Det grønne guld En guide til aktivt friluftsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det grønne guld En guide til aktivt friluftsliv"

Transkript

1 Det grønne guld En guide til aktivt friluftsliv

2 2

3 Aalborg Kommune rummer en rigdom af grønne områder, hvor både børn og voksne har gode muligheder for mange forskellige fritidsaktiviteter. Hvad enten du er til vandreture, motionsløb, fuglestudier, mountainbike eller leg, så finder du et væld af muligheder i kommunen. Det grønne Guld er en opslagsbog over Aalborg Kommunes smukkeste og mest værdifulde grønne områder. De er enten kommunalt ejede eller private fredede arealer. Halkær Mølle Bogen er tænkt som en appetitvækker, der gerne skulle give dig stor lyst til at bevæge dig ud i guldet. Bagerst i bogen finder du et kort, som viser områdernes placering. For flere af områderne er der lavet særlige vandretursfoldere, som det er en god idé at tage med, når du bevæger dig ud i skov og landskab. Folderne kan du dels finde ved de infotavler, som står ved områdernes parkeringspladser og indgange, dels på kommunens hjemmeside På hjemmesiden finder du endvidere mere information om kommunens parker, skove og naturområder og de muligheder og aktiviteter, der er dér. Vi håber, at du får mange gode timer og oplevelser i kommunens parker, skove og naturområder. Rigtig god fornøjelse. Parti fra Høstemark Skov Mariann Nørgaard Rådmand Teknik- og Miljøforvaltningen Kirsten Lund Andersen Stadsgartner Teknik- og Miljøforvaltningen 3

4 4

5 Indhold Aktivitet i Mulighedernes Park. Naturområder...s. 6 De Himmerlandske Heder Egholm Guldbækken Halkær Sø/ Halkær Mølle Lille Vildmose Mulbjerge Poulstrup Sø Præstegårdsheden Skørbæk Hede Teglværkssøerne Østerådalen Parker og grønne områder... s. 28 Bundgårdsparken Byhaven Den Gamle Golfbane Hals Skanse Hesteskoen Jomfru Ane Parken Kanalhaven Kildeparken Lindholm Høje Lindholm Strandpark/Lindholm Fjordpark Mulighedernes Park Mølleparken Nibe Anlæg Nibe Strandpark Nordens Kridtgrav Nørre Uttrup Fjordpark Rotunden Signalbakken Skanseparken Skovbakken Sohngårdsholm Parken Solsideparken Svanemølleparken Søheltens Have Urtehaven Østre Anlæg Skove... s. 64 Drastrup Skov Hasseris Skov Hammer Bakker Koldkær Skov og Trekantskoven Kongshøj Skov Vester Aslund Plantage Lundby Bakker og Lundby Krat Skalskoven Kirkegårde... s. 78 Almen Kirkegård Søndre Kirkegård Østre Kirkegård Gadekær... s. 84 Langholt Gadekær Nøvling Gadekær Staun Gadekær Vester Hassing Gadekær Volsted Forte Bademuligheder... s. 90 Naturudstillinger... s. 94 Infohuset Egholm Infohuset Stejlgabet Infohuset Østerådalen Naturcenter Halkær Mølle Aktiv fritid... s. 100 Anvendte kilder... s. 102 Oversigtskort Kort over Aalborg Kommune er indsat bagerst i bogen. Kortet viser, hvor de beskrevne lokaliteter ligger. 5

6 Naturområder Kommunen har en lang række unikke naturperler. Områderne varierer meget både i indhold og størrelse. Her er muligheder for spændende og forskellige naturoplevelser. Her er mulighed for at opleve naturen i bil, på cykel, eller til fods ad afmærkede vandrestier eller mindre grusveje. Elm med manna. Der er f.eks. Lille Vildmose, som er Nordvesteuropas største intakte højmose. Der er De Himmerlandske Heder, hvor det er muligt at gå over heden og opleve de åbne vidder og føle sig hensat til Blichers tid. Poulstrup Sø med søen, skoven og de lyngklædte bakker og Østerådalen er eksempler på bynære naturområder med gode stiforbindelser og publikumsfaciliteter. Egholm - midt i Limfjorden - tilbyder sin egen særlige naturoplevelse helt tæt på Aalborg. For en række områder findes selvstændige foldere og infoplancher, der beskriver området og de faciliteter og muligheder, som tilbydes. De Himmerlandske Heder. 6

7 7

8 De Himmerlandske Heder De Himmerlandske Heder er resterne af et stort hedeareal, der engang strakte sig fra Limfjorden til Rold Skov. Siden da er heden blevet opdyrket og plantager plantet, men her i Vesthimmerland kan du stadig få fornemmelsen af, hvor øde og vidtstrakt heden kan være. Her er det muligt for en stund at træde ud af civilisationen og nyde stilheden, mens du vandrer ad de afmærkede stier. Hedevegatationen danner et flot, farverigt tæppe, når hedelyngen, klokkelyngen og guldblommen blomstrer. De Himmerlandske Heder er i modsætning til hederne i Vestjylland ret kuperede. Et bånd af indlandsklitter dækker bakkerne mod øst fra Kyø Dale og gør hederne landskabeligt meget varierede. Hederne skæres over på midten af Brusådalen, der som et grønt bælte bryder det tørre hedelandskab. Hederne er artsfattige, men dog findes smukke blomster som guldblomme. Øverst hedelyng. De Himmerlandske Heder består af fire mindre hedeområder Vindblæs, Oudrup, Ajstrup og Lundby heder. Der findes fint afmærkede vandreruter rundt i De himmerlandske Heder og store mulig heder for enestående naturoplevelser for hele familien. 8

9 Selvom hederne kun består af tørre, sandede jorder, har det dannet livsgrundlag for mennesker gennem tusinder af år. Kulturspor i form af bl.a. gravhøje og oldtidsagre vidner om tidligere befolkningers dyrkning af området. Der har været livlig trafik i området op gennem historien. På Lundby Hede gemmer lyngen op mod hundrede gamle vejspor på begge sider af den nuværende asfaltvej mellem Lundby og Borup. Der er spor efter den gamle hærvejsforbindelse fra Viborg til Aggersborg, og området har en af de største samlinger af fortidige vejspor i Jylland. Vinkelret på disse spor ligger resterne af den gamle Aalborg- Løgstør landevej, anlagt i 1700-tallet af enevældens ingeniører. Resultatet er lange strækninger af rette landeveje, hvor natur og landskab måtte underkaste sig den enevældige konge. Før 1900 brugte hedebønderne lyngen til mange ting. Dyrene græssede på lyngen, og ung lyng blev bjerget og brugt som vinterfoder. Lyng blev brugt til brændsel, som strøelse i stalden, som tækkemateriale og sengeunderlag. En fredning af området har sikret det mod bl.a. opdyrkning og givet mulighed for, at heden kan bevares ved naturpleje. Det sker i form af rydning, afgræsning, afslåning og afbrænding. Hederne rummer et rigt dyreliv. Her findes både hugorm, stålorm, markfirben og alm. firben. Af større dyr findes især hare og ræv på den åbne hede, medens råvildtet holder til på de mere tilgroede dele af heden. Rester af den gamle Aalborg - Løgstør landevej. De Himmerlandske Heder er kendt for deres rige bestand af dagsommerfugle, idet 36 forskellige arter er fundet i området. Mest kendt er den sjældne og truede hedepletvinge, der her har et af sine få danske levesteder. 9

10 Egholm Egholm ligger i Limfjorden mellem Aalborg og Nørrresundby. Øen er flad med højeste punkt kun 1,5 meter over daglig vande. Egholm er dannet af hævet stenalderhavbund og omfatter et areal på 605 ha. Selvom langt størstedelen af Egholms areal er opdyrket agerland, så findes der alligevel på øens strandenge, på de udyrkede arealer, i øens skove og langs markvejene et meget spændende plante- og dyreliv. Egholms langvarige status som isoleret ø har haft stor betydning for dyrelivet på øen. Af de mere spændende arter man kan finde på øen er f.eks. sløruglen, mosehornuglen og den rødlistede strandtudse. Der er etableret et stinet på øen, som viser rundt til udsigtspunkterne, hvor fra der er vidt udsyn over Limfjordens vande og de omkringliggende højdedrag. Egholm hed oprindelig Æggiæholm. Navnet formodes at hentyde til, at man i middelalderen samlede æg på øen. Færgen sejler fra Aalborg. Det tager 5 minutter at komme til Egholm. Færgen anløber ved Egholms sydøstligste hjørne, tæt ved Kronborg Skov. Uglen kan opleves på Egholm. Restaurant Kronborg blev i 1918 indrettet i en nedlagt landejendom. Restauranten nedbrændte i efteråret 1945, men blev allerede genopført til sommersæsonen i I dag er Restaurant Kronborg offentlig ejendom og fungerer som et særdeles velbesøgt sommerspisested. 10

11 De lavvandede områder omkring øen er meget værdifulde som spisekammer for en række vandfugle, og i farvandet ud for Egholm kan man bl.a. se den spættede sæl. Egholm har flere sjældne og truede plantearter. Den rødlistede langstilket filtrose vokser for eksempel her. På strandengene kan man finde de sjældne planter engklaseskærm og tangurt. Aalborg Kommune erhvervede i 1945 et areal på 17 ha, der siden er blevet til Kronborg Skov. Skoven er plantet i flere omgange og blev senest i 1993 udvidet mod vest. Skoven fremstår i dag som en lysåben ege- og elleskov med en rig underskov. I sommerhalvåret rummer skoven en del ynglefugle. Flere steder i skoven vokser planter, som i gamle dage var nytte- og lægeplanter, bl.a. vild mynte, stor nælde, skvalderkål og vild pastinak. I Kronborg Skov findes en større opholdsplads med borde, bænke, en bålplads og et madpakkehus. I skovens vestlige del findes en primitiv lejrplads med shelter og egen bålplads. Pladsen kan frit benyttes af mindre grupper til enkelte overnatninger. I tilknytning til Kronborg Skov findes en skoletjeneste med undervisning i saltvandsbiologi. Umiddelbart efter ankomst til øen mødes du af Aalborg Kommunes Infohus. På plancher fortælles om øens landskab samt dyre- og plantelivet på land og i vand. Udsigt fra Egholm mod lystbådehavnen. 11

12 Guldbækken Det er Guldbækken og opstemningerne ved Svanemøllen, Vestre Mølle, Ridemands Mølle og Godthåb Hammerværk, der præger ådalen. Bebyggelsen ved Godthåb og Svenstrup danner en tæt ramme for naturområdet. Guldbækken udspringer i Buderupholm Mose 7 km syd for Ridemands Mølle. Over det ca. 13 km lange løb er der et fald på 36 m. Det store fald har gjort det muligt at udnytte vandkraften. Allerede fra 1300-tallet fandtes her tre vandmøller. Den øverste - Ridemands Mølle - findes stadig som en større gård, mens de to nederste kun anes ved mølledammene. Ved Vestre Møllesø og ved Svanemøllesøen er anlagt omløb til søerne, der forbedrer levevilkårerne for fisk i Guldbækken. Naturgenopretning af en mindre del af Guldbækken vest for Vestre Møllesø har ligeledes forbedret vandkvaliteten i Guldbækken. Der er anlagt en attraktiv trampesti langs Guldbækken mellem Svenstrup og Godthåb. Den varierede skovbevoksning langs Guldbækken og den vestlige kanal skaber gode livsbetingelser for de fleste af vores almindelige skovfugle. De opstemmede mølledamme har stor betydning for områdets dyreliv. Her findes f.eks. vand- og damflagermus, der jager insekter helt nede over vandoverfladen. Den sjældne isfugl holder også til ved vandløbet. Guldbækken og Østerå mødes, det er Østerå til højre i billedet. 12

13 Ridemandsmølle og Godthåb Hammerværk Her har været møllested siden middelalderen, hvor Dronning Margrethe d. 1. var ejer af møllen. Møllens navn stammer fra en senere ejer af møllen, Peder Sørensen Ridemand. Tilnavnet Ridemand er en stillingsbetegnelse, idet Peder Sørensen bl.a. havde til opgave at ride markskellene af, hvis der opstod uenighed om deres rette beliggenhed. Møllen var en af de betydeligste kornmøller på egnen. I 1868 overtog Chr. Zinck møllen. Da han tidligere havde købt papirmøllen Godthaab nedenfor Ridemands Mølle, skaffede han sig hermed fuld kontrol over hele systemets vandkraft. Niels Zinck og sønnen Chr. Zinck udviklede hammerværket til en stor virksomhed til produktion af redskaber og værktøj til landbrug og håndværk. En 700 m lang kanal blev gravet fra mølledammen ved Ridemands mølle til hammerværket. For enden af kanalen blev anbragt en turbine, der via wirere trak hammerværket. Ridemandsmøllesøen, Guldbækken og vandvejene mellem Ridemandsmøllesøen og Godthåb Hammerværk blev fredet i 2009 og åbnet for offentligheden, der nu kan opleve den enestående fortælling om en tidlig industriel udvikling i Godthåb baseret på vandkraft. Linjeføringen af jernbanen mellem Svenstrup og Nibe vidner om, at Zinck var en driftig mand - han fik lagt banen forbi Hammerværket. Broen over vandløbet og linjeføringen ses stadig. I slutningen af 1980 erne overtog Fiskars virksomheden, men overlod de gamle bygninger og vandkraftanlægget til den selvejende institution: Museet Godthåb Hammerværk. Hammerværket er fredet og er ved hjælp af frivillig arbejdskraft periodisk i drift med adgang for besøgende. 13

14 Halkær Sø/Halkær Mølle Halkær Sø ligger meget smukt og danner overgangen mellem Halkær og Sønderup Ådale og Halkær Bredning. Hvor søen ligger, var der i stenalderen en fjordarm. Gennem hele det 20 ende århundrede blev engene på den gamle fjordbund afvandet med grøfter og benyttet til landbrug med korn- og græsmarker. Gennem et naturgeopretningsprojekt blev søen i 2006 genskabt. Området er på i alt 150 ha og selve Halkær Sø dækker næsten 100 ha. Søen er lavvandet og en stor del af den vil med tiden blive til rørskov, omgivet af moser og våde enge. Søen og Halkær Å er stadig adskilt af det oprindelige dige for at gøre det lettere for små havørreder at vandre ned ad åen om foråret. Kun en mindre del af vandet i åen ledes ind til søen i dens sydlige del og ud i Halkær Å igen ved afløbet ved Halkær Bro. Arealerne i ådalen er privatejede og uden offentlig adgang, men cykelstien på den gamle Nibe-Hvalpsundbane giver en god mulighed for at få et flot udsyn over den smukke ådal og Halkær Sø. Fra Halkær Mølle er der mulighed for kortere vandreture ved søen. Halkær Å med Halkær Sø i baggrunden. Åen er fortsat afgrænset af dige mod vådområdet. Det skyldes ønsket om at bevare Halkær Å som vandløb af hensyn til fiskelivet. Halkær Sø er allerede nu ved at være en spændende fuglelokalitet. 300 m syd for broen over åen ved Halkær er indrettet en observationspost, og der findes et fugletårn ved søen. Flere fugle som lappedykkere, knopsvaner, gråænder, taffelænder og troldænder yngler ved Halkær Sø. I de omkringliggende rørskove og buske høres nattergal, græshoppersanger, sivsanger, kærsanger, rørsanger og rørspurv. Knopsvaner, blishøns og troldænder ses hele året rundt. Nogle af de mere sjældne fuglearter, der er set ved Halkær Sø, er nordisk lappedykker, silkehejre, sølvhejre, skestork, hvidvinget terne og isfugl. Skestorken er i april maj næsten dagligt forekommende. 14

15 Kraften i vandløbene har været brugt til mølledrift siden middelalderen. De fleste møller er forsvundet, men ved Halkær Mølle ligger et fint vandmølleanlæg. Halkær Mølle er nyrestaureret og ligger meget flot ved kanten af Halkær Sø. Den fungerer som naturskole for skoleelever, og den store ladebygning indeholder en udstilling om landbrugets historie og en spændende samling af gamle landbrugsredskaber. I møllehuset er der en udstilling om møllernes historie i Danmark. Naturskolen er lukket for offentligheden - men udstillingerne er altid åbne. Møllehjulet og mølleværket er rekonstrueret. Ved Halkær Bro ligger Halkær Voldsted, der er blevet restaureret og har offentlig adgang. Der er en primitiv lejrplads med sheltere i nærheden. Restaureret volsted ved Halkær Sø. Halkær Mølle er et særlig smukt eksempel på byggeskikken i Himmerland med hvidkalkede 1700-tals udhuse med rørtag, en stråtækket vandmølle fra 1664 af bindingsværk og teglbelagt murstenshovedbygning fra Møllen danner en usædvanlig smuk helhed sammen med ådalen, Halkær Bredning og de lyngklædte skrænter langs ådalen. 15

16 Lille Vildmose Lille Vildmoseområdet strækker sig fra Mou i nord til Øster Hurup i syd og fra Dokkedal i øst til bakkerne ved Kongerslev i vest. Her findes naturværdier, der ikke findes noget andet sted i det danske kulturlandskab. Området rummer vidtstrakte højmoser, søer, frodige græsfenner og et rigt og varieret planteog dyreliv. I den sydlige del af Lille Vildmoseområdet findes Tofte Mose, som er den største og bedst bevarede højmose i det nordvesteuropæiske lavland. De midterste arealer er overgået til naturgenopretning. Her gøres forsøg med at hæve vandstanden og genskabe tilstande, så højmosen igen vil indfinde sig. Man kan stadig se de store gravebaner fra sphagnumindvindingen, nyde det varierede fugleliv med store rovfugle, traner og tusindvis af vade- og svømmefugle. Man kan også komme tæt på højmosens sjældne planter fx sphagnummosser, soldug og tranebær. I Lille Vildmoseområdet findes de unikke skove Tofte Skov og Høstemark Skov. I Tofte Skov findes Danmarks eneste vildsvinebestand. Skovene er nogle af de mest artsrige i landet. Hver af de to skove har ynglende kongeørne. Skovene er indhegnede, men det er muligt at komme ind på guidede ture. Luftfoto af Tofte Skov og de store flade mosepartier. I baggrunden Tofte Sø, der er hjemsted for en af landets største skarvkolonier på reder. Udsigt fra Smidie Bakke over Lille Vildmose. Fra udsigtstårnene ved skovene og moserne kan man opleve noget af dyrelivet i de hegnede områder. Det er også herfra, man har gode chancer for at se de store rovfugle, skarverne, tranerne og mange andre sjældne fugle. Fra udsigtspunkterne i landskabet kan man for alvor få oplevelsen af, hvor langt det store flade moselandskab strækker sig, og hvordan det er blevet skabt. Fra Mulbjerge, Kællingbjerg og Smidie Bakke kan man ikke bare se hele mosen, men også se langt ud over det omgivende landskab. Vildsvin med unge i pyjamaspels. 16

17 Portlandmosen I Portlandmosen er lavet en plankesti ind over mosen til den 6 km lange og 100 m brede gravebane, som nu fremstår som en sø og vidner om tiden, hvor Aalborg Portland Cementfabrik brugte tørv som brændsel i cementovnene. I Portlandmosen er udført omfattende vandstandshævning, og naturplejen foregår ved at rydde opvækst af birketræer. Lille Vildmosecentret Luftfoto af Lille Vildmosecentret. der er opført lige ved siden af Vildmosegaard. Midt i Lille Vildmose ligger Lille Vildmosecentret, som er et natur- og kulturhistorisk formidlingscenter. Her vises film fra området. Der er en lærerig udstilling sammen med et eksperimentarium, og i caféen serveres lokale delikatesser. Et besøg her er en god inspiration til at opleve mosen på egen hånd. Den midterste 60 m brede gravebane er vandfyldt og ligner en hel flod. Tofte Sø Ved Tofte Sø kan man følge med i et spændende fugleliv, som blandt andet tæller den største skarvkoloni i Danmark. Det er også herfra, man kan følge Nordsøstien mod syd til et plankespang, der er ført over hegnet ind til Tofte Mose og ind på selve højmosen. Amatørornitolog studerer fuglelivet. 17

18 Mulbjerge Lige ved Dokkedal ligger Mulbjerge som en ø i Vildmosens flade landskab. Fra toppen af bakkerne er der en flot udsigt mod vest over Lille Vildmose og mod øst over Kattegat. Nord for Dokkedal er det muligt at køre i bil op til toppen ad en smal grusvej. Syd for Dokkedal ligger en lille P-plads, hvorfra man kan gå op over bakken. Der er afmærkede vandrestier i hele området med mulighed for nogle meget smukke vandreture. Stierne snor sig mellem opdyrkede marker, overdrev og skovpartier. Flere steder fører stierne gennem indhegninger med får, heste eller kreaturer. Fra Dokkedal går en vej ud gennem Mulbjerge til kysten. Dalen hedder Stejlgabet, og det er også navnet på det lille fiskerleje, der ligger her ved foden af bjergene ud mod kysten. Ud over de dejlige vandreture er der gode bademuligheder. Der er parkeringplads, og en bademole strækker sig ud over den helt lavvandede del af stranden. Og så bliver de stejle kystskrænter flittigt brugt af paraglidere. Kortet viser, hvordan Mulbjerge i Stenalderhavet lå som en ø 5 km fra det øvrige Himmerland. Kortet viser Lille Vildmose området i Dokkedal ligger isoleret i det flade og utilgængelige moseland. Udsigt mod bademolen ved Stejlgabet. De stejle kystskrænter nord for Dokkedal er dækket af flot egeskov med en frodig bundvegetation. Området her er den højeste del af bjergene med 48 m o.h. som det højeste punkt. Den sydlige del af Mulbjerge, med Gulhøj som højeste punkt, ligger hen som overdrev og afgræsses af kreaturer. På de åbne skrænter findes bl.a. nikkende kobjælde og opret kobjælde, der når de lige er sprunget ud, giver bakkerne et blåt skær. Sejlflod Bakkeø Mulbjerge Smidie øen Toft Bakke Als Bakke Nikkende kobjælde på skrænten ovenfor P-pladsen ved Stejlgabet. Neden for skrænterne ligger kystforlandet med græsmarker, strandenge og små moser. 18

19 Spændende historie om kystfiskeriet ved Dokkedal Udsigt fra P-pladsen nord for Dokkedal. Fugleliv Kyststrækningen ud for Mulbjerge er meget lavvandet, og nye småsøer opstår hvert år. Det lave vand er rigt på smådyr og ålegræs, som tiltrækker store fugleflokke. Havområdet besøges hvert år af fugle fra Nordeuropa og Sibirien og er derfor udpeget som et vigtigt internationalt fuglebeskyttelsesområde. Fra det tidlige forår i marts til hen i begyndelsen af juni kan man være heldig at opleve fugletræk. Fuglene bruger kysten som ledelinie nordpå. Enkelte holder pause på Mulbjerge. Knortegæs på stranden ved Dokkedal. På forstranden er indrettet en lille udstillingsbygning. Her fortælles om kystfiskeriet gennem tiderne og om fuglelivet i dag. Selvom Dokkedal har ligget meget isoleret mellem de store øde moseflader og havet, så var byen i middelalderen en vigtig og aktiv by med et stort sildefiskeri. Stranden sydede af liv. Der var opført salteboder på stranden. Her boede saltere, der arbejdede for købmændene med opkøb og nedsaltning af sild. Fisken blev udskibet direkte fra stranden. Også kongen fik sine fisk herfra til hoffet og til orlogsskibene. 19

20 Poulstrup Sø Poulstrup Sø og Dall Hede er et flot naturområde med søer, moser, overdrev, skov og krat. Afmærkede vandreruter gør det nemt at gå på opdagelse i området. Her er også afmærkede ride- og mountainbike ruter. Det bakkede landskab blev formet under sidste istid for mere end år siden. På Dall Hede ses hist og her efterladenskaber fra isen i form af store sten og ledeblokke fra det skandinaviske grundfjeld. Områdets mange naturtyper giver et rigt og varieret dyreliv. Skoven drives naturnært og ekstensivt. Mange fuglearter yngler ved søerne og i den varierede skovbevoksning. Firben og - mere sjældent hugorm kan ses sole sig på skråningerne. Poulstrup Sø er dannet i et dødishul og ligger som en smuk skovsø mellem bakkerne. Søen har en vanddybde på et par meter, men søens faste bund er dækket af et tykt dyndlag på ca. 18 m. For at bevare et åbent vandspejl og det særlige plante- og dyreliv, oprenses vådområderne med års mellemrum for tørvemos, blade og andet organisk materiale. 20

21 Parti fra Poulstrup Sø. Indtil midten af 1900-tallet fremstod hele området som vidtstrakte hedearealer. Efter befrielsen i 1945 var området i en sørgelig forfatning, da den tyske besættelsesmagt havde anvendt arealerne som øvelsesterræn for kampvogne. På foranledning af Aalborgs daværende postmester, J. B. Nicolaisen, købte kommunen i 1946 dele af det naturskønne bakkeområde og Poulstrup Sø. Området blev hurtigt et populært udflugtsmål. En tidligere landejendom blev indrettet som traktørsted efter et helt nyt koncept, kaldet cafeteria. Traktørstedet er dog lukket for mange år siden. Gråstrubet lappedykker. Plejen på de åbne arealer skal sikre et lysåbent og varieret plantesamfund, og at arealerne bevares som heder og overdrev. Plejen udføres hovedsagelig ved afgræsning med kreaturer, suppleret med lejlighedsvise rydninger af uønskede træer og buske. Området var også leverandør af råstoffer til kommunen. Her blev gravet grus, høstet tagrør og skovet tømmer. I 1965 blev der opført et savværk. Savværket fungerede frem til Ejendommen tilhører i dag Aalborg Kommune. Fri fiskeplads Poulstrup Sø er en af kommunens frie fiskepladser. Her kan du fange skalle, karusse, aborre og gedde. Vandkvaliteten i Poulstrup Sø er afhængig af meget dyreplankton. Søens gedder æder skalle og karusse. Det betyder, at mere dyreplankton overlever til gavn for søen. Genudsæt derfor fangede gedder. Husk også, at haletudser og vandinsekter skal genudsættes efter fangst. 21

22 Præstegårdsheden Præstegårdsheden eller Kongerslev Hede er resterne af et større hedeområde, der lå lige syd for Kongerslev i gamle dage. Det er fredet og et præstegårdstilliggende og derfor offentligt tilgængeligt. Området er præget af nogle meget markante bronzealderhøje. En af dem er med 63 m over havet det højeste punkt i området, og der er herfra en flot udsigt over mod Lille Vildmose og Mulbjerge. Man kan her finde de typiske hedeplanter med hedelyng som en af de dominerende planter, men også den mere usædvanlige tornblad, som er en gyvellignende plante med stive stikkende torne. For at bevare heden og holde selvsåningen i ave afgræsses området med får. For at få mergel til Lille Vildmose blev der i anlagt en bane fra mergelgraven i Randrup til Kongerslev Hede og derfra videre til Vildmosen. Tornblad Anlægget til mergeltransport blev benyttet i omkring 10 år. En del af banen blev overtaget af Pindstrup Mosebrug, der i 1949 havde opført en briketfabrik i Kongerslev. Sporet blev ført ind til denne fabrik og var i brug frem til Udsigt fra Præstegårdsheden over Lille Vildmose. 22

23 Skørbæk Hede Skørbæk Hede er et lille fredet hedeområde sydvest for Nibe på 5 ha. Området er en del af et tidligere stort hedeområde på 100 ha, hvor der er mange spor af oldtidsagre, gravhøje og bebyggelser. I dag et af Danmarks største systemer med oprindelige oldtidsmarker. Skørbæk Hede blev fredet i 1954 for at bevare 8 udgravede hustomter med omkringliggende oldtidsagre. Agrene er fra århundrederne omkring Kristi fødsel. I den tidligere jernalder lå denne lille klynge af gårde midt i et vidstrakt system af små marker, hvor marksystemerne dækkede op til en hel kvadratkilometer. Selve bygningernes grundrids er i dag bevaret som små forhøjninger på arealerne. Det skyldes at husenes fundament bestod af tørv. Nord for bebyggelserne ligger et større område af agersystemer. På Skørbæk Hede ligger tre gravhøje i en øst-vestlig linje samt en enkelt gravhøj nord for denne linje. I forhistorisk tid har der ligget ti høje på stedet i et V-formet mønster med åbning mod vest. Billedet viser grundrids af et hus fra jernalderen. Buskene markerer, hvor græstørv har dannet fundamentet i huset. Blåbærbusk På Skørbæk Hede vokser mange forskellige blomster og buske. Hedelyng, blåbær, tyttebær og pors er de dominerende dværgbuske på heden. Af interessante blomster på heden kan nævnes tandbælg, guldblomme og lav skovzoren. På heden lever rådyr, ræve, harer og agerhøns. 23

24 Teglværkssøerne Teglværkssøerne ligger ved Gandrup og er et dejligt rekreativt område med et rigt plante- og dyreliv. Søerne er en del af et stort naturområde på 25 hektar. Første skridt til udvikling af det rekreative område fandt sted, da en borgergruppe i Gandrup i 2004 udarbejdede et projekt med en sti fra Gandrup til Øster Hassing og Øster Hassing Kirke forbi søerne og med en tunnel under Omfartsvejen. Projektet blev finansieret af Hals Kommune, EU, Øster Hassing Menighedsråd, lokale pengeinstitutter og private bidragydere. Teglværkssøerne er virkningerne af Gandrup Teglværks gravninger efter blåler til fremstilling af gule mursten. Det fandt sted i 40 år fra midten af 1960 erne. De 3 søer dækker et samlet areal på cirka 6,7 ha og er nogle steder 6-7 meter dybe. 24

25 Teglværkssøerne er et fortrinligt sted for mange fugle at opholde sig, fordi de her har gode muligheder for at skaffe sig føde. Knopsvane, gravand, skarv og musvåge er eksempler på arter, som du kan finde i området. Kulsukker, agerpadderokke, dunhammer og skvalderkål er nogle af de planter, som du kan finde ved søerne. Planterne kan både anvendes som medicin og ved madlavning. Kulsukker er virksom mod ømhed og muskelsmerter, medens agerpadderokke helbreder blærebetændelse og konstant vandladning. Der er et rigt vandliv i søerne, hvor for eksempel larver og nymfer forvandles til insekter som vårfluer og slørvinger. I søerne er der også ferskvandsfisk som aborre. 25

26 Østerådalen Østerådalen strækker sig som en grøn kile fra Svenstrup/Dall Villaby og næsten helt ind til centrum af Aalborg. I den nordlige og midterste del af ådalen er der siden 1995 genetableret en række naturområder. Den bynære del fra Indkildevej og til Over Kæret er 100 ha stort. Der er adgang til området fra flere steder. Den nordlige del er kommunalt ejet, og her er det tilladt at færdes overalt til fods. I den sydlige del ejes store dele af private, men det er tilladt at færdes på de anlagte veje og stier. Der er anlagt flere turruter, som alle giver mulighed for fine naturoplevelser. De lavvandede søer er vigtige rastepladser for mange trækfugle. Her kan du opleve mange forskellige plantesamfund, som f.eks rørskov, rørsump, ellekrat og skov med hver deres specielle dyre- og planteliv. Fugleskjul i den nordlige del af Østerådalen. Østerådalen giver mulighed for en række friluftsaktiviteter. Det er tilladt at ride på de afmærkede ridestier ved Finstrupgård, og kanosejlads er tilladt overalt i Østerå. Lystfiskeri er tilladt flere steder og fugleinteresserede kan få store oplevelser. Foto herunder og på næste side: Fuglesøerne nord for Indkildevej. 26

27 Ådalens historie Østerådalen blev dannet under og efter den sidste istid. Et mildere klima fik store smeltevandmasser til at strømme mod sydvest under isen og skabte dermed den kilometerbrede tunneldal. Ishavet strakte sig herefter ind i området, hvor bakkerne ved Skovbakken og Frydendal lå som spredte øer. Siden har landhævningen skabt de vidtstrakte engarealer, der lå urørte hen frem til slutningen af 1800-tallet. Naturgenopretning De våde enge i ådalen afgræsses i sommerhalvåret af kreaturer som led i plejen af området. Det er tilladt at færdes inden for hegnene, men der skal selvfølgelig vises hensyn til de græssende dyr. Østerå snoede sig gennem et sumpet kær- og engområde helt ind til der, hvor Mølleplads ligger i dag. Dengang var kun skråningerne ned mod dalen beboelige. Opdyrkningen af dalen startede i 1890 erne, og engene i den sydlige del blev omdannnet til landbrugsland. Åen blev rettet ud og de fugtige områder drænet. Fund af stenalderbopladser og et større antal gravhøje vidner om, at der har været stor menneskelig aktivitet siden stenalderen. Ved Bonderup Bro har der senere været tingsted og ved Finstrupgård lå i middelalderen et vigtigt overfartssted. Odder Siden 1995 er der arbejdet på at få genetableret de forskellige spændende naturtyper. Alle dræn blev afbrudt og drængrøfterne kastet til. Et dige langs åens østbred blev fjernet, og ved at lægge åen i slyngninger er nogle af åløbets oprindelige kvaliteter genskabt. Der er anlagt to mindre søer i den sydlige del af området og lavet en slørende beplantning mod motorvejen. Tilgængelighed til området for friluftsaktiviteter har været en vigtig del af naturgenopretningsprojektet. 27

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse De sydfynske godser Brahetrolleborg, Holstenshuus og Steensgaard har åbnet deres ejendomme for ryttere på en række anlagte ridestier. Sammen med

Læs mere

Ture i Københavns omegn. Kulturhistorie Natur Landskab

Ture i Københavns omegn. Kulturhistorie Natur Landskab Ture i Københavns omegn Kulturhistorie Natur Landskab 4 ndholdsfortegnelse Tag ud og oplev Københavns omegn 7 Københavns omegn 8 Sådan er guiden bygget op 9 Fra Øresunds kyst 0 Udvalgte seværdigheder 2

Læs mere

Ture i Københavns omegn

Ture i Københavns omegn Selv om Københavns omegn er præget af by, veje og industri, udgør naturen en betydelig del. Her er skove, marker, søer, vandløb og kyster og spændende kultur historie. Denne guide beskriver 52 ture i Københavns

Læs mere

Kulturmiljøer. ( For Aalborg Kommune )

Kulturmiljøer. ( For Aalborg Kommune ) Kulturmiljøer ( For Aalborg Kommune ) Indhold Indhold og forord...3 Aalborg Kommune...24 Øvrige kulturmiljøer... 228 4 Forord Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler

Læs mere

2014-15. Informations- og telefonbog for Ulfborg-Vemb og omegn. www.brocon.dk E-mail: post@brocon.dk. Tlf. 20 41 48 95

2014-15. Informations- og telefonbog for Ulfborg-Vemb og omegn. www.brocon.dk E-mail: post@brocon.dk. Tlf. 20 41 48 95 2014-15 Holstebrovej MØBLER - TÆPPER - GARDINER - MALING Tlf. 97 49 19 75 www.veigaard.dk 70 20 19 97 Tlf. 20 41 48 95 www.brocon.dk E-mail: post@brocon.dk Anlægsgartner Holm www.agholm.dk Informations-

Læs mere

Projektinfo. Aalborg Universitet Det teknisk- naturvidenskabelige fakultet Arkitektur og Design

Projektinfo. Aalborg Universitet Det teknisk- naturvidenskabelige fakultet Arkitektur og Design Projektinfo Aalborg Universitet Det teknisk- naturvidenskabelige fakultet Arkitektur og Design Titel: Lille Mosehus - Program Tema: Arkitektonisk syntese Projektperiode: 4. februar 2008 4. juni 2008 10.

Læs mere

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY EN CYKEL- OG VANDREGUIDE NATIONALPARKTHY.DK VELKOMMEN TIL NATIONALPARK THY GUIDENS INDHOLD Velkommen til Nationalpark Thy... 5 Sådan bruger du guiden... 7 KOLOFON Udgiverne

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker

Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker Udflugtsmål Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker I vest står majestætiske skove som kulisse for Kalø Slotsruin. Mod øst ligger Jernhatten med udsigt fra toppen højt oppe

Læs mere

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog Landsbyplan for Endrup - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

Landsbyplan for. Mandø. - et idekatalog

Landsbyplan for. Mandø. - et idekatalog Landsbyplan for Mandø - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

Kulturhistorien i Nordjylland

Kulturhistorien i Nordjylland Kulturhistorien i Nordjylland Kulturgeografien vejen til forståelse af kulturhistorien Ophavsret Naturturist pdf Overalt i det nordjyske landskab møder vi spor af menneskets aktivitet, lige fra den storslåede

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

Ure. hoved. Borgnæs nakke SYGEHUS- VEJEN BORGNÆS. Vrå BY- TIVOLI STOKKEBY NOR. Vinde balle. Ornum. Tranderup. Stokkeby. Lille. Olde. Tranderup.

Ure. hoved. Borgnæs nakke SYGEHUS- VEJEN BORGNÆS. Vrå BY- TIVOLI STOKKEBY NOR. Vinde balle. Ornum. Tranderup. Stokkeby. Lille. Olde. Tranderup. ÆRØ GUIDE 07 ØVERSTE SKOVBYMARK SKOVBRYNET 2 ÆRØ GUIDE 2007 Velkommen til Ærø Ærø er en ø i Det Sydfynske Øhav med 6900 indbyggere. Øen har 3 byer Marstal, Ærøs købing og Søby. Ærø er et dynamisk og levende

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & HelHedsplan For over sø & land udarbejdet

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Motorvejen Høgild - Brande 8. oktober 2007

Motorvejen Høgild - Brande 8. oktober 2007 Motorvejen Høgild - Brande 8. oktober 2007 2 Motorvejen Høgild-Brande Den 14 km lange motorvej fra Herning til Brande tager sin begyndelse umiddelbart øst for Høgild. Den midlertidige etapeafslutning fjernes,

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Turistinformation Ærøskøbing. Havnen 4 5970 Ærøskøbing Tlf. 62 52 13 00 post@arre.dk www.ærø.dk. Ure. hoved. Svendborg. Dejrø. Ommels.

Turistinformation Ærøskøbing. Havnen 4 5970 Ærøskøbing Tlf. 62 52 13 00 post@arre.dk www.ærø.dk. Ure. hoved. Svendborg. Dejrø. Ommels. ÆRØ 2011 GUIDE Fyr SKJOLD NÆS SKJOLDNÆSVEJ Næbbet HAVEN Haven SØBY VESTERMARK Fynshav, Als VITSØ Hamborg SØBY BUGT VITSØ Fåborg SØBY Vorbjerg LEBYMARKSVEJ SØBY SØBY NØRREMARKSVEJ MARK SØBY LANDEVEJ BLÆSHØJ

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

Rold Skovs Venner 24. udgave.

Rold Skovs Venner 24. udgave. Rold Skovs Venner 24. udgave. Mange kilder små, gør en stor å. Med en let omskrivning af det gamle mundheld er der lagt op til årets hovedtema, idet vi hovedsageligt skal beskæftige os med kilderne i Rold

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

Frederikshavn. Frederikshavns hemmeligheder. CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry

Frederikshavn. Frederikshavns hemmeligheder. CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry Frederikshavn Frederikshavns hemmeligheder De afskårne hjørner Altertavle-drillerier Bangsbo Å Boolsens Stenhave Brysterne og Tubablæseren Cloostårnet Dronningestien Dyrehaven Endagstur til Hirsholmene

Læs mere

Skovby SKOVBY MARK BREGNINGE. Vester. Øster. Bregninge

Skovby SKOVBY MARK BREGNINGE. Vester. Øster. Bregninge ÆRØ 2013 GUIDE ØVERSTE SKOVBYMARK Fyr SKJOLD NÆS SKJOLDNÆSVEJ Næbbet HAVEN Haven SØBY VESTERMARK Fåborg Fynshav, Als SØBY BUGT Kort om Ærø Ærø er en rigtig ø uden broer og ligger midt i Det sydfynske Øhav.

Læs mere

D T O M D T O N U Viborg- R søerne

D T O M D T O N U Viborg- R søerne T D N U R M O Viborgsøerne Udgivet af Turistforeningen for Viborg & Omegn juni 2000 og støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet 2. udgave juni 2004 udgivet af Turistforeningen for

Læs mere

Landsbyplan for. Vester Vedsted

Landsbyplan for. Vester Vedsted Landsbyplan for Vester Vedsted FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft

Læs mere