Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr )"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj ) Byrådsmødet den 26. maj ) Byrådsmødet den 24. august ) Byrådsmødet den 5. oktober ) Byrådsmødet den 19. oktober ) Byrådsmødet den 16. november 1922 Uddrag fra byrådsmødet den 11. maj side 7 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side Anmodning fra Privatbanken for Gudenaacentralen om Byens Kaution for et Laanebevis paa Kr. og en Kassekredit paa Kr. Formanden oplæste Skrivelsen fra Privatbanken og tilføjede, at det havde været mest korrekt, hvis der fra Gudenaacentralens Side havde foreligget en Redegørelse. H. P. Christensen meddelte, at der i den nærmeste Fremtid vilde komme en fuldstændig Dette dokument er fra Side 1 af 13

2 Redegørelse over hele Anlægskapitalen. M. C. Falk syntes, det vilde være rart at faa denne Redegørelse at se først, saa man kunde faa et Begreb om, hvordan hele Historien saa ud, baade Anlægssummen, Forrentningen og Driften. Den ønskede Garanti fra Aarhus Kommune var vel solidarisk sammen med de øvrige Kommuner. Formanden bekræftede dette. Men der var fra forskellig Side nogen Mistillid til Gudenaacentralens Ledelse, og der taltes om nogle mærkelige Transaktioner fra Direktionens Side, f. Eks. at man havde sat Aktier i Pant for et større Laan. Det var ogsaa uheldigt, at den samme Mand var Direktør for 2 sideordnede Selskaber, og Taleren vilde henstille til Aarhus Bys Repræsentanter i Bestyrelsen at være saa agtpaagivende som muligt. Det var selvfølgelig vanskeligt at kontrollere Direktørerne, men hvis der viste sig Vanskeligheder m. H. t. Kontrollen, vilde Taleren anbefale, at man tog en autoriseret Revisor til at holde Øje dermed. Forhandlingen her kunde betragtes som 1. Behandling, og man kunde saa i Mellemtiden afkræve Bestyrelsen en nøjere Motivering for, at Selskabet skal have dette Laan, saa kunde disse Oplysninger forhaabentlig foreligge til Sagens 2. Behandling. H. P. Christensen indrømmede, at det maaske var uheldigt at have samme Mand som Formand for to Selskaber. Naar der havde været Vanskeligheder, skyldtes det, at enkelte Selskaber havde trukket det meget længe ud med deres Indbetalinger, hvorfor Selskabet havde maattet trække paa Privatbanken; men det havde man gjort Indsigelse imod, og nu var det ordnet saaledes, at de Selskaber, som trak paa Kassekreditten, selv skulde betale Renterne. Tillige havde man fikseret en fast Pris for Strømmen og foretog saa den endelige Opgørelse, naar Aaret var omme. Som bekendt havde Aarhus Kommune opsagt Kontrakten ined Gudenaacentralen, og hvis man ikke kunde faa en gunstigere Kontrakt, maatte man tilbage til den oprindelige Kontrakt med Kaløvigselskabet. Man havde tillige forespurgt de øvrige Selskaber, om de vilde fortsætte med Aarhus som Reserve eller selv skaffe sig en Reservecentral, hvilket dog vist var udelukket, saa selv om Aarhus i nogen Grad var sat ud af Ledelsen, havde man herigennem et Baand paa Selskabet. Formanden havde ikke faaet nogen Forstaaelse af, hvad denne Million skulde bruges til, men man vilde som sagt indhente Oplysning hos Bestyrelsen. Det skulde dog ikke være til Forklejnelse for Aarhus Bys Bestyrelsesmedlemmer, men Taleren vilde meget anbefale at have Opmærksomheden henvendt paa, at der ikke skete uheldige Transaktioner. Dette dokument er fra Side 2 af 13

3 Sagen overgik til 2. Behandling. Uddrag fra byrådsmødet den 26. maj side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side Andragende fra Gudenaacentralen om Kommunens Garanti for henholdsvis Kr. og Kr Behandling. Formanden forelagde Sagen. Ved 1. Behandling forelaa en Skrivelse fra Privatbanken med Anmodning om at underskrive Dokumenterne, men der var ikke nogen Meddelelse fra Gudenaacentralen om, hvad disse Penge skulde bruges til. Der var saa sendt Forespørgsel til Selskabet herom, og fra dette forelaa et Regnskab, dateret 15. August 1921, hvoraf fremgik, at der var forbrugt en Sum af Kr. foruden en Post paa Kr. udover Garantikapitalen. Den første af disse Poster var steget yderligere paa Grund af det stedfundne Uheld ved Dæmningen og andre Arbejder, hvorfor Anlægskapitalen vilde blive forhøjet med Kr., medens de Kr. skulde anvendes som Driftskapital, idet der ikke kunde leveres saa megen Strøm om Sommeren som om Vinteren, hvorfor de Kr. skulde bruges til at udjævne dette Forhold. De Kr. var sikkert allerede optaget som Kassekredit, og man ønskede dem nu overført paa den faste Anlægskonto. Der var næppe andet at gøre end at sige ja til Anmodningen om Garanti. Det vedtoges at yde den ønskede Garanti for de 2 Laan. Uddrag fra byrådsmødet den 24. august side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side Indenrigsministeriets Samtykke til Kommunens Overtagelse af Garantien for Gudenaacentralens Laan paa og Kr. Dette dokument er fra Side 3 af 13

4 Toges til Efterretning. Uddrag fra byrådsmødet den 5. oktober side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side Andragende fra Gudenaacentralen om Kommunens Garanti for et Laan paa Kr. Kjeld Sørensen udtalte, at det ikke saa sjældent stod paa Byraadets Dagsorden, at Gudenaacentralen skulde laane Penge, og her drejede det sig om Kr. Ganske vist skulde den ene Million bruges til Afbetaling af Laan i Aarhus Privatbank, men der blev alligevel en Forøgelse af Gælden paa Kr. Gudenaacentralen havde nu siden 1918 laant ca. 14 Mil. Kr., og man burde derfor i Bestyrelsen og i Byraadet tage under Overvejelse at sige stop. Hvis Værket ikke kunde gaa paa anden Maade, maatte man gaa til at udskrive et Beløb paa Andelshaverne. Efter Beregningen skulde der nu i de første 10 Aar betales Kr. i Renter og Afdrag; men Forudsætningen herfor var, at man ikke optog ydeligere Laan. Der var ogsaa en anden Side af Sagen, idet de 4 Byraad alene skulde garantere for Laanet, og derved kom de til at paatage sig en særlig Forpligtelse, udover at de var Andelshavere. Taleren kunde ønske at vide, om Aarhus Kommunes Repræsentanter i Bestyrelsen og paa Generalforsamlingen havde foreslaaet at holde op med at laane, for hvis det ikke var Tilfældet, burde Byraadet henstille til dem at gøre det i Fremtiden, og saa, hvis det blev nødvendigt, udskrive et Beløb paa Andelshaverne. Nu var Gælden blevet saa mægtig, at man ikke kunde forsvare at gaa med længere. Andr. Christensen erkendte, at det foreslaaede Laan var paa gunstigere Vilkaar end dem, der skulde indfries, og for saa vidt var Transaktionen god nok. Hvorvidt man hellere skulde udskrive et Beløb paa Andelshaverne, kunde jo omtvistes; man vilde i saa Fald selv komme af med Pengene, medens det nu blev betalt gennem Strømforbruget, og det sidste havde dog visse Fordele. Men Taleren var ikke ganske klar over, hvad de Kr. af Laanet skulde bruges til. Der anførtes, at de var til Dækning af forskellige Udgifter ved Anlæget. Men for nogle Maaneder siden forelaa der et Regnskab fra Gudenaacentralen, hvor Anlægskontoen var afsluttet saaledes, at de senere Udgifter skulde føres paa Driften, og det saa da mærkeligt ud, at man nu kunde skylde Penge baade til Privatbanken og paa Anlægskontoen Det saa derfor nærmest ud,som om de Kr. gik i Selskabets Dette dokument er fra Side 4 af 13

5 Kasse;men en saa stor Kassebeholdning var dog næppe nødvendig. Hvad Kautionen angik, var det vel Meningen, at ogsaa de øvrige Andelshavere skulde paatage sig den specielle Kaution. H. P. Christensen henviste til, at der for nylig for Byraadet havde foreligget et Anlægs- og Driftsregnskab, og deraf kunde man se, hvorledes Status var, og hvad Pengene skulde bruges til. Sidste Jul skete der et Dæmningsbrud, som medførte en Bekostning paa Kr. Man burde fra først af have bygget Glaciet af Granit i Stedet for Cement;men da Arbejdet var udført i den dyreste Tid, vilde det vist dengang have kostet omtrent lige saa meget som nu. Skaden var nu fuldstændig udbedret, og man var betrygget mod saadanne Brud i Fremtiden. Dernæst havde der været en Strid med det Selskab, som anlagde Kraftstationen, og ved Voldgift var Gudenaacentralen blevet tilpligtet at betale ca Kr., hvilket Beløb ogsaa maatte regnes til Anlægskontoen. Endelig havde man bygget 3 Funktionærboliger mere end oprindelig paatænkt. Ved disse Beløb kom man op paa ca Kr. udover, hvad der regnedes med, da Værket blev taget Brug. De resterende Kr. skulde bruges som Kassebeholdning. Forholdet var nemlig det, at i Sommertiden, hvor Vandstanden var mindre, kunde der kun produceres ca. ½ Mill. K. W., medens der i Vintertiden produceredes over 1 Mill. Det kneb derfor med at faa tilstrækkelig Penge ind til Sommerterminen, hvorfor man maatte have enten en større Kassebeholdning eller en Kassekredit, og det første var det fordelagtigste. Angaaende Kritiken af Anlægssummens Forhøjelse havde Repræsentanterne fra Aarhus holdt paa, at disse Penge skulde udredes af de enkelte Andelshavere; men da det foreliggende Laanetilbud kom, gik Generalforsamlingen med til at modtage det. Det var heller ikke let for Andelsselskaberne at bære det, idet de havde haft meget store Udgifter til Ledningsnet, Installationer o. s. v., og det var ogsaa fra første Begyndelse Forudsætningen, at alle skulde staa sammen om at optage de nøvendige Laan til Værkets Fuldførelse. Af disse Grunde var man altsaa gaaet med dertil; men hvis der kom mere senere, maatte det udredes af de enkelte Selskaber i Forhold til deres Andele. Taleren havde ogsaa været opmærksom paa Kautionsforholdet, og at det var Bykommunerne alene, der stod som Garanter; men da det var Gudenaacentralen, som var Laantager, havde man derigennem Regres mod de øvrige Selskaber. Til Trods for den store Anlægskapital havde Taleren stadig den Mening, at Værket vilde komme til at svare Regning. Det var nu fastslaaet, at der i de 10 første Aar Dette dokument er fra Side 5 af 13

6 skulde afdrages ½ Mill. Kr. aarlig, og naar dette var gennemført, kunde Værket kaldes et godt Aktiv, for selv i Øjeblikket var Strømprisen ikke særlig stor i Sammenligning med Prisen før Krigen. Det maatte derfor trods alt kaldes et sundt Foretagende, og Taleren tvivlede ikke om, at ogsaa de, der nu var misfornøjede, om en halv Snes Aar vilde indrømme, at det store Værk var baade til Gavn og Ære for Landet. A. Sneum paaviste at, Overretssagfører Christensen gjorde sig skyldig i en Fejltagelse, naar han havde den Opfattelse, at det Regnskab, der blev forelagt for et Par Maaneder siden, var afsluttet saaledes, at Anlægskapitalen dermed var fastslaaet. Der var endnu adskillige løbende Ting derude og tillige uafgjorte Ekspropriationskrav, som Gudenaacentralen eventuelt kunde komme til at afgøre med Penge. Ellers havde Taleren den Opfattelse, at Gudenaacentralen i det lange Løb vilde vise sig at være et godt rentabelt Foretagende. Selvfølgelig var det heldigst og bedst, om man nu holdt op med at laane, saa Kommunen ikke tiere skulde kautionere; men hvis der senere kom en Lejlighed, hvor det var formaalstjenligt at omsætte et ældre Laan med et nyere og bedre, vilde det være urigtigt at nægte Garanti. Kjeld Sørensen havde intet imod, at Laanet paa 1 Mill. Kr. ombyttedes med et nyt og billigere, men samtidig laante man Kr. mere, og det var det, man skulde bort fra. Taleren var ikke i Opposition til Gudenaacentralen; men det var absolut nødvendigt nu at standse med Laanene, og saa vidt Taleren havde forstaaet Hr. H. P. Christensen, var Bestyrelsen og specielt Aarhus Bys Repræsentanter nu indforstaaet med, at for Fremtiden skulde Andelshaverne betale, i Stedet for at der optoges Laan. Hvis Kommunerne ikke vilde garantere, kunde Gudenaacentralen næppe laane Penge; det viste, at Bankerne ikke stolede særligt paa Foretagendet, og skulde det gaa galt, var det tvivlsomt, om en Regres var meget værd. Endelig maatte man tage i Betragtning, at det var meget dyrt at laane Penge paa Grund af de store Omkostninger, og selv om det foreslaaede Laan var paa ret gunstige Betingelser, var der dog ikke vedtaget nogen fast Rente. Forhaabentlig vilde dette Møde forme sig saaledes, at Kommunens Repræsentanter ved næste Møde i Bestyrelsen eller paa Generalforsamlingen gjorde opmærksom paa, at Byraadet denne Gang gik med til Laanet, men det var tvivlsomt, om det lod sig gøre tiere. Andr. Christensen var enig med Hr. H. P. Christensen i, at Gudenaaanlæget var anbefalelsesværdigt og i det lange Løb vilde blive til Gavn og Glæde baade for Andelshaverne og for Landet som Helhed, og det var ingen Skade at have flere af den Dette dokument er fra Side 6 af 13

7 Slags Værker, hvorved man blev mere uafhængig af Udlandet. At en Bank forlangte Kaution, var vist almindeligt; men naar der skulde kautioneres, burde det være alle Andelshaverne og ikke Kommunerne alene, saa havde man i paakommende Tilfælde direkte Regres mod de øvrige. Hr. Sneum havde ikke forstaaet Talerens tidligere Udtalelser, som gik ud paa, at man for en Tid siden sluttede Anlægskontoen og gik over til en Driftskonto. Hr. H. P. Christensen nævnte en Del Poster, som de Kr. skulde bruges til, bl. a. til Istandsættelse af Dæmningen. Men saavidt Taleren erindrede, laante man netop Penge i Privatbanken til denne Dæmning, og naar nu dette Laan indfriedes, maatte Dæmningen vel være betalt deri, ellers kom man til at betale disse Penge to Gange. Taleren mente ikke, man skulde nægte at garantere for Laanet, men ønskede blot at faa at vide, hvad de Kr. skulde bruges til, og det var der ikke givet Svar paa endnu. Vald. Pedersen kunde slutte sig til Hr. Kjeld Sørensens Udtalelser og havde tidligere udtalt noget lignende i Byraadet, f. Eks. at man burde paaligne 5000 Kr. paa hver Andel igennem nogle Aar for at faa Anlægskapitalen bragt ned. Naar der var sagt, at Aarhus Kommune hæftede for 4 Mill. Kr., var det ikke helt rigtigt, idet det blev omtrent 6 Mill. Kr. Gudenaacentralen kunde nok blive et godt Aktiv, men næppe efter 10 Aars Forløb; man skulde vist regne med 20 Aar, før man kom ned paa det Beløb, der oprindelig var paatænkt. Der kunde ogsaa komme andre Spørgsmaal frem, og det saa f. Eks. ikke godt ud, at Lodsejerne nu forsøgte at mele deres egen Kage ved at kræve Erstatning af Gudenaacentralen, fordi den havde ødelagt deres sure Enge. Laanet stod og faldt vist med Kommunens Garanti, lige saa vel som Aarhus Kommune var Skyld i Foretagendets Gennemførelse. Andelsselskabernes Garanti var intet værd og Kommunens Regres mod dem lige saa lidt; men selvfølgelig havde Sikkerheden i selve Gudenaacentralen nogen Betydning. Taleren kunde dog slutte sig til Forslaget om at yde den ønskede Garanti, men saaledes, at det blev sidste Gang. Endelig vilde Taleren pege paa, at man havde indført maanedlig Betaling; men der blev sagt, at visse Andelsselskaber betalte 3 Maaneder bagud. Forhaabentlig vilde Bestyrelsen undersøge dette Forhold, for der burde være lige Ret og Pligt for alle Andelshavere. H. P. Christensen fastholdt sine Oplysninger om, hvad de Kr. skulde bruges til. Det var nødvendigt at have en Driftskapital, idet Selskaberne sidste Gang, der skulde betales Renter og Afdrag, maatte indbetale forskudsvis for 1 Maaneds Strømforbrug. De ordinære Indbetalinger for Strømmen skulde selvfølgelig falde til Tiden, og det var rigtigt, at man lejlighedsvis havde maattet ventet paa Pengene enkelte Steder fra, men det var paatalt af Dette dokument er fra Side 7 af 13

8 Repræsentanterne, og at Forholdet havde været saa grelt, som Hr. Vald. Pedersen nævnte, maatte i hvert Fald staa for hans egen Regning. Taleren hævdede, at naar der var betalt ½ Mill. Kr. aarlig i 10 Aar, og altsaa Anlægskapitalen nedskrevet med over 1/3, vilde Strømmen kunne leveres for 10 Øre iberegnet Forrentning og Amortisation, og saa maatte det kaldes godt. Taleren var ogsaa imod at optage nye Laan, med mindre det gjaldt Udvidelser; for det kunde ikke nægtes, at det vilde være en stor Fordel, hvis man om nogle Aar kunde bygge en ny Kraftstation ved Kongens Bro; men dertil var Tiden næppe endnu. Angaaende Kautionen havde Taleren ogsaa ment, at baade Andelsselskaberne og Landkommunerne burde være med; men der blev gjort gældende, at det i saa Fald vilde trække alt for længe ud, og Taleren var derfor gaaet med til Forslaget ligesom de øvrige Medlemmer. A. Sneum fastholdt, at Overretssagfører Christensen udtalte, at Anlægsregnskabet var afsluttet. Men det var en hasarderet Paastand, som ikke kunde begrundes, hverken af det tidligere fremlagte Regnskab eller af Udtalelser paa Generalforsamlingen og officielle Meddelelser herom i Bladene. P. Petersen kunde som Medlem af Bestyrelsen fuldstændig tiltræde Hr. H. P. Christensens Udtalelser. Hr. Kjeld Sørensens Formaninger til Byraadet om at passe paa med H. H. t. nye Laan var ganske overflødige, for det var gennemdrøftet i Bestyrelsen i Forvejen; Kommunens Repræsentanter havde været lige saa betænkelige ved Laanet som Hr. Kjeld Sørensen, men det var uafvendeligt og tillige i Øjeblikket den bedst fremkommelige Vej at gaa. Der var dog næppe Tale om yderligere Laan, og Gudenaacentralen vilde sikkert vise sig som et godt Foretagende til Trods for al den Modgang, det havde haft fra første Begyndelse. Overretssagfører Christensens Forespørgsel var tilstrækkeligt besvaret af Hr. H. P, Christensen, og Taleren behøvede ikke at gentage dette, men kunde slutte sig til Hr. Sneums Udtalelse om, at der aldrig, hverken mundtligt eller skriftligt, var anført, at man havde sluttet Anlægsregnskabet. Vald. Pedersen hørte til dem, som havde Tillid til Gudenaacentralen; men den blev næppe et godt Aktiv om 10 Aar, idet 9-10 Mill. Kr. var for stor Anlægskapital. Taleren havde derimod ikke saa megen Tillid til Selskabets Administration, efter at Landboerne var blevet de ledende, og f. Eks Historien med den store Andelshaver "A. R. K. E." tjente ikke til at befæste Tilliden. Andr. Christensen vilde fastholde, at Hr. Sneum havde misforstaaet hans Udtalelser. Dette dokument er fra Side 8 af 13

9 Taleren havde sagt, at man for nogle Maaneder siden afsluttede Anlægskontoen og vilde afholde de fremtidige Udlæg af Driften, og saavidt Taleren erindrede, havde Hr. H. P. Christensen udtalt noget lignende. Der var derfor ikke noget forkert i at sige, at de Anlægsudgifter, man havde haft siden den Tid, var afholdt af Driften. Naar Pengene til Dæmningen i sin Tid blev laant i Privatbanken, maatte man gaa ud fra, at de var betalt dertil og altsaa ikke skulde betales igen; men muligvis skyldte Selskabet noget mere bort, end der fremgik af Beretningen, og i saa Fald kunde der jo nok blive Brug for de Kr. H. P. Christensen svarede hertil, at man paa et tidligere Tidspunkt ikke vidste noget om Udfaldet af den omtalte Voldgiftssag, lige saa lidt som hvad Dæmningen vilde koste, idet den først var blevet færdig i disse Dage. Man havde regnet med Kr., men det var blevet til Kr., og desuden havde man dengang nogen Gæld til Privatbanken udover det faste Laan. Kjeld Sørensen fandt ikke som Konsul Petersen den førte Diskusssion overflødig. Kommunens Repræsentanter paa Generalforsamlingen var gaaet med til det foreliggende Laan, men herefter var man ganske frit stillet m. H. t. eventuelle nye Laan. Desuden havde Taleren den Opfattelse, at Diskussionen havde bidraget til at skabe større Enighed mellem Kommunens Repræsentanter i Bestyrelsen. Formanden vilde anmode Bestyrelsesmedlemmerne om at undersøge, hvorvidt Strømmen ikke betaltes paa samme Maade af alle Andelshaverne, for ingen af disse burde have bedre Vilkaar end de øvrige. Taleren var glad ved den førte Diskussion, som i Hovedsagen var overensstemmende med, hvad Taleren havde sagt paa Generalforsamlingen. Naar der var kommet nogen Mistillid til Orde her i Byraadet, maatte Bestyrelsen vide, at det skyldtes den Omstændighed, at Aarhus By var sat ud af Ledelsen, skønt det var Aarhus, som i Hovedsagen havde startet Foretagendet og bar Anlæget. Som Forholdene laa, vilde Taleren dog anbefale Forslaget og henstillede at vedtage Garantien ved 1. Behandling, Sagen overgik til 2. Behandling. Uddrag fra byrådsmødet den 19. oktober side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side Sagen angaaende Kommunens Garanti for et af Gudenaacentralen optaget Laan Dette dokument er fra Side 9 af 13

10 Behandling. Formanden henviste til, at der nu forelaa en fuldstændig Forklaring over, hvad Laanet skulde anvendes til, og forhaabentlig vilde dette være fyldestgørende. Andr. Christensen konstaterede, at det nu af Redegørelsen fremgik, at der vilde blive en Kassebeholdning paa Kr., hvilket Taleren ogsaa havde nævnt paa sidste Møde. En saa stor Kassebeholdning maatte dog synes unødvendig, og det vilde være mere formaalstjenligt at bruge disse Penge til Afdrag paa nogle af de dyre Laan. Skulde der saa Penge til paa Grund af mindre Strømlevering i Sommermaanederne, kunde man lige saa godt have en mindre Kassekredit. M. Brammer kunde slutte sig til den fremsatte Kritik af dette Laan og havde ogsaa ved tidligere Lejligheder stemt imod, at Kommunen skulde garantere for de dyre Laan til Gudenaacentralen. Nu forelaa der Anmodning om Kommunens Garanti for et Laan paa Kr., og samtidig havde Selskabet ikke anset det for nødvendigt fra første Færd at gøre Rede for, hvad Pengene skulde bruges til. De Oplysninger, der na var fremkommet herom, stemte ikke ganske med Hr. H. P. Christensens Meddelelser paa sidste Møde. Gudenaacentralen maatte nærmest kaldes overkapitaliseret, og alligevel forøgede man nu Laanene med Kr. Det var heller ikke heldigt at ligge med større Midler end højst nødvendigt, for jo større Krav blev der stillet til Selskabet. Gudenaacentralen maatte nu klare sig med de Beløb, der kom ind ved Salg af Elektricitet, og Taleren vilde anbefale at stemme imod Garantien og saa foreslaa Selskabet at optage et mindre Laan til Konvertering af det gamle eller i hvert Fald bruge det overskydende Beløb til Indfrielse af ældre dyre Laan. H. P. Christensen havde antaget, at de foreliggende Oplysninger kunde være tilstrækkelige, men det syntes ikke at være Tilfældet. Gudenaacentralen havde maattet optage dyre Laan, men det var nødvendigt at tage de Laan, der overhovedet kunde faas, hvis Arbejdet skulde gøres færdigt, og Laanerne var vist heller ikke dyrere end dem, Kommunen havde haft i Byens Bank. Angaaende Pengenes Anvendelse var der gjort Rede for de Kr, og af de resterende Kr. vilde der blive anvendt Kr. til Udbedring af Dæmningen. Disse Penge var foreløbig anvendt af Driftsindtægterne, men til December Termin skulde de betales i Renter og Afdrag. Desuden var der bygget 3 Funktionærboliger, og en Del Erstatningskrav fra Lodsejere var endnu ikke afgjort. En Kassebeholdning paa Kr. kunde ikke siges at være for meget, naar der maatte regnes med en Udligning Dette dokument er fra Side 10 af 13

11 paa Grund af den mindre Strømlevering i Sommermaanederne. Angaaende Værkets Rentabilitet vilde det ses, at Udgiften til Renter og Afdrag i Øjeblikket beløb sig til Kr. aarlig, og saa gik det langsomt nedad, indtil man i 1936 var nede paa ½ Mill. Kr. Koncessionen var paa 99 Aar, og ved at forrente og amortisere paa den Maade var alt betalt i Det var en saa kraftig Afskrivning, at man næppe kunde forlange mere, hvis ikke Strømmen skulde blive alt for dyr i Forhold til, hvad den kunde produceres for paa et Dampanlæg. Taleren fandt det dog naturligt, at man om nogle Aar, hvis Pengeforholdene bedrede sig, optog billigere Laan paa længere Sigt til Konvertering med de ældre Laan for derved at faa Strøm prisen ned. Angaaende Tanken om, at Andelshaverne skulde indbetale et Beløb i Stedet for at optage Laan, maatte man erindre, at det fra først af var en Forudsætning, at alle skulde staa sammen om at skaffe de Laan, der var nødvendige til at gøre Anlæget færdigt, og Taleren tvivlede heller ikke om, at Værket i det lange Løb vilde blive et godt Aktiv. Andr. Christensen havde ikke faaet noget Svar paa, hvorfor man skulde have en Kassebeholdning paa Kr.; for de Kr. til Dæmningen var indeholdt i Laanet hos Privatbanken, og disse Penge skulde vel ikke betales to Gange. Kjeld Sørensen havde ved sidste Møde faaet den Opfattelse, at Byraadet var enigt om ikke at ville gaa med til flere Laan, og det var det vigtigste. Taleren havde ogsaa helst set, at man ikke havde forøget Laanet nu; men da Kommunens Repræsentanter ved Generalforsamlingen var gaaet med dertil, og man maaske ikke saa godt kunde sige stop uden videre, vilde Taleren ikke modsætte sig det. Gudenaacentralen fik næppe for mange Penge, naar der til December Termin skulde betales Kr. i Renter og Afdrag. Men forøvrigt fandtes der vel andre Udveje end at laane, idet man f. Eks kunde have forhøjet Strøm prisen. H. P. Christensen maatte opgive at gøre Overretssagføreren begribeligt, hvad Pengene skulde anvendes til, for naar han ikke havde forstaaet det, var Grunden vist, at det skortede paa god Vilje. Taleren skulde derfor nøjes med at henvise til Anlægsregnskabet, hvoraf fremgik, at de Kr. til Dæmningen var taget af Driftsindtægterne og nu skulde bruges til Betaling af Rentor og Afdrag. Samtidig kunde Taleren oplyse, at man fra Staten havde faaet Tilsagn om et Beløb paa Kr. aarlig i 8 Aar som Tilskud til Igangsættelse af Arbejder under Arbejdsløshedsperioden. Andr. Christensen svarede, at i Mødet den 26. Maj søgte Selskabet Kommunens Garanti Dette dokument er fra Side 11 af 13

12 for et Laan paa Kr. i Privatbanken, og dette Laan skulde bl. a. optages paa Grund af det stedfundne Uheld med Dæmningen. Taleren havde derfor Ret til at gaa ud fra, at disse Penge virkelig var afholdt af Laanet i Privatbanken. V a l d. Pedersen havde helst set, at de Kr. var blevet skaffet til Veje ved Indbetaling af Andelshaverne. Men da de øvrige Selskaber næppe kunde skaffe Pengene, kunde man jo ikke gaa den Vej. Taleren mente ikke, der blev en Kassebeholdning paa Kr ; der vilde nok blive Brug for de fleste af Pengene, selv om man ikke regnede med Lodsejernes Erstatningskrav. En Kassekredit kunde let give for løse Tøjler for Administrationen, og der skulde ogsaa betales større Renter af en saadan. H. P. Christensen mente ikke, man burde komme med for mange Udtalelser om Erstatning til Lodsejerne; det kunde let animere dem til at stille yderligere Krav. Der var betalt saa store Erstatninger, at det vilde være meningsløst at yde mere. Vald. Pedersen havde absolut ikke animeret nogen til at tro, at de havde Krav paa mere Erstatning, men tværtimod ved sidste Møde understreget, at det vilde være noget af en Skandale, hvis Lodsejerne gik ud paa at plukke Selskabet yderligere. Taleren havde paa sidste Møde ogsaa kritiseret Selskabets Opkrævningsmetode, og der forelaa nu et Svar herpaa; men det var af den Art, at det i Virkeligheden ingen Oplysninger gav om Spørgsmaalet. Formanden erkendte, at Svaret ikke var klart; men Taleren havde ad anden Vej faaet at vide, at Opkrævningen var ens overalt. Det opnaaede Laan var egentlig ikke andet end en fast Kassekredit, og Renten var billigere end ved en saadan. Angaaende Optagelse af nye Laan havde Kommunens Repræsentanter paa Generalforsamlingen taget lige saa kraftigt Afstand derfra; men som Forholdene laa i Øjeblikket, fandt man den foreslaaede Vej bedst. Men det var i hvert Fald nødvendigt, at der i Byraadet blev et Flertal for at gaa med til Garantien, ellers kom man i en Situation, der ikke var let at klare. Indstillingen vedtoges. Uddrag fra byrådsmødet den 16. november side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side Dette dokument er fra Side 12 af 13

13 Indenrigsministeriets Samtykke til Kommunens Garanti for Gudenaacentralens Laan paa 1,6 Mill. Kr. Toges til Efterretning. Dette dokument er fra Side 13 af 13

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 128-1926) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gader Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. september 1923 2) Byrådsmødet den 15. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Originalt emne Kommunens Laan Laan Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. oktober 1937 2) Byrådsmødet den 28. oktober 1937 3) Byrådsmødet den 18.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 564-1921) Originalt emne Hospitalslæger Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. december 1921 2) Byrådsmødet den 5. januar 1922 3) Byrådsmødet den 2. marts

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 597-1933) Originalt emne Belysningsvæsen Elektriske Ledninger, Installationer og Leverancer Uddrag fra byrådsmødet den 3. januar 1934 - side 1 Klik her for at åbne den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 517-1923) Originalt emne Den gamle By Museer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. november 1923 2) Byrådsmødet den 21. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 610-1931) Originalt emne Bade Havnen Havnen i Almindelighed Strandbadeanstalter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1932 2) Byrådsmødet den 14. januar 1932

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Originalt emne Aarhus Sporveje Byraadet Kørsel Udvalg Uddrag fra byrådsmødet den 11. april 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde for et dødsbo en andelsbolig til salg, som klagerne var interessere i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde for et dødsbo en andelsbolig til salg, som klagerne var interessere i at købe. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben Høyrup Reventlowsvej 11 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 12. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 36-1907) Originalt emne Foreninger Gadefejning Grundejerforeninger Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, Offentlig Snekørsel og Snekastning Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 642-1927) Originalt emne Belysningsvæsen Elektriske Ledninger, Installationer og Leverancer Uddrag fra byrådsmødet den 15. marts 1928 - side 2 Klik her for at åbne den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Vandforsyning og Vandværk Vandværk og Vandforsyningsanlæg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. september 1938 2) Byrådsmødet den 15. december 1938 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 340-1917) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 824-1934) Originalt emne Anlæg og Istandsættelse af Gader og Veje Gader Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1935 - side 3 Klik

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Originalt emne Arbejderforhold Arbejdsanvisningskontor Boligforhold Boligforhold i Almindelighed Boliglove (Huslejelove) Bolignød (Husvilde) Lejerforhold Indholdsfortegnelse

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere