Det grønne guld En guide til aktivt friluftsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det grønne guld En guide til aktivt friluftsliv"

Transkript

1 Det grønne guld En guide til aktivt friluftsliv

2 2

3 Aalborg Kommune rummer en rigdom af grønne områder, hvor både børn og voksne har gode muligheder for mange forskellige fritidsaktiviteter. Hvad enten du er til vandreture, motionsløb, fuglestudier, mountainbike eller leg, så finder du et væld af muligheder i kommunen. Det grønne Guld er en opslagsbog over Aalborg Kommunes smukkeste og mest værdifulde grønne områder. De er enten kommunalt ejede eller private fredede arealer. Halkær Mølle Bogen er tænkt som en appetitvækker, der gerne skulle give dig stor lyst til at bevæge dig ud i guldet. Bagerst i bogen finder du et kort, som viser områdernes placering. For flere af områderne er der lavet særlige vandretursfoldere, som det er en god idé at tage med, når du bevæger dig ud i skov og landskab. Folderne kan du dels finde ved de infotavler, som står ved områdernes parkeringspladser og indgange, dels på kommunens hjemmeside På hjemmesiden finder du endvidere mere information om kommunens parker, skove og naturområder og de muligheder og aktiviteter, der er dér. Vi håber, at du får mange gode timer og oplevelser i kommunens parker, skove og naturområder. Rigtig god fornøjelse. Parti fra Høstemark Skov Mariann Nørgaard Rådmand Teknik- og Miljøforvaltningen Kirsten Lund Andersen Stadsgartner Teknik- og Miljøforvaltningen 3

4 4

5 Indhold Aktivitet i Mulighedernes Park. Naturområder...s. 6 De Himmerlandske Heder Egholm Guldbækken Halkær Sø/ Halkær Mølle Lille Vildmose Mulbjerge Poulstrup Sø Præstegårdsheden Skørbæk Hede Teglværkssøerne Østerådalen Parker og grønne områder... s. 28 Bundgårdsparken Byhaven Den Gamle Golfbane Hals Skanse Hesteskoen Jomfru Ane Parken Kanalhaven Kildeparken Lindholm Høje Lindholm Strandpark/Lindholm Fjordpark Mulighedernes Park Mølleparken Nibe Anlæg Nibe Strandpark Nordens Kridtgrav Nørre Uttrup Fjordpark Rotunden Signalbakken Skanseparken Skovbakken Sohngårdsholm Parken Solsideparken Svanemølleparken Søheltens Have Urtehaven Østre Anlæg Skove... s. 64 Drastrup Skov Hasseris Skov Hammer Bakker Koldkær Skov og Trekantskoven Kongshøj Skov Vester Aslund Plantage Lundby Bakker og Lundby Krat Skalskoven Kirkegårde... s. 78 Almen Kirkegård Søndre Kirkegård Østre Kirkegård Gadekær... s. 84 Langholt Gadekær Nøvling Gadekær Staun Gadekær Vester Hassing Gadekær Volsted Forte Bademuligheder... s. 90 Naturudstillinger... s. 94 Infohuset Egholm Infohuset Stejlgabet Infohuset Østerådalen Naturcenter Halkær Mølle Aktiv fritid... s. 100 Anvendte kilder... s. 102 Oversigtskort Kort over Aalborg Kommune er indsat bagerst i bogen. Kortet viser, hvor de beskrevne lokaliteter ligger. 5

6 Naturområder Kommunen har en lang række unikke naturperler. Områderne varierer meget både i indhold og størrelse. Her er muligheder for spændende og forskellige naturoplevelser. Her er mulighed for at opleve naturen i bil, på cykel, eller til fods ad afmærkede vandrestier eller mindre grusveje. Elm med manna. Der er f.eks. Lille Vildmose, som er Nordvesteuropas største intakte højmose. Der er De Himmerlandske Heder, hvor det er muligt at gå over heden og opleve de åbne vidder og føle sig hensat til Blichers tid. Poulstrup Sø med søen, skoven og de lyngklædte bakker og Østerådalen er eksempler på bynære naturområder med gode stiforbindelser og publikumsfaciliteter. Egholm - midt i Limfjorden - tilbyder sin egen særlige naturoplevelse helt tæt på Aalborg. For en række områder findes selvstændige foldere og infoplancher, der beskriver området og de faciliteter og muligheder, som tilbydes. De Himmerlandske Heder. 6

7 7

8 De Himmerlandske Heder De Himmerlandske Heder er resterne af et stort hedeareal, der engang strakte sig fra Limfjorden til Rold Skov. Siden da er heden blevet opdyrket og plantager plantet, men her i Vesthimmerland kan du stadig få fornemmelsen af, hvor øde og vidtstrakt heden kan være. Her er det muligt for en stund at træde ud af civilisationen og nyde stilheden, mens du vandrer ad de afmærkede stier. Hedevegatationen danner et flot, farverigt tæppe, når hedelyngen, klokkelyngen og guldblommen blomstrer. De Himmerlandske Heder er i modsætning til hederne i Vestjylland ret kuperede. Et bånd af indlandsklitter dækker bakkerne mod øst fra Kyø Dale og gør hederne landskabeligt meget varierede. Hederne skæres over på midten af Brusådalen, der som et grønt bælte bryder det tørre hedelandskab. Hederne er artsfattige, men dog findes smukke blomster som guldblomme. Øverst hedelyng. De Himmerlandske Heder består af fire mindre hedeområder Vindblæs, Oudrup, Ajstrup og Lundby heder. Der findes fint afmærkede vandreruter rundt i De himmerlandske Heder og store mulig heder for enestående naturoplevelser for hele familien. 8

9 Selvom hederne kun består af tørre, sandede jorder, har det dannet livsgrundlag for mennesker gennem tusinder af år. Kulturspor i form af bl.a. gravhøje og oldtidsagre vidner om tidligere befolkningers dyrkning af området. Der har været livlig trafik i området op gennem historien. På Lundby Hede gemmer lyngen op mod hundrede gamle vejspor på begge sider af den nuværende asfaltvej mellem Lundby og Borup. Der er spor efter den gamle hærvejsforbindelse fra Viborg til Aggersborg, og området har en af de største samlinger af fortidige vejspor i Jylland. Vinkelret på disse spor ligger resterne af den gamle Aalborg- Løgstør landevej, anlagt i 1700-tallet af enevældens ingeniører. Resultatet er lange strækninger af rette landeveje, hvor natur og landskab måtte underkaste sig den enevældige konge. Før 1900 brugte hedebønderne lyngen til mange ting. Dyrene græssede på lyngen, og ung lyng blev bjerget og brugt som vinterfoder. Lyng blev brugt til brændsel, som strøelse i stalden, som tækkemateriale og sengeunderlag. En fredning af området har sikret det mod bl.a. opdyrkning og givet mulighed for, at heden kan bevares ved naturpleje. Det sker i form af rydning, afgræsning, afslåning og afbrænding. Hederne rummer et rigt dyreliv. Her findes både hugorm, stålorm, markfirben og alm. firben. Af større dyr findes især hare og ræv på den åbne hede, medens råvildtet holder til på de mere tilgroede dele af heden. Rester af den gamle Aalborg - Løgstør landevej. De Himmerlandske Heder er kendt for deres rige bestand af dagsommerfugle, idet 36 forskellige arter er fundet i området. Mest kendt er den sjældne og truede hedepletvinge, der her har et af sine få danske levesteder. 9

10 Egholm Egholm ligger i Limfjorden mellem Aalborg og Nørrresundby. Øen er flad med højeste punkt kun 1,5 meter over daglig vande. Egholm er dannet af hævet stenalderhavbund og omfatter et areal på 605 ha. Selvom langt størstedelen af Egholms areal er opdyrket agerland, så findes der alligevel på øens strandenge, på de udyrkede arealer, i øens skove og langs markvejene et meget spændende plante- og dyreliv. Egholms langvarige status som isoleret ø har haft stor betydning for dyrelivet på øen. Af de mere spændende arter man kan finde på øen er f.eks. sløruglen, mosehornuglen og den rødlistede strandtudse. Der er etableret et stinet på øen, som viser rundt til udsigtspunkterne, hvor fra der er vidt udsyn over Limfjordens vande og de omkringliggende højdedrag. Egholm hed oprindelig Æggiæholm. Navnet formodes at hentyde til, at man i middelalderen samlede æg på øen. Færgen sejler fra Aalborg. Det tager 5 minutter at komme til Egholm. Færgen anløber ved Egholms sydøstligste hjørne, tæt ved Kronborg Skov. Uglen kan opleves på Egholm. Restaurant Kronborg blev i 1918 indrettet i en nedlagt landejendom. Restauranten nedbrændte i efteråret 1945, men blev allerede genopført til sommersæsonen i I dag er Restaurant Kronborg offentlig ejendom og fungerer som et særdeles velbesøgt sommerspisested. 10

11 De lavvandede områder omkring øen er meget værdifulde som spisekammer for en række vandfugle, og i farvandet ud for Egholm kan man bl.a. se den spættede sæl. Egholm har flere sjældne og truede plantearter. Den rødlistede langstilket filtrose vokser for eksempel her. På strandengene kan man finde de sjældne planter engklaseskærm og tangurt. Aalborg Kommune erhvervede i 1945 et areal på 17 ha, der siden er blevet til Kronborg Skov. Skoven er plantet i flere omgange og blev senest i 1993 udvidet mod vest. Skoven fremstår i dag som en lysåben ege- og elleskov med en rig underskov. I sommerhalvåret rummer skoven en del ynglefugle. Flere steder i skoven vokser planter, som i gamle dage var nytte- og lægeplanter, bl.a. vild mynte, stor nælde, skvalderkål og vild pastinak. I Kronborg Skov findes en større opholdsplads med borde, bænke, en bålplads og et madpakkehus. I skovens vestlige del findes en primitiv lejrplads med shelter og egen bålplads. Pladsen kan frit benyttes af mindre grupper til enkelte overnatninger. I tilknytning til Kronborg Skov findes en skoletjeneste med undervisning i saltvandsbiologi. Umiddelbart efter ankomst til øen mødes du af Aalborg Kommunes Infohus. På plancher fortælles om øens landskab samt dyre- og plantelivet på land og i vand. Udsigt fra Egholm mod lystbådehavnen. 11

12 Guldbækken Det er Guldbækken og opstemningerne ved Svanemøllen, Vestre Mølle, Ridemands Mølle og Godthåb Hammerværk, der præger ådalen. Bebyggelsen ved Godthåb og Svenstrup danner en tæt ramme for naturområdet. Guldbækken udspringer i Buderupholm Mose 7 km syd for Ridemands Mølle. Over det ca. 13 km lange løb er der et fald på 36 m. Det store fald har gjort det muligt at udnytte vandkraften. Allerede fra 1300-tallet fandtes her tre vandmøller. Den øverste - Ridemands Mølle - findes stadig som en større gård, mens de to nederste kun anes ved mølledammene. Ved Vestre Møllesø og ved Svanemøllesøen er anlagt omløb til søerne, der forbedrer levevilkårerne for fisk i Guldbækken. Naturgenopretning af en mindre del af Guldbækken vest for Vestre Møllesø har ligeledes forbedret vandkvaliteten i Guldbækken. Der er anlagt en attraktiv trampesti langs Guldbækken mellem Svenstrup og Godthåb. Den varierede skovbevoksning langs Guldbækken og den vestlige kanal skaber gode livsbetingelser for de fleste af vores almindelige skovfugle. De opstemmede mølledamme har stor betydning for områdets dyreliv. Her findes f.eks. vand- og damflagermus, der jager insekter helt nede over vandoverfladen. Den sjældne isfugl holder også til ved vandløbet. Guldbækken og Østerå mødes, det er Østerå til højre i billedet. 12

13 Ridemandsmølle og Godthåb Hammerværk Her har været møllested siden middelalderen, hvor Dronning Margrethe d. 1. var ejer af møllen. Møllens navn stammer fra en senere ejer af møllen, Peder Sørensen Ridemand. Tilnavnet Ridemand er en stillingsbetegnelse, idet Peder Sørensen bl.a. havde til opgave at ride markskellene af, hvis der opstod uenighed om deres rette beliggenhed. Møllen var en af de betydeligste kornmøller på egnen. I 1868 overtog Chr. Zinck møllen. Da han tidligere havde købt papirmøllen Godthaab nedenfor Ridemands Mølle, skaffede han sig hermed fuld kontrol over hele systemets vandkraft. Niels Zinck og sønnen Chr. Zinck udviklede hammerværket til en stor virksomhed til produktion af redskaber og værktøj til landbrug og håndværk. En 700 m lang kanal blev gravet fra mølledammen ved Ridemands mølle til hammerværket. For enden af kanalen blev anbragt en turbine, der via wirere trak hammerværket. Ridemandsmøllesøen, Guldbækken og vandvejene mellem Ridemandsmøllesøen og Godthåb Hammerværk blev fredet i 2009 og åbnet for offentligheden, der nu kan opleve den enestående fortælling om en tidlig industriel udvikling i Godthåb baseret på vandkraft. Linjeføringen af jernbanen mellem Svenstrup og Nibe vidner om, at Zinck var en driftig mand - han fik lagt banen forbi Hammerværket. Broen over vandløbet og linjeføringen ses stadig. I slutningen af 1980 erne overtog Fiskars virksomheden, men overlod de gamle bygninger og vandkraftanlægget til den selvejende institution: Museet Godthåb Hammerværk. Hammerværket er fredet og er ved hjælp af frivillig arbejdskraft periodisk i drift med adgang for besøgende. 13

14 Halkær Sø/Halkær Mølle Halkær Sø ligger meget smukt og danner overgangen mellem Halkær og Sønderup Ådale og Halkær Bredning. Hvor søen ligger, var der i stenalderen en fjordarm. Gennem hele det 20 ende århundrede blev engene på den gamle fjordbund afvandet med grøfter og benyttet til landbrug med korn- og græsmarker. Gennem et naturgeopretningsprojekt blev søen i 2006 genskabt. Området er på i alt 150 ha og selve Halkær Sø dækker næsten 100 ha. Søen er lavvandet og en stor del af den vil med tiden blive til rørskov, omgivet af moser og våde enge. Søen og Halkær Å er stadig adskilt af det oprindelige dige for at gøre det lettere for små havørreder at vandre ned ad åen om foråret. Kun en mindre del af vandet i åen ledes ind til søen i dens sydlige del og ud i Halkær Å igen ved afløbet ved Halkær Bro. Arealerne i ådalen er privatejede og uden offentlig adgang, men cykelstien på den gamle Nibe-Hvalpsundbane giver en god mulighed for at få et flot udsyn over den smukke ådal og Halkær Sø. Fra Halkær Mølle er der mulighed for kortere vandreture ved søen. Halkær Å med Halkær Sø i baggrunden. Åen er fortsat afgrænset af dige mod vådområdet. Det skyldes ønsket om at bevare Halkær Å som vandløb af hensyn til fiskelivet. Halkær Sø er allerede nu ved at være en spændende fuglelokalitet. 300 m syd for broen over åen ved Halkær er indrettet en observationspost, og der findes et fugletårn ved søen. Flere fugle som lappedykkere, knopsvaner, gråænder, taffelænder og troldænder yngler ved Halkær Sø. I de omkringliggende rørskove og buske høres nattergal, græshoppersanger, sivsanger, kærsanger, rørsanger og rørspurv. Knopsvaner, blishøns og troldænder ses hele året rundt. Nogle af de mere sjældne fuglearter, der er set ved Halkær Sø, er nordisk lappedykker, silkehejre, sølvhejre, skestork, hvidvinget terne og isfugl. Skestorken er i april maj næsten dagligt forekommende. 14

15 Kraften i vandløbene har været brugt til mølledrift siden middelalderen. De fleste møller er forsvundet, men ved Halkær Mølle ligger et fint vandmølleanlæg. Halkær Mølle er nyrestaureret og ligger meget flot ved kanten af Halkær Sø. Den fungerer som naturskole for skoleelever, og den store ladebygning indeholder en udstilling om landbrugets historie og en spændende samling af gamle landbrugsredskaber. I møllehuset er der en udstilling om møllernes historie i Danmark. Naturskolen er lukket for offentligheden - men udstillingerne er altid åbne. Møllehjulet og mølleværket er rekonstrueret. Ved Halkær Bro ligger Halkær Voldsted, der er blevet restaureret og har offentlig adgang. Der er en primitiv lejrplads med sheltere i nærheden. Restaureret volsted ved Halkær Sø. Halkær Mølle er et særlig smukt eksempel på byggeskikken i Himmerland med hvidkalkede 1700-tals udhuse med rørtag, en stråtækket vandmølle fra 1664 af bindingsværk og teglbelagt murstenshovedbygning fra Møllen danner en usædvanlig smuk helhed sammen med ådalen, Halkær Bredning og de lyngklædte skrænter langs ådalen. 15

16 Lille Vildmose Lille Vildmoseområdet strækker sig fra Mou i nord til Øster Hurup i syd og fra Dokkedal i øst til bakkerne ved Kongerslev i vest. Her findes naturværdier, der ikke findes noget andet sted i det danske kulturlandskab. Området rummer vidtstrakte højmoser, søer, frodige græsfenner og et rigt og varieret planteog dyreliv. I den sydlige del af Lille Vildmoseområdet findes Tofte Mose, som er den største og bedst bevarede højmose i det nordvesteuropæiske lavland. De midterste arealer er overgået til naturgenopretning. Her gøres forsøg med at hæve vandstanden og genskabe tilstande, så højmosen igen vil indfinde sig. Man kan stadig se de store gravebaner fra sphagnumindvindingen, nyde det varierede fugleliv med store rovfugle, traner og tusindvis af vade- og svømmefugle. Man kan også komme tæt på højmosens sjældne planter fx sphagnummosser, soldug og tranebær. I Lille Vildmoseområdet findes de unikke skove Tofte Skov og Høstemark Skov. I Tofte Skov findes Danmarks eneste vildsvinebestand. Skovene er nogle af de mest artsrige i landet. Hver af de to skove har ynglende kongeørne. Skovene er indhegnede, men det er muligt at komme ind på guidede ture. Luftfoto af Tofte Skov og de store flade mosepartier. I baggrunden Tofte Sø, der er hjemsted for en af landets største skarvkolonier på reder. Udsigt fra Smidie Bakke over Lille Vildmose. Fra udsigtstårnene ved skovene og moserne kan man opleve noget af dyrelivet i de hegnede områder. Det er også herfra, man har gode chancer for at se de store rovfugle, skarverne, tranerne og mange andre sjældne fugle. Fra udsigtspunkterne i landskabet kan man for alvor få oplevelsen af, hvor langt det store flade moselandskab strækker sig, og hvordan det er blevet skabt. Fra Mulbjerge, Kællingbjerg og Smidie Bakke kan man ikke bare se hele mosen, men også se langt ud over det omgivende landskab. Vildsvin med unge i pyjamaspels. 16

17 Portlandmosen I Portlandmosen er lavet en plankesti ind over mosen til den 6 km lange og 100 m brede gravebane, som nu fremstår som en sø og vidner om tiden, hvor Aalborg Portland Cementfabrik brugte tørv som brændsel i cementovnene. I Portlandmosen er udført omfattende vandstandshævning, og naturplejen foregår ved at rydde opvækst af birketræer. Lille Vildmosecentret Luftfoto af Lille Vildmosecentret. der er opført lige ved siden af Vildmosegaard. Midt i Lille Vildmose ligger Lille Vildmosecentret, som er et natur- og kulturhistorisk formidlingscenter. Her vises film fra området. Der er en lærerig udstilling sammen med et eksperimentarium, og i caféen serveres lokale delikatesser. Et besøg her er en god inspiration til at opleve mosen på egen hånd. Den midterste 60 m brede gravebane er vandfyldt og ligner en hel flod. Tofte Sø Ved Tofte Sø kan man følge med i et spændende fugleliv, som blandt andet tæller den største skarvkoloni i Danmark. Det er også herfra, man kan følge Nordsøstien mod syd til et plankespang, der er ført over hegnet ind til Tofte Mose og ind på selve højmosen. Amatørornitolog studerer fuglelivet. 17

18 Mulbjerge Lige ved Dokkedal ligger Mulbjerge som en ø i Vildmosens flade landskab. Fra toppen af bakkerne er der en flot udsigt mod vest over Lille Vildmose og mod øst over Kattegat. Nord for Dokkedal er det muligt at køre i bil op til toppen ad en smal grusvej. Syd for Dokkedal ligger en lille P-plads, hvorfra man kan gå op over bakken. Der er afmærkede vandrestier i hele området med mulighed for nogle meget smukke vandreture. Stierne snor sig mellem opdyrkede marker, overdrev og skovpartier. Flere steder fører stierne gennem indhegninger med får, heste eller kreaturer. Fra Dokkedal går en vej ud gennem Mulbjerge til kysten. Dalen hedder Stejlgabet, og det er også navnet på det lille fiskerleje, der ligger her ved foden af bjergene ud mod kysten. Ud over de dejlige vandreture er der gode bademuligheder. Der er parkeringplads, og en bademole strækker sig ud over den helt lavvandede del af stranden. Og så bliver de stejle kystskrænter flittigt brugt af paraglidere. Kortet viser, hvordan Mulbjerge i Stenalderhavet lå som en ø 5 km fra det øvrige Himmerland. Kortet viser Lille Vildmose området i Dokkedal ligger isoleret i det flade og utilgængelige moseland. Udsigt mod bademolen ved Stejlgabet. De stejle kystskrænter nord for Dokkedal er dækket af flot egeskov med en frodig bundvegetation. Området her er den højeste del af bjergene med 48 m o.h. som det højeste punkt. Den sydlige del af Mulbjerge, med Gulhøj som højeste punkt, ligger hen som overdrev og afgræsses af kreaturer. På de åbne skrænter findes bl.a. nikkende kobjælde og opret kobjælde, der når de lige er sprunget ud, giver bakkerne et blåt skær. Sejlflod Bakkeø Mulbjerge Smidie øen Toft Bakke Als Bakke Nikkende kobjælde på skrænten ovenfor P-pladsen ved Stejlgabet. Neden for skrænterne ligger kystforlandet med græsmarker, strandenge og små moser. 18

19 Spændende historie om kystfiskeriet ved Dokkedal Udsigt fra P-pladsen nord for Dokkedal. Fugleliv Kyststrækningen ud for Mulbjerge er meget lavvandet, og nye småsøer opstår hvert år. Det lave vand er rigt på smådyr og ålegræs, som tiltrækker store fugleflokke. Havområdet besøges hvert år af fugle fra Nordeuropa og Sibirien og er derfor udpeget som et vigtigt internationalt fuglebeskyttelsesområde. Fra det tidlige forår i marts til hen i begyndelsen af juni kan man være heldig at opleve fugletræk. Fuglene bruger kysten som ledelinie nordpå. Enkelte holder pause på Mulbjerge. Knortegæs på stranden ved Dokkedal. På forstranden er indrettet en lille udstillingsbygning. Her fortælles om kystfiskeriet gennem tiderne og om fuglelivet i dag. Selvom Dokkedal har ligget meget isoleret mellem de store øde moseflader og havet, så var byen i middelalderen en vigtig og aktiv by med et stort sildefiskeri. Stranden sydede af liv. Der var opført salteboder på stranden. Her boede saltere, der arbejdede for købmændene med opkøb og nedsaltning af sild. Fisken blev udskibet direkte fra stranden. Også kongen fik sine fisk herfra til hoffet og til orlogsskibene. 19

20 Poulstrup Sø Poulstrup Sø og Dall Hede er et flot naturområde med søer, moser, overdrev, skov og krat. Afmærkede vandreruter gør det nemt at gå på opdagelse i området. Her er også afmærkede ride- og mountainbike ruter. Det bakkede landskab blev formet under sidste istid for mere end år siden. På Dall Hede ses hist og her efterladenskaber fra isen i form af store sten og ledeblokke fra det skandinaviske grundfjeld. Områdets mange naturtyper giver et rigt og varieret dyreliv. Skoven drives naturnært og ekstensivt. Mange fuglearter yngler ved søerne og i den varierede skovbevoksning. Firben og - mere sjældent hugorm kan ses sole sig på skråningerne. Poulstrup Sø er dannet i et dødishul og ligger som en smuk skovsø mellem bakkerne. Søen har en vanddybde på et par meter, men søens faste bund er dækket af et tykt dyndlag på ca. 18 m. For at bevare et åbent vandspejl og det særlige plante- og dyreliv, oprenses vådområderne med års mellemrum for tørvemos, blade og andet organisk materiale. 20

21 Parti fra Poulstrup Sø. Indtil midten af 1900-tallet fremstod hele området som vidtstrakte hedearealer. Efter befrielsen i 1945 var området i en sørgelig forfatning, da den tyske besættelsesmagt havde anvendt arealerne som øvelsesterræn for kampvogne. På foranledning af Aalborgs daværende postmester, J. B. Nicolaisen, købte kommunen i 1946 dele af det naturskønne bakkeområde og Poulstrup Sø. Området blev hurtigt et populært udflugtsmål. En tidligere landejendom blev indrettet som traktørsted efter et helt nyt koncept, kaldet cafeteria. Traktørstedet er dog lukket for mange år siden. Gråstrubet lappedykker. Plejen på de åbne arealer skal sikre et lysåbent og varieret plantesamfund, og at arealerne bevares som heder og overdrev. Plejen udføres hovedsagelig ved afgræsning med kreaturer, suppleret med lejlighedsvise rydninger af uønskede træer og buske. Området var også leverandør af råstoffer til kommunen. Her blev gravet grus, høstet tagrør og skovet tømmer. I 1965 blev der opført et savværk. Savværket fungerede frem til Ejendommen tilhører i dag Aalborg Kommune. Fri fiskeplads Poulstrup Sø er en af kommunens frie fiskepladser. Her kan du fange skalle, karusse, aborre og gedde. Vandkvaliteten i Poulstrup Sø er afhængig af meget dyreplankton. Søens gedder æder skalle og karusse. Det betyder, at mere dyreplankton overlever til gavn for søen. Genudsæt derfor fangede gedder. Husk også, at haletudser og vandinsekter skal genudsættes efter fangst. 21

22 Præstegårdsheden Præstegårdsheden eller Kongerslev Hede er resterne af et større hedeområde, der lå lige syd for Kongerslev i gamle dage. Det er fredet og et præstegårdstilliggende og derfor offentligt tilgængeligt. Området er præget af nogle meget markante bronzealderhøje. En af dem er med 63 m over havet det højeste punkt i området, og der er herfra en flot udsigt over mod Lille Vildmose og Mulbjerge. Man kan her finde de typiske hedeplanter med hedelyng som en af de dominerende planter, men også den mere usædvanlige tornblad, som er en gyvellignende plante med stive stikkende torne. For at bevare heden og holde selvsåningen i ave afgræsses området med får. For at få mergel til Lille Vildmose blev der i anlagt en bane fra mergelgraven i Randrup til Kongerslev Hede og derfra videre til Vildmosen. Tornblad Anlægget til mergeltransport blev benyttet i omkring 10 år. En del af banen blev overtaget af Pindstrup Mosebrug, der i 1949 havde opført en briketfabrik i Kongerslev. Sporet blev ført ind til denne fabrik og var i brug frem til Udsigt fra Præstegårdsheden over Lille Vildmose. 22

23 Skørbæk Hede Skørbæk Hede er et lille fredet hedeområde sydvest for Nibe på 5 ha. Området er en del af et tidligere stort hedeområde på 100 ha, hvor der er mange spor af oldtidsagre, gravhøje og bebyggelser. I dag et af Danmarks største systemer med oprindelige oldtidsmarker. Skørbæk Hede blev fredet i 1954 for at bevare 8 udgravede hustomter med omkringliggende oldtidsagre. Agrene er fra århundrederne omkring Kristi fødsel. I den tidligere jernalder lå denne lille klynge af gårde midt i et vidstrakt system af små marker, hvor marksystemerne dækkede op til en hel kvadratkilometer. Selve bygningernes grundrids er i dag bevaret som små forhøjninger på arealerne. Det skyldes at husenes fundament bestod af tørv. Nord for bebyggelserne ligger et større område af agersystemer. På Skørbæk Hede ligger tre gravhøje i en øst-vestlig linje samt en enkelt gravhøj nord for denne linje. I forhistorisk tid har der ligget ti høje på stedet i et V-formet mønster med åbning mod vest. Billedet viser grundrids af et hus fra jernalderen. Buskene markerer, hvor græstørv har dannet fundamentet i huset. Blåbærbusk På Skørbæk Hede vokser mange forskellige blomster og buske. Hedelyng, blåbær, tyttebær og pors er de dominerende dværgbuske på heden. Af interessante blomster på heden kan nævnes tandbælg, guldblomme og lav skovzoren. På heden lever rådyr, ræve, harer og agerhøns. 23

24 Teglværkssøerne Teglværkssøerne ligger ved Gandrup og er et dejligt rekreativt område med et rigt plante- og dyreliv. Søerne er en del af et stort naturområde på 25 hektar. Første skridt til udvikling af det rekreative område fandt sted, da en borgergruppe i Gandrup i 2004 udarbejdede et projekt med en sti fra Gandrup til Øster Hassing og Øster Hassing Kirke forbi søerne og med en tunnel under Omfartsvejen. Projektet blev finansieret af Hals Kommune, EU, Øster Hassing Menighedsråd, lokale pengeinstitutter og private bidragydere. Teglværkssøerne er virkningerne af Gandrup Teglværks gravninger efter blåler til fremstilling af gule mursten. Det fandt sted i 40 år fra midten af 1960 erne. De 3 søer dækker et samlet areal på cirka 6,7 ha og er nogle steder 6-7 meter dybe. 24

25 Teglværkssøerne er et fortrinligt sted for mange fugle at opholde sig, fordi de her har gode muligheder for at skaffe sig føde. Knopsvane, gravand, skarv og musvåge er eksempler på arter, som du kan finde i området. Kulsukker, agerpadderokke, dunhammer og skvalderkål er nogle af de planter, som du kan finde ved søerne. Planterne kan både anvendes som medicin og ved madlavning. Kulsukker er virksom mod ømhed og muskelsmerter, medens agerpadderokke helbreder blærebetændelse og konstant vandladning. Der er et rigt vandliv i søerne, hvor for eksempel larver og nymfer forvandles til insekter som vårfluer og slørvinger. I søerne er der også ferskvandsfisk som aborre. 25

26 Østerådalen Østerådalen strækker sig som en grøn kile fra Svenstrup/Dall Villaby og næsten helt ind til centrum af Aalborg. I den nordlige og midterste del af ådalen er der siden 1995 genetableret en række naturområder. Den bynære del fra Indkildevej og til Over Kæret er 100 ha stort. Der er adgang til området fra flere steder. Den nordlige del er kommunalt ejet, og her er det tilladt at færdes overalt til fods. I den sydlige del ejes store dele af private, men det er tilladt at færdes på de anlagte veje og stier. Der er anlagt flere turruter, som alle giver mulighed for fine naturoplevelser. De lavvandede søer er vigtige rastepladser for mange trækfugle. Her kan du opleve mange forskellige plantesamfund, som f.eks rørskov, rørsump, ellekrat og skov med hver deres specielle dyre- og planteliv. Fugleskjul i den nordlige del af Østerådalen. Østerådalen giver mulighed for en række friluftsaktiviteter. Det er tilladt at ride på de afmærkede ridestier ved Finstrupgård, og kanosejlads er tilladt overalt i Østerå. Lystfiskeri er tilladt flere steder og fugleinteresserede kan få store oplevelser. Foto herunder og på næste side: Fuglesøerne nord for Indkildevej. 26

27 Ådalens historie Østerådalen blev dannet under og efter den sidste istid. Et mildere klima fik store smeltevandmasser til at strømme mod sydvest under isen og skabte dermed den kilometerbrede tunneldal. Ishavet strakte sig herefter ind i området, hvor bakkerne ved Skovbakken og Frydendal lå som spredte øer. Siden har landhævningen skabt de vidtstrakte engarealer, der lå urørte hen frem til slutningen af 1800-tallet. Naturgenopretning De våde enge i ådalen afgræsses i sommerhalvåret af kreaturer som led i plejen af området. Det er tilladt at færdes inden for hegnene, men der skal selvfølgelig vises hensyn til de græssende dyr. Østerå snoede sig gennem et sumpet kær- og engområde helt ind til der, hvor Mølleplads ligger i dag. Dengang var kun skråningerne ned mod dalen beboelige. Opdyrkningen af dalen startede i 1890 erne, og engene i den sydlige del blev omdannnet til landbrugsland. Åen blev rettet ud og de fugtige områder drænet. Fund af stenalderbopladser og et større antal gravhøje vidner om, at der har været stor menneskelig aktivitet siden stenalderen. Ved Bonderup Bro har der senere været tingsted og ved Finstrupgård lå i middelalderen et vigtigt overfartssted. Odder Siden 1995 er der arbejdet på at få genetableret de forskellige spændende naturtyper. Alle dræn blev afbrudt og drængrøfterne kastet til. Et dige langs åens østbred blev fjernet, og ved at lægge åen i slyngninger er nogle af åløbets oprindelige kvaliteter genskabt. Der er anlagt to mindre søer i den sydlige del af området og lavet en slørende beplantning mod motorvejen. Tilgængelighed til området for friluftsaktiviteter har været en vigtig del af naturgenopretningsprojektet. 27

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Lille Vildmosecentret

ÅRSRAPPORT 2013. Lille Vildmosecentret ÅRSRAPPORT 2013 Lille Vildmosecentret Sæson 2013 Lille Vildmose og Vildmosecentret fortsatte i 2013 den positive udvikling. Året har været præget af mange spændende aktiviteter på centret, og i mosen er

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Femmøller Emne: Landområde Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Femmøller Femmøller ligger i en

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

VisitJammerbugten FERIE I JAMMERBUGTEN CYKEL VANDRE KORT VI SÆTTER PRIS PÅ DIN FERIE

VisitJammerbugten FERIE I JAMMERBUGTEN CYKEL VANDRE KORT VI SÆTTER PRIS PÅ DIN FERIE FERIE I JAMMERBUGTEN Inspiration til gode oplevelser i Jammerbugten danskernes foretrukne destination tion! VisitJammerbugten.dk -fyldt med ferie... Gratis VI SÆTTER PRIS PÅ DIN FERIE Tjek aktuelle ferietilbud

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup.

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup. Fortidsminder Landsbyen Amstrup har en diskret beliggenhed, godt gemt inde bag bakkedrag. Bondefolket valgte at slå sig ned her for at være mindre udsat for overfald fra søsiden. Men der har også været

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014 Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune Onsdag den 19. november 2014 Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Jeg skriver til dig, som repræsentant for den gruppe af beboere der bor på Nørholmsvej og videre ud over Hasseris Enge Foreningen De Store Vidder.

Jeg skriver til dig, som repræsentant for den gruppe af beboere der bor på Nørholmsvej og videre ud over Hasseris Enge Foreningen De Store Vidder. Aalborg den 7/6-2014 Kære Transportminister Magnus Heunicke For mange år siden løb jeg ind i følgende citat af Ludwig Wittgenstein: Mit sprogs grænse er min verdens grænse. Jeg puttede det i min rygsæk

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Sommerudflugten 2011 - en heldagstur med kultur- og naturoplevelser i Himmerland.

Sommerudflugten 2011 - en heldagstur med kultur- og naturoplevelser i Himmerland. Sommerudflugten 2011 - en heldagstur med kultur- og naturoplevelser i Himmerland. Udflugten, der var kommet i stand efter Birgit Wantings grundige planlægningsarbejde, havde sit første stop var Frejlev

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune Træningscenter Hollufgård: træning i naturen Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune I forbindelse med træningscenter Hollufgård ligger et kæmpe parkområde med tilhørende skov, hvor det

Læs mere