Design is blazing og show

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design is blazing og show"

Transkript

1 DESIGNING THE FUTURE 36 37

2 Indhold Contents Design viser Danmarks Afgangsudstillinger Design is blazing 4 Forord Preface 6 og show new trails 8 Toppen af Centre og Center for The top of 12 podiet specialeområder the podium 13 Center for Tekstil Center for Møbel, Rum Center for Glas Centre for Textile 16 og Beklædning og Industriel design and Fashion 18 Center for Design der beriger Forskning Centre for Theory Teori og Metode samfund og erhvervsliv og udvikling and Method 24 Internationalt Ind i laboratoriet Uddannelsens International fokus og ud i verden 32 opbygning 28 perspective Into the lab 31 Den 3-årig kunsthåndværkeruddannelse cirkler 33 in Ceramics and Glass 5 år i kreative The three-year programme Centres and areas of specialization The Danish Design School 2010 Centre for Furniture, Spatial and Industrial design Design that enriches 22 society and business and into the world years of Creative Circles Centre for Communications design Graduation exhibitions and shows Research and development Programme structure Centre for Glass and Ceramics Design / Make Tryk / Arco Grafisk Danmarks Designskole / Danmarks Designskole

3 The Danish Design School is one of the best design schools in Scandinavia. The school has managed to combine a strong tradition of creativity and craftsmanship with the postindustrial demand for flexible and researchbased qualifications. Danmarks Designskole er blandt Skandinaviens bedste designskoler. Skolen har formået at bygge bro mellem en stærk kreativ og håndværkspræget tradition og de postindustrielle krav om fleksible og forskningsbaserede kompetencer. I næsten alle erhvervsmæssige sammenhænge er det nødvendigt med kreativt råmateriale fra idéudviklingen til den endelige distribution her er der intet, der kommer i nærheden af en god designskole-kandidat. Practically every business context requires creative raw material, from ideation to the distribution stage and here, nothing can compete with a good design school graduate. The modernization of the education at The Danish Design School in recent years has also ensured that today s graduates are far better prepared to help solve complex, technological and content-related design challenges. Anders Byriel, CEO, Kvadrat A/S Director of the Business Panel of The Danish Design School De seneste års modernisering af uddannelsen på Danmarks Designskole har også sikret, at de færdige kandidater i dag i langt højere grad er parate til at bidrage til løsningen af komplekse, teknologiske og indholdsmæssige designudfordringer Anders Byriel, CEO, Kvadrat A/S Formand for Danmarks Designskoles Aftagerpanel 4 5

4 Danmarks Designskole Lige nu Design viser nye veje Innovationsfrontløbere, prisvindere i klima og bæredygtighed, nye vækstlaboratorier og masser af priser og internationale gennembrud til Danmarks Designskoles studerende og medarbejdere. Danmarks Designskole er frem til 2010 vokset til en moderne designskole med internationalt udsyn, og i fortsætter vi med at løfte flere af de helt store opgaver. Vi skal flytte til Holmen i København, hvor designskolen vil bidrage til et af Danmarks mest sprudlende og kreative uddannelsesmiljøer; og vi er i fuld gang med at forberede en fusion med Kunstakademiets Arkitektskole, der forventes gennemført i Vi har allerede fra 2010 udvidet Danmarks designkort i en fusion med Glas- og Keramikskolen på Bornholm, der fra januar 2010 blev en del af Danmarks Designskole. Fusionen er en naturlig kulmination på mange års succesfuldt samarbejde, og vi ser nu frem til at forene, berige og styrke vores uddannelsestilbud i det samlede Center for Glas og Keramik, et nyt styrket og attraktivt udviklingsmiljø i København og i Nexø. Forholdet til professionen og branchen er centralt for Danmarks Designskole. En ny vejlederordning er etableret for at inspirere og styrke karriereplanlægningen for vores studerende og for at åbne for nye partnerskaber og mind-set mellem erhverv og uddannelse. Aktive partnerskaber med erhvervslivet er også i centrum for vores forskning og udvikling. Danmarks Designskole positionerer sig centralt i designforskningen også internationalt set. Vi arbejder tværfaglig og med bredde fra grundforskning til anvendt forskning og udviklingsarbejde hvor synergien mellem de forskellige vidensformer bidrager til at indfri kravet om samfundsrelevans. Vi arbejder på mange fronter for at gøre Danmarks Designskole til et kraftcenter for design. Ikke bare i Danmark, men også ud over landets grænser i form af samarbejder med internationale uddannelses- og forskningsinstitutioner samt erhvervspartnere, hvor kreativitet, innovative metoder, form- og materialeeksperimenter går hånd i hånd med avanceret forskning og den nyeste viden på feltet. Anne-Louise Sommer Rektor Maj 2010 The Danish Design School right now Design is blazing new trails Innovation front runners, award-winners in climate and sustainability, new growth labs and lots of awards and international breakthroughs for the students and staff of The Danish Design School. The Danish Design School has developed into a modern design school with an international perspective, and in we will continue to take on a number of major tasks. We are moving to Holmen in Copenhagen where the design school will contribute to one of Denmark s most dynamic and creative educational environments, and we are well into the process of preparing a merger with the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture that is scheduled for implementation by By 2010 we have already expanded Denmark s design map through a merger with the Glass and Ceramic School on The Island of Bornholm, which has been a part of The Danish Design School since January This merger is a natural culmination of many years of successful collaboration, and we are now looking forward to uniting, enriching and strengthening our programmes in the combined Centre for Glass and Ceramics, a new enhanced and very attractive development environment in Copenhagen and Nexø. Relations to the profession and the industry are crucial for The Danish Design School. We have established a new mentor service to inspire and improve career planning for our students and to promote new partnerships between business and education based on a shared mindset. Active partnerships with the business sector are also essential for our research and development. The Danish Design School occupies a central position in design research also in an international context. We take a broad and interdisciplinary approach from basic research to applied research and development and the synergy generated by the different forms of knowledge helps us meet the demand for societal relevance. We work in a wide array of contexts to make The Danish Design School a power house for design, not just in Denmark but also abroad, through collaboration with international education and research institutions and business partners where creativity, innovative methods, and experiments with form and materials go hand in hand with advanced research and the latest new knowledge in the field. Anne-Louise Sommer Rector May

5 DANMARKS DESIGNSKOLE 2010 Danmarks Designskole uddanner designere og kunsthåndværkere, der er med til at udvikle den hverdag, vi dagligt møder, iklæder os, bevæger os rundt i, kommunikerer igennem og indtager som digitale menuer. Designuddannelsen beskæftiger sig i dag med rigtig mange aspekter af design. Fra form og teknik over nytænkende og kreativ udvikling til erhvervsmæssige konsekvenser, designstrategier og bæredygtige muligheder. Danmarks Designskole har i mere end 135 år bidraget til udvikling af dansk design med international rækkevidde. Skolen udspringer af den nordiske designtradition, hvor funktionalitet og æstetik går hånd i hånd med forretningssans, og er i dag en moderne, brancherettet designskole, hvor fornyende samarbejder, ambitiøse udsyn og nye teknologier går hånd i hånd med kreativ kunstnerisk udvikling og professionelle nyskabelser. Skolen har gennem tiden udklækket mange af de designere, der har været med til at tegne billedet af dansk design både nationalt og internationalt. Danmarks Designskole er en uddannelsesinstitution under Kulturministeriet og udbyder to uddannelser: en 5-årig videregående designuddannelse med en 3-årig grunduddannelse og 2-årig overbygningsuddannelse samt den 3-årige kunsthåndværkeruddannelse på Bornholm. Danmarks Designskole har 700 studerende og 110 medarbejdere fordelt på København og Bornholm. Vi optager hvert år op til 115 studerende på grunduddannelsen i København og indtil 27 på Bornholm og modtager gæsteundervisere og udvekslingsstuderende fra hele det globale designkort. THE DANISH DESIGN SCHOOL 2010 The Danish Design School educates designers and crafts artists who are involved in developing the everyday world that we encounter, wear, move around in, communicate through and engage with. Contemporary design education addresses many different aspects of design. From form and technology over innovative and creative development to business consequences, design strategies, and sustainable possibilities. For more than 135 years, The Danish Design School has contributed to the development of Danish design with an international reach. The school is founded on the Nordic design tradition, where functionality and aesthetics go hand in hand with business sense, and today it is a modern, business-oriented design school where groundbreaking partnerships, ambitious visions and new technologies go hand in hand with creative artistic development and professional innovation. Over the years, the school has hatched many of the designers who have helped define Danish design in a national as well as an international context. The Danish Design School is an educational institution under The Danish Ministry of Culture. We offer a five-year education consisting of a three-year basic programme at bachelor s level and a two-year advanced programme at master s level. The Danish Design School has 700 students and a staff of 110 in Copenhagen and on Bornholm. Each year, we accept up to 115 students into the basic programme in Copenhagen and up to 27 on Bornholm, and we receive guest lecturers and exchange students from every corner of the global design map. POUL KJÆRHOLM / BØRGE MOGENSEN / HANS WEGNER / NANNA DITZEL / JACOB JENSEN / KASPER SALTO / CECILIE MANZ / LOUISE CAMPBELL / JONAS HECKSHER / BAUM UND PFERDGARTEN & MANY MORE 8 9

6 Seismografer for fremtiden Afgangsudstillinger og -show Seismographs for the future Graduation exhibitions and shows I en årrække har Danmarks Designskole skabt ny debat og frugtbare kontakter mellem de nyuddannede designere, erhverv og samfund på skolens afgangsudstillinger i Carlsbergs rå industrihaller og udstillinger rundt om i verden. Morgendagens designere Branche og publikum mødes på udstillingerne, ved debatter og show for at spotte de nyeste talenter, tendenser og morgendagens stjerner. Udstillingerne viser det bedste af fem års studier i idéer, produkter og services på vej ud i verden. I Carlsberg-områdets rå rammer udstillede 90 afgængere i 2009 deres svar på design, der kommer til at påvirke vores liv nu og i fremtiden. Med alt fra miljøvenlige mobiltelefoner, Wii-læringsspil, hospitalsudstyr, unika-løsninger og visuelle koncepter til bæredygtig mode, møbler, servicedesign og nye digitale, interaktive prototyper. Ud over hovedudstillingen arrangeres særarrangementer og -udstillinger fx på Kunstmuseet Bornholm. Udstillingerne og skolens online oversigt over afgangsprofilerne er velbesøgt og giver ordet til Danmarks største samlede gruppe af nyuddannede designprofiler, udklækket på Danmarks Designskole. Modeshow Prisvindende kollektioner Skolens modeshow er en vigtig del af det danske modebillede og af Copenhagen Fashion Week. Altid på jagt efter nye spændende rammer har vi vist morgendagens mode på steder som: Københavns Rådhus, Cinemateket, Carlsberg, Øksnehallen og mange andre cutting edge-lokaliteter. Inden for feltet markerer skolen sig stærkt med stor opbakning. I 2009 modtog afgænger Tobias Noe Harboe den prestigefyldte Sustainable Fashion Award ved Cop 15, mens Anne Sofie Madsen blev hentet direkte til London Fashion Week Den internationale scene indtages af skolens afgængere og studerende: På Mittelmoda, i praktik hos H&M og Alexander McQueen eller som 3. års-studerende Malene List, der repræsenterede Danmark i Beijing i Like sensitive seismographs, the new fashion designers from The Danish Design School stand out by being able to sense the small waves that will eventually become the great fashion quakes of tomorrow Maria Mackinney-Valentin Trendforsker og ph.d. stipendiat For years, The Danish Design School has promoted debate and fruitful contacts between design graduates, industry and society at the graduation exhibitions. The exhibitions present the best from five years of studies: ideas, products and services that are headed into the world. 100 new graduates present their ideas for designs to affect our lives now and in the future in the raw, industrial Carlsberg site in Copenhagen. Everything from eco-friendly mobile phones, Wii learning games, hospital equipment, one-off pieces and visual concepts to sustainable fashion, furniture, service design and new digital, interactive prototypes. The exhibitions and the school s online presentation of graduate profiles reach a wide audience and provide a platform for Denmark s biggest group of freshly graduated design profiles, hatched at The Danish Design School. Fashion show award-winning collections The school s fashion show is an important part of the Danish fashion scene and of Copenhagen Fashion Week. Always on the lookout for new exciting venues, we have presented tomorrow s fashion in a wide range of sites including Copenhagen City Hall, Cinemateket, Carlsberg, Øksnehallen and many other cutting-edge venues. The school has a strong profile in the field. In 2009, design graduate Tobias Noe Harboe received the prestigious Sustainable Fashion Award at COP 15, and Anne Sofie Madsen was invited to the London Fashion Week The school s graduates and students are entering the world stage: at Mittelmoda, as interns at H&M and Alexander McQueen or like third-year student Malene List, who represented Denmark in Beijing in Like sensitive seismographs, the new fashion designers from The Danish Design School stand out by being able to sense the small waves that will eventually become the great fashion quakes of tomorrow. Maria Mackinney-Valentin Trend researcher and Ph.D. scholar 10 11

7 Hele spektret af design Centre og Specialeområder Danmarks Designskole er bygget op om fem centre, som er fem dynamiske indgange til skolens designudvikling, -undervisning og -forskning. Skolens ni specialeområder udspringer af de fem centre, hvor stærke fagligheder udfolder sig med stor kreativitet og innovationskraft. Konkurrencer, priser, podier Toppen af podiet Et meget stort tillykke til vinderprojekterne, som på hver deres måde viser, hvor vigtig og uomgængelig kreativitet og nytænkning er for klimaet. ( ) Jeg håber, at COP Kreativ har været med til at bringe de unges projekter videre frem i verden. Det fortjener de. Daværende Kulturminister Carina Christensen kårede to 1. pladser i klimakonkurrencen COP Kreativ. Begge gik til studerende fra Danmarks Designskole. Fra nyt sygehusinventar, danske politiuniformer, prestigefyldte japanske møbel-konkurrencer til nye digitale klimakjoler og internationale computerspilpriser. Studerende, medarbejdere og nyuddannede markerer sig i disse år stærkt i designkonkurrencer og prisuddelinger verden over. Competitions, Awards, Podiums The top of the podium Heart-felt congratulations to the winning projects, which demonstrate, each in their way, how important and indispensable creativity and innovation are for our climate. ( ) I hope that COP Creative has helped these young people s projects on their way into the world. They deserve that. Then Minister of Culture Carina Christensen at the presentation of the winners of COP Creative. Both first prizes went to students from The Danish Design School. From new hospital equipment, Danish police uniforms and prestigious Japanese furniture competitions to new digital climate dresses and international computer game awards. Students, staff and recent graduates are currently making a strong showing in design competitions and award shows all over the world. The full spectrum of design Centres and areas of specialization The Danish Design School is structured around five centres, which offer five dynamic entrances to the school s design development, education and research. The school s nine areas of specialization spring from the five centres, where strong skill sets unfold with great creativity and innovation power

8 Center for Kommunikationsdesign Nye teknologier og digitale mediers rivende udvikling udfordrer hele tiden vores måde at kommunikere og interagere på. Center for Kommunikationsdesign er Danmarks Designskoles største uddannelsesområde, hvor der undervises, forskes og nytænkes i visuelt baserede kommunikations- og designløsninger. Specialer Visuel Kommunikation Vi dækker et stort og bredt fagområde med mange specialiseringsmuligheder inden for traditionelle grafiske og illustrative discipliner som art direction, identitetsdesign, reklame, branding og webdesign. Vi arbejder både teoretisk og praktisk med udvikling og planlægning af kommunikationsdesign, visuelle koncepter og designstrategi. Design til Digitale Medier Uddannelsen beskæftiger sig med design til alle former for digitale medier og digitale løsninger til brugernes behov. Vi arbejder med en bred vifte af designløsninger: fra webdesign, interface-design, informationsdesign, datavisualisering og web-services til brugercentreret design, social networking og collaboration software. Production Design Vi arbejder med design til film, tv, medieproduktioner, computerspil og andre fortællende medier, der udfolder sig gennem levende billeder og lyd. Production-designeren sikrer kvalitet og sammenhæng i billederne, konceptet og i det samlede udtryk. Der sker bl.a. i arbejdet med animation, special effects og karakterdesign til både film, tv, computerspil og andre fortællende medier. Spil- og Interaktionsdesign Vi beskæftiger os med computerspil på både teoretisk og praktisk plan fra analyse og design til programmering og spilproduktion. Vi arbejder med mange forskellige former for spil, hvor både underholdning, læring, socialt samvær og fysisk aktivitet integreres i produkterne. Centre for Communication Design The rapid development in new technologies and digital media is constantly challenging the way we communicate and interact. Communication Design is The Danish Design School s largest centre which combines education, research and innovation related to visually based communication and design solutions. Areas of specialization Visual Communication We cover a large and broad area with many possibilities for specialization in traditional graphic and illustrative disciplines such as art direction, identity design, advertising, branding, and web design. We address the development and planning of communication design, visual concepts and design strategy from a theoretical as well as a practical angle. Design for Digital Media The area addresses design for all types of digital media and digital solutions to match user needs. We work with a wide array of design solutions from web design, interface design, information design, data visualization and web services to user-centred design, social networking and collaboration software. Production Design We work with design for film, TV, media productions, computer games and other narrative media that unfold through moving images. The production designer ensures the quality and coherence of the images, the concept and the overall expression. Relevant fields include animation, special effects and character design for film, TV, computer games and other narrative media. Game and Interaction Design We work with computer games on both a theoretical and a practical level from analysis and design to programming and game production. We work with many different types of games where entertainment, learning, socializing and physical activity are integrated into the products

9 Centre for Textile and Fashion Center for Tekstil og Beklædning Dansk mode og tekstil står stærkt internationalt. Center for Tekstil og Beklædning rummer hele spektret i arbejdet med beklædning og tekstil - fra det konceptuelle til det kommercielle indenfor felter som mode, interiør og arkitektur, hvor Danmarks Designskole markerer sig stærkt. Specialer Beklædningsdesign Beklædningsdesign beskæftiger sig bredt med beklædning og mode. Fra mode som kulturelt fænomen til beklædning som kommunikation af identitet og tilhørsforhold. Fra det overordnede koncept til den konkrete udvikling af form. Vi arbejder med beklædningsdesign på højt kunstnerisk, teknisk og fagligt niveau og danner det rette faglige, teoretiske og kunstneriske springbræt til morgendagens mode og beklædning. Tekstildesign Vi arbejder med udvikling af tekstiler til beklædning, interiør og arkitektoniske sammenhænge. Generelt dækker faget opgaver, hvor farve, taktilitet og mønsterdannelse er en del af det formdannende element. Uddannelsen fokuserer typisk på enten interiør og boligområdet eller på mode og beklædningsområdet. Vi arbejder med hele bredden af tekniske, formmæssige og strategiske kompetencer og bidrager til en opdateret brug og forståelse af tekstiler. Fra beklædning, intelligente tekstiler til ny banebrydende arkitektur. Danish fashion and textile have a strong international position. The Centre for Textile and Fashion encompasses the full spectrum of fashion and textile from conceptual to commercial work within the fields of fashion, interior design and architecture. Areas of specialization Fashion Design Fashion design deals with fashion and clothing in a broad sense. From fashion as a cultural phenomenon to clothing as a means of expressing identity and group membership. From the overall concept to the concrete development of form. We work with clothing design on a high artistic, technical and professional level and provide the right professional, theoretical and artistic spring board for tomorrow s fashion and clothing. Textile Design We work with the development of textiles for clothing, interior design and architectural contexts. Generally, the discipline includes assignments where colour, tactile properties and pattern formation are part of the formbuilding element. We work with the full range of technical, form and strategic skills and contribute to an updated use and understanding of textiles. From fashion over intelligent textiles to new, groundbreaking architecture

10 Center for Møbel, Rum og Industriel Design Nye livsformer, ny viden, teknologier og materialer udfordrer hele tiden måden vi tænker rum, møbler og industriel design. Danmark og Danmarks Designskole har i mere end 50 år markeret sig nationalt som internationalt og skabt en stærk tradition inden for møbeldesign, rumindretning og industrielle designløsninger. Vi bidrager til fortsat udvikling af området: Fra en stolt dansk tradition opbygget på møbler, indretning og industriel produktdesign til nye teknologier, interaktionsmuligheder, brugerflader og krav til social- og miljømæssig bæredygtighed. Specialer Møbel- og Rumdesign Er et traditionsrigt specialeområde, hvor kendskab til processer, metoder og udtryksformer, der knytter sig til design af møbler og rum er i centrum. Vi arbejder både med udvikling af møbler og inventar og med indretning af rum til boliger, institutioner, arbejdspladser, byens offentlige rum og udstillings- og formidlingsdesign. Alt sammen bygget på et klart fagligt, teoretisk og kunstnerisk fundament. Centre for Furniture, Spatial and Industrial Design New ways of living and new knowledge, technologies and materials constantly challenge our perceptions of space, furniture and industrial design. For more than 50 years, Denmark and The Danish Design School have held a strong international position, building a strong tradition for furniture, interior and industrial design solutions. From a proud Danish tradition based on furniture, interior design and industrial product design to new technologies, interaction possibilities, user interfaces and demands for social and environmental sustainability. Areas of specialization We combine new technological possibilities and industrial production with aesthetic product qualities, user concerns, cultural value and society s needs. We teach the development of anything from mobile phones and green transportation to design that saves lives and addresses digitization, globalization, usercentred concerns, innovation requirements, CSR, new materials, and sustainability. Industriel Design Industriel design i dag beskæftiger sig med alt fra udvikling af livsstilsprodukter og brugsting til hjemmet til komplekse services og intelligente produkter med avanceret teknologi. Vi forener nye teknologiske muligheder og industriel produktion med æstetiske produktkvaliteter, brugerhensyn, kulturel værdi og samfundshensyn. Vi arbejder med industriel designudvikling. Fra mobiler, grøn transport til design, der redder liv. Industriel design udvikles i dag med stor viden om digitalisering, globalisering, fokus på brugerne, innovationskrav, CSR, nye materialer og bæredygtighed. Furniture and Spatial Design A field with rich traditions with an emphasis on the knowledge of processes, methods and expressions related to the design of furniture and space. We work with the development of furniture and fittings and with spatial design for homes, institutions, workplaces, public urban spaces, and exhibition and presentation design. All based on a clear professional, theoretical and artistic foundation. Industrial Design Industrial design today deals with everything from the development of lifestyle products and objects for everyday use in the home to complex services and smart products with sophisticated technology

11 Center for Glas og Keramik Center for Glas og Keramik spænder fra industrielle processer til det nære arbejde med den enkelte form. Glas og keramik har i flere år udviklet sig, så det traditionelle unika-fokus er suppleret med eksperimenterende arbejde med koncepter, der både rækker ind i kunsthåndværket og industrielle processer. Danmarks Designskole giver mulighed for at dyrke kunsthåndværk af høj kvalitet og rum til at udforske, teste og tilføre nye perspektiver til forståelsen af området. Specialer Keramik- og Glasdesign Udspringer af arbejdet med glas og keramik af høj kvalitet. Fagområdet udforsker, tester og tilfører nye perspektiver til forståelse af materialerne, deres grænser og nye sammenhænge. Der arbejdes med det eksperimenterende, nyskabende og innovative inden for både unika, serieproduktioner, brugsting og helhedsløsninger. Danmarks Designskole, Bornholm er fra 2010 en central del af Danmarks Designskoles Center for Glas og Keramik. Centre for Glass and Ceramics The Centre for Glass and Ceramics encompasses the range from industrial processes to the hands-on work with the individual shape. Over several years, Glass and Ceramics has developed to expand the traditional one-off focus with experimental work on concepts reaching into both craft and industrial processes. We work with craft on a high level and explore, test and add new perspectives to the understanding of the field. Areas of specialization Ceramics and Glass Design Springs from the work with quality glass and ceramics. This area explores, tests, and adds new perspectives to the understanding of the materials, their boundaries and new contexts. Students work with experimental and innovative approaches to one-off-pieces, mass production, objects for everyday use, and complete design solutions. From 2010, The Danish Design School, Bornholm is a key part of The Danish Design School s Centre for Glass and Ceramics

12 Center for Teori og Metode Design bliver stadig vigtigere for samfundet; men samtidig bliver designbegrebet mere omfattende og komplekst. Det giver ikke længere mening alene at forstå design som formgivning. I dag hænger design uløseligt sammen med kultur og forretning; med nye måder at tænke og handle på. Det er derfor vigtigt for samfundets udvikling, at der forskes i, hvordan vi bedst muligt kan forstå og agere i dette designfelt. Center for Teori og Metode er rammen for designforskningen ved Danmarks Designskole. Centret udgør et af landets stærkeste miljøer inden for designforskning og søger inden for særlige områder at være internationalt førende. Centre for Theory and Method Design is becoming increasingly important for society; but at the same time, the concept of design is becoming broader and more complex. Today, design is inextricably linked with culture, business and new ways of thinking and acting. Thus, to promote the development of society we need research to explore how we can best navigate within this field of design. The Centre for Theory and Methods forms the basis for design research at The Danish Design School. The centre is one of Denmark s strongest design research environments, aiming for an international lead position. Design der beriger samfund og erhvervsliv På Danmarks Designskole er erhvervskontakten og samarbejder en vigtig del af vores forskning og undervisning. Vi sikrer dermed en dynamisk og erhvervsorienteret vinkel på uddannelsen og styrker samspillet med resten af samfundet. Alle studerende tilbydes praktik, nationalt og internationalt, og vi inviterer erhvervslivet, designfaget og branchen indenfor. Som vejledere, deltagere i designprojekter, workshops og som gæsteundervisere og forsknings- og erhvervspartnere. Alle skolens undervisere har tidligere erfaring fra designbranchen, forsker eller arbejder i eget professionelt virke. En stor del af skolens projekter udfoldes i tværfaglige forløb, hvor studerende udfordrer vanetænkning og inspirerer virksomheder med nye perspektiver på forretning, teknologi og design. Tæt på aftagerne Danmarks Designskoles aftagerpanel følger skolen med råd og sparring om aftagernes krav og forventninger til uddannelsen. Panelet er sammensat af ledere fra erhvervslivet og kulturerhvervets førende virksomheder: Anders Byriel / Kvadrat Ditte Hammerstrøm / Ditte Hammerstrøm Studio Christian Stadil / Hummel Mette Kynne Frandsen / Henning Larsen Architects Mikkel B. Rasmussen / Red Associates Jannik Schack Linnemann / Dansk Erhverv Malene Sihm Vejlsgaard / Boblr. Karrieresparring Mere end 100 erhvervsfolk og designkyndige hentet i det danske erhvervsliv, design-branchen og uddannelsesmiljøer står klar til at vejlede og inspirere. Skolens studerende kobles fra 1. år med en personlig uddannelsesvejleder, der følger med som sparringspartner gennem uddannelsen med råd om karrierevalg, netværk og nye veje til arbejdsmarkedet. Praktik Fra Berlin og Beijing til New York Danmarks Designskole har praktikaftaler med de største, de mest innovative og de helt nye. Fra Fritz Hansen, H&M, Alexander McQueen til Lego, Danfoss og Kontrapunkt. Praktik forbereder vores studerende på den praktiske dagligdag som designer. Vi sender studerende i praktik i offentlige og private virksomheder overalt fra Berlin og Beijing til New York. Fra Fritz Hansen til Ford Vi bringer erhvervslivet med ind i undervisningen med virksomheder og organisationer som fx Royal Copenhagen, Fritz Hansen, Motorola og Børnecancerfonden. Vi bruger konferencer, udstillinger og konkurrencer til at knytte tæt kontakt til virksomheder som Widex, INDEX-Award, Ford, Post Danmark og Carlsberg. Foredrag, workshops og netværk med professionen Vi har frem til 2010 styrket netværket med inspirerende undervisere fra professionen, der tager den nyeste praksis med ind i undervisningen. På den måde sørger vi for, at vores studerende får nye input om danske og internationale trends og metoder: I med navne som Ross Lovegrove, Gideon Loewy, IDEO, Mervyn Kurlansky, Davis & Shrigley, MOKO, Liz Sanders, Wolff Olins og mange mange flere

13 DesignVagt: Den nyeste viden om design og jura Danmarks Designskole udbyder designvagt, et mobilt rådgivningsforløb i samarbejde med Patentog Varemærkestyrelsen, hvor studerende møder designspecialister og rustes til den nye globale virkelighed, hvor professionel tilgang til designbeskyttelse, -ret og -jura er en vigtig del af designerens værktøjskasse. International udveksling og netværk Vi har netværk og samarbejder i nye vækstområder som Marokko, vi sender studerende på udstillinger fra Stockholm, Milano til Beijing og har partnerinstitutioner verden over. Fra Japan og Indien til Australien, Europa og USA. Vi har ambitioner på vores studerendes vegne og opfordrer til internationale tilgange til design via udveksling og undervisningsprojekter med global rækkevidde. Samarbejde på tværs af uddannelser Vi viderefører danske design tradition for samarbejde og sikrer nyt vækstpotentiale i nye uddannelsessamarbejder med andre erhvervsrelevante uddannelser som fx Integreret Design med CBS og DTU, den tværgående computerspiluddannelse DADIU (ITU m.fl.), Co-Design-klynger og The Interaction Design Programme, en ny international uddannelse i interaktionsdesign. Alle vores tiltag og projekter er med til at sikre, at vores nyuddannede designere kan komme ud som designere, kunsthåndværkere og frontløbere med unikke profiler og ekspertise. Jeg har gennem mit studie interesseret mig mere for designprocesser og potentialer for hvad design kan end det færdige produkt af mine designprocesser. Maria Foverskov tog springet fra nyuddannet designer til forsker på DAIM-innovationsprojekt på Danmarks Designskole Design that enriches society and business Partnerships and industry relations are an essential feature in research and education at The Danish Design School. They help us secure a dynamic and business-oriented perspective and strengthen the link to the rest of society. All students are offered work placement both in Denmark and abroad, and we involve business and design professionals as counsellors, participants in design projects and workshops, as guest lecturers, and research and business partners. All the school s teachers have experience from the design industry or are currently active in the profession. Many of the school s projects unfold in interdisciplinary courses where students challenge customary perceptions and inspire companies with new perspectives on business, technology and design. Advisory board The Danish Design School s Advisory Board is a network of industry experts that share an active dialog and give advice on strategic issues within education, research and innovation. In the members are: Anders Byriel / Kvadrat Ditte Hammerstrøm / Ditte Hammerstrøm Studio Christian Stadil / Hummel Mette Kynne Frandsen / Henning Larsen Architects Mikkel B. Rasmussen / ReD Jannik Schack Linnemann / Danish Chamber of Commerce Malene Sihm Vejlsgaard / Boblr Mentors More than 100 professionals from Danish companies, design firms and educational institutions are ready to offer counselling and inspiration. From their first year, each student can with a personal educational mentor who acts as their sparring partner throughout their studies and offers advice on career choices, networking and new avenues into the job market. Work placement from Berlin and Beijing to New York The Danish Design School has work placement agreements with the biggest, most innovative and newest workplaces. From Fritz Hansen, H&M and Alexander McQueen to Lego, Danfoss and Kontrapunkt. Work placement prepare our students for the practical everyday life of a designer. We arrange work placement in government-owned and private companies anywhere from Berlin and Beijing to New York. From Fritz Hansen to Ford We bring the industry into the labs, workshops and studios with companies and organisations such as Royal Copenhagen, Fritz Hansen, Motorola and Børnecancerfonden. We use conferences, exhibitions and competitions to form close links with companies such as Widex, INDEX-Award, Ford, Post Danmark and Carlsberg. Lectures, workshops and networks with the profession In the years leading up to 2010 we have expanded our network with inspiring lecturers, who bring the latest new practices to the courses. Thus, our students are exposed to new input about Danish and international trends and methods: In the list included Ross Lovegrove, Gideon Loewy, IDEO designers, Mervyn Kurlansky, Davis & Shrigley, Christopher Breward, Liz Sanders, Wolff Olins and many, many others. DesignVagt: updated knowledge about design and law The Danish Design School offers designvagt (designwatch), a mobile counselling service in collaboration with the Danish Patent and Trademark Office, where students meet design specialists to be equipped for the new global reality where a professional approach to design protection, rights and law is a crucial element in any designer s tool box. International exchange and networks We are engaged in networks and partnerships in new growth areas such as Morocco, our students participate in exhibitions from Stockholm and Milan to Beijing, and we have partner institutions all over the world. From Japan and India to Australia, the Europe and the USA. We have ambitions on behalf of our students and encourage international approaches to design through exchange and projects with a global reach. Collaborating across educational boundaries We continue the Danish design tradition for collaboration and ensure new growth potential through new educational partnerships with other business-relevant programmes including Integrated Design with the Copenhagen Business School and the Technical University of Denmark, the interdisciplinary computer game degree DADIU (IT University of Copenhagen and others), Co-Design Clusters and The Interaction Design Programme, a new international programme in interaction design. All our initiatives and projects aim to ensure that our graduates come out as designers, craft artists and front runners with unique profiles and expertise. In my studies I have been more interested in design processes and in the potential of design than in the final outcome of my design processes Maria Foverskov took the leap from recently graduated designer to researcher in the innovation project DAIM and further on to Ph.D. at The Danish Design School 24 25

14 brugerdreven innovation og udvikling af ny innovationspraksis kommer med løsninger på de udfordringer det danske samfund står over for. ronment that generates business-oriented research that is relevant to society, and which gives our students new innovative methods to bring with them into the business world. Forskning og udvikling Forskningen skal ikke alene bidrage med ny viden om design til glæde for uddannelsen, designerhvervene og samfundet; forskningen skal også lære fremtidens designere at forholde sig kritisk, reflekteret, til den måde, man tænker design, verden og sig selv på. Troels Degn Johansson, forskningsleder, lektor ph.d. Danmarks Designskole har siden 2003 opbygget et stærkt forskningsmiljø, der viser vejen for, hvordan design udvikles og anvendes i teori og praksis. Skolens strategi for forskning og udvikling er tilrettelagt, så den udvikler skolens undervisning, formgivning og designtænkning og understøtter designfaget i hele dets bredde. Mode, computerspil, digital udvikling af kunsthåndværk, CSR, designfilosofi og brugerdreven affaldshåndtering. Vi har opdyrket et dynamisk forskningsmiljø, der skaber erhvervsrettet forskning med samfundsrelevans og giver studerende nye innovative metoder med ud i erhvervslivet. Skolen tiltrækker i stor grad ekstern finansiering. Eksemplerne er mange: i 2010 afsluttede forskningsog innovationsprojektet DAIM Design-Antropologisk-Innovations-Model hvor virksomheder, designbureauer samt partnere inden for affalds- og genbrugsområdet udviklede ny afgørende innovation og viden om affald. I 2010 starter en anden strategisk forskningsalliance med partnere fra DTU, Københavns Universitet og Danmarks Designskole, der ud fra The DAIM team has crafted an invaluable resource for researchers and designers looking for new ways to support each other... Brian Rink, IDEO Satsningsområderne udfolder sig i fem designklynger: Co-design, Designfilosofi, Mode, Design- Rum og Form:Lab. Tak til: IO-Interactive, Nykredit, Kvadrat, Fonden Realdania, Vestforbrænding, CarlsbergFondet, Dreyers Fond, 1508, 3Part, Spire Center, Syddansk Universitet, Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovation, Randers Tegl, Kunstindustrimuseet og de mange andre, der har støttet vores forskning i nære erhvervsrelationer. Find en ekspert: Skoles aktive forskningsmiljø synliggøres i READ Research in Architecture and Design, en online platform lanceret på tværs af designog arkitektskolerne: Research and development Research should not only provide new knowledge about design to the benefit of education, the design industries and society; research should also teach future designers to take a critical, reflective stance to their perceptions of design, the world, and themselves. Troels Degn Johansson, head of research, associate professor, Ph.D. Since 2003, The Danish Design School has established a strong research environment that points the way for the development and application of design in theory and practice. The school s strategy for research and development aims to develop the school s approach to education, concrete design and design thinking and to promote the full range of the design profession: fashion, computer games, the digital development of craft, CSR, design philosophy, and user-driven waste management. We have cultivated a dynamic research envi- The school is very successful in attracting external funding: 2010 saw the completion of the research and innovation project DAIM Design-Anthropological Innovation Model where companies, design agencies and partners in waste management and recycling generated new important innovation and knowledge about waste issues. In 2010, another strategic research alliance is launched with partners from the Technical University of Denmark, the University of Copenhagen and The Danish Design School; based on user-driven innovation and the development of new innovation practices the partnership will develop new solutions to the challenges facing Danish society. The DAIM team has crafted an invaluable resource for researchers and designers looking for new ways to support each other... Brian Rink, IDEO The key areas unfold in five design clusters: Co-Design, Design Philosphy, Fashion, Spatial Design and Form:Lab. Thanks to: IO-Interactive, Nykredit, Kvadrat, Realdania Foundation, Vestforbrænding, Carlsberg- Fondet, Dreyers Fond, 1508, 3Part, Spire Center, University of Southern Denmark, The programme for user-driven innovation under the Danish Enterprise and Construction Authority, Randers Tegl, Danish Museum of Art & Design, and the many other organisations that have supported our research through close business relations

15 Design der flytter grænser Internationalt fokus The INDEX:AWARD 2009: Penguin Army is the result of strategic, social, and communication design. The aim is to prove that being green does not have to be boring. The community promotes a fun, green lifestyle on their blog, by hosting CO 2 -neutral parties, giving away eco-friendly tools, and making exciting happenings and street art. In this way, they encourage people to take matters into their own hands. Studerende Sille Krukow, Louise Ryberg og Mathias Stilling Ambus var med Penguin Army finalister ved INDEX:AWARD, verdens største designpris. Design bevæger sig over landegrænser og udfordringerne er globale for dansk design. Danmarks Designskole udveksler nye idéer, viden og løsninger med et stort internationalt netværk. I har skolen startet en række nye internationale initiativer. Fx Marokko-dialogprojektet, hvor studerende og undervisere udvikler skaber nye økonomiske og kreative muligheder og fair designvækst for kvindelige kunsthåndværkere i Marokko. I strategisk samarbejde med Danida, KVINFO og franske PlaNet Finance. Et andet konkret eksempel er The Interaction Design Programme. Fra er skolen vært for en ny pilotuddannelse i interaktionsdesign med deltagelse af 22 studerende fra hele verden. I samarbejde med Copenhagen Institute of Interaction Design er der skabt et unikt læringsmiljø med interaktionsprojekter helt i front og et nyt omdrejningspunkt for design, teknologi og innovation i Danmark. Danmarks Designskole har et kreativt, dynamisk og internationalt studiemiljø med over 700 studerende fra Danmark og hele Norden, hvor undervisere, forskere og foredragsholdere fra hele verden sætter designfaget i et internationalt perspektiv. Hvert år modtages over 60 udvekslings- og gæstestuderende, mens vi sender studerende på udveksling rundt om i verden. Design that shifts boundaries International perspective The INDEX:AWARD 2009: Penguin Army is the result of strategic, social, and communication design. The aim is to prove that being green does not have to be boring. The community promotes a fun, green lifestyle on their blog, by hosting CO 2 -neutral parties, giving away eco-friendly tools, and making exciting happenings and street art. In this way, they encourage people to take matters into their own hands. With Penguin Army, students Sille Krukow, Louise Ryberg and Mathias Stilling Ambus were finalists at the INDEX: AWARD, the world s biggest design prize. Design reaches across national borders, and the challenges facing Danish design are global in nature. The Danish Design School exchanges new ideas, knowledge and solutions in a large international network. In the school launched several new international initiatives. One example is the Morocco Dialogue Project, where students and teachers create new economic and creative possibilities and fair design growth for Moroccan craftswomen in a strategic alliance with Danida, KVINFO and the French PlaNet Finance. Another example is The Interaction Design Programme. From 2008 through 2010 the school hosts a new pilot programme in interaction design with 22 students from all over the world. Together with the Copenhagen Institute of Interaction Design we have established a unique learning environment with highly innovative interaction projects and a new platform for design, technology and innovation in Denmark. The DKDS designers have a great impact on the craftswomen s cooperatives. They help the women to understand that they themselves already possess the skills and creativity they need to design new modern products, and that they therefore do not need to rely on simply imitating existing models Didier Krumm, Project Director Réseau Femmes Artisanes PlaNet Finance The Danish Design School has a creative, dynamic and international study environment with more than 700 students from Denmark and the other Nordic countries, where teachers, researchers and lecturers from all over the world put the design discipline into an international perspective. Each year, we welcome more than 60 exchange and guest students and send out Danish students in exchange programmes all over the world

16 Faciliteter, værksteder og studiemiljø Ind i laboratoriet og ud i verden Vores vision er at tilbyde en uddannelse, der på unik vis udspringer af samspil mellem kreativitet, innovative metoder, forskning og materialenært projektarbejde. Vi vil sikre, at vores studerende efter endt studium råder over metoder og redskaber, der muliggør, at de fortsat kan udvikle sig designfagligt på professionelt niveau og evner at indgå i fornyende samarbejdsformer. Dermed vil vi bidrage til en revitalisering af kendskabet til og respekten for dansk design på internationalt plan. På Danmarks Designskole sker mødet mellem akademisk metode og praksisbaseret forskning ude på gulvet. Vi har et levende uddannelsesmiljø, hvor indsigt, idéer og inspiration testes i praksis. Fra mode til produktdesign over i de nyere områder som serviceog interaktionsdesign. En central del af undervisningen sker på skolens værksteder, hvor den materialenære designproces kan følges fra skitse og skærm til form og koncepter i 1:1-skala. Danmarks Designskoles værksteder og laboratorier: Træværksted, Metalværksted, Serigrafi, Model og Plast, Tekstilværksted, Beklædningsværksted, Computerspil-laboratorium, AV-værksted, Keramik- og Glasværksted, Roland Academy digitalt 3D-printværksted, gipsværksted, Fotostudie, Printcenter, IT-faciliteter og skolens eget uddannelses- og forskningsbibliotek. Danmarks Designskole, Bornholm Danmarks Designskole, Bornholm er fra 2010 en central del af Danmarks Designskoles Center for Glas og Keramik. Skolen danner rammen om et af Europas mindre, men førende uddannelsesmiljøer inden for glas og keramik, og udbyder en særlig 3-årig kunsthåndværkeruddannelse. Med fusionen danner skolen et nyt levende væksthus for undervisning, forskning og eksperimenter af høj kvalitet, der tilfører nye perspektiver til området i tæt samarbejde med resten af Danmarks Designskoles centre og specialeområder. Et år i bevægelse Danmarks Designskole flytter Danmarks Designskole er midt i en omfattende strategisk omstilling. I 2011 forventer vi at flytte hele skolen og byde velkommen på Holmen i København. Her tilbyder vi en designskole i helt nye rammer i et unikt, kreativt studiemiljø, dør om dør med Kulturministeriets andre uddannelser i et dynamisk uddannelsescentrum, hvor kreativitet og innovation smitter langt ud over landegrænserne. Facilities, workshops and study environment Into the lab and into the world Our vision is to offer programmes that are the unique result of interactions of creativity, innovative methods, research and material-oriented projects. We want to ensure that our graduates command methods and tools that enable them to continue to develop their design skills professionally and to engage in dynamic partnerships. With this we want to help revitalize awareness of and respect for Danish design world-wide. At The Danish Design School, the encounter between academic method and practice-based research takes place on the floor. We have a dynamic educational environment where insight, ideas and inspiration are tested in practice. From fashion to product design into the newer areas of service and interaction design. A key part of the training takes place in the school s workshops where students can engage in materialoriented design processes from drafting and computer work to form and concepts in a scale of 1:1. The Danish Design School s workshops and labs: Wood workshop, Metal workshop, Modelling and Plastic Lab, Textile workshop, Fashion workshop, Computer game lab, AV workshop, Ceramics and Glass workshop, Roland Academy s digital 3D-print workshop, Silk-screen printing, Photo studio, Print centre, IT-facilities and the school s own study and research library. The Danish Design School, Bornholm From 2010, The Danish Design School, Bornholm is a key part of The Danish Design School s Centre for Glass and Ceramics. The school forms the setting for one of Europe s small but leading educational environments for glass and ceramics three-year programme in ceramics and glass. With the merger, the school establishes a new dynamic growth centre for education, research and quality experiments that brings new perspectives to the area in close collaboration with The Danish Design School s other centres and areas of specialization. A year in motion The Danish Design School relocates The Danish Design School is in the middle of a major strategic transformation. In 2011 we expect to move to Holmen in Copenhagen. Here, we will be able to offer a design school in a completely new setting with a unique, creative study environment, next door to the other educational programmes under the Danish Ministry of Culture as part of a dynamic educational centre

17 Design din fremtid Uddannelsens opbygning Designuddannelsen på Danmarks Designskole er en fem-årig videregående uddannelse, der består af en tre-årig grunduddannelse på bachelorniveau og en to-årig overbygningsuddannelse på kandidatniveau. Den modulopbyggede designuddannelse Designuddannelsen understøtter bredden af innovative, kunstneriske og forskningsbaserede tilgange til design, der er nødvendige for skabe nye designprofiler til de mange miljømæssige, teknologiske og sociale udfordringer, verden står overfor. På grunduddannelsens 1. år består undervisningen primært af obligatoriske moduler, fælles for alle nye studerende. Herefter kan studerende relativt frit kombinere moduler ud fra skolens stærke faglige specialer og skabe unikke specialiseringer inden for og på tværs af traditionelle fagområder. For at skabe den stærkeste balance mellem praksis, teori og materialeforståelse bygger skolens uddannelse på tre typer moduler: Designprojekter kerneelementet i uddannelsen, hvor de studerende løser konkrete designopgaver ofte i samarbejde med erhvervslivet, offentlige institutioner, andre specialer eller andre uddannelser. Designteori- og metode kurser, som giver de studerende et teoretisk og metodisk fundament til at kunne analysere problemstillinger inden for designfaget. Designredskaber praktiske kurser, hvor de studerende lærer at bruge og forstå designfagets teknikker, redskaber og materialer. Den modulopbyggede uddannelse giver vores studerende unikke profiler i en verden med hastigt skiftende krav til design og designerne. Optagelse Vi optager hvert år indtil 115 studerende på grunduddannelsen og op til 25 studerende på overbygningsuddannelsen. Design your future Programme structure The Danish Design School offers a five-year education consisting of a three-year basic programme at bachelor s level and a two-year advanced programme at master s level. The modular design programme The programmes supports the scope of innovative, artistic and research-based approaches to design that is required to generate new design profiles for the many environmental, technological and social challenges the world is facing. The first year of the basic programme consists mainly of mandatory modules. In the second and third year and in the advanced programme, students choose from the approximately 200 modules offered by the school s areas of specialization each semester. In this way, they can build a unique specialization profile within and across traditional disciplinary boundaries. To achieve a strong and balanced mix of practice, theory and material awareness, the programme includes three types of modules: Design Projects the core element of the programmes where students work on specific design assignments often in collaboration with companies, public institutions, other areas of specialization or study programmes. Design theory and methods courses that give the students a theoretical and methodological basis for analyzing design issues. Design tools practical courses where students learn to apply and understand design techniques, tools and materials. Admission Every year we accept up to 115 students into the basic programme. The basic programme is taught in Danish. Students who have completed the basic programme at The Danish Design School can continue to the advanced programme without reapplying. The advanced programme is taught in Danish and English. We accept up to 25 students with a BA in design from other educational institutions into the advanced programme every year. Den tre-årig kunsthåndværker- uddannelse på Bornholm Kunsthåndværkeruddannelsen er en tre-årig uddannelse under Danmarks Designskole. Vi optager til uddannelsen én gang om året. Uddannelsen er en del af Center for Glas og Keramik på Danmarks Designskole og foregår på skolen i Nexø, hvor vi tilbyder unikke værkstedsfaciliteter med den nyeste undervisning og forskning fløjet ind til skolen. Vi tilbyder rammerne om en uddannelse, hvor studerende, gæsteundervisere og medarbejdere kan arbejde i dybden, højden og bredden. Vi giver vores studerende værktøjer og potentiale til at udvikle og bidrage til større processer og deltage i attraktive virksomhedssamarbejder. Uddannelsen er bygget op, så man arbejder med fokus enten på glas eller keramik. I uddannelsen indgår teori, fællesprojekter og kurser, der sammen med praktik og foredragsrækker ruster uddannelsens studerende bredere til at indgå i nye samarbejder. THE THREE-YEAR PROGRAMME IN CERAMICS AND GLASS The Danish Design School, Bornholm offers a three year programme in glass and ceramics. The programme includes disciplines that are unique to the two main areas of specialization: glass and ceramics. The programme covers theory, joint lectures and courses that combine practical course work and lecture series to give students a broad basis for engaging in new types of collaboration. Through cross-disciplinary projects and work placement, our students test their skills in the professional world that awaits them. Admission: Up to 27 students are accepted into the programme annually

18 5 ÅR I KREATIVE CIRKLER I den modulopbyggede designuddannelse har vores studerende stor frihed til at kombinere moduler og skabe deres egen unikke designprofil. På grunduddannelsen består halvdelen af uddannelsens moduler af Designprojekter og den anden halvdel af kurser inden for Designteori og -metode eller Designredskaber. På 1. år følger man primært obligatoriske moduler inden for de tre typer. På 2. og 3. år vælges relativt frit mellem moduler inden for de tre typer. Grunduddannelsen udgør 180 ECTS-point svarende til tre års fuldtidsstudier og afrundes med et større, afsluttende projekt. På overbygningsuddannelsen består halvdelen af modulerne af Designprojekter og resten af modulerne af kurser inden for Designteori og -metode eller Designredskaber. Også her sikrer vi stor frihed til at kombinere moduler inden for de tre typer. Overbygningsuddannelsen er på 120 ECTS-point svarende til to års fuldtidsstudier og afrundes med et afgangsprojekt. 5 YEARS OF CREATIVE CIRCLES The first year of the basic programme consists mainly of mandatory modules. In the second and third year and in the advanced programme, students choose from the approximately 200 modules offered by the school s areas of specialization each semester. Grunduddannelsen overbygning 1. år Obligatoriske og valgfri moduler (60 ects) 2. år Valgfri moduler (60 ects) 3. år Valgfri moduler (45 ects) Afsluttende projekt (15 ects) 4. år Obligatoriske og valgfri moduler (60 ects) 5. år Obligatoriske og valgfri moduler (30 ects) Afsluttende projekt (30 ects) PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER Obligatoriske projekter Valgfrie projekter Valgfrie projekter Valgfrie projekter Valgfrie projekter Afsluttende projekt Afsluttende projekt KURSER KURSER KURSER Obligatoriske kurser og valgfrie kurser Obligatoriske kurser i Designteori og metode Valgfrie kurser Valgfrie kurser i Designteori og metode KURSER Valgfrie kurser Valgfrie kurser i Designteori og metode Valgfrie kurser Obligatoriske kurser Valgfrie kurser i Designteori og metode KURSER Valgfrie kurser Obligatoriske kurser Valgfrie kurser i Designteori og metode 34 35

19 DESIGNING THE FUTURE 46 47

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole Design:Lab En struktureret proces til dialog med brugere Eva Brandt Danmarks Designskole Dansk Center for Designforskning 1995-1999 User Centered Design Gr. Industrial Ph.D. Nessie Smart Window Vision

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Kerneformål. Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign

Kerneformål. Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign Kreativ vækst Kerneformål Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign Vi skaber produkter af høj kvalitet, som hjælper arkitekter

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management Studieordning per 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser 2013-10-10 J.nr.:10/sags nr. RKU/afsender torben.holm@kadk.dk BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 2013 Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

DESIGN DIN FREMTID På

DESIGN DIN FREMTID På DESIGN DIN egen FREMTID På Danmarks Designskole Infodag 2009 Den 3. februar 2009 inviterer vi dig til infodag kl. 16 20. Her kan du møde studerende og undervisere og komme tættere på de områder og projekter,

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Borgeren i centrum Myndighed Borger Input flyttes fra myndighed til borger 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Handicapkørsel Flextur/Teletaxa Patient befordring Kommunalkørsel Flexdanmark PLANLÆGNING Skolekørsel

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere