Referat Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C) Per Tærsbøl (C) Philip Læborg (C) Duygu A. Ngotho (A) Betina Svinggaard (A) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden stk.4 udvalgets prioriterede indsatskatalog - orientering Sagsrevision og interne processer vedrørende forrevalidering/revalidering - orientering Etablering af mikrolån Beskæftigelsesplan Resultatrevision for Status på beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal Sager til behandling på kommende møder i Beskæftigelsesudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt Rigtige Jobs - orientering...32 Bilagsliste...34

2 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1488 Beskæftigelsesudvalget Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Dagsordenen godkendt.

3 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side stk.4 udvalgets prioriterede indsatskatalog - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/15094 Økonomiudvalget stk. 4 udvalg - prioriterede indsatskatalog(2).pdf Indledning/Baggrund Byrådet vedtog på mødet den 26. august 2013 at nedsætte et 17, stk. 4 udvalg gældende fra 1. januar Det blev efterfølgende besluttet, at udvalget skal fungere i perioden den 1. februar 1. september Udvalget holdt sit første møde den 27. februar og har efterfølgende haft 5 møder. Udvalgets opgave har været at komme med ideer og forslag til udformning og organisering af en mere samlet ungeindsats gældende for alle unge mellem 15 og 29 år. Udvalget har i denne sammenhæng blandt andet skulle indtænke indsatser, der kan sikre: Bedre overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser At uddannelsesgraden blandt unge øges Flere uddannelsespraktikpladser Indsatser overfor den gruppe af aktivitetsparate unge, som ikke umiddelbart er klar til en ungdomsuddannelse Udvalget refererer til Beskæftigelsesudvalget, der har den koordinerende funktion i forhold til involverende politiske udvalg. Udvalgets anbefalinger sendes derfor videre til Beskæftigelsesudvalget, der skal behandle anbefalingerne og beslutte den videre proces i arbejdet med anbefalingerne. Medlemmerne af 17, stk. 4 udvalget er inviteret til punktet. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelseslov 17, stk. 4. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Familier, Livslanglæring og Tidlig indsats. Sagsfremstilling Medlemmerne i 17, stk. 4 udvalget har bestået af politikere og repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og lokale uddannelsesinstitutioner. Politikere Valggruppe 1 Valggruppe 2 Medlemmer Christian Holm Donatzky (B) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Allan Berg Mortensen (Ø) Duygu A. Ngotho (A) Virksomheder og uddannelsesinstitutioner Erhvervsskolen Nordsjælland, Tina Steinbrenner Detailhandelsforeningen, Claus Ljungdahl

4 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 4 Erhvervs og Industriforeningen, Kim Dahl Eriksen LO Hovedstaden, Peter Kay Mortensen Comwell Borupgaard, Michael Lauritsen meldte afbud til alle møderne Udvikling Nord, Mikkel Søby deltog kun i 1 møde grundet mødetidspunktet Produktionsskolen Sundet, Christian Saggau 17 stk. 4 udvalget har samlet sine ideer og forslag til ungeindsatsen i 11 anbefalinger, som er vedhæftet som bilag til sagen. De 11 anbefalinger er grupperet under 5 overskrifter: 1. Samarbejde med erhvervslivet (3 anbefalinger) 2. Frivillige og mentorer (1 anbefaling) 3. Styrket uddannelsesindsats (5 anbefalinger) 4. Udsatte unge (1 anbefaling) 5. Én indgang (1 anbefaling) Beskæftigelsesudvalget skal drøfte processen for det videre forløb med de 11 anbefalinger: 1. Hvilke anbefalinger skal Beskæftigelsesudvalget arbejde videre med? 2. Hvilke anbefalinger skal med i budgetprocessen for ? 3. Hvilke anbefalinger sendes videre til andre udvalg? 4. Hvordan skal der arbejdes videre med de anbefalinger, som ikke prioriteres af Beskæftigelsesudvalget og ikke sendes videre til andre udvalg? Økonomi/Personaleforhold Sagen har afledte økonomiske konsekvenser afhængig af hvilke anbefalinger, som Beskæftigelsesudvalget beslutter at arbejde videre med. Kommunikation/Høring For at sikre en sammenhæng i indsatsen i kommunen på tværs af udvalg og i det videre arbejde med anbefalingerne har Beskæftigelsesudvalget inviteret politikere fra 17 stk., 4 udvalget med til Beskæftigelsesudvalgets møde. Politikerne skal drøfte den videre proces for de anbefalinger, der skal sendes videre til andre udvalg, som de indbudte politikere sidder i. Sagen skal ligeledes til orientering i Økonomiudvalget. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, 1. at Beskæftigelsesudvalget prioriterer hvilke indsatser, der arbejdes videre med i Beskæftigelsesudvalget, herunder beslutter hvilke anbefalinger, der skal med i budgetprocessen for at Beskæftigelsesudvalget beslutter om der er anbefalinger, der bør sendes videre til

5 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 5 andre udvalg 3. at Beskæftigelsesudvalget beslutter, hvordan der skal arbejdes videre med de anbefalinger, som ikke prioriteres af Beskæftigelsesudvalget og som ikke sendes videre til andre udvalg. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ad 1 Beskæftigelsesudvalget besluttede: at udvalget arbejder videre med anbefaling 1, 5, 6, 7, og 11. at der i forbindelse med anbefaling 3 udarbejdes en orientering om sociale klausuler i Helsingør Kommune. at fokus på den forældrerettede indsats indarbejdes i anbefaling 5. at anbefaling 2 og 4 samles i en og sammen med anbefaling 8 og 9 sendes videre i budgetproces at støtte anbefaling 10. Ad 2 Anbefaling 5 sendes til Børne- og Uddannelsesudvalget til orientering. Ad 3 Udgår. Beskæftigelsesudvalget tilføjede yderligere 2 anbefalinger: 1. En særlig indsats målrettet psykisk sårbare unge. 2. Fokus på børn og unge af forældre med misbrug.

6 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side Sagsrevision og interne processer vedrørende forrevalidering/revalidering - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/15504 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Ekstern revisor, BDO Kommunernes Revision (BDO), konstaterede i efteråret 2013 en række væsentlige fejl og mangler i sagerne i forhold til forrevalideringsområdet i Center for Job og Uddannelse. Disse fejl var også fundet i forrige års revision. Medlem af Økonomiudvalget Anders Drachmann har i den forbindelse ønsket, at der udarbejdes en orienteringssag om fejlene omkring forrevalidering og refusion og centrets indsats. Sagen skal på som orientering i Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget. Retsgrundlag Lov om aktiv socialpolitik Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ikke relation til visionen. Sagsfremstilling 1. BDO`s gennemgang og konklusion BDO konstaterede, at der i lighed med sidste års revision på forrevalideringsområdet var en række væsentlige fejl og mangler i sagerne, der ikke alle kunne anses for at være enkeltstående. Der blev konstateret fejl både med og uden refusionsmæssig betydning primært uden refusionsmæssig betydning. BDO konkluderede på baggrund af den gennemførte revision, at fejlniveauet i forrevalideringssagerne i Center for Job og Uddannelse fortsat ikke var tilfredsstillende. BDO vurderede, at området ikke blev administreret i overensstemmelse med de gældende regler, idet der blev konstateret grundlæggende mangler i sagerne. Center for Job og Uddannelse skal fremadrettet sikre, at kriterierne forud for påbegyndelse af forrevalidering er opfyldt og dokumenteret på sagerne. BDO anbefalede samtidig et fortsat skærpet ledelsestilsyn sideløbende med fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne på området. Endvidere vurderede BDO på baggrund af den udførte revision, at sagsadministrationen i Ydelsescenteret i Center for Job og Uddannelse var betryggende, idet der ikke blev konstateret fejl på området. 2. Beskrivelse af de fundne fejl I forbindelse med BDO`s revision blev der foretaget gennemgang af tre sager, hvori BDO konstaterede fejl og mangler i alle tre sager. Center for Job og Uddannelse var enig i de konstaterede fejl og oplyste til BDO, at der vil blive foretaget de nødvendige socialfaglige vurderinger og refusionsmæssige berigtigelser. De fundne fejl relaterede sig til følgende:

7 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 7 I to sager fremgik det ikke, at der var udarbejdet rehabiliteringsplanens forberedende del forud for iværksættelse af forrevalidering I to sager var der ikke udarbejdet jobplan forud for afgivelse af tilbud om forrevalidering I to sager fremgik det ikke, at der var foretaget nedsættelse til SU-niveau - herunder vurdering af eventuelt behovsbestemt tillæg. I en sag var der sket fejlkontering 3. BDO s anbefalinger På baggrund af BDO`s gennemgang, anbefalede BDO centret at gøre følgende: Gennemgå alle sager vedrørende forrevalidering med henblik korrekt kontering Gennemgå alle sager vedrørende forrevalidering for at sikre, at der foreligger grundlag for udbetaling af forrevalideringsydelse (rehabiliteringsplanens forberedende del samt jobplan) Gennemgå alle sager vedrørende forrevalidering ved deltagelse i tilbud på Center for Job og Oplevelse vedrørende Særlig Tilrettelagt Uddannelse for at sikre korrekt refusionshjemtagelse. 4. Center for Job og Uddannelses tiltag På baggrund af anbefalingerne fra BDO har centret foretaget sig følgende: Gennemgået alle sager vedrørende forrevalidering og sikret korrekt kontering Gennemgået alle sager vedrørende forrevalidering og sikret, at der foreligger grundlag for udbetaling af forrevalideringsydelse (rehabiliteringsplanens forberedende del samt jobplan) Gennemgået alle sager vedrørende forrevalidering med deltagelse i tilbud på Center for Job og Oplevelse vedrørende Særlig Tilrettelagt Uddannelse og sikret korrekt refusionshjemtagelse Udarbejdet ny arbejdsgang for bevilling af forrevalidering og revalidering (gældende fra 1. oktober 2013 med tilpasning april 2014) Udarbejdet ny procedure for oprettelse af tilbud i fagmodul (gældende fra juli 2014) Indført løbende intern revision Arbejdsgangen bevirker, at alle sager vedrørende revalidering, herunder forrevalidering skal forelægges og besluttes på et fagmøde. Er det ikke muligt at forelægge sagen på et fagmøde, skal sagen drøftes og besluttes med en fagkonsulent. Efterfølgende udarbejdes jobplanen (revalideringsplanen), der altid skal godkendes af en fagkonsulent, eller i dennes fravær af en områdeleder. Fremover skal alle tilbud oprettes i fagmodul af enkelte, udvalgte medarbejdere, der får særlig undervisning i dette for at sikre, at alle tilbud bliver oprettet korrekt. Det er registrering af tilbudstyper i fagmodul, der er styrende for kontering og dermed refusionshjemtagelse. Disse procedurer skal sikre gensidig læring i revalideringssagerne og samtidig sikre korrekt kontering og refusionshjemtagelse. Økonomi/Personaleforhold Ved gennemgang af de ovennævnte sager blev det konstateret, at kommunen i nogle sager havde indhentet et for stort beløb i statsrefusion. I andre sager have kommunen indhentet

8 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 8 for lidt i statsrefusion. I de fleste sager havde kommunen indhentet det korrekte beløb i statsrefusion. Ved berigtigelse af statsrefusionen i de fejlbehæftede sager opvejede de afregnede statsrefusionsbeløb hinanden, således, at de konstaterede fejl ikke har medført yderligere indtægt eller udgift for kommunen. I forhold til borgernes ydelser har det ikke haft nogen konsekvenser. Kommunikation/Høring Sagen skal til orientering i Økonomiudvalget. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Orientering foretaget.

9 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side Etablering af mikrolån Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/10586 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Flere kommuner har i de seneste år arbejdet med at etablere mikrolån. I den forbindelse har Beskæftigelsesudvalget anmodet Center for Job og Uddannelse om at udarbejde et konkret forslag til, hvordan et mikrolånprojekt kan realiseres. Center for Job og Uddannelse er endvidere blevet anmodet om at undersøge, om andre kommuner vil være interesseret i at indgå i et samarbejde om mikrolån for at sikre en vis volumen. Beskæftigelsesudvalget har på møderne den 5. marts 2014 og 4. juni 2014, og på fællesmødet med Det Lokale Beskæftigelsesudvalg den 11. juni 2014 drøftet og fået informationer om mikrolån. Beskæftigelsesudvalget skal på dette udvalgsmøde træffe beslutning om, hvorvidt mikrolån skal indgå i den kommende budgetproces for Retsgrundlag Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lov om aktiv socialpolitik 65. Relation til vision og tværgående politikker Beskæftigelsesplan Sagsfremstilling På baggrund af Beskæftigelsesudvalgets beslutning har Center for Job og Uddannelse indledt et samarbejde med Aarhus Kommune og Socialt Udviklingscenter (SUS) om mikrolånprojekt i Helsingør Kommune. Aarhus Kommune og SUS kan bistå med input til organisering af mikrolånprojekt, budgetindstilling, erfaringsudveksling og sparring. Beskæftigelsesudvalget har ønsket viden om mikrolån og at høre om øvrige kommuners erfaringer med mikrolån. Flere kommuner har fået et øget fokus på anvendelse af muligheden i lovgivningen gennem oprettelse af mikrolånprojekter, bl.a. Aarhus, København, Næstved, Slagelse, Køge og Hvidovre. Mikrolånprojektet er et supplement til de tiltag, som Center for Job og Uddannelse iværksætter efter Beskæftigelsesloven. Steen Larsen fra Aarhus Kommune og Socialt Udviklingscenter SUS har deltaget i fællesmødet med Det Lokale Beskæftigelsesråd den 11. juni 2014, hvor de fremlagde et oplæg om mikrolån og deres erfaringer fra forløbet i Aarhus Kommune. Beskæftigelsesudvalget har ønsket et samarbejde med andre kommuner for at få et større volumen og Center for Job og Uddannelse har derfor indledt et samarbejde med Gribskov og Fredensborg Kommuner om et fælles projekt. 1. Lovligheden i anvendelse af mikrolån. Center for Job og Uddannelse har fremsendt sagen til vurdering hos Helsingør Kommunes jurister. Juristen har givet følgende tilbagemelding:

10 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 10 Selve bestemmelsen (Lov om aktiv socialpolitik 65) har en ret klar ordlyd og fastsætter nogle ganske få retningslinjer. Juristen har ikke derudover kunnet finde noget, der begrænser vores muligheder. Lånets størrelse og tilbagebetalingsvilkår kan fastsættes på baggrund af almindelige kommunale grundsætninger. Det er et krav, at kommunen handler økonomisk forsvarligt. Dette betyder, at: der skal være en vurdering af, om dispositionen generelt set kan anses som forsvarlig der skal være en vurdering af, at den økonomiske disposition er realistisk Det bemærkes, at det fremgår direkte af bestemmelsen, at lånet er rentefrit (stk. 2). Ellers var det ikke tilladt at yde rentefrit lån. 2. Lån til andre grupper Juristen har undersøgt muligheden for at yde tilsvarende lån til andre grupper, f.eks. unge. Det bemærkes, at kommunen ikke må drive erhvervsvirksomhed, herunder udlån, medmindre der foreligger lovhjemmel. Det gør der i forhold til mikrolån til revalidender. Der vil derfor ikke kunne ydes samme type lån til andre, der ikke er omfattet af revalideringsbestemmelserne og 65. Det skal bemærkes, at lovgivningen for lån og tilskud til selvstændig virksomhed findes i lovgivningen i dag og var også med i den gamle Bistandslov. Der er således ikke tale om ny lovgivning. Det nye er, at få skærpet fokus på anvendelse af muligheden for bevilling af mikrolån og tilskud som et aktivt tilbud gennem nye relevante tilbud og opkvalificering, løbende kontakt med borgeren og udvikling af empowerment tankegangen hos borgeren. Målet er at flere borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, bliver selvforsørgende. 3. Organisering af tværkommunalt mikrolånprojekt Helsingør, Gribskov og Fredensborg Kommuner anbefaler, at mikrolånprojektet organiseres med en styregruppe og en arbejdsgruppe/følgegruppe med deltagere fra alle 3 kommuner. Styregruppen består af centercheferne fra de 3 deltagende kommuner. Arbejdsgruppe/følgegruppe med deltagelse af en fra hver af de 3 kommuner, er bindeledet i dagligdagen mellem projektet og kommunen. Der ansættes en projektleder i en 3 årige periode. Projektlederen skal kunne: bistå med endelig udpegning af borgere til deltagelse i projektet, være ansvarlig for den forretningsmæssige vejledning af borgerne, påtage sig noget af undervisningsindsatsen i forforløbet, være ansvarlig for møder i styregruppe og arbejds-/følgegruppe.

11 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 11 Herudover kan udpeges et antal kontaktpersoner efter behov. Projektet forankres i Helsingør Kommune. Helsingør kommune er også koordinator for projektet. Rekruttering af deltagere til projektet sker gennem de respektive jobcentre i Helsingør, Gribskov og Fredensborg blandt de borgere, som er revalideringsberettiget, og hvor det er realistisk, at d kan etablere selvstændig virksomhed. For at sikre, at der er deltagere nok udbydes pladser til øvrige omegnskommuner. Der er aftalt en fordelingsnøgle af udgifterne med 60 % til Helsingør, 20 % til Gribskov og 20 % til Fredensborg, som baserer sig på forventede deltagere i projektet. Der skal tages forbehold for endelig accept i de 3 kommuner. 4. Hvem er målgruppen? Målgruppen for rekruttering og bevilling af mikrolån og tilskud er revalidender, som er omfattet af Lov om aktiv socialpolitik Primær målgruppe Borgere over 30 år på kontanthjælp, som ikke er umiddelbart arbejdsmarkedsparate (aktivitetsparate borgere) Sekundær målgruppe Unge under 30 år på kontanthjælp med en kompetencegivende uddannelse som ikke umiddelbart kan anvendes. Projektet må ikke konkurrere med ordinær beskæftigelse. Førtidspensionister kan tilmeldes forforløb og komme i betragtning i forhold til mikrolån. De skal rådgives om konsekvenser for deres pension afhængigt af virksomhedsoverskud og mulighederne for at sætte pension i bero. Sygedagpengemodtagere kan tilmeldes forforløb og komme i betragtning til mikrolån. Betingelsen er, at de raskmeldes. Andre målgrupper, herunder unge med iværksætter potentiale, kan ikke få bevilget mikrolån eller tilskud, hvis de ikke er omfattet af Lov om aktiv socialpolitik 65. Denne gruppe kan tilbydes at deltage i forforløbet i op til 6 måneder som en aktivitet efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Hvad er indholdet i forforløbet? Det samlede forløb vedrørende mikrolån deles op i et forforløb på op til 6 måneder efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32 og et hovedforløb på 6 måneder efter Lov om aktiv socialpolitik 65 (revalidering). For at komme i betragtning i forhold til mikrolån skal målgruppen deltage i et forforløb med følgende indhold: Forretningsplan Regnskabsforløb Markedsføring - virkemåder og strategi Personlighedsudvikling, teambuilding "motivationsplan"

12 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 12 Mestringsstrategier, vaner og uhensigtsmæssige reaktionsmønstre Internat - kan overvejes. Forforløbet etableres som et aktiveringsforløb og strækker sig op til 6 måneder. Forforløbet skal forberede målgruppen på at blive iværksættere og starte en virksomhed på baggrund af den forretningsplan, der er udarbejdet i forforløbet. Der er tale om nye forløb, som skal opkvalificere deltagerne til at drive selvstændig virksomhed. Center for Job og Uddannelse vil også undersøge muligheden for at benytte og samarbejde med de tilbud, som allerede findes i Væksthuset, Iværksætterhuset og i Erhvervsforeningerne. I forforløbet åbnes op for andre målgrupper end revalidender, bl.a. unge med iværksætterønsker og potentialer og andre, hvor det giver mening i forhold til deres jobplan. Under forforløbet beholder deltagerene deres respektive forsørgelsesydelse. 6. Hvad er indholdet i hovedforløbet? Efter forforløbet tages der stilling til hvilke borgere, der skal bevilges et mikrolån til opstart af virksomhed og tilskud til forsørgelse i 6 måneder (hovedforløb). Ved opstart af virksomhed bevilges et tilskud svarende til revalideringsydelse i op til 6 måneder. En revalideringsydelse svarer til det højeste dagpengebeløb. Det vil sige kr. pr. måned (2014). For personer under 25 år, normalt kun den halve revalideringsydelse. Ydelsen kan derfor være højere end hvad borgeren eventuelt vil modtage i kontanthjælp. Det forudsættes, at et eventuelt overskud i den nyopstartede virksomhed forbliver i virksomheden og/eller investeres i denne, mens borgeren modtager tilskud til forsørgelse (revalideringsydelse). Det vil sige, at eventuelt overskud ikke kan trækkes ud til privatforbrug. Efter hovedforløbet skal deltageren være selvforsørgende og helt eller delvis leve af sin virksomhed. Det indstilles, at der ydes max kr. pr. deltager til opstart af virksomhed, og at lån ikke ydes til husleje og bil. Det estimeres, at den gennemsnitlige lånestørrelse vil andrage kr. Lånene ydes efter Lov om aktiv socialpolitik 65, og er rentefrie i løbetiden. Der estimeres med en løbetid på fem år og der opereres med en tabsprocent på 30 %. Lånene kan eftergives efter Lov om aktiv socialpolitik 67. Erfaringerne fra Aarhus Kommune viser, at deltagerne har en god tilbagemeldingsevne Der er mulighed for at sikre lånene gennem pant. Tinglysning af pant skal dog give økonomisk fornuft, og da det skønnes at langt de fleste lån er til kontanthjælpsmodtagere uden formue vil hovedparten af lånene blive ydet uden nogen form for supplerende sikkerhed. De borgere som bevilges lån tilknyttes en erhvervsmentor og får hjælp med cvr.nr., hjemmeside, visitkort, flyers, forsikring mv. Deltagerne har løbende kontakt med projektleder gennem hele forløbet.

13 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 13 Det forventes, at der starter 2 hold a 20 deltagere op pr. år. Af deltagene forventes halvdelen at bevilges lån. Økonomi/Personaleforhold Center for Job og Uddannelse anbefaler, at der etableres et 3 årigt projekt, hvor der ansættes en projektleder og gennemføres 2 forløb pr. år. Perioden er en tilpas længde i forhold til at få gange i forløbende og evaluere. Projektet oprettes som et aktiveringsprojekt under konto 5, som er ikke rammestyret. Center for Job og Uddannelse har udarbejdet en oversigt over økonomien i tabel 1. Der kalkuleres også med et mindre tab på selve mikrolån (30 %), i det særlige tilfælde, hvor borgeren ikke kan tilbagebetale lånet. Tallene baserer sig på tal fra rapporten fra mikrolånprojektet i Aarhus Kommune. Beregninger fra Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) viser, at hvis 6 % bliver selvforsørgende i 5 år, er der en gevinst. Ud af 20 personer er det 1,2 person. Center for Job og Uddannelse har efterprøvet tallene. Center for Job og Uddannelse forventer 2 hold a 20 deltagere pr. år i opkvalificeringsforløbene, i alt 40 deltagere pr. år. Heraf 8 fra Gribskov og 8 fra Fredensborg. Center for Job og Uddannelse forventer 20 bevillinger af mikrolån og tilskud til forsørgelse pr. år. Heraf 4 fra Gribskov og 4 fra Fredensborg. Fredensborg og Gribskov betaler selv for deres deltagere. Udgifter til oprettelse af mikrolånprojekt i Helsingør Kommune anslås til at udgøre kr. i år 2015 og kr. i hvert af årene 2016 og Tabel Ansættelse af projektleder Lokaleleje og administration Opkvalificeringsforløb: Forforløb: 2 forforløb pr. år á 20 deltagere. Hovedforløb: 2 forløb pr. år á 10 deltagere (år 1 dog kun 1 forløb) Forforløb: 40 deltagere a kr. (udgift er taget fra Aarhus projekt) svarer til kr. Kalkuleret tab ved mikrolån: 20 bevillinger a kr. lig kr. I 2015 dog kun 10 bevillinger. Kalkuleret tab pr. år 30 %. I det tilfælde, at alle tilbagebetaler fuldt ud, vil der således ikke være udgifter til mikrolån I alt Statsrefusion 50 % Nettoudgifter Fredensborg og Gribskovs forholdsmæssige andel (40 %) Helsingør Kommunes andel

14 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 14 Helsingør Kommune har et lavere forbrug til de nuværende beskæftigelsesfremmende aktiviteter i de traditionelle aktiveringsforløb, fordi vi i høj grad anvender virksomhedsrettede indsatser. Det vil sige, at der ikke fuldt ud er mulighed for blot at allokere beskæftigelsesmidler fra aktiveringsindsatsen til opkvalificeringsforløbene i forhold til mikrolån. Forsørgelsesudgifterne er ikke medregnet. Tilskud til forsørgelse i hovedforløbet udgør et højere beløb end kontanthjælp, da borgeren modtager revalideringsydelse. Til gengæld forventes en besparelse på forsørgelsesudgifterne for de borgere som fortsat har selvstændig virksomhed efter hovedforløbet. Effekten af projektet kan først aflæses i fuldt omfang efter projektperioden. Styregruppen og Center for Job og Uddannelse følger projektet tæt. Kommunikation/Høring Hvis Beskæftigelsesudvalget beslutter etablering af mikrolån skal sagen indgå i budgetprocessen Endvidere orienteres Det Lokale Beskæftigelsesudvalg om Beskæftigelsesudvalgets beslutning. Endelig orienteres Gribskov og Fredensborg Kommuner om beslutningen. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om mikrolånprojektet skal indgå i budgetprocessen for som beskrevet i sagsfremstillingen. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Indstillingen godkendt.

15 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side Beskæftigelsesplan 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8594 Byrådet LBRs høringssvar 2015.pdf Beskæftigelsesregionens høringssvar Beskæftigelsesplan udgave2.pdf Indledning/Baggrund Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen sammenkæder de beskæftigelsespolitiske udfordringer med Jobcentrets mål og strategier. Opbygningen af beskæftigelsesplanen følger en skabelon fra Beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesplanen er opbygget således, at Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen og det overordnede kommunale mål indledningsvist præsenteres. Herefter følger et afsnit om den lokale arbejdsmarkedssituation og beskæftigelsesudfordringer. Med udgangspunkt i ministerens og kommunens overordnede mål, den lokale arbejdsmarkedssituation, de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer og erfaringer fra foregående års indsatser, beskrives indsatsområderne for den fremadrettede indsats. Herunder beskrives hvilke aktiviteter og tiltag, der kan og vil blive iværksat inden for de forskellige mål. Beskæftigelsesplanen indgår i en fast årlig cyklus, hvor der som opfølgning på planen, bliver udarbejdet en resultatrevision for det foregående år. Resultatrevisionen er en årsberetning for den beskæftigelsesrettede indsats i kommunen og danner en del af baggrundsmaterialet for kommunens beskæftigelsesplan. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 161 af 22. feb. 2007, Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Relation til vision og tværgående politikker Sagen understøtter visionen i forhold til Livslang læring og tidlig indsats. Endvidere bidrager sagen til, at Helsingør Kommune selv påtager sig et beskæftigelsesansvar, og at Helsingør kommune arbejder som én kommune på tværs af centre. Sagsfremstilling Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 beskæftigelsesmål for Målene er en videreførelse af målene i 2014 og danner ramme og retning for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats i Som noget nyt er det ikke obligatorisk for kommunerne at fastsætte kvantitative resultatkrav for indsatserne i Beskæftigelsesudvalget kan beslutte at opstille kvantitative resultatkrav for de 4 ministermål, som der løbende skal følges op på i Endvidere kan Beskæftigelsesudvalget vælge at opstille kvantitative resultatkrav for andre beskæftigelsesindsatser end de, der er udpeget af ministeren. I nedenstående præsenteres ministerens mål. Beskæftigelsesplanen for 2015 indeholder: 1. Overordnede beskæftigelsespolitiske mål. 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer. 3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats. 4. Den virksomhedsrettede indsats.

16 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side Budget for beskæftigelsesindsatsen tillæg; En samlet liste over mål og resultatkrav, Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) plan for særlige virksomhedsrettede initiativer. 1. Ministerens mål 1.1. Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse Mål 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Jobcentret skal sikre at færre skal modtage offentlig forsørgelse og flere skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet 1.3. Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre en tidlig og forebyggende indsats Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Jobcentrene skal sikre et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. 2. Arbejdsmarkedssituationen Beskæftigelsesregionens ledighedsfremskrivning bygger overordnet set på Økonomiog Indenrigsministeriets ledighedsskøn fra Økonomisk Redegørelse. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet forventes ledigheden generelt at falde frem mod udgangen af I Helsingør Kommune forventer Beskæftigelsesregionen, at bruttoledigheden falder knap 14 procent fra ultimo 2013 til ultimo De beskæftigelsespolitiske udfordringer Beskrivelsen, af Helsingør Kommunes udfordringer på beskæftigelsesområdet, tager blandt andet udgangspunkt i resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Helsingør i 4. kvartal Resultaterne peger fremadrettet på følgende tværgående fokusområder: Selvom Helsingør har haft en positiv udvikling i ledigheden og flere gode resultater i indsatsen, er der en række områder, hvor Helsingør med fordel kan sætte fokus på at styrke indsatsen for at sikre bedre resultater. Det gælder især på følgende områder: 1. Ungeindsatsen, hvor der sker en negativ udvikling i antal jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, og hvor gruppen af årige er hårdest ramt. 2. Indsatsen for at skaffe flere virksomhedsrettede tilbud til alle ydelsesgrupper, idet der samlet er sket et fald (16,2 %) i brugen af virksomhedsrettede tilbud. 3. De udsatte ledige og ledige på kanten af arbejdsmarkedet 4. Have fokus på at overføre nogle af de gode resultater fra indsatsen for de jobklare kontanthjælpsmodtagere til også at omfatte de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere 5. At øge fokus på selvforsørgelsesgraden af de anvendte aktiveringsforløb, idet

17 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 17 Helsingør for alle aktiveringstyper, undtagen for offentlig ansættelse med løntilskud, har lavere effekt end i klyngen for både a-dagpengemodtagere samt job- og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. 4. Resultatkravene i beskæftigelsesplan 2015 I nedenstående følger en liste over forslag til målinger, der skal indgå i beskæftigelsesplanen for Udgangspunktet er, at der ikke fastsættes konkrete kvantitative resultatkrav. Derimod følges udviklingen inden for hvert område med kvartalsvis opfølgning på Beskæftigelsesudvalgets møder. Begrundelsen for de valgte målinger er, at de måler det væsentlige i indsatserne og med undtagelse af tilbagefaldsmålet på ungeindsatsen, kommer i Jobindsats.dk og dermed kan sammenlignes med andre jobcentre. Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i Helsingør er: At fastholde borgere i arbejde og hjælpe borgere med at vende tilbage til beskæftigelse. Måling som i 2014: Følge udviklingen i antal fuldtidspersoner mellem år på offentlig forsørgelse Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse Måling der ser på afgangen til uddannelse og job blandt kontanthjælps- og dagpengemodtagere Antal berørte personer Antal afgange til uddannelse Afgangsprocent til uddannelse Supplerende måling der ser på afgangen til beskæftigelse (da målingen også omfatter unge med uddannelse) Antal berørte personer (samme som i ovenstående) Antal afgange til job Afgangsprocent til job Eksempel: Antal berørte = Afgang til uddannelse = Afgangsprocent = 12,5 pct. Afgang til job = Afgangsprocent = 7,5 % Måling der ser på tilbagefald til forsørgelsesydelse Der kan lokalt måles på, hvor mange af de unge, der er kommet i uddannelse, der frafalder uddannelse og kommer tilbage til forsørgelsesydelse.

18 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Mål: Jobcentret skal sikre at færre skal modtage offentlig forsørgelse og flere skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet Måling der ser på borgere med mere end 3 års sammenhængende offentlig forsørgelse Antal langtidsforsørgede Tilgang af langtidsforsørgede Afgang af langtidsforsørgede Sammenhængende defineres som en ydelsesperiode, der ikke afbrydes af en hel kalendermåned uden offentlige ydelser Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål: Jobcentrene skal sikre en tidlig og forebyggende indsats Måling der ser på borgere der har været ledige mere end 80 pct. af tiden Langtidsledighedsmålingen måler på antal ledige, der har været ledige i mere end 80 %. af tiden inden for det seneste år 4.4. Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Mål: Jobcentrene skal sikre et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Virksomhedernes samarbejde med beskæftigelsessystemet (ekskl. rekruttering) (samarbejdsgraden). Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Kommunikation og høring i forbindelse med beskæftigelsesplaner følger en overordnet tidsplan, der er gældende for alle kommuner. I Helsingør Kommune er den konkrete tidsplan for kommunikation og høring følgende: Den 7. maj drøfter Beskæftigelsesudvalget, om beskæftigelsesplanen for 2015 skal indeholde kvantitative resultatkrav. Den 4. juni drøfter Beskæftigelsesudvalget 1.udkast til beskæftigelsesplanen. Den 11. juni drøfter Beskæftigelsesudvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) beskæftigelsesindsatsen for 2015 på et fælles møde. Senest den 20. juni sender Kommunen et udkast til beskæftigelsesplanen til Beskæftigelsesregionen. Senest den 1. juli sendes beskæftigelsesplanen i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Den 17. september godkender Beskæftigelsesudvalget beskæftigelsesplanen med Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) bemærkninger. Beskæftigelsesplanen godkendes herefter i Byrådet. Senest den 31. januar 2015 offentliggøres den godkendte beskæftigelsesplan samt Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) og Beskæftigelsesregionens bemærkninger på Helsingør Kommunes hjemmeside.

19 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 19 Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at Beskæftigelsesplanen drøftes og sendes videre til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Udvalget følger Centrets anbefaling om, at der måles på udviklingen og at de kvantitative resultatkrav skal være på niveau med eller bedre end Klyngen. Beskæftigelsesplan 2015 sendes videre til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Supplerende sagsfremstilling Beskæftigelsesudvalget skal den 20. august 2014 drøfte og godkende Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar (bilag) og endelig godkende beskæftigelsesplan 2015 (bilag). Derudover har Beskæftigelsesregionen sendt sit høringssvar, som ligeledes er vedlagt som bilag. Beskæftigelsesplanen 2015 blev drøftet på Beskæftigelsesudvalgsmøde den 4. juli 2014 og på fællesmødet mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale beskæftigelsesråd den 11. juni Resultaterne af drøftelserne på møderne er indarbejdet i beskæftigelsesplanen 2015 og fremgår med rød skrift i planen i bilag til dagsordenen. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, 1. at Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar drøftes og godkendes. 2. at Beskæftigelsesplan 2015 endelig godkendes. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ad 1 Indstillingen godkendt. Ad 2 Indstillingen anbefales.

20 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side Resultatrevision for 2013 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6216 Byrådet Resultatrevision for udgave.pdf LBR Høringssvar 2013.docx Resultatrevisioen for RR BRHS svar Helsingør april 2014.pdf Indledning/Baggrund Beskæftigelsesudvalget har på sit møde den 2. april 2014 anbefalet Resultatrevisionen 2013 og videresendt den til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Det Lokale Beskæftigelsesråd har godkendt Resultatrevisionen på sit møde den 11. juni 2014 og udarbejdet et høringssvar. I høringssvaret er der taget højde for Beskæftigelsesregionens høringssvar. Beskæftigelsesudvalget skal drøfte og eventuelt godkende Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) og Beskæftigelsesregionens høringssvar som en del af resultatrevisionen. Resultatrevisionen sendes, efter 2. behandling i Beskæftigelsesudvalget, til Byrådet med Beskæftigelsesudvalgets indstilling og Det Lokale Beskæftigelsesudvalgs (LBR) høringssvar, som er vedhæftet dagsordenpunktet. Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen er ligeledes vedhæftet. Jobcentret udarbejder en Resultatrevision hvert år. Resultatrevisionen er en årsberetning for den beskæftigelsesrettede indsats i kommunen og er en del af styringsinformationen i jobcentret, herunder en del af baggrundsmaterialet for det efterfølgende års beskæftigelsesplan. Resultatrevisionen har, udover at være et styringsredskab, til formål at give arbejdsmarkedets parter og lokale politikere mulighed for at følge med i og op på beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen består af tre dele: 1. En resultatoversigt for Helsingør kommune. I resultatoversigten indgår målinger for Jobcenter Helsingørs resultater og indsatser. Udviklingen vises for Beskæftigelsesministerens mål og antallet af personer på de forskellige forsørgelsesydelser. Udviklingen i målingerne vises i forhold til måneden før og i forhold til samme måned året før. Den årlige udvikling sammenlignes med den bedste udvikling i klyngen og den gennemsnitlige årlige udvikling i klyngen, jf. tabel 1,2 og 3 i nedenstående. 2. En status og udvikling i den aktive indsats for a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i form af andel af jobsamtaler og aktiveringstilbud, der gives til tiden. Tabel 4 viser opfyldelse af minimumsrettidigheder i Helsingør, herunder hvor stor en procentandel samtaler og aktive tilbud som henholdsvis Helsingør og klyngen mangler at opfylde. 3. En oversigt over kommunens besparelsespotentiale, der angiver, hvor mange penge kommunen kan spare ved at nedbringe antallet af fuldtidspersoner på de forskellige forsørgelsesydelser. Opgørelsen af besparelsespotentialet baseres på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 18.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 4 1.1 Forarbejde med Beskæftigelsesplan 2015 i Stevns Kommune... 5 Kapitel 2 Krav til

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 27. juni 2012 J.nr.: 2012-0000662 Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Mødedeltagere:

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014.

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. FTF & LO skal kvittere for en beskæftigelsesplan med mange gode elementer. Faxe bruger en stor del af planen til at drage sammenligninger

Læs mere

RESULTAT- REVISION 2013

RESULTAT- REVISION 2013 RESULTAT- REVISION JOBCENTER KØBENHAVN Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk www.kk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 16:00-17:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune BP13 Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune Justeret, januar 2013 Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf. 59 66 66 66 Fax 59 66 14 10 www.jobnet.dk Indhold 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Sorø Kommune Indhold Indledning... 2 Opbygning af planen... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015... 5 Arbejdsmarkedet generelt... 6 Lokale udfordringer mål 1 Flere

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere