SKRÆDDERSYET SUNDHEDSINDSATS I SOCIALT UDSAT BOLIGOMRÅDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRÆDDERSYET SUNDHEDSINDSATS I SOCIALT UDSAT BOLIGOMRÅDE"

Transkript

1 CASE 01 STRUKTUREL FOREBYGGELSE SKRÆDDERSYET SUNDHEDS I SOCIALT UDSAT BOLIGOMRÅDE Lokalområde i Aalborg Øst med borgere. Kendetegnet ved et lavere uddannelses- og indkomst-niveau, højere arbejdsløshed og flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk, sammenholdt med gennemsnittet for Aalborg Kommune. Der er etableret kontakt til en borgergruppe, der ellers ikke benytter sig af kommunens tilbud. Deltagelsen i foreningsidræt i den lokale sportshal er øget med 60%. Udbuddet af idrætsaktiviteter er steget væsentligt. Over 100 storrygere er hvert år på rygestopkursus 50% er fortsat røgfri efter ½ år. En lukningstruet folkeskole har fået en idrætsprofil, og flere elever ønsker nu at gå på skolen. Synergi og større helhed for borgerne, mellem kommunale og private tilbud. Miljø/strukturel strategi sundhed tænkes ind i forhold til skole, institutioner, byplanlægning mv. Massestrategi en høj grad af synlighed. Opslag, annoncering, web, facebook, og sms samt proaktiv rekruttering opsøgende kontakt til borgerne i eget hjem. Individorienteret strategi tæt kontakt til den enkelte borger og opfølgning ved udeblivelse. Det har været essentielt, at de kommunale tilbud har været sundhedstilbud ikke sundhedspåbud, samt at projektmedarbejderne har haft en netværksorienteret tilgang og udvist mellemmenneskelig interesse i deres daglige virke. Indsatsen og projektmedarbejderne har været meget synlige og proaktive i området. Der er fx konkret blevet banket på borgernes døre, man har spurgt aktivt ind til borgerens egen oplevelse af trivsel og helbred, og man har opfordret til deltagelse, naboskab og netværksdannelse. Louise Dal, projektleder i Sund By Netværket, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 1 04/06/

2 CASE 02 SUNDHED OG INTEGRATION SUNDHED SOM MÅL OG MIDDEL I INTEGRATIONSEN Nytilkomne flygtninge i Sønderborg Kommune, der typisk kommer med andre traditioner i forhold til at udtrykke og handle på sundhed og sygdom end de danske. Samtlige deltagere har fået anvendelig viden fra madlavningsundervisning Flere oplever øget, brugbar viden om egen forebyggelse af livsstilssygdomme 96% af deltagerne har fået anvendelig viden om køkkenhygiejne 92% af de adspurgte vil anvende gåture og 88% cykelture som motionsform Nogle deltagere er, som følge af forløbet, stoppet med at ryge og har nedsat forbrug af sukker og fedt i madlavningen 92% udtrykker, at de er blevet bedre til at passe på sig selv og deres sundhed 68% udtrykker, at de er blevet bedre til at forstå dansk som følge af de mange praktiske aktiviteter 70% udtrykker, at de generelt føler sig mere klar til at kommen videre på fx arbejdsplads En kombineret integrations- og sundhedsindsats, der tager form af borgerrettede kursusforløb, hvor sundhed funderet i en bred sundhedsforståelse er både mål og middel i indsatsen. Forløbene en sund integration er af 8 ugers varighed med 12 timer fordelt på to dage ugentligt. Indholdet er bygget over fire sundhedstemaer: sund mad i teori og praksis, sundhedsformidling, hvor kulturforskelle og sygdomsopfattelser berøres, bevægelse i dagligdagen og aktivt medborgerskab. Undervisningsmetoden er praksislæring, der har vist sig at være særlig gavnlig for målgruppen, og et væsentligt pædagogisk princip i indsatsen er, at den er bygget op omkring den enkelte kursists udfordringer og behov. Louise Dal, projektleder i Sund By Netværket, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 2 04/06/

3 CASE 03 ÆLDRES FALDULYKKER DE LEGENDE MENNESKER SUNDHED GENNEM LEG Ældre på plejehjem og børn i børnehave i Gentofte Kommune, hvor ældres inaktivitet og deraf følgende funktionstab og øgede risiko for faldulykker er en stor kommunal udgiftspost. Både børn og ældre har opnået positive resultater i forhold til fysisk funktionsevne og motorisk udvikling. Særligt for projektets ældre deltagere er den fysiske fremgang i løbet af projektperioden markant. Her ses øget styrke, balance og koordination, større overskud og tro på egne evner. Ligeledes har de deltagende børn opnået positive resultater i forhold til deres motoriske udvikling. Udover at fremme projektdeltagernes fysiske og mentale sundhed, har de legende mennesker genereret brugbar viden om, hvordan man bedst tilrettelægger kommunale projekter med fokus på fysisk aktivitet blandt børn og ældre, hvordan børn og ældre kan motiveres, og hvad man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at fremme den sociale interaktion mellem børn og ældre. Projektets legende tilgang til træning har vist sig særligt motiverende. Erfaringerne kan fremadrettet bidrage til at kvalitetsudvikle og sikre kommende sundhedsindsatser. Det overordnede formål med projektet var at forebygge henholdsvis funktionstab, faldulykker og knoglebrud hos ældre og motoriske udviklingsproblemer hos børn. Metoden var leg og træning på robotteknologiske fliser udviklet af Danmarks Tekniske Universitet. Fliserne er interaktive og fungerer som spil med forskellige sværhedsgrader. Desuden var formålet at fremme sociale relationer på tværs af generationer. Konkret blev det undersøgt, om 32 ældre i alderen fra 65 til 96 år og 19 børnehavebørn i alderen 4 til 5 år kunne have udbytte af at lege/træne på robotteknologiske fliser ved at styrke balance, koordination, muskelstyrke og kognition samt samspillet mellem børn og ældre - den sociale interaktion. Torben H.D. Petersen, folkesundhedschef i Gentofte Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 3 04/06/

4 CASE 04 NATUR, UDELIV OG SUNDHEDSFREMME NATUREN SOM KATALYSATOR FOR SUNDHED OG SELVVÆRD Borgere i Viborg Kommune som på grund af stress, stressrelateret depression og/eller udbrændthed er sat helt eller delvist udenfor arbejdsmarkedet, men som vurderes at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Flere borgere overgår til selvforsørgelse. Indsatsen hjælper borgeren til erkendelse af, indsigt i og forståelse for sine psykiske udfordringer, og til bedre forudsætninger for og konkrete redskaber til at mestre udfordringerne. Med udgangspunkt i blandt andet forskningsbaserede svenske erfaringer arbejdes der med en bevidst brug af naturen og tilpasset fysisk arbejde med rehabilitering. Udgangspunktet er, at stress skyldes en overaktivitet i det sympatiske nervesystem, og at kroppen behøver både fysisk og mental hvile for at restituere, hvilket indsatsen og de fysiske rammer, herunder også naturen understøtter. Indsatsen fordeler sig på undervisning eller supervision i grupper, individuelle coachende samtaler og fysisk aktivitet i haven eller i naturen. I indsatsen arbejdes bl.a. med mindfulness, afspænding, vejrtrækning og grounding, tempo og dosering, værdier, valg og grænsesætning, ro, rytme og struktur, stress-rating, synliggørelse og mestring af symptomer, samt egenindsigt og erkendelse. Tilpasset den enkelte borgers parathed indgår endvidere undervisningsmoduler med fokus på arbejdslivet herunder at have realistiske forestillinger, erkende sine begrænsninger samt at mestre sine vanskeligheder med udgangspunkt i ovennævnte temaer. Fremadrettet arbejdes der på at udvikle sundhedsfremme- og naturindsatserne med henblik på også at implementere sundhedsfremme, mental sundhed og natur i indsatser rettet mod sunde og raske borgere. Louise Dal, projektleder i Sund By Netværket, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 4 04/06/

5 CASE 05 SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE EN SUND VEJ TIL ARBEJDE VIA SAMARBEJDE MELLEM SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Borgere i Horsens Kommune mellem år, som henvises gennem jobcenteret og visiteres til, at de kan deltage i et sundheds- og virksomhedsrettet forløb. Samt borgere, hvor det vurderes, at kombinationen med en parallel sundhedsindsats, vil kunne få dem et skridt nærmere uddannelse eller job. Målgruppen kan udover ledighed have sundhedsmæssige, sociale og psykiske udfordringer. Alle deltagende borgere har flyttet sig sundhedsmæssigt, socialt, psykisk og/eller beskæftigelsesmæssigt 37 % er blevet afklaret i forhold til eget forsørgelsesgrundlag 24 % er kommet i job eller uddannelse eller er visiteret til flexjob. Den sunde vej til arbejde er en parallel indsats mellem beskæftigelse og sundhed, via en kombination af virksomhedspraktik med tilknyttet mentor og et sideløbende forløb omkring sundhed i teori og praksis. Indsatsen foregår på Horsens kommunes sundheds- og ældrecentre. Man opererer med tre forløbstyper af 13 ugers varighed, hvor sundhedsintervention for alle forløbs vedkommende er inkluderet: Sund kurs hvor det primære er borgerens arbejde med egen sundhed for at øge den personlige handlekompetence og fremme paratheden til efterfølgende uddannelse eller arbejdsmarked Virksomhedscenter hvor borgeren tilbydes målrettede praktikforløb på ét af kommunens sundheds- og ældrecentre kombineret med sundhedsintervention Ressourceforløb - et tilbud, hvor rehabiliteringsberettigede borgere kan øge deres funktionsevne og udvikle på en eventuel restarbejdsevne. Line Stausgaard Hansen, Teamkoordinator på Den sunde vej til arbejde i Horsens Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 5 04/06/

6 CASE 06 ÆLDRES TANDSUNDHED TANDSUNDHED SOM SUNDHEDSFREMMENDE Ældre borgere på Favrskov kommunes plejecentre og i hjemmeplejen. Fra en stigning på 19% i ældres tandstatusregistrering Fra en stigning på 59% i registrering af borgeres behov for hjælp til daglig tandpleje Øget systematisering og forbedring af daglig tandpleje blandt ældre borgere Bedre og mere korrekt hjælp til den daglige tandpleje Generelt større fokus på tand- og mundpleje og betydningen heraf Markant flere ældre med tilknytning til Ældreplejen er blevet visiteret til den Kommunale Omsorgstandpleje efter den øgede og systematiske registrering. En systematisering og forbedring af ældre borgeres tandpleje og tandsundhed gennem en øget registreringsindsats, samt en styrkelse af såvel de ældres som medarbejdernes fokus på opretholdelse af tandsundhed som en væsentlig sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende indsats. Projektet blev funderet på en indledende dataindsamling, introduktion til medarbejderne via slogan-konkurrence, samt et indledende temaarrangement for sundhedsambassadører og ledere i Favrskov Kommunes Ældrepleje, hvor bl.a. tandsundhedens psykiske, fysiske og sociale betydning blev drøftet. Alle plejemedarbejdere, nye som gamle, ansat i Favrskovs Kommunes plejecentre og hjemmepleje deltog i et to-timers intensivt kursusforløb, hvor de blev undervist i god tand-, protese- og mundhygiejne for ældre, herunder tandplejemidler, hjælpemidler, praktisk tandbørstning. Desuden undervisning i og fokus på systematisk brug af tandstatus-registrering og hjælpebehov i borgeres stamdata og døgnrytmeplan. Christina Rasmussen-Rubæk i Favrskov Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 6 04/06/

7 CASE 07 SAMSKABELSE SUND ZONE FOREBYGGELSE I DET HELT NÆRE NÆRMILJØ Lokalområdet Ellemarken i Køge Kommune. Området er kendetegnet ved en høj forekomst af borgere med anden etnisk baggrund og ensomme/psykisk/socialt og økonomisk sårbare borgere, der alle kun i begrænset omfang benytter kommunens sundhedsfremmende og forebyggende tilbud og fællesskaber. Generelt øget trivsel, bedre sundhed og øget fællesskabsfølelse i området Der er etableret 25 forskellige borgeraktiviteter Der er rekrutteret mindst 70 aktive frivillige Der er blevet uddannet 28 bydelsmødre Der er etableret kontakt mellem aktiviteterne i Sund Zone og lokalområdets foreninger og klubber Der er dannet en Forankringsgruppe i Ellemarken, hvor beboere, afdelingsbestyrelse, boligsocial helhedsplan og Sund Zone er repræsenteret, med det formål at sikre en fremadrettet forankring af Sund Zone-aktiviteterne. Udvikling, implementering og forankring af sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter og borgerinddragende og motiverende metoder. Fokus på strukturel forebyggelses- og sundhedsfremme, hvor der særligt blev lagt vægt på risikofaktorerne rygning, fysisk aktivitet, kost og mental sundhed. Fysisk placering i Ellemarken i en lejlighed omdannet til projektkontor, hvilket skabte stor synlighed om indsatsen og havde en positiv effekt på opbygning af tillid og relationer og dermed rekrutteringsresultat. Ressourceorienteret tilgang og motiverende metode. Partnerskabsaftale mellem Sundhedsafdelingen og Integrationsafdelingen i Køge Kommune. Jens Kristoffersen, sundhedskonsulent i Køge Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 7 04/06/

8 CASE 08 SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE MÅLRETTET SUNDHEDS PÅ PRODUKTIONSSKOLE Unge årige produktionsskoleelever i Middelfart Kommune. Mange af de unge er i risikozonen for at lande i gruppen uden uddannelse og beskæftigelse, og målet var at øge uddannelsesparatheden via en positiv påvirkning af de unges sundhed, herunder sociale kompetencer og personlige ressourcer. Eleverne har taget sundhedsprojektet til sig og oplever det positivt, at der bliver sat tydelige, sunde rammer op for deres hverdag Halvering af fraværsprocent fra 20% til 10% i projektperioden Sundhed er forankret som kerneværdi på Middelfart Produktionsskole i form af fx kostpolitik, rygepolitik, rygestopevents mv. De unge tilbydes løbende individuelle sundhedssamtaler. Øget fokus på betydningen af den fælles indsats fra ledelse og personale Markering af betydningen af inddragelse af målgruppen selv, de unge, i processen Opmærksomhed på betydningen af det tværfaglige samarbejde i sundhedsindsatsen Opmærksomhed på betydningen af klare rammer for det tværfaglige samarbejde. Implementering af sunde rammer igennem en flerstrenget indsats på produktionsskolen. Heriblandt en tydelig kost- og rygepolitik, større fokus på fysisk aktivitet, udvidelse af elevernes motionsmuligheder i skole- og fritid, sundhedstjek, sundhedssamtaler og rusmiddelvejledning i tæt samarbejde med Sundhedsafdelingen og Rusmiddelcentret. Ændringer i det fysiske miljø, der støtter op om sundhed og trivsel. Grundtanken var, at gøre fysisk og mental sundhed og trivsel så let tilgængeligt som muligt for de unge, og der blev arbejdet aktivt med de unges holdninger, viden og adfærd i forhold til både fysisk og mental sundhed. Sine Bovbjerg Jensen i Middelfart Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 8 04/06/

9 CASE 09 INTEGRATION OG SUNDHED GENNEM FRIVILLIGT FÆLLESSKAB En gruppe af kvindelige flygtninge og indvandrere i Assens Kommune. Kvinderne havde et ønske om at finde et mødested, hvor de kunne holde til, i det ellers fremmede danske samfund. Integration og sundhed i forening Kvindegruppe, der mødes hver uge, to sundhedsmedarbejdere fra Assens kommune og to frivillige fra Røde Kors deltager. Gruppen har adgang til plejehjem med både køkken og træningshal, hvor diverse aktiviteter kan arrangeres Madlavning og snakke om det at spise sundt, at motionere eller bare at snakke om hverdagen er på programmet Kvinderne har fået kontakt til ligesindede kvinder og til kommunens sundhedsafdeling og den vej igennem fået personlig kontakt med en fra kommunen. I Assens Kommune har man som deltager i Sund By Netværkets projekt Netværk for Fællesskabsagenter samarbejdet med Dansk Røde Kors om at forene integration og sundhed. På den måde fik man kontakt med en gruppe af kvindelige flygtninge og indvandrere, der havde et ønske om at kunne mødes et sted, der var deres i det ellers fremmede danske samfund. Ved at sætte rammerne for at kvindegruppe kunne mødes, skabte man et samlingssted. Mange af kvinderne taler kun en smule dansk eller slet ikke, og de kommunikerer derfor med visse vanskeligheder både internt og med kommunes medarbejdere. Kvinderne er med til at planlægge de forskellige aktiviteter der foregår på møderne. Og det fællesskab der kan skabes her, skal man ikke tage fejl af! Flere af kvinderne er nyligt ankommet til Danmark, og havde kun lidt kontakt med andre end deres egne familie, og slet ikke et personligt forhold til kommunen. Nu har de adgang til et fællesskab med andre ligesindede kvinder, og som sidegevinst har kommunen kontakt til en gruppe kvinder som de ellers kunne have svært ved at få kontakt til. Lene Puggaard i Assens Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 9 04/06/

10 CASE 10 SOCIALT TILHOLDSSTED FOR PIGER GENNEM SAMSKABELSE Beboerne i et socialt boligbyggeri i Brøndby Kommune, præget af store sundhedsudfordringer. Erfaring med alternative måder til rekruttering - en pandekagebod foran boligbyggeriet Velbesøgt pigeklub med aktiviteter for piger i SFO-alderen Socialt sammenhold, glæde og engagement blandt de deltagende børn og voksne Pigerne har fået et naturligt mødested. Medarbejdere fra Brøndby Kommune satte en pandekagebod op på græsarealet foran boligbyggeriet, hvor de tilbød en gratis pandekage. Her mødte flere nysgerrige og pandekagelystne borgere så op, hvorefter snakken om og idéerne til, hvad borgerne kunne ønske sig af tiltag i deres lokalmiljø voksede. Især et ønske om en fritidsklub for pigerne i SFO-alderen stod frem. Bærerne af projektet er nu først og fremmest to ægtepar som begge har døtre i SFO-alderen. De varetager at arrangere forskellige lege, kreative aktiviteter og at underholde en eftermiddag om ugen. Langt størstedelen af pigerne er muslimer med forskellig etnisk baggrund, alligevel bliver der for eksempel arrangeret fastelavn, påske og julearrangementer. - Det er ikke nødvendigvis arten af aktiviteter, der er vigtige, men mere det at der sker noget, der er det centrale. Pigeklubben bliver nu drevet helt uden indblanding fra kommunen. Målet var at skabe øget livskvalitet for borgerene i Brøndby. Værdigrundlaget var en ressourcebaseret og anerkendende tilgang, som bygger på, at alle har mulighed for at bidrage til fællesskabet. Lisbeth Barkholt Hansen i Brøndby Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 10 04/06/

11 CASE 11 LOKALE SUNDHEDSFORMIDLERE Socialt udsatte beboere, der har eller har haft problemer med misbrug eller depressioner, fra et boligområde i Holbæk Kommune. Ny form for brobygning mellem kommune og borger 6 sundhedsformildere uddannet og flere på vej Løbeklub i lokalområdet igangsat Ringe i vandet. En medarbejder fra Holbæk Kommune blev udstationeret i boligområdet. Det skabte synlighed og tilgængelighed til kommunen, og medarbejderen hjalp med at understøtte de ønsker der var til aktiviteter i området. Ved en gennemgående naboskabsundersøgelse i form af dørklokke - interviews fik man ideer og opbakning til mange aktiviteter. En løbeklub blev oprettet, og den kommunale medarbejder underviste desuden seks frivillige beboere i sundhed. Sundhedsformidlerne videreformidler nu deres viden til naboer og andre lokale beboere i det boligområde de bor. Ikke som en anmassende løftet pegefinger, men når det falder naturligt i de snakke, de alligevel deltager i. De frivillige føler nu, at der er et holdepunkt i deres hverdag, som ikke var der før. Dette vil de gerne forsøge at give videre til andre i boligområdet. I løbeklubben startede man stille og roligt med at mødes i klubben hver torsdag. Her startede man med at gå nogle få km om ugen. Dette ledte til, at klubbens medlemmer deltog i TV ØST løbet, hvor man kunne løbe eller gå 5 til 10 km. Her finansierede kommunen deltagerbeløbet for de frivillige. Løbeklubben har også været med til at give de frivillige lyst til social samvær og sammenhold. Birgitte Schwabe i Holbæk Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 11 04/06/

12 CASE 12 FÆLLESSKAB OG TRIVSEL Beboerne i boligbyggerier i Herredsvang, Trige, Frydenlund og Vandtårnsområdet i Aarhus Kommune. I alle områder er der kommet gang i fælleshuse og samlingssteder. Styrkede fællesskaber og netværk betyder, at beboerne tager initiativ og skaber fælles aktiviteter. Det er aktiviteter, som i første omgang understøttes, men bliver langsomt selvbærende. Der er kommet gang i udendørsaktiviteter og gåhold i alle områder: - I et område sørger fællesskabs agenterne for at ældre på lokalcentret bliver hentet, hvis de vil deltage i gåturen - I et andet område mødes forældre og børn på legepladsen til fælles leg og boldspil hver onsdag kl En kvindegruppe har samlet deltagere og fået den lokale svømmeklub til at etablere kvindesvømning Fællesspisning i alle områder: - I et område kobles frivillige med det etablerede foreningsliv, som har ressourcer og adgang til skolekøkken således er der madlavning for forældre og børn. Med mange etniske minoriteter i området, er det oplagte tema for fællesskabet: Vi smager på hinandens kultur - I et andet område er der fællesmorgenmad for ensomme. Det vil sige, at man tager en nabo med, som man tror, trænger til at komme ud - En gruppe somaliske mænd har taget initiativ til at lave en madklub for mænd. I Aarhus Kommune har man et ønske om at få aktiveret den gruppe af borgere, som ikke har en dagligdag med mange aktiviteter. Der rekrutteres borgere som har engagement, mod, passion og oplevet viden som frivillige fællesskabsagenter. De sundhedsprofessionelles rolle bliver sammen med fællesskabsagenterne, at finde nye løsninger på at forbedre den måde beboerne forbinder sig til offentlige og frivillige tilbud og muligheder. Hacer Øzlic i Aarhus Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 12 04/06/

13 CASE 13 STYRKELSE AF LOKALMILJØET GENNEM BORGERINDDRAGELSE Unge i byen Vinderup i Holstebro Kommune. Kommunen har manglet et samlingssted for de unge. Ny arbejdsmetode der har handlet om at finde frem til lokalsamfundets DNA De unge får det mødested (en fodboldbane), de har brug for, ikke det kommunen troede Et naturligt mødested for byens unge Gode erfaringer med borgerinddragelse, der vil danne skole i fremtiden. I Holstebro Kommune byggede man tilbage i 2008 et nyt areal, der skulle fungere som samlingssted for unge i byen Vinderup. Det var tænkt som et sted, der kan rumme flere forskellige aktiviteter som fodbold, håndbold, basketball, rulleskøjtning og skateboard, og man dækkede det derfor med asfalt, så der var en ensartet flade over det hele. Området blev bare ikke brugt! Netværk for Fællesskabsagenter satte skub i en konstruktiv dialog med de tiltænkte brugere af samlingsstedet, nemlig de unge. Igennem en række møder afdækkede man sammen med de unge i lokalsamfundet, hvilke ønsker til arealet, de havde. Samtidigt knyttede man bånd mellem fritids- og sundhedsafdelingen i kommunen, og der blev etableret kontakt mellem kommunen og borgere ved hjælp af fællesskabsagenten Stefan. Han arbejder i forvejen på Vinderup ungdomsskole og har den vej igennem god kontakt til de unge. På den måde tog man det første skridt til en borgerinddragelse, der førte til en langt mere konstruktiv udnyttelse af samlingsstedet og helt konkret, etableringen af en ordentlig fodboldbane fremfor det skaterareal, der tidligere var tænkt. Niklas Morgenstern i Holstebro Kommune, mail: 68125_SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 13 04/06/

14 CASE 14 FOREBYGGELSE BLANDT UDSATTE BORGERE Beboerne i en boligkarré i Sydhav i Københavns Kommune. Området er præget af høj arbejdsløshed, en høj procentdel af førtidspensionister og en høj koncentration af borgere med psykosociale problemer. Men også en høj grad af villighed til at give en hånd med og gøre en indsats for og i fællesskabet. Konkret læring udi i, hvad kommunens rolle egentlig er i en samskabelsesproces, og hvordan man bedst understøtter den En styrkelse af fællesskabet via mange konkrete projekter og aktiviteter. I forbindelse med Sund By netværkets projekt Netværk for Fællesskabsagenter etablerede Københavns Kommune et samarbejde med boligkarrén i Sydhavn. Idéen var at gøre en særlig indsats for at nå ud til nogle af de borgere, der ikke traditionelt gør brug af kommunens sundhedstilbud. Ved at styrke fællesskabet i boligkaréen. Kommunen fungerede som initiativtager og hjælpende hånd og inviterede beboerne til at byde ind med ideer til fællesskabende aktiviteter. Blandt andet et gårdprojekt, havedyrkning, fællesspisning, loppemarked, sundhedstjek, sejlture, sangkor etc. blev sat i gang og drevet frivillige i boligkarrén. Mange ting lykkedes, og der blev i stor grad skruet op for de fællesskabende aktiviteter gennem indsatsen. Men projektet mødte også stor modstand undervejs, blandt andet fordi mange af de frivillige og beboerne i det hele taget var spundet ind i gamle bindinger, stridigheder og forskellige opfattelser af, hvordan en boligforening skulle fungere. Kommunes folk lærte, at der var masser af gåpåmod at bygge på, og at kommunens rolle derfor mere handlede om hvordan man bedst faciliterer, fremfor at fokusere indsatsen omkring at sætte ting i gang. Louise Dal, projektleder i Sund By Netværket, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 14 04/06/

15 CASE 15 FRA FRIVILLIGE TIL FÆLLESSKABS Borgere i den lille by Dalmose i Slagelse Kommune. Et fællesskabsprojekt - helt konkret en café, fællesspisning for børnefamilier og meget mere - hvor frivillige borgere har taget over fra kommunen Man har opnået det som samskabelse drejer sig om. Gruppen af frivillige er hjulpet økonomisk af kommunen, men det er borgerens initiativer, der driver værket Borgere, der oplever, at det betaler sig at tænke ud af boksen Nye relationer som Dalmose nyder godt af. I Slagelse har man tidligere arbejdet med termen frivillige om en gruppe borgere fra den lille by Dalmose. Pensionister, som har stor lyst til at engagere sig i forskellige arrangementer, fordi de ikke kan lade være. Da Slagelse Kommune gik med i Sund By Netværkets projekt Netværk for fællesskabsagenter fik de navnet fællesskabsagenter og det gav en ny selvforståelse. Samtidig inviterede Dalmose Kommune interesserede fra byens foreninger og erhvervsliv til en fælles arbejdsgruppe. Først lavede fællesskabsagenterne en café, og herfra voksede flere idéer og konkrete aktiviteter, blandt andet fællesspisning under overskriften pensionister kan også lave pizza med mad som travle forældre kan tage deres børn med til, på vej hjem fra arbejde. Og man gjorde en indsats for at bygge bro mellem aldersgenerationerne. Relationsdannelsen er vigtig, hvis man skal have et sådan proces til at virke. Tine Kold i Slagelse Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 15 04/06/

16 CASE 16 HVIS LIVET ER FYLDT AF CITRONER SÅ LAV LIMONADE Initiativrige borgere, som har lyst til at engagere sig i lokalområderne Rønnebærparken og Æblehaven i Roskilde Kommune. Gymnastik- og afslapningshold med Jeanette Passionerede gymnaster og underviser Oplevet støtte og taknemmelighed blandt de deltagende. Jeanette er en passioneret og elskværdig kvinde. Hun har oplevet nogle svære perioder i sit liv, men hun har fundet sin vej gennem det, og inspirerer nu andre med sin indstilling til livets limonade. Jeanette blev udpeget til fællesskabsagent, da hun havde et stort ønske om at motionere sammen med andre ligesindede medborgere og naboer. Derfor har hun oprettet et gymnastik- og afslapningshold for kvinder med aktiviteter der er sjove og giver sved på panden. Jeanette har selv sammensat sit træningsprogram ud fra anvisninger fra diverse dameblade og medbringer til hver træning en planche med dagens øvelser. Jeanettes gymnastik- og afslapninghold er kommet i stand, da Jeanette deltog på et zumba-hold arrangeret af Roskilde Kommunes sundhedsafdeling i det boligområde hun bor. Jeanette blev grebet af stemningen, musikken og dansen og ønskede selv at starte et tilbud for kvinder der er ligesom hende selv er glad for at bevæge sig, men som ikke ønsker at tage i et fitnesscenter og gå til motion der. Understøttet at sundhedsafdelingen og en boligsocial medarbejder har Jeanette succes med holdet og glæder sig over, at hun tog chancen og begav sig ud på dybt vand! Zübeyde Tamer og Tine Gomand i Roskilde Kommune, mail: eller telefon: eller _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 16 04/06/

17 CASE 17 TEAMBUILDING, GÅTURE OG NY ENERGI SAMMEN! Borgere i Albertslund Kommune. Allerede engagerede frivillige som gennem nye projekter skulle skabe nye relationer og livsglæde blandt cafeens brugere. Brugerne er primært ældre borgere der er ensomme, svage eller ulykkelige og som søger efter et fællesskab. Velbesøgt frivilligheds-café Sushikurser for ældre Madklub for mænd Arrangerede gåture i skoven Nye initiativer skaber nye relationer til nye borgere som igen skaber nye ringe i vandet Teambuilding, socialt samvær og ny energi blandt de deltagende. Et boligområde i Albertlund har igennem flere år haft en frivilligdrevet café, som mange borgere har brugt som et socialt tilhørssted. Cafeen har været mere eller mindre selvkørende i flere år, hvor den har fungeret som et socialt holdepunkt for mindre stærke borgere i Albertlunds boligområde. Denne cafe har haft flere forskellige frivillige, som selv sagde at de godt kunne tænke sig at have mere med hinanden at gøre. Der blev derfor sat forskellige aktiviteter i gang, som skulle fungere som en slags teambuilding. Blandt andet en madklub for mænd, sushikurser og gåture i skoven. Pointen med disse aktiviteter var, at man skulle have et sted eller en aktivitet, som man kunne forholde sig til. Borgerne have været glade for deres cafe, men de kunne også godt tænke sig at kende hinanden lidt bedre. Processen er endnu ikke slut, da det tager tid at få lære hinanden at kende, men der er bestemt fremgang at spore blandt de frivillige. Trine Sander Pedersen i Albertslund Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 17 04/06/

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade København S. post@sundbynetvaerket.dk Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Indsatsens titel: Nørremarkens Have. Erhvervsrettet

Læs mere

Programmet. Konferencier: Rasmus Visby, Specialkonsulent, Køge Kommune

Programmet. Konferencier: Rasmus Visby, Specialkonsulent, Køge Kommune Programmet Konferencier: Rasmus Visby, Specialkonsulent, Køge Kommune 9.30 Kaffe, the og frugt 10.00 Velkomst og introduktion til dagen v/ Jens Kristoffersen 10.05 Åbningstale v/ Lissie Kirk, 2. Viceborgmester,

Læs mere

Det århusianske samarbejde på vejen mod mere lighed i sundhed. - samarbejde mellem boligområde og kommune

Det århusianske samarbejde på vejen mod mere lighed i sundhed. - samarbejde mellem boligområde og kommune Det århusianske samarbejde på vejen mod mere lighed i sundhed - samarbejde mellem boligområde og kommune Oversigt 1. Baggrund og erfaringer fra 5 års boligsocial sundhedsindsats 2. Hvad gør vi lokalt i

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Mental sundhed og øget trivsel - Aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg Kommune.

Mental sundhed og øget trivsel - Aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg Kommune. Ansøgning om støtte til udarbejdelse af en analyse samt efterfølgende udvikling og målretning af aftenskolernes tilbud. Mental sundhed og øget trivsel - Aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Forebyggelse i nærmiljøet. Tværgående evaluering. Konference København 19. marts 2015

Forebyggelse i nærmiljøet. Tværgående evaluering. Konference København 19. marts 2015 Forebyggelse i nærmiljøet Tværgående evaluering Konference København 19. marts 2015 En samlet sundhedsindsats i nærmiljøerne Mere end 1500 sundhedsfremmende indsatser i 12 nærmiljøer 4 gennemgående metodetyper

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Kommunens perspektiv. Folkesundhed Aarhus Vest Sundhedsudvikling. Magistraten for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Kommunens perspektiv. Folkesundhed Aarhus Vest Sundhedsudvikling. Magistraten for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Kommunens perspektiv Satellitafdeling af - etableret i 2009 Folkesundhed Aarhus Vest Sundhedsudvikling Magistraten for Sundhed og Omsorg Indsatsen målrettet borgere som har brug for sprogstøtte (somalisk,

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

1 Kultur- og Sundhedsudvalget

1 Kultur- og Sundhedsudvalget 1 Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Strategi for sundhedsindsats for flygtninge og indvandrere Der skal udvikles en administrativ strategi for, hvordan en

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Hvad kendetegner lokalsamfundsarbejdet?

Hvad kendetegner lokalsamfundsarbejdet? Hvad kendetegner lokalsamfundsarbejdet? Hvilken tænkning ligger der bag lokalsamfundsarbejdet? Hvad er de væsentligste teorier og metoder til at forstå lokalsamfundsarbejde? Program Kort om Fællessekretariatet

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Aktivt medborgerskab i Assens Kommune v. Charlotte Christiansen, formand for Innovations- og Medborgerskabsudvalget.

Aktivt medborgerskab i Assens Kommune v. Charlotte Christiansen, formand for Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Aktivt medborgerskab i Assens Kommune v. Charlotte Christiansen, formand for Innovations- og Medborgerskabsudvalget www.assens.dk/vaer-aktiv En ny og bredt favnende politik for aktivt medborgerskab Før:

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme i 2013. I denne rapport

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG Lighedsplan Hvad er ulighed i sundhed? Social ulighed i sundhed starter allerede før fødslen og nedarves fra én generation til den næste. Lighed i sundhed fremmes gennem tidlig og rettidig indsats i et

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt?

Hvorfor er det vigtigt? Struktur på sundheden Workshop 10 Lucette Meillier Seniorforsker, cand.comm., ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Socialpsykiatrien Sundhed i balance Hvorfor er det vigtigt?

Læs mere

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Kira Baun og Henrik M. Larsen Forebyggelsescenter Nørrebro KL temadag 21-05-2015 Dagsorden 1. Hvem er vi og hvordan ser vores område ud? 2. Etablering

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Projekt Bydelssundhed

Projekt Bydelssundhed Korskærparken 2008-2013 Sønderparken 2011-2014 Projekt Bydelssundhed Susanne Vangsgaard Strategisk sundhedskonsulent Sundhedssekretariat Cand.scient.soc Korskærparken som område ca. 2.000 beboere 70% 60%

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning 1 Forebyggende Hjemmebesøg Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning Baggrund Forebyggende hjemmebesøg har været en del af MSO s indsats, siden

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter:

Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter: Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter: A. Mental sundhed 1) Andelen af borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er sygemeldt med stres, depression og andre psykiske problemer falder 2)

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Forebyggelse af ulighed i sundhed

Forebyggelse af ulighed i sundhed Forebyggelse af ulighed i sundhed Annemarie Zacho-Broe Sundhed og Omsorg Grundlaget Påvirker hinanden indbyrdes og deler fokus på ulighed i sundhed Sundhedsaftalens forebyggelsesmål indgår i sundhedspolitikkens

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Sundt Samspil Projektplan november 2013 november 2014

Sundt Samspil Projektplan november 2013 november 2014 Sundt Samspil Projektplan november 2013 november 2014 Projektplan november 2013 november 2014 tager udgangspunkt i den eksisterende Projektplan 2013, som blev vedtaget i den politiske styregruppe og sendt

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

HVORDAN KAN CIVILSAMFUNDET INDDRAGES I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN?

HVORDAN KAN CIVILSAMFUNDET INDDRAGES I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN? SESSION 1 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE HVORDAN KAN CIVILSAMFUNDET INDDRAGES I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN? Michael Hedelund, Public Affairs, Danmarks Idrætsforbund Mette Heide Andersen, projektleder,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Samskabelse. "Slip ledigheden"

Samskabelse. Slip ledigheden Samskabelse "Slip ledigheden" Jane Findahl Stomøde - helhedsplan 2014-2018 2 Forventningsafstemning for samskabelse Den overordnede forventningsafstemning er gjort Landsbyggefonden og Fredericia byråd

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere