FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG"

Transkript

1 FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG

2 INDHOLD Vil du være med til at sætte præg på København? 3 Frivillighed i fokus 4 Koncepter for frivillighed 6 Idéer og forslag fra konferencen om frivillighed i det fri 8 KONCEPT 1 ARRANGEMENTER Efterårsoplevelser i Fælledparken 10 Indholdsfortegnelse Plant træer 12 Blomstereng i Lersøparken 14 KONCEPT 2 AFGRÆNSEDE OPGAVER Valbyparkens skovhave 16 Rosenklipning i Valbyparken 18 Blomster på Husum Torv 20 Istandsættelse af hornminen i Churchilparken 22 Jord under neglene i Københavns skolehaver 24 Frivillige finder flagermus 26 Leslåning på Damhusengen i Vanløse 28 KONCEPT 3 PARTNERSKABER Bordtennis i det fri 30 Mink i Utterslev Mose 32 Får i Utterslev Mose 34 ANDRE EKSEMPLER PÅ FRIVILLIGE INITIATIVER Tendenser inden for frivillighed 36 Ren By Århus 38 Ny Familiesundhedsplads i Eskildstrup 40 Giv naturen en hånd 42 By & Havn 44 Lokale grønne partnerskaber 46 Hvordan kommer jeg i gang med frivillighed i det fri? 47

3 VIL DU VÆRE MED TIL AT SÆTTE PRÆG PÅ KØBENHAVN? Der er mange måder at være aktiv på i samfundet. En af dem er at være frivillig. Frivilligheden har rigtig mange interessante perspektiver i forhold til vores arbejde i kommunen. For selv om Københavns Kommune er fyldt med engagerede medarbejdere, kan københavnerne bare noget, kommunen ikke kan. EU Kommissionen har udnævnt 2011 til at være europæisk frivillighedsår. Det vil vi gerne støtte aktivt op om, og derfor inviterer vi københavnere til at sætte grønne, frivillige aftryk i København. Frivillige københavnere kan komme med nye idéer til arrangementer og måder at bruge byens parker på. Nye måder, der virkelig taler til dem, der skal bruge parkerne, som jo i sidste ende er københavnerne selv. Jeg tror på, at der sker noget særligt, når folk får rum og mulighed for at tage initiativer og ansvar. Frivillige kan bidrage med idéer og engagement, der ikke kun supplerer det vi allerede gør, men tilfører vores by noget helt særligt. Samtidig skal vi holde fast i, at de frivillige er frivillige. De er ikke en erstatning, så vi kan spare lidt ekstra på de kommunale budgetter eller en anledning for os politikere til at løbe fra vores ansvar ved at afgive det til andre. Det første skridt på vejen Når det kommer til parker, må vi erkende, at vi er nybegyndere omkring frivillighed i København. Vi ved, at vi har meget at lære. På de næste sider kan du læse de tanker, som kommunens medarbejdere gør sig om frivillighed i det fri. Derefter kan du læse en række konkrete eksempler på frivillighedsprojekter, der er ført ud i livet. Måske kan du finde inspiration til dit eget eller jeres frivillighedsprojekt i Københavns grønne rum. Sidst i kataloget kan du se, hvor du skal rette henvendelse, hvis du går med idéer til frivillighedsarrangementer, og du gerne vil se, dem blive til virkelighed. God læselyst! Bo Asmus Kjeldgaard Teknik- og miljøborgmester En god by at leve i er en grøn by Parker og træer, haver og vand er den direkte vej til mere livskvalitet, og gennem frivilligt arbejde kan folk med grønne fingre få nye og særlige oplevelser. I det hele taget synes jeg, at det er vigtigt at give københavnerne mulighed for at deltage mere i parkernes liv og bruge deres fritid på en sund måde. Vi vil i Teknik- og Miljøforvaltningen arbejde målrettet på at få de frivilliges gode initiativer og engagement til at spille sammen ved at skabe endnu bedre grønne områder i København. Oplevelsen ved at bruge en park kan også være, at være med til at forme den og hjælpe med at holde den ren og pæn. Parkerne er ikke kommunens parker, men nogle store, ja, meget store haver, som vi københavnere ejer i fællesskab. Der er mange måder at være frivillig på. Nogle frivillige har måske mest lyst til at deltage i enkeltstående arrangementer, andre vil måske deltage i mere forpligtende samarbejde. Nogle vil måske indgå i politisk arbejde, andre vil måske helst gøre noget praktisk. Frivillige er forskellige. Pointen er, at vi skal give plads til alle former. 3

4 FRIVILLIGHED I FOKUS I samfundet er der generelt fokus på frivillighed, også i relation til parker og naturområder. Når vi ser omkring i verden, er der frivillige, der planter og dyrker grøntsager gennem organisationer, der bygger på principper om samvær gennem havearbejde det såkaldte Community Gardening. Ligeledes får mange en ekstra dimension på oplevelserne i det grønne, når de deltager i plantning, fjerner skrald eller strigler politiets heste i Central Park i New York, hvor der er lang tradition for frivillighed. Også i Danmark er frivillighed ved at vinde frem indenfor parker, naturområder, skove, strande og havne. Center for Park og Natur arrangerede i november 2010 konferencen "Frivillighed i det fri", der både bød på erfaringer med og idéer til nye projekter for frivillige. Både kommuner, organisationer og private har taget initiativer til frivillighed, der løfter lokalområder og gør byer, parker og naturområder til skønnere steder at være. Vi oplever, at stadigt flere tager initiativ til frivillighed i det fri. Det kan være lokale ildsjæle, der brænder for projekter, som kan være med til at løfte et område. Eller sociale arrangementer, hvor folk planter blomster i en park, og hvor det lige så meget handler om at hilse på naboen, som det handler om at plante. Det kan være at påtage sig et lokalt ansvar for at indsamle skrald i naturområder. Eller det kan være firmaer, der gerne vil lave teambuilding med at vedligeholde en legeplads i den lokale park. Center for Park og Natur i Teknik- og Miljøforvaltningen hilser alle disse initiativer velkommen. Vi ønsker mere frivillighed i det fri, og da flere henvender sig for at gøre en indsats, og være med til at holde vores grønne og blå områder attraktive, vil vi gerne skabe rammerne for, at det bliver lettere at være frivillig i det fri. Nye perspektiver på frivillighed På konferencen Frivillighed i det fri kom det frem, at de frivillige godt kunne tænke sig, at kommunen i højere grad understøtter frivillighedsprojekter. Nogle københavnere oplever, at de har gode idéer, men de har svært ved at finde ud af, hvor de skal henvende sig for at føre dem ud i livet. Der er også flere, der giver udtryk for, at de savner en afklaring af, om kommunen kan gå aktivt ind i frivillighedsprojekter på den ene eller anden måde. Med de mange ønsker og erfaringer som udgangspunkt har Center for Park og Natur udviklet tre koncepter, der favner de tendenser til frivillighedsprojekter, vi ser i øjeblikket. Koncepterne skal understøtte konkrete initiativer til projekter, så man som frivillig får en direkte indgang til den rette person, når man har fået sin idé. Det vil også gøre det lettere for os i Center for Park og Natur at håndtere henvendelser fra frivillige, så alle får en god oplevelse, og indsatsen sker dér, hvor der er brug for den. VI OPLEVER, AT STADIGT FLERE TAGER INITIATIV TIL FRIVILLIG- HED I DET FRI. DET KAN VÆRE LOKALE ILDSJÆLE, DER BRÆNDER FOR PROJEKTER, SOM KAN VÆRE MED TIL AT LØFTE ET OM- RÅDE. ELLER SOCIALE ARRANGEMENTER, HVOR FOLK PLANTER BLOMSTER I EN PARK, OG HVOR DET LIGE SÅ MEGET HANDLER OM AT HILSE PÅ NABOEN, SOM DET HANDLER OM AT PLANTE. 4

5 Center for Park og Natur samarbejder med Københavns Universitet, LIFE, hvor der er igangsat et studie af borgerinddragelse i relation til kommunal drift. Projektet opridser muligheder og begrænsninger i relation til frivillighed, ligesom der er fokus på at afklare fordele og ulemper ved forskellige frivillighedsinitiativer. Projektet fokuserer også på de frivilliges motivation. For hvad er det, der driver frivillige, og hvad får de ud af deres indsats? Frivillige i parker og naturområder I dag er der allerede en række københavnere, der yder en frivillig indsats. Mange deltager i områdeløft, er aktive i lokaludvalg eller parkbrugerråd, der nedsættes, når der laves udviklingsplaner for byens fredede parker og naturområder. De yder alle en stor indsats i at repræsentere borgernes stemme, så udviklingen af det grønne sker i samklang med københavnernes ønsker og behov. Der er også frivillige, der yder en meget konkret indsats. Det er mennesker, der henvender sig og gerne vil løse en opgave, som de enten har særlige kompetencer til at udføre eller bare energi og gejst til at gøre en ekstra indsats. Det kan være den pensionerede håndværker, der henvender sig for at få lov at sætte et monument i stand, eller folk der har en passion for rosendyrkning og involverer sig i Valbyparkens temahave. Det kan også være hende, der gerne vil bruge sin weekend på at male bænke, eller dem, der ser det som noget helt særligt selv at plante træer og blomster i deres nærområde. 5

6 KONCEPTER FOR FRIVILLIGHED KONCEPT 1 ARRANGEMENTER Arrangementer afholdes med det formål at skabe opmærksomhed omkring en sag eller et område i byen. Det kan være Center for Park og Natur, der står for arrangementet, særligt hvis fokus er at fortælle borgerne om vores daglige arbejde. Initiativet kan også komme fra lokalt engagerede eller borgergrupper. På den måde får arrangementet karakter af et samarbejdsprojekt mellem kommunen og lokale kræfter. Temaet for et arrangement kan være at igangsætte en udviklingsplan for en park, eller en mulighed for at vise, at man kan bruge parker eller naturområder på nye måder. Det kan være en dag, hvor der indsamles skrald og sættes fokus på, hvor meget skrald, der efterlades i parker og naturområder. Det kan være et arrangement, hvor der plantes blomster eller træer, eller hvor man er sammen om at bygge et kunstværk eller istandsætte et bygningsværk. Arrangementer afholdes på en enkelt dag, og det kræver sjældent forudsætninger for borgerne at deltage. Arrangementer kræver derimod en stor indsats fra dem, der skal planlægge og arrangere. Det er kommunens håb, at arrangementer kan igangsætte andre lokale frivillighedstiltag. KONCEPT 2 AFGRÆNSEDE OPGAVER Interesserede borgere løser en opgave, som de på en eller anden måde har særlige kompetencer til at løfte eller blot har en særlig interesse i. Det kan være, at man er aktiv i et park brugerråd, at man hjælper med at beskære roser i Valbyparken, at man er med til at registrere flagermus i parkerne eller istandsætter monumenter i sin fritid. Ofte kræver de afgrænsede opgaver særlige kompetencer hos borgerne, men det kan også være opgaver som den frivillige løser efter oplæring fra andre frivillige eller en koordinator fra Center for Park og Natur. KONCEPT 3 PARTNERSKABER Interessegrupper, lokaludvalg, borgergrupper eller enkeltpersoner kan have en idé om et større frivillighedsprojekt, de gerne vil igangsætte. Det kan være ønske om at starte et græsningslaug, etablering af lokale petanquebaner eller projekter, der på den ene eller anden måde ændrer eksisterende arealer. Projektet vil kræve ressourcer, fx penge, råderet over grund eller lignende. Partnerskabsprojekter kan medføre ejerskab og glæde ved oplevelser, der ligger ud over de muligheder, vi ellers tilbyder i grønne og blå områder. I nogle typer projekter kan kommunens deltagelse virke som en fødselshjælper. I andre projekter kan kommunen aktivt understøtte frivillighedsinitiativet, medvirke ved planlægning eller udformning, hjælpe til udformning af ansøgning om midler eller andet, så initiativet understøttes. Et partnerskabsprojekt kræver en projektbeskrivelse, der tager stilling til planlægning, økonomi, drift og æstetik. Projektbeskrivelsen udarbejdes af de frivillige, naturligvis efter sparring med Center for Park og Natur. Herefter udarbejdes en partnerskabsaftale, der redegører for de involverede parters roller og ansvar. Projekterne vil ofte være tidsbegrænsede, og kommunens indsats er oftest begrænset. Der kan være behov for økonomisk bidrag til indkøb af materialer, men ellers er de afgrænsede opgaver primært løst ved brug af tid og knofedt. Derfor er det væsentligt at påpege, at denne type opgaver ofte kræver en større indsats fra den frivillige. Til gengæld er gevinsten umiddelbar, fordi det typisk er en meget konkret og synlig opgave, som bliver løst. 6

7 DE TRE KONCEPTER FAVNER IKKE ALLE INITIATIVER TIL FRI- VILLIGHED. (...) IMIDLERTID ER DET VORES HÅB, AT DER INDKOMMER PROJEKTER FRA FRIVILLIGE, DER UDFORDRER VORES KONCEPTER, SÅ VI PÅ SIGT MÅ RAFFINERE DEM ELLER FÅR BRUG FOR AT UDVIKLE NYE. Tre nye muligheder i det fri De tre koncepter favner de tiltag til frivillighed, vi ser i øjeblikket i København. Koncepterne supplerer hinanden og favner frivillighed fra tre forskellige vinkler. Den, der gerne vil være frivillig for en enkelt dag, kan møde op til et arrangement. Med de afgrænsede opgaver findes mulig heder for den, der har særlige kompetencer og gerne vil yde en indsats indenfor et specifikt område. Og med partnerskaber findes muligheder for de personer eller grupper, der har idéer til større projekter, de ønsker at organisere i samspil med kommunen. De tre koncepter favner ikke alle initiativer til frivillighed. Eksempelvis findes frivillige, der udøver såkaldt Guerilla Gardening, hvor frivillige i nattens mulm og mørke anlægger parker og planter vejrabatter til med solsikker. På samme måde understøtter koncepterne ikke initiativer, hvor ejerskabet til kommunale arealer overgår til private. Det er imidlertid vores håb, at der kommer projekter ind fra frivillige, der udfordrer vores koncepter, så vi på sigt må raffinere dem eller får brug for at udvikle nye. Nu er startskuddet lydt over københavnsk frivillighed i det fri, og vi glæder os til at høre om dine idéer. Se hvordan på side 47. 7

8 IDÉER OG FORSLAG FRA KONFERENCEN OM FRIVILLIGHED I DET FRI I november 2010 havde Center for Park og Natur inviteret til en konference om frivillighed i det fri. Vi ønskede at få hjælp til at besvare nogle spørgsmål om københavnernes frivillige engagement i de grønne og blå områder i København. Vi mener, at frivillighed i det fri kan give nye oplevelser og medvirke til, at flere får mere ud af de mange rekreative områder, som Københavns Kommune og dermed københavnerne råder over. Vi efterspurgte derfor input fra lokaludvalg, miljøpunkter, interesseorganisationer og borgere med en særlig interesse for frivilligheden. Der var stor opbakning til konferencen, hvor ca. 70 københavnere brugte aftenen på at lytte til oplæg fra Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard og en række oplægsholdere, der havde konkrete erfaringer med frivillighedstiltag i det fri. Vi søgte viden og indspark fra deltagerne på konferencen og i løbet af aftenen spurgte vi: Hvad er frivillighed i det fri for dig? Hvordan får vi københavnere til at blive mere frivillige? Alle idéer fra konferencen er indsamlet og har givet os en bedre indsigt i de muligheder, der er for frivillighed i det fri i København. Her er et lille udpluk af de mange svar. HVORDAN FÅR VI KØBENHAVNERE TIL AT BLIVE MERE FRIVILLIGE? Folk skal have noget med hjem i form af oplevelser, noget socialt eller ny viden. Der skal være plads til alle. Folk skal have en oplevelse, af at de er velkomne. Mere medbestemmelse i planlægningen af små og store projekter. Tilbud om hjælp til frivillighed skal være mere synlige. Belønning til de frivillige. Tilmelding centralt sted i kommunen, som tager imod nye interesserede. Fastholdelseshjælp er mindst lige så vigtig som starthjælp. Vis respekt for dem, som har lavet det lønnede arbejde og lyt til dem, så viderebringer de noget positivt til borgerne, fordi de selv føler sig værdsat. 8

9 HVAD ER FRIVILLIGHED I DET FRI FOR DIG? Styrkelse af civilsamfundet / borgerne bliver spurgt. Lokalområdet er vigtig for den enkelte. Der er mange måder at være frivillig på. Tomme byggegrunde Lommeparker eller midlertidig brug. Det man savner fx at have adgang/ansvar for dyr, socialt samvær, et (lokalt) tilhørsforhold. Frivillig noget man brænder for. Nøgleordene for frivillighed i det fri er: at frivillighed giver nye udfordringer for den enkelte en højere meningsfuldhed læring og nye kompetencer for den enkelte frivillige ansvarsfølelse og ejerskab til projektet stolthed over at være frivillig Gør det nemt for de frivillige, det må ikke være en trædemølle med papirarbejde. Motivér find og anerkend folks lyst og fokusér på det nære miljø. Fokus på læring og uddannelse af frivillige efter behov fx om forvaltning, beskæring osv. Sæt opgaver fri, sæt rammer og giv plads til initiativer under ansvar, både i planlægning og drift. 9

10 KONCEPT 1 ARRANGEMENTER EFTERÅRSOPLEVELSER I FÆLLEDPARKEN I Fælledparken var der mulighed for at lave flagermuskasser, plante stauder og fiske blade op af søen, da Københavns Kommune inviterede efterårsramte borgere til grønt frivillighedsarrangement i De københavnske parker skal gøres endnu bedre at være i. Derfor inviterede Center for Park og Natur alle københavnere til at hjælpe en dag i Fælledparken i efterårsferien Med initiativet ønskede kommunen at skabe et større lokalt ejerskab til parken. Det skulle ske ved at københavnerne selv deltog aktivt i arbejdet med at passe og pleje Fælledparken. Arrangementet var første skud på stammen i en større frivillighedssatsning. Forvaltningen har efterfølgende brugt erfaringerne fra dagen til at undersøge mulighederne for at lave frivilligt arbejde i de københavnske parker. I 2010 blev der afholdt yderligere to frivillighedsarrangementer på Damhusengen og i Lersøparken. Byg en fuglekasse eller plant en blomst På dagen i Fælledparken kunne man hjælpe med forskellige sjove og praktiske opgaver som at bygge flagermus- og fuglekasser og hænge dem op, plante stauder i Sansehaven, fiske affald op fra søen, samle skrald og feje blade på Dansepladsen. Hvis du går en tur i Fælledparken og kigger op i træerne, kan du se de fuglekasser og flagermuskasser, der blev sat op på frivillighedsdagen. På trods af koldt efterårsvejr deltog ca. 50 glade københavnere i alle aldersgrupper i arrangementet. Alle var godt tilfredse med kommunens initiativ til en aktiv dag i det fri. HVIS DU GÅR EN TUR I FÆLLEDPARKEN OG KIGGER OP I TRÆERNE, KAN DU SE DE FUGLEKASSER OG FLAGERMUSKASSER, DER BLEV SAT OP PÅ FRIVILLIGHEDSDAGEN. 10

11 11

12 12

13 KONCEPT 1 ARRANGEMENTER PLANT TRÆER Københavns Kommunes Center for Park og Natur planter træer, både langs veje og i parker. Det er kommunens klare mål, at københavnerne kommer oftere i parkerne, og derfor ønsker vi, at fortælle om, hvad vi bruger vores dagligdag på. Vi inviterer gerne borgere med til at plante træer ved de lejligheder, hvor det er muligt at deltage, og hvor vi har ressourcerne til at formidle indsatsen. Ejerskabsfølelse Vi ønsker, at københavnerne føler ejerskab til vores fælles parker og naturområder, og vi har en forståelse for, at følelsen af ejerskab opstår, når man føler, at noget er vedkommende. Ejerskabsfølelsen skal få københavnerne til at komme oftere og til at glædes over vores fælles områder. Samtidig handler ejerskabsfølelsen også om at passe godt på områderne og eksempelvis ikke udøve hærværk eller efterlade skrald. Når folk er med til at plante træer, er det et naturligt led i strategien om at fremme ejerskabsfølelsen. Når folk på en helt konkret måde er med til at ændre deres fysiske omgivelser, opstår der også et incitament til at passe godt på dem. Og alene dét at følge et træ, man selv har plantet, kan være grund til at besøge parken for at se, hvordan træet vokser og trives. Skolebørn med skovle og vandkander I foråret 2010 blev 50 skolebørn fra Randersgade Skole inviteret i Fælledparken for at plante træer. Fem små bøgetræer blev losset fra en mindre bil, og fyldte vandkander og skovle stod klar til indsatsen. Træerne blev plantet i et område, hvor der tidligere er fældet træer, og på dagen blev noget af det fældede træ vist frem. Flere træer var angrebet af svamp, og en stub fra ét af træerne blev studeret, mens det blev beskrevet, hvordan svampe kan nedbryde træ til mindre bestanddele, der i sidste ende bliver til jord igen. Børnene fandt spirede bog under bladdækket og stod mellem store bøgetræer, mens træernes krav til voksested blev forklaret. Mange børn var overraskede over, at sådan en lille spire kan blive et stort træ, der kan leve i flere hundrede år. Børnene fattede skovle og træer, og inddelt i grupper på 10 plantede hver gruppe et træ med hjælp fra kommunens gartnere. Træet skulle stå lige, det skulle plantes i den rigtige højde, og der skulle etableres en vold af jord omkring træet, der kunne holde på vandet. Herefter blev træerne vandet og pudset til, så alt fremstod pænt og indbydende. Til sidst bankede kommunens gartnere stokke i jorden, der fungerer som opbinding, indtil træerne har sat nye rødder. På denne måde var børnene med til at gøre en helt konkret og synlig indsats for et grønnere København. EJERSKABSFØLELSEN SKAL FÅ KØBENHAVNERNE TIL AT KOMME OFTERE OG TIL AT GLÆDES OVER VORES FÆLLES OMRÅDER. SAMTIDIG HANDLER EJERSKABSFØLELSEN OGSÅ OM AT PASSE GODT PÅ OMRÅDERNE OG EKSEMPELVIS IKKE UDØVE HÆRVÆRK ELLER EFTERLADE SKRALD. 13

14 KONCEPT 1 ARRANGEMENTER BLOMSTERENG I LERSØPARKEN I sommeren 2010 inviterede Center for Park og Natur til frivillighedsdag i Lersøparken. Målet med dagen var at gøre arealerne med højt græs attraktive og smukke ved at lægge løg og så frø, samtidig med at de frivillige kunne prøve leslåning som værktøj til at holde parkens arealer med højt græs. Lersøparken er på sin vis meget klassisk. Den består af åbne græsarealer, blandt andet til boldspil, og er omkranset af større træer og buske, der afskærmer parken fra byen og giver den besøgende fornemmelse af pusterum og ro. En eng med blomster vil give den besøgende en helt ny oplevelse på en måde, der ikke kræver de store udgifter. En varieret blomstereng er flot og farverig og ændrer udtryk i løbet af året. Engen er desuden en god måde at få et stykke vild natur ind i parken. På frivillighedsdagen mødte ca. 30 mennesker op. Kommunens folk havde købt løg og blomsterfrø, og skolehaverne, der ligger i kanten af parken, havde udlånt spader og vandkander til arbejdet. Således bevæbnet gik alle i gang og gravede løg ned under græstørvene, mens mindre felter med græs blev ryddet til blomsterfrø. Kommunen havde allieret sig med eksperten Niels Åmand, der underviser i leslåning. De frivillige kunne prøve den gamle driftsform på et stykke med højt græs. Miljøpunkt Bispebjerg deltog også i arrangementet og havde taget deres æblepresse med, så i løbet af dagen blev der serveret æblejuice af dem, der deltog fra de nærliggende kolonihaver. Det krævede ingen forudsætninger for de frivillige at deltage på dagen. Det eneste de skulle gøre var at gå i krig med spade og le. PÅ FRIVILLIGHEDSDAGEN MØDTE CA. 30 MENNESKER OP. KOMMUNENS FOLK HAVDE KØBT LØG OG BLOMSTERFRØ, OG SKOLEHAVERNE, DER LIGGER I KANTEN AF PARKEN, HAVDE UDLÅNT SPADER OG VANDKANDER TIL ARBEJDET. SÅLEDES BEVÆBNET GIK ALLE I GANG OG GRAVEDE LØG NED UNDER GRÆSTØRVENE, MENS MINDRE FELTER MED GRÆS BLEV RYDDET TIL BLOMSTERFRØ. 14

15 15

16 16 SELV OM DE IKKE ER SÅ MANGE, DER ARBEJDER I HAVEN, SÅ ER DET EN GOD OG TILFREDSSTILLENDE OPLEVELSE AT SE DE FORANDRINGER, DER ER SKET, EFTER AT DE ER GÅET I GANG MED AT PASSE DEN. NOGLE AF DE BESØGENDE I PARKEN LÆSER SKILTET OG SYNES, AT DET LYDER SPÆNDENDE. ANDRE RYSTER PÅ HOVEDET OG SYNES, AT HAVEN SER RODET UD, MEN DET ER DER OGSÅ KOMMET MANGE GODE DISKUSSIONER UD AF.

17 KONCEPT 2 AFGRÆNSEDE OPGAVER VALBYPARKENS SKOVHAVE Signe Hermansen fortæller at skovhaven er anlagt i 1996 med fokus på temaet den bæredygtige have. I starten blev haven plejet efter bæredygtige perma-principper, men over tid er haven vokset til og har mere fået karakter af en skovhave. En kærlig hånd til en tilgroet have For et par år siden begyndte Signe og en veninde at arbejde på at genetablere haven, der var meget tilgroet. En del planter var forsvundet fra den oprindelige have, så de gik sammen med andre frivillige i gang med at beskære og skaffe mere lys i haven. Signe er initiativtager til, at der i dag er en lille gruppe på tre til fem mennesker, som mødes ca. hver 14. dag og arbejder i haven. Fælles for de frivillige er en interesse for havedyrkning efter bæredygtige og økologiske principper. Gode diskussioner over hækken Selv om de ikke er så mange, der arbejder i haven, så er det en god og tilfredsstillende oplevelse at se de forandringer, der er sket, efter at de er gået i gang med at passe den. Nogle af de besøgende i parken læser skiltet og synes, at det lyder spændende. Andre ryster på hovedet og synes, at haven ser rodet ud, men det er der også kommet mange gode diskussioner ud af. Generelt oplever folk det som meget spændende med de tanker, der ligger bag haven. Grønt arbejde trækker Signe er involveret i mange forskellige former for frivilligt (grønt) arbejde, så hun overvejer at skære ned på det rent tidsmæssigt, da det efterhånden næsten er for meget. Udover skovhaven, er hun også aktivt involveret i Byhaverne på Enghave Plads og naturgenopretningsprojektet på Tippen. Det har vist sig, at netværket i det ene projekt hurtigt giver kontakt til andre lignende netværk og projekter, hvilket også betyder, at der personmæssigt er en del overlap fra det ene grønne projekt til det andet. Signe og de andre frivillige har en fin kontakt med den parkforvalter, der er ansvarlig for Valbyparken. De planlægger selv arbejdet og udfører det også, så både deres og havens ressourcer bruges og genbruges på stedet. Hvis det er nødvendigt, kan de få hjælp til det tunge arbejde eller til nye planter. Signe oplever, at der er en god dialog og en positiv interesse for det arbejde, de laver i skovhaven. 17

18 18

19 KONCEPT 2 AFGRÆNSEDE OPGAVER ROSENKLIPNING I VALBYPARKEN De sidste fem år er en række rosenelskere mødt op i rosenhaven i Valby. De mødes weekenden inden den årlige rosenkåring for at klippe de visne blomsterhoveder af rosenhavens roser, så kan de tage sig ud på smukkeste vis til næste weekends kåring af årets rose. Susannne Friis Pedersen er en af de frivillige, der klipper roserne i Valbyparken. Frivillig ved en tilfældighed Susanne Friis Pedersen har i et par år været med til at klippe roser. Det var lidt af en tilfældighed, at hun blev en af de frivillige, der kommer og klipper de mange roser. Landskabsarkitekt Helle Nebelong, der står for arrangementet med de frivillige, havde sendt en invitation til rosenklipning ud til et netværk, som de begge var medlem af. Og hvis man holder af roser, som Susanne Friis Pedersen gør, takker man ikke nej. Det første år kom Susanne Friis Pedersen alene, men året efter havde hun en veninde med. For rosenklipning er en dejlig og lidt speciel oplevelse, som er god at dele med andre. Der er mange gengangere fra år til år, især fra den nærliggende haveforening Ellebakken. En farvestrålende oplevelse Det er, når roserne står i fuldt flor, en helt særlig oplevelse at gå mellem de mange duftende og farvestrålende roser og klippe de visne blomster af. Det er et dejlig konkret stykke arbejde, hvor man som frivillig kan se resultatet af indsatsen med det samme. Ved starten af arrangementet giver rosengartner Gitte Lykke Larsen, der til daglig passer roserne, de fremmødte et lille introduktionskursus. Så klippes der roser i et par timer og som tak for hjælpen inviterer Københavns Kommune bagefter de frivillige på kaffe og kage i Café Rosenhaven. DET ER, NÅR ROSERNE STÅR I FULDT FLOR, EN HELT SÆRLIG OPLEVELSE AT GÅ MELLEM DE MANGE DUFTENDE OG FARVESTRÅLENDE ROSER OG KLIPPE DE VISNE BLOMSTER AF. DET ER ET DEJLIG KONKRET STYKKE ARBEJDE, HVOR MAN SOM FRIVILLIG KAN SE RESULTATET AF INDSATSEN MED DET SAMME. 19

20 KONCEPT 2 AFGRÆNSEDE OPGAVER BLOMSTER PÅ HUSUM TORV Lis Søkvist er en travl og engageret dame på over 80 år, der siden 2004 har været ansvarlig for pasningen af blomsterkrukkerne på Husum Torv. Efter renoveringen af Husum Torv, syntes Lis Søkvist, der manglede blomster og farver på torvet. Hun søgte derfor foreningen Opzoomers om penge til at opstille blomsterkrukker, og de valgte at støtte projektet med ¾ af udgifterne. Den sidste del af beløbet fik Lis Søkvist lokale virksomheder i Husum til at donere. De seks indkøbte blomsterkrukker var så store og tunge, at kommunen måtte hjælpe med at få dem sat op på torvet efter arkitektens anvisninger. I dag er krukkerne plantet til med et lille træ, lidt roser og nogle blomster, der bliver udskiftet efter årstiden. Tidskrævende men sjovt Det er en tidskrævende opgave at passe og vande de store blomsterkrukker, der i varme perioder skal vandes 1-2 gange om ugen. Det er også et større arbejde, i takt med årstiderne, at udskifte nogle af blomsterne i de forskellige krukker. I 2008 var der en episode, hvor krukkerne blev væltet og udsat for hærværk. Lis Søkvist søgte lokaludvalget om penge til at udskifte jorden og de planter, der var blevet ødelagt. En lille gruppe, der plejer at holde til på torvet, hjalp med at få rejst de væltede krukker op igen, og en gartner kom og hjalp med at skifte jorden og plante de nye planter. Lis Søkvist fortæller, at de forbipasserende er glade for blomsterne og synes, at det pynter på torvet. Hun har dog også oplevet at få skældud, når hun går og ordner krukkerne, fordi folk tror, at hun er ved at ødelægge blomsterne. Mange af de forbipasserende bliver overraskede over at opdage, at det er en privat person, der er ansvarlig for pasning af blomsterne på torvet, men netop frivillighedsperspektivet er en del af den oprindelige aftale om blomsterkrukkerne på torvet. I starten blev alle krukkerne vandet med vandkande, hvilket var tungt og besværligt. Men for nogle år siden blev der opstillet en ny toiletbygning, og i den forbindelse sørgede kommunen for, at der kom en udendørs vandhane op, hvilket har lettet arbejdet med at vande de store krukker. Frivillighed på forskellige tider i livet Lis Søkvist har altid lavet en eller anden form for frivilligt arbejde, men som hun siger, så skifter det frivillige arbejde alt efter, hvor man er i livet. I gennem årene har hun blandt andet været aktiv i Lottekorpset lige efter krigen, deltaget i skolenævn, menighedsråd og i en politisk forening. Derudover har hun i mange år siddet i Brønshøj-Husum lokalråd indtil det blev nedlagt. Nu er hun aktiv i Brønshøj-Husum lokaludvalg. Så der har altid været mange meningsfulde projekter at bruge fritiden på. MANGE AF DE FORBIPASSERENDE BLIVER OVERRASKEDE OVER AT OPDAGE, AT DET ER EN PRIVAT PERSON, DER ER ANSVARLIG FOR PASNING AF BLOMSTERNE PÅ TORVET, MEN NETOP FRIVILLIGHEDS- PERSPEKTIVET ER EN DEL AF DEN OPRINDELIGE AFTALE OM BLOMSTER- KRUKKERNE PÅ TORVET. 20

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PROJEKT PLADS TIL LEG Målet med Plads til Leg er at istandsætte alle de offentlige legepladser i Københavns

Læs mere

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 Gratis adgang! EKSTRA: STAND UP OPERA VALBYPARKEN søndag den 6. august kl. 11-17 VELKOMMEN til en havekulturel og musikalsk inspirationsdag i Valbyparken søndag den 6.

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

INDSPIL NR. 49. Maj /juni 2015

INDSPIL NR. 49. Maj /juni 2015 Maj /juni 2015 Så er K U L T U R N A T 2 0 1 5 afviklet. Tak til alle jer, der bidrog til arrangementets vellykkede forløb. Vi håber, I har lyst til at være med igen i 2016 og vender tilbage bl.a. her

Læs mere

Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3

Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3 19.08.2011 Referat af FU-møde 3/2011 Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3 Dagsorden: Pkt.1: Bemærkninger til ref. fra FU-møde 2/11 Pkt.2: Godkendelse af ref. fra FU-møde

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer.

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer. 2 I Jennumparken i har beboere lejet nyttehaver siden 1990. Randrusianere med forskellig etnisk baggrund dyrker grøntsager og blomster og mødes med deres naboer i Daghaverne. Daghaverne er en grøn perle

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret Oplysninger Kvælstof er en gas (luftart). Kvælstof kaldes også nitrogen. Kvælstof er i stand til at danne kemiske forbindelser med andre

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø Kæmpe-Bjørneklo Guide til bekæmpelse Center for Plan og Miljø Indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo Fredensborg Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Det betyder, at kommunens

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004).

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Rollatortræf PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Aktivitet Beskrivelse Bemærkninger Mål med projektet Formål med projektet

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

5 gode DIY ideer til dig og din bolig. Af Henriette Villebro Riisom

5 gode DIY ideer til dig og din bolig. Af Henriette Villebro Riisom 5 gode DIY ideer til dig og din bolig Af Henriette Villebro Riisom Indholdsfortegnelse Fra gamle stole til smukke lysestager... 3 Blomsterskjuler af fiberbetonplade... 5 Nye møbler af dem du har i forvejen...

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Gode råd der sælger din bolig

Gode råd der sælger din bolig Gode råd der sælger din bolig Giv dit hjem mere værdi Vi har lavet denne folder med boligtips til dig, så du nemt og overskueligt kan give dit hjem mere værdi inden fremvisning. På en fremvisning handler

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere