Udarbejdet af: Maja Bech Gregersen, Nikolaj Hänselt, Anna Lammerts Jensen, Henrik Vejen Kristensen & Ditte Sand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af: Maja Bech Gregersen, Nikolaj Hänselt, Anna Lammerts Jensen, Henrik Vejen Kristensen & Ditte Sand"

Transkript

1 Håndtering af miljøhensyn i dansk byggeri Kapacitetsopbygning gennem eksperimenterende byggeri RUC TekSam Udarbejdet af: Maja Bech Gregersen, Nikolaj Hänselt, Anna Lammerts Jensen, Henrik Vejen Kristensen & Ditte Sand Vejledere: Bent Søndergaard og Tyge Kjær Roskilde Universitetscenter, Teksam, 1. Dobbeltmodul 2004/2005

2

3 Forord Denne projektrapport er en analyse af, hvorledes der kan opbygges en kapacitet til at håndtere miljøhensyn i den danske byggesektor. Projektrapporten er et led i gennemførslen af 1. Dobbeltmodul på Institut for Teknologi, Miljø og Samfund (TekSam), Roskilde Universitetscenter, og udgør eksamensgrundlaget for de fem forfattere. Projektrapporten lægger vægt på samspillet mellem natur, samfund og produktion som grundlag for at forstå miljø- og udviklingsproblemers karakter og oprindelse (jf. modulkravene), men berører også i mindre omfang reguleringsmæssige aspekter. Som en vejledning til læseren skal det nævnes, at bilag til projektrapporten er at finde på vedlagte CD- ROM. For læsere, der udelukkende har interesse i projektrapportens analyser og resultater, kan metoden (Kapitel 2) og analyserammen (Kapitel 4) eventuelt springes over. Der skal i forbindelse med udarbejdelsen af denne projektrapport lyde en stor og velment tak til alle involverede personer og virksomheder for deres velvilje og engagement. Disse er henholdsvis Palle Jørgensen fra Boligforeningen Ringgården, Rie Øhlenschlæger fra rådgivningsfirmaet A plus B, Peter Ejsing fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Carl Bro, Morten Schmidt, Ole Sidelmann og Olav Dahl fra arkitektfirmaet Schmidt, Hammer & Lassen, Alex Laursen og Søren Pedersen fra ingeniørvirksomheden Birch & Krogboe, Hanne Knudsen fra Kristine Jensens Tegnestue, Arne Bager, Trine Birk og Claus Krogh fra Århus Kommune, Klaus Hansen og Kim Haugbølle fra Statens Byggeforskningsinstitut, Ejnar Jerkin fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, Lennie Clausen fra Fonden Realdania og Siv Raun Andersen fra det Grønne Hus i Køge samt de øvrige medarbejdere, gruppen har været i kontakt med på henholdsvis workshoppen og detaljedagen. Til sidst skal der lyde en særlig tak til vores to vejledere Tyge Kjær og Bent Søndergaard for fordomsfri, engageret og beredvillig vejledning og støtte gennem hele projektperioden. God fornøjelse med læsningen! Maja Gregersen, Henrik Kristensen, Anna Jensen, Nikolaj Hänselt og Ditte Sand København den 16. maj

4 4

5 Indholdsfortegnelse Forord...3 Resumé...9 Kapitel 1 - Indledning Byggeriets historisk betingede udviklingsretning Problemfelt Byggeriets strukturelle problemer Byggeriets reguleringsmæssige problemer Byggeriets økonomiske problemer Nødvendigheden af miljøhensyn og teknologisk udvikling Lock-in i byggesektoren Problemformulering Uddybning af centrale begreber i problemformuleringen Projektrapportens opbygning...21 Kapitel 2 - Metode Problemets karakter Metodologi Konklusionens relevans Kvalitativ tilgang i empiriindsamling (metodikken) Empiriindsamling Det eksemplarisk case-studie Litteraturstudie Interview Observationer Kildekritik Teori Opsamling...43 Kapitel 3 - Beskrivelse af Lystrup-projektet Beskrivelse af Lystrup-projektets proces Historien bag Lystrup-projektet Overblik over den samlede byggeproces Lystrup-projektets aktuelle situation Kriterier i arkitektkonkurrence og vinderprojektet Arkitektkonkurrencen Vinderforslagene De involverede aktører...53 Kapitel 4 - Analyseramme Kapacitet Kapacitet som aktørbårne ressourcer Systemisk indlejring af ressourcer Teknologibegrebet Distribuerede ressourcer og udviklingen af samarbejdsrelationer Opsamling på kapacitetsbegrebet Socio-tekniske systemer Et socio-teknisk system som en række funktioner Systemiske afgrænsninger af analysens felt Tre centrale komponenter i systemet Forandringer i systemet via socio-tekniske eksperimenter

6 4.3.1 Et socio-teknisk eksperiment Hvorfor foretage socio-tekniske eksperimenter? Læringsprocesser inden for socio-tekniske eksperimenter Fra eksperiment til samfund Landskab og regime Nicher og eksperimenter Diskussion af nicher overfor eksperimenter Opsamling på mulige brud med det eksisterende regime i byggeriet Opsamling på analyserammen Kapitel 5 - Kapacitet og stabilisering i Lystrup-projektet Aktørdimensionen i Lystrup-projektet Bygherreteamets sammensætning og incitamenter Aktørbårne ressourcer i bygherreteamet Inddragelse af eksterne rådgivere Projekteringsteamets sammensætning og incitamenter Aktørbårne ressourcer i projekteringsteamet Workshop og den første Detaljedag Opsamling Teknologi i Lystrup-projektet Ny teknologi i Lystrup-projektet Udvikling og tilpasning af nye teknologiske løsninger Arkitektur og teknologi Økonomiens rolle i konkrete materiale- og teknologivalg Opsamling Institutionelle rammer i Lystrup-projektet Fastholdelse af miljøhensynet gennem organisatorisk nytænkning Valget af samarbejdspartnere (udbudsregler) Totaløkonomi og de økonomiske rammer i alment bolig byggeri Generelle rammebetingelser og dispensationer Opsamling Læringsprocesser i Lystrup-projektet Simpel- og kompleks læring i Lystrup-projektet Opsamling Delkonklusion systemiske indlejringer af ressourcer Kapitel 6 - Kapacitetsopbygning mellem eksperimenter og sektor Lystrup-projektets unikke forudsætninger De unikke forudsætninger Opsamling Strukturelle problemer og ændringsmuligheder Forståelser af miljøvenligt/økologisk byggeri i byggesektoren Byggeaktørernes handlingsrum Byggesektorens rammer Opsamling Reguleringsmæssige problemer og ændringsmuligheder Bygningsreglementet og det kommende tillæg Lokalplaner som drivkraft bag miljøvenligt byggeri? Tilbudsloven et miljøhæmmende instrument? Opsamling Økonomiske problemstillinger for miljøhensynet Forsikring, garantier, låntagningsmuligheder ved eksperimenterende byggeri Myter om rentabiliteten af miljøvenligt byggeri års bestræbelser på at introducere totaløkonomi i byggeriet Boligmarkedet og tendenser i forbrugeradfærd Miljø som forretningsstrategi

7 6.4.6 Opsamling Etablering af systemiske sub-funktioner Udviklingen og spredningen af viden om alternative løsninger i byggeriet Nye udviklingsretninger Tilførsel af ressourcer Udviklingen af positive eksterne effekter Formationen af nye markeder Diskussion af kapacitetsopbygning mellem eksperimenter og sektor Kapitel 7 - Hovedkonklusion Kapacitetsopbygning i Lystrup-projektet Kapacitetsopbygning i byggesektoren Anvisninger til byggeriets parter Afsluttende konklusioner Litteraturliste Rapporter, bøger og videnskabelige artikler Fagblade Love m.m Hjemmesider

8 8

9 Resumé Projektrapporten tager udgangspunkt i byggeriets miljømæssige og generelle udviklingsproblemer, der karakteriseres som et lock-in i rapporten. Gennem et case-studie af et almennyttigt boligbyggeri i Lystrup ved Århus undersøges det, hvordan byggeriets parter i fællesskab kan bryde med gængse byggetekniske og organisatoriske løsninger i byggeriet. Lystrup-projektet er et nyskabende boligbyggeri med fokus på at integrere god arkitektur og bæredygtighed i byggeriet. Projektrapporten fremstiller Lystrup-projektet i dets planlægnings- og projekteringsfase. Lystrup-projektet er et anderledes og eksperimenterende byggeprojekt, der på mange måder illustrerer problemstillinger og løsninger fra byggesektoren. Projektrapporten er således et integreret studie af et konkret byggeri og generelle problemer i byggesektoren. Undersøgelsens opbygning inspireres og understøttes teoretisk med inspiration fra teorier om sociotekniske systemer, omstillingsstrategier gennem nicheproduktion og eksperimenter samt institutionel og evolutionær innovationsteori. Gruppen opstiller selv projektrapportens mest centrale begreb kapacitetsbegrebet der tjener til en nuanceret forståelse af byggeriets udviklingsproblemer og besvarelse projektrapportens problemformulering. Projektrapporten fremstiller en sammenhæng mellem generelle udviklingsproblemer og problemet med at håndtere miljøhensynet i byggeriet. Konklusionen fremhæver problemer og løsningsmuligheder for udviklingen af kapacitet til at håndtere miljøhensynet i byggeriet. Her vurderes det, hvordan nytænkning samt teknologiske og organisatoriske tiltag fra eksperimenterende byggerier umiddelbart og på sigt kan udbredes og gøres til gængs praksis generelt i byggesektoren. 9

10 10

11 Kapitel 1 - Indledning Dette projekt beskæftiger sig med miljøvenligt boligbyggeri i Danmark eller rettere med mulighederne for, at der i den nærmeste fremtid kan bygges miljøvenlige boliger i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. Udgangspunktet for projektet er en generel undren hos gruppens medlemmer over, hvorfor der kun i meget få tilfælde er bygget miljøvenlige boliger i Danmark, når eksempler som Øko-hus 1 viser, at det umiddelbart sagtens kan lade sig gøre. Derfor har gruppen siden projektets start fundet det yderst interessant at beskæftige sig med, hvad der skal til for at initiere en sådan udvikling. For at danne en ordentlig forståelse af byggesektorens nuværende situation, specielt med hensyn til miljøvenlige tiltag, vil der i det næste blive foretaget et kort historisk oprids som indgangsvinkel til problemstillingen. Byggeriets historiske udvikling kan nemlig i høj grad knyttes til den største forhindring for udbredelsen af miljøvenligt byggeri lock-in. Det vender vi tilbage til i problemfeltet, hvor problemstillingen forklares nærmere. 1.1 Byggeriets historisk betingede udviklingsretning Byggesektoren er, som vi kender den i dag, præget af nogle omfattende ændringer, der fandt sted fra midten af 1940 erne, og frem. Derfor vil den historiske gennemgang tage sit udgangspunkt i efterkrigstiden. Efter Anden Verdenskrig kom der et næsten umætteligt behov for flere, større og bedre boliger i Danmark. Byggesektoren var på daværende tidspunkt udelukkende håndværksbaseret og havde derfor utrolig svært ved indfri de daværende krav om flere boliger og radikale optimeringer af boligernes kvalitet. Håndværkerne kunne altså ikke følge med. Oprettelsen af Boligministeriet i 1947 blev startskuddet til industrialiseringen af byggesektoren, som betød, at produktionen og arbejdet skulle flyttes fra byggepladsen og ind i fabrikkerne for at gøre produktionen mekaniseret og dermed mere effektiv (Bang et al 2001: 139f). Denne industrialisering fik enorm betydning for byggesekto

12 rens videre udvikling, fordi beton i udstrakt grad erstattede mursten (til f.eks. fuldmuring) som byggemateriale, hvilket fik og stadig har konsekvenser for bl.a. energiforbruget. 2 Det næste store skridt inden for byggesektoren blev taget med Montagecirkulære fra Dette cirkulære rodfæstede den industrialisering, der allerede var igangsat, og hele byggeprocessen blev defineret som værende et industrielt produktionssystem, og som sådan skulle der ske en yderligere reduktion i arbejdsforbrug og forbrug af materialer. Cirkulæret havde til hensigt at gennemtvinge en standardisering af dimensioner og komponenter for byggematerialer, som gjorde det muligt at udnytte fabriksbaserede fremstillingsmetoder og maskiner i produktionen af bygningsmaterialer. Fra 1960 erne og frem kom de præfabrikerede betonelementer til at forme den teknologiske kerne i den danske byggesektor (Bang et al 2001: 140f). Dette fokus på brugen af præfabrikerede betonelementer har haft stor betydning for den udviklingsretning byggeriet i dag befinder sig i, nemlig at sektoren primært er gearet til betonelementbyggeri, hvilket eksempelvis besværliggør indførelsen af byggeri med trækonstruktioner. 3 Den begyndende industrialisering af byggesektoren betød bl.a. øget forbrug af beton. Anvendelsen af beton fik positiv indflydelse på forbruget af energi, fordi produktionen af beton kræver færre ressourcer end, hvad der havde været anvendt førhen i den traditionelle fremstilling af mursten (Bang et al 2001: 140). Hvorvidt energireduktionen i forbindelse med overgangen fra murstensbyggeri til betonbyggeri har været mærkbar, eller om den bare er blevet spist op af forøget produktion, er svært at sige noget entydigt om. Ikke desto mindre må overgangen i produktionsformen regnes for at være mere økonomisk rentabel. I forlængelse af oliekrisen i 1973 og de medfølgende prisstigninger på olie blev der for alvor skabt et politisk fokus på energibesparelser i bygninger. For eksempel kom der nye standarder for isolationstykkelser og det førte til teknologiske ændringer af ydervægge og vinduer (Bang et al 2001: 144). Dette var dog ikke nogen ny tanke. Allerede tilbage i 1949 udkom en rapport fra det nyoprettede Statens Byggeforskningsinstitut. Rapport nr. 1 om økonomisk varmeisolering påviste, at der var meget at hente på varmeregningen ved at lægge 10cm mineraluld på loftet og ved at benytte dobbeltruder (Jensen 1994:19). Man kunne derved halvere koksforbruget og derfor spare penge. Men det kan hævdes, at SBi s rapport om økonomisk varmeisolering først kom til sin ret, da ener- 2 Der benyttes mere energi til brænding af mursten end beton 3 Træ er i ubehandlet stand, sammenlignet med beton, mere miljøvenligt i både brug og bortskaffelse. 12

13 gikrisen for alvor kradsede og berørte alle danskere på pengepungen, og man fra myndighedernes side gennemførte ovenstående standarder. Stramningerne i 1970 erne var, ligesom de tidligere tiltag, økonomisk funderet, og her foretaget på baggrund den politiske skabte mangelsituation, som oliekrisen i 1973 var. At brugen af og evt. udtømmelse af ressourcerne ville (kunne) medføre miljøbelastninger var ikke med inde i overvejelserne, da der fra politisk hold blev strammet op på byggeriet. Karakteristisk for alle tiltagene frem til dette tidspunkt var således, at de alle tog et økonomisk hensyn, at alle initiativer kom fra myndighederne i form af et strammere bygningsreglementer, og at ingen af initiativerne kom fra forbrugere eller på sektorens eget initiativ. Igennem 1980 erne blev miljø stadigt mere integreret i danskernes tankegang og i den politiske planlægning, og samtidig var 1970 ernes fokus på energireduktion bibeholdt. Det førte til, at det blev af stigende nødvendighed at inddrage overvejelser f.eks. vandforbruget i forbindelse med projekteringsfasen. Et andet fokus var på affaldsproblematikken i forbindelse med opførsel og nedrivning. Der manglede egnede lossepladser, og det viste sig, at bygningsaffald udgjorde en væsentlig andel af den samlede mængde affald. Først i slutningen af 1980 erne og i begyndelsen af 1990 erne ses de første tegn på, at tyngden i fokus for alvor flyttedes fra kun at handle om økonomiske hensyn til også at kunne inkorporere hensyn til selve miljøet (Jensen 1994: 19). Tiden efter Brundtland-rapporten (1987) blev kendetegnede for en ny epoke i byggeriet. 4 Blandt andet bliver interessen for at spare på energien manifesteret yderligere ved en begyndende udbredelse af solfangere og tiltag med passiv solvarme i form af karnapper og udestuer med store vinduespartier (Henriksen 2001: 53-54). Dog var initiativerne fra offentlig side stadig fokuseret på at forøge produktiviteten. Det gælder samarbejdet mellem Erhvervsfremmestyrelsen og By- og Boligministeriet, der udmøntede sig i det såkaldte PPB-program fra PPB dækker over Proces og Produktudvikling i Byggeriet og var rettet mod byggeindustrien som helhed, hvor hovedformålet var at øge produktiviteten, bl.a. ved en reorganisering af byggeprocessen. Men programmet havde også et miljøorienteret målsætning, og det skulle først og fremmest nås ved at udvikle nye byggesystemer, som kunne imødegå efterspørg- 4 Brundtland-rapporten er kendt for sit bæredygtighedsbegreb, som har fået stor betydning i mange henseender 13

14 selskravene på sunde, miljøvenlige og energieffektive huse (Bang et al 2001: 151). Et andet eksempel på inddragelse af miljøhensyn i byggeri er Økohus 99, hvis hovedtemaer var; integration af økologiske og arkitektoniske løsninger, integration af brugere m.v. i udviklingsfasen, fokus på økologiske muligheder på basis af den eksisterende teknologi og endelig en vurdering af de samlede omkostninger i et livscyklusperspektiv (Bang et al 2001: 152). 5 Det ses altså, at 1990 erne, i modsætning til tidligere årtier, blev årtiet, hvor der første gang rigtigt kom miljøhensyn ind i billedet i byggesektoren. Blandt de mange aktiviteter på området skal nævnes; Byøkologiske anbefalinger 1994, Natur- og Miljøpolitisk redegørelse 1995 og 1999 (alle initieret af Miljøministeriet), Byøkologisk Handlingsplan 1995, Bygge- og Boligpolitisk oversigter , Det arkitekturpolitiske Handlingsprogram 1996, Byggepolitisk Redegørelse 1997 og endelig Byggepolitisk Handlingsplan fra 1998 (alle initieret af By- og Boligminisetriet). 6 Dette fokus på miljøhensyn må dog nok først og fremmest tilskrives den udvikling det omgivende samfund gennemløb i samme periode, og gennemgangen har vist, at det kun er inden for de sidste år, at der er blevet inddraget miljøhensyn i byggeriet, som måske mere entydigt har været på miljøets præmisser. I det nye årtusinde videreførtes de resultater og erfaringer som 1990 ernes projekter bidrog med, men siden har det været småt med nye eksperimenterende tiltag fra regeringens side. Det er, ifølge projektleder Lennie Clausen hos Fonden Realdania, fordi den nuværende regering ikke mener, at det offentlige nødvendigvis skal være frontløber med eksperimenterende byggeri (Clausen ). I 2000 nedsatte Miljøstyrelsen et byggepanel, som havde til formål at: udarbejde en plan for en miljømæssigt bæredygtig udvikling i den danske byggesektor, samt at pege på initiativer til at sætte en bred udviklingsproces i gang mod dette mål (Byggepanelet 2001: 1). I denne handlingsplan lå fokus på, at man under hensynstagen til bygningers livscyklus skulle sætte ind over for energiforbrug og dets miljøeffekter, materialeforbrug og begrænsning af affaldsdannelse samt forbrug af sundheds- og miljøbelastende stoffer. Det nye i denne handlingsplan er især er fokus på livscyklus- 5 Konkurrencen blev i 1996 udskrevet af By- og Boligministeriet i samarbejde med den almene boligforening, KAB. 6 Opremsningen stammer fra Mette Søe Henriksen (2001) Økologisk byggeri. Bygherrers erfaringer og beslutningsprocesser belyst ved Munkesøgård-byggeriet, Roskilde, hvor en mere detaljeret gennemgang af det konkrete indhold kan ses. 14

15 vurderinger, hvor bygningerne ses som en del af en større helhed, og hvor miljøbelastningen ikke bare vurderes i driftsfasen, men også under fremstilling og bearbejdning af materialer, transport, opførsel af huset og i bortskaffelsen. Det er i denne historiske kontekst, at vi skal forstå de problemer som den danske byggesektor står over for i dag. Problemerne bliver behandlet og uddybet i det efterfølgende problemfelt. 1.2 Problemfelt Dansk byggeri er for tiden under pres fra flere fronter. Generelt set vurderes byggeriet at være udviklingshæmmet (By- og Boligministeriet & Erhvervsministeriet 2000: 37f). Det gælder både fra et økonomisk, teknologisk og miljømæssigt perspektiv, og handler blandt andet om en for lav produktivitetsudvikling og kvalitet, for høje priser, budgetter og tidsplaner, der ikke bliver overholdt, et dårligt arbejdsmiljø og en væsentlig miljøbelastning. Generelt har kritikken lydt, at der for lidt læring og innovation i sektoren, og at den derfor ikke formår at udvikle sig. Udviklingen af nye materialemæssige og byggetekniske løsninger har været få siden det industrielle elementbyggeri slog i gennem i 1960 erne, som dengang skabte væsentlige konkurrencefordele for dansk byggeri (Bang et al 2001: 141). Sektoren har formået at nedsætte energiforbruget i bygninger væsentligt (Bang et al 2001: 144f), men energiforbruget i tilknytning til driften af boliger udgør omkring en tredjedel af det samlede danske energiforbrug og koster virksomheder og forbrugere over halvtreds milliarder kr. om året (Byggesektoren 2004: 3). Energiproblematikken knytter an til en generel bæredygtighedsproblematik vedrørende forbrug af fossile brændsler og andre ikke-fornybare ressourcer, udledning af CO 2 og andre gasser samt klimaforandringer (Brundtland 1987). Samtidig har byggeriet en række miljømæssige problemer med materialeforbrug, affaldsdannelse og brugen af sundheds- og miljøbelastende stoffer (Byggepanelet 2001). I forlængelse af dette bliver det aktuelt at undersøge, hvordan produktionen og forbruget i forbindelse med byggeri kan omstilles og udvikles til en mere ren produktion. Heraf også, hvordan renere teknologier optages, udvikles og spredes i byggesektoren. Den danske byggesektor evalueres løbende. Der produceres utallige rapporter om dens problemer, og her peges især på problemer af både strukturel, økonomisk, kulturelt, organisatorisk, teknologisk og miljømæssig karakter. Problemerne er alle relaterede og gensidigt afhængige, men giver ikke et 15

16 umiddelbart sammenhængende overblik over løsningsmuligheder. Dette gør sektoren svær at gennemskue Byggeriets strukturelle problemer Strukturelt set peges der på problemer i selve sektorens opbygning samt dens organisatoriske virke. Det er det kortvarige samarbejde, fagopdelingen, adskillelsen af produktion og planlægning, mange små virksomheder, der skal arbejde sammen og det evige fokus på prisen som konkurrenceparameter (Thomassen 2004: 7). Ifølge Clausen (2002) har byggeriet brug for at komme i gang med en innovationsproces, såfremt det ønsker at leve op til samfundets krav om fornyelse og effektivitet. Clausen beskriver sektoren som arbejdstung og kendetegnet ved en langsom teknologisk udvikling, og ved byggeaktører, der ofte har en meget konservativ indstilling til forandring (Clausen 2002: 22). Til trods for at byggesektoren er udskældt på mange områder, præsterer dens nuværende organisering på mange måder at løse et overordnet krav om fleksibilitet. Kravet er fremtvunget ved en efterspørgsel, der er i høj grad bestemt af årstider og konjunkturudsving - hvilket dog til dels er bevidst udjævnet med statsbyggeri -, samt krav om levering af kundetilpassede produkter der ofte er unikke og teknisk komplicerede (Thomassen 2004: 7) Byggeriets reguleringsmæssige problemer Sektorens opbygning er desuden betinget af en forholdsvis stram konkurrencelovgivning. Så længe det gælder privat initieret byggeri er lovene ikke så vidtrækkende, men så snart der er tale om offentligt initieret byggeri, er der mange forskellige retningslinier at følge. Når et byggeri er offentligt, hører det under Tilbudsloven, som i hovedtræk dikterer, at der skal være fri konkurrence mellem byggeriets leverandører. Det vil sige, at staten, amtet eller kommunen initierer et byggeri med udbudsrunder, hvor leverandøren med retten til at opføre byggeriet vælges efter det forslag, der har de laveste anlægsudgifter inden for fastsatte krav til byggeriet. Prisen bliver dermed altafgørende. Deslige giver reguleringen ikke et tilstrækkeligt incitament til at udarbejde forslag efter totaløkonomiske forhold, der kan komme miljø til gode i det lange løb. Tilbudsloven påbyder, at hvert offentligt byggeprojekt skal i udbud, og derfor besværliggøres gentagne samarbejdskonstellationer. Der er altså tale om, at hver gang et nyt byggeri påbegyndes, starter et helt nyt samarbejde. Erfaringer går dermed ofte tabt, men til gengæld sikres et fair udbud. 16

17 1.2.3 Byggeriets økonomiske problemer Økonomisk set er byggesektoren trængt og under konstant pres for at gøre byggeriet billigere, da Danmark er hjemsted for et af verdens dyreste byggeri og er op til 25 % dyrere, end andre lande vi sammenligner os med (Konkurrencestyrelsen 2001). By- og Boligministeriet har i 2000 lavet et storstilet projekt Projekt Hus hvis formål var at skabe dobbelt værdi til halv pris. Hermed menes, at man ønsker at effektivisere byggesektoren således, at kvaliteten forøges samtidigt med at prisen halveres (By og Boligministeriet 2000: 5). Et lignende tværministerielt projekt Fremtidens Byggeri fra 2001 har stort set et identisk fokus. I den forbindelse skal det endvidere pointeres, at miljøet har fået trange kår og ofte bliver negligeret, idet der hersker en udbredt opfattelse af, at øgede miljøhensyn vil fordyre byggeriet (Erhvervs- og Boligstyrelsen 2004A: 23). I relation til dette er anlægsprisen ofte altafgørende for den enkelte bygherre, og derved får miljøhensynet desværre ofte en al for lav prioritering Nødvendigheden af miljøhensyn og teknologisk udvikling Den lave prioritering af miljøhensyn i byggeriet ændrer ikke på, at miljøtiltag i dag er yderst nødvendige, da sektorens forbrug af energi, ressourcer, sundheds- og miljøbelastende stoffer og bidrag til affaldsdannelse er problematisk for lokal, regional og global bæredygtighed (Byggepanelet 2001: 4). Alene energiforbruget til opvarmning, belysning, vand og ventilation i tilknytning til boliger er ekstremt højt og udgør i dag omkring en tredjedel af det samlede danske energiforbrug (Byggesektoren 2004: 4). Spørgsmålet er så, om der er muligheder for at ændre på dette og hvordan. Her bliver teknologispørgsmålet interessant, da der, ifølge projektgruppens erfaringer, forefindes teknologi til at ændre radikalt på energiforbruget og øvrige miljøbelastninger. DTU-BYG s aktuelle og gennemgribende analyse af byggeriets fremtidige energiforbrug konkluderer, at boligmassens nettoenergiforbrug til rumopvarmning kan nedbringes med op til 85 % med bestående viden og teknologi i en periode frem til 2050 (DTU 2004: 88). 7 Men hvor er denne viden og teknologi og hvorfor er den ikke mere udbredt? 7 Dette er under antagelse af, at hele den eksisterende boligmasse enten skiftes ud med nyt eller energirenoveres gennemgribende. 17

18 1.2.5 Lock-in i byggesektoren Som det ses af optegnelsen af ovenstående problematikker er der udpræget uvished, ugennemsigtighed og forskellige holdninger til byggesektorens problemer og hvilke løsninger, der er de rigtige, alt efter hvilket fokus man har. En af de ting gruppen finder slående er byggeriets generelle udviklingsproblem. Studiet af den tilgængelige litteratur om byggeriet viser, at der er bred enighed om, at sektoren i dag befinder sig i et udviklingsmæssigt lock-in. Der er her tale om en situation, hvor et eksisterende kompleks af viden, byggeteknisk praksis, procesteknologier, infrastruktur, produktegenskaber, kvalifikationer og procedurer m.v. tilsammen udgør den teknologiske kerne i byggeriet. Disse elementer kan virke begrænsende på hinanden i forhold til udvikling af byggesektoren og forårsager, at sektoren i høj grad har svært ved at udvikle sig, idet en markant modstand mod forandringer bliver fastholdt af traditionelle tankegange, organisationsmønstre, teknologi og kutymer (Erhvervsfremmestyrelsen 2001: 71). Der er behov for en kapacitetsopbygning i sektoren som helhed og dermed også en samlet målsætning og vision for udviklingen. Her kan det påpeges, at virksomhederne endnu ikke har kapacitet til at optage nye teknologier og erfaringer fra andre virksomheder og videninstitutioner (Clausen 2002: 68). Vi mener derfor, at det er væsentligt at beskæftige sig med den udviklingsmæssige lock-in situation, som byggesektoren er fastlåst i. Dette skal ses i sammenhæng med miljøvenlige tiltag, som vil være nødvendige, hvis udviklingen i byggesektoren også skal være bæredygtig. Der er ingen tvivl om, at sektoren godt kan finde ud af at bygge huse, men så snart der stilles krav til økonomi og miljø sættes sektoren under pres og udviser præstationsvanskeligheder. Nærværende projekt handler derfor om byggesektorens manglende kapacitet til at håndtere miljøhensyn, og hvad der kan gøres for at opbygge en sådan kapacitet for ad den vej at bryde med sektorens lock-in. 1.3 Problemformulering Projektet arbejder på baggrund af ovenstående problemfeltet ud fra følgende problemformulering. Hvordan kan der opbygges kapacitet i byggesektoren til at håndtere miljøhensyn i boligbyggeriet? 18

19 1.4 Uddybning af centrale begreber i problemformuleringen Projektet tager afsæt i og er i høj grad styret af problemformuleringen. Denne indeholder tre nøglebegreber som danner udgangspunkt for projektets analysedele, og som på den måde trækker tråde fra problemformuleringen gennem hele projektrapporten. I det følgende vil vi kort gennemgå de tre nøglebegreber, for at præcisere og klargøre gruppens forståelse af problemformuleringen og indgang til analysen. De tre begreber: - Miljøhensyn - Udvikling af kapacitet - Byggesektoren Miljøhensyn: Som nævnt indledningsvist relaterer byggeriets miljøproblemer sig til en lokale, regionale og globale bæredygtighedsproblematikker og til en generel udviklingsproblematik i byggesektoren, som er karakteriseret ved udviklingsmæssigt lock-in. I dette projekt har vi valgt at lade miljøhensyn blive repræsenteret ved udviklingen af nye miljøvenlige teknologiske løsninger og tilhørende organisatoriske, økonomiske og institutionelle forandringer, som giver mulighed for teknologisk systemskifte i byggesektoren. Projektets teknologiforståelse er yderligere uddybet i Kapitel 4 - Analyserammen. Det skal dog i denne sammenhæng nævnes, at der er mange forskellige forståelser af, hvad et øget miljøhensyn indebærer, og denne diversitet i miljøforståelser bliver afspejlet og problematiseret i projektet, frem for at opstille en endegyldig miljøforståelse. Gruppen mener ikke, der kan opstilles en endegyldig miljøforståelse, da miljøproblemers omfang er usikre og forståelser tager udgangspunkt i forskellige erfaringsgrundlag. Gruppens udgangspunkt tager afsæt i nedenstående erfaringer. Beregninger viser, at hvis verdenssamfundet og specielt den vestlige verden skal udvikle en bæredygtig produktion og forbrug, skal vi nedbringe forbruget af ressourcer, forurening og udslippet af klimagasser til mindst faktor 10 8 af de nuværende mængder (Weaver et al 2000: 19). Det påpeges, at nuværende udviklings- og innovationsforløb med forholdsvis korte tidshorisonter og lille risikovillighed hos aktørerne ikke, indenfor en tidshorisont på 50 år, kan skabe miljøforbedringer over faktor 2-3. Selv udviklingen af miljøvenlige og øko-designede produkter og teknologier har kun 8 Ved en faktor 10-forbedring nedsættes forbruget med 90% således, at det kun er en 1/10. 19

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Forskningsmetodik og principper for økologisk jordbrug

Forskningsmetodik og principper for økologisk jordbrug Forskningsmetodik og principper for økologisk jordbrug Hugo F. Alrøe Forskningscenter for Økologisk Jordbrug www.foejo.dk Email: hugo.alroe{a}agrsci.dk www.alroe.dk/hugo Oversigt Er forskning i økologisk

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

EUTOPIA. Gentænkning af ældres boligsituationer og børns hverdagsinstitutioner, så generationer mødes af Heidi Jacobsgaard Schøbel

EUTOPIA. Gentænkning af ældres boligsituationer og børns hverdagsinstitutioner, så generationer mødes af Heidi Jacobsgaard Schøbel EUTOPIA Gentænkning af ældres boligsituationer og børns hverdagsinstitutioner, så generationer mødes af Heidi Jacobsgaard Schøbel Er blevet til med støtte fra Ensomme Gamles Værn Intention 7 INDHOLD Forord

Læs mere

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER HARPA BIRGISDOTTIR, SENIORFORSKER, SBI Byggepolitisk strategi initiativ 31 Bæredygtighedspakke med en række vejledninger til opførelse

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard Programarbejdet er et analytisk udfoldet undersøgelsesarbejde, der har til formål at udvikle et kvalificeret grundlag for projektarbejdet Fra studieordningen Projektforløb Arbejdsproces Arbejdsmetode PROCES

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017 Samfundsfag - HTX FIP Marts 2017 Per Johansson pejo@aatg.dk Underviser på Aalborg Tekniske Gymnasium Fagligt forum Læreplans arbejde Underviser i: Samfundsfag Teknologihistorie Innovation Indhold PowerPoint

Læs mere

Hidtil har jeg haft følgende kurser på min bachelor:

Hidtil har jeg haft følgende kurser på min bachelor: English version below Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen Nedenstående skema skal udfyldes for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter du har gennemført

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Niels Egelund (red.) Skolestart

Niels Egelund (red.) Skolestart Niels Egelund (red.) Skolestart udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger Kroghs Forlag Indhold Forord... 7 Af Niels Egelund Skolestart problemer og muligheder... 11 Af Niels Egelund Forudsætninger

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen.

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen. 7. INDSATSOMRÅDER 7. INDSATSOMRÅDER Med udgangspunkt i identifikationen af problemer er formålet i dette kapitel at give bud på hvordan disse problemer kan imødekommes i form af indsatsområder. rne er

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Byggeriets ressourceforbrug i globalt perspektiv

Byggeriets ressourceforbrug i globalt perspektiv Arkitektur og bæredygtighed i dansk boligbyggeri Konference i Dansk Arkitektur Center den 8. januar 2004 Byggeriets ressourceforbrug i globalt perspektiv Claus Pilvang, NIRAS 1 Claus Pilvang Regeringens

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark KOMFORT HUSENE - projektet og designprocesser Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark Vejleder: Per Heiselberg, AAU Bi-vejledere: Mary-Ann Knudstrup, AAU og Søren

Læs mere

Kursus 2903: Læring og fremdrift i formgivning

Kursus 2903: Læring og fremdrift i formgivning 2. september til 27. september 2005 Workshop 1, som svarer til kursus 2903, indleder studieforløbet Ny Industrialisering. Den arrangeres af CINARK (adjunkt Lene Dammand Lund) i samarbejde med Studieafdeling

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer

Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt Projektplan Formelle data Studerende: Anja Stepien a09anst@stud.iva.dk og a09stni@stud.iva.dk Projektstedet: Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Kontaktpersoner: Vita Debel vita.debel@holstebro.dk

Læs mere

AI som metode i relationsarbejde

AI som metode i relationsarbejde AI som metode i relationsarbejde - i forhold til unge med særlige behov Specialiseringsrapport Navn : Mette Kaas Sørensen Studienr: O27193 Mennesker med nedsat funktionsevne Vejleder: Birte Lautrop Fag:

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser -kriterier for den afsluttende prøve i form af en projektrapport Efter- og videreuddannelsesenheden Juli 2006 Kriterier

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Udviklingsarbejde og innovationsprocesser

Udviklingsarbejde og innovationsprocesser Det ved vi om Udviklingsarbejde og innovationsprocesser Af Anne-Karin Sunnevåg og Pia Guttorm Andersen Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Ea Tryggvason Bay Indhold Forord af Ole Hansen

Læs mere

KONFLIKTER. i byggeriet

KONFLIKTER. i byggeriet konflikter _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 31 KONFLIKTER i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS I en virkelighed,

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Anvendelse af elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø

Anvendelse af elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø ELEVVURDERING I ET INKLUDERENDE UNDERVISNINGSMILJØ DA Anvendelse af elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø I første del af agenturets projekt om elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Informationsteknologi - muligheder og forhindringer. Mogens Buch-Larsen, IT-chef i Hovedstadsområdets Trafikselskab.

Informationsteknologi - muligheder og forhindringer. Mogens Buch-Larsen, IT-chef i Hovedstadsområdets Trafikselskab. Informationsteknologi - muligheder og forhindringer. Mogens Buch-Larsen, IT-chef i Hovedstadsområdets Trafikselskab. Resumé Indlægget omhandler de muligheder informationsteknologien giver for at forbedre

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Forløbskoordinator under konstruktion

Forløbskoordinator under konstruktion Sofie Gorm Hansen & Thea Suldrup Jørgensen Forløbskoordinator under konstruktion et studie af, hvordan koordination udfoldes i praksis Sammenfatning af speciale En sammenfatning af specialet Forløbskoordinator

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere