BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009"

Transkript

1 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Sekretariatet: Morten Møldrup Afbud fra: Christine Bernt Henriksen Aase Sørensen Ulla Boeskov Tonny Hindberg MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) Onsdag d. 2. september 2009 kl hos Mercantec Baldersvej Bjerringbro Lokale 84A Bilagsliste: Bilag 1: Referat af UU møde den 27. februar 2009 Bilag 2: Medlemsliste UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 26. august 2009 Bilag 3: Forretningsorden Bilag 4: AMU Udbudsgodkendelser UU MIB&KT - endeligt resultat Bilag 5: Robotanalysen 2009 Bilag 6 Spørgeramme LUU behovsundersøgelse 2008 Bilag 7 Diskussionsoplæg vedr behovsopsamling UU MID&KT Bilag 8 Program IF seminar 26. august 2009 Bilag 9 Oversigt over initiativer i sekretariatet

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af referat (bilag 1) 2. Nyt udvalgsmedlem og udvalgssekretær A. Velkommen til nye DI-repræsentanter Klaus Høffer Larsen (Ib Andresen industri) og Connie Jørgensen (Dantherm Air Handling A/S) samt ny udvalgssekretær Morten Møldrup (bilag 2) B. Præsentationsrunde C. Udvalgets forventninger og ønsker til Morten og udvalgets arbejdsform (bilag 3) 3. AMU udbudsrunden A. Resultatet af AMU-udbudsrunde 2009 (bilag 4) B. Opfølgning af kvalitet og udbudsforpligtelsen C. Status på og proces for udvikling af nye FKB er 4. Robotanalysen (bilag 5) A. Indstilling om udvikling af AMU-mål og UV-materialer B. Orientering om udvikling inden for MI s område 5. Afdækning af uddannelsesbehov for AMU-målgruppen A. LUU-behovsundersøgelse (bilag 6) B. Diskussion af nye uddannelsesbehov (bilag 7) 6. Meddelelser A. Formandskabet (bilag 8 og 9) B. Udvalgets medlemmer C. Sekretariatet 7. Aktiviteter 8. Mødeplanlægning 9. Eventuelt 2

3 DAGSORDEN 1. Indledning EGNE NOTATER 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden A. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger B. Godkendelse af referat Referat af møde den 27. februar 2009 er vedhæftet som (bilag 1) B. Godkendelse af referat Referatet er godkendt uden bemærkninger 2. Nye udvalgsmedlemmer og ny udvalgssekretær 2. Nye udvalgsmedlemmer og ny udvalgssekretær A. Velkommen til de nye DI-repræsentanter Klaus Høffer Larsen (Ib Andresen Industri) og Connie Jørgensen (Dantherm Air Handling A/S) og udvalgssekretær Morten Møldrup (bilag 2) Udvalgsformand Kurt Mikkelsen (KM) bød velkommen til de nye medlemmer og opfordrede til at spørge ind, hvis der var spørgsmål undervejs. Ligeledes opfordrede KM udvalgsmedlemmerne til at henvende sig til udvalgssekretær Morten Møldrup (MM) også med eksempelvis uddannelsesbehov, som ikke nødvendigvis ligger inden for dette udviklingsudvalgs ansvarsområde. MM vil derpå bære alle henvendelser videre til rette vedkommende i uddannelsessekretariatet. B. Præsentationsrunde Bendt Andersen: Uddannelseskonsulent i Sauer-Danfoss med primært fokus på produktionsmedarbejdere, men har også med lærlingene at gøre. Bendt har en fortid som underviser i AMU-systemet (AMU-center Sønderjylland), og har været ansat i Sauer-Danfoss i 3 år. Claus Eskesen: Uddannelseskonsulent i 3F/Industrigruppen, og arbejder med såvel erhvervsuddannelsesområdet (EUD), og efteruddannelsesområdet (AMU - ArbejdsMarkedsUddannelser) inden for industriens områder. Sidder som repræsentant i samtlige udviklingsudvalg under Industriens Fællesudvalg (IF). Kurt Mikkelsen: Uddannelseschef i Grundfos danske produktionsselskab med uddannelsesansvar for 4000 medarbejdere samt ca. 130 lærlinge. Sidder som DIrepræsentant i udviklingsudvalget for arbejdets organisering (AO) samt en udviklingsgruppe (UG) under Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI). Mads Andersen: Forhandlingssekretær i 3F/Industrigruppen og arbejder med arbejdsret, mæglingsmøder mv. Sidder også i udviklingsudvalget for Svejse-, skibsbygning- og støberiindustri. Connie Jørgensen: HR manager i Danthern Air Handling 3

4 DAGSORDEN EGNE NOTATER med uddannelsesansvar for 400 medarbejdere (både time- og månedslønnede). Klaus H. Larsen: Lean-leder i pladedivisionen i Ib Andresen industri, og har gennem lean-projekter et tæt kontakt til produktionen. Arbejder uformelt med uddannelses af produktionsmedarbejdere i tæt samarbejde med arbejdsledere og HR-udviklingschefen Finn Bukh. C. Udvalgets forventninger og ønsker til Morten og udvalgets arbejdsform (bilag 3) Udvalget bedes drøfte udvalgets opgaver (jf. bilag 3 Forretningsorden) herunder forventninger og ønsker til udvalgssekretæren og udvalgets arbejdsform. Udviklingsudvalget har skiftet navn, hvorfor forretningsordenen (bilag 3) skal rettes til (opfølgningspunkt til næste møde). KM giver en kort præsentation af udvalgets opgaver ( hvorfor er vi sat i verden ). Udvalget har overordnet set ansvaret for at initiere udviklingsaktiviteter rettet mod virksomheder og medarbejdere i AMU-målgruppen inden for metalindustrien. Med udviklingsaktiviteter forstås såvel revision af eksisterende AMU-kurser og undervisningsmaterialer som udvikling af nye. Udvalget kan også initiere analyser og udredninger såsom Robotanalysen og igangsætte aktiviteter målrettet opkvalificering af skolernes medarbejdere (læreruddannelse). Udvalget er beslutningsdygtigt når det gælder ovenstående områder, men refererer til Industriens Fællesudvalg (IF). På de skoler der er godkendt til at udbyde efteruddannelse (AMU-kurser) inden for det metalindustrielle område, er der nedsat lokale uddannelsesudvalg (LUU) med repræsentanter fra hhv. DI og 3F. LUU erne er væsentlige samarbejdspartnere for udviklingsudvalget herunder især kvalitetssikring af skolernes uddannelsesindsats samt indsamling af nye uddannelsesbehov. Desuden arbejder LUU erne med at sikre, at lokale uddannelsesbehov tilgodeses på skolen. I disse dage afholdes der regionale dialogmøder fire steder i landet, hvor LUU-medlemmerne er inviteret. Det første møde viste her et klart ønske fra LUUmedlemmernes side om at få tildelt opgaver/blive inddraget mere aktivt i opgaveløsning samt få mere information fra udviklingsudvalgene herunder de aktiviteter, der igangsættes af os. Ligeledes var der et udtalt ønske om, at UU erne blev bedre til at melde tilbage på resultatet er eksempelvis LUU ernes behovsindmelding. 4

5 DAGSORDEN EGNE NOTATER KM anførte endvidere, at UU skal ud for at møde de skoler, som dækker vores uddannelsesudbud herunder høre nærmere om, hvordan arbejdet fungerer i de respektive LUU er. Udvalgssekretæren sender en oversigt over IU s udvalgsstruktur (opfølgningspunkt). Mødeafholdelse: Der afholdes typisk 4 møder om året. Udvalget ønsker, at møderne så vidt muligt afholdes på enten skoler eller virksomheder. Når der afholdes møder på skoler, ønsker udvalget en præsentation af kursusudbuddet herunder skolens arbejde hermed. Udvalget udtrykte ønske om, at resultatet af LUUregionsmøderne bliver et tema for det kommende udvalgsmøde: Hvilken viden er skabt Hvordan skal vi agere herpå? Hvilken information skal vi som udvalg bringe videre til LUU erne? MM udarbejder et diskussionsoplæg, som sætter fokus på, hvad vi som udvalg skal melde tilbage til skolerne (opfølgningspunkt). Bendt fortæller, at han løbende taler med Danfoss repræsentanter i LUU er herunder hvilke emner, som med fordel kan tages op til LUU-møder. Udvalgets arbejdsform: Forretningsordenen beskriver procedurer for udvalgets arbejde herunder udvalgssekretærens formelle opgaver. Herudover kan udvalgssekretæren bruge udvalgsmedlemmerne til at få tilbagemeldinger på emner og problemstillinger mellem møderne samt bruge udvalgsmedlemmernes netværk. Forventninger til udvalgsmedlemmer: På foranledning af spørgsmål fra de nye udvalgsmedlemmer beskriver KM, at udvalgsarbejdet bl.a. består i, at man som udvalgsmedlem kan identificere og vurdere uddannelsesbehov på et mere generelt niveau (dvs. ikke kun virksomhedsspecifikt) samt gerne holde sig orienteret med udviklingstendenser inden for udvalgets område, som på kortere eller længere sigt bliver til konkrete efteruddannelsesbehov for især ufaglærte produktions- 5

6 DAGSORDEN EGNE NOTATER medarbejdere. 3. AMU udbudsrunden 3. AMU udbudsrunden A. Resultatet af AMU-udbudsrunde 2009 AMU-udbudsrunden blev fra sekretariatets side afsluttet d , hvor der blev afholdt bilateralt møde med Undervisningsministeriet (UVM). Her blev IF s endelige indstilling til udbydere samt geografisk placering angivet. UVM har d. 20. august sendt meddelelse om godkendelser af kommende AMU-udbydere (bilag 4). Den endelige beslutning er helt i overensstemmelse med udvalgets indstilling. Udvalget bedes med eventuelle bemærkninger til viderebehandling i Industriens Fællesudvalg - tage resultatet til efterretning. A. Resultatet af AMU-udbudsrunde 2009 Grundet deltagelse af nye udvalgsmedlemmer var der kort redegørelse om AMU-udbudsrunden. Der er med 3-5 års mellemrum en udbudsrunde, hvor de forskellige tekniske skoler og AMU-centre ansøger om at blive godkendt til at udbyde AMU-kurser inden for udviklingsudvalgenes område. UU s opgave er her at indstille til IF, hvilke skoler vi ønsker skal kunne udbyde hvilke uddannelsesaktiviteter. Uddannelsesudbydere ansøger på FKB-niveau, hvilket betyder, at uddannelsesudbyderne søger om at blive godkendt til en eller flere FKB er. FKB står for fælles kompetencebeskrivelse og er et dokument, som beskriver et givet jobområde (hvilke arbejdsopgaver karakteriserer jobområdet) samt de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (hvad skal man kunne for at bestride jobområdet). En FKB fungerer dermed som en paraply, hvorunder der er placeret en række AMUkurser. Endelig er FKB er også udviklingsrammer forstået på den måde, at nye uddannelsesbehov omsat til nye AMU-mål skal kunne favnes og indplaceres i en given FKB. MM eftersender de FKB er, som udvalget har ansvaret for samt hvor man kan finde AMU-målene til de nye udvalgsmedlemmer (opfølgningspunkt). Claus Eskesen anfører, at det er vigtigt at gøre uddannelsesudbydere herunder faglærere opmærksomme herpå, når der er udviklet nye AMU-kurser. Udvalgssekretæren har denne opgave. Udvalget tager resultatet af udbudsrunden til efterretning. B. Opfølgning af kvalitet og udbudsforpligtelsen I forbindelse med udbudsgodkendelse skal udbyderne leve op til nogle fastlagte forpligtelser for bl.a. at sikre høj kvalitet, markedsføring og gennemførelse af de godkendte arbejdsmarkedsuddannelser. B. Opfølgning af kvalitet og udbudsforpligtelsen Udvalget ønsker at fungere som et udviklingsudvalg og ikke et kontrol-udvalg. Udvalget ønsker med halvårlige mellemrum en kortfattet 6

7 DAGSORDEN Udvalget bedes med udgangspunkt i evt. overordnede retningslinjer fra IF - drøfte og beslutte opfølgningsprocedure overfor godkendte udbydere. EGNE NOTATER statistik over uddannelsesudbydernes aktivitet samt oversigt over den samlede aktivitet for de respektive AMU-kurser. Herunder udpegning af særlige opmærksomhedsområder, som kan foranledige konkrete henvendelser til uddannelsesudbydere. MM udarbejder et forslag hertil i samarbejde med formandskabet, og den endelige form herfor besluttes på førstkommende udvalgsmøde. C. Status på og proces for udvikling af 3 nye FKB er I forbindelse med AMU-udbudsrunden fik UU godkendelse til at opsplitte den nuværende FKB 2759 Metalindustriel bearbejdning i 3 nye FKB er. C. Status på og proces for udvikling af 3 nye FKB er MM oplyser, at konsulent Svend Jensen vil komme til at løse en større del af denne opgave end først planlagt. UVM meddelte 19. august, at ansøgning om godkendelse og ministeriets sagsbehandling skal være afsluttet inden den 1. november 2009, hvor der skal være opnået enighed mellem efteruddannelsesudvalget og områdekonsulent(er) i AMU-kontoret om FKB'ernes indhold med henblik på forelæggelse af alle teknisk godkendte FKB'er til VEU-rådets udtalelse i indeværende år. Grundet Mortens forestående barselsorlov samt arbejde med opsplitning af FKB er inden for UU procesindustri varetages udviklingsarbejdet i regi af UU MIB&KT af uddannelseskonsulent i IF Jørgen Bo Nielsen. Ekstern konsulent Svend Jensen er tilknyttet udviklingsopgaven. Opstartsdag med Svend Jensen afholdt d. 24. august. Orienteringspunkt. 4. Robotanalysen Robotanalysen 2009 Robotanalysen 2009 er tilendebragt (bilag 5). Uddannelseskonsulent Morten Møldrup vil på mødet give en orientering om proces og resultat. Tidligere udvalgssekretær Niels Bylund har på vegne af udvalget og det landsdækkende robotudvalg fået udarbejdet robot-analysen. Baggrunden herfor var den øgede anvendelse af robotter i industrien samt en forventning om, at antallet af robotter i industrien fortsat vil stige de kommende år. Derfor skulle analysen afdække, hvorvidt de eksisterende AMU-kurser dækker det nuværende uddannelsesbehov, eller om der bør udvikles nye AMU-kurser. I alt 20 virksomheder har deltaget i analysen. Virksomhederne er udvalgt som repræsentative brugere af de eksisterende AMU-mål. De interviewede i virksomheder 7

8 DAGSORDEN EGNE NOTATER har været såvel arbejdsledere som fabrikschefer/produktionschefer. Konklusionen er, at ingen af de eksisterende kurser er forældede, men at de med fordel kan suppleres med en række nye AMU-mål (se indstillingen). Endvidere konkluderes det, at alle på nær 2 virksomheder forventer øget brug af robotter samt, at der ikke er geografiske problmer ift. kursusudbuddet. A. Indstilling om udvikling af AMU-mål og UV-materialer Det indstilles, at der når en AMU-bevilling kan søges - søges om udvikling af følgende korte og meget specifikke AMU mål (arbejdstitler) samt tilhørende undervisningsmaterialer: 1. Et kursus i helhedsforståelse om samarbejde og produktion med robotter 2. Grundlæggende betjening af robotter, frikørsel og genstart efter stop. 3. Kursus i montering og fejlfinding af periferi udstyr på robotter Beslutningspunkt A. Indstilling om udvikling af AMU-mål og UV-materialer Kurt Mikkelsen præciserede, at udviklingsudvalget for metalindustriel bearbejdning og køleteknik (UU MIB&KT) har udviklingsretten og pligten inden for robotområdet. Det er således UU MIB&KT, der har udviklingsansvaret og såfremt UU MIB&KT ønsker det søger om udviklingsmidlerne hertil. Udviklingsarbejdet skal dog koordineres med UG-1 under MI, hvor Niels Bylund er udvalgssekretær. Det betyder, at det er udvalgets opgave at søge om samtlige 6 AMU-mål plus tilhørende undervisningsmaterialer (dvs. de 3 AMU mål fra under punkt 4.A og de 3 AMU mål under punkt 4.B). Med hensyn til ansøgning om udviklingsmidler til de i alt 6 AMU-mål udbad udvalget sig en yderligere kvalificering af uddannelsesbehovet for at kunne tage endelig stilling hertil. Det indebærer, at der skal udarbejdes en kort tekst, som: 1) Uddyber det tiltænkte indhold for hver af de påtænkte 6 AMU-mål 2) Relaterer hver af de påtænkte 6 AMU-mål til de allerede eksisterende robot-mål for at sikre, at der ikke udvikles nye AMU-kurser, der væsentligt overlapper indholdsmæssigt med eksisterende kurser som allerede eksisterer 3) Angiver den påtænkte varighed af AMU-kurserne Derudover havde udvalget flg. bemærkninger: 1) Udvalgsmedlemmerne havde meget svært ved at forestille sig, at de ville sende medarbejdere til det påtænkte kursus i helhedsforståelse. Helhedsforståelse om samarbejde og produktion med robotter bør derfor indgå i et eller flere af de øvrige mål (eksempelvis som indledning til 8

9 DAGSORDEN EGNE NOTATER Grundlæggende betjening af robotter, frikørsel og genstart efter stop ). 2) Udvalget spurgte til, om det frem for at udvikle nye mål ikke er et alternativ at modulopbygge et eller flere af de eksisterende AMUkurser for at imødekomme korterevarende uddannelsesbehov (eksempelvis opdeling af et eksisterende 5-dages kursus i et 2-dages og et 3- dages modul, der kan tages uafhængigt af hinanden) 3) Udvalgsmedlemmerne efterlyste en vurdering af kundegrundlaget for kurserne, men ønskede ikke en sådan før behandling af den yderligere kvalificering af hver af de 6 AMU-mål (jf. ovenstående). UU MIB&KT ønsker snarest muligt den efterspurgte yderligere kvalificering af uddannelsesbehovet samt stillingtagen til udvalgets bemærkninger udarbejdet og sendt til høring. Formandskabet har efterfølgende per mail fredag d. 4. september besluttet, at der såfremt der ikke kan opnås en yderligere begrundelse inden indmeldingsfrist til Undervisningsministeriet så søges om udviklingsmidler til alle 6 AMU-mål samt undervisningsmaterialer. Udvalgssekretæren har d. 7. september via tidligere udvalgssekretær Niels Bylund sendt udvalgets kommentarer og spørgsmål til de primære repræsentanter for robot-analysens projektgruppe mhp. at få den efterspurgte kvalificering (Hans Christian Rix/EUC Syd & Ove Kokholm/Mercantec). MM har medio oktober ikke modtaget den yderligere kvalificering, og har derfor søgt om udviklingsmidler ift. alle 6 uddannelsesmål plus undervisningsmaterialer. MM giver ved førstkommende UU-møde en status herpå. Dog skal nævnes, at der ikke igangsættes udviklingsaktiviteter uden, at der på forhånd tages højde for udvalgets kommentarer således, at der ikke udvikles AMUmål, som der ikke er efterspørgsel på. B. Orientering om udvikling inden for MI s område Robot-analysen præsenteres også i Metalindustriens Uddannelser (foreløbig UG-1) d. 10. september 2009 med henblik på, at der sikres fuld koordination af udviklingsbehovene mellem IF og MI. I MI-regi indstilles det til B. Orientering om udvikling inden for MI s område Punkt 4.B. bortfalder, da punktet behandles under punkt 4.A. 9

10 DAGSORDEN EGNE NOTATER UG-1 at, der - når en AMU bevilling kan søges - søges om udvikling af følgende korte og meget specifikke AMU mål (arbejdstitler): 4. Montage og betjening af robotters periferiudstyr. 5. Service- og vedligehold på industrirobotter. 6. Udvidet robotprogrammering. Orienteringspunkt 5. Afdækning af uddannelsesbehov for AMUmålgruppen 5. Afdækning af uddannelsesbehov for AMUmålgruppen A. LUU-behovsundersøgelse For at afdække nye uddannelsesbehov gennemfører IFhvert år en behovsundersøgelse i form af en spørgeskemaundersøgelse. Sekretariatet er i gang med at forbedre spørgerammen i forhold til de indhentede erfaringer, og spørgeskemaet vil efterfølgende bliver opfulgt af interview med nøglepersoner. I år er det besluttet, at udviklingsudvalgene skal have mulighed for at tilpasse spørgsmålene i behovsundersøgelse i forhold til gældende branche samt at respondentgruppen kan udvides. Bilag 6 er behovsundersøgelsen anno 2008, som er under videreudvikling i sekretariatet (bilag 6). A. LUU-behovsundersøgelse Udvalget havde følgende kommentarer til udformningen af spørgeskemaet: Spørgsmål bør formuleres som uddannelsesbehov og gerne ift. titlerne på udvalgets FKB er Ønske om færre spørgsmål end sidst Flere specifikke spørgsmål frem for overordnede spørgsmål, som er svære at forholde sig til som respondent UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik har følgende ønsker til spørgerammen for LUU behovsundersøgelse: Udvalget bedes tage stilling til, hvilke branchespecifikke spørgsmål man eventuelt ønsker medtaget og/eller om der er ønsker ift. udvidelse af respondentgruppen. B. Diskussion af nye uddannelsesbehov B. Diskussion af nye uddannelsesbehov Det indstilles, at UU MIB&KT med udgangspunkt i bilag 7 diskuterer eventuelle behov for udvikling af nye AMUmål og/eller undervisningsmaterialer samt behov for igangsættelse af analysearbejde inden for UU MIB&KT s område (bilag 7). Diskussion mundede ud i følgende input til spørgeskemaet: Afdæk uddannelsesbehovet ift. laserskæring, produktionsslibning og korterevarende introduktionskurser inden for CNC og vision Samlet konklusion Samlet konklusion På basis af diskussionen i udvalget har MM udarbejdet nedenstående spørgerække, som skal indgå i spørgeskemaet: UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik har følgende ønsker til spørgerammen for LUU behovsundersø- 10

11 DAGSORDEN EGNE NOTATER gelse: 1) Under spørgsmål 1 i sidste års behovsundersøgelse erstattes kategorierne: Den tungere metalindustri og Den metalbearbejdende industri af kategorien Metalindustrien. 2) Der tilføjes et nyt spørgsmål, som kun personer der har krydset af i Metalindustrien skal svare på: Inden for hvilken af nedenstående områder vil du placere din virksomhed (kun 1 kryds): Pladebearbejdende metalindustri Spåntagende metalindustri Anden metalindustri (uddyb venligst): 3) Efter ovenstående skal alle respondenter der har sat kryds ved Metalindustrien mødes med følgende matrice med følgende spørgsmål: I hvilken grad er der efter din vurdering behov for efteruddannelse inden for følgende områder: (meget høj grad, høj grad, mindre grad, slet ikke, ved ikke): Spåntagning Pladebearbejdning Måleteknik Laser-skæring Produktionsslibning Betjening af industrirobotter Korterevarende introduktionskursus i CNC Korterevarende introduktionskursus i vision Hvis svaret er i meget høj grad eller i høj grad indsættes for hvert af ovenstående 8 områder et tekstfelt Uddyb venligst behovet for efteruddannelse inden for X: På foranledning af KM skal spørgeskemaet udformes, så tekstfeltet skal udfyldes, før respondenter kan gå videre, hvis de ønsker mere af noget. 4) Alle respondenter der har krydset af ved Metalindustrien stilles følgende afsluttende spørgsmål : Hvis du har yderligere input i relation til behov for efteruddannelse inden for metalindustrien, kan du beskrive dem her: (indsæt tekst-felt) 5) De respondenter der krydser af ved Køleindustrien under spørgsmål 1 i sidste års behovsundersøgelse stilles følgende underspørgsmål: I hvilken grad er der efter din vurdering behov for efteruddannelse inden for følgende områder: (meget høj 11

12 DAGSORDEN EGNE NOTATER grad, høj grad, mindre grad, slet ikke, ved ikke): Produktion af køle- og klimaanlæg? Montage af køle- og klimaanlæg? Fyldning og afprøvning af køle- og klimaanlæg Produktion af delkomponenter til køle- og klimaanlæg Betjening af industri-robotter Miljø- og energiforhold ved produktion af køle- og klimaanlæg Hvis svaret er i meget høj grad eller i høj grad indsættes for hvert af ovenstående 6 områder et tekstfelt Uddyb venligst behovet for efteruddannelse inden for X: På foranledning af KM skal spørgeskemaet udformes, så tekstfeltet skal udfyldes, før respondenter kan gå videre, hvis de ønsker mere af noget. Alle respondenter der har krydset af ved Køleindustrien stilles følgende afsluttende spørgsmål : Hvis du har yderligere input i relation til behov for efteruddannelse inden for køleindustrien, kan du beskrive dem her: (indsæt tekst-felt) 6) De respondenter der krydser af ved Montageindustrien under spørgsmål 1 i sidste års behovsundersøgelse stilles følgende underspørgsmål: I hvilken grad er der efter din vurdering behov for efteruddannelse inden for hvert af nedenstående områder: (meget høj grad, høj grad, mindre grad, slet ikke, ved ikke): Automatisk montage af lettere industriprodukter Manuel montage af lettere industriprodukter Betjening af industri-robotter Hvis svaret er i meget høj grad eller i høj grad indsættes for hvert af ovenstående 3 områder et tekstfelt Uddyb venligst behovet for efteruddannelse inden for X: På foranledning af KM skal spørgeskemaet udformes, så tekstfeltet skal udfyldes, før respondenter kan gå videre, hvis de ønsker mere af noget. Alle respondenter der har krydset af ved Montageindustrien stilles følgende afsluttende spørgsmål : Hvis du har yderligere input i relation til behov for efteruddannelse inden for montageindustrien, kan du beskrive dem her: (indsæt tekst-felt) 12

13 DAGSORDEN 6. Meddelelser EGNE NOTATER 6. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra Formandskabet IF-seminar IF har afholdt årligt IF-seminar d. 26. august med deltagelse af IF-repræsentanter og UU ernes formandskaber eller stedfortrædere herfor samt ordinært IF-møde d. 27. august. Der informeres om IF-seminaret og gives en status på de fremadrettede opgaver og perspektiver (særligt interesserede kan få yderligere information i bilag 8 og 9). IF-seminar Udvalgssekretæren giver på førstkommende UU-møde en status på resultatet af seminaret samt oplæg til diskussion af det videre arbejde hermed i UU Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Bendt meddeler, at han har mange medarbejdere, som han gerne vil tilbyde et svendebrev som industrioperatør på basis af deres opnåede teoretiske og praktiske kompetencer. Problemet er, at skolerne har meget svært ved at håndtere sådanne GVU kompetencevurderinger. Skolerne mangler beskrivelser og værktøjer til at gennemføre kompetencevurderinger, og skolerne mangler at sælge mulighederne herfor til virksomhederne. Klaus genkender problemstillingen. MM beder sin kollega, uddannelseskonsulent Hanne H. Hansen, om at kontakte Bendt desangående. Hanne arbejder med industrioperatør-uddannelsen. Meddelelser fra sekretariatet Meddelelser fra sekretariatet Temahæfter og EUD brochurer MI og IF har i fællesskab udarbejdet to temahæfter: Automatisering og Fremstilling. Temahæfterne er tidligere sendt til udvalget, ligesom de er sendt til relevante LUU, virksomheder og organisationsrepræsentanter. Temahæfter og EUD brochurer Endvidere har IF fået udarbejdet et uddannelseskatalog for hver af IF s 8 erhvervsuddannelser. Disse er tidligere sendt til udvalget. Herudover har følgende modtaget brochurerne: Godkendte virksomheder i regi af IF s uddannelser Lokale uddannelsesudvalg i regi af IF Ungdomsvejlederne (UU) 3F s lokalafdelinger UVM Jobcentre Produktionsskoler 13

14 DAGSORDEN EGNE NOTATER Censorer Regionsmøder for LUU i regi af Industriens Uddannelser Industriens Uddannelser afholder dialogmøder med LUU på følgende skoler og datoer: Regionsmøder for LUU i regi af Industriens Uddannelser MM giver en status herpå til næste møde. Selandia Tech College, Aalborg Århus Tekniske Skole AMU Syd, Kolding Målet med møderne er bl.a. at optimere samarbejdet med LUU herunder i forbindelse med behovs- og udviklingsredegørelser. 7. Aktiviteter 7. Aktiviteter Fælles dialogmøde Som bekendt har UU tidligere besluttet at indkalde relevante industrirepræsentanter inden for køleteknik samt robot og automationsområdet til et fælles udviklings- og dialogmøde den 10. september Fælles dialogmøde Udvalget tilslutter sig indstillingen Grundet prioriteringen af AMU-udbudsrunden og det pågående arbejde med at udvikle de nye FKB er inden for metal- og procesområderne har det ikke været muligt at planlægge dialogmødet (der er heller ikke indkaldt til mødet). Samtidig er Morten Møldrup på fædreorlov perioden 8. sep. til 14. okt. dvs. også den planlagte dato for dialogmødet. Det indstilles derfor, at dialogmødet aflyses og erstattes af: 1) De deltagende virksomheder får robot-analysen tilsendt til høring/kommentering 2) Morten Møldrup besøger 2010 et par centrale kølevirksomheder med det formål at afdække evt. nye uddannelsesbehov. Beslutningspunkt LUU-undersøgelse Det er besluttet, at der som pilotforsøg udvælges LUU er, som der sættes ekstra fokus på i det kommende år. Handlingsplan blev vedtaget på sidste IF møde, og sekretariatet er i gang med implementering af denne. LUU-undersøgelse Mange LUU er ønsker selv at få opgaver fra UU og input til drøftelse af temaer mv. 14

15 DAGSORDEN EGNE NOTATER Orienteringspunkt Nye godkendte AMU uddannelsestilbud Ingen 8. Mødeplanlægning 8. Mødeplanlægning A. Næste ordinære møde d. 16. december 2009 Tema og afholdelsessted for næste møde onsdag d. 16. december Der er forslag om at afholde næste UU-møde hos Ib Andresen industri i Langeskov (ml. Nyborg og Odense) A. Næste ordinære møde d. 16. december 2009 Næste ordinære møde afholdes hos Ib Andresen Industri kl til efterfulgt af møde med LUU-sekretærer (skolerepræsentanter) og LUU-formænd og næstformænd (eller stedfortrædere herfor) kl ca Formålet er drøftelse af bl.a.: Udbudsforpligtelsen Opretholdelse af mindste aktivitet og markedsføring Skolernes arbejde med IKV Drøftelse af behov for faglæreruddannelse Samarbejdet med Lokale uddannelsesudvalg B. Mødeaktivitet 2010 Planlægning af de førstkommende tre møder 2010 B. Mødeaktivitet 2010 Udvalgssekretæren har rundsendt mødeskemaer til formandskabet. Endelige datoer for de kommende møder koordineres inden næste møde (opfølgningspunkt). Følgende datoer er afsat til UU-møder i 2010 alle dage fra kl : 26. februar 28. maj 30. september 9. Evt. 9. Evt. Ingen kommentarer 15

16 BILAG 2: Revideret forretningsorden for UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik FORRETNINGSORDEN Udviklingsudvalg for Metalindustriel bearbejdning og køleteknik Formål Udviklingsudvalg for Metalindustriel bearbejdning og køleteknik i regi af Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser er nedsat for at initiere udviklingsaktiviteter rettet mod virksomheder og medarbejdere i AMU-målgruppen inden for metalindustrien. Udviklingsudvalget refererer til Industriens Fællesudvalg. Sammensætning og valg 1 stk.1 Udvalget er paritetisk og har 10 medlemmer. stk.2 De 5 arbejdstagerrepræsentanter udpeges af Fagligt Fælles Forbund, 3 F. De 5 arbejdsgiverrepræsentanter udpeges af Dansk Industri, DI. Der udpeges ikke suppleanter til udvalget. Udvalget kan vælge at tilknytte særlige resursepersoner for en periode 2 stk.1 Formanden og næstformanden udpeges paritetisk af og blandt udvalgets medlemmer og udgør formandskabet. Såfremt formand eller næstformand afgår i en valgperiode, foretages ny konstituering på førstkommende udvalgsmøde. stk.2 Formandshvervet varetages skiftevis af en arbejdstager- og en arbejdsgiverrepræsentant i en periode af 1 år. Arbejdsgang 3 stk.1 Udvalget træffer normalt sine beslutninger på møder. stk.2 Udvalget afholder møder efter behov. stk.3 Beslutninger træffes i enighed. stk.4 Udvalget er beslutningsdygtige, når mindst 2 medlemmer fra henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiverside er til stede ved mødet. stk.5 Mellem møderne kan der træffes beslutninger ved skriftlige høringer blandt udvalgets medlemmer. Formandskaberne tegner udvalget mellem møderne og kan træffe beslutninger på udvalgets vegne. stk.6 For at sikre den løbende sagsbehandling, holder formandskabet for udvalget møder mellem hvert udvalgsmøde. stk.7 Udvalget kan tilkalde sagkyndige til at deltage i drøftelserne, ligesom udvalget kan udpege faste tilforordnede til udvalget. Arbejds- / ad-hoc udvalg 4 stk.1 Udvalget kan nedsætte arbejds-/ad-hoc udvalg til at løse særlige opgaver. 16

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

06-10-2009. UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009

06-10-2009. UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009 UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009 AFRAPPORTERING AF RESULTATER AF SPØRGESKEMA UDSENDT TIL UU OG LUU MEDLEMMER PÅ IF S OMRÅDE I SEPTEMBER 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

indenfor de fælles kompetencebeskrivelser (FKB er) i medfør af 16 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser (LBK nr. 190 af 18. marts 2008).

indenfor de fælles kompetencebeskrivelser (FKB er) i medfør af 16 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser (LBK nr. 190 af 18. marts 2008). Til alle godkendte udbydere af AMU Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ansøgning om godkendelse til

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet holdes hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg Plan for dagen: 10.00-10.30 Velkomst

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

KULEGRAVNING af AMU-området

KULEGRAVNING af AMU-området KULEGRAVNING af AMU-området Udvalget til kulegravning af AMU-området Undervisningsministeriet November 2011 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Analysens opbygning...

Læs mere

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Mødested: Hindsgavl, Middelfart 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg. Beslutninger

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00. DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Leif Kloster Kurt Thuesen David Jensen LEDIG Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet Anders Mortensen Afbud fra: Niels Henning Holm

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

København den 30. november 2011

København den 30. november 2011 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 30. november 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch (Vakant plads) DI-gæst, Patricia

Læs mere

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD:

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: BILAG 1 Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: Input fra Gruppe 2, bestående af UG 2 - Smede og svejseteknik, UU Svejse-, skibsbygning-og støberiindustri, UU Plastindustri, UU Produktør

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

IU håndbog. Analyse af kompetencebehov

IU håndbog. Analyse af kompetencebehov IU håndbog Analyse af kompetencebehov Indholdsfortegnelse Hvordan bruger du håndbogen... 3 Methoder til at identificere fremtidige kompetencebehov... 5 Foranalyse... 6 Ressourcepersoner til fokusgruppeinterviews

Læs mere

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541)

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541) Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541) Undervisermanual Uddannelsen indgår i FKB-nr. 2752: Arbejdets organisering ved produktion i industrien Udarbejdet for Industriens Uddannelser af

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere