Referat Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C) Per Tærsbøl (C) Philip Læborg (C) Duygu A. Ngotho (A) Betina Svinggaard (A) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden stk.4 udvalgets prioriterede indsatskatalog - orientering Sagsrevision og interne processer vedrørende forrevalidering/revalidering - orientering Etablering af mikrolån Beskæftigelsesplan Resultatrevision for Status på beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal Sager til behandling på kommende møder i Beskæftigelsesudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt Rigtige Jobs - orientering...32 Bilagsliste...34

2 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1488 Beskæftigelsesudvalget Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Dagsordenen godkendt.

3 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side stk.4 udvalgets prioriterede indsatskatalog - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/15094 Økonomiudvalget stk. 4 udvalg - prioriterede indsatskatalog(2).pdf Indledning/Baggrund Byrådet vedtog på mødet den 26. august 2013 at nedsætte et 17, stk. 4 udvalg gældende fra 1. januar Det blev efterfølgende besluttet, at udvalget skal fungere i perioden den 1. februar 1. september Udvalget holdt sit første møde den 27. februar og har efterfølgende haft 5 møder. Udvalgets opgave har været at komme med ideer og forslag til udformning og organisering af en mere samlet ungeindsats gældende for alle unge mellem 15 og 29 år. Udvalget har i denne sammenhæng blandt andet skulle indtænke indsatser, der kan sikre: Bedre overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser At uddannelsesgraden blandt unge øges Flere uddannelsespraktikpladser Indsatser overfor den gruppe af aktivitetsparate unge, som ikke umiddelbart er klar til en ungdomsuddannelse Udvalget refererer til Beskæftigelsesudvalget, der har den koordinerende funktion i forhold til involverende politiske udvalg. Udvalgets anbefalinger sendes derfor videre til Beskæftigelsesudvalget, der skal behandle anbefalingerne og beslutte den videre proces i arbejdet med anbefalingerne. Medlemmerne af 17, stk. 4 udvalget er inviteret til punktet. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelseslov 17, stk. 4. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Familier, Livslanglæring og Tidlig indsats. Sagsfremstilling Medlemmerne i 17, stk. 4 udvalget har bestået af politikere og repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og lokale uddannelsesinstitutioner. Politikere Valggruppe 1 Valggruppe 2 Medlemmer Christian Holm Donatzky (B) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Allan Berg Mortensen (Ø) Duygu A. Ngotho (A) Virksomheder og uddannelsesinstitutioner Erhvervsskolen Nordsjælland, Tina Steinbrenner Detailhandelsforeningen, Claus Ljungdahl

4 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 4 Erhvervs og Industriforeningen, Kim Dahl Eriksen LO Hovedstaden, Peter Kay Mortensen Comwell Borupgaard, Michael Lauritsen meldte afbud til alle møderne Udvikling Nord, Mikkel Søby deltog kun i 1 møde grundet mødetidspunktet Produktionsskolen Sundet, Christian Saggau 17 stk. 4 udvalget har samlet sine ideer og forslag til ungeindsatsen i 11 anbefalinger, som er vedhæftet som bilag til sagen. De 11 anbefalinger er grupperet under 5 overskrifter: 1. Samarbejde med erhvervslivet (3 anbefalinger) 2. Frivillige og mentorer (1 anbefaling) 3. Styrket uddannelsesindsats (5 anbefalinger) 4. Udsatte unge (1 anbefaling) 5. Én indgang (1 anbefaling) Beskæftigelsesudvalget skal drøfte processen for det videre forløb med de 11 anbefalinger: 1. Hvilke anbefalinger skal Beskæftigelsesudvalget arbejde videre med? 2. Hvilke anbefalinger skal med i budgetprocessen for ? 3. Hvilke anbefalinger sendes videre til andre udvalg? 4. Hvordan skal der arbejdes videre med de anbefalinger, som ikke prioriteres af Beskæftigelsesudvalget og ikke sendes videre til andre udvalg? Økonomi/Personaleforhold Sagen har afledte økonomiske konsekvenser afhængig af hvilke anbefalinger, som Beskæftigelsesudvalget beslutter at arbejde videre med. Kommunikation/Høring For at sikre en sammenhæng i indsatsen i kommunen på tværs af udvalg og i det videre arbejde med anbefalingerne har Beskæftigelsesudvalget inviteret politikere fra 17 stk., 4 udvalget med til Beskæftigelsesudvalgets møde. Politikerne skal drøfte den videre proces for de anbefalinger, der skal sendes videre til andre udvalg, som de indbudte politikere sidder i. Sagen skal ligeledes til orientering i Økonomiudvalget. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, 1. at Beskæftigelsesudvalget prioriterer hvilke indsatser, der arbejdes videre med i Beskæftigelsesudvalget, herunder beslutter hvilke anbefalinger, der skal med i budgetprocessen for at Beskæftigelsesudvalget beslutter om der er anbefalinger, der bør sendes videre til

5 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 5 andre udvalg 3. at Beskæftigelsesudvalget beslutter, hvordan der skal arbejdes videre med de anbefalinger, som ikke prioriteres af Beskæftigelsesudvalget og som ikke sendes videre til andre udvalg. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ad 1 Beskæftigelsesudvalget besluttede: at udvalget arbejder videre med anbefaling 1, 5, 6, 7, og 11. at der i forbindelse med anbefaling 3 udarbejdes en orientering om sociale klausuler i Helsingør Kommune. at fokus på den forældrerettede indsats indarbejdes i anbefaling 5. at anbefaling 2 og 4 samles i en og sammen med anbefaling 8 og 9 sendes videre i budgetproces at støtte anbefaling 10. Ad 2 Anbefaling 5 sendes til Børne- og Uddannelsesudvalget til orientering. Ad 3 Udgår. Beskæftigelsesudvalget tilføjede yderligere 2 anbefalinger: 1. En særlig indsats målrettet psykisk sårbare unge. 2. Fokus på børn og unge af forældre med misbrug.

6 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side Sagsrevision og interne processer vedrørende forrevalidering/revalidering - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/15504 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Ekstern revisor, BDO Kommunernes Revision (BDO), konstaterede i efteråret 2013 en række væsentlige fejl og mangler i sagerne i forhold til forrevalideringsområdet i Center for Job og Uddannelse. Disse fejl var også fundet i forrige års revision. Medlem af Økonomiudvalget Anders Drachmann har i den forbindelse ønsket, at der udarbejdes en orienteringssag om fejlene omkring forrevalidering og refusion og centrets indsats. Sagen skal på som orientering i Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget. Retsgrundlag Lov om aktiv socialpolitik Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ikke relation til visionen. Sagsfremstilling 1. BDO`s gennemgang og konklusion BDO konstaterede, at der i lighed med sidste års revision på forrevalideringsområdet var en række væsentlige fejl og mangler i sagerne, der ikke alle kunne anses for at være enkeltstående. Der blev konstateret fejl både med og uden refusionsmæssig betydning primært uden refusionsmæssig betydning. BDO konkluderede på baggrund af den gennemførte revision, at fejlniveauet i forrevalideringssagerne i Center for Job og Uddannelse fortsat ikke var tilfredsstillende. BDO vurderede, at området ikke blev administreret i overensstemmelse med de gældende regler, idet der blev konstateret grundlæggende mangler i sagerne. Center for Job og Uddannelse skal fremadrettet sikre, at kriterierne forud for påbegyndelse af forrevalidering er opfyldt og dokumenteret på sagerne. BDO anbefalede samtidig et fortsat skærpet ledelsestilsyn sideløbende med fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne på området. Endvidere vurderede BDO på baggrund af den udførte revision, at sagsadministrationen i Ydelsescenteret i Center for Job og Uddannelse var betryggende, idet der ikke blev konstateret fejl på området. 2. Beskrivelse af de fundne fejl I forbindelse med BDO`s revision blev der foretaget gennemgang af tre sager, hvori BDO konstaterede fejl og mangler i alle tre sager. Center for Job og Uddannelse var enig i de konstaterede fejl og oplyste til BDO, at der vil blive foretaget de nødvendige socialfaglige vurderinger og refusionsmæssige berigtigelser. De fundne fejl relaterede sig til følgende:

7 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 7 I to sager fremgik det ikke, at der var udarbejdet rehabiliteringsplanens forberedende del forud for iværksættelse af forrevalidering I to sager var der ikke udarbejdet jobplan forud for afgivelse af tilbud om forrevalidering I to sager fremgik det ikke, at der var foretaget nedsættelse til SU-niveau - herunder vurdering af eventuelt behovsbestemt tillæg. I en sag var der sket fejlkontering 3. BDO s anbefalinger På baggrund af BDO`s gennemgang, anbefalede BDO centret at gøre følgende: Gennemgå alle sager vedrørende forrevalidering med henblik korrekt kontering Gennemgå alle sager vedrørende forrevalidering for at sikre, at der foreligger grundlag for udbetaling af forrevalideringsydelse (rehabiliteringsplanens forberedende del samt jobplan) Gennemgå alle sager vedrørende forrevalidering ved deltagelse i tilbud på Center for Job og Oplevelse vedrørende Særlig Tilrettelagt Uddannelse for at sikre korrekt refusionshjemtagelse. 4. Center for Job og Uddannelses tiltag På baggrund af anbefalingerne fra BDO har centret foretaget sig følgende: Gennemgået alle sager vedrørende forrevalidering og sikret korrekt kontering Gennemgået alle sager vedrørende forrevalidering og sikret, at der foreligger grundlag for udbetaling af forrevalideringsydelse (rehabiliteringsplanens forberedende del samt jobplan) Gennemgået alle sager vedrørende forrevalidering med deltagelse i tilbud på Center for Job og Oplevelse vedrørende Særlig Tilrettelagt Uddannelse og sikret korrekt refusionshjemtagelse Udarbejdet ny arbejdsgang for bevilling af forrevalidering og revalidering (gældende fra 1. oktober 2013 med tilpasning april 2014) Udarbejdet ny procedure for oprettelse af tilbud i fagmodul (gældende fra juli 2014) Indført løbende intern revision Arbejdsgangen bevirker, at alle sager vedrørende revalidering, herunder forrevalidering skal forelægges og besluttes på et fagmøde. Er det ikke muligt at forelægge sagen på et fagmøde, skal sagen drøftes og besluttes med en fagkonsulent. Efterfølgende udarbejdes jobplanen (revalideringsplanen), der altid skal godkendes af en fagkonsulent, eller i dennes fravær af en områdeleder. Fremover skal alle tilbud oprettes i fagmodul af enkelte, udvalgte medarbejdere, der får særlig undervisning i dette for at sikre, at alle tilbud bliver oprettet korrekt. Det er registrering af tilbudstyper i fagmodul, der er styrende for kontering og dermed refusionshjemtagelse. Disse procedurer skal sikre gensidig læring i revalideringssagerne og samtidig sikre korrekt kontering og refusionshjemtagelse. Økonomi/Personaleforhold Ved gennemgang af de ovennævnte sager blev det konstateret, at kommunen i nogle sager havde indhentet et for stort beløb i statsrefusion. I andre sager have kommunen indhentet

8 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 8 for lidt i statsrefusion. I de fleste sager havde kommunen indhentet det korrekte beløb i statsrefusion. Ved berigtigelse af statsrefusionen i de fejlbehæftede sager opvejede de afregnede statsrefusionsbeløb hinanden, således, at de konstaterede fejl ikke har medført yderligere indtægt eller udgift for kommunen. I forhold til borgernes ydelser har det ikke haft nogen konsekvenser. Kommunikation/Høring Sagen skal til orientering i Økonomiudvalget. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Orientering foretaget.

9 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side Etablering af mikrolån Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/10586 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Flere kommuner har i de seneste år arbejdet med at etablere mikrolån. I den forbindelse har Beskæftigelsesudvalget anmodet Center for Job og Uddannelse om at udarbejde et konkret forslag til, hvordan et mikrolånprojekt kan realiseres. Center for Job og Uddannelse er endvidere blevet anmodet om at undersøge, om andre kommuner vil være interesseret i at indgå i et samarbejde om mikrolån for at sikre en vis volumen. Beskæftigelsesudvalget har på møderne den 5. marts 2014 og 4. juni 2014, og på fællesmødet med Det Lokale Beskæftigelsesudvalg den 11. juni 2014 drøftet og fået informationer om mikrolån. Beskæftigelsesudvalget skal på dette udvalgsmøde træffe beslutning om, hvorvidt mikrolån skal indgå i den kommende budgetproces for Retsgrundlag Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lov om aktiv socialpolitik 65. Relation til vision og tværgående politikker Beskæftigelsesplan Sagsfremstilling På baggrund af Beskæftigelsesudvalgets beslutning har Center for Job og Uddannelse indledt et samarbejde med Aarhus Kommune og Socialt Udviklingscenter (SUS) om mikrolånprojekt i Helsingør Kommune. Aarhus Kommune og SUS kan bistå med input til organisering af mikrolånprojekt, budgetindstilling, erfaringsudveksling og sparring. Beskæftigelsesudvalget har ønsket viden om mikrolån og at høre om øvrige kommuners erfaringer med mikrolån. Flere kommuner har fået et øget fokus på anvendelse af muligheden i lovgivningen gennem oprettelse af mikrolånprojekter, bl.a. Aarhus, København, Næstved, Slagelse, Køge og Hvidovre. Mikrolånprojektet er et supplement til de tiltag, som Center for Job og Uddannelse iværksætter efter Beskæftigelsesloven. Steen Larsen fra Aarhus Kommune og Socialt Udviklingscenter SUS har deltaget i fællesmødet med Det Lokale Beskæftigelsesråd den 11. juni 2014, hvor de fremlagde et oplæg om mikrolån og deres erfaringer fra forløbet i Aarhus Kommune. Beskæftigelsesudvalget har ønsket et samarbejde med andre kommuner for at få et større volumen og Center for Job og Uddannelse har derfor indledt et samarbejde med Gribskov og Fredensborg Kommuner om et fælles projekt. 1. Lovligheden i anvendelse af mikrolån. Center for Job og Uddannelse har fremsendt sagen til vurdering hos Helsingør Kommunes jurister. Juristen har givet følgende tilbagemelding:

10 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 10 Selve bestemmelsen (Lov om aktiv socialpolitik 65) har en ret klar ordlyd og fastsætter nogle ganske få retningslinjer. Juristen har ikke derudover kunnet finde noget, der begrænser vores muligheder. Lånets størrelse og tilbagebetalingsvilkår kan fastsættes på baggrund af almindelige kommunale grundsætninger. Det er et krav, at kommunen handler økonomisk forsvarligt. Dette betyder, at: der skal være en vurdering af, om dispositionen generelt set kan anses som forsvarlig der skal være en vurdering af, at den økonomiske disposition er realistisk Det bemærkes, at det fremgår direkte af bestemmelsen, at lånet er rentefrit (stk. 2). Ellers var det ikke tilladt at yde rentefrit lån. 2. Lån til andre grupper Juristen har undersøgt muligheden for at yde tilsvarende lån til andre grupper, f.eks. unge. Det bemærkes, at kommunen ikke må drive erhvervsvirksomhed, herunder udlån, medmindre der foreligger lovhjemmel. Det gør der i forhold til mikrolån til revalidender. Der vil derfor ikke kunne ydes samme type lån til andre, der ikke er omfattet af revalideringsbestemmelserne og 65. Det skal bemærkes, at lovgivningen for lån og tilskud til selvstændig virksomhed findes i lovgivningen i dag og var også med i den gamle Bistandslov. Der er således ikke tale om ny lovgivning. Det nye er, at få skærpet fokus på anvendelse af muligheden for bevilling af mikrolån og tilskud som et aktivt tilbud gennem nye relevante tilbud og opkvalificering, løbende kontakt med borgeren og udvikling af empowerment tankegangen hos borgeren. Målet er at flere borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, bliver selvforsørgende. 3. Organisering af tværkommunalt mikrolånprojekt Helsingør, Gribskov og Fredensborg Kommuner anbefaler, at mikrolånprojektet organiseres med en styregruppe og en arbejdsgruppe/følgegruppe med deltagere fra alle 3 kommuner. Styregruppen består af centercheferne fra de 3 deltagende kommuner. Arbejdsgruppe/følgegruppe med deltagelse af en fra hver af de 3 kommuner, er bindeledet i dagligdagen mellem projektet og kommunen. Der ansættes en projektleder i en 3 årige periode. Projektlederen skal kunne: bistå med endelig udpegning af borgere til deltagelse i projektet, være ansvarlig for den forretningsmæssige vejledning af borgerne, påtage sig noget af undervisningsindsatsen i forforløbet, være ansvarlig for møder i styregruppe og arbejds-/følgegruppe.

11 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 11 Herudover kan udpeges et antal kontaktpersoner efter behov. Projektet forankres i Helsingør Kommune. Helsingør kommune er også koordinator for projektet. Rekruttering af deltagere til projektet sker gennem de respektive jobcentre i Helsingør, Gribskov og Fredensborg blandt de borgere, som er revalideringsberettiget, og hvor det er realistisk, at d kan etablere selvstændig virksomhed. For at sikre, at der er deltagere nok udbydes pladser til øvrige omegnskommuner. Der er aftalt en fordelingsnøgle af udgifterne med 60 % til Helsingør, 20 % til Gribskov og 20 % til Fredensborg, som baserer sig på forventede deltagere i projektet. Der skal tages forbehold for endelig accept i de 3 kommuner. 4. Hvem er målgruppen? Målgruppen for rekruttering og bevilling af mikrolån og tilskud er revalidender, som er omfattet af Lov om aktiv socialpolitik Primær målgruppe Borgere over 30 år på kontanthjælp, som ikke er umiddelbart arbejdsmarkedsparate (aktivitetsparate borgere) Sekundær målgruppe Unge under 30 år på kontanthjælp med en kompetencegivende uddannelse som ikke umiddelbart kan anvendes. Projektet må ikke konkurrere med ordinær beskæftigelse. Førtidspensionister kan tilmeldes forforløb og komme i betragtning i forhold til mikrolån. De skal rådgives om konsekvenser for deres pension afhængigt af virksomhedsoverskud og mulighederne for at sætte pension i bero. Sygedagpengemodtagere kan tilmeldes forforløb og komme i betragtning til mikrolån. Betingelsen er, at de raskmeldes. Andre målgrupper, herunder unge med iværksætter potentiale, kan ikke få bevilget mikrolån eller tilskud, hvis de ikke er omfattet af Lov om aktiv socialpolitik 65. Denne gruppe kan tilbydes at deltage i forforløbet i op til 6 måneder som en aktivitet efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Hvad er indholdet i forforløbet? Det samlede forløb vedrørende mikrolån deles op i et forforløb på op til 6 måneder efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32 og et hovedforløb på 6 måneder efter Lov om aktiv socialpolitik 65 (revalidering). For at komme i betragtning i forhold til mikrolån skal målgruppen deltage i et forforløb med følgende indhold: Forretningsplan Regnskabsforløb Markedsføring - virkemåder og strategi Personlighedsudvikling, teambuilding "motivationsplan"

12 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 12 Mestringsstrategier, vaner og uhensigtsmæssige reaktionsmønstre Internat - kan overvejes. Forforløbet etableres som et aktiveringsforløb og strækker sig op til 6 måneder. Forforløbet skal forberede målgruppen på at blive iværksættere og starte en virksomhed på baggrund af den forretningsplan, der er udarbejdet i forforløbet. Der er tale om nye forløb, som skal opkvalificere deltagerne til at drive selvstændig virksomhed. Center for Job og Uddannelse vil også undersøge muligheden for at benytte og samarbejde med de tilbud, som allerede findes i Væksthuset, Iværksætterhuset og i Erhvervsforeningerne. I forforløbet åbnes op for andre målgrupper end revalidender, bl.a. unge med iværksætterønsker og potentialer og andre, hvor det giver mening i forhold til deres jobplan. Under forforløbet beholder deltagerene deres respektive forsørgelsesydelse. 6. Hvad er indholdet i hovedforløbet? Efter forforløbet tages der stilling til hvilke borgere, der skal bevilges et mikrolån til opstart af virksomhed og tilskud til forsørgelse i 6 måneder (hovedforløb). Ved opstart af virksomhed bevilges et tilskud svarende til revalideringsydelse i op til 6 måneder. En revalideringsydelse svarer til det højeste dagpengebeløb. Det vil sige kr. pr. måned (2014). For personer under 25 år, normalt kun den halve revalideringsydelse. Ydelsen kan derfor være højere end hvad borgeren eventuelt vil modtage i kontanthjælp. Det forudsættes, at et eventuelt overskud i den nyopstartede virksomhed forbliver i virksomheden og/eller investeres i denne, mens borgeren modtager tilskud til forsørgelse (revalideringsydelse). Det vil sige, at eventuelt overskud ikke kan trækkes ud til privatforbrug. Efter hovedforløbet skal deltageren være selvforsørgende og helt eller delvis leve af sin virksomhed. Det indstilles, at der ydes max kr. pr. deltager til opstart af virksomhed, og at lån ikke ydes til husleje og bil. Det estimeres, at den gennemsnitlige lånestørrelse vil andrage kr. Lånene ydes efter Lov om aktiv socialpolitik 65, og er rentefrie i løbetiden. Der estimeres med en løbetid på fem år og der opereres med en tabsprocent på 30 %. Lånene kan eftergives efter Lov om aktiv socialpolitik 67. Erfaringerne fra Aarhus Kommune viser, at deltagerne har en god tilbagemeldingsevne Der er mulighed for at sikre lånene gennem pant. Tinglysning af pant skal dog give økonomisk fornuft, og da det skønnes at langt de fleste lån er til kontanthjælpsmodtagere uden formue vil hovedparten af lånene blive ydet uden nogen form for supplerende sikkerhed. De borgere som bevilges lån tilknyttes en erhvervsmentor og får hjælp med cvr.nr., hjemmeside, visitkort, flyers, forsikring mv. Deltagerne har løbende kontakt med projektleder gennem hele forløbet.

13 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 13 Det forventes, at der starter 2 hold a 20 deltagere op pr. år. Af deltagene forventes halvdelen at bevilges lån. Økonomi/Personaleforhold Center for Job og Uddannelse anbefaler, at der etableres et 3 årigt projekt, hvor der ansættes en projektleder og gennemføres 2 forløb pr. år. Perioden er en tilpas længde i forhold til at få gange i forløbende og evaluere. Projektet oprettes som et aktiveringsprojekt under konto 5, som er ikke rammestyret. Center for Job og Uddannelse har udarbejdet en oversigt over økonomien i tabel 1. Der kalkuleres også med et mindre tab på selve mikrolån (30 %), i det særlige tilfælde, hvor borgeren ikke kan tilbagebetale lånet. Tallene baserer sig på tal fra rapporten fra mikrolånprojektet i Aarhus Kommune. Beregninger fra Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) viser, at hvis 6 % bliver selvforsørgende i 5 år, er der en gevinst. Ud af 20 personer er det 1,2 person. Center for Job og Uddannelse har efterprøvet tallene. Center for Job og Uddannelse forventer 2 hold a 20 deltagere pr. år i opkvalificeringsforløbene, i alt 40 deltagere pr. år. Heraf 8 fra Gribskov og 8 fra Fredensborg. Center for Job og Uddannelse forventer 20 bevillinger af mikrolån og tilskud til forsørgelse pr. år. Heraf 4 fra Gribskov og 4 fra Fredensborg. Fredensborg og Gribskov betaler selv for deres deltagere. Udgifter til oprettelse af mikrolånprojekt i Helsingør Kommune anslås til at udgøre kr. i år 2015 og kr. i hvert af årene 2016 og Tabel Ansættelse af projektleder Lokaleleje og administration Opkvalificeringsforløb: Forforløb: 2 forforløb pr. år á 20 deltagere. Hovedforløb: 2 forløb pr. år á 10 deltagere (år 1 dog kun 1 forløb) Forforløb: 40 deltagere a kr. (udgift er taget fra Aarhus projekt) svarer til kr. Kalkuleret tab ved mikrolån: 20 bevillinger a kr. lig kr. I 2015 dog kun 10 bevillinger. Kalkuleret tab pr. år 30 %. I det tilfælde, at alle tilbagebetaler fuldt ud, vil der således ikke være udgifter til mikrolån I alt Statsrefusion 50 % Nettoudgifter Fredensborg og Gribskovs forholdsmæssige andel (40 %) Helsingør Kommunes andel

14 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 14 Helsingør Kommune har et lavere forbrug til de nuværende beskæftigelsesfremmende aktiviteter i de traditionelle aktiveringsforløb, fordi vi i høj grad anvender virksomhedsrettede indsatser. Det vil sige, at der ikke fuldt ud er mulighed for blot at allokere beskæftigelsesmidler fra aktiveringsindsatsen til opkvalificeringsforløbene i forhold til mikrolån. Forsørgelsesudgifterne er ikke medregnet. Tilskud til forsørgelse i hovedforløbet udgør et højere beløb end kontanthjælp, da borgeren modtager revalideringsydelse. Til gengæld forventes en besparelse på forsørgelsesudgifterne for de borgere som fortsat har selvstændig virksomhed efter hovedforløbet. Effekten af projektet kan først aflæses i fuldt omfang efter projektperioden. Styregruppen og Center for Job og Uddannelse følger projektet tæt. Kommunikation/Høring Hvis Beskæftigelsesudvalget beslutter etablering af mikrolån skal sagen indgå i budgetprocessen Endvidere orienteres Det Lokale Beskæftigelsesudvalg om Beskæftigelsesudvalgets beslutning. Endelig orienteres Gribskov og Fredensborg Kommuner om beslutningen. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om mikrolånprojektet skal indgå i budgetprocessen for som beskrevet i sagsfremstillingen. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Indstillingen godkendt.

15 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side Beskæftigelsesplan 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8594 Byrådet LBRs høringssvar 2015.pdf Beskæftigelsesregionens høringssvar Beskæftigelsesplan udgave2.pdf Indledning/Baggrund Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen sammenkæder de beskæftigelsespolitiske udfordringer med Jobcentrets mål og strategier. Opbygningen af beskæftigelsesplanen følger en skabelon fra Beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesplanen er opbygget således, at Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen og det overordnede kommunale mål indledningsvist præsenteres. Herefter følger et afsnit om den lokale arbejdsmarkedssituation og beskæftigelsesudfordringer. Med udgangspunkt i ministerens og kommunens overordnede mål, den lokale arbejdsmarkedssituation, de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer og erfaringer fra foregående års indsatser, beskrives indsatsområderne for den fremadrettede indsats. Herunder beskrives hvilke aktiviteter og tiltag, der kan og vil blive iværksat inden for de forskellige mål. Beskæftigelsesplanen indgår i en fast årlig cyklus, hvor der som opfølgning på planen, bliver udarbejdet en resultatrevision for det foregående år. Resultatrevisionen er en årsberetning for den beskæftigelsesrettede indsats i kommunen og danner en del af baggrundsmaterialet for kommunens beskæftigelsesplan. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 161 af 22. feb. 2007, Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Relation til vision og tværgående politikker Sagen understøtter visionen i forhold til Livslang læring og tidlig indsats. Endvidere bidrager sagen til, at Helsingør Kommune selv påtager sig et beskæftigelsesansvar, og at Helsingør kommune arbejder som én kommune på tværs af centre. Sagsfremstilling Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 beskæftigelsesmål for Målene er en videreførelse af målene i 2014 og danner ramme og retning for Jobcentrenes beskæftigelsesindsats i Som noget nyt er det ikke obligatorisk for kommunerne at fastsætte kvantitative resultatkrav for indsatserne i Beskæftigelsesudvalget kan beslutte at opstille kvantitative resultatkrav for de 4 ministermål, som der løbende skal følges op på i Endvidere kan Beskæftigelsesudvalget vælge at opstille kvantitative resultatkrav for andre beskæftigelsesindsatser end de, der er udpeget af ministeren. I nedenstående præsenteres ministerens mål. Beskæftigelsesplanen for 2015 indeholder: 1. Overordnede beskæftigelsespolitiske mål. 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer. 3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats. 4. Den virksomhedsrettede indsats.

16 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side Budget for beskæftigelsesindsatsen tillæg; En samlet liste over mål og resultatkrav, Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) plan for særlige virksomhedsrettede initiativer. 1. Ministerens mål 1.1. Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse Mål 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Jobcentret skal sikre at færre skal modtage offentlig forsørgelse og flere skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet 1.3. Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre en tidlig og forebyggende indsats Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Jobcentrene skal sikre et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. 2. Arbejdsmarkedssituationen Beskæftigelsesregionens ledighedsfremskrivning bygger overordnet set på Økonomiog Indenrigsministeriets ledighedsskøn fra Økonomisk Redegørelse. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet forventes ledigheden generelt at falde frem mod udgangen af I Helsingør Kommune forventer Beskæftigelsesregionen, at bruttoledigheden falder knap 14 procent fra ultimo 2013 til ultimo De beskæftigelsespolitiske udfordringer Beskrivelsen, af Helsingør Kommunes udfordringer på beskæftigelsesområdet, tager blandt andet udgangspunkt i resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Helsingør i 4. kvartal Resultaterne peger fremadrettet på følgende tværgående fokusområder: Selvom Helsingør har haft en positiv udvikling i ledigheden og flere gode resultater i indsatsen, er der en række områder, hvor Helsingør med fordel kan sætte fokus på at styrke indsatsen for at sikre bedre resultater. Det gælder især på følgende områder: 1. Ungeindsatsen, hvor der sker en negativ udvikling i antal jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, og hvor gruppen af årige er hårdest ramt. 2. Indsatsen for at skaffe flere virksomhedsrettede tilbud til alle ydelsesgrupper, idet der samlet er sket et fald (16,2 %) i brugen af virksomhedsrettede tilbud. 3. De udsatte ledige og ledige på kanten af arbejdsmarkedet 4. Have fokus på at overføre nogle af de gode resultater fra indsatsen for de jobklare kontanthjælpsmodtagere til også at omfatte de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere 5. At øge fokus på selvforsørgelsesgraden af de anvendte aktiveringsforløb, idet

17 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 17 Helsingør for alle aktiveringstyper, undtagen for offentlig ansættelse med løntilskud, har lavere effekt end i klyngen for både a-dagpengemodtagere samt job- og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. 4. Resultatkravene i beskæftigelsesplan 2015 I nedenstående følger en liste over forslag til målinger, der skal indgå i beskæftigelsesplanen for Udgangspunktet er, at der ikke fastsættes konkrete kvantitative resultatkrav. Derimod følges udviklingen inden for hvert område med kvartalsvis opfølgning på Beskæftigelsesudvalgets møder. Begrundelsen for de valgte målinger er, at de måler det væsentlige i indsatserne og med undtagelse af tilbagefaldsmålet på ungeindsatsen, kommer i Jobindsats.dk og dermed kan sammenlignes med andre jobcentre. Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i Helsingør er: At fastholde borgere i arbejde og hjælpe borgere med at vende tilbage til beskæftigelse. Måling som i 2014: Følge udviklingen i antal fuldtidspersoner mellem år på offentlig forsørgelse Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse Måling der ser på afgangen til uddannelse og job blandt kontanthjælps- og dagpengemodtagere Antal berørte personer Antal afgange til uddannelse Afgangsprocent til uddannelse Supplerende måling der ser på afgangen til beskæftigelse (da målingen også omfatter unge med uddannelse) Antal berørte personer (samme som i ovenstående) Antal afgange til job Afgangsprocent til job Eksempel: Antal berørte = Afgang til uddannelse = Afgangsprocent = 12,5 pct. Afgang til job = Afgangsprocent = 7,5 % Måling der ser på tilbagefald til forsørgelsesydelse Der kan lokalt måles på, hvor mange af de unge, der er kommet i uddannelse, der frafalder uddannelse og kommer tilbage til forsørgelsesydelse.

18 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Mål: Jobcentret skal sikre at færre skal modtage offentlig forsørgelse og flere skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet Måling der ser på borgere med mere end 3 års sammenhængende offentlig forsørgelse Antal langtidsforsørgede Tilgang af langtidsforsørgede Afgang af langtidsforsørgede Sammenhængende defineres som en ydelsesperiode, der ikke afbrydes af en hel kalendermåned uden offentlige ydelser Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål: Jobcentrene skal sikre en tidlig og forebyggende indsats Måling der ser på borgere der har været ledige mere end 80 pct. af tiden Langtidsledighedsmålingen måler på antal ledige, der har været ledige i mere end 80 %. af tiden inden for det seneste år 4.4. Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Mål: Jobcentrene skal sikre et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Virksomhedernes samarbejde med beskæftigelsessystemet (ekskl. rekruttering) (samarbejdsgraden). Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Kommunikation og høring i forbindelse med beskæftigelsesplaner følger en overordnet tidsplan, der er gældende for alle kommuner. I Helsingør Kommune er den konkrete tidsplan for kommunikation og høring følgende: Den 7. maj drøfter Beskæftigelsesudvalget, om beskæftigelsesplanen for 2015 skal indeholde kvantitative resultatkrav. Den 4. juni drøfter Beskæftigelsesudvalget 1.udkast til beskæftigelsesplanen. Den 11. juni drøfter Beskæftigelsesudvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) beskæftigelsesindsatsen for 2015 på et fælles møde. Senest den 20. juni sender Kommunen et udkast til beskæftigelsesplanen til Beskæftigelsesregionen. Senest den 1. juli sendes beskæftigelsesplanen i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Den 17. september godkender Beskæftigelsesudvalget beskæftigelsesplanen med Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) bemærkninger. Beskæftigelsesplanen godkendes herefter i Byrådet. Senest den 31. januar 2015 offentliggøres den godkendte beskæftigelsesplan samt Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) og Beskæftigelsesregionens bemærkninger på Helsingør Kommunes hjemmeside.

19 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side 19 Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at Beskæftigelsesplanen drøftes og sendes videre til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Udvalget følger Centrets anbefaling om, at der måles på udviklingen og at de kvantitative resultatkrav skal være på niveau med eller bedre end Klyngen. Beskæftigelsesplan 2015 sendes videre til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Supplerende sagsfremstilling Beskæftigelsesudvalget skal den 20. august 2014 drøfte og godkende Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar (bilag) og endelig godkende beskæftigelsesplan 2015 (bilag). Derudover har Beskæftigelsesregionen sendt sit høringssvar, som ligeledes er vedlagt som bilag. Beskæftigelsesplanen 2015 blev drøftet på Beskæftigelsesudvalgsmøde den 4. juli 2014 og på fællesmødet mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale beskæftigelsesråd den 11. juni Resultaterne af drøftelserne på møderne er indarbejdet i beskæftigelsesplanen 2015 og fremgår med rød skrift i planen i bilag til dagsordenen. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, 1. at Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar drøftes og godkendes. 2. at Beskæftigelsesplan 2015 endelig godkendes. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ad 1 Indstillingen godkendt. Ad 2 Indstillingen anbefales.

20 Beskæftigelsesudvalget Mødedato Side Resultatrevision for 2013 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6216 Byrådet Resultatrevision for udgave.pdf LBR Høringssvar 2013.docx Resultatrevisioen for RR BRHS svar Helsingør april 2014.pdf Indledning/Baggrund Beskæftigelsesudvalget har på sit møde den 2. april 2014 anbefalet Resultatrevisionen 2013 og videresendt den til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Det Lokale Beskæftigelsesråd har godkendt Resultatrevisionen på sit møde den 11. juni 2014 og udarbejdet et høringssvar. I høringssvaret er der taget højde for Beskæftigelsesregionens høringssvar. Beskæftigelsesudvalget skal drøfte og eventuelt godkende Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) og Beskæftigelsesregionens høringssvar som en del af resultatrevisionen. Resultatrevisionen sendes, efter 2. behandling i Beskæftigelsesudvalget, til Byrådet med Beskæftigelsesudvalgets indstilling og Det Lokale Beskæftigelsesudvalgs (LBR) høringssvar, som er vedhæftet dagsordenpunktet. Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen er ligeledes vedhæftet. Jobcentret udarbejder en Resultatrevision hvert år. Resultatrevisionen er en årsberetning for den beskæftigelsesrettede indsats i kommunen og er en del af styringsinformationen i jobcentret, herunder en del af baggrundsmaterialet for det efterfølgende års beskæftigelsesplan. Resultatrevisionen har, udover at være et styringsredskab, til formål at give arbejdsmarkedets parter og lokale politikere mulighed for at følge med i og op på beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen består af tre dele: 1. En resultatoversigt for Helsingør kommune. I resultatoversigten indgår målinger for Jobcenter Helsingørs resultater og indsatser. Udviklingen vises for Beskæftigelsesministerens mål og antallet af personer på de forskellige forsørgelsesydelser. Udviklingen i målingerne vises i forhold til måneden før og i forhold til samme måned året før. Den årlige udvikling sammenlignes med den bedste udvikling i klyngen og den gennemsnitlige årlige udvikling i klyngen, jf. tabel 1,2 og 3 i nedenstående. 2. En status og udvikling i den aktive indsats for a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i form af andel af jobsamtaler og aktiveringstilbud, der gives til tiden. Tabel 4 viser opfyldelse af minimumsrettidigheder i Helsingør, herunder hvor stor en procentandel samtaler og aktive tilbud som henholdsvis Helsingør og klyngen mangler at opfylde. 3. En oversigt over kommunens besparelsespotentiale, der angiver, hvor mange penge kommunen kan spare ved at nedbringe antallet af fuldtidspersoner på de forskellige forsørgelsesydelser. Opgørelsen af besparelsespotentialet baseres på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2. udgave 26. maj 2014 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Erhvervsskolen Nordsjælland, Rs. Knudsensvej 9, 30 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 4. udgave 1. juli 2014 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 18.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Torsdag den 27. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Sven Larsen (DA) Peder Skou (DA)

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere