København, 29. marts Årsrapport 2006 for Danmarks Biblioteksskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København, 29. marts 2007. Årsrapport 2006 for Danmarks Biblioteksskole"

Transkript

1 København, 29. marts 2007 Årsrapport 2006 for Danmarks Biblioteksskole

2 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Præsentation af Danmarks Biblioteksskole Årets finansielle resultater Årets faglige resultater Forventninger til det kommende år Oversigt over hovedkonti Målrapportering Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål Afrapportering på klare mål Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) Balance Omregningstabel Bevillingsregnskab Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Påtegning Bilag...17

3 1 1. Beretning 1.1. Præsentation af Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole er en statsinstitution under Kulturministeriet. Skolen har i henhold til lov om Danmarks Biblioteksskole 1 til opgave at give videregående uddannelse og at drive forskning inden for biblioteks- og informationsvidenskab indtil det højeste videnskabelige niveau samt værne om forskningsfriheden og bidrage til at udbrede kendskab til arbejdsmetoder og resultater inden for sit fagområde. En uddybende beskrivelse af Biblioteksskolens mission, vision og hovedopgaver fremgår af Resultatkontrakten : Danmarks Biblioteksskole er lokaliseret i København og i Aalborg. Årsrapporten dækker skolen under ét med mindre andet er anført Årets finansielle resultater Tabel 1 viser det økonomiske resultat samt balance for Det økonomiske resultat er opgjort dels efter omkostningsprincipper, dels efter det hidtil gældende udgiftsprincip. Tabel 1. Virksomhedens økonomiske nøgletal Omkostningsbaseret resultat Regnskab 2006 Mio.kr. Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 12,351 Ordinære driftsomkostninger 96,308 Heraf personaleomkostninger 61,081 Andre driftsposter, netto Årets resultat (ekskl. bevillinger) -83,817 Udgiftsbaseret resultat Mio.kr. Indtægter (regnskab) Driftsbevilling 12,492 Anlægsbevilling - Udgifter (regnskab) 93,208 - Årets udgiftsbaserede resultat, brutto -80,716 Nettoudgiftsbevilling, inkl. TB 85,700 Indtægtsbevilling, inkl. TB - - Udgiftsbevilling, inkl. TB - - Årets resultat (inkl. bevillinger) 4,984 - Til videreførsel 11,247 - Balance Mio.kr. Anlægsaktiver i alt Status pr ,904 Heraf immaterielle anlægsaktiver 0,488 Heraf materielle anlægsaktiver 3,415 Omsætningsaktiver i alt 13,082 Aktiver i alt 16,986 Egenkapital 3,546 Hensatte forpligtigelser 0,457 Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt 12,983 Passiver i alt 16,986 1 lov nr. 17 af 14. januar 1998

4 2 Regnskabet indbefatter Kulturarvens Forskerskole, som bevillings- og regnskabsmæssigt administreres af Danmarks Biblioteksskole. Excl. bevillinger udviste biblioteksskolens regnskab for 2006 et underskud på 83,8 mio.kr opgjort efter omkostningsprincipper. Opgjort efter udgiftsprincipper er underskuddet noget mindre, nemlig 80,7 mio.kr. Forskellen mellem de to beløb skyldes dels en tilvækst i skyldige feriepenge, dels at årets afskrivninger på ITudstyr m.v. har været større end årets anskaffelser. Nettoudgiftsbevillingen (FL+TB) var på 85,7 mio.kr., således at det udgiftsbaserede resultat, inkl. bevilling, kan opgøres til et overskud på 5,0 mio.kr. Skolen betragter regnskabsresultatet som tilfredsstillende. Resultatet afspejler, at skolen har været tilbageholdende med at udnytte rammen i lyset af flytning til ny bygning i Aalborg i sommeren 2007 samt behovet for at kunne opretholde et fornuftigt investeringsniveau mht. IT og tele på trods af bevillingsreduktioner fra Den akkumulerede videreførselssaldo udgør 11,2 mio.kr. og forventes anvendt i til de nævnte aktiviteter samt til forbedring af det fysiske studentermiljø og bygningsvedligeholdelse i København Årets faglige resultater Med udgangen af 2006 afsluttes Danmarks Biblioteksskoles anden resultatkontraktperiode, hvis hovedtema har været konsolidering og kvalitetsudvikling. Styrket internationalisering uddannelser i verdensklasse Danmarks Biblioteksskole havde tidligt implementeret en række af de tiltag, som lå i flerårsaften. I 1998 indførtes Bologna-aftalens ETCS (European Standard Credit System), 3+2- strukturen (bachelor-kandidat) og i 2000 tilføjedes det tredje element, ph.d.-graden, sådan at uddannelsesstrukturen på Danmarks Biblioteksskole ved starten af kontraktperioden i 2003 var (bachelor-kandidat-ph.d.). Den bagved liggende hensigt var, som der står i flerårsaftalen, at skabe et mere fleksibelt, gennemsigtigt og sammenhængende uddannelsessystem med øget valgfrihed for den enkelte studerende. For at finde skolens internationale uddannelsesniveau gennemførtes i 2004 en international uddannelsesevaluering med udgangspunkt i akkrediteringsstandarder i USA og Canada. Evalueringen karakteriserede Danmarks Biblioteksskoles uddannelses- og forskningsmiljø som enestående på et højt niveau, og placerede skolen i det internationale førerfelt. Evalueringen rejste naturligvis også kritiske spørgsmål, som skolen efterfølgende har arbejdet med. I 2006 er igangsat et omfattende arbejde med analyse og revision af såvel skolens uddannelser som dens forskningsprogrammer. Ved udgangen af 2006 havde Danmarks Biblioteksskole etableret bilaterale aftaler med ca. 25 ERASMUSpartnere fra det meste af Europa. I efteråret 2005 etableredes en kandidatuddannelse på engelsk, som har vist sig at have stor søgning (alene i efteråret 2006 fra 63 udenlandske bachelorer) og som p.t. har ca. 40 udenlandske studerende fra Europa, Nord- og Sydamerika, Afrika og Asien samt deltagelse af et mindre antal danske studerende. Skolen har i kontraktperioden etableret et uddannelsessamarbejde på bachelorniveau med universiteter i USA og Singapore kaldet CIP (Circulating International Program), hvor undervisningen gennemføres på skift hos de 3 partnere. I europæisk sammenhæng har skolen i samarbejde med den europæiske biblioteksskoleorganisation EUCLID gennem 2005 og 2006 været primus motor i et fælleseuropæisk udviklingsprojekt sponsoreret af EU om uddannelsers struktur og indhold (curriculum). Projektet har skabt en forbløffende stor international interesse. Med støtte fra CKU (Center for Kultur og Udvikling) gennemførte skolen som en parallel til det europæiske projekt i 2005 et internationalt curriculumudviklingsprojekt med kolleger fra en række u-lande, hvis resultat bl.a. har ført til oprettelse af en særlig sektion for curriculum-udvikling i u-landene inden for rammerne af den internationale biblioteksorganisation IFLA.

5 3 Styrket efter- og videreuddannelse Livslang læring og kompetenceløft for færdiguddannede afspejledes i resultatkontrakten med en vision om at placere skolen som en central aktør i den danske biblioteksverdens udvikling og at opfylde samfundets behov for nye centrale kompetencer inden for videns-, kultur- og oplysningsvirksomhed. Danmarks Biblioteksskoles kursus- og konsulentafdeling har som brobygger mellem videnskab og den praktiske verdens behov for kompetenceudvikling i 2006 haft en stigende aktivitet og omsætning med omkring kursister (svarende til antallet af bibliotekarer i Danmark). Kursus- og konsulentafdelingens aktiviteter har ved systematiske brugerundersøgelser fået meget positive evalueringer på et niveau over det kontraktligt forventede. Danmarks Biblioteksskole har i kontraktperioden etableret en 2-årig masteruddannelse for personer med mindst 2 års erhvervserfaring. Uddannelsen skal bl.a. ses på baggrund af flerårsaftalen samt de kommende års udskiftning af mange medarbejdere på nøgleposter inden for et bredt spekter af bibliotekernes virke børnebiblioteket, voksenbiblioteket, systemudvikling og design, udviklings- og ledelsesfunktioner. Mellem 50 og 60 personer deltager løbende i masteruddannelsen. I 2006 er gennemført omfattende ændringer af biblioteksassistentuddannelsen, så den i både form og indhold bedre matcher bibliotekernes behov og således, at den på bedre måde indgår i samspillet med kommunom- og statonomuddannelsernes VVUuddannelser. Den nye biblioteksassistentuddannelse er blevet særdeles godt modtaget. Herudover blev de første skridt til en diplomuddannelse for HKere taget i 2006 i et samarbejde med Forvaltningshøjskolen og HK-kommunal og HK-stat. Det er skolens håb, at denne videreuddannelsesmulighed for HK får mulighed for at starte fra efteråret Fokus på beskæftigelse Beskæftigelsessituationen har generelt set udviklet sig særdeles gunstigt for Danmarks Biblioteksskoles dimittender. Man skal tilbage til begyndelsen af 1970erne for at finde en tilsvarende positiv situation. Det generationsskifte, der tegner sig i de kommende år i biblioteksverden samt ikke mindst en kraftig udvikling af det bibliotekariske arbejdsmarked inden for fx digital forvaltning, web-design og informationsspecialisters arbejdsfelter udgør sammen med den generelle økonomiske situation baggrunden for den historisk gunstige beskæftigelsessituation. Danmarks Biblioteksskole har i kontraktperioden gennemført 2 dimittendanalyser, 2003 og 2006, som peger i samme positive retning som analyser, Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner har gennemført på baggrund af særkørsler fra Danmarks Statistik. Børn og kultur Børnekultur har i hele kontraktperioden været et særligt fokusområde. Den overordnede målsætning var at bidrage til kulturinstitutioners (biblioteker, museer etc.) arbejde med børn og kultur i vidensamfundet gennem fornyelse af det faglige forståelsesgrundlag. Dette arbejde er sket i samarbejde med børnekulturforskere fra mange øvrige danske universiteter samt centrale uddannelsesmiljøer i Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland og Færøerne. I 2004 afholdt Danmarks Biblioteksskole den første forskerkonference, der anbefalede forskningsformidlingsprojektet Børn og Kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Projektet blev støttet af Nordisk Ministerråd samt Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og har afholdt to store nordiske konferencer for forskere, ph.d.-studerende, formidlere og beslutningstagere. Beskrivelse af projektet findes på Med projektet er der skabt et nordisk tværfagligt forsknings- og formidlingssamarbejde, et forum for ph.d. studerende inden for feltet og et mødested, hvor der udveksles viden mellem forskere, formidlere og politiske beslutningstagere. I 2006 forsvarede biblioteksskolens professor Beth Juncker den første doktorafhandling tildelt af en Kulturministeriel institution.

6 4 De små ungdomsårgange De små ungdomsårgange har i kontraktperioden præget antallet af ansøgere til Danmarks Biblioteksskole. Skolen har gennem de sidste år hvert år haft 1. prioritetsansøgere fra 0,5 % af den op enhver tid 24- årige årgang. Denne andel er fastholdt, men grundet de små årgange har skolens aktivitetsniveau været mellem 4 og 5 % lavere end ønsket. Rammerne for den næste 4-årige kontraktperiode for perioden er tilpasset dette marginalt lavere niveau. Ny bygning til Danmarks Biblioteksskoles afdeling i Aalborg Ultimo 2004 besluttede kulturministeren, at biblioteksskolens afdeling i Aalborg skal have et nyt hus på campus sammen med Aalborg Universitet. I løbet af 2005 blev byggeprogram og udlicitering gennemført, og 12. september 2006 blev grundstenen nedlagt. Det er med stor glæde, at skolen ser frem til flytningen i sommeren Konklusion Folketingets flerårsaftale og resultatkontrakten for perioden har ramt centrale udviklingslinier og har været gunstig for såvel Danmarks Biblioteksskole som for det gradvist større arbejdsmarked, som skolen uddanner til. Den meget omfattende omstillingsproces, der indledtes med den nye lov fra 1998, er forløbet tilfredsstillende og hurtigere end forventet af biblioteksskolens ledelse. Ikke mindst fordoblingen af skolens forskningspotentiale må anskues som et godt fundament for skolens videre udvikling til gavn for Danmarks biblioteker og det øvrige samfund. Der var i 2006 opstillet 9 resultatkrav for Danmarks Biblioteksskole, af dem er 7 opfyldt med 100 % og 2 med 75 %. Resultatet vurderes som tilfredsstillende. Der henvises til målrapporteringsskemaet i kapitel 2 for yderligere information herunder kolonne vedr. ressourceforbrug Øvrige faglige resultater Antallet af ansøgere, optagne og færdiguddannede på bachelor- bibliotekar- og kandidatuddannelserne fremgår af tabel 2.a. Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede Tabel 2.a Antal ansøgere i alt: - Bacheloruddannelsen Kandidatuddannelsen Antal 1. prioritets ansøgere: - Bacheloruddannelsen 1) Kandidatuddannelsen Antal optagne: - Bacheloruddannelsen Kandidatuddannelsen Optagne i % af ansøgere - Bacheloruddannelsen 64% 65% 72% 74% - Kandidatuddannelsen 96% 96% 89% 86% Færdiguddannede: - Bacheloruddannelsen 2) Bibliotekaruddannelsen Kandidatuddannelsen ) Hertil kommer ansøgere til ledige pladser: 44 i 2004, 32 i 2005 og 41 i ) Langt de fleste uddannede bachelorer fortsætter på enten bibliotekaruddannelsen eller kandidatuddannelsen. Dog har 13 studerende i 2003, 11 studerende i 2004, 12 studerende i 2005 samt 25 studerende i 2006 forladt skolen som bachelorer.

7 5 Bachelorstudiet og det erhvervsrelaterede projekt, som fører frem til Bibliotekar DB, er begge karakteriseret af en fin gennemførselprocent. At tallene for færdiguddannede på de to uddannelser udviser i fald i 2006, skyldes primært et lavere optag i de foregående år. Tallet for færdiguddannede kandidater er præget af en svagt forlænget studietid. Aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid Tabel 2.b Finansårsstuderende Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid på bachelor-, bibliotekar- og kandidatudd - heraf udenlandske studerende fra ikke-eu lande 1) Resultatkontraktens forudsætning inkl. ny prognose ( ) Afv. ift. RK (inkl. prognose ) ) Dvs. EØS lande medtalt, bl.a. Norge og Island Udviklingen i antallet af finansårsstuderende viser den forventede stigning. I forhold til den kommende fireårs periode er der taget højde for det aktuelle niveau, og prognosen er tilsvarende tilpasset dette niveau Efter- og videreuddannelse Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede på de to videreuddannelsesprogrammer, biblioteksassistentuddannelsen og masteruddannelsen fremgår af tabel 2.c. Videreuddannelse (biblioteksassistent- og masterddannelser) Tabel 2.c Antal ansøgere - Biblioteksassistentuddannelsen Masteruddannelsen Antal optagne - Biblioteksassistentuddannelsen Masteruddannelsen Optagne i % af antal ansøgere - Biblioteksassistentuddannelsen 100% 81% 98% 98% - Masteruddannelsen 81% 97% 84% 88% Antal færdiguddannede - Biblioteksassistentuddannelsen Masteruddannelsen ) Efterårsholdet 2006 på biblioteksassistentuddannelsen dimitterer i januar 2007 DB oplevede i 2005 en kraftig stigning i deltagerantallet på Biblioteksassistentuddannelsen. Denne tendens har desværre ikke holdt sig i 2006, men det er fortsat forventningen, at billedet vil vende, selv om søgning på det lange sigt formentlig vil være mere moderat. Masteruddannelsen har fortsat en lavere søgning end oprindeligt forudsat, hvilket dels kan forklares med udskydelser af videreuddannelse i folkebibliotekerne som følge af usikkerhed i forbindelse med strukturreformen dels med generel afmatning af mastermarkedet.

8 6 Efteruddannelsesaktiviteter Tabel 2.d Kurser Antal udbudte kurser Antal gennemførte kurser Antal gennemførte kurser i pct. af 77% 78% 73% 87% Deltagere Deltagerbetaling (mio.kr.) 6,0 5,5 5,1 5,4 Antal kursister Antal gennemførte kursustimer (totaltime Antal årskursister Skolens kursusaktiviteter har i 2006 været gennemført med en fornuftig omkostningsdækning, og aktiviteten har givet et tilfredsstillende økonomisk resultat i forhold til budgettet. I 2006 er der gennemført flere kurser end i Det samlede antal årskursister er ikke steget på trods af det øgede antal kursister, hvilket kan forklares med en stigende efterspørgsel af korte kurser, workshops og foredrag. Forskning, udvikling og forskeruddannelse Tabel 2.e Ph.d.-stud. indskrevet på DB pr Antal tildelte ph.d.-grader Publicering af forskningsresultater: - antal publikationer antal sider DBs egen forskeruddannelse er opbygget indenfor de senere år efter skolen i 2000 fik status som højre uddannelsesinstitution. Uddannelsen bidrager dels til skolens egen rekruttering af medarbejdere, dels bl.a. gennem flerårige lærer-ph.d. forløb til kvalitetsudvikling af forskningen og undervisningen. Skolerådet har således umiddelbart efter årsskiftet tildelt ph.d. graden til to medarbejdere, som har gennemført lærer-ph.d. forløb. Omfanget af publicerede forskningsresultater har været noget mindre i 2006 end året før. Publiceringen af forskningsresultater skal på grund af den relativt lange produktionstid anskues i et flerårigt perspektiv, og der er efter skolens vurdering tale om et naturligt udsving i lyset af det relativt høje publiceringsniveau i de foregående år. Supplerende oplysninger om it i perioden Tabel 2.f Antal resultatkrav i resultatkontrakten, der omhandler it-anvendelse og investeringer i it Gennemsnitlig målopfyldelse for resultatkrav i resultatkontrakten om itanvendelse og investeringer i it - 100% 100% 100% I skolens resultatkontrakt for perioden er det aftalt, at undervisning og forskning skal kvalificeres gennem etablering og drift af it-faciliteter til eksperimenter med avanceret søge-, system- og basisprogrameller. Her skal indtænkes it-tilgængelighed for handicappede. Skolen har generelt stort fokus på itområdet for at sikre, at de studerendes færdigheder matcher bibliotekernes og erhvervslivets udvikling på itområdet. Der har således været gennemført pilotprojekt med udvikling og implementering af software med

9 7 særligt fokus på it-tilgængelighed for handicappede. Det er skolens vurdering, at de faglige resultater er i overensstemmelse med de mål, der er opstillet i kontrakten Forventninger til det kommende år : I forbindelse med FL07 er DBs ramme sænket med 4,7 % samtidig med, at skolen skal tilbagebetale et større beløb som følge af lavere aktivitet end forudsat i prognosen for finansårsstuderende i perioden Ydermere har skolen fået udmeldt en dispositionsbegrænsning på 1 % i 2007 og et endnu ikke kendt tal for de kommende fire år som følge af Finansministeriets nye indkøbsinitiativ. Som konsekvens heraf er skolens driftsbudget og løslønskonto skåret ned, og det forventes at kommende ledigblevne årsværk som hovedregel vil blive indefrosset. Endvidere er institutterne blevet pålagt krav om at tiltrække øget ekstern finansiering. I forhold til en kommende resultatkontrakt betyder det, at skolens midler til større udviklingsaktiviteter er begrænsede. Skolen er blevet pålagt at skaffe finansiering gennem studieafgift fra studerende uden for EØS-landene. De hidtidige erfaringer fra institutionerne under VTU viser et kraftigt dyk i søgningen fra denne gruppe. DB forventer derfor, at det kan blive vanskeligt at tilvejebringe det nødvendige antal betalingsstuderende uden en intensiv rekrutteringsindsats. I forbindelse med rektorskift er det aftalt mellem skolen og departementet, at indgåelse af ny resultatkontrakt først sker i løbet af Oversigt over hovedkonti Årsrapporten omfatter følgende hovedkonti: Kontonummer Hovedkontonavn Danmarks Biblioteksskole

10 8 2. Målrapportering 2.1. Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse Tabel 3.a: Oversigt over målopfyldelse Indsatsområde/ Målopfyldelse hovedformål Resultatkrav i 2006 Resultat % Omkostninger Styrket internationalisering Lærere og studerende fra DB deltager i engelsksproget semesterforløb på samarbejdsskole i udlandet. Stigende aktivitetsniveau i den internationale studenterudveksling (fra 2003). Målet er en udvidelse fra ca. 25 studerende til et niveau på ca. 45 studerende i løbet af kontraktperioden. Den 3. runde i samarbejdsprojektet fandt sted i efteråret 2006 på samarbejdsskolen Temasek Polytechnic i Singapore. Fra Danmarks Biblioteksskole deltog omkring 5 studerende og 1 lektor fra Danmarks Biblioteksskole med et forløb på 1-2 uger i emnet Knowledge Management Aktivitetsniveauet i den internationale studenterudveksling var i ind- og udrejsende studerende. 100% 0,2 mio.kr. 100% 0,2 mio.kr. Øget fokus på videreuddannelse og beskæftigelse Revideret masteruddannelse igangsat på baggrund af evalueringen. Årligt fra 2005 indsendes en første årlig rapport om sammenhængen mellem uddannelsestilbudet, beskæftigelsessituationen og arbejdsmarkedets behov. Rapporten udarbejdes for Kulturministeriets uddannelser som helhed på grundlag af et fælles oplæg og indsendes via KUR. Det forberedende arbejde er gennemført, dvs. der er formuleret nye moduler, der bl.a. integrerer spor 2 i relevante ny moduler, og som i sine formuleringer åbner for en mere markant brugerindflydelse på de enkelte modulers indhold. Den reviderede masteruddannelse igangsættes efterår I januar 2006 blev en ny årlig rapport om nyuddannede bibliotekarers og kandidaters beskæftigelsessituation indsendt til Kulturministeriet og publiceret på skolens hjemmeside. Rapporten er baseret på tal fra Danmarks Statistik. I efteråret gennemførte skolen endvidere en spørgeskemaundersøgelse til dimittender fra skolen de sidste fem år. På baggrund heraf udarbejdes en rapport der yderligere underbygger dimittendernes beskæftigelsessituation og belyser sammenhængen mellem kompetencer erhvervet på uddannelserne og arbejdsmarkedets behov. 75% 0,1 mio.kr. 100% 0,1 mio.kr.

11 9 Et styrklet ITniveau Pilotforsøg med programmel. GazeTalk programmet har i 2006 været i daglig drift hos 4 testpersoner i Odense. De er alle stærkt motorisk handicappede, men kan i kraft af programmet via øjenbevægelser kommunikere med deres omverden, herunder plejepersonale og familie. En af testpersonerne har anvendt programmet ved forberedelse af undervisning på SDU. Rapport om systemet og dets funktion i undervisning og forskning. Systemerne og deres anvendelse i undervisning og forskning er rapporteret i nationale og internationale artikler og konferencer i % 0,7 mio.kr. 100% Indgår i beløbet ovenfor Børn og kultur Publikation med et nyt børnekulturelt handlingsgrundlag for kulturinstitutioner. Implementering af det nye forståelsesgrundlag i masterog kandidatuddannelser. Opfyldt 100% 0,5 mio.kr. I proces ifm. omlægningen 100% - Interessentanalyse og høring om det nye forståelsesgrundlag i Uddannelsesrådet. Temadag planlagt til afholdelse i foråret % Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål Øget fokus på videreuddannelse og beskæftigelse (opfølgning på beskæftigelsesrapporten fra 2003) Danmarks Biblioteksskole og Bibliotekarforbundet gennemførte i 2003 dimittendundersøgelsen Hvor går de hen når de går ud, som bragte ny og meget nyttig viden om bibliotekarers og kandidaters overgang til arbejdsmarkedet efter afsluttet eksamen. Der er meget som indikerer, at arbejdsområdet i de forløbne 3 år er blevet bredere og beskæftigelsessituationen for dimittenderne fra DB er forbedret. Skolen bestemte sig derfor til at iværksætte en ny undersøgelse for at dække årgangene fra Hensigten med undersøgelsen har været at skaffe opdateret viden om dimittendernes beskæftigelsesforhold, at kvalificere erhvervsvejledningen i forhold til dimittender, studerende og potentielle ansøgere, samt at skaffe viden om hvorvidt de erhvervede kompetencer fra studierne matcher kravene på arbejdsmarkedet i dag. Undersøgelsen bekræfter den gode beskæftigelsessituation for DBs dimittender. 84 % har haft beskæftigelse, hvilket er en stigning på 5 % i forhold til undersøgelsen i Det er fortsat 4/5 som kommer i arbejde inden for det første halve år efter dimissionen, men der ses en tydelig tendens til at perioden fra dimission til første job bliver kortere og kortere. Dimittendanalysen bekræfter, at uddannelsens indhold modsvarer arbejdsmarkedets forventninger. Skolen forventer at supplere undersøgelsen med en kvalitativ aftagerundersøgelse i løbet af første halvår Børn og Kultur Ministerens og DBs satsning på det børnekulturelle område har sat sig kraftige spor såvel i forskningen som i det børnekulturelle miljø i Danmark og Norden. Med udgangen af 2006 afsluttedes resultatkontraktens aftale om Børn og kultur som indsatsområde. Den overordnede målsætning var at bidrage til kulturinstitutio-

12 10 ners (biblioteker, museer etc.) arbejde med børn og kultur i vidensamfundet gennem fornyelse af det faglige forståelsesgrundlag. Som resultatmål blev opregnet: Netværkssamarbejde med relevante institutioner om uddannelse og forskning mv. Publikation af nyt børnekulturelt handlingsgrundlag for kulturinstitutioner Debatoplæg om veje fra forståelsesgrundlag til mulige ændringer af børnebiblioteket Implementering af det nye grundlag i uddannelserne Alle resultatmål er opfyldt blev der taget kontakt til børnekulturforskere på Syddansk Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet, Roskilde Universitetscenter, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet plus til centrale uddannelsesmiljøer i Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland og Færøerne. I 2004 afholdtes på Danmarks Biblioteksskole den første forskerkonference, der anbefalede forskningsformidlingsprojektet: Børn og Kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Projektet som gik i gang ledet af Beth Juncker, i samarbejde med Nordisk Ministerråd, blev støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation med et forskningsrådsprofessorat og har i 2005 og 2006 afholdt to store nordiske konferencer for forskere, ph.d.-studerende, formidlere og beslutningstagere. Den 3. og sidste konference afholdes i oktober Der er løbende blevet publiceret fra projektet. Beskrivelse af projektets mål, opbygning og vision plus alle publikationer findes på projektets site på Med projektet er der skabt et nordisk tværfagligt forsknings- og formidlingssamarbejde, et forum for ph.d.-studerende inden for feltet og et mødested, hvor der udveksles mellem forskere, formidlere og politiske beslutningstagere. Arbejdet ender med en større trykt publikation, en mindre engelsk udgave og i 2009 en international konference, der præsenterer og diskuterer de særlige nordiske bud på et nyt forståelsesgrundlag i relation til børn og kultur. I 2006 blev disputatsen Om processen. Det æstetiskes betydning i børns kultur forsvaret for doktorgraden i Biblioteks- og Informationsvidenskab. Disputatsen gav et bud på et nyt børnekulturbegreb og dermed et bidrag til fornyelse af børnekulturel formidling bredt betragtet. Dette grundlag er nu under diskussion og implementering i brede kulturformidler kredse landet over. Oplæg til formidling og implementering er trykt bl.a. i Børnekulturens Netværks publikationer. Det nye forståelsesgrundlags konsekvenser for curriculum på diplom-., master- og kandidatuddannelser er i fuld gang med at blive diskuteret. DB er i gang med planlægning af en temadag som forventes afholdt i foråret Derfor er målopfyldelsen kun sat til 75% Revision af masteruddannelsen Arbejdet med revision af masteruddannelsen har været mere omfattende end forudset ved kontraktens indgåelse. Det er derfor først muligt at iværksætte den revidere masteruddannelse i efteråret Forberedelserne hertil er dog godt undervejs, derfor er målet opfyldt med 75% 2.3. Klare mål Danmarks Biblioteksskoles målgrupper er primært potentielle studerende, studerende, forskere i ind- og udland samt erhvervsaktive i den biblioteks- og informationsvidenskabelige praksisverden, såvel offentlig som privat. For at imødekomme målgruppernes behov har DB i 2006 fastsat mål for sine fire produkter: uddannelser, forskning, nationale biblioteksydelser samt kursus- og konsulentvirksomhed. Ud af 12 mål er 8 opfyldt fuldt tilfredsstillende. For et mål har det ikke været muligt at kvantificere opgaveløsningen på den angivne måde, hvorfor målet udgår. De sidste 3 mål ligger lige under tilfredsstillende.

13 11 Tabel 3.b: Afrapportering på klare mål Opgave Uddannelser Uddannelser Resultater af forskning og udvikling Resultater af forskning og udvikling a) Tilfredsstillende b) Utilfredsstillende Biblioteksbetjening Biblioteksbetjening Biblioteksbetjening Mål Sagsbehandling i forbindelse med meritsager: Hvis ansøgningen overholder formkravene, skal der gives svar inden for to måneder efter at ansøgningen er modtaget. I efteråret 2006 gennemføres en dimittendundersøgelse i forlængelse af undersøgelsen fra DB har en solid forskningsproduktion, som skolen gerne vil fastholde. Derfor fastsættes to mål for området: a) Alle medarbejdere med forsknings- og udviklingstid publicerer mindst én artikel pr. år; b) tendensen til at flere forsknings- og udviklingsarbejder publiceres internationalet fastholdes og styrkes. Kriterier for tilfredsstillende/ utilfredsstillende Resultat Bedømmelse tilfredsstillende: >=95% mindre tilfredsstillende: 80-95% utilfredsstillende: <80% tilfredsstillende: gennemført mindre tilfredsstillende: påbegyndt utilfredsstillende: ikke påbegyndt tilfredsstillende: a) >=85%; b) styrket mindre tilfredsstillende: a) 85-75%; b) neutral utilfredsstillende: <75%; b) faldende DB indgår løbende tilfredsstillende: styrket samarbejdsrelationer med mindre tilfredsstillende: neutral eksterne parter omkring utilfredsstillende: faldende forskning og udvikling. De igangværende bestræbelser på at intensivere det forskningsmæssige samarbejde med forskellige sider af bibliotekssektoren fortsætter. Alle materialer og databaser, herunder afsluttede bibliografier og registranter over sjældent benyttet metariale skal være tilgængelige over bibliotekets hjemmeside. Ekspedition af udefrakommende bestillinger på materialer skal afsendes samme eller næste dag med "Bibliotekspressen". Biblioteket arbejder kontinuerligt på at øge tilgængeligheden af materialer. I 2006 iværksættes et arbejde med at omorganisere og nedlægge små samlinger. Målet er at 1/3 af materialerne er færdigbehandlet i tilfredsstillende: % mindre tilfredsstillende: 85-97% utilfredsstillende: <85% tilfredsstillende: % mindre tilfredsstillende: 85-97% utilfredsstillende: <85% tilfredsstillende: >=85% mindre tilfredsstillende: 60-85% utilfredsstillende: <60% 94% Mindre tilfredsstillende Gennemført a) 86% b) Fald fra 2005 til 2006 Styrket Tilfredsstillende Tilfredsstillende 97% Tilfredsstillende 99% Tilfredsstillende 86% Tilfredsstillende

14 12 Kursusvirksomhed Kursusvirksomhed Kursusvirksomhed Konsulentvirksomhed Brugerens vurdering af kurset som helhed som enten meget god eller usædvanlig god. Brugerens vurdering af undervisningen som enten meget god eller usædvanlig god. Brugerens vurdering af temadagen som helhed som enten meget god eller usædvanlig god. Formålet med DB s konsulentvirksomhed er, at skolens lærere og konsulenter ad hoc kan yde konsulentbistand til bibliotekssektoren og andre, der efterspørger medarbejdernes ekspertise. Konsulentopgaver løses på markedsmæssige vilkår i henhold til kommissorium og præmisser, der fastlægges i en kontrakt mellem skolen og rekvirenten. Målet er at levere konsulentydelser af høj faglig standard. tilfredsstillende: >=75% mindre tilfredsstillende: 75-60% utilfredsstillende: <60% tilfredsstillende: >=75% mindre tilfredsstillende: 75-60% utilfredsstillende: <60% tilfredsstillende: >=75% mindre tilfredsstillende: 75-60% utilfredsstillende: <60% tilfredsstillende: >=85% mindre tilfredsstillende: 85-60% utilfredsstillende: <60% 83% Tilfredsstillende 84% Tilfredsstillende 71% Mindre tilfredsstillende Det har ikke været muligt/er ikke fundet relevant at kvantificere opgaveløsningen på den angivne måde. Opgaverne løses - og er i 2006 løst - i dialog med rekvirenten indtil slutresultatet er tilfredsstillende. 3. Regnskab 3.1. Anvendt regnskabspraksis Danmarks Biblioteksskole overgik til omkostningsbaseret regnskab pr. 1. januar Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber. Årsrapporten for 2006 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper og er specificeret nærmere i Danmarks Biblioteksskoles åbningsbalance pr. 1. januar 2005 (afsnittet Anvendt regnskabspraksis, jf. bilag). Der er ikke i løbet af 2005 og 2006 foretaget væsentlige ændringer i den beskrevne regnskabspraksis. Til anlægsaktiver henregnes aktiver til en værdi på kr. eller derover. I visse tilfælde indregnes dog også aktiver til en værdi på under kr. Disse aktiver omfattes af reglerne om bunkning (obligatorisk eller frivillig bunkning) Udover den obligatoriske IT-bunke opererer skolen med følgende bunker: - AV-udstyr, omfattende videokonferencesystem, projektorer samt AV-udstyr i festsal og auditorium - Stole/borde i festsal og auditorium - Adgangssystem m. kort og kortlæsere Skolen bor i lejede bygninger såvel i København som i Aalborg (private udlejere). Der er ikke aktiveret omkostninger i forbindelse med de indretninger og forbedringer, som skolen foretager på bygningerne. Skolen anser sådanne ændringer for i praksis at være integrerede dele af lejemålet, jf. Økonomistyrelsens procesvejledning 3. s. 18.

15 Resultatopgørelse Tabel 4: Resultatopgørelse Mio.kr. Regnskab Regnskab Budget note: Ordinære driftsindtægter Salg af varer og tjenesteydelser 1,150 1,202 1,000 Tilskud til egen drift 3,486 3,442 3,000 Øvrige driftsindtægter 7,715 7,029 7,000 Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt 12,351 11,673 11,000 Ordinære driftsomkostninger Forbrugsomkostninger Husleje 11,108 11,045 11,900 Andre forbrugsomkostninger 15,878 17,893 17,500 Forbrugsomkostninger i alt 26,986 28,938 29,400 1 Personaleomkostninger Lønninger 55,295 51,317 52,100 Pension 7,286 6,707 6,800 Lønrefusion 1,635 0,812 0,000 Andre personaleomkostninger 0,135 0,061 0,000 Personaleomkostninger i alt 61,081 57,272 58,900 Andre ordinære driftsomkostninger 6,206 5,993 6,300 Af- og nedskrivninger 2,034 3,595 2,700 Ændring i lagre 0,000 0,000 0,000 Ordinære driftsomkostninger i alt 96,308 95,799 97,300 Resultat af ordinær drift -83,957-84,125-86,300 Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster -83,957-84,125-86,300 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,141 0,099 0,000 Finansielle omkostninger 0,001 0,002 0,000 Resultat før ekstraordinære poster -83,817-84,028-86,300 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat -83,817-84,028-86,300 Biblioteksskolens havde i 2006 driftsindtægter og omkostninger på hhv. 12,5 mio. kr. og 96,3 mio.kr. Det samlede resultat excl. bevillinger kunne således opgøres til et underskud på 83,8 mio.kr. Budgettet for 2007 er som på FL 2007.

16 Balance Tabel 5: Balance, Mio. kr. Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo note: note Anlægsaktiver: 4 Egenkapital i alt, note 4 3,946 3,546 2 Immaterielle anlægsaktiver Hensættelser 0,406 0,457 Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,764 0,293 Langfristede gældsposter: Erhvervede koncenssioner, patenter m.v. 0,142 0,195 Prioritetsgæld Udviklingsprojekter under opførelse Anden langfristet gæld Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,906 0,488 Statsgæld 3 Materielle anlægsaktiver Langfristet gæld i alt Grunde, arealer og bygninger Kortfristede gældsposter: Infrastruktur Leverandører af varer og tjenesteydelser 5,099 2,246 Produktionsanlæg og maskiner Anden kortfristet gæld 0,966 1,028 Transportmateriel Skyldige feriepenge 7,625 9,709 Inventar og IT-udstyr 4,014 3,415 Igangværende arbejder for fremmed Igangværende arbejder for egen regning Periodeafgrænsningsposter Materielle anlægsaktiver i alt 4,014 3,415 Kortfristet gæld i alt 13,690 12,983 Finansielle anlægsaktiver Gæld i alt 13,690 12,983 Anlægsaktiver i alt 4,920 3,904 Omsætningsaktiver: Varebeholdning Tilgodehavender 5,814 5,681 Værdipapirer Likvide beholdninger 7,308 7,400 Omsætningsaktiver i alt 13,122 13,082 Aktiver i alt 18,042 16,986 Passiver i alt 18,042 16, Omregningstabel Tabel 6. Omregningstabel, mio.kr. Årets omkostningsbaserede resultat -83,817 - Afskrivninger 2,034 - Nedskrivninger - Ændringer i hensættelser + Anskaffelser -1,018 +/- Lagerregulering + Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse +/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde) 2,085 +/- Periodiseringer - Tab på debitor +/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver Årets nettoudgifter -80,716

17 Bevillingsregnskab Tabel 7: Bevillingsregnskab (Det udgiftsbaserede driftsregnskab) Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Løbende priser Udgifter 93,6 96,3 93,2 3,1 97,3 Indtægter 11,8 10,7 12,5-1,8 11,0 Resultat, brutto -81,8-85,6-80,7-4,9-86,3 Bevilling, netto 84,2 85,6 85,7-0,1 83,8 Resultat, netto 2,4 0,0 5,0-5,0-2,5 Skolens udgiftsbaserede regnskab udviser i 2006 et overskud på 5,0 mio. kr. Skolen har ferieforpligtigelser for 2,1 mill. kr. samt investeringsposter for 1,0 mill. kr. i alt 3,1 mill kr. i Skolen har i 2006 reserveret yderligere midler til indflytning i nye lokaler på Aalborg Universitetscenters campusområde, der forventes at ske i sommeren Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Tabel 8: Bevillingsafregning for 2006 Løbende priser, Mio. kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Disposition, oversk. der bortfalder Akkumuleret oversk. til videreførsel Driftsbevilling Lønsum 58,2 54, ,2 Øvrig drift 27,5 25, ,0 I alt 85,7 80,7 5,0-11,2 Skolen havde i 2006 et mindreforbrug på 5,0 mio.kr., svarende til 5,8 % af bevillingen. Mindreforbruget skyldes bl.a., at skolen har været tilbageholdende med at udnytte rammen i lyset af flytning til ny bygning i Aalborg i sommeren 2007 samt behovet for at kunne opretholde et fornuftigt investeringsniveau mht. IT og tele på trods af bevillingsreduktioner fra Der har i 2006 endvidere været uforudsete fratrædelser. Tabel 9: Akkumuleret resultat 2006 Løbende priser, Mio. kr. Årets Hovedkonto Ultimo 2003 Ultimo 2004 Ultimo 2005 resultat Ultimo ,1 3,9 6,3 5,0 11,2 Af den akkumulerede saldo ultimo 2006 forventer skolen at anvende 3,5 mio.kr. i forbindelse med indflytning i ny bygning i Aalborg i sommeren 2007, 4 mio.kr. til opgradering af IT- og telesystemer og 2 mio.kr til forbedring af det fysiske studentermiljø samt bygningsmæssig vedligeholdelse i København. 3.7 Regnskabsmæssige forklaringer Skolens hensatte forpligtelser er i den endelige tilpasset balance opgjort til kr. Dette er kr. mere, end hvad der er opført i skolens regnskab for Grunden til denne difference skyldes en fejl i skolens regnskab for 2006, hvor de hensatte forpligtelser ikke er opgjort korrekt. Fejlen vil blive rettet i regnskabet 2007.

18 16 4. Påtegning Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Danmarks Biblioteksskole (CVR-nr: ) er ansvarlig for: Danmarks Biblioteksskole, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København den 30. marts 2007 Danmarks Biblioteksskole Lars Qvortrup Rektor Kirsten Devantier Administrationschef København den april 2007 Karoline Prien Kjeldsen Departementschef

19 17 5. Bilag Note 1: Personaleomkostninger årsværk/antal Regnskab 2003 Regnskab 2004 Regnskab 2005 Regnskab 2006 Budget 2007 Antal årsværk Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere Note: Til/afgang omfatter kun månedslønnede medarbejdere. Endvidere eksklusiv ph.d.-studerende og vikarer. Note 2: Immaterielle anlægsaktiver Mio. kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. Kostpris pr (før afskr.) 0,923 0,438 1,361 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Kostpris pr (før afskr.) 0,923 0,438 1,361 Tilgang -0,025-0,025 Afgang Kostpris pr (før afskr.) 0,923 0,413 1,336 Akk. afskrivninger 0,629 0,218 0,847 Akk. nedskrivninger Akk. af- og nedskrivninger ,629 0,218 0,847 Regnskabsmæssig værdi pr ,294 0,195 0,489 Årets afskrivninger 0,082 0,109 0,191 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger 0,082 0,109 0,191 I alt Note 3: Materielle anlægsaktiver [vælg mio. el. tusinder] Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Kostpris pr (før afskr.) 7,205 7,205 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Kostpris pr (før afskr.) 7,205 7,205 Tilgang 0,929 0,929 Afgang Kostpris pr (før afskr.) 8,134 8,134 Akk. afskrivninger 4,718 4,718 Akk. nedskrivninger Akk. af- og nedskrivninger ,718 4,718 Regnskabsmæssig værdi pr ,416 3,416 Årets afskrivninger 1,843 1,843 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger 1,843 1,843 Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT-udstyr I alt

20 18 Note 4: Egenkapital kr. Primobeholdning : Startkapital 3,948 Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse Bevægelser i året: Likviditetstildeling 83,415 Mellemregning med andre statsinstitutioner Afstemningsdifferencer Overført resultat: Årets resultat -83,817 Egenkapital pr ,546 Note 5: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Løbende priser, Mio. kr Resultat efter overførsel til Almindelig Virksomhed Note 6: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95) Modtagne Løbende priser, kr. tilskud Udgift Kulturinstitutionernes oplevelsesøkon 3 3 Portland Mekanisk information Børn bruger biblioteker Den digitale bibliotekar Bibliotekernes rolle som læringscentre Lån og Læs projekt Gazetalk proejkt Bin Norden Eucult IIX konferencen BJ's Forskningsprofessorat Billeddisiplin PuLis Biblioteker som mulighedsrum Ph.d. ALM Ph.d. MS Ph.d. BKN Ph.d. MC I alt

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r April 2006 -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Præsentation af Kunstakademiets Billedkunstskoler

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB)

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) -2- Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Beretning... 3 1.1. Mission, vision og hovedopgaver... 3 1.2. Årets finansielle resultater...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning 5 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus 5 1.2. Årets

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum Årsrapport 2005 for Dansk Landbrugsmuseum -2- In d h old sfort egn else 1. Beretning 1.1. Præsentation af institutionen 1.2. Årets finansielle resultater 1.3. Årets faglige resultater 1.4. Forventninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere