HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!"

Transkript

1 Nr XXV 1 maj 34 årgang M ISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift NU MED BAND!

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 MOK Det sker i ugen 2001 Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Onsdag: MOK nr 25, årgang 34 udkommer Torsdag: Hjerne Madsen i P8'n Fredag: Kolde øl og smukke tidsmaskiner i semesterets sidste lange frebar Lørdag: Har man en en hund skal den luftes Ellers kan man blive inde og nyde det forhåbent ligt gode weekendvejr på tv Søndag: Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet. Bispebjerg: Undervisningslokalerne, bygning 8 KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Mandag: MOK's DEADLINE Tirsdag: Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Kristoffer Staal Rohrberg Denne uges forside: Denne redaktion

3 REGLER VED EKSAMEN AFMELDING AF EKSAMEN Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før den første eksamensdag ved personlig eller skriftlig henvendelse til eksamenskontoret. Ved alle eksaminer skal du være opmærksom på at udeblivelse eller for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg. TIDSFRISTER Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte deleksaminer på studiet. For studerende på gammel studieordning: Fase I (1. 6. semester) skal være bestået senest 6 år efter påbegyndelsen af studiet. Fase II ( semester) skal være bestået senest 6 år efter bestået Fase I. Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs. inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen. For studerende på ny studieordning af 2000: Du skal have bestået eksamen i basal humanbiologi og cellebiologi inden du kan påbegynde 3. semester. Senest 2 år efter du har påbegyndt dit medicinstudie, skal du have bestået eksamen i humanbiologi, cellebiologi og TAS. Senest 6 år efter du er begyndt skal bacheloruddannelsen (1. 6. semester) være bestået Senest 6 år efter du har bestået bacheloruddannelsen skal kandidatuddannelsen (7. 12.semester) være bestået. Eksamensmæssigt skal du være opmærksom på, at du efter 2. semester SKAL deltage i tentamen/eksamen i humanbiologi, TAS og cellebiologi. Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister. Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga. dokumenteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist gives dispensation. KOM NED I STUDIE- VEJLEDNINGEN, HVIS DU ER I TVIVL! EKSAMENSFORSØG For alle eksaminer gælder, at man kun har 3 eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller som et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt, selvstændigt eksamensforsøg. Der kan kun undtagelsesvist og kun ved tungtvejende grunde gives dispensation til at gå til eksamen mere end 3 gange i et fag. SYGEEKSAMEN Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest på eksamensdagen kl meddele dette til eksamenskontoret. Sygdommen skal være dokumenteret med lægeerklæring, dateret i sygdomsperioden, som skal være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Hvis det drejer sig om en mundtlig/klinisk eksamen skal du samtidig meddele instituttet eller afdelingen, at du er blevet syg, så de ikke venter forgæves på dig. Dette skal du gøre senest 15 min. før eksamen, dog senest kl For sen sygemelding betragtes som udeblivelse, og tæller som et eksamensforsøg. Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en tilsynsførende, og sørge for at vedkommende noterer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom. Skriv selv: SYG SKAL IKKE RETTES på NCR-papiret med dit eksamensnummer og aflever dette til den tilsynshavende. OBS! Husk selv at beholde den grønne kopi. Dette er meget vigtigt!!!!!! STUDIET Studievejledningen Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende en lægeerklæring til eksamenskontoret så den er dem i hænde senest 3 hverdage efter eksamens afholdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom, vil opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og eksamen tæller ikke for et forsøg, hvis du rettidigt afleverer en gyldig lægererklæring. Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt en eventuel sygeeksamen, men fortsat er syg til sygeeksamen, skal du melde dig syg igen, og indsende fornyet lægeerklæring. Med mindre den første eksplicit angiver sygdommens varighed til også at omfatte tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers standardformuleringer: "kortere varighed" respektive "længere varighed" gælder normalt henholdsvis 14 dage og 1 måned. Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles pågældende eksamen ikke som et eksamensforsøg. Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksamen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundtlig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men at du selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret! Dette skal ske i forbindelse med sygemelding eller senest 3 hverdage efter. REEKSAMINATIONSMULIGHEDER For studerende på gammel studieordning vil der være reeksamens mulighed efter en del af de ordinære eksaminer. Det er her en forudsætning for deltagelse i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg i det pågældende fag. Det er ligeledes en betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt op til, men ikke har bestået den ordinære eksamen. Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang til reeksamen, men tæller som et eksamensforsøg. Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10 dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10 dage efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig eksamen. Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tidspunkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Ligeledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis du dumper til en sygeeksamen. Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt syge/reeksamen. Såfremt du er berettiget hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamenskontoret senest 3 hverdage efter karakterens opslag. Er du på ny studieordning vil der ikke være re-eksamens mulighed ved eksamen efter 1. semester, mens der efter andet semester tilbydes re-eksamen i cellebiologi. REGLER FOR REEKSAMINATION For studerende på gammel studieordning er der mulighed for reeksamen på de fleste semestre. For to fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nemlig psykiatri og farmakologi. For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer skal bestås i samme eksamenstermin. Cellebiologi (OBS kun gammel studieordning!!) er i denne sammenhæng en undtagelse idet spot-prøven og den skriftlige eksamen skal bestås individuelt og ikke nødvendigvis i samme termin Cellebiologi (ny studieordning): Både spot og skriftlig eksamen skal bestås samme termin Anatomi I & II: To prøver (spot og mundtlig) med samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den mundtlige eksamen, kan den gennemførte spot tages med til sygeeksamen i den mundtlige del. Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og en skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både den mundtlige og den skriftlige eksamen skal bestås samme termin. Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke indbyrdes afhængige. Kirurgi: Som medicin, se ovenstående. EKSAMENSKLAGER Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal være skriftlige og velbegrundede. Du kan klage over: 1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold til pensum. 3 2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spotpræparater el.lign.). 3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller tentamenresultatet). Generelle klager over opgaveformuleringen, relation til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og afleveres senest 3 dage efter eksamens afholdelse, da der er tradition for at fagene afholder deres første censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der valgt eksamensformænd/kvinder, der samler de generelle klager sammen, og sørger for, at klagerne og svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse kollektive, generelle klager, så faget kan godt nægte at svare på en klage, trods henstilling fra studienævnet om at gøre det. I så fald er du henvist til at benytte den individuelle klageadgang (se nedenfor). Individuelle klager over f.eks. en karakter, et eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet. Fristen for at klage over en karakter er senest 2 uger efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurderes af censor og eksaminator, og de skal svare senest 2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt svar, og såfremt du ønsker at anke afgørelsen, skal det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget. Anken skal ligeledes stiles til Dekanen. Der nedsættes herefter en uvildig ankekommission bestående af en lærer, to censorer og en student. De træffer den endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karakteren, at hæve den eller at tilbyde en ny eksamen. De kan ikke sænke en karakter. Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen og ved sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets afgørelse er endelig. GENERELLE REGLER I FORBIN- DELSE MED HOLDSÆTNING Du kan kun holdsættes på et givent semester én gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisningen i et fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af undervisningen er 10. januar/1.august for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes man framelde sig hos studiesekretæren, hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads. Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august for Fase I/Bachelor, og 10. januar/1.august for Fase II for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Hvis man framelder sin holdplads inden disse datoer kan man blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig framelding sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå tom, men kan bruges til andre studerende eller merit studerende. Hvis du glemmer at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du søge dispensationsudvalget om gentagelse af undervisningen. Studienævnet besluttede på sit møde d. 5. november 1991, at man ikke kan forvente at blive tildelt en holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke må overbookes med studenter, der glemmer tilmeldingen. Det er derfor vigtigt FOR DIG, at du husker den obligatoriske tilmelding!!!! Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatoriske tilmelding, kan du altid henvende dig i studievejledningen for yderligere informationer. Studievejledningens hjemmeside:

4 4 STUDIEOPHOLD I UDLANDET Som en del af dit medicinske studium, kan du studere en periode ved et universitet i udlandet. Det kan være i Australien, Kenya, Portugal - eller hvor du har lyst. Og du kan få penge til studieopholdet. Det vigtigste, er at gå i gang med planlægningen i god tid, oftest mindst et år i forvejen, alt afhængig af hvor meget forarbejde du skal gøre (blive accepteret af værtsuniversitet, fremskaffe fagbeskrivelser etc.). De mere sofistikerede studieophold kan godt tage 1 til 2 år at planlægge. Til gengæld har de hidtidige ECTS- ophold kun krævet begrænset forarbejde. Fakultetet har gennem ECTS- programmet samarbejdet med en lang række europæiske universiteter om udveksling af medicinstuderende. Dette samarbejde eksisterer dog ikke mere. Dog har partnerne i ECTS programmet forpligtet sig til at videreføre udveksling i samme form som under ECTS, så der er tale om mange af de samme universiteter. Det første du skal gøre er at få fat i Universitetets pjece "JEG VIL UD. Den kan hentes på nettet Du kan også få hjælp hos IMCC (9.2.2), fakultetets internationale sekretariat (9.1.62), Suzanne Andersen eller på universitetets internationale kontor i Fiolstræde sal. Stipendierne til studieopholdene i udlandet kommer fra flere forskellige kasser og er til forskellige formål. Der er derfor også forskellige ansøgningsfrister, afhængig af hvilket program man søger. Kort oversigt over stipendiemulighederne: INTERNATIONALISERINGS STIPENDIER til hele verden IKKE ved samarbejdsuniversiteter ansøgningsfrist: primo oktober SOCRATES ERASMUS i forbindelse med ECTS ophold ved samarbejdsuniversiteter ansøgningsfrist: 22 marts 2002 STUDIET dispensationsudvalg, der er ansvarlig for at give forhåndsmerit af et planlagt studieophold i udlandet, ikke mindst denne proces kan tage en del tid. Ligeledes er det dispensationsudvalget, der tager stilling til særlige individuelle studieplaner som følge af et studieophold i udlandet. Under et godkendt studieophold i udlandet kan du naturligvis modtage SU, som du plejer. At studere i udlandet er en unik mulighed for dels at opleve en anden del af verden, dels at udvikle sig fagligt og menneskeligt. Mulighederne er der - gør noget ved det!!!! Nyttige internet - adresser: Generel information om internationale anliggender. - Informationsmateriale fra div. ECTS-universiteter Studievejledningens hjemmeside Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside Med venlig hilsen Studievejledningen for medicin STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN TRÆFFETIDER UGE 17 Dag / dato Telefontid Træffetid Vejleder Bemærkning Man 29/ Jon Trærup Andersen Tir 30/ Lone-Emilie Rasmussen International vejleder Ons 1/ Gordon Thomas Jehu Tor 2/ Camilla Götzsche International vejleder Ulrik Bodholt TRÆFFETIDER UGE 18 Dag / dato Telefontid Træffetid Vejleder Bemærkning Man 6/ Jon Trærup Andersen Informationsmateriale fra alle Nordplus partnere Det Internationale Kontors hjemmeside Liste over KU samarbejdsuniversiteter NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter, ansøgningsfrist: 22 marts 2002 KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande ansøgningsfrist: oktober og november Kontakt eventuelt det Internationale kontor for yderligere oplysninger. Da Internationaliserings området er i stærk udvikling opstår til tider særlige muligheder for at få stipendium. Disse er naturligvis ikke medtaget i denne oversigt. For alle stipendier gælder at studieopholdet skal være meritgivende. Det er studienævnets ÅBNINGSTIDER FOR DEN (VÅDE) MAKROSKOPISKE STUDIESAL LOK Her er åbningstiderne for MAJ måned. Resten følger senere. Vi ses i kælderen. Med venlig hilsen studiesalsvagterne. Dag: Dato: Tidspkt: På vagt: Ons Bo Tors Uffe Fre /13-17 Christine/Bo Man Uffe Tirs Christine Ons Bo Tirs Uffe Ons Bo Tors Christine Fre Uffe man Christine Tors Uffe Fre Christine - Ret til ændringer forbeholdes. - Check altid opslag på døren til studiesalen. - Adgang kun ved forevisning af gyldigt studiekort. Fase I Tir 7/ Lone-emilie Rasmussen International vejleder Ons 8/ Gordon Thomas Jehu Tor 9/5 LUKKET KR. HIMMELFART Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Lone Emilie Rasmussen eller Camilla Götzsche Studievejledningens telefonnummer er Eller du kan kontakte os på: Tid til samtale kan bestilles hos: Gitte Birkbøll tlf lokale Connie Holm tlf lokale VI MINDER OM 1 ÅRSPRØVEN! Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået 1.års eksaminer. Gammel studieordning: Du skal altså bestå anatomi I og kemi i løbet af de 2 første studieår. Ny studieordning: Efter 1. studieår skal du indtegne dig og deltage i eksaminerne: Basal humanbiologi, TAS og cellebiologi. Du skal bestå Basal Humanbiologi, TAS og Cellebiologi i løbet af de første 2 studieår Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen være udskrivning fra medicinstudiet. Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er risiko for at du kommer ud i sådanne problemer! Fase II VKO - VIDENSKABELIGE KUR- SER OG MØDER Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder? Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken "Kurser og møder". Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretariatet.

5 PANUMSKABE!!! Ansøgningsskemaer til et panumskab i efterårssemestret kan afhentes hos Det Medicinske Studenterråd lakale (MSR kontoret) De kan ligeledes hentes på MSR s hjemme www studmed ku dk/msr Seneste ansøgningsfrist er torsdag den 30/5 og ansøgningsskemaerne skal afleveres til Steen Jørgensen lokale Personer der har haft skab i forårssemestret skal ligeledes søge om at få et skab i efterårssemestret 2002!!!! I tilfælde af at der er for mange ansøgere bliver der trukket lod om skabene MVH Bo Biering-Sørensen - MSR STILLINGSOPSLAG 1 stilling som studievejleder ved medicin Ved studievejledningen for Medicin vil der pr. 1. juli 2002 være 1 stilling at besætte. Studievejledningen fungerer som en gruppe på normalt 7 vejledere, som alle er stud.med.'ere. Som studievejleder er man ansat 17,35 timer/ uge i 47 uger om året. Timefordelingen er skæv, da vi har særlig travlt i august (optagelse og semesterstart) og i januar (semesterstart) og arbejder noget mindre i andre perioder. Alt i alt svinger arbejdstiden fra uge til uge mellem 10 og 30 timer. Vi holder lukket imellem jul og nytår samt i påsken. På årsplan er den samlede ansættelse cirka 700 timer. Timelønnen er i ifølge gældende overenskomst Arbejdsområderne i studievejledningen er: Vejledning af medicinstuderende Dispensationssager, orlov, SU, studiebestemmelser mv. Som vejleder fungerer man som bindeled mellem den enkelte studerende og studienævn/administration. På den ene side er man forpligtet af de gældende regler og bestemmelser, på den anden side er man ansat til at guide medicinstuderende udenom de forskellige problemer, der kan opstå. Møder og kurser Hver tirsdag mødes alle studievejlederne til vejledermøde. Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder og studienævnsmøder. Vi arrangerer informationsmøder for de studerende, fx. om valg af uddannelsessted på fase II samt opsøgende vejledning med eksamenshjælp. Herudover har vi et samarbejde med studievejledere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Meritoverførsel fra andre studier Vi behandler ansøgninger om meritoverførsel af fag taget ved andre uddannelsesinstitutioner. I forbindelse med denne sagsbehandling indgår udarbejdelse af alternative studieplaner. Udveksling Vi tager os af udveksling mellem medicinstuderende ved KU og flere Europæiske universiteter. Arbejdet indebærer kontakt med de pågældende universiteter, deres koordinatorer, studenter samt Det Internationale Kontor. Arbejdet, som studievejleder indebærer en del personlig vejledning, hvorfor ansættelsen er omfattet af tavshedspligt. Stillingen kan søges af medicinstuderende ved Københavns Universitet. Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har kendskab til forhold i, og omkring universitetet, tidligere ansættelser og aktiviteter før, som efter optagelsen på studiet. Der foretrækkes en ansøger, der er tidligt i studiet, dog med minimum 1. studieår bestået. Dette skyldes at der lægges vægt på kontinuitet i vejledningen, hvorfor ansættelse af længere varighed forventes. Som studievejleder indgår du i et team sammen med de øvrige studievejledere, hvor arbejdsopgaverne fordeles i gruppen af vejledere. Jævnfør den varierende arbejdsbelastning skal man som udgangspunkt være indstillet på at arbejdet kan betyde at man bliver studietidsforlænget. Der kan afholdes 5 ugers ferie, heraf maksimalt 3 uger i sommerferien, dog uden mulighed for ferie i august/januar. I denne sommerferie vil få ferie i uge 29 og 30. I de første måneders ansættelse vil arbejdet blive tilrettelagt med introduktion til vejledning, arbejdsopgaver, regler etc. Som vejleder skal du påregne deltagelse i Undervisningsministeriets studievejlederuddannelse (ugekursus). Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3 måneder. Ansøgninger stiles til: Studieadministrator Leif Christensen Panum Instituttet Blegdamsvej 3b 2200 København N og skal være Studienævnet i hænde senest tirsdag 21. maj 2002 kl Der vil blive afholdt samtaler i uge 22 STUDIET & ANNONCER Studietilbud Tilbud til studerende på 11. semester Annoncer Tag til Bornholm en dag! Bornholms Amt inviterer til informationsdag og ørundtur fredag d. 7. juni 2002 Kære medicinstuderende på 11. semester, Bornholms Amts videreuddannelsesudvalg inviterer jer hermed til informationsdag på Bornholms Centralsygehus og en spændende tur rundt på den smukke ø. Ring og hør nærmere hos Nils Petersen på telefon: eller tilmeld dig via eller på fax: Tilmeldingsfrist: 22. maj Program for dagen: Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til studievejledningen for medicin på ovennævnte adresse eller på tlf.: : Bus fra Københavns Hovedbanegård 8.35: Med hurtigfærge Ystad-Rønne/ morgenmad ombord 10.15: Velkomst Bornholms Centralsygehus 10.30: Rundvisning på Kirurgisk Center, Medicinsk Center, orientering om praksissektoren og besigtigelse af lægeboliger 13.00: Frokost 14.15: Rundtur på Bornholm Besøg hos Pernille Bülow Naturvandring ved Hammeren 18.00: Middag og ølsmagning på Bryggeriet i Svaneke 23.30: Med natbåden til København

6 6 CENTER FOR EVALUERING OG MEDICINSK TEKNOLOGI- VURDERING (CEMTV) søger studentermedhjælper Kunne du tænke dig at arbejde i et spændende forsknings miljø indenfor sundhedsvæsenet? Så har vi en ledig stilling som studentermedhjælper på ca. 15 timer ugentligt ved Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering placeret i Sundhedsstyrelsen, med tiltrædelse snarest muligt. Det vi har brug for hjælp til er bl.a. følgende: Ajourføring af instituttets adressedatabase samt fremfinding og udskrivning af labels Korrekturlæsning på dansk og også gerne på engelsk Indtastning af projektdata til videre behandling Tekstbehandling mv. (vi anvender MS Office produkter) Arkivering Udarbejdelse af præsentationsmateriale Fremfinding og kopiering/indscanning af artikler i bøger og tidsskrifter Kopiering og kuvertering/udsendelse af breve og publikationer Holde orden i kopirum, fylde papir på printere og kopimaskiner, intern bestilling af materialer mv. Andre forefaldende opgaver Du skal kunne arbejde selvstændigt, hurtigt og med akkuratesse, samt kunne lide at have flere bolde i luften samtidigt. Derudover skal du have lyst til at indgå i et tværfagligt miljø med mange forskelligartede opgaver. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (kontorfunktionærer i statens tjeneste). Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Overassistent Inge-Lise Wetterstein Telefon eller på CEMTV hjemmeside Skriftlig ansøgning mærket j.nr /1 sendes til Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 14. maj 2002 inden kl. 12. ANNONCER KONCERT MED COLLEGIUM MUSICUM Fredag d 3 maj kl 20:00 er der i Vor Frelsers Kirke Koncert med Hollands største (og bedste!) universitetsorkester og kor fra Leiden Universitet. Opførelse af Sibelius 1ste Symfoni og Carl Nielsens Søvnen. Desuden flere værker af Andriessen, Ligeti, Rheinberger m.fl. GRATIS ADGANG VOR FRELSERS KIRKE, SKT ANNÆGADE 29, CHRISTIANSHAVN. MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL - Problems book (tilhørende til den røde "The Cell" fra 1994) købes billigt. Ring/skriv på nummer VESTKOMMUNERNES IDRÆTSKLINIK (VIK) PÅ AMTSSYGEHUSET I GLO- STRUP søger ny sekretær/ assistent Idrætsklinikken på Amtssygehuset i Glostrup søger stud. med. på 7./ 8. semester. Du skal: - have interesse indenfor idrætsskader, - være stabil, glad og kunne håndtere, til tider, stressede situationer, - være på 7. eller 8. semester efter sommerferien. I jobbet skal du: - stå for tidsreservation til kommende patienter, - udfylde rekvisitioner til forsk. undersøgelser og behandlinger. Derudover er der rig mulighed for at deltage i undersøgelserne, og derigennem lære de forskellige undersøgelsesmetoder, lægge blokader og evt. UL- scanning. Endvidere har klinikken et tæt samarbejde med en gruppe fysioterapeuter, i.f.m. efterbehandling. Arbejdstid: tirsdag og torsdag kl løn: kr. 130,00/ time Er du interesseret så ring til stud.med. Claus Sæbyé på telefon: SÆDDONORER SØGES Krav til potentielle donorer: årige sunde og raske mænd Ingen arvelige sygdomme Betingelser: Normal sædkvalitet, fryseegnet sæd Forventninger: Sæddonation 1 gang pr. måned Blodprøvekontrol hver 3. måned Honorering: 500 kr. skattefrit pr. sædprøve (forudsætter tilfredsstillende sædkvalitet hver gang) Er du interesseret i at hjælpe barnløse par i behandling hos speciallæge Peter Lundström, bedes du kontakte os på eller Du kan også ringe til Joakim Lundström på tlf eller eller til klinikken på tlf FYSIOLOGILÆRER Stud med på 7-8 semester søges med tiltrædelse september 2002 Faget er på 90 timer fordelt på 1½ år med ca. 2 timer/uge. Det drejer sig om et lille hold med max 12 studerende. Timeløn 230,00 kr + feriepenge Skolen for Holistisk Afspænding Blegdamsvej 78 A 2100 Kbh Ø Kontortid: ons kl Uddannelsen til afspændingspædagog er en 3- årig videregående uddannelse med SU. TURNUSPLADS OENSKES BYTTET haves HS interesseret? kontakt peter tlf eller JAKKE FORSVUNDET Sort fleece jakke af mærket Haglöfs forsvundet til 3. Sem fest d. 28/4. I jakken lå også mine cykellygter. Hvis du ser den, må du meget gerne hænge jakken nede i klubben eller kontakte mig. Morten Suppli OSVAL - PROJEKT FORSLAG Er du medicinstuderende med interesse for infektions-/lungemedicin? I forbindelse med HS-indikatorprojekt for pneumonibehandling, er der mulighed for klinisk relateret korterevarende projekt til en OSVAL opgave. Det emnemæssige fokus ligger på pneumoni diagnostik og behandling, samt kvalitetsudvikling i praksis. Et udkast til et muligt projekt foreligger. Opstart forsommeren Er du interesseret, da kontakt 1.resl. Christian N. Meyer, medicinsk klinik I, BBH, tlf (arb.), eller ops-søger FORSØGSPERSONER SØGES Til videnskabeligt forsøg, der har til formål at undersøge kroppens reaktion på ophold i højde, søges et antal unge, raske mandlige forsøgspersoner. Som deltager i forsøget skal man 2 timer dagligt i 2 uger (uge 21 og 22) på fastlagte tidspunkter (eftermiddag/aften) opholde sig i undertrykskammer, hvor mængden af ilt er nedsat. I de efterfølgende uger (23, 24 og 25) skal man have taget i alt 7 blodprøver. Prøvemateriale bliver indsamlet via venøse blodprøver samt 3 muskelbiopsier. Desuden bliver der foretaget 2-3 maksimale iltoptagelsesmålinger. Honorar gives. Yderligere information hos: Thomas K. Nielsen

7 Sundrådet SUNDRÅDET Det Sundhedsvidenskabelige Studenterråd Sundrådet 29. april 2002 I denne uge redigeret af Thomas Juul Sørensen 7 Hvad skal vi med endnu et studenterpolitisk råd??? Og hvad sker der i Sundrådet som ikke kan ordnes i MSR??? Læs mere her... Den 10. april i år dannede studenterpolitikere fra: - Odontologisk Forening (OF) - Studenterrådet for Folkesundhedsvidenskab - Det Medicinske Studenterråd (MSR) Det Sundhedsvidenskabelige Studenterråd, også kaldet Sundrådet. Formålet var at oprette et forum hvor alle studerende og studenterpolitikere fra hele Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SVF), dvs. tandlæger, humanbiologer, medicinere, folkesundhed osv., kunne diskutere politiske emner der vedrørte hele Fakultetet. Således adskiller Sundrådet sig markant fra MSR, hvor der principielt kun diskuteres sager med relevans for medicinstudiet og studienævnet. Og hvad laver vi så i Sundrådet??? Til vores møder diskuterer vi sager der er på dagsordenen i Fakultetsrådet, der er det øverste organ på hele Fakultetet. Her diskuteres bl. a. budget, herunder fordeling af midler til de enkelte institutter og midler til mdb mm., den nye ledelsesstruktur på univesitetet og om hvorvidt der skal ansættes direktører på instutit-, fakultets- og universitetsniveau og samtidig oprettes bestyrelser tilknyttet hertil og meget mere.. Derudover er det Sundrådet der opstiller studenterkandidater til at sidde i Fakultetsrådet og divers udvalg under Fakultetsrådet. Disse udvalg er bl. a.: - Fysisk udvalg: Hvor der arbejdes med studentermiljøet på Panum, herunder lokaler, skabe mm. - Kantine udvalg: Hvor der arbejdes med udbuddet af varer, sortiment mm. - IT-udvalg: Hvor der arbejdes på at optimere tilbuddet og integrationen af IT til de studerende og i undervisningen. fortsættes... Referat af møde i Sundrådet den 25. april 2002 kl Tistede: Katrine (fsv.), Simon (med.) og Thomas (med.). Afbud fra Maja (fsv.), Martin (odont.) og Dorthe (odont.). 1) Formalia Thomas dirigent, Simon referent. Referater fra sidste to møder mangler stadig (suk). 2) SVF høringssvar om ledelsesstruktur Høringssvaret fra SVF svarer ikke til stemningen på sidste fakultetsrådsmøde. Dette vil vi beklage på mødet og pointere, at vi fremover vil insistere på at få sådanne høringssvar til gennemsyn forud for udsendelse. 3) Fakultetsrådsmøde mandag den 29. april 2002 ledelse og budget Ledelsesdiskussionen skal fortsættes. Simon følger op forud for mødet via Forenede Studenterråd for at vide, hvad udfaldet på Konsistoriums den 24. april blev. Nyt budgetforslag er udsendt. Udkastet blev kort diskuteret. Der var enighed om at spørge til to forhold: Indholdet af posten Basisforskning under flerårsaftalemidler, samt nedskæringen på ca. en mill. kr. til studieordningsrevisionsarbejde. 5) Eventuelt Kage til næste møde: Maja. Næste møde er planlagt til den 20. juni, men det kan være, at der bliver indkaldt til møde i maj, såfremt, der bliver afholdt et fakultetsrådsmøde i maj måned. Husk, at der er Unikoo. møde: 15. maj 2002 kl hos Forenede Studenterråd, Fiolstræde Biblioteks udvalg: Hvor der arbejdes på at gøre forholdene endnu bedre og mere smidige overfor du studerende. Sundrådet deltager desuden i den overordnede politiske debat på fakultetsog universitetsniveau i universitetsavisen og andre steder. Så hvis du har lyst til at gøre en forskel på dit Fakultet er Sundrådet det rigtige sted at starte. Hvis du mener at der er sager der skal tages op i dette forum, så send en med en begrundelse til os, eller endnu bedre, kom til møderne. Sundrådet på Groupcare... Interesseret, så send en til: 4) Universitetsavis Bjørn Q. har skrevet noget helt forkert om studerendes rolle i studienævnsarbejde. Dette må vi svare Hvor finder på. Der jeg er Det deadline Sundhedsvidenskabelige for Studenterråd (Sundrådet)...? indlæg til næste universitetsavis den Sundrådet har kontor på Panum i bygning 1. 2., samme sted som MSR maj Post kan sendes til: Sundrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N TLF:

8 8 VAGTBUREAUET SPV - VAGTER Ugestatistik for uge 38 10/ / Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt % Dag Bestilte vagter Udækkede vagter Ledige 0 Aften Bestilte vagter Udækkede vagter Ledige 0 Nat Bestilte vagter Udækkede vagter Ledige 0 Bestilt i alt Udækket i alt Ledige Dæknings % i alt 60,0 79,6 93,9 90,0 100,0 96,6 85,5 87,1 Timer i alt Sundhedsfaglig Konsulent Brian Bjørn Tlf.: Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev, telefon eller . I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken udækkede vagter i %, angiver for hver dag, hvor mange udækkede vagter i % der har været. Tallene i rubrikken % angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor en % udækkede vagter har været. VT - VAGTER Ugestatistik for uge 22 Uge 17 I alt Planlagt V Holdet dækker ikke hele ugen!!!!! Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen mellem kl. 16 og 18. NYT FRA VAGTAFDELINGEN: Vi har desværre i den sidste tid være plaget af spøgelsesopskrivninger, hvilket vil sige, at I ringer ind og siger I er skrevet op, men vi kan ikke finde jer på listen. For at få lokaliseret hvor det går galt, vil vi derfor anmode jer om, at notere dato, klokkeslæt og navnet på den medarbejder i vagtformidlingen I taler med, ved opskrivningen, så I har det, hvis problemet skulle opstå. Vi håber at dette vil medvirke til, at I ikke fremover bliver mødt af dette problem, når I ringer herind på jeres opskrivningsdag. Med venlig hilsen Vagtafdelingen

9 VAGTBUREAUET 9 HOLD 4402 Et par af vores gamle ventiler er blevet færdige. Vi søger derfor nye ventilatører til oplæring i løbet af maj. - Syntes du at fysiologien var spændende, og vil du gerne prøve at anvende den i praksis. - Vil de gerne blive fortrolig med brugen og virkningen af de vigtigste medicin-grupper. - Kunne du godt tænke dig at træne dit kliniske øje - Savner du at føle, at du er en del af personalet på en afdeling, hvor din tilstedeværelse både bliver værdsat og taget seriøs. - Savner du følelsen af et din kompetence bliver ordentligt udnyttet. Så kan vi tilbyde dig et stabilt og velfungerende afdelingshold, som har været en del af det faste personale på Rigshospitalets Thoraxkirurgisk intensive afd. i mere end 10 år. På holdet vil du kunne drage rigt nytte af at være sammen med folk spredt ud på forskellige semestre. Du vil hver måned komme til et holdmøde, hvor der efterfølgende bliver holdt en hyggemiddag. Du vil få trænet de basale kliniske færdigheder, samt blive fortrolig med mere avancerede behandlingsmetoder og udstyr. Dine arbejdsområder vil omfatte bl.a.: - observation og personlig pleje af afdelingens patienter. Disse omfatter bl.a.: Lunge- og oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl. - Indgift af div. IV væsker og blodprodukter. - Udtagning af forskellige blod- og dyrkningsprøver. - Forbindings- og drænpleje. - EKG-tagning, og derved rig mulighed for at træne tydnigen af EKG. - Peritoneal- og hæmodialys(prisma)-behandling. Til gengæld kræver vi: - At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at arbejde med ofte kritisk syge patienter - også når der sker noget MEGET spændende et andet sted på afdelingen. - At du har 400 VT-timer. - AT du har bestået fysiologi. - At du tager min. 25 vagter i løbet af de første 3 måneder og derefter min. 6 vagter pr. måned. Efter 1 år er der mulighed for at gå ned til min. 4 vagter pr. måned. - At du er indstillet på at tage 4 følgevagter med fuld løn. Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive prioriteret. Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet i mindst et år. Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav, hvis vi vurderer, at ansøgeren er kvalificeret, og man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man f.eks. ikke har nok VT-timer. Yderligere oplysninger: Kontakt David Levarett Buck på tlf: Ansøgningsfrist: Ansøgningsblanket fås og afleveres på vagtbureauet senest fredag d. 10/5-02 kl. 12:00. Ansættelsessamtaler: Der vil da bliver afholdt samtaler på afd hurtigst muligt herefter. SPV-FLYVER HOLD 1502 søger nye medlemmer Holdet er døgndækkende og er fortrinsvis på psykafdelinger. Når holdet ikke er i arbejde dækker vi almindelige SPV-vagter og er på den måde altid sikret arbejde på de planlagte vagter. Krav: Min. 200 SPV-timer, deraf en del psyk. vagter. Min. 3-4 vagter hver måned. Være ansvarsbevidst. Kunne blive på holdet i min. 6 måneder. SPV-HOLD 1605 SØGER 2 NYE MEDLEMMER Vi er et vampyrhold, som arbejder på Frederiksberg Hospital. Arbejdet er på klinisk kemisk afd., hvor vi tager blodprøver og EKG er både i ambulatoriet, på stuerne og i byen. Vi dækker dagvagter alle ugen dage; man-fre. Med 6 på vagt af gangen og i weekenden er 1 eller 2 på vagt. Vores krav er: - At du har min 200 SPV-timer - At du kan tage min 4 vagter hver måned, også i eksamensmåneder og vil blive på holdet i min. 1 år. - At du kan komme til holdmøde d. 22/5 kl. 17 i Panumkantinen. Det er ikke et krav, at du kan stikke i forvejen, men ansøgere med erfaring vil blive foretrukket. For yderligere info kontakt Vagtbureauet på tlf Ansøgningsfrist er d. 16/5 kl RIGETS HÆMODIALYSEHOLD HOLD 4201 SØGER 2 NYE MEDLEMMER. Vi er et hold, som er tilknyttet såvel den akutte som den kroniske hæmodialyseafdeling. Arbejdet, som er 7½ timers vagter og udelukkende dag og aftenvagter, består i at starte og afslutte dialysebehandlinger samt hvad ellers hører til, dvs. overvågning af pt., iv-medicinering, stuegang med læge, blodprøvetagning, EKG m.m. Du vil også blive fortrolig med behandling af svære blodtryksfald, initial hjertestopbehandling; alle ting, som er en god ballast at have, når man står i skadestuen en kold januarnat og bagvagten har sederet sig ned. Det vil sige, hvis du har lyst til et spændende og klinisk relevant arbejde, så er det os du skal søge. Af andre funktioner, som du kan varetage når du har fået en vis erfaring, er plasmaseperationer, dialysebehandling på intensive og andre afdelinger samt mulighed for at tage akutte tilkaldevagter i nattetimerne. Det vi kræver af dig er, at du er på fase II, består mikrobiologi og farmakologi indenfor 1 år, har 150 VT timer samt at du selvfølgelig er sød, rar og fleksibel. Angående antallet af vagter om måneden, skal du kunne tage 8 vagter. Der er mulighed for at tage dobbeltvagter. Oplæring består at 11 lønnede følgevagter: 10 vagter med en erfaren dialyseassistent og en vagt med en sygeplejerske. Ansøgningsfrist d. 2 maj Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at ringe til Tomer Amrami tlf.: LØSE VENTILATØRVAGTER For at kunne tilbyde både ventilatører og afdelinger en mere fleksibel service er det nu blevet muligt at tage løse vagter som ventilatør ganske som det kendes fra SPV-vagterne. Hvordan: Ring til Vagtbureauet på (tast 1) og bliv skrevet op. Hvem: Du skal have mindst 100 VT-timer for at kunne blive skrevet op. HJEMMEHOLD 4636 søger nye holdmedlemmer Vi er et nyt hjemmehold, der søger medlemmer, til pasning af en syv mdr. gammel dreng, der sammen med sin mor er flygtning i Danmark. Han har en deformitet i luftvejene og nogle gastrointestinale problemer, der gør, at han er trakeotomeret og har duodenalsonde. Vores opgave er at passe trakeostomi og sonde, samt den almindelige pleje af et lille barn i tæt samarbejde med hans mor. Han har siden fødslen været indlagt på RH, i øjeblikket på afd. 5061, men skal hjem, når de har fået et sted at bo. Vores opgave er noget speciel, idet vi udover at passe drengen også har en meget stor indflydelse på moderens hverdag, idet deres sociale netværk i Danmark er meget lille, og fordi hendes kendskab til Danmark er meget begrænset. Vi har derfor et meget tæt forhold til hende og en stor betydning for, hvordan hun bliver integreret i landet. Forventning til dig: - VT er, gerne BVT er - meget gerne erfaring med pasning af små børn og deres naturlige udvikling. - kunne tage 4-6 vagter pr. md. Også i eksamensmånederne. - kunne tage både dag-, aften- og nattevagter. - skal kunne blive på holdet i længere tid af hensyn til drengen, da han knytter sig til os. Vi tilbyder: - pasning af en dejlig, kærlig og utrolig nem lille dreng. - tæt samarbejde med hans mor, der er meget sød og interesseret i at lære fra os. - et spændende arbejde, hvor man ikke kun lige skal tænke på sugning og bleskift. Har dette vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte holdleder Diana Jensen på telefonnummer el for yderligere information. Ansøgning til Vagtbureauet hurtigst muligt. RIGETS HÆMODIALYSEHOLD HOLD 4201 SØGER 2 NYE MEDLEMMER. Vi er et hold, som er tilknyttet såvel den akutte som den kroniske hæmodialyseafdeling. Arbejdet, som er 7½ timers vagter og udelukkende dag og aftenvagter, består i at starte og afslutte dialysebehandlinger samt hvad ellers hører til, dvs. overvågning af pt., iv-medicinering, stuegang med læge, blodprøvetagning, EKG m.m. Du vil også blive fortrolig med behandling af svære blodtryksfald, initial hjertestopbehandling; alle ting, som er en god ballast at have, når man står i skadestuen en kold januarnat og bagvagten har sederet sig ned. Det vil sige, hvis du har lyst til et spændende og klinisk relevant arbejde, så er det os du skal søge. Af andre funktioner, som du kan varetage når du har fået en vis erfaring, er plasmaseperationer, dialysebehandling på intensive og andre afdelinger samt mulighed for at tage akutte tilkaldevagter i nattetimerne. Det vi kræver af dig er, at du er på fase II, består mikrobiologi og farmakologi indenfor 1 år, har 150 VT timer samt at du selvfølgelig er sød, rar og fleksibel. Angående antallet af vagter om måneden, skal du kunne tage 8 vagter. Der er mulighed for at tage dobbeltvagter. Oplæring består at 11 lønnede følgevagter: 10 vagter med en erfaren dialyseassistent og en vagt med en sygeplejerske. Ansøgningsfrist d. 2 maj Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at ringe til Tomer Amrami tlf.:

10 10 BLIV EKSPERT I TOLKNING AF EKG OG AVANCERET GENOPLIVNING! Kardiologihold RH 4101 søger 1 erfarenventilatører til ansættelse som Kardiologiske assistenter. Vi er pt. 10 medicinstuderende, der indgår som fast personale på medicinsk afdeling B på RH, som kardiologiske assistenter. Stillingen som kardiologisk assistent: Vi dækker fast aften- og nattevagter samt dagvagter i weekenden (vi har fri til vores månedlige holdmøde). Obs ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsområde udgøres primært af: Kontinuerlig EKG-overvågning Arytmidiagnostik i 1 aflednings-, 12 aflednings- og oesophagus-ekg Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning For at komme i betragtning er du: Færdig med fase 1 Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VTtimer, gerne med tidligere intensiverfaring. I stand til at tage gennemsnittet af antal vagter (minimum 10 vagter), også i eksamensmånederne. Indstillet på at blive på holdet med det pågældende vagtgennemsnit til mindst årsskiftet 2002/2003. Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde engagement, hvorfor du som obs er ikke må være på andre hold. Fleksibel med hensyn til vagtlægning. (Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående punkter, så søg stillingen alligevel, hvis du er i tvivl om du opfylder alle kriterierne). Vi kan tilbyde: Intensivt oplæringsprogram i tolkning af ovennævnte EKG typer samt avanceret genoplivning. Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nattevagter samt 16 betalte aftenvagter, men arbejdet derefter skal også betragtes som betalt indlæring af centrale kliniske redskaber. Et spændende arbejde og god uddannelse på en velfungerende, ekspanderende og hyggelig intensiv afdeling. INDRE ORGANER Pensioneringsordning, idet man efter 200 afholdte vagter (1600 timer) kan nøjes med 1/3 af vagtgennemsnittet. Som obs er forventes det at man er ansvarsbevidst, men også parat til at indgå som et dynamisk input til vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester. Ansøgningsfrist: torsdag d. 2.maj (Uge 18) 2002 kl på Vagtbureauet Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler d el , klokken ~ på afd på RH Inden udgangen af uge 18 skal du have lagt dine første vagter i uge (8 nattvagter samt nogle enkelte aftenvagter.) Dit første holdmøde er d (uge 20), hvor der vil blive lagt vagter for uge Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Sune B.E.W.Räder på tlf / / eller SPV ERE TIL NYT HOLD PÅ NÆSTVED CENTRALSYGEHUS Ungdomspsykiatrisk afdeling på Næstved Centralsygehus: Til ungdomspsykiatrisk afdeling på Næstved Centralsygehus søges snarest muligt syv-otte SPV ere. Holdet skal dække alle nattevagter samt enkelte aftenvagter. I nattevagterne vil holdmedlemmerne primært skulle sidde fast vagt hos en 15-årig retarderet autist, mens opgaverne i aftenvagterne kan være mere brede, idet I her indgår i et tæt samarbejde med det faste personale, som er åbne for forandringer og arbejder ud fra den enkle patients behov og dennes langsigtede behandlingsplan. Patienten sover almindeligvis hele natten, men kan i perioder være aggressiv og voldsom. Kvalifikationer: SPV er med interesse for ungdomspsykiatri. Ansøgning til Vagtbureauet snarest muligt. Anfør gerne om du har erfaring med ungdomspsykiatriske patienter. For yderligere oplysninger kontakt sundhedsfaglig konsulent Brian Bjørn, telefon eller NATARBEJDE I SOMMERFERIEN? Vi er et VT hjemmhold 4630 som har flere medlemmer som bliver færdige med studiet, og derfor mangler vi akut 2 medlemmer som gerne vil have en 8-12 ( færrer? flere?) vagter i juli og august, evt også vagter i juni, derefter er det muligt at gå pension med en 2-4 vagter pr måned. Da vi prøver at udvide holdet til en 9-11 medlemmer, søger vi desuden 3-4 nye medlemmer som ønsker 2-4 vagter pr måned. Vi arbejder centralt på Frederiksberg, og passer en sød, stille dreng på 2½ år, der har en cerebral parese. Dette gør at han ikke kan synke tilstrækkeligt og derfor skal afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom han skal sondemades via en PG-sonde 2 gange i vagten. Han lider ofte af øvre luftvejsinfektioner, men der er hjemmeilt og vi følger ham med SAT måler. Arbejdet består i at observere, suge p.n., (ofte er det nok med olivenknop, nogle gange dybere), sondemade, skifte ble og omsorg. Der stiles mod at han sover mest muligt om natten. Dregen passes i eget værelse og vagtfaciliteterne er særdeles gode (TV, video, computer, slikskål, te, kaffe) Forældrene er utrolig søde og meget glade for holdet, som er et lille hyggeligt hold på 7 medlemmer. Der er to katte i hjemmet. Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er fra til søndag til torsdag og til fredag og lørdag. Desuden dækker vi 4 dagvagter om måneden på hverdage ml til Krav til dig: Du skal have haft over 150 VT-timer (gerne med BVTkursus, men ikke noget krav) Du skal kunne tage min 2-4 vagter om måneden Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette nødvendigt. Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde i et privat hjem. Yderlige oplysninger hos holdleder Rebekka tlf: / (der trækkes lod blandt ansøgerne) Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 14 maj kl 12:00 til vagtbureauet.

11 ET MØDE MED VIRKELIGHEDEN 25 % af verdens befolkning lever for under 1US$ om dagen. 158 millioner børn under 5 år er underernærede. 1.2 milliard mennesker lever uden adgang til rent drikkevand Fattigdom er verdens største dræber, hvordan kan man ændre på de forhold som en fjerdedel af jordens befolkning lider under kan det lade sig gøre? Kom og mød 2 personer, der mener det er muligt og som rent faktisk gør noget aktivt for at forbedre sundheden og levestandarden i en provins i Indien. Dr. Thelma og Ravi Narayan fra Jamkhed i Indien er på Europa tour for at fortælle om folkesundhed og primary health care som det er i den virkelige verden. De stopper forbi København og Panum Instituttet onsdag d. 6. maj. Læs mere om deres succesfulde public health projekt i Indien på: Så kom og få lidt facts fra det virkelige liv og mød læger der arbejde med folkesundhed i en barsk hverdag kom til IMCCs Public Health arrangement: MANDAG D 6 MAJ KL I LILLE MØDESAL V KANTINEN IMCC byder på kaffe og kage under arrangementet. For yderligere information, kontakt venligst Line eller Christentze INDRE ORGANER IMCC KONTAKTPERSON FOR EN EXCHANGE STUDENT Det eneste du forpligter dig til: At hente studenten i lufthavnen/på hovedbanegården og følge ham/hende til sin bolig. Desuden skal du hjælpe studenten med at finde det hospital han/hun skal være på, enten ved at følge vedkommende derud første dag, eller ved en kvik oversættelse af Kraks-ruteplan. Det eneste du slet ikke kan undgå: At din sommer bliver meget sjovere end den ellers ville!! Exchange-studenterne er her i hele juli eller hele august måned. I den periode er det helt op til dig og den udenlandske student hvor meget I ser hinanden. Al aktivitet du finder på vil helt sikkert blive værdsat. Du kan godt være kontaktperson selv om du ikke er hjemme 100% af tiden i den pågældende måned. Du kan hente en mere udførlig beskrivelse af hvad det drejer sig om på Exchange hylden ved IMCCkontoret (9.2.2) eller kontakte os per på: dk eller com IMCC'S MÅNEDSMØDE 11 Kom til IMCC s månedsmøde torsdag d , Kl i FADL s mødelokale Dagsorden: 1. Formalia valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Forårsmøde; evaluering af teambuilding er det noget som vi gerne vil gentage i Kbh? 5. Nyt fra grupperne ADM Exchange SCOPH SCORP Z-VCP Grønland U-landsgruppen PIT Sexexpressen Equip Præklinik Tech 3om1 SIF 6. Eventuelt 7. Næste møde Venlig hilsen IMCC Rettelse Basisgrupper SATS Mandag d. 6. maj kl er der neurokirurgisk foredrag ved overlæge Vagn Eskesen, Neurokirurgisk afd., RH i auditoriet på afd (neurokir.) på Rigshospitalet. Emnet er caseorienteret gennemgang af spinaltraumer. Alle er velkomne! GIM-møde d. 8. maj kl Gruppen for Integreret Medicin (GIM) er en forening for medicinstuderende, der gerne vil vide mere om de mange alternative og komplementære behandlingsformer, som vi (desværre) hører meget lidt til under vores uddannelse. GIM repræsenterer en fordomsfri og åben indstilling overfor behandlingsformer, vi ikke kender til. Da det er en kendsgerning at ca. 33 % af alle patienter forsøger sig med alternativ behandling, mener vi at man som medicinstuderende bør interesserer sig for disse behandlings former. I sit kommende arbejde som læge kan man måske selv bruge eller henvise til dem; - et er i hvert fald sikkert, man kan ikke ignorere dem! I GIM diskutere vi alternativ behandling i et fordomsfrit forum, arrangerer foredrag på Panum, tager ud og besøger alternative behandlere og mange andre spændende ting. Normalt holder GIM møde den første onsdag hver måned kl i lokale Da den første onsdag i maj er Kampdagen, d.v.s. d. 1. maj, har vi valgt at udskyde mødet til d. 8. maj. Som sædvanligt mødes vi kl. 16 i lokale Vi skal bl.a. snakke om besøget på Institut for Orthomolekylær Medicin d. 23. april. Desuden skal vi diskutere hvad GIM skal lave i fremtiden, både det kommende efterår, men også på længere sigt. Vel mødt til alle nye og gamle gimmere! Mvh GIM

12 12 Jerusalem - Udbrændte læger I de fleste sager med udbrændte læger kigger man på symptomer, definerer hvornår man er udbrændt, behandlingen af udbrændte læger, kollegastøtte til den udbrændte læger og så videre...og så videre. Men hvad med, for en gang skyld at kigge på årsagerne til udbrændte læger. Her er det som regel faktorer som dårlig økonomi, dårlig uddannelse, dårlig vagtplanlægning, der får skylden for disse stakkels lægers problemer. KULTUR OG DEBAT Kulturindlæg Men fat det dog - det er alt sammen noget sludder!! Den eneste årsag til udbrændte læger er da selvfølgelig patienterne. Hvem har ikke oplevet at den ene patient efter den anden, egotripper ind på klinikken eller hospitalet og forlanger kirurgisk behandling af deres Münshhaussen-syndrom. Alle disse patienter tror, gud hjælpe mig, også at de har ret til behandling, bare fordi de har betalt skat. Når de så endelig har albuet sig ind hos en læge og fået et medikament, der kan bremse deres galopperende psykoser og tvangstanker - så gider de sgu ikke engang at tage det, lider pludselig af noget helt andet og synes for øvrigt at medicinpriserne er uhyrligt høje. Hvordan skal vi så forhindre disse ustyrlige horder af selvbedrageriske egoister i at komme til lægen og ind på hospitalerne?? Den opmærksomme og kloge læser vil have bemærket at denne artikel er skrevet i Jerusalem i det Hellige Land. Der foregår i øjeblikket en inferiør grænsestridighed imellem Israel og Palestinian Authority (PA) i øjeblikket. Men ikke desto mindre har den israelske regering i deres storslået generøsitet forsøgt at forebygge læger i at blive udbrændt i Gaza eller Vestbredden. Nu vil den opmærksomme og kloge læser undre sig over sammenhængen mellem besættelse, menneskerettighedskrænkelser og lægers udbrændthed. Men hav just en kende tålmod og I skal blive ført ud af jeres åndelig hule - som Platon førte sine frænder ud af deres huler. Det som den israelske regering har gjort, og implementeret af selveste Israeli Defense Force, er at lave checkpoints med soldater, der skyder efter folk hvis de ikke bliver på den rigtige side. Mange veje er blokeret med betonklodser og jordvolde så folk ikke kan køre hele vejen, men skal fra tid til anden stige ud og gå videre. Den israelske regering gør det således så besværligt for indbildske syge personer at komme til hospitalet som overhoved muligt. Hvis patienterne lige får tid til at tænke sig om en ekstra gang kan man stoppe kvasi-hypokonderne. Og hvis det er nødvendigt at besætte en hel by (fx. Ramallah, Tulkarem, Jenin, Nablus el. Betlehem) og beordre udgangsforbud for at skåne lægerne, så er den israelske regering parat til at tage den byrde på deres skuldre. Så mod disse ekstremistiske patienter, der ikke skyr noget middel for at nå frem og forstyrre den uskyldige læge, har den israelske regering endelig fundet en effektiv medicin. De patienter, der ikke vil høre, må komme til at føle - og det er vel også kun rimeligt taget den stakkels læges mentale velbefindende i betragtning. Denne, for pladderhumanistiske individer, lidt drastiske løsning på problemet med udbrændte læger, har den fordelagtige bivirkning at sundhedsudgifterne bliver holdt nede. Disse selvcentrerede patienter skal ikke have lavet alle mulige dyre, unødvendige og urimelige undersøgelser. Der skal ikke udskrives en masse dyr medicin, som patienten på grund af dårlig compliance, alligevel ikke har tænkt sig at tage. Det er heller ikke et problem at holde på medarbejderne mens Israel opretholder deres besættelse af Vestbredden og Gaza. Det er ikke fordi alle er jublende glade for deres arbejde, eller at det psykiske arbejdsmiljø er super. Det ville være for utopisk. Men ikke desto mindre er den israelske plan genial. Selvom folk vil hjem eller ikke gider at arbejde mere, er de simpelthen forhindret i at komme hjem pga. check points og er derfor nød til at blive på arbejde. Hvis bare der var nogen i Danmark, der turde være konsekvent og tage en beslutning der, selv om den betyder tilsidesættelse af demokratiske principper og internationale konventioner, kunne bringe orden og stabilitet i samfundet som det er sket i Palæstina. Eske Sindby REFERAT M M Torsdag den 11. marts indbudte Helene Speyer og Julie Børlund, 4. sem., studerende på nystudieordning samt MSR til info-møde med Knut Aspegren. Her følger referatet indflettet i det skriftlige oplæg, der uddeltes på mødet. Referant: Helene (Julie i kursiv!). NU ER DET TID TIL FORANDRING! Velkommen til info-møde med Knut Aspegren Anders Asps initiativ til artiklen Medicinsk mareridt i Universitetsavisen ( ) har for alvor sat skub i debatten om ny-studieordning og således inspireret undertegnede til en nærmere granskning af de omdiskuterede forhold. Med udgangspunkt i vores til dato beklageligt ringe parlamentariske indsigt har det vist sig at være et større detektivarbejde, og frem til nu tyder intet på, at skyttegravskrig er en for voldsom betegnelse for den nuværende tilstand på Panum. Vores ønske om tid til forandring er at informere, bevidstgøre og ikke mindst engagere den menige studerende. Især det nuværende 4. semester har lidt og lider stadig under kritisable forhold: planlægningen af igangværende semestre har i høj grad vist sig utilstrækkelig og de ansvarshavende synes umulige at få øje på. Vi er på ingen måde på interesseret i at udpege syndebukke, men fraværet af kvalificerede svar på vores basale spørgsmål om organkursers indhold, målsætning og eksamen oplever vi som både urimeligt og utilfredsstillende. Vi oplever i øjeblikket samarbejdet mellem studienævn og institutter som mindre frugtbart som følge af en tilsynenladende uløselig konflikt. Vi finder ikke desto mindre, det er i alles interesse at få placeret ansvaret for den uholdbare situation. Vores endelige mål er at bidrage til et positivt og konstruktivt samarbejde mellem de ledende organer Debat på Panum instituttet i fremtiden, og en forudsætning synes netop at være at synliggøre tidligere og eksisterende vanskeligheder. Hensigten er ikke at skue bagud og uddele næser - men at nulstille forholdene som basis for en konstruktiv fremtidig udvikling. Vores dagsorden er klar lad det nu være tid til forandring! Kort præsentation af opbygningen af studiets ledende organer ved Jørgen Hedemark, forhenværende vicestudieleder : Studienævnet er ansvarlig for uddannelsens praktiske tilrettelæggelse. Det består af 5 studenterrepræsentanter valgt gennem MSR og 5 lærere: 2 repræsentanter fra basisfagene, 2 klinikkere samt en paraklinikker. Semesterudvalgene nedsættes af studienævnet og består af repræsentanter fra basisfag samt aftagerfag. Disse udarbejder som navnet antyder - den mere detaljerede planlægning af semestrene og nedsætter endvidere kursusledere fra hvert enkelt institut, der omhyggeligt planlægger fagets bidrag til det samlede kursus. Følgegruppen er ligeledes nedsat af studienævnet dens arbejdsopgaver fremgår af kommisoriet. Se senere. Basisfagene referer til de på Panum eksisterende institutter, der driver forskning og endvidere står for vor grunduddannelse i bla. anatomi, fysiologi og biokemi. Oplæg til Knut Aspegren: 1. SAU/PIL/PBL. Indførelse af nye pædagogiske undervisningsmetoder har været et kardinalpunkt i udarbejdelsen af ny studieordning. Ikke desto mindre har de studerende haft blandede oplevelser med de nye undervisningsformer. Hvad kan det skyldes? (Uddannelse af undervisere samt planlægning af denne, økonomiske midler). Hvor skal ansvaret placeres? Den nye studieordning bygger på integration af fagområder samt studenteraktiverende undervisning. Aspegren understreger, at tidligere erfaringer og videnskabelige undersøgelser viser, at samtidig implementering af disse to elementer medfører kaos. SAU/PIL: Videre påpeger han, at den videnskabeligt funderet bevismængde, der findes i forbindelse med PBL, er baseret på 6-8 elever pr. tutor. Dette er ikke tilfældet på Panum, der som erstatning har opfundet SAU ("fattigmands-pbl"), med 24 studerende pr. lærer. Undervisning: Julie beder Aspegren vurdere vigtigheden af skoling af lærere indenfor nye pædagogiske metoder som PBL. Han mener, at dette er af største vigtighed. Der har været udbudt kurser for lærer ved 1., 2., 3. og 4. semester. I alt har der været deltagere. Aspegren understreger, at studienævnet er ansvarlig for uddannelse af lærere. Han mener ikke, at det er et spørgsmål om økonomiske ressourcer, men mangel på kompetente lærerkræfter, der skaber problemer. Skemalægning: Anders Klahn påpeger det uhensigtsmæssige i, at man i visse tilfælde har haft en enkelt dag til at forberede en case. Aspegren synes også, at dette er hul i hovedet (- som man siger på dansk ). Han understreger, at en case skal præsenteres i starten af ugen, og gennemgås i slutningen af ugen. Her imellem skal der være forelæsninger og evt. anden undervisning i emnet. Hverken før eller siden. Også Hedemark udtrykker, hvor vigtigt det er, at skemalægningen er konsekvent. Kursusledelsen på de enkelte institutter står for udarbejdelsen af skemaet.

13 2. Målsætning og eksamensplan har gentagne gange vist sig mangelfuld (f.eks. for Organkursus 2, der endnu ikke er godkendt i studienævnet). Ved f.eks. universitetet i Oslo og Lund foreligger disse dog i langt mere fyldestgørende form, mens der i København tilsyneladende ligger en miskommunikation mellem studienævn og institutter til grund for det sparsomme informationsniveau. Der er nu taget initiativ til en håndbog, der bl.a. rummer guidelines for sådanne skrivelser. Hvilke elementer indeholder f.eks. den gennemarbejdede målbeskrivelse? Hvem er ansvarlig for udførelsen for en sådan både praktisk og overordnet? Hvilken betydning har det, at f.eks. studieplanen for 4. semester endnu ikke er godkendt kan vi i værste fald risikere, at den aldrig bliver det? Aspegren uddyber idéen bag en målbeskrivelse. Man skelner mellem surface approach, en overfladisk forståelse, der dyrkes via pensumbeskrivelser, og deep approach, der fremmes gennem målbeskrivelser. Hvis en dybere forståelse skal opnås, er det afgørende at både målbeskrivelse og eksempler på eksamensspørgsmål foreligger ved semesterstart. Julie henviser til den nuværende målbeskrivelse i lektionskataloget som nyttesløs. Hun oplyser, at IMBG-kursuslederen for organblok 3 (Inger Schousboe) mener, at det ville være i modstrid med semesterudvalgsformanden Bjørn Quistorffs beslutning at uddybe denne. Caroline Nielsen hævder, at målbeskrivelserne allerede var godkendt inden kursusstart, og derfor ikke uden videre kan ændres uden at blive godkendt igen. Det er altså en langsommelig proces. Anders Klahn indvender, at der fra HR er blevet klaget over målbeskrivelserne fra år 2000, men at intet er sket. Caroline responderer ved at sige, at de studerende på ny studieordning har været usynlige, og derudover alt skal gå gennem MSR. Rikke Hedeland støtter Anders Klahn i, at HR er blevet direkte negligeret af den tidligere studieleder, Poul Jaszczak. Anders Asp undrer sig over, at Aspegrens ekspertise ikke er blevet udnyttet i denne sammenhæng. Aspegren svarer, at han simpelthen ikke har fået henvendelser før i sidste uge. Han henviser til vejledningen "Managing change in a medical education context: Guidelines for action"3, der meget tydelig guider ethvert universitet så smertefrit som muligt gennem implementering af en ny studieordning. Han understreger, at dette materiale på et tidligt tidspunkt er blevet sendt til den daværende studieleder, Poul Jaszczak. Aspegren siger, at det er kursuslederen, der er ansvarlig for at lave målbeskrivelser, og at studienævnet skal godkende disse. Julie mistænker, at den endelige udformning af 4. semester endnu ikke er godkendt i studienævnet. Henrik Frederiksen bekræfter denne stygge mistanke. Han giver institutterne skylden, da de forhaler processen. Kort sagt er kommunikationen mellem institutter og studienævn gået i hårdknude. Caroline tilføjer, at det er kursuslederen, som skal planlægge eksamen, der skal godkendes af studienævnet. Daniel (2. semester) bringer godt nyt fra 2. semester, men han føler sig usikker på, hvordan 3. semester bliver for dem. Julie kan til denne unge mand oplyse følgende: Man har besluttet at slå de to dele af metodekurset à 2 uger hver sammen og lægge dem i starten, hvorved der frigøres 2 uger til organblok 1. Det er dog ikke rigtigt nogen, der kan forklare denne form for højere, medicinsk matematik. 3. Følgegruppen nedsættes af studienævnet som mellemled mellem dette og semesterudvalgene. DEBAT Dets arbejdsopgaver fremgår af kommissoriet (rev. maj 1999, tillæg januar 2001). I hvilken udstrækning har følgegruppen levet optil de pålagte opgaver? Kommisorium : Følgegruppen har til opgave løbende at følge arbejdet i semesterudvalg og andre udvalg. På dette grundlag skal gruppen især?? påse at den faglige planlægning sker i overensstemmelse med udvalgskommissorierne og inden for de rammer, der er fastlagt i studie- og eksamensordningen?? bidrage til koordineringen af arbejdet, herunder til ide- og erfaringsudveksling mellem udvalgene?? sikre at arbejdet skrider frem efter planerne og herunder om fornødendt stå til rådighed for udvalgene med råd og vejledning?? tage initiativ til indhentning af ekstern bistand fx i forbindelse med afholdelse af kurser. Aspegren gennemgår de fire punkter, der findes i følgegruppens kommissorium, og finder, at følgegruppen har opfyldt sin pligt. Anders Klahn spørger, hvordan følgegruppen er sammensat for at sikre objektivitet. Her føler ingen sig fristet til at svare. Aspegren siger, at en af følgegruppens opgaver er at tilse, at semesteret er planlagt. Den ansvarlige for 5. semesterudvalget er Jens Juul Holst. Aspegren uddyber vigtigheden af, at der er én samlet kursusleder for hver organblok, frem for en kursusledere fra hvert institut. Integration kan ske på mange måder, men ideen i den nye studieordning er at den skal ske ud fra funktion. En samlet kursusleder ville sikre, at fagområderne ikke blot løber parallelt. 4. Universitetsloven 1999, 8 stk 7: Studielederen forestår efter bemyndigelse fra rektor den praktiske tilrettelæggelse af den pågældende uddannelse og disponerer de tildelte undervisningsressourcer. Dette finder i praksis ikke sted på Panum og af artiklen Lægeuddannelse på kant med loven studenterne straffes i Ugeskrift for læger 16/12 af 22. marts 1999 fremgår det, at en tilsvarende problematik har været fremført af de studerende ved Aarhus universitet. Hvilke konsekvenser har den manglende adskillelse på de studerendes hverdag? Uddrag fra artiklen: Man har foretaget en decentralisering af studienævnets/studielederens ansvar, således af de enkelte institutter selv definerer se enkelte fags faglige indhold og selv disponerer over undervisningsressourcerne. Konsekvensen er en usammenhængende og svag central styring af et stort antal institutter og afdelinger, der selv fastsætter pensum, selv bestemmer hvilken undervisning, der udbydes, og selv er ansvarlig for evaluering og kvalitetssikring af egen uddannelsesmæssig funktion. Der er enighed om, at pensum er for stort og for detaljeret, men da studienævnet og studielederen er distancerede fra indholdsbestemmelsen i de enkelte fag, er det naturligvis umuligt at foretage de nødvendige pensum- og fagtilpasninger. Hvis studienævnene får den magt, som de er tiltænkt i Universitetsloven, tør bruge den og frit kan prioritere midlerne til undervisning, ville man tilsvarende kunne øge kravene til undervisningskvaliteten og sikre, at den del af ressourcerne, der er 13 afsat til uddannelse af læger, også bliver brugt til det. Aspegren forklarer, at studielederen både har og ikke har direkte adgang til pengeposen. Dekanen tildeler institutterne en samlet portion penge, hvoraf en del er øremærket undervisning. Denne del er i overensstemmelse med den mængde undervisning, instituttet har fået tildelt fra studienævnet. Gordon Jehu mener, at de gamle forelæsere prioriterer forskning frem for undervisning, og at de ikke er villige til at revurdere deres forelæsningsform, da dette koster ekstra tid. Julie henviser til artiklen fra Århus, og påpeger det problematiske i at ansættelseskriterier kun tager højde for mængden af publikationer, mens pædagogiske meritter negligeres. 5. Studienævnet arbejder udfra gennemførelsesplanen, der bla. har været kritiseret for ikke at være tilstrækkeligt gennemarbejdet. Der findes omfattende litteratur om tilrettelæggelse af medicinsk uddannelse, bl.a.. I hvilket omfang er denne kritik berettiget? Ansvarsplaceringen synes pt ikke gennemskuelig hvem har det overordnede ansvar for implementering af ny studieordning? Brev til ministeriet ang. budgetadskillelse Skriftlig tilkendegivelse overfor studienævnet Mødeindkaldelse af alle implicerede parter til konfliktløsning med psykolog Offentlig debat gennem medier Aspegren redegør for to kriterier for forandring: 1). en stærk dekan og/eller 2). en trussel (f.eks. om lukning). En trussel kan i øjeblikket være en stærk studenteropinion, der presser både studienævn og institutter til at tage deres ansvar alvorligt. Julie erklærer, at hun selv samt undertegnede, ønsker at være kontaktpersoner for studerende på ny studieordning i MSR, evt. som en semiselvstændig arbejdsgruppe. Til dette svarer Gordon minsandten, at vi er ved at opfinde den dybe tallerken igen! For vi er jo allerede MSR!! Alle som en. Caroline mener, vi skal have et mere handlekraftigt studienævn, der kan presse semesterudvalgene, og derudover en form for koordination af kursusorganiseringen. 6. Evt. Aspegren beskriver, på opfordring fra salen, hvad der teoretisk set burde foreligge ved semesterstart: -en grundig målbeskrivelse -et konstrueret eksamensprøveset -skema -beskrivelse af pædagogisk metoder -beskrivelse af eksamensform At dette ikke er tilfældet for det nuværende 4. semester, kan der vist ikke herske tvivl om. Hvis vi ønsker at påvise en strukturfejl, vil det ifølge Aspegren være hensigtsmæssigt at kunne fremlægge statistiske data fra studerende på ny studieordning. Julie afslutter mødet med at opfordre alle tilstedeværende til at komme til næste MSR-møde. Hun lover at opdatere de studerende med den ny viden vores research resulterer i. Helene Speyer: Julie Børlund: DR HAARS TEORIER OM STETOSKOPER OG PARFORHOLD: Den lærevillige medicinstuderende kommer tit i et dilemma når pgl. skal købe et stetoskop. Er det nu det rigtige eller ej. Man kan mene at et bestemt stetoskop er helt i top, meeeen måske kommer der et moderne futurescope når der gået nogle måneder. Dette virker måske endnu bedre, og ser bedre ud om halsen. Derfor præsenterer der sig nu nogle valgmuligheder for den unge mediciner: 1: Man kan investere i det stetoskop man står med i hånden, og gøre sit bedste for at få det til at virke. Dvs. spritte det af efter brug, og ellers passe på ikke at punktere membranen. Hvis man alligevel skulle komme til at ødelægge stetoskopet, må man sørge for at sende det til reparation, eller selv have hurtigtørrende superlim ved hånden. Skulle skaden være irreversibel må man i dette tilfælde være ansvarlig nok til at skaffe sig af med stetoskopet eller finde et nyt hjem til det. Man kan også komme ud for at ens læsemakker løber med stetoskopet. Dette giver igen et par valgmuligheder, enten kan man kan ønske læsemakkeren og stetoskopet held og lykke, eller man kan løbe efter læsemakkeren, give pgl. en kraniefrakur og tage stetoskopet igen. 2: Man kan låne et stetoskop på afdelingerne. Derved får man afprøvet en masse forskellige typer og farver, og man når ikke at blive træt af dem. Desuden slipper man for besværet med at slæbe dem med sig hjem. Denne valgmulighed præsenterer dog det problem, at man aldrig ved i hvis øre stetoskoperne har været, eller om de er gode at bruge. 3: Man kan blive patolog. Jeanette Haar Larsen, 7. sem

14 14 NY STUDIEORDNING EN LANG HISTORIE I sidste nummer af Universitetsavisen kunne vi læse, hvordan Bjørn Quistorff (Inst. for biokemi og genetik) ser på studienævnet og den nye studieordning. "Kun en tåbe frygter ikke studienævnet!", skriver han sørme. Som tidligere medlem af studienævnet er det svært ikke at blive provokeret af den slags formuleringer hvilket sikkert er tiltænkt. Efter min mening er det groft og ganske respektløst. Og det passer meget dårligt med hans senere formulering om at førstedels-fagene har endt med "... loyalt at parere ordre...". Jeg vil dog undlade at bringe debatten helt ned i mudderet og således blot konstatere, at man skal huske at sætte sig ned og tage en dyb indånding, når man læser Universitetsavisens læserbreve for tiden (suk). Studienævnet og en lang række enkeltpersoner har siden 1993 arbejdet på at reformere lægeuddannelsen i København. Og nej, det er faktisk ikke sket med det formål at ødelægge uddannelsen, gøre livet surt for studerende eller spolere de teoretiske institutters faglighed. Målet er og har hele tiden været, at skabe et studium, der kvalificeret uddanner os til fremtiden som turnuslæge! - Dvs. at kunne anvende en enorm mængde af viden på en hurtig og kvalificeret måde i klinikken (f.eks. i en skadestue). At uddanne en såkaldt basislæge har været målet. Mange ændringer Der var rigtigt mange ting i den gamle studieordning, som skulle laves om. Fordi de ganske simpelt ikke trak i retning af at uddanne basislægen. Så ja, der blev med den nye studieordning lavet mange ændringer; men det var der også brug for! Det fører for vidt at prøve at beskrive det hele i dette indlæg, men de tre absolutte hovedpunkter bør nævnes: - Mere klinik og mindre teori - Integration af fag til logiske områder - Modernisering af undervisningsformer Og lad os så lige slå fast: Det var ikke studienævnets idé at nedskære studiet med et halv år! Det var et DEBAT ufravigeligt krav fra Undervisningsministeriet. Der blev arbejdet hårdt på at undgå det, men det var umuligt. Selvfølgelig kan vi blive læger på 6 år, men det forsvundne semester kunne have været dét tidsrum, hvor vi som studerende selv kunne vælge og prioritere en del af studiets indhold. Det var der faktisk planer om på et tidspunkt. Integration og organkurser Som nævnt er 'integration' et af hovedpunkterne i den reform af studiet, der finder sted via den nye studieordning. Og hvorfor så det? På den gamle studieordning lå fagene anatomi I, anatomi II, biokemi og fysiologi hver for sig! Med egne undervisningsforløb og eksamener. Og så var der jo lige en lille ekstra ting, nemlig en integreret eksamen efter 6. semester. Her skulle man så pludselig alligevel føre fagene sammen. Der kan ikke herske nogen tvivl om, at denne opsplitning af det teoretiske grundlag for organismens funktioner er ganske ulogisk. Patienterne er jo f.eks. syge i lungerne og ikke kun i lungernes anatomi! Vi skal naturligvis lære om alle sider af lungens funktion, samtidigt ikke i tre omgange, svarende til hvor mange teoretiske institutter, der måtte levere undervisning. Bjørn Quistorff skriver, at "Integration er noget som primært sker i studentens hoved...". Det efter min mening helt forkert. Virkeligheden er ikke delt op i biokemi og anatomi. Derfor er målsætningen for lægeuddannelsen heller ikke. Derfor skal eksamen ikke være det. Og derfor skal undervisningen heller ikke være det! Indførelsen af organkurser er den logiske konsekvens af dette. Det kræver naturligvis tid at få omlagt undervisningen. Der er gamle traditioner, der skal brydes, og det kan man ikke gøre fra dag til dag. Men det har studienævnet heller ikke forsøgt. Der har nu i mange år (!) eksisteret såkaldte semesterudvalg, hvor alle fag sammen skulle planlægge den konkrete udmøntning af studieordningen. Dvs. gøre integrationen til virkelighed, lægge kursusplaner osv. Disse udvalg har desværre ikke al tid været lige omhyggelige eller hurtige. Og det fører f.eks. til en del af den kaotiske tilstand, som studerende på ny studieordning oplever. Der er mange forhold, der spiller ind; men langsommelighed fra semesterudvalg har været en af disse. Så når Bjørn Quistorff skriver at man skal frygte studienævnet så skulle man huske på, at han faktisk selv er formand for semesterudvalget... (!). Hvordan bliver det bedre? Det er heldigvis mange, der gør et stort og godt stykke arbejde med at planlægge kurser, afholde undervisningen, udforme nye eksamensopgaver osv. De problemer, som opleves i dag skyldes ikke alle 'ny studieordning'. Der er desværre mange ting, som ikke fungerer, som vi kunne ønske os både på ny og gammel studieordning. Men det skal nok komme! Flere undervisere kommer på kurser i de nye undervisningsformer. Der arbejdes på at forbedre de enkelte kurser. Justeringer i semsterindhold og målsætninger bliver foretaget. Og administrationen af studiet forbedres. Men disse forbedringer kræver, at alle arbejder seriøst for projektet, og ikke kritiserer, undsiger og bagtaler hverken studieordning eller studienævn. Som studerende på ny studieordning er der to veje at deltage i forbedringerne. For det første: Diskutér, evaluér og være konstruktive sammen med underviseren. Mange forhold kan forbedres direkte mellem hold og underviser. For det andet, så brug jeres studenterorganisation! Det Medicinske Studenterråd (MSR) er stedet, hvor alle problemer og forbedringer skal opsamles. MSR holder møde et par gange om måneden. Det annonceres i MOK, og det er på disse møder arbejdet studienævn og udvalg forberedes. Der er en del problemer, men de kan løses. Og det sker vel at mærke ikke ved at kræve alt det 'gamle' tilbage. Principperne om mere klinik, integration og ny pædagogik skal fastholdes, hvis vi skal kunne nå målet om at uddanne basislægen. Simon Serbian, 9 semester Tidl medlem af Studienævet f Medicin

15 HJERNEMADSEN I P8'N 15 P8 n præsenterer Hukommelsestema TORSDAG DEN 2/5 KL Velkommen i Filmklubben P8n til en temaaften i hukommelsens tegn Vi viser den populære Memento og den mere ukendte Pi som på hver deres måde behandler emnet hukommelse eller noget Som en kæmpeære kan vi præsentere vores alles yndlingspsykiater/ neurolog Peter Lund Madsen, alias hjernemadsen, der vil præsentere de to film Hjernemadsen alias Dr med Peter Lund Madsen kommer og holder et kort oplæg til de to film! MEMENTO I forsøget på at forhindre mordet på sin kone får Leonard et voldsomt slag mod hovedet. Resultatet er kraftigt hukommelsestab, og han må herefter konstant tage noter og fotografere sin omverden for at huske. Ikke overraskende er Leonard optændt af ønsket om at hævne sin kone, men hvordan finde morderen, når man intet husker? PI Max (Sean Gullette) har brukt de siste ti årene av sitt liv på å finne et tallsystem som kan bringe orden i det kaoset som hersker på børsmarkedet. Netop i det han er nær ved å løse problemet, blir hans eget liv fullstendig kaotisk. Både et aggressivt Wall Street-firma og en gal Kabbalah-sekt tar opp jakten på Max; begge to vil svært gjerne slå kloa i oppdagelsen hans. Max finner faktisk koden, og oppdager en stor, stor hemmelighet. En hemmelighet alle er villig til å drepe for... Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 50 kroner for et medlemskab for resten af sæsonens forstillinger.

16 16 HMMMMM Børges Bodega fik i sidste års finale revanche for forrige års knebne nederlag til Gusten All Stars, og vandt dermed mesterskabet Der forlyder rygter om, at de allerede er igang med forberedelserne, og pt bor på Trafikcafeen PANUM-MESTERSKABER I ØLSTAFET I den sidste laaaange fredagsbar den 3 maj, løber den traditionsrige turnering af stablen for 4 år i træk Så er det tid igen Sidste års vinder team, Børges Bodega, udfordrer Panum Instituttets samlede skare af øldrikkere til kamp De to sidste år har finalen været et anliggende mellem Børges Bodega og de gamle, hæderkronede Gusten All Stars Men velinformerede kilder afslører, at der er nye og meget tørstige udfordrere på vej Alle deltagere er velkomne! Der er tradition for god stemning, solskin, højt humør og fest Desuden plejer konkurren at være lidt af et tilløbsstykke, og dette års begivenhed vil med garanti ikke skuffe FREDAG 3/5 KL 16 KR 10,- PR MAND Reglerne Hold á max. 5 mand 5 dobbeltture pr. hold Første tur: - Man løber over forhindringerne, - bunder en øl, - snurrer 10 gange rundt om øllen med hånden på den, og - løber over forhindringerne og tilbage. Anden tur: Ingen øl, men man snurrer rundt om et kosteskaft Hurtigste hold vinder Sjatter straffes Reglerne er de gode, gamle velafprøvede Hvordan bliver alt dette så dit? Nu på "laaaaang" fredag d 3 maj afholdes de nye mesterskaber Kl starter konkurrencerne Der vil være indledende runder efter behov, og derefter showdowns efter vind-eller-forsvind-princippet Tidligere deltagerhold seedes evt Deltagergebyret udgør kr 10,- pr mand, hvorefter alle øl i deltagelsen er gratis Tilmelding i baren og omkring studenterklubben på dagen Aflevér en holdliste med max 5 medlemmer + 10 kr pr mand og I er med!

Nr. XII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 27. nov. 35. årgang 2002-2003 ISSN 0907-5658

Nr. XII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 27. nov. 35. årgang 2002-2003 ISSN 0907-5658 Nr. XII 27. nov. 35. årgang 2002-2003 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Nr.XXVIII 21. maj 29-1997 ISSN 0907-5658

Nr.XXVIII 21. maj 29-1997 ISSN 0907-5658 Nr.XXVIII 21. maj Årg. K 29-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Piccolo, praktikant og lillebror!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Piccolo, praktikant og lillebror! Nr XXVIII 22 maj 34 årgang 2001-2002 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift AFHOLDER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FADL, KØBENHAVNS KREDSFORENING ONSDAG DEN 22

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem?

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem? Torsdag d. 7. marts., Eksamensplanlægningsmøde og kl. 13-15. lokale P8 eksamenssekretærer Uge 6 og -ledere Uge 7 + 10 Udsendelse af nyhedsbrev til studerende vedrørende tilmelding til sommereksamen 2008

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA meritforløb (Markedsføringsøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som markedsføringsøkonomer mulighed

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Tilstedeværende: Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bugge T. Daniel, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Michael Buch Christensen, Josephine

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet

Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til bekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud)

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud) Møde den: 1. maj, 2013, kl. 14.30-16.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! 5. juni 34. årgang 2001-2002 M ISSN 0907-5658 Nr. XXX MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift KÆRE KOMMENDE KANDIDATER. MOK ØNSKER JER TILLYKKE MED DE SNART OVERSTÅEDE EKSAMENER. OG

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA merit (Finansøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som finansøkonomer mulighed for at starte på

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! MOK MENER At Kronprins Frederik og Mary Donaldson bør melde ud i denne uge at de skal giftes! Og da vi bestemmer alt gør de det nok... (måske)! Derfor afholder MOK den helt store Look-a-like Konkurrence

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. Klubben og Sexekspressen proudly presents: WORLD AIDS DAY 2000

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. Klubben og Sexekspressen proudly presents: WORLD AIDS DAY 2000 Nr. XII 29. nov. 33. årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Klubben og Sexekspressen proudly presents: WORLD AIDS DAY 2000 -Lang fredagsbar i klubben

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

STUDIESTARTSOPLÆG 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB

STUDIESTARTSOPLÆG 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB VELKOMMEN TIL! Hvem er vi?! Studievejledningen på Health! Mentorordningen! Strukturen på uddannelsen! Jeres studieprogram (kassogram)! Det faglige indhold, eksamensformer, 1.

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Studienævn for medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Praktikanttjeneste

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen Reeksamensplan vinter 2010/11 Revideret den 10. februar 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved

Læs mere

Kære nystartende studerende på Bygningsdesign.

Kære nystartende studerende på Bygningsdesign. Kære nystartende studerende på. Velkommen som studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og tillykke med din optagelse på Civil. Vi ved, at der kommer rigtig mange breve i postkassen for tiden og

Læs mere

FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium

FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium AT VÆRE SELVSTUDERENDE Inden man tilmelder sig som selvstuderende, er man forpligtet til at læse nedenstående samt informationerne på hjemmesiden. Hvis man ikke overholder

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Studie- og praktikophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt erhvervserfaring

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XIII 4 dec 35 årgang 0907-5658 2002-2003M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift MOK præsenterer den årlige tradition: Venstrehåndsnissen (og ikke mindst en enkelt højrehåndsnisse)

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Revideret udgave. Indre marked. Års- og skemastruktur

Revideret udgave. Indre marked. Års- og skemastruktur K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T 22. OKTOBER 2008 Vedr.: Revideret udgave. Indre marked. Års- og skemastruktur UDDANNELSESSERVICE Sagsbehandler: Gitte Duemose Københavns Universitets

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ER DU KREATIV?

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ER DU KREATIV? Nr. XXVIII 23. maj 33. årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ER DU KREATIV? MOK giver 200 skattefrie SU-uafhængige danske kroner for gode kreative

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedureansvarlig sektion SKT (Skolechef, uddannelsesleder, studieadministrator) Formål Resume af proceduren Proceduren sikrer, at eksaminer planlægges

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4.

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4. Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 05. februar 2007 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Afbud fra: Referat: Mogens Joost Larsen (formand), Ellen Frandsen (stedfortræder), Jes H. Nielsen (medlem),

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET EFTERÅR 2013 BIOLOGI HOLDTIME BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI

AARHUS UNIVERSITET EFTERÅR 2013 BIOLOGI HOLDTIME BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI BIOLOGI BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI UNI VERSITET DAGENS EMNER Studievejledning Andre vejledningstilbud Eksamen Sidefagsstuderende Bacheloruddannelsens opbygning (Førsteårsprøven)

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna Land: Italien Periode: Fra: september 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallæge-uddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere