Det grønne guld En guide til aktivt friluftsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det grønne guld En guide til aktivt friluftsliv"

Transkript

1 Det grønne guld En guide til aktivt friluftsliv

2 2

3 Aalborg Kommune rummer en rigdom af grønne områder, hvor både børn og voksne har gode muligheder for mange forskellige fritidsaktiviteter. Hvad enten du er til vandreture, motionsløb, fuglestudier, mountainbike eller leg, så finder du et væld af muligheder i kommunen. Det grønne Guld er en opslagsbog over Aalborg Kommunes smukkeste og mest værdifulde grønne områder. De er enten kommunalt ejede eller private fredede arealer. Halkær Mølle Bogen er tænkt som en appetitvækker, der gerne skulle give dig stor lyst til at bevæge dig ud i guldet. Bagerst i bogen finder du et kort, som viser områdernes placering. For flere af områderne er der lavet særlige vandretursfoldere, som det er en god idé at tage med, når du bevæger dig ud i skov og landskab. Folderne kan du dels finde ved de infotavler, som står ved områdernes parkeringspladser og indgange, dels på kommunens hjemmeside På hjemmesiden finder du endvidere mere information om kommunens parker, skove og naturområder og de muligheder og aktiviteter, der er dér. Vi håber, at du får mange gode timer og oplevelser i kommunens parker, skove og naturområder. Rigtig god fornøjelse. Parti fra Høstemark Skov Mariann Nørgaard Rådmand Teknik- og Miljøforvaltningen Kirsten Lund Andersen Stadsgartner Teknik- og Miljøforvaltningen 3

4 4

5 Indhold Aktivitet i Mulighedernes Park. Naturområder...s. 6 De Himmerlandske Heder Egholm Guldbækken Halkær Sø/ Halkær Mølle Lille Vildmose Mulbjerge Poulstrup Sø Præstegårdsheden Skørbæk Hede Teglværkssøerne Østerådalen Parker og grønne områder... s. 28 Bundgårdsparken Byhaven Den Gamle Golfbane Hals Skanse Hesteskoen Jomfru Ane Parken Kanalhaven Kildeparken Lindholm Høje Lindholm Strandpark/Lindholm Fjordpark Mulighedernes Park Mølleparken Nibe Anlæg Nibe Strandpark Nordens Kridtgrav Nørre Uttrup Fjordpark Rotunden Signalbakken Skanseparken Skovbakken Sohngårdsholm Parken Solsideparken Svanemølleparken Søheltens Have Urtehaven Østre Anlæg Skove... s. 64 Drastrup Skov Hasseris Skov Hammer Bakker Koldkær Skov og Trekantskoven Kongshøj Skov Vester Aslund Plantage Lundby Bakker og Lundby Krat Skalskoven Kirkegårde... s. 78 Almen Kirkegård Søndre Kirkegård Østre Kirkegård Gadekær... s. 84 Langholt Gadekær Nøvling Gadekær Staun Gadekær Vester Hassing Gadekær Volsted Forte Bademuligheder... s. 90 Naturudstillinger... s. 94 Infohuset Egholm Infohuset Stejlgabet Infohuset Østerådalen Naturcenter Halkær Mølle Aktiv fritid... s. 100 Anvendte kilder... s. 102 Oversigtskort Kort over Aalborg Kommune er indsat bagerst i bogen. Kortet viser, hvor de beskrevne lokaliteter ligger. 5

6 Naturområder Kommunen har en lang række unikke naturperler. Områderne varierer meget både i indhold og størrelse. Her er muligheder for spændende og forskellige naturoplevelser. Her er mulighed for at opleve naturen i bil, på cykel, eller til fods ad afmærkede vandrestier eller mindre grusveje. Elm med manna. Der er f.eks. Lille Vildmose, som er Nordvesteuropas største intakte højmose. Der er De Himmerlandske Heder, hvor det er muligt at gå over heden og opleve de åbne vidder og føle sig hensat til Blichers tid. Poulstrup Sø med søen, skoven og de lyngklædte bakker og Østerådalen er eksempler på bynære naturområder med gode stiforbindelser og publikumsfaciliteter. Egholm - midt i Limfjorden - tilbyder sin egen særlige naturoplevelse helt tæt på Aalborg. For en række områder findes selvstændige foldere og infoplancher, der beskriver området og de faciliteter og muligheder, som tilbydes. De Himmerlandske Heder. 6

7 7

8 De Himmerlandske Heder De Himmerlandske Heder er resterne af et stort hedeareal, der engang strakte sig fra Limfjorden til Rold Skov. Siden da er heden blevet opdyrket og plantager plantet, men her i Vesthimmerland kan du stadig få fornemmelsen af, hvor øde og vidtstrakt heden kan være. Her er det muligt for en stund at træde ud af civilisationen og nyde stilheden, mens du vandrer ad de afmærkede stier. Hedevegatationen danner et flot, farverigt tæppe, når hedelyngen, klokkelyngen og guldblommen blomstrer. De Himmerlandske Heder er i modsætning til hederne i Vestjylland ret kuperede. Et bånd af indlandsklitter dækker bakkerne mod øst fra Kyø Dale og gør hederne landskabeligt meget varierede. Hederne skæres over på midten af Brusådalen, der som et grønt bælte bryder det tørre hedelandskab. Hederne er artsfattige, men dog findes smukke blomster som guldblomme. Øverst hedelyng. De Himmerlandske Heder består af fire mindre hedeområder Vindblæs, Oudrup, Ajstrup og Lundby heder. Der findes fint afmærkede vandreruter rundt i De himmerlandske Heder og store mulig heder for enestående naturoplevelser for hele familien. 8

9 Selvom hederne kun består af tørre, sandede jorder, har det dannet livsgrundlag for mennesker gennem tusinder af år. Kulturspor i form af bl.a. gravhøje og oldtidsagre vidner om tidligere befolkningers dyrkning af området. Der har været livlig trafik i området op gennem historien. På Lundby Hede gemmer lyngen op mod hundrede gamle vejspor på begge sider af den nuværende asfaltvej mellem Lundby og Borup. Der er spor efter den gamle hærvejsforbindelse fra Viborg til Aggersborg, og området har en af de største samlinger af fortidige vejspor i Jylland. Vinkelret på disse spor ligger resterne af den gamle Aalborg- Løgstør landevej, anlagt i 1700-tallet af enevældens ingeniører. Resultatet er lange strækninger af rette landeveje, hvor natur og landskab måtte underkaste sig den enevældige konge. Før 1900 brugte hedebønderne lyngen til mange ting. Dyrene græssede på lyngen, og ung lyng blev bjerget og brugt som vinterfoder. Lyng blev brugt til brændsel, som strøelse i stalden, som tækkemateriale og sengeunderlag. En fredning af området har sikret det mod bl.a. opdyrkning og givet mulighed for, at heden kan bevares ved naturpleje. Det sker i form af rydning, afgræsning, afslåning og afbrænding. Hederne rummer et rigt dyreliv. Her findes både hugorm, stålorm, markfirben og alm. firben. Af større dyr findes især hare og ræv på den åbne hede, medens råvildtet holder til på de mere tilgroede dele af heden. Rester af den gamle Aalborg - Løgstør landevej. De Himmerlandske Heder er kendt for deres rige bestand af dagsommerfugle, idet 36 forskellige arter er fundet i området. Mest kendt er den sjældne og truede hedepletvinge, der her har et af sine få danske levesteder. 9

10 Egholm Egholm ligger i Limfjorden mellem Aalborg og Nørrresundby. Øen er flad med højeste punkt kun 1,5 meter over daglig vande. Egholm er dannet af hævet stenalderhavbund og omfatter et areal på 605 ha. Selvom langt størstedelen af Egholms areal er opdyrket agerland, så findes der alligevel på øens strandenge, på de udyrkede arealer, i øens skove og langs markvejene et meget spændende plante- og dyreliv. Egholms langvarige status som isoleret ø har haft stor betydning for dyrelivet på øen. Af de mere spændende arter man kan finde på øen er f.eks. sløruglen, mosehornuglen og den rødlistede strandtudse. Der er etableret et stinet på øen, som viser rundt til udsigtspunkterne, hvor fra der er vidt udsyn over Limfjordens vande og de omkringliggende højdedrag. Egholm hed oprindelig Æggiæholm. Navnet formodes at hentyde til, at man i middelalderen samlede æg på øen. Færgen sejler fra Aalborg. Det tager 5 minutter at komme til Egholm. Færgen anløber ved Egholms sydøstligste hjørne, tæt ved Kronborg Skov. Uglen kan opleves på Egholm. Restaurant Kronborg blev i 1918 indrettet i en nedlagt landejendom. Restauranten nedbrændte i efteråret 1945, men blev allerede genopført til sommersæsonen i I dag er Restaurant Kronborg offentlig ejendom og fungerer som et særdeles velbesøgt sommerspisested. 10

11 De lavvandede områder omkring øen er meget værdifulde som spisekammer for en række vandfugle, og i farvandet ud for Egholm kan man bl.a. se den spættede sæl. Egholm har flere sjældne og truede plantearter. Den rødlistede langstilket filtrose vokser for eksempel her. På strandengene kan man finde de sjældne planter engklaseskærm og tangurt. Aalborg Kommune erhvervede i 1945 et areal på 17 ha, der siden er blevet til Kronborg Skov. Skoven er plantet i flere omgange og blev senest i 1993 udvidet mod vest. Skoven fremstår i dag som en lysåben ege- og elleskov med en rig underskov. I sommerhalvåret rummer skoven en del ynglefugle. Flere steder i skoven vokser planter, som i gamle dage var nytte- og lægeplanter, bl.a. vild mynte, stor nælde, skvalderkål og vild pastinak. I Kronborg Skov findes en større opholdsplads med borde, bænke, en bålplads og et madpakkehus. I skovens vestlige del findes en primitiv lejrplads med shelter og egen bålplads. Pladsen kan frit benyttes af mindre grupper til enkelte overnatninger. I tilknytning til Kronborg Skov findes en skoletjeneste med undervisning i saltvandsbiologi. Umiddelbart efter ankomst til øen mødes du af Aalborg Kommunes Infohus. På plancher fortælles om øens landskab samt dyre- og plantelivet på land og i vand. Udsigt fra Egholm mod lystbådehavnen. 11

12 Guldbækken Det er Guldbækken og opstemningerne ved Svanemøllen, Vestre Mølle, Ridemands Mølle og Godthåb Hammerværk, der præger ådalen. Bebyggelsen ved Godthåb og Svenstrup danner en tæt ramme for naturområdet. Guldbækken udspringer i Buderupholm Mose 7 km syd for Ridemands Mølle. Over det ca. 13 km lange løb er der et fald på 36 m. Det store fald har gjort det muligt at udnytte vandkraften. Allerede fra 1300-tallet fandtes her tre vandmøller. Den øverste - Ridemands Mølle - findes stadig som en større gård, mens de to nederste kun anes ved mølledammene. Ved Vestre Møllesø og ved Svanemøllesøen er anlagt omløb til søerne, der forbedrer levevilkårerne for fisk i Guldbækken. Naturgenopretning af en mindre del af Guldbækken vest for Vestre Møllesø har ligeledes forbedret vandkvaliteten i Guldbækken. Der er anlagt en attraktiv trampesti langs Guldbækken mellem Svenstrup og Godthåb. Den varierede skovbevoksning langs Guldbækken og den vestlige kanal skaber gode livsbetingelser for de fleste af vores almindelige skovfugle. De opstemmede mølledamme har stor betydning for områdets dyreliv. Her findes f.eks. vand- og damflagermus, der jager insekter helt nede over vandoverfladen. Den sjældne isfugl holder også til ved vandløbet. Guldbækken og Østerå mødes, det er Østerå til højre i billedet. 12

13 Ridemandsmølle og Godthåb Hammerværk Her har været møllested siden middelalderen, hvor Dronning Margrethe d. 1. var ejer af møllen. Møllens navn stammer fra en senere ejer af møllen, Peder Sørensen Ridemand. Tilnavnet Ridemand er en stillingsbetegnelse, idet Peder Sørensen bl.a. havde til opgave at ride markskellene af, hvis der opstod uenighed om deres rette beliggenhed. Møllen var en af de betydeligste kornmøller på egnen. I 1868 overtog Chr. Zinck møllen. Da han tidligere havde købt papirmøllen Godthaab nedenfor Ridemands Mølle, skaffede han sig hermed fuld kontrol over hele systemets vandkraft. Niels Zinck og sønnen Chr. Zinck udviklede hammerværket til en stor virksomhed til produktion af redskaber og værktøj til landbrug og håndværk. En 700 m lang kanal blev gravet fra mølledammen ved Ridemands mølle til hammerværket. For enden af kanalen blev anbragt en turbine, der via wirere trak hammerværket. Ridemandsmøllesøen, Guldbækken og vandvejene mellem Ridemandsmøllesøen og Godthåb Hammerværk blev fredet i 2009 og åbnet for offentligheden, der nu kan opleve den enestående fortælling om en tidlig industriel udvikling i Godthåb baseret på vandkraft. Linjeføringen af jernbanen mellem Svenstrup og Nibe vidner om, at Zinck var en driftig mand - han fik lagt banen forbi Hammerværket. Broen over vandløbet og linjeføringen ses stadig. I slutningen af 1980 erne overtog Fiskars virksomheden, men overlod de gamle bygninger og vandkraftanlægget til den selvejende institution: Museet Godthåb Hammerværk. Hammerværket er fredet og er ved hjælp af frivillig arbejdskraft periodisk i drift med adgang for besøgende. 13

14 Halkær Sø/Halkær Mølle Halkær Sø ligger meget smukt og danner overgangen mellem Halkær og Sønderup Ådale og Halkær Bredning. Hvor søen ligger, var der i stenalderen en fjordarm. Gennem hele det 20 ende århundrede blev engene på den gamle fjordbund afvandet med grøfter og benyttet til landbrug med korn- og græsmarker. Gennem et naturgeopretningsprojekt blev søen i 2006 genskabt. Området er på i alt 150 ha og selve Halkær Sø dækker næsten 100 ha. Søen er lavvandet og en stor del af den vil med tiden blive til rørskov, omgivet af moser og våde enge. Søen og Halkær Å er stadig adskilt af det oprindelige dige for at gøre det lettere for små havørreder at vandre ned ad åen om foråret. Kun en mindre del af vandet i åen ledes ind til søen i dens sydlige del og ud i Halkær Å igen ved afløbet ved Halkær Bro. Arealerne i ådalen er privatejede og uden offentlig adgang, men cykelstien på den gamle Nibe-Hvalpsundbane giver en god mulighed for at få et flot udsyn over den smukke ådal og Halkær Sø. Fra Halkær Mølle er der mulighed for kortere vandreture ved søen. Halkær Å med Halkær Sø i baggrunden. Åen er fortsat afgrænset af dige mod vådområdet. Det skyldes ønsket om at bevare Halkær Å som vandløb af hensyn til fiskelivet. Halkær Sø er allerede nu ved at være en spændende fuglelokalitet. 300 m syd for broen over åen ved Halkær er indrettet en observationspost, og der findes et fugletårn ved søen. Flere fugle som lappedykkere, knopsvaner, gråænder, taffelænder og troldænder yngler ved Halkær Sø. I de omkringliggende rørskove og buske høres nattergal, græshoppersanger, sivsanger, kærsanger, rørsanger og rørspurv. Knopsvaner, blishøns og troldænder ses hele året rundt. Nogle af de mere sjældne fuglearter, der er set ved Halkær Sø, er nordisk lappedykker, silkehejre, sølvhejre, skestork, hvidvinget terne og isfugl. Skestorken er i april maj næsten dagligt forekommende. 14

15 Kraften i vandløbene har været brugt til mølledrift siden middelalderen. De fleste møller er forsvundet, men ved Halkær Mølle ligger et fint vandmølleanlæg. Halkær Mølle er nyrestaureret og ligger meget flot ved kanten af Halkær Sø. Den fungerer som naturskole for skoleelever, og den store ladebygning indeholder en udstilling om landbrugets historie og en spændende samling af gamle landbrugsredskaber. I møllehuset er der en udstilling om møllernes historie i Danmark. Naturskolen er lukket for offentligheden - men udstillingerne er altid åbne. Møllehjulet og mølleværket er rekonstrueret. Ved Halkær Bro ligger Halkær Voldsted, der er blevet restaureret og har offentlig adgang. Der er en primitiv lejrplads med sheltere i nærheden. Restaureret volsted ved Halkær Sø. Halkær Mølle er et særlig smukt eksempel på byggeskikken i Himmerland med hvidkalkede 1700-tals udhuse med rørtag, en stråtækket vandmølle fra 1664 af bindingsværk og teglbelagt murstenshovedbygning fra Møllen danner en usædvanlig smuk helhed sammen med ådalen, Halkær Bredning og de lyngklædte skrænter langs ådalen. 15

16 Lille Vildmose Lille Vildmoseområdet strækker sig fra Mou i nord til Øster Hurup i syd og fra Dokkedal i øst til bakkerne ved Kongerslev i vest. Her findes naturværdier, der ikke findes noget andet sted i det danske kulturlandskab. Området rummer vidtstrakte højmoser, søer, frodige græsfenner og et rigt og varieret planteog dyreliv. I den sydlige del af Lille Vildmoseområdet findes Tofte Mose, som er den største og bedst bevarede højmose i det nordvesteuropæiske lavland. De midterste arealer er overgået til naturgenopretning. Her gøres forsøg med at hæve vandstanden og genskabe tilstande, så højmosen igen vil indfinde sig. Man kan stadig se de store gravebaner fra sphagnumindvindingen, nyde det varierede fugleliv med store rovfugle, traner og tusindvis af vade- og svømmefugle. Man kan også komme tæt på højmosens sjældne planter fx sphagnummosser, soldug og tranebær. I Lille Vildmoseområdet findes de unikke skove Tofte Skov og Høstemark Skov. I Tofte Skov findes Danmarks eneste vildsvinebestand. Skovene er nogle af de mest artsrige i landet. Hver af de to skove har ynglende kongeørne. Skovene er indhegnede, men det er muligt at komme ind på guidede ture. Luftfoto af Tofte Skov og de store flade mosepartier. I baggrunden Tofte Sø, der er hjemsted for en af landets største skarvkolonier på reder. Udsigt fra Smidie Bakke over Lille Vildmose. Fra udsigtstårnene ved skovene og moserne kan man opleve noget af dyrelivet i de hegnede områder. Det er også herfra, man har gode chancer for at se de store rovfugle, skarverne, tranerne og mange andre sjældne fugle. Fra udsigtspunkterne i landskabet kan man for alvor få oplevelsen af, hvor langt det store flade moselandskab strækker sig, og hvordan det er blevet skabt. Fra Mulbjerge, Kællingbjerg og Smidie Bakke kan man ikke bare se hele mosen, men også se langt ud over det omgivende landskab. Vildsvin med unge i pyjamaspels. 16

17 Portlandmosen I Portlandmosen er lavet en plankesti ind over mosen til den 6 km lange og 100 m brede gravebane, som nu fremstår som en sø og vidner om tiden, hvor Aalborg Portland Cementfabrik brugte tørv som brændsel i cementovnene. I Portlandmosen er udført omfattende vandstandshævning, og naturplejen foregår ved at rydde opvækst af birketræer. Lille Vildmosecentret Luftfoto af Lille Vildmosecentret. der er opført lige ved siden af Vildmosegaard. Midt i Lille Vildmose ligger Lille Vildmosecentret, som er et natur- og kulturhistorisk formidlingscenter. Her vises film fra området. Der er en lærerig udstilling sammen med et eksperimentarium, og i caféen serveres lokale delikatesser. Et besøg her er en god inspiration til at opleve mosen på egen hånd. Den midterste 60 m brede gravebane er vandfyldt og ligner en hel flod. Tofte Sø Ved Tofte Sø kan man følge med i et spændende fugleliv, som blandt andet tæller den største skarvkoloni i Danmark. Det er også herfra, man kan følge Nordsøstien mod syd til et plankespang, der er ført over hegnet ind til Tofte Mose og ind på selve højmosen. Amatørornitolog studerer fuglelivet. 17

18 Mulbjerge Lige ved Dokkedal ligger Mulbjerge som en ø i Vildmosens flade landskab. Fra toppen af bakkerne er der en flot udsigt mod vest over Lille Vildmose og mod øst over Kattegat. Nord for Dokkedal er det muligt at køre i bil op til toppen ad en smal grusvej. Syd for Dokkedal ligger en lille P-plads, hvorfra man kan gå op over bakken. Der er afmærkede vandrestier i hele området med mulighed for nogle meget smukke vandreture. Stierne snor sig mellem opdyrkede marker, overdrev og skovpartier. Flere steder fører stierne gennem indhegninger med får, heste eller kreaturer. Fra Dokkedal går en vej ud gennem Mulbjerge til kysten. Dalen hedder Stejlgabet, og det er også navnet på det lille fiskerleje, der ligger her ved foden af bjergene ud mod kysten. Ud over de dejlige vandreture er der gode bademuligheder. Der er parkeringplads, og en bademole strækker sig ud over den helt lavvandede del af stranden. Og så bliver de stejle kystskrænter flittigt brugt af paraglidere. Kortet viser, hvordan Mulbjerge i Stenalderhavet lå som en ø 5 km fra det øvrige Himmerland. Kortet viser Lille Vildmose området i Dokkedal ligger isoleret i det flade og utilgængelige moseland. Udsigt mod bademolen ved Stejlgabet. De stejle kystskrænter nord for Dokkedal er dækket af flot egeskov med en frodig bundvegetation. Området her er den højeste del af bjergene med 48 m o.h. som det højeste punkt. Den sydlige del af Mulbjerge, med Gulhøj som højeste punkt, ligger hen som overdrev og afgræsses af kreaturer. På de åbne skrænter findes bl.a. nikkende kobjælde og opret kobjælde, der når de lige er sprunget ud, giver bakkerne et blåt skær. Sejlflod Bakkeø Mulbjerge Smidie øen Toft Bakke Als Bakke Nikkende kobjælde på skrænten ovenfor P-pladsen ved Stejlgabet. Neden for skrænterne ligger kystforlandet med græsmarker, strandenge og små moser. 18

19 Spændende historie om kystfiskeriet ved Dokkedal Udsigt fra P-pladsen nord for Dokkedal. Fugleliv Kyststrækningen ud for Mulbjerge er meget lavvandet, og nye småsøer opstår hvert år. Det lave vand er rigt på smådyr og ålegræs, som tiltrækker store fugleflokke. Havområdet besøges hvert år af fugle fra Nordeuropa og Sibirien og er derfor udpeget som et vigtigt internationalt fuglebeskyttelsesområde. Fra det tidlige forår i marts til hen i begyndelsen af juni kan man være heldig at opleve fugletræk. Fuglene bruger kysten som ledelinie nordpå. Enkelte holder pause på Mulbjerge. Knortegæs på stranden ved Dokkedal. På forstranden er indrettet en lille udstillingsbygning. Her fortælles om kystfiskeriet gennem tiderne og om fuglelivet i dag. Selvom Dokkedal har ligget meget isoleret mellem de store øde moseflader og havet, så var byen i middelalderen en vigtig og aktiv by med et stort sildefiskeri. Stranden sydede af liv. Der var opført salteboder på stranden. Her boede saltere, der arbejdede for købmændene med opkøb og nedsaltning af sild. Fisken blev udskibet direkte fra stranden. Også kongen fik sine fisk herfra til hoffet og til orlogsskibene. 19

20 Poulstrup Sø Poulstrup Sø og Dall Hede er et flot naturområde med søer, moser, overdrev, skov og krat. Afmærkede vandreruter gør det nemt at gå på opdagelse i området. Her er også afmærkede ride- og mountainbike ruter. Det bakkede landskab blev formet under sidste istid for mere end år siden. På Dall Hede ses hist og her efterladenskaber fra isen i form af store sten og ledeblokke fra det skandinaviske grundfjeld. Områdets mange naturtyper giver et rigt og varieret dyreliv. Skoven drives naturnært og ekstensivt. Mange fuglearter yngler ved søerne og i den varierede skovbevoksning. Firben og - mere sjældent hugorm kan ses sole sig på skråningerne. Poulstrup Sø er dannet i et dødishul og ligger som en smuk skovsø mellem bakkerne. Søen har en vanddybde på et par meter, men søens faste bund er dækket af et tykt dyndlag på ca. 18 m. For at bevare et åbent vandspejl og det særlige plante- og dyreliv, oprenses vådområderne med års mellemrum for tørvemos, blade og andet organisk materiale. 20

21 Parti fra Poulstrup Sø. Indtil midten af 1900-tallet fremstod hele området som vidtstrakte hedearealer. Efter befrielsen i 1945 var området i en sørgelig forfatning, da den tyske besættelsesmagt havde anvendt arealerne som øvelsesterræn for kampvogne. På foranledning af Aalborgs daværende postmester, J. B. Nicolaisen, købte kommunen i 1946 dele af det naturskønne bakkeområde og Poulstrup Sø. Området blev hurtigt et populært udflugtsmål. En tidligere landejendom blev indrettet som traktørsted efter et helt nyt koncept, kaldet cafeteria. Traktørstedet er dog lukket for mange år siden. Gråstrubet lappedykker. Plejen på de åbne arealer skal sikre et lysåbent og varieret plantesamfund, og at arealerne bevares som heder og overdrev. Plejen udføres hovedsagelig ved afgræsning med kreaturer, suppleret med lejlighedsvise rydninger af uønskede træer og buske. Området var også leverandør af råstoffer til kommunen. Her blev gravet grus, høstet tagrør og skovet tømmer. I 1965 blev der opført et savværk. Savværket fungerede frem til Ejendommen tilhører i dag Aalborg Kommune. Fri fiskeplads Poulstrup Sø er en af kommunens frie fiskepladser. Her kan du fange skalle, karusse, aborre og gedde. Vandkvaliteten i Poulstrup Sø er afhængig af meget dyreplankton. Søens gedder æder skalle og karusse. Det betyder, at mere dyreplankton overlever til gavn for søen. Genudsæt derfor fangede gedder. Husk også, at haletudser og vandinsekter skal genudsættes efter fangst. 21

22 Præstegårdsheden Præstegårdsheden eller Kongerslev Hede er resterne af et større hedeområde, der lå lige syd for Kongerslev i gamle dage. Det er fredet og et præstegårdstilliggende og derfor offentligt tilgængeligt. Området er præget af nogle meget markante bronzealderhøje. En af dem er med 63 m over havet det højeste punkt i området, og der er herfra en flot udsigt over mod Lille Vildmose og Mulbjerge. Man kan her finde de typiske hedeplanter med hedelyng som en af de dominerende planter, men også den mere usædvanlige tornblad, som er en gyvellignende plante med stive stikkende torne. For at bevare heden og holde selvsåningen i ave afgræsses området med får. For at få mergel til Lille Vildmose blev der i anlagt en bane fra mergelgraven i Randrup til Kongerslev Hede og derfra videre til Vildmosen. Tornblad Anlægget til mergeltransport blev benyttet i omkring 10 år. En del af banen blev overtaget af Pindstrup Mosebrug, der i 1949 havde opført en briketfabrik i Kongerslev. Sporet blev ført ind til denne fabrik og var i brug frem til Udsigt fra Præstegårdsheden over Lille Vildmose. 22

23 Skørbæk Hede Skørbæk Hede er et lille fredet hedeområde sydvest for Nibe på 5 ha. Området er en del af et tidligere stort hedeområde på 100 ha, hvor der er mange spor af oldtidsagre, gravhøje og bebyggelser. I dag et af Danmarks største systemer med oprindelige oldtidsmarker. Skørbæk Hede blev fredet i 1954 for at bevare 8 udgravede hustomter med omkringliggende oldtidsagre. Agrene er fra århundrederne omkring Kristi fødsel. I den tidligere jernalder lå denne lille klynge af gårde midt i et vidstrakt system af små marker, hvor marksystemerne dækkede op til en hel kvadratkilometer. Selve bygningernes grundrids er i dag bevaret som små forhøjninger på arealerne. Det skyldes at husenes fundament bestod af tørv. Nord for bebyggelserne ligger et større område af agersystemer. På Skørbæk Hede ligger tre gravhøje i en øst-vestlig linje samt en enkelt gravhøj nord for denne linje. I forhistorisk tid har der ligget ti høje på stedet i et V-formet mønster med åbning mod vest. Billedet viser grundrids af et hus fra jernalderen. Buskene markerer, hvor græstørv har dannet fundamentet i huset. Blåbærbusk På Skørbæk Hede vokser mange forskellige blomster og buske. Hedelyng, blåbær, tyttebær og pors er de dominerende dværgbuske på heden. Af interessante blomster på heden kan nævnes tandbælg, guldblomme og lav skovzoren. På heden lever rådyr, ræve, harer og agerhøns. 23

24 Teglværkssøerne Teglværkssøerne ligger ved Gandrup og er et dejligt rekreativt område med et rigt plante- og dyreliv. Søerne er en del af et stort naturområde på 25 hektar. Første skridt til udvikling af det rekreative område fandt sted, da en borgergruppe i Gandrup i 2004 udarbejdede et projekt med en sti fra Gandrup til Øster Hassing og Øster Hassing Kirke forbi søerne og med en tunnel under Omfartsvejen. Projektet blev finansieret af Hals Kommune, EU, Øster Hassing Menighedsråd, lokale pengeinstitutter og private bidragydere. Teglværkssøerne er virkningerne af Gandrup Teglværks gravninger efter blåler til fremstilling af gule mursten. Det fandt sted i 40 år fra midten af 1960 erne. De 3 søer dækker et samlet areal på cirka 6,7 ha og er nogle steder 6-7 meter dybe. 24

25 Teglværkssøerne er et fortrinligt sted for mange fugle at opholde sig, fordi de her har gode muligheder for at skaffe sig føde. Knopsvane, gravand, skarv og musvåge er eksempler på arter, som du kan finde i området. Kulsukker, agerpadderokke, dunhammer og skvalderkål er nogle af de planter, som du kan finde ved søerne. Planterne kan både anvendes som medicin og ved madlavning. Kulsukker er virksom mod ømhed og muskelsmerter, medens agerpadderokke helbreder blærebetændelse og konstant vandladning. Der er et rigt vandliv i søerne, hvor for eksempel larver og nymfer forvandles til insekter som vårfluer og slørvinger. I søerne er der også ferskvandsfisk som aborre. 25

26 Østerådalen Østerådalen strækker sig som en grøn kile fra Svenstrup/Dall Villaby og næsten helt ind til centrum af Aalborg. I den nordlige og midterste del af ådalen er der siden 1995 genetableret en række naturområder. Den bynære del fra Indkildevej og til Over Kæret er 100 ha stort. Der er adgang til området fra flere steder. Den nordlige del er kommunalt ejet, og her er det tilladt at færdes overalt til fods. I den sydlige del ejes store dele af private, men det er tilladt at færdes på de anlagte veje og stier. Der er anlagt flere turruter, som alle giver mulighed for fine naturoplevelser. De lavvandede søer er vigtige rastepladser for mange trækfugle. Her kan du opleve mange forskellige plantesamfund, som f.eks rørskov, rørsump, ellekrat og skov med hver deres specielle dyre- og planteliv. Fugleskjul i den nordlige del af Østerådalen. Østerådalen giver mulighed for en række friluftsaktiviteter. Det er tilladt at ride på de afmærkede ridestier ved Finstrupgård, og kanosejlads er tilladt overalt i Østerå. Lystfiskeri er tilladt flere steder og fugleinteresserede kan få store oplevelser. Foto herunder og på næste side: Fuglesøerne nord for Indkildevej. 26

27 Ådalens historie Østerådalen blev dannet under og efter den sidste istid. Et mildere klima fik store smeltevandmasser til at strømme mod sydvest under isen og skabte dermed den kilometerbrede tunneldal. Ishavet strakte sig herefter ind i området, hvor bakkerne ved Skovbakken og Frydendal lå som spredte øer. Siden har landhævningen skabt de vidtstrakte engarealer, der lå urørte hen frem til slutningen af 1800-tallet. Naturgenopretning De våde enge i ådalen afgræsses i sommerhalvåret af kreaturer som led i plejen af området. Det er tilladt at færdes inden for hegnene, men der skal selvfølgelig vises hensyn til de græssende dyr. Østerå snoede sig gennem et sumpet kær- og engområde helt ind til der, hvor Mølleplads ligger i dag. Dengang var kun skråningerne ned mod dalen beboelige. Opdyrkningen af dalen startede i 1890 erne, og engene i den sydlige del blev omdannnet til landbrugsland. Åen blev rettet ud og de fugtige områder drænet. Fund af stenalderbopladser og et større antal gravhøje vidner om, at der har været stor menneskelig aktivitet siden stenalderen. Ved Bonderup Bro har der senere været tingsted og ved Finstrupgård lå i middelalderen et vigtigt overfartssted. Odder Siden 1995 er der arbejdet på at få genetableret de forskellige spændende naturtyper. Alle dræn blev afbrudt og drængrøfterne kastet til. Et dige langs åens østbred blev fjernet, og ved at lægge åen i slyngninger er nogle af åløbets oprindelige kvaliteter genskabt. Der er anlagt to mindre søer i den sydlige del af området og lavet en slørende beplantning mod motorvejen. Tilgængelighed til området for friluftsaktiviteter har været en vigtig del af naturgenopretningsprojektet. 27

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

VISUALISERING AF SKITSEPROJEKT Åmosen fra fortid til fremtid Udarbejdet af COWI for Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen September

VISUALISERING AF SKITSEPROJEKT Åmosen fra fortid til fremtid Udarbejdet af COWI for Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen September VISUALISERING AF SKITSEPROJEKT Åmosen fra fortid til fremtid Udarbejdet af COWI for Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen September 2006 1 Et åndehul for natur og mennesker Midt mellem Kalundborg,

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Cykelstikort. Aalborg Kommune

Cykelstikort. Aalborg Kommune Cykelstikort Aalborg Kommune Aalborg Kommune forbedrer løbende forholdene for cyklister. Derfor udkommer dette cykelstikort nu med de nyeste ændringer. Tag kortet med på råd, når du overvejer at bruge

Læs mere

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune OLDTIDSMINDER i Korsør Kommune 2 Kommer man til Korsør østfra kan man mellem banen og motorvejen efter Svenstrup på marken se en markant langdysse og en runddysse, som desværre ikke er tilgængelig. Men

Læs mere

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven oplev FREDERIKSBORG SLOTShave BAROKHAVEN OG LANDSKABSHAVEN N ØDAM BADSTUEDAM SLOTSSØ 0 100 200 METER frederiksborg slot terrasserne i barokhaven monogrammerne kaskaden Optisk bedrag egestykket bygningerne

Læs mere

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel.

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor Gislinge borgere fremkom med et ønske om,

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Holbæk ruten Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Gislinge Ruterne Oversigtskort Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft AH G o l f -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand 1 GOLF! En lille hvid bold bold der trækker en rundt i timevis og undervejs får man kæmpet, grinet, dummet sig, jublet og snakket om alt muligt

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

HELHEDSPLAN BILLUND VILLABYER UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009

HELHEDSPLAN BILLUND VILLABYER UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009 UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009 2 OVERSIGTSPLAN MÅLESTOK 1:20.000 Landskabsring Billund Lufthavn Stiforbindelse LEGOland Billund Bymidte Lalandia Ankelbo Villaby Ferieby

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Med den ensomt beliggende kirke Himmerland er så rig på prægtige

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik:

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik: Ud og se 2012 Turens overblik: 9.20 - Kalø Gods og slot 10.00 Agri Baunehøj (Morgenkaffe) 11.30 Tinghulen gå-tur (Frokost) 13.30 Stenhuset dysse i Strands 14.00 Tre høje (Kaffe) Turen går først gennem

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Sundby Sø (Areal nr. 24)

Sundby Sø (Areal nr. 24) Sundby Sø (Areal nr. 24) 1 Beskrivelse Umiddelbart nordvest for Vildsund finder man de afvandede arealer i Sundby Sø og Tagkær Landvindingslag. Her er det besluttet at gennemføre et naturprojekt, der skal

Læs mere

LIFE LILLE VILDMOSE. Introduktion til projektområde og delprojekter. Roar S. Poulsen Aalborg Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen

LIFE LILLE VILDMOSE. Introduktion til projektområde og delprojekter. Roar S. Poulsen Aalborg Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen LIFE LILLE VILDMOSE Introduktion til projektområde og delprojekter Roar S. Poulsen Aalborg Kommune LIFE - Lille Vildmose - introduktion til projektområdet Lille Vildmose Rammerne: Oprindelse Udstrækning

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visseår også optrådt på disse kanter.

mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visseår også optrådt på disse kanter. sjældne og fredede snylteplante stor gyvelkvæler, helt uden klorofyl og fotosyntese, ses nu og da. Især på arealerne nord for Tueholm Sø ses en smuk og afvekslende flora. En rig natur... Området omkring

Læs mere

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle!

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Kender du det lille private skovområde Råen i Vetterslev? I den sydligste del af Ringsted Kommune, lidt øst for Vetterslev findes

Læs mere

Kong Valdemars Jagtslot

Kong Valdemars Jagtslot Kong Valdemars Jagtslot Det lille middelaldervoldsted Kong Valdemars Jagtslot ligger i engen langs den tidligere mere vandrige Stensby Møllebæk, som gennem Malling Kløft udmunder i Storstrømmen. Det smukke

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk Frederikssund Naturpleje På skrænterne er Due-skabiose og Knoldet Mjødurt ved at blive udkonkurreret af buske som Slåen og Rynket Rose. Gennem en veltilrettelagt naturpleje, hvor dominerende arter holdes

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen ligger lige uden for Middelfart. Det er et dejligt sted med mange muligheder.

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Korsør Fyldplads i dag. Stedet i dag: - Gocartbane - Ligger ved Noret

Korsør Fyldplads i dag. Stedet i dag: - Gocartbane - Ligger ved Noret Korsør Fyldplads i dag Stedet i dag: - Gocartbane - Ligger ved Noret Plan for fremtidige forhold Mål: - Smukt landskab - Ny rekreativ anvendelse Kort på nettet ANALYSE Find et sted, / FORUNDERSØGELSER

Læs mere

WEBUDGAVE. Bygholm Sø og Åbjergskoven. Bygholm Sø og Åbjergskoven. LÆNGDE: 6,6 km

WEBUDGAVE. Bygholm Sø og Åbjergskoven. Bygholm Sø og Åbjergskoven. LÆNGDE: 6,6 km RICKSHAWTUR: Bygholm Sø og Åbjergskoven RICKSHAWTUR FRA: Ceres Bygholm Sø og Åbjergskoven LÆNGDE: 6,6 km Kør en tur i skoven ved Bygholm Sø. I 1918 blev Bygholm Å opdæmmet for at levere vandkraft til et

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

Skovrejsning ved Næstved

Skovrejsning ved Næstved Skovrejsning ved Næstved Landskabsbeskrivelse og analyse af Kirsten Vest Rundt om Næstved by er der udpeget tre skovrejsningsområder. Det nordlige er Vridsløse, det vestlige er Even og det sydøstlige er

Læs mere

oplev SOrgenfri VED mølleåen

oplev SOrgenfri VED mølleåen oplev SOrgenfri slotshave LANDSKABSHAVEN VED mølleåen Skovbrynet FUGLEVAD STATION N MØLLEÅEN Kongevejen SORGENFRI SLOT Lyngby Hovedgade LYNGBY SØ sorgenfri SLOT Den gamle køkkenhave MØLLEÅEN DRONNINGEKILDEN

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

Hærvejen nord for Klosterlund

Hærvejen nord for Klosterlund Hærvejen nord for Klosterlund Fra Klosterlund er der ikke ret langt til de markerede hærvejsruter. Der findes en cykelrute, som går gennem Kragelund og der findes en vandrerute, der går gennem Stenholt

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Bevaringsplan for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Vedtaget på Det Grønne Knæs generalforsamling d. 25. maj 2004 Beskrivelse af områdernes historie og

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning Plan09: Områdeanalyser, Skive Kommune Områdeanalysen er udført september oktober 2008 som led i Plan09-processen. Formålet er at delområderne skal være referencearealer for samtale om, forståelse, planlægning

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Blik på helheden giver nye muligheder

Blik på helheden giver nye muligheder Blik på helheden giver nye muligheder Vores samfund forandrer sig. Blot inden for de seneste årtier er store industriområder blevet forladt. Mange egne i Danmark er samtidig blevet tydeligt mærket af,

Læs mere

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005 Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling Skjoldhøj-kilen et rekreativt område Marts 2005 Spildevandsplan 2003 Indledning I løbet af 2005 gennemføres mindst fem kommunale og statslige anlægsprojekter

Læs mere

Livø tur Video. Grafisk & Foto

Livø tur Video. Grafisk & Foto Livø tur 2017 Video Grafisk & Foto Smukt syn og et glimt af Livøs havn. Den store flotte sol, stråler ned på den smukke sø. Den søde grå kat står og kigger på den smukke danske natur. En flot konstruktion

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3?

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Frederiksborg Amt, Landglégbsafdelingen, oktober 2005 Udgiver: Tekst, foto og kort: Kort: ISBN: Frederiksborg Amt, Teknisk Forvaltning Janni Lindeneg Copyright

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

Sammen med kortudsnittene er ruten beskrevet i ord. Du kan bruge denne roadbook som supplement til din GPS når du skal finde vej rundt om søen.

Sammen med kortudsnittene er ruten beskrevet i ord. Du kan bruge denne roadbook som supplement til din GPS når du skal finde vej rundt om søen. Roadbook Montane Lakeland 50 DK Julsø Rundt 2014 I denne roadbook kan du se den officielle rute til Julsø Rundt 2014. Ruten kan også downloades fra http://ultratrail.dk/julsoerundt/ruten/ Sammen med kortudsnittene

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

Besøg biotopen Heden

Besøg biotopen Heden Danmarks flora, danmarksflora.dk Besøg biotopen Heden Informationer og opgaver om heden som kulturlandskab, om naturpleje, jordbundsforhold, flora især lyng og ene, dyr og insekter, mad og drikke og endelig

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk Miljørapport Lokalplan 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk 1. Indledning 2. Resumé af miljørapport Lokalplanen giver mulighed for boliger i et område nord for Sejs/Svejbæk

Læs mere

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Formål... 2 Ansøgt beløb... 3 Lille Vildmosecentret...

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009

NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009 Velkommen til strækningen Næstved til Harrested Å NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009 1 Indledning Utallige forslag undervejs - har forsøgt at samle så mange som muligt af dem. Formålet med Fodsporet er Motion

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Status for naturen i DK Hvilken natur skal med? Overskud af næringstoffer Naturpleje af græsland Naturpleje af overset natur Integrer

Læs mere

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72)

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hjardemål Klitplantage ligger ved Jammerbugten, øst for Hanstholm. Plantagen ligger syd og vest for Hjardemål Klit og har sin største udstrækning

Læs mere

Velkommen i Jensen & Sørensens Plantage

Velkommen i Jensen & Sørensens Plantage Der er dog nogle regler, du skal overholde af hensyn til naturen og dyrelivet samt skovens drift som erhvervsøkonomisk virksomhed: Om natten skal der være fred, så du må være her fra klokken 6 om morgenen

Læs mere

Landskabet er under stadig forandring

Landskabet er under stadig forandring Landskabet er under stadig forandring I det danske klima er løvskov den naturlige vegetation. Når landskabet ikke er skovklædt i dag, skyldes det, at jordbrug, plantager, bebyggelser og anlæg har fortrængt

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Om foråret, hvor træer og buske stadig er nøgne og kun få blomster er kommet frem, er der ikke så meget at opleve i den bornholmske natur

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Naturprojekt Den Grønne Ring Sundhed i Naturen. Delprojekt 10: Quistrup Møllebæk Stien

Naturprojekt Den Grønne Ring Sundhed i Naturen. Delprojekt 10: Quistrup Møllebæk Stien 2014 Naturprojekt Den Grønne Ring Sundhed i Naturen Delprojekt 10: Quistrup Møllebæk Stien 1. BAGGRUND... 3 1.1 NATURPROJEKT DEN GRØNNE RING SUNDHED I NATUREN... 3 1.2 QUISTRUP MØLLEBÆK STIEN... 3 2. FORMÅL,

Læs mere

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018.

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Denne plan er udarbejdet af baneudvalget med input og ideer fra personer rundt om baneudvalget. Denne udviklingsplan vil beskrive banepleje og målsætning

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN

LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN UDLEJES FOR: LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN RÆKKEHUSE TIL LEJE PÅ 3-4 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ LINDHOLM-BRYGGE.DK LYSE OG MODERNE RÆKKEHUSE ATTRAKTIV BELIGGENHED I NATURSKØNT OMRÅDE

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

VIKINGEPARKEN HOBRO 24 ATTRAKTIVE GRUNDE HELT TÆT PÅ HOBRO MIDTBY

VIKINGEPARKEN HOBRO 24 ATTRAKTIVE GRUNDE HELT TÆT PÅ HOBRO MIDTBY VIKINGEPARKEN HOBRO 24 ATTRAKTIVE GRUNDE HELT TÆT PÅ HOBRO MIDTBY VIKINGEPARKEN HOBRO UDLEV BOLIGDRØMMEN Nu kan jeres byggedrøm realiseres... Drømmer I om at opføre jeres egen bolig midt i den smukke danske

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Identification: Region: Midtjylland Kommune: Horsens Kommune Adresse: Andreas Flensborgs gade, Kongensgade og Claus Cortsens gade Matr.nr.:

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Efterår Brøndby kommune Naturbeskrivelse I løbet af efteråret skifter skoven karakter. Grønne blade skifter farve og gule, orange, røde og brune nuancer giver et fantastisk

Læs mere