K K R S Y D D A N M A R K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R S Y D D A N M A R K"

Transkript

1 REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling, udvikling og spredning af viden om det danske kommunestyre KL s grundlæggende mål Bidrage til at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed KL s tre grundlæggende værdier At være troværdig At vidensdele At vidensgenerere

2 Deltagerfortegnelse Godkendelse af referat Godkendelse af referat Regionalpolitiske sager Kommunerne efter folketingsvalget og udviklingen af det nære sundhedsvæsen Strategi for det fælleskommunale sundhedsvæsen i Syddanmark Rollefordeling på turismeområdet i Syddanmark Syddanske prioriteringer i forhold til infrastruktur Relationen mellem KKR Syddanmark og Region Syddanmark Samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthuset for Kommunal uddannelsesstrategi Udkast til Regional Udviklingsplan Planlægning for vindmøller i et fremadrettet perspektiv Udpegninger Udpegning til Vækstforum Kommissorium og udpegning til Koordinationsudvalg for tandlæger KKR Fælleskommunale sekretariater Afholdelse af KKR møde den 14. juni 2012 på Bornholm? Siden sidst Meddelelser Punkter til næste møde Punkter til næste møde Eventuelt SIDE 2

3 Deltagerfortegnelse Finn Brunse, Assens Johnny Søtrup, Esbjerg Thomas Banke, Fredericia Jens Chr. Gjesing, Haderslev Sonja Rasmussen, Kerteminde Bjarne Nielsen, Langeland Steen Dahlstrøm, Middelfart Morten Andersen, Nordfyn Anker Boye, Odense Curt Sørensen, Svendborg Aase Nyegaard, Sønderborg Gylling Haahr, Varde Egon Fræhr, Vejen Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Karsten Landro, Ærø Tove Larsen, Aabenraa John Snedker, Esbjerg Peter Christensen, Tønder Uffe Steiner Jensen, Fredericia Gunnar Nielsen, Haderslev Frank Schmidt-Hansen, Vejen Inger Nielsen, Fredericia Grethe Justesen, Faaborg-Midtfyn Lis Ravn Ebbesen, Kolding Helle Waagner, Nordfyn Torben Andersen, Kerteminde Peter Borup Sørensen, Vejle Ivan Toftgaard, Fredericia Anne Møllegaard Mortensen, Faaborg-Midtfyn Susanne Eilersen, Fredericia Bente Damhave, Nyborg Mads Lund, Fredericia Claus Larsen, Varde KL-bestyrelses-/udvalgsmedlemmer: Per Bødker Andersen, Kolding Afbud Ib Kristensen, Billund Erik Nørreby, Fanø Holger Gorm Petersen, Vejle SIDE 3

4 Diana Mose Olsen, Esbjerg Torben Elsig-Pedersen, Vejle Laurids Rudebeck, Tønder Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Jørn Pedersen, Kolding Erik Christensen, Nyborg Fra sekretariatet Chefkonsulent Morten Karlsbjerg (referent) Konsulent Filip Dalengaard (referent) Direktør Torben Kjærgaard Kontorchef Peter Kjærsgaard-Pedersen Konsulent Lise Graae SIDE 4

5 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat SAG NR.: mtk Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referat af møde den 25. august Referatet blev godkendt. Formanden understregede, at den i referatet omtalte reduktion af taksterne på det specialiserede socialområde i 2012 omhandler den tidligere trufne beslutning i KKR. Der er således ikke tale om en ny beslutning. SIDE 5

6 2. Regionalpolitiske sager 2.1. Kommunerne efter folketingsvalget og udviklingen af det nære sundhedsvæsen SAG NR.: abk/nmi/mtk Baggrund KL s formand Jan Trøjborg deltager i mødet og lægger op til drøftelse af to aktuelle kommunalpolitiske problemstillinger: Kommunerne efter folketingsvalget med afsæt i det nye regeringsgrundlag Udvikling af det nære sundhedsvæsen (KL har søsat et nyt sundhedsprojekt). Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter situationen efter valget, samt udviklingen af det nære sundhedsvæsen og den kommunale styring af sundhedsindsatsen. Sagsfremstilling 1. Kommunerne efter folketingsvalget Det nye regeringsgrundlag indeholder en række forhold, der direkte relaterer sig til kommunerne. Nogle af forslagene til reformer og lovændringer kan også få konsekvenser for KKR s kerneopgaver og det tværkommunale samarbejde regionalt. Regeringen lægger bl.a. op til at evaluere kommunalreformen og arbejdsdelingen mellem kommuner, regioner og stat (særligt i forhold til det specialiserede socialområde, sundhed, miljøområdet og den regionale udvikling) og evt. ændringer af organiseringen på beskæftigelsesområdet. Med afsæt i formandens oplæg, lægges der op til en debat om muligheder, udfordringer og strategiske indsatser i forhold til regeringsgrundlaget. 2. Udvikling og styring af det nære sundhedsvæsen./. KL har taget initiativ til et større sundhedsprojekt, der skal lede frem til et samlet offensivt udspil om fremtidens nære sundhedsvæsen og kommunernes rolle heri. Det handler om, hvilke opgaver kommunerne skal løfte i fremtidens nære sundhedsvæsen, og hvordan der sikres finansiering hertil. Der vedlægges en kort beskrivelse af projektet. SIDE 6

7 De fem KKR er tiltænkt en central rolle i det nye sundhedsprojekt. Det er en central del af projektet at understøtte kommunernes og KKR s arbejde med styringen af sundhedsindsatsen. Den kommunale styringsopgave er bred og handler både om at påvirke sygehusudviklingen, om at udvikle indsatser, der fører til færre indlæggelser og om indsatser, der har direkte effekt lokalt på fx det sociale område, beskæftigelsesområdet, ældreområdet og børneområdet. Efter formandens oplæg lægges der op til en debat om den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen og den kommunale styring af sundhedsindsatsen. Nogle af debatspørgsmålene kan fx være: Hvilke forslag vil KKR Syddanmark anbefale, at KL indarbejder i det sundhedsudspil, som KL er i færd med at udarbejde, og som også vil komme til drøftelse på næste møde i KKR, inden det offentliggøres? Hvordan skaber man en mere målrettet indsats på tværs af kommunerne i hvert KKR på de områder, der har tydelig effekt på befolkningens sundhedstilstand og/eller kan aflaste sygehusene? Hvor store forskelle mellem kommunerne kan der accepteres i sundhedsindsatsen (fx på hjemmesygeplejen, i indsatser for kronikere, indsatser for den ældre medicinske patient)? Hvordan kan KKR regionalt og/eller subregionalt styrke den strategiske påvirkning af sygehusområdet i regionerne på områder, der har direkte konsekvenser for kommunerne? KL s formand Jan Trøjborg lagde op til en drøftelse af kommunernes situation efter regeringsskiftet. Med udgangspunkt i regeringsgrundlaget drøftede Jan Trøjborg bl.a. den bebudede evaluering af kommunalreformen. Der var enighed om, at KL og kommunerne skal gå aktivt ind i evalueringen. KL s formand orienterede endvidere om KL s nye strategiprojekt på sundhedsområdet. Der er tale om en offensiv strategi for det nære sundhedsvæsen, hvor de fem KKR vil blive inddraget løbende. Projektet skal bl.a. tydeliggøre hvilke opgaver kommunerne løser i det nære sundhedsvæsen. Og hvordan det finansieres. Jan Trøjborg efterspurgte konkrete bidrag fra KKR Syddanmark til strategiprojektet. KKR udtrykte sin opbakning til KL s strategiarbejde.det blev aftalt, at KKR inden den 6. december 2011 vil komme med sådanne bidrag. Det fælleskommunale sundhedssekretariat vil indsamle bidrag fra de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget og fra Sundhedsstrategisk Forum. SIDE 7

8 KKR drøfter strategiprojektet igen på sit møde den 23. januar Jan Trøjborgs plancher udsendes med dette referat. Næstformand i det syddanske Sundhedskoordinationsudvalg, Jane Jegind, Odense, holdt oplæg om arbejdet i Sundhedskoordinationsudvalget. Jane Jegind bakkede op om KL s strategiprojekt. Der er brug for at kommunerne i langt højere grad kan dokumentere de opgaver de løser på sundhedsområdet. Der skal skabes mere ligeværdighed mellem sektorerne, så vi får et mere sammenhængende sundhedssystem. Kommunerne skal også i højere grad stille krav til sygehusene f.eks. om den ældre medicinske patient. Endelig efterlyste Jane Jegind flere forskningsresultater i det kommunale sundhedsvæsen. Jane Jegind opfordrede også KL til at have fokus på en ny finansieringsmodel. Under KKR s drøftelse af sundhedsområdet blev det bl.a. fremhævet, at man bør undersøge, hvorvidt de 22 sundhedsaftaler kan slås sammen til én fælles sundhedsaftale for alle de syddanske kommuner Strategi for det fælleskommunale sundhedsvæsen i Syddanmark SAG NR.: mtk Baggrund Formand for Sundhedsstrategisk Forum, direktør Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommune, vil give et kort oplæg om centrale elementer i Sundhedsstrategisk Forums strategi for udviklingen af det fælleskommunale sundhedsområde. Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter oplægget. Sagsfremstilling Sundhedsstrategisk Forum, som består af administrative ledelsesrepræsentanter på sundhedsområdet fra de 22 syddanske kommuner, har i løbet af 2011 udarbejdet og vedtaget en strategi for udviklingen af det fælleskommunale sundhedsområde. SIDE 8

9 Udgangspunktet for strategien er en vision for det fælles sundhedsvæsen, som udfolder sig i samarbejdet med Region Syddanmark og almen praksis i regi af sundhedsaftalerne, og det nære sundhedsvæsen, hvor kommunens rolle er central. Strategiens tilgang er, at det behandlende sundhedsvæsen på sygehusene er et specialiseret supplement til det nære sundhedsvæsens generelle tilbud og ydelser, og at sundhed er et kommunalt kerneområde. Kommunerne skal være proaktive, udviklingsorienterede og dagsordenssættende i organiseringen af det nære og det fælles sundhedsvæsen og indgå i et ligeværdigt samarbejde med Region Syddanmark. Strategien adresserer på den baggrund otte temaer: Afbalanceret kapacitetsanvendelse og udvikling af ledelsesinformation Forebyggelse og rehabilitering på kronikerområdet Implementering af visionen Fælles Sundhed Velfærdsteknologi i det nære sundhedsvæsen Rekruttering af sundhedspersonale Psykiatri sammenhæng og kvalitet Samarbejdet med almen praksis Kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde Strategien danner udgangspunkt for Sundhedsstrategisk Forums arbejde med sundhedsaftaleområdet og udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Formand for Sundhedsstrategisk Forum, direktør Arne Nikolajsen, Esbjerg, orienterede om det strategiarbejde, som de syddanske sundhedsdirektører arbejder med i Sundheds Strategisk Forum. SundhedsStrategisk Forum vil med strategien bidrage til, at kommunerne får udviklet en egen identitet på sundhedsområdet. Samt sikre høj kvalitet og målrettede kommunale sundhedsydelser til borgerne. Der er udvalgt følgende temaer for det syddanske strategiarbejde: Kapacitetsanvendelse og ledelsesinformation Kronikerområdet Implementering af visionen Fælles Sundhed Velfærdsteknologi Rekruttering af sundhedspersonale Psykiatri Almen praksis SIDE 9

10 Kvalitetsstrategi De syddanske sundhedsdirektører er samtidig repræsenteret i en følgegruppe i forhold til KL s strategiarbejde vedr. det nære sundhedsvæsen. KKR udtrykte sin opbakning til strategiarbejdet. Arne Nikolajsens plancher udsendes med referatet Rollefordeling på turismeområdet i Syddanmark SAG NR.: mtk Baggrund KKR Syddanmark anbefalede på sit møde den 25. august 2011 at nedlægge Syddansk Turisme, og at det bør undersøges, hvorvidt der skal oprettes et andet fælles turismeudviklingsforum. Vækstforum har nu behandlet sagen, og har bl.a. besluttet, at Syddansk Turisme skifter navn til VisitSyddanmark. Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter den fremtidige rollefordeling på turismeområdet i Syddanmark. Sagsfremstilling KKR Syddanmark drøftede den 25. august 2011 et udkast til en kommunal strategi i forhold til turismen i Syddanmark. En kommunal arbejdsgruppe havde udarbejdet udkastet til strategi, og anbefalingerne i udkastet var: At Syddansk Turisme nedlægges som organisation At der oprettes et fælles turismeudviklingsforum (sekretariat) mellem de fire subregioner og Region Syddanmark.. Gennem subregionerne indgår også turismeerhvervet. KKR Syddanmark bakkede op om anbefalingen om at nedlægge Syddansk Turisme. Med hensyn til arbejdsgruppens anbefaling om, at der skal oprettes et fælles turismeudviklingsforum (sekretariat) mellem de fire subregioner og Region Syddanmark, så var det KKR s holdning, at dette bør undersøges nærmere. Syddansk Turisme finansieres primært via Vækstforum. SIDE 10

11 Region Syddanmark afholdt den 9. september 2011 et møde med repræsentanter for Syddansk Turisme, regionen, Vækstforum, erhvervsorganisationerne Horesta og Dansk Erhverv. Kommunal repræsentant på mødet var kommunaldirektør Max Kruse, Varde. På baggrund af mødet udarbejdede region Syddanmark følgende forslag, som efterfølgende blev fremsendt til Vækstforum: Syddansk Turisme skifter navn til VisitSyddanmark. VisitSyddanmarks hovedformål er i koordination med erhvervet, destinationerne, subregionerne og grænseoverskridende initiativer: at sikre, udvikle og fremme region Syddanmarks vækstmuligheder inden for turisme (ferieturisme og erhvervsturisme) og oplevelsesøkonomi ved at indsamle og bearbejde viden. at være paraply for fælles udvikling, viden og markedsføring for de decentrale aktører. at være samarbejdspart ved større nationale og internationale projekter med regional og tværregional betydning. bestyrelsen i den nye struktur skal arbejde for, at der frigøres så mange frie midler som muligt til udviklings- og markedsføringsopgaver samtidigt med at opgaverne løses. bestyrelsessammensætningen ændres til 12 medlemmer indeholdende 4 fra erhvervet, 4 erhvervsrepræsentanter fra destinationerne/subregionerne, 1 medlem fra KKR, 2 medlemmer fra Vækstforum og 1 medlem fra VisitDenmark. Vækstforumhvert andet år tager stilling til bevillingen og skal hvert år godkende strategiplan for det efterfølgende år. Vækstforum godkendte den 20. september 2011 forslaget. Vækstforum besluttede endvidere, at et oplæg til den fremtidige organisering og finansiering drøftes på det kommende møde den 8. december 2011 i Vækstforum med udgangspunkt i en finansiering, der kun dækker driftsudgifter og ingen frie midler til udviklings- og markedsføringsopgaver. KKR besluttede, at holde fast i beslutningen fra den 25. august 2011: KKR Syddanmark bakkede op om arbejdsgruppens anbefaling om, at Syddansk Turisme bør nedlægges. Med hensyn til arbejdsgruppens anbefaling om, at der skal oprettes et fælles turismeudviklingsforum (sekretariat) mellem de fire subregioner og Region Syddanmark, så er det KKR s holdning, at dette bør undersøges nærmere. SIDE 11

12 Dette meddeles regionen på det næste møde i Kontaktudvalget den 15. december Syddanske prioriteringer i forhold til infrastruktur SAG NR.: mtk Baggrund Der er udarbejdet forslag til formulering af de syddanske prioriteter i forhold til fremtidige statslige investeringer i Syddanmark. Det indstilles, at KKR Syddanmark bakker op om udkastet til et fælles syddansk udspil til statslige investeringer i infrastrukturen i Syddanmark. Sagsfremstilling De 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark har løbende drøftet fælles initiativer i forhold til interessevaretagelse overfor bl.a. Folketinget i spørgsmålet om fremtidige statslige investeringer i infrastruktur. Én af udfordringerne har været at få formuleret helt konkrete bud på de syddanske prioriteringer. Derfor har der været nedsat en administrativ arbejdsgruppe, der har udarbejdet udkast til et fælles syddansk udspil. Udspillet bygger bl.a. på de analyser af mulige forbindelser over Lillebælt som hhv. Vejdirektoratet og Trekantsamarbejdet har udarbejdet. Arbejdsgruppen bestod af: Kommunaldirektør Ole Slot, Vejen Kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg Stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense Kommunaldirektør Alfred Holm-Petersen, Sønderborg Direktør Susanne Krawack, Trekantsamarbejdet Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Udkastet til et fælles syddansk udspil følger her: Regionale syddanske infrastruktur prioriteter Den Syddanske region, er dybt afhængig af en velfungerende infrastruktur. Det sikrer adgangen til eksportmarkederne i Europa og mobiliteten internt i regionen. Arbejdskraften skal frit kunne komme rundt via vej og bane og eksportvirksomheder skal hurtigt kunne få adgang til Internationale destinationer via Billund Lufthavn. SIDE 12

13 En væsentlig forudsætning for fortsat vækst i regionen, er at fastholde en velfungerende infrastruktur og en kollektiv trafik, hvor Sønderjylland, Esbjerg og Trekantsområdet sammen med Fyn er knyttet op på timemodellen. Med afsæt i de allerede trufne landspolitiske beslutninger om udvidelse af den vestlige del af Fynsmotorvejen med et tredje spor, samt timemodellen mellem København, Odense og Århus, vil kommunerne og regionen i Syddanmark arbejde for; En styrkelse af timemodellen i det store H med ét stop i Trekantsområdet og videreført til Esbjerg og grænsen. En ny hærvejsmotorvej til grænsen, der kan aflaste E45 og knytte an til Billund lufthavn, hvor den endelige placering skal afgøres af en nærmere analyse. En parallel bro over Lillebælt Als forbindelsen indgår i prioriteringen på et senere tidspunkt. Der var enighed om, at KKR bakker op om det fælles syddanske udspil. Dog ændres formuleringen vedr. Lillebælt, således at der er enighed om følgende formulering: En parallel forbindelse over Lillebælt, - idet såvel en bro som en tunnelløsning bør undersøges nærmere Relationen mellem KKR Syddanmark og Region Syddanmark SAG NR.: mtk Baggrund Der er aftalt en drøftelse på næste Kontaktudvalgsmøde om relationerne mellem KKR Syddanmark og Region Syddanmark. Som forberedelse dertil lægges der op til drøftelse i KKR. Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter relationerne til Region Syddanmark. Sagsfremstilling KKR er den politiske ramme for samarbejdet mellem de 22 kommuner i Syddanmark. Herunder for kommunernes fælles relation til Region Syddanmark. SIDE 13

14 Erfaringerne siden kommunalreformen har vist, at nogle opgaver tilrettelægges bedst og mest effektivt i et fællesskab mellem kommunerne. Sundhedsområdet, det specialiserede socialområdet, erhvervsudviklingen, den kollektive trafik, infrastruktur, uddannelserne og den regionale udvikling, miljøområdet og planlægning har én ting til fælles: Det er opgaver, hvor erfaringerne viser, at den enkelte kommunalbestyrelse har fordel af at drøfte og koordinere sin indsats med de andre kommuner i regionen eller hvor samarbejdet direkte er forudsat i lovgivningen. KKR Syddanmark er nu midtvejs i denne valgperiode, og det er naturligt at foretage en midtvejsevaluering af relationen til Region Syddanmark. KKR s formandskab og regionsrådsformanden har derfor aftalt, at man på Kontaktudvalgsmødet den 15. november 2011 skal drøfte relationerne mellem KKR Syddanmark og Region Syddanmark. Drøftelsen i Kontaktudvalget skal også ses i lyset af den nye regerings udmelding om en evaluering af den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat. Det blev aftalt, at drøfte relationerne mellem kommunerne og Region Syddanmark på Kontaktudvalgsmødet den 15. november Drøftelserne bør også inddrage relationerne på administrativt niveau. Kontaktudvalgsmødernes form og indhold bør i øvrigt også drøftes. KKR understregede, at man set i lyset af regeringens udmelding om en evaluering af den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat, bakker fuldstændigt op bag de initiativer, der måtte komme fra KL i den forbindelse Samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud SAG NR.: fda Baggrund Alle kommunale og regionale tilbud i Syddanmark er blevet inddelt i tre kategorier efter, hvor specialiserede tilbuddene er. Dertil er der udarbejdet en procedure for, hvordan kommunerne kan sætte særlig opmærksomhed på de mest specialiserede tilbud, hvilket KKR drøftede på sidste møde. SIDE 14

15 Der lægges nu op til, at KKR Syddanmark holder en indledende drøftelse af mulighederne for det fremadrettede politiske samarbejde på socialområdet i Syddanmark. Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter mulighederne for det fremadrettede politiske samarbejde på socialområdet i Syddanmark. Sagsfremstilling Socialdirektørforum har defineret en række kriterier for at kunne inddele alle kommunale og regionale tilbud i tre kategorier efter, hvor specialiserede tilbuddene er../. Dette resulterede i, at 156 tilbud er at finde i den mest specialiserede kategori. Det er KKR s formandskabets vurdering, at dette antal bør reduceres til i hvert fald halvdelen eller en tredjedel af det nuværende antal. Socialdirektørforum har også udarbejdet et notat til en procedure for, hvordan kommunerne kan sætte særlig opmærksomhed på de mest specialiserede tilbud. Dette kan opfattes som et relativt uforpligtende procedurenotat, der lægger op til, at hvis et tilbud er i vanskeligheder, og udbyderen vurderer, at det er vigtigt at bevare for det samlede udbud af tilbud i området, så vil kommunerne i fællesskab først i Socialdirektørforum og så i KKR vurdere det enkelte tilfælde for, om kommunerne i fællesskab skal give en særlig faglig eller økonomisk støtte til tilbuddet. KKR godkendte forslaget den 25. august, og fulgte kredsen af kommunaldirektørers anbefaling om, at der arbejdes videre med, hvordan kommunerne kan samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud, med udgangspunkt i forslagene i oplægget. Der er nu behov for, at KKR tager en indledende drøftelse af de fremadrettede muligheder for politisk samarbejde i Syddanmark. På sigt er der flere mulige veje politisk at opfatte udviklingen og kommunernes samarbejde på det specialiserede socialområde: 1. Kommunerne køber og sælger pladser på et frit marked. Tilbud som ikke har tilstrækkelig belægning/økonomi må ændres eller nedlægges 2. Arbejde videre med det nuværende system 3. Lave tættere politiske og administrative samarbejder mellem kommunerne i fx 2-4 klynger om udbud og efterspørgsel samt evt. oprettelse og drift af de mest specialiserede tilbud SIDE 15

16 4. Definere fx de mest specialiserede tilbud i Syddanmark, som de 22 kommuner arbejder helt tæt sammen om det kan være oprettelse og drift af tilbud, herunder eventuel samdrift mellem kommuner og eventuelt i samarbejde med regionen 5. Definere fx de mest specialiserede tilbud i Syddanmark som en opgave for Region Syddanmark. Uanset valget er det fortsat et lovkrav, at de 22 kommuner i samarbejde med regionen skal indgå årlige Udviklingsstrategier og Styringsaftaler for området. Fremadrettet kan de kommunalpolitiske baglande inddrages på den politiske temadag den 29. november 2011, som KKR afholder i samarbejde med Region Syddanmark. Hvis der vælges at arbejde videre med egentlige politiske aftaler, kan kommunalbestyrelserne i de 22 kommuner også inddrages i en høringsrunde for derefter at behandle sagen i KKR igen. Socialdirektørforum og kredsen af kommunaldirektører holdt møde om sagen hhv. den 12. oktober og 14. oktober. Både Socialdirektørforums og kommunaldirektørkredsens opfattelse er, at det ligger i rammerne og tænkningen i lovgivningen, at socialområdet som udgangspunkt skal fungere på et marked som beskrevet i punkt 1) og 2). Den enkelte kommune har ansvaret for egne borgere og tilbud. Socialdirektørforum og kredsen af kommunaldirektører mener, at det specialiserede socialområde som udgangspunkt fungerer godt, og at man bør arbejde videre med de tiltag, som er i gang. Direktørforaene mener også, at der fortsat er behov for at følge og samarbejde om den faglige, kapacitetsmæssige og økonomiske udvikling, og det vil Socialdirektørforum gerne tage ansvaret for. KKR anmoder socialdirektørforum om at arbejde videre med sagen. Når antallet af tilbud i den mest specialiserede kategori er reduceret, vil KKR drøfte emnet igen. Spørgsmålet om, hvorvidt kommunerne i fællesskab skal drive ét center for hjælpemidler og kommunikation bør indgå i det videre arbejde Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthuset for 2012 SAG NR.: mtk SIDE 16

17 Baggrund KKR Syddanmark og Væksthuset skal indgå aftale for En arbejdsgruppe i regi af kredsen af kommunaldirektører har udarbejdet udkast til aftalen for KKR Syddanmark skal senest den 9. november 2011 godkende den endelige aftale. Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender aftalen mellem KKR Syddanmark og Væksthuset. Sagsfremstilling KKR Syddanmark og Væksthuset indgik i november 2010 den første regionale aftale. Samtidig havde KKR Syddanmark de første indledende drøftelser om aftalen for KKR pegede blandt andet på, at aftalen bør have fokus på Væksthusets samarbejde med Vækstforum, herunder Væksthusets operatørrolle. KKR Syddanmark var i øvrigt af den opfattelse, at de mange aktører på området ikke skal konkurrere, men i stedet have fuld fokus på samarbejde. KKR Syddanmark drøftede på sit møde den 25. august 2011 et udkast til aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthuset for KKR bakkede op om aftalen, men bad Væksthuset og Udvikling Fyn om at se nærmere på formuleringen om forholdet mellem Væksthus og Udvikling Fyn med henblik på en præcisering. Væksthuset og Udvikling Fyn foreslår at følgende formulering skrives ind i aftalen: Udvikling Fyn (sammenslutning af Odense, Svendborg, Faaborg- Midtfyn, Assens og Nyborg) er én af de subregionale aktører, der driver kommunal erhvervsservice, som en del af deres opgaveportefølje. Væksthus Syddanmark indgår - som med de øvrige kommuner i regionen - en aftale om samarbejde med organisationen. KKR godkendte aftalen med Væksthuset med følgende tilføjelse på side 3: Udvikling Fyn (sammenslutning af Odense, Svendborg, Faaborg- Midtfyn, Assens og Nyborg) er én af de subregionale aktører, der driver SIDE 17

18 kommunal erhvervsservice, som en del af deres opgaveportefølje. Væksthus Syddanmark indgår - som med de øvrige kommuner i regionen - en aftale om samarbejde med organisationen Kommunal uddannelsesstrategi SAG NR.: fda Baggrund Det er aftalt mellem de fem KKR s og KL s formandskaber at drøfte strategiske interesser på uddannelsesområdet i de enkelte KKR. Der er blandt de fem KKR s og KL s formandskaber enighed om, at der er brug for et større fælleskommunalt engagement i uddannelsesområdet, og at kommunerne og KKR engagerer sig mere i uddannelsesområdet. Kredsen af kommunaldirektører har fået udarbejdet et kommissorium til et tættere fælleskommunalt samarbejde på uddannelsesområdet i Syddanmark. Det indstilles, at KKR godkender kommissoriet og nedsættelsen af to arbejdsgrupper. Sagsfremstilling Kredsen af kommunaldirektører nedsatte en arbejdsgruppe med deltagere fra Odense, Vejle og Sønderborg kommuner til at udarbejde et oplæg og kommissorium til, hvordan kommunerne i Syddanmark med fordel kan samarbejde om udfordringer på uddannelsesområdet. Arbejdsgruppen anbefaler, at de 22 kommuner i Syddanmark styrker samarbejdet med fokus på, at 95 % af en ungdomsårgang skal tage en ungdomsuddannelse, samt at 50 (60) % af ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse. Den har udarbejdet et kommissorium til formålet sammen med tre baggrundsnotater, herunder et policy paper. I kommissoriet peger arbejdsgruppen på lokale, strategiske partnerskaber med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv som det værktøj, der bør arbejdes videre med. Den foreslår, at der nedsættes to arbejdsgrupper til det videre arbejde: en arbejdsgruppe med fokus på 95 % målsætningen, og en arbejdsgruppe med fokus på 50 (60) % målsætningen. Kredsen af kommunaldirektører anbefaler, at KKR godkender kommissoriet. SIDE 18

19 KKR godkendte kommissoriet og nedsættelsen af de to arbejdsgrupper. Det blev nævnt, at der bør være mere fokus på forskning. Både i forhold til de syddanske virksomheder og uddannelser Udkast til Regional Udviklingsplan SAG NR.: mtk Baggrund Region Syddanmark har nu udarbejdet et udkast til Regional Udviklingsplan. Koordinationsudvalget med repræsentanter for KKR og regionen har besluttet, at udkastet bør drøftes i KKR Syddanmark. Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter udkastet til Regional Udviklingsplan. Sagsfremstilling Region Syddanmark er i gang med at revidere den Regionale Udviklings- Plan (RUP en). Arbejdet med revision af RUP en omfatter en inputfase, udarbejdelsesfase og en høringsfase. RUP-forslaget forventes vedtaget af Regionsrådet den 12. december Herefter følger en offentlig høringsperiode på mindst 8 uger. Inputfasen har blandt andet indeholdt en kick off konference i august 2010 og en møderunde mellem RUP-udvalget og alle syddanske kommuner. Et politisk koordinationsudvalg med repræsentanter fra KKR Syddanmark og regionen har ligeledes løbende drøftet revisionen af RUP en. Koordinationsudvalget har bl.a. besluttet at afholde en fælles offentligg ø- relseskonference medio januar Selve RUP en forslås udformet som ét dokument, der formulerer udfordringer, strategi og initiativer. De lovkrævede redegørelser samles i et særskilt dokument, der omhandler infrastruktur, grænsesamarbejde og en miljøvurdering. SIDE 19

20 KKR bakkede op om udkastet til RUP, og havde følgende kommentarer: de syddanske prioriteringer vedr. infrastruktur bør fremgå af RUP en det bør overvejes om betegnelsen Sydøstjylland i stedet bør være Sønderjylland. Kommentarer fra Trekantsamarbejdet sendes til Region Syddanmark Planlægning for vindmøller i et fremadrettet perspektiv SAG NR.: cef/mtk Baggrund Kommunerne har opfyldt den tidligere indgåede aftale om planlægning for vindmøller, hvor kommunerne skulle planlægge for 75 MW i 2010 og 75 MW i Den nye regering har ambitiøse mål for vindenergi. Derfor vil kommunerne i en kommende energiaftale også få en fremtrædende rolle. Det er vigtigt, at kommunerne i fællesskab som planlægningsmyndighed i det åbne land lever op til kravene i forbindelse med fx planlægning for vindmøller. KKR kan regionalt bidrage hertil, fx i forhold til implementering af en evt. kommende ny vindmølleaftale. Det indstilles: AT KKR Syddanmark er positivt indstillet på at bidrage til implementering af en eventuel ny vindmølleaftale mellem KL og miljøministeren og AT KKR Syddanmark løbende drøfter den regionale status for kommunernes planlægning for vindmøller. Sagsfremstilling Der blev i i de fem KKR gennemført en proces med henblik på at opfylde aftalen mellem KL og miljøministeren om kommunernes planlægning for vindmøller. Aftalen blev implementeret på den måde, at det nationale måltal i aftalen mellem KL og miljøministeren blev opdelt i fem regionale måltal, som det enkelte KKR så gik i dialog med kommunerne i deres område om at opfylde. I september 2010 konstaterede KL over for miljøministeren, at kommunerne til fulde havde opfyldt vindmølleaftalen. Kommunerne havde på det tidspunkt kommuneplanlagt for nye 1063 MW. Den tidligere miljø- SIDE 20

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10-06-2014 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 33, Fredericia Tid: 10.00 12.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 26-06-2015 09:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

K L NOTAT. KL's projekt om det nære sundhedsvæsen. Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt c19, Behovet for en vision for det nære sundhedsvæsen

K L NOTAT. KL's projekt om det nære sundhedsvæsen. Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt c19, Behovet for en vision for det nære sundhedsvæsen K L NOTAT Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt c19, KL's projekt om det nære sundhedsvæsen Sundhedsområdet er under hastig forandring i disse år. Folketinget har besluttet en markant omstilling

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-11-2010 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R BLÅ BOG KKR SYDDANMARK SEPTEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...4 KKR Syddanmark - Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark...5 Bestyrelsen for Ungeafdelingen for Specialundervisning og Særligt tilrettelagt

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. september 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4235 Orientering om legater

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere