Årsberetning Idet revisor havde skrevet en blank påtegning blev såvel årsberetning som årsregnskab énstemmigt godkendt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013. Idet revisor havde skrevet en blank påtegning blev såvel årsberetning som årsregnskab énstemmigt godkendt."

Transkript

1 Årsberetning 2013 Ved indgangen til 2013 var det tydeligt at dette år ville blive noget ganske særligt, fordi DCB var med i udbud af et nyt bibliotekssystem sammen med danske biblioteker. Danmarks Digitale Bibliotek den nationale biblioteksløsning som mindretallets bibliotek også har tilsluttet sig - skulle begynde udrulning. Der lå flere spændende projektansøgninger hos Sydslesvigudvalget. Derudover var planlægning af et samarbejde med Dansk Kirke i Sydslesvig omkring flytning af filialen i Slesvig i støbeskeen og filialen i Husum skulle reaktiveres. Vakante stillinger skulle besættes hurtigst muligt for at opnå fuld personaledækning til gennemførelse af den daglige drift og sideløbende projekter. Parallelt hermed skulle der pågå løbende kompetenceudvikling af medarbejdere og bestyrelse for til stadighed at være ajour på udvikling og faglighed i biblioteksvæsenet. Sidst men ikke mindst er der altid et effektiviserings- hhv. rationaliseringsprojekt i gang i huset med henblik på at optimere specifikke opgaver. Så dukkede der i løbet af året 2 alvorlige sager op, som der skulle handles på med øjeblikkelig varsel. Det var en konstatering af skimmelsporer i dele af huset. Hele huset er ikke undersøgt, men det værste kan frygtes. Sidst men ikke mindst viste det sig nødvendigt at foretage nogle investeringer omkring flugtveje pålagt af brandmyndighederne - for fortsat at have lov til at anvende vores udstillingsetage. At året så reelt kom til at være præget af lange vakanceperioder fik ganske alvorlig indflydelse på de planlagte aktiviteter i resultataftalen og hverdagens drift. Dette til lykkedes det at gennemføre en hverdag som forhåbentlig i det efterfølgende giver et indtryk af et bibliotek med en biblioteksbestyrelse, der har mod og vilje til at udvikle og styrke det danske mindretals biblioteksvæsen, et bibliotekspersonale, der formår at gennemføre et hav af aktiviteter trods vanskelige personaleforhold og viser billedet af et politisk og fagligt engagement som hånd i hånd løfter Dansk Centralbibliotek for Sydslesvigs mangesidede opgaver. Biblioteksbestyrelsen Biblioteksbestyrelsen starter altid året med at diskutere og godkende årsregnskab og årsberetning, hvoraf resultataftalen er en delmængde, fra året i forvejen. Resultataftalen for 2012 for biblioteksdelen lykkedes det at opfylde med måltallene: opfyldt 75 % delvis opfyld 15 % ikke opfyldt på 10 %. For forskningsafdelingens vedkommende var resultatet: opfyldt 100 %. Idet revisor havde skrevet en blank påtegning blev såvel årsberetning som årsregnskab énstemmigt godkendt. Budgettet fremviste et mindre underskud foranlediget af den nyberegnede eventualforpligtelse for danske pensionsforpligtelser ifølge den eksisterende danske overenskomst. I maj begynder bestyrelsen at tage fat på det kommende års resultataftale. Den blev med udgangspunkt i det af medarbejdernes udarbejdede forslag på grundlag af bibliotekets vision, fundamentet i Folkebibliotekerne i videnssamfundet og planerne om at tilslutte os det nye, nationale bibliotekssystem og Danmarks digitale Bibliotek godkendt. Det tilhørende budget blev ligeledes godkendt med en fremskrivningsprocent på 2.7, hvorefter materialet blev fremsendt til Sydslesvigudvalget.

2 Ved den halvårlige afrapportering af resultataftale pr til Sydslesvigudvalget blev biblioteksbestyrelsen orienteret om at det første halve år var tilfredsstillende, men at næste halvår ikke ville kunne opnå samme gode resultat pga. stor involvering i projekter og voldsomme driftsudfordringer pga. vakante stillinger. Dette tog bestyrelsen til efterretning. Halvårsregnskab Ved aflægning af halvårsregnskabet var der uforholdsmæssigt mindre forbrug end planlagt. Men dette var foranlediget af at investeringer i Husum-filialen først ville falde i efteråret. Ligeledes ville indkøb af materialet til chipning (RFID) af materialebestanden også falde i efteråret. Det samme gjorde sig gældende for de pålagte investeringer vedr. brandsikring af ejendommen Nørregade 59. Med ovennævnte argumentation blev halvårsregnskabet énstemmigt godkendt. Projektansøgninger Som følge af Sydslesvigloven udskriver Sydslesvigudvalget hvert efterår mulighed for at ansøge om projektmidler inden for en given ramme. Biblioteksbestyrelsen blev præsentret for 3 indstillinger fra medarbejdernes side. Det var Den Slesvigske Samling som forskningsbibliotek, Det gode bogskib Halfdanslyst og OBS: Oplysning til Borgerne om Sydslesvig. Biblioteksbestyrelsen indstillede samtlige projektansøgninger til fremsendelse til Sydslesvigudvalget, da der var bred enighed om at der såvel var markedsførings værdi som oplysning om mindretal i alle 3 projekter. Desuden ligger DSS som forskningsbibliotek i naturlig forlængelse af digitaliseringen af den ældste bogbestand, som er pågået i hele OBS åbner ud over oplysning om Sydslesvig i Danmark også mulighed for at kompetenceudvikle DCB s medarbejdere i danske biblioteker, hvorfor det ses som en win-win situation. Sydslesvigting På SSF s landsmøde i efteråret 2012 fremkom der et forslag om at etablere et Sydslesvigting. Dette forslag blev bragt til Samrådet, hvor man enedes om at undersøge mulighederne for et mere overordnet organ i organisationsstrukturen i Sydslesvig. Hver organisation skulle vælge en repræsentant til at indgå i et udvalg, som arbejder med mulighederne for at ændre beslutningsstrukturerne i Sydslesvig. Biblioteksbestyrelsen valgte Georg Buhl til bibliotekets repræsentant i dette udvalg med det mandat at Biblioteket går positivt ind i dette udvalg med henblik på at vurdere om det er en realistisk tanke at danne et Sydslesvigting. Desuden går DCB ind for en optimering med henblik på at fremme det danske og anvende tilskuddet fra Danmark bedst muligt. Danmarks Biblioteksforening Som det naturligste i verden er Dansk centralbibliotek for Sydslesvig medlem af og dybt engageret i Danmarks Biblioteksforening ved både at have næstformanden siddende i repræsentantskabet og i bestyrelsen for DBSyd. Han, formanden, 2 biblioteksmedarbejdere og bibliotekschefen havde fornøjelsen af at deltage i årsmødet i København. Formanden og næstformanden deltog derudover sammen med teamvoksens leder i en studietur til Malmø og Roskilde. Det er særdeles givende fagligt og fremadrettet at være aktiv i denne sammenhæng, idet Danmarks Biblioteksforening er én af de toneangivende parter i måden at føre bibliotekspolitik i Danmark. FUEN-kongres For nogle år siden blev der taget en principbeslutning om at Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig altid sender en repræsentant eller 2 til den årlige FUEN-kongres. I 2013 blev kongressen afholdt i Brixen, Sydtyrol, hvor formanden og souschef deltog i en inspirerende kongres.

3 Folkemødet på Bornholm Formanden og bibliotekschefen deltog i Folkemødet på Bornholm. Det medførte en beslutning om at det er vigtigt at deltage i denne folkefest for at få et indtryk af det politiske Danmark og hvad der rører sig og debatteres i vort moderland. Som bibliotek og folkeoplysende institution var det givende og inspirerende at være tilskuer både til biblioteksrelevante emner o andet. Det er også givende at være sammen med andre mindretalsorganisationer i andre rammer. Folketingsturen DCB har gennem flere år haft 2 pladser ved Grænseforeningens Folketingstur. Og der er tradition for at fordele pladserne mellem en politiker og en medarbejder. I år var det næstformanden og lederen af teamvoksen som tog af sted på en spændende og oplysende tur til Folketingets Præsidium, Det kongelige Teater, Fermern-forbindelsen m.v. Et spændende, oplysende program var sammensat og bibliotekets repræsentanter kommer altid hjem inspireret og med nye idéer og indfaldsvinkler til brug i en eller anden sammenhæng. At deltage i dette arrangement er en god måde at danne netværk med andre af mindretallets institutioner/organisationer og også helt nye parter. Ligesom erfaringsudveksling er meget givende. Slesvig Bibliotek har været på biblioteksbestyrelsens flere gang i løbet af 2013, da en henvendelse fra Dansk Kirke i Sydslesvig medførte en flertalsbeslutning om at Biblioteket skal undersøge mulighederne for at flytte Slesvig bibliotek til et andet sted, hvor der er mere plads. Der er modtaget lånerklager over såvel lokaler som det manglende udbud af materialer foranlediget af den minimale plads. Det er tydeligt at filialen ikke lever op til brugernes forventninger. Da der ikke synes snarlige af lokalearealet i Slesvighus beslutter Biblioteksbestyrelsen at Slesvig bibliotek skal flytte sammen med Dansk Sundhedstjeneste og Ansgarmenigheden i Ansgarkomplekset. Såfremt der skulle vise sig nye perspektiver for kirken skal biblioteket fremadrettet også følge ønsket om fysisk tilstedeværelse på en evt. anden adresse sammen med kirken og sundhedstjenesten. Det besluttes også at finansieringen af Slesvig skal foregå ved genbrug og inden for bibliotekets egen økonomi. Husum bibliotek Da der i Husum bibliotek over nogle år har været et nedadgående udlån blev bestyrelsen enig om at der skulle investeres i filialen, som havde et 70 er udtryk med henblik på at tiltrække brugerne på Vestkysten. Biblioteksbestyrelsen var meget enig om at en reduktion af filialen til bogbusbetjening ville være en trist beslutning. Derfor blev det vedtaget, at Husum bibliotek skulle indrettes efter samme designmanual, som Flensborg bibliotek blev i Det skulle gøres så billigt som muligt, ved genbrug og inden for driftsbudgettet. Filialen blev åbnet ved formanden d. 4. november med sang, musik, glade børn og voksne og med et perspektiv for fremtiden, idet formanden i sin åbningstale gjorde opmærksom på, at Husum sagtens kunne blive det første selvbetjente/ubetjente bibliotek i Sydslesvig. Filialen havde i form af make-up fået et nutidigt udtryk og blev vel modtaget af tilfredse brugere. Det tegner godt og bliver nu spændende at følge aktivitetsniveauet og benyttelsen af den nyindrettede filial. I 2017 skal filialen evalueres. Harreslev fælles dansk-tysk bibliotek I løbet af 2013 fik DCB igen en henvendelse fra Harrreslev kommune omkring den ca. 10 år gamle idé med at bygge et fælles bibliotek i Harreslev. Et bibliotek hvor der både skal være dansk og tysk bibliotekspersonale, hvor man skal kunne deles om opgaverne og hjælpe hinanden, når den anden part ikke har sin biblioteksdel åben. Tanken blev præsenteret på et bestyrelsesmøde i september måned, hvor Harreslevs nye borgmester og SSW eren Heinz Petersen præsenterede Harreslev kommunes

4 tanker. Efterfølgende tilgik der borgmesteren et brev om at DCB gerne vil være behjælpelig med at lave en rundtur for Harreslevs politikere til danske biblioteker alternativt laves en rundvisning i Flensborg bibliotek. Brevet udtrykte ligeledes en positiv holdning til at arbejde videre med tanken i bevidstheden om at der såfremt et fælles bibliotek i Harreslev skal blive virkelighed, så skal der satses økonomisk på at løfte denne opgave. Kommunikationsstrategi Da Samrådet i efteråret 2012 ansøgte om at få et projekttilskud til at udarbejde en kommunikationsstrategi rettet mod Danmark med henblik på at opnå bedre kendskab til det danske mindretal i Sydslesvig blev Rita Jakobsen valgt til at være bibliotekets repræsentant i denne referencegruppe. Rita har løbende deltaget i arbejdsmøder og workshops og orienteret bestyrelsen om arbejdet i dette organ. Ved udgangen af 2013 eller primo 2014 vil der foreligge en afsluttende rapport, som Samrådet har til opgave at forholde sig til omkring effektuering af de af kommunikationsbureauets forslag til kommunikationsplatforme, ansættelse af journalist omsætning af kommunikationsstrategi sammen med mindretallets respektive organisationer m.v. Projektet er 3-årigt og forventes afsluttet i Vedtægtsændringer Ved adskillige møder i 2013 har der været anledning til at diskutere Dansk Centralbiblioteks for Sydslesvig e. V s vedtægter. Der er pågået diskussion om enkeltelementer såsom sammensætning af medlemsforsamling/generalforsamling, størrelsen af den, personalerepræsentation i biblioteksbestyrelsen, Bibliotekets Venner, en støtteforening, Bibliotekets placering organisatorisk i mindretallet: skal biblioteket have Samrådet som generalforsamling? Bedriftsrådet er blevet bedt om at forholde sig til personalerepræsentationen og Bibliotekets formand er hyret til at være konsulent på opgaven omkring konstruktion af ny, tidssvarende vedtægt for Bibliotek og Forskningsafdeling. Diskussionen pågår løbende, men er blevet forsinket pga. indtrufne omstændigheder. Bibliotekets repræsentation forskellige organer Samrådet er et fast punkt på Biblioteksbestyrelsens dagsorden, så der aflægges løbende beretninger fra og diskuteres emner hhv. vælges personer til arbejdsgrupper under Samrådet. En stående udfordring for DCB er at vi som organisation ikke har formand eller næstformand sidende i Samrådet. Dog accepteres det at DCB s formand deltager i møder, hvor der er vigtige forhold, som vedrører alle f. eks. budgetter, anlæg, fremskrivningsprocenter m.v., bliver diskuteret. I 2013 har biblioteket valgt en repræsentant til Samrådets udvalg vedr. muligheden for at etablere et Sydslesvigting. Valget faldt på næstformand Georg Buhl. Samrådet fik via SSF bevilget et projekt omkring mindretallets kommunikation rettet mod Danmark, og til denne arbejds-/referencegruppe blev Rita Jakobsen, som bibliotekets kommunikationsmedarbejder, valgt sammen med Jørn Aagesen, som senere blev erstattet af Alice Feddersen. Én gang årligt orienteres der mundtligt til bestyrelsen fra de organer, som DCB er repræsenteret i hhv. er sekretariat for. Det er Voksenundervisningsnævnet, hvor DCB har 2 repræsentanter. Sydslesvigsk Oplysnings Forbund, hvor DCB har en revisorpost. Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvor DCB har et partnermedlemskab og deltager i det årlige Repræsentantskabsmøde for at være velorienteret på det folkeoplysende område i Danmark. Danmarks Biblioteksforening, hvor DCB er fuldgyldigt medlem med en plads i repræsentantskabet og derudover har observatørstatus i DBSyds bestyrelse. Sidst er det Sydslesvigs Folkeuniversitet, som forvaltes af DCB og hvor DCB er repræsenteret i Folkeuniversitetets øverste organ i perioden : Folkeuniversitetsnævnet.

5 Formandskabet og Bedriftsrådet Formandskabet og den daglige ledelse lægger stor vægt på at have et konstruktivt samarbejde med bibliotekets samarbejdsorgan BR. Det er planlagt at afholde 2 møder med hinanden årligt. I 2013 har hovedinteressen i disse møder handlet om at få gennemført en trivselsundersøgelse. BR og den daglige ledelse har samarbejdet konstruktivt om at få gennemført denne. Allerede i planlægningsfasen af undersøgelsen og udformningen af spørgsmålene i undersøgelsen pågik der en god dialog med henblik på at få så god og retvisende en undersøgelse som mulig. Trivselsundersøgelsen blev gennemført i uge 45 og resultatet blev afleveret til ledelsen i slutningen af november måned. Næste skridt er at Bedriftsrådet og ledelsen hver udtager 3 ting, som man ønsker at arbejde videre med i teamene og på tværs i organisationen inden næste trivselsundersøgelse gennemføres i efteråret Biblioteksbestyrelsens uddannelse Biblioteksbestyrelsen som helhed prioriterer uddannelse af medarbejdere meget højt. Det smitter også af på kravene til dem selv. Bibliotekets formandskab lægger meget stor vægt på at være velorienteret såvel politisk som fagligt i forhold til de opgaver der skal løftes i en bestyrelse. I 2013 har formandskabet deltaget flittigt i biblioteksfaglige og folkeoplysende aktiviteter. Desuden har formandskabet uddannet sig i såvel bestyrelsesarbejde som i regnskabsvæsen for at kunne leve op til de krav som de bevilligende myndigheder på både dansk og tysk side stiller. Bibliotekets hverdag og de gode historier Team Voksen Biblioteket modtager stedse flere gæster, der bruger biblioteket som et opholds- og værested, et rum at mødes med kendte og nye mennesker i, et sted hvor man kan lade sig overraske og inspirere. Det glæder os, at vore gæster holder af at være på biblioteket det gør vi også selv! Det glæder os også, at vore gæster både bruger de traditionelle udbud som udlån af bøger, musik, film og blade, og også, at flere nyder godt af vore forskellige arrangementer. I 2013 har vi som altid holdt forfatter- og debataftner, musikarrangementer, film-arrangementer, udstillinger & meget mere. I tilgift lægger vi hus til alskens uformelle møder. Vi glæder os over, at vores hus danner rammen om så mange gode aktiviteter, arrangerede såvel som spontane. Det bliver spændende i 2014 at fuldføre de igangsatte indretningsforbedringer i Flensborg og flytning og indretning i Slesvig, inklusive bedre brug af digitale informationsskærme, og modtage vore gæster i stedse bedre fysiske rammer. I 2013 har team voksen haft lejlighed til at finpudse og konsolidere nogle kerneaktiviteter, der efterhånden kan kaldes nogle gedigne, tilbagevendende successer. Blandt disse hører: Litteraturfest.nu ved Lene Lund i samarbejde med Nordisk Informationskontor (NI). Under den ugelange festival afholdes en perlerække af forfatteraftner med udvalgte højaktuelle nordiske forfattere, samt andre kulturelle indslag som musik- og debataftner. Arrangementerne afholdtes i Flensborg samt på andre biblioteker i Sønderjylland og Slesvig. En rum tid forud for arrangementerne holdt Lene Lund sammen med Anette Jensen fra NI en opvarmningsaften, hvor en del af forfatterne på festivalen blev præsenteret. Biffen ved Michael Juul Olsen, i samarbejde med SSF. Efter et traktement af ost og vin, vises en udvalgt film med danske tekster. Blandt medlemmer af det danske mindretal i området er Biffen blevet en kærkommen lejlighed til at forene en kulturel oplevelse med socialt samvær. Biffen havde i 2013 totalt 968 gæster fordelt på 10 aftner.

6 Læs Bogen Se Filmen ved Viggo Böhrnsen Jensen. Centrale litterære og kunstneriske temaer behandles i bog- og filmform. Temaet bliver præsenteret og perspektiveret inden filmforevisningen, og oplevelsen diskuteres efter filmvisningen. Arrangementerne tiltrækker fast mellem gæster. Månedens Bedste Bøger ved Karl Fischer i Flensborg og ved Carsten Reyhé i Slesvig og i 2014 udvides aktiviteten til Husum, dér ved Rita Jakobsen. Præsentationen er en del af potpourri en Det der om torsdagen, der ud over bogpræsentationer indeholdt forskellige musikalske og kulturelle fremførelser. I Flensborg deltog alt fra per gang, og i Slesvig Vi venter spændt på udviklingen i Husum. Læseklubberne er en fast del af biblioteket med en loyal læserskare; i 2013 havde biblioteket i alt 18 læseklubber og kredse med totalt 142 læste titler. I Flensborg smitter læsekredsene af på forfatteraftner på biblioteket. Vores årlige foredrag i samarbejde med SdU handlede i år om særligt sensitive mennesker % børn og voksne er særligt sensitive, og fødes med et mere finstemt nervesystem. De er særligt følsomme overfor lys, lyde, dufte, smag, indre fornemmelser og stemninger omkring dem. I 2013 konsolideres også en succes af en lidt anden karakter: DCBs kommunikationsmedarbejder Rita Jakobsen har opbygget en velfungerende facebook-side med aktiv dialog med lånere og andre brugere. Udefrakommende og uvildige kommunikationskonsulenter vurderede siden og gav den topscore. Det er med stor fornøjelse og en vis stolthed, at disse vellykkede aktiviteter nu kan kaldes en del af den almindelige drift, og teamet smøger ærmerne op til at tage fat på nye udviklingsopgaver i Også e-ressourcer har i 2013 været efterspurgte. Grundet frafald i forlagstilslutning til vores udbyders aftale, har biblioteket ikke kunne formidle nær så mange titler som ventet. Dette til trods, er efterspørgslen relativ stabil med i snit ca. 65 lånere per måned med et årligt lån på knap 1200 e-bøger, og 354 netlydbøger. Et af højdepunkterne i årets litteratur festival var afslutningen på Flensborg Bibliotek. Forfatterne sad på den danske trappe i udlånet og publikum i salen. Det var hyggeligt at sidde i det lyse rum med bøger som kulisse og publikum og forfattere befandt sig tydeligvis godt i hinandens selskab. Forfatterne Hallgrímur Helgason fra Island, Rosa Liksom fra Finland og Kim Leine fra Danmark optrådte. Selv om man er en god forfatter, er man ikke nødvendigvis god til at formidle og underholde et publikum. Men de tre kunne. Hallgrímur Helgason fortalte og læste op i bedste "stand up-stil". Han læste om Herbjørg, som er i gang med at bestille tid til sin egen kremering. Publikums latter genlød i hele biblioteket. Rosa Liksom talte dansk med flot finsk accent. Hun var lattermild og hendes glæde smittede publikum. I pausen sagde publikum: "Vi vil høre mere", men Liksom skulle nå et fly. Kim Leine er en stilfærdig formidler i forhold til de to sprudlende forfattere. Men de var en meget fin sammensætning, som kunne underholde og oplyse på samme tid. Alle tre var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris, som Kim Leine senere vandt var også endnu et år hvor begge bogbusser turede området fra grænsen til Ejderen til glæde for gæster og lånere på over 330 stop pr. måned. Nedenunder redegøres for nogen af de nyeste aktiviteter bogbussen har startet. Som tidligere år deltog busserne i Sommehøjskole, årsmøder, bogbustræf m.v. Team Børn æggemadder - 80 påskeglade gæster deltog i aktiviteterne, så de ternede høns vender tilbage i 2014.

7 For første gang var børnebiblioteket med i programmet til årets litteraturfestival. Arrangementet Døde spøgelser børster ikke tænder fristede modige børn med spøgelseshistorier og spøgelsesvandring i bibliotekets dunkle kælder. Også modige elever fra klasse fra Sønder Brarup danske Fastelavn, Halloween, 4-årsfest og Dola s Dukketeater har gennem flere år været sikre publikumssucceser, og på baggrund af gode erfaringer fra 2012, er flere nye arrangementstyper blevet en fast del af driften. Det drejer sig om Vilde Valde Sommerfesten, hvor børnehavebørn er involverede i både optakt og i selve festen. Også i 2013 tilbød biblioteket i samarbejde med Aktivitetshuset et flot hel-ugesprogram til sydslesvigske børn, der ikke var så heldige at komme på ferieophold i Danmark. Biblioteket summer herligt af liv i ugen, hvor vi har besøg af Sommerungerne. Den danske læsekonkurrence Sommerbogen er også blevet et sikkert hit i børnebiblioteket; 375 bøger blev hen over sommeren læst af sydslesvigske børn og 20 børn var de heldige vindere af fine bogpræmier. ABC-caféer er blevet et tilbagevendende tilbud til 1. klasser i Sydslesvig; i 2013 kom knapt 150 elever med deres lærere på 2 besøg i børnebiblioteket, hvor der ved hvert besøg er planlagt ABC-sanselege, historiefortælling og hygge. Også i år har vi fået fine tilbagemeldinger fra elever og lærere, der synes, det er en fin måde at lære børnebiblioteket bedre at kende på. Et fint samarbejde med Dansk Sundhedstjeneste betyder, at vi i 3 måneder i foråret og 3 måneder i efteråret har gentaget tilbuddet Kom godt i gang et torsdagsarrangement, hvor biblioteket faciliterer, at forældre med helt små børn kan træffe andre forældre og børn og samtidigt få et lille fagligt input. Den store succes i 2012 med Jul hos Peddersen og Findus blev gentaget i 2013, hvor 294 børnehavebørn kom til julehygge i børnebiblioteket med powerpoint-historie, dans og sang om juletræet og selvfølgelig med masser af leg i børnebiblioteket. BIBIANA Forunderlige Fortællinger fra hele Verden - et af årets helt store nye arrangementer - var et udstillingsprojekt og et resultat af et super samarbejde med Gabriele Kosmol-Fisher, Center for Undervisningsmidler og med bred støtte af organisationer og foreninger i Sydslesvig BIBIANA er en spændende udstilling af 123 illustrationer af helt unikke værker fra Børnebogsillustrations Biennalen i Bratislava. Det er i BIBIANA House of Art for Children, Bratislava, at de fineste internationale priser indenfor børnebogsillustrationer bliver uddelt, og det var blot anden gang nogensinde at disse illustrationer blev vist udenfor Slovakiet først i København i 2012 og så på Flensborg Bibliotek marts-april Sammen med udstillingen blev der tilbudt en række workshops for elever fra 3. klasse til 11. årgang - nemlig tegne-, skrive-, fortælle og filmworkshops. Derudover var der fortælleworkshop for børn, forældre og bedsteforældre samt rundvisning og introduktion til udstillingen. Vores mål om at nå besøgende til udstillingen blev rigeligt nået, idet gæster besøgte udstillingen, ca. 200 sydslesvigske børn og unge deltog i workshops, og 138 børn deltog i tegnekonkurrencen. Nyt i 2013 var også Ternede høns og firkantede æg et påskearrangement for hele familien i børnebiblioteket, hvor der blev leget og konkurreret, lavet påskepynt og spist firkantede Skole var på spøgelsestur, og efter udsagnene nedenfor at dømme tyder alt på, at de gerne vil komme igen Hej Karl Vi havde en rigtig god formiddag hos jer! TAK! her kommer så elevernes udsagn: GODT: - Alt var godt, fordi der er så meget mere end bøger

8 - kunne godt lide gyserfortællingerne i kælderen - kælderen var en ny og interessant oplevelse - Karl var en god fortæller og oplæser - manden med leen var god, han havde Hummelsko på - BOGBUSSEN elskes IKKE SÅ GODT: - der var for lidt tid, vi kunne godt have tænket os at blive lidt længere - pigernes skrig i kælderen Karl, det var alle tiders. Vi kommer nok igen en anden gang! Mange hilsener Caren Bukop Der var rift om pladserne på bagsædet, da børnebiblioteket før sommerferien lancerede et nyt tilbud til børnehaverne i Sydslesvig nemlig Bagsædehistorier, hvor bogbussen kører ud til børnehaverne, og chauffør og børnebibliotekar inviterer børnene ind på bagsædet til sang, dialog og historiefortælling. 10 børnehaver fik i 2013 besøg af bogbussen og endnu flere børnehaver får besøg af bogbussen med bagsædehistorier i Børnebibliotekarerne høster gode erfaringer med et nyt indsatområde, og får fine tilbagemeldinger: Hej Susanna Tusind tak for din mail og endnu engang tak for jeres dejlige bagsædehistorier. Det var en god dag for børnene:) Jeg ønsker dig en god adventstid og håber vi ses igen næste år. Mange hilsener - Gisela I løbet af efteråret har børneteamet været involveret i nyindretningen af Husum Bibliotek. Udover faglige diskussioner om ønsker til indretningen, der blev videregivet til indretningsarkitekt Mitten Ferrar, har teamet pakket det gamle bibliotek ned og hjulpet til med at få det nye bibliotek på plads. Ved indvielsen af biblioteket den 4. november stod Dronningen og Mormor, alias børnebibliotekarerne Susanna og Helle, sammen med formanden for biblioteksbestyrelsen, Andrè Pastorff, klar til at modtage de mange gæster Den nye indretning giver muligheder for forskellige typer af arrangementer; allerede ugen efter indvielsen var 2. klasse fra Husum danske Skole på biblioteket til Morgengry-hygge med Susanna, og ved aftenarrangementet Skumringstimen var godt 20 brugere mødt frem for at høre oplæsning af Niels Ole Lindgaard. DCB glæder sig til fortsat godt samarbejde med lokale foreninger, med børnehaven og fritidshjemmet omkring nye tilbud, der gerne skal skabe mere liv på Husum Bibliotek. Brugerne har taget rigtig godt imod deres nye bibliotek, og for personalet er det til stor glæde at arbejde i de nye rammer. Børneteamet tog i november imod en ny og dygtig kollega - Inge Marie Bordinggaard Elechukwu, der har masser af erfaring som børnebibliotekar. Inge Marie er sammen med Rita Jakobsen nu de to faste bibliotekarer i Husum Bibliotek. Biblioteket i Flensborg har en dejlig have, som vi på sigt gerne vil inddrage som et ekstra biblioteksrum. Der blev i efteråret udarbejdet en rapport, som skal danne baggrund for det videre arbejde med bibliotekshaven. I denne proces har børneteamet været involveret og bidraget med ideer og ønsker til, hvorledes haven kan blive et ekstra formidlingsrum. Projektgruppen har arbejdet ud fra 4-rumsmodellen, som blev introduceret i rapporten Folkebibliotekerne i Vidensamfundet (Styrelsen for Bibliotek og

9 Medier, 2010). Modellen anbefaler, at man ved biblioteksindretninger forholder sig til aktiviteter/formidling i 4 rum: inspirationsrummet, læringsrummet, det performative rum og møderummet. I Bibliotekshaven ligger en fantastisk mulighed for at give brugerne en ekstra og uventet biblioteksoplevelse - en biblioteksmerværdi, der også understøtter DCB s vision og Bibliotekets Fortælling. Den Slesvigske Samling Den Slesvigske Samling er i disse dage i januar 2014 færdig med digitaliseringen af den boghistoriske bestand. Det betyder at Den Slesvigske Samlings ældste litteratur fra mellem 1591 og 1880 nu er digitaliseret. Alle kan nu anvende disse gamle bøger på egen pc - takket været ocrscanningen. Den muliggør at man i en simpel søgemaskine frit kan lede efter ord i teksten selv om den er gotisk. Men de nye muligheder udløser også nye spørgsmål fra uerfarne brugere. I nogen tilfælde hjælper man decideret brugerne med at læse en bog hver med sit digitale eksemplar på skærmen. Digitaliseringen sprænger også geografiske grænser. Jan Jessen s deltagelse i en konference i USA i november, tydeliggjorde begejstringen over det gode onlinemateriale. Et andet eksempel på behovet, er denne lille mail-dialog fra d. 6. januar: Jeg læste i Aabenraa Ugeavis, at I har digitaliseret alt om Slesvigs historie og 1864 krigen og at det vil være tilgængeligt på Internettet. Jeg er sønderjyde (Fra Aabenraa) som bor i Californien, og er meget interesseret i at læse mere om Slesvigs historie. Jeg kunne imidlertid ikke finde noget på jeres hjemmeside, og er ikke sikker på om Ugeavisen var for hurtig eller om det er fordi man skal have et login. Hilsen Bent Jensen Los Gatos, California Kære Bent Jensen. Tak for din mail - godt at høre fra dig. At vi har digitaliseret ALT om Slesvigs historie og 1864 krigen, er nok noget af en overdrivelse. Vi har dog digitaliseret alt i vores bestand mellem 1591 og 1880, og det er tilgængeligt via internettet - helt uden koder. Læs mere om det og få adgang til materialet via dette link: Jeg håber jeg har kunnet hjælpe, og ønsker dig god fornøjelse med Den Slesvigske Samlings digitale materialer. Mange gode hilsner, Jan P. Jessen Team Indkøb accession Subskriptioner Fra januar til april har Bente Schwarzbach været på biblioteket som praktikant og har gennemført sit projekt, der handlede om Gennemgang, ajourføring og levering af en analyse af DCB`s tidsskrifter og subskriptioner. Det gjorde hun i tæt samarbejde med projektlederen A. Søndergaard og team Indkøb accession. Bente har leveret et godt og effektivt arbejde, som dannede grundlag for bibliotekarerne at finde ud af, hvilke tidsskrifter og subskriptioner stadig er relevante og dækker brugernes behov. Team indkøb har efterfølgende fulgt op på de praktiske konsekvenser som følge af ændringer i abonnementer og bestilling af nye.

10 Leverandører: AV-materialer og lokale udgivelser Pr indgik DCB en ½-årlig aftale med Boghandleren A. Busck i Sønderborg om levering af AV-materialer samt lokale udgivelser. Samarbejdet fungerer fint og fortsættes. Administration af abonnementer på bibliotekets tidsskrifter og aviser Samarbejdet med en forhenværende leverandør er endelig afsluttet. Kontrakten blev opsagt i 2012, da de ikke opfyldte de aftalte krav, dog udløb nogle abonnementer på diverse tidsskrifter og aviser først pr. 30. september I en periode på næsten 1 år har teamet måttet samarbejde med to forskellige leverandører. Der er blevet brugt mange ressourcer på at kontakte leverandørerne og sende mange reklamationer, da heller ikke distributørerne havde styr på, at der var to forskellige leverandører på samme opgave. Pr har vi fået overført alle DCB s abonnementer til samme solide leverandør, som i mellemtiden er blevet overtaget af bibliotekets faste leverandør af bøger. Denne forretningsoverdragelse har været meget smertefri for kunden. Internt projektsamarbejde Teamet har været involveret i Digitaliseringsprojektet i Den Slesvigske Samling. Teamet var en del af processen i det vi løbende har katalogiseret netpublikationer, dvs. oprettet poster i bibliotekssystemet, der skulle bruges til synliggørelse af de digitaliserede bøger på nettet (online-poster). Eksternt samarbejde Fælles indkøb og klargøring af materialer med andre biblioteker nord for grænsen Da biblioteket er en fast del af udbud af materialeindkøb sammen med centralbiblioteket i Vejle har der været en del opfølgning på indgåede kontrakter. Klargøringsdelen af kontrakten er en option, som DCB af hensyn til effektiv arbejdstilrettelæggelse slutter sig til i 2014 i forbindelse med projektet RFID (chipning af materialer på DCB). Registrering af bogsamlinger på Landsarkivet Aabenraa Landsarkivet i Aabenraa accepterede DCB s tilbud om inddatering af deres bogsamling ved Team Indkøb/acc. og IKT til at organisere og planlægge opgaven. i ugerne 48 og 50 arbejdede 3 af Team Indkøb/acc. Medarbejdere på Landsarkivet i Aabenraa for at registrere en del af deres bogsamlinger, mens 1 medarbejder blev herhjemme for at ordne de vigtigste daglige opgaver. Andre kolleger overtog specielle opgaver, som var presserende. inddateringsteamet registrerede kun de bøger, DCB har i basen i forvejen for således at genbruge posterne. Der blev registreret materialer, der er indgået som en del af bibliotekets base. Det næste skridt vil være at grundkatalogisere de ca. 900 manglende materialer fra Landsarkivets samling, hvilket vil ske i Kompetenceudvikling Der har både været gennemført kurser internt og eksternt for løbende at være fagligt ajourført i teamet. Desuden har teamets leder også deltaget i kurset Inspiration til kundeservice.

11 Team Information Bemandingsplan Med hensyn til bemandingsplanen i Informationen var der en del udfordringer i 2013, da en medarbejder blev nødt til at tage orlov. Vi var så heldige, at to andre medarbejdere fra samme team gik op på fuld tid i den periode og en tredje medarbejder fra andet team fik tilført flere timer fra d for at dække de mistede timer i teamet. Fjernlån Lån fra andre biblioteker har stadig stor interesse. Opgaverne vedrørende dette varetages løbende af to medarbejdere fra teamet udover en medarbejder fra Team voksen. I forbindelse med fjernlånet blev den landsdækkende kørselsordning mellem de danske biblioteker i hele DK og DCB i Flensborg udbudt i Efter nogle små startvanskeligheder fungerer ordningen upåklageligt. Projekter Teamet har været med til at ny-indrette Husum bibliotek i oktober og det har været spændende at følge den fysiske forandring fra et gammelt til et nyt lyst og dejligt bibliotek. Vi håber, at også kunderne tager godt imod stedet. Bogsalg Der har været bogsalg tre gange i løbet af året og kunderne tager godt imod tilbuddet og muligheden for at kunne købe gamle bøger, der ikke er efterspurgt længere. Kompetenceudvikling En vigtig del af den daglige drift for løbende at være opdateret på vore hjælpemidler f. eks. DDELibra og GroupWise. Hele teamet har deltaget i et kursusforløb i Inspiration til kundeservice, der består af 4 moduler over en periode på 4 måneder. Det overordnede mål er løbende at forbedre vores kundeservice. Praktikanter Der har været mange skolepraktikanter her på biblioteket sidste år og det tyder på at mange er interesseret i at få et indblik i bibliotekets daglige arbejde, også med henblik på at finde ud af, om man selv havde lyst at tage en uddannelse til Bibliotekar. Næsten alle er dog overrasket over, hvor meget arbejde der ligger bagved f.eks. fra bestilling af en bog til den kan udlånes - de ser jo kun det endelige produkt. IKT 2013 har været et år med flere nye landsdækkende og lokale tiltag. Blandt de vigtigste er: Dantek Library Efter flere års forarbejde blev to landsdækkende biblioteksinitiativer endelig konkrete i 2013: Kombit og DDB. Det fælles kommunale bibliotekssystem, Kombit, kom i udbud og gik til Dantek, som i efteråret løftede sløret for indholdet og arkitekturen af Dantek Library. DCB er naturligvis med og afventer spændt projektets videre udvikling. Infrastrukturen bliver markant anderledes med en webbaseret grænseflade mod en hostet løsning. De første biblioteker ventes på systemet i slutningen af 2014, og vi håber at komme med i 2015, omend det nok er mere realistisk at regne med 2016.

12 Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) Det har været talt om DDB i årevis, så da det endelig blev muligt at tilslutte sig ordningen sprang DCB til med det samme. Vi tilsluttede os alle mulighederne, altså både grundpakke, indkøbssamarbejde og DDB-CMS. For IKT er især CMS-delen spændende, idet vi har forberedt os på dette siden vi begyndte at arbejde med Drupalbaseret hjemmeside i DDB-CMS er en videreudvikling af Ting, hvor DCB er partner. Vi har fra efteråret 2012 haft ekstrem lyst til at etablere en Ting-hjemmeside, med fuld integration med den fælles danske Databrønd, men der har hele tiden været nogle basale mangler ved siden, der har gjort at vi har udskudt implementeringen. Vi forventer klart at alle disse problemer er løst med DDB-CMS, og ser frem til maj 2014, hvor vi i følge tidsplanen skulle være klar med ny hjemmeside. Webdesign IKT har i løbet af året løbende forestået de mere teknisk prægede dele af hjemmesidearbejdet. Det drejer sig både om egne systemer, men også om Nordisk Informationskontors og Studieafdelingens hjemmesider, der løbende kræver tilpasning og pleje. Det handler dog primært om vedligeholdelse, mens vi lader op til DDB-CMS. Intranet Som en forankret del af markedsføringsstrategien skal der udarbejdes et moderne og nutidigt intranet, der kan leve op til medarbejdernes ønsker og behov. Første foranstaltning var i den forbindelse et idéudviklingsmøde i marts 2013, hvor personalet bidrog med idéer og ønsker. IKT har løbende arbejdet med udviklingen og håber på at kunne lancere et nyt intranet primo RFID 2013 blev også året hvor vi endelig tog beslutningen om at blive et RFID-bibliotek. Ønsket var været til stede i flere år, men økonomien har ikke været på plads. En omprioritering af IKT-budgettet samt besparelser grundet udskydelsen af ny hjemmeside, frigjorde de nødvendige midler, så vi sent på året kunne indgå kontrakt om køb af automater, arbejdsstationer og gates til Flensborg, Husum og Slesvig. Bibliotekssystemet blev også kodet til RFID, så tilbage er nu "kun" arbejde med at sætte RFID-tags i alle materialer, få opstillet og konfigureret hardwaren, og få oplært personale og borgere i brugen. Telefoner Efter 6 års næsten problemfri drift, begyndte bibliotekets håndholdte (DECT) telefoner at dø på stribe. Eftersom de ikke længere blev produceret, og heller ikke kunne repareres, måtte vi finde en afløser.. Et alternativ var at prøve de ret nye WLANtelefoner, der kunne anvende det trådløse net, der i forvejen var etableret til datatrafik. Vores hardware var dog ikke på listen over understøttede produkter, men efter en testfase på 4 måneder uden problemer vovede vi pelsen og anskaffede 20 WLANtelefoner. Det blev dog ingen umiddelbar succes. Efter nogle ugers intensiv fejlsøgning og omkonfiguration af både net og telefoner syntes fejlene dog af være stort set afhjulpet. Sydslesvig-IT Samarbejdet med de øvrige foreninger og institutioner om IKT har været både berigende og udfordrende. Sammen har vi haft mulighed for at tænke større end hver for sig, men i praksis har udfordringerne og frustrationerne næsten overskygget dette. Vi har alt for mange gange oplevet at ændringer og vedligeholdelsesarbejde har været udført uden vi har fået besked, hvilket har medført nedbrud og spildt arbejde på biblioteket. Lige inden juleferien fik vi etableret en direkte linje til det såkaldte Sydslesvignet. Når den er konfigureret håber vi på hurtigere svartider fra Navision, ligesom der burde kunne etableres en bedre udnyttelse af diverse telefonabonnementer.

13 Design og layout af tryksager For IKT bød året også på mange opgaver inden for design og layout af diverse tryksager. Først og fremmest var der de husinterne arrangementer, der skulle markedsføres udadtil. Til dette formål blev der udarbejdet to foldere, ca. 150 plakater og hertil hørende håndsedler og billetter. Også bibliotekets katalog over danskkurser blev redesignet, ligesom der blev udarbejdet en folder til projektet "Sommerunger". Andre designopgaver har været design af skilte til billedbogskrybber i børnebiblioteket, avisannoncer, stillingsopslag og navneskilte. Udover bibliotekets egne tryksager stod IKT ifølge aftale for en del af Nordisk Informationskontors markedsføringsmaterialer. Hovedparten blev udarbejdet i forbindelse med litteraturfest.nu. Det drejede sig både om folder, plakater, annoncer og pressemeddelelser. Nordisk Informationskontor havde også en Nordisk Temadag på programmet, hvortil IKT udarbejdede en folder og en plakat.. PR-produkter Som følge af designmanualen og markedsføringsstrategien opstår der løbende behov for at få justeret allerede eksisterende produkter eller at udvikle helt nye. Året bød derfor også på en del opgaver inden for udvikling af diverse PR-produkter. Der blev lavet vin-etiketter til bibliotekets gavevine, transparente folier til dørene i udlånsområdet, skilte og bannere til det nyindrettede Husum Bibliotek og sidst men ikke mindst så en ny bibliotekstaske dagens lys. Skemaplanlægning via Groupwise IKT stillede i løbet af året forslag om at lade den daglige planlægning af vagtdækningen på biblioteket overgå til mail- og kalendersystemet Groupwise, som i forvejen er i brug til planlægning. I den forbindelse blev der brugt en del tid på kortlægning af fordele, ulemper og muligheder ved denne overgang. Projektet blev godkendt og prøvevist skudt i gang ved udgangen af året. Digitalisering Projektet omkring digitaliseringen af Slesvigske Samlings boghistoriske bestand har været en ekstra opgave i det forgangne år. Både under de første planlægningsmøder med leverandøren og den første opsætning af udstyret blev det klart, at dette var en udfordrende opgave ud over rutinen. Det medførte en del hovsa-løsninger og ekstra arbejde, bl.a. med opgradering af den leverede hardware, inden skanningerne forløb som ønsket. IKT har i hele processen foretaget kvalitetstjek samt stået for sikkerhedskopiering og offentliggørelse. Team Service Brandprævention i Flensborg Bibliotek Biblioteket har altid haft den holdning at gøre alt for at gældende love og bestemmelser med henblik på sikkerhed for personale og brugere bliver overholdt og når der viser sig et behov for ændringer bliver de gennemført så vi altid er på den sikre side og på den måde også undgår økonomiske overraskelser. I slutningen af 2012 havde vi besøg af en rådgivende ingeniør fra Flensborg by som havde fået til opgave at vurdere om Biblioteket havde behov for ekstra tilskud fra byen til vedligeholdelse af bygningen. Hans vurdering af bygningens tilstand var positiv, men han gav os det tip at kontrollere om brandsikkerheden i huset var tilstrækkelig. Biblioteket reagerede og arkitektkontoret Neumann & Bendixen fik til opgave at komme med et oplæg til et brandpræventionskoncept. På grund af nye love og bestemmelser, især den forandring at Biblioteket ikke mere er beskyttet for lovforandringer, fordi der gjaldt andre love da huset blev bygget, blev listen over ændringer i huset større end vi havde ventet. For eksempel er vores sale, som jo bliver flittig brugt, på grund af deres størrelse og deraf medført mulighed for at rumme mange mennesker ikke sikre nok med henblik på flugtveje og deres kapacitet.

14 De interne områder, i sær i den gamle bygning fra 1959, var heller ikke udstyret med sikre flugtveje. Vi er gået i gang og har allerede i 2013 fået styr på en stor del af opgaverne ved at skifte døre ud så de er brandsikre. Til hele huset, altså alle offentlige områder, kontorer, sale, teknikrum, toiletter er bestilt udstyr med moderne centrale røgmeldere som tilmed aktivt understøtter flugtvejene med lyssignaler i nødstilfælde. Brandpræventionskonceptet bliver gennemført over et tidsforløb på 3 år og forventes afsluttet senest Biblioteket har reageret hurtigt og myndighederne er nu involveret og har accepteret vores plan. Nu håber vi, at vi har fred og ro de næste mange år og kan bruge ressourcerne til vores primære formål nemlig at drive+ biblioteksarbejde i Sydslesvig. Det er meget sjovere end at stå i støv og støj i flere år. Administrationen Administration har i bogholderi og sekretariat arbejdet intensivt på at få arbejdsgangen omkring fakturaer fra modtagelse til betaling optimeret. Det har været en tidrøvende proces, men i sidste ende er det lykkedes at få en transparent løsning til glæde og gavn for alle involverede parter i fakturaflowet. Fakturaen scannes ind om morgenen og inden dagen er omme ligger den parat hos bogholderiet med alle relevante oplysninger. Fakturaen er søgbar i hele processen, hvilket er en stor hjælp i hverdagens håndtering af fakturaflowet fra modtagelse af vare med faktura til betaling og bogføring. Kompetence Som tidligere år har kompetenceudvikling på de respektive faglige områder været en opgave, der fylder i hverdagen på biblioteket. Både lokale kurser arrangeret af centralbiblioteket i Vejle og landdækkende konferencer arrangeret af biblioteksfaglige organer har haft deltagelse fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Internt har der bl.a. været arrangeret kurser med eksterne undervisere omkring kundeservice og arbejdsglæde. Et par medarbejdere er startet på kompetencegivende uddannelser omkring journalistik og filosofi. At deltage i kursusvirksomhed og konferencer giver altid et fagligt og personligt løft samt inspiration til nytænkning, som sætter sine tydelige spor i aktiviteterne og udviklingen af bibliotekstilbuddene. Titel Afdeling Sted Temadag om formidling af kunst overfor børn Team Børn (9) Flensborg "Fantasy og fankultur" Team Børn (1) Vejle Litteraturen Finder Sted - konference Team Voksen (2) Aarhus Litteraturen Finder Sted - konference Team Voksen (1) Aarhus Introduktion til Spilsæson Team Børn (2) Vejle Grundkursus i formatering Team Indkøb/Acc (2) Kolding Palles Gavebod, Moderatorkursus Team Børn (1) Vejle Konferencen Nicolai for voksne Team Børn (1) Kolding Fremtidens Digital Bibliotek Team Voksen (1) Gentofte Det Performative Bibliotek Team Voksen (1) Gentofte Bag om Borgen Team Voksen (1) Vejle Introduktion til Bogsæsonen 2013 Team Børn (1) Middelfart Økonomi for ikke økonomer Formandskab (2) Hellerup Det journalistiske håndværk Team Voksen (1) KUA Linked in Team Voksen (1) + Team IKT (1)? Jazz og Opera, formidling Team Voksen (1) Odense CB

15 Temadag om e-reolen Team Voksen (1) Gentofte CB Gøteborg Bogmesse (inspirationstur) Team Voksen (1) Tænketank, fremtidens bibliotek, segmenteringsanalyse Team Voksen (3), Ledelse + Team IKT (1) Odense CB Bogsæson 2013 Team Voksen (3)+Team Børn (1) Middelfart bib Årets faglitteratur Team Voksen (3) Vejle CB Folketingsturen Team Voksen (1)+Formandskab KBH Testrup Højskole - Litteraturgennemgang og formidling Team Voksen (1) Dias overført til e-format..? Team Voksen (1) Akti, Flensborg Online eller flatline Team Voksen (1) Gentofte Mindretalsstudier Team Voksen (1) KUA Kommunikation og medier vedr. mindretallet Team Voksen (1) FL, Bredsted Personaledag: Alt er salg alle medarbejdere Flensborg Personaledag: Evaluering af personalemøder alle medarbejdere Flensborg Personaledag: Arbejdsglæde alle medarbejdere Lyksborg Personaledag: WORKSHOP med SIGNAL alle medarbejdere Flensborg Kursusrække: Kundeservice med Jan Nørskov Team Information Flensborg Projekter Filmprojektet nærmer sig sin afslutning. Dokumentarfilmen De glemte danskere er indholdsmæssigt færdig, og der arbejdes på at afslutte de tekniske ting vedrørende klipning, musik, lyd etc. Filmen forventes helt færdig senest den 1. marts Vi regner med at dokumentarfilmen vises på DR TV i april 2014, og vi er ved at planlægge filmpræsentationer i København 7. april 2014 og på Flensborghus 9. april Desuden vises filmen på Grænseforeningens sendemandsmøde lørdag den 10. maj 2014, ligesom den vises fredag den 13. juni 2014 på Folkemødet på Bornholm. Der arbejdes indgående på hjemmesiden og undervisningsmaterialet, og det forventes endelig afsluttet senest 1. april Hen over sommeren 2014 gøres der en stor indsats over for undervisere i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne for at få dem til at benytte materialet i forbindelse med undervisningen fra efteråret Det har været en berigende og lærerig oplevelse at gennemføre en proces, som ingen andre har gennemført i denne form: Der hvilede en pionerånd over arbejdet, og Dansk Centralbibliotek vil gerne indrømme at være en anelse stolt og meget taknemmelig over at kunne fremvise det færdige produkt. De digitaliserede værker afføder en ny dialog med Samlingens brugere: Mange der ikke kunne finde på at anvende en meget gammel bog som original, bruger nu materialet digitalt; det rejser nye interessante spørgsmål fra brugeren. I løbet af foråret 2014 vil den digitale Slesvigske Samling blive præsenteret på uddannelsesinstitutioner i Danmark.

16 Biblioteket i tal Aktive lånere Børn Voksne Pakkelånere Buslånere Institutioner Biblioteker Skolelånere: Skoleelever Lærere/pædagoger I alt Indtægter Indtægterne fremkommer hovedsagelig i form af det danske statstilskud via Sydslesvigudvalgets bevilling til biblioteksdriften. En ikke uvæsentlig del af driftstilskuddet til biblioteket har i 2013 også været tyske offentlige tilskud. Fra landet Slesvig-Holsten, byerne Flensborg og Kiel, samt fra kredsene Nordfrisland og Rendsborg-Egernførde samt fra 22 kommuner i Nordfrisland, 6 kommuner i Rendsborg- Egernførde og fra 54 kommuner i kreds Slesvig-Flensborg. Samtlige disse tilskud fremkommer takket være det store politiske arbejde, der pågår fra SSW i såvel landdag, kredsråd og kommuneråd for at hente tilskud til det danske mindretals biblioteksvæsen. En mindre del af bibliotekets driftsbudget hidrører fra egne indtægter som gebyrer for for sent afleveret materiale, kopier, bogerstatninger, tilskud fra Sydslesvigs Oplysnings Forbund (SOF), salg af ydelser m.v.

17 Udgifter Udgiftsfordelingen er som tidligere år fordelt med den største omkostning på personale, dernæst materialeanskaffelser og IKT, hvilket er de absolutte forudsætninger for drift af et biblioteksvæsen. Administrationsomkostninger forsøges løbende reduceret hhv. holdt på status quo. Udlån Årets aktiviteter måles traditionelt i udlån, besøgende, elektroniske hits m.v. Og nu har den tendens, som for adskillige år siden var aktuel i Danmark, også nået Sydslesvig. Udlånstallet går ned og det samme gør sig gældende for besøgstallet. Forklaringen er måske. at en del af brugernes udlån klares målrettet og direkte via bestilling på web og afhentning uden egentlig at gå på biblioteket og græsse. Men der er også en god sommer mod en våd sommer. Den filial der har haft størst nedgang: Husum har været lukket i en periode pga. renovering for netop at gøre filialen og dens tilbud mere attraktivt. Filialen i Slesvig har der været klaget over, både hvad plads og materialeudbud angår. Brugere har direkte givet udtryk for at de ikke har lyst til at komme i filialen. Det er der taget hånd om med planer om et bedre bibliotekstilbud i løbet af Bogbussernes personlige betjeningsform betyder helt klart en stor fordel i udlån og kontakten med brugerne. Noget tyder på at det store sted Flensborg ikke har samme kontakt eller har været for tyndt bemandet til at betjene brugerne i form af ned-

18 gangen på 12 % i udlån. Egernførde har været ramt af mange aflysninger af åbningstid i løbet af 2013, hvilket selvfølgelig har indflydelse på aktiviteterne. I 2014 er der en ny attraktiv filial med fuld bemanding i Husum. Vakante stillinger i Flensborg er besat så betjeningen over for publikum optimeres i forhold til 2013, og i Slesvig bliver der ultimo 2014 åbnet en ny, større filial med ekstra bemanding. Der er stor opmærksomhed på markedsføring af bibliotekets tilbud, så håbet er, at 2014 vil fremvise forbedrede nominelle resultater. Men oplevelsen af brugen af biblioteket udtrykkes ikke kun i tal, men også i de mange positive tilkendegivelser i mails, breve, på facebook og direkte til medarbejderne. Biblioteksdrift og tilfredshed med biblioteket er andet et tal, nemlig at føle sig godt til pas i de fysiske omgivelser, at få hjælp til opgaver via netløsninger, at have en god oplevelse ved et børne- eller voksenarrangement eller ved bare at kunne komme og gå, mødes med kammerater, venner og bekendte. Udlån og besøgstal kan forbedres, men biblioteket udviser trods ovennævnte et besøgstal på knap i Flensborg eller et gennemsnit på 300 mennesker om dagen. En del af disse besøgende deltager i de arrangementer og udstillinger som biblioteket er vært for. Det gælder arrangementer for både børn og voksne. Store arrangementer som årtidsfesterne for børn, udstillinger i samarbejde med mange forskellige sydslesvigske organisationer i både sale og udlån har budt på næsten permanent udstilling i udlånsarealet som noget nyt. Danskkurser

19 Folkeuniversitetet Som sekretariat for Sydslesvigs Folkeuniversitet har biblioteket formidlet 10 forelæsninger og et enkelt kursus på 6 forelæsninger Emnerne har som altid været præget af den historiske interesse i området samt af Kierkegaard-året. Der har sammenlagt været 410 tilhørere. De arrangerende foreninger har været Historisk Samfund, Dansk Kirke i Sydslesvig, Kirkehøjskolen og Biblioteket sammen med foreningen Norden. Forskningsafdelingen I 2013 er der blevet ansat to nye medarbejdere i Forskningsafdelingen. Pr. 1. februar blev Merete Bo Thomsen ansat i en stilling som arkivar/ph.d.-stipendiat. Hun siden været meget involveret i filmprojektet, ligesom hun har arbejdet med at planlægge, hvordan vi skal indsamle og behandle digitale arkivalier. Den 1. september 2014 går hun i gang med et ph.d.-projekt, der har arbejdstitlen Danskernes støtte til mindretallet i Sydslesvig en bottom-up undersøgelse af udvalgte grænseorganisationers støtte til det danske mindretal fra 1920 til i dag. Jesper Thestrup Henriksen blev ansat 1. juni 2013 som ph.d.-stipendiat, og er blevet indskrevet på Syddansk Universitets ph.d.-skole. Han arbejder på et forskningsprojekt om dansk-vesttysk sikkerhedssamarbejde i perioden , og den betydning dette samarbejde har haft i grænselandet i almindelighed og for de nationale mindretal i særdeleshed. Publikationer og forskning I august 2013 indleverede Karsten M. Sørensen sin ph.d.-afhandling Det dynamiske kirkerum. Kirkerummets brug og funktion i hertugdømmet Slesvig fra Reformationen til ca I afhandlingen foretages en komparation af tre kirkesogne, der ligger tre meget forskellige steder i Slesvig, og undersøgelsen viser dermed nogle store regionale forskelle inden for hertugdømmet. Afhandlingen blev forsvaret ved Århus Universitet den 6. december 2013, og vi er nu i gang med at redigere afhandlingen med henblik på udgivelse i løbet af I starten af 2013 udkom Sydslesvigs danske historie i en ny og opdateret version. Det er især det sidste kapitel, der er skrevet af Jørgen Kühl, som er væsentligt omskrevet i

20 forhold til den tidligere udgave, idet mindretallets historie er blevet ført helt op til nutiden. I løbet af året er der blevet udgivet fire peer reviewede fagartikler, hvoraf to er udgivet i udenlandske tidsskrifter og to er udgivet i et dansk tidsskrift. Blandt disse er der en tysksproget artikel om de to øst-vest-gående panserstillinger Kriemhild og Gunhild, der blev gravet i det sydlige Jylland i De hang sammen med lignende stillinger i Sydslesvig, herunder den såkaldte Friservold i Nordfrisland. En anden artikel er om den dansk-frisiske digter Jens Mungard fra Sild, der op gennem 1930erne fik stigende problemer med de nazistiske myndigheder, inden han i 1940 døde i koncentrationslejren Sachsenhausen. Desuden er der udgivet en formidlende fagartikel i Statens Arkivers tidsskrift Siden Saxo om statsminister Knud Kristensen og Sydslesvigspørgsmålet i den umiddelbare efterkrigstid. Samlingerne 2013 har været et rigtig godt år for Arkivet. Vi har modtaget mere end 100 løbende meter arkivalier, der kommer fra 46 enkeltafleveringer. Den største aflevering er kommet fra Sydslesvigsk Forening og Generalsekretariatet. Vi har i løbet af året modtaget omkring tusinde fotografier, og vi har fået indleveret 33 nye historiske film. Der er blevet scannet ca billeder, og der er nu i alt billeder, der er søgbare i miniarkibas. Heraf er billeder scannet. Dette afspejler sig i et stigende antal brugersøgninger, hvor der i 2013 var ca i miniarkibas og flere i vore pdfregistranter. I løbet af året har vi leveret et stigende antal billeder til bøger, artikler og dokumentarfilm. Formidling Året har været meget præget af dokumentarfilmprojektet Det danske mindretal, som Sydslesvigudvalget bevilgede penge til i begyndelsen af Vi har arbejdet tæt sammen med Film & TV Compagniet ApS om at udvikle filmen og undervisningsmaterialet. I den interne arbejdsdeling har Mogens R. Nissen primært arbejdet med filmdelen i forbindelse med at finde frem til og tale med mange mennesker fra mindretallet, ligesom der har i løbet af efteråret 2013 har været en løbende dialog i takt med at filmen tog form. Merete Bo Thomsen har i en stor del af 2013 og i begyndelsen af 2014 arbejdet på at udvikle undervisningsmateriale. Det gælder særligt med hensyn til at skrive korte baggrundsartikler og i forhold til at finde frem til gode og interessante kilder til den digitale platform. Det har betydet, at hendes ph.d.-projekt er blevet udskudt i et år. Dokumentarfilmen var stort set færdig ved årsskiftet 2013/14, mens undervisningsmaterialet forventes afsluttet i foråret Gennem efterårssemestret 2013 er der gennemført et kursus på Syddansk Universitet for bache- og kandidatstuderende om Sydslesvigs danske historie. 19 studerende har deltaget på kurset, og flere af Studieafdelingens udgivelser samt arkivalier fra Arkivet er benyttet i forbindelse med undervisningen. I anledning af Studieafdelingens 50-års jubilæum blev der afholdt en stor konference den november 2013, hvor tidligere og nuværende medarbejdere holdt foredrag. Begge dage var der tilhørere. I forbindelse med Forskningens Døgn i blev der den 4. maj 2013 i fællesskab med Den Slesvigske Samling afholdt en temadag om udvandring. Desuden har vi i løbet af 2013 afholdt knap 20 foredrag i Sydslesvig og i Danmark, ligesom der er givet et interview til Familiekanalen, der nu kan ses på familiekanalen.tv. Endelig er der skrevet syv kronikker til Flensborg Avis, ligesom der er skrevet korte artikler til Sydslesvigsk Årbog og Julen 2013, der bliver udgivet af Sydslesvigsk Forening for Flensborg Amt. I foråret 2013 havde vi en udstilling på biblioteket om den dansk-frisiske digter Jens Mungard. Udstillingen fandt sted i samarbejde med Martin Sadek og Helga Graalfs, Neumünster.

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Budget 2013 Faktaboks 2013

Budget 2013 Faktaboks 2013 Randers Bibliotek er åbent og digitalt vidensskabende og fællesskabende. Sådan hedder det i aftalen med Randers Byråd for 2013-2014, og ligeså i den gældende bibliotekspolitik. Overskrifterne skal ses

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Program 09.00-09.15 Mogenbrød, kaffe og te 09.15-12.00 Hvad er et biblioteks opgaver og kerneopgaver? - Historisk blik på hvad der har skabt de danske

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger MØDEREFERAT Kontaktudvalget for den digitale borger 24. september 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte telefon: 33 73 33 59 Møde den 27. august 2009 i Styrelsen

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Referat generalforsamling

Referat generalforsamling Referat generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes den 20. marts 2014 i Nicolai Biograf, Skolegade 2A, 6000 Kolding. Dagsordnen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Biblioteksforeningen Region Sjælland. Generalforsamling i Danmarks Biblioteksforening Region Sjælland 23/2 2012 Slagelse Bibliotek

Biblioteksforeningen Region Sjælland. Generalforsamling i Danmarks Biblioteksforening Region Sjælland 23/2 2012 Slagelse Bibliotek Generalforsamling i Danmarks Biblioteksforening Region Sjælland 23/2 2012 Slagelse Bibliotek Tilstedeværende: Frederik Pedersen Tine Brings Brock Lars Lindskov Christel Grahndin Michael Gottfredsen Jana

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Velkommen Præsentation af Biblioteksmedier Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Agenda Præsentation af Martin Lauritsen Præsentation af Biblioteksmedier Serviceydelser

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

Forvaltning. Markedsføring

Forvaltning. Markedsføring Årsberetning 2010 2 Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har følgende vedtægtsbestemte opgaver: - at drive biblioteksvirksomhed til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig i videst mulig overensstemmelse

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere