kompetencer i forhold til basale og faglige digitale kompetencer. 3

4 Der vil i som led i projektet blive udviklet e-læringsmaterialer til ca. 10 AMU uddannelser med henblik på at kunne udbyde disse også som hel- eller delvis fjernundervisning. Udbudsgodkendelser og geografiske opland Social og Sundhedsskolen i Silkeborg er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde følgende Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB) Ældre, sygepleje og sundhed i kommunerne (2222) Pædagogisk arbejde med børn og unge (2629) Alle godkendelser dækker geografisk region midt. Skolens primære dækningsområde er Silkeborg-, Skanderborg- samt en del af Favrskov Kommune, svarende til skolens optagsområde for grunduddannelserne. Der gør sig forskellige forhold gældende for de enkelte FKB ere, idet de øvrige socialog sundhedsskoler i region midt har skolegodkendelser til nogle af de samme FKB ere. Således er der 6 skoler i regionen, der har skolegodkendelse til og i fællesskab bidrager til at dække behovet i regionen for uddannelser i FKB 2222 og I 2015 udbyder Social- og Sundhedsskolen Silkeborg alle kurser i FKB 222 og FKB 2629 via Der er etableret et nationalt samt regionalt samarbejde med landets øvrige social- og sundhedsskoler i forhold til koordinering af fælles udbud, herunder ligeledes udbud af garantikurser efter nærmere aftale med EPOS. Kriterier og begrundelser for udbud af uddannelser som garantikurser Betegnelsen garantikursus betyder, at disse uddannelser på landsplan bliver gennemført mindst én gang hvert år, og uddannelsen bliver gennemført, hvis der er min. 5 tilmeldte deltagere: Uddannelserne, der udbydes som garantikurser opfylder følgende kriterier: Uddannelser, der retter sig mod små målgrupper eller målgrupper, der varetager specialiserede jobfunktioner på arbejdsmarkedet. Målgrupper som efter skolens vurdering varetager væsentlige funktioner på arbejdsmarkedet, og som har et væsentligt og begrundet behov for kompetenceudvikling. Det kan desuden være uddannelser, der kun gennemføres med 2 til 3 års mellemrum. Udbud af garantikurser koordineres med øvrige udbudsgodkendte skoler på landsplan for således at sikre størst mulig søgning til det enkelte kursus. 4

5 Skolen indgår derudover i en række lokale og regionale samarbejdsrelationer med andre udbydere, bl.a. i VEU center Østjylland for derigennem at sikre behovsopfyldelse og koordinere gode løsninger til at efterkomme uddannelsesbehov på institutioner og i virksomheder. Afdækning af lokale uddannelsesbehov Skolen afdækker lokale kompetenceudviklingsbehov via: Dialog med det lokale efteruddannelsesudvalg inden for både det pædagogiske område, handicap og psykiatri, social og sundhedsområdet samt det præhospitale område, hvor udvalgets medlemmer bidrager aktivt til at opfange og kortlægge lokale behov for efteruddannelsesaktiviteter, og hvor skolens udbud og aktiviteter drøftes. Samarbejde med kommuner, region og institutioner om behovsafdækning, udarbejdelse af kursusudbud, markedsføring, planlægning, gennemførelse samt evaluering af aktiviteterne. Samarbejde med faglige organisationer og jobcentre, samarbejde med øvrige udbydere i regionen under VEU centersamarbejdet, samt ved indhentning af information hos nuværende kursusdeltagere og deres arbejdsgivere som led i afdækning af fremtidige strategiske kompetenceudviklingsplaner for medarbejdere og institutionerne En tæt kontakt til og dialog med arbejdspladserne vægtes højt som en del af behovsafdækningen. Social og Sundhedsskolen i Silkeborg er både en aktiv deltager og en væsentlig medspiller i VEU Center Østjylland, hvor konsulentarbejdet vægtes højt. Udbud og prioritering Som udgangspunkt udbyder Social og sundhedsskolen i Silkeborg voksen og efteruddannelse inden for det pædagogiske område og social og sundhedsområdet, herunder AMU kurser inden for de FKB ere skolen har godkendelse til. Derudover prioriterer skolen handicap og psykiatri området samt efter- og videreuddannelse af personalegrupper indenfor det præhospitale område. Skolens primære målgrupper er faglærte, kortuddannede og ufaglærte inden for socialog sundhedsområdet og det pædagogiske område. Ved prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter til fastholdelse af beskæftigede blive prioriteret højt, ligesom aktiviteter med henblik på indslusning af ledige på arbejdsmarkedet prioriteres. Ligeledes har uddannelsesaktiviteter på baggrund af virksomheders planlagte og igangsatte strategiske kompetenceudviklingsplaner høj prioritet. Udbuddet prioriteres mere specifikt således: Uddannelse for uddannelsesuvante medarbejdere, herunder også GVU/EUV og introduktionsforløb til beskæftigelsesområderne. Målgruppemæssigt har 5

6 kompetenceudvikling af ufaglærte inden for dagtilbudsområdet og ufaglærte ansatte inden for hjemmeplejen samt handicap og psykiatri høj prioritet Institutioner eller netværk af institutioner, der ikke allerede anvender amuuddannelser Uddannelser efterspurgt af lokale samarbejdspartnere i henhold til udviklingen inden for jobfunktionerne. Kompetenceudviklingsforløb, der kan medvirke til øget rekruttering og fastholdelse. Længerevarende forløb eller forløb, der indgår som elementer i en større uddannelsessammenhæng, f.eks. efteruddannelsesforløb for socialog sundhedsassistenter, omsorgshjælpere og sygehjælpere Uddannelsesforløb, der er innovative og fornyende, hvilket betyder at skolen satser på: nye uddannelsesaktiviteter, der dækker akutte og særlige indsatsområder og nye metoder (IT, fleksible afholdelsesformer, f.eks. Åbent Værksted og e læring) nye indsatsområder (sundhedsfremme, rehabilitering, dokumentation, velfærdsteknologi) innovation, herunder medarbejderdreven innovation Aktivitetsudvikling og forventningerne til 2015 SOSU Silkeborg forventer en svag stigning i aktivitetsniveauet på AMU i SOSU Silkeborg har valgt en fortsat offensiv strategi i 2015 med henblik på at styrke efteruddannelsesindsatsen yderligere Skolen ser mange potentielle områder i forhold til vores samarbejdsområde indenfor det pædagogiske område, social- og sundhedsområdet, samt handicap psykiatri. Et væsentligt fokusområde er efteruddannelse (AMU) i forhold til nye strukturer og indsatsområder indenfor sundheds- og handicapområdet, samt opfølgning på nye lovinitiativer. Der sker i øjeblikket væsentlige ændringer i opgaveløsningen indenfor sundhedsområdet og i samspillet om patienter/borgerne mellem region og kommuner, og behovet for kompetenceudvikling af medarbejderne imødekommes i mange tilfælde via sammensatte AMU-efteruddannelsesforløb afviklet som jobrotation og omfattende meget store medarbejdergrupper. Denne tendens forventes at fortsætte i På det pædagogiske område forventes den forstærkede fokus på kompetencer og uddannelsesniveau hos personalet på de socialpædagogiske opholdssteder for børn og unge at give øget efterspørgsel efter kompetenceudvikling både indenfor arbejdsmarkedsuddannelsesområdet og voksenuddannelse (GVU/EUV) særligt rettet mod Pædagogisk Assistentuddannelse. På Social- og Sundhedsskolen Silkeborg er AMU-aktiviteten er gennem de seneste år øget betydeligt, og der forventes fortsat positiv aktivitetsudvikling (målt i antal årselever) i Tendensen på landsplan indenfor EPOS-området er generelt en aftagende stigningstakt og for nogle skolers vedkommende decideret nedgang. Især på det pædagogiske område er der på landsplan faldende aktivitet. Øvrige erhvervsskoler har oplevet stort fald i AMU aktiviteten. 6

7 Samlet har der været tale om et fald i aktiviteten på ca. 40% siden 2010 og Undervisningsministeriet har derfor igangsat et større udredningsarbejde bl.a. i forhold til efteruddannelse.dk med henblik på igen at øge tilstrømningen til efteruddannelse og AMU. Prioritering af EVE-budgetrammen Samlet set har SOSU Silkeborg følgende prioritering for brugen af EVE-budgetrammen i 2015: Gennemførelse af uddannelsesforløb i forbindelse med grundlæggende voksenuddannelse (GVU) i forhold til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Kompetenceudviklingsaktiviteter som led i jobrotationsprojekter Kompetenceudvikling på børne og ungeområdet som følge af ny lovgivning, herunder Barnets reform, bl.a grundkurser og opfølgningskurser - opkvalificeringsforløb for medarbejdere på opholdssteder for børn og unge - børnemiljøvurderinger m.v. - undervisningsmiljøvurderinger i folkeskolen Kompetenceudvikling på voksen-handicap området og det socialpædagogiske område. Der er et stigende, også lovgivningsmæssige krav til især de ufaglærte indenfor disse jobområder og det har hidtil været kendetegnende at disse medarbejdergrupper kun har anvendt efteruddannelse i begrænset omfang Kompetenceudviklingsaktiviteter som følge af sundhedslov og opgaveglidning mellem primær- og sekundær sektor i forhold til bl.a. - kommunernes opgaver på kronikerområdet, eksempelvis KOL, diabetes, hjerte-/karlidelser m.v. - styrket indsats overfor den ældre medicinske patient, jf. oplægget til national handleplan på området - accelererede patientforløb - øgede krav til dokumentation - ændring af patientforløbene på sygehusene i retning af kortere og mere intensive behandlingsforløb. Anden faglig efteruddannelse som opfølgning på medarbejderudviklingssamtaler og som led i den generelle udvikling på den enkelte arbejdsplads. Gennemførelse af øvrigt udbud af arbejdsmarkedsuddannelser. Lov om Åben Uddannelse enkeltfag og GVU Særlige indsatsområder og spidskompetencer Social og Sundhedsskolen i Silkeborg arbejder markedsorienteret og i et tæt samarbejde med de ovenfor nævnte samarbejdspartnere og interessenter. Social og Sundhedsskolen i Silkeborg har et solidt fagligt miljø, hvor medarbejderne dels har spidskompetencer inden for skolens FKB områder og dels har mange års praksiserfaring fra jobområderne. Skolens undervisning baseres altid på den nyeste faglige viden og på en solid viden om pædagogik, didaktik og læring. Skolen har en lang række medarbejdere med faglige spidskompetencer inden for social og sundhedsområdet (f.eks. demens, rehabilitering m.v.) og på det pædagogiske område 7

8 (f.eks. læreplaner), bløde kurser, som forandringsprocesser, teambuilding, og individuel kompetenceafklaring og realkompetencevurdering. En af skolens spidskompetencer er, at indgå i partnerskaber med vores samarbejdspartnere, så der opstår en gensidig forpligtigelse fra begge parter om at igangsætte fagligt velkvalificerende strategiske efteruddannelsestiltag. Skolens konsulenter forpligtiger sig til at indgå i dybdegående analyser med vores partnere forud for efteruddannelsestiltag igangsættes. Derfor sætter Social- og Sundhedsskolen dialog som et yderst vigtigt redskab, når skolens konsulenter indgår i et samarbejde med diverse partnere og andre interessenter, og konsulenterne forholder sig reflekterende i dialogen og de ønsker rekvirenten har. Konsulenterne laver løbende justeringer efter uddannelsestiltag er sat i gang, og konsulenterne laver ligeledes opfølgende dialog med rekvirenten efter uddannelsestiltag er overstået, så sikring af efteruddannelsestiltagene implementeres i hele organisationen. Særlige spidskompetencer Indgåelse af partnerskaber Dagplejen/dagtilbudsområdet både faglige og personlige kompetencer Kompetenceudvikling af ufaglærte Ajourføring og sundhedsfaglige uddannelser rettet mod især social og sundhedshjælpergruppen og social- og sundhedsassistenter Rehabilitering, genoptræning og aktivitet Sundhedsfremme og forebyggelse Konflikthåndtering Anerkendende kommunikation, supervision og teambuilding samt forflytning Handicap og psykiatri Kompetenceudvikling for social og sundhedsassistenter Kompetenceudvikling for det pædagogiske område (KUA) samlet uddannelsesstruktur med basismodul og valgfrie fagmoduler inden for somatik, psykiatri. Derudover er følgende områder også indsatsområder i 2015 i forlængelse af igangværende udviklingsarbejde og erfaringer Efteruddannelse af medarbejder inden for det socialpsykiatriske område Efteruddannelse af medarbejdere inden for Voksen handicapområdet Efteruddannelse af social og sundhedsassistenter Efteruddannelse af social og sundhedshjælpere inden for særlige indsatsområder, især rehabilitering, sundhedsfremme m.v. samt praktikvejlederne Efteruddannelse af personalegrupper indenfor det præhospitale område Efteruddannelse af dagplejere Efteruddannelse af familieplejere Velfærdsteknologi og innovation Individuel Kompetence Vurdering (IKV i AMU) Screening af personer med læse stave regnevanskeligheder Opsøgende arbejde i regi af VEU Center Østjylland Arbejdet med RKV 8

9 Markedsføring Social og Sundhedsskolen i Silkeborg markedsfører sig i skolens geografiske dækningsområde og tilstræber gennem en variation af markedsføringstiltag at nå ud til så mange som muligt med information om de mange muligheder i AMU programmet. Markedsføringen tager sit udgangspunkt i, og foregår i samspil med behovsafdækningen. Skolen bestræber sig på at markedsføre den brede vifte af uddannelser, som skolen har skolegodkendelser til gennem udsendelse af kursusbeskrivelser, via skolens hjemmeside gennem foldere målrettet udvalgte målgrupper, gennem annoncering i lokal dagspresse og i øvrige relevante trykte og digitale medier, herunder Endvidere foregår en væsentlig del af markedsføringen gennem konsulen besøg og face to face møder med målgrupperne for markedsføringen, disses ledere og uddannelsesansvarlige på kommunale og regionale institutioner samt medarbejdere i Jobcentre, og faglige organisationer. Derudover gennemfører VEU Center Østjylland en koordineret markedsføring af erhvervsrettet voksen og efteruddannelse. Markedsføringen har afsæt i en fælles behovsafdækning i lokalområdets virksomheder og har til formål at understøtte de overordnede lokale, regionale og nationale arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger. Forvaltning af det fleksible amu I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser har Social og Sundhedsskolen i Silkeborg mulighed for at aftale tillæg til normprisen i forbindelse med fleksible afholdelses og tilrettelæggelsesformer. Skolens politik er at aftale tillæg til normprisen til dækning af indtægtstab, transportomkostninger og medgået tid ved forlagt undervisning, såfremt undervisningen ønskes afholdt andre steder end Social og Sundhedsskolen i Silkeborgs lokaler. Social og Sundhedsskolen i Silkeborgs bestyrelse har besluttet, at skolen opkræver afgift for udeblivelse ud fra gældende regler: Skolen opkræver afgift, såfremt en medarbejder, arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende udebliver fra uddannelsens første dag eller frameldes senere end en uge inden uddannelsens første dag. Afgiftens størrelse afhænger af uddannelsens længde. Ved udeblivelse fra uddannelsens første dag betales: kr. for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner og kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner. Ved framelding mindre end en uge før uddannelsens første dag betales: 9

10 1.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner og kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner. Arbejdsgiveren kan fritages for at betale afgift i nedennævnte tilfælde: Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald. Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden. Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning. Hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning Skolen kan indgå en aftale med en arbejdsgiver om, at denne betaler for holdopfyld, såfremt det ikke lykkes at fylde et hold op. En sådan aftale kan tidligst indgås en uge før kursusstart. Aftalen skal sikre, at arbejdspladsen og institutionen er garanteret, at uddannelsen kan gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger. Generelt skal der på skolens hold være minimum 24 deltagere. Betalingen for uopfyldte hold er pr. ledig plads den gældende takst pr. deltager jf. Undervisningsministeriets takstkatalog. Udlagt undervisning Ved udlagt undervisning forstås at amu uddannelser udlægges til gennemførelse på anden amu godkendt uddannelsesinstitution. En udlægning kan ske for at sikre en regional dækning af uddannelserne, således at behovet for de uddannelser, skolen er godkendt til kan efterkommes i alle dele af region midt. Ved udlægning indgås skriftlige aftale mellem parterne om udlægning, og denne registreres på og på såvel udlæggende som afholdende skoles hjemmeside. Det er Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, der har det kvalitetsmæssige, pædagogiske som programmæssige ansvar for undervisningen. Udlicitering Ved udlicitering gælder lignende vilkår som ved udlagt undervisning, og der udarbejdes også her en kontrakt om udliciteringen, som ligeledes offentliggøres på skolens hjemmeside. 10

11 Udlicitering sker såfremt skolen ikke selv har kompetencer til at gennemføre en given aktivitet eller at der gennem udlicitering kan sikres en bedre behovsopfyldelse for brugere og aftagere. Udlicitering sker ud fra en vurdering af Pris Kvalitet Faglige kompetencer, herunder praksiskendskab Pædagogiske og didaktiske kompetencer Fysiske rammer Sikkerhed for aktivitet Forpligtigelse i forhold til programansvar for AMUs formål og mål Samarbejde Ovenstående vil indgå i en vurdering forud for indgåelse af aftale, men vil også blive evalueret løbende i forhold til den enkelte udliciteringsaftale. Samarbejdet vil kunne omfatte udlicitering, leje af udstyr og lokaler, timelæreransættelser med videre. Ved udlicitering af VEU aktiviteter er alle skoler under VEU Center Øst jylland opmærksomme på overholdelse af bestemmelser herom i Lov om virksomhedsoverdragelse. Aftalegrundlag vil som udgangspunkt bygge på standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse, Undervisningsministeriet, marts

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland De fælles elementer til udbudspolitikken 2013 for VEU Center Region Sjælland giver svar på, hvordan uddannelsesinstitutionerne i et samarbejde vil leve

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december 2014 Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

Den jydske Haandværkerskole

Den jydske Haandværkerskole Udbudspolitik 1. Formål Formålet med udbudspolitikken er at informere s kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om strategien for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1. Indledning Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) udbyder erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse

Læs mere

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland Udbudspolitik 2015 VEU-center Nordsjælland Koordineret samarbejde mellem: Pharmakon a/s Handelsskolen København Nord, Social og sundhedsskolen SOPU HF & VUC Nordsjælland VUC Lyngby ndledning Erhvervsskolen

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.:

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F. udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Randers Social- og Sundhedsskole 1 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Indholdsfortegnelse Overordnede mål

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst

Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst 21-08-2014 / BOCH - Endelig Side 1 af 14 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser Lisbeth Olander Rasmussen Chefkonsulent, Learnmark Erhverv lor@learnmark.dk Strategiske overvejelser udgangspunkt efteråret

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU

Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU Region Sjælland 26. September 2006 på Social- og Sundhedsskolen i Greve Oplæg ved Lene Dahlgaard, Tidligere leder af kursus- og udviklingsafdelingen

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

VEJLEDNING TIL EFTERUDDANNELSESUDVALG

VEJLEDNING TIL EFTERUDDANNELSESUDVALG VEJLEDNING TIL EFTERUDDANNELSESUDVALG Vejledning om udvikling, beskrivelse og godkendelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2015 Februar 2015 Forord Denne

Læs mere

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.12 2014 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2014... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder...

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora 08-1073 - JOPA - 07.10.2008 Kontakt: Jørgen Pater - jopa@ftf.dk - Tlf: 3336 8816 Idékatalog FTF har udarbejdet et idékatalog om anvendelse af trepartsaftalens kompetenceudviklingsmidler til brug for de

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS

EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS DE ÆLDRE BLIVER MERE OG MERE AKTIVE FITNESS FOR ÆLDRE VARIGHED: 3 dage STED: Vester Allé 26, 8900 Randers C Er du klædt på til at varetage en hensynsfuld, men målrettet

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

> KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1

> KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1 > KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1 Side 2 KLOGERE I SLAGELSE KLOGERE I SLAGELSE Denne folder er henvendt til dig, som ønsker at vide mere om jobrotationsprojektet Klogere i Slagelse. Klogere

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 16. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 6, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere