Design is blazing og show

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design is blazing og show"

Transkript

1 DESIGNING THE FUTURE 36 37

2 Indhold Contents Design viser Danmarks Afgangsudstillinger Design is blazing 4 Forord Preface 6 og show new trails 8 Toppen af Centre og Center for The top of 12 podiet specialeområder the podium 13 Center for Tekstil Center for Møbel, Rum Center for Glas Centre for Textile 16 og Beklædning og Industriel design and Fashion 18 Center for Design der beriger Forskning Centre for Theory Teori og Metode samfund og erhvervsliv og udvikling and Method 24 Internationalt Ind i laboratoriet Uddannelsens International fokus og ud i verden 32 opbygning 28 perspective Into the lab 31 Den 3-årig kunsthåndværkeruddannelse cirkler 33 in Ceramics and Glass 5 år i kreative The three-year programme Centres and areas of specialization The Danish Design School 2010 Centre for Furniture, Spatial and Industrial design Design that enriches 22 society and business and into the world years of Creative Circles Centre for Communications design Graduation exhibitions and shows Research and development Programme structure Centre for Glass and Ceramics Design / Make Tryk / Arco Grafisk Danmarks Designskole / Danmarks Designskole

3 The Danish Design School is one of the best design schools in Scandinavia. The school has managed to combine a strong tradition of creativity and craftsmanship with the postindustrial demand for flexible and researchbased qualifications. Danmarks Designskole er blandt Skandinaviens bedste designskoler. Skolen har formået at bygge bro mellem en stærk kreativ og håndværkspræget tradition og de postindustrielle krav om fleksible og forskningsbaserede kompetencer. I næsten alle erhvervsmæssige sammenhænge er det nødvendigt med kreativt råmateriale fra idéudviklingen til den endelige distribution her er der intet, der kommer i nærheden af en god designskole-kandidat. Practically every business context requires creative raw material, from ideation to the distribution stage and here, nothing can compete with a good design school graduate. The modernization of the education at The Danish Design School in recent years has also ensured that today s graduates are far better prepared to help solve complex, technological and content-related design challenges. Anders Byriel, CEO, Kvadrat A/S Director of the Business Panel of The Danish Design School De seneste års modernisering af uddannelsen på Danmarks Designskole har også sikret, at de færdige kandidater i dag i langt højere grad er parate til at bidrage til løsningen af komplekse, teknologiske og indholdsmæssige designudfordringer Anders Byriel, CEO, Kvadrat A/S Formand for Danmarks Designskoles Aftagerpanel 4 5

4 Danmarks Designskole Lige nu Design viser nye veje Innovationsfrontløbere, prisvindere i klima og bæredygtighed, nye vækstlaboratorier og masser af priser og internationale gennembrud til Danmarks Designskoles studerende og medarbejdere. Danmarks Designskole er frem til 2010 vokset til en moderne designskole med internationalt udsyn, og i fortsætter vi med at løfte flere af de helt store opgaver. Vi skal flytte til Holmen i København, hvor designskolen vil bidrage til et af Danmarks mest sprudlende og kreative uddannelsesmiljøer; og vi er i fuld gang med at forberede en fusion med Kunstakademiets Arkitektskole, der forventes gennemført i Vi har allerede fra 2010 udvidet Danmarks designkort i en fusion med Glas- og Keramikskolen på Bornholm, der fra januar 2010 blev en del af Danmarks Designskole. Fusionen er en naturlig kulmination på mange års succesfuldt samarbejde, og vi ser nu frem til at forene, berige og styrke vores uddannelsestilbud i det samlede Center for Glas og Keramik, et nyt styrket og attraktivt udviklingsmiljø i København og i Nexø. Forholdet til professionen og branchen er centralt for Danmarks Designskole. En ny vejlederordning er etableret for at inspirere og styrke karriereplanlægningen for vores studerende og for at åbne for nye partnerskaber og mind-set mellem erhverv og uddannelse. Aktive partnerskaber med erhvervslivet er også i centrum for vores forskning og udvikling. Danmarks Designskole positionerer sig centralt i designforskningen også internationalt set. Vi arbejder tværfaglig og med bredde fra grundforskning til anvendt forskning og udviklingsarbejde hvor synergien mellem de forskellige vidensformer bidrager til at indfri kravet om samfundsrelevans. Vi arbejder på mange fronter for at gøre Danmarks Designskole til et kraftcenter for design. Ikke bare i Danmark, men også ud over landets grænser i form af samarbejder med internationale uddannelses- og forskningsinstitutioner samt erhvervspartnere, hvor kreativitet, innovative metoder, form- og materialeeksperimenter går hånd i hånd med avanceret forskning og den nyeste viden på feltet. Anne-Louise Sommer Rektor Maj 2010 The Danish Design School right now Design is blazing new trails Innovation front runners, award-winners in climate and sustainability, new growth labs and lots of awards and international breakthroughs for the students and staff of The Danish Design School. The Danish Design School has developed into a modern design school with an international perspective, and in we will continue to take on a number of major tasks. We are moving to Holmen in Copenhagen where the design school will contribute to one of Denmark s most dynamic and creative educational environments, and we are well into the process of preparing a merger with the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture that is scheduled for implementation by By 2010 we have already expanded Denmark s design map through a merger with the Glass and Ceramic School on The Island of Bornholm, which has been a part of The Danish Design School since January This merger is a natural culmination of many years of successful collaboration, and we are now looking forward to uniting, enriching and strengthening our programmes in the combined Centre for Glass and Ceramics, a new enhanced and very attractive development environment in Copenhagen and Nexø. Relations to the profession and the industry are crucial for The Danish Design School. We have established a new mentor service to inspire and improve career planning for our students and to promote new partnerships between business and education based on a shared mindset. Active partnerships with the business sector are also essential for our research and development. The Danish Design School occupies a central position in design research also in an international context. We take a broad and interdisciplinary approach from basic research to applied research and development and the synergy generated by the different forms of knowledge helps us meet the demand for societal relevance. We work in a wide array of contexts to make The Danish Design School a power house for design, not just in Denmark but also abroad, through collaboration with international education and research institutions and business partners where creativity, innovative methods, and experiments with form and materials go hand in hand with advanced research and the latest new knowledge in the field. Anne-Louise Sommer Rector May

5 DANMARKS DESIGNSKOLE 2010 Danmarks Designskole uddanner designere og kunsthåndværkere, der er med til at udvikle den hverdag, vi dagligt møder, iklæder os, bevæger os rundt i, kommunikerer igennem og indtager som digitale menuer. Designuddannelsen beskæftiger sig i dag med rigtig mange aspekter af design. Fra form og teknik over nytænkende og kreativ udvikling til erhvervsmæssige konsekvenser, designstrategier og bæredygtige muligheder. Danmarks Designskole har i mere end 135 år bidraget til udvikling af dansk design med international rækkevidde. Skolen udspringer af den nordiske designtradition, hvor funktionalitet og æstetik går hånd i hånd med forretningssans, og er i dag en moderne, brancherettet designskole, hvor fornyende samarbejder, ambitiøse udsyn og nye teknologier går hånd i hånd med kreativ kunstnerisk udvikling og professionelle nyskabelser. Skolen har gennem tiden udklækket mange af de designere, der har været med til at tegne billedet af dansk design både nationalt og internationalt. Danmarks Designskole er en uddannelsesinstitution under Kulturministeriet og udbyder to uddannelser: en 5-årig videregående designuddannelse med en 3-årig grunduddannelse og 2-årig overbygningsuddannelse samt den 3-årige kunsthåndværkeruddannelse på Bornholm. Danmarks Designskole har 700 studerende og 110 medarbejdere fordelt på København og Bornholm. Vi optager hvert år op til 115 studerende på grunduddannelsen i København og indtil 27 på Bornholm og modtager gæsteundervisere og udvekslingsstuderende fra hele det globale designkort. THE DANISH DESIGN SCHOOL 2010 The Danish Design School educates designers and crafts artists who are involved in developing the everyday world that we encounter, wear, move around in, communicate through and engage with. Contemporary design education addresses many different aspects of design. From form and technology over innovative and creative development to business consequences, design strategies, and sustainable possibilities. For more than 135 years, The Danish Design School has contributed to the development of Danish design with an international reach. The school is founded on the Nordic design tradition, where functionality and aesthetics go hand in hand with business sense, and today it is a modern, business-oriented design school where groundbreaking partnerships, ambitious visions and new technologies go hand in hand with creative artistic development and professional innovation. Over the years, the school has hatched many of the designers who have helped define Danish design in a national as well as an international context. The Danish Design School is an educational institution under The Danish Ministry of Culture. We offer a five-year education consisting of a three-year basic programme at bachelor s level and a two-year advanced programme at master s level. The Danish Design School has 700 students and a staff of 110 in Copenhagen and on Bornholm. Each year, we accept up to 115 students into the basic programme in Copenhagen and up to 27 on Bornholm, and we receive guest lecturers and exchange students from every corner of the global design map. POUL KJÆRHOLM / BØRGE MOGENSEN / HANS WEGNER / NANNA DITZEL / JACOB JENSEN / KASPER SALTO / CECILIE MANZ / LOUISE CAMPBELL / JONAS HECKSHER / BAUM UND PFERDGARTEN & MANY MORE 8 9

6 Seismografer for fremtiden Afgangsudstillinger og -show Seismographs for the future Graduation exhibitions and shows I en årrække har Danmarks Designskole skabt ny debat og frugtbare kontakter mellem de nyuddannede designere, erhverv og samfund på skolens afgangsudstillinger i Carlsbergs rå industrihaller og udstillinger rundt om i verden. Morgendagens designere Branche og publikum mødes på udstillingerne, ved debatter og show for at spotte de nyeste talenter, tendenser og morgendagens stjerner. Udstillingerne viser det bedste af fem års studier i idéer, produkter og services på vej ud i verden. I Carlsberg-områdets rå rammer udstillede 90 afgængere i 2009 deres svar på design, der kommer til at påvirke vores liv nu og i fremtiden. Med alt fra miljøvenlige mobiltelefoner, Wii-læringsspil, hospitalsudstyr, unika-løsninger og visuelle koncepter til bæredygtig mode, møbler, servicedesign og nye digitale, interaktive prototyper. Ud over hovedudstillingen arrangeres særarrangementer og -udstillinger fx på Kunstmuseet Bornholm. Udstillingerne og skolens online oversigt over afgangsprofilerne er velbesøgt og giver ordet til Danmarks største samlede gruppe af nyuddannede designprofiler, udklækket på Danmarks Designskole. Modeshow Prisvindende kollektioner Skolens modeshow er en vigtig del af det danske modebillede og af Copenhagen Fashion Week. Altid på jagt efter nye spændende rammer har vi vist morgendagens mode på steder som: Københavns Rådhus, Cinemateket, Carlsberg, Øksnehallen og mange andre cutting edge-lokaliteter. Inden for feltet markerer skolen sig stærkt med stor opbakning. I 2009 modtog afgænger Tobias Noe Harboe den prestigefyldte Sustainable Fashion Award ved Cop 15, mens Anne Sofie Madsen blev hentet direkte til London Fashion Week Den internationale scene indtages af skolens afgængere og studerende: På Mittelmoda, i praktik hos H&M og Alexander McQueen eller som 3. års-studerende Malene List, der repræsenterede Danmark i Beijing i Like sensitive seismographs, the new fashion designers from The Danish Design School stand out by being able to sense the small waves that will eventually become the great fashion quakes of tomorrow Maria Mackinney-Valentin Trendforsker og ph.d. stipendiat For years, The Danish Design School has promoted debate and fruitful contacts between design graduates, industry and society at the graduation exhibitions. The exhibitions present the best from five years of studies: ideas, products and services that are headed into the world. 100 new graduates present their ideas for designs to affect our lives now and in the future in the raw, industrial Carlsberg site in Copenhagen. Everything from eco-friendly mobile phones, Wii learning games, hospital equipment, one-off pieces and visual concepts to sustainable fashion, furniture, service design and new digital, interactive prototypes. The exhibitions and the school s online presentation of graduate profiles reach a wide audience and provide a platform for Denmark s biggest group of freshly graduated design profiles, hatched at The Danish Design School. Fashion show award-winning collections The school s fashion show is an important part of the Danish fashion scene and of Copenhagen Fashion Week. Always on the lookout for new exciting venues, we have presented tomorrow s fashion in a wide range of sites including Copenhagen City Hall, Cinemateket, Carlsberg, Øksnehallen and many other cutting-edge venues. The school has a strong profile in the field. In 2009, design graduate Tobias Noe Harboe received the prestigious Sustainable Fashion Award at COP 15, and Anne Sofie Madsen was invited to the London Fashion Week The school s graduates and students are entering the world stage: at Mittelmoda, as interns at H&M and Alexander McQueen or like third-year student Malene List, who represented Denmark in Beijing in Like sensitive seismographs, the new fashion designers from The Danish Design School stand out by being able to sense the small waves that will eventually become the great fashion quakes of tomorrow. Maria Mackinney-Valentin Trend researcher and Ph.D. scholar 10 11

7 Hele spektret af design Centre og Specialeområder Danmarks Designskole er bygget op om fem centre, som er fem dynamiske indgange til skolens designudvikling, -undervisning og -forskning. Skolens ni specialeområder udspringer af de fem centre, hvor stærke fagligheder udfolder sig med stor kreativitet og innovationskraft. Konkurrencer, priser, podier Toppen af podiet Et meget stort tillykke til vinderprojekterne, som på hver deres måde viser, hvor vigtig og uomgængelig kreativitet og nytænkning er for klimaet. ( ) Jeg håber, at COP Kreativ har været med til at bringe de unges projekter videre frem i verden. Det fortjener de. Daværende Kulturminister Carina Christensen kårede to 1. pladser i klimakonkurrencen COP Kreativ. Begge gik til studerende fra Danmarks Designskole. Fra nyt sygehusinventar, danske politiuniformer, prestigefyldte japanske møbel-konkurrencer til nye digitale klimakjoler og internationale computerspilpriser. Studerende, medarbejdere og nyuddannede markerer sig i disse år stærkt i designkonkurrencer og prisuddelinger verden over. Competitions, Awards, Podiums The top of the podium Heart-felt congratulations to the winning projects, which demonstrate, each in their way, how important and indispensable creativity and innovation are for our climate. ( ) I hope that COP Creative has helped these young people s projects on their way into the world. They deserve that. Then Minister of Culture Carina Christensen at the presentation of the winners of COP Creative. Both first prizes went to students from The Danish Design School. From new hospital equipment, Danish police uniforms and prestigious Japanese furniture competitions to new digital climate dresses and international computer game awards. Students, staff and recent graduates are currently making a strong showing in design competitions and award shows all over the world. The full spectrum of design Centres and areas of specialization The Danish Design School is structured around five centres, which offer five dynamic entrances to the school s design development, education and research. The school s nine areas of specialization spring from the five centres, where strong skill sets unfold with great creativity and innovation power

8 Center for Kommunikationsdesign Nye teknologier og digitale mediers rivende udvikling udfordrer hele tiden vores måde at kommunikere og interagere på. Center for Kommunikationsdesign er Danmarks Designskoles største uddannelsesområde, hvor der undervises, forskes og nytænkes i visuelt baserede kommunikations- og designløsninger. Specialer Visuel Kommunikation Vi dækker et stort og bredt fagområde med mange specialiseringsmuligheder inden for traditionelle grafiske og illustrative discipliner som art direction, identitetsdesign, reklame, branding og webdesign. Vi arbejder både teoretisk og praktisk med udvikling og planlægning af kommunikationsdesign, visuelle koncepter og designstrategi. Design til Digitale Medier Uddannelsen beskæftiger sig med design til alle former for digitale medier og digitale løsninger til brugernes behov. Vi arbejder med en bred vifte af designløsninger: fra webdesign, interface-design, informationsdesign, datavisualisering og web-services til brugercentreret design, social networking og collaboration software. Production Design Vi arbejder med design til film, tv, medieproduktioner, computerspil og andre fortællende medier, der udfolder sig gennem levende billeder og lyd. Production-designeren sikrer kvalitet og sammenhæng i billederne, konceptet og i det samlede udtryk. Der sker bl.a. i arbejdet med animation, special effects og karakterdesign til både film, tv, computerspil og andre fortællende medier. Spil- og Interaktionsdesign Vi beskæftiger os med computerspil på både teoretisk og praktisk plan fra analyse og design til programmering og spilproduktion. Vi arbejder med mange forskellige former for spil, hvor både underholdning, læring, socialt samvær og fysisk aktivitet integreres i produkterne. Centre for Communication Design The rapid development in new technologies and digital media is constantly challenging the way we communicate and interact. Communication Design is The Danish Design School s largest centre which combines education, research and innovation related to visually based communication and design solutions. Areas of specialization Visual Communication We cover a large and broad area with many possibilities for specialization in traditional graphic and illustrative disciplines such as art direction, identity design, advertising, branding, and web design. We address the development and planning of communication design, visual concepts and design strategy from a theoretical as well as a practical angle. Design for Digital Media The area addresses design for all types of digital media and digital solutions to match user needs. We work with a wide array of design solutions from web design, interface design, information design, data visualization and web services to user-centred design, social networking and collaboration software. Production Design We work with design for film, TV, media productions, computer games and other narrative media that unfold through moving images. The production designer ensures the quality and coherence of the images, the concept and the overall expression. Relevant fields include animation, special effects and character design for film, TV, computer games and other narrative media. Game and Interaction Design We work with computer games on both a theoretical and a practical level from analysis and design to programming and game production. We work with many different types of games where entertainment, learning, socializing and physical activity are integrated into the products

9 Centre for Textile and Fashion Center for Tekstil og Beklædning Dansk mode og tekstil står stærkt internationalt. Center for Tekstil og Beklædning rummer hele spektret i arbejdet med beklædning og tekstil - fra det konceptuelle til det kommercielle indenfor felter som mode, interiør og arkitektur, hvor Danmarks Designskole markerer sig stærkt. Specialer Beklædningsdesign Beklædningsdesign beskæftiger sig bredt med beklædning og mode. Fra mode som kulturelt fænomen til beklædning som kommunikation af identitet og tilhørsforhold. Fra det overordnede koncept til den konkrete udvikling af form. Vi arbejder med beklædningsdesign på højt kunstnerisk, teknisk og fagligt niveau og danner det rette faglige, teoretiske og kunstneriske springbræt til morgendagens mode og beklædning. Tekstildesign Vi arbejder med udvikling af tekstiler til beklædning, interiør og arkitektoniske sammenhænge. Generelt dækker faget opgaver, hvor farve, taktilitet og mønsterdannelse er en del af det formdannende element. Uddannelsen fokuserer typisk på enten interiør og boligområdet eller på mode og beklædningsområdet. Vi arbejder med hele bredden af tekniske, formmæssige og strategiske kompetencer og bidrager til en opdateret brug og forståelse af tekstiler. Fra beklædning, intelligente tekstiler til ny banebrydende arkitektur. Danish fashion and textile have a strong international position. The Centre for Textile and Fashion encompasses the full spectrum of fashion and textile from conceptual to commercial work within the fields of fashion, interior design and architecture. Areas of specialization Fashion Design Fashion design deals with fashion and clothing in a broad sense. From fashion as a cultural phenomenon to clothing as a means of expressing identity and group membership. From the overall concept to the concrete development of form. We work with clothing design on a high artistic, technical and professional level and provide the right professional, theoretical and artistic spring board for tomorrow s fashion and clothing. Textile Design We work with the development of textiles for clothing, interior design and architectural contexts. Generally, the discipline includes assignments where colour, tactile properties and pattern formation are part of the formbuilding element. We work with the full range of technical, form and strategic skills and contribute to an updated use and understanding of textiles. From fashion over intelligent textiles to new, groundbreaking architecture

10 Center for Møbel, Rum og Industriel Design Nye livsformer, ny viden, teknologier og materialer udfordrer hele tiden måden vi tænker rum, møbler og industriel design. Danmark og Danmarks Designskole har i mere end 50 år markeret sig nationalt som internationalt og skabt en stærk tradition inden for møbeldesign, rumindretning og industrielle designløsninger. Vi bidrager til fortsat udvikling af området: Fra en stolt dansk tradition opbygget på møbler, indretning og industriel produktdesign til nye teknologier, interaktionsmuligheder, brugerflader og krav til social- og miljømæssig bæredygtighed. Specialer Møbel- og Rumdesign Er et traditionsrigt specialeområde, hvor kendskab til processer, metoder og udtryksformer, der knytter sig til design af møbler og rum er i centrum. Vi arbejder både med udvikling af møbler og inventar og med indretning af rum til boliger, institutioner, arbejdspladser, byens offentlige rum og udstillings- og formidlingsdesign. Alt sammen bygget på et klart fagligt, teoretisk og kunstnerisk fundament. Centre for Furniture, Spatial and Industrial Design New ways of living and new knowledge, technologies and materials constantly challenge our perceptions of space, furniture and industrial design. For more than 50 years, Denmark and The Danish Design School have held a strong international position, building a strong tradition for furniture, interior and industrial design solutions. From a proud Danish tradition based on furniture, interior design and industrial product design to new technologies, interaction possibilities, user interfaces and demands for social and environmental sustainability. Areas of specialization We combine new technological possibilities and industrial production with aesthetic product qualities, user concerns, cultural value and society s needs. We teach the development of anything from mobile phones and green transportation to design that saves lives and addresses digitization, globalization, usercentred concerns, innovation requirements, CSR, new materials, and sustainability. Industriel Design Industriel design i dag beskæftiger sig med alt fra udvikling af livsstilsprodukter og brugsting til hjemmet til komplekse services og intelligente produkter med avanceret teknologi. Vi forener nye teknologiske muligheder og industriel produktion med æstetiske produktkvaliteter, brugerhensyn, kulturel værdi og samfundshensyn. Vi arbejder med industriel designudvikling. Fra mobiler, grøn transport til design, der redder liv. Industriel design udvikles i dag med stor viden om digitalisering, globalisering, fokus på brugerne, innovationskrav, CSR, nye materialer og bæredygtighed. Furniture and Spatial Design A field with rich traditions with an emphasis on the knowledge of processes, methods and expressions related to the design of furniture and space. We work with the development of furniture and fittings and with spatial design for homes, institutions, workplaces, public urban spaces, and exhibition and presentation design. All based on a clear professional, theoretical and artistic foundation. Industrial Design Industrial design today deals with everything from the development of lifestyle products and objects for everyday use in the home to complex services and smart products with sophisticated technology

11 Center for Glas og Keramik Center for Glas og Keramik spænder fra industrielle processer til det nære arbejde med den enkelte form. Glas og keramik har i flere år udviklet sig, så det traditionelle unika-fokus er suppleret med eksperimenterende arbejde med koncepter, der både rækker ind i kunsthåndværket og industrielle processer. Danmarks Designskole giver mulighed for at dyrke kunsthåndværk af høj kvalitet og rum til at udforske, teste og tilføre nye perspektiver til forståelsen af området. Specialer Keramik- og Glasdesign Udspringer af arbejdet med glas og keramik af høj kvalitet. Fagområdet udforsker, tester og tilfører nye perspektiver til forståelse af materialerne, deres grænser og nye sammenhænge. Der arbejdes med det eksperimenterende, nyskabende og innovative inden for både unika, serieproduktioner, brugsting og helhedsløsninger. Danmarks Designskole, Bornholm er fra 2010 en central del af Danmarks Designskoles Center for Glas og Keramik. Centre for Glass and Ceramics The Centre for Glass and Ceramics encompasses the range from industrial processes to the hands-on work with the individual shape. Over several years, Glass and Ceramics has developed to expand the traditional one-off focus with experimental work on concepts reaching into both craft and industrial processes. We work with craft on a high level and explore, test and add new perspectives to the understanding of the field. Areas of specialization Ceramics and Glass Design Springs from the work with quality glass and ceramics. This area explores, tests, and adds new perspectives to the understanding of the materials, their boundaries and new contexts. Students work with experimental and innovative approaches to one-off-pieces, mass production, objects for everyday use, and complete design solutions. From 2010, The Danish Design School, Bornholm is a key part of The Danish Design School s Centre for Glass and Ceramics

12 Center for Teori og Metode Design bliver stadig vigtigere for samfundet; men samtidig bliver designbegrebet mere omfattende og komplekst. Det giver ikke længere mening alene at forstå design som formgivning. I dag hænger design uløseligt sammen med kultur og forretning; med nye måder at tænke og handle på. Det er derfor vigtigt for samfundets udvikling, at der forskes i, hvordan vi bedst muligt kan forstå og agere i dette designfelt. Center for Teori og Metode er rammen for designforskningen ved Danmarks Designskole. Centret udgør et af landets stærkeste miljøer inden for designforskning og søger inden for særlige områder at være internationalt førende. Centre for Theory and Method Design is becoming increasingly important for society; but at the same time, the concept of design is becoming broader and more complex. Today, design is inextricably linked with culture, business and new ways of thinking and acting. Thus, to promote the development of society we need research to explore how we can best navigate within this field of design. The Centre for Theory and Methods forms the basis for design research at The Danish Design School. The centre is one of Denmark s strongest design research environments, aiming for an international lead position. Design der beriger samfund og erhvervsliv På Danmarks Designskole er erhvervskontakten og samarbejder en vigtig del af vores forskning og undervisning. Vi sikrer dermed en dynamisk og erhvervsorienteret vinkel på uddannelsen og styrker samspillet med resten af samfundet. Alle studerende tilbydes praktik, nationalt og internationalt, og vi inviterer erhvervslivet, designfaget og branchen indenfor. Som vejledere, deltagere i designprojekter, workshops og som gæsteundervisere og forsknings- og erhvervspartnere. Alle skolens undervisere har tidligere erfaring fra designbranchen, forsker eller arbejder i eget professionelt virke. En stor del af skolens projekter udfoldes i tværfaglige forløb, hvor studerende udfordrer vanetænkning og inspirerer virksomheder med nye perspektiver på forretning, teknologi og design. Tæt på aftagerne Danmarks Designskoles aftagerpanel følger skolen med råd og sparring om aftagernes krav og forventninger til uddannelsen. Panelet er sammensat af ledere fra erhvervslivet og kulturerhvervets førende virksomheder: Anders Byriel / Kvadrat Ditte Hammerstrøm / Ditte Hammerstrøm Studio Christian Stadil / Hummel Mette Kynne Frandsen / Henning Larsen Architects Mikkel B. Rasmussen / Red Associates Jannik Schack Linnemann / Dansk Erhverv Malene Sihm Vejlsgaard / Boblr. Karrieresparring Mere end 100 erhvervsfolk og designkyndige hentet i det danske erhvervsliv, design-branchen og uddannelsesmiljøer står klar til at vejlede og inspirere. Skolens studerende kobles fra 1. år med en personlig uddannelsesvejleder, der følger med som sparringspartner gennem uddannelsen med råd om karrierevalg, netværk og nye veje til arbejdsmarkedet. Praktik Fra Berlin og Beijing til New York Danmarks Designskole har praktikaftaler med de største, de mest innovative og de helt nye. Fra Fritz Hansen, H&M, Alexander McQueen til Lego, Danfoss og Kontrapunkt. Praktik forbereder vores studerende på den praktiske dagligdag som designer. Vi sender studerende i praktik i offentlige og private virksomheder overalt fra Berlin og Beijing til New York. Fra Fritz Hansen til Ford Vi bringer erhvervslivet med ind i undervisningen med virksomheder og organisationer som fx Royal Copenhagen, Fritz Hansen, Motorola og Børnecancerfonden. Vi bruger konferencer, udstillinger og konkurrencer til at knytte tæt kontakt til virksomheder som Widex, INDEX-Award, Ford, Post Danmark og Carlsberg. Foredrag, workshops og netværk med professionen Vi har frem til 2010 styrket netværket med inspirerende undervisere fra professionen, der tager den nyeste praksis med ind i undervisningen. På den måde sørger vi for, at vores studerende får nye input om danske og internationale trends og metoder: I med navne som Ross Lovegrove, Gideon Loewy, IDEO, Mervyn Kurlansky, Davis & Shrigley, MOKO, Liz Sanders, Wolff Olins og mange mange flere

13 DesignVagt: Den nyeste viden om design og jura Danmarks Designskole udbyder designvagt, et mobilt rådgivningsforløb i samarbejde med Patentog Varemærkestyrelsen, hvor studerende møder designspecialister og rustes til den nye globale virkelighed, hvor professionel tilgang til designbeskyttelse, -ret og -jura er en vigtig del af designerens værktøjskasse. International udveksling og netværk Vi har netværk og samarbejder i nye vækstområder som Marokko, vi sender studerende på udstillinger fra Stockholm, Milano til Beijing og har partnerinstitutioner verden over. Fra Japan og Indien til Australien, Europa og USA. Vi har ambitioner på vores studerendes vegne og opfordrer til internationale tilgange til design via udveksling og undervisningsprojekter med global rækkevidde. Samarbejde på tværs af uddannelser Vi viderefører danske design tradition for samarbejde og sikrer nyt vækstpotentiale i nye uddannelsessamarbejder med andre erhvervsrelevante uddannelser som fx Integreret Design med CBS og DTU, den tværgående computerspiluddannelse DADIU (ITU m.fl.), Co-Design-klynger og The Interaction Design Programme, en ny international uddannelse i interaktionsdesign. Alle vores tiltag og projekter er med til at sikre, at vores nyuddannede designere kan komme ud som designere, kunsthåndværkere og frontløbere med unikke profiler og ekspertise. Jeg har gennem mit studie interesseret mig mere for designprocesser og potentialer for hvad design kan end det færdige produkt af mine designprocesser. Maria Foverskov tog springet fra nyuddannet designer til forsker på DAIM-innovationsprojekt på Danmarks Designskole Design that enriches society and business Partnerships and industry relations are an essential feature in research and education at The Danish Design School. They help us secure a dynamic and business-oriented perspective and strengthen the link to the rest of society. All students are offered work placement both in Denmark and abroad, and we involve business and design professionals as counsellors, participants in design projects and workshops, as guest lecturers, and research and business partners. All the school s teachers have experience from the design industry or are currently active in the profession. Many of the school s projects unfold in interdisciplinary courses where students challenge customary perceptions and inspire companies with new perspectives on business, technology and design. Advisory board The Danish Design School s Advisory Board is a network of industry experts that share an active dialog and give advice on strategic issues within education, research and innovation. In the members are: Anders Byriel / Kvadrat Ditte Hammerstrøm / Ditte Hammerstrøm Studio Christian Stadil / Hummel Mette Kynne Frandsen / Henning Larsen Architects Mikkel B. Rasmussen / ReD Jannik Schack Linnemann / Danish Chamber of Commerce Malene Sihm Vejlsgaard / Boblr Mentors More than 100 professionals from Danish companies, design firms and educational institutions are ready to offer counselling and inspiration. From their first year, each student can with a personal educational mentor who acts as their sparring partner throughout their studies and offers advice on career choices, networking and new avenues into the job market. Work placement from Berlin and Beijing to New York The Danish Design School has work placement agreements with the biggest, most innovative and newest workplaces. From Fritz Hansen, H&M and Alexander McQueen to Lego, Danfoss and Kontrapunkt. Work placement prepare our students for the practical everyday life of a designer. We arrange work placement in government-owned and private companies anywhere from Berlin and Beijing to New York. From Fritz Hansen to Ford We bring the industry into the labs, workshops and studios with companies and organisations such as Royal Copenhagen, Fritz Hansen, Motorola and Børnecancerfonden. We use conferences, exhibitions and competitions to form close links with companies such as Widex, INDEX-Award, Ford, Post Danmark and Carlsberg. Lectures, workshops and networks with the profession In the years leading up to 2010 we have expanded our network with inspiring lecturers, who bring the latest new practices to the courses. Thus, our students are exposed to new input about Danish and international trends and methods: In the list included Ross Lovegrove, Gideon Loewy, IDEO designers, Mervyn Kurlansky, Davis & Shrigley, Christopher Breward, Liz Sanders, Wolff Olins and many, many others. DesignVagt: updated knowledge about design and law The Danish Design School offers designvagt (designwatch), a mobile counselling service in collaboration with the Danish Patent and Trademark Office, where students meet design specialists to be equipped for the new global reality where a professional approach to design protection, rights and law is a crucial element in any designer s tool box. International exchange and networks We are engaged in networks and partnerships in new growth areas such as Morocco, our students participate in exhibitions from Stockholm and Milan to Beijing, and we have partner institutions all over the world. From Japan and India to Australia, the Europe and the USA. We have ambitions on behalf of our students and encourage international approaches to design through exchange and projects with a global reach. Collaborating across educational boundaries We continue the Danish design tradition for collaboration and ensure new growth potential through new educational partnerships with other business-relevant programmes including Integrated Design with the Copenhagen Business School and the Technical University of Denmark, the interdisciplinary computer game degree DADIU (IT University of Copenhagen and others), Co-Design Clusters and The Interaction Design Programme, a new international programme in interaction design. All our initiatives and projects aim to ensure that our graduates come out as designers, craft artists and front runners with unique profiles and expertise. In my studies I have been more interested in design processes and in the potential of design than in the final outcome of my design processes Maria Foverskov took the leap from recently graduated designer to researcher in the innovation project DAIM and further on to Ph.D. at The Danish Design School 24 25

14 brugerdreven innovation og udvikling af ny innovationspraksis kommer med løsninger på de udfordringer det danske samfund står over for. ronment that generates business-oriented research that is relevant to society, and which gives our students new innovative methods to bring with them into the business world. Forskning og udvikling Forskningen skal ikke alene bidrage med ny viden om design til glæde for uddannelsen, designerhvervene og samfundet; forskningen skal også lære fremtidens designere at forholde sig kritisk, reflekteret, til den måde, man tænker design, verden og sig selv på. Troels Degn Johansson, forskningsleder, lektor ph.d. Danmarks Designskole har siden 2003 opbygget et stærkt forskningsmiljø, der viser vejen for, hvordan design udvikles og anvendes i teori og praksis. Skolens strategi for forskning og udvikling er tilrettelagt, så den udvikler skolens undervisning, formgivning og designtænkning og understøtter designfaget i hele dets bredde. Mode, computerspil, digital udvikling af kunsthåndværk, CSR, designfilosofi og brugerdreven affaldshåndtering. Vi har opdyrket et dynamisk forskningsmiljø, der skaber erhvervsrettet forskning med samfundsrelevans og giver studerende nye innovative metoder med ud i erhvervslivet. Skolen tiltrækker i stor grad ekstern finansiering. Eksemplerne er mange: i 2010 afsluttede forskningsog innovationsprojektet DAIM Design-Antropologisk-Innovations-Model hvor virksomheder, designbureauer samt partnere inden for affalds- og genbrugsområdet udviklede ny afgørende innovation og viden om affald. I 2010 starter en anden strategisk forskningsalliance med partnere fra DTU, Københavns Universitet og Danmarks Designskole, der ud fra The DAIM team has crafted an invaluable resource for researchers and designers looking for new ways to support each other... Brian Rink, IDEO Satsningsområderne udfolder sig i fem designklynger: Co-design, Designfilosofi, Mode, Design- Rum og Form:Lab. Tak til: IO-Interactive, Nykredit, Kvadrat, Fonden Realdania, Vestforbrænding, CarlsbergFondet, Dreyers Fond, 1508, 3Part, Spire Center, Syddansk Universitet, Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovation, Randers Tegl, Kunstindustrimuseet og de mange andre, der har støttet vores forskning i nære erhvervsrelationer. Find en ekspert: Skoles aktive forskningsmiljø synliggøres i READ Research in Architecture and Design, en online platform lanceret på tværs af designog arkitektskolerne: Research and development Research should not only provide new knowledge about design to the benefit of education, the design industries and society; research should also teach future designers to take a critical, reflective stance to their perceptions of design, the world, and themselves. Troels Degn Johansson, head of research, associate professor, Ph.D. Since 2003, The Danish Design School has established a strong research environment that points the way for the development and application of design in theory and practice. The school s strategy for research and development aims to develop the school s approach to education, concrete design and design thinking and to promote the full range of the design profession: fashion, computer games, the digital development of craft, CSR, design philosophy, and user-driven waste management. We have cultivated a dynamic research envi- The school is very successful in attracting external funding: 2010 saw the completion of the research and innovation project DAIM Design-Anthropological Innovation Model where companies, design agencies and partners in waste management and recycling generated new important innovation and knowledge about waste issues. In 2010, another strategic research alliance is launched with partners from the Technical University of Denmark, the University of Copenhagen and The Danish Design School; based on user-driven innovation and the development of new innovation practices the partnership will develop new solutions to the challenges facing Danish society. The DAIM team has crafted an invaluable resource for researchers and designers looking for new ways to support each other... Brian Rink, IDEO The key areas unfold in five design clusters: Co-Design, Design Philosphy, Fashion, Spatial Design and Form:Lab. Thanks to: IO-Interactive, Nykredit, Kvadrat, Realdania Foundation, Vestforbrænding, Carlsberg- Fondet, Dreyers Fond, 1508, 3Part, Spire Center, University of Southern Denmark, The programme for user-driven innovation under the Danish Enterprise and Construction Authority, Randers Tegl, Danish Museum of Art & Design, and the many other organisations that have supported our research through close business relations

15 Design der flytter grænser Internationalt fokus The INDEX:AWARD 2009: Penguin Army is the result of strategic, social, and communication design. The aim is to prove that being green does not have to be boring. The community promotes a fun, green lifestyle on their blog, by hosting CO 2 -neutral parties, giving away eco-friendly tools, and making exciting happenings and street art. In this way, they encourage people to take matters into their own hands. Studerende Sille Krukow, Louise Ryberg og Mathias Stilling Ambus var med Penguin Army finalister ved INDEX:AWARD, verdens største designpris. Design bevæger sig over landegrænser og udfordringerne er globale for dansk design. Danmarks Designskole udveksler nye idéer, viden og løsninger med et stort internationalt netværk. I har skolen startet en række nye internationale initiativer. Fx Marokko-dialogprojektet, hvor studerende og undervisere udvikler skaber nye økonomiske og kreative muligheder og fair designvækst for kvindelige kunsthåndværkere i Marokko. I strategisk samarbejde med Danida, KVINFO og franske PlaNet Finance. Et andet konkret eksempel er The Interaction Design Programme. Fra er skolen vært for en ny pilotuddannelse i interaktionsdesign med deltagelse af 22 studerende fra hele verden. I samarbejde med Copenhagen Institute of Interaction Design er der skabt et unikt læringsmiljø med interaktionsprojekter helt i front og et nyt omdrejningspunkt for design, teknologi og innovation i Danmark. Danmarks Designskole har et kreativt, dynamisk og internationalt studiemiljø med over 700 studerende fra Danmark og hele Norden, hvor undervisere, forskere og foredragsholdere fra hele verden sætter designfaget i et internationalt perspektiv. Hvert år modtages over 60 udvekslings- og gæstestuderende, mens vi sender studerende på udveksling rundt om i verden. Design that shifts boundaries International perspective The INDEX:AWARD 2009: Penguin Army is the result of strategic, social, and communication design. The aim is to prove that being green does not have to be boring. The community promotes a fun, green lifestyle on their blog, by hosting CO 2 -neutral parties, giving away eco-friendly tools, and making exciting happenings and street art. In this way, they encourage people to take matters into their own hands. With Penguin Army, students Sille Krukow, Louise Ryberg and Mathias Stilling Ambus were finalists at the INDEX: AWARD, the world s biggest design prize. Design reaches across national borders, and the challenges facing Danish design are global in nature. The Danish Design School exchanges new ideas, knowledge and solutions in a large international network. In the school launched several new international initiatives. One example is the Morocco Dialogue Project, where students and teachers create new economic and creative possibilities and fair design growth for Moroccan craftswomen in a strategic alliance with Danida, KVINFO and the French PlaNet Finance. Another example is The Interaction Design Programme. From 2008 through 2010 the school hosts a new pilot programme in interaction design with 22 students from all over the world. Together with the Copenhagen Institute of Interaction Design we have established a unique learning environment with highly innovative interaction projects and a new platform for design, technology and innovation in Denmark. The DKDS designers have a great impact on the craftswomen s cooperatives. They help the women to understand that they themselves already possess the skills and creativity they need to design new modern products, and that they therefore do not need to rely on simply imitating existing models Didier Krumm, Project Director Réseau Femmes Artisanes PlaNet Finance The Danish Design School has a creative, dynamic and international study environment with more than 700 students from Denmark and the other Nordic countries, where teachers, researchers and lecturers from all over the world put the design discipline into an international perspective. Each year, we welcome more than 60 exchange and guest students and send out Danish students in exchange programmes all over the world

16 Faciliteter, værksteder og studiemiljø Ind i laboratoriet og ud i verden Vores vision er at tilbyde en uddannelse, der på unik vis udspringer af samspil mellem kreativitet, innovative metoder, forskning og materialenært projektarbejde. Vi vil sikre, at vores studerende efter endt studium råder over metoder og redskaber, der muliggør, at de fortsat kan udvikle sig designfagligt på professionelt niveau og evner at indgå i fornyende samarbejdsformer. Dermed vil vi bidrage til en revitalisering af kendskabet til og respekten for dansk design på internationalt plan. På Danmarks Designskole sker mødet mellem akademisk metode og praksisbaseret forskning ude på gulvet. Vi har et levende uddannelsesmiljø, hvor indsigt, idéer og inspiration testes i praksis. Fra mode til produktdesign over i de nyere områder som serviceog interaktionsdesign. En central del af undervisningen sker på skolens værksteder, hvor den materialenære designproces kan følges fra skitse og skærm til form og koncepter i 1:1-skala. Danmarks Designskoles værksteder og laboratorier: Træværksted, Metalværksted, Serigrafi, Model og Plast, Tekstilværksted, Beklædningsværksted, Computerspil-laboratorium, AV-værksted, Keramik- og Glasværksted, Roland Academy digitalt 3D-printværksted, gipsværksted, Fotostudie, Printcenter, IT-faciliteter og skolens eget uddannelses- og forskningsbibliotek. Danmarks Designskole, Bornholm Danmarks Designskole, Bornholm er fra 2010 en central del af Danmarks Designskoles Center for Glas og Keramik. Skolen danner rammen om et af Europas mindre, men førende uddannelsesmiljøer inden for glas og keramik, og udbyder en særlig 3-årig kunsthåndværkeruddannelse. Med fusionen danner skolen et nyt levende væksthus for undervisning, forskning og eksperimenter af høj kvalitet, der tilfører nye perspektiver til området i tæt samarbejde med resten af Danmarks Designskoles centre og specialeområder. Et år i bevægelse Danmarks Designskole flytter Danmarks Designskole er midt i en omfattende strategisk omstilling. I 2011 forventer vi at flytte hele skolen og byde velkommen på Holmen i København. Her tilbyder vi en designskole i helt nye rammer i et unikt, kreativt studiemiljø, dør om dør med Kulturministeriets andre uddannelser i et dynamisk uddannelsescentrum, hvor kreativitet og innovation smitter langt ud over landegrænserne. Facilities, workshops and study environment Into the lab and into the world Our vision is to offer programmes that are the unique result of interactions of creativity, innovative methods, research and material-oriented projects. We want to ensure that our graduates command methods and tools that enable them to continue to develop their design skills professionally and to engage in dynamic partnerships. With this we want to help revitalize awareness of and respect for Danish design world-wide. At The Danish Design School, the encounter between academic method and practice-based research takes place on the floor. We have a dynamic educational environment where insight, ideas and inspiration are tested in practice. From fashion to product design into the newer areas of service and interaction design. A key part of the training takes place in the school s workshops where students can engage in materialoriented design processes from drafting and computer work to form and concepts in a scale of 1:1. The Danish Design School s workshops and labs: Wood workshop, Metal workshop, Modelling and Plastic Lab, Textile workshop, Fashion workshop, Computer game lab, AV workshop, Ceramics and Glass workshop, Roland Academy s digital 3D-print workshop, Silk-screen printing, Photo studio, Print centre, IT-facilities and the school s own study and research library. The Danish Design School, Bornholm From 2010, The Danish Design School, Bornholm is a key part of The Danish Design School s Centre for Glass and Ceramics. The school forms the setting for one of Europe s small but leading educational environments for glass and ceramics three-year programme in ceramics and glass. With the merger, the school establishes a new dynamic growth centre for education, research and quality experiments that brings new perspectives to the area in close collaboration with The Danish Design School s other centres and areas of specialization. A year in motion The Danish Design School relocates The Danish Design School is in the middle of a major strategic transformation. In 2011 we expect to move to Holmen in Copenhagen. Here, we will be able to offer a design school in a completely new setting with a unique, creative study environment, next door to the other educational programmes under the Danish Ministry of Culture as part of a dynamic educational centre

17 Design din fremtid Uddannelsens opbygning Designuddannelsen på Danmarks Designskole er en fem-årig videregående uddannelse, der består af en tre-årig grunduddannelse på bachelorniveau og en to-årig overbygningsuddannelse på kandidatniveau. Den modulopbyggede designuddannelse Designuddannelsen understøtter bredden af innovative, kunstneriske og forskningsbaserede tilgange til design, der er nødvendige for skabe nye designprofiler til de mange miljømæssige, teknologiske og sociale udfordringer, verden står overfor. På grunduddannelsens 1. år består undervisningen primært af obligatoriske moduler, fælles for alle nye studerende. Herefter kan studerende relativt frit kombinere moduler ud fra skolens stærke faglige specialer og skabe unikke specialiseringer inden for og på tværs af traditionelle fagområder. For at skabe den stærkeste balance mellem praksis, teori og materialeforståelse bygger skolens uddannelse på tre typer moduler: Designprojekter kerneelementet i uddannelsen, hvor de studerende løser konkrete designopgaver ofte i samarbejde med erhvervslivet, offentlige institutioner, andre specialer eller andre uddannelser. Designteori- og metode kurser, som giver de studerende et teoretisk og metodisk fundament til at kunne analysere problemstillinger inden for designfaget. Designredskaber praktiske kurser, hvor de studerende lærer at bruge og forstå designfagets teknikker, redskaber og materialer. Den modulopbyggede uddannelse giver vores studerende unikke profiler i en verden med hastigt skiftende krav til design og designerne. Optagelse Vi optager hvert år indtil 115 studerende på grunduddannelsen og op til 25 studerende på overbygningsuddannelsen. Design your future Programme structure The Danish Design School offers a five-year education consisting of a three-year basic programme at bachelor s level and a two-year advanced programme at master s level. The modular design programme The programmes supports the scope of innovative, artistic and research-based approaches to design that is required to generate new design profiles for the many environmental, technological and social challenges the world is facing. The first year of the basic programme consists mainly of mandatory modules. In the second and third year and in the advanced programme, students choose from the approximately 200 modules offered by the school s areas of specialization each semester. In this way, they can build a unique specialization profile within and across traditional disciplinary boundaries. To achieve a strong and balanced mix of practice, theory and material awareness, the programme includes three types of modules: Design Projects the core element of the programmes where students work on specific design assignments often in collaboration with companies, public institutions, other areas of specialization or study programmes. Design theory and methods courses that give the students a theoretical and methodological basis for analyzing design issues. Design tools practical courses where students learn to apply and understand design techniques, tools and materials. Admission Every year we accept up to 115 students into the basic programme. The basic programme is taught in Danish. Students who have completed the basic programme at The Danish Design School can continue to the advanced programme without reapplying. The advanced programme is taught in Danish and English. We accept up to 25 students with a BA in design from other educational institutions into the advanced programme every year. Den tre-årig kunsthåndværker- uddannelse på Bornholm Kunsthåndværkeruddannelsen er en tre-årig uddannelse under Danmarks Designskole. Vi optager til uddannelsen én gang om året. Uddannelsen er en del af Center for Glas og Keramik på Danmarks Designskole og foregår på skolen i Nexø, hvor vi tilbyder unikke værkstedsfaciliteter med den nyeste undervisning og forskning fløjet ind til skolen. Vi tilbyder rammerne om en uddannelse, hvor studerende, gæsteundervisere og medarbejdere kan arbejde i dybden, højden og bredden. Vi giver vores studerende værktøjer og potentiale til at udvikle og bidrage til større processer og deltage i attraktive virksomhedssamarbejder. Uddannelsen er bygget op, så man arbejder med fokus enten på glas eller keramik. I uddannelsen indgår teori, fællesprojekter og kurser, der sammen med praktik og foredragsrækker ruster uddannelsens studerende bredere til at indgå i nye samarbejder. THE THREE-YEAR PROGRAMME IN CERAMICS AND GLASS The Danish Design School, Bornholm offers a three year programme in glass and ceramics. The programme includes disciplines that are unique to the two main areas of specialization: glass and ceramics. The programme covers theory, joint lectures and courses that combine practical course work and lecture series to give students a broad basis for engaging in new types of collaboration. Through cross-disciplinary projects and work placement, our students test their skills in the professional world that awaits them. Admission: Up to 27 students are accepted into the programme annually

18 5 ÅR I KREATIVE CIRKLER I den modulopbyggede designuddannelse har vores studerende stor frihed til at kombinere moduler og skabe deres egen unikke designprofil. På grunduddannelsen består halvdelen af uddannelsens moduler af Designprojekter og den anden halvdel af kurser inden for Designteori og -metode eller Designredskaber. På 1. år følger man primært obligatoriske moduler inden for de tre typer. På 2. og 3. år vælges relativt frit mellem moduler inden for de tre typer. Grunduddannelsen udgør 180 ECTS-point svarende til tre års fuldtidsstudier og afrundes med et større, afsluttende projekt. På overbygningsuddannelsen består halvdelen af modulerne af Designprojekter og resten af modulerne af kurser inden for Designteori og -metode eller Designredskaber. Også her sikrer vi stor frihed til at kombinere moduler inden for de tre typer. Overbygningsuddannelsen er på 120 ECTS-point svarende til to års fuldtidsstudier og afrundes med et afgangsprojekt. 5 YEARS OF CREATIVE CIRCLES The first year of the basic programme consists mainly of mandatory modules. In the second and third year and in the advanced programme, students choose from the approximately 200 modules offered by the school s areas of specialization each semester. Grunduddannelsen overbygning 1. år Obligatoriske og valgfri moduler (60 ects) 2. år Valgfri moduler (60 ects) 3. år Valgfri moduler (45 ects) Afsluttende projekt (15 ects) 4. år Obligatoriske og valgfri moduler (60 ects) 5. år Obligatoriske og valgfri moduler (30 ects) Afsluttende projekt (30 ects) PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER Obligatoriske projekter Valgfrie projekter Valgfrie projekter Valgfrie projekter Valgfrie projekter Afsluttende projekt Afsluttende projekt KURSER KURSER KURSER Obligatoriske kurser og valgfrie kurser Obligatoriske kurser i Designteori og metode Valgfrie kurser Valgfrie kurser i Designteori og metode KURSER Valgfrie kurser Valgfrie kurser i Designteori og metode Valgfrie kurser Obligatoriske kurser Valgfrie kurser i Designteori og metode KURSER Valgfrie kurser Obligatoriske kurser Valgfrie kurser i Designteori og metode 34 35

19 DESIGNING THE FUTURE 46 47

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V 2012 Danish Design Award 2012 udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V T +45 3369 3369 F +45 3369 3300 design@ddc.dk www.ddc.dk isbn

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2007 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries 1 Århus Kommune Aarhus Muncipality Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Kultur og Borgerservice

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + +

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + + Årsrapport 212 Annual Report 212 = = = Årsrapport 212 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 212 / ANNUAL REPORT 212 Ansvarshavende redaktør / Chief editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editorial team Kim Gladstone

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

= + = Årsrapport 2013

= + = Årsrapport 2013 =Annual Report 213 = = = Årsrapport 213 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 213 / ANNUAL REPORT 213 Ansvarshavende redaktør / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Kim Gladstone Herlev, Charlotte

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS:

FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS: FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS: Svein Hertel-Aas (2, 10, 32, 40, 41, 44, 54, 55, 56, 64), Agnete Schlichtkrull (5, 6, 15, 27, 60), Carsten Snejbjerg (5, 6), Adam Mørk (28), HBG UK Ltd. (37), Åke Lindman (41),

Læs mere

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international ordha 2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008 cph city and port development The City of

Læs mere

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal Presentation April 23 th 2008 Per Krull krull@asb.dk Department of Management Strategy Lab Aarhus School of Business University of Aarhus. 0 TABLE

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 KARRIEREMESSEN 2013 For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 Indholdsfortegnelse 1 Velkomst ved Science JobLink, arrangør af Karrieremessen

Læs mere

Afgang 2011 Graduation 2011

Afgang 2011 Graduation 2011 Afgang Graduation Designskolen Kolding Kolding School of Design Designskolen Kolding Kolding School of Design Afgang Graduation Indhold Contents 8 Forord Foreword 68 Institut for Produktdesign Department

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2009 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Editor: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: ITK Design Tryk: Chronografisk Borgerservice og Biblioteker,

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2013. 12. 14. marts 2013 Hotel Opus Horsens

INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2013. 12. 14. marts 2013 Hotel Opus Horsens INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2013 12. 14. marts 2013 Hotel Opus Horsens Museet på tværs Tiden er løbet fra den isolerede institution, der lukker sig om egen faglighed og ekspertise. På alle niveauer

Læs mere

TORSDAG D. 29. NOVEMBER KL.

TORSDAG D. 29. NOVEMBER KL. KARRIEREMESSEN 2012 FOR STUDERENDE PÅ SCIENCE AND TECHNOLOGY KARRIEREMESSE 2012 e x @ @ HO 2 e x E=mc 2 HO 2 CO 2 e x @ E=mc 2 HO 2 CO 2 e x @ e x CO 2 e x @ E=mc 2 E=mc 2 CO 2 @ @ e x @ e x HO 2 E=mc

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Learning seriously affects your brain

Learning seriously affects your brain STUDIEGUIDEN 2012 AAU-CPH.DK Learning seriously affects your brain www.aau.dk STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 1 INDHOLD 3. VELKOMMEN 4. STUDIEFORMEN 5. SØJLERNE PÅ AAU-CPH VELKOMMEN TIL

Læs mere

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken.

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken. læsesal bibliotek fitness Forstudie til Copenhagen Campus sportsfaciliteter folkekøkken internet café Copenhagen Campus boliger spisehus vaskeri café park plads juli 2010 Grafisk tilrettelægning: nina

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre

Copenhagen Plant Science Centre Copenhagen Plant Science Centre Konkurrenceprogram Competition Brief Indhold Forord...2 Invitation...4 Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre...6 Vision...7 Vejledende rumprogram...40 Rumprogrambeskrivelse...42

Læs mere