Livsfaser og seniorpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livsfaser og seniorpolitik"

Transkript

1 KRONIK Bent Engelbrecht Livsfaser og seniorpolitik Livet leves i forskellige faser, som et normalt livsforløb kan opdeles i. Hver enkelt fases forskellige muligheder, risici og behov skal der tages højde for, når en virksomhed skal fastlægge sin personalepolitik. F.eks. skal en seniorpolitik begynde allerede for de 40-årige. Livet er en balancegang. Vi konfronteres alle med modsætninger: På den ene side krav og ønsker fra omverdenen og på den anden side vore egne behov; virksomhedernes behov for uddannet arbejdskraft og den enkeltes behov for et langsigtet perspektiv i karrieren; forældres rammer og børns behov. Det kan være svært at finde balancen mellem disse modsætninger. Rigtig mange mennesker søger i retning af et veltrimmet, effektivt og udfordrende arbejdsliv, med gode livsoplevelser og tætte kollegarelationer. Dette kolliderer dog ofte med et også krævende familieliv, og problemerne mindskes ikke med stigende alder, hvilket Helle Holt og Ivan Thaulow har analyseret (Holt & Thaulow 1996). Samtidig er det tydeligt, at mange seniorer ønsker at forlade arbejdslivet tidligere og tidligere, medens andre skubbes ud og har svært ved at komme ind igen. Det er en særdeles uheldig udvikling for såvel samfundet som virksomhederne og for den enkelte, der rammes af de negative konsekvenser. Hvorfor? Fordi: Det medfører et stort spild af kompetenceinvesteringer. Modne mennesker i seniorperioden har deres helt specielle potentialer, som desværre i for ringe grad anvendes bevidst og fuldt ud. Dette på trods af, at der vil være et udtalt behov for kvalificeret arbejdskraft i det kommende tiår. Svaret har været seniorpolitiske initiativer men primært af defensiv art i personalepolitikken, eksempelvis nedsat arbejdstid, fratrædelsesordninger osv. Der er et klart behov for en mere proaktiv personalepolitik, der integrerer en seniorpolitisk vinkel, som tager højde for menneskets livsfaser, deres særlige behov og muligheder. Familiepolitiske interesser på vej ind på arbejdspladserne Børnefamilier som tema er ganske meget på dagsordenen, og det er tiltrængt. Tendensen i arbejdslivet er, at det forventes, at der arbejdes mange timer uanset alder og baggrund. Det gælder især ledelsesjob og mere kreative jobtyper. Det moderne karrieremenneske er fyldt med ambitioner og parat til at strække sig langt for at vinde frem i det arbejdsliv, som spiller så stor en rolle, men som vanskeliggør et harmonisk familieliv. Dette gælder også for seniorerne, som har slidt for karrieren i årevis, og Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 4. årg. nr

2 nu enten er nedslidte eller konkurreret ud af ambitiøse yngre medarbejdere. Der er imidlertid en positiv interesse for at skabe bedre balance. I Århus Amt gennemførtes et projekt med udvikling af en lokal seniorpolitik på fire arbejdspladser i Her tydeliggjordes det, at en seniorpolitik må ses i lyset af organisationens samlede personalepolitik og hensynet til balance mellem familieliv og arbejdsliv (Nymark 2000). I denne kronik vil jeg med baggrund i projekter og erfaringer fra konsulentarbejde og en del sociologiske studier belyse, hvorledes balance mellem arbejdsliv og privatliv kan skabes gennem synergistiske bestræbelser/stillingtagen indføjet i en livsfaseorienteret personalepolitik med fokus på seniorer. Interessen fra arbejdsgivers side for at finde løsninger på disse problemstillinger skyldes ikke alene en human og venlig personalepolitik, men nok så meget den begyndende mangel på kompetent arbejdskraft. Således argumenterer Pia Tetler (Tetler 2000) for, at menneskets individuelle ressourcer fremkaldes gennem menneskelig modning, og at læringssamfundets organisationsformer er som skabt for de ældre, hvor færdigheden i at dele viden med andre bliver en konkurrence- og kompetencefaktor. Hvad er det da, der skal tages stilling til i tilrettelæggelsen af en personalepolitik med integration af en seniorpolitik? I familielivet gælder det om, at der er tid til samvær på tværs af generationer, tid og energi til at pleje et harmonisk parforhold med gensidig hensyntagen til hinandens arbejdsliv, samt deltagelse i hjemmets praktiske gøremål og det omgivende nærsamfunds opgaver. I arbejdslivet gælder det om at sikre den ældre medarbejders fortsatte udvikling i form af videreuddannelse, deltagelse i personligt/fagligt netværk, valgfrihed i omfanget af deltagelse i arbejdsteam, mulighed for at kunne arbejde, når motivationen er på højdepunktet, og at kunne bruge særlige talenter på det rette livstidspunkt. Dertil kommer hensyntagen til kroppens fysik og dens aldersbegrænsninger, samt mulighed for orlov af kortere eller længere varighed. Det forudsættes, at skævtrækkene i disse år hovedsageligt kommer fra arbejdslivet. Når disse skævtræk fortsætter arbejdslivet igennem og gør sig gældende på forskellig vis alt efter hvilke livsfaser, de enkelte medarbejdere befinder sig i, så bliver det nødvendigt at rette op på skævtrækket gennem livsfaseorienteret personale- og familiepolitik specifikt en bevidst seniorpolitik. Der er en meget enkel grund hertil: Arbejdsliv og familieliv er så gensidigt forbundne, at ubalancer skaber et pres på mennesket, som giver negative virkninger for såvel virksomhed som individ forringet livskvalitet begge steder. Samtidig bliver der flere ældre og flere kvinder på arbejdsmarkedet. Det betyder en del for tilrettelæggelse af arbejdstiden, planlagt nedtrapning, fleksible arbejdsvilkår, omsorgstid for både forældre og bedsteforældre osv. Her skal argumenteres for, at en forståelse for de behov og temaer, der opstår i forskellige livsfaser, kan være en vigtig forudsætning for at tilrettelægge en familie- og seniorvenlig personalepolitik. At skabe balance i livets forskellige aspekter er naturligvis et personligt anliggende. Livskvalitet kan næppe arrangeres den kan opdages og leves men det kan vanskeliggøres eller umuliggøres af en stiv og ensidig personalepolitik. Selv om frihed til livskvalitet altså er vort eget anliggende, behøver vi dog rammer, hvori vi kan skabe. En fælles søgen efter en familievenlig senior- og personalepolitik giver mening og energi til den enkelte og til fællesskabet på arbejdsplad- 78 Livsfaser og seniorpolitik

3 sen. Hvordan der kan skabes sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv, behandles indgående i en bog af Steen Hildebrandt og Sif Rishøj (Hildebrandt & Rishøj 2001). Hvad skal vi med livsfase- og seniorpolitik som synsvinkel og vidensbase? Det er i almindelighed anerkendt, at menneskelige livsforløb ikke er forudbestemte. Selvom vi støder på skæbnemæssige, samfundsmæssige, familiesociologiske og rent genetiske forklaringer, viser det sig umuligt at give traditionelle lineære og kausale årsagsforklaringer til et givet livsforløb. Alligevel kan man fastslå, at den enkeltes biografi har haft et tidsmæssigt faseforløb, at der har været vendepunkter, og at der har været et udviklingsforløb, hvor personlige kvaliteter er forladt, mens nye er kommet til. Der er flere forskningsmæssige tilgange til livsfasebegrebet og synsvinklen herpå. Inspirationen er bl.a. kommet fra udviklingsstadiernes teoretiske fader Erik H. Erikson (Erikson 1980), hvis tese er særlig tydelig vedrørende de tidligste aldersstadiers karakteristika og behov. Andre har arbejdet videre med Eriksons forskning (Lievegoed 1987; Levinson 1979; Jensen 1996; Ramian 1990; Engelbrecht 1997). Endvidere findes en meget læst dansk bog om livsfaserne (Mousten 1992), hvor Leif Mousten behandler en personlighedsteoretisk gennemgang af livsfaserne. Udgangspunktet er en opfattelse af, at den menneskelige udviklingsproces er diskontinuerlig, dvs. til tider afbrudt af strukturkriser. I levende organismer begynder fremtrædelsen med en gentagen celledelingsproces og differentiering, organer dannes og efterhånden udvikles en fuldstændig skikkelse i opbygningsfasen. Siden følger en fase, hvor opbygning og nedbrydning balancerer, dvs. en fase, hvor den fuldt udviklede organisme fungerer. Til slut følger en fase, hvor nedbrydningen tager overhånd, indtil døden indtræder. Fysisk har planter, dyr og mennesker samme form for livscyklus, der er kronotypisk bestemt. En mus lever i ca. 2 år, et menneske omkring 80 år. Livscyklussens samme faseforløb kan opdeles i følgende faser: vækst i hele organismen eller dele af den differentiering og dannelse af subsystemer, der forædles (organdannelse) hierarkisk dannelse, hvor visse organer styrer andre som en hierarkisk integration. til sidst integration for at danne et nyt system, hvor organismen fungerer i en helhed med en højere grad af kompleksitet og på et højere niveau. Hos mennesket gælder samme form for faseforløb med opbygning, balance og nedbrydning. Derudover foregår der hos mennesket et antal parallelle udviklinger, der påvirker hinanden indbyrdes: En biologisk, en psykisk/sjælelig og en åndelig udvikling. Så snart vi går ind i den psykisk/ sjælelige og åndelige udvikling, bevæger vi os ind i et kontroversielt område. Her fører mange skoler og idéretninger en ofte heftig indbyrdes diskussion, hvor forskellige opfattelser holdes op mod hinanden, f.eks.: Mennesket som et biologisk/genetisk resultat, et opdragelses-/opvækstformet resultat og et sociologisk/miljømæssigt resultat. Mennesket opbygges i 3 hovedfaser. Den første fase har vægten på fysisk opbygning, i anden fase udvikles/modnes det psykisk/ sjælelige område, og tredje fase muliggør en bevidsthedsmæssig udvikling. Der er således særlige behov og potentialer i livsforløbet ud fra livsfasetankegangen, der har inspireret til anvendelse af en del begreber Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 4. årg. nr

4 som: De store livsvendinger, midtvejskrisen, pensionistchokket og den anden pubertet for at nævne nogle. Derudover er der kortlagt typiske livstemaer, som dukker op på bestemte aldersstadier. Den mere metodiske diskurs har drejet sig om, hvorvidt aldersstadierne bør grupperes efter 7-års faser eller efter 10-års faser. Der er dog enighed hos de fleste livsfaseteoretikere om, at der er en logisk rækkefølge og livstematisering uanset uenigheden om den tidsmæssige dimension i faseinddelingen. Ovenstående teoretikere tager udgangspunkt i, at mennesket udvikler sig livet igennem, men at udvikling fra omkring 40- års alderen og videre frem (seniorårene) kræver en større indsats af den enkelte. Op til 40-års alderen vil f.eks. Lievegoed sige, at udviklingen mere eller mindre kommer af sig selv. Men hvad er de typiske karakteristika for disse stadier, og hvad betyder de for den enkeltes arbejdsliv og familieliv? Hvad er behovene? Hvad skal vi tage hensyn til i tilrettelæggelsen af personalepolitikken for f.eks. den 50-årige? I det efterfølgende beskrives livsfasernes karakteristika og de almindeligt anerkendte behov og livstemaer i 10-års forløb med vægt på seniorperioden, som vi her opfatter begyndende i 40-årene. Det unikke i menneskers liv gør imidlertid, at der ofte vil være afvigelser fra det skema, der fortælles om i det følgende. En forståelse af seniorproblematikkens udfordringer forudsætter en livsfasetænkning gående ud på, at gennemlevelse af én fase danner grundlaget for den næste fase. Hvad der sker i én fase, er en medvirkende faktor til, hvordan efterfølgende faser forløber og præges. Tænkningen rummer en opfattelse af, at hver fase har kimen i sig til den efterfølgende fases blomstring, stilstand eller afblomstring. Se i øvrigt litteraturoversigten. Livsfasernes karakteristika De 20-årige Betinget af den unge alder, kan man sige, at det unge menneske er underlagt men samtidig også har friheden til en vis flygtighed, der forventes ikke det samme forpligtende, vedholdende engagement af et ungt menneske som, det vil være tilfældet senere. Det er med andre ord tilladt at søge udfordringer i korte, resultatorienterede forløb og til en vis grad undgå det lange, seje rutineforløb. Det vil ikke være attraktivt og motiverende for en 20-årig at se frem til resultater, som først viser sig på længere sigt. De 30-årige I de sene tyvere og frem til midten af 30 erne formindskes mobiliteten hos den enkelte, men tempoet og motivationen beholdes. Den 35-årige står på tilværelsens fysiske højdepunkt. På dette stadie er mennesket mere eller mindre bekendt med egne muligheder og begrænsninger og vil gerne gøre brug af disse erfaringer. Denne livsfase omfatter ofte familiestiftelse og bosættelse i hus eller lejlighed, indgåelse af forhold af mere forpligtende art, samtidig med at de første tiltag i retning af efteruddannelse starter. Her er det, at man for alvor konfronteres med krav fra flere fronter, krav, som skal honoreres, for man har selv stillet sig ind i disse krævende situationer og gjort sig afhængig af et økonomisk grundlag. Der skal megen planlægning til for at få hverdagen til at fungere i en familie med småbørn, hvor begge forældre er udearbejdende og måske skiftes til perioder med videreuddannelse. Kan man i denne livsfase undgå petitesserytteri og dermed tab af overblik, lykkes det at indrette et harmonisk familieliv evt. ved hjælp af diverse orlovsordninger, frihed til uddannelse osv., giver perioden mulighed for øget faglig dygtighed, samt at den 80 Livsfaser og seniorpolitik

5 enkelte udvikler større ansvarlighed over for virksomhed og kolleger. De 40-årige I slutningen af 30 erne og begyndelsen af 40 erne opdager den enkelte, at det ikke længere er muligt at klare livets mangfoldighed alene gennem rationalitet og planlægning. Individualiteten vokser frem, der søges efter mening og helhed, de store eksistentielle spørgsmål trænger sig på. Hvem er jeg? Hvad vil jeg? Hvad er meningen med det hele? For den, der tidligere kun har haft et materielt udgangspunkt for tilværelsen, vil disse spørgsmål kunne opleves truende, for fyldestgørende og tilfredsstillende svar på tilværelsens store spørgsmål kræver, at andre værdier inddrages, og det medfører, at der åbnes for helt nye perspektiver. Før disse nye perspektiver åbner sig for én, kan spørgsmålene og problemstillingerne imidlertid have taget et sådant omfang, at der er tale om det, vi populært kalder en midtvejskrise. Men søgningen efter fyldestgørende og tilfredsstillende svar leder dog ofte til opdagelse (evt. genopdagelse) af nye værdier, f.eks. åndelige værdier som kreativitet og visdom. Midtvejskrise-symptomer karakteriseres i en begyndende fase ved vage følelser af rastløshed, utålmodighed, uro og manglende tilfredshed, sammen med en indre usikkerhedsfølelse. Dertil kommer erkendelsen af, at livet er halvvejs færdigkørt, og at der er rigtig mange ting, der ikke længere er attraktive. De hidtidige værdier har ikke længere noget at tilbyde. Nogle har den fornemmelse, at de må ændre på en række ydre fænomener, f.eks. skifte job, bryde ud af parforhold og andre relationer, starte en ny uddannelse, og det skal gå hurtigt, tiden er knap, toget er ved at være kørt. Hvad der imidlertid er påkrævet, er en indre reorganisering, og den arrangeres ikke med ét hug, den kræver besindighed. Omkring de fyrre skal der tages afsked med den ekspansive fase, livet hidtil har budt med hensyn til at finde sin plads i verden. I stedet for at søge efter mere ekstensiv kraftanvendelse, betydning og opmærksomhed med andre ord egocentricitet forestår et nyt arbejdsområde, et indre arbejde med at give plads og opmærksomhed for andre, ofte yngre mennesker. Jo nærmere man kommer de halvtreds, des vigtigere bliver det. Hvis man i stedet fortsætter med at køre frem med uformindsket fart, vokser der irritation op omkring én. Dette stadie, hvor de gamle veje ikke længere er farbare, og nye veje endnu ikke fundet, ses ofte som en vigtig omformningsperiode, som interessant nok kan sammenlignes med pubertetens store omvæltninger. En person, der bærer rundt på alle disse problemstillinger, tager dem naturligvis også med på arbejde. Denne uro i form af rastløshed, spændingsoplevelser og ydre statusbehov, gemmes ofte bag påtagne roller, overdrevet tv-kiggeri, alkoholisme eller indesluttethed. Der er ikke mange, der åbent drøfter disse spørgsmål, da de kan ses som svaghedstegn. Den 40-åriges situation kan karakteriseres som værende konfliktfyldt: Udskiftning af partnere og venner, ønske om ændring af ydre rammer, som løsning på arbejdsmæssige eller familiemæssige problemer. Ligeledes er det almindeligt i denne alder at komme i tvivl om egen kapacitet og kompetence, hvilket ofte medfører forsøg på flugt ind i alt for store arbejdsbyrder. Risici: skjuler indre kvaler i hårdt arbejde tager impulsive beslutninger om vigtige livsemner Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 4. årg. nr

6 flygter fra sig selv ind i nye overfladiske relationer alkoholisme opbygger kongedømmer på arbejdspladsen finansielle eksperimenter konflikter Behov: at kunne drøfte meningen med sin karriere stillingtagen til pinefulde eksistentielle spørgsmål, og at disse ses som udviklingspotentiale opmærksomhed omkring en overbebyrdet arbejds-/livssituation, evt. hjælp til bearbejdelse af indre kaos eller tomhed plads for at gå på opdagelse efter en ny mening Muligheder: udvikle nye mål og visioner, såvel i arbejdslivet som privat netværksdiskussioner vedr. eksistentielle og læringsmæssige spørgsmål erfaringsudveksling videregivelse af viden og erfaring til yngre kolleger, mentoropgaver overblik De 50-årige Den måde, en 50-årig lever og arbejder på, afhænger for en stor del af forløbet af de forudgående udviklingsstadier. Har man ikke opdaget de nye perspektiver, der åbner sig i 40 erne, fordi man har negligeret problemer og udfordringer eller er fortsat med at have fokus på ekspansion i materiel og udvendig henseende, kan man risikere at blive ganske ufleksibel og almindelig i ordets værste betydning. De unge i 20 erne og 30 erne kommer til at fremstå som irritationsmomenter, såvel hjemme som på jobbet. Den 50-årige ønsker således at have førsteprioritet og være overordnet, fagligt som ledelsesmæssigt, i forhold til yngre mennesker. En sådan 50-årig får selvsagt problemer ved omgang med yngre mennesker, lytter ikke til deres vilde ideer og møder dem i det hele taget med skepsis og en negativ attitude samtidig overidealiseres egen historie og erfaringer. Derved skabes en konfliktfyldt atmosfære. Det negative spejles tilbage fra omgivelserne, og man fastholdes mentalt set i en ond cirkel. At udpege syndebukke for egen misere hører nærmest til det uundgåelige for en ufleksibel, negativ 50-årig. Den 50-årige kan således blive en belastning for virksomheden og familien. Der gås imod enhver form for ændring eller udvikling, og der ydes enten passiv eller aktiv modstand mod alt nyt, der kan true egen opfattelse af forholdene. Der holdes fast i den regelbundne års- og dagsrytme, hvor forandringer og udfordringer (f.eks. firmaturen eller udenlandsrejser) ligesom hos autisten bliver en kolossal belastning. Arbejdet bliver en byrde, og personen begynder at tælle årene til efterlønnens lyksaligheder som desværre også vil vise sig at være den rene ulykke, hvis personen ikke allerede har påbegyndt en egen indre forvandling før afslutningen på arbejdslivet. Hvis den 50-årige derimod har opdaget eller genopdaget en dybere mening med sit liv og dermed fået perspektiv på tilværelsen, kan det blive starten på en periode med fornyet energi og entusiasme, men også med indre fred, kreativitet og balance. Det skyldes en reduktion af det egocentriske til fordel for interesse for mennesker og samfund på en ny måde. Nu bliver de tidligere prestigefyldte, konkurrenceprægede hobbyer skiftet ud med mere åndelige interesser. Litteratur, filosofi, spiritualitet, musik, hi- 82 Livsfaser og seniorpolitik

7 storie, samfundsanliggender eller kunst kan være nogle af de emner, den 50-årige bliver optaget af. En moden 50-årig kan blive en hjælper og brobygger for egne børn, svigerbørn, unge kolleger og studerende. Nu kan man lade den enkelte være fri i egne valg uden at skulle blande sig. Hjemmet kan blive et fristed for unge mennesker, fordi de føler sig velkomne og imødekommet. Det samme gælder i virksomheden, hvor den 50-årige i utvunget samvær med de helt unge kolleger ikke bare er en drøm, men en positiv mulighed, som begge parter kan lære af. Den 50- årige, som ikke længere har behov for at skulle bevise sin fortræffelighed, kan tage et objektivt standpunkt uden for situationen og overskue og drøfte tingene på en principiel måde. Endvidere kan den 50-årige træffe vanskelige, ja hårde beslutninger, hvis det er nødvendigt på vegne af organisationen. En yderligere kilde til frustration i denne periode er dog kroppens forfald. Det er svært at acceptere, at fysikken sætter sine begrænsninger. Det moderne samfund har oven i købet en kropskultur, hvor det er uacceptabelt ikke at have en smuk, spændstig og velfungerende krop. Har man allerede i 40 erne konstateret hårtab, grånende hår, begyndende bilring om maven eller træthed under fysiske udfoldelser, vil dette sædvanligvis tiltage i 50 erne og medføre beklagelser og evt. hypokondri. Man kan risikere at blive fanget i en nedadgående spiral såvel fysisk som sjæleligt/åndeligt. Det er et spørgsmål, hvorvidt det lykkes at befri sig selv fra kroppens styring til fordel for et åndeligt udgangspunkt og mere kulturelt betonede interesser. En 40-årig uden interesse for et åndeligt inspireret liv kan se betydeligt ældre ud end en 50-årig. Det er muligt at ældes men forblive ung af sind. Den 50-åriges situation er således karakteriseret ved stor arbejdserfaring, som kan komme yngre mennesker til gode, hvis det er lykkedes den midaldrende at udvikle lederevner på et objektivt plan, og altså ikke, som det ofte forekommer, betragter yngre kolleger som potentielle trusler. Risici: stædig fastholdelse af at tingene skal gøres, som de altid er blevet gjort konkurrence i forhold til de yngre om egen position lukket attitude over for yngre skepticisme, negativitet, kynisme Behov: opgaver, som appellerer til aldersgruppens erfaringsgrundlag, og som indebærer ny læring reel, positiv feedback begyndende forberedelse til arbejdslivets slutning Muligheder: inspirere ved sin indsigt, erfaring og objektivitet evner som leder og mentor beslutningstagen på objektivt grundlag overblik De 60-årige I det moderne samfund fokuseres på ungdom og vitalitet. Væksten i dot.com-virksomheder stimulerer hertil. Desuden er der et øget behov for at få unge mennesker ansat i arbejdslivet grundet de mindre ungdomsårgange. Derfor bliver det nemt en antagelse, såvel hos den 60-årige, som hos omgivelserne, at man er gammel som 60- årig. At være gammel betyder, at man er out. Endnu er der ikke megen annoncering, der fokuserer på de 60-årige. I de un- Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 4. årg. nr

8 dersøgelser, der refereres til senere i artiklen, fremgår det dog tydeligt, at der er store muligheder i arbejdslivet for den 60-årige. I den første del af livet er vi optaget af at forme en forbindelse mellem jorden, vort liv og materiel eksistens. For den, der gider anstrenge sig, er der et hav af udviklingsmuligheder i arbejdslivet. I den anden halvdel af livet er vi optaget af at adskille os fra arbejdet. Man er nødt til at prioritere; lade noget af det, der har haft stor betydning i éns liv, træde i baggrunden; noget må helt forsvinde: Arbejde, position, relationer, økonomiske muligheder... Derfor kan det at krydse grænsen mellem arbejdsliv og det frie liv blive en brydsom affære. Livet bæres ikke længere af éns arbejde. Man bliver mere afhængig af egne ressourcer. Samtidig betyder det, at der åbner sig nye muligheder i det frihedsrum, fraværet af arbejdet giver. Der kan findes ny energi i en forbindelse med noget, som stadig er vigtigt, som f.eks. at stige ind i forenings- og velgørenhedsarbejde nu ud fra mere idealistiske årsager. Tvungen undervisning og uddannelse standser i teenageårene, herefter forventes det, at vi selv er ansvarlige for vor udvikling. Arbejdslivet stopper mellem 60 og 70. Tendensen er, at det bliver mere individuelt tilrettelagt, hvornår man holder på jobbet og går over til pensionisttilværelsen. Alt er efterhånden muligt, f.eks. glidende overgang fra arbejde til det arbejdsfrie liv, deltidsordninger, førtidspension m.v. Tendensen er, at man stopper tidligere og tidligere. Under alle omstændigheder vil de 60-årige stå over for en beslutning om at stoppe før eller efter de 65. Det ser i øjeblikket ud til, at de, der ønsker at forblive, vælger 65 som det finale stoppunkt. Hvis man i øvrigt er frisk og still going strong, kan man sagtens være til stor nytte efter de 65. Ved 60 er man endnu ikke gammel. Hvorfor bliver der så efterhånden færre og færre i den alderskreds i organisationerne? Det sædvanlige svar er: De kan ikke følge med de kan ikke klare tempoet forandringer er for store og hurtige. Udholdenhed, lyst og motivation er formindsket, valgmulighederne er få, konkurrencen er stor, og udsigten til det arbejdsfrie liv er tillokkende, navnlig når besværlighederne omkring arbejdssituationen presser sig på. Samtidig er forholdene i dag lagt sådan til rette, at det indtil nu er attraktivt for mange at holde op tidligt. I hvert fald er det organisatoriske liv ikke så tiltrækkende for de 60- årige, at de motiveres til at blive på jobbet. For den 60-årige er der behov for en individuel ordning, hvis man skal ønske at forblive i organisationen. Der skal indgås klare aftaler omkring fuldtid eller deltid, forventet endeligt ophør, prioriteringer af passende arbejdsområder, organisationens forventninger osv. Der skal appelleres til de stærke sider hos den ældre, entusiasmen for organisationen og jobbet, specialistområder og erfaringer. Det skal være muligt for virksomheden at drøfte forholdene med den ældre, hvis der opstår problemer med jobudførelsen. På den måde kan den ældre medarbejder servicere virksomheden og dens kunder på en stadig vital og kreativ måde længe efter de 60. Den 60-åriges situation er karakteriseret ved, at arbejdslivets afslutning er i syne. Risici: stædig fastholdelse af at tingene skal gøres, som de altid er blevet gjort konkurrence i forhold til de yngre om egen position lukket attitude over for yngre skepticisme, negativitet, kynisme 84 Livsfaser og seniorpolitik

9 Behov: opgaver, som appellerer til aldersgruppens erfaringsgrundlag, og som indebærer ny læring reel, positiv feedback begyndende forberedelse til arbejdslivets slutning Muligheder: inspirere ved sin indsigt, erfaring og objektivitet evner som leder og mentor beslutningstagen på objektivt grundlag overblik Livsfaser og synergi i personalepolitikken Der er i dag allerede mange konkrete erfaringer med tilrettelæggelse af en personalepolitik med udgangspunkt i livsfase-viden. Men der er også behov for at udvikle og implementere dette område yderligere, såfremt vi ønsker at styrke såvel familieliv som arbejdsliv og bringe de to i balance. Der er et dynamiserende aspekt i personalepolitikken, idet privat- og familieliv indgår i et gensidigt påvirkende samspil med virksomhedslivet. Man kan sige, at det er vigtigt at opdage, hvordan gensidigheden kan blive en berigelse for person og virksomhed. De krav, som en moderne livsfaseorienteret personalepolitik derfor må indrette sig på, er: Medarbejdernes sammensætning bør så vidt muligt spejle samfundets demografiske opbygning, således at alle livsfaser er repræsenteret i medarbejderstaben der skal lægges vægt på dialog-processer om koblingen mellem henholdsvis virksomhedens og medarbejdernes behov til brug for personalepolitikkens udformning medarbejderne skal kunne vide, hvad der gælder som personalepolitik overenskomster m.v. skal støtte fleksibilitet ved alle former for ændringer i arbejdsforhold der er muligheder for fleksibel arbejdstid hos såvel medarbejder som virksomhed de forskellige job skal give mening, kunne ses i en sammenhæng, og være udfordrende såvel virksomhedens som medarbejderens behov for kompetenceudvikling skal støttes, baseret på langsigtede overvejelser personalepolitikken skal konkret bidrage med rammer for medarbejdernes livsfasebestemte behov en skriftlig udformet seniorpolitik skal indgå i personalepolitikken der skal gennemføres seniorudviklingssamtaler. Seniorpolitikken begynder ved 40! Hos forretningskæden SILVAN ses et glimrende eksempel på, hvordan virksomhedens forretningsidé og medarbejdernes behov for at have tid til vedligehold af egen bolig er blevet tilgodeset ud fra konceptet: Medarbejderne skal selv kunne gøre det, som kæden som byggemarked står for. Medarbejderne tilbydes en hjemmeuge, og forpligtes til at anvende ugen til vedligeholdelse af egen bolig. Et andet eksempel har været, at Århus Amt har etableret dialogprocesser mellem unge og seniorer på nogle af amtets institutioner, hvor parterne har lært at gøre brug af hinandens særlige kvaliteter og fået forståelse for hinandens livssituationer og behov. Det har samtidig skabt fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø og konkret givet anledning til en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstid, vagtord- Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 4. årg. nr

10 ninger, ferie og fridage til gavn for institutionen og medarbejderne på én gang. Det er givetvis vigtigt i personalepolitikken at forholde sig til, at unge i alderen år har behov for at høste forskelligartede arbejdslivserfaringer, hvilket kan medføre, at de søger væk fra virksomheden efter 2-3 års ansættelse. Det må anses som naturligt. Virksomheden bør dog ikke opgive at fastholde den unge medarbejder, men sørge for gennem udfordringer at give mulighed for flere og dybere erfaringer. Endvidere skal virksomheden sørge for hyppige samtaler og tilbagemeldinger om målforventninger og resultater hos medarbejderen. Der er også et behov for at sikre gode sociale oplevelser med teambuilding og firmaentusiasme som resultat. Derudover skal virksomheden have blik for at støtte medarbejderen i at sikre familie- og hjemmelivets kvalitet ved indførelse af fleksible arbejdstider, som tilgodeser og imødekommer unge forsørgeres praktiske forpligtelser. Da de 40-årige står over for en livsfase, hvor måske den største af livets overgange viser sig, og hvor der skal tages bevidste skridt med henblik på fortsat personlig og faglig udvikling, vil der være fornuft i, at seniorpolitikken inddrager de 40-årige. I detailhandelsbranchen kendes Netto-seniorpolitikken, hvor butiksbemandingen bliver afpasset efter kundegruppens sammensætning. Det kan være hårdt at være butiksleder efter de 40 med det tempo, som branchen er kendetegnet ved. Det er derfor en ide til overvejelse, hvordan man frigør f.eks. butikslederen eller kanonsælgeren til noget mere administrativt arbejde efter de 40. Virksomheden kan støtte de 40-årige medarbejdere ved at skabe rum for refleksioner og netværkssamtaler som forberedelse til såvel midtlivskrisen som 50-årsovergangen og pensionistkrisen. Her har medarbejderen behov for et slags stillerum, i form af stop-en-halv -seminarer med vægt på vurdering af det hidtidige liv og ideer og visioner for fremtiden. Det er endnu ikke almindeligt, at ægtefæller som par eller enkelt-personer tager sig tid til en sådan form for biografisk overblik. I Ankerhus har man som konsulentvirksomhed gennemført sådanne seminarer siden 1985 (Engelbrecht, 1997). Generelt må seniorpolitikken tage hensyn til de faktuelle, kropslige forfaldstræk ved stigende alder og de faktuelle, øgede kognitive muligheder, som er påvist i et stort antal undersøgelser. De mere markante faktuelle karakteristika, som man kan anvende som baggrund for seniorpolitikken, er de fysiologiske forringelser af syn, hørelse, fysisk styrke, samt opfattelses- og opmærksomhedsevne. Samtidig med at organisatorisk loyalitet, ansvarlighed, intuition, sprogligt udtryk, akkuratesse og pædagogisk og ledelsesmæssig formåen øges sammen med evnen til udbytterigt socialt samvær. Sammenfattende afsluttes med specifikke elementer i den generelle seniorpolitik og specifikke tiltag i 10-års-periodiske seniorfaser. Seniorpolitikken fra 40 til 70 Karrieretænkning ændres fra traditionelle hierarkiske karriereforløb til karrierelandskaber med karrierepositioner. Der er en færdigformuleret og løbende gennemdrøftet seniorpolitik integreret i virksomhedens aldersfaseorienterede personalepolitik. Der arrangeres udviklingssamtaler for seniorer hvert 3. til 5. år med støtte til handleplaner og formulering af mål og visioner. Der gives mulighed for glidende overgange til f.eks. administrative, ledende, pædagogiske, mentormæssige eller ambassadør- 86 Livsfaser og seniorpolitik

11 mæssige specialopgaver, ligesom der gives mulighed for orlovsordninger, flekstid, nedsat arbejdstid eller hjemmearbejde. Opsparings-, pensions- og lønaftaler støtter et langt arbejdsliv. Formålet med en seniorpolitik er, at den enkelte person forbliver engageret, motiveret, velkvalificeret og fleksibel til gavn for det personlige liv, familielivet og virksomheden. Konkrete livsfasebestemte initiativer og rammer Den 40-årige: Rammer for at indgå i netværk og samtalegrupper Konfrontation med muligheden for at blive selvstændig Mulighed for at drøfte mening med job og virksomhed Støttes i efteruddannelse og fortsat kompetenceudvikling, f.eks. diplomog masterstudier Involveres i fornyelsesprojekter i virksomheden Støttes aktivt i at håndtere eventuelle privatlivskriser Den 50-årige: Inddrages i mentoring Støttes i beslutning om at tage orlov mindst en gang i 50-årsperioden Benchmarking på job og virksomhed med de bedste virksomheder Undgå fysisk krævende og langvarigt stressende jobsituationer Mulighed for optrapning af feriedage pr. ansættelsesår Ved provisionsløn stiger provisionen pr. ansættelsesår Ved afskedigelser står seniormedarbejderen i anden række (da det er svært for seniorer at komme ind på arbejdsmarkedet igen) Den 60-årige: Mulighed for at forberede det arbejdsfrie liv, evt. som selvstændig Stimuleres i at prioritere opgaver og roller i virksomheden Aktiv brobygger mellem unge og seniorer i projekter og oplæring Gå fra leder- til specialist-/konsulentarbejde Sikres en personlig tilpasset arbejdsrytme Gives job og opgaver, der appellerer til personens hjerteanliggender Individuel tilpasset arbejdstid og arbejdsmængde Seniorseminar med ægtefælle/partner Fleksibel efterløn og delpension Mulighed for omplacering Realisering af seniorpolitikken som en organisationsudvikling Virksomhedens og medarbejdernes holdninger er afgørende for, hvordan seniorpolitikken realiseres. Der kan tages konkrete initiativer, hvor livsfasernes særlige kvaliteter, muligheder og farer drøftes mellem unge, midaldrende og ældre i virksomheden. Det har i casen fra Aarhus Amt vist sig at give en markant interesse for hinanden i et arbejdsområde. Der opnås en forståelse og respekt. Ligeledes er det afgjort vigtigt, at seniorerne stimuleres til at tænke i selvstændig erhvervsvirksomhed, som afslutning på en lønkarriere. Såfremt seniorerne ikke skal fravælge Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 4. årg. nr

12 det aktive arbejdsliv, må det tilrådes, at virksomheder løbende har projekter og tiltag, hvor organisationen udvikles og gøres attraktiv. Behovet for den personlige frihed og selvbestemmelse vejer tungere og tungere med øget alder. Derfor bliver kontinuerlig organisationsudvikling en vigtig forudsætning i seniorpolitikken. Formentlig er et bevidst arbejde med organisationens samlede kompetenceudvikling et vigtigt bidrag til at gøre arbejdspladsen attraktiv for seniormedarbejderen, samtidig med at senioren fortsat får en personlig og faglig udvikling, og dertil vil en konsekvent personalepolitik med seniorpolitik betyde tryghed og god personalepleje også blandt de yngre medarbejdere. Vi må væk fra den passive, defensive seniorpolitik, hvor det blot handler om afvikling. Litteratur Bertelsen, Birgit & Bent Engelbrecht (red.) (1990): Seniorkultur, Hinnerup, Forlaget Ankerhus. Brandi, Søren & Steen Hildebrandt (red.) (2000): Kompetenceguldet, København, Børsens Forlag. Engelbrecht; Bent (1997): Biografi, Hinnerup, Forlaget Ankerhus. Erikson, Erik H. (1980): Identity and the Life Cycle, Norton. Hildebrandt, Steen & Sif Rishøj (2001): Familien på arbejde, København, Børsens Forlag. Holt, Helle & Ivan Thaulow (1996): Erfaringer fra et udviklingsprojekt om familievenlige arbejdspladser, rapport København, Socialforskningsinstituttet. Jensen, Johan Fjord (1996): Livsbuen, København, Gyldendal. Levinson, Daniel J. (1979): The seasons of a man`s life, New York, Ballantine Book. Lievegoed, B.J. (1995): Livskriser Livschancer, Hinnerup, Forlaget Engelbrecht. Mousten, Leif (1992): Identitet og udvikling, København, Forlaget Mousten. Nymark, Søren (2000): Virksomhedens seniorpolitik, Skriftserie: Virksomhedens strategi og ledelse, København, Forlaget Børsen. Ramian, Knud (1990): Livets langsigtede virkninger, København, Komiteen for Sundhedsoplysning. Bent Engelbrecht er konsulent om udviklingsledelse i konsulentvirksomheden Ankerhus A/S, censor ved Syddansk Universitet og Handelshøjskolen i Århus 88 Livsfaser og seniorpolitik

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked INSPIRATION TIL Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked Selvrealisering Vi står overfor en ny generationer som samfundet, sundhedsvæsenet, virksomhederne og mange enkeltpersoner ikke har opnået

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis?

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis? Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvordan styrker vi fastholdelsen af seniorer? Hvilken sammenhæng er der til den øvrige personalepolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Strategi Seniorpraksis

Strategi Seniorpraksis Hvorfor en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvilke personalemæssige udfordringer har virksomheden? Hvorledes kan seniorerne være en del af løsningen? Er en seniorpolitik og -praksis midlet? Værktøjer 1. Mulig

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer.

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer. Seniorpolitik Seniorpolitik I Frederikshavn Kommune anerkender vi, at vi har forskellige behov i forskellige perioder i vores liv. Derfor skal vi behandle hinanden individuelt på Det er en styrke for arbejdspladsen

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Karrieresamtaleguide til ledere og chef En samtaleguide, som I kan bruge, når I skal navigere igennem karrieresamtalen med den erfarne leder senkarrieresamtalen.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Forbered din fremtid. Dansk Magisterforening 12. oktober Seniorer en guldgrube af ressourcer og kompetencer

Forbered din fremtid. Dansk Magisterforening 12. oktober Seniorer en guldgrube af ressourcer og kompetencer Forbered din fremtid Poul-Erik Tindbæk Senior konsulent, Aarhus kommune Efteråret 2010 Dansk Magisterforening 12. oktober 2010 Seniorer en guldgrube af ressourcer og kompetencer over 64 år Seniorpolitik

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudvikling Du skal forsøge at besvare spørgsmålene så ærligt og hurtigt som muligt. Det tager ca. 15 minutter at udfylde skemaet. Hvor rigtige er følgende

Læs mere

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder En tredje karriere Workshop for ledere - 26.nov. 2013 Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum At stoppe på jobbet en vigtig beslutning for mange! Hvordan er seniorpraksis en - på din arbejdsplads? Seniorsamtale

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til Chefen En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du kan bidrage til afklaring af dine lederes senkarriereforløb.

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Et udviklingsforløb for den attraktive, erfarne medarbejder i 50 erne

Et udviklingsforløb for den attraktive, erfarne medarbejder i 50 erne Et udviklingsforløb for den attraktive, erfarne medarbejder i 50 erne Hvordan skal din senkarriere se ud? Styrk dine kompetencer og gør dig beredt til mange flere spændende arbejdsår! Dette forløb er tiltænkt

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Seniorpraksis. Fra virksomhed til virksomhed VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR. Fra virksomhed til virksomhed

Seniorpraksis. Fra virksomhed til virksomhed VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR. Fra virksomhed til virksomhed Seniorpraksis Fra virksomhed til virksomhed VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Fra virksomhed til virksomhed Denne folder vedrører en undersøgelse om seniorbehov og seniorpraksis. Se mere om undersøgelsens

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef?

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Familievenlig chef Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Udarbejdet af: Kilde: Image courtesy of digital art at FreeDigitalPhotos.net Helle Rosdahl Lund Center for Balance

Læs mere

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Dialogkortene De 12 kort i værktøjet beskriver de 12 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø, som er nærmere beskrevet i hæftet. Spørgsmål til inspiration

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Livsfasepolitik Region Midtjylland

Livsfasepolitik Region Midtjylland Livsfasepolitik Region Midtjylland Vedtaget af Regions-MEDudvalget, februar 2010 Uddrag fra Region Midtjyllands personalepolitik: Region Midtjylland er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads Mangfoldighed

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Karrierespor. Forsvarsminister Søren Gade

Karrierespor. Forsvarsminister Søren Gade Karrierespor Vi må løbe den risiko, at soldaterne forlader forsvaret til fordel for erhvervslivet. For hvis forsvaret skal være et attraktivt valg for de unge, bliver vi nødt til at kunne tilbyde dem noget,

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere