BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009"

Transkript

1 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Sekretariatet: Morten Møldrup Afbud fra: Christine Bernt Henriksen Aase Sørensen Ulla Boeskov Tonny Hindberg MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) Onsdag d. 2. september 2009 kl hos Mercantec Baldersvej Bjerringbro Lokale 84A Bilagsliste: Bilag 1: Referat af UU møde den 27. februar 2009 Bilag 2: Medlemsliste UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 26. august 2009 Bilag 3: Forretningsorden Bilag 4: AMU Udbudsgodkendelser UU MIB&KT - endeligt resultat Bilag 5: Robotanalysen 2009 Bilag 6 Spørgeramme LUU behovsundersøgelse 2008 Bilag 7 Diskussionsoplæg vedr behovsopsamling UU MID&KT Bilag 8 Program IF seminar 26. august 2009 Bilag 9 Oversigt over initiativer i sekretariatet

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af referat (bilag 1) 2. Nyt udvalgsmedlem og udvalgssekretær A. Velkommen til nye DI-repræsentanter Klaus Høffer Larsen (Ib Andresen industri) og Connie Jørgensen (Dantherm Air Handling A/S) samt ny udvalgssekretær Morten Møldrup (bilag 2) B. Præsentationsrunde C. Udvalgets forventninger og ønsker til Morten og udvalgets arbejdsform (bilag 3) 3. AMU udbudsrunden A. Resultatet af AMU-udbudsrunde 2009 (bilag 4) B. Opfølgning af kvalitet og udbudsforpligtelsen C. Status på og proces for udvikling af nye FKB er 4. Robotanalysen (bilag 5) A. Indstilling om udvikling af AMU-mål og UV-materialer B. Orientering om udvikling inden for MI s område 5. Afdækning af uddannelsesbehov for AMU-målgruppen A. LUU-behovsundersøgelse (bilag 6) B. Diskussion af nye uddannelsesbehov (bilag 7) 6. Meddelelser A. Formandskabet (bilag 8 og 9) B. Udvalgets medlemmer C. Sekretariatet 7. Aktiviteter 8. Mødeplanlægning 9. Eventuelt 2

3 DAGSORDEN 1. Indledning EGNE NOTATER 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden A. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger B. Godkendelse af referat Referat af møde den 27. februar 2009 er vedhæftet som (bilag 1) B. Godkendelse af referat Referatet er godkendt uden bemærkninger 2. Nye udvalgsmedlemmer og ny udvalgssekretær 2. Nye udvalgsmedlemmer og ny udvalgssekretær A. Velkommen til de nye DI-repræsentanter Klaus Høffer Larsen (Ib Andresen Industri) og Connie Jørgensen (Dantherm Air Handling A/S) og udvalgssekretær Morten Møldrup (bilag 2) Udvalgsformand Kurt Mikkelsen (KM) bød velkommen til de nye medlemmer og opfordrede til at spørge ind, hvis der var spørgsmål undervejs. Ligeledes opfordrede KM udvalgsmedlemmerne til at henvende sig til udvalgssekretær Morten Møldrup (MM) også med eksempelvis uddannelsesbehov, som ikke nødvendigvis ligger inden for dette udviklingsudvalgs ansvarsområde. MM vil derpå bære alle henvendelser videre til rette vedkommende i uddannelsessekretariatet. B. Præsentationsrunde Bendt Andersen: Uddannelseskonsulent i Sauer-Danfoss med primært fokus på produktionsmedarbejdere, men har også med lærlingene at gøre. Bendt har en fortid som underviser i AMU-systemet (AMU-center Sønderjylland), og har været ansat i Sauer-Danfoss i 3 år. Claus Eskesen: Uddannelseskonsulent i 3F/Industrigruppen, og arbejder med såvel erhvervsuddannelsesområdet (EUD), og efteruddannelsesområdet (AMU - ArbejdsMarkedsUddannelser) inden for industriens områder. Sidder som repræsentant i samtlige udviklingsudvalg under Industriens Fællesudvalg (IF). Kurt Mikkelsen: Uddannelseschef i Grundfos danske produktionsselskab med uddannelsesansvar for 4000 medarbejdere samt ca. 130 lærlinge. Sidder som DIrepræsentant i udviklingsudvalget for arbejdets organisering (AO) samt en udviklingsgruppe (UG) under Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI). Mads Andersen: Forhandlingssekretær i 3F/Industrigruppen og arbejder med arbejdsret, mæglingsmøder mv. Sidder også i udviklingsudvalget for Svejse-, skibsbygning- og støberiindustri. Connie Jørgensen: HR manager i Danthern Air Handling 3

4 DAGSORDEN EGNE NOTATER med uddannelsesansvar for 400 medarbejdere (både time- og månedslønnede). Klaus H. Larsen: Lean-leder i pladedivisionen i Ib Andresen industri, og har gennem lean-projekter et tæt kontakt til produktionen. Arbejder uformelt med uddannelses af produktionsmedarbejdere i tæt samarbejde med arbejdsledere og HR-udviklingschefen Finn Bukh. C. Udvalgets forventninger og ønsker til Morten og udvalgets arbejdsform (bilag 3) Udvalget bedes drøfte udvalgets opgaver (jf. bilag 3 Forretningsorden) herunder forventninger og ønsker til udvalgssekretæren og udvalgets arbejdsform. Udviklingsudvalget har skiftet navn, hvorfor forretningsordenen (bilag 3) skal rettes til (opfølgningspunkt til næste møde). KM giver en kort præsentation af udvalgets opgaver ( hvorfor er vi sat i verden ). Udvalget har overordnet set ansvaret for at initiere udviklingsaktiviteter rettet mod virksomheder og medarbejdere i AMU-målgruppen inden for metalindustrien. Med udviklingsaktiviteter forstås såvel revision af eksisterende AMU-kurser og undervisningsmaterialer som udvikling af nye. Udvalget kan også initiere analyser og udredninger såsom Robotanalysen og igangsætte aktiviteter målrettet opkvalificering af skolernes medarbejdere (læreruddannelse). Udvalget er beslutningsdygtigt når det gælder ovenstående områder, men refererer til Industriens Fællesudvalg (IF). På de skoler der er godkendt til at udbyde efteruddannelse (AMU-kurser) inden for det metalindustrielle område, er der nedsat lokale uddannelsesudvalg (LUU) med repræsentanter fra hhv. DI og 3F. LUU erne er væsentlige samarbejdspartnere for udviklingsudvalget herunder især kvalitetssikring af skolernes uddannelsesindsats samt indsamling af nye uddannelsesbehov. Desuden arbejder LUU erne med at sikre, at lokale uddannelsesbehov tilgodeses på skolen. I disse dage afholdes der regionale dialogmøder fire steder i landet, hvor LUU-medlemmerne er inviteret. Det første møde viste her et klart ønske fra LUUmedlemmernes side om at få tildelt opgaver/blive inddraget mere aktivt i opgaveløsning samt få mere information fra udviklingsudvalgene herunder de aktiviteter, der igangsættes af os. Ligeledes var der et udtalt ønske om, at UU erne blev bedre til at melde tilbage på resultatet er eksempelvis LUU ernes behovsindmelding. 4

5 DAGSORDEN EGNE NOTATER KM anførte endvidere, at UU skal ud for at møde de skoler, som dækker vores uddannelsesudbud herunder høre nærmere om, hvordan arbejdet fungerer i de respektive LUU er. Udvalgssekretæren sender en oversigt over IU s udvalgsstruktur (opfølgningspunkt). Mødeafholdelse: Der afholdes typisk 4 møder om året. Udvalget ønsker, at møderne så vidt muligt afholdes på enten skoler eller virksomheder. Når der afholdes møder på skoler, ønsker udvalget en præsentation af kursusudbuddet herunder skolens arbejde hermed. Udvalget udtrykte ønske om, at resultatet af LUUregionsmøderne bliver et tema for det kommende udvalgsmøde: Hvilken viden er skabt Hvordan skal vi agere herpå? Hvilken information skal vi som udvalg bringe videre til LUU erne? MM udarbejder et diskussionsoplæg, som sætter fokus på, hvad vi som udvalg skal melde tilbage til skolerne (opfølgningspunkt). Bendt fortæller, at han løbende taler med Danfoss repræsentanter i LUU er herunder hvilke emner, som med fordel kan tages op til LUU-møder. Udvalgets arbejdsform: Forretningsordenen beskriver procedurer for udvalgets arbejde herunder udvalgssekretærens formelle opgaver. Herudover kan udvalgssekretæren bruge udvalgsmedlemmerne til at få tilbagemeldinger på emner og problemstillinger mellem møderne samt bruge udvalgsmedlemmernes netværk. Forventninger til udvalgsmedlemmer: På foranledning af spørgsmål fra de nye udvalgsmedlemmer beskriver KM, at udvalgsarbejdet bl.a. består i, at man som udvalgsmedlem kan identificere og vurdere uddannelsesbehov på et mere generelt niveau (dvs. ikke kun virksomhedsspecifikt) samt gerne holde sig orienteret med udviklingstendenser inden for udvalgets område, som på kortere eller længere sigt bliver til konkrete efteruddannelsesbehov for især ufaglærte produktions- 5

6 DAGSORDEN EGNE NOTATER medarbejdere. 3. AMU udbudsrunden 3. AMU udbudsrunden A. Resultatet af AMU-udbudsrunde 2009 AMU-udbudsrunden blev fra sekretariatets side afsluttet d , hvor der blev afholdt bilateralt møde med Undervisningsministeriet (UVM). Her blev IF s endelige indstilling til udbydere samt geografisk placering angivet. UVM har d. 20. august sendt meddelelse om godkendelser af kommende AMU-udbydere (bilag 4). Den endelige beslutning er helt i overensstemmelse med udvalgets indstilling. Udvalget bedes med eventuelle bemærkninger til viderebehandling i Industriens Fællesudvalg - tage resultatet til efterretning. A. Resultatet af AMU-udbudsrunde 2009 Grundet deltagelse af nye udvalgsmedlemmer var der kort redegørelse om AMU-udbudsrunden. Der er med 3-5 års mellemrum en udbudsrunde, hvor de forskellige tekniske skoler og AMU-centre ansøger om at blive godkendt til at udbyde AMU-kurser inden for udviklingsudvalgenes område. UU s opgave er her at indstille til IF, hvilke skoler vi ønsker skal kunne udbyde hvilke uddannelsesaktiviteter. Uddannelsesudbydere ansøger på FKB-niveau, hvilket betyder, at uddannelsesudbyderne søger om at blive godkendt til en eller flere FKB er. FKB står for fælles kompetencebeskrivelse og er et dokument, som beskriver et givet jobområde (hvilke arbejdsopgaver karakteriserer jobområdet) samt de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (hvad skal man kunne for at bestride jobområdet). En FKB fungerer dermed som en paraply, hvorunder der er placeret en række AMUkurser. Endelig er FKB er også udviklingsrammer forstået på den måde, at nye uddannelsesbehov omsat til nye AMU-mål skal kunne favnes og indplaceres i en given FKB. MM eftersender de FKB er, som udvalget har ansvaret for samt hvor man kan finde AMU-målene til de nye udvalgsmedlemmer (opfølgningspunkt). Claus Eskesen anfører, at det er vigtigt at gøre uddannelsesudbydere herunder faglærere opmærksomme herpå, når der er udviklet nye AMU-kurser. Udvalgssekretæren har denne opgave. Udvalget tager resultatet af udbudsrunden til efterretning. B. Opfølgning af kvalitet og udbudsforpligtelsen I forbindelse med udbudsgodkendelse skal udbyderne leve op til nogle fastlagte forpligtelser for bl.a. at sikre høj kvalitet, markedsføring og gennemførelse af de godkendte arbejdsmarkedsuddannelser. B. Opfølgning af kvalitet og udbudsforpligtelsen Udvalget ønsker at fungere som et udviklingsudvalg og ikke et kontrol-udvalg. Udvalget ønsker med halvårlige mellemrum en kortfattet 6

7 DAGSORDEN Udvalget bedes med udgangspunkt i evt. overordnede retningslinjer fra IF - drøfte og beslutte opfølgningsprocedure overfor godkendte udbydere. EGNE NOTATER statistik over uddannelsesudbydernes aktivitet samt oversigt over den samlede aktivitet for de respektive AMU-kurser. Herunder udpegning af særlige opmærksomhedsområder, som kan foranledige konkrete henvendelser til uddannelsesudbydere. MM udarbejder et forslag hertil i samarbejde med formandskabet, og den endelige form herfor besluttes på førstkommende udvalgsmøde. C. Status på og proces for udvikling af 3 nye FKB er I forbindelse med AMU-udbudsrunden fik UU godkendelse til at opsplitte den nuværende FKB 2759 Metalindustriel bearbejdning i 3 nye FKB er. C. Status på og proces for udvikling af 3 nye FKB er MM oplyser, at konsulent Svend Jensen vil komme til at løse en større del af denne opgave end først planlagt. UVM meddelte 19. august, at ansøgning om godkendelse og ministeriets sagsbehandling skal være afsluttet inden den 1. november 2009, hvor der skal være opnået enighed mellem efteruddannelsesudvalget og områdekonsulent(er) i AMU-kontoret om FKB'ernes indhold med henblik på forelæggelse af alle teknisk godkendte FKB'er til VEU-rådets udtalelse i indeværende år. Grundet Mortens forestående barselsorlov samt arbejde med opsplitning af FKB er inden for UU procesindustri varetages udviklingsarbejdet i regi af UU MIB&KT af uddannelseskonsulent i IF Jørgen Bo Nielsen. Ekstern konsulent Svend Jensen er tilknyttet udviklingsopgaven. Opstartsdag med Svend Jensen afholdt d. 24. august. Orienteringspunkt. 4. Robotanalysen Robotanalysen 2009 Robotanalysen 2009 er tilendebragt (bilag 5). Uddannelseskonsulent Morten Møldrup vil på mødet give en orientering om proces og resultat. Tidligere udvalgssekretær Niels Bylund har på vegne af udvalget og det landsdækkende robotudvalg fået udarbejdet robot-analysen. Baggrunden herfor var den øgede anvendelse af robotter i industrien samt en forventning om, at antallet af robotter i industrien fortsat vil stige de kommende år. Derfor skulle analysen afdække, hvorvidt de eksisterende AMU-kurser dækker det nuværende uddannelsesbehov, eller om der bør udvikles nye AMU-kurser. I alt 20 virksomheder har deltaget i analysen. Virksomhederne er udvalgt som repræsentative brugere af de eksisterende AMU-mål. De interviewede i virksomheder 7

8 DAGSORDEN EGNE NOTATER har været såvel arbejdsledere som fabrikschefer/produktionschefer. Konklusionen er, at ingen af de eksisterende kurser er forældede, men at de med fordel kan suppleres med en række nye AMU-mål (se indstillingen). Endvidere konkluderes det, at alle på nær 2 virksomheder forventer øget brug af robotter samt, at der ikke er geografiske problmer ift. kursusudbuddet. A. Indstilling om udvikling af AMU-mål og UV-materialer Det indstilles, at der når en AMU-bevilling kan søges - søges om udvikling af følgende korte og meget specifikke AMU mål (arbejdstitler) samt tilhørende undervisningsmaterialer: 1. Et kursus i helhedsforståelse om samarbejde og produktion med robotter 2. Grundlæggende betjening af robotter, frikørsel og genstart efter stop. 3. Kursus i montering og fejlfinding af periferi udstyr på robotter Beslutningspunkt A. Indstilling om udvikling af AMU-mål og UV-materialer Kurt Mikkelsen præciserede, at udviklingsudvalget for metalindustriel bearbejdning og køleteknik (UU MIB&KT) har udviklingsretten og pligten inden for robotområdet. Det er således UU MIB&KT, der har udviklingsansvaret og såfremt UU MIB&KT ønsker det søger om udviklingsmidlerne hertil. Udviklingsarbejdet skal dog koordineres med UG-1 under MI, hvor Niels Bylund er udvalgssekretær. Det betyder, at det er udvalgets opgave at søge om samtlige 6 AMU-mål plus tilhørende undervisningsmaterialer (dvs. de 3 AMU mål fra under punkt 4.A og de 3 AMU mål under punkt 4.B). Med hensyn til ansøgning om udviklingsmidler til de i alt 6 AMU-mål udbad udvalget sig en yderligere kvalificering af uddannelsesbehovet for at kunne tage endelig stilling hertil. Det indebærer, at der skal udarbejdes en kort tekst, som: 1) Uddyber det tiltænkte indhold for hver af de påtænkte 6 AMU-mål 2) Relaterer hver af de påtænkte 6 AMU-mål til de allerede eksisterende robot-mål for at sikre, at der ikke udvikles nye AMU-kurser, der væsentligt overlapper indholdsmæssigt med eksisterende kurser som allerede eksisterer 3) Angiver den påtænkte varighed af AMU-kurserne Derudover havde udvalget flg. bemærkninger: 1) Udvalgsmedlemmerne havde meget svært ved at forestille sig, at de ville sende medarbejdere til det påtænkte kursus i helhedsforståelse. Helhedsforståelse om samarbejde og produktion med robotter bør derfor indgå i et eller flere af de øvrige mål (eksempelvis som indledning til 8

9 DAGSORDEN EGNE NOTATER Grundlæggende betjening af robotter, frikørsel og genstart efter stop ). 2) Udvalget spurgte til, om det frem for at udvikle nye mål ikke er et alternativ at modulopbygge et eller flere af de eksisterende AMUkurser for at imødekomme korterevarende uddannelsesbehov (eksempelvis opdeling af et eksisterende 5-dages kursus i et 2-dages og et 3- dages modul, der kan tages uafhængigt af hinanden) 3) Udvalgsmedlemmerne efterlyste en vurdering af kundegrundlaget for kurserne, men ønskede ikke en sådan før behandling af den yderligere kvalificering af hver af de 6 AMU-mål (jf. ovenstående). UU MIB&KT ønsker snarest muligt den efterspurgte yderligere kvalificering af uddannelsesbehovet samt stillingtagen til udvalgets bemærkninger udarbejdet og sendt til høring. Formandskabet har efterfølgende per mail fredag d. 4. september besluttet, at der såfremt der ikke kan opnås en yderligere begrundelse inden indmeldingsfrist til Undervisningsministeriet så søges om udviklingsmidler til alle 6 AMU-mål samt undervisningsmaterialer. Udvalgssekretæren har d. 7. september via tidligere udvalgssekretær Niels Bylund sendt udvalgets kommentarer og spørgsmål til de primære repræsentanter for robot-analysens projektgruppe mhp. at få den efterspurgte kvalificering (Hans Christian Rix/EUC Syd & Ove Kokholm/Mercantec). MM har medio oktober ikke modtaget den yderligere kvalificering, og har derfor søgt om udviklingsmidler ift. alle 6 uddannelsesmål plus undervisningsmaterialer. MM giver ved førstkommende UU-møde en status herpå. Dog skal nævnes, at der ikke igangsættes udviklingsaktiviteter uden, at der på forhånd tages højde for udvalgets kommentarer således, at der ikke udvikles AMUmål, som der ikke er efterspørgsel på. B. Orientering om udvikling inden for MI s område Robot-analysen præsenteres også i Metalindustriens Uddannelser (foreløbig UG-1) d. 10. september 2009 med henblik på, at der sikres fuld koordination af udviklingsbehovene mellem IF og MI. I MI-regi indstilles det til B. Orientering om udvikling inden for MI s område Punkt 4.B. bortfalder, da punktet behandles under punkt 4.A. 9

10 DAGSORDEN EGNE NOTATER UG-1 at, der - når en AMU bevilling kan søges - søges om udvikling af følgende korte og meget specifikke AMU mål (arbejdstitler): 4. Montage og betjening af robotters periferiudstyr. 5. Service- og vedligehold på industrirobotter. 6. Udvidet robotprogrammering. Orienteringspunkt 5. Afdækning af uddannelsesbehov for AMUmålgruppen 5. Afdækning af uddannelsesbehov for AMUmålgruppen A. LUU-behovsundersøgelse For at afdække nye uddannelsesbehov gennemfører IFhvert år en behovsundersøgelse i form af en spørgeskemaundersøgelse. Sekretariatet er i gang med at forbedre spørgerammen i forhold til de indhentede erfaringer, og spørgeskemaet vil efterfølgende bliver opfulgt af interview med nøglepersoner. I år er det besluttet, at udviklingsudvalgene skal have mulighed for at tilpasse spørgsmålene i behovsundersøgelse i forhold til gældende branche samt at respondentgruppen kan udvides. Bilag 6 er behovsundersøgelsen anno 2008, som er under videreudvikling i sekretariatet (bilag 6). A. LUU-behovsundersøgelse Udvalget havde følgende kommentarer til udformningen af spørgeskemaet: Spørgsmål bør formuleres som uddannelsesbehov og gerne ift. titlerne på udvalgets FKB er Ønske om færre spørgsmål end sidst Flere specifikke spørgsmål frem for overordnede spørgsmål, som er svære at forholde sig til som respondent UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik har følgende ønsker til spørgerammen for LUU behovsundersøgelse: Udvalget bedes tage stilling til, hvilke branchespecifikke spørgsmål man eventuelt ønsker medtaget og/eller om der er ønsker ift. udvidelse af respondentgruppen. B. Diskussion af nye uddannelsesbehov B. Diskussion af nye uddannelsesbehov Det indstilles, at UU MIB&KT med udgangspunkt i bilag 7 diskuterer eventuelle behov for udvikling af nye AMUmål og/eller undervisningsmaterialer samt behov for igangsættelse af analysearbejde inden for UU MIB&KT s område (bilag 7). Diskussion mundede ud i følgende input til spørgeskemaet: Afdæk uddannelsesbehovet ift. laserskæring, produktionsslibning og korterevarende introduktionskurser inden for CNC og vision Samlet konklusion Samlet konklusion På basis af diskussionen i udvalget har MM udarbejdet nedenstående spørgerække, som skal indgå i spørgeskemaet: UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik har følgende ønsker til spørgerammen for LUU behovsundersø- 10

11 DAGSORDEN EGNE NOTATER gelse: 1) Under spørgsmål 1 i sidste års behovsundersøgelse erstattes kategorierne: Den tungere metalindustri og Den metalbearbejdende industri af kategorien Metalindustrien. 2) Der tilføjes et nyt spørgsmål, som kun personer der har krydset af i Metalindustrien skal svare på: Inden for hvilken af nedenstående områder vil du placere din virksomhed (kun 1 kryds): Pladebearbejdende metalindustri Spåntagende metalindustri Anden metalindustri (uddyb venligst): 3) Efter ovenstående skal alle respondenter der har sat kryds ved Metalindustrien mødes med følgende matrice med følgende spørgsmål: I hvilken grad er der efter din vurdering behov for efteruddannelse inden for følgende områder: (meget høj grad, høj grad, mindre grad, slet ikke, ved ikke): Spåntagning Pladebearbejdning Måleteknik Laser-skæring Produktionsslibning Betjening af industrirobotter Korterevarende introduktionskursus i CNC Korterevarende introduktionskursus i vision Hvis svaret er i meget høj grad eller i høj grad indsættes for hvert af ovenstående 8 områder et tekstfelt Uddyb venligst behovet for efteruddannelse inden for X: På foranledning af KM skal spørgeskemaet udformes, så tekstfeltet skal udfyldes, før respondenter kan gå videre, hvis de ønsker mere af noget. 4) Alle respondenter der har krydset af ved Metalindustrien stilles følgende afsluttende spørgsmål : Hvis du har yderligere input i relation til behov for efteruddannelse inden for metalindustrien, kan du beskrive dem her: (indsæt tekst-felt) 5) De respondenter der krydser af ved Køleindustrien under spørgsmål 1 i sidste års behovsundersøgelse stilles følgende underspørgsmål: I hvilken grad er der efter din vurdering behov for efteruddannelse inden for følgende områder: (meget høj 11

12 DAGSORDEN EGNE NOTATER grad, høj grad, mindre grad, slet ikke, ved ikke): Produktion af køle- og klimaanlæg? Montage af køle- og klimaanlæg? Fyldning og afprøvning af køle- og klimaanlæg Produktion af delkomponenter til køle- og klimaanlæg Betjening af industri-robotter Miljø- og energiforhold ved produktion af køle- og klimaanlæg Hvis svaret er i meget høj grad eller i høj grad indsættes for hvert af ovenstående 6 områder et tekstfelt Uddyb venligst behovet for efteruddannelse inden for X: På foranledning af KM skal spørgeskemaet udformes, så tekstfeltet skal udfyldes, før respondenter kan gå videre, hvis de ønsker mere af noget. Alle respondenter der har krydset af ved Køleindustrien stilles følgende afsluttende spørgsmål : Hvis du har yderligere input i relation til behov for efteruddannelse inden for køleindustrien, kan du beskrive dem her: (indsæt tekst-felt) 6) De respondenter der krydser af ved Montageindustrien under spørgsmål 1 i sidste års behovsundersøgelse stilles følgende underspørgsmål: I hvilken grad er der efter din vurdering behov for efteruddannelse inden for hvert af nedenstående områder: (meget høj grad, høj grad, mindre grad, slet ikke, ved ikke): Automatisk montage af lettere industriprodukter Manuel montage af lettere industriprodukter Betjening af industri-robotter Hvis svaret er i meget høj grad eller i høj grad indsættes for hvert af ovenstående 3 områder et tekstfelt Uddyb venligst behovet for efteruddannelse inden for X: På foranledning af KM skal spørgeskemaet udformes, så tekstfeltet skal udfyldes, før respondenter kan gå videre, hvis de ønsker mere af noget. Alle respondenter der har krydset af ved Montageindustrien stilles følgende afsluttende spørgsmål : Hvis du har yderligere input i relation til behov for efteruddannelse inden for montageindustrien, kan du beskrive dem her: (indsæt tekst-felt) 12

13 DAGSORDEN 6. Meddelelser EGNE NOTATER 6. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra Formandskabet IF-seminar IF har afholdt årligt IF-seminar d. 26. august med deltagelse af IF-repræsentanter og UU ernes formandskaber eller stedfortrædere herfor samt ordinært IF-møde d. 27. august. Der informeres om IF-seminaret og gives en status på de fremadrettede opgaver og perspektiver (særligt interesserede kan få yderligere information i bilag 8 og 9). IF-seminar Udvalgssekretæren giver på førstkommende UU-møde en status på resultatet af seminaret samt oplæg til diskussion af det videre arbejde hermed i UU Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Bendt meddeler, at han har mange medarbejdere, som han gerne vil tilbyde et svendebrev som industrioperatør på basis af deres opnåede teoretiske og praktiske kompetencer. Problemet er, at skolerne har meget svært ved at håndtere sådanne GVU kompetencevurderinger. Skolerne mangler beskrivelser og værktøjer til at gennemføre kompetencevurderinger, og skolerne mangler at sælge mulighederne herfor til virksomhederne. Klaus genkender problemstillingen. MM beder sin kollega, uddannelseskonsulent Hanne H. Hansen, om at kontakte Bendt desangående. Hanne arbejder med industrioperatør-uddannelsen. Meddelelser fra sekretariatet Meddelelser fra sekretariatet Temahæfter og EUD brochurer MI og IF har i fællesskab udarbejdet to temahæfter: Automatisering og Fremstilling. Temahæfterne er tidligere sendt til udvalget, ligesom de er sendt til relevante LUU, virksomheder og organisationsrepræsentanter. Temahæfter og EUD brochurer Endvidere har IF fået udarbejdet et uddannelseskatalog for hver af IF s 8 erhvervsuddannelser. Disse er tidligere sendt til udvalget. Herudover har følgende modtaget brochurerne: Godkendte virksomheder i regi af IF s uddannelser Lokale uddannelsesudvalg i regi af IF Ungdomsvejlederne (UU) 3F s lokalafdelinger UVM Jobcentre Produktionsskoler 13

14 DAGSORDEN EGNE NOTATER Censorer Regionsmøder for LUU i regi af Industriens Uddannelser Industriens Uddannelser afholder dialogmøder med LUU på følgende skoler og datoer: Regionsmøder for LUU i regi af Industriens Uddannelser MM giver en status herpå til næste møde. Selandia Tech College, Aalborg Århus Tekniske Skole AMU Syd, Kolding Målet med møderne er bl.a. at optimere samarbejdet med LUU herunder i forbindelse med behovs- og udviklingsredegørelser. 7. Aktiviteter 7. Aktiviteter Fælles dialogmøde Som bekendt har UU tidligere besluttet at indkalde relevante industrirepræsentanter inden for køleteknik samt robot og automationsområdet til et fælles udviklings- og dialogmøde den 10. september Fælles dialogmøde Udvalget tilslutter sig indstillingen Grundet prioriteringen af AMU-udbudsrunden og det pågående arbejde med at udvikle de nye FKB er inden for metal- og procesområderne har det ikke været muligt at planlægge dialogmødet (der er heller ikke indkaldt til mødet). Samtidig er Morten Møldrup på fædreorlov perioden 8. sep. til 14. okt. dvs. også den planlagte dato for dialogmødet. Det indstilles derfor, at dialogmødet aflyses og erstattes af: 1) De deltagende virksomheder får robot-analysen tilsendt til høring/kommentering 2) Morten Møldrup besøger 2010 et par centrale kølevirksomheder med det formål at afdække evt. nye uddannelsesbehov. Beslutningspunkt LUU-undersøgelse Det er besluttet, at der som pilotforsøg udvælges LUU er, som der sættes ekstra fokus på i det kommende år. Handlingsplan blev vedtaget på sidste IF møde, og sekretariatet er i gang med implementering af denne. LUU-undersøgelse Mange LUU er ønsker selv at få opgaver fra UU og input til drøftelse af temaer mv. 14

15 DAGSORDEN EGNE NOTATER Orienteringspunkt Nye godkendte AMU uddannelsestilbud Ingen 8. Mødeplanlægning 8. Mødeplanlægning A. Næste ordinære møde d. 16. december 2009 Tema og afholdelsessted for næste møde onsdag d. 16. december Der er forslag om at afholde næste UU-møde hos Ib Andresen industri i Langeskov (ml. Nyborg og Odense) A. Næste ordinære møde d. 16. december 2009 Næste ordinære møde afholdes hos Ib Andresen Industri kl til efterfulgt af møde med LUU-sekretærer (skolerepræsentanter) og LUU-formænd og næstformænd (eller stedfortrædere herfor) kl ca Formålet er drøftelse af bl.a.: Udbudsforpligtelsen Opretholdelse af mindste aktivitet og markedsføring Skolernes arbejde med IKV Drøftelse af behov for faglæreruddannelse Samarbejdet med Lokale uddannelsesudvalg B. Mødeaktivitet 2010 Planlægning af de førstkommende tre møder 2010 B. Mødeaktivitet 2010 Udvalgssekretæren har rundsendt mødeskemaer til formandskabet. Endelige datoer for de kommende møder koordineres inden næste møde (opfølgningspunkt). Følgende datoer er afsat til UU-møder i 2010 alle dage fra kl : 26. februar 28. maj 30. september 9. Evt. 9. Evt. Ingen kommentarer 15

16 BILAG 2: Revideret forretningsorden for UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik FORRETNINGSORDEN Udviklingsudvalg for Metalindustriel bearbejdning og køleteknik Formål Udviklingsudvalg for Metalindustriel bearbejdning og køleteknik i regi af Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser er nedsat for at initiere udviklingsaktiviteter rettet mod virksomheder og medarbejdere i AMU-målgruppen inden for metalindustrien. Udviklingsudvalget refererer til Industriens Fællesudvalg. Sammensætning og valg 1 stk.1 Udvalget er paritetisk og har 10 medlemmer. stk.2 De 5 arbejdstagerrepræsentanter udpeges af Fagligt Fælles Forbund, 3 F. De 5 arbejdsgiverrepræsentanter udpeges af Dansk Industri, DI. Der udpeges ikke suppleanter til udvalget. Udvalget kan vælge at tilknytte særlige resursepersoner for en periode 2 stk.1 Formanden og næstformanden udpeges paritetisk af og blandt udvalgets medlemmer og udgør formandskabet. Såfremt formand eller næstformand afgår i en valgperiode, foretages ny konstituering på førstkommende udvalgsmøde. stk.2 Formandshvervet varetages skiftevis af en arbejdstager- og en arbejdsgiverrepræsentant i en periode af 1 år. Arbejdsgang 3 stk.1 Udvalget træffer normalt sine beslutninger på møder. stk.2 Udvalget afholder møder efter behov. stk.3 Beslutninger træffes i enighed. stk.4 Udvalget er beslutningsdygtige, når mindst 2 medlemmer fra henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiverside er til stede ved mødet. stk.5 Mellem møderne kan der træffes beslutninger ved skriftlige høringer blandt udvalgets medlemmer. Formandskaberne tegner udvalget mellem møderne og kan træffe beslutninger på udvalgets vegne. stk.6 For at sikre den løbende sagsbehandling, holder formandskabet for udvalget møder mellem hvert udvalgsmøde. stk.7 Udvalget kan tilkalde sagkyndige til at deltage i drøftelserne, ligesom udvalget kan udpege faste tilforordnede til udvalget. Arbejds- / ad-hoc udvalg 4 stk.1 Udvalget kan nedsætte arbejds-/ad-hoc udvalg til at løse særlige opgaver. 16

17 stk. 2 Arbejdsudvalg refererer til Metalindustriel bearbejdning og køleteknik. Møder 5 stk.1 Møder ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. stk.2 Forslag til dagsorden udarbejdes af sekretariatet og godkendes af formandskabet. stk.3 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: - godkendelse af dagsorden - godkendelse af referat fra forrige møde - overvågnings og udviklingsaktiviteter - lokale uddannelsesudvalgs forhold - udvalgets møde aktivitet - eventuelt stk.4 Medlemmer kan få optaget punkter på dagsordenen stk.5 Sekretariatet indkalder skriftligt til møderne med mindst 14 dages varsel. Mødeindkaldelsen skal indeholde forslag til en dagsorden. Bilag til dagsordenspunkterne skal normalt uploades til udvalgets side på IU s hjemmeside senest 8 dage før mødet. stk.6 Konsulenten fra sekretariatet deltager i møderne og fungerer som sekretær. Sekretæren udarbejder efter hvert møde et beslutningsreferat, som uploades til udvalgets side på IU s hjemmeside senest 8 dage efter mødet. stk.7 Referatet skal som minimum indeholde en oplistning af de ved mødet trufne afgørelser. Referatet betragtes som godkendt, såfremt der 8 dage efter uploading til IU s hjemmeside ikke er indkommet ændringsforslag fra udvalgets medlemmer. Sekretariatet 6 stk.1 Udvalgets løbende arbejde varetages af sekretariatet. Økonomi 7 stk.1 Sekretariatsbistand for og øvrige omkostninger til udvalgsarbejdet sker efter prioritering og beslutning i fællesudvalget. stk.2 Hver af organisationerne afholder egne medlemmers udgifter og der betales ikke diæter eller rejsegodtgørelse. Ikrafttræden og revision 8 stk.1 Nærværende retningslinier og forretningsorden er gældende fra nedenstående underskriftdato og kan kun efter drøftelse mellem organisationerne ændres. Den 16. december 2009 Kurt Mikkelsen Dansk Industri Mads Andersen 3F 17

18 BILAG 3: Undersøgelse af kompetencebehov inden for UU Metalindustriel bearbejdning og køletekniks områder I spørgeskema-undersøgelsen havde svarpersonerne mulighed for at svare i forhold til flere industrier. Det betyder, at nogle af respondenterne har svaret på mere end én industris udviklingsbehov. Vi ved, at i alt 87 personer har svaret på spørgeskemaet. Dette svarer til, at 38% af de adspurgte (i alt modtog 227 spørgeskemaet) har svaret. Sidste år svarede 82 på spørgeskemaet, hvilket gav en svarprocent på 43%, da vi sidste år kun spurgte 191 (fordi vi ikke havde valide kontaktoplysninger på flere). Svarpersonernes branchefordeling ser ud som følger: Tabel 1: Svarpersonernes branchefordeling Hvilke områder arbejder du inden for? Procent Antal Plastindustri 14% 12 Procesindustri 23% 20 Metalindustri 32% 28 Køleindustri 2% 2 Montageindustri 11% 10 Elektronikindustri 11% 10 Overfladebehandlingsindustri 16% 14 Svejse-, skibsbygning- og støberiindustri 8% 7 Energi og Forsyning 10% 9 Arbejdsorganisering 9% 8 Vindmølleindustri 6% 5 Anden industri 15% % 138 GENERELLE UDVIKLINGSTENDENSER INDEN FOR ARBEJDETS ORGANISERING Alle svarpersoner i spørgeskemaet skulle forholde sig til spørgsmål vedr. generelle udviklingstendensers indflydelse på behovet for AMU samt forholde sig til behovene for kompetenceudvikling inden for det arbejdsorganisatoriske område. Resultaterne af disse spørgsmål er gengivet nedenfor 18

19 Tabel 2: Vurdering af nye AMU kurser som følge af generelle udviklingstendenser I hvilken grad vurderer du, at der vil være behov for nye AMU-kurser for produktionsmedarbejdere som følge af: I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Procent Antal Øget anvendelse af standarder og/eller myndighedskrav 41% 36 48% 42 6% 5 5% 4 100% 87 Arbejdet med kvalitet og kvalitetsstyring 75% 65 22% 19 2% 2 1% 1 100% 87 Øget fokus på udenlandske samarbejdspartnere 32% 28 48% 42 14% 12 6% 5 100% 87 Mere samarbejde med kunder 38% 33 37% 32 17% 15 8% 7 100% 87 Ændringer i produktionen pga miljø- og energihensyn 59% 51 33% 29 3% 3 5% 4 100% 87 Mere arbejde i tværfaglige teams 63% 55 30% 26 2% 2 5% 4 100% 87 Mere projektledelse 33% 29 46% 40 14% 12 7% 6 100% 87 Flere opgaver med ansvar for intern oplæring 70% 61 24% 21 3% 3 2% 2 100% 87 Skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk 49% 43 40% 35 8% 7 2% 2 100% 87 Ingen nye behov 2% 2 23% 20 43% 37 32% % 87 46% % % 98 7% % 870 Andet Jeg ønsker større motivation i kurserne! Kompetenceafklaring HACCP, LEAN. 3 19

20 Tabel 3: Vurdering af behov for nye AMU-kurser i forhold til produktionstilrettelæggelse I hvilken grad er der behov for nye AMUkurser inden for følgende områder i tilrettelæggelse af produktionen? I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Procent Antal Lean 62% 54 29% 25 5% 4 5% 4 100% 87 Supply Chain Management SCM 23% 20 47% 41 8% 7 22% % 87 Produktion+5 32% 28 31% 27 5% 4 32% % 87 Kaizen 45% 39 26% 23 8% 7 21% % 87 TPM 29% 25 36% 31 6% 5 30% % 87 TQM 21% 18 40% 35 8% 7 31% % 87 BPR 9% 8 34% 30 13% 11 44% % 87 Outsourcing 32% 28 30% 26 21% 18 17% % 87 32% % 238 9% 63 25% % 696 Tabel 4: Uddybende kommentarer i vedr. behovet for efteruddannelse inden for produktionstilrettelæggelse Hvis du har flere kommentarer til behovet for efteruddannelse inden for produktionstilrettelæggelse, kan du skrive dem her: Samarbejde med en udenlandsk delleverandør. rework af print / print rep.printbrud Om temaet hører til her kan jeg være i tvivl om, men behovet for en generel forretningsforståelse for hvad lige den proces en medarbejder står med har af indflydelse på den samlede økonomi for produktet, afdelingen og i sidste ende virksomheden. Efterbearbejdning Få flere skole til at køre kurser indenfor vores område, det er svært at få noget igang. Forståelse for kvalitetssammenhæng mellem flere sammenhængende processer 6 Side 20 af 33

06-10-2009. UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009

06-10-2009. UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009 UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009 AFRAPPORTERING AF RESULTATER AF SPØRGESKEMA UDSENDT TIL UU OG LUU MEDLEMMER PÅ IF S OMRÅDE I SEPTEMBER 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København d. 7. december 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (næstformand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Tage Clausen LEDIG 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Ulla Boeskov Brian

Læs mere

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København d. 24. sep. 2012 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Tage Clausen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand) Ulla Boeskov Brian Nielsen Kate Hermansen Afbud:

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

Hos. AMU-SYD F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding

Hos. AMU-SYD F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding København den 4. maj 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Marianne Viskum Olesen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen (DI-tilforordnet) Morten V.B. Revsbeck

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser.

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser. Referat fra LLU Robot Tid: d. 3. sep. 2014 kl. 1000 til 1400 Sted: Danfoss, Nordborg. Deltagere: Jørn Nielsen (JN) Peter Kragsig (PK) Henrik Brøndum (HB) Jørgen Guldmann (JG) Steffen Enemark (SE) Bas Kanters

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser 1 Udpegning Erhvervsskolerne, dvs. AMU-centre, tek niske skoler og handelsskoler ned sæt ter hver et

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 3. januar 2014 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Kaj Teglmann Bendixen Michael Daniel Douglas Johnson Mikael Nielsen Palle Lind Jensen Torben Andresen Lindhardt

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS KOMPETENCEBEHOV MARTS 2011

UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS KOMPETENCEBEHOV MARTS 2011 UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS KOMPETENCEBEHOV MARTS 2011 Resultater af spørgeskema udsendt til LUU, UU, UG, Faglige Udvalg og skuemestre hos industriens uddannelser 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM BESVARELSERNE...

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

VEJLEDNING TIL EFTERUDDANNELSESUDVALG

VEJLEDNING TIL EFTERUDDANNELSESUDVALG VEJLEDNING TIL EFTERUDDANNELSESUDVALG Vejledning om udvikling, beskrivelse og godkendelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2015 Februar 2015 Forord Denne

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1. Indledning Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) udbyder erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 3. juli 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Mark Fisker Finn Buch Afbud: Ninna Charlotte Buch

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC AMU DIALOGMØDE Den 27. februar 2014 hos TEC NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE FEBRUAR 2014 Ved Trine Nexmand Rofelt AMUKURS.DK I FORANDRING Oplev AMU Nye funktioner, blandt andet en nye sorteringsmuligheder

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

indenfor de fælles kompetencebeskrivelser (FKB er) i medfør af 16 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser (LBK nr. 190 af 18. marts 2008).

indenfor de fælles kompetencebeskrivelser (FKB er) i medfør af 16 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser (LBK nr. 190 af 18. marts 2008). Til alle godkendte udbydere af AMU Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ansøgning om godkendelse til

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Oktober 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-30-6

Læs mere

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder.

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder. Oplæg til SWOT-analyse Udviklingsudvalg for Svejse, Skibsbygnings og Støberiindustri Indledning og baggrund Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010 AMU DIALOGMØDE 27. oktober 2010 EUC Nordvest SIDEN SIDST Hovedpunkter i den uddannelsespolitiske udvikling SIDEN SIDST AMU RAMMEN I 2010 har regeringen budgetteret med 12.904 såkaldte årselever. Men i

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd For i Region Syddanmark 2. udgave, 2. oplag godkendt i DRS den 24. august 2000 3. udgave 2. oplag godkendt i DRS den 5.februar 2009 1 Lovmæssig

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Den jydske Haandværkerskole

Den jydske Haandværkerskole Udbudspolitik 1. Formål Formålet med udbudspolitikken er at informere s kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om strategien for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor

Læs mere