Udbudsbetingelser. Rammeaftale Revisionsydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser"

Transkript

1 Udbudsbetingelser Rammeaftale Revisionsydelser

2 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed Udbudsmaterialets bestanddele Udbuddets indhold Udbuddets opbygning Kundens anvendelse af rammeaftalen Tidsplan for udbudsforretningen Udbudsform Egnethedsvurdering Økonomisk og finansiel formåen Teknisk og faglig formåen Hvem kan afgive tilbud Enkeltstående virksomhed Konsortium Elektronisk tilbudsafgivelse Tildelingskriterier Tildeling af rammeaftalerne Miniudbud Direkte tildeling Forbehold og mindstekrav Forbehold - generelt Mindstekrav Alternative tilbud Skriftlige spørgsmål og informationsmøde Skriftlige spørgsmål Informationsmøde Tilbuddets indhold og udformning Generelt Særlige erklæringer Tro og loveerklæring om gæld til det offentlige Tilbudsfrist og vedståelse Behandling af tilbud mv Forhandlingsforbuddet Fortrolighed Side 2 af 26

3 1. Den ordregivende myndighed Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Cvr.nr Zeppelinerhallen Islands Brygge København S Tlf.: (+45) Fax: (+45) Web-adresse: (herefter benævnt "SKI") Kontaktperson: Serap Gökce adresse: It-support vedrørende udbudssystemet ETHICS (Udbudshjemmesiden): Kundeservice SKI Tlf.: (+45) Side 3 af 26

4 2. Udbudsmaterialets bestanddele Dette udbud gennemføres i henhold til udbudsbekendtgørelse EUT nr. 20[ ]/S - [ ]-[ ]. Ud over udbudsbekendtgørelsen består det samlede udbudsmateriale af: Nærværende udbudsbetingelser Rammeaftale Bilag A: Liste over SKI s Kunder Bilag B: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud og Direkte tildeling Bilag B1: Miniudbudsbetingelser Bilag C: Bilag C1: bilag 1 bilag 2 bilag 3 bilag 4 bilag 5 bilag 6 bilag 7 Leveringsaftale for miniudbud (med underbilag) Kundens opgavebeskrivelse Organisation og bemanding Løsningsbeskrivelse Pris og betalingsplan Tro- og loveerklæring Dokumentation for afløftning af udbudspligten Tillæg vedrørende køb af supplerende ydelser Bilag C2: Leveringsaftale for miniudbud kun SØIK, politiet og anklagemyndigheden (med underbilag) bilag 1 bilag 2 bilag 3 bilag 4 bilag 5 Kundens opgavebeskrivelse Organisation og bemanding Løsningsbeskrivelse Pris og betalingsplan Tro- og loveerklæring Side 4 af 26

5 bilag 6 bilag 7 bilag 8 Bilag C3: bilag 1 bilag 2 bilag 3 bilag 4 bilag 5 bilag 6 bilag 7 Dokumentation for afløftning af udbudspligten Udgået Bestilling af bistand Leveringsaftale for direkte tildeling (med underbilag) Kundens opgavebeskrivelse Organisation og bemanding Udgået Pris og betalingsplan Tro- og loveerklæring Dokumentation for afløftning af udbudspligten Udgået Bilag D Leverandørens rapportering til SKI Bilag E CSR Bilag F Rammeaftalens anvendelsesområde Bilag G Udgået Bilag H Udgået Bilag I Leverandørens adgang til SKI.dk Bilag J Leverandørens priser (maksimale timepriser) og prisindeksering Bilag K- Oplistning af konsortiemedlemmer Tro og loveerklæring Side 5 af 26

6 3. Udbuddets indhold Udbuddet vedrører rammeaftale om levering af revisionsydelser, der omfatter følgende 10 revisionsydelser: Lovpligtig revision Intern revision (lovpligtig revision) i henhold til rigsrevisorlovens 9 Udvidet forvaltningsrevision Tilskuds- og projektregnskaber Udvidet IT sikkerhedsrevision Generel økonomisk rådgivning Skat Moms og afgifter Administrative serviceydelser Bistand til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og politiet og anklagermyndigheden. De 10 ydelser er beskrevet nærmere i rammeaftalens bilag F. Der påtænkes at blive indgået rammeaftale med 7 revisionsfirmaer Udbuddets opbygning Formålet med udbuddet er at indgå en rammeaftale om revisionsydelser rettet mod offentlige myndigheder, herunder især kommuner m.m. Det er nødvendigt, at de økonomiske aktører, som skal tildeles en rammeaftale, har den fornødne erfaring med og kapacitet til at revidere offentlige myndigheder m.m. Revision af den offentlige sektor skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik i modsætning til god revisionsskik, der gælder ved revision af den private sektor. God offentlig revisionsskik indebærer krav, som er mere vidtgående, end hvad der almindeligvis følger af god revisionsskik. Der skal bl.a. foretages vurderinger af den reviderede myndigheds sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Side 6 af 26

7 Ved dette udbud stilles der derfor krav om, at den økonomiske aktør har udført lovpligtig revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik eller tilsvarende, ligesom det kræves, at den økonomiske aktør dokumenter referencer og omsætningstal for revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik eller tilsvarende, der kan godtgøre, at den økonomiske aktør har tilstrækkelig erfaring og kapacitet til at revidere de offentlige myndigheder m.m., som rammeaftalen er rettet mod. Den økonomiske aktør har mulighed for, at dokumentere sin egnethed under henvisning til god offentlig revisionsskik eller tilsvarende. Tilsvarende standarder kan dokumenteres under henvisning til ISSAI-standarderne. God revisionsskik anses ikke som en tilsvarende standard, idet god offentlig revisionsskik er mere vidtgående end god revisionsskik. Leverandøren bør have mulighed for at opbygge et kendskab til den reviderede myndighed, herunder dennes forretningsgange m.m., samt et fortroligt og tillidsfuldt forhold til den reviderede myndighed. Det giver den kvalitetsmæssigt bedste revision. Leveringsaftalerne kan derfor have en varighed på op til 7 år. Den øvre grænse er fastsat i overensstemmelse med revisorlovens 25, jf. 21, stk. 3, om tvunget udskiftning af revisorer for kommuner og regioner. Rammeaftalen indeholder desuden en særlig ydelseskategori om bistand til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), politiet og anklagemyndigheden. Der indgås en særlig leveringsaftale med SØIK, politiet og anklagemyndigheden Kundens anvendelse af rammeaftalen Kunden kan tildele leveringsaftaler under rammeaftalen ved enten miniudbud (genåbning af konkurrencen) eller direkte tildeling. Hvis leveringsaftalens værdi er DKK eller derover skal tildelingen ske ved miniudbud, mens leveringsaftalen skal tildeles ved direkte tildeling, hvis dens værdi er under DKK , jf. bilag B. Leveringsaftaler som indgås med SØIK, politiet og anklagermyndigheden sker altid ved miniudbud. Ved kundens gennemførelse af miniudbud har kunden mulighed for at indkalde leverandørerne på rammeaftalen til en tilbudspræsentation, hvor leverandørerne skal præsentere deres løsningsbeskrivelse for kunden. Tilbudspræsentationen indgår ikke i evalueringen. Direkte tildeling sker ved brug af en kaskademodel, hvor kunden tildeler leveringsaftalen til den leverandør, som er øverst i kaskaden. Kunden kan kun tildele leveringsaftalen til den næste leverandør i kaskaden, hvis den første leverandør afviser kundens tildeling. Rækkefølgen i kaskademodellen afhænger alene af den pris, som leverandøren byder ind med for direkte tildeling. Ved gennemførelse af miniudbud skal kunden anvende fast pris. Ved fast pris forstås, at kunden får en fast pris, der dækker leverandørens ydelser i leveringsaftalens varighed. Ved Direkte tildeling anvendes medgået tid. Ved medgået tid forstås en af leverandøren tilbudt timepris for hver af de 7 rådgiverkategorier, jf. bilag J. Side 7 af 26

8 4. Tidsplan for udbudsforretningen 28. februar 2014 Offentliggørelse af udbudsmaterialet 11. marts 2014 Informationsmøde afholdes, jf. punkt april 2014 kl. 13:00 Skriftlige spørgsmål, jf. punkt 11.1, der modtages senest denne dato, vil blive besvaret. 15. april 2014, kl.13:00 Primo maj 2014 Tilbudsfrist Forventet ordretildeling Primo juni 2014 Forventet kontraktindgåelse Bemærk: Rammeaftale kan først indgås efter udløb af en 10 dages standstillperiode regnet fra dagen efter dagen for udsendelse af meddelelse til Tilbudsgiverne om beslutning af tildeling. Side 8 af 26

9 5. Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud Egnethedsvurdering På baggrund af tilbudsgivers besvarelse af spørgeskemaet generelle tilbudsgiverspørgsmål foretager SKI udvælgelsen af de tilbudsgivere, som SKI anser for værende egnede. For at være egnet skal tilbudsgiver opfylde mindstekrav til henholdsvis økonomisk og finansiel formåen og/eller teknisk og faglig formåen i udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2 og III 2.3, og som er gengivet i punkt og Økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgiverne skal fremlægge følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudsbekendtgørelsen: Oplysning om virksomhedens samlede årlige omsætning i det seneste disponible regnskabsår inden for de ydelser, som rammeaftalen vedrører, og hvor der er revideret i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik eller tilsvarende. Oplysning om virksomhedens soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som værdien af virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver. Soliditetsgraden udregnes således som (samlet egenkapitals værdi/de samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som værdien af virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver (enkeltstående virksomhed/sammenslutning af virksomheder) baserer sig på andre virksomheders formåen, skal tilbudsgiveren udfylde og underskrive (eventuelt ved elektronisk signering) "Bekræftelse angående anden enheds formåen (støtteerklæring)". Som mindstekrav kræves: En omsætning inden for rammeaftalens ydelser i det seneste disponible regnskabsår på minimum DKK 20 mio., hvor der er revideret i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik eller tilsvarende. En soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste disponible regnskabsår. Side 9 af 26

10 Teknisk og faglig formåen Tilbudsgiverne skal fremlægge følgende dokumentation for teknisk og faglig formåen, jf. udbudsbekendtgørelsen: Oplysning om, hvorvidt tilbudsgiveren har udført lovpligtig revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik eller tilsvarende inden for de seneste 2 år. Fem forskellige referencer, der dokumenterer, at tilbudsgiveren har udført lovpligtig revision for offentlige virksomheder og/eller myndigheder hver med en balancesum på minimum DKK 100 mio. inden for de seneste 3 år i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik eller tilsvarende. Ved balancesum forstås summen af alle aktiver på balancen i regnskabet. Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) er det summen af de afgivne referencer, der samlet skal dokumentere, at tilbudsgiver kan løse den udbudte opgave. Såfremt tilbudsgiver (enkeltstående virksomhed/sammenslutning af virksomheder) baserer sig på andre virksomheders formåen, afgøres spørgsmålet om egnethed til at løse den udbudte opgave på baggrund af tilbudsgivers samt disse andre virksomheders dokumenterede referencer. Såfremt tilbudsgiver (enkeltstående virksomhed/sammenslutning af virksomheder) baserer sig på andre virksomheders formåen, skal tilbudsgiver udfylde og underskrive (eventuel ved elektronisk signering) "Bekræftelse angående anden enheds formåen (støtteerklæring)". Som mindstekrav kræves: Som mindstekrav kræves, at tilbudsgiveren har udført lovpligtig revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik eller tilsvarende inden for de seneste 2 år. Som mindstekrav kræves endvidere fem forskellige referencer, der dokumenterer, at tilbudsgiveren har udført lovpligtig revision for offentlige virksomheder og/eller myndigheder hver med en balancesum på minimum DKK 100 mio. inden for de seneste 3 år i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik eller tilsvarende. Side 10 af 26

11 6. Hvem kan afgive tilbud Enhver økonomisk aktør er berettiget til at afgive tilbud. Heri betegnes disse som virksomheder eller tilbudsgivere Enkeltstående virksomhed En virksomhed kan vælge at afgive et selvstændigt tilbud. Spørgeskemaets afsnit om enkeltstående virksomhed skal udfyldes i forbindelse med tilbudsafgivelse, jf. punkt Konsortium En sammenslutning af virksomheder kan vælge at afgive tilbud som et konsortium. Dette er en mulighed for at flere virksomheder kan slå sig sammen og afgive ét samlet tilbud. Et konsortium kan være en god mulighed for mindre virksomheder eller virksomheder der af andre grunde ikke ser sig i stand til at udføre opgaverne under rammeaftalen på egen vis, f.eks. at man ikke er landsdækkende eller ikke har den tilstrækkelige bredde i sit sortiment. Det kan endvidere være en fordel at indgå i et konsortium, da det er konsortiets samlede økonomisk og finansielle formåen samt tekniske og/eller faglige formåen, jf. punkt 5, der lægges til grund for egnethedsvurderingen i forbindelse med tilbudsafgivelsen. På denne vis kan et antal tilbudsgivere styrke, ikke alene deres kompetencemæssige position, men også deres økonomiske position. Der henvises i den forbindelse til den af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorte vejledning i konsortiedannelse, som forefindes på styrelsens hjemmeside. Tilbudsafgivelse som konsortium indebærer bl.a., at de deltagende virksomheder skal påtage sig solidarisk hæftelse, og at de skal udpege en fælles sekretariatsfunktion (befuldmægtiget), der er ansvarlig for kontrakten til SKI. Efter tilbudsafgivelse og inden kontraktindgåelse er det ikke muligt at overdrage et tilbud til en anden juridisk enhed og derved lade denne anden juridisk enhed indtræde i tilbuddet i tilbudsgivers sted. Hvis tilbudsafgivelse sker fra et konsortium, skal spørgeskemaets afsnit om konsortium udfyldes, jf. punkt 7. Side 11 af 26

12 7. Elektronisk tilbudsafgivelse Tilbud skal afgives elektronisk. Processen for elektronisk tilbudsafgivelse er beskrevet i udbudsbekendtgørelsen. Link til udbudssiden: https://www.ethics.dk/asp3/tender/ski_1701_ nsf Tilbudsgiver bør indledningsvis læse det samlede udbudsmateriale samt vejledningerne hertil grundigt igennem (findes under menupunktet Udbudsmateriale ) og nøje følge de angivne anvisninger, som fremgår af hvert enkelt menupunkt, ved udarbejdelsen af tilbuddet. Tilbudsgiver skal udfylde de særlige spørgeskemaer i Pdf- og/eller Excel-format. Spørgeskemaerne angiver de konkrete og detaljerede krav om oplysninger, samt kravene til dokumentation. Spørgeskemaerne findes under menupunktet Udbudsmateriale. Tilbud kan alene indgives elektronisk. Det vil ikke være muligt at afgive tilbud på en anden måde, herunder ved fremsendelse på. , CD-ROM eller ved brev. Afgivelse af elektronisk tilbud forudsætter, at tilbudsgiverne har installeret Adobe Reader (9.0 eller nyere version) - alternativt kan Adobe Acrobat (6.0 eller nyere version) anvendes. Andre versioner af Adobe kan ikke anvendes til dette formål. Side 12 af 26

13 8. Tildelingskriterier Tildeling af rammeaftalerne vil ske på grundlag af tildelingskriteriet "laveste pris". SKI påtænker at indgå rammeaftale med de 7 tilbudsgivere med den laveste pris, jf. nedenfor Tildeling af rammeaftalerne Prisen beregnes på baggrund af timepriser for de 7 rådgiverkategorier. Rådgiverkategorierne er nærmere beskrevet i bilag J. Tilbudsgiver byder ind med en timepris for hhv. miniudbud og direkte tildeling. Vægtning af underkriterierne: Pris (Miniudbud) 70 % Pris (Direkte tildeling) 30 % Tilbudsgiver skal tilbyde en timepris for hver af de 7 rådgiverkategorier. Såfremt tilbudsgiver i sin organisation eller hos underleverandør ikke opererer med alle 7 rådgiverkategorier, skal tilbudsgiver for de rådgiverkategorier, der ikke rådes over på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet, anføre den timepris, som vil være gældende, og som tilbudsgiver har pligt til at efterleve, hvis kategorien på et senere tidspunkt kommer til at eksistere i tilbudsgivers organisation eller ved brug af underleverandører. Såfremt tilbudsgiver ikke tilbyder en timepris for hver af de 7 rådgiverkategorier, er tilbudsgivers tilbud ikke konditionsmæssigt. SKI forbeholder sig ret til at afvise tilbud, som må anses som værende unormale lave, jf. Udbudsdirektivets art. 55. Det vil ikke være muligt at byde ind med prisen DKK 0,00 eller undlade at udfylde pris for en eller flere rådgiverkategorier. Såfremt tilbudsgiver tilbyder en pris på DKK 0,00 eller ikke byder ind med en pris for en eller flere rådgiverkategorier, vil tilbuddet blive betragtet som ukonditionsmæssigt. På baggrund af de tilbudte timepriser for hver af de 7 rådgiverkategorier, vil SKI efterfølgende for hver tilbudsgiver beregne en vægtet pris på følgende vis: Miniudbud De tilbudte timepriser vægtes som anført i skemaet nedenfor: Rådgiverkategori Vægt Tilbudt timepris Vægtet timepris Rådgiverkategori 7 5 % P7 P7 x 0,05 Rådgiverkategori 6 15 % P6 P6 x 0,15 Side 13 af 26

14 Rådgiverkategori 5 25 % P5 P5 x 0,25 Rådgiverkategori 4 25 % P4 P4 x 0,25 Rådgiverkategori 3 15 % P3 P3 x 0,15 Rådgiverkategori 2 10 % P2 P2 x 0,10 Rådgiverkategori 1 5 % P1 P1 x 0,05 Pris (miniudbud) Den timepris tilbudsgiver byder ind med under Pris(miniudbud) vil herefter være den maksimale timepris, tilbudsgiver kan anvende, når tilbudsgiver efterfølgende beregner en samlet tilbudspris i forbindelse med besvarelse af kundens miniudbud. Bemærk at angivne timepriser skal være gældende for både tilbudsgivers egne medarbejdere samt ved anvendelse af underleverandører. Angående indeksering af tilbudsgivers timepriser i rammeaftalens varighed henvises til bilag J. Σ Direkte tildeling De tilbudte timepriser vægtes som anført i skemaet nedenfor: Rådgiverkategori Vægt Tilbudt timepris Vægtet timepris Rådgiverkategori 7 5 % P7 P7 x 0,05 Rådgiverkategori 6 15 % P6 P6 x 0,15 Rådgiverkategori 5 25 % P5 P5 x 0,25 Rådgiverkategori 4 25 % P4 P4 x 0,25 Rådgiverkategori 3 15 % P3 P3 x 0,15 Rådgiverkategori 2 10 % P2 P2 x 0,10 Rådgiverkategori 1 5 % P1 P1 x 0,05 Pris (direkte tildeling) De timepriser tilbudsgiver byder ind under Pris(direkte tildeling) vil herefter være de timepriser, som leverandøren forpligter sig til at levere ydelser under rammeaftalen ved direkte tildeling. Ved direkte tildeling tildeles leveringsaftalen ved en kaskademodel. Rækkefølgen i kaskademodellen afhænger alene af prisen, som tilbudsgiver byder ind med for direkte tildeling Pris (direkte tildeling). Tilbudsgiver med den laveste vægtet Pris (direkte tildeling) vil placeres som nr. 1 i kaskademodellen for direkte tildeling, jf. bilag B. Tilbudsgiver med den anden laveste Pris (direkte tildeling) vil placeres som nr. 2 i kaskademodellen og så fremdeles. Σ Side 14 af 26

15 9. Forbehold og mindstekrav 9.1. Forbehold - generelt Tilbudsgiver har inden for de nedenfor og i punkt 9.2 angivne - meget snævre - rammer mulighed for at tage forbehold over for de enkelte dele af udbudsmaterialet, der indeholder krav eller bestemmelser vedrørende ydelserne og/eller deres udførelse. Visse bilag skal udfyldes af tilbudsgiver, som beskrevet i punkt 9.2 nedenfor. Forhold i tilbudsgivers tilbud, der betragtes som forbehold overfor ufravigelige mindstekrav, grundlæggende elementer eller ikke-kapitaliserbare forbehold vil medføre, at tilbuddet vil blive vurderet som ukonditionsmæssigt. Tilbuddet vil derfor ikke blive taget i betragtning ved tilbudsevalueringen. Flere ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil efter omstændighederne tilsammen kunne udgøre et grundlæggende element, således at forbehold overfor denne flerhed af elementer ligeledes vil føre til, at tilbuddet ikke tages i betragtning. I det omfang, tilbudsgiver anser dele eller elementer i rammeaftalens og/eller rammeaftalens bilag for uhensigtsmæssige eller uacceptable, opfordres tilbudsgiver til at stille begrundede spørgsmål i relation hertil, jf. punkt 11.1 nedenfor. I spørgsmål bedes tilbudsgiver klart angive, hvilke konkrete formuleringer tilbudsgiver vil foreslå som alternative formuleringer. Formuleringerne skal være på dansk. På baggrund af modtagne spørgsmål vil SKI konkret tage stilling til, om de foreslåede ændringer er acceptable, samt hvorvidt og i hvilket omfang SKI vil indarbejde de foreslåede ændringer i udbudsmaterialet. Under alle omstændigheder vil ændringer ikke blive foretaget i det omfang, de foreslåede ændringer udgør væsentlige ændringer af det oprindelige udbudsmateriale, eller ændringerne vil eller kan medføre fare for konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling. Ændringer vil i givet fald blive meddelt tilbudsgiverne samtidigt via ETHICS, og vil herefter udgøre en del af udbudsmaterialet Mindstekrav Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at udbudsmaterialet indeholder en række mindstekrav. Et mindstekrav er et krav, som ubetinget skal opfyldes/overholdes, idet fravigelser fra kravet ikke accepteres. Der kan med andre ord ikke tages forbehold over for krav, som er gjort til mindstekrav. Side 15 af 26

16 Tilbud, der ikke overholder samtlige mindstekrav (såkaldte ukonditionsmæssige tilbud), vil således blive afvist. I det følgende er angivet, hvorvidt krav og bestemmelser i udbudsmaterialet er mindstekrav, eller om tilbudsgiveren kan tage forbehold. Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold vedrørende bestemmelser i udkastet til rammeaftale og rammeaftalens bilag A - K, der således er at betragte som et mindstekrav, jf. oplistningen nedenfor: Udkast til rammeaftalens bilag A, B, B1, C (med underbilag), D, E, F, I, J, og K: Endvidere er det et mindstekrav, at: Tilbuddet afleveres på dansk, jf. punkt 12 Tilbuddet skal afleveres elektronisk gennem udbudssystemet ETHICS, jf. punkt 7 Side 16 af 26

17 10. Alternative tilbud Tilbudsgiver er i overensstemmelse med det anførte i udbudsbekendtgørelsen ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. Hver tilbudsgiver (identificeret ved et cvr-nr.) er alene berettiget til at afgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af flere tilbudsgivere, f.eks. selv afgiver tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiver sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Side 17 af 26

18 11. Skriftlige spørgsmål og informationsmøde Skriftlige spørgsmål Tilbudsgiver har mulighed for at få supplerende oplysninger om udbudsmaterialet og den udbudte ydelse ved fremsættelse af skriftlige spørgsmål. Spørgsmål skal fremsættes skriftligt på dansk. Spørgsmål skal stilles via https://www.ethics.dk/asp3/tender/ski_1701_ nsf. Spørgsmål kan ikke stilles på anden måde, herunder pr. . Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form løbende blive meddelt samtlige tilbudsgivere skriftligt via https://www.ethics.dk/asp3/tender/ski_1701_ nsf. Tilbudsgiver opfordres til selv løbende at holde sig orienteret på https://www.ethics.dk/asp3/tender/ski_1701_ nsf. Besvarelse af spørgsmål sker på dansk. Det fremhæves, at det alene er (1) præcise spørgsmål vedrørende forståelsen af indholdet af det offentliggjorte udbudsmateriale, eller (2) forslag til ændret formuleringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, som vil blive besvaret. Det foretrækkes, at spørgsmålene stilles særskilt nummereret. Spørgsmål der stilles senest 10 dage før fristen for afgivelse af tilbud, jf. punkt 4 tidsplan for udbudsforretningen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 10 dage før tilbudsfristens udløb, kan forventes besvaret, i det omfang besvarelse kan afgives senest 6 dage før tilbudsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret Informationsmøde Tilbudsgiver indbydes til et informationsmøde, der finder sted tirsdag, den 11. marts 2014, kl Informationsmødet afholdes på adressen Zeppelinerhallen Islands Brygge 55, 2300 København S. Af hensyn til den praktiske planlægning bedes tilbudsgiver senest den 7. marts 2014 give SKI, jf. punkt 1, besked om, hvor mange der deltager i mødet. På grund af begrænsede antal pladser kan der maksimalt deltage 2 personer fra hver tilbudsgiver. Tilmelding foregår via følgende mailadresse: Ved tilmelding skal oplyses om deltagernes navn, titel og kontaktoplysninger. SKI forbeholder sig ret til at reducere antallet af deltagere pr. tilbudsgiver. Side 18 af 26

19 På mødet vil SKI orientere de deltagende tilbudsgivere om udbudsforretningen samt gennemgå, hvorledes tilbudsgivningen gennemføres elektronisk. Det understreges, at informationsmødet ikke er et spørgemøde, og der vil ikke være mulighed for at stille spørgsmål til selve udbuddet. Mødet er et orienteringsmøde, hvor SKI vil afgive oplysninger og informationer om udbudsforretningen og processen for gennemførelse af udbuddet. SKI vil efterfølgende gøre præsentationen fra informationsmødet tilgængeligt på Side 19 af 26

20 12. Tilbuddets indhold og udformning Generelt Virksomheden bør indledningsvis læse det samlede udbudsmateriale samt vejledningerne hertil grundigt igennem og nøje følge de angivne anvisninger ved udarbejdelsen af tilbuddet. Det anbefales at begynde i god tid og at indsende eventuelle spørgsmål hurtigst muligt. Tilbud udformes på grundlag af vedlagte paradigme for rammeaftale med bilag A K, der udtrykker de krav og forventninger, som SKI har til tilbudsgivers tilbud. Der skal kun fremsendes de dokumenter, der er efterspurgt. I det omfang virksomheden vælger at fremsende andre dokumenter som del af sit tilbud, er SKI afskåret fra at tillægge disse dokumenter betydning under tilbudsvurderingen. Nogle af bilagene til rammeaftalen forudsættes udarbejdet/færdiggjort af tilbudsgiver. Bilagene udformes under hensyn til rammeaftalens forudsætninger om indholdet af de respektive bilag samt de vejledende tekstafsnit, som findes i det enkelte udkast til bilag. Tilbud skal være på dansk. Tilbuddet bedes afleveret i elektronisk signeret stand ved signering af følgebrevet. Tilbudsgiver bedes angive ved afkrydsning i følgebrevet, hvilke dokumenter, der er omfattet af tilbuddet., jf. punkt 7. Tilbud skal indeholde en tro og loveerklæring om gæld til det offentlige, jf. punkt 13. På udbuddets hjemmeside under menupunktet Udbudsmateriale vil følgende kategorier fremgå: 01. Udbudsbetingelser o Udbudsbetingelser 02. Tilbudslister og erklæringer (udfyldes af tilbudsgiver) o o o o o Spørgeskema vedr. egnethed (Enkeltstående virksomhed) Spørgeskema vedr. egnethed (Konsortium) Støtteerklæring Pris Tro og love erklæring 03. Rammeaftale og bilag Side 20 af 26

21 o Rammeaftale og bilag A K Tilbudsgiver, der ønsker at afgive tilbud, skal udfylde: Spørgeskema vedr. egnethed (enten som enkeltstående virksomhed eller som konsortium) Tro og love erklæring Spørgeskemaet Pris Evt. Støtteerklæring (udfyldes kun hvis tilbudsgiver støtter sig op ad anden enheds økonomiske eller tekniske formåen) Derudover skal tilbudsgiver uploade fem forskellige referencer, jf. punkt Referencer uploades som pdf filer. Side 21 af 26

22 13. Særlige erklæringer Tilbuddet skal indeholde de erklæringer, der er angivet nedenfor. Det er vigtigt, at erklæringerne vedrører netop den juridiske enhed, der afgiver tilbuddet. Ved sammenslutninger af virksomheder (konsortier) skal hver deltager i sammenslutningen afgive den i punkt 13.1 omtalte erklæring. Formular for erklæringerne kan hentes via https://www.ethics.dk/asp3/tender/ski_1701_ nsf Tro og loveerklæring om gæld til det offentlige Elektronisk signeret tro- og loveerklæring om, hvorvidt virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i det land ansøgeren er etableret og i Danmark i henhold til bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af Side 22 af 26

23 14. Tilbudsfrist og vedståelse Sidste frist for elektronisk modtagelse af tilbud er Tirsdag, den 15. april 2014, kl. 13:00 Tilbud, der modtages elektronisk efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. SKI henleder opmærksomheden på, at servertiden på https://www.ethics.dk/asp3/tender/ski_1701_ nsf, der vises online, er den gældende tidsangivelse for rettidig modtaget tilbud. Når tilbudsgiver uploader tilbuddet og signerer følgebrevet, registreres denne tid på alle de uploadede dokumenter. Alternativ fremsendelse af tilbud accepteres ikke. SKI vil hurtigst muligt og samtidigt underrette tilbudsgiverne om hvilke afgørelser, der er truffet med hensyn til tildeling af rammeaftaler. Underretningen vil indeholde en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i seks (6) måneder efter tilbudsfristens udløb. Side 23 af 26

24 15. Behandling af tilbud mv. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud eller til at få oplysninger om konkurrenters tilbud. SKI er ikke forpligtet til at tilbagelevere tilbud til tilbudsgiver. SKI anser ikke udbudsforretningen for afsluttet, før rammeaftaler er underskrevet, og forbeholder sig adgangen til med saglig begrundelse at aflyse udbuddet. Uanset om rammeaftaler tildeles andre tilbudsgivere, er tilbudsgiver bundet af sit tilbud, indtil SKI har indgået rammeaftaler, men dog ikke længere end vedståelsesfristen i punkt 14. Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (herunder et konsortium), skal hver af deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget (sekretariatetsfunktion), der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med udbuddet er SKI uvedkommende, herunder såfremt SKI på et sagligt grundlag måtte aflyse udbudsforretningen uden kontraktindgåelse. Side 24 af 26

25 16. Forhandlingsforbuddet Det skal fremhæves, at SKI ikke i traditionel forstand vil kunne forhandle med tilbudsgiverne om de afgivne tilbud. SKI vil således holde sig inden for de rammer for forhandling, der blandt andet er givet vejledning om i en erklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 93/37/EØF (EFT nr. L 111/114 af 30/4 1994): "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver forhandling med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser; der må kun finde drøftelser sted med ansøgere eller bydende, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres bud eller de ordregivende myndigheders krav, og i det omfang, dette ikke giver anledning til forskelsbehandling." Der gælder således snævre grænser for forhandling. Der vil derfor ikke blive afholdt egentlige kontrakt- eller prisforhandlinger, hvorfor tilbudsgiverne bør drage omsorg for, at deres tilbud er således, at rammeaftalen i princippet vil kunne indgås uden forudgående drøftelser mellem tilbudsgiver og SKI. Det er derfor yderst hensigtsmæssigt, at tilbuddene er fyldestgørende og behandler alle relevante forhold, indeholder alle nødvendige oplysninger og er præcise i enhver henseende. Side 25 af 26

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015 Udbudsbetingelser Leasing af biler 16. juli. 2015 Side 0 af 15 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse... 4 4. Den udbudte aftales omfang...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433246-2013:text:da:html Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. 19. august 2013. IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal. Udbud iht. tilbudsloven

Udbudsbetingelser. 19. august 2013. IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal. Udbud iht. tilbudsloven Udbudsbetingelser Udbud iht. tilbudsloven 19. august 2013 IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 1 / 21 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Danmark-København: Servere 2014/S 184-324408. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Servere 2014/S 184-324408. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324408-2014:text:da:html Danmark-København: Servere 2014/S 184-324408 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF AFTALE OM BYGGEKREDITTER OG REALKREDITLÅN

UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF AFTALE OM BYGGEKREDITTER OG REALKREDITLÅN UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF AFTALE OM BYGGEKREDITTER OG REALKREDITLÅN 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Boligorganisationen Tårnbyhuses udbud af finansiering i forbindelse med renoveringen

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere