K K R S Y D D A N M A R K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R S Y D D A N M A R K"

Transkript

1 REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling, udvikling og spredning af viden om det danske kommunestyre KL s grundlæggende mål Bidrage til at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed KL s tre grundlæggende værdier At være troværdig At vidensdele At vidensgenerere

2 Deltagerfortegnelse Godkendelse af referat Godkendelse af referat Regionalpolitiske sager Kommunerne efter folketingsvalget og udviklingen af det nære sundhedsvæsen Strategi for det fælleskommunale sundhedsvæsen i Syddanmark Rollefordeling på turismeområdet i Syddanmark Syddanske prioriteringer i forhold til infrastruktur Relationen mellem KKR Syddanmark og Region Syddanmark Samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthuset for Kommunal uddannelsesstrategi Udkast til Regional Udviklingsplan Planlægning for vindmøller i et fremadrettet perspektiv Udpegninger Udpegning til Vækstforum Kommissorium og udpegning til Koordinationsudvalg for tandlæger KKR Fælleskommunale sekretariater Afholdelse af KKR møde den 14. juni 2012 på Bornholm? Siden sidst Meddelelser Punkter til næste møde Punkter til næste møde Eventuelt SIDE 2

3 Deltagerfortegnelse Finn Brunse, Assens Johnny Søtrup, Esbjerg Thomas Banke, Fredericia Jens Chr. Gjesing, Haderslev Sonja Rasmussen, Kerteminde Bjarne Nielsen, Langeland Steen Dahlstrøm, Middelfart Morten Andersen, Nordfyn Anker Boye, Odense Curt Sørensen, Svendborg Aase Nyegaard, Sønderborg Gylling Haahr, Varde Egon Fræhr, Vejen Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Karsten Landro, Ærø Tove Larsen, Aabenraa John Snedker, Esbjerg Peter Christensen, Tønder Uffe Steiner Jensen, Fredericia Gunnar Nielsen, Haderslev Frank Schmidt-Hansen, Vejen Inger Nielsen, Fredericia Grethe Justesen, Faaborg-Midtfyn Lis Ravn Ebbesen, Kolding Helle Waagner, Nordfyn Torben Andersen, Kerteminde Peter Borup Sørensen, Vejle Ivan Toftgaard, Fredericia Anne Møllegaard Mortensen, Faaborg-Midtfyn Susanne Eilersen, Fredericia Bente Damhave, Nyborg Mads Lund, Fredericia Claus Larsen, Varde KL-bestyrelses-/udvalgsmedlemmer: Per Bødker Andersen, Kolding Afbud Ib Kristensen, Billund Erik Nørreby, Fanø Holger Gorm Petersen, Vejle SIDE 3

4 Diana Mose Olsen, Esbjerg Torben Elsig-Pedersen, Vejle Laurids Rudebeck, Tønder Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Jørn Pedersen, Kolding Erik Christensen, Nyborg Fra sekretariatet Chefkonsulent Morten Karlsbjerg (referent) Konsulent Filip Dalengaard (referent) Direktør Torben Kjærgaard Kontorchef Peter Kjærsgaard-Pedersen Konsulent Lise Graae SIDE 4

5 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat SAG NR.: mtk Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referat af møde den 25. august Referatet blev godkendt. Formanden understregede, at den i referatet omtalte reduktion af taksterne på det specialiserede socialområde i 2012 omhandler den tidligere trufne beslutning i KKR. Der er således ikke tale om en ny beslutning. SIDE 5

6 2. Regionalpolitiske sager 2.1. Kommunerne efter folketingsvalget og udviklingen af det nære sundhedsvæsen SAG NR.: abk/nmi/mtk Baggrund KL s formand Jan Trøjborg deltager i mødet og lægger op til drøftelse af to aktuelle kommunalpolitiske problemstillinger: Kommunerne efter folketingsvalget med afsæt i det nye regeringsgrundlag Udvikling af det nære sundhedsvæsen (KL har søsat et nyt sundhedsprojekt). Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter situationen efter valget, samt udviklingen af det nære sundhedsvæsen og den kommunale styring af sundhedsindsatsen. Sagsfremstilling 1. Kommunerne efter folketingsvalget Det nye regeringsgrundlag indeholder en række forhold, der direkte relaterer sig til kommunerne. Nogle af forslagene til reformer og lovændringer kan også få konsekvenser for KKR s kerneopgaver og det tværkommunale samarbejde regionalt. Regeringen lægger bl.a. op til at evaluere kommunalreformen og arbejdsdelingen mellem kommuner, regioner og stat (særligt i forhold til det specialiserede socialområde, sundhed, miljøområdet og den regionale udvikling) og evt. ændringer af organiseringen på beskæftigelsesområdet. Med afsæt i formandens oplæg, lægges der op til en debat om muligheder, udfordringer og strategiske indsatser i forhold til regeringsgrundlaget. 2. Udvikling og styring af det nære sundhedsvæsen./. KL har taget initiativ til et større sundhedsprojekt, der skal lede frem til et samlet offensivt udspil om fremtidens nære sundhedsvæsen og kommunernes rolle heri. Det handler om, hvilke opgaver kommunerne skal løfte i fremtidens nære sundhedsvæsen, og hvordan der sikres finansiering hertil. Der vedlægges en kort beskrivelse af projektet. SIDE 6

7 De fem KKR er tiltænkt en central rolle i det nye sundhedsprojekt. Det er en central del af projektet at understøtte kommunernes og KKR s arbejde med styringen af sundhedsindsatsen. Den kommunale styringsopgave er bred og handler både om at påvirke sygehusudviklingen, om at udvikle indsatser, der fører til færre indlæggelser og om indsatser, der har direkte effekt lokalt på fx det sociale område, beskæftigelsesområdet, ældreområdet og børneområdet. Efter formandens oplæg lægges der op til en debat om den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen og den kommunale styring af sundhedsindsatsen. Nogle af debatspørgsmålene kan fx være: Hvilke forslag vil KKR Syddanmark anbefale, at KL indarbejder i det sundhedsudspil, som KL er i færd med at udarbejde, og som også vil komme til drøftelse på næste møde i KKR, inden det offentliggøres? Hvordan skaber man en mere målrettet indsats på tværs af kommunerne i hvert KKR på de områder, der har tydelig effekt på befolkningens sundhedstilstand og/eller kan aflaste sygehusene? Hvor store forskelle mellem kommunerne kan der accepteres i sundhedsindsatsen (fx på hjemmesygeplejen, i indsatser for kronikere, indsatser for den ældre medicinske patient)? Hvordan kan KKR regionalt og/eller subregionalt styrke den strategiske påvirkning af sygehusområdet i regionerne på områder, der har direkte konsekvenser for kommunerne? KL s formand Jan Trøjborg lagde op til en drøftelse af kommunernes situation efter regeringsskiftet. Med udgangspunkt i regeringsgrundlaget drøftede Jan Trøjborg bl.a. den bebudede evaluering af kommunalreformen. Der var enighed om, at KL og kommunerne skal gå aktivt ind i evalueringen. KL s formand orienterede endvidere om KL s nye strategiprojekt på sundhedsområdet. Der er tale om en offensiv strategi for det nære sundhedsvæsen, hvor de fem KKR vil blive inddraget løbende. Projektet skal bl.a. tydeliggøre hvilke opgaver kommunerne løser i det nære sundhedsvæsen. Og hvordan det finansieres. Jan Trøjborg efterspurgte konkrete bidrag fra KKR Syddanmark til strategiprojektet. KKR udtrykte sin opbakning til KL s strategiarbejde.det blev aftalt, at KKR inden den 6. december 2011 vil komme med sådanne bidrag. Det fælleskommunale sundhedssekretariat vil indsamle bidrag fra de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget og fra Sundhedsstrategisk Forum. SIDE 7

8 KKR drøfter strategiprojektet igen på sit møde den 23. januar Jan Trøjborgs plancher udsendes med dette referat. Næstformand i det syddanske Sundhedskoordinationsudvalg, Jane Jegind, Odense, holdt oplæg om arbejdet i Sundhedskoordinationsudvalget. Jane Jegind bakkede op om KL s strategiprojekt. Der er brug for at kommunerne i langt højere grad kan dokumentere de opgaver de løser på sundhedsområdet. Der skal skabes mere ligeværdighed mellem sektorerne, så vi får et mere sammenhængende sundhedssystem. Kommunerne skal også i højere grad stille krav til sygehusene f.eks. om den ældre medicinske patient. Endelig efterlyste Jane Jegind flere forskningsresultater i det kommunale sundhedsvæsen. Jane Jegind opfordrede også KL til at have fokus på en ny finansieringsmodel. Under KKR s drøftelse af sundhedsområdet blev det bl.a. fremhævet, at man bør undersøge, hvorvidt de 22 sundhedsaftaler kan slås sammen til én fælles sundhedsaftale for alle de syddanske kommuner Strategi for det fælleskommunale sundhedsvæsen i Syddanmark SAG NR.: mtk Baggrund Formand for Sundhedsstrategisk Forum, direktør Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommune, vil give et kort oplæg om centrale elementer i Sundhedsstrategisk Forums strategi for udviklingen af det fælleskommunale sundhedsområde. Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter oplægget. Sagsfremstilling Sundhedsstrategisk Forum, som består af administrative ledelsesrepræsentanter på sundhedsområdet fra de 22 syddanske kommuner, har i løbet af 2011 udarbejdet og vedtaget en strategi for udviklingen af det fælleskommunale sundhedsområde. SIDE 8

9 Udgangspunktet for strategien er en vision for det fælles sundhedsvæsen, som udfolder sig i samarbejdet med Region Syddanmark og almen praksis i regi af sundhedsaftalerne, og det nære sundhedsvæsen, hvor kommunens rolle er central. Strategiens tilgang er, at det behandlende sundhedsvæsen på sygehusene er et specialiseret supplement til det nære sundhedsvæsens generelle tilbud og ydelser, og at sundhed er et kommunalt kerneområde. Kommunerne skal være proaktive, udviklingsorienterede og dagsordenssættende i organiseringen af det nære og det fælles sundhedsvæsen og indgå i et ligeværdigt samarbejde med Region Syddanmark. Strategien adresserer på den baggrund otte temaer: Afbalanceret kapacitetsanvendelse og udvikling af ledelsesinformation Forebyggelse og rehabilitering på kronikerområdet Implementering af visionen Fælles Sundhed Velfærdsteknologi i det nære sundhedsvæsen Rekruttering af sundhedspersonale Psykiatri sammenhæng og kvalitet Samarbejdet med almen praksis Kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde Strategien danner udgangspunkt for Sundhedsstrategisk Forums arbejde med sundhedsaftaleområdet og udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Formand for Sundhedsstrategisk Forum, direktør Arne Nikolajsen, Esbjerg, orienterede om det strategiarbejde, som de syddanske sundhedsdirektører arbejder med i Sundheds Strategisk Forum. SundhedsStrategisk Forum vil med strategien bidrage til, at kommunerne får udviklet en egen identitet på sundhedsområdet. Samt sikre høj kvalitet og målrettede kommunale sundhedsydelser til borgerne. Der er udvalgt følgende temaer for det syddanske strategiarbejde: Kapacitetsanvendelse og ledelsesinformation Kronikerområdet Implementering af visionen Fælles Sundhed Velfærdsteknologi Rekruttering af sundhedspersonale Psykiatri Almen praksis SIDE 9

10 Kvalitetsstrategi De syddanske sundhedsdirektører er samtidig repræsenteret i en følgegruppe i forhold til KL s strategiarbejde vedr. det nære sundhedsvæsen. KKR udtrykte sin opbakning til strategiarbejdet. Arne Nikolajsens plancher udsendes med referatet Rollefordeling på turismeområdet i Syddanmark SAG NR.: mtk Baggrund KKR Syddanmark anbefalede på sit møde den 25. august 2011 at nedlægge Syddansk Turisme, og at det bør undersøges, hvorvidt der skal oprettes et andet fælles turismeudviklingsforum. Vækstforum har nu behandlet sagen, og har bl.a. besluttet, at Syddansk Turisme skifter navn til VisitSyddanmark. Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter den fremtidige rollefordeling på turismeområdet i Syddanmark. Sagsfremstilling KKR Syddanmark drøftede den 25. august 2011 et udkast til en kommunal strategi i forhold til turismen i Syddanmark. En kommunal arbejdsgruppe havde udarbejdet udkastet til strategi, og anbefalingerne i udkastet var: At Syddansk Turisme nedlægges som organisation At der oprettes et fælles turismeudviklingsforum (sekretariat) mellem de fire subregioner og Region Syddanmark.. Gennem subregionerne indgår også turismeerhvervet. KKR Syddanmark bakkede op om anbefalingen om at nedlægge Syddansk Turisme. Med hensyn til arbejdsgruppens anbefaling om, at der skal oprettes et fælles turismeudviklingsforum (sekretariat) mellem de fire subregioner og Region Syddanmark, så var det KKR s holdning, at dette bør undersøges nærmere. Syddansk Turisme finansieres primært via Vækstforum. SIDE 10

11 Region Syddanmark afholdt den 9. september 2011 et møde med repræsentanter for Syddansk Turisme, regionen, Vækstforum, erhvervsorganisationerne Horesta og Dansk Erhverv. Kommunal repræsentant på mødet var kommunaldirektør Max Kruse, Varde. På baggrund af mødet udarbejdede region Syddanmark følgende forslag, som efterfølgende blev fremsendt til Vækstforum: Syddansk Turisme skifter navn til VisitSyddanmark. VisitSyddanmarks hovedformål er i koordination med erhvervet, destinationerne, subregionerne og grænseoverskridende initiativer: at sikre, udvikle og fremme region Syddanmarks vækstmuligheder inden for turisme (ferieturisme og erhvervsturisme) og oplevelsesøkonomi ved at indsamle og bearbejde viden. at være paraply for fælles udvikling, viden og markedsføring for de decentrale aktører. at være samarbejdspart ved større nationale og internationale projekter med regional og tværregional betydning. bestyrelsen i den nye struktur skal arbejde for, at der frigøres så mange frie midler som muligt til udviklings- og markedsføringsopgaver samtidigt med at opgaverne løses. bestyrelsessammensætningen ændres til 12 medlemmer indeholdende 4 fra erhvervet, 4 erhvervsrepræsentanter fra destinationerne/subregionerne, 1 medlem fra KKR, 2 medlemmer fra Vækstforum og 1 medlem fra VisitDenmark. Vækstforumhvert andet år tager stilling til bevillingen og skal hvert år godkende strategiplan for det efterfølgende år. Vækstforum godkendte den 20. september 2011 forslaget. Vækstforum besluttede endvidere, at et oplæg til den fremtidige organisering og finansiering drøftes på det kommende møde den 8. december 2011 i Vækstforum med udgangspunkt i en finansiering, der kun dækker driftsudgifter og ingen frie midler til udviklings- og markedsføringsopgaver. KKR besluttede, at holde fast i beslutningen fra den 25. august 2011: KKR Syddanmark bakkede op om arbejdsgruppens anbefaling om, at Syddansk Turisme bør nedlægges. Med hensyn til arbejdsgruppens anbefaling om, at der skal oprettes et fælles turismeudviklingsforum (sekretariat) mellem de fire subregioner og Region Syddanmark, så er det KKR s holdning, at dette bør undersøges nærmere. SIDE 11

12 Dette meddeles regionen på det næste møde i Kontaktudvalget den 15. december Syddanske prioriteringer i forhold til infrastruktur SAG NR.: mtk Baggrund Der er udarbejdet forslag til formulering af de syddanske prioriteter i forhold til fremtidige statslige investeringer i Syddanmark. Det indstilles, at KKR Syddanmark bakker op om udkastet til et fælles syddansk udspil til statslige investeringer i infrastrukturen i Syddanmark. Sagsfremstilling De 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark har løbende drøftet fælles initiativer i forhold til interessevaretagelse overfor bl.a. Folketinget i spørgsmålet om fremtidige statslige investeringer i infrastruktur. Én af udfordringerne har været at få formuleret helt konkrete bud på de syddanske prioriteringer. Derfor har der været nedsat en administrativ arbejdsgruppe, der har udarbejdet udkast til et fælles syddansk udspil. Udspillet bygger bl.a. på de analyser af mulige forbindelser over Lillebælt som hhv. Vejdirektoratet og Trekantsamarbejdet har udarbejdet. Arbejdsgruppen bestod af: Kommunaldirektør Ole Slot, Vejen Kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg Stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense Kommunaldirektør Alfred Holm-Petersen, Sønderborg Direktør Susanne Krawack, Trekantsamarbejdet Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Udkastet til et fælles syddansk udspil følger her: Regionale syddanske infrastruktur prioriteter Den Syddanske region, er dybt afhængig af en velfungerende infrastruktur. Det sikrer adgangen til eksportmarkederne i Europa og mobiliteten internt i regionen. Arbejdskraften skal frit kunne komme rundt via vej og bane og eksportvirksomheder skal hurtigt kunne få adgang til Internationale destinationer via Billund Lufthavn. SIDE 12

13 En væsentlig forudsætning for fortsat vækst i regionen, er at fastholde en velfungerende infrastruktur og en kollektiv trafik, hvor Sønderjylland, Esbjerg og Trekantsområdet sammen med Fyn er knyttet op på timemodellen. Med afsæt i de allerede trufne landspolitiske beslutninger om udvidelse af den vestlige del af Fynsmotorvejen med et tredje spor, samt timemodellen mellem København, Odense og Århus, vil kommunerne og regionen i Syddanmark arbejde for; En styrkelse af timemodellen i det store H med ét stop i Trekantsområdet og videreført til Esbjerg og grænsen. En ny hærvejsmotorvej til grænsen, der kan aflaste E45 og knytte an til Billund lufthavn, hvor den endelige placering skal afgøres af en nærmere analyse. En parallel bro over Lillebælt Als forbindelsen indgår i prioriteringen på et senere tidspunkt. Der var enighed om, at KKR bakker op om det fælles syddanske udspil. Dog ændres formuleringen vedr. Lillebælt, således at der er enighed om følgende formulering: En parallel forbindelse over Lillebælt, - idet såvel en bro som en tunnelløsning bør undersøges nærmere Relationen mellem KKR Syddanmark og Region Syddanmark SAG NR.: mtk Baggrund Der er aftalt en drøftelse på næste Kontaktudvalgsmøde om relationerne mellem KKR Syddanmark og Region Syddanmark. Som forberedelse dertil lægges der op til drøftelse i KKR. Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter relationerne til Region Syddanmark. Sagsfremstilling KKR er den politiske ramme for samarbejdet mellem de 22 kommuner i Syddanmark. Herunder for kommunernes fælles relation til Region Syddanmark. SIDE 13

14 Erfaringerne siden kommunalreformen har vist, at nogle opgaver tilrettelægges bedst og mest effektivt i et fællesskab mellem kommunerne. Sundhedsområdet, det specialiserede socialområdet, erhvervsudviklingen, den kollektive trafik, infrastruktur, uddannelserne og den regionale udvikling, miljøområdet og planlægning har én ting til fælles: Det er opgaver, hvor erfaringerne viser, at den enkelte kommunalbestyrelse har fordel af at drøfte og koordinere sin indsats med de andre kommuner i regionen eller hvor samarbejdet direkte er forudsat i lovgivningen. KKR Syddanmark er nu midtvejs i denne valgperiode, og det er naturligt at foretage en midtvejsevaluering af relationen til Region Syddanmark. KKR s formandskab og regionsrådsformanden har derfor aftalt, at man på Kontaktudvalgsmødet den 15. november 2011 skal drøfte relationerne mellem KKR Syddanmark og Region Syddanmark. Drøftelsen i Kontaktudvalget skal også ses i lyset af den nye regerings udmelding om en evaluering af den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat. Det blev aftalt, at drøfte relationerne mellem kommunerne og Region Syddanmark på Kontaktudvalgsmødet den 15. november Drøftelserne bør også inddrage relationerne på administrativt niveau. Kontaktudvalgsmødernes form og indhold bør i øvrigt også drøftes. KKR understregede, at man set i lyset af regeringens udmelding om en evaluering af den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat, bakker fuldstændigt op bag de initiativer, der måtte komme fra KL i den forbindelse Samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud SAG NR.: fda Baggrund Alle kommunale og regionale tilbud i Syddanmark er blevet inddelt i tre kategorier efter, hvor specialiserede tilbuddene er. Dertil er der udarbejdet en procedure for, hvordan kommunerne kan sætte særlig opmærksomhed på de mest specialiserede tilbud, hvilket KKR drøftede på sidste møde. SIDE 14

15 Der lægges nu op til, at KKR Syddanmark holder en indledende drøftelse af mulighederne for det fremadrettede politiske samarbejde på socialområdet i Syddanmark. Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter mulighederne for det fremadrettede politiske samarbejde på socialområdet i Syddanmark. Sagsfremstilling Socialdirektørforum har defineret en række kriterier for at kunne inddele alle kommunale og regionale tilbud i tre kategorier efter, hvor specialiserede tilbuddene er../. Dette resulterede i, at 156 tilbud er at finde i den mest specialiserede kategori. Det er KKR s formandskabets vurdering, at dette antal bør reduceres til i hvert fald halvdelen eller en tredjedel af det nuværende antal. Socialdirektørforum har også udarbejdet et notat til en procedure for, hvordan kommunerne kan sætte særlig opmærksomhed på de mest specialiserede tilbud. Dette kan opfattes som et relativt uforpligtende procedurenotat, der lægger op til, at hvis et tilbud er i vanskeligheder, og udbyderen vurderer, at det er vigtigt at bevare for det samlede udbud af tilbud i området, så vil kommunerne i fællesskab først i Socialdirektørforum og så i KKR vurdere det enkelte tilfælde for, om kommunerne i fællesskab skal give en særlig faglig eller økonomisk støtte til tilbuddet. KKR godkendte forslaget den 25. august, og fulgte kredsen af kommunaldirektørers anbefaling om, at der arbejdes videre med, hvordan kommunerne kan samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud, med udgangspunkt i forslagene i oplægget. Der er nu behov for, at KKR tager en indledende drøftelse af de fremadrettede muligheder for politisk samarbejde i Syddanmark. På sigt er der flere mulige veje politisk at opfatte udviklingen og kommunernes samarbejde på det specialiserede socialområde: 1. Kommunerne køber og sælger pladser på et frit marked. Tilbud som ikke har tilstrækkelig belægning/økonomi må ændres eller nedlægges 2. Arbejde videre med det nuværende system 3. Lave tættere politiske og administrative samarbejder mellem kommunerne i fx 2-4 klynger om udbud og efterspørgsel samt evt. oprettelse og drift af de mest specialiserede tilbud SIDE 15

16 4. Definere fx de mest specialiserede tilbud i Syddanmark, som de 22 kommuner arbejder helt tæt sammen om det kan være oprettelse og drift af tilbud, herunder eventuel samdrift mellem kommuner og eventuelt i samarbejde med regionen 5. Definere fx de mest specialiserede tilbud i Syddanmark som en opgave for Region Syddanmark. Uanset valget er det fortsat et lovkrav, at de 22 kommuner i samarbejde med regionen skal indgå årlige Udviklingsstrategier og Styringsaftaler for området. Fremadrettet kan de kommunalpolitiske baglande inddrages på den politiske temadag den 29. november 2011, som KKR afholder i samarbejde med Region Syddanmark. Hvis der vælges at arbejde videre med egentlige politiske aftaler, kan kommunalbestyrelserne i de 22 kommuner også inddrages i en høringsrunde for derefter at behandle sagen i KKR igen. Socialdirektørforum og kredsen af kommunaldirektører holdt møde om sagen hhv. den 12. oktober og 14. oktober. Både Socialdirektørforums og kommunaldirektørkredsens opfattelse er, at det ligger i rammerne og tænkningen i lovgivningen, at socialområdet som udgangspunkt skal fungere på et marked som beskrevet i punkt 1) og 2). Den enkelte kommune har ansvaret for egne borgere og tilbud. Socialdirektørforum og kredsen af kommunaldirektører mener, at det specialiserede socialområde som udgangspunkt fungerer godt, og at man bør arbejde videre med de tiltag, som er i gang. Direktørforaene mener også, at der fortsat er behov for at følge og samarbejde om den faglige, kapacitetsmæssige og økonomiske udvikling, og det vil Socialdirektørforum gerne tage ansvaret for. KKR anmoder socialdirektørforum om at arbejde videre med sagen. Når antallet af tilbud i den mest specialiserede kategori er reduceret, vil KKR drøfte emnet igen. Spørgsmålet om, hvorvidt kommunerne i fællesskab skal drive ét center for hjælpemidler og kommunikation bør indgå i det videre arbejde Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthuset for 2012 SAG NR.: mtk SIDE 16

17 Baggrund KKR Syddanmark og Væksthuset skal indgå aftale for En arbejdsgruppe i regi af kredsen af kommunaldirektører har udarbejdet udkast til aftalen for KKR Syddanmark skal senest den 9. november 2011 godkende den endelige aftale. Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender aftalen mellem KKR Syddanmark og Væksthuset. Sagsfremstilling KKR Syddanmark og Væksthuset indgik i november 2010 den første regionale aftale. Samtidig havde KKR Syddanmark de første indledende drøftelser om aftalen for KKR pegede blandt andet på, at aftalen bør have fokus på Væksthusets samarbejde med Vækstforum, herunder Væksthusets operatørrolle. KKR Syddanmark var i øvrigt af den opfattelse, at de mange aktører på området ikke skal konkurrere, men i stedet have fuld fokus på samarbejde. KKR Syddanmark drøftede på sit møde den 25. august 2011 et udkast til aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthuset for KKR bakkede op om aftalen, men bad Væksthuset og Udvikling Fyn om at se nærmere på formuleringen om forholdet mellem Væksthus og Udvikling Fyn med henblik på en præcisering. Væksthuset og Udvikling Fyn foreslår at følgende formulering skrives ind i aftalen: Udvikling Fyn (sammenslutning af Odense, Svendborg, Faaborg- Midtfyn, Assens og Nyborg) er én af de subregionale aktører, der driver kommunal erhvervsservice, som en del af deres opgaveportefølje. Væksthus Syddanmark indgår - som med de øvrige kommuner i regionen - en aftale om samarbejde med organisationen. KKR godkendte aftalen med Væksthuset med følgende tilføjelse på side 3: Udvikling Fyn (sammenslutning af Odense, Svendborg, Faaborg- Midtfyn, Assens og Nyborg) er én af de subregionale aktører, der driver SIDE 17

18 kommunal erhvervsservice, som en del af deres opgaveportefølje. Væksthus Syddanmark indgår - som med de øvrige kommuner i regionen - en aftale om samarbejde med organisationen Kommunal uddannelsesstrategi SAG NR.: fda Baggrund Det er aftalt mellem de fem KKR s og KL s formandskaber at drøfte strategiske interesser på uddannelsesområdet i de enkelte KKR. Der er blandt de fem KKR s og KL s formandskaber enighed om, at der er brug for et større fælleskommunalt engagement i uddannelsesområdet, og at kommunerne og KKR engagerer sig mere i uddannelsesområdet. Kredsen af kommunaldirektører har fået udarbejdet et kommissorium til et tættere fælleskommunalt samarbejde på uddannelsesområdet i Syddanmark. Det indstilles, at KKR godkender kommissoriet og nedsættelsen af to arbejdsgrupper. Sagsfremstilling Kredsen af kommunaldirektører nedsatte en arbejdsgruppe med deltagere fra Odense, Vejle og Sønderborg kommuner til at udarbejde et oplæg og kommissorium til, hvordan kommunerne i Syddanmark med fordel kan samarbejde om udfordringer på uddannelsesområdet. Arbejdsgruppen anbefaler, at de 22 kommuner i Syddanmark styrker samarbejdet med fokus på, at 95 % af en ungdomsårgang skal tage en ungdomsuddannelse, samt at 50 (60) % af ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse. Den har udarbejdet et kommissorium til formålet sammen med tre baggrundsnotater, herunder et policy paper. I kommissoriet peger arbejdsgruppen på lokale, strategiske partnerskaber med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv som det værktøj, der bør arbejdes videre med. Den foreslår, at der nedsættes to arbejdsgrupper til det videre arbejde: en arbejdsgruppe med fokus på 95 % målsætningen, og en arbejdsgruppe med fokus på 50 (60) % målsætningen. Kredsen af kommunaldirektører anbefaler, at KKR godkender kommissoriet. SIDE 18

19 KKR godkendte kommissoriet og nedsættelsen af de to arbejdsgrupper. Det blev nævnt, at der bør være mere fokus på forskning. Både i forhold til de syddanske virksomheder og uddannelser Udkast til Regional Udviklingsplan SAG NR.: mtk Baggrund Region Syddanmark har nu udarbejdet et udkast til Regional Udviklingsplan. Koordinationsudvalget med repræsentanter for KKR og regionen har besluttet, at udkastet bør drøftes i KKR Syddanmark. Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter udkastet til Regional Udviklingsplan. Sagsfremstilling Region Syddanmark er i gang med at revidere den Regionale Udviklings- Plan (RUP en). Arbejdet med revision af RUP en omfatter en inputfase, udarbejdelsesfase og en høringsfase. RUP-forslaget forventes vedtaget af Regionsrådet den 12. december Herefter følger en offentlig høringsperiode på mindst 8 uger. Inputfasen har blandt andet indeholdt en kick off konference i august 2010 og en møderunde mellem RUP-udvalget og alle syddanske kommuner. Et politisk koordinationsudvalg med repræsentanter fra KKR Syddanmark og regionen har ligeledes løbende drøftet revisionen af RUP en. Koordinationsudvalget har bl.a. besluttet at afholde en fælles offentligg ø- relseskonference medio januar Selve RUP en forslås udformet som ét dokument, der formulerer udfordringer, strategi og initiativer. De lovkrævede redegørelser samles i et særskilt dokument, der omhandler infrastruktur, grænsesamarbejde og en miljøvurdering. SIDE 19

20 KKR bakkede op om udkastet til RUP, og havde følgende kommentarer: de syddanske prioriteringer vedr. infrastruktur bør fremgå af RUP en det bør overvejes om betegnelsen Sydøstjylland i stedet bør være Sønderjylland. Kommentarer fra Trekantsamarbejdet sendes til Region Syddanmark Planlægning for vindmøller i et fremadrettet perspektiv SAG NR.: cef/mtk Baggrund Kommunerne har opfyldt den tidligere indgåede aftale om planlægning for vindmøller, hvor kommunerne skulle planlægge for 75 MW i 2010 og 75 MW i Den nye regering har ambitiøse mål for vindenergi. Derfor vil kommunerne i en kommende energiaftale også få en fremtrædende rolle. Det er vigtigt, at kommunerne i fællesskab som planlægningsmyndighed i det åbne land lever op til kravene i forbindelse med fx planlægning for vindmøller. KKR kan regionalt bidrage hertil, fx i forhold til implementering af en evt. kommende ny vindmølleaftale. Det indstilles: AT KKR Syddanmark er positivt indstillet på at bidrage til implementering af en eventuel ny vindmølleaftale mellem KL og miljøministeren og AT KKR Syddanmark løbende drøfter den regionale status for kommunernes planlægning for vindmøller. Sagsfremstilling Der blev i i de fem KKR gennemført en proces med henblik på at opfylde aftalen mellem KL og miljøministeren om kommunernes planlægning for vindmøller. Aftalen blev implementeret på den måde, at det nationale måltal i aftalen mellem KL og miljøministeren blev opdelt i fem regionale måltal, som det enkelte KKR så gik i dialog med kommunerne i deres område om at opfylde. I september 2010 konstaterede KL over for miljøministeren, at kommunerne til fulde havde opfyldt vindmølleaftalen. Kommunerne havde på det tidspunkt kommuneplanlagt for nye 1063 MW. Den tidligere miljø- SIDE 20

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia UDVALG Socialdirektørforum MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015 STED Meldahls Rådhus, Fredericia STARTTIDSPUNKT 14-01-2015 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 14-01-2015 13:00:00 PUNKTER

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-11-2010 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Tidspunkt: Torsdag den 15. januar - fredag den 16. januar 2015 Sted: Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Deltagere: Medlemmer af Sundhedsstrategisk

Læs mere

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R BLÅ BOG KKR SYDDANMARK SEPTEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...4 KKR Syddanmark - Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark...5 Bestyrelsen for Ungeafdelingen for Specialundervisning og Særligt tilrettelagt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune

Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10-06-2014 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 33, Fredericia Tid: 10.00 12.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder

Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder Tønder, 12. marts 2014 Notat Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder Generelle overvejelser om tværkommunalt samarbejde Der er en lang tradition for mellemkommunale samarbejder, hvor der

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ).

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). VEDTÆGTER for Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark 1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED: Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). Fondens hjemsted

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-08 Dato: 07.02.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 16.00 Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg mødelokale 303 Medlemmer:

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere