København, 29. marts Årsrapport 2006 for Danmarks Biblioteksskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København, 29. marts 2007. Årsrapport 2006 for Danmarks Biblioteksskole"

Transkript

1 København, 29. marts 2007 Årsrapport 2006 for Danmarks Biblioteksskole

2 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Præsentation af Danmarks Biblioteksskole Årets finansielle resultater Årets faglige resultater Forventninger til det kommende år Oversigt over hovedkonti Målrapportering Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål Afrapportering på klare mål Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) Balance Omregningstabel Bevillingsregnskab Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Påtegning Bilag...17

3 1 1. Beretning 1.1. Præsentation af Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole er en statsinstitution under Kulturministeriet. Skolen har i henhold til lov om Danmarks Biblioteksskole 1 til opgave at give videregående uddannelse og at drive forskning inden for biblioteks- og informationsvidenskab indtil det højeste videnskabelige niveau samt værne om forskningsfriheden og bidrage til at udbrede kendskab til arbejdsmetoder og resultater inden for sit fagområde. En uddybende beskrivelse af Biblioteksskolens mission, vision og hovedopgaver fremgår af Resultatkontrakten : Danmarks Biblioteksskole er lokaliseret i København og i Aalborg. Årsrapporten dækker skolen under ét med mindre andet er anført Årets finansielle resultater Tabel 1 viser det økonomiske resultat samt balance for Det økonomiske resultat er opgjort dels efter omkostningsprincipper, dels efter det hidtil gældende udgiftsprincip. Tabel 1. Virksomhedens økonomiske nøgletal Omkostningsbaseret resultat Regnskab 2006 Mio.kr. Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 12,351 Ordinære driftsomkostninger 96,308 Heraf personaleomkostninger 61,081 Andre driftsposter, netto Årets resultat (ekskl. bevillinger) -83,817 Udgiftsbaseret resultat Mio.kr. Indtægter (regnskab) Driftsbevilling 12,492 Anlægsbevilling - Udgifter (regnskab) 93,208 - Årets udgiftsbaserede resultat, brutto -80,716 Nettoudgiftsbevilling, inkl. TB 85,700 Indtægtsbevilling, inkl. TB - - Udgiftsbevilling, inkl. TB - - Årets resultat (inkl. bevillinger) 4,984 - Til videreførsel 11,247 - Balance Mio.kr. Anlægsaktiver i alt Status pr ,904 Heraf immaterielle anlægsaktiver 0,488 Heraf materielle anlægsaktiver 3,415 Omsætningsaktiver i alt 13,082 Aktiver i alt 16,986 Egenkapital 3,546 Hensatte forpligtigelser 0,457 Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt 12,983 Passiver i alt 16,986 1 lov nr. 17 af 14. januar 1998

4 2 Regnskabet indbefatter Kulturarvens Forskerskole, som bevillings- og regnskabsmæssigt administreres af Danmarks Biblioteksskole. Excl. bevillinger udviste biblioteksskolens regnskab for 2006 et underskud på 83,8 mio.kr opgjort efter omkostningsprincipper. Opgjort efter udgiftsprincipper er underskuddet noget mindre, nemlig 80,7 mio.kr. Forskellen mellem de to beløb skyldes dels en tilvækst i skyldige feriepenge, dels at årets afskrivninger på ITudstyr m.v. har været større end årets anskaffelser. Nettoudgiftsbevillingen (FL+TB) var på 85,7 mio.kr., således at det udgiftsbaserede resultat, inkl. bevilling, kan opgøres til et overskud på 5,0 mio.kr. Skolen betragter regnskabsresultatet som tilfredsstillende. Resultatet afspejler, at skolen har været tilbageholdende med at udnytte rammen i lyset af flytning til ny bygning i Aalborg i sommeren 2007 samt behovet for at kunne opretholde et fornuftigt investeringsniveau mht. IT og tele på trods af bevillingsreduktioner fra Den akkumulerede videreførselssaldo udgør 11,2 mio.kr. og forventes anvendt i til de nævnte aktiviteter samt til forbedring af det fysiske studentermiljø og bygningsvedligeholdelse i København Årets faglige resultater Med udgangen af 2006 afsluttes Danmarks Biblioteksskoles anden resultatkontraktperiode, hvis hovedtema har været konsolidering og kvalitetsudvikling. Styrket internationalisering uddannelser i verdensklasse Danmarks Biblioteksskole havde tidligt implementeret en række af de tiltag, som lå i flerårsaften. I 1998 indførtes Bologna-aftalens ETCS (European Standard Credit System), 3+2- strukturen (bachelor-kandidat) og i 2000 tilføjedes det tredje element, ph.d.-graden, sådan at uddannelsesstrukturen på Danmarks Biblioteksskole ved starten af kontraktperioden i 2003 var (bachelor-kandidat-ph.d.). Den bagved liggende hensigt var, som der står i flerårsaftalen, at skabe et mere fleksibelt, gennemsigtigt og sammenhængende uddannelsessystem med øget valgfrihed for den enkelte studerende. For at finde skolens internationale uddannelsesniveau gennemførtes i 2004 en international uddannelsesevaluering med udgangspunkt i akkrediteringsstandarder i USA og Canada. Evalueringen karakteriserede Danmarks Biblioteksskoles uddannelses- og forskningsmiljø som enestående på et højt niveau, og placerede skolen i det internationale førerfelt. Evalueringen rejste naturligvis også kritiske spørgsmål, som skolen efterfølgende har arbejdet med. I 2006 er igangsat et omfattende arbejde med analyse og revision af såvel skolens uddannelser som dens forskningsprogrammer. Ved udgangen af 2006 havde Danmarks Biblioteksskole etableret bilaterale aftaler med ca. 25 ERASMUSpartnere fra det meste af Europa. I efteråret 2005 etableredes en kandidatuddannelse på engelsk, som har vist sig at have stor søgning (alene i efteråret 2006 fra 63 udenlandske bachelorer) og som p.t. har ca. 40 udenlandske studerende fra Europa, Nord- og Sydamerika, Afrika og Asien samt deltagelse af et mindre antal danske studerende. Skolen har i kontraktperioden etableret et uddannelsessamarbejde på bachelorniveau med universiteter i USA og Singapore kaldet CIP (Circulating International Program), hvor undervisningen gennemføres på skift hos de 3 partnere. I europæisk sammenhæng har skolen i samarbejde med den europæiske biblioteksskoleorganisation EUCLID gennem 2005 og 2006 været primus motor i et fælleseuropæisk udviklingsprojekt sponsoreret af EU om uddannelsers struktur og indhold (curriculum). Projektet har skabt en forbløffende stor international interesse. Med støtte fra CKU (Center for Kultur og Udvikling) gennemførte skolen som en parallel til det europæiske projekt i 2005 et internationalt curriculumudviklingsprojekt med kolleger fra en række u-lande, hvis resultat bl.a. har ført til oprettelse af en særlig sektion for curriculum-udvikling i u-landene inden for rammerne af den internationale biblioteksorganisation IFLA.

5 3 Styrket efter- og videreuddannelse Livslang læring og kompetenceløft for færdiguddannede afspejledes i resultatkontrakten med en vision om at placere skolen som en central aktør i den danske biblioteksverdens udvikling og at opfylde samfundets behov for nye centrale kompetencer inden for videns-, kultur- og oplysningsvirksomhed. Danmarks Biblioteksskoles kursus- og konsulentafdeling har som brobygger mellem videnskab og den praktiske verdens behov for kompetenceudvikling i 2006 haft en stigende aktivitet og omsætning med omkring kursister (svarende til antallet af bibliotekarer i Danmark). Kursus- og konsulentafdelingens aktiviteter har ved systematiske brugerundersøgelser fået meget positive evalueringer på et niveau over det kontraktligt forventede. Danmarks Biblioteksskole har i kontraktperioden etableret en 2-årig masteruddannelse for personer med mindst 2 års erhvervserfaring. Uddannelsen skal bl.a. ses på baggrund af flerårsaftalen samt de kommende års udskiftning af mange medarbejdere på nøgleposter inden for et bredt spekter af bibliotekernes virke børnebiblioteket, voksenbiblioteket, systemudvikling og design, udviklings- og ledelsesfunktioner. Mellem 50 og 60 personer deltager løbende i masteruddannelsen. I 2006 er gennemført omfattende ændringer af biblioteksassistentuddannelsen, så den i både form og indhold bedre matcher bibliotekernes behov og således, at den på bedre måde indgår i samspillet med kommunom- og statonomuddannelsernes VVUuddannelser. Den nye biblioteksassistentuddannelse er blevet særdeles godt modtaget. Herudover blev de første skridt til en diplomuddannelse for HKere taget i 2006 i et samarbejde med Forvaltningshøjskolen og HK-kommunal og HK-stat. Det er skolens håb, at denne videreuddannelsesmulighed for HK får mulighed for at starte fra efteråret Fokus på beskæftigelse Beskæftigelsessituationen har generelt set udviklet sig særdeles gunstigt for Danmarks Biblioteksskoles dimittender. Man skal tilbage til begyndelsen af 1970erne for at finde en tilsvarende positiv situation. Det generationsskifte, der tegner sig i de kommende år i biblioteksverden samt ikke mindst en kraftig udvikling af det bibliotekariske arbejdsmarked inden for fx digital forvaltning, web-design og informationsspecialisters arbejdsfelter udgør sammen med den generelle økonomiske situation baggrunden for den historisk gunstige beskæftigelsessituation. Danmarks Biblioteksskole har i kontraktperioden gennemført 2 dimittendanalyser, 2003 og 2006, som peger i samme positive retning som analyser, Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner har gennemført på baggrund af særkørsler fra Danmarks Statistik. Børn og kultur Børnekultur har i hele kontraktperioden været et særligt fokusområde. Den overordnede målsætning var at bidrage til kulturinstitutioners (biblioteker, museer etc.) arbejde med børn og kultur i vidensamfundet gennem fornyelse af det faglige forståelsesgrundlag. Dette arbejde er sket i samarbejde med børnekulturforskere fra mange øvrige danske universiteter samt centrale uddannelsesmiljøer i Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland og Færøerne. I 2004 afholdt Danmarks Biblioteksskole den første forskerkonference, der anbefalede forskningsformidlingsprojektet Børn og Kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Projektet blev støttet af Nordisk Ministerråd samt Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og har afholdt to store nordiske konferencer for forskere, ph.d.-studerende, formidlere og beslutningstagere. Beskrivelse af projektet findes på Med projektet er der skabt et nordisk tværfagligt forsknings- og formidlingssamarbejde, et forum for ph.d. studerende inden for feltet og et mødested, hvor der udveksles viden mellem forskere, formidlere og politiske beslutningstagere. I 2006 forsvarede biblioteksskolens professor Beth Juncker den første doktorafhandling tildelt af en Kulturministeriel institution.

6 4 De små ungdomsårgange De små ungdomsårgange har i kontraktperioden præget antallet af ansøgere til Danmarks Biblioteksskole. Skolen har gennem de sidste år hvert år haft 1. prioritetsansøgere fra 0,5 % af den op enhver tid 24- årige årgang. Denne andel er fastholdt, men grundet de små årgange har skolens aktivitetsniveau været mellem 4 og 5 % lavere end ønsket. Rammerne for den næste 4-årige kontraktperiode for perioden er tilpasset dette marginalt lavere niveau. Ny bygning til Danmarks Biblioteksskoles afdeling i Aalborg Ultimo 2004 besluttede kulturministeren, at biblioteksskolens afdeling i Aalborg skal have et nyt hus på campus sammen med Aalborg Universitet. I løbet af 2005 blev byggeprogram og udlicitering gennemført, og 12. september 2006 blev grundstenen nedlagt. Det er med stor glæde, at skolen ser frem til flytningen i sommeren Konklusion Folketingets flerårsaftale og resultatkontrakten for perioden har ramt centrale udviklingslinier og har været gunstig for såvel Danmarks Biblioteksskole som for det gradvist større arbejdsmarked, som skolen uddanner til. Den meget omfattende omstillingsproces, der indledtes med den nye lov fra 1998, er forløbet tilfredsstillende og hurtigere end forventet af biblioteksskolens ledelse. Ikke mindst fordoblingen af skolens forskningspotentiale må anskues som et godt fundament for skolens videre udvikling til gavn for Danmarks biblioteker og det øvrige samfund. Der var i 2006 opstillet 9 resultatkrav for Danmarks Biblioteksskole, af dem er 7 opfyldt med 100 % og 2 med 75 %. Resultatet vurderes som tilfredsstillende. Der henvises til målrapporteringsskemaet i kapitel 2 for yderligere information herunder kolonne vedr. ressourceforbrug Øvrige faglige resultater Antallet af ansøgere, optagne og færdiguddannede på bachelor- bibliotekar- og kandidatuddannelserne fremgår af tabel 2.a. Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede Tabel 2.a Antal ansøgere i alt: - Bacheloruddannelsen Kandidatuddannelsen Antal 1. prioritets ansøgere: - Bacheloruddannelsen 1) Kandidatuddannelsen Antal optagne: - Bacheloruddannelsen Kandidatuddannelsen Optagne i % af ansøgere - Bacheloruddannelsen 64% 65% 72% 74% - Kandidatuddannelsen 96% 96% 89% 86% Færdiguddannede: - Bacheloruddannelsen 2) Bibliotekaruddannelsen Kandidatuddannelsen ) Hertil kommer ansøgere til ledige pladser: 44 i 2004, 32 i 2005 og 41 i ) Langt de fleste uddannede bachelorer fortsætter på enten bibliotekaruddannelsen eller kandidatuddannelsen. Dog har 13 studerende i 2003, 11 studerende i 2004, 12 studerende i 2005 samt 25 studerende i 2006 forladt skolen som bachelorer.

7 5 Bachelorstudiet og det erhvervsrelaterede projekt, som fører frem til Bibliotekar DB, er begge karakteriseret af en fin gennemførselprocent. At tallene for færdiguddannede på de to uddannelser udviser i fald i 2006, skyldes primært et lavere optag i de foregående år. Tallet for færdiguddannede kandidater er præget af en svagt forlænget studietid. Aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid Tabel 2.b Finansårsstuderende Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid på bachelor-, bibliotekar- og kandidatudd - heraf udenlandske studerende fra ikke-eu lande 1) Resultatkontraktens forudsætning inkl. ny prognose ( ) Afv. ift. RK (inkl. prognose ) ) Dvs. EØS lande medtalt, bl.a. Norge og Island Udviklingen i antallet af finansårsstuderende viser den forventede stigning. I forhold til den kommende fireårs periode er der taget højde for det aktuelle niveau, og prognosen er tilsvarende tilpasset dette niveau Efter- og videreuddannelse Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede på de to videreuddannelsesprogrammer, biblioteksassistentuddannelsen og masteruddannelsen fremgår af tabel 2.c. Videreuddannelse (biblioteksassistent- og masterddannelser) Tabel 2.c Antal ansøgere - Biblioteksassistentuddannelsen Masteruddannelsen Antal optagne - Biblioteksassistentuddannelsen Masteruddannelsen Optagne i % af antal ansøgere - Biblioteksassistentuddannelsen 100% 81% 98% 98% - Masteruddannelsen 81% 97% 84% 88% Antal færdiguddannede - Biblioteksassistentuddannelsen Masteruddannelsen ) Efterårsholdet 2006 på biblioteksassistentuddannelsen dimitterer i januar 2007 DB oplevede i 2005 en kraftig stigning i deltagerantallet på Biblioteksassistentuddannelsen. Denne tendens har desværre ikke holdt sig i 2006, men det er fortsat forventningen, at billedet vil vende, selv om søgning på det lange sigt formentlig vil være mere moderat. Masteruddannelsen har fortsat en lavere søgning end oprindeligt forudsat, hvilket dels kan forklares med udskydelser af videreuddannelse i folkebibliotekerne som følge af usikkerhed i forbindelse med strukturreformen dels med generel afmatning af mastermarkedet.

8 6 Efteruddannelsesaktiviteter Tabel 2.d Kurser Antal udbudte kurser Antal gennemførte kurser Antal gennemførte kurser i pct. af 77% 78% 73% 87% Deltagere Deltagerbetaling (mio.kr.) 6,0 5,5 5,1 5,4 Antal kursister Antal gennemførte kursustimer (totaltime Antal årskursister Skolens kursusaktiviteter har i 2006 været gennemført med en fornuftig omkostningsdækning, og aktiviteten har givet et tilfredsstillende økonomisk resultat i forhold til budgettet. I 2006 er der gennemført flere kurser end i Det samlede antal årskursister er ikke steget på trods af det øgede antal kursister, hvilket kan forklares med en stigende efterspørgsel af korte kurser, workshops og foredrag. Forskning, udvikling og forskeruddannelse Tabel 2.e Ph.d.-stud. indskrevet på DB pr Antal tildelte ph.d.-grader Publicering af forskningsresultater: - antal publikationer antal sider DBs egen forskeruddannelse er opbygget indenfor de senere år efter skolen i 2000 fik status som højre uddannelsesinstitution. Uddannelsen bidrager dels til skolens egen rekruttering af medarbejdere, dels bl.a. gennem flerårige lærer-ph.d. forløb til kvalitetsudvikling af forskningen og undervisningen. Skolerådet har således umiddelbart efter årsskiftet tildelt ph.d. graden til to medarbejdere, som har gennemført lærer-ph.d. forløb. Omfanget af publicerede forskningsresultater har været noget mindre i 2006 end året før. Publiceringen af forskningsresultater skal på grund af den relativt lange produktionstid anskues i et flerårigt perspektiv, og der er efter skolens vurdering tale om et naturligt udsving i lyset af det relativt høje publiceringsniveau i de foregående år. Supplerende oplysninger om it i perioden Tabel 2.f Antal resultatkrav i resultatkontrakten, der omhandler it-anvendelse og investeringer i it Gennemsnitlig målopfyldelse for resultatkrav i resultatkontrakten om itanvendelse og investeringer i it - 100% 100% 100% I skolens resultatkontrakt for perioden er det aftalt, at undervisning og forskning skal kvalificeres gennem etablering og drift af it-faciliteter til eksperimenter med avanceret søge-, system- og basisprogrameller. Her skal indtænkes it-tilgængelighed for handicappede. Skolen har generelt stort fokus på itområdet for at sikre, at de studerendes færdigheder matcher bibliotekernes og erhvervslivets udvikling på itområdet. Der har således været gennemført pilotprojekt med udvikling og implementering af software med

9 7 særligt fokus på it-tilgængelighed for handicappede. Det er skolens vurdering, at de faglige resultater er i overensstemmelse med de mål, der er opstillet i kontrakten Forventninger til det kommende år : I forbindelse med FL07 er DBs ramme sænket med 4,7 % samtidig med, at skolen skal tilbagebetale et større beløb som følge af lavere aktivitet end forudsat i prognosen for finansårsstuderende i perioden Ydermere har skolen fået udmeldt en dispositionsbegrænsning på 1 % i 2007 og et endnu ikke kendt tal for de kommende fire år som følge af Finansministeriets nye indkøbsinitiativ. Som konsekvens heraf er skolens driftsbudget og løslønskonto skåret ned, og det forventes at kommende ledigblevne årsværk som hovedregel vil blive indefrosset. Endvidere er institutterne blevet pålagt krav om at tiltrække øget ekstern finansiering. I forhold til en kommende resultatkontrakt betyder det, at skolens midler til større udviklingsaktiviteter er begrænsede. Skolen er blevet pålagt at skaffe finansiering gennem studieafgift fra studerende uden for EØS-landene. De hidtidige erfaringer fra institutionerne under VTU viser et kraftigt dyk i søgningen fra denne gruppe. DB forventer derfor, at det kan blive vanskeligt at tilvejebringe det nødvendige antal betalingsstuderende uden en intensiv rekrutteringsindsats. I forbindelse med rektorskift er det aftalt mellem skolen og departementet, at indgåelse af ny resultatkontrakt først sker i løbet af Oversigt over hovedkonti Årsrapporten omfatter følgende hovedkonti: Kontonummer Hovedkontonavn Danmarks Biblioteksskole

10 8 2. Målrapportering 2.1. Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse Tabel 3.a: Oversigt over målopfyldelse Indsatsområde/ Målopfyldelse hovedformål Resultatkrav i 2006 Resultat % Omkostninger Styrket internationalisering Lærere og studerende fra DB deltager i engelsksproget semesterforløb på samarbejdsskole i udlandet. Stigende aktivitetsniveau i den internationale studenterudveksling (fra 2003). Målet er en udvidelse fra ca. 25 studerende til et niveau på ca. 45 studerende i løbet af kontraktperioden. Den 3. runde i samarbejdsprojektet fandt sted i efteråret 2006 på samarbejdsskolen Temasek Polytechnic i Singapore. Fra Danmarks Biblioteksskole deltog omkring 5 studerende og 1 lektor fra Danmarks Biblioteksskole med et forløb på 1-2 uger i emnet Knowledge Management Aktivitetsniveauet i den internationale studenterudveksling var i ind- og udrejsende studerende. 100% 0,2 mio.kr. 100% 0,2 mio.kr. Øget fokus på videreuddannelse og beskæftigelse Revideret masteruddannelse igangsat på baggrund af evalueringen. Årligt fra 2005 indsendes en første årlig rapport om sammenhængen mellem uddannelsestilbudet, beskæftigelsessituationen og arbejdsmarkedets behov. Rapporten udarbejdes for Kulturministeriets uddannelser som helhed på grundlag af et fælles oplæg og indsendes via KUR. Det forberedende arbejde er gennemført, dvs. der er formuleret nye moduler, der bl.a. integrerer spor 2 i relevante ny moduler, og som i sine formuleringer åbner for en mere markant brugerindflydelse på de enkelte modulers indhold. Den reviderede masteruddannelse igangsættes efterår I januar 2006 blev en ny årlig rapport om nyuddannede bibliotekarers og kandidaters beskæftigelsessituation indsendt til Kulturministeriet og publiceret på skolens hjemmeside. Rapporten er baseret på tal fra Danmarks Statistik. I efteråret gennemførte skolen endvidere en spørgeskemaundersøgelse til dimittender fra skolen de sidste fem år. På baggrund heraf udarbejdes en rapport der yderligere underbygger dimittendernes beskæftigelsessituation og belyser sammenhængen mellem kompetencer erhvervet på uddannelserne og arbejdsmarkedets behov. 75% 0,1 mio.kr. 100% 0,1 mio.kr.

11 9 Et styrklet ITniveau Pilotforsøg med programmel. GazeTalk programmet har i 2006 været i daglig drift hos 4 testpersoner i Odense. De er alle stærkt motorisk handicappede, men kan i kraft af programmet via øjenbevægelser kommunikere med deres omverden, herunder plejepersonale og familie. En af testpersonerne har anvendt programmet ved forberedelse af undervisning på SDU. Rapport om systemet og dets funktion i undervisning og forskning. Systemerne og deres anvendelse i undervisning og forskning er rapporteret i nationale og internationale artikler og konferencer i % 0,7 mio.kr. 100% Indgår i beløbet ovenfor Børn og kultur Publikation med et nyt børnekulturelt handlingsgrundlag for kulturinstitutioner. Implementering af det nye forståelsesgrundlag i masterog kandidatuddannelser. Opfyldt 100% 0,5 mio.kr. I proces ifm. omlægningen 100% - Interessentanalyse og høring om det nye forståelsesgrundlag i Uddannelsesrådet. Temadag planlagt til afholdelse i foråret % Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål Øget fokus på videreuddannelse og beskæftigelse (opfølgning på beskæftigelsesrapporten fra 2003) Danmarks Biblioteksskole og Bibliotekarforbundet gennemførte i 2003 dimittendundersøgelsen Hvor går de hen når de går ud, som bragte ny og meget nyttig viden om bibliotekarers og kandidaters overgang til arbejdsmarkedet efter afsluttet eksamen. Der er meget som indikerer, at arbejdsområdet i de forløbne 3 år er blevet bredere og beskæftigelsessituationen for dimittenderne fra DB er forbedret. Skolen bestemte sig derfor til at iværksætte en ny undersøgelse for at dække årgangene fra Hensigten med undersøgelsen har været at skaffe opdateret viden om dimittendernes beskæftigelsesforhold, at kvalificere erhvervsvejledningen i forhold til dimittender, studerende og potentielle ansøgere, samt at skaffe viden om hvorvidt de erhvervede kompetencer fra studierne matcher kravene på arbejdsmarkedet i dag. Undersøgelsen bekræfter den gode beskæftigelsessituation for DBs dimittender. 84 % har haft beskæftigelse, hvilket er en stigning på 5 % i forhold til undersøgelsen i Det er fortsat 4/5 som kommer i arbejde inden for det første halve år efter dimissionen, men der ses en tydelig tendens til at perioden fra dimission til første job bliver kortere og kortere. Dimittendanalysen bekræfter, at uddannelsens indhold modsvarer arbejdsmarkedets forventninger. Skolen forventer at supplere undersøgelsen med en kvalitativ aftagerundersøgelse i løbet af første halvår Børn og Kultur Ministerens og DBs satsning på det børnekulturelle område har sat sig kraftige spor såvel i forskningen som i det børnekulturelle miljø i Danmark og Norden. Med udgangen af 2006 afsluttedes resultatkontraktens aftale om Børn og kultur som indsatsområde. Den overordnede målsætning var at bidrage til kulturinstitutio-

12 10 ners (biblioteker, museer etc.) arbejde med børn og kultur i vidensamfundet gennem fornyelse af det faglige forståelsesgrundlag. Som resultatmål blev opregnet: Netværkssamarbejde med relevante institutioner om uddannelse og forskning mv. Publikation af nyt børnekulturelt handlingsgrundlag for kulturinstitutioner Debatoplæg om veje fra forståelsesgrundlag til mulige ændringer af børnebiblioteket Implementering af det nye grundlag i uddannelserne Alle resultatmål er opfyldt blev der taget kontakt til børnekulturforskere på Syddansk Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet, Roskilde Universitetscenter, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet plus til centrale uddannelsesmiljøer i Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland og Færøerne. I 2004 afholdtes på Danmarks Biblioteksskole den første forskerkonference, der anbefalede forskningsformidlingsprojektet: Børn og Kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Projektet som gik i gang ledet af Beth Juncker, i samarbejde med Nordisk Ministerråd, blev støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation med et forskningsrådsprofessorat og har i 2005 og 2006 afholdt to store nordiske konferencer for forskere, ph.d.-studerende, formidlere og beslutningstagere. Den 3. og sidste konference afholdes i oktober Der er løbende blevet publiceret fra projektet. Beskrivelse af projektets mål, opbygning og vision plus alle publikationer findes på projektets site på Med projektet er der skabt et nordisk tværfagligt forsknings- og formidlingssamarbejde, et forum for ph.d.-studerende inden for feltet og et mødested, hvor der udveksles mellem forskere, formidlere og politiske beslutningstagere. Arbejdet ender med en større trykt publikation, en mindre engelsk udgave og i 2009 en international konference, der præsenterer og diskuterer de særlige nordiske bud på et nyt forståelsesgrundlag i relation til børn og kultur. I 2006 blev disputatsen Om processen. Det æstetiskes betydning i børns kultur forsvaret for doktorgraden i Biblioteks- og Informationsvidenskab. Disputatsen gav et bud på et nyt børnekulturbegreb og dermed et bidrag til fornyelse af børnekulturel formidling bredt betragtet. Dette grundlag er nu under diskussion og implementering i brede kulturformidler kredse landet over. Oplæg til formidling og implementering er trykt bl.a. i Børnekulturens Netværks publikationer. Det nye forståelsesgrundlags konsekvenser for curriculum på diplom-., master- og kandidatuddannelser er i fuld gang med at blive diskuteret. DB er i gang med planlægning af en temadag som forventes afholdt i foråret Derfor er målopfyldelsen kun sat til 75% Revision af masteruddannelsen Arbejdet med revision af masteruddannelsen har været mere omfattende end forudset ved kontraktens indgåelse. Det er derfor først muligt at iværksætte den revidere masteruddannelse i efteråret Forberedelserne hertil er dog godt undervejs, derfor er målet opfyldt med 75% 2.3. Klare mål Danmarks Biblioteksskoles målgrupper er primært potentielle studerende, studerende, forskere i ind- og udland samt erhvervsaktive i den biblioteks- og informationsvidenskabelige praksisverden, såvel offentlig som privat. For at imødekomme målgruppernes behov har DB i 2006 fastsat mål for sine fire produkter: uddannelser, forskning, nationale biblioteksydelser samt kursus- og konsulentvirksomhed. Ud af 12 mål er 8 opfyldt fuldt tilfredsstillende. For et mål har det ikke været muligt at kvantificere opgaveløsningen på den angivne måde, hvorfor målet udgår. De sidste 3 mål ligger lige under tilfredsstillende.

13 11 Tabel 3.b: Afrapportering på klare mål Opgave Uddannelser Uddannelser Resultater af forskning og udvikling Resultater af forskning og udvikling a) Tilfredsstillende b) Utilfredsstillende Biblioteksbetjening Biblioteksbetjening Biblioteksbetjening Mål Sagsbehandling i forbindelse med meritsager: Hvis ansøgningen overholder formkravene, skal der gives svar inden for to måneder efter at ansøgningen er modtaget. I efteråret 2006 gennemføres en dimittendundersøgelse i forlængelse af undersøgelsen fra DB har en solid forskningsproduktion, som skolen gerne vil fastholde. Derfor fastsættes to mål for området: a) Alle medarbejdere med forsknings- og udviklingstid publicerer mindst én artikel pr. år; b) tendensen til at flere forsknings- og udviklingsarbejder publiceres internationalet fastholdes og styrkes. Kriterier for tilfredsstillende/ utilfredsstillende Resultat Bedømmelse tilfredsstillende: >=95% mindre tilfredsstillende: 80-95% utilfredsstillende: <80% tilfredsstillende: gennemført mindre tilfredsstillende: påbegyndt utilfredsstillende: ikke påbegyndt tilfredsstillende: a) >=85%; b) styrket mindre tilfredsstillende: a) 85-75%; b) neutral utilfredsstillende: <75%; b) faldende DB indgår løbende tilfredsstillende: styrket samarbejdsrelationer med mindre tilfredsstillende: neutral eksterne parter omkring utilfredsstillende: faldende forskning og udvikling. De igangværende bestræbelser på at intensivere det forskningsmæssige samarbejde med forskellige sider af bibliotekssektoren fortsætter. Alle materialer og databaser, herunder afsluttede bibliografier og registranter over sjældent benyttet metariale skal være tilgængelige over bibliotekets hjemmeside. Ekspedition af udefrakommende bestillinger på materialer skal afsendes samme eller næste dag med "Bibliotekspressen". Biblioteket arbejder kontinuerligt på at øge tilgængeligheden af materialer. I 2006 iværksættes et arbejde med at omorganisere og nedlægge små samlinger. Målet er at 1/3 af materialerne er færdigbehandlet i tilfredsstillende: % mindre tilfredsstillende: 85-97% utilfredsstillende: <85% tilfredsstillende: % mindre tilfredsstillende: 85-97% utilfredsstillende: <85% tilfredsstillende: >=85% mindre tilfredsstillende: 60-85% utilfredsstillende: <60% 94% Mindre tilfredsstillende Gennemført a) 86% b) Fald fra 2005 til 2006 Styrket Tilfredsstillende Tilfredsstillende 97% Tilfredsstillende 99% Tilfredsstillende 86% Tilfredsstillende

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r April 2006 -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Præsentation af Kunstakademiets Billedkunstskoler

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum Årsrapport 2005 for Dansk Landbrugsmuseum -2- In d h old sfort egn else 1. Beretning 1.1. Præsentation af institutionen 1.2. Årets finansielle resultater 1.3. Årets faglige resultater 1.4. Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Årsrapport 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Marts 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3. Årets økonomiske resultat 9 1.4. Finansielle

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

DIIS 2014 Årsrapport 2014

DIIS 2014 Årsrapport 2014 DIIS 2014 Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 FOR DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER (DIIS) DIIS blev en selvstændig institution pr. 1. januar 2013, jf. Lov om Dansk Institut for Internationale Studier,

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning 5 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus 5 1.2. Årets

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2. Årets økonomiske resultat... 10!

2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2. Årets økonomiske resultat... 10! Indholdsfortegnelse Side 2! 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4! 2. Beretning... 5! 2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapport 28 2/29 Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 23 København S Telefon 32669 Fax 326691 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapporten udgives kun i elektronisk form og kan gratis downloades fra www.forbrug.dk

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapport 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapporten omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Hovedkonto: 19.38.08, Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Nr. 9 April 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09

Læs mere

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Årsrapport 2007 Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 1 Beretning....5 1.1 Præsentation af

Læs mere

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels DMI Årsrapport 2014 Forside er under udarbejdels DMI årsrapport 2014 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 100 2100 København Ø www.dmi.dk Klima-, Energi og Bygningsministeriet Forsidefoto: Hans Thoft,

Læs mere