Projekt Træning der Trækker Afsluttende rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Træning der Trækker Afsluttende rapport"

Transkript

1 Projekt Træning der Trækker Afsluttende rapport Udarbejdet af Plambech & Bøgedal Juni 2012

2 Indhold Indhold... 1 Indledning... 2 Sammenfatning... 3 Konklusion... 5 Kommentarer fra konsulenterne... 6 Sammendrag af projektforløb... 8 Projektets faser... 8 Fase Fase Fase Fase Fase Bilagsoversigt Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 2 Referater fra styregruppemøder Bilag 3 Referater fra arbejdsgruppemøder Bilag 4 Funktionsbeskrivelse Bilag 5 Forslag fra opstartsseminar Bilag 6 Program for uddannelse af sundhedsambassadører Bilag 7 Gerlev Legepark Bilag 8 Logbøger på ugebasis Bilag 9 Logbøger i hele interventionsperioden Bilag 10 Afslutningsseminar... 80

3 Indledning Distrikt Rosenvang har - på grund af kommune harmonisering reduceret antallet af medarbejdere fra 150 til 100 medarbejdere i Dette har bl.a. ført til nedsat arbejdsglæde, manglende motivation og tegn på stress. Sygefraværet var ultimo %. Ca. 80 af Rosenvangs 100 ansatte har været til test ved livlægerne og konklusionen var 65 % overvægtige og svært overvægtige, høj fedtprocent, 50 % havde en kondition som var under middel og 40 % rygere. Vordingborg Kommune er blandt de 15 kommuner i Danmark, hvor kvinderne har den korteste middel levetid (Dødsårsagsregistret og Danmarks Statistik, SST januar 2010). Derfor ansøgte distrikt Rosenvang Forebyggelsesfonden om støtte til et sundhedsfremmeprojekt med fokus på motion i arbejdstiden. Fonden gav tilsagn om støtte til projektet og 1. august 2010 startede projekt Træning der trækker. Der blev afholdt afsluttende møde med styregruppe og sundhedsambassadører den 2. maj Projektet har været organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe. Styregruppen bestod af: - Ulla Vinkel Krøger, distriktsleder og formand for styregruppen - Yvonne Birkedal, souschef - Susanne Larsen, AR - Lise Jørgensen, TR - Lene Plambech, Plambech & Bøgedal, konsulent - Gitte Bøgedal, Plambech & Bøgedal, konsulent I foråret 2011 indtrådte ny souschef Pia Kalmar i styregruppen i stedet for Yvonne Birkedal, som havde fået nyt job. Arbejdsgruppen bestod af: - Lise Jørgensen, TR og springer - Marianne Hansen, SSA ude kørende dagvagt - Pia Seiffert, plejer B stuen til venstre - Helle Hansen, administrativ - Else Marie Jensen, SSA A stuen til venstre - Lotte Dalsgaard, SSA aftenvagt A 1 - Nina Boesgaard, SSA aftenvagt B th. - Lene Plambech, konsulent Marianne Hansen stoppede som medlem af arbejdsgruppen i starten af I stedet indtrådte Rinnie Pedersen, SSH udekørende og Tina Hansen, SSH ude disponent som nye medlemmer. 2

4 Der er i projektet foretaget en evaluering. Sammenfatning og konklusion er beskrevet her. For uddybning henvises til evalueringsrapporten. Sammenfatning Der blev foretaget en trivselsundersøgelse blandt medarbejderne i form af et spørgeskema med henblik på at afdække medarbejdernes subjektive oplevelse af sammenhold, trivsel og arbejdsglæde, samt motionsadfærd. Sammenhold, trivsel og arbejdsglæde blev afdækket under ét. Spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget i september og oktober 2010, samt i januar Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viste hvorvidt medarbejderne havde ændre motionsadfærd og/eller oplevet ændringer i sammenhold, trivsel og arbejdsglæde efter interventionen. Der er før projektstart 66% af de medarbejdere, der har deltaget i trivselsundersøgelsen, der dyrker motion i 3 timer eller mere om ugen. I januar 2012 er det 63%. Da spørgeskemaerne er anonyme, vides det ikke om det er de samme medarbejdere der har svaret ultimo 2010 og primo Der har i projektforløbet også været talt om, hvad der forstås ved motion, og opfattelsen kan være ændret til en mere stram opfattelse. Resultatet er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Ud fra trivselsundersøgelsen ser det således ud til at antallet af timer, der dyrkes motion, ikke er øget i projektperioden. Der ses et fald i antallet af ansatte der modtager hjælp og støtte, mens der er en lille stigning i antallet - til 100% -, der opfatter deres arbejdsopgaver som meningsfulde. Stort set alle medarbejdere svarer i 2012, at de har mulighed for at lære nyt på deres arbejde, og at de har indflydelse på beslutninger om eget arbejde. Det er en stigning på henholdsvis 15% og 30%. Der ses ligeledes en stigning på 10% op til 99 % der føler sig retfærdigt behandlet af ledelsen. Monitoreringen af motionsaktiviteter foregik i ugerne 24, 36/37 og 48/49. Monitoreringen foregik vha. logbøger. I uge 24 udfyldte 30 personer logbøgerne, i uge 36/37 udfyldte 29 personer logbøgerne og i uge 48/49 udfyldte 23 personer logbøgerne. Resultatet viste, at der i uge 24 blev brugt knap 1 time / uge på motion i arbejdstiden. I fritiden blev der i gennemsnit brugt godt 6 timer / uge. I uge 36/37 blev der brugt i gennemsnit godt 5 timer / uge på motion i arbejdstiden. I fritiden blev der brugt knap 8 timer / uge. I uge 48/49 blev der brugt knap 1 time / uge i arbejdstiden. I fritiden blev der brugt ca. 4,5 timer / uge. 3

5 Sundhedsambassadørerne er meget tilfredse med den uddannelse, de har modtaget. Alle emner i uddannelsen var relevante og særligt pegede ambassadørerne på, at det var godt, at der kom konsulenter fra kommunen og fortalte om kommunens konkrete tilbud og tiltag. Den løbende vejledning og coaching i forløbet fra de eksterne konsulenter var nyttig og brugbar, og gruppen af sundhedsambassadører har også hjulpet og støttet hinanden meget. Ambassadørerne peger på, at flere korte dage til uddannelse ville være godt (i stedet for få lange), at interventionsperioden med fordel kunne have været længere for at få forandringer til at forankre sig, og at projektet måske blev sat for tidligt i gang i forhold til netop overstået organisationsændringer med fyringer til følge. Mange medarbejdere var ved projektstart stadig meget berørte over de nylig foretagne organisationsændringer. Der blev afholdt fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra indegrupper, udegrupper, sundhedsambassadører og ledelse. Interviewene viste, at projektet har bidraget til at styrke sammenhold og trivsel. Det er blevet lettere at hjælpe hinanden på tværs af huset, og der bliver nu arrangeret sammenkomster udenfor arbejdstiden modsat tidligere, hvor man ikke lavede noget sammen efter arbejdstid. Nu snakker vi sammen. (Indegrupperne) Projektet har også haft en afsmittende effekt på sundheden generelt. Flere er begyndt at bruge kommunens generelle sundhedstilbud, flere går til zumba sammen i fritiden, flere er begyndt at cykle til arbejde og rundt mellem borgerne og nogle er stoppet med at ryge. Jeg er blevet gladere for mig selv og for livet. (Sundhedsambassadør) 4

6 Af de igangsatte og tilbudte aktiviteter har især pausegymnastikken været en succes. Der har også været fin tilslutning til power-walk og i nogen omfang til løb og easy-walk. Særligt indegrupperne i dagvagt har gjort brug af tilbuddene, mens udegrupper og aftenvagter kun i begrænset omfang har benyttet sig af muligheden for motion. Nattevagterne har ikke benyttet sig af tilbuddene. Især har gruppen af sundhedsambassadører markant ændret sundhedsadfærd i projektperioden. Der blev undervejs i projektet afholdt 2 fælles legedage med motion og teamarbejde. Den første fællesdag var midtvejs i interventionsperioden i Gerlev Legepark og den anden fællesdag var i Kirkeskoven i Vordingborg. Alle fremhæver de fælles legedage i Gerlev Legepark og Kirkeskoven som rigtigt gode og som en styrke for fællesskabet. Som barriere for at deltage i de planlagte aktiviteter, blev der peget på, at det kunne være svært at gå fra afdelingen/arbejdet, at der har været skuffelse over, at de 2 timer, som blev meldt ud, at der var afsat til motion i arbejdstiden, viste sig ikke at holde, at aktiviteterne har været placeret på nogle uhensigtsmæssige tidspunkter og at tilbuddene ikke har været brede/varierede nok. Af gode ideer til hvad der evt. kunne være gjort anderledes peger informanterne på, at der kunne være uddannet flere sundhedsambassadører med en mere indpiskende, fremtrædende rolle, at ambassadørerne kunne være udtaget efter andre kriterier, at aktiviteterne udelukkende skulle have været placeret i arbejdstiden og at tilbuddene kunne have været bredere f.eks. zumba 60+ hvor der ikke er så mange vrid og hop, rundbold og fælleslege. Konklusion De gennemførte motionsaktiviteter udspringer af ønsker indsamlet blandt alle medarbejdere. Selvvalgte fælles motionsaktiviteter i arbejdstiden bidrager til at gøre fysisk aktivitet til en ny vane i hverdagen og medvirker til øget sammenhold, trivsel og arbejdsglæde. Desuden bidrager fælles motion i arbejdstiden til ændret sundhedsadfærd på andre sundhedsområder, ligesom sammenholdet udvides til fælles motionsaktiviteter i fritiden. Opfyldelse af succeskriterier: Det første succeskriterie fastsatte at mindst 75 % af medarbejderne skulle deltage aktivt i projektet ved, at deltage i den enkelte gruppes valgte motionsaktiviteter. Det viste sig at motionsaktiviteterne ikke blev valgt i den enkelte gruppe, men af medarbejderne i fællesskab. Der har været enkeltaktiviteter, konkrete aktiviteter og fællesaktiviteter. Det er ikke muligt præcist at udregne deltagelse, da der ikke har været navneregistrering ved enkeltaktiviteterne og de konkrete aktiviteter. Men fra fællesaktiviteterne vides af der begge gange har være ca. 70% medarbejder deltagelse. Det vides ikke 5

7 om det er de samme medarbejdere, der har deltaget begge gange. Det andet succeskriterie fastsatte at mindst 75 % af de deltagere, der gennemfører projektet oplever, at de får mere fysisk overskud, samt øget trivsel og arbejdsglæde. Parametrene i trivselsundersøgelsen der er målrettet dette succeskriterie, var ved projektstart så høje, at det ikke var muligt at 75% fik mere af dette. Der ses en stigning på alle parametre, og ved projektafslutning lå alle tæt ved eller på 100% Det tredje succeskriterie var, at sygefraværet skulle reduceres med 30 %. Sygefraværet er faldet med 23,3% % i forhold til 2009 og 34,1% i forhold til Det fjerde og sidste succeskriterie var at tilvejebringe beslutningsgrundlag for evt. implementering af motion i arbejdstiden i Vordingborg Kommune. Projektets resultater vil blive fremlagt på ledelsesmøde i august måned 2012 af Plejecenter Rosenvangs leder og tillidsrepræsentant. Herefter vil der blive taget stilling til, hvordan resultaterne skal implementeres i Vordingborg Kommune. Kommentarer fra konsulenterne Der har fra opstart været høj grad at motivation for projektet hos såvel ledelse, styregruppe og sundhedsambassadører. Ved opstart af projektet var medarbejderne stadig præget af den nylige omstrukturering, men samtidig trivedes et stor andel af medarbejderne rigtig godt. Dette er blevet endnu bedre i projektperioden. Sundhedsambassadørerne har sat en del aktiviteter i gang i perioden, men det har ikke været muligt at tiltrække, så mange medarbejdere som ønsket. Der har været stor tilfredshed med og høj deltagelse i pausegymnastik og fællesarrangementerne. Ud over hvad evalueringen, viser kan der drages procesmæssig læring i projektet, som vil kunne anvendes såvel ved fremtidige projekter som ved implementering i de daglige aktiviteter. - Sundhedsambassadørordningen Sundhedsambassadørerne har mange gode ideer, og en del er blevet sat i værk. For at ordningen kan styrkes kan det anbefales, at der på arbejdspladsen er en koordinerende sundhedsambassadør, der kan varetage organisering og iværksættelse af aktiviteter, og som løbende kan følge op på status. Det kan også anbefales, at sundhedsambassadører rekrutteres efter nøje fastsatte kriterier, således at de er helt klar over hvad der kræves af dem i funktionen og at det sikres, så godt som det er muligt, at de vil kunne leve op til disse krav. Evt. ved uddannelse, coaching og lign. 6

8 - Aktiviteter Selv om det som udgangspunkt er muligt at deltage i motion i arbejdstiden, viser det sig i praksis at være svært at gennemføre, så snart aktiviteterne foregår ude af huset. Pausegymnastik og andre aktiviteter, der kan gennemføres, mens man er til stede på afdelingen, kan stærkt anbefales. Fællesdage, hvor man får rørt sig og bliver rystet sammen, har vakt stor glæde, og givet en fælles oplevelse, som man kan leve længe på, og har ligeledes medført at medarbejdere har fået skabt kontakter, som videreføres til motion i fritiden. Der har ligeledes været et stort ønske om fællesaktiviteter, som kan gennemføres i mindre målestok eks. et spil rundbold med efterfølgende fælles kaffe. - Adfærd Implementering og ændring af kulturen (til mere motion) tager tid. Vi har fået en del kommentarer, der indikerer dette. Eks. er der gjort meget for at opfordre medarbejderne til og gøre det muligt for dem, at sætte bilen og køre på cykel mellem borgerne. At få dette indført i praksis er en længere proces. Derfor bør succeskriterier ikke sættes for højt i starten, og interventionen skal foregå over længere tid. - Trivsel Da vi første gang mødte ledelse og personale på Rosenvang, havde de et ønske om et sundhedsprojekt, som kunne være til gavn for trivslen, og som varetog en aktivitet, som alle har behov for nemlig motion. Dette har projektet i høj grad varetaget. Vores vurdering er at det har været et rigtig valg, at gøre motionen til omdrejningspunktet. Det har været muligt, gennem aktivitet, at skabe glæde og kontakter, som vil bære arbejdspladsen videre. 7

9 Sammendrag af projektforløb I dette afsnit gennemgås projektforløbet overordnet. For en uddybning af de enkelte aktiviteter i projektet henvises til vedhæftede bilag. Projektet har gennem hele projektperioden fulgt projektplanen. Projektets hovedformål er at gøre fysisk aktivitet til en ny fælles vane i hverdagen med henblik på at forbedre den enkeltes sundhed, og at øge sammenhold, trivsel og arbejdsglæde. Hovedaktiviteterne i projektet har været: Uddannelse af sundhedsambassadører. Gennemførelse af motion i arbejdstiden. Løbende coaching og uddannelse af sundhedsambassadørerne Evaluering Hele projektbeskrivelsen kan læses i bilag 1. Projektet blev startet op 1. august 2010 og afsluttende møde med styregruppe og sundhedsambassadører blev afholdt den 2. maj Der har været afholdt 6 styregruppemøder. Referater fra møderne fremgår af bilag 2. Der har været afholdt 10 arbejdsgruppemøder. Referaterne fra møderne fremgår af bilag 3. Afslutningsvis er projektet blevet evalueret. Evalueringen bestod af en trivselsundersøgelse, sygefraværsopgørelse, interview af sundhedsambassadører samt løbende monitorering af motionsaktiviteter (logbøger). For at supplere oplysningerne i de indkomne logbøger i forbindelse med monitoreringen, blev der desuden foretaget 4 fokusgruppeinterview med repræsentanter for ledere, indegrupper, udegrupper og sundhedsambassadører. Projektets faser I dette afsnit gennemgås de enkelte faser i projektet kort. 8

10 Fase 1 Fasen forløb fra 1. august 2010 til 30. september I denne fase blev styregruppen og arbejdsgruppen sammensat. De 7 sundhedsambassadører blev udpeget, der blev udarbejdet funktionsbeskrivelse for sundhedsambassadørerne (bilag 4), samt evaluerings design og evaluerings plan. Indhentning af data til baseline blev påbegyndt. Opstartsseminariet, hvor alle medarbejdere skulle informeres om projektet og bidrage med ideer til motionsaktiviteter, blev planlagt. Fase 2 Fasen forløb fra 1. oktober 2010 til 31. december I denne fase blev der afholdt opstartsseminar og uddannet sundhedsambassadører: Opstartsseminar Alle medarbejdere var inviteret. Opstartsseminariet blev afholdt over 2 eftermiddage. Den første dag var der ca. 35 deltagere og den anden dag ca. 40 deltagere. De 7 sundhedsambassadører deltog begge dage. Efter orientering om projektet var der et oplæg vedr. motion og motivation v/ Dansk Firmaidræt. Herefter blev deltagerne delt ud i grupper med en sundhedsambassadør i hver gruppe. Grupperne fremkom med forslag til fremtidige motionsaktiviteter ud fra perspektivet hvis alt var muligt. De fremkomne forslag fra grupperne fremgår af bilag 5. Uddannelse af sundhedsambassadører D. 30. november blev 7 sundhedsambassadører uddannet. Uddannelsen havde til formål at give sundhedsambassadørerne kendskab til KRAMS faktorerne og det udvidede sundhedsbegreb, at sundhedsambassadørerne skulle kunne medvirke til at frembringe motivation hos deres kollegaer, samt have forståelse for de udfordringer som der kan være ved omfattende livsstilsændringer og/eller baggrunden for nuværende adfærd. Derudover skulle sundhedsambassadørerne have kendskab til Kommunens tilbud vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. For en nærmere beskrivelse af programmet henvises til bilag 6. Fase 3 Fasen forløb fra 1. januar december I denne fase blev der uddannet yderligere 2 sundhedsambassadører, der blev 9

11 afholdt fælles sommerseminar og afslutningsseminar, der blev afholdt 1 skridttællerkonkurrence, diverse motionsaktiviteter blev iværksat og aktiviteterne blev løbende monitoreret ved hjælp at logbøger. Sundhedsambassadørerne: o Alle sundhedsambassadører modtog udover grunduddannelsen - undervisning i kost og motivation. Undervisningen foregik i forbindelse med arbejdsgruppemøder og var fordelt på 2 halve dage. o Sundhedsambassadørerne udarbejdede pause-cd er til pausegymnastik, samt 2 grundtræningsprogrammer med tilhørende musik. Iværksatte motionsaktiviteter: o o o o o Powerwalk Easywalk Løb Pausegymnastik Zumba. Zumba blev af flere vurderet til at være for hårdt, hvorfor sundhedsambassadørerne i stedet udarbejdede grundtræningsprogrammerne som indeholdt færre hop og færre kombinationer. Ca. 30 medarbejdere har gået til Zumba i privat regi i deres fritid. o 8 medarbejdere deltog i Lady-walk i København i foråret o o o Skridttællerkonkurrence. Der blev afholdt 1 skridttællerkonkurrence. Der deltog 3 hold med 5 deltagere på hvert hold. Det vindende hold modtog en præmie i form af wellness for holdet i Nordfalsters Svømmehal. Der har været bolde og powerhoops til rådighed, som afdelingerne har kunne låne og anvende. Der blev i foråret 2011 indkøbt 9 cykler til at kunne cykle rundt mellem borgere i distriktet. Fællesarrangementer: o Sommerseminar i Gerlev Legepark. 65 deltog i sommerseminariet som havde fokus på leg, sjov og samarbejde (Bilag 7). Tilbagemeldingerne fra dagen var meget positive og flere gav 10

12 udtryk for, at de synes det skulle være en årligt tilbagevendende begivenhed, som de gerne selv ville finansiere. o Afslutningsseminar (bilag 10) blev afholdt over 2 halve dage som en udendørsaktivitet. Alle medarbejdere var inviteret og der deltog i alt 80 medarbejdere. Sundhedsambassadørerne deltog begge dage. Efter en god opvarmning var der orienteringsløb, som var planlagt af sundhedsambassadørerne. Sundhedsambassadørerne var holdledere, og de instruerede i aktiviteterne på de enkelte poster. Gennemførsel af en post udløste en smiley til holdet. Efter løbet var der æbler, hug en klemme -leg og udspænding. Løbet sluttede med fælles spisning og en event i form af en latterinstruktør. Monitorering: o Motionsaktiviteter i og udenfor arbejdstiden blev monitoreret ved hjælp af logbøger i 4 konkrete uger (bilag 8). Monitoreringen foregik i uge 24, 36 eller 37 og 48. Derudover var der mulighed for løbende at notere sine motionsaktiviteter ved hjælp af logbøger som blev udfyldt dagligt i hele interventionsperioden (bilag 9). Dette tjente for nogle, som motivation til at få udført motionen. Fase 4 Fasen forløb fra 1. januar 2012 til 30. april I denne fase blev der foretaget fokusgruppeinterview med sundhedsambassadørerne, monitoreringen af motionsaktiviteter og sygefraværsdata blev opgjort, alle data blev analyseret og evalueringsrapporten udarbejdet. Fase 5 Fasen forløb fra 1. maj juni Fasen startede med et styregruppemøde efterfulgt af et fællesmøde for styregruppe og arbejdsgruppe. Først blev der ud fra feedback vinduet foretaget en umiddelbar vurdering af, hvad der er gået godt i projektet og hvorfor, samt hvad der ikke gik så godt med forslag til forbedringer. Evalueringen blev gennemgået, og derefter blev der foretaget en brainstorm på, hvordan projektet skal integreres i de fremtidige aktiviteter. Dette blev forelagt MED-udvalget den 14/5 og det blev besluttet: 11

13 at der én gang om året skal være en temadag for alle ansatte med fokus på trivsel og motion evt. udvidet med kost at der fortsat skal være sundhedsambassadører, og at funktionen ændres til mere at være som indpisker at der slås en stilling op internt som koordinerende sundhedsambassadør. Jobindholdet bliver at koordinere og formidle aktiviteter internt og eksterne i distrikt Rosenvang. Samt være tovholder på de øvrige sundhedsambassadører. Formidling om projektet, dets resultater og fremtid blev fremlagt for medarbejderne ved personalemøder, i de forskellige grupper fra medio maj og frem til ultimo juni. Efter sommer 2012 vil det blive besluttet om modellen fra Rosenvang skal integreres i hele ældresektoren og i givet fald i hvilken form. 12

14 Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Projektbeskrivelsen Referater fra styregruppemøder Referater fra arbejdsgruppemøder Funktionsbeskrivelse Forslag fra grupperne til opstartsseminar Program for uddannelse af sundhedsambassadører Gerlev Legepart Logbøger på ugebasis Logbøger i hele interventionsperioden Afslutningsseminar 13

15 Bilag 1 Projektbeskrivelse 1) Målgruppe Projektet retter sig mod plejepersonalet (primært SSH + SSA) i Vordingborg Kommune. I alt ca. 800 medarbejdere. Projektet vil blive gennemført som pilotprojekt i Distrikt Rosenvang, som omfatter 100 medarbejdere. 2) Projektets baggrund Distrikt Rosenvang har - på grund af kommune harmonisering reduceret antallet af medarbejdere fra 150 til 100 medarbejdere indenfor det sidste år. Dette har bl.a. ført til nedsat arbejdsglæde, manglende motivation og tegn på stress. Sygefraværet var ultimo %. Der er siden arbejdet målrettet med sygefravær ved omsorgssamtaler, fraværssamtaler, ligesom der er etableret samarbejde med jobcentret således, at medarbejdere med nedslidningssymptomer kommer i arbejdsprøvning tidligt i fraværsforløbet. I 2009 blev der etableret arbejdsprøvning i andet jobområde for 5 medarbejdere. Ved fravær som skyldes andet end sygdom f.eks. forhold i privatlivet laves der individuelle aftaler om ferie / afspadsering / tjenestefri eller lign. På arbejdsmiljøområdet er indkøbt alle nødvendige forflytningshjælpemidler, personalet er instrueret i brugen af hjælpemidler, der er uddannet forflytningsvejledere, der afholdes forflytningskurser, og der er introduktionsforløb for nyansatte. På sundhedsfremmeområdet er der etableret samarbejde i kommunen med sundhedscafe ved livlægerne. Ca. 80 af Rosenvangs 100 ansatte har været til foredrag og test ved livlægerne og konklusionen var 65 % overvægtige og svært overvægtige, høj fedtprocent, 50 % havde en kondition som var under middel og 40 % rygere. Vordingborg Kommune er blandt de 15 kommuner i Danmark, hvor kvinderne har den korteste middel levetid (Dødsårsagsregistret og Danmarks Statistik, SST januar 2010). En stor gruppe medarbejdere har svært ved at overkomme arbejdet rent fysisk trods arbejdsmiljømæssige tiltag og tilbud om deltagelse i motionscenter. F.eks. ligger Rosenvang i et cykeldistrikt (byområde). Der stilles cykler til rådighed. Alligevel vælger de fleste at køre i bil dette til trods for at der kun udbetales transportgodtgørelse for cykel. Erfaringer fra andre projekter viser, at især kvinder har svært ved at fastholde træning (Projekt Sundhedsbussen i Stevns Kommune). Som årsag til aflysninger og afbrudte forløb angives ofte hensynet til familien. Vordingborg Kommune, har vedtaget en sundhedspolitik der ved hjælp af KRAM faktorerne sætter fokus på sundhedsfremme. Distrikt Rosenvang ønsker at iværksætte en massiv indsats, med fokus på sammenhold, trivsel og arbejdsglæde. Medarbejderne ønsker at midlet skal være motion, da det er noget alle har behov for og alle kan være fælles om. Dette skal ske gennem fælles motionsaktiviteter, som skal foregå i arbejdstiden. Distrikt Rosenvang vil tage aktivt ansvar for 14

16 forbedring af medarbejdernes sundhed og trivsel for derigennem at skabe sammenhold og arbejdsglæde. Projektets ide er, at tilbyde træning i arbejdstiden og sætte fokus på sundhed som et fælles projekt. Motionsaktiviteten skal foregå i allerede eksisterende arbejdsgrupper. De bærende elementer i projektet er frivillighed, inddragelse og respekt. Den enkelte gruppe vil selv definere deres motions aktivitet. Der vil blive uddannet sundhedsambassadører som vil modtage løbende coaching. Efter medarbejdernes ønske vil der blive indlagt et konkurrenceelement. 3) Projektets formål/succeskriterier Formålet med projektet er, at gøre fysisk aktivitet til en ny fælles vane i hverdagen med henblik på at forbedre den enkeltes sundhed, og at øge sammenhold, trivsel og arbejdsglæde. Succeskriterier: - at mindst 75 % af medarbejderne deltager aktivt i projektet ved, at deltage i den enkelte gruppes valgte motionsaktiviteter - at mindst 75 % af de deltagere der gennemfører projektet oplever, at de får mere fysisk overskud, samt øget trivsel og arbejdsglæde - at sygefraværet reduceres med 30 % - at tilvejebringe beslutningsgrundlag for evt. implementering af motion i arbejdstiden i Vordingborg Kommune 15

17 4) Projektets aktiviteter og metode Planlægning Udvælgelse og uddannelse af sundhedsambassadører til de enkelte (motions) grupper. Opstarts seminar hvor alle inviteres til at reflektere over temaet fælles motion, får overblik over eksisterende tilbud i kommunen, samt kan komme med nye ideer til fælles motionsaktiviteter. Aktiviteterne skal bygge på inddragelse, frivillighed og respekt for den enkelte og for den enkelte gruppe. Igangsætning og gennemførelse af motionsaktiviteter i de enkelte grupper ud fra gruppernes egne ønsker til fælles motion Mulighed for motion i gruppen / afdelingen 2 x / uge i arbejdstiden (½ time / gang) Løbende coaching af sundhedsambassadørerne Midtvejsseminar på Gerlev Legepark med ny inspiration til aktiviteter, drøftelse af status for igangværende fælles motion, samt fælles samvær med henblik på at styrke sammenholdet i hele personalegruppen Afsluttende ½ dags seminar med kåring af årets motionsgruppe Løbende monitorering af de fælles motionsaktiviteter Evaluering 5) Begrundelse for valg af aktiviteter og metode Motionsaktiviteterne bygger på en metode om inddragelse, frivillighed og respekt for den enkelte. Det betyder at det vægtes, at den enkelte gruppe vælger en aktivitet som gruppen finder sjov og motiverende. Fokus er på at være sammen om en fælles aktivitet som samtidig giver motion. Det er projektets ide, ved at fokusere på sund livsstil i et aktivt fællesskab styrkes sammenhold, trivsel og arbejdsglæde i dagligdagen ud over den konkrete motionsaktivitet. Ved at tilbyde motionen i arbejdstiden skal kvinderne ikke finde tid til motion i fritiden og få det til at harmonere med omsorgen for f.eks. familien. Metode for coaching af sundhedsambassadørerne vil bygge på teorier som fremmer menneskers motivation til forandringer. Der vil blive anvendt: - Den Motiverende Samtale (Miller, W.B. og Rollnick, S.: Motivational Interviewing. Preparing People to change Addictive Behaviors. Guilford, 1991) - Løsningsfokuseret tilgang (LØFT) (Langslet, G.J.: Løsningsfokuseret tilgang til typiske ledelsesudfordringer. Erhvervspsykologiseringen, Dansk Psykologisk forlag, 2006) - Anerkendende Samtale (Dall, M.D. 0g Hansen, S.: Slip anerkendelsen løs. Frydenlund, Kbh, 2001) - Systemisk teori (Bateson, G.: Ånd og natur. En nødvendig enhed. Kbh, Rosinante, 1984). Sundhedsambassadørerne vil danne netværk med hinanden med henblik på at fastholde fokus på fælles motion som en aktivitet, der skal fortsætte og fastholdes - også efter projektets afslutning. Netværket refererer til distrikt Rosenvangs sikkerhedsgruppe og vil i samarbejde med sikkerhedsgruppen arbejde med, hvordan motion kan implementeres som en naturlig del af arbejdsdagen. 16

18 6) Sikring af målgruppens deltagelse Sikkerhedsgruppens arbejde med sundhedsfremme i distrikt Rosenvang er en del af Vordingborg Kommunes arbejde med sundhedsfremme. På ældreområdet er den overordnede indsats forankret v/ ældrechef Susanne Johansen. Sikkerhedsgruppen består af distriktsleder Ulla Krøger, samt 2 medarbejderrepræsentanter. På det første opstartsseminar inviteres alle medarbejdere til at reflektere over temaet motion i arbejdstiden, og komme med input og forslag til mulige motionsaktiviteter. Det er medarbejderne og de enkelte grupper som selv vælger motionsaktivitet og tilrettelægger tidspunkterne for aktiviteten. Motionen vil foregå i arbejdstiden. Via sundhedsambassadør netværket fastholdes fokus på fælles motion som en aktivitet der skal fortsætte og fastholdes - også efter projektets afslutning. Distrikt Rosenvangs sundhedsambassadør netværk indgår i netværk med Vordingborg Kommunes øvrige sundhedsambassadører. 7) Nytænkning Det er dokumenteret, at fysisk aktivitet har en gavnlig effekt på sundhed og trivsel (Forebyggelseskommisionen: Vi kan leve længere og sundere, Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed, København, 2009 og Sundhedsstyrelsen: Fysisk Aktivitet og Evidens, København, 2006). Projekter med henblik på at styrke helbredsfremmende adfærd fx fysisk træning - har størst gennemslagskraft, hvis de med en moderat grad af intervention kan målrettes mod risikogrupper på massebasis, med sigte på at skabe varig selvaktivitet (Glanz, K., et al. [eds.]: Health behavior and health education, 2nd ed., Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1997). Det er ledelsens og medarbejdernes udtalte ønske at medarbejderne skal genfinde arbejdsglæden og midlet hertil er fælles sundhedsaktiviteter. En medarbejder udtaler: Vi skal alle kunne være sammen om aktiviteten, og da vi alle ønsker og har behov for en bedre kondition, er det det vi kan få alle med til. Projektet søger at vise, at ved at iværksætte og implementere en sundhedsaktivitet som er valgt af medarbejderne og som i meget høj grad støttes af ledelsen, kan Projektet medvirke til bedre sundhed, sammenhold, trivsel og arbejdsglæde. 8) Forankring efter projektperiodens udløb Projektet er en del af Vordingborg Kommunes samlede indsats på sundhedsfremmeområdet. Denne indsats er iværksat i 2010 og har fokus på 17

19 KRAM faktorerne. Indsatsen er fortløbende og i ældreområdet bygget op omkring et Sundhedsfremme Årshjulet. Indsatsen er forankret v/ ældrechef Susanne Johansen. Distrikt Rosenvangs sundhedsambassadører vil indgå i netværk med ældreområdets øvrige sundhedsambassadører. Projektets resultater vil danne baggrund for en beslutning om implementering af motion i arbejdstiden i hele Vordingborg Kommune, Ældreområdet. 9) Projektets organisering Projektet organiseres med en styregruppe og en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen nedsættes ad hoc og består af medlemmer fra styregruppen. Styregruppen består af: - Ulla Krøger formand for styregruppen og ansvarlig projektleder - Medarbejderrepræsentant for sikkerhedsgruppen distrikt Rosenvang - Repræsentant for sundhedsambassadørerne - Koordinerende sundhedsambassadør i Vordingborg Kommune - Plambech & Bøgedal, projekt konsulenter Ansvarlig projektleder er Distriktsleder Ulla Krøger. Master i voksenuddannelse, sundhedsvæsenets diplomleder uddannelse og kvalitetsrådgiver ved Storstrøms amt Samarbejdet i styregruppen sikres gennem styregruppemøder, samt korrespondance via mail. Samarbejdet mellem ad hoc nedsatte arbejdsgrupper og styregruppen sikres ligeledes gennem mødeaktivitet og korrespondance via mail. 10) Evaluering Evalueringen vil være en effektmåling med hensyn til medarbejdernes subjektive oplevelser i forhold til motion, trivsel, sammenhold og arbejdsglæde. Data vedr. sygefravær vil ligeledes indgå i evalueringen. Projektets baseline (før måling) udgøres af: Medarbejdernes subjektive opfattelse af sammenhold, trivsel og arbejdsglæde opgjort ved en trivselsundersøgelse. Hertil kommer oplysninger om motionsadfærd. Trivselsundersøgelsen vil blive foretaget som en spørgeskemaundersøgelse og foretages som en før- og eftermåling. Data om sygefravær. Ved projektets afslutning gentages trivselsundersøgelsens spørgsmål (eftermåling) i form af en spørgeskemaundersøgelse og data for sygefravær opgøres. 18

20 Desuden foretages et semistruktureret interview med sundhedsambassadørerne med henblik på kvalitative data der skal kunne dokumentere sundhedsambassadørernes parathed og evne til at varetage deres funktion ud fra den uddannelse og coaching, som de har modtaget. Undervejs i projektet monitoreres motionsaktiviteterne løbende med henblik på at kortlægge og opgøre den faktiske deltagelse i motionsaktiviteterne. Dette foregår ved hjælp af logbøger. Formidling af projektets løbende erfaringer og resultater vil foregå internt i distrikt Rosenvang og eksternt til kommunen som helhed. Internt vil formidlingen foregå via sikkerhedsgruppe med en status på projektet 2 gange årligt som formidles til hele personalegruppen. Vil ligeledes være et fast punkt på alle MED udvalgsmøder. Eksternt vil formidlingen foregå kommunens personaleblad Vor Nyt, ved et at de to årlige møder for samtlige sikkerhedsgrupper i Vordingborg kommune samt ved tværfaglige møder for samtlige tillidsvalgte i kommunens ældreafdeling som afholdes 2 gange årligt. 19

Motion i arbejdstiden virker!!!

Motion i arbejdstiden virker!!! Motion i arbejdstiden virker!!! Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM),

Læs mere

Projekt Træning der trækker Evaluering

Projekt Træning der trækker Evaluering Projekt Træning der trækker Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal Maj 2012 Indhold Indledning... 3 Sammenfatning og konklusion... 3 Sammenfatning... 3 Konklusion... 6 Kommentarer fra konsulenterne...

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Værktøj 5 personalemøder Evaluering

Værktøj 5 personalemøder Evaluering Værktøj 5 personalemøder Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal December 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 5... 3 Programteori... 3 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Et KRAM til Danfoss Fokus på kost, motion og sundhed 2008

Et KRAM til Danfoss Fokus på kost, motion og sundhed 2008 Projektbeskrivelse Et KRAM til Danfoss Fokus på kost, motion og sundhed Baggrund: Der er stigende fokus, på sundhed i samfundet. Fokus på, hvordan vi i fritiden og på arbejdspladsen lever det sunde liv.

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S > HR & KOMMUNIKATION / HR & COMMUNICATIONS DT Group a/s Gladsaxe Møllevej 5 P.O. Box 210 2860 Søborg Denmark www.dtgroup.dk Phone +45

Læs mere

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed Med udgangspunkt i et eksisterende projekt i VIA, er målet med oplægget, at give ideer og inspiration

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Evaluering af Faxe Kommunes nøglepersonordning for voksne 2009-2011

Evaluering af Faxe Kommunes nøglepersonordning for voksne 2009-2011 Evaluering af Faxe Kommunes nøglepersonordning for voksne 2009-2011 Indhold 1.0 Indledning...1 1.1 Formål...1 1.2 Datagrundlag...1 1.3 Begrebsafklaring...1 2.0 Organisering og aktiviteter...2 2.1 Organisering

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Værktøj 3 anerkendende APV Evaluering

Værktøj 3 anerkendende APV Evaluering Værktøj 3 anerkendende APV Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal September 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 3... 4 Programteori... 4 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Ultimo 2011 primo 2012 Rapport vedrørende undervisningsmiljøet på Produktionsskolen Mimers Brønd

Ultimo 2011 primo 2012 Rapport vedrørende undervisningsmiljøet på Produktionsskolen Mimers Brønd Ultimo 2011 primo 2012 Rapport vedrørende undervisningsmiljøet på Produktionsskolen Mimers Brønd Indledning. Arbejdet med undervisningsmiljøet på Mimers Brønd er en løbende proces, der involverer elever,

Læs mere

DAGSORDEN. Kommune crawl blev ikke til mere, da der ikke var nogle tilmeldinger. Vidensdelings gruppe. Birtes hængeparti. Der er lidt undervejs.

DAGSORDEN. Kommune crawl blev ikke til mere, da der ikke var nogle tilmeldinger. Vidensdelings gruppe. Birtes hængeparti. Der er lidt undervejs. LokalMED - Sted: Mødelokalet Tid: Onsdag den 9. maj kl. 11 14.30 Medarbejderne har formøde fra 11 12. Der serveres lidt spiseligt. Medlemmer Susan Bach - TR Gitte Hviid medarbejderrep. Lotte Lønsgren AMR

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Fra helbredskontrol til sundhedsfremmeprojekt

Fra helbredskontrol til sundhedsfremmeprojekt AM 2009 Fra helbredskontrol til sundhedsfremmeprojekt Daglig sikkerhedsleder Mona Nordestgaard, Brødrene Hartmann Teamleder/arbejdsmiljøkonsulent Gitte Leve Clausen, AM-Gruppen 1 Baggrund helbredskontrol

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Helhedsorienteret sundhedsfremme

Helhedsorienteret sundhedsfremme SYGEFRAVÆR ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER 17. oktober 2008 Tiltag til nedbringelse af sygefravær Helhedsorienteret sundhedsfremme Initiativtager: Lederen af børneinstitutionen eller ældrecentret Sundhed er

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Der etableres en overordnet styregruppe for projektet med 1 repræsentant for følgende:

Der etableres en overordnet styregruppe for projektet med 1 repræsentant for følgende: Projektets navn: Gang i Odense Tovholder/organisering Deltagende organisationer: Odense Kommune, Dansk Firmaidræts Forbund, Kræftens bekæmpelse, Gigtforeningen, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, DGI

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Værktøj 2 Personlige strategier Evaluering

Værktøj 2 Personlige strategier Evaluering Værktøj 2 Personlige strategier Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal Juni 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 2... 4 Programteori... 4 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune.

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune. Projekttitel: Et lettere liv Et utraditionelt og helhedsorienteret tilbud til overvægtige i ældreplejen i Svendborg Kommune. Projektet tager udgangspunkt i individet og har fokus på kontakt i hele forløbet.

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10. december Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:00

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10. december Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 REFERAT Lokal MED Bregnbjerglunden Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødested: Cafeen Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Bettina Kønig Fraværende: Ingen Bemærkninger: Der er

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger Projekt Projektets navn: Norddjurs - En sund kommune i bevægelse Starttidspunkt: 2010-01-01 Sluttidspunkt: 2012-12-31 Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Initiativer vedrørende rygning, alkohol,

Læs mere

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen (anfy@aarhus.dk) Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Projektbeskrivelse. Kun sammen er vi stærke i forebyggelsen af psykisk nedslidning

Projektbeskrivelse. Kun sammen er vi stærke i forebyggelsen af psykisk nedslidning Projektbeskrivelse Kun sammen er vi stærke i forebyggelsen af psykisk nedslidning 1) Målgruppe Mågruppen er primært social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Da projektets hovedformål

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune.

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune. Projektkontrakt Dato og versionsnr.: 3-2 juni 2015 Socialpsykiatrisk Center Syd Socialpsykiatrisk Center Nord Projekt: Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast- Brande kommune 2015 Projektejer: Claus Hejlskov

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4 Evalueringsrapport Nedlukning af Videobaseret udskrivningskonference Telemedicinsk forebyggelsesprojekt på Frederikssund Hospital afd. B1/B2 i samarbejde med Halsnæs Kommune og praktiserende læger. Indhold

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

AM minutters træning på BFH Anne Jacobsen Seniorkonsulent, fysioterapeut Alectia pr BFH (5 ¾ år)

AM minutters træning på BFH Anne Jacobsen Seniorkonsulent, fysioterapeut Alectia pr BFH (5 ¾ år) AM2016 10 minutters træning på BFH 2014-2016 Anne Jacobsen Seniorkonsulent, fysioterapeut Alectia pr.1.2.2016 BFH 2010-2016 (5 ¾ år) » Strategi for ergonomien: OL på BFH » Startskuddet. » Ansøgning puslespil

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009 Rudersdal Kommune Ældreområdet Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads KL s ledertræf 17.09.2009 Hvorfor er vi her i dag? Hvad skal der til, for at et medarbejder - rettet udviklingsprojekt bliver

Læs mere

4) Projektets aktiviteter og metode Projektet vil have følgende faser: Fase 1)

4) Projektets aktiviteter og metode Projektet vil have følgende faser: Fase 1) 1) Målgruppe Projektet omhandler ca. 75 social- og sundhedshjælpere og -assistenter på Plejecentret Halsnæs. Denne målgruppe falder indenfor definitionen nedslidningstruede jobgrupper. Arbejdet inden for

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Dato 9. marts 2015 Dok.nr. 16375/15 Sagsnr. 14/13483 Ref. 37164 Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Tilstede: Bent Peter Larsen, Pia Koch

Læs mere

uddannelse i TRIVSELS-COACHING

uddannelse i TRIVSELS-COACHING uddannelse i TRIVSELS-COACHING I Region Syddanmark Projekt ifbm Pulje til personalepolitiske projekter 1. Problemformulering Trivsels- og sundhedsforhold på arbejdspladsen har fået stor bevågenhed i de

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Tallerkenen rundt En

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere