Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET 1.1. Generel baggrund Ved Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område ("Bruxelles I- forordningen") fastsættes der regler for den internationale kompetence, der tillægges medlemsstaternes retter, og regler, der skal hindre, at der verserer parallelle sager ved retterne i forskellige medlemsstater. Ved forordningen fastsættes der ligeledes regler for anerkendelse og fuldbyrdelse af nationale retsafgørelser i andre medlemsstater. Forordningen dækker bl.a. tvister om intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder patenter. Den 12. december 2012 blev Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område 1 ("Bruxelles I-forordningen (omarbejdet)") vedtaget. Der er tale om en omarbejdning af forordning (EF) nr. 44/2001. Forordning (EU) nr. 1215/2012 anvendes fra den 10. januar I december 2012 blev der indgået en aftale om den såkaldte patentpakke, et lovgivningsinitiativ, der består af to forordninger 2 ("forordningerne om fælles patent") og en international aftale ("aftalen om en fælles patentdomstol" eller "patentdomstolsaftalen"), der baner vejen for indførelse af enhedspatentbeskyttelse i Den Europæiske Union. Forordningerne om fælles patent blev vedtaget inden for rammerne af et forstærket samarbejde, der omfatter 25 medlemsstater (samtlige medlemsstater med undtagelse af Italien og Spanien). Patentdomstolsaftalen blev undertegnet den 19. februar 2013 af de fleste medlemsstater. Så snart forordningerne anvendes, er det muligt at opnå europæisk patent med ensartet retsvirkning en juridisk ret, der sikrer opfindelser ensartet beskyttelse i alle 25 medlemsstater efter kvikskrankeprincippet, hvilket nedbringer omkostningerne og letter de administrative byrder. I henhold til patentdomstolsaftalens artikel 89, stk. 1, kan patentdomstolsaftalen ikke træde i kraft, inden ikrafttrædelsesdatoen for de ændringer til Bruxelles I-forordningen (omarbejdet), der regulerer forholdet mellem de to instrumenter. Ændringerne har et dobbelt formål. For det først skal de sikre overensstemmelse mellem patentdomstolsaftalen og Bruxelles I- forordningen (omarbejdet), og for det andet afklare det særlige spørgsmål om kompetencereglerne i forhold til sagsøgte i lande uden for EU. Den 15. oktober 2012 undertegnede de tre medlemsstater, som er kontraherende parter i traktaten af 31. marts 1965 om oprettelse af en Benelux-domstol og dennes kompetence, en protokol om ændring af nævnte traktat. Beneluxdomstolen er en retsinstans, der er fælles for Belgien, Luxembourg og Nederlandene og skal sikre ensartet anvendelse af Beneluxmedlemsstaternes fælles regler vedrørende forskellige områder, f.eks. intellektuelle ejendomsrettigheder (særlig visse rettigheder vedrørende varemærker, modeller og design). Hidtil har Beneluxdomstolens opgave hovedsageligt bestået i at træffe præjudicielle afgørelser om fortolkningen af disse regler. Protokollen fra 2012 åbner imidlertid mulighed 1 2 EUT L 351 af , s. 1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2012 af 17. december 2012 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse, EUT L af X, Rådets forordnig (EU) nr. 1260/2012 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse for så vidt angår gældende oversættelsesordninger. DA 2 DA

3 for at udstrække Beneluxdomstolens kompetence til særlige områder, som falder ind under Bruxelles I-forordningen. Denne mulighed kan realiseres gennem en revision af de særskilte aftaler mellem Beneluxmedlemsstaterne om særlige områder. En sådan revision vil reelt overføre kompetence fra nationale retter til Beneluxdomstolen. Følgelig, som for patentdomstolsaftalens vedkommende, forudsætter protokollen til Beneluxtraktaten en ændring af Bruxelles I-forordningen (omarbejdet) med det formål for det første at sikre overensstemmelse mellem den reviderede traktat og Bruxelles I-forordningen (omarbejdet) og for det andet at afhjælpe manglen på fælles kompetenceregler i forhold til sagsøgte i lande uden for EU Begrundelse og formål Dette forslag har primært til formål at muliggøre patentdomstolsaftalens ikrafttræden. I henhold til patentdomstolsaftalens artikel 89, stk. 1, forudsætter patentdomstolsaftalens ikrafttræden, at forordning (EF) nr. 1215/2012 ændres. Desuden har forslaget til formål at sikre overensstemmelse mellem Bruxelles I-forordningen og henholdsvis patentdomstolsaftalen og protokollen til Beneluxtraktaten af Den Fælles Patentdomstol vil være en fælles retsinstans for visse medlemsstater, som dermed er underlagt de samme forpligtelser i henhold til EU-retten som nationale retter. Den Fælles Patentdomstol vil have enekompetence og træder dermed i stedet for nationale retter for så vidt angår spørgsmål, der reguleres ved patentdomstolsaftalen. Patentdomstolsaftalen regulerer den interne fordeling af kompetencer mellem Den Fælles Patentdomstols forskellige afdelinger og fuldbyrdelsen af Den Fælles Patentdomstols retsafgørelser i de kontraherende medlemsstater. Beneluxdomstolen er ligeledes en retsinstans, som er fælles for visse medlemsstater, og som har kompetence inden for en række områder, som de pågældende kontraherende medlemsstater fastlægger. Med henblik på at sikre en samtidig og sammenhængende anvendelse af ovenstående aftale og protokol og Bruxelles I-forordningen (omarbejdet) er det nødvendigt at løse nedenstående problemer i Bruxelles I-forordningen (omarbejdet): 1. præcisere i forordningen, at Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen er "retter" som defineret i Bruxelles I-forordningen 2. præcisere kompetencereglerne for Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen for så vidt angår sagsøgte med bopæl i en medlemsstat samt skabe ensartede regler for international kompetence i forhold til tredjelandssagsøgte, når en person sagsøges ved Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen i tilfælde, hvor Bruxelles I- forordningen ikke selv indeholder sådanne regler, men henviser til national ret 3. fastlægge anvendelsen af bestemmelserne om litis pendens og indbyrdes sammenhængende krav i forhold til Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen på den ene side og de nationale retter i medlemsstater, som ikke er kontraherende parter i de respektive internationale aftaler, på den anden side samt fastlægge anvendelsen af reglerne i den overgangsperiode, der er omhandlet i patentdomstolsaftalens artikel 83, stk præcisere, hvilke bestemmelser om anerkendelse og fuldbyrdelse, der finder anvendelse i forholdet mellem medlemsstater, som er kontraherende parter i de respektive internationale aftaler, og medlemsstater, som ikke er. DA 3 DA

4 Punkt 3 nedenfor ("Juridiske aspekter af forslaget") indeholder en nærmere redegørelse for de problemer, der skal løses. 2. RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER Patentpakken har været genstand for omfattende høringer forud for vedtagelsen. Høringerne viste, at der er bred opbakning til at oprette ikke blot fælles patenter, men også en fælles kompetencemæssig ordning. Forslaget muliggør patentdomstolsaftalens ikrafttræden, jf. patentdomstolsaftalens artikel 89, stk. 1. Eftersom protokollen om ændring af traktaten af 1965 om Beneluxdomstolen rejser de samme problemstillinger som patentdomstolsaftalen, bør begge ændringer foretages samtidigt. For så vidt angår kompetenceregler i forhold til tredjelandssagsøgte indeholder Kommissionens konsekvensanalyse til det lovgivningsmæssige forslag til ændring af forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område ("Bruxelles I") 3 en grundig vurdering af spørgsmålet. Vurderingen vedrørte harmoniseringen af kompetencereglerne i forhold til tredjelandssagsøgte generelt. Så meget desto større relevans har vurderingen for den begrænsede harmonisering, som dette forslag opererer med. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET Det foreslås at foretage følgende ændringer af Bruxelles I-forordningen (omarbejdet): bestemmelser, der præciserer forholdet mellem patentdomstolsaftalen og protokollen til Beneluxtraktaten af 1965 på en ene side og Bruxelles I-forordningen på den anden side bestemmelser, der supplerer de ensartede kompetenceregler i forhold til tredjelandssagsøgte i civil- og handelsretlige tvister ved Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen i spørgsmål, der er omfattet af patentdomstolsaftalen eller protokollen til Beneluxtraktaten af Ændringerne er samlet i fire nye bestemmelser, nemlig Bruxelles I-forordningens artikel 71a- 71d Udtrykkelig angivelse af, at Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen udgør "retter" som defineret i Bruxelles I-forordningen (omarbejdet) Som følge af den interne kompetencefordeling i Den Fælles Patentdomstol kan en person sagsøges ved en afdeling, der ikke ligger i den medlemsstat, som udpeges efter reglerne i Bruxelles I-forordningen. Eksempelvis kan en nederlandsk person, der efter artikel 4, stk. 1, i Bruxelles I-forordningen (omarbejdet) forventer at blive sagsøgt i den medlemsstat, hvor vedkommende har bopæl, blive sagsøgt ved den kompetente centrale, regionale eller lokale afdeling, som kan befinde sig i Frankrig, Tyskland, eller Det Forenede Kongerige (eller enhver anden medlemsstat, afhængigt af hvor de regionale og lokale afdelinger oprettes). Dette er også relevant i tilfælde, hvor sagsøgte har bopæl eller sædvanligt opholdssted i en medlemsstat, som ikke er kontraherende part i patentdomstolsaftalen (f.eks. en licenstager med bopæl i Spanien, der i henhold til licensaftalen skal opfylde en forpligtelse i Nederlandene. Søgsmålet anlægges da ved den centrale afdeling i Tyskland i stedet for i Nederlandene som opfyldelsessted for forpligtelsen). Ligeledes kan en person, herunder fra en ikkekontraherende medlemsstat, som følge af overdragelsen af kompetence til 3 SEK(2010) 1547 endelig af DA 4 DA

5 Beneluxdomstolen blive sagsøgt ved en afdeling, der ikke ligger i den medlemsstat, der udpeges efter reglerne i Bruxelles I-forordningen. Bruxelles I-forordningens artikel 71 tillader eksisterende, men ikke nye, konventioner vedrørende særlige områder. Heraf følger, at det er nødvendigt at præcisere, at både Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen skal anses for retter i medlemsstaterne som defineret i Bruxelles I-forordningen. Derved sikres det, at forordningen i fuldt omfang anvendes på disse retter. Bruxelles I-forordningen (omarbejdet) indeholder ikke nogen definition af termen "ret". Den begrænser sig til at lade begrebet "ret" omfatte visse specifikke myndigheder med henblik på anvendelse af Bruxelles I-forordningen. I betragtning 11 præciseres det dog, at der ved termen "ret" forstås retter, som er fælles for flere medlemsstater. Der henvises i betragtning 11 udtrykkeligt til Beneluxdomstolen, når den udøver sin kompetence i spørgsmål, der falder ind under Bruxelles I-forordningens anvendelsesområde. I betragtning 11 præciseres det, at retsafgørelser, der er truffet af sådanne retter, bør anerkendes og fuldbyrdes i overensstemmelse med Bruxelles I-forordningen. Imidlertid har betragtninger ikke bindende karakter og giver derfor ikke tilstrækkelig retssikkerhed for de respektive internationale aftalers overensstemmelse med Bruxelles I-forordningen (omarbejdet), særlig artikel 71. En specifik lovgivningsmæssig ændring er derfor nødvendig. Ændringen følger samme tilgang, som er fulgt med hensyn til den ungarske notar og det svenske fogedvæsen i forordningens artikel 3. Forordningens begreb "ret" bringes til at omfatte Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen. Af hensyn til overskueligheden samles alle nødvendige ændringer i forhold til Patentdomstolen og Beneluxdomstolen i fire nye bestemmelser (de nye artikler 71a-71d). Ved at præcisere, at både Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen skal anses for "retter" som defineret i Bruxelles I-forordningen (omarbejdet), sikres det, at disse retters internationale kompetence er fastsat i Bruxelles I-forordningen. Særlig sikres det, at sagsøgte, der efter Bruxelles I-forordningen bestemmelser forventer at blive sagsøgt i en bestemt medlemsstat på grundlag af Bruxelles I-forordningen (omarbejdet), kan blive sagsøgt ved enten en afdeling af Den Fælles Patentdomstol eller ved Beneluxdomstolen, som ligger i en anden medlemsstat end de nationale retter, der udpeges på grundlag af Bruxelles I- forordningen. Retssikkerhed og retlig forudsigelig for sagsøgte forudsætter, at denne ændring af den stedlige kompetence klart er fastsat i Bruxelles I-forordningen Anvendelsen af kompetencereglerne i forhold til Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen på den ene side og retterne i de medlemsstater, som ikke er kontraherende parter i patentdomstolsaftalen eller protokollen til Beneluxtraktaten af 1965 For at skabe fuldstændig klarhed over den samtidige og sammenhængende anvendelse af de respektive internationale aftaler og Bruxelles I-forordningen (omarbejdet), bør sidstnævnte foreskrive, hvordan kompetencereglerne i Bruxelles I-forordningen (omarbejdet) finder anvendelse på Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen, på samme måde som artikel 71 i Bruxelles I-forordningen (omarbejdet) gør det for andre internationale konventioner om særlige områder. Tilsvarende præciseringer findes f.eks. i artikel 64 og 67 i Luganokonventionen af 2007 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område. Den nye artikel 71b, stk. 1, foreskriver således, at Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen har kompetence, når som helst en national ret i en af de respektive kontraherende medlemsstater ville have kompetence på grundlag af Bruxelles I-forordningen. Derimod har Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen ikke kompetence, når der ikke er nogen national ret i en kontraherende medlemsstat, der har kompetence i henhold til DA 5 DA

6 Bruxelles I-forordningen (f.eks. når kompetence i henhold til Bruxelles I-forordningen ville være hos retterne i en ikke-kontraherende medlemsstat) Udbygning af kompetencereglerne i forhold til tredjelandssagsøgte I henhold til patentdomstolsaftalens artikel 31 fastlægges Patentdomstolens internationale kompetence i henhold til forordning (EU) nr. 1215/2012 eller i givet fald på grundlag af konventionen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Luganokonventionen). For så vidt Bruxelles I- forordningen (omarbejdet) og Luganokonventionen af 2007 fastlægger kompetencerne efter national ret (se Bruxelles I-forordningens artikel 6 og Luganokonventionens artikel 4), er det imidlertid ikke blevet fastsat, hvilke regler der finder anvendelse ved fastlæggelsen af kompetencerne for retter, der er fælles for flere medlemsstater, f.eks. Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen. Hertil kommer, at henvisninger til denne eller hin nationale forskrift for hver af Den Fælles Patentdomstols forskellige afdelinger ville skabe en ulige adgang til domstolene, der ikke kan forsvares objektivt under en fælles domstolsordning. Et lignende problem er tidligere blevet løst i den gældende varemærkeforordning (Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker) og EF-design-forordningen (Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 om EF-design), som hver indeholder et fuldstændigt sæt ensartede kompetenceregler i forhold til tredjelandssagsøgte. Derfor er det nødvendigt at udbygge kompetencereglerne i Bruxelles I-forordningen (omarbejdet) på områder, der kommer til at henhøre under Den Fælles Patentdomstols og Beneluxdomstolens kompetence for så vidt angår sagsøgte, der ikke har bopæl i en EUmedlemsstat. Der eksisterer allerede ensartede kompetenceregler i visse situationer (f.eks. enekompetence med hensyn til registrering og gyldighed af patenter samt værnetingsaftaler), men ikke i andre (f.eks. søgsmål om krænkelse af patenter og licensaftaler i tilfælde, hvor der ikke er truffet værnetingsvalg). Derfor udstrækker det nye forslag i artikel 71b, stk. 2, forordningens kompetenceregler til at omfatte tvister, der involverer tredjelandssagsøgte med bopæl i tredjelande. Desuden sikres det, at Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen har kompetence til at anordne foreløbige retsmidler, herunder sikrende retsmidler, også når en ret i et tredjeland er kompetent til at påkende sagens realitet. Denne udvidelse berører ikke aftalen af 2005 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, som allerede anvendes på danske sagsøgte, endsige Luganokonventionen af 2007, som omhandler det samme spørgsmål, og som allerede anvendes på schweiziske, norske og islandske sagsøgte. Som følge af denne udvidelse sikres adgangen til Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen, uanset om sagsøgte har bopæl i en EU-medlemsstat eller ej. Desuden sikres adgangen, uanset ved hvilken af Den Fælles Patentdomstols instanser eller afdelinger, et krav gøres gældende. Hertil kommer, at der ved det nye forslags artikel 71b oprettes et yderligere værneting for tvister, der involverer sagsøgte med bopæl uden for EU. For det første indebærer forslaget, at et søgsmål mod en tredjelandssagsøgt kan anlægges der, hvor løsøre, der tilhører vedkommende, befinder sig, når værdien af disse ikke er ubetydelig i forhold til kravets værdi, og tvisten har tilstrækkelig tilknytning til den medlemsstat, hvor søgesmålet anlægges. Det, at sagsøgte ikke er til stede i EU, opvejes af, at der er værneting, hvor den pågældendes aktiver befinder sig. En sådan regel gælder allerede i et anseligt antal medlemsstater, og den DA 6 DA

7 har den fordel, at den sikrer, at en retsafgørelse kan fuldbyrdes i den stat, hvor den blev truffet. Det er en regel, som bedre er i overensstemmelse med hovedtanken bag Bruxelles I- forordningen (omarbejdet) end andre regler for residualkompetence, f.eks. reglerne i de ovennævnte forordninger om varemærker og design, som giver mulighed for, at en person fra et tredjeland kan sagsøges ved en ret i den medlemsstat, hvor sagsøger har bopæl (forum actoris). Et godsværneting kan sikre, at Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen har kompetence i tilfælde, hvor forordningens udvidede kompetenceregler ikke ville hjemle kompetence, selv om der er behov for en sådan kompetence. F.eks. vil et godsværneting i forhold til Den Fælles Patentdomstol sikre, at Patentdomstolen har kompetence i forhold til en tyrkisk person, der sagsøges for at krænke et patent, der gælder i flere medlemsstater og Tyrkiet Anvendelse af bestemmelserne om litis pendens og indbyrdes sammenhængende krav i forhold til Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen på den ene side og retterne i de medlemsstater, som ikke er kontraherende parter i patentdomstolsaftalen eller protokollen til Beneluxtraktaten af 1965 på den anden side Den nye artikel 71c foreskriver, at bestemmelserne i Bruxelles I-forordningen (omarbejdet) om litis pendens og indbyrdes sammenhængende krav finder anvendelse i forholdet mellem Den Fælles Patentdomstol eller Beneluxdomstolen på den ene side og retterne i medlemsstater, som ikke er kontraherende parter, på den anden side. Artiklen foreskriver endvidere, at bestemmelserne i Bruxelles I-forordningen (omarbejdet) finder anvendelse på søgsmål, der i den i patentdomstolsaftalens artikel 83, stk. 1, omtalte overgangsperiode anlægges ved Den Fælles Patentdomstolen på den ene side og ved de nationale retter i medlemsstater, der er kontraherende parter i patentdomstolsaftalen, på den anden side Anvendelse af bestemmelserne om anerkendelse og fuldbyrdelse i forholdet mellem mellemmedlemsstater, der har ratificeret patentdomstolsaftalen og medlemsstater, der ikke har For at skabe fuldstændig klarhed over den samtidige og sammenhængende anvendelse af de respektive internationale aftaler og Bruxelles I-forordningen (omarbejdet) bør Bruxelles I- forordningen foreskrive, hvordan bestemmelserne om anerkendelse og fuldbyrdelse i Bruxelles I-forordningen (omarbejdet) finder anvendelse i forholdet mellem medlemsstater, der er kontraherende parter i de respektive internationale aftaler, og medlemsstater, som ikke er kontraherende parter i de nævnte aftaler. Lignende bestemmelser findes i artikel 71 i Bruxelles I-forordningen (omarbejdet) for så vidt angår andre internationale konventioner om særlige områder og i artikel 64 og 67 i Luganokonventionen af 2007 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område. Den nye artikel 71d regulerer anerkendelsen og fuldbyrdelsen af Den Fælles Patentdomstols og Beneluxdomstolens retsafgørelser i medlemsstater, som ikke er kontraherende parter i de respektive internationale aftaler, såvel som retsafgørelser i medlemsstater, som ikke er kontraherende parter i de pågældende aftaler, på områder, som reguleres ved de pågældende aftaler, og som skal anerkendes eller fuldbyrdes i medlemsstater, som er kontraherende parter i de internationale aftaler. DA 7 DA

8 2013/0268 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 67, stk. 4, og artikel 81, stk. 2, litra a), c) og e), under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 4 efter den almindelige lovgivningsprocedure, og ud fra følgende betragtninger: (1) Den 19. februar 2013 undertegnede en række medlemsstater en aftale om en fælles patentdomstol. Det er fastsat i aftalen, at den først træder i kraft den første dag i den fjerde måned efter ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne til forordning (EU) nr. 1215/2012 vedrørende forordningens forbindelse med aftalen. (2) Den 15. oktober 2012 undertegnede de tre medlemsstater, som er kontraherende parter i traktaten af 31. marts 1965 om oprettelsen af en Benelux-domstol og dennes kompetence, en protokol om ændring af traktaten, og åbnede dermed mulighed for at udstrække Beneluxdomstolens kompetence til at omfatte visse kompetencer inden for særlig områder, som er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 1215/2012. (3) Det er nødvendigt at regulere forholdet mellem ovennævnte internationale aftaler og forordning (EU) nr. 1215/2012. (4) Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen bør anses for retter som defineret i denne forordning med henblik på at sikre retssikkerhed og retlig forudsigelighed for personer, der kan sagsøges ved de pågældende retter i en anden medlemsstat end den, der udpeges efter reglerne i denne forordning. (5) Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen bør have kompetence i forhold til sagsøgte, der ikke har bopæl i en medlemsstat. For så vidt angår områder, der henhører under Den Fælles Patentdomstols og Beneluxdomstolens kompetence, bør denne forordnings bestemmelser derfor finde anvendelse på sagsøgte, der har bopæl i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union. De gældende kompetenceregler sikrer, at der er en tæt forbindelse mellem de søgsmål, som forordningen finder anvendelse på, og medlemsstaternes område, og det er derfor begrundet at udstrække deres anvendelse til sagsøgte, uanset hvor de har bopæl. Desuden bør forordningen fastsætte, 4 EUT C af, s.. DA 8 DA

9 i hvilke tilfælde Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen kan udøve residualkompetence. (6) Denne forordnings bestemmelser om litis pendens og indbyrdes sammenhængende krav, der skal hindre parallelle sager og uforenelige retsafgørelser, bør finde anvendelse, når søgsmål anlægges ved retter i medlemsstater, hvor ovenstående internationale aftaler finder anvendelse, og ved retter i medlemsstater, hvor de nævnte aftaler ikke finder anvendelse. (7) Denne forordnings bestemmelser om litis pendens og indbyrdes sammenhængende krav bør også finde anvendelse, når der i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 83, stk. 1, i patentdomstolsaftalen, anlægges søgsmål vedrørende visse typer af tvister om europæiske patenter, som defineret i nævnte bestemmelse, ved Den Fælles Patentdomstol på den ene side og ved de nationale retter i en medlemsstat, der er kontraherende part i patentdomstolsaftalen på den anden side. (8) Retsafgørelser, som træffes af Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen, bør anerkendes og fuldbyrdes i medlemsstater, som ikke er kontraherende parter i de respektive internationale aftaler, i overensstemmelse med denne forordning. (9) Retsafgørelser, som træffes af retter i medlemsstater, som ikke er kontraherende parter i de respektive internationale aftaler, bør fortsat anerkendes og fuldbyrdes i de andre medlemsstater i overensstemmelse med denne forordning. (10) Denne forordning bør anvendes fra samme tidspunkt som forordning (EU) nr. 1215/2012, således at der sikres en passende ikrafttræden af patentdomstolsaftalen og en faktisk overdragelse af kompetence til Beneluxdomstolen. (11) Forordning (EU) nr. 1215/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 (1) I forordning (EU) nr. 1215/2012 tilføjes følgende nye punktum i slutningen af betragtning 14: "Der bør gælde ensartede kompetenceregler uanset sagsøgtes bopæl i tilfælde, hvor retter, som er fælles for flere medlemsstater, udøver kompetence i spørgsmål, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde." (2) I forordning (EU) nr. 1215/2012 indsættes artikel 71a, 71b, 71c og 71d: "Artikel 71a 1. I denne forordning forstås ved en ret, der er fælles for flere medlemsstater ("fælles ret"), en ret i en medlemsstat, der i henhold til den aftale, ved hvilken den blev oprettet, udøver kompetence på det civil- og handelsretlige område, som defineret i denne forordning. 2. Med henblik på anvendelsen af denne forordning anses nedenstående for fælles retter: a) Den Fælles Patentdomstol oprettet ved aftalen om en fælles patentdomstol, som blev undertegnet den 19. februar 2013 ("patentdomstolsaftalen") b) Beneluxdomstolen oprettet ved traktaten af 31. marts 1965 om oprettelsen af en Benelux-domstol og dennes kompetence ("Beneluxaftalen"). DA 9 DA

10 Artikel 71b Kompetencen for en fælles ret fastlægges som følger: 1. Den fælles ret har kompetence i tilfælde, hvor retterne i en medlemsstat, der er part i en aftale om oprettelse af en fælles ret, i henhold til denne forordning har kompetence på et område, som er reguleret ved den pågældende aftale. 2. Hvis sagsøgte ikke har bopæl i en medlemsstat, og forordningen i øvrigt ikke tillægger nogen kompetence i forhold til vedkommende, finder bestemmelserne i kapitel II anvendelse, som om sagsøgte havde bopæl i en medlemsstat. Artikel 35 finder anvendelse, selv om en ret i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, er kompetent til at påkende sagens realitet. 3. Hvis en person ikke har bopæl i en medlemsstat, og ingen ret i en medlemsstat er kompetent i henhold til denne forordning, kan personen sagsøges ved den fælles ret, såfremt: a) et formuegode, der tilhører sagsøgte, befinder sig i en medlemsstat, der er part i den aftale, ved hvilken den fælles ret blev oprettet b) værdien af formuegodet ikke er ubetydelig i forhold til kravets værdi c) tvisten har tilstrækkelig tilknytning til en medlemsstat, som er part i den aftale, ved hvilken den fælles ret blev oprettet. Artikel 71c 1. Artikel finder anvendelse, når der anlægges søgsmål ved en fælles ret og ved en ret i en medlemsstat, der ikke er part i den aftale, ved hvilken den fælles ret blev oprettet. 2. Artikel finder anvendelse, når der i den overgangsperiode, der er omhandlet i patentdomstolsaftalens artikel 83, stk. 1, anlægges søgsmål ved Den Fælles Patentdomstol og ved en ret i en medlemsstat, der er kontraherende part i patentdomstolsaftalen. Artikel 71d I spørgsmål om anerkendelse og fuldbyrdelse finder denne forordning anvendelse på anerkendelse og fuldbyrdelse af: a) retsafgørelser truffet af Den Fælles Patentdomstol og Beneluxdomstolen, og som skal anerkendes og fuldbyrdes i medlemsstater, der ikke er kontraherende parter i patentdomstolsaftalen eller Beneluxaftalen, og b) retsafgørelser truffet af medlemsstater, der ikke er kontraherende parter i patentdomstolsaftalen eller Beneluxaftalen, som skal anerkendes og fuldbyrdes i medlemsstater, der er kontraherende parter i de pågældende aftaler." Artikel 2 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 10. januar Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne. DA 10 DA

11 Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand DA 11 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 20.9.2011 2010/0383(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 Udkast til udtalelse Evelyn Regner (PE469.974v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 48 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Grønbog om retsafgørelser på det civil- og handelsretlige

Læs mere

Den nye Domsforordning

Den nye Domsforordning Den nye Domsforordning Domskonventionen 1968 Domsforordningen 2000 Domsforordningen Baggrund og historik Den nye Domsforordning 2012 Dobbelte instrumenter Kompetencereglerne Sagsøgte med bopæl i EU Sagsøgte

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0399 Offentligt Sammenskrivning af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2011 KOM(2011) 125 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fjernelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD)C7-0304/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning DA DA

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Civilafdelingen Dato: 2. november 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Kenny Rasmussen Sagsnr.: 2016-4000-0265 Dok.: 1922881 Notat om forhandlingerne

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2014/0197 (COD) PE-CONS 67/15 Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) WTO 259 COWEB 140 AGRI 625 UD 237 TDC 12 CODEC 1630 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.3.2010 KOM(2010) 105 endelig 2010/0067 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Folketingets Retsudvalg Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0241 (NLE) 8463/16 UD 90 CID 1 TRANS 238 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2015 COM(2015) 645 final 2015/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere