TS 350 E. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TS 350 E. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug"

Transkript

1 TS 350 E Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag for bygg og anlegg 10/03 - Nr Käyttö- ja huolto-ohje Rakennustyösaha

2 S FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EUROPEISKA DIREKTIV DK EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NO ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE FI VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA TILLVERKAREN PRODUCENTEN FABRIKANTEN VALMISTAJA DIMAS France aktiebolag med aktiekapital Euro inregistrerat i BLOIS B Företagsadress: 26, Route Nationale - B.P. 2 FR LA CHAUSSEE SAINT VICTOR Telefon Telefax DIMAS Frankrig S.A. med en kapital på Euro R.C. BLOIS B Hovedsæde: 26, Route Nationale - B.P LA CHAUSSEE SAINT VICTOR Tlf Fax örklarar härmed att ovannämnda maskin erklærer nedenstående angivne maskine erklærer at maskinen som er beskrevet nedenfor vakuuttaa, että edellä mainittu kone DIMAS France Aksjeselskap med egenkapital på Euro R.C. BLOIS B Hovedkontor: 26, Route Nationale B.P LA CHAUSSEE SAINT VICTOR Tlf.: Faks: DIMAS France S.A., osakepääoma euroa Kaupparek. BLOIS B Päätoimipaikka: 26, Route Nationale - B.P LA CHAUSSEE SAINT VICTOR Puh Faksi TS 350 E överensstämmer med bestämmelserna i Maskindirektivet (89/392/EEC) med ändringar, Lågspänningsdirektivet (73/23/EEC), EMK-direktivet (89/336/EEC) i enlighet med europanormerna EN 50081/1 och EN 55022, samt Bullerdirektivet (2000/14/EEC) enligt europanormen EN ISO 3744 er i overensstemmelse med EU's Maskindirektiv med ændringer (89/392/EF). SVAGSTRØMSDIREKTIVET (73/23/EØF) Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (89(336/EØF) i henhold til de europæiske standarder EN 50081/1 og EN samt STØJEMISSIONS -direktivet (2000/14) i henhold til de europæiske standarder EN ISO 3744 oppfyller kravene i EUs endrede maskindirektiv (89/392/CEE), i lavspenningsdirektivet (73/23/CEE) CEM -direktivet (89/336/CEE) og oppfyller de europeiske standardene EN 50081/1 og EN 55022, samt støydirektivet (2000/14/CEE) i henhold til de europeiske standardene EN ISO 3744 on muutetun konedirektiivin (89/392/ETY), pienjännitedirektiivin (73/23/ETY), eurooppalaisten standardien EN 50081/1 ja EN perusteella sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin (89/336/ETY) ja eurooppalaisten standardien EN(.)ISO 3744 perusteella meludirektiivin (2000/14/ETY) vaatimusten mukainen Christer Carlberg Operations Manager Electrolux Construction Products

3 FÖRORD TILL HANDBOKEN Innan en maskin lämnar vår fabrik får den genomgå en rad kontroller varvid alla detaljer granskas noggrant. Om du alltid följer våra instruktioner kommer din maskin att under normala arbetsförhållanden uppnå en hög livslängd. De användningsråd och detaljbilder som ingår i denna handling är att betrakta som upplysningar och inte som bindande åtaganden.vi påtar oss inget garantiansvar för fel eller försummelser vid handhavandet eller för skador som kan hänföras till leverans, konstruktion eller användning av maskinen. Vi är mycket noga med kvaliteten hos våra produkter och förbehåller oss därför rätt att utan föregående varsel vidta tekniska förändringar i syfte att förbättra dem. Svenska Den här handboken ska hjälpa dig som användare att: lära känna maskinen, lära dig dess användningsmöjligheter, förhindra olyckor till följd av felaktigt handhavande, eller handhavande av obehöriga, vid underhåll, service, reparation, förflyttning och transport, förbättra maskinens tillförlitlighet och livslängd, samt att använda den på rätt sätt, underhålla den regelbundet och snabbt avhjälpa fel för att på så sätt slippa höga reparations- och stilleståndskostnader. Håll alltid handboken tillgänglig på arbetsplatsen. Se till att alla som sysslar med installation eller användning av maskinen har läst handboken och utnyttjar den. Följ dessutom alla tekniska förordningar som gäller i det land där maskinen används, så att bästa möjliga säkerhet uppnås. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER De symbolbilder som finns på maskinen (i färg) och i handboken betecknar råd som rör din säkerhet. VARNING Allmän symbol för fara FÖRESKRIFT Blå botten, vit markering: obligatorisk säkerhetsföreskrift + röd markering: förbud mot förflyttning VARNING Triangel och svart markering på gul botten: innebär fara om varningen inte beaktas, risk för skador på användare eller tredje man, kan medföra skador på maskinen eller verktyget. FÖRBUD Röd cirkel med eller utan tvärstreck: förbud mot användning eller beröring. ANVISNING Upplysning - Instruktion: särskilda anvisningar för användning eller kontroll. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador som orsakats av felaktig användning eller av att förändringar vidtagits. 1

4 Svenska Symbolen visar att maskinen uppfyller EUdirektivet. Kapsågen är konstruerad för att ge en säker och tillförlitlig drift under de användningsförhållanden som framgår av denna bruksanvisning. Vid dess användning kan dock risker för person- och maskinskador uppkomma. Därför måste maskinen regelbundet kontrolleras på byggplatsen i bland annat följande avseenden: Att maskinen är i fullgott tekniskt skick (användning enligt förutsättningarna, hänsynstagande till eventuella risker, avhjälpande av alla fel som kan påverka säkerheten). Att diamantskiva används för vattensågning av marmor, sten, granit, tegel och beklädnader (stengods, keramik m.m.). Inga andra skivor (slipskivor, sågtandade etc.) är tillåtna. Att personalen har erforderlig kompetens (erfarenhet, ålder, utbildning m.m.) och har studerat handboken noggrant innan arbetet påbörjas. Alla fel av elektrisk, mekanisk eller annan natur skall åtgärdas av person som är behörig för ändamålet (elektriker, underhållsansvarig, auktoriserad återförsäljare etc.). Att alla varningar och föreskrifter på maskinen följs (tillräcklig personlig skyddsutrustning, användning i enlighet med anvisningarna, allmänna säkerhetsföreskrifter m.m.). Att inga förändringar, ombyggnader eller kompletteringar får äventyra säkerheten, och att de inte företas utan tillverkarens medgivande. Att föreskrivna kontroller och återkommande underhållsarbeten utförs med lämpliga intervall. Att endast originalreservdelar används vid reparationer. Typskylt 1 Ändamål: Sågning av marmor, sten, granit, tegel, betong och alla slag av beklädnader (stengods, keramik etc.) T Carbo-skiva SÄRSKILDA ANVISNINGAR Användning Verktyg: Diamantskivor för vattensågning Ø 300 mm - Ø 350 mm (D) - fästhål 25,4 mm (AL). (Upplysningar lämnas av närmaste återförsäljare för Diamant Boart/Target) Sågblad Maskinen får inte användas för något annat ändamål än det avsedda. (Sågblad eller slipskivor får inte användas.) 2 Standard AL TYP D TILLVERKARE Tekniska data kg mm mm SERIENUMMER TILLVERK- NINGSÅR EFFEKT DRIFTSTRÖM- STYRKA SPÄNNINGS- OMRÅDE FREKVENS NYTTIG MASSA STÖRSTA VERK- TYGSDIAMETER HÅLDIAMETER VARV/MIN. - RPM EFFEKT SPÄNNING STRÖM- PUMP ± 5 % STYRKA 2 kw (2,7 hk) 230 V 50 Hz 10 A 13 W 230 V 2,9 kw (4 hk) 400 V 50 Hz 11,5A 13 W 230 V 1,5 kw (2 hk) 115 V 50 Hz 20 A 30 W 115 V Motorvarvtal: 2800 varv/minut Skivans varvtal: 2800 varv/minut Elektrisk skyddsklass: IP 55. kw V Hz A Skärdjup (E): - vid 90 : Ø 350 = 100mm - vid 45 : Ø 350 = 65mm - vid 90 : Ø 300 = 75mm - vid 45 : Ø 300 = 45 mm Skärlängd (L) : E = mm : E = mm Nyttig bredd (till höger) (l) : 310 mm. Yttermått (mm) L x B x H: x 620 x 1220 (på fötter) x 620 x 630 (i bänk) Vikt tom: cirka 70 kg (beroende på version) Kylning av skivan genom vattenbegjutning i skivhuset. Minsta behållarvolym: 40 liter Vattenpump: 28 W - flöde: 8 liter/minut Strömförsörjning: V: H07-RNF 3 x 1,5 2 - längd 3 m V: H07-RNF 4 eller 5 x 1,5 2 - längd 3 m V: H07-RNF 3 x 2,5 2 - längd 3 m. MODELL LJUD- LJUD- VIBRATIONS- EFFEKT TRYCK NIVÅ LWA (DB) LPA (DB) G 89/392/CEE EN EN et 91/368/CE 2 kw V ,21 2,9 kw V 90,38 81,67 0,029 1,5 kw V ,07 3 Kontroll - Beskrivning av maskinen Kontrollera maskinens tillstånd vid mottagningen. Se till att maskinen alltid är väl rengjord. Kontrollera nätkabeln regelbundet. Var alltid uppmärksam under arbetet. Kontrollera detaljernas fastsättning (onormala vibrationer) och att de är rätt monterade. SE FIGUR 1 1 Lådstativ 2 Fötter 3 Vattenpump 4 Djupanslag 5 Inställningshandtag 6 Transporthjul 7 Avtappningsplugg 8 Motor 9 Omkastare 10 Manöverhandtag 11 Skivhus 12 Skivhuslock 13 Löstagbart bord 14 Bordsanslag 15 Löstagbart bordsanslag 16 Typskylt 17 Skärledare 18 Låsning av bord 19 Transporthandtag 4 Hantering och transport 2 Kan tas isär i två delar. BORDSDEL (se figur 2 ) Demontera bordet genom att vrida det något så att

5 de bakre hållarklorna lossas. LÅSNING AV BORDET FÖR TRANSPORT( SE FIGUR 3 ) HOPFÄLLNING AV FÖTTERNA (se figur 4) TRANSPORT ( SE FIGUR 5 ) UPPSTÄLLNING PÅ FÖTTER (se figur 6) 5 Kontroller före användning Läs noga igenom bruksanvisningen och gör dig förtrogen med maskinen innan du tar den i bruk.? = - Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med uppgifterna på maskinens typskylt. - Trefasmotor: Kontrollera att rotationsriktningen överensstämmer med den inpräglade pilen på skivhuset: Kasta om två av ledarna ifall motorn inte roterar i avsedd riktning. - Använd enfast nätuttag av typ 2 poler + jord eller 3 poler + jord / 3 poler + nolla + jord allt efter spänningen. Svenska Hjälm med hörselskydd måste bäras. 6 T Operatören måste använda för arbetet lämpad skyddsutrustning. Arbetsområdet måste vara iordningställt och väl upplyst och får inte innehålla några riskfaktorer (ingen fuktighet och inga farliga produkter i dess närhet). Obehöriga personer får inte vistas inom arbetsområdet. Använd skivor som är lämpliga för det arbete som skall utföras (hastighet, geometri, tillämpning m.m.). Observera rotationsriktningen, som anges med en pil på en av sidorna. Kontrollera att skivans stödytor, flänsarna och spindeln är rena. Dra åt muttern (C). Sätt tillbaka skyddshöljet (B) på dess plats. Dra åt de två rattarna (A). 7 Montering av skivan Stäng av kapsågen genom att dra ur stickproppen. Lossa de två rattarna (A) och ta bort skyddshöljet (B) ( SE FIGUR 7 ). Lossa låsmuttern (C) med hjälp av skiftnyckeln. Skivans låsmutter är vänstergängad. Elektrisk anslutning - ELSÄKERHET: Maskinen får endast anslutas till nät som är försedda med en 30 ma differentialrestströmfrånskiljare med jordning. Välj en annan modell i vår katalog om nätet inte har en sådan frånskiljare. - Anordningen för differentialrestström måste användas på rätt sätt och kontrolleras regelbundet. För tillbehör som levereras med anordning för differentialrestström inbyggd i kabeln eller i stickproppen måste, om kabeln eller stickproppen skulle bli skadade, reparationen utföras av tillverkaren eller hans ombud, eller av en auktoriserad reparationsverkstad, för att förhindra risker till följd av en felaktigt utförd reparation. - Förlängningskabel: Kabelns tvärsnittsarea måste vara tillräcklig för den elektriska effekten. Anslutning till nätet med en kabel typ H07 RNF med tvärsnittsarea: - 3 x 2,5 mm 2 upp till 50 m för 230 V - 4 eller 5 x 1,5 mm 2 upp till 100 m för 400 V - 3 x 4 mm 2 upp till 40 m för 115 V 8 Idrifttagning Ständig uppmärksamhet krävs. Innan kapsågen tas i drift måste skiftnycklar och inställningsverktyg tas bort från underlaget och maskinen. Skyddshöljet måste vara monterat så länge arbetet pågår. Fyll vattentanken (nivå MAXI för skenfötterna). Vattenpumpen ska vara kopplad till motorn. Eftersom alla maskiner är försedda med en självstartande pump vattenbegjuts skivan ända från starten. Skyddshöljet och motorkonsolen med deflektor ger en god fördelning av kylvattnet. STOPP Starta maskinen genom att trycka på den gröna tangenten på omkastaren (frånskiljare finns som tillval). Stoppa kapsågen genom att trycka på den röda tangenten. Enfasmotor med skydd i form av en inbyggd termisk frånskiljare. 9 Raka skär Riklig vattenbegjutning = god livslängd hos skivan Skärmetod 510 mm: Ändlägesanslaget (C) förhindrar att fingrarna fastnar mellan bordet och stativet (se figur 8). > 510 och 610 mm: Fäll ned anslaget (C) under bordet för att öka slaglängden. Med hjälp av en vändbar och löstagbar skärledare kan man utföra skär i mellan 45 och 90 vinkel. Skärledaren är bearbetad så att den kan inta flera lägen förutom sin tvärställning 0-45 åt vänster och 0-45 åt höger. 3

6 10 Inställning av skärdjup 12 Inställningar Svenska 4 Fast läge som erhålls genom körning mot anslaget med hjälp av handtaget (SE FIGUR 9). Lutande skär (SE FIGUR 10). Möjlighet till falsar och skär i två delar med hjälp av handtaget. 11 Underhåll (motorn måste först stoppas) Rengör maskinen regelbundet. Töm ofta behållaren så att kapningsavfallet avlägsnas, annars finns risk för igensättning och förtida slitage av tryckpumpen. Rengör noggrant bordsrullarnas löpområden. Förvara maskinen på en säker plats, oåtkomligt för barn. Vårda verktygen omsorgsfullt FELSÖKNING Om maskinen inte fungerar normalt, sök då i tabellen nedan efter en lösning på de uppkomna problemen. Maskinen fungerar inte ORSAKER Felaktig anslutning eller skadad kabel Ingen nätspänning Defekt omkastare, skadad motorkabel Motorskada ( i n g e n effekt, luktar illa etc.) Startsvårigheter ORSAKER Startkondensator för enfasmotor Trefasmatningen fungerar inte rätt (bara två faser, motorkabeln skadad) Pumpen startar inte ORSAKER ÅTGÄRDER - Byt kondensatorn. - Låt elektriker kontrollera eller kontakta kundtjänsten. ÅTGÄRDER Nätkabeln är skadad eller - Kontrollera eller låt en inte ansluten elektriker kontrollera nätkabeln. Det finns ingen spänning i - Kontrollera eller låt en kretsen eller vid nätuttaget elektriker kontrollera kretsen eller nätuttaget. Det kommer ingen vätska ur pumpen ORSAKER En luftblåsa kan ha bildats inuti pumpstommen Pumphjulet har fastnat ÅTGÄRDER - Kontrollera att nätanslutningen är rätt utförd (stickpropp, förlängningskabel etc.). - Kontrollera nätkabeln. - Kontrollera eller låt elektriker kontrollera (frånskiljare, uttag etc.). - Låt elektriker kontrollera eller kontakta kundtjänsten. - Låt kundtjänsten ombesörja byte av motorn. ÅTGÄRDER - Håll i utloppsröret och ta upp pumpen ur vätskan. Sänk den sedan åter ned i vätskan. - Skruva loss filtret och rengör pumphjulets arbetsområde från alla materialrester med hjälp av en liten skruvmejsel. Maskinen har ställts in vid vår verkstad och några ytterligare inställningar behövs inte. Anpassning Ø 300 och Ø 350 (se figur 12) A = Ø 300 B = Ø Efterdra regelbundet alla skruvar och muttrar. Var noga med underhåll och skydd av skivan om maskinen används under långa perioder. Kontrollera att skivan får en tillräcklig vattenbegjutning. Lås fast skivan på rätt sätt. Kontrollera att stödytorna på skivan, flänsarna och spindeln är rena Reparation Vi finns alltid till hands för dig för att reparera din maskin inom kortast möjliga tid och till våra bästa priser (adressen finns på baksidan). Reservdelar För att reservdelarna ska kunna levereras snabbt och ingen tid gå förlorad bör du vid varje beställning ange de uppgifter som finns på maskinens typskylt samt referensnumret för den del som måste bytas. 16 S A V Viktiga rekommendationer Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador som orsakats av olämplig användning eller av att maskinen har förändrats, anpassats eller motoriserats på ett sätt som inte motsvarar tillverkarens ursprungliga specifikationer. Vid arbetsplatsen kan ljudeffektnivån överstiga 85 db(a). I sådana fall måste individuella skyddsåtgärder vidtas. Kod (0) Se sprängskissen Avfallshantering Antal Om maskinen har försämrats så mycket att den måste kasseras ska den omhändertas på det sätt som framgår av gäl- lande lagstiftning. Huvudmaterial: Motor: Aluminium (AL) - Stål (AC) - Koppar (CU) - Polyamid (PA) Maskin: Stålplåt (AC) - Gjutjärn (FT) De användningsråd och detaljbilder som ingår i denna handling är att betrakta som upplysningar och inte som bindande åtaganden. Vi är mycket noga med kvaliteten hos våra produkter och förbehåller oss därför rätt att utan föregående varsel vidta tekniska förändringar i syfte att förbättra dem.

7 FORORD TIL VEJLEDNINGEN Enhver af vore maskiner underkastes, før den forlader fabrikken, en række tests, hvorunder alt kontrolleres omhyggeligt. Hvis vore vejledninger følges nøje, er maskinen under normale arbejdsforhold sikret lang levetid. De anvendelsesråd og separate dele, der vises i dette dokument, tjener kun som vejledning og er ikke bindende. Der ydes ingen garanti i tilfælde af fejl eller udeladelser, eller for skader i forbindelse med levering, opstilling eller anvendelse af maskinen. Da vi er meget omhyggelige med vore produkters kvalitet, forbeholder vi os ret til uden varsel at foretage eventuelle tekniske ændringer for at forbedre dem. Dette dokument hjælper brugeren til at: blive fortrolig med maskinen, kende sine anvendelsesmuligheder, undgå uheld under ikke tilsigtet anvendelse, ved en person, som ikke er uddannet hertil, under vedligeholdelse, rengøring, reparation, flytning, transport, øge maskinen pålidelighed og holdbarhed, sikre korrekt anvendelse, regelmæssig vedligeholdelse, hurtig afhjælpning ved nedbrud, for at mindske udgifterne til reparation og nedetid. Dansk Vejledningen bør altid være let tilgængelig på arbejdsstedet. Bør læses og anvendelse af enhver person, der tager sig af installation eller anvendelse. De tekniske bestemmelser, der er gældende i maskinens anvendelsesland, skal ligeledes overholdes for at opnå maksimal sikkerhed. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER Anvendelse af piktogrammer på maskinerne (i farver) og i vejledningen angiver råd, der angår Deres sikkerhed. ADVARSEL Generelt faresymbol FORPLIGTELSE Blå baggrund med hvidt mærke : obligatorisk sikkerhed + rødt mærke : bevægelsesforbud ADVARSEL Sort trekant og mærke på gul baggrund : fare, hvis anvisningen ikke følges, risiko for personskader for bruger eller tredjemand, kan medføre skader på maskinen eller værktøjet. FORBUD Rød cirkel med eller uden skrå overstregning : anvendelse, tilstedeværelse forbudt. FORBUD Information - Anvisning : særlige anvisninger vedrørende anvendelse, kontrol. Producenten fralægger sig ethvert ansvar som følge af anden anvendelse end den tilsigtede eller enhver ændring. 5

8 Dansk Dette symbol betyder, at maskinen er i overensstemmelse med EU's maskindirektiv. SÆRLIGE BESTEMMELSER Skæremaskinen er udformet således, at den kan fungere sikkert og pålideligt under anvendelsesbetingelser, der er i overensstemmelse med brugsanvisningen, og den kan udgøre fare for brugeren og risici for ødelæggelse; det er nødvendigt at foretage jævnlige kontroller på byggepladsen, kontrollér: at den er i perfekt teknisk stand (anvendelse i henhold til beskrivelsen under hensyntagen til eventuelle risici, afhjælpning af enhver fejlfunktion, som kan være skadelig for sikkerheden), anvendelse af en diamantskive med vandkøling til skæring i marmor, sten, granit, mursten, beton og facadeplader (sandsten, fajance, keramik, etc.), det er ikke tilladt at anvende nogen anden form for skæreskive (slibende, savklinge, etc.) at den betjenes af kompetent personale (kvalifikation, alder, uddannelse, træning), som nøje har sat sig ind i brugsanvisningen, før arbejdet påbegyndes; at enhver unormal elektrisk mekanisk eller anden tilstand kontrolleres af en person, som er godkendt til at foretage indgreb på maskinen (elektriker, vedligeholdelsesansvarlig, godkendt forhandler etc.), at sikre sig, at de advarsler og anvisninger, der er angivet på maskinen, følges (tilstrækkelig personbeskyttelse), korrekt anvendelse, sikkerhedsinstruktioner generelt), at ingen ændring, forandring eller tilbygning kan være til skade for sikkerheden og ikke gennemføres uden producentens tilladelse, at de vejledende intervaller mellem faste eftersyn og kontroller overholdes, at der anvendes originale reservedele ved reparationer. TYPE NYTTEÆGT MAKS. Ø VÆRKTØJ Ø HUL Mærkeplade PRODUCENT Kg mm mm SERIENR. PRODUKTIONS- ÅR EFFEKT SPÆNDINGS -OMRÅDE FREKVENS kw V Hz Skæredybde (E): - ved 90 : Ø 350 = 100mm - ved 45 : Ø 350 = 65mm - ved 90 : Ø 300 = 75mm - ved 45 : Ø 300 = 45mm Skærelængde (L): E = mm : E = mm: Effektiv bredde (til højre) (1) : 310mm. Dimensioner (mm) b x l x h: x 620 x 1220 (på ben) x 620 x 630 (fastmonteret) Vægt uden last: ± 70 kg (efter model) Køling af klingen ved overrisling i klingehuset. Beholderens minimumkapacitet: 40 liter. Vandpumpe: 28 W - ydelse: 8 l/mn. Spændingsforsyning: V: H07-RNF 3 x 1,5 2 - Lgd. 3 m V: H07-RNF 4 eller 5 x 1,52 - Lgd. 3 m V: H07-RNF 3 x 2,5 2 - Lgd. 3 m. MODEL LYD- LYD- VIBRATIONS- EFFEKT TRYK NIVEAU LWA (DB) LPA (DB) G 89/392/EF EN EN og 91/368/EF 2kW - 230V ,21 2,9kW - 400V 90,38 81,67 0,029 1,5kW - 115V ,07 3 Ved modtagelsen kontrolleres maskinens tilstand. Sørg for altid at holde maskinen ren. Kontrollér jævnligt forsyningsledningen. Bevar altid opmærksomheden under arbejdet. Kontrollér, at komponenterne sidder fast (unormal vibration) og er korrekt monteret. SE FIG. 1 1 Kontrol - Beskrivelse af maskinen Chassis-beholder T/MIN - RPM STYRKE A 2 Ben 1 Anvendelse Anvendelse: Overskæring af marmor, sten, granit, mursten, cement og enhver form for facadeplader (sandsten, fajance, keramik, etc. ) AL T D Karborundumskive Værktøjer: Diamantskiver med vandtilførsel Ø 300 mm - Ø 350 mm (D) - hul 25,4mm (AL). (Yderligere oplysninger fås hos Deres sædvanlige leverandør af Diamant Boart/Target) Savklinge Maskinen må ikke anvendes til noget andet formål end de tilsigtede (anvendelse af savklinge, slibeskive.) Vandpumpe Dybdestop Justeringshåndsving Transporthjul Udtømningsstuds Motor Afbryder Styregreb Klingehus Husdæksel Flytbart bord 2 Tekniske data 14 Modhold Standard EFFEKT SPÆNDING STYRKE PUMPE ±5% 2 kw (2,7CV) 230 V 50 Hz 10 A 13 W 230 V 2,9 kw (4CV) 400 V 50 Hz 11,5A 13 W 230 V 1,5 kw (2CV) 115 V 50 Hz 20 A 30 W 115 V Motorhastighed: 2800 o./min. Klingens rotationshastighed: 2800 o./min. Elektrisk beskyttelse: IP Flytbart modhold 16 Mærkeplade 17 Skærestyr 18 Blokering af bord 19 Transporthåndtag 4 Vedligeholdelse - Transport 6 Kan adskilles i to dele. BORDDEL (SE FIG. 2 ) Demonter bordet ved at dreje det let. således at

9 de bageste støtteben frigøres BLOKERING AF BORD MED HENBLIK PÅ TRANSPORT (SE FIG. 3 ) SAMMENKLAPNING AF BEN ( SE FIG. 4 ) TRANSPORT (SE FIG. 5 ) PLACERING PÅ BEN ( SE FIG. 6 ) 5 Kontrol før igangsættelse Før enhver idrifttagning skal brugsanvisningen nøje gennemlæses, og man skal gøre sig fortrolig ned maskinen.? = - Kontrollér netspændingen, som skal være den samme som det, der er angivet på typeskiltet. - Trefasemotor : Kontrollér, at rotationsretningen svarer til den pil, der er angivet på huset : hvis motoren ikke roterer i den ønskede retning, vendes to af forsyningsledningerne. - Anvend enfasestik af typen 2 P + T eller 3 P + T / 3 P + N + T i henhold til de tilsvarende spændinger. Brugeren skal bære hjelm med høreværn. Operatøren bør bære personlige værnemidler i overensstemmelse med arbejdets art. Arbejdsområdet bør være helt i orden, vel oplyst og må ikke være udsat for nogen risiko (hverken fugt eller farlige produkter i nærheden). Enhver uvedkommende bør fjernes fra arbejdsområdet. - Forlængerledning : tilstrækkeligt ledningstværsnit til den elektriske strømstyrke, tilslutning til nettet med kabel af typen H07 RNF med et tværsnit på: - 3 x 2,5 mm 2 op til 50 m til 230 V - 4 eller 5 x 1,5 mm2 op til 100 m til 400 V - 3 x 4 mm 2 op til 40 m til 115 V 8 Idriftsættelse Dansk T Anvend skæreskiver, der er tilstrækkelige til det arbejde, der skal udføres (hastighed, geometri, anvendelse etc.). Vær altid opmærksom. Inden idrifttagning fjernes nøgler og justeringsværktøj fra jorden eller maskinen. 6 Bemærk rotationsretningen, der er vist med en pil på den ene af dens sider Kontrollér, at klingens støtteflader, flanger og bolt er rene Tilspænd møtrikken (C). Sæt beskyttelseshuset (B).på plads. Tilspænd svinghjulene (A). 7 Montering af klinge Skæremaskinen afbrydes ved at trække strømforsyningsstikket ud. Løsn de to stillehjul (A), fjern dernæst beskyttelseshuset (B) ( SE FIG. 7) ). Løsn spændeskruen (C) ved hjælp af nøglen. Spændeskruen til klingen har venstregevind. Elektrisk tilslutning - EL-SIKKERHED : Tilslutning skal ske på et net, der er forsynet med 30 ma overstrømsrelæ med jordforbindelse. Dersom et sådant relæ ikke findes på nettet, så se vort katalog, som indeholder forskellige modelforslag. - Korrekt anvendelse af overstrømsrelæ inklusive periodisk kontrol af dette; for værktøjer, der leveres med en DCDR (overstrømsrelæ) indbygget i ledningen eller stikket, skal reparation, dersom der er formodning om beskadigelse af kabel eller stik, foretages af producenten eller en af dennes repræsentanter eller et kvalificeret serviceværksted for at undgå enhver risiko som følge af en dårligt udført reparation. Hold beskyttelseshuset på plads, så længe arbejdet varer. Fyld vandbeholderen (Maks.-niveau ved skinnebasis). Vandpumpe, som startes samtidig med motoren. Eftersom hver maskine er udstyret med en selvspædende pumpe, oversprøjtes skæreskiven allerede fra starten. Beskyttelseshuset og motorunderstøtningen med deflektor sikrer perfekt fordeling af skylningen. STOP Sæt i gang ved at trykke på den grønne knap på afbryderen (som ekstraudstyr, afbryderrelæ). Tryk på den røde knap for at stoppe skæremaskinen. Enfasemotor beskyttet med en indbygget termoafbryder. 9 Rigelig skylning = skæreskiven sikres lang levetid Lige skæringer Skæremetode 510 mm : endestoppet (C) gør, at man undgå at få fingrene i klemme mellem bordet og understellet (SE FIG. 8). > 510 og 610 mm : træk endestoppet (C) ind under bordet for at forøge skærelængden. En reversibel og aftagelig skæreguide giver mulighed for at foretage skæringer fra 45 til 90 Denne skæreguide er bearbejdet på en sådan måde, at den kan antage flere indstillinger ud over sin vinkel på 0 til 45 til venstre eller 0 til 45 til højre. 7

10 10 Dybdejustering 12 Indstillinger Fast indstilling opnået ved modhold ved hjælp af håndtaget (SE FIG 9). Affasning (Se FIG. 10). Mulighed for fals og skæring i to dele ved hjælp af håndsvinget. Maskinen er indstillet på vort værksted, og det er ikke nødvendigt med yderligere justering. Indstilling Ø 300 OG Ø 350 ( SE FIG. 12 ) A = Ø 300 A = Ø 350 Dansk 11 Vedligeholdelse (motoren skal standses) Rens maskinen jævnligt. Tøm hyppigt beholderen for at fjerne skærestøv, som ellers risikerer at tilstoppe trykpumpen og slide den ned før tiden. Rengør omhyggeligt bordets ruller på fladerne. Opbevares sikkert og utilgængeligt for børn. Vedligehold omhyggeligt værktøjet. FEJLFINDING I tilfælde af unormal funktion, kan man gennemgå nedenstående liste for at finde frem til en løsning på de indtrufne problemer. Maskinen fungerer ikke ÅRSAGER Dårlig tilslutning eller beskadiget kabel Ingen netspænding Omskifter defekt, motorkabel beskadiget Motor beskadiget (ingen effekt, ubehagelig lugt...) Startvanskeligheder ÅRSAGER Startkondensator til enfaset motor Trefasetilførsel ikke korrekt (på to faser, motorkabel ødelagt) Pumpen starter ikke AFHJÆLPNINGER - Kontrollér, at tilslutning til elforsyningen er korrekt (stik, forlængerledning). - Kontrollér elforsyningskablet - Kontrollér eller få en elektriker til at kontrollere (afbryder, stik...). - Få en elektriker til at kontrollere eller ret henvendelse til serviceafdeling. - Udskift motoren ved henvendelse til serviceafdeling. AFHJÆLPNINGER - Udskift kondensatoren. - Få en elektriker til at kontrollere eller kontakt serviceafdeling. 13 Efterspænd jævnligt bolte og møtrikker. Ved lange anvendelsesperioder skal man sørge for at vedligeholde og beskytte skæreskiven. Sørg for tilstrækkelig skylning af skæreskiven. Foretag en korrekt tilspænding af skæreskiven. Kontrollér, at klingens støtteflader, flanger og bolt er rene S A V Vigtige anbefalinger Producenten fralægger sig ethvert ansvar som følge af anden anvendelse end den tilsigtede eller enhver ændring, tilpasning eller motorisering, som ikke er i overensstemmelse med den oprindelige definition som beskrevet af producenten. På arbejdsstedet kan lydtrykket komme op over 85 db (A). I så tilfælde bør der tages foranstaltninger til individuel beskyttelse (anvendelse af høreværn). Reparation Vi står til Deres disposition med hensyn til enhver reparation med hurtigst mulige levering og til de lavest mulige priser (se adresse på bagsiden). Reservedele: For en hurtig levering af reservedele og for at undgå tidsspilde er det nødvendigt, ved enhver henvendelse at huske de angivelser, der står på maskinens typeplade, samt referencebetegnelsen på reservedelen. Kode (0) Antal Se eksplosionstegning 8 ÅRSAGER Elforsyningskablet er ikke korrekt tilsluttet eller er beskadiget Der er ingen spænding i kredsløbet eller i kontakten AFHJÆLPNINGER - Kontrollér elforsyningskablet eller få det kontrolleret. - Kontrollér eller få kontrolleret kredsløbet eller kontakten. Der trænger ingen væske ud fra pumpen ÅRSAGER Der kan være dannet en luftboble inden i pumpehuset Turbinen er blokeret AFHJÆLPNINGER - Hold pumpen i udgangsstudsen og træk den ud af væsken, sænk den dernæst ned i væsken igen. - Skru filteret af og rens turbinens arbejdsområde for alle rester ved hjælp af en lille skruetrækker. 16 Kassation I tilfælde af ødelæggelse og maskinskade skal dette afhjælpes i overensstemmelse med de foreskrevne bestemmelser i den gældende lovgivning. Vigtigste materialer: Motor: Aluminium (AL) - Stål (AC) - Kobber (CU) - Polyamid (PA) Maskine: Stålplade (AC) - Støbejern (FT) De anvendelsesråd og separate dele, der vises i dette dokument, tjener kun som vejledning og er ikke bindende. Da vi er meget omhyggelige med vore produkters kvalitet, forbeholder vi os ret til uden varsel at foretage mindre tekniske ændringer for at forbedre dem.

11 HÅNDBOKENS INNLEDNING Før hver maskin forlater fabrikken, gjennomgår den en fullstendig sjekk. Dersom man overholder bruksanvisningene, har maskinen under normale bruksforhold lang levetid. Rådene i denne bruksanvisningen og reservedelene som er nevnt i dette dokumentet er gitt som informasjon og er ikke forpliktende. Det gis ingen garantier ved feil eller utelatelser, eller for skader som skyldes levering, design eller bruk av maskinen. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer uten forvarsel for å sikre tekniske forbedringer. Bruk dette dokumentet med følgende for øye: bli kjent med maskinen, bli kjent med bruksmulighetene, unngå ulykker som skyldes at personer uten opplæring bruker sagen, ulykker under service, vedlikehold, reparasjon, forflytting og transport, øke maskinens levetid og pålitelighet, sikre korrekt bruk, jevnlig vedlikehold, hurtig reparasjon og reduksjon av reparasjonskostnadene og tid ute av drift. Norsk Ha alltid håndboken for hånden på arbeidsstedet. Håndboken skal leses og brukes av alle som monterer og bruker maskinen. Overhold også HMS-forskriftene i det aktuelle brukerlandet ved bruk av maskinen for å oppnå maksimal sikkerhet. GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER Symbolene på maskiner (i farger) og i håndboken gir råd om brukerens sikkerhet. ADVARSEL Generelt faresymbol PÅBUD Hvit merking på blå bakgrunn: påbudt sikkerhet + rød merking: forbudt å flytte ADVARSEL sort trekant og merking på gul bakgrunn: fare dersom den ikke overholdes, risiko for personskade på bruker eller tredjeperson, kan forårsake skader på maskin og verktøy. FORBUD Rød sirkel med og uten tverrstrek: i bruk, opphold forbudt. MERKING Informasjon - Angivelse: særskilte angivelser om bruk og kontroll. Fabrikanten fraskriver seg ethvert ansvar som skyldes uegnet bruk eller modifikasjoner. 9

12 Norsk Dette symbolet betyr at maskinen oppfyller kravene i EU-direktivet. SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER Sagen er konstruert for sikker og pålitelig funksjon når bruksanvisningen overholdes, men kan være farlig for brukeren og kan skades. Kontroller følgende på anleggsplassen: at den er i perfekt teknisk stand (når den tas i bruk skal man ta hensyn til evt. faremomenter, og fjerne alle feilfunksjoner som kan påvirke sikkerheten negativt.), at det brukes en diamantbesatt blad til saging med vann i marmor, stein, granitt, mur, betong og kledning (steintøy, fajanse, keramikk osv.). Det er forbudt å bruke andre typer blad (slipende, sagblad osv.), at personellet er kompetent(kvalifikasjoner, alder, utdannelse, opplæring) og er godt kjent med innholdet i håndboken før arbeidet starter. Alle unormale elektriske, mekaniske og andre funksjoner skal utføres av autorisert personell (som f.eks. elektriker, serviceansvarlig og godkjent leverandør). at brukeren overholder advarslene og anvisningene på maskinen (tilstrekkelig personlig verneutstyr, riktig bruk, generelle sikkerhetsanvisninger), at ingen endring, ombygging eller tilbehør virker negativt på sikkerheten og ikke utføres uten tillatelse fra produsenten, at de foreskrevne kontrollintervallene og periodiske kontrollene overholdes, at det brukes originaldeler ved reparasjoner. Signalkonsoll TYPE EFFEKTIV MASSE Ø MAKS. VERKTØY Ø BORING T/MN - o/min FABRIKANT Kg mm mm SERIENR. FABRIKA- SJONSÅR EFFEKT SPENNINGS- OMRÅDE FREKVENS EFFEKTIV STRØMSTYRKE kw V Hz A Kappedybde (E): - til 90 : Ø 350 = 100 mm - ved 45 : Ø 350 = 65 mm - til 90 : Ø 300 = 75 mm - ved 45 : Ø 300 = 45mm Kuttelengde (L): E = mm : E = mm Effektiv bredde (til høyre) (1): 310 mm Mål (mm) l x b x h: x 620 x 1220 (på bein) x 620 x 630 (arbeidsbenk) Nettovekt: ± 70 kg (varierer med versjon) Kjøling av kuttebladet ved fukting i bladdekslet. Beholderens minimumskapasitet: 40 liter Vannpumpe: 28 W utløpsmengde: 8 l/min. Strømforsyning: V: H07-RNF 3 x 1,5 2 - Br 3 m V: H07-RNF 4 eller 5 x 1,5 2 - Br 3 m V: H07-RNF 3 x 2,5 2 - Br 3 m. MODELL EFFEKT TRYKK NIVÅ AKUSTISK AKUSTISK VIBRASJON LWA (DB) LPA (DB) G 89/392/CEE EN EN og 91/368/CE 2kW 230 V ,21 2,9 kw 400 V 90,38 81,67 0,029 1,5 kw 115 V ,07 3 Kontroller maskinens stand ved mottak. Sørg for at den er ren og i god stand. Kontroller jevnlig strømkabelen. Vær alltid årvåken under arbeidet. Kontroller at delene er ordentlig festet (unormal vibrasjon) og riktig montert. SE FIG Kontroll beskrivelse av maskinen Ramme - beholder Bein 1 Bruk Bruksområde: Kutting av marmor, stein, granitt, mur, betong og alle typer kledning (steintøy, fajanse, keramikk). AL T D Karbonblad Verktøy: Diamantbesatte blad til bruk med vann Ø 300 mm - Ø 350 mm (D) -boring 25,4mm (AL). (Be om informasjon hos den lokale leverandøren av Diamant Boart/Target) Sagblad Det er forbudt å bruke maskinen på områder den ikke er beregnet for. (bruk av sagblad og slipeskive.) Vannpumpe Dybdebuffer Justerhåndtak Transporthjul Tømmelokk Motor Bryter Styrehåndtak Bladdeksel Bladdekselets lokk Avtakbart bord 2 Tekniske data 14 Bordets buffer Standard EFFEKT SPENNING STRØM- PUMPE ± 5 % STYRKE 2 kw (2,7CV) 230 V 50 Hz 10 A 13 W 230 V 2,9 kw (4CV) 400 V 50 Hz 11,5 A 13 W 230 V 1,5 kw (2CV) 115 V 50 Hz 20 A 30 W 115 V Motorhastighet: 2800 o/min Bladets rotasjonshastighet: 2800 o/min Elektrisk beskyttelse: IP Avtakbar buffer (bord) Signalkonsoll Kutteskinne Låsing av bord Transporthåndtak Håndtering - Transport 10 Demonteres i to deler. BORDDELEN (SE FIG 2 ) Demonter bordet ved å vippe det litt slik at

13 10 Dybdejustering 12 Innstillinger Fast stilling mot stopperen oppnås ved hjelp av et håndtak (SE FIG 9). Skrå kutting ((SE FIG 10). Mulighet for falser og kutt i to deler ved hjelp av håndtaket. 11 Vedlikehold (motoren skal stoppes) Rengjør maskinen jevnlig. Tøm karet ofte for å fjerne slam fra sagingen. Slammet vil ellers tette pumpen og forårsake stor slitasje på det. Rengjør omhyggelig lagrene til bordet løpetrinser. Lagres på et sikkert sted utilgjengelig for barn. Verktøy skal vedlikeholdes omhyggelig. FEILSØKING Ved unormal funksjon skal man sjekke tabellene nedenfor for å finne en løsning på problemet. Maskinen fungerer ikke. ÅRSAKER Defekt tilkopling eller skadd kabel Strømbrudd i strømnettet Defekt vendebryter, skadd motorkabel Skadd motor (ingen effekt, ubehagelig lukt ) Startvansker ÅRSAKER TILTAK Startkondensator til - Bytt kondensatoren. enfasemotoren Ikke godkjent trefaset - La en elektriker kontrollere strømforsyning (på 2 dette eller kontakt leverandørens faser, skadd motorkabel) ettermarkedssavdeling. Pumpen fungerer ikke. ÅRSAKER Strømkabelen er ikke tilkoplet, eller den er skadet. TILTAK - Kontroller strømkabelen eller få den kontrollert. Det går ikke strøm i kretsen eller i kontakten. trollert strømkretsen - Kontroller eller få kon- eller kontakten. Det kommer ikke væske ut av pumpen. ÅRSAKER En luftboble kan ha dannet seg inne i selve pumpen. Turbinen er blokkert TILTAK - Sørg for at utstyret er ordentlig tilkoblet strømkilden (plugg, forlengelseskabel ). - Kontroller strømkabelen. - Kontroller eller få en elektriker til å kontrollere brytere og kontakter. - La en elektriker kontrollere dette eller kontakt leverandørens ettermarkedsavdeling. - Kontakt ettermarkedsavdelingen for å få skiftet ut motoren. TILTAK - Ta pumpen ut av væsken og støtt den under utløpsrøret, og senk den deretter ned igjen i væsken. - Skru ut filteret med en liten skrunøkkel, og rengjør turbinens arbeidsområde for alle rester. Maskinen er fabrikkinnstilt og trenger ikke ytterligere innstilling. Tilpasning Ø 300 og Ø 350 ( SE FIG 12 ) A = Ø 300 B = Ø Stram boltene regelmessig. Når kuttebladet brukes over lengre tid, skal man sørge for å vedlikeholde og sikre den. Sørg for nok fukting. Foreta riktig stramming av bladet. Sørg for at bladets bæreflater, flenser og spindel er rene Reparasjon Vi står til disposisjon for å utføre reparasjoner på kortest mulig tid og til de laveste prisene (se adressen på baksiden). For rask levering av reservedeler uten tidstap skal man oppgi dataene på maskinens merkeplate og delenumrene til delene som skal byttes. 16 S A V Viktige anbefalinger Fabrikanten fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser som skyldes uriktig bruk, og for enhver endring, tilpasning eller motorisering som ikke oppfyller konstruktørens spesifikasjoner. Ved arbeidsstedet kan lydtrykket overstige 85 db (A). Personlig verneutstyr må da brukes. Reservedeler Kode Avhending (0) Se perspektivtegning Antall Dersom maskinen er ødelagt eller skal avhendes, skal avfallshåndteringen skje i samsvar med gjeldende lokale forskrifter. Hovedmaterialer: Motor: Aluminium (AL) - Stål (ST) - Kobber (KO) - Polyamid (PA) Maskin: Stålplate (ST) - Jern (JE) Rådene i denne bruksanvisningen og reservedelene som er nevnt i dette dokumentet, er gitt som informasjon og er ikke forpliktende. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer uten forvarsel for å sikre tekniske forbedringer. Norsk 11

14 de bakre støttebena løftes. LÅSING AV BORD FOR TRANSPORT (SE FIG 3 ) FOLDING AV BEIN (SE FIG 4 ) TRANSPORT (SE FIG 5 ) MONTERING PÅ BEIN (SE FIG 6 ) 5 Kontroll før start. Før maskinen tas i bruk, skal man lese anvisningene nøye og gjøre seg kjent med maskinen.? = - Kontroller at nettspenningen er identisk med merket spenning på maskinen. - Trefaset motor : kontroller at rotasjonsretningen samsvarer med pilen på bladdekeslet: Dersom motoren ikke roterer i ønsket retning, skal de to strømkabelen byttes om. - Bruk enfasede kontakter av typen 2 P + T, eller 3 P + T / 3 P + N + T med respektive spenninger. Bruk av hørselvern er påbudt. Brukeren må bruke egnet verneutstyr under arbeidet. Arbeidsområdet skal være ryddig, godt opplyst og uten faremomenter (verken fuktighet eller farlige stoffer i nærheten). - Forlengelseskabel: Kabelens tverrsnitt skal være tilstrekkelig for strømstyrken, bruk kabel av typen H07 RNF med tverrsnitt på: - 3 x 2,5 mm 2 ved lengder opptil 50 m med spenning på 230 V. - 4 eller 5 x 1,5 mm 2 opptil 100 m for 400 V - 3 x 4 mm 2 opptil 40 m for 115 V Norsk T Uvedkommende skal holdes unna arbeidsområdet. Bruk riktige blad til det aktuelle arbeidet (hastighet, utforming, bruksområde osv.) 8 Hvordan maskinen tas i bruk Vær alltid årvåken. 6 Montering av bladet Før maskinen tas i bruk, skal man fjerne nøkler og justeringsverktøy fra bakken eller fra maskinen. 12 Observer rotasjonsretningen som er avmerket med en pil på en av bladets flater. Sørg for at bladets bæreflater, flenser og spindel er rene. Stram mutteren (C). Sett på igjen beskyttelsesdekselet (B). Stram de to rattene (A). 7 Trekk ut strømpluggen for å slå av sagen. Løsne de to rattene (A), og ta deretter av beskyttelsesdekselet (B) ( SE FIG 7 ). Skru ut festemutteren (C) med nøkkelen. Bladets låsemutter har venstregjenger. Stømtilkopling - ELEKTRISK BESKYTTELSE: Det er på påbudt med tilkopling til et nett med bryter for reststrøm på 30 ma med jording. Dersom det ikke finnes en slik bryter i kretsen, kan du finne flere modeller av slike i vår katalog. - Riktig bruk av utstyret for reststrøm, herunder periodisk kontroll av dette, gjelder verktøy levert med slikt utstyr integrert i kabelen eller i kontakten. Dersom kabelen eller kontakten skades, skal disse repareres av fabrikanten, en av underleverandørene eller av et kvalifisert verksted for å hindre risiko for dårlige reparasjoner. La beskyttelsesdekselet sitte på under hele arbeidet. Fyll vannbeholderen (maksimalt nivå ved skinnenes nedre kant). Vannpumpen start er koplet til motoren. Alle sager har en selvstartende pumpe, og bladet blir fuktet helt fra oppstart. Beskyttelsesdekselet og motorstøtten med skjerm gir en helt jevn fordeling av vannet. STOPP Start ved å trykke på den grønne knappen på vendebryteren (på/av-bryter er ekstrautstyr). Stopp sagen ved å trykke på den røde knappen. Enfaset motor sikret av innebygd varmebryter. 9 Sterk fukting = sagbladet varer lenge Kuttemetode Rette kutt 510 mm: Endestopperen (C) hindrer at fingrene klemmes mellom bordet og maskinhuset (SE FIG 8). > 510 og 610 mm : Skyv stopperen (C) under bordet for å øke sagelengden. En vendbar og avtakbar kutteskinne gjør det mulig å kappe fra 45 til 90. Denne kutteskinnen er utformet slik at den kan stå i flere stillinger foruten vinkelrett posisjon, dvs. fra 0 til 45 mot venstre og fra 0 til 45 mot høyre.

15 OHJEKIRJAN ESIPUHE Jokaiselle koneelle tehdään ennen sen toimitusta tehtaaltamme sarja tarkastuksia, joiden aikana kaikki konetta koskevat seikat tarkistetaan yksityiskohtaisesti. Kun noudatat tarkasti antamiamme ohjeita, koneesi säilyy toimintakuntoisena erittäin pitkään tavanomaisissa työskentelyolosuhteissa. Tässä asiakirjassa olevat käyttöä koskevat neuvot ja varaosat on mainittu pelkästään tiedoksi. Ne eivät velvoita valmistajaa.(.)emme myönnä mitään takuuta painovirheiden tai unohdusten varalta emmekä laitteen toimitukseen, suunnitteluun tai käyttöön liittyvien vahinkojen varalta. Koska yhtiömme haluaa varmistaa tuotteidensa laadun, varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ennalta ilmoittamatta tuotteiden parantamiseksi. Tämän asiakirjan avulla perehdyt koneeseen saat selville sen käyttömahdollisuudet vältät onnettomuudet, joita voi aiheutua väärästä käytöstä tai puutteellisesta käyttökoulutuksesta sekä huollon, kunnossapidon, korjauksen, siirron ja kuljetuksen aikana parannat koneen toimintavarmuutta ja pidennät sen käyttöikää varmistut siitä, että käytät ja huollat konetta oikein ja että vikojen korjaus käy ripeästi, jolloin korjauskulut pienenevät ja seisonta-aika lyhenee. Käyttöohje on pidettävä aina saatavilla työpisteessä. Jokaisen koneen asentajan ja käyttäjän on luettava ohje ja käytettävä sitä. Lisäksi on noudatettava koneen käyttömaassa voimassa olevia pakollisia teknisiä määräyksiä parhaan mahdollisen turvallisuustason varmistamiseksi. Suomi YLEISET TURVAMÄÄRÄYKSET Koneiden (värillisillä) kuvasymboleilla ja ohjekirjassa toistetuilla kuvasymboleilla merkitään neuvot, jotka koskevat omaa turvallisuuttasi. VAROITUS Yleinen vaaran symboli PAKKO Sinisellä pohjalla valkoinen teksti: pakollinen turvatoimi + punainen teksti: liikkumiskielto VAROITUS Musta kolmio ja teksti keltaisella pohjalla: vaara laiminlyönnin yhteydessä, käyttäjän tai ulkopuolisten loukkaantumisvaara, koneen tai työkalun rikkoutumisvaara. KIELTO Punainen ympyrä, jossa vinoviiva tai ei: käyttö tai lähistöllä olo kielletty. HUOMAUTUS Tieto - ohje: käyttöä tai valvontaa koskeva erityinen huomautus. Valmistaja ei ole vastuussa laitteen käyttötarkoitukseen sopimattomasta käytöstä eikä muutoksista. 13

16 Suomi Tämä merkki tarkoittaa, että kone on direktiivin vaatimusten mukainen. Saha on suunniteltu toimimaan varmasti ja luotettavasti ohjeiden mukaisissa käyttöolosuhteissa. Jotta käyttäjälle ja koneelle aiheutuvat vaarat vältetään, työmaalla on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia. Varmista täydellinen tekninen kunto (käyttötarkoituksen mukainen käyttö mahdolliset riskit huomioon ottaen, turvallisuutta heikentävien häiriöiden korjaaminen) että käytät vesijäähdytykseen sopivaa timanttiterää sahatessasi marmoria, kiveä, graniittia, tiiltä ja päällysteitä (kivitavaraa, fajanssia, keramiikkaa jne.). Muunlaisten terien (hionta- tai sahanterien jne.) käyttö on kielletty työntekijöiden pätevyys (soveltuvuus, ikä, koulutus, ohjeistus), käyttöohjeen yksityiskohtainen tuntemus ennen työn aloittamista, sähköisten, mekaanisten tai muiden toimintahäiriöiden tarkastuttaminen valtuutetulla henkilöllä (sähkömiehellä, huoltovastaavalla, valtuutetulla jälleenmyyjällä jne.) koneeseen merkittyjen varoitusten ja ohjeiden noudattaminen (asianmukaiset henkilösuojaimet), koneen käyttö käyttötarkoituksen mukaisesti ja yleisten turvaohjeiden noudattaminen ettei turvallisuutta vaarantavia muutoksia tai lisäyksiä ole tehty eikä tehdä ilman valmistajan lupaa että tarkastukset tehdään suositelluin määrävälein että korjauksissa käytetään ainoastaan alkuperäisiä varaosia, joilla on takuu. Arvokilpi 1 Käyttö: Marmorin, kiven, graniitin, tiilien, sementin ja kaikenlaisten päällysteiden (kivitavaran, fajanssin, keramiikan jne.) sahaus. T Piikarbidilevy ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ Käyttötarkoitus Terät: Vesijäähdytteiset timanttiterät Ø 300 mm - Ø 350 mm (D) - tuuma 25,4 mm (AL). (Lisätietoja vakituiselta Diamant Boart- tai Diament Target -toimittajaltanne) Sahanterä Suunnitellun käyttötarkoituksen vastainen käyttö on kielletty (sahanterän, hiontalaikan käyttö). 2 Vakiomoottori: AL TYYPPI PAINO TERÄN SUURIN Ø TUUMAN Ø K/MIN - RPM D VALMISTAJA Tekniset tiedot SARJANRO VALMISTUSV UOSI TEHO JÄNNITE- ALUE TAAJUUS KATK.VIRTA Moottorin pyörimisnopeus: 2800 k/min. Terän pyörimisnopeus: 2800 k/min. Sähkösuojausluokka: IP 55. kg mm mm TEHO JÄNNITE AMPEERI- PUMPPU ±5% MÄÄRÄ 2 kw (2,7 hv) 230 V 50 Hz 10 A 13 W 230 V 2,9 kw (4 hv) 400 V 50 Hz 11,5 A 13 W 230 V 1,5 kw (2 hv) 115 V 50 Hz 20 A 30 W 115 V kw V Hz A Sahaussyvyys (E): - 90 : Ø 350 = 100 mm - 45 : Ø 350 = 65 mm - 90 : Ø 300 = 75 mm - 45 : Ø 300 = 45 mm Katkaisupituus (L): E = mm: E = mm: Työleveys (oikealla puolella) (l): 310 mm. Mitat (mm) L x S x K: x 620 x 1220 (jaloilla) x 620 x 630 (vapaasti) Paino tyhjänä: ± 70 kg (version mukaan) Terän jäähdytys tapahtuu kastelemalla se suojuksessa. Säiliön vähimmäistilavuus: 40 litraa. Vesipumppu: 28 W - virtaama: 8 l/min. Sähköjohto: V: H07-RNF 3 x 1,5 2 - pituus 3 m V: H07-RNF 4 tai 5 x 1,5 2 - pituus 3 m V: H07-RNF 3 x 2,5 2 - pituus 3 m. MALLI ÄÄNI- ÄÄNEN- TÄRINÄ- TASO PAINE TASO LWA (DB) LPA (DB) G 89/392/ETY EN EN ja 91/368/EY 2 kw - 230V ,21 2,9 kw - 400V 90,38 81,67 0,029 1,5 kw - 115V ,07 3 Tarkista koneen kunto heti vastaanotettuasi sen. Pidä kone aina puhtaana. Tarkasta säännöllisesti sähköjohdon kunto. Muista aina olla tarkkana työskennellessäsi. Tarkista osien kiinnitys (tavallisuudesta poikkeava tärinä) ja oikea asennus. KS. KUVA 1 4 Tarkastus - Koneen kuvaus 1 Runkosäiliö 2 Jalat 3 Vesipumppu 4 Syvyysrajoitin 5 Säätökampi 6 Kuljetuspyörät 7 Tyhjennystulppa 8 Moottori 9 Kytkin 10 Ohjauskahva 11 Terän suojus 12 Suojuksen kansi 13 Irrotettava pöytä 14 Pöydän pysäytin 15 Irrotettavan pöydän pysäytin 16 Arvokilpi 17 Katkaisuohjain 18 Pöydän lukitus 19 Kuljetuskahvat Kunnossapito - Kuljetus 14 Purettavissa kahteen osaan. PÖYTÄOSA (KS. KUVA 2) Irrota pöytä taittamalla se varovasti niin,

17 että takimmaiset tukijalat irtoavat PÖYDÄN LUKITUS KULJETUSTA VARTEN (KS. KUVA 3) JALKOJEN TAITTAMINEN (KS. KUVA 4) KULJETUS (KS. KUVA 5) JALKOJEN AVAAMINEN (KS. KUVA 6) 5 Tarkistus ennen käynnistämistä Ennen koneen käynnistämistä käyttöohje on luettava tarkasti ja koneeseen on perehdyttävä.? = - Varmista, että sähköverkon jännite on sama kuin koneen arvokilvessä. - Kolmivaihemoottori : Varmista, että pyörimissuunta on sama kuin suojuksen merkityn nuolen suunta: jollei moottorin pyörimissuunta ole oikea, vaihda kahden johtimen paikkaa keskenään. - Käytä yksivaihevirtapistorasioita, tyyppi 2 P + T tai 3 P + T / 3 P + N + T tarvittavan jännitteen mukaisesti. Kuulosuojainten käyttöpakko. 6 T Koneen käyttäjän on käytettävä työhön sopivia suojavarusteita. Työtilan on oltava hyvässä järjestyksessä ja hyvin valaistu, eikä lähistöllä saa olla mitään riskitekijöitä (esim. kosteutta tai vaarallisia aineita). Asiattomia henkilöitä ei saa olla työskentelyalueella. Käytä ainoastaan työhön sopivia teriä (nopeus, muoto, päällyste jne.). Huomaa pyörimissuunta, joka on osoitettu jommallakummalla puolella olevalla nuolella. Varmista, että terän tukipinnat, laipat ja akselitappi ovat puhtaat. Kiristä mutteri (C). Laita turvasuojus (B) paikalleen. Kiristä pyörät (A). 7 Irrota katkaisusaha verkkovirrasta irrottamalla sähköpistoke. Löysää kiinnityspyörät (2 kpl) (A) ja irrota turvasuojus (B) (KS. KUVA 7 ). Ruuvaa kiristysmutteri (C) irti avaimella. Terän asennus Terän kiristysmutterissa on vasenkätinen kierre. Sähköliitäntä - Jatkojohto: johdon paksuuden on oltava koneen teholle riittävä, käytä liitäntään johtotyyppiä H07 RNF, halkaisija: - 3 x 2,5 mm 2, enintään 50 m, jännite 230 V - 4 tai 5 x 1,5 mm 2, enintään 100 m, jännite 400 V - 3 x 4 mm 2, enintään 40 m, jännite 115 V 8 Käynnistys Muista aina olla tarkkana. Poista avaimet ja säätötarvikkeet sekä koneesta että lattialta ennen koneen käynnistystä. Pidä turvasuojus aina paikallaan koko työn ajan. Täytä vesisäiliö (YLÄRAJA on kiskojen pohjan taso). Vesipumppu käynnistyy moottorin kanssa yhtäaikaisesti. Koska kaikissa koneissa on itseimevä pumppu, terä kostuu heti koneen käynnistyttyä. Turvasuojus ja moottorin tuki suojalevyineen jakavat veden tasaisesti. SEIS Runsas vedentulo = terän pitkän käyttöiän tae Käynnistä painamalla kytkimen vihreää painiketta (lisävarusteena: katkaisijaa). Saha pysähtyy punaista painiketta painamalla. Suomi - SÄHKÖTURVALLISUUS: Kone on kytkettävä 30 ma:n jäännösvirtakatkaisijalla varustettuun maadoitettuun sähköverkkoon. Jollei verkossa ole jäännösvirtakatkaisijaa, löydät kuvastostamme erilaisia malleja. - Jäännösvirtakatkaisijan asianmukainen toiminta edellyttää sen tarkastamista määrävälein. Jos laitteessa on itsessään jäännösvirtakatkaisija joko sähköjohdossa tai -pistokkeessa, vahingoittuneen johdon tai pistokkeen korjauksen saa tehdä ainoastaan valmistaja, sen edustaja tai sen valtuuttama pätevä korjaamo. Näin vältetään virheellisen korjauksen aiheuttamat riskit. Yksivaihemoottori on suojattu sisäänrakennetulla lämpökytkimellä. 9 Suora katkaisu Katkaisumenetelmä 510 mm: ääriasennon rajoittimen (C) ansiosta sormet eivät jää pöydän ja alustan väliin (KS. KUVA 8). > 510 ja 610 mm: käännä rajoitin (C) pöydän alle, jotta liikerata pitenee. Käännettävän ja irrotettavan katkaisuohjaimen ansiosta sahalla voidaan katkaista :n kulmassa. Katkaisuohjain on työstetty niin, että se voidaan asettaa moneen eri asentoon suorakulmaisen asennon lisäksi: 0-45 vasemmalle ja 0-45 oikealle. 15

18 10 Katkaisusyvyyden säätö 12 Säädöt Kiinteä asento rajoitinta vasten saadaan aikaan kammen avulla (KS. KUVA 9). Viistoleikkaus (KS. KUVA 10). Kynteet ja kaksiosaiset leikkaukset ovat mahdollisia kammen avulla. Kone on säädetty valmiiksi tehtaalla, sen säätäminen ei ole tarpeen. Mukautus terillä Ø 300 JA Ø 350 (KS. KUVA 12 ) A = Ø 300 B = Ø 350 Suomi 11 Huolto (moottori on pysäytettävä) Puhdista kone säännöllisesti. Tyhjennä säiliö usein ja poista sahausjätteet - ne voivat tukkia painepumpun ja aiheuttaa sen ennenaikaisen kulumisen. Puhdista pöydän nastojen pinnat huolellisesti. Säilytä varmassa paikassa poissa lasten ulottuvilta. Huolla terät huolellisesti. VIANETSINTÄ Jos kone käyttäytyy tavanomaisesta poikkeavasti, selvitä alla olevista taulukoista ratkaisu ongelmaan. Kone ei toimi SYYT Huono sähköliitäntä tai johto vahingoittunut Verkkojännitettä ei ole Kytkin viallinen, moottorin sähköjohto vahingoittunut Moottori viallinen (heikko teho, epämiellyttävä haju jne.) Käynnistysvaikeudet SYYT Moottorin yksivaiheinen käynnistyskondensaattori Kolmivaiheliitäntä ei ole vaatimusten mukainen (vain kaksi vaihetta toimii tai moottorin sähköjohto on vahingoittunut) RATKAISU - Varmista asianmukainen sähköliitäntä (pistoke, jatkojohto ym.). - Tarkista sähköjohdon kunto. - Tarkista tai tarkistuta sähkömiehellä (kytkin, pistorasia jne.). - Tarkistuta sähkömiehellä tai ota yhteys huoltopalveluun. - Vaihda moottori, ota yhteys huoltopalveluun. RATKAISU - Vaihda kondensaattori. - Tarkistuta sähkömiehellä tai ota yhteys huoltopalveluun. 13 Kiristä pultit säännöllisesti. Jos kone on pitkään käyttämättömänä, muista terän huolto ja suojaus. Varmista, että terän kastelu toimii oikein. Kiristä terä oikein. Varmista, että terän tukipinnat, laipat ja akselitappi ovat puhtaat S A V Tärkeitä suosituksia Valmistaja ei ole vastuussa laitteen sopimattomasta käytöstä, siihen tehdyistä muutoksista eikä valmistajan alkuperäisestä määritelmästä poikkeavasta sovelluksesta tai moottoriasennuksesta. Ääniteho voi ylittää työpisteessä 85 db (A). Tällöin on käytettävä henkilösuojaimia. Korjaus Olemme aina asiakkaidemme käytettävissä ja suoritamme korjaukset erittäin nopeasti ja edullisesti (ks. osoite kääntöpuolelta). Varaosat Jotta varaosien toimitus on mahdollisimman nopea eikä aikaa mene hukkaan, jokaisen tilauksen yhteydessä on mainittava koneen arvokilvessä olevat tiedot ja vaihdettavan osan tiedot. Koodi (0) Katso räjäytyskuva Määrä 16 Pumppu ei käynnisty SYYT Sähköjohtoa ei ole kytketty verkkoon, tai se on vahingoittunut. Jännitekatko virtapiirissä tai pistorasiassa. Pumppu ei pumppaa nestettä SYYT Pumpun pesässä voi olla ilmakupla Siipipyörä on juuttunut RATKAISU - Tarkista tai tarkistuta sähköjohto. - Tarkista tai tarkistuta virtapiiri tai pistorasia. RATKAISU - Ota pumppu nesteestä pitämällä sitä poistoputkesta ja upota se tämän jälkeen uudelleen nesteeseen. - Irrota suodatin ja puhdista siipipyörän alue pienen ruuvitaltan avulla. 16 Koneen poistaminen käytöstä Jos kone rikkoutuu lopullisesti tai jos se romutetaan, nämä osat on hävitettävä voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Pääasialliset valmistusmateriaalit: Moottori: alumiini (AL) - teräs (AC) - kupari (CU) - polyamidi (PA) Kone: teräslevy (AC) - valurauta (FT) Tässä asiakirjassa mainitut käyttöä koskevat neuvot ja varaosat on ilmoitettu pelkästään tiedoksi. Ne eivät velvoita valmistajaa. Koska yhtiömme haluamme varmistaa tuotteidensa laadun, varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ennalta ilmoittamatta tuotteiden parantamiseksi.

19 Svenska GARANTIVILLKOR 1. GARANTITID Garantin gäller från inköpsdagen (datum på återförsäljarens faktura) och därefter under sex månader. 2. OMFATTNING Garantin är begränsad till kostnadsfritt byte av delar som är behäftade med tillverkningsfel som godkänts av DIMAS (med undantag för slitdelar och förbrukningsmateriel) om reparationen utförs vid en DIMAS-verkstad eller en verstad som auktoriserats av DIMAS. Tillverkaren ersätter inte direkta eller indirekta, materiella eller immateriella följdskador som drabbat personer eller egendom som följd av felaktigheter hos eller stopp av maskinen. 3. GARANTIVILLKOR För att garantin skall gälla måste användaren inom åtta dagar efter inköpet insända det vederbörligen ifyllda garanticertifikatet till DIMAS. Om det uppstår problem med maskinen under garantitiden kan vår kundtjänst upplysa dig om bästa sättet att lösa problemet och om så behövs hänvisa dig till närmaste auktoriserade serviceverkstad. Du kan också på egen bekostnad sända maskinen till vår kundtjänst. Bifoga då fakturan samt en beskrivning av det uppkomna problemet och en begäran om att få ta garantin i anspråk. Så snart vi tagit emot maskinen genomför vi då en teknisk besiktning och meddelar dig resultatet av denna. 4. UNDANTAG Garantin gäller inte för skador eller fel av följande orsaker: - Onormal användning, felaktig transport eller hantering eller felaktigt underhåll. - Användning av smörjmedel eller drivmedel av otillfredsställande kvalitet eller av fabrikat som inte rekommenderas av DIMAS. - Användning av reservdelar eller tillbehör som inte är original. - Ingrepp som utförts av ej behörig personal. - Användning av defekta eller olämpliga diamantverktyg. (Vi rekommenderar användning av DIMAS-verktyg.) Transport av varorna sker på köparens bekostnad och risk. Köparen bör därför tillvarata sina rättigheter gentemot transportföretaget på det sätt och inom de tidsfrister som lagen föreskriver. Dansk GARANTIBETINGELSER 1. VARIGHED Garantien træder i kraft på brugerens købsdato (faktureringsdato for distributøren) og har en gyldighedstid på 6 måneder. 2. OMFANG Garantien er begrænset til gratis erstatning af komponenter med fabikationsfejl, der er erkendt af DIMAS (med undtagelse af sliddele og forbrugsstoffer), dersom reparation er foretaget på et DIMAS-værksted eller et værksted, der er godkendt af DIMAS. Producenten dækker ikke følgeskader, hverken direkte eller indirekte, materielle eller immaterielle, på personer eller ting som følge af nedbrud eller maskinstop. 3. GARANTIBETINGELSER For at opnå ret til afhjælpning under garantien skal vedlagte garantibevis nødvendigvis være indsendt i korrekt udfyldt stand til DIMAS otte dage efter købet. Dersom der opstår problemer på maskinen under garantiperioden, vil vore serviceafdelinger anvise den bedste måde, hvorpå Deres problemer kan løses, og om nødvendigt anvise Dem nærmeste servicecenter. De kan ligeledes for egen regning sende Deres maskine til vores serviceværksted og vedlægge Deres købsfaktura samt en rapport, der beskriver problemet, og gøre krav på afhjælpning under garantien. Der vil omgående blive foretaget en teknisk diagnosticering ved modtagelsen af maskinen, og resultatet af denne vil blive meddelt Dem. 4. UDELUKKELSER Der kan ikke ydes garanti på skader eller nedbrud som følge af - en unormal anvendelse, fejl ved transport eller vedligeholdelse eller renholdelse, - anvendelse af smøremidler eller brændstoffer af utilstrækkelig kvalitet eller som ikke er godkendt af, - som følge af anvendelse af uoriginale reservedele eller tilbehør, - som følge af indgreb foretaget af ikke-godkendt personale, - anvendelse af et defekt eller utilstrækkeligt diamantværktøj. (Vi tilråder stærkt anvendelse af DIMAS-værktøj). Varerne transporteres for købers regning og risiko, ligesom det påhviler denne at gøre regres over for transportfirmaet inden for de rammer og terminer, som loven angiver. Norsk GARANTIBETINGELSER 1. VARIGHET Garantien gjelder fra brukerens kjøpedato (leverandørens fakturadato) og i 6 måneder. 2. OMFANG Garantien omfatter kun gratis utskifting av deler med fabrikasjonsfeil som er akseptert av DIMAS (med unntak av slitedeler og forbruksdeler) dersom reparasjonen utføres på et DIMASverksted eller på et verksted godkjent av DIMAS. Fabrikanten dekker verken direkte eller indirekte følgeskader, herunder materielle og immaterielle skader på personer og gjenstander på grunn av skader eller driftstans i maskinen. 3. GARANTIBETINGELSER Riktig utfylt garantisertifikatet skal sendes til DIMAS innen 8 dager etter kjøpet for at kunden skal få garantirett. Dersom det oppstår problemer med sagen i garantiperioden, gir vår ettermarkedsavdeling råd om den beste løsningen på problemet og angir om nødvendig nærmeste godkjente verksted. Du kan også sende sagen til vår ettermarkedsavdeling for egen regning, og vedlegge kjøpefakturaen og en rapport som beskriver problemet sammen med et garantikrav. Det vil straks foretas en teknisk feildiagnose ved mottak av maskinen og du vil bli informert om denne. 4. GARANTIEN GJELDER IKKE FØLGENDE Garanti gis ikke for skader og driftstans som stammer fra følgende: - unormal bruk, feil under transport, håndtering eller vedlikehold, - bruk av smøremidler eller drivstoff som er for dårlige eller ikke godkjent av DIMAS, - bruk av uoriginale deler og tilbehør, - inngrep i maskinen av uautorisert personell, - bruk av et defekt eller uegnet diamantbesatt verktøy. (Vi anbefaler bruker av DIMAS verktøy.) Varer transporteres på kjøpers regning og risiko. Alle klager skal rettes til befrakteren i samsvar med lovbestemmelser og lovbestemte frister. suomi TAKUUEHDOT 1. TAKUUAIKA Takuu alkaa ostopäivästä, jona käyttäjä on ostanut koneen (vähittäismyyjän laskun päiväyksen mukaan), ja se on voimassa kuusi (6) kuukautta. 2. LAAJUUS Takuu kattaa ainoastaan niiden osien ilmaisen vaihdon uusiin, joissa on DIMASin myöntämä valmistusvirhe (ei kuitenkaan kuluvia eikä kertakäyttöisiä osia), jos niiden korjaus tapahtuu DIMASin omassa tai valtuuttamassa korjaamossa. Valmistaja ei vastaa välittömistä tai välillisistä, aineellisista tai aineettomista tuottamuksellisista vahingoista, joita henkilöille tai esineille voi aiheutua koneen vioista tai toimimattomuudesta. 3. TAKUUEHDOT Jotta takuu tulee voimaan, ostajan on lähetettävä DIMASille viikon kuluessa ostosta oheinen takuutodistus asianmukaisesti täytettynä. Mikäli koneessa ilmenee ongelma takuuaikana, huoltopalvelumme kertoo parhaan tavan, jolla ongelma ratkaistaan, ja tarvittaessa myös lähimmän valtuutetun huoltopisteen sijainnin. Voit myös lähettää koneen omalla kustannuksellasi huoltopalveluumme. Liitä mukaan koneen ostolasku ja selvitys ilmenneestä ongelmasta. Selvityksessä on mainittava, että kyseessä on takuukorjaus. Koneen saavuttua sille tehdään välittömästi tekninen diagnoosi, jonka tulokset lähetetään Sinulle. 4. POIKKEUKSET Takuu ei koske vahinkoja eikä vikoja, joiden syynä on - tavanomaisesta poikkeava käyttö, kuljetus-, kunnossapito- tai huoltovirhe - laadultaan epäasianmukaisten tai muiden kuin DIMASin suosittelemien voitelu- tai polttoaineiden käyttö - muiden kuin alkuperäisten varaosien tai alkuperäisten lisävarusteiden käyttö - muun kuin valtuutetun henkilöstön tekemät työt tai korjaukset - viallisen tai sopimattoman timanttiterän käyttö. (Suosittelemme DIMAS-terien käyttöä). Koneiden ja osien kuljetus tapahtuu ostajan kustannuksella ja vastuulla. Ostajan on itse reklamoitava mahdollisista kuljetukseen liittyvistä seikoista kuljetusliikkeelle voimassa olevien menettelyjen ja määräaikojen puitteissa. :

20 DIMAS in Europe Headquarters DIMAS S.A. Construction Business Group Avenue du Pont de Luttre, 74 B Brussels Belgium Phone (32-2) Fax (32-2) France Norway DIMAS. France DIMAS Norge AS. 26 Route Nationale-E.P. 2 Solheimveien O La Chaussée Saint-Victor 1473 Skarer Phone Phone (67) Fax Fax (67) GermanyPortugal DIMAS DIMAS Deutschland GmbH Portuguesa S.A. Bautechnik Rua Infante 0. Henrique Postfach 1252 Trajouce Haan 2775 Parede Phone Phone (01) Fax Fax (01) Greece Spain DIMAS Hellas S.A. DIMAS lbérica S.A 438, Achamon and Kostanta Carretera de Rivas,Km 4, Athens Pol. lnd.de Vicálvaro Phone O Apartado decorreos49007 Fax O Madrid Phone ItalyFax DIMAS ltaliana S.P.A. Via Remato, 18.Loc.Maguzzano United Kitgdom Lonato(Brescia) DIMAS (U.K.) Ltd. Phone Construction Division Fax Station Road Staplehurst, Netherlands Kent, England DIMAS Nederland B.V TNl2CQD Endrachtsweg 5 Phone NS Vianen ZH Fax Phone Fax Garanticertifikat Garantibevis Garantisertifikat Takuutodist Fäst CE-dekalen med serienummer här. Her placeres CE-klæbemærkat med serienummer. Selvklebende CE-etikett med serienummer skal. plasseres her. Laita tähän CE-tarra, jossa on sarjanumero. DIMAS Frankrig Construction Business Group

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

STIGA FREECLIP 8211-2204-02

STIGA FREECLIP 8211-2204-02 STIG FREECLIP 82-2204-02 S SVENSK 6 5 3 4 4 2 2 2 2 E B C B C. 9x (M6) 2. 4x(M6x30mm) 3. x(m6x35mm) 4. 2x(M6x28mm) 5. x(m6x73mm) 6. x(m6x63mm) 2 DNSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs instruktionerne omhyggeligt

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV Anvisning för kompressor AC SV De kompressorer vi säljer levereras med en liten mängd leveransolja som ska tömmas ur och ersättas med rätt typ och mängd enligt fordonstillverkarens rekommendationer. Följande

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Støjdæmpnings-kondensator Fejlbillede Foranstaltning

Støjdæmpnings-kondensator Fejlbillede Foranstaltning Kondensator.book Seite 1 Mittwoch, 1. April 2009 5:41 17 02/2008 / Id.-Nr. 400 234 534 01079-0 Støjdæmpnings-kondensator Fejlbillede Foranstaltning Störningsskydd Störningsbild Åtgärder Støyfjernings-kondensator

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE LÄNSPUMP med inbyggd nivåvakt LENSEPUMPE med innebyggd nivåvakt PILSSIPUMPPU sisäinen tasovahti LÆNSEPUMPE med indbygget niveauovervågning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Anvisning till hydraulpump ANV010 SV

Anvisning till hydraulpump ANV010 SV Anvisning till hydraulpump SV Följande åtgärder krävs vid installation av ny hydraulpump: Oljan som används i hydraulsystemet måste vara absolut ren innan den nya pumpen tas i bruk. Töm hydraulsystemet

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44 SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool.dk

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! CMC 28561 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet. Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 DANSK BRUGERMAUAL SAMT RESERVEDELSLISTE SC180 BRUGERVEJLEDNING 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.1 Sikring 4 3.1 Vedligeholdelse af maskine 4 4.1 Udskiftning og check

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550 Brugsanvisning Varmeplade TL 2550 og TL 3550 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 55107 Brugsanvisning Bruksanvisning LAMELFRÆR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager lamelfræseren i brug, så du ved, hvordan den skal anvendes. Sørg for at vedligeholde maskinen

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere