SKRÆDDERSYET SUNDHEDSINDSATS I SOCIALT UDSAT BOLIGOMRÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRÆDDERSYET SUNDHEDSINDSATS I SOCIALT UDSAT BOLIGOMRÅDE"

Transkript

1 CASE 01 STRUKTUREL FOREBYGGELSE SKRÆDDERSYET SUNDHEDS I SOCIALT UDSAT BOLIGOMRÅDE Lokalområde i Aalborg Øst med borgere. Kendetegnet ved et lavere uddannelses- og indkomst-niveau, højere arbejdsløshed og flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk, sammenholdt med gennemsnittet for Aalborg Kommune. Der er etableret kontakt til en borgergruppe, der ellers ikke benytter sig af kommunens tilbud. Deltagelsen i foreningsidræt i den lokale sportshal er øget med 60%. Udbuddet af idrætsaktiviteter er steget væsentligt. Over 100 storrygere er hvert år på rygestopkursus 50% er fortsat røgfri efter ½ år. En lukningstruet folkeskole har fået en idrætsprofil, og flere elever ønsker nu at gå på skolen. Synergi og større helhed for borgerne, mellem kommunale og private tilbud. Miljø/strukturel strategi sundhed tænkes ind i forhold til skole, institutioner, byplanlægning mv. Massestrategi en høj grad af synlighed. Opslag, annoncering, web, facebook, og sms samt proaktiv rekruttering opsøgende kontakt til borgerne i eget hjem. Individorienteret strategi tæt kontakt til den enkelte borger og opfølgning ved udeblivelse. Det har været essentielt, at de kommunale tilbud har været sundhedstilbud ikke sundhedspåbud, samt at projektmedarbejderne har haft en netværksorienteret tilgang og udvist mellemmenneskelig interesse i deres daglige virke. Indsatsen og projektmedarbejderne har været meget synlige og proaktive i området. Der er fx konkret blevet banket på borgernes døre, man har spurgt aktivt ind til borgerens egen oplevelse af trivsel og helbred, og man har opfordret til deltagelse, naboskab og netværksdannelse. Louise Dal, projektleder i Sund By Netværket, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 1 04/06/

2 CASE 02 SUNDHED OG INTEGRATION SUNDHED SOM MÅL OG MIDDEL I INTEGRATIONSEN Nytilkomne flygtninge i Sønderborg Kommune, der typisk kommer med andre traditioner i forhold til at udtrykke og handle på sundhed og sygdom end de danske. Samtlige deltagere har fået anvendelig viden fra madlavningsundervisning Flere oplever øget, brugbar viden om egen forebyggelse af livsstilssygdomme 96% af deltagerne har fået anvendelig viden om køkkenhygiejne 92% af de adspurgte vil anvende gåture og 88% cykelture som motionsform Nogle deltagere er, som følge af forløbet, stoppet med at ryge og har nedsat forbrug af sukker og fedt i madlavningen 92% udtrykker, at de er blevet bedre til at passe på sig selv og deres sundhed 68% udtrykker, at de er blevet bedre til at forstå dansk som følge af de mange praktiske aktiviteter 70% udtrykker, at de generelt føler sig mere klar til at kommen videre på fx arbejdsplads En kombineret integrations- og sundhedsindsats, der tager form af borgerrettede kursusforløb, hvor sundhed funderet i en bred sundhedsforståelse er både mål og middel i indsatsen. Forløbene en sund integration er af 8 ugers varighed med 12 timer fordelt på to dage ugentligt. Indholdet er bygget over fire sundhedstemaer: sund mad i teori og praksis, sundhedsformidling, hvor kulturforskelle og sygdomsopfattelser berøres, bevægelse i dagligdagen og aktivt medborgerskab. Undervisningsmetoden er praksislæring, der har vist sig at være særlig gavnlig for målgruppen, og et væsentligt pædagogisk princip i indsatsen er, at den er bygget op omkring den enkelte kursists udfordringer og behov. Louise Dal, projektleder i Sund By Netværket, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 2 04/06/

3 CASE 03 ÆLDRES FALDULYKKER DE LEGENDE MENNESKER SUNDHED GENNEM LEG Ældre på plejehjem og børn i børnehave i Gentofte Kommune, hvor ældres inaktivitet og deraf følgende funktionstab og øgede risiko for faldulykker er en stor kommunal udgiftspost. Både børn og ældre har opnået positive resultater i forhold til fysisk funktionsevne og motorisk udvikling. Særligt for projektets ældre deltagere er den fysiske fremgang i løbet af projektperioden markant. Her ses øget styrke, balance og koordination, større overskud og tro på egne evner. Ligeledes har de deltagende børn opnået positive resultater i forhold til deres motoriske udvikling. Udover at fremme projektdeltagernes fysiske og mentale sundhed, har de legende mennesker genereret brugbar viden om, hvordan man bedst tilrettelægger kommunale projekter med fokus på fysisk aktivitet blandt børn og ældre, hvordan børn og ældre kan motiveres, og hvad man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at fremme den sociale interaktion mellem børn og ældre. Projektets legende tilgang til træning har vist sig særligt motiverende. Erfaringerne kan fremadrettet bidrage til at kvalitetsudvikle og sikre kommende sundhedsindsatser. Det overordnede formål med projektet var at forebygge henholdsvis funktionstab, faldulykker og knoglebrud hos ældre og motoriske udviklingsproblemer hos børn. Metoden var leg og træning på robotteknologiske fliser udviklet af Danmarks Tekniske Universitet. Fliserne er interaktive og fungerer som spil med forskellige sværhedsgrader. Desuden var formålet at fremme sociale relationer på tværs af generationer. Konkret blev det undersøgt, om 32 ældre i alderen fra 65 til 96 år og 19 børnehavebørn i alderen 4 til 5 år kunne have udbytte af at lege/træne på robotteknologiske fliser ved at styrke balance, koordination, muskelstyrke og kognition samt samspillet mellem børn og ældre - den sociale interaktion. Torben H.D. Petersen, folkesundhedschef i Gentofte Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 3 04/06/

4 CASE 04 NATUR, UDELIV OG SUNDHEDSFREMME NATUREN SOM KATALYSATOR FOR SUNDHED OG SELVVÆRD Borgere i Viborg Kommune som på grund af stress, stressrelateret depression og/eller udbrændthed er sat helt eller delvist udenfor arbejdsmarkedet, men som vurderes at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Flere borgere overgår til selvforsørgelse. Indsatsen hjælper borgeren til erkendelse af, indsigt i og forståelse for sine psykiske udfordringer, og til bedre forudsætninger for og konkrete redskaber til at mestre udfordringerne. Med udgangspunkt i blandt andet forskningsbaserede svenske erfaringer arbejdes der med en bevidst brug af naturen og tilpasset fysisk arbejde med rehabilitering. Udgangspunktet er, at stress skyldes en overaktivitet i det sympatiske nervesystem, og at kroppen behøver både fysisk og mental hvile for at restituere, hvilket indsatsen og de fysiske rammer, herunder også naturen understøtter. Indsatsen fordeler sig på undervisning eller supervision i grupper, individuelle coachende samtaler og fysisk aktivitet i haven eller i naturen. I indsatsen arbejdes bl.a. med mindfulness, afspænding, vejrtrækning og grounding, tempo og dosering, værdier, valg og grænsesætning, ro, rytme og struktur, stress-rating, synliggørelse og mestring af symptomer, samt egenindsigt og erkendelse. Tilpasset den enkelte borgers parathed indgår endvidere undervisningsmoduler med fokus på arbejdslivet herunder at have realistiske forestillinger, erkende sine begrænsninger samt at mestre sine vanskeligheder med udgangspunkt i ovennævnte temaer. Fremadrettet arbejdes der på at udvikle sundhedsfremme- og naturindsatserne med henblik på også at implementere sundhedsfremme, mental sundhed og natur i indsatser rettet mod sunde og raske borgere. Louise Dal, projektleder i Sund By Netværket, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 4 04/06/

5 CASE 05 SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE EN SUND VEJ TIL ARBEJDE VIA SAMARBEJDE MELLEM SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Borgere i Horsens Kommune mellem år, som henvises gennem jobcenteret og visiteres til, at de kan deltage i et sundheds- og virksomhedsrettet forløb. Samt borgere, hvor det vurderes, at kombinationen med en parallel sundhedsindsats, vil kunne få dem et skridt nærmere uddannelse eller job. Målgruppen kan udover ledighed have sundhedsmæssige, sociale og psykiske udfordringer. Alle deltagende borgere har flyttet sig sundhedsmæssigt, socialt, psykisk og/eller beskæftigelsesmæssigt 37 % er blevet afklaret i forhold til eget forsørgelsesgrundlag 24 % er kommet i job eller uddannelse eller er visiteret til flexjob. Den sunde vej til arbejde er en parallel indsats mellem beskæftigelse og sundhed, via en kombination af virksomhedspraktik med tilknyttet mentor og et sideløbende forløb omkring sundhed i teori og praksis. Indsatsen foregår på Horsens kommunes sundheds- og ældrecentre. Man opererer med tre forløbstyper af 13 ugers varighed, hvor sundhedsintervention for alle forløbs vedkommende er inkluderet: Sund kurs hvor det primære er borgerens arbejde med egen sundhed for at øge den personlige handlekompetence og fremme paratheden til efterfølgende uddannelse eller arbejdsmarked Virksomhedscenter hvor borgeren tilbydes målrettede praktikforløb på ét af kommunens sundheds- og ældrecentre kombineret med sundhedsintervention Ressourceforløb - et tilbud, hvor rehabiliteringsberettigede borgere kan øge deres funktionsevne og udvikle på en eventuel restarbejdsevne. Line Stausgaard Hansen, Teamkoordinator på Den sunde vej til arbejde i Horsens Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 5 04/06/

6 CASE 06 ÆLDRES TANDSUNDHED TANDSUNDHED SOM SUNDHEDSFREMMENDE Ældre borgere på Favrskov kommunes plejecentre og i hjemmeplejen. Fra en stigning på 19% i ældres tandstatusregistrering Fra en stigning på 59% i registrering af borgeres behov for hjælp til daglig tandpleje Øget systematisering og forbedring af daglig tandpleje blandt ældre borgere Bedre og mere korrekt hjælp til den daglige tandpleje Generelt større fokus på tand- og mundpleje og betydningen heraf Markant flere ældre med tilknytning til Ældreplejen er blevet visiteret til den Kommunale Omsorgstandpleje efter den øgede og systematiske registrering. En systematisering og forbedring af ældre borgeres tandpleje og tandsundhed gennem en øget registreringsindsats, samt en styrkelse af såvel de ældres som medarbejdernes fokus på opretholdelse af tandsundhed som en væsentlig sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende indsats. Projektet blev funderet på en indledende dataindsamling, introduktion til medarbejderne via slogan-konkurrence, samt et indledende temaarrangement for sundhedsambassadører og ledere i Favrskov Kommunes Ældrepleje, hvor bl.a. tandsundhedens psykiske, fysiske og sociale betydning blev drøftet. Alle plejemedarbejdere, nye som gamle, ansat i Favrskovs Kommunes plejecentre og hjemmepleje deltog i et to-timers intensivt kursusforløb, hvor de blev undervist i god tand-, protese- og mundhygiejne for ældre, herunder tandplejemidler, hjælpemidler, praktisk tandbørstning. Desuden undervisning i og fokus på systematisk brug af tandstatus-registrering og hjælpebehov i borgeres stamdata og døgnrytmeplan. Christina Rasmussen-Rubæk i Favrskov Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 6 04/06/

7 CASE 07 SAMSKABELSE SUND ZONE FOREBYGGELSE I DET HELT NÆRE NÆRMILJØ Lokalområdet Ellemarken i Køge Kommune. Området er kendetegnet ved en høj forekomst af borgere med anden etnisk baggrund og ensomme/psykisk/socialt og økonomisk sårbare borgere, der alle kun i begrænset omfang benytter kommunens sundhedsfremmende og forebyggende tilbud og fællesskaber. Generelt øget trivsel, bedre sundhed og øget fællesskabsfølelse i området Der er etableret 25 forskellige borgeraktiviteter Der er rekrutteret mindst 70 aktive frivillige Der er blevet uddannet 28 bydelsmødre Der er etableret kontakt mellem aktiviteterne i Sund Zone og lokalområdets foreninger og klubber Der er dannet en Forankringsgruppe i Ellemarken, hvor beboere, afdelingsbestyrelse, boligsocial helhedsplan og Sund Zone er repræsenteret, med det formål at sikre en fremadrettet forankring af Sund Zone-aktiviteterne. Udvikling, implementering og forankring af sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter og borgerinddragende og motiverende metoder. Fokus på strukturel forebyggelses- og sundhedsfremme, hvor der særligt blev lagt vægt på risikofaktorerne rygning, fysisk aktivitet, kost og mental sundhed. Fysisk placering i Ellemarken i en lejlighed omdannet til projektkontor, hvilket skabte stor synlighed om indsatsen og havde en positiv effekt på opbygning af tillid og relationer og dermed rekrutteringsresultat. Ressourceorienteret tilgang og motiverende metode. Partnerskabsaftale mellem Sundhedsafdelingen og Integrationsafdelingen i Køge Kommune. Jens Kristoffersen, sundhedskonsulent i Køge Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 7 04/06/

8 CASE 08 SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE MÅLRETTET SUNDHEDS PÅ PRODUKTIONSSKOLE Unge årige produktionsskoleelever i Middelfart Kommune. Mange af de unge er i risikozonen for at lande i gruppen uden uddannelse og beskæftigelse, og målet var at øge uddannelsesparatheden via en positiv påvirkning af de unges sundhed, herunder sociale kompetencer og personlige ressourcer. Eleverne har taget sundhedsprojektet til sig og oplever det positivt, at der bliver sat tydelige, sunde rammer op for deres hverdag Halvering af fraværsprocent fra 20% til 10% i projektperioden Sundhed er forankret som kerneværdi på Middelfart Produktionsskole i form af fx kostpolitik, rygepolitik, rygestopevents mv. De unge tilbydes løbende individuelle sundhedssamtaler. Øget fokus på betydningen af den fælles indsats fra ledelse og personale Markering af betydningen af inddragelse af målgruppen selv, de unge, i processen Opmærksomhed på betydningen af det tværfaglige samarbejde i sundhedsindsatsen Opmærksomhed på betydningen af klare rammer for det tværfaglige samarbejde. Implementering af sunde rammer igennem en flerstrenget indsats på produktionsskolen. Heriblandt en tydelig kost- og rygepolitik, større fokus på fysisk aktivitet, udvidelse af elevernes motionsmuligheder i skole- og fritid, sundhedstjek, sundhedssamtaler og rusmiddelvejledning i tæt samarbejde med Sundhedsafdelingen og Rusmiddelcentret. Ændringer i det fysiske miljø, der støtter op om sundhed og trivsel. Grundtanken var, at gøre fysisk og mental sundhed og trivsel så let tilgængeligt som muligt for de unge, og der blev arbejdet aktivt med de unges holdninger, viden og adfærd i forhold til både fysisk og mental sundhed. Sine Bovbjerg Jensen i Middelfart Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 8 04/06/

9 CASE 09 INTEGRATION OG SUNDHED GENNEM FRIVILLIGT FÆLLESSKAB En gruppe af kvindelige flygtninge og indvandrere i Assens Kommune. Kvinderne havde et ønske om at finde et mødested, hvor de kunne holde til, i det ellers fremmede danske samfund. Integration og sundhed i forening Kvindegruppe, der mødes hver uge, to sundhedsmedarbejdere fra Assens kommune og to frivillige fra Røde Kors deltager. Gruppen har adgang til plejehjem med både køkken og træningshal, hvor diverse aktiviteter kan arrangeres Madlavning og snakke om det at spise sundt, at motionere eller bare at snakke om hverdagen er på programmet Kvinderne har fået kontakt til ligesindede kvinder og til kommunens sundhedsafdeling og den vej igennem fået personlig kontakt med en fra kommunen. I Assens Kommune har man som deltager i Sund By Netværkets projekt Netværk for Fællesskabsagenter samarbejdet med Dansk Røde Kors om at forene integration og sundhed. På den måde fik man kontakt med en gruppe af kvindelige flygtninge og indvandrere, der havde et ønske om at kunne mødes et sted, der var deres i det ellers fremmede danske samfund. Ved at sætte rammerne for at kvindegruppe kunne mødes, skabte man et samlingssted. Mange af kvinderne taler kun en smule dansk eller slet ikke, og de kommunikerer derfor med visse vanskeligheder både internt og med kommunes medarbejdere. Kvinderne er med til at planlægge de forskellige aktiviteter der foregår på møderne. Og det fællesskab der kan skabes her, skal man ikke tage fejl af! Flere af kvinderne er nyligt ankommet til Danmark, og havde kun lidt kontakt med andre end deres egne familie, og slet ikke et personligt forhold til kommunen. Nu har de adgang til et fællesskab med andre ligesindede kvinder, og som sidegevinst har kommunen kontakt til en gruppe kvinder som de ellers kunne have svært ved at få kontakt til. Lene Puggaard i Assens Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 9 04/06/

10 CASE 10 SOCIALT TILHOLDSSTED FOR PIGER GENNEM SAMSKABELSE Beboerne i et socialt boligbyggeri i Brøndby Kommune, præget af store sundhedsudfordringer. Erfaring med alternative måder til rekruttering - en pandekagebod foran boligbyggeriet Velbesøgt pigeklub med aktiviteter for piger i SFO-alderen Socialt sammenhold, glæde og engagement blandt de deltagende børn og voksne Pigerne har fået et naturligt mødested. Medarbejdere fra Brøndby Kommune satte en pandekagebod op på græsarealet foran boligbyggeriet, hvor de tilbød en gratis pandekage. Her mødte flere nysgerrige og pandekagelystne borgere så op, hvorefter snakken om og idéerne til, hvad borgerne kunne ønske sig af tiltag i deres lokalmiljø voksede. Især et ønske om en fritidsklub for pigerne i SFO-alderen stod frem. Bærerne af projektet er nu først og fremmest to ægtepar som begge har døtre i SFO-alderen. De varetager at arrangere forskellige lege, kreative aktiviteter og at underholde en eftermiddag om ugen. Langt størstedelen af pigerne er muslimer med forskellig etnisk baggrund, alligevel bliver der for eksempel arrangeret fastelavn, påske og julearrangementer. - Det er ikke nødvendigvis arten af aktiviteter, der er vigtige, men mere det at der sker noget, der er det centrale. Pigeklubben bliver nu drevet helt uden indblanding fra kommunen. Målet var at skabe øget livskvalitet for borgerene i Brøndby. Værdigrundlaget var en ressourcebaseret og anerkendende tilgang, som bygger på, at alle har mulighed for at bidrage til fællesskabet. Lisbeth Barkholt Hansen i Brøndby Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 10 04/06/

11 CASE 11 LOKALE SUNDHEDSFORMIDLERE Socialt udsatte beboere, der har eller har haft problemer med misbrug eller depressioner, fra et boligområde i Holbæk Kommune. Ny form for brobygning mellem kommune og borger 6 sundhedsformildere uddannet og flere på vej Løbeklub i lokalområdet igangsat Ringe i vandet. En medarbejder fra Holbæk Kommune blev udstationeret i boligområdet. Det skabte synlighed og tilgængelighed til kommunen, og medarbejderen hjalp med at understøtte de ønsker der var til aktiviteter i området. Ved en gennemgående naboskabsundersøgelse i form af dørklokke - interviews fik man ideer og opbakning til mange aktiviteter. En løbeklub blev oprettet, og den kommunale medarbejder underviste desuden seks frivillige beboere i sundhed. Sundhedsformidlerne videreformidler nu deres viden til naboer og andre lokale beboere i det boligområde de bor. Ikke som en anmassende løftet pegefinger, men når det falder naturligt i de snakke, de alligevel deltager i. De frivillige føler nu, at der er et holdepunkt i deres hverdag, som ikke var der før. Dette vil de gerne forsøge at give videre til andre i boligområdet. I løbeklubben startede man stille og roligt med at mødes i klubben hver torsdag. Her startede man med at gå nogle få km om ugen. Dette ledte til, at klubbens medlemmer deltog i TV ØST løbet, hvor man kunne løbe eller gå 5 til 10 km. Her finansierede kommunen deltagerbeløbet for de frivillige. Løbeklubben har også været med til at give de frivillige lyst til social samvær og sammenhold. Birgitte Schwabe i Holbæk Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 11 04/06/

12 CASE 12 FÆLLESSKAB OG TRIVSEL Beboerne i boligbyggerier i Herredsvang, Trige, Frydenlund og Vandtårnsområdet i Aarhus Kommune. I alle områder er der kommet gang i fælleshuse og samlingssteder. Styrkede fællesskaber og netværk betyder, at beboerne tager initiativ og skaber fælles aktiviteter. Det er aktiviteter, som i første omgang understøttes, men bliver langsomt selvbærende. Der er kommet gang i udendørsaktiviteter og gåhold i alle områder: - I et område sørger fællesskabs agenterne for at ældre på lokalcentret bliver hentet, hvis de vil deltage i gåturen - I et andet område mødes forældre og børn på legepladsen til fælles leg og boldspil hver onsdag kl En kvindegruppe har samlet deltagere og fået den lokale svømmeklub til at etablere kvindesvømning Fællesspisning i alle områder: - I et område kobles frivillige med det etablerede foreningsliv, som har ressourcer og adgang til skolekøkken således er der madlavning for forældre og børn. Med mange etniske minoriteter i området, er det oplagte tema for fællesskabet: Vi smager på hinandens kultur - I et andet område er der fællesmorgenmad for ensomme. Det vil sige, at man tager en nabo med, som man tror, trænger til at komme ud - En gruppe somaliske mænd har taget initiativ til at lave en madklub for mænd. I Aarhus Kommune har man et ønske om at få aktiveret den gruppe af borgere, som ikke har en dagligdag med mange aktiviteter. Der rekrutteres borgere som har engagement, mod, passion og oplevet viden som frivillige fællesskabsagenter. De sundhedsprofessionelles rolle bliver sammen med fællesskabsagenterne, at finde nye løsninger på at forbedre den måde beboerne forbinder sig til offentlige og frivillige tilbud og muligheder. Hacer Øzlic i Aarhus Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 12 04/06/

13 CASE 13 STYRKELSE AF LOKALMILJØET GENNEM BORGERINDDRAGELSE Unge i byen Vinderup i Holstebro Kommune. Kommunen har manglet et samlingssted for de unge. Ny arbejdsmetode der har handlet om at finde frem til lokalsamfundets DNA De unge får det mødested (en fodboldbane), de har brug for, ikke det kommunen troede Et naturligt mødested for byens unge Gode erfaringer med borgerinddragelse, der vil danne skole i fremtiden. I Holstebro Kommune byggede man tilbage i 2008 et nyt areal, der skulle fungere som samlingssted for unge i byen Vinderup. Det var tænkt som et sted, der kan rumme flere forskellige aktiviteter som fodbold, håndbold, basketball, rulleskøjtning og skateboard, og man dækkede det derfor med asfalt, så der var en ensartet flade over det hele. Området blev bare ikke brugt! Netværk for Fællesskabsagenter satte skub i en konstruktiv dialog med de tiltænkte brugere af samlingsstedet, nemlig de unge. Igennem en række møder afdækkede man sammen med de unge i lokalsamfundet, hvilke ønsker til arealet, de havde. Samtidigt knyttede man bånd mellem fritids- og sundhedsafdelingen i kommunen, og der blev etableret kontakt mellem kommunen og borgere ved hjælp af fællesskabsagenten Stefan. Han arbejder i forvejen på Vinderup ungdomsskole og har den vej igennem god kontakt til de unge. På den måde tog man det første skridt til en borgerinddragelse, der førte til en langt mere konstruktiv udnyttelse af samlingsstedet og helt konkret, etableringen af en ordentlig fodboldbane fremfor det skaterareal, der tidligere var tænkt. Niklas Morgenstern i Holstebro Kommune, mail: 68125_SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 13 04/06/

14 CASE 14 FOREBYGGELSE BLANDT UDSATTE BORGERE Beboerne i en boligkarré i Sydhav i Københavns Kommune. Området er præget af høj arbejdsløshed, en høj procentdel af førtidspensionister og en høj koncentration af borgere med psykosociale problemer. Men også en høj grad af villighed til at give en hånd med og gøre en indsats for og i fællesskabet. Konkret læring udi i, hvad kommunens rolle egentlig er i en samskabelsesproces, og hvordan man bedst understøtter den En styrkelse af fællesskabet via mange konkrete projekter og aktiviteter. I forbindelse med Sund By netværkets projekt Netværk for Fællesskabsagenter etablerede Københavns Kommune et samarbejde med boligkarrén i Sydhavn. Idéen var at gøre en særlig indsats for at nå ud til nogle af de borgere, der ikke traditionelt gør brug af kommunens sundhedstilbud. Ved at styrke fællesskabet i boligkaréen. Kommunen fungerede som initiativtager og hjælpende hånd og inviterede beboerne til at byde ind med ideer til fællesskabende aktiviteter. Blandt andet et gårdprojekt, havedyrkning, fællesspisning, loppemarked, sundhedstjek, sejlture, sangkor etc. blev sat i gang og drevet frivillige i boligkarrén. Mange ting lykkedes, og der blev i stor grad skruet op for de fællesskabende aktiviteter gennem indsatsen. Men projektet mødte også stor modstand undervejs, blandt andet fordi mange af de frivillige og beboerne i det hele taget var spundet ind i gamle bindinger, stridigheder og forskellige opfattelser af, hvordan en boligforening skulle fungere. Kommunes folk lærte, at der var masser af gåpåmod at bygge på, og at kommunens rolle derfor mere handlede om hvordan man bedst faciliterer, fremfor at fokusere indsatsen omkring at sætte ting i gang. Louise Dal, projektleder i Sund By Netværket, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 14 04/06/

15 CASE 15 FRA FRIVILLIGE TIL FÆLLESSKABS Borgere i den lille by Dalmose i Slagelse Kommune. Et fællesskabsprojekt - helt konkret en café, fællesspisning for børnefamilier og meget mere - hvor frivillige borgere har taget over fra kommunen Man har opnået det som samskabelse drejer sig om. Gruppen af frivillige er hjulpet økonomisk af kommunen, men det er borgerens initiativer, der driver værket Borgere, der oplever, at det betaler sig at tænke ud af boksen Nye relationer som Dalmose nyder godt af. I Slagelse har man tidligere arbejdet med termen frivillige om en gruppe borgere fra den lille by Dalmose. Pensionister, som har stor lyst til at engagere sig i forskellige arrangementer, fordi de ikke kan lade være. Da Slagelse Kommune gik med i Sund By Netværkets projekt Netværk for fællesskabsagenter fik de navnet fællesskabsagenter og det gav en ny selvforståelse. Samtidig inviterede Dalmose Kommune interesserede fra byens foreninger og erhvervsliv til en fælles arbejdsgruppe. Først lavede fællesskabsagenterne en café, og herfra voksede flere idéer og konkrete aktiviteter, blandt andet fællesspisning under overskriften pensionister kan også lave pizza med mad som travle forældre kan tage deres børn med til, på vej hjem fra arbejde. Og man gjorde en indsats for at bygge bro mellem aldersgenerationerne. Relationsdannelsen er vigtig, hvis man skal have et sådan proces til at virke. Tine Kold i Slagelse Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 15 04/06/

16 CASE 16 HVIS LIVET ER FYLDT AF CITRONER SÅ LAV LIMONADE Initiativrige borgere, som har lyst til at engagere sig i lokalområderne Rønnebærparken og Æblehaven i Roskilde Kommune. Gymnastik- og afslapningshold med Jeanette Passionerede gymnaster og underviser Oplevet støtte og taknemmelighed blandt de deltagende. Jeanette er en passioneret og elskværdig kvinde. Hun har oplevet nogle svære perioder i sit liv, men hun har fundet sin vej gennem det, og inspirerer nu andre med sin indstilling til livets limonade. Jeanette blev udpeget til fællesskabsagent, da hun havde et stort ønske om at motionere sammen med andre ligesindede medborgere og naboer. Derfor har hun oprettet et gymnastik- og afslapningshold for kvinder med aktiviteter der er sjove og giver sved på panden. Jeanette har selv sammensat sit træningsprogram ud fra anvisninger fra diverse dameblade og medbringer til hver træning en planche med dagens øvelser. Jeanettes gymnastik- og afslapninghold er kommet i stand, da Jeanette deltog på et zumba-hold arrangeret af Roskilde Kommunes sundhedsafdeling i det boligområde hun bor. Jeanette blev grebet af stemningen, musikken og dansen og ønskede selv at starte et tilbud for kvinder der er ligesom hende selv er glad for at bevæge sig, men som ikke ønsker at tage i et fitnesscenter og gå til motion der. Understøttet at sundhedsafdelingen og en boligsocial medarbejder har Jeanette succes med holdet og glæder sig over, at hun tog chancen og begav sig ud på dybt vand! Zübeyde Tamer og Tine Gomand i Roskilde Kommune, mail: eller telefon: eller _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 16 04/06/

17 CASE 17 TEAMBUILDING, GÅTURE OG NY ENERGI SAMMEN! Borgere i Albertslund Kommune. Allerede engagerede frivillige som gennem nye projekter skulle skabe nye relationer og livsglæde blandt cafeens brugere. Brugerne er primært ældre borgere der er ensomme, svage eller ulykkelige og som søger efter et fællesskab. Velbesøgt frivilligheds-café Sushikurser for ældre Madklub for mænd Arrangerede gåture i skoven Nye initiativer skaber nye relationer til nye borgere som igen skaber nye ringe i vandet Teambuilding, socialt samvær og ny energi blandt de deltagende. Et boligområde i Albertlund har igennem flere år haft en frivilligdrevet café, som mange borgere har brugt som et socialt tilhørssted. Cafeen har været mere eller mindre selvkørende i flere år, hvor den har fungeret som et socialt holdepunkt for mindre stærke borgere i Albertlunds boligområde. Denne cafe har haft flere forskellige frivillige, som selv sagde at de godt kunne tænke sig at have mere med hinanden at gøre. Der blev derfor sat forskellige aktiviteter i gang, som skulle fungere som en slags teambuilding. Blandt andet en madklub for mænd, sushikurser og gåture i skoven. Pointen med disse aktiviteter var, at man skulle have et sted eller en aktivitet, som man kunne forholde sig til. Borgerne have været glade for deres cafe, men de kunne også godt tænke sig at kende hinanden lidt bedre. Processen er endnu ikke slut, da det tager tid at få lære hinanden at kende, men der er bestemt fremgang at spore blandt de frivillige. Trine Sander Pedersen i Albertslund Kommune, mail: telefon: _SBF_15_CASEES_opsat_18 stk_500x800_m-stans_v8.indd 17 04/06/

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Sundhedshuset Vest v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Etablering af Sundhedshuset Vest Etableret 2001 Permanent siden 2005 Beliggende i

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Velkommen til workshop Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Præsentation af SundTrivsel A/S SundTrivsel arbejder i krydsfeltet imellem sundhedsfremme, trivsel og arbejdsmiljø vi samtænker

Læs mere

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Bliv frivillig Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Lektiecafé Ungdommens Røde Kors har fire lektiehjælpscaféer i Aalborg. Som frivillig kan du hjælpe med alt fra en 4. klasses matematikopgave

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Indhold Indledning... 3 Mad og måltider... 3 Fysisk aktivitet... 4 Søvn... 4 Mental sundhed... 5 Seksuel sundhed... 5 Alkohol... 6 Stoffer... 6 Tidsramme... 7 2

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne Efteråret i Frivilligcenter Århus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser, tre foredrag og to fyraftensmøder at byde på. Igen i år kan vi tilbyde det populære regnskabskursus som afholdes

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015 2015 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 28/6-4/7-2015 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du i ugens løb blive præsenteret

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE Lungeforeningens Årsmøde 12. juni 2014 Marlene Lindharth Thykjær (Andersen ) Sundhedsfaglig konsulent Sundhedscenter Vollsmose i Odense Kommune KOL INDSATS

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere