Joachim Rothenborg (red.) U et som praksis. Kunst, kreativitet og sanselighed UDDRAG TIL ANMELDERR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Joachim Rothenborg (red.) U et som praksis. Kunst, kreativitet og sanselighed UDDRAG TIL ANMELDERR"

Transkript

1 Joachim Rothenborg (red.) U et som praksis Kunst, kreativitet og sanselighed ANMELDERR

2 U et som praksis Kunst, kreativitet og sanselighed 2013 Forfatterne og Dansk Psykologisk Forlag A/S Forlagsredaktion: Lone Berg Jensen Redaktionel konsulent: Ernest Holm Svendsen Fotos: Lene Bornemann, s. 8, 13, 17, 34, 46, 56, 63, 87, 122; Colourbox, s. 80 Rita Bergholt Kuhlman, s. 90, 97; Tobias Berg Meyer, s. 100, 106 Nini Sødahl fra Skabende Nærvær i Skagen, s. 128; Winie Ricken, s. 140, 146 Grafisk tilrettelæggelse og sats: Maria Elskær Omslag: Maria Elskær 1. udgave, 1. oplag 2013 ISBN Tryk: Specialtrykkeriet Viborg A/S Printed in Denmark 2013 TAK Jeg vil gerne takke følgende personer: Min redaktør, Lone Berg Jensen, for vedholdende at tro på projektet. Ernest Holm Svendsen for at være en skarp og inspirerende sparringspartner. Medforfatterne for at have mod til at kaste sig ud i at formidle deres praksis. Mette Popp Madsen for god vejledning. Maria Elskær for altid at stille op med engagement og en stil- sikker grafik. Bodil Boss Nielsen for at have indført og trænet mig i Expressive Arts Coaching. Anne Marie Frandsen, min livsledsagerske, som er grunden til, at jeg overhovedet gik i gang med dette overvældende projekt, og for hendes støtte og loyalitet gennem den ukendte proces, det har været at skrive en bog. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser. ANMELDER

3 Som barn er enhver kunstner. Vanskeligheden ligger i at forblive det som voksen. Pablo Picasso ( ) ANMELDER U et som praksis 3

4 Indhold Forord, Joachim Rothenborg... 6 Indledning, Joachim Rothenborg... 9 Læsevejledning, Joachim Rothenborg DEL 1 Joachim Rothenborg Udfordringer i det superkomplekse samfund Teori U...21 Fænomenologien en sanselig og kropslig betragtning Sansningen det primære udgangspunkt for al erfaring Det potentielle rum Det skabende værksted Den skabende praksistræning Udvikling af kompetencer i den skabende træningspraksis Barrierer Noter Litteraturliste ANMELDERR 4 U et som praksis

5 DEL 2 DANS Pernille Overø: Når jeg er dansende, får jeg adgang til noget andet, end når jeg kun er tænkende MUSIK Hans Fagt: Trommer, energi og U sving GASTRONOMI Jonas Preisler: En beskrivelse af vejen ind i det kreative felt gennem maden IMPROVISATION Ernest Holm Svendsen: Den kreative indstilling ng TEATERSKOLE Pia Bornemann og Klaus Krogsgaard: 100 børn ta r aldrig fejl HELTETRÆNING Karim Maktabi: Helteskolen og heltetræning etræning BILLEDKUNST Joachim Rothenborg: Kunstinspireret spireret medarbejderudvikling EXPRESSIVE ARTS COACHING Bodil Boss Nielsen: U-design af ledelsesværksted ARKITEKTUR Winie Ricken: Indretning af rum til kreative processer Om forfatterne Stikord ANMELDER U et som praksis 5

6 Forord Joachim Rothenborg Skabelsens udvej I skolen var jeg uopmærksom. Min opmærksomhed var flagrende og diffust springende, fordi jeg (med lidt efterrationalisering) ubevidst søgte en sammenhæng og mening med, hvorfor jeg sad i et klasselokale på en stol i mange timer dagligt. Denne uopmærksomhed var nok årsagen til, at jeg befandt mig nede på bagerste række det meste af min skoletid. Jeg kedede mig særligt i de fag, hvor hovedvægten var lagt på udenadslære. Derfor var det velsignet et at få stukket papir, vandfarver og pensler i hånden enten i billedkunsttimerne e eller hjemme hos min farmor. Papiret var et overskueligt område, noget, jeg kunne forholde mig til. Jeg ved det ikke, men jeg tror, det inddæmmede min uopmærksomhed omhed ved at være en udtryksmulighed for al den uro og kaos, der var i mig. Her kunne jeg uindskrænket boltre mig med farver og penselstrøg. Transfer til skolen Mange år senere fik jeg muligheden for, i skolesammenhæng, at bruge mine mange års erfaring som billedkunstner og facilitator i erhvervslivet. En skole ønskede at ansætte en billedkunstner som billedkunstlærer i en tidsbegrænset stilling et år. Jeg kom til samtale og blev tilbudt stillingen. Jeg skulle undervise grundskoleelever i klasse. Det var en privatskole, der havde prioriteret ret billedkunst til og med 7. klasse, og hvor hver billedkunstlektion havde en varighed af to normale skolelektioner. Den afgående lærer introducerede mig til klasserne og til undervisningsformen. Undervisningen var baseret på at lære eleverne at tegne og male, dvs. at give dem nogle værktøjer f.eks. i 5. klasse. Konkret kunne det dreje sig om, at eleverne skulle lære at tegne gengivelsen af et valgt foto eller en figur, så tegningen lignede det oprindelige oplæg, og samtidig blev forstørret til A2. ANMELDERR I 7. klasse fik eleverne en mere fri opgave, idet de skulle illustrere en valgt tekst malerisk, i akrylfarve på et malerlærred. 6 U et som praksis

7 Den lærer, der skulle stoppe, havde undervist i 30 år og havde styr på sin omgang med eleverne. Der var en behersket ro i klassen og jeg tænkte, at det var en god idé at fortsætte undervisningsformen, så jeg ikke blev kompromitteret med min manglende skolepædagogiske erfaring. Jeg var yderst fagligt kompetent, så det skulle nok gå. Min manglende skolepædagogiske erfaring viste sig straks at give bagslag jeg kunne ikke styre eleverne ved at efterligne den tilgang, den tidligere lærer havde brugt. Jeg prøvede at nå dem med en mere generel og konsekvent form. Desuden havde jeg fået mulighed for at sende dem op til viceskoleinspektøren, hvis de forstyrrede, larmede eller ikke fulgte med i de guldkorn, jeg serverede fra tavlen bag katederet. Men mine billedkunstlektioner var og blev opfattet af eleverne erne som frikvarter jeg havde ikke den gamle lærers autoritet og gennemslagskraft. Jeg måtte finde en anden form og svaret lå lige dér foran mig. Hvad hvis jeg behandlede eleverne som de voksne kompetente medarbejdere, jeg have været facilitator for i mange år i virksomhederne, og var, hvad jeg var en engageret billedkunstner? Elevernes skabende kraft Jeg kastede mig ud i det. Fra lektionens ns start placerede jeg mig midt i billedkunstlokalet og spurgte, hvad de forventede af vores billedlektion i dag der opstod en larmende tavshed. Jeg gik videre med at spørge ind til, hvad de mente, kreativitet var mv., og der begyndte at komme forskellige udsagn deres nysgerrighed var blevet vakt. At spørge ind til deres opfattelse telse var noget af det, der brød isen det at anerkende deres udsagn som gyldige svar. Jeg præsenterede derefter spillereglerne og materialerne (farver og A3-papir) til en skabelsesproces. Den første spilleregel var: at de ikke kunne begå fejl, og den anden: at de ikke måtte vurdere eller kommentere på hinandens ns billedudtryk. Og så et godt råd: at det, der hjalp dem igennem deres egen og den fælles proces, var åbent at tage imod det, der opstod i deres udfoldelse, som inspiration og nye muligheder. Jeg lod grupperne etablere sig ud fra en særlig præmis. Eleverne skulle danne gruppe med de elever, de ikke gik sammen med i frikvartererne eller mødtes med i fritiden. ANMELDER Til at ledsage processen havde jeg valgt noget lydtæppemusik, der var harmonisk og enkelt. Med få justeringer var rammen og processen identisk med min voksne version. Skabelsesprocessen blev sat i gang. Eleverne var gennem hele sessionen dybt koncentrerede, fra den individuelle proces til den fælles. Til sidst fik de færdige farvede værker titler. Efter en fernisering med opfindsomme og intense værker fik vi en snak om, hvordan det var gået. Alle grupperne var tilfredse og glade for Forord 7

8 deres færdige værk, og samtidig gav de udtryk for, at det var inspirerende og sjovt at arbejde sammen med nogen, de ikke kendte så godt i klassen. Min gode oplevelse med at overføre min voksne version til billedkunstlektionen blev startskuddet til en fremadrettet brug af den særlige ramme og proces i alle mine billedkunstklasser. Hen ad vejen justerede jeg forløbet i forhold til klassetrin og de enkelte klassers sammensætning og homogenitet. Det åndehul, som de kreative praktiske fag tilbød mig i skolen, og min erfaring med at overføre skabelses- og faciliteringskompetencer til skoleregi har givet mig inspirationen og troen på, at de sanselige og kunstneriske praksisser kan bruges til kompetenceudvikling i skole/uddannelsesinstitution, som et nødvendigt supplement til undervisningen. En kompetenceudvikling, der kan skabe transfer til en superkompleks virkelighed, der allerede har indfundet sig i vores og vores børns hverdag. UD NMELDER 8 U et som praksis

9 Indledning Joachim Rothenborg En teoretisk baggrund Bogens hovedteoretiker, Carl Otto Scharmer (Teori U), peger på den kløft, der er mellem det sprog, vi bruger til at beskrive verden med, og verden, som den er i sig selv (Scharmer, 2008; Hildebrandt m.fl., 2012). Som den spirituelle lærer Krishnamurti sagde: Når man lærer børn, at en fugl hedder en fugl, vil de aldrig mere se fuglen igen. Det er i tænkningen, at vanen er indbygget. Derfor må vi supplere vores verdensforståelse i vores uddannelsessystem med en kropslig og sanselig dimension. Det gør vi ikke ved at lære eller er danne en forforståelse hos eleverne af, hvad krop og sanselighed er, men ved at gøre plads til et sted, hvor eleverne selv kan erfare, bevidstgøres og i leg opdage, hvad kroppen og sanserne gemmer af livsduelige potentialer og ressourcer. De sanselige og kunstneriske discipliner besidder de praksisser og metoder, der skal til for at supplere tænkningen med det kropslige og sanselige. Med Teori U har de sanselige og gkunstneriske discipliner fået en mulighed for at beskrive, hvad der sker i den daglige sanselige og kunstneriske praksis. Her er en meta-teori, der kan bygge bro imellem kunstens afsondrede eksistens og de kompetencer, der er nødvendige for at leve i en verden, hvor identitet, værdier, bæredygtighed mv. hele tiden er under forandring og til debat. Det har været længe undervejs med en teoridannelse, der kan supplere den sproglige, akademiske, psykologiske og pædagogiske tilgang, som præger al forskning i læring og kompetenceudvikling. Først med Teori U og flere danske forskere, som bliver brugt i denne bog, er der kommet et teoretisk afsæt, der kan understøttes af en sanselig og kropslig tilgang. ANMELDERR Sanselighedens og kunstens praksisser Derfor må vi have de sanselige og kunstneriske praksisser i spil i skoleregi, med deres sanselige og skabende tilgang, den kreative proces, legen, fordybelsen, flowet, den åbne og modtagende opmærksomhed, tilpasse forstyrrelser, der bryder vaner, det helhedsorienterede, der kan rumme det komplekse og komplementære alt det, vi kan få fra det sanselige i kunsten. Kunstens praksisser er ikke bare til for Indledning 9

10 kunstens skyld deres kvaliteter i processen med at guide og støtte kunstneren i skabelsen af sit inderste potentiale er vores fælles arv. Hvorfor denne bog? Komplekse problemstillinger har brug for at blive håndteret i et sprog, som kan rumme og formidle denne kompleksitet. Det kan kunsten. Peter Bastian Vores formål med denne bog er at skabe kendskab til, at der findes værdifulde erfaringer og praksisser fra arbejdslivet, der kan understøtte og guide en kompetencegivende bevidstgørelse og udviklingsproces af børn og unge i skole/uddannelseinstitution. Jeg (red.) beskriver, hvordan de erfaringer, vi har med at forløse potentialer og ressourcer gennem voksnes praksistræning i virksomhederne, kan overføres til børn og unge. Det er de potentialer og ressourcer, der kan sikre, at børn og unge kan håndtere fremtidens udfordringer, også selvom udfordringerne byder på høj kompleksitet, er uforudsete eller handler om at skabe nye løsninger med knappe ressourcer. Vores (forfatternes) praksisser kan give børn og unge nye personligt funderede kompetencer samt et andet sprog, hvori de kan rumme og kommunikere om det komplekse. Her kan de opleve e og erfare, hvordan den tilrettelagte faciliterede skabende træningspraksis giver dem adgang til nye indre ressourcer og styrker. Det sker i en kreativ bevidsthedsproces dsproces med udgangspunkt i Teori U (Scharmer, 2008). Her lægges der vægt på at træne sin sanselighed og opmærksomhed. Og igennem fordybelse at få erfaringer med, hvordan man opretholder sin åbenhed og nysgerrighed i den nonverbale og usynlige relationsskabelsesproces (Darsø, 2011, s. 70, s. 118) på trods af indre modstand. Dette foregår i en ramme, der har konsekvensfrihed 1 og er uafhængig i forhold til resten af skolens/uddannelsesinstitutionenes dannelse organisatoriske, bureaukratiske og fysiske rammer r (Tanggaard & Brinkmann, 2009, s ; Juncker, 2009, s ). Til hvem Vi henvender os i denne bog til alle, der ønsker at inspireres og udvikle et fremtidigt uddannelsessystem, hvor undervisningen bliver suppleret med en kompetence- udvikling, der bygger på elevernes egne potentialer og ressourcer. Det gælder for politiske beslutningstagere og uddannelsesansvarlige i det offentlige og private erhvervsliv, ledere og medarbejdere i skole/uddannelsesinstitution og forskere inden for de samme områder. Desuden kan de, der har interesse i Teori U, højst sandsynligt få glæde og inspiration af bogens særlige U-praksis. ANMELDER Hvordan Jeg beskriver i bogen, hvordan en ramme med tilhørende aktivitet for en kompetenceudvikling kunne se ud. Rammen er en fysisk facilitet, der kan rumme en træningspraksis med omdrejningspunkt omkring en U-proces. Den særlige ramme 10 U et som praksis

11 kan etableres som en selvstændig facilitet i skole/uddannelsesinstitution. Facilitetens autonomi sikrer, at organisation og bureaukrati i skole/uddannelsesinstitution og de undervisningsministerielle lovparagraffer for undervisning ikke får indflydelse på de dispositioner, der vil være i forbindelse med kompetenceudviklingen (Tanggaard & Brinkmann, 2009, s ; Juncker, 2009, s ). Desuden sikres det, at den facilitator, der er tilknyttet kompetenceudviklingen, overholder et vedtaget etisk regelsæt. En skabende praksistræning til at udvikle kompetencer i skolen Som teoretisk udgangspunkt for den kreative bevidsthedsproces har jeg valgt Carl Otto Scharmers Teori U, og til det sanselige og kropslige i skabelsen og i mesterlæren (forfatterne) er den fænomenologiske tilgang i fokus. Det giver os en mulighed for at beskrive, hvordan man kan bryde med de vaner, der er dannet kognitivt og er uhensigtsmæssige i det umiddelbare møde med verden. Det er dette gennembrud af vanen, der gør det muligt for os at nå ned til udspringet for potentielle evner, der kan overvinde den indre modstand mod at begive os ud i nye omstændigheder, vi ikke kan styre og kontrollere. Og med disse nyerhvervede evner kan vi videreudvikle et intuitivt beredskab til at håndtere de udfordringer, vi kommer til at stå over for i fremtiden. Som praksistræning i U-processen har jeg valgt den skabende, og som metode den kunstneriske (Darsø, 2011, s. 122, 133, 3, 138, 139, 143, 181; Illeris, 2011, s. 51). I afsnittet om udvikling af kompetencer i den skabende praksistræning beskriver jeg, hvilke kompetencer der synliggøres og forløses i den skabende praksis og er nødvendige for, at mennesker kan håndtere det fremtidige komplekse samfund. I bogens anden n del beskriver facilitatorer og praksisudøvere forskellige måder at skabe rammer, mer, bruge deres faglige praksis og facilitere processen på. Huskunstnerordningen Et initiativ i skolesammenhæng, der kan sammenlignes med vores skabende prak- sistræning, er den såkaldte Huskunstnerordning. Her kan skoler, børne- og kulturinstitutioner mv. søge om penge hos Statens Kunstråd til at få en anerkendt kunstner tilknyttet i et særligt tidsbegrænset projekt. Huskunstnerordningens idé er at indføre en kunstnerisk setting i skoleregi. Der foreligger ingen krav til den udøvende kunstner om at have oparbejdet kompetencer, der kan kvalificere vedkommende til facilitator. Her kan nævnes arbejdet med den anerkendende tilgang, udfordringen med at tilpasse forstyrrelser til målgruppen, og hvordan man får synliggjort børnenes erfaringer og bevidstgjort dem under processen uden at blotte dem følelsesmæssigt. Desuden er der en hårfin grænse mellem at belaste og motivere børn, når det gælder følelsesmæssige anliggender det kræver erfaring med ANMELDER Indledning 11

12 processer, hvor følelser er en medfølgende faktor. Der er ingen krav om en etisk ansvarlighed under projektets gennemførelse. Ligeledes er Huskunstnerordning - projektet tidsbegrænset og får derfor ikke mulighed for, som en kontinuerlig træning, at forankre de kompetencer, de kunstneriske processer tilbyder. Bogens teoretikere Jeg har i den teoretiske del af bogen valgt at læne mig op ad: Carl Otto Scharmer, Senior Lecturer ved the Massachusetts Institute of Technology, der har udviklet og forfattet Teori U. Teori U bruges som model til at beskrive den kreative bevidsthedsproces i den skabende træningspraksis. Donald W. Winnicott ( ), britisk børnelæge og psykoanalytiker, har udviklet teorien om det potentielle rum, der er grundlaget for påstanden om, at en autonom ramme er ideel til at rumme kompetenceudvikling kling i skole/uddannelsesinstitution. Knud Illeris, professor emeritus og international nal uddannelseskonsulent. Illeris har videreudviklet Det ordinære kompetencebegreb til Det udvidede kompetencebegreb (Illeris, 2011, s. 49), der danner grundlag for bogens kompetencebegreb. Det suppleres med Lotte Darsøs, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, beskrivelse af intra-innovative kompetencer (Darsø, 2011, s ). Hanne Stubbe Teglbjærg, kunstterapeut og psykoterapeutisk overlæge ved Aarhus Universitetshospital Risskov. sko Hanne Stubbe Teglbjærg bruger fænomenologien som teoretisk udgangspunkt gspunkt til at forske i og beskrive, hvordan kunsten, i dens sanselige og kropslige tilgang, kan genskabe nye livsduelige bevidsthedsstrukturer (Stubbe Teglbjærg, 2011, s. 18). Lars Qvortrup, professor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, suppleret af Ronald Barnett, professor ved Institute of Education, University of London, har beskrevet, hvad det indebærer at leve i hyper superkompleksitet, og hvilke særlige vilkår der er i det superkomplekse samfund. ANMELDER 12 U et som praksis

13 UD ER Indledning 13

14 Joachim Rothenborg Læsevejledning Med et teoretisk fundament og erfaringer fra skole og erhvervsliv rvsliv giver bogen et bud på, hvad der skal til for at integrere kompetenceudvikling kling i skole/uddannelsesinstitution. Første del omhandler det teoretiske udgangspunkt for at kvalificere og skabe rammer for en kompetenceudvikling, der involverer skabelse og Teori U som praksis. (Ud over sideangivelse ved de regulære citater er der her desuden tilføjet sideangivelse ved andre kilder for at gøre det nemmere for læseren at finde den pågældende kilde). Anden del består af ni facilitatores formidling af deres praksis. Her beskriver facilitatorene, hvordan de personligt sætter sig selv i spil i deres virke. Det er deres engagement og risikovillighed, der giver kapitlerne deres ægthed og nærvær. Herunder er en kort introduktion on til forfatternes kapitler. ANMELDERR I kapitlet Når jeg er dansende, får jeg adgang til noget andet, end når jeg kun er tænkende e... fortæller danseren Pernille Overø i et interview om, hvordan oplevelse og erfaring med dansens kropslige udtryksform kan bruges af den enkelte og gruppen pen til at åbne for forandringsprocesser og styrke relationer. Her er den enkle, trygge ge og præcise ramme udgangspunktet for et procesforløb, hvor Pernille gui- der, spejler og følger deltagerne fra det enkelte grundtrin til en fælles improviseret dans. Målet er at skabe en dybere intention med dansen og at vise, at dansens kropslige, fysiske udfoldelse står i direkte forbindelse med håndtering af vores dag- lige udfordringer. I kapitlet Trommer, energi og U sving beskriver musikeren og trommeslageren Hans Fagt, hvordan musikken og dens rytme kan bidrage til at styrke og udvikle en gruppe medarbejderes sociale intuition en grundlæggende faktor, når fornemmelsen for hinanden skal forøges, og relationerne skal styrkes i et arbejdsfællesskab. Hans iscenesætter en ramme, hvor de musikalsk uøvede deltagere tør følge 14 U et som praksis

15 ham ind i det inciterende rytmeunivers. Det opmuntrer og tilskynder deltagerne til at sanse, følge hinandens trommerytme og mærke, hvordan deres bidrag har betydning for gruppens samlede indsats. Hans aflæser og justerer undervejs i rytmespillet, med respekt og fornemmelse for gruppens udfordringsniveau, så flow og incitament bevares. I kapitlet En beskrivelse af vejen ind i det kreative felt gennem maden indfører køkkendirektøren og kokken Jonas Preisler os i køkkenets daglige udfordringer. r. Her beskrives køkkenpersonalets vilkår et konstant skift mellem kravet om punktlig tilberedelse og servering af maden, og kreativitet og refleksion i udviklingen af nye unikke og smagsfulde retter. Sanseligheden spiller en stor rolle, fordi den, via råvarerne, fører kokken ind i et kreativt multivers og skaber grobund for nye kombinationer af smag og duft. For at formidle og vise kokke og elever ever denne sanselige tilgang til kreativitet må Jonas engageret, fra en ligeværdig position, sætte hele sin person og sanselighed i spil. I kapitlet Helteskolen og heltetræning fortæller Karim Maktabi, skuespiller, stuntmand og sanger, om, hvordan børnene udfordres og trænes i at være modige og finde deres egne styrker. Det er træningen, som skaber rammen for selve proces- I kapitlet Den kreative indstilling beskriver improvisationsskuespiller isationsskues og cand.mag. Ernest Holm Svendsen, hvordan den enkeltes indstilling til mødet med verden, de andre og sig selv har betydning for at bryde uhensigtsmæssige mønstre og give mulighed for at handle anderledes. Ved at opbygge tillid og engagement, gennem øvelser og meningsfulde dialoger, får deltagerne mulighed for at træne skiftet mellem at gå ind i og ud af en kreativ modus. Denne evne har betydning for deltagernes tilgang til at arbejde med fremtidige udfordringer om det er af innovativ eller samarbejdsmæssig art. Ernest viser selv vej gennem processen ved at forblive en oprigtig, anerkendende og lyttende katalysator, der med humor deler ud af egen praksis, viden og erfaring. ring. ANMELDER I kapitlet 100 børn ta r aldrig fejl beskriver instruktør Pia Bornemann og musiker Klaus Krogsgaard, gaard, hvordan Teaterskolen, en selvstændig del af en folkeskole, kan bevare og styrke elevernes lyst til at være nysgerrige, finde på og være skabende. Her stifter eleverne bekendtskab med teaterrummets anderledes, forpligtende og dynamiske ramme, hvor eleverne får mulighed for at afprøve sig selv og finde indre ressourcer i en værdsættende og anerkendende atmosfære. På samme tid opøver eleverne kreative og innovative kompetencer, såsom forestillingsevnen, diverge- rende tænkning, timing og opmærksomhed under forberedelsen til en teaterforestilling. Pia og Klaus underviser, vejleder og støtter børnene gennem teaterprojekterne ved at involvere dem i de mange processer omkring en teateropførelse det være sig rollefordeling, skuespil, kostume, lyssætning, scenografi m.m. Læsevejledning 15

16 sen hen imod at blive en helt. Her oplever børnene, hvordan deres egne ressourcer kommer i spil både individuelt og i fællesskabet. Der lægges vægt på, at børnene finder og mærker værdighed, integritet og autonomi. Karim er træneren, og med al sin erfaring inden for den kropslige kreative udfoldelse kan han autentisk understøtte børnene i deres personlige proces. Han er en rollemodel, de kan spejle sig i, og er samtidig den, de helt konkret kan få hjælp fra, når de skal videre med deres udfordringer. I mit kapitel Kunstinspireret medarbejderudvikling beskriver jeg [red.], hvordan deltagere ved at få skærpet opmærksomhed og sanser samt ved nærværende ærende tilstedeværelse bliver i stand til nonverbalt at arbejde sammen om en fælles opgave et maleri. Med en særlig ramme støttes og inspireres deltagerne e til at udfolde sig skabende. I den skabende proces afløses den enkelte deltagers ers personlige tanke med maleriet af et fælles drive, der fører deltagerne ind i et flow og en fælles dybere intention. Det giver deltagerne et kollektivt mod til at ændre og justere på alt, hvad der end træder frem på lærredet med det ene mål alene at ende op med et fælles værk. For at deltagerne under skabelsen kan overgive sig helt til processen, må jeg understøtte med hele mit engagement og uden tøven anerkende alt, hvad der opstår under den fælles seance. I kapitlet U-design af ledelsesværksted beskriver den ekspressive kunstcoach og dramaturg Bodil Boss Nielsen, hvordan Teori U kan praktiseres gennem forumteater. Her oplever deltagerne e sanselige erkendelser og tilbydes et nyt sprog til komplekse situationer. I den tilrettelagte ramme skabes en konstruktiv distance til udfordringer, som muliggør, at deltagerne tillidsfuldt og nysgerrigt kan komme tættere på de temaer, der har betydning for dem. Proceslederne skaber et trygt rum, hvor deltagerne erne e både kan forstyrres og beroliges. Målet er at balancere mellem det kendte og det ukendte, at vække deltagernes nysgerrighed og engagere dem i de skabende processer. Herved inspireres deltagerne til at være åbne og undersøgende over for sig selv og derved modtage tilbuddet om at gå i fordybelse og arbejde transformerende med deres udfordringer. ANMELDER I kapitlet Indretning af rum til kreative processer beskriver arkitekt, ph.d. Winie Ricken, hvordan rum skal indrettes for at understøtte og skabe optimale betin- gelser for et demokratisk magtforhold mellem facilitator og deltagere, således at det virker kropsligt og sanseligt inspirerende og indtageligt. I et sådant rum kan der udøves forskellige kreative arbejdsformer. I en guidet oplevelsestur, gennem en serie af rummeligheder, beretter Winie, hvordan de forskellige rum kan vække nysgerrighed og sanselighed og inspirere til kreativ udfoldelse, invitere til kontemplation og refleksion. Til sidst i kapitlet beskrives de enkeltes rums funktioner, fleksibilitet, og hvad de fremmer. 16 U et som praksis

17 UD L ANMELDER Læsevejledning 17

18 Om forfatterne Pernille Overø, danser. Uddannet på Tamalpa Institute i Californien i leadership in dance and movement. Har studeret sufidans, klassisk indisk dans og holder dansende foredrag om dansens funktion. Har i ti år udviklet og ledet processer med dans for mennesker i organisationer, virksomheder, på konferencer og netværk (www.worlddance.dk). Pernille har produceret ret og udført forestillinger i Danseteatret Terpsichore og skaber forestillinger på sit eget danseteater Fodfæste. Marianne Thrane, udviklingskonsulent. Arbejder med læreprocesser i team og organisationer. Klaus Krogsgaard og Pia Bornemann er begge uddannede skolelærere og har siden 1977 haft deres virke på Værebro Skole (i dag Skovbrynet Skole). Siden 1995 har de fungeret som ledere ere af Skovbrynet Teater- og Musikskole privat.dk). Klaus og Pia har tillige eundervist på DPU og Rytmisk Musikkonservatorium, holdt kurser r på seminarier, konferencer, skoler og lignende om kreativitet, musik og teater. er. I 2000 udgav de undervisningsmaterialet Hamlet en forestilling om unge, alkohol, identitet og fællesskab, finansieret af Sundhedsministeriet. Klaus og Pia har produceret mere end 60 teaterforestillinger for børn, unge og voksne med originalt manuskript og musik. Winie Ricken er arkitekt og har en ph.d. i samspillet mellem fysiske rum og pæda- gogiske processer i forhold til trivsel og kompetenceudvikling. Ph.d.-projektet er udført i et samarbejde mellem Kunstakademiets Arkitektskole og Danmarks Pædagogiske Universitet Hun arbejder som selvstændig konsulent i virksomheden der rådgiver om brug og indretning af læringsmiljøer i et godt samspil med organisering og pædagogisk praksis. Arbejdsområdet omfatter strategiplaner, formidling af viden, idéer og konkrete forslag. Arbejdet foregår primært inden for uddannelses- og børne- og ungeområdet. Winie Ricken er desuden medejer af virksomheden der skaber udemiljøer til leg, læring og bevægelse. ANMELDERR Om forfatterne 147

19 Jonas Preisler er uddannet kok i 1991, arbejder i dag som F&B-direktør i Bojesen A/S. Akademiuddannelse i ledelse med speciale i Teori U. Medstifter af JC-Emerging, konsulentfirma med fokus på U-processer i restaurationsbranchen. Hans Fagt er professionel trommeslager samt underviser og er uddannet på Berklee College of Music i Boston, USA. Han har blandt andet spillet med Kim Larsen & Bellami, Blast, Frede Fup og spiller i øjeblikket med i På Slaget 12 og Stig Møller Trio. Hans Fagt har egen konsulentvirksomhed, hvor han stimulerer leder- og personaleudvikling ved at lancere rytmisk teambuilding (www.creativehands.dk). dk). Han er certificeret proceskonsulent og i gang med en mastergrad i oplevelsesledelse. sledelse. Karim Maktabi er skuespiller, sanger og stuntman samt instruktør r i forumteater, parkour, kampkunst, dans og kontaktimprovisation. Karim er heltetræner og skaber af Helteskolen (www.helteskolen.dk). Har undervist i heltetræning i 12 år både i Danmark og udlandet. Undervisningserfaring fra over 200 børnehaver, folke- og privatskoler, specialskoler, ungdomsskoler og videregående uddannelser. Foredragsholder på lærer- og pædagogseminarer r og konsulent i offentlige og private virksomheder. Karim har udgivet fagbøger og dvd er til forskellige målgrupper. Bodil Boss Nielsen, bachelor i dramaturgi, rgi, Aarhus Universitet, og MA & CAGS i Expressive Arts, EGS, Schweiz, og kandidatstuderende på æstetik og kultur, Aarhus Universitet. Hun har siden 2000 haft eget firma (www.timeart.dk), hvor hun har løst opgaver med at designe og iscenesætte kunstbaserede processer i offentlige og private virksomheder. Bodil har som ansat ved kaospilotuddannelsen arbejdet med kompetence- og organisationsudvikling, ons projektledelse og krisehåndtering. Siden 2004 har Bodil udbudt undervisning og træning i Art Based Coaching til kunstnere, undervisere re og konsulenter, i både eget regi og som opgaveløsning hos kursusvirksomheder som ARTLAB, København og for undervisere på pædagoguddannelsen, UCN, Ålborg. Ernest Holm Svendsen er cand.mag. i dramaturgi og multimedier. Ud over at drive sin egen konsulentvirksomhed (www.kavm.dk) har han i en årrække arbejdet som ekstern lektor i innovation på Aalborg Universitet og som underviser i kreativitet og kommunikation på Aarhus Universitet. Siden 1992 har Ernest været tilknyttet Café Kølbert som improvisationsskuespiller, hvor han i 2009 blev direktør i firma- ets internationale afdeling. Ernest har udgivet to bøger: I 2004 udkom Nærvær en praktisk guide til at leve i nuet og i 2008 JA!, som handler om kreativ tænkning. ANMELDER Joachim Rothenborg er uddannet som designer i visuel kommunikation fra Danmarks Designskole og videreudannet i billedkunst fra School of Visual Arts i New York. Med en efteruddannelse i pædagogik fra Københavns Universitet var Joachim i en årrække leder og underviser på Kunstskolen Primavera. Siden U et som praksis Del 2

20 har Joachim haft sin egen konsulentvirksomhed (www.krealab.dk), hvor han har trænet og udviklet kreative kompetencer hos medarbejdere i offentlige og private virksomheder. Joachim har været billedkunstlærer på grundskoleniveau og efteruddanner lærere. For yderligere oplysninger ANMELDER Om forfatterne 149

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE 1-årig etterutdannelse THE ARTIST FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST HANDLER OM DIG SOM KUNSTNER.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer.

Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer. Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer. Ergoterapilærer Jytte Kokholm JCVU, ergoterapeutuddannelsen i Århus Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf. 86 21 11 88 E-mail: jyk@efaa.jcvu.dk Min baggrund: Jeg er

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Invitation til konference Torsdag den 10. og fredag den 11. februar 2011. Med skønheden som vejviser om kunst i terapi, læring og udvikling

Invitation til konference Torsdag den 10. og fredag den 11. februar 2011. Med skønheden som vejviser om kunst i terapi, læring og udvikling Invitation til konference Torsdag den 10. og fredag den 11. februar 2011 Med skønheden som vejviser om kunst i terapi, læring og udvikling VIA University College, JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Risskov Med

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Innovationspædagogik og kreativitet

Innovationspædagogik og kreativitet Innovationspædagogik og kreativitet Lotte Darsø Lektor, PhDi innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvad er

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse What is pink? Poul Reumerts Vej 41,1 DK-2500 Valby Tel.: +45 28 88 95 20 Mail: niko@whatispink.dk www.whatispink.dk

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Nyt gratis tilbud til skoler Skøn

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere