Årsberetning Idet revisor havde skrevet en blank påtegning blev såvel årsberetning som årsregnskab énstemmigt godkendt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013. Idet revisor havde skrevet en blank påtegning blev såvel årsberetning som årsregnskab énstemmigt godkendt."

Transkript

1 Årsberetning 2013 Ved indgangen til 2013 var det tydeligt at dette år ville blive noget ganske særligt, fordi DCB var med i udbud af et nyt bibliotekssystem sammen med danske biblioteker. Danmarks Digitale Bibliotek den nationale biblioteksløsning som mindretallets bibliotek også har tilsluttet sig - skulle begynde udrulning. Der lå flere spændende projektansøgninger hos Sydslesvigudvalget. Derudover var planlægning af et samarbejde med Dansk Kirke i Sydslesvig omkring flytning af filialen i Slesvig i støbeskeen og filialen i Husum skulle reaktiveres. Vakante stillinger skulle besættes hurtigst muligt for at opnå fuld personaledækning til gennemførelse af den daglige drift og sideløbende projekter. Parallelt hermed skulle der pågå løbende kompetenceudvikling af medarbejdere og bestyrelse for til stadighed at være ajour på udvikling og faglighed i biblioteksvæsenet. Sidst men ikke mindst er der altid et effektiviserings- hhv. rationaliseringsprojekt i gang i huset med henblik på at optimere specifikke opgaver. Så dukkede der i løbet af året 2 alvorlige sager op, som der skulle handles på med øjeblikkelig varsel. Det var en konstatering af skimmelsporer i dele af huset. Hele huset er ikke undersøgt, men det værste kan frygtes. Sidst men ikke mindst viste det sig nødvendigt at foretage nogle investeringer omkring flugtveje pålagt af brandmyndighederne - for fortsat at have lov til at anvende vores udstillingsetage. At året så reelt kom til at være præget af lange vakanceperioder fik ganske alvorlig indflydelse på de planlagte aktiviteter i resultataftalen og hverdagens drift. Dette til lykkedes det at gennemføre en hverdag som forhåbentlig i det efterfølgende giver et indtryk af et bibliotek med en biblioteksbestyrelse, der har mod og vilje til at udvikle og styrke det danske mindretals biblioteksvæsen, et bibliotekspersonale, der formår at gennemføre et hav af aktiviteter trods vanskelige personaleforhold og viser billedet af et politisk og fagligt engagement som hånd i hånd løfter Dansk Centralbibliotek for Sydslesvigs mangesidede opgaver. Biblioteksbestyrelsen Biblioteksbestyrelsen starter altid året med at diskutere og godkende årsregnskab og årsberetning, hvoraf resultataftalen er en delmængde, fra året i forvejen. Resultataftalen for 2012 for biblioteksdelen lykkedes det at opfylde med måltallene: opfyldt 75 % delvis opfyld 15 % ikke opfyldt på 10 %. For forskningsafdelingens vedkommende var resultatet: opfyldt 100 %. Idet revisor havde skrevet en blank påtegning blev såvel årsberetning som årsregnskab énstemmigt godkendt. Budgettet fremviste et mindre underskud foranlediget af den nyberegnede eventualforpligtelse for danske pensionsforpligtelser ifølge den eksisterende danske overenskomst. I maj begynder bestyrelsen at tage fat på det kommende års resultataftale. Den blev med udgangspunkt i det af medarbejdernes udarbejdede forslag på grundlag af bibliotekets vision, fundamentet i Folkebibliotekerne i videnssamfundet og planerne om at tilslutte os det nye, nationale bibliotekssystem og Danmarks digitale Bibliotek godkendt. Det tilhørende budget blev ligeledes godkendt med en fremskrivningsprocent på 2.7, hvorefter materialet blev fremsendt til Sydslesvigudvalget.

2 Ved den halvårlige afrapportering af resultataftale pr til Sydslesvigudvalget blev biblioteksbestyrelsen orienteret om at det første halve år var tilfredsstillende, men at næste halvår ikke ville kunne opnå samme gode resultat pga. stor involvering i projekter og voldsomme driftsudfordringer pga. vakante stillinger. Dette tog bestyrelsen til efterretning. Halvårsregnskab Ved aflægning af halvårsregnskabet var der uforholdsmæssigt mindre forbrug end planlagt. Men dette var foranlediget af at investeringer i Husum-filialen først ville falde i efteråret. Ligeledes ville indkøb af materialet til chipning (RFID) af materialebestanden også falde i efteråret. Det samme gjorde sig gældende for de pålagte investeringer vedr. brandsikring af ejendommen Nørregade 59. Med ovennævnte argumentation blev halvårsregnskabet énstemmigt godkendt. Projektansøgninger Som følge af Sydslesvigloven udskriver Sydslesvigudvalget hvert efterår mulighed for at ansøge om projektmidler inden for en given ramme. Biblioteksbestyrelsen blev præsentret for 3 indstillinger fra medarbejdernes side. Det var Den Slesvigske Samling som forskningsbibliotek, Det gode bogskib Halfdanslyst og OBS: Oplysning til Borgerne om Sydslesvig. Biblioteksbestyrelsen indstillede samtlige projektansøgninger til fremsendelse til Sydslesvigudvalget, da der var bred enighed om at der såvel var markedsførings værdi som oplysning om mindretal i alle 3 projekter. Desuden ligger DSS som forskningsbibliotek i naturlig forlængelse af digitaliseringen af den ældste bogbestand, som er pågået i hele OBS åbner ud over oplysning om Sydslesvig i Danmark også mulighed for at kompetenceudvikle DCB s medarbejdere i danske biblioteker, hvorfor det ses som en win-win situation. Sydslesvigting På SSF s landsmøde i efteråret 2012 fremkom der et forslag om at etablere et Sydslesvigting. Dette forslag blev bragt til Samrådet, hvor man enedes om at undersøge mulighederne for et mere overordnet organ i organisationsstrukturen i Sydslesvig. Hver organisation skulle vælge en repræsentant til at indgå i et udvalg, som arbejder med mulighederne for at ændre beslutningsstrukturerne i Sydslesvig. Biblioteksbestyrelsen valgte Georg Buhl til bibliotekets repræsentant i dette udvalg med det mandat at Biblioteket går positivt ind i dette udvalg med henblik på at vurdere om det er en realistisk tanke at danne et Sydslesvigting. Desuden går DCB ind for en optimering med henblik på at fremme det danske og anvende tilskuddet fra Danmark bedst muligt. Danmarks Biblioteksforening Som det naturligste i verden er Dansk centralbibliotek for Sydslesvig medlem af og dybt engageret i Danmarks Biblioteksforening ved både at have næstformanden siddende i repræsentantskabet og i bestyrelsen for DBSyd. Han, formanden, 2 biblioteksmedarbejdere og bibliotekschefen havde fornøjelsen af at deltage i årsmødet i København. Formanden og næstformanden deltog derudover sammen med teamvoksens leder i en studietur til Malmø og Roskilde. Det er særdeles givende fagligt og fremadrettet at være aktiv i denne sammenhæng, idet Danmarks Biblioteksforening er én af de toneangivende parter i måden at føre bibliotekspolitik i Danmark. FUEN-kongres For nogle år siden blev der taget en principbeslutning om at Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig altid sender en repræsentant eller 2 til den årlige FUEN-kongres. I 2013 blev kongressen afholdt i Brixen, Sydtyrol, hvor formanden og souschef deltog i en inspirerende kongres.

3 Folkemødet på Bornholm Formanden og bibliotekschefen deltog i Folkemødet på Bornholm. Det medførte en beslutning om at det er vigtigt at deltage i denne folkefest for at få et indtryk af det politiske Danmark og hvad der rører sig og debatteres i vort moderland. Som bibliotek og folkeoplysende institution var det givende og inspirerende at være tilskuer både til biblioteksrelevante emner o andet. Det er også givende at være sammen med andre mindretalsorganisationer i andre rammer. Folketingsturen DCB har gennem flere år haft 2 pladser ved Grænseforeningens Folketingstur. Og der er tradition for at fordele pladserne mellem en politiker og en medarbejder. I år var det næstformanden og lederen af teamvoksen som tog af sted på en spændende og oplysende tur til Folketingets Præsidium, Det kongelige Teater, Fermern-forbindelsen m.v. Et spændende, oplysende program var sammensat og bibliotekets repræsentanter kommer altid hjem inspireret og med nye idéer og indfaldsvinkler til brug i en eller anden sammenhæng. At deltage i dette arrangement er en god måde at danne netværk med andre af mindretallets institutioner/organisationer og også helt nye parter. Ligesom erfaringsudveksling er meget givende. Slesvig Bibliotek har været på biblioteksbestyrelsens flere gang i løbet af 2013, da en henvendelse fra Dansk Kirke i Sydslesvig medførte en flertalsbeslutning om at Biblioteket skal undersøge mulighederne for at flytte Slesvig bibliotek til et andet sted, hvor der er mere plads. Der er modtaget lånerklager over såvel lokaler som det manglende udbud af materialer foranlediget af den minimale plads. Det er tydeligt at filialen ikke lever op til brugernes forventninger. Da der ikke synes snarlige af lokalearealet i Slesvighus beslutter Biblioteksbestyrelsen at Slesvig bibliotek skal flytte sammen med Dansk Sundhedstjeneste og Ansgarmenigheden i Ansgarkomplekset. Såfremt der skulle vise sig nye perspektiver for kirken skal biblioteket fremadrettet også følge ønsket om fysisk tilstedeværelse på en evt. anden adresse sammen med kirken og sundhedstjenesten. Det besluttes også at finansieringen af Slesvig skal foregå ved genbrug og inden for bibliotekets egen økonomi. Husum bibliotek Da der i Husum bibliotek over nogle år har været et nedadgående udlån blev bestyrelsen enig om at der skulle investeres i filialen, som havde et 70 er udtryk med henblik på at tiltrække brugerne på Vestkysten. Biblioteksbestyrelsen var meget enig om at en reduktion af filialen til bogbusbetjening ville være en trist beslutning. Derfor blev det vedtaget, at Husum bibliotek skulle indrettes efter samme designmanual, som Flensborg bibliotek blev i Det skulle gøres så billigt som muligt, ved genbrug og inden for driftsbudgettet. Filialen blev åbnet ved formanden d. 4. november med sang, musik, glade børn og voksne og med et perspektiv for fremtiden, idet formanden i sin åbningstale gjorde opmærksom på, at Husum sagtens kunne blive det første selvbetjente/ubetjente bibliotek i Sydslesvig. Filialen havde i form af make-up fået et nutidigt udtryk og blev vel modtaget af tilfredse brugere. Det tegner godt og bliver nu spændende at følge aktivitetsniveauet og benyttelsen af den nyindrettede filial. I 2017 skal filialen evalueres. Harreslev fælles dansk-tysk bibliotek I løbet af 2013 fik DCB igen en henvendelse fra Harrreslev kommune omkring den ca. 10 år gamle idé med at bygge et fælles bibliotek i Harreslev. Et bibliotek hvor der både skal være dansk og tysk bibliotekspersonale, hvor man skal kunne deles om opgaverne og hjælpe hinanden, når den anden part ikke har sin biblioteksdel åben. Tanken blev præsenteret på et bestyrelsesmøde i september måned, hvor Harreslevs nye borgmester og SSW eren Heinz Petersen præsenterede Harreslev kommunes

4 tanker. Efterfølgende tilgik der borgmesteren et brev om at DCB gerne vil være behjælpelig med at lave en rundtur for Harreslevs politikere til danske biblioteker alternativt laves en rundvisning i Flensborg bibliotek. Brevet udtrykte ligeledes en positiv holdning til at arbejde videre med tanken i bevidstheden om at der såfremt et fælles bibliotek i Harreslev skal blive virkelighed, så skal der satses økonomisk på at løfte denne opgave. Kommunikationsstrategi Da Samrådet i efteråret 2012 ansøgte om at få et projekttilskud til at udarbejde en kommunikationsstrategi rettet mod Danmark med henblik på at opnå bedre kendskab til det danske mindretal i Sydslesvig blev Rita Jakobsen valgt til at være bibliotekets repræsentant i denne referencegruppe. Rita har løbende deltaget i arbejdsmøder og workshops og orienteret bestyrelsen om arbejdet i dette organ. Ved udgangen af 2013 eller primo 2014 vil der foreligge en afsluttende rapport, som Samrådet har til opgave at forholde sig til omkring effektuering af de af kommunikationsbureauets forslag til kommunikationsplatforme, ansættelse af journalist omsætning af kommunikationsstrategi sammen med mindretallets respektive organisationer m.v. Projektet er 3-årigt og forventes afsluttet i Vedtægtsændringer Ved adskillige møder i 2013 har der været anledning til at diskutere Dansk Centralbiblioteks for Sydslesvig e. V s vedtægter. Der er pågået diskussion om enkeltelementer såsom sammensætning af medlemsforsamling/generalforsamling, størrelsen af den, personalerepræsentation i biblioteksbestyrelsen, Bibliotekets Venner, en støtteforening, Bibliotekets placering organisatorisk i mindretallet: skal biblioteket have Samrådet som generalforsamling? Bedriftsrådet er blevet bedt om at forholde sig til personalerepræsentationen og Bibliotekets formand er hyret til at være konsulent på opgaven omkring konstruktion af ny, tidssvarende vedtægt for Bibliotek og Forskningsafdeling. Diskussionen pågår løbende, men er blevet forsinket pga. indtrufne omstændigheder. Bibliotekets repræsentation forskellige organer Samrådet er et fast punkt på Biblioteksbestyrelsens dagsorden, så der aflægges løbende beretninger fra og diskuteres emner hhv. vælges personer til arbejdsgrupper under Samrådet. En stående udfordring for DCB er at vi som organisation ikke har formand eller næstformand sidende i Samrådet. Dog accepteres det at DCB s formand deltager i møder, hvor der er vigtige forhold, som vedrører alle f. eks. budgetter, anlæg, fremskrivningsprocenter m.v., bliver diskuteret. I 2013 har biblioteket valgt en repræsentant til Samrådets udvalg vedr. muligheden for at etablere et Sydslesvigting. Valget faldt på næstformand Georg Buhl. Samrådet fik via SSF bevilget et projekt omkring mindretallets kommunikation rettet mod Danmark, og til denne arbejds-/referencegruppe blev Rita Jakobsen, som bibliotekets kommunikationsmedarbejder, valgt sammen med Jørn Aagesen, som senere blev erstattet af Alice Feddersen. Én gang årligt orienteres der mundtligt til bestyrelsen fra de organer, som DCB er repræsenteret i hhv. er sekretariat for. Det er Voksenundervisningsnævnet, hvor DCB har 2 repræsentanter. Sydslesvigsk Oplysnings Forbund, hvor DCB har en revisorpost. Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvor DCB har et partnermedlemskab og deltager i det årlige Repræsentantskabsmøde for at være velorienteret på det folkeoplysende område i Danmark. Danmarks Biblioteksforening, hvor DCB er fuldgyldigt medlem med en plads i repræsentantskabet og derudover har observatørstatus i DBSyds bestyrelse. Sidst er det Sydslesvigs Folkeuniversitet, som forvaltes af DCB og hvor DCB er repræsenteret i Folkeuniversitetets øverste organ i perioden : Folkeuniversitetsnævnet.

5 Formandskabet og Bedriftsrådet Formandskabet og den daglige ledelse lægger stor vægt på at have et konstruktivt samarbejde med bibliotekets samarbejdsorgan BR. Det er planlagt at afholde 2 møder med hinanden årligt. I 2013 har hovedinteressen i disse møder handlet om at få gennemført en trivselsundersøgelse. BR og den daglige ledelse har samarbejdet konstruktivt om at få gennemført denne. Allerede i planlægningsfasen af undersøgelsen og udformningen af spørgsmålene i undersøgelsen pågik der en god dialog med henblik på at få så god og retvisende en undersøgelse som mulig. Trivselsundersøgelsen blev gennemført i uge 45 og resultatet blev afleveret til ledelsen i slutningen af november måned. Næste skridt er at Bedriftsrådet og ledelsen hver udtager 3 ting, som man ønsker at arbejde videre med i teamene og på tværs i organisationen inden næste trivselsundersøgelse gennemføres i efteråret Biblioteksbestyrelsens uddannelse Biblioteksbestyrelsen som helhed prioriterer uddannelse af medarbejdere meget højt. Det smitter også af på kravene til dem selv. Bibliotekets formandskab lægger meget stor vægt på at være velorienteret såvel politisk som fagligt i forhold til de opgaver der skal løftes i en bestyrelse. I 2013 har formandskabet deltaget flittigt i biblioteksfaglige og folkeoplysende aktiviteter. Desuden har formandskabet uddannet sig i såvel bestyrelsesarbejde som i regnskabsvæsen for at kunne leve op til de krav som de bevilligende myndigheder på både dansk og tysk side stiller. Bibliotekets hverdag og de gode historier Team Voksen Biblioteket modtager stedse flere gæster, der bruger biblioteket som et opholds- og værested, et rum at mødes med kendte og nye mennesker i, et sted hvor man kan lade sig overraske og inspirere. Det glæder os, at vore gæster holder af at være på biblioteket det gør vi også selv! Det glæder os også, at vore gæster både bruger de traditionelle udbud som udlån af bøger, musik, film og blade, og også, at flere nyder godt af vore forskellige arrangementer. I 2013 har vi som altid holdt forfatter- og debataftner, musikarrangementer, film-arrangementer, udstillinger & meget mere. I tilgift lægger vi hus til alskens uformelle møder. Vi glæder os over, at vores hus danner rammen om så mange gode aktiviteter, arrangerede såvel som spontane. Det bliver spændende i 2014 at fuldføre de igangsatte indretningsforbedringer i Flensborg og flytning og indretning i Slesvig, inklusive bedre brug af digitale informationsskærme, og modtage vore gæster i stedse bedre fysiske rammer. I 2013 har team voksen haft lejlighed til at finpudse og konsolidere nogle kerneaktiviteter, der efterhånden kan kaldes nogle gedigne, tilbagevendende successer. Blandt disse hører: Litteraturfest.nu ved Lene Lund i samarbejde med Nordisk Informationskontor (NI). Under den ugelange festival afholdes en perlerække af forfatteraftner med udvalgte højaktuelle nordiske forfattere, samt andre kulturelle indslag som musik- og debataftner. Arrangementerne afholdtes i Flensborg samt på andre biblioteker i Sønderjylland og Slesvig. En rum tid forud for arrangementerne holdt Lene Lund sammen med Anette Jensen fra NI en opvarmningsaften, hvor en del af forfatterne på festivalen blev præsenteret. Biffen ved Michael Juul Olsen, i samarbejde med SSF. Efter et traktement af ost og vin, vises en udvalgt film med danske tekster. Blandt medlemmer af det danske mindretal i området er Biffen blevet en kærkommen lejlighed til at forene en kulturel oplevelse med socialt samvær. Biffen havde i 2013 totalt 968 gæster fordelt på 10 aftner.

6 Læs Bogen Se Filmen ved Viggo Böhrnsen Jensen. Centrale litterære og kunstneriske temaer behandles i bog- og filmform. Temaet bliver præsenteret og perspektiveret inden filmforevisningen, og oplevelsen diskuteres efter filmvisningen. Arrangementerne tiltrækker fast mellem gæster. Månedens Bedste Bøger ved Karl Fischer i Flensborg og ved Carsten Reyhé i Slesvig og i 2014 udvides aktiviteten til Husum, dér ved Rita Jakobsen. Præsentationen er en del af potpourri en Det der om torsdagen, der ud over bogpræsentationer indeholdt forskellige musikalske og kulturelle fremførelser. I Flensborg deltog alt fra per gang, og i Slesvig Vi venter spændt på udviklingen i Husum. Læseklubberne er en fast del af biblioteket med en loyal læserskare; i 2013 havde biblioteket i alt 18 læseklubber og kredse med totalt 142 læste titler. I Flensborg smitter læsekredsene af på forfatteraftner på biblioteket. Vores årlige foredrag i samarbejde med SdU handlede i år om særligt sensitive mennesker % børn og voksne er særligt sensitive, og fødes med et mere finstemt nervesystem. De er særligt følsomme overfor lys, lyde, dufte, smag, indre fornemmelser og stemninger omkring dem. I 2013 konsolideres også en succes af en lidt anden karakter: DCBs kommunikationsmedarbejder Rita Jakobsen har opbygget en velfungerende facebook-side med aktiv dialog med lånere og andre brugere. Udefrakommende og uvildige kommunikationskonsulenter vurderede siden og gav den topscore. Det er med stor fornøjelse og en vis stolthed, at disse vellykkede aktiviteter nu kan kaldes en del af den almindelige drift, og teamet smøger ærmerne op til at tage fat på nye udviklingsopgaver i Også e-ressourcer har i 2013 været efterspurgte. Grundet frafald i forlagstilslutning til vores udbyders aftale, har biblioteket ikke kunne formidle nær så mange titler som ventet. Dette til trods, er efterspørgslen relativ stabil med i snit ca. 65 lånere per måned med et årligt lån på knap 1200 e-bøger, og 354 netlydbøger. Et af højdepunkterne i årets litteratur festival var afslutningen på Flensborg Bibliotek. Forfatterne sad på den danske trappe i udlånet og publikum i salen. Det var hyggeligt at sidde i det lyse rum med bøger som kulisse og publikum og forfattere befandt sig tydeligvis godt i hinandens selskab. Forfatterne Hallgrímur Helgason fra Island, Rosa Liksom fra Finland og Kim Leine fra Danmark optrådte. Selv om man er en god forfatter, er man ikke nødvendigvis god til at formidle og underholde et publikum. Men de tre kunne. Hallgrímur Helgason fortalte og læste op i bedste "stand up-stil". Han læste om Herbjørg, som er i gang med at bestille tid til sin egen kremering. Publikums latter genlød i hele biblioteket. Rosa Liksom talte dansk med flot finsk accent. Hun var lattermild og hendes glæde smittede publikum. I pausen sagde publikum: "Vi vil høre mere", men Liksom skulle nå et fly. Kim Leine er en stilfærdig formidler i forhold til de to sprudlende forfattere. Men de var en meget fin sammensætning, som kunne underholde og oplyse på samme tid. Alle tre var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris, som Kim Leine senere vandt var også endnu et år hvor begge bogbusser turede området fra grænsen til Ejderen til glæde for gæster og lånere på over 330 stop pr. måned. Nedenunder redegøres for nogen af de nyeste aktiviteter bogbussen har startet. Som tidligere år deltog busserne i Sommehøjskole, årsmøder, bogbustræf m.v. Team Børn æggemadder - 80 påskeglade gæster deltog i aktiviteterne, så de ternede høns vender tilbage i 2014.

7 For første gang var børnebiblioteket med i programmet til årets litteraturfestival. Arrangementet Døde spøgelser børster ikke tænder fristede modige børn med spøgelseshistorier og spøgelsesvandring i bibliotekets dunkle kælder. Også modige elever fra klasse fra Sønder Brarup danske Fastelavn, Halloween, 4-årsfest og Dola s Dukketeater har gennem flere år været sikre publikumssucceser, og på baggrund af gode erfaringer fra 2012, er flere nye arrangementstyper blevet en fast del af driften. Det drejer sig om Vilde Valde Sommerfesten, hvor børnehavebørn er involverede i både optakt og i selve festen. Også i 2013 tilbød biblioteket i samarbejde med Aktivitetshuset et flot hel-ugesprogram til sydslesvigske børn, der ikke var så heldige at komme på ferieophold i Danmark. Biblioteket summer herligt af liv i ugen, hvor vi har besøg af Sommerungerne. Den danske læsekonkurrence Sommerbogen er også blevet et sikkert hit i børnebiblioteket; 375 bøger blev hen over sommeren læst af sydslesvigske børn og 20 børn var de heldige vindere af fine bogpræmier. ABC-caféer er blevet et tilbagevendende tilbud til 1. klasser i Sydslesvig; i 2013 kom knapt 150 elever med deres lærere på 2 besøg i børnebiblioteket, hvor der ved hvert besøg er planlagt ABC-sanselege, historiefortælling og hygge. Også i år har vi fået fine tilbagemeldinger fra elever og lærere, der synes, det er en fin måde at lære børnebiblioteket bedre at kende på. Et fint samarbejde med Dansk Sundhedstjeneste betyder, at vi i 3 måneder i foråret og 3 måneder i efteråret har gentaget tilbuddet Kom godt i gang et torsdagsarrangement, hvor biblioteket faciliterer, at forældre med helt små børn kan træffe andre forældre og børn og samtidigt få et lille fagligt input. Den store succes i 2012 med Jul hos Peddersen og Findus blev gentaget i 2013, hvor 294 børnehavebørn kom til julehygge i børnebiblioteket med powerpoint-historie, dans og sang om juletræet og selvfølgelig med masser af leg i børnebiblioteket. BIBIANA Forunderlige Fortællinger fra hele Verden - et af årets helt store nye arrangementer - var et udstillingsprojekt og et resultat af et super samarbejde med Gabriele Kosmol-Fisher, Center for Undervisningsmidler og med bred støtte af organisationer og foreninger i Sydslesvig BIBIANA er en spændende udstilling af 123 illustrationer af helt unikke værker fra Børnebogsillustrations Biennalen i Bratislava. Det er i BIBIANA House of Art for Children, Bratislava, at de fineste internationale priser indenfor børnebogsillustrationer bliver uddelt, og det var blot anden gang nogensinde at disse illustrationer blev vist udenfor Slovakiet først i København i 2012 og så på Flensborg Bibliotek marts-april Sammen med udstillingen blev der tilbudt en række workshops for elever fra 3. klasse til 11. årgang - nemlig tegne-, skrive-, fortælle og filmworkshops. Derudover var der fortælleworkshop for børn, forældre og bedsteforældre samt rundvisning og introduktion til udstillingen. Vores mål om at nå besøgende til udstillingen blev rigeligt nået, idet gæster besøgte udstillingen, ca. 200 sydslesvigske børn og unge deltog i workshops, og 138 børn deltog i tegnekonkurrencen. Nyt i 2013 var også Ternede høns og firkantede æg et påskearrangement for hele familien i børnebiblioteket, hvor der blev leget og konkurreret, lavet påskepynt og spist firkantede Skole var på spøgelsestur, og efter udsagnene nedenfor at dømme tyder alt på, at de gerne vil komme igen Hej Karl Vi havde en rigtig god formiddag hos jer! TAK! her kommer så elevernes udsagn: GODT: - Alt var godt, fordi der er så meget mere end bøger

8 - kunne godt lide gyserfortællingerne i kælderen - kælderen var en ny og interessant oplevelse - Karl var en god fortæller og oplæser - manden med leen var god, han havde Hummelsko på - BOGBUSSEN elskes IKKE SÅ GODT: - der var for lidt tid, vi kunne godt have tænket os at blive lidt længere - pigernes skrig i kælderen Karl, det var alle tiders. Vi kommer nok igen en anden gang! Mange hilsener Caren Bukop Der var rift om pladserne på bagsædet, da børnebiblioteket før sommerferien lancerede et nyt tilbud til børnehaverne i Sydslesvig nemlig Bagsædehistorier, hvor bogbussen kører ud til børnehaverne, og chauffør og børnebibliotekar inviterer børnene ind på bagsædet til sang, dialog og historiefortælling. 10 børnehaver fik i 2013 besøg af bogbussen og endnu flere børnehaver får besøg af bogbussen med bagsædehistorier i Børnebibliotekarerne høster gode erfaringer med et nyt indsatområde, og får fine tilbagemeldinger: Hej Susanna Tusind tak for din mail og endnu engang tak for jeres dejlige bagsædehistorier. Det var en god dag for børnene:) Jeg ønsker dig en god adventstid og håber vi ses igen næste år. Mange hilsener - Gisela I løbet af efteråret har børneteamet været involveret i nyindretningen af Husum Bibliotek. Udover faglige diskussioner om ønsker til indretningen, der blev videregivet til indretningsarkitekt Mitten Ferrar, har teamet pakket det gamle bibliotek ned og hjulpet til med at få det nye bibliotek på plads. Ved indvielsen af biblioteket den 4. november stod Dronningen og Mormor, alias børnebibliotekarerne Susanna og Helle, sammen med formanden for biblioteksbestyrelsen, Andrè Pastorff, klar til at modtage de mange gæster Den nye indretning giver muligheder for forskellige typer af arrangementer; allerede ugen efter indvielsen var 2. klasse fra Husum danske Skole på biblioteket til Morgengry-hygge med Susanna, og ved aftenarrangementet Skumringstimen var godt 20 brugere mødt frem for at høre oplæsning af Niels Ole Lindgaard. DCB glæder sig til fortsat godt samarbejde med lokale foreninger, med børnehaven og fritidshjemmet omkring nye tilbud, der gerne skal skabe mere liv på Husum Bibliotek. Brugerne har taget rigtig godt imod deres nye bibliotek, og for personalet er det til stor glæde at arbejde i de nye rammer. Børneteamet tog i november imod en ny og dygtig kollega - Inge Marie Bordinggaard Elechukwu, der har masser af erfaring som børnebibliotekar. Inge Marie er sammen med Rita Jakobsen nu de to faste bibliotekarer i Husum Bibliotek. Biblioteket i Flensborg har en dejlig have, som vi på sigt gerne vil inddrage som et ekstra biblioteksrum. Der blev i efteråret udarbejdet en rapport, som skal danne baggrund for det videre arbejde med bibliotekshaven. I denne proces har børneteamet været involveret og bidraget med ideer og ønsker til, hvorledes haven kan blive et ekstra formidlingsrum. Projektgruppen har arbejdet ud fra 4-rumsmodellen, som blev introduceret i rapporten Folkebibliotekerne i Vidensamfundet (Styrelsen for Bibliotek og

9 Medier, 2010). Modellen anbefaler, at man ved biblioteksindretninger forholder sig til aktiviteter/formidling i 4 rum: inspirationsrummet, læringsrummet, det performative rum og møderummet. I Bibliotekshaven ligger en fantastisk mulighed for at give brugerne en ekstra og uventet biblioteksoplevelse - en biblioteksmerværdi, der også understøtter DCB s vision og Bibliotekets Fortælling. Den Slesvigske Samling Den Slesvigske Samling er i disse dage i januar 2014 færdig med digitaliseringen af den boghistoriske bestand. Det betyder at Den Slesvigske Samlings ældste litteratur fra mellem 1591 og 1880 nu er digitaliseret. Alle kan nu anvende disse gamle bøger på egen pc - takket været ocrscanningen. Den muliggør at man i en simpel søgemaskine frit kan lede efter ord i teksten selv om den er gotisk. Men de nye muligheder udløser også nye spørgsmål fra uerfarne brugere. I nogen tilfælde hjælper man decideret brugerne med at læse en bog hver med sit digitale eksemplar på skærmen. Digitaliseringen sprænger også geografiske grænser. Jan Jessen s deltagelse i en konference i USA i november, tydeliggjorde begejstringen over det gode onlinemateriale. Et andet eksempel på behovet, er denne lille mail-dialog fra d. 6. januar: Jeg læste i Aabenraa Ugeavis, at I har digitaliseret alt om Slesvigs historie og 1864 krigen og at det vil være tilgængeligt på Internettet. Jeg er sønderjyde (Fra Aabenraa) som bor i Californien, og er meget interesseret i at læse mere om Slesvigs historie. Jeg kunne imidlertid ikke finde noget på jeres hjemmeside, og er ikke sikker på om Ugeavisen var for hurtig eller om det er fordi man skal have et login. Hilsen Bent Jensen Los Gatos, California Kære Bent Jensen. Tak for din mail - godt at høre fra dig. At vi har digitaliseret ALT om Slesvigs historie og 1864 krigen, er nok noget af en overdrivelse. Vi har dog digitaliseret alt i vores bestand mellem 1591 og 1880, og det er tilgængeligt via internettet - helt uden koder. Læs mere om det og få adgang til materialet via dette link: Jeg håber jeg har kunnet hjælpe, og ønsker dig god fornøjelse med Den Slesvigske Samlings digitale materialer. Mange gode hilsner, Jan P. Jessen Team Indkøb accession Subskriptioner Fra januar til april har Bente Schwarzbach været på biblioteket som praktikant og har gennemført sit projekt, der handlede om Gennemgang, ajourføring og levering af en analyse af DCB`s tidsskrifter og subskriptioner. Det gjorde hun i tæt samarbejde med projektlederen A. Søndergaard og team Indkøb accession. Bente har leveret et godt og effektivt arbejde, som dannede grundlag for bibliotekarerne at finde ud af, hvilke tidsskrifter og subskriptioner stadig er relevante og dækker brugernes behov. Team indkøb har efterfølgende fulgt op på de praktiske konsekvenser som følge af ændringer i abonnementer og bestilling af nye.

10 Leverandører: AV-materialer og lokale udgivelser Pr indgik DCB en ½-årlig aftale med Boghandleren A. Busck i Sønderborg om levering af AV-materialer samt lokale udgivelser. Samarbejdet fungerer fint og fortsættes. Administration af abonnementer på bibliotekets tidsskrifter og aviser Samarbejdet med en forhenværende leverandør er endelig afsluttet. Kontrakten blev opsagt i 2012, da de ikke opfyldte de aftalte krav, dog udløb nogle abonnementer på diverse tidsskrifter og aviser først pr. 30. september I en periode på næsten 1 år har teamet måttet samarbejde med to forskellige leverandører. Der er blevet brugt mange ressourcer på at kontakte leverandørerne og sende mange reklamationer, da heller ikke distributørerne havde styr på, at der var to forskellige leverandører på samme opgave. Pr har vi fået overført alle DCB s abonnementer til samme solide leverandør, som i mellemtiden er blevet overtaget af bibliotekets faste leverandør af bøger. Denne forretningsoverdragelse har været meget smertefri for kunden. Internt projektsamarbejde Teamet har været involveret i Digitaliseringsprojektet i Den Slesvigske Samling. Teamet var en del af processen i det vi løbende har katalogiseret netpublikationer, dvs. oprettet poster i bibliotekssystemet, der skulle bruges til synliggørelse af de digitaliserede bøger på nettet (online-poster). Eksternt samarbejde Fælles indkøb og klargøring af materialer med andre biblioteker nord for grænsen Da biblioteket er en fast del af udbud af materialeindkøb sammen med centralbiblioteket i Vejle har der været en del opfølgning på indgåede kontrakter. Klargøringsdelen af kontrakten er en option, som DCB af hensyn til effektiv arbejdstilrettelæggelse slutter sig til i 2014 i forbindelse med projektet RFID (chipning af materialer på DCB). Registrering af bogsamlinger på Landsarkivet Aabenraa Landsarkivet i Aabenraa accepterede DCB s tilbud om inddatering af deres bogsamling ved Team Indkøb/acc. og IKT til at organisere og planlægge opgaven. i ugerne 48 og 50 arbejdede 3 af Team Indkøb/acc. Medarbejdere på Landsarkivet i Aabenraa for at registrere en del af deres bogsamlinger, mens 1 medarbejder blev herhjemme for at ordne de vigtigste daglige opgaver. Andre kolleger overtog specielle opgaver, som var presserende. inddateringsteamet registrerede kun de bøger, DCB har i basen i forvejen for således at genbruge posterne. Der blev registreret materialer, der er indgået som en del af bibliotekets base. Det næste skridt vil være at grundkatalogisere de ca. 900 manglende materialer fra Landsarkivets samling, hvilket vil ske i Kompetenceudvikling Der har både været gennemført kurser internt og eksternt for løbende at være fagligt ajourført i teamet. Desuden har teamets leder også deltaget i kurset Inspiration til kundeservice.

11 Team Information Bemandingsplan Med hensyn til bemandingsplanen i Informationen var der en del udfordringer i 2013, da en medarbejder blev nødt til at tage orlov. Vi var så heldige, at to andre medarbejdere fra samme team gik op på fuld tid i den periode og en tredje medarbejder fra andet team fik tilført flere timer fra d for at dække de mistede timer i teamet. Fjernlån Lån fra andre biblioteker har stadig stor interesse. Opgaverne vedrørende dette varetages løbende af to medarbejdere fra teamet udover en medarbejder fra Team voksen. I forbindelse med fjernlånet blev den landsdækkende kørselsordning mellem de danske biblioteker i hele DK og DCB i Flensborg udbudt i Efter nogle små startvanskeligheder fungerer ordningen upåklageligt. Projekter Teamet har været med til at ny-indrette Husum bibliotek i oktober og det har været spændende at følge den fysiske forandring fra et gammelt til et nyt lyst og dejligt bibliotek. Vi håber, at også kunderne tager godt imod stedet. Bogsalg Der har været bogsalg tre gange i løbet af året og kunderne tager godt imod tilbuddet og muligheden for at kunne købe gamle bøger, der ikke er efterspurgt længere. Kompetenceudvikling En vigtig del af den daglige drift for løbende at være opdateret på vore hjælpemidler f. eks. DDELibra og GroupWise. Hele teamet har deltaget i et kursusforløb i Inspiration til kundeservice, der består af 4 moduler over en periode på 4 måneder. Det overordnede mål er løbende at forbedre vores kundeservice. Praktikanter Der har været mange skolepraktikanter her på biblioteket sidste år og det tyder på at mange er interesseret i at få et indblik i bibliotekets daglige arbejde, også med henblik på at finde ud af, om man selv havde lyst at tage en uddannelse til Bibliotekar. Næsten alle er dog overrasket over, hvor meget arbejde der ligger bagved f.eks. fra bestilling af en bog til den kan udlånes - de ser jo kun det endelige produkt. IKT 2013 har været et år med flere nye landsdækkende og lokale tiltag. Blandt de vigtigste er: Dantek Library Efter flere års forarbejde blev to landsdækkende biblioteksinitiativer endelig konkrete i 2013: Kombit og DDB. Det fælles kommunale bibliotekssystem, Kombit, kom i udbud og gik til Dantek, som i efteråret løftede sløret for indholdet og arkitekturen af Dantek Library. DCB er naturligvis med og afventer spændt projektets videre udvikling. Infrastrukturen bliver markant anderledes med en webbaseret grænseflade mod en hostet løsning. De første biblioteker ventes på systemet i slutningen af 2014, og vi håber at komme med i 2015, omend det nok er mere realistisk at regne med 2016.

12 Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) Det har været talt om DDB i årevis, så da det endelig blev muligt at tilslutte sig ordningen sprang DCB til med det samme. Vi tilsluttede os alle mulighederne, altså både grundpakke, indkøbssamarbejde og DDB-CMS. For IKT er især CMS-delen spændende, idet vi har forberedt os på dette siden vi begyndte at arbejde med Drupalbaseret hjemmeside i DDB-CMS er en videreudvikling af Ting, hvor DCB er partner. Vi har fra efteråret 2012 haft ekstrem lyst til at etablere en Ting-hjemmeside, med fuld integration med den fælles danske Databrønd, men der har hele tiden været nogle basale mangler ved siden, der har gjort at vi har udskudt implementeringen. Vi forventer klart at alle disse problemer er løst med DDB-CMS, og ser frem til maj 2014, hvor vi i følge tidsplanen skulle være klar med ny hjemmeside. Webdesign IKT har i løbet af året løbende forestået de mere teknisk prægede dele af hjemmesidearbejdet. Det drejer sig både om egne systemer, men også om Nordisk Informationskontors og Studieafdelingens hjemmesider, der løbende kræver tilpasning og pleje. Det handler dog primært om vedligeholdelse, mens vi lader op til DDB-CMS. Intranet Som en forankret del af markedsføringsstrategien skal der udarbejdes et moderne og nutidigt intranet, der kan leve op til medarbejdernes ønsker og behov. Første foranstaltning var i den forbindelse et idéudviklingsmøde i marts 2013, hvor personalet bidrog med idéer og ønsker. IKT har løbende arbejdet med udviklingen og håber på at kunne lancere et nyt intranet primo RFID 2013 blev også året hvor vi endelig tog beslutningen om at blive et RFID-bibliotek. Ønsket var været til stede i flere år, men økonomien har ikke været på plads. En omprioritering af IKT-budgettet samt besparelser grundet udskydelsen af ny hjemmeside, frigjorde de nødvendige midler, så vi sent på året kunne indgå kontrakt om køb af automater, arbejdsstationer og gates til Flensborg, Husum og Slesvig. Bibliotekssystemet blev også kodet til RFID, så tilbage er nu "kun" arbejde med at sætte RFID-tags i alle materialer, få opstillet og konfigureret hardwaren, og få oplært personale og borgere i brugen. Telefoner Efter 6 års næsten problemfri drift, begyndte bibliotekets håndholdte (DECT) telefoner at dø på stribe. Eftersom de ikke længere blev produceret, og heller ikke kunne repareres, måtte vi finde en afløser.. Et alternativ var at prøve de ret nye WLANtelefoner, der kunne anvende det trådløse net, der i forvejen var etableret til datatrafik. Vores hardware var dog ikke på listen over understøttede produkter, men efter en testfase på 4 måneder uden problemer vovede vi pelsen og anskaffede 20 WLANtelefoner. Det blev dog ingen umiddelbar succes. Efter nogle ugers intensiv fejlsøgning og omkonfiguration af både net og telefoner syntes fejlene dog af være stort set afhjulpet. Sydslesvig-IT Samarbejdet med de øvrige foreninger og institutioner om IKT har været både berigende og udfordrende. Sammen har vi haft mulighed for at tænke større end hver for sig, men i praksis har udfordringerne og frustrationerne næsten overskygget dette. Vi har alt for mange gange oplevet at ændringer og vedligeholdelsesarbejde har været udført uden vi har fået besked, hvilket har medført nedbrud og spildt arbejde på biblioteket. Lige inden juleferien fik vi etableret en direkte linje til det såkaldte Sydslesvignet. Når den er konfigureret håber vi på hurtigere svartider fra Navision, ligesom der burde kunne etableres en bedre udnyttelse af diverse telefonabonnementer.

13 Design og layout af tryksager For IKT bød året også på mange opgaver inden for design og layout af diverse tryksager. Først og fremmest var der de husinterne arrangementer, der skulle markedsføres udadtil. Til dette formål blev der udarbejdet to foldere, ca. 150 plakater og hertil hørende håndsedler og billetter. Også bibliotekets katalog over danskkurser blev redesignet, ligesom der blev udarbejdet en folder til projektet "Sommerunger". Andre designopgaver har været design af skilte til billedbogskrybber i børnebiblioteket, avisannoncer, stillingsopslag og navneskilte. Udover bibliotekets egne tryksager stod IKT ifølge aftale for en del af Nordisk Informationskontors markedsføringsmaterialer. Hovedparten blev udarbejdet i forbindelse med litteraturfest.nu. Det drejede sig både om folder, plakater, annoncer og pressemeddelelser. Nordisk Informationskontor havde også en Nordisk Temadag på programmet, hvortil IKT udarbejdede en folder og en plakat.. PR-produkter Som følge af designmanualen og markedsføringsstrategien opstår der løbende behov for at få justeret allerede eksisterende produkter eller at udvikle helt nye. Året bød derfor også på en del opgaver inden for udvikling af diverse PR-produkter. Der blev lavet vin-etiketter til bibliotekets gavevine, transparente folier til dørene i udlånsområdet, skilte og bannere til det nyindrettede Husum Bibliotek og sidst men ikke mindst så en ny bibliotekstaske dagens lys. Skemaplanlægning via Groupwise IKT stillede i løbet af året forslag om at lade den daglige planlægning af vagtdækningen på biblioteket overgå til mail- og kalendersystemet Groupwise, som i forvejen er i brug til planlægning. I den forbindelse blev der brugt en del tid på kortlægning af fordele, ulemper og muligheder ved denne overgang. Projektet blev godkendt og prøvevist skudt i gang ved udgangen af året. Digitalisering Projektet omkring digitaliseringen af Slesvigske Samlings boghistoriske bestand har været en ekstra opgave i det forgangne år. Både under de første planlægningsmøder med leverandøren og den første opsætning af udstyret blev det klart, at dette var en udfordrende opgave ud over rutinen. Det medførte en del hovsa-løsninger og ekstra arbejde, bl.a. med opgradering af den leverede hardware, inden skanningerne forløb som ønsket. IKT har i hele processen foretaget kvalitetstjek samt stået for sikkerhedskopiering og offentliggørelse. Team Service Brandprævention i Flensborg Bibliotek Biblioteket har altid haft den holdning at gøre alt for at gældende love og bestemmelser med henblik på sikkerhed for personale og brugere bliver overholdt og når der viser sig et behov for ændringer bliver de gennemført så vi altid er på den sikre side og på den måde også undgår økonomiske overraskelser. I slutningen af 2012 havde vi besøg af en rådgivende ingeniør fra Flensborg by som havde fået til opgave at vurdere om Biblioteket havde behov for ekstra tilskud fra byen til vedligeholdelse af bygningen. Hans vurdering af bygningens tilstand var positiv, men han gav os det tip at kontrollere om brandsikkerheden i huset var tilstrækkelig. Biblioteket reagerede og arkitektkontoret Neumann & Bendixen fik til opgave at komme med et oplæg til et brandpræventionskoncept. På grund af nye love og bestemmelser, især den forandring at Biblioteket ikke mere er beskyttet for lovforandringer, fordi der gjaldt andre love da huset blev bygget, blev listen over ændringer i huset større end vi havde ventet. For eksempel er vores sale, som jo bliver flittig brugt, på grund af deres størrelse og deraf medført mulighed for at rumme mange mennesker ikke sikre nok med henblik på flugtveje og deres kapacitet.

14 De interne områder, i sær i den gamle bygning fra 1959, var heller ikke udstyret med sikre flugtveje. Vi er gået i gang og har allerede i 2013 fået styr på en stor del af opgaverne ved at skifte døre ud så de er brandsikre. Til hele huset, altså alle offentlige områder, kontorer, sale, teknikrum, toiletter er bestilt udstyr med moderne centrale røgmeldere som tilmed aktivt understøtter flugtvejene med lyssignaler i nødstilfælde. Brandpræventionskonceptet bliver gennemført over et tidsforløb på 3 år og forventes afsluttet senest Biblioteket har reageret hurtigt og myndighederne er nu involveret og har accepteret vores plan. Nu håber vi, at vi har fred og ro de næste mange år og kan bruge ressourcerne til vores primære formål nemlig at drive+ biblioteksarbejde i Sydslesvig. Det er meget sjovere end at stå i støv og støj i flere år. Administrationen Administration har i bogholderi og sekretariat arbejdet intensivt på at få arbejdsgangen omkring fakturaer fra modtagelse til betaling optimeret. Det har været en tidrøvende proces, men i sidste ende er det lykkedes at få en transparent løsning til glæde og gavn for alle involverede parter i fakturaflowet. Fakturaen scannes ind om morgenen og inden dagen er omme ligger den parat hos bogholderiet med alle relevante oplysninger. Fakturaen er søgbar i hele processen, hvilket er en stor hjælp i hverdagens håndtering af fakturaflowet fra modtagelse af vare med faktura til betaling og bogføring. Kompetence Som tidligere år har kompetenceudvikling på de respektive faglige områder været en opgave, der fylder i hverdagen på biblioteket. Både lokale kurser arrangeret af centralbiblioteket i Vejle og landdækkende konferencer arrangeret af biblioteksfaglige organer har haft deltagelse fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Internt har der bl.a. været arrangeret kurser med eksterne undervisere omkring kundeservice og arbejdsglæde. Et par medarbejdere er startet på kompetencegivende uddannelser omkring journalistik og filosofi. At deltage i kursusvirksomhed og konferencer giver altid et fagligt og personligt løft samt inspiration til nytænkning, som sætter sine tydelige spor i aktiviteterne og udviklingen af bibliotekstilbuddene. Titel Afdeling Sted Temadag om formidling af kunst overfor børn Team Børn (9) Flensborg "Fantasy og fankultur" Team Børn (1) Vejle Litteraturen Finder Sted - konference Team Voksen (2) Aarhus Litteraturen Finder Sted - konference Team Voksen (1) Aarhus Introduktion til Spilsæson Team Børn (2) Vejle Grundkursus i formatering Team Indkøb/Acc (2) Kolding Palles Gavebod, Moderatorkursus Team Børn (1) Vejle Konferencen Nicolai for voksne Team Børn (1) Kolding Fremtidens Digital Bibliotek Team Voksen (1) Gentofte Det Performative Bibliotek Team Voksen (1) Gentofte Bag om Borgen Team Voksen (1) Vejle Introduktion til Bogsæsonen 2013 Team Børn (1) Middelfart Økonomi for ikke økonomer Formandskab (2) Hellerup Det journalistiske håndværk Team Voksen (1) KUA Linked in Team Voksen (1) + Team IKT (1)? Jazz og Opera, formidling Team Voksen (1) Odense CB

15 Temadag om e-reolen Team Voksen (1) Gentofte CB Gøteborg Bogmesse (inspirationstur) Team Voksen (1) Tænketank, fremtidens bibliotek, segmenteringsanalyse Team Voksen (3), Ledelse + Team IKT (1) Odense CB Bogsæson 2013 Team Voksen (3)+Team Børn (1) Middelfart bib Årets faglitteratur Team Voksen (3) Vejle CB Folketingsturen Team Voksen (1)+Formandskab KBH Testrup Højskole - Litteraturgennemgang og formidling Team Voksen (1) Dias overført til e-format..? Team Voksen (1) Akti, Flensborg Online eller flatline Team Voksen (1) Gentofte Mindretalsstudier Team Voksen (1) KUA Kommunikation og medier vedr. mindretallet Team Voksen (1) FL, Bredsted Personaledag: Alt er salg alle medarbejdere Flensborg Personaledag: Evaluering af personalemøder alle medarbejdere Flensborg Personaledag: Arbejdsglæde alle medarbejdere Lyksborg Personaledag: WORKSHOP med SIGNAL alle medarbejdere Flensborg Kursusrække: Kundeservice med Jan Nørskov Team Information Flensborg Projekter Filmprojektet nærmer sig sin afslutning. Dokumentarfilmen De glemte danskere er indholdsmæssigt færdig, og der arbejdes på at afslutte de tekniske ting vedrørende klipning, musik, lyd etc. Filmen forventes helt færdig senest den 1. marts Vi regner med at dokumentarfilmen vises på DR TV i april 2014, og vi er ved at planlægge filmpræsentationer i København 7. april 2014 og på Flensborghus 9. april Desuden vises filmen på Grænseforeningens sendemandsmøde lørdag den 10. maj 2014, ligesom den vises fredag den 13. juni 2014 på Folkemødet på Bornholm. Der arbejdes indgående på hjemmesiden og undervisningsmaterialet, og det forventes endelig afsluttet senest 1. april Hen over sommeren 2014 gøres der en stor indsats over for undervisere i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne for at få dem til at benytte materialet i forbindelse med undervisningen fra efteråret Det har været en berigende og lærerig oplevelse at gennemføre en proces, som ingen andre har gennemført i denne form: Der hvilede en pionerånd over arbejdet, og Dansk Centralbibliotek vil gerne indrømme at være en anelse stolt og meget taknemmelig over at kunne fremvise det færdige produkt. De digitaliserede værker afføder en ny dialog med Samlingens brugere: Mange der ikke kunne finde på at anvende en meget gammel bog som original, bruger nu materialet digitalt; det rejser nye interessante spørgsmål fra brugeren. I løbet af foråret 2014 vil den digitale Slesvigske Samling blive præsenteret på uddannelsesinstitutioner i Danmark.

16 Biblioteket i tal Aktive lånere Børn Voksne Pakkelånere Buslånere Institutioner Biblioteker Skolelånere: Skoleelever Lærere/pædagoger I alt Indtægter Indtægterne fremkommer hovedsagelig i form af det danske statstilskud via Sydslesvigudvalgets bevilling til biblioteksdriften. En ikke uvæsentlig del af driftstilskuddet til biblioteket har i 2013 også været tyske offentlige tilskud. Fra landet Slesvig-Holsten, byerne Flensborg og Kiel, samt fra kredsene Nordfrisland og Rendsborg-Egernførde samt fra 22 kommuner i Nordfrisland, 6 kommuner i Rendsborg- Egernførde og fra 54 kommuner i kreds Slesvig-Flensborg. Samtlige disse tilskud fremkommer takket være det store politiske arbejde, der pågår fra SSW i såvel landdag, kredsråd og kommuneråd for at hente tilskud til det danske mindretals biblioteksvæsen. En mindre del af bibliotekets driftsbudget hidrører fra egne indtægter som gebyrer for for sent afleveret materiale, kopier, bogerstatninger, tilskud fra Sydslesvigs Oplysnings Forbund (SOF), salg af ydelser m.v.

17 Udgifter Udgiftsfordelingen er som tidligere år fordelt med den største omkostning på personale, dernæst materialeanskaffelser og IKT, hvilket er de absolutte forudsætninger for drift af et biblioteksvæsen. Administrationsomkostninger forsøges løbende reduceret hhv. holdt på status quo. Udlån Årets aktiviteter måles traditionelt i udlån, besøgende, elektroniske hits m.v. Og nu har den tendens, som for adskillige år siden var aktuel i Danmark, også nået Sydslesvig. Udlånstallet går ned og det samme gør sig gældende for besøgstallet. Forklaringen er måske. at en del af brugernes udlån klares målrettet og direkte via bestilling på web og afhentning uden egentlig at gå på biblioteket og græsse. Men der er også en god sommer mod en våd sommer. Den filial der har haft størst nedgang: Husum har været lukket i en periode pga. renovering for netop at gøre filialen og dens tilbud mere attraktivt. Filialen i Slesvig har der været klaget over, både hvad plads og materialeudbud angår. Brugere har direkte givet udtryk for at de ikke har lyst til at komme i filialen. Det er der taget hånd om med planer om et bedre bibliotekstilbud i løbet af Bogbussernes personlige betjeningsform betyder helt klart en stor fordel i udlån og kontakten med brugerne. Noget tyder på at det store sted Flensborg ikke har samme kontakt eller har været for tyndt bemandet til at betjene brugerne i form af ned-

18 gangen på 12 % i udlån. Egernførde har været ramt af mange aflysninger af åbningstid i løbet af 2013, hvilket selvfølgelig har indflydelse på aktiviteterne. I 2014 er der en ny attraktiv filial med fuld bemanding i Husum. Vakante stillinger i Flensborg er besat så betjeningen over for publikum optimeres i forhold til 2013, og i Slesvig bliver der ultimo 2014 åbnet en ny, større filial med ekstra bemanding. Der er stor opmærksomhed på markedsføring af bibliotekets tilbud, så håbet er, at 2014 vil fremvise forbedrede nominelle resultater. Men oplevelsen af brugen af biblioteket udtrykkes ikke kun i tal, men også i de mange positive tilkendegivelser i mails, breve, på facebook og direkte til medarbejderne. Biblioteksdrift og tilfredshed med biblioteket er andet et tal, nemlig at føle sig godt til pas i de fysiske omgivelser, at få hjælp til opgaver via netløsninger, at have en god oplevelse ved et børne- eller voksenarrangement eller ved bare at kunne komme og gå, mødes med kammerater, venner og bekendte. Udlån og besøgstal kan forbedres, men biblioteket udviser trods ovennævnte et besøgstal på knap i Flensborg eller et gennemsnit på 300 mennesker om dagen. En del af disse besøgende deltager i de arrangementer og udstillinger som biblioteket er vært for. Det gælder arrangementer for både børn og voksne. Store arrangementer som årtidsfesterne for børn, udstillinger i samarbejde med mange forskellige sydslesvigske organisationer i både sale og udlån har budt på næsten permanent udstilling i udlånsarealet som noget nyt. Danskkurser

19 Folkeuniversitetet Som sekretariat for Sydslesvigs Folkeuniversitet har biblioteket formidlet 10 forelæsninger og et enkelt kursus på 6 forelæsninger Emnerne har som altid været præget af den historiske interesse i området samt af Kierkegaard-året. Der har sammenlagt været 410 tilhørere. De arrangerende foreninger har været Historisk Samfund, Dansk Kirke i Sydslesvig, Kirkehøjskolen og Biblioteket sammen med foreningen Norden. Forskningsafdelingen I 2013 er der blevet ansat to nye medarbejdere i Forskningsafdelingen. Pr. 1. februar blev Merete Bo Thomsen ansat i en stilling som arkivar/ph.d.-stipendiat. Hun siden været meget involveret i filmprojektet, ligesom hun har arbejdet med at planlægge, hvordan vi skal indsamle og behandle digitale arkivalier. Den 1. september 2014 går hun i gang med et ph.d.-projekt, der har arbejdstitlen Danskernes støtte til mindretallet i Sydslesvig en bottom-up undersøgelse af udvalgte grænseorganisationers støtte til det danske mindretal fra 1920 til i dag. Jesper Thestrup Henriksen blev ansat 1. juni 2013 som ph.d.-stipendiat, og er blevet indskrevet på Syddansk Universitets ph.d.-skole. Han arbejder på et forskningsprojekt om dansk-vesttysk sikkerhedssamarbejde i perioden , og den betydning dette samarbejde har haft i grænselandet i almindelighed og for de nationale mindretal i særdeleshed. Publikationer og forskning I august 2013 indleverede Karsten M. Sørensen sin ph.d.-afhandling Det dynamiske kirkerum. Kirkerummets brug og funktion i hertugdømmet Slesvig fra Reformationen til ca I afhandlingen foretages en komparation af tre kirkesogne, der ligger tre meget forskellige steder i Slesvig, og undersøgelsen viser dermed nogle store regionale forskelle inden for hertugdømmet. Afhandlingen blev forsvaret ved Århus Universitet den 6. december 2013, og vi er nu i gang med at redigere afhandlingen med henblik på udgivelse i løbet af I starten af 2013 udkom Sydslesvigs danske historie i en ny og opdateret version. Det er især det sidste kapitel, der er skrevet af Jørgen Kühl, som er væsentligt omskrevet i

20 forhold til den tidligere udgave, idet mindretallets historie er blevet ført helt op til nutiden. I løbet af året er der blevet udgivet fire peer reviewede fagartikler, hvoraf to er udgivet i udenlandske tidsskrifter og to er udgivet i et dansk tidsskrift. Blandt disse er der en tysksproget artikel om de to øst-vest-gående panserstillinger Kriemhild og Gunhild, der blev gravet i det sydlige Jylland i De hang sammen med lignende stillinger i Sydslesvig, herunder den såkaldte Friservold i Nordfrisland. En anden artikel er om den dansk-frisiske digter Jens Mungard fra Sild, der op gennem 1930erne fik stigende problemer med de nazistiske myndigheder, inden han i 1940 døde i koncentrationslejren Sachsenhausen. Desuden er der udgivet en formidlende fagartikel i Statens Arkivers tidsskrift Siden Saxo om statsminister Knud Kristensen og Sydslesvigspørgsmålet i den umiddelbare efterkrigstid. Samlingerne 2013 har været et rigtig godt år for Arkivet. Vi har modtaget mere end 100 løbende meter arkivalier, der kommer fra 46 enkeltafleveringer. Den største aflevering er kommet fra Sydslesvigsk Forening og Generalsekretariatet. Vi har i løbet af året modtaget omkring tusinde fotografier, og vi har fået indleveret 33 nye historiske film. Der er blevet scannet ca billeder, og der er nu i alt billeder, der er søgbare i miniarkibas. Heraf er billeder scannet. Dette afspejler sig i et stigende antal brugersøgninger, hvor der i 2013 var ca i miniarkibas og flere i vore pdfregistranter. I løbet af året har vi leveret et stigende antal billeder til bøger, artikler og dokumentarfilm. Formidling Året har været meget præget af dokumentarfilmprojektet Det danske mindretal, som Sydslesvigudvalget bevilgede penge til i begyndelsen af Vi har arbejdet tæt sammen med Film & TV Compagniet ApS om at udvikle filmen og undervisningsmaterialet. I den interne arbejdsdeling har Mogens R. Nissen primært arbejdet med filmdelen i forbindelse med at finde frem til og tale med mange mennesker fra mindretallet, ligesom der har i løbet af efteråret 2013 har været en løbende dialog i takt med at filmen tog form. Merete Bo Thomsen har i en stor del af 2013 og i begyndelsen af 2014 arbejdet på at udvikle undervisningsmateriale. Det gælder særligt med hensyn til at skrive korte baggrundsartikler og i forhold til at finde frem til gode og interessante kilder til den digitale platform. Det har betydet, at hendes ph.d.-projekt er blevet udskudt i et år. Dokumentarfilmen var stort set færdig ved årsskiftet 2013/14, mens undervisningsmaterialet forventes afsluttet i foråret Gennem efterårssemestret 2013 er der gennemført et kursus på Syddansk Universitet for bache- og kandidatstuderende om Sydslesvigs danske historie. 19 studerende har deltaget på kurset, og flere af Studieafdelingens udgivelser samt arkivalier fra Arkivet er benyttet i forbindelse med undervisningen. I anledning af Studieafdelingens 50-års jubilæum blev der afholdt en stor konference den november 2013, hvor tidligere og nuværende medarbejdere holdt foredrag. Begge dage var der tilhørere. I forbindelse med Forskningens Døgn i blev der den 4. maj 2013 i fællesskab med Den Slesvigske Samling afholdt en temadag om udvandring. Desuden har vi i løbet af 2013 afholdt knap 20 foredrag i Sydslesvig og i Danmark, ligesom der er givet et interview til Familiekanalen, der nu kan ses på familiekanalen.tv. Endelig er der skrevet syv kronikker til Flensborg Avis, ligesom der er skrevet korte artikler til Sydslesvigsk Årbog og Julen 2013, der bliver udgivet af Sydslesvigsk Forening for Flensborg Amt. I foråret 2013 havde vi en udstilling på biblioteket om den dansk-frisiske digter Jens Mungard. Udstillingen fandt sted i samarbejde med Martin Sadek og Helga Graalfs, Neumünster.

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Resultataftale mellem Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2012 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 2 1220 København K Tlf. 3392 90 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Dansk Centralbibliotek

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering jung zusammen 15 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af jung zusammen... 3 Mål og målopfyldelse... 4 Rekruttering... 4 Højskoleopholdet... 4 Ungdomsparlamentet...

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der en folkeoplysende

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2013 Regnskab Regnskab Budget Budget 2012 2013 2013 2014 Note t. euro Euro t. euro t. euro

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Resultataftale mellem Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2013 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Dansk Centralbibliotek

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret juni 2017 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Samordning og rådgivning

Samordning og rådgivning Side 1 af 5 Gentofte Centralbibliotek - Handlingsplan 2015 Vision Centralbibliotekernes vision er at styrke de muligheder, folkebibliotekerne har for at fungere og udvikle sig fagligt og ressourcemæssigt

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden i 2010 Sætter fokus på dokumentation og evaluering af biblioteksvirksomheden med et fremadrettet formål og perspektiv, ved at: l Måle aktiviteter l

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Vedtægter for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. 1 Foreningens navn. 2 Foreningens hjemsted. 3 Foreningens formål

Vedtægter for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. 1 Foreningens navn. 2 Foreningens hjemsted. 3 Foreningens formål VEDTÆGTER for Vedtægter for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. 1 Foreningens navn 2 Foreningens hjemsted Foreningens hjemsted er Flensborg. Foreningen

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne.

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne. 1 of 5 BILAG 1 Fremstilling for PUK-udvalget Syddjurs Biblioteks betjening af landdistrikter Ved byrådets beslutning af budget 2016, blev der udtrykt bekymring for en nedlukning af bogbussen, samtidig

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Strategi 2014-16. Ajourført januar 2016. Fremtidens bibliotek

Strategi 2014-16. Ajourført januar 2016. Fremtidens bibliotek Strategi 2014-16 Ajourført januar 2016 Fremtidens bibliotek Organisationsdiagram 2016 Bibliotekschef Lilli Mortensen (konstitueret) Udvikling Afdelingsleder Lilli Mortensen Kulturhuse & Børn Afdelingsleder

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultataftalen omfatter Dansk Centralbiblioteks og Forskningsafdelingens virke i perioden

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og skole styrker elevernes læring og oplevelser.

Samarbejde mellem folkebibliotek og skole styrker elevernes læring og oplevelser. SKBF Årbog 2015. Projekt Mit rum for læring og oplevelser. Samarbejde mellem folkebibliotek og skole styrker elevernes læring og oplevelser. Mit rum for læring og oplevelser er titlen på et nyt nationalt

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Årsberetning for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave 2012

Årsberetning for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave 2012 Årsberetning for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave 2012 Dagsorden: 1. Præsentation af personalet 2. Fokuspunkter 3. Uddannelse for personalet 4. Forældrerådet 5. Indretning/fremtidsplaner 6. Dokumentation

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere