Årgang 22 Nr. 1 Februar Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 22 Nr. 1 Februar 2004. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt"

Transkript

1 Årgang 22 Nr. 1 Februar 2004 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt

2 HJEJLEN HJEJLEN årgang 22 Nr. 1, februar 2004 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Eyvind Lyngsie Jakobsen (EJL) Østervænget 27, 8800 Viborg Layout: Jørgen Peter Kjeldsen (JPK) Højstrupvej 9, 7741 Frøstrup ISSN Oplag dette nummer: 415 eks. Tryk: A. Søe-Knudsen, Stoholm Forside: Jens Frimer Andersen BESTYRELSE FOR DOF-VIBORG AMT: Formand Per W. Buchwald (PWB) Nørresøvej 18, 8800 Viborg Næstformand Jens J. Pedersen (JJP) Violvej 3, 7900 Nykøbing Kasserer Ole Kristjansen (OK) Svinglen 66, 8800 Viborg Jan Kristensen (JK) Gyvelvænget 161, 7730 Hanstholm Martin Kviesgaard (MK) Vibækvej 32B, 8800 Viborg Annie Pedersen (AP) Sangildvej 29, 8620 Kjellerup Robin Milner (RM) Wåleshøjen 3, 8800 Viborg Frits Rost (FR) Baldersvej 18, 8800 Viborg Ole Lilleør (OL) Mageløs 4, 8800 Viborg KONTAKTPERSONER: Revisor: ELJ Repræsentantskabsmedlemmer: PBW, OK. Suppleant: MK Kontaktperson i DOFs hovedbestyrelse: OL Fredningsudvalg: JJP Ekskursionsudvalg: AP Lokalrapport (FUGLE og DYR i Nordjylland): FR Ringmærkningsgruppe: Niels Odder Jensen, Klitmøller Grønt Råd: PWB. Suppleant: JJP Fugleværnsfonden: ELJ, MK 2

3 2004 /1 Indhold Indhold Tak Årsberetning Årsberetning fra formanden fra formanden 04 Regnskab 2003 Regnskab Agerø 2003 Agerø SU-beskrivelse SU-beskrivelse 12 Caretakerprojektet Caretakerprojektet 16 Kirkeuglen Kirkeuglen i Nordjylland i Nordjylland 18 Langs Langs Nordamerikas Nordamerikas Stillehavskyst Stillehavskyst 22 Om Om Tårnfalkekasser på strandenge på strandenge 28 Siden Sidst Siden Sidst 30 Ture og møder Ture og møder 35 Fuglenes dag Fuglenes dag 37 Stortur Stortur Neusiedler See Neusiedler See 38 Fra udsendelse af HJEJLEN 2003/4 i begyndelsen af januar 2004 til 12/ er der indkommet 3900 kr. i gavebidrag, ligesom nogle af abonnenterne har fornyet deres abonnement for Tak for de tilsendte beløb, hvoraf nogle af bidragene størrelsesmæssigt var betydelige. Det luner i en tid, hvor udsendelsen af vort blad vil koste os kr. mere, end det hidtil har kostet. I redaktionen håber vi på, at flere i den kommende tid vil betænke lokalafdelingen med et bidrag. Indbetalingskortet var indhæftet i HJEJLEN 2003/4. Skulle det være bortkommet, kan en indbetaling ske ved en netbanksoverførsel, idet du bruger indbetalingskorttype 73, springer den næste rubrik over og udfylder kreditor-nummeret, som er Abonnenter, som endnu ikke har betalt, kan gøre det samme. Redaktionen Forår Velkommen Lærkelil! Jeg ved ej Strengespil, saa sødt og rent og jublende så vide som disse Tonedrag, de glade klokkeslag som ringe Vaaren ind ved Vintertide. -Chr. Richardt 3

4 HJEJLEN Af Per W. Buchwald, formand for DOF-Viborg Amt Årsberetning 2003 Årsberetning 2003 Jeg vil begynde årsberetningen for DOF- Viborg Amt 2003 med en række statistiske oplysninger. Lokalbestyrelsen har i det forgangne år afholdt 25 ekskursioner, 4 møder/foredrag og 1 generalforsamling. Ekskursionerne har haft et meget svingende deltagerantal fra 4 50 men det er som altid meget afhængig af vejret, hvor mange deltagere der møder op til de enkelte ekskursioner. Vi må dog erkende, at dette stadig er en af lokalafdelingens kerneydelser, og vi får til stadighed positiv feedback m.h.t. disse ture; så også i det kommende år agter vi at fortsætte med dette ganske høje aktivitetsniveau. Vi er også særdeles lydhøre overfor forslag til nye ekskursionsmål. I den forbindelse vil jeg gerne gøre lidt reklame for vores nye stortur til Neusiedler See i Østrig i Kristi Himmelfartsferien 2004, hvor vi efter en pause på nogle år har genoptaget samarbejdet med Ringkøbing Amt om en tur til lidt mere eksotiske lokaliteter, og som sædvanlig vil det være Bo, Allan og Per The Dream Team der leder turen. Årets tur vil bl.a. byde på en tur ind i Ungarn og mulighed for kulturelle oplevelser i Wien udover de forhåbentlig mange ornitologiske oplevelser med Stortrapper, Biædere og andet godt fjerkræ, for slet ikke at nævne det sædvanligvis endog meget hyggelige after-birding på hotel Zur Post i Illmitz. I kan stadig nå at tilmelde jer til turen eller få mere udførlige oplysninger ved at kontakte undertegnede. En helt anden type fugletur, jeg gerne vil fremhæve, er Fuglenes Dag, der som sædvanlig har været i Stinne Aastrups kyndige varetægt. Jeg tror, at turene i Viborg Amt er noget, som mange folk ser hen til som et årligt tilbagevende højdepunkt. I hvert fald er turene særdeles velbesøgte, næsten uanset vejrliget, og Stinne har allerede planlagt programmet for 2004, men det kan I læse nærmere om i dette nr. af HJEJLEN. Vi har også haft 3 ganske velbesøgte lysbilledforedrag og et vældigt godt tilrettelagt og gennemført julehyggemøde på Søndermølle i Viborg. De meget hyggelige omgivelser og velindrettede lokaler her har skabt en perfekt ramme om denne årligt tilbagevendende begivenhed med quiz, mad og drikke og god, gedigen fuglehyggesnak. Hvis I ikke har prøvet at være med til julehyggemødet, skal I endelig afsætte tid til det i 2004 det vil I ikke fortryde. Lokalbestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder, hvor vi har arbejdet med en lang række ting med relation til den daglige drift af foreningen og diskuteret sager af mere praktisk og/eller naturpolitisk karakter. Et af årets tilbagevendende spørgsmål var problematikken om HJEJLENs fortsatte eksistens. Af helbredsmæssige grunde måtte Carsten Krog Pedersen midt på året meddele, at han trak sig som redaktør af HJEJLEN. Det var vi naturligvis meget kede af i bestyrelsen, for Carsten har lavet et formidabelt arbejde med bladet, og det skal han her og nu have en stor tak for! Vi stod derefter med et problem: Hvem kunne løfte arven? Den tidligere redaktør, Eyvind Lyngsie Jakob- 4

5 2004 /1 sen, lovede heldigvis at være midlertidig stand-in, men kunne på daværende tidspunkt ikke give tilsagn om en ny, længerevarende periode. På et tidspunkt blev vi gennem tredjemand gjort opmærksom på, at en anden person måske var interesseret i jobbet, men samtidig meddelte Eyvind, at gamle cirkusheste godt kunne lide duften af savsmuldet, og vi var derefter i bestyrelsen ikke i tvivl om, at han ville være den helt rette mand på posten. Jeg har jo ofte i Eyvinds tidligere periode som redaktør i mine årsberetninger pralet med, at vi havde et af landets bedste lokalblade! Det er derfor med stor fornøjelse, at jeg kan meddele, at Eyvind nu igen er redaktør af HJEJLEN. Et andet problem med Hjejlen har været regeringens bebudede bortfald af portostøtten, hvilket ville betyde, at udgifterne til udsendelsen af bladet ville stige ganske betragteligt. I bestyrelsen har vi i samarbejde med redaktøren drøftet dette meget grundigt, og jeg kan fortælle den glædelige nyhed, at HJEJLEN fremover stadig vil komme i 3-4 numre om året, og med i gennemsnit det samme antal sider pr. nummer som hidtil, og med stort set den samme serviceydelse overfor medlemmerne. Vi sigter på denne måde efter at holde udgifterne på samme niveau som tidligere. Og i øvrigt er vi taknemmelige for den økonomiske støtte, som vi har modtaget fra HJEJLENs læsere, en støtte, der først og fremmest går til bladets drift. Og her skal også bringes en tak til bladets annoncører, hvis annoncer og betalinger herfor er med til at styrke/vedligeholde lokalafdelingens økonomi. Steen Brølling har meddelt, at han ikke længere har tid til at være layouter på HJEJLEN. Det er vi kede af, for han har virkelig evner i den retning. Men tak for indsatsen, Steen! Hvervet som layouter Årsberetning 2003 rejser dog ikke så langt, idet Jørgen Peter Kjeldsen Steens bror og tidligere layouter på bladet har lovet at overtage jobbet. Det er vi endog særdeles glade for. Vi sidder dog stadig tilbage med en ubesat post I løbet af efteråret gik vor hjemmeside pludselig i sort. Steen Brølling lukkede den ned p.g.a. manglende tid m.m. Vi vil meget gerne have den i gang igen, så skulle nogen af de tilstedeværende have sære lyster i den retning eller kender nogen som har det må de meget gerne henvende sig til bestyrelsen. Det er lidt trist, hvis ikke vore medlemmer kan blive informeret v.h.a. den mest hotte moderne teknologi. I bestyrelsen har Peter Bundgaard meddelt, at han p.g.a. stort arbejdspres ikke længere kan afse den fornødne tid til at være med længere. Det er vi naturligvis kede af. Peter har som uddannet biolog ofte kunnet give god, saglig rådgivning om mange naturbeskyttelsesproblemer og meget andet. Kommentarerne fra Peter har ofte været holdt i en humoristisk, for ikke at sige ironisk tone, og det kommer vi virkelig til at savne. Jeg er dog sikker på, at han stadig vil hjælpe os, hvis vi henvender os med nogle faglige problemer. Tak for indsatsen, Peter! Et andet aktuelt debatemne i bestyrelsen har været DOFs nye IBA-caretakerprojekt. Vi har haft endog meget store vanskeligheder med at finde en amtskoordinator, der kunne være bindeled mellem Viborg Amt og den centrale styregruppe i København. P.t. er vi vistnok det eneste amt, som ikke har fundet en eller flere amtskoordinatorer og det er egentlig lidt sølle. Godtnok har Jens Kristian Kjærgård og Thomas Buus Nielsen indvilget i at være midlertidige nødløsninger i hhv. den nordlige og sydlige ende af amtet og det skal de virke- 5

6 HJEJLEN lig have tak for men det ville være rart, hvis også vi her i amtet kunne leve op til projektets fornemme intentioner. På trods af gentagne opfordringer i HJEJLEN og mange personlige samtaler med mulige emner har vi endnu ikke fundet en person med mod og mands/kvindehjerte til at takke ja. Gid der i denne forsamling må være en eller flere, som selv ville, eller som kendte nogen, der ville tage udfordringen op. Et emne, der virkelig gav arbejde til lokalbestyrelsen, var spørgsmålet om Nationalpark Thy. Snart blev det til noget, snart blev det ikke til noget. Vores miljøminister kom snart med den ene, snart med den anden udmelding, og en lille lokal landboforening i Thy stillede sig på strittende bagben. Men så lige pludselig i løbet af sommeren var det tilsyneladende en kendsgerning, at det blev til noget med en nationalpark i Thy eller i hvert fald et forsøg på at etablere en gruppe, som skulle debattere, om der kunne blive enighed om at lave et pilotprojekt med henblik på en Nationalpark Thy. Altså et pilotprojekt om der skulle laves et pilotprojekt.. Er I forvirret? Følg med i de næste spændende afsnit Så snart lokalbestyrelsen fik nys om dette, meldte vi os på banen, men nej trods miljøministerens løfte om at alle interesserede parter kunne få sæde i styringsgruppen omkring nationalparkspilotprojektet, mente man, at DOF var for sent ude. Jeg skal her kun henvise til min artikel i HJEJLEN omkring sagsforløbet og nøjes med at sige, at vi fik plads i styringsgruppen efter megen brevveksling, megen dokumentation og mange telefonsamtaler, og at vores repræsentant i styringsgruppen er Carsten Krog Pedersen fra Frøstrup, som løbende vil holde vore medlemmer orienteret igennem artikler i HJEJLEN. Men egentlig Årsberetning 2003 utroligt, at det er nødvendigt at skulle kæmpe så hårdt for at få indflydelse på et projekt, hvor fugleinteresserne er så evidente, qua de mange EU-fuglebeskyttelsesområder i Thy. En helt anden diskussion er så, om en Nationalpark i Thy vil gavne fuglelivet i området. På det område har DOF en helt klar politik, hvor vi ikke vil gå med til at forringe naturen for bare at være med! Tiden vil vise, hvordan det vil gå med samarbejdet mellem de mange interessemodsætninger i området. Antallet af medlemmer i DOF-Viborg Amt er desværre faldet en smule i forhold til sidste år vi er nu 370 medlemmer mod 387 i Af disse er 77 støttemedlemmer og 9 juniormedlemmer. Vi vil i bestyrelsen i det kommende år arbejde for at vende denne tendens til en stigning, så vi igen kan komme op mod de 400 medlemmer, men må nok erkende, at vi kæmper imod både tidens politiske (regerings)ånd og de mange letkøbte tilbud, som folk, og især unge, bombarderes med i vore dage. Jeg ser det i hvert fald som et mål for den kommende bestyrelse at lave attraktive, men også saglige tiltag for at tiltrække nye medlemmer. Til slut skal jeg blot som sædvanlig give et overblik over nogle af de mest spændende fugleiagttagelser her i amtet i Den unge Kongeederfugl 2K-han ved Bulbjerg først på året tiltrak mange feltbisser, ligesom Lille Bjergand i Tvorup Plantage i april nok kunne få mange hitjægeres fråde til at rende. Den Amerikanske Rørdrum kunne atter i år ses og høres i Vejlerne, men de flotteste eye-catchers var nok Rosenstærene i Klitmøller og de op til 57 Skestorke på Bygholm Vejle i slutningen af juli. REFERAT fra generalforsamlingen kommer i næste nummer af HJEJLEN. 6

7 2004 /1 Regnskab 2003 Regnskab for DOF-Viborg 2003 Resultatopgørelse: (2002) Indtægter tilskud fra DOF , Bidrag/abonenter 2.485, Annoncer 3.000, Renter 60,00 40 Slørugle 1.000,00 div Indtægter ialt , Udgifter Hjejlen , Hjejlen udsendelse 3.164,79 Møder 1.397, Kørsel 2.517, Administrtion 327, Tlf./internet 750, Diverse 513, Gebyrer 435, Slørugle 1.000,00 Udgifter ialt , Resultat 2.488, Balance 31. december 2003 beholdning ,80 Bankkonto ,52 Kontanter 91,00 Tilgodehavender , ,51 Ændring: 2.488,71 Viborg 16/ Ole Kristjansen Kasserer Eyvind Lyngsie Jakobsen Revisor 7

8 HJEJLEN Agerø 2003 Af Eyvind Lyngsie Jakobsen Agerø Fugleværnsfondens Agerøreservat i tal og oplevelser i På grundlag af oplysningerne i stedets besøgsprotokol/dagbog, som er udlagt i skjulet i Agerø-reservatet, har jeg søgt at gøre op, hvad der er oplevet og set på og fra stedet. I sagens natur kan de nedenfor angivne oplysninger langt fra være dækkende for de fugle, der faktisk er/var i området. Dels er nogle bedre end andre til at bestemme fuglearterne, dels kan det være vanskeligt at bestemme fugle, der befinder sig op til m fra observationsskjulet. Og endelig er der ikke døgnovervågning. Ikke alle besøgende er lige ihærdige med at oplyse om antallet af sete fugle fra observationsskjulet. Mange indførelser om sete fugle angår kun arten. Disse oplysninger er derfor ikke indgået i rapporten. Men tak til dem, der har gjort det muligt at skrive nedenstående. Der er ikke 2003 foretaget optællinger af ynglefugle. Men det ser ud til at ville ske i foråret Så får vi måske også mere indblik i rævenes prædation på ynglefuglene Skarv (Phalacrocorax carbo) Fra 28/5 til 27/7 set i antal fra 5 til 50, så der har næppe været ynglesucces på Stenklipperne; 5/9 1500, 11/9 >1000, 23/ og 19/10 10 fugle Fiskehejre (Ardea cinera) Noteret fra april og til juli med 1-3 hejrer pr. gang fra juli til oktober fra 7-20 fugle. Altid fouragerende i områdets grøfter og loer Knopsvane (Cygnus olor) Fra marts og til juli 1 til 4 fugle, 8/ Sædgås (Anser fabalis) 27/3 havde stedet besøg af 24 Sædgæs Kortnæbbet gås (Anser brachyrhynchus) 15/3 25 gæs Canadagås (Branta canadensis) 8/11 1 gås Grågås (Anser anser) 15/3 130, 27/3 4, 27/8 270, 11/9 500, 23/9 1, 19/10 2, 24/10 595, 7/11 50 og 8/ fugle. Overnatter på Holmene. 8

9 2004 / Bramgås (Branta leucopis), 27/3 1 gås Lysbuget knortegås (Branta bernicla hrota) 12/3 650, 15/3 152, 27/3 600, 2/4 175, 5/4 100, 16/4 20, 17/4 30, 18/4 4, 29/4 2, 27/4 1000, 3/5 2500, 6/5 1000, 13/5 700, 18/5 1000, 24/5 1000, 25/5 4500, 28/5 59, 5/9 1, 25/9 48 og 26/11 13 fugle. Navnlig forårets karakterfugl. Det er indtrykket, at der i marts og april 2003 har været færre gæs end i tidligere år. Måske er det begrænsning i fødeudbuddet, der har fået nogle gæs til at søge andre steder hen i Limfjordsområdet Gravand (Tadorna tadorna) 12/ Fra 15/3 til 25/3 set i tal fra 1 til 12, 28/5 28. Herefter fra 1-15 ænder i tiden til 8/ Pibeand (Anas penelope) Ved dæmningen: 25/11 550, 26/ , 8/ , 24/10 814; på FVFs område 12/3 2 27/9 10 og 19/10 5 ænder Krikand (Anas crecca) 3/5 6 og 29/6 4 ænder Gråand (Anas platyrhynchos) 19/ og 8/11 12 ænder Spidsand (Anas acuta). Ved dæmningen 28/9 23 ænder Lille Skallesluger (Mergus albellus) 26/11 1 hun Toppet skallesluger (Mergus serrator) 19/10 75 fugle Stor skallesluger (Mergus merganser) 15/3 3 fugle Rørhøg (Circus aeruginosus) 3/9 1, 11/9 1 fugl Blå Kærhøg (Circus cyaneus) 8/11 1 han, 16/11 1 hun, 13/12 1 han Duehøg (Accipiter gentilis) 28/9 1 fugl. Agerø Spurvehøg (Accipiter nisus) 19/10 1, 27/8 1, 9/11 1 fugl Musvåge (Buteo buteo) 15/3 1, 7/4 1, 13/4 2, 28/5 1, 28/9 1 8/11 3 og 16/11 2 fugle Vandrefalk (Falco peregrinus) 19/3 1, 8/9 1, 25/9 1 (1K) ved dæmningen, 19/10 1, 8/11 1 og 16/11 1 fugl Strandskade (Haematopus ostralegus) Fra 12/3 til 18/7 set i antal fra 4 til 20 fugle. En af stedets karakterfugle Klyde (Recurvirostra avosetta). 4/2 2, 22/4 1, 27/4 4, 3/5 10, 5/5 7, 13/5 4, 24/5 5 og 28/5 3 fugle. Har næppe ynglesucces med de ræve, som om foråret holder til på Holmene Stor præstekrave (Charadius hiaticula) 4/5 1, 28/5 4 og 18/7 1 fugl. Sikkert mange flere, da den er vanskelig at se fra obs.-skjulet Hjejle (Pluvialis apricaria) Set i foråret fra 12/3 til 13/5 i antal fra 50 til Flest er der fra slutningen af april til ca. 11/5, hvor hovedparten trækker mod nord. Fra midten af juli er de igen tilbage, først i antal fra 50 til 100, for så i september at være der i antal fra 1500 til 2000 fugle. Sidste gang set den 28/9 med i alt 1535 fugle Strandhjejle (Squatarola squatarola) 4/5 1, 13/5 1, 28/5 2, 11/9 1, 23/9 7, 28/9 30, 25/9 8 og 19/10 1 fugl Vibe (Vanellus vanellus) 27/4 1, 3/5 4, 13/5 1, 28/5 4, 14/7 5, 18/7 300, 27/8 20, 11/9 > 500 fugle Islandsk Ryle (Calidris canutus) 20/8 og 5/9 6 fugle Sandløber (Calidris alba) 5/9 2 9

10 HJEJLEN (1 han og 1 hun) Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) 5/9 1 fugl Sortgrå Ryle (Calidris maritima) 19/10 1 fugl ved Stenklipperne set en på DOF-tur Almindelig Ryle (Caladris alpina) 2/4 til 28/9 set i antal svingende fra nogle få stykker op til 300 fugle Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) 27/4 1, 11/9 > 20 fugle og 19/10 10 fugle Skovsneppe (Scolopax rusticola) 19/3 1 fugl set på stien, der fører til skjulet Stor kobbersneppe (Limosa limosa) 4/5 1, 29/6 2 og 27/7 2 fugle Lille kobbersneppe (Limosa lapponica) 28/5 10 og 19/10 5 fugle Stor regnspove (Numenius arquata) 15/3 5, 13/4 7, 18/4 10, 29/6 10, 14/7 4, 18/7 8, 27/7 30, 8/9 7, 23/9 4 og 19/10 50 fugle Rødben (Tringa totanus) 15/3 11, 13/4 10, 27/4 4, 3/5 1, 4/5 30, 13/5 1, 25/5 1, 28/5 7, 9/7 2, 14/7 1, 18/7 5, 27/8 10, 11/9 8 fugle Hvidklire (Tringa nebularia) 22/4 1, 27/4 1, 4/5 10, 29/6 1, 27/7 4, 8/11 2, 11/9 > 25 fugle Svaleklire (Tringa ochrupus) 5/9 1 fugl Stenvender (Arenaria interpres) 29/6 1 og 20/8 4 fugle Hættemåge (Larus ridibundus) 13/5 1, 14/7 25 og 18/7 50 fugle Stormmåge (Larus canus) 27/4 50, 3/5 25, 13/5 16, 14/ og 18/ fugle Sølvmåge (Larus argentus) 13/5 3, 18/7 2 og 8/11 2 fugle Svartbag (Larus marinus) 18/7 1, 27/8 4, 23/9 2, 8/11 2 fugle Havterne (Sterna paradisaea) 3/5 2, 13/5 1 og 28/5 2 fugle. Dette er virkelig småt Fjordterne (Sterna hirundo) 4/5 12 fugle Dværgterne (Sterna albifrons) 27/7 1 fugl, der var ivrigt fouragerende Ringdue (Columba palumbus) 13/5 1 fugl Sanglærke (Alauda arvensis) 25/2 1 sy., 15/1 1sy., 14/7 1 og 18/7 1 fugl Bjerglærke (Eromophila alpestris) 8/10 17, 19/10 22, 24/10 31, 26/11 6 fugle. Traditionelt tilbagevendende fugl hvert efterår. Har nogen ikke set den, anbefales deltagelse i den guidede tur ud over engene om efteråret Landsvale (Hirundo rustica) 27/4 11, 3/5 1, 28/5 5, 9/7 9, 18/7 1 og 23/9 1 fugl Engpiber (Anthus pratensis) 15/3 6 og 27/4 1 fugl Skærpiber (Anthus petrosus) 19/10 1 set ved Stenklipperne på en DOFtur Gul Vipstjert (Motacilla flava) 5/9 >8 fugle Bjergvipstjert (Motacilla cinerea) 24/10 1 fugl Hvid Vipstjert (Motacilla alba) 22/4 1 og 27/4 1 fugl Stenpikker (Oenanthe oenanthe) 13/4 2, 23/9 1 og 29/9 1 fugl Solsort (Turdus merula) 18/7 1 fugl. 10

11 2004 / Stær (Sturnus vulgaris) 15/3 1,3/5 10,9/7 15, 14/7 1000, 18/7 100, 27/8 150 fugle Tornirisk (Carduelis cannabina) 18/4 3 og 11/9 80 fugle Bjergirisk (Acanthis flavirostris) 19/10 5 fugle Laplandsværling (Calcarius lapponicus) 8/10 1 fugl Snespurv (Plectrophenax nivalis) 16/ fugle Gulspurv (Emberiza citrinella) 22/4 1 fugl Hortulan (Emberiza hortulana) 19/10 1 sen og for stedet usædvanlig fugl, set på DOF-tur, hvis mål bl.a. var Stenklipperne, hvor den befandt sig Rørspurv (Emberiza schoeniclus) 4/5 1 fugl Kornværling (Emberiza calandra) 7/4 2, 25/7 1, 28/5 2, 9/7 og 18/7 3 fugle. Overses let. Men ellers let at finde, da den hele foråret ofte sidder i toppen af et af træerne langs stien og giver sig til kende ved sin sang Og en lidt usikker fugl Gulbrystet Værling har muligvis forvildet sig til Agerø fra Sibirien. Beskrivelsen i protokollen lyder sådan: Hun, Gulbrystet Værling i hegnet til obs-huset. Den sad på hegnstråden og dykkede ned i marken efter insekter som en fluesnapper. Jørgen Lang Pedersen. Tilkaldt ekspert fandt den ikke. Mikkel Ræv 13/5 1 og 18/5 1. Vort problembarn. Ræve er blevet set i tiden fra 25/4 til slutningen af juni. Et par iagttagelser fra dagbogen lyder på 2 voksne og 2-3 hvalpe i fuglenes yngletid. Det skal gå galt. Rævene har utvivlsomt haft det godt, for godt! Og Agerø 2003 lige så sikkert er det, at stedets ynglefugle, der i sagens natur altid yngler på jorden, har haft det hårdt på stedet for slet ikke at sige så dårligt, at der næppe er komme noget videre yngel på vingerne i Hare: 18/4 2 og 4/5 1 voksen, 2 juv. Odder: 24/10 Et flot eksemplar set ved Agerø-dæmningen. 597 besøgende på den ene eller anden måde har givet sig til kende i den udlagte protokol. Tidligere tællinger suppleret med elektronisk tælling viste, at kun ca % af de besøgende noterede deres tilstedeværelse. På denne baggrund skønnes det, at ca personer har besøgt stedet i løbet af Der har i årets løb været 3 offentlige ture: 27/4 med kun 3 deltagere; der var meget dårligt vejr i de første timer af turen, derefter opklaring. 25/5 en aftentur med 25 deltagere og 19/10 med 7 deltagere, en våd tur med gode oplevelser, navnlig for dem af deltagerne, der gik med ud over engene og til Stenklipperne. I det tidligere forår blev der foretaget en kraftig beskæring af bevoksningen langs med stien, således at den er nemmere at gå ad. Nogen beskæring skal der også foretages i det kommende forår. Men i øvrigt er bevoksningen efter mange besværligheder i begyndelsen groet så højt og tæt, at det faste hegn næsten ikke kan ses hverken fra stien, der fører dertil eller fra fjord- og engsiden. Hegnet giver, som fuglelisten nok antyder, muligheder for at opleve småfugle, som ikke hører hjemme på engen og hertil redemuligheder. 11

12 HJEJLEN SU-beskrivelse DOF s sjældenhedsudvalg SU har til opgave at registrere forekomsten af sjældne fugle i Danmark. En sjælden fugl er i denne sammenhæng en art, som er på en særlig liste, SU-listen den ændrer sig i øvrigt med tiden, eksempelvis var Tyrkerduen et hit for 75 år siden. Observationer af arter på denne kan kun optages på officielle lister eller refereres til i artikler, hvis de er godkendt af SU. En godkendelse opnår man ved at indsende en beskrivelse af den aktuelle fugl til SU, der så godkender eller forkaster beskrivelsen. Det giver sig selv, at der er mulighed for at en fejlagtig bestemmelse bliver godkendt, og også for at en korrekt bestemt fugl bliver forkastet. Det er især sidste problemstilling, som gør, at SU i nogle sammenhænge er uglesete blandt fuglefolket de fleste som sender ind mener rimeligvis, at deres fugl er korrekt bestemt! For at afmystificere SU og for at give et indtryk af, hvordan en SU-beskrivelse kunne tage sig ud, har vi fået lov at låne denne artikel, som tidligere har været bragt i DOF-Fyns blad Havrevimpen. Af Henrik Knudsen En sjælden fugl og hvad så? Når man er sammen med fuglefolk, og talen falder på en sjælden fugl, hører man ofte det samme spørgsmål igen og igen: Er den godkendt? Hvis den ikke er, er den for mange uinteressant, for så kan man ikke krydse den af. Et lidt snævert og unuanceret synspunkt, da fuglen kan være god nok; men ens beskrivelse kunne ikke godkendes af SU. Men hvordan laver man så en beskrivelse, som SU vil godkende? Hertil findes der ikke nogen perfekt opskrift. Jeg vil i denne lille artikel prøve at give nogle ideer videre om, hvordan man kan bygge en beskrivelse op. I Danmark har man valgt en model, hvor man bare skriver løs på sin PC. I lande som Tyskland og Sverige har man udarbejdet et spørgeark for at lette arbejdet for den heldige ornitolog, som har opdaget en sjældenhed. På mange måder er det en god ide, men på den anden side kan de mange spørgsmål virke skræmmende. Mange kan måske ikke svare på alle spørgsmål og kommer så til den konklusion, at så kan det også være lige meget. Hvilket er rigtig ærgerligt, da man på den måde ikke får et korrekt overblik over en arts forekomst. Derfor tro jeg, at vi i Danmark skal holde fast i vores metode, den vil få flere til at gøre et forsøg. Generelle overvejelser Men stadigvæk kan det være svært at lave en god beskrivelse. For hvad pokker gør SU-folket tilfreds, skal man skrive, at den ligner den i fuglebogen side 223, eller skal man skrive af efter fuglebogen? -Det skal man absolut ikke! En god beskrivelse starter i notesbogen, her laver man på stedet så mange noter som muligt. Noter alt hvad du iagttager såsom næbfacon, farvefordeling, flugt, opførsel eller lav en tegning (vær ikke flov over, at den 12 12

13 200 4 /1 ikke ligner), det kan være lige den, som overbeviser SU. Er du sammen med andre ornitter, så diskuter detaljerne, få dem til at lave noter, jo flere, der laver noter, jo bedre. Derfor kan det også mange gange være klogt at indsende en beskrivelse af en fugl, som man ikke selv har fundet, det kan jo være, at man lige har set det, der mangler. Når du laver dine noter samt skriver alt ind, når du kommer hjem, synes jeg, at det er en god ide at lade være med at kigge i fuglebogen. Man kan nemt komme til at skrive om nogle detaljer, man ikke er sikker på. Så det gælder frem for alt om at være objektiv og kritisk. En anden ting, som gør det nemmere at lave en beskrivelse af en fugl, er at kende navnene på de forskellige fjerpartier og kropsdele. Det er vigtigt, at man ved, hvor tertiærerne eller hvor tibiaen er (disse navne er gennemgået SU-beskrivelsse forrest i de fleste nyere felthåndbøger). Hvis man kender disse ting er alt meget lettere. Da man ikke hele tiden finder sjældne fugle, synes jeg, at det er en god ide at øve sig på almindelige fugle, så er man forberedt. Selv har jeg haft megen glæde og sjov af at prøve at beskrive f.eks. en Sjagger og herefter tjekke i fuglebogen, om min beskrivelse nu også ligner en Sjagger. Andre vigtige ting er at sammenligne fuglen med andre arter, som den måske følges med, det kan for eksempel give en god bestemmelse af fuglens størrelse. Om man har haft erfaring med arten fra udlandet eller måske set den før i DK. Derudover beskriv vejrforholdene samt optikken, som man har benyttet. Samlet kan man bygge SU-indberetningen op som først en lille historie, herefter kommer selve beskrivelsen, hvor man gennemgår detaljerne. En konkret beskrivelse Nedenstående er en SU-beskrivelse, som jeg selv har indsendt til SU og kan måske mere konkret vise, hvordan overvejelserne ovenfor tager sig ud i praksis. AMERIKANSK PIBEAND (Anas americana) Tipperne den 10. og 17. marts Ringkøbing Amt. Tippersæsonen var lige startet, og vi var gået i gang med en såkaldt totaltælling. Jeg var ved at afslutte min del af tællingen med en tårntælling. Her fra tårnet opdagede jeg ca m ude i nordøstlig retning, at der i en mindre flok Pibeænder var en med rosa flanker. Jeg var ret hurtigt klar over, at det måtte være en Amerikansk Pibeand, jeg havde den nemlig frisk på nethinden, da jeg blot 2 dage før havde været på Fanø og se en han, som rastede der. Og der gik heller ikke mange sekunder, før fuglen drejede rundt, og jeg kunne se dens hoved og herved blive helt sikker på bestemmelsen

14 HJEJLEN SU-beskrivelse Efter en time blev fuglen skræmt op, da Peter Maura Kristensen kom gående hjem fra sin del af tællingen ude østpå. Det betød, at fuglen lettede sammen med to andre Pibeænder og forsvandt mod Værnengene. Den 17. marts var jeg i tårnet fra morgenstunden af for at kigge efter en Amerikansk Krikand, som jeg havde set i går. Da den ikke kunne genfindes tjekkede jeg lidt andre ænder igennem. Og jeg var så heldig at genfinde den Amerikanske Pibeand, som jeg havde fundet den 10. marts, dog rastede den denne gang m ude. Beskrivelse: Jizz/Størrelse: Den virkede lidt kraftigere og større bygget end Pibeand. Især nakkeregionen er større end Pibeandens. Det virker også som om den er en smule mere kraftig om brystet. Halen er også en kende længere end hos Pibeand. At fuglen er lidt større synes jeg også godt man kunne fornemme, da den fløj væk sammen med 2 Pibeænder. Dragtbeskrivelse: I hovedregionen er den helt anderledes farvede hvide blis noget man med det samme lægger mærke til i forhold til Pibeandens okkergule. Blissen går højt op på hovedet, dog går den ikke om i nakken, som man nogle gange kan se. Derudover har fuglen også en helt speciel ansigtstegning med en mørk maske, som går fra øjet og under øjet om i nakken. Det var ikke helt nemt at sige, hvilken farve den havde, udover at den var mørk i det. I kontrast til masken var der en lysere kind, som virkede mørkprikket. Selve brystet, ryggen og flankerne var rosafarvede, helt anderledes fra farvesammensætningen hos Pibeand. De eneste rigtige fælles træk hos de to arter er farven på gumpen, hvor begge fugle er sorte. Det hvide parti mellem den sorte gump og de rosa flanker er en lille smule større end hos Pibeand. For første gang lykkedes det mig at se de hvide undervinger hos en Amerikansk Pibeand. Jeg må indrømme, at jeg blev noget overrasket over, hvor hvide de egentlig er i forhold til Pibeandens grålige farver. Især er armhulen meget tydelig hvid, men også selve båndet, der løber på en del af undervingen er tydelig hvid. Denne karakter blev set på mellem 70 og 100 meter med 58 x forstørrelse. Igen den 17. marts kunne jeg se den meget hvide armhule blitze op, da fuglen lå og baskede med vingerne. Og denne gang var den næsten 800 meter ude. Nøgne dele: Selve næbbet var blåt som hos Pibeand, og neglen var sort. Optik: Den store tårntællingskikkert med op til 115 x forstørrelse samt Zeiss håndkikkert 10 x

15 2004 /1 SU-beskrivelsse Jeg har igennem tiden været heldig at se en del Amerikanske Pibeænder, blandt andet i Vejlerne 1992, Tipperne 1994, Rømø 1996, Fanø 2000 samt en fugl på den tyske side af Saltvandssøen 1994, og i alle tilfælde har det drejet sig om hanner. Sidstnævnte obs. har jeg aldrig sendt til det tyske SU, ellers er alle de andre godkendte fugle. Med venlig hilsen Henrik Knudsen, Kløvervej 47, 5750 Ringe. Ovenstående beskrivelse blev godkendt, og denne fugl kan medtages på de officielle lister. Hvert år er der beskrivelser, som ikke bliver godkendt. Nogle opfatter det som et personligt nederlag en underkendelse af ens evner som ornitolog, eller værre endnu, som en antydning af, at man har snydt. Sådan fungerer det ikke, en forkastelse er blot en konstatering af, at man ikke har set tilstrækkeligt mange kendetegn på fuglen, eller at ens beskrivelse ikke er tilstrækkelig til at sikre, at fuglen er korrekt bestemt. De, der ikke sender ind får selvfølgeligt intet forkastet!! Jeg skal lige oplyse, at næsten alle medlemmer af SU selv har fået et ikke godkendt i nakken, så skulle du få forkastet en beskrivelse, er du i godt selskab! Jeg håber, at denne lille artikel får flere til at lave beskrivelser, ellers får vi aldrig styr på, om sjældne arter er blevet mere almindelige eller omvendt. Et godt eksempel på, hvad manglende beskrivelser kan føre til er, hvis man kigger på en art som Steppehøg i Fyns Amt, her har vi kun én godkendt fra 1921 på Fejø. Og i løbet af de sidste år er der nok meldt om 10 fugle, som aldrig når SU. Amerikansk Pibeand, fotograferet af Allan Kjær Villesen i Canada

16 HJEJLEN Af Thomas Vikstrøm, koordinator for Caretaker-projektet Caretaker Vær med til at overvåge amtets vigtigste fuglelokaliteter! Caretakerprojektet blev omtalt i HJEJLEN 2003/3 og på et lokalt informationsmøde i efteråret Siden da har der meldt sig caretakere på følgende af amtets lokaliteter: Agger Tange, Vestlige Vejler, Østlige Vejler, Arup Holm, Lovns Bredning, Agerø, Nissum Bredning og Flyndersø-Skallesø. Desuden har projektet fået to lokale kontaktpersoner, én for den nordenfjords del af amtet samt Mors og én for den søndenfjords del af amtet; se navne og adresser til sidst i denne omtale. For at projektet skal være til størst mulig gavn for fuglene, vil vi gerne have mange flere medlemmer med i projektet. Ikke mindst efter at Danmarks Miljøundersøgelser har skåret kraftigt ned på sin overvågning, hvorved f.eks. et så vigtigt fugleområde som Vejlerne nu står helt uden offentlig overvågning! Som led i projektet oprettes der en hjemmeside for hver enkelt lokalitet med aktuelle oplysninger om fuglelivet og adgangsforhold. Desuden vil der være oplysninger om eventuelle trusler mod fuglelivet samt om forslag til at imødegå truslerne. Caretakerne får selv rettigheder til at redigere hovedindholdet af disse hjemmesider. Der er i projektet afsat midler til kurser og seminarer for deltagerne efter behov. Det første seminar afholdes fælles med punkttællings- og DATSY-projekterne i Vedersø den marts i år. Der er i øvrigt mange måder at være med i projektet på; det kan f.eks. være som fugletæller, skriverkarl på fugleturene, indtaster i DOFbasen, hjemmesideredaktør, leverandør af tekst eller billeder, forhandler med lodsejere eller lokalpolitikere, høhøster, fugletårnsbygger eller kagebager. Ikke mindst den der varetager sidstnævnte funktion nyder som regel stor anseelse blandt de øvrige caretakere! Der er med andre ord plads til og brug for alle slags DOF-medlemmer i projektet! Kortet på næste side viser de foreløbigt udpegede projektlokaliteter i Viborg Amt. Udpegningen er foretaget af BirdLife International som er DOF s internationale moderorganisation. Lokalafdelingen har mulighed for at tilføje yderligere lokaliteter som den måtte finde betydningsfulde. På de internationalt udpegede lokaliteter i Viborg Amt skal der først og fremmest registreres vådområdefugle der er sjældne eller forekommer i store antal, enten ynglende såsom Rørdrum, Rørhøg, Plettet Rørvagtel, Trane, Klyde, Hjejle, Brushane, Tinksmed, ternearterne og Mosehornugle eller rastende i store antal såsom Sangsvane, Pibesvane, Sædgås, Kortnæbbet Gås, Lysbuget Knortegås, Gravand, Krikand, Pibeand, Toppet skallesluger og Hjejle. Som afslutning på projektet vil 16

17 2004 /1 Caretaker Kort over projektlokaliteter i Viborg Amt og nærmeste omgivelser foreningen DOF udgive en publikation der sammenfatter udviklingstendenserne på de vigtigste danske fuglelokaliteter siden DOF påbegyndte sin naturovervågning for over 40 år siden. Er man interesseret i at deltage i projektet som caretaker eller som medlem af en caretaker-gruppe for en lokalitet, kan man ringe eller skrive til én af de lokale kontaktpersoner for projektet. Hos os kan man også få navne og adresser på de caretakere der allerede er i gang på deres lokaliteter: Nordenfjords: Jens Kristian Kjærgaard, Burhøjvej 2, Bjergby, 7950 Erslev, tlf , Søndenfjords: Thomas Buus Nielsen, Kirkebækvej 87, 8800 Viborg, tlf , Man er også velkommen til at kontakte projektets centrale koordinator: Thomas Vikstrøm, tlf /

18 HJEJLEN Kirkeugle Af Lars Bo Jacobsen Kirkeuglen i Nordjylland. Kirkeuglen er udbredt i det meste af Europa mod nord til Danmark. I store dele af Europa har bestanden været i tilbagegang i de sidste år. Imellem 1970 og 1990 har tilbagegangen især været at mærke i Mellem- og Vesteuropa. I Danmark er bestanden også i tilbagegang. Før 1965 var den formentlig Jyllands almindeligste ugleart. I dag er den en fåtallig ynglestandfugl i Jylland. Arten er i de seneste år forsvundet fra Fyn. Den forsvandt fra Sjælland og Lolland-Falster i løbet af 1940 erne. Tilbagegangen i bestanden skyldes blandt andet ødelæggelse af ynglehabitater, industrialiseringen og intensiveringen af landbruget med mere. Denne artikel handler om nogle af de erfaringer, jeg har gjort i min undersøgelse af Kirkeuglen i Nordjylland fra 1981 og til i dag. Kirkeuglen findes i det åbne land. Den yngler især i landbrugsområder ved gårde eller husmandssteder og ved landsbyer, hvor landskabet er præget af levende hegn og en uensartet mosaik af arealer med græs og opdyrkede områder. 2 par ynglede midt i Aalborg frem til De ynglede i nogle store haver, der lå ud til et parkområde, hvor de kunne hente føde på græsplænerne. Det er både arbejds- og tidskrævende at finde Kirkeuglen. De jager nær deres yngleplads, der ofte er beliggende i forbindelse med menneskelig bebyggelse, det vil sige på lokaliteter, hvor man normalt ikke tager ud for at se på fugle. I ynglede den i mindst 79 kirker i Nordjylland. I perioden fandtes den i 11 kirker. Derfor blev godt 60 gravere kontaktet for at høre om der var kirkeugler i den kirke de var tilknyttet. Denne undersøgelse gav oplysninger om 7 par. Kirker udgør ikke længere nogen vigtig yngleplads, og efter 1998 er ingen kirker beboet. For at finde de par, der ynglede i det åbne landskab, borte fra menneskelig bebyggelse, blev flere områder gennemgået med båndoptager, hvorfra kirkeuglens tuden blev afspillet. Det foregik i marts og april, som er den tid, hvor den reagerer mest på play-back. Der er opsat godt 150 redekasser igennem årene. De fleste er vandrette redekasser, lavet efter målene: 100 centimeter lang, 20 centimer høj og bred og med et indgangshul på 7 centimeter. I 1981 var den kendte ynglebestand 18

19 2004 /1 Kirkeugle Foto: Martin Kviesgaard på 123 par i Vendsyssel og Himmerland. Parrene blev især fundet i den vestlige og sydøstlige del af Vendsyssel. I Himmerland var artens forekomst særligt koncentreret i Vesthimmerland, Hobro-egnen og Lille Vildmose. Desuden fandtes en bestand på omkring par fra Sallinghalvøen og ned omkring syd for Skive. I Thy var der 4 kendte ynglepar. Den nordjyske bestand har været i kontinuerlig tilbagegang i hele undersøgelsesperioden, og den nordjyske bestand er i dag væsentlig lavere. Det er flere år siden, at der er meldt om ynglende Kirkeugler fra Thy og Mors. Kirkeugle er meget trofast mod sit en gang valgte territorium, som ofte er besat mange år i træk. To lokaliteter var beboet omkring 40 år, en anden var beboet i over 30 år. Den hyppigste benyttede redeplacering er under tagbeklædningen. Den benytter også hulheder i bygningsværker, typisk hvor der mangler en mursten, eller hvor der er en sprække i den støbte mur. Redeplaceringen i halm er ofte, hvor der er blevet et hulrum mellem de stakkede halmballer. Hulmure og mellem halm er de næstmest benyttede redesteder. Opsætning af redekasser har ikke resulteret i nogen fremgang for arten, da kun et fåtal af redekasserne blev benyttet. Ofte er det samme redehul benyttet mange år i træk. På en lokalitet blev det samme redehul benyttet 17 år i træk på trods af, at der var flere andre velegnede steder. En ringmærket hun er aflæst 5 år i træk i samme rede. Kirkeuglen er en standfugl. Ungerne slår sig ned nær fødestedet. Oftest under km fra hvor de er klækket. Kun 3 af de unger, der er blevet ringmærket, har bevæget sig mellem 40 og 60 km væk. At kirkeuglen mangler hulrum at yngle i, giver af og til udslag i nogle specielle redevalg. Den er blandt andet fundet ynglende 2 gange i skaderede, i askeskuffen på en gruekedel, i en olietønde, en mejetærsker og en dynge mursten. De fleste æg lægges fra sidst i april til først i maj. Kuldstørrelsen er på 1-8 æg, og der er registreret 1-7 udfløjne unger hos par med ynglesucces. Ynglesuccesen kan svinge fra år til år, og ungeproduktionen for hele bestanden 19

20 HJEJLEN Kirkeugle betragtet ligger oftest på omkring 1 unge pr. par. Der er en stor ungedødelighed de første 14 dage efter, at de har forladt reden. Ungerne forlader reden inden de kan flyve, og det gør dem sårbare overfor prædation. Der er flere eksempler på, at hele kuld er bidt ihjel af hund. Både adulte og juvenile fugle findes af og til druknet i drikketrug eller beholdere, som bruges til opsamling af regnvand. Efter regnskyl går Kirkeuglerne ofte på asfalten for at tage regnorme, hvilket af og til resulterer i, at de bliver bildræbte. Desuden dør en del i maskiner, f.eks. kornrør eller lignende. For de fugle, der er dræbt i maskiner, kan problemet nogle steder løses ved at anbringe et net for enden af røret. Man kan også anbringe net over skorstenen og de tønder, der bruges til opsamling af regnvand. I drikketrug er problemet de glatte kanter. Her kan man anbringe net eller lignende, så uglen kan kravle op af beholderen. På to lokaliteter er Kirkeugle og Slørugle fundet ynglende med succes 4-6 meter fra hinanden. På en tredje lokalitet overvintrede en Slørugle på samme ladeloft som to Kirkeugler. Tårnfalk er fundet ynglende 6 meter fra et kirkeuglepar. Græsarealer er vigtige jagtområder for Kirkeuglen. Her kan de jage året rundt. Hovedparten af Kirkeuglens føde består af insekter og regnorme, og græsarealer og enge har en væsentlig højere tæthed af regnorme og insekter og derved et større næringsgrundlag. Om vinteren tages især mus, men også småfugle udgør føde for arten. Der er af og til fundet præderede drosler i reden, og en Kirkeugle er set lette med en Solsort i klørene. Enkelte gange er der set, hvordan en Kirkeugle holder øje med en Solsort, når den går på græsplænen og jager orme. Når Solsorten så hiver ormen op af jorden, flyver Kirkeuglen ned og genner Solsorten væk, for derefter at stjæle dens orm. Det fandt Solsorten sig i 5-6 gange, hvorefter den ikke gad det mere. Tab af redesteder er relevant for bestandsudviklingen set over en længere årrække, men egnede redesteder er i dag ikke en begrænsende faktor for den nordjyske kirkeuglebestand. Husmår kan i tyndt besatte områder true bestanden, og prædation fra andre ugle- og rovfuglearter forekommer. I Danmark er Duehøg og Stor Hornugle de arter, der tager flest ugler og rovfugle som byttedyr. En Kirkeugle er taget af Stor Hornugle i Lille Vildmose, og jeg har på 20 år fundet 10 Kirkeugler, der var præderet af rovfugle. Jan Tøttrup Nielsen fandt ud af byttedyr taget af Duehøg i Vendsyssel, fra , 10 Kirkeugler. Prædation fra andre rovfugle eller dyr er ikke årsagen til artens tilbagegang, da det trods alt kun er et fåtal af Kirkeuglerne, der er taget. Det er svært at sige, hvad der har forårsaget tilbagegangen i undersøgelsesperioden. Faktorer som klima, prædation og mangel på redesteder er ikke alene skyld i tilbagegangen. Årsagerne er flere, det er svært at pege et bestemt problem ud. Intensiveringen af landbruget med stigning i opdyrkede græsningsarealer med en efterfølgende nedgang i føderesurser spiller uden tvivl en vigtig rolle. 20

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 4 December 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 4 december 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

Fugle på Nyord Enge 1982-1996

Fugle på Nyord Enge 1982-1996 STORSTRØMS AMT NATUR- OG PLANKONTORET PARKVEJ 37-48 NYKØBING F. TLF. 54 84 48 Fugle på Nyord Enge 1982-1996 Storstrøms Amt - Teknik-og miljøforvaltningen Natur- og plankontoret ST NATUF k STORSTRØMS AMT

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Afværgeforanstaltning ved høfdedepot, Harboøre Tange. Konsekvensvurdering i forhold til EF- fuglebeskyttelses-område

Afværgeforanstaltning ved høfdedepot, Harboøre Tange. Konsekvensvurdering i forhold til EF- fuglebeskyttelses-område Teknisk Notat Afværgeforanstaltning ved høfdedepot, Harboøre Tange Konsekvensvurdering i forhold til EF- fuglebeskyttelses-område nr. 39 September 2005 Endelig version Notat Miljø Industri & Marine IT

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

IRLAND 24. 30. august 2009

IRLAND 24. 30. august 2009 IRLAND 24. 30. august 2009 Atlanterhavet i oprør. T. S. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich og Ole Geertz-Hansen Forord Fra den 24 30/8 2009 afholdt DOF-Travel sin tredie

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved.

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann En dag sidst i juli 2005 kom en af os (JT) lidt tilfældigt til at kigge på en falk som sad i en elmast et

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Skarver Langt de fleste mennesker betragter sandsynligvis skarven som en fugl, der bør udryddes. Og da skarverne historisk set har været i konflikt med fiskerne,

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år

Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år Af Willy Mardal Stærke naturkræfter I 1800-tallet var der strandenge på den ubrudte tange, som også dengang hed Agger Tange, mellem Harboøre og Agger.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland.

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland. Vigsø Feriecenter Centret blev opført i perioden 1967-1970 på skrænten mod havet, det der i dag er kendt som A - byen. I 1972-1973 blev der bygget yderligere 25 huse, det vi i dag kalder B - byen. Senest,

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2011 Flemming Ahlmann Hans Christophersen Anton Thøger Larsen Claus Rømer Thorkild Lund Tscherning Clausen Forord Denne overvågningsrapport

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU nr. 35 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø-

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Årgang 31 Nr. 3. December 2013

Årgang 31 Nr. 3. December 2013 Årgang 31 Nr. 3 December 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.3 december 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Redaktørens klumme Min rejse til Costa Rica.

Redaktørens klumme Min rejse til Costa Rica. Redaktørens klumme Jeg er på mine lidt ældre dage blevet hjemmemenneske. Det forhindre mig ikke i at drømme. Den drøm, jeg her beskriver er en tur til Costa Rica. Selv om det er en drøm / et håb, så er

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

San Francisco og Hawaii

San Francisco og Hawaii San Francisco og Hawaii Denne rejse kombinerer storbyliv i San Francisco med natur og badeferie på den billeskønne Hawaii-ø Maui. Med tre dage i San Francisco har du god tid til at nyde byens mange seværdigheder.

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at Bilag 2: Metoder til at forebygge eller minimere gener fra måger Helt grundlæggende bør du naturligvis undlade at fodre måger, fjerne spiseligt affald og i øvrigt holde affaldsbeholdere lukket. Vænnes

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2014

Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Medlemsstatus og PR-udvalget DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. Igen i år har DOF Storstrøm en

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Turen gik til: Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Ofte kan det være forbundet med en vis risiko at forsøge at gentage en succes. På trods af det meldte jeg mig under fanerne, da Orla Jessen

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK Dansk OPLEV Fuglene I TOPPEN AF DANMARK DANMARKS BEDSTE FUGLEKIGGERSTED Oplev fuglelivet hele året rundt. Fugleoplevelser kan deles med andre. VELKOMMEN TIL TOPPEN AF DANMARK - det allerbedste sted at

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning.

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. 1 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Kystzoneøkologi. Marts 2000 Forfatter:

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 - med forslag til naturpleje Kunde Rådgiver Egedal Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Rådhustorvet 2 4000 Roskilde 3660 Stenløse Telefon 46 30 03 10 Telefon:

Læs mere

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Ejer: Søren Nørmølle Adresse: Toftholmvej 58 Postnummer og by: 9690 Fjerritslev Fjerritslev Info Inden mødet med søren, blev

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Rekvirent Rådgiver Fredensborg Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Egevangen 3B 4000 Roskilde 2980 Kokkedal Telefon 46 30 03 10 Fax 46 30 03 11 Telefon

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Kurset var min fødselsdags gave fra Tom sidste år. De har tidligere kun kørt begynder kursus, men jeg mente det ville være for nemt så jeg blev glædeligt

Læs mere

Blå Flag på havnen og stranden

Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag Aktivitetshæfte for børn Indhold Side Mød Valdemar 2 Hvad er Blå Flag? 3 Sæt X på Danmarkskortet 4 Sikkerhed på stranden og i havnen 5 Hvad er et hestehul? 6 Blå

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget SKOTLAND en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004 dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget Indhold Indledning 2 Deltagerliste 3 Kort (turrute) 4 Kort dagbog 5-9

Læs mere