UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver."

Transkript

1 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer udbudsområdet Centrale begreber Udbud og udlicitering er omspundet af mange myter og misforståelser. Dette skyldes ikke mindst, at begreberne udbud, herunder EU-udbud, udlicitering, licitation, eget bud, genudbud og privatisering ofte bruges i flæng og nogen gange direkte fejlagtigt. Nedenfor fremgår definitioner af en række centrale begreber. Udbud Et udbud indebærer, at regionen, på baggrund af et skriftligt udbudsmateriale, inviterer en række eksterne leverandører og evt. også regionens egen udførerenhed, til at deltage i konkurrence på lige vilkår om produktion og levering af udvalgte produkter eller ydelser. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. Førstegangsudbud Udbud af opgaver, som ikke tidligere har været udbudt. Genudbud Udbud af opgaver, som har været udbudt mindst én gang tidligere. Normalt vil en udliciteret opgave altid blive genudbudt umiddelbart inden kontraktens udløb. Eget bud Et eget bud indebærer, at regionens udførerenhed på lige vilkår med eksterne leverandører deltager i konkurrencen om den udbudte opgave. Regionen giver således et regulært tilbud og kan vinde udbudet, såfremt den afgiver det for regionen mest fordelagtige tilbud. En anden betegnelse for eget bud er kontrolbud, med denne betegnelse kan risikere at skabe grobund for sammenblanding med begrebet kontrolberegning. Kontrolberegning En kontrolberegning betyder, at regionen opgør de nuværende totale omkostninger ved udførelse af den udbudte opgave. Kontrolberegningen benyttes i en sammenligning med de indkomne tilbud mhp. at vurdere, om det vil være en fordel for regionen at udlicitere opgaven 1

2 Konkurrence Ved konkurrence forstås, at der er flere potentielle og af hinanden uafhængige eksterne leverandører af den pågældende ydelse, som konkurrerer om at vinde udbudet. Udlicitering Udlicitering sker, når regionen efter en udbudsrunde overdrager produktion, levering og personaleansvar til én eller flere eksterne leverandører. I den private sektor er der tradition for at anvende begrebet outsourcing. Selvom en opgave udliciteres, fastholdes regionens ansvar for opgaveløsningen, herunder serviceniveau, kvalitetskontrol- og opfølgning samt finansiering. Privatisering Ved privatisering overdrages hele opgaven til en privat leverandør. Privatisering er en overførelse af regionens opgave til en privat virksomhed. Herefter fastlægger virksomheden både produktets kvalitet, omfang, arbejdstilrettelæggelse, pris og finansiering. Ved en privatisering har regionen således ikke længere ansvaret for opgaven, eller indflydelse på, om eller hvordan opgaven løses. Lovregulerede opgaver kan derfor typisk ikke privatiseres. Privatisering er ikke emnet for denne vejledning, men er alene omtalt her for klart at sondre mellem udbud/udlicitering og privatisering. Hjemtagning Hjemtagning er, når regionen vælger ikke at genudbyde en udliciteret opgave, men i stedet vil løse den i eget regi. Hjemtagning kan enten forekomme, når en kontrakt udløber, eller hvis den opsiges i selve kontraktperioden. Underhåndsbud Ved underhåndsbud forstås tilbud, der indhentes, uden at der gennemføres et egentligt udbud. Der findes bestemmelser for indhentning af underhåndsbud i tilbudsindhentningsloven. Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterierne omfatter krav til tilbudsgivernes økonomiske, finansielle og tekniske formåen samt hæderlighed. Ved et begrænset udbud anvendes udvælgelseskriterierne til at udvælge (prækvalificere) leverandører, der skal have mulighed for at afgive tilbud på opgaven. Ved et offentligt udbud gennemgås alle tilbudene i forhold til udvælgelseskriterierne med henblik på at vurdere, om visse tilbudsgivere skal udelukkes fra konkurrence. Tildelingskriterier De kriterier, som ligger til grund for ordretildelingen (regionens valg af leverandør). Der kan fx gælde to kriterier for valg af leverandør: Den laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved anvendelse af det førstnævnte kriterium, går ordren til den tilbudsgiver, som har afgivet der billigste tilbud. Ved anvendelse af kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud opstilles en række underkriterier, som lægges til grund i forbindelse med sammenligningen og vurderingen af tilbudene. Kravspecifikation 2

3 De krav regionen fastlægger i udbudsmaterialet og som definerer regionens forventninger til den udbudte opgaves indhold, omfang, kvalitet m.v. Ligebehandlingsprincippet Det er et grundlæggende princip i forbindelse med EU-udbud, at alle tilbudsgivere skal behandles lige. Der må ikke ske en forskelsbehandling på grund af nationalitet eller andre forhold. Ligebehandlingsprincippet indebærer således, at ordregiverens udvælgelse af tilbudsgivere og tilbud skal ske ud fra objektive og saglige kriterier, der anvendes konsekvent i forhold til alle tilbudsgivere. Det påhviler ordregiveren at være parat til at dokumentere, at ligebehandlingsprincippet er blevet overholdt. Virksomhedsoverdragelse I forbindelse med en udlicitering kan bygninger, materialer, mandskab m.v. blive overdraget til den eksterne leverandør, som skal varetage opgaveløsningen - dette kaldes virksomhedsoverdragelse. I henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven) har overenskomstansatte medarbejdere som udgangspunkt både ret og pligt til at blive overdraget til den eksterne opgaveløser. Annulation Ordregiver kan - såfremt det kan begrundes sagligt - vælge at annullere (aflyse) en udbudsforretning. Saglige grunde omfatter, at der enten ikke er modtaget noget tilbud inden for tilbudsfristen, at de afgivne tilbud ikke er konditionsmæssige eller kan afvises af andre grunde eller at samtlige tilbud er dyrere eller mindre fordelagtige end regionens nuværende opgaveløsning 1.2. Centrale retningslinier vedr. personaleinddragelse- og information Centrale retningslinier omkring informering og inddragelse af personalet i forbindelse med udbud findes dels i Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (herefter virksomhedsoverdragelsesloven), som kan læses på internet-adressen: og dels i Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering (herefter blot Protokollatet). Protokollatet blev sidst ændret ved Overenskomstaftalen 2002 mellem de kommunale arbejdsgiverorganisationer og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og kan læses på internet-adressen: Virksomhedsoverdragelsesloven I de tilfælde, hvor virksomhedsoverdragelsesloven skal bringes i anvendelse (se afsnit for en nærmere redegørelse for, hvornår loven er gældende), har regionen forud for udbudets gennemførelse pligt til såvel at informere de berørte medarbejdere om overdragelsen som at forhandle om eventuelle foranstaltninger over for disse. Informationsforpligtelsen skal efter lovens 5 iagttages i forhold til lønmodtagernes repræsentanter, f.eks. tillidsrepræsentanter, og, hvor sådanne ikke er valgt, de berørte medarbejdere selv. Informationen skal indeholde oplysninger om formålet med samt fremgangsmåde og tidsplan for udbudet, ligesom der skal informeres om overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for de ansatte (se afsnit for en nærmere beskrivelse heraf). Sådanne informationer skal gives i 3

4 rimelig tid inden overdragelsen. Hvad rimelig tid er, vil afhænge af det konkrete udbud, men der bør så vidt muligt gives en orientering, så snart beslutningsgrundlaget ligger fast. Dette gælder også, hvor regionen - eventuelt på baggrund af leverandørens ønske herom - overvejer at iværksætte foranstaltninger over for de ansatte (f.eks. tilpasning af antal ansatte, omlægning af arbejdstider eller lign.), idet der efter lovens 6 skal være mulighed for at gennemføre drøftelser med medarbejdernes repræsentanter om sådanne foranstaltninger/ordninger, med henblik på at søge at opnå en aftale om forståelse eller regulering heraf. 2. EU-udbud eller nationalt udbud, samt valg af direktiv På et tidligt stadie af udbudsforløbet - helst allerede inden der træffes politisk beslutning om udbud - skal det vurderes, om udbudsforretningen kan/skal gennemføres som et udbud efter de almindelige danske regler eller efter EU s udbudsregler Udbudspligtige tjenesteydelser Hvis regionen ønsker, at indkøbe en ydelse/opgave hos en ekstern leverandør, skal EU s udbudsregler følges, såfremt: der er tale om en ydelse/opgave, som er udbudspligtig i henhold til direktivets regler og den forventede kontraktsum overstiger en vis beløbsgrænse - den såkaldte tærskelværdi. Udbudsdirektivet foreskriver udbudspligt for en række prioriterede tjenesteydelser (bilag 2Atjenesteydelser), f. eks. edb-ydelser, landtransport, teknisk rådgivning og affaldsbehandling. Der er derimod ikke udbudspligt for de ikke-prioriterede tjenesteydelser (bilag 2B-tjenesteydelser), der bl.a. omfatter tjenester inden for social- og sundhedsvæsenet. Oversigt over hvilke forpligtigelser ved udbud forskellige ydelser er undergivet, fremgår af udbudsdirektivets bilag 2A og 2B, se - Lovgivning - udbudsdirektiv - bilag 2A og 2B. 2A-tjenesteydelser Disse tjenesteydelser er fuldt omfattede af direktivets regler, det vil sige, at alle direktivets regler finder anvendelse, hvis en udlicitering omfatter disse tjenesteydelser. 2B-tjenesteydelser Ordregiver er, for så vidt angår aftaler om de i bilag 2B i udbudsdirektivet nævnte ydelser, kun forpligtet til at følge direktivets artikel 23 og 35, stak. 4. Artikel 23 omhandler fælles standarder og artikel 35, stk. 4 offentliggørelse af resultatet af udbudsforretningen. Blandede 2A- og 2B tjenesteydelser Ifølge udbudsdirektivet skal blandede 2A- og 2B tjenesteydelser alene udbydes, hvis værdien af den del af den samlede aftale, der kan henføres under bilag 2A, overstiger værdien af den del, der er omfattet af bilag 2B, jf. artikel 22 i udbudsdirektivet. 4

5 2.2. Tærskelværdier for benyttelse af EU s udbudsdirektiver En udbudspligtig ydelse/leverance skal i EU-udbud, hvis den forventede værdi af indkøbet (kontraktsummen) overstiger de tærskelværdier, som er nævnt i udbudsdirektivet. EU-Kommissionen justerer hvert andet år tærskelværdierne, dels i Euro, dels i de nationale valutaer. Tærskelværdierne i danske kroner offentliggøres på Konkurrencestyrelsens hjemmeside på adressen Ifølge oversigten på denne hjemmeside er tærskelværdierne for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2007: Tjenesteydelser Direktiv nr. 2004/18/EF Statslige kontrakter: Amtskommunale og kommunale kontrakter: 1. Bilag II A tjenesteydelser (undtaget de under pkt. 2 nævnte tjenesteydelser): 2. Bilag II B tjenesteydelser. Tjenesteydelse under bilag II A, kategori 8 samt tjenesteydelser under bilag II A, kategori 5, hvis CPV-positioner svarer til CPCnummer 7524, 7525 og kr kr kr kr. 3. Deltjenesteydelser: kr kr. Vareindkøb Direktiv nr. 2004/18/EF Statslige kontrakter: Amtskommunale og kommunale kontrakter: 1. Varekøb: kr kr. 2. Delydelser, varer kr kr. 3. Varekøb på forsvars-området omfattet af bilag V: kr. 4. Varekøb på forsvars-området ikke omfattet af bilag V: kr. Bygge- og anlæg Direktiv nr. 2004/18/EF Statslige kontrakter: Amtskommunale og kommunale kontrakter: 1. Bygge- og anlægsarbejder: kr kr. 2. Koncessioner, jf. art. 56: kr kr. 3. Delarbejder: kr kr. Forsyningsvirksomheder Direktiv nr. 2004/17/EF 1. Varekøb og tjenesteydelser: kr. 2. Bygge- og anlægsarbejder: kr. 3. Delydelser (tjenesteydelser og varer): kr. 4. Delarbejder (bygge- og anlæg): kr. Når man skal beregne kontraktsummen, for at vurdere, om den samlede værdi er over eller under tærskelværdien, gælder følgende: - Opgaven må ikke opdeles eller beregnes med det formål at få kontraktsummen under tærskelværdien, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk. 3. 5

6 - Beregningen skal medtage så komplette omkostninger som muligt, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk For aftaler, hvor der ikke er fastsat en samlet pris, og hvor kontraktens løbetid er 4 år eller derunder, er kontraktsummen den samlede værdi for hele kontraktperioden. Hvis kontraktens løbetid er over 4 år, da er kontraktsummen den månedlige værdi ganget med 48 (12 måneder i 4 år), jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk Ved leasing eller leje af varer med eller uden forkøbsret, og hvor kontraktens løbetid er 1 år eller derunder, er kontraktsummen lig den forventede samlede aftalesum. Hvis kontraktens løbetid er over 1 år og tidsbegrænset, er det aftalens samlede aftalesum plus den anslåede brugtværdi. For tidsubegrænsede kontrakter er det den månedlige værdi ganget med 48, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk For korterevarende kontrakter / løbende anskaffelser, der indgås/indkøbes regelmæssigt eller som skal fornys inden for et bestemt tidsrum, er beregningsgrundlaget enten værdien for de foregående 12 måneder korrigeret med forventningen for de kommende 12 måneder, eller anslået værdi af de først kommende 12 måneder efter 1. levering, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk Hvis en påtænkt aftale indeholder mulighed for forlængelse af kontrakten (option), da skal den samlede kontraktsum beregnes inklusiv forlængelsesperioden, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk. 1 - Hvis en række indkøb af ens varer opdeles på en række delaftaler, er det den samlede værdi af delaftalerne, der udgør beregningsgrundlaget, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk. 5.b. - Ved etableringen af rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer skal ordregiver beregne værdien som den anslåede maksimale værdi af alle de aftaler, der forventes indgået over rammeaftalen eller inden for indkøbssystemet, i løbet af funktionsperioden, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk Valg af EU-udbudsform En udbudsform er den procedure, der følges i forbindelse med et udbud. I forbindelse med EUudbud, er der flere forskellige udbudsformer at vælge i mellem. De to mest anvendte udbudsformer er offentligt udbud og begrænset udbud. Disse to udbudsformer må altid benyttes. Øvrige EUudbudsformer må kun benyttes, når bestemte betingelser er opfyldt. Konkurrencestyrelsen har udarbejdet en vejledning med titlen "Vejledning til udbudsdirektiverne, som bl.a. indeholder en detaljeret gennemgang af EU-udbudsformerne (i afsnit 6). Vejledningen kan læses på Offentligt udbud Ved offentligt udbud kan alle interesserede leverandører rekvirere udbudsmaterialet og afgive tilbud.. Der er ingen begrænsninger i - og ingen begrænsningsmulighed for regionen m.h.t. at påvirke - antallet af tilbudsgivere. Alle kan afgive tilbud og alle tilbud skal vurderes. Der må ikke forhandles med tilbudsgiverne. 6

7 Offentligt udbud må altid anvendes på alle områder, både når det drejer sig om udbud af tjenesteydelser, vareindkøb og bygge- og anlægsopgaver. Offentligt udbud vælges typisk i forbindelse med genudbud, hvor omfanget af potentielle tilbudsgivere er nogenlunde velkendt, og hvor man som ordregiver typisk har et indgående kendskab til leverandørerne og deres evne til at løse opgaverne. Fordelen ved et offentligt udbud er, at det fremmer den bredest mulige og mest gennemsigtige konkurrence og maksimerer antallet af tilbud. Ulempen er, at der kan indkomme mange - også mindre seriøse - tilbud, der alle skal gennemgås og vurderes på lige fod. Forløb og tidsfrister for et offentligt udbud fremgår af nedenstående skema. Offentligt udbud Tilbudsfristen (i forhold til dato for afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EF-kontoret) Afkortelse af tilbudsfristen ved afsendelse af elektronisk udbudsbekendtgørelse Afkortelse af tilbudsfristen, hvis udbudsbetingelser og eventuelle supplerende dokumenter offentliggøres på internettet (fx på hjemmesiden) Afkortelse af tilbudsfristen, hvis vejledende forhåndsmeddelelse er udarbejdet* Fremsendelse af udbudsbetingelser og eventuelle supplerende dokumenter, hvis dokumenterne ikke er gjort elektronisk tilgængelige Fremsende yderligere supplerende oplysninger om udbudsbetingelser Underrettelse af tilbudsgivere om tildeling af kontrakt Begrundelse for afslag efter skriftlig anmodning fra ansøgere/bydere Fremsendelse af bekendtgørelse om indgåede aftaler til EF-publikationskontoret Tidsfrist Mindst 52 dage 7 dage 5 dage 16 dage, dog op til (og samlet set aldrig mere end) 30 dage. Senest 6 dage efter modtagelse af anmodning herom Senest 6 dage før tilbudsfrist Hurtigst muligt (gælder også ved annulation af udbud) Senest 15 dage efter modtagelse af anmodning Senest 48 dage efter indgået aftale Begrænset udbud Ved begrænset udbud foregår valget af leverandør i to trin: En prækvalifikationsrunde og en tilbudsrunde. Udbudsforretningen offentliggøres ved, at der med en udbudsbekendtgørelse annonceres efter interesserede tilbudsgivere. Ud fra nogle offentliggjorte udvælgelseskriterier (se afsnit 5.2: Udvælgelseskriterier ) prækvalificeres herefter et antal ansøgere, som opfordres til at byde på opgaven. 7

8 Ved begrænset udbud kan tilbud således kun afgives af dem, som regionen indbyder eller opfordrer til at byde. Ordren tildeles, som ved offentligt udbud, ud fra nogle på forhånd fastlagte tildelingskriterier. Der må ikke forhandles med tilbudsgiverne. Begrænset udbud må altid anvendes, på alle områder både indenfor tjenesteydelser, vareindkøb og bygge- og anlægsopgaver. Begrænset udbud vælges typisk, hvis udbyder på forhånd vurderer, at der kan komme (uoverkommeligt) mange tilbud ved et almindeligt offentligt udbud, og hvis kendskabet til de potentielle tilbudsgivere og deres formåen er begrænset - særligt i forbindelse med 1. gangsudbud. Der kan derfor være behov for at foretage en udvælgelse af et begrænset antal egnede tilbudsgivere. Antallet af tilbud der prækvalificeres skal være mindst 5, jævnfør udbudsdirektivets artikel 44 stk. 3. Der er ikke noget maksimum for antal prækvalificerede, men det anbefales, at der defineres et rimeligt maksimum, idet man ellers er forpligtiget til at prækvalificere alle egnede (jf. afsnit 6.2.: Prækvalifikation ). Det påtænkte største og mindste antal leverandører, som vil blive prækvalificeret, skal offentliggøres i udbudsbekendtgørelsen. (læs mere om udbudsbekendtgørelsen i afsnit Annoncering af EU-udbud i EF-Tidende udbudsbekendtgørelsen ). Fordelen ved begrænset udbud er, at antallet af tilbud der skal vurderes, reduceres til et overskueligt antal. Ulempen er, at udbudsformen er mere tidskrævende p.g.a. opsplitningen af udbudsforløbet i to faser. Herudover kan der være problemer med at foretage en frasortering, hvis man har et stort antal egnede tilbudsgivere, som overstiger det maksimumsantal, man gerne vil prækvalificere. Forløb og tidsfrister for begrænset udbud fremgår af nedenstående skema. Begrænset udbud Fristen for tilbudsgivers anmodning om deltagelse (i forhold til dato for afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EF-kontoret) Afkortelse af anmodningsfristen ved afsendelse af elektronisk udbudsbekendtgørelse Fristen for ordregivers opfordring til at afgive tilbud Tilbudsfristen (i forhold til dato for opfordring til at afgive bud) Afkortelse af tilbudsfristen, hvis udbudsbetingelser og eventuelle supplerende dokumenter offentliggøres på internettet (fx på hjemmesiden) Tidsfrist Mindst 37 dage 7 dage Der gælder ingen frister for, hvor hurtigt ordregiveren skal gennemføre prækvalifikationen Mindst 40 dage 5 dage 8

9 Afkortelse af tilbudsfristen, hvis vejledende forhåndsmeddelelse er udarbejdet* Fremsendelse af udbudsbetingelser og eventuelle supplerende dokumenter, hvis dokumenterne ikke er gjort elektronisk tilgængelige Fremsende yderligere supplerende oplysninger om udbudsbetingelser Underrettelse af tilbudsgivere om tildeling af kontrakt Begrundelse for afslag efter skriftlig anmodning fra ansøgere/bydere Fremsendelse af bekendtgørelse om indgåede aftaler til EF-publikationskontoret 4 dage, dog op til (og samlet set aldrig mere end) 18 dage under særlige forhold Samtidig med opfordring til at afgive bud Senest 6 dage før tilbudsfrist Hurtigst muligt (gælder også ved annulation af udbud) Senest 15 dage efter modtagelse af anmodning Senest 48 dage efter indgået aftale Konkurrencepræget dialog Den konkurrenceprægede dialog er en udbudsform, der ikke fandtes i de tidligere udbudsdirektiver. Udbudsformen er en hybrid mellem udbud efter forhandling og et begrænset udbud. Ideen med den konkurrenceprægede dialog er at skabe en mere fleksibel udbudsprocedure, der giver ordregiverne mulighed for at drøfte løsningen af en opgave med potentielle tilbudsgivere. Det skal understreges, at udbudsformen har et meget begrænset anvendelsesområde, kaldet særligt komplekse kontrakter: - Hvor det ikke er objektivt muligt at præcisere de tekniske vilkår, der kan opfylde ordregivers behov og formål, og/eller - hvor det ikke er objektivt muligt at præcisere de retlige og/eller de finansielle forhold i forbindelse med et projekt. Med begrebet objektivt muligt menes ikke bare, at det er svært at præcisere. Begrebet omhandler situationen, hvor det er umuligt at præcisere. Den konkurrenceprægede dialog er ligesom begrænset udbud opdelt i to faser, en dialogfase og en fase, der indeholder egentlig tilbudsgivning, men i modsætning til ved begrænset udbud giver udbudsformen mulighed for forhandling. Der er en grundlæggende forskel mellem de to faser: - I dialogen må ordregiver drøfte alle aspekter af kontrakten med den enkelte virksomhed, herunder de økonomiske forhold. - I tilbudsgivningsfasen kan der alene ske en teknisk afklaring og præcisering samt justering af uklare elementer ved tilbudet. Mulighederne for yderligere dialog eller forhandling er udtømte på dette tidspunkt. Når en ordregiver har besluttet at anvende den konkurrenceprægede dialog, skal ordregiver offentliggøre en udbudsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen skal indeholde en beskrivelse af ordregivers behov og krav. Den kan suppleres af et beskrivende dokument, som uddyber sagen, men netop fordi der er tale om ukendte, tekniske og/eller finansielle vilkår skal der ikke udarbejdes et egentligt udbudsmateriale forud for dialogfasen. 9

10 Når dialogfasen er overstået skal ordregiver på baggrund af dialogen udvælge et antal tilbudsgiver som opfordres til afgivelse af tilbud. Udbudsdirektivets art. 44, stk. 3, fastsætter i øvrigt, at det mindste antal, der kan udvælges til afgivelse af tilbud, er 3. Der er ikke noget maksimum. Tilbudsgivningsfasen forløber herefter som et almindeligt begrænset udbud. Forløb og tidsfrister for begrænset udbud fremgår af nedenstående skema. Begrænset udbud Fristen for tilbudsgivers anmodning om deltagelse i dialogfasen (i forhold til dato for afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EF-kontoret) Afkortelse af anmodningsfristen ved afsendelse af elektronisk udbudsbekendtgørelse Fristen for ordregivers opfordring til at afgive tilbud Frist for afslutning af dialogfasen Tilbudsfristen (i forhold til dato for opfordring til at afgive bud) Fremsendelse af udbudsbetingelser og udbudsmateriale Fremsende yderligere supplerende oplysninger om udbudsbetingelser Underrettelse af tilbudsgivere om tildeling af kontrakt Begrundelse for afslag efter skriftlig anmodning fra ansøgere/bydere Fremsendelse af bekendtgørelse om indgåede aftaler til EF-publikationskontoret Tidsfrist Mindst 37 dage 7 dage Der gælder ingen frister for, hvor hurtigt ordregiveren skal gennemføre prækvalifikationen. Fasen afsluttes af ordregiver, når denne mener at have indkredset den eller de relevante løsningsmodeller. Fristen sættes af ordregiver, og skal offentliggøres i forbindelse med opfordring til at afgive tilbud. Samtidig med opfordring til at afgive tilbud Senest 6 dage før tilbudsfrist. Hurtigst muligt (gælder også ved annulation af udbud) Senest 15 dage efter modtagelse af anmodning Senest 48 dage efter indgået aftale Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse Udbud efter forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse svarer stort set til begrænset udbud, men med ret og reel pligt til at forhandle med tilbudsgiverne. Denne udbudsform kan dog kun benyttes i meget begrænset omfang. 10

11 Udbudsformen kan anvendes, når de bud, der er modtaget ved et offentligt eller begrænset udbud, ikke er forskriftsmæssige eller, hvis de er uantagelige 1. Det er dog en betingelse, at de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt, fx for så vidt angår finansieringsbetingelser, leveringsfrister eller tekniske specifikationer. Bestemmelsen forudsætter, at samtlige bud er ikke-forskriftsmæssige eller uantagelige. Generelt, kan denne situation undgås, hvis der afholdes præciserende spørgemøder inden afgivelse af tilbud. I tilbudsfasen er der endvidere den forskel, at ordregiveren kan indlede forhandlinger med de prækvalificerede om eventuelle ændringer i deres tilbud. Proceduren er dog ikke ensbetydende med fuldstændig aftalefrihed. Kommissionen anfører således, at ordregiveren skal respektere visse regler for god forvaltningsskik, bl.a. sammenligne de forskellige bud og deres respektive fordele samt anvende princippet om ligebehandling af leverandører. Ordregiveren kan gå i direkte forhandlinger uden en (fornyet) udbudsbekendtgørelse, såfremt forhandlingerne omfatter alle tilbudsgivere fra den tidligere udbudsrunde. Ordregiveren kan her se bort fra tilbudsgivere, der ikke har levet op til mindstekravene i udbudsmaterialet. Som bestemmelsen er formuleret, kan prækvalificerede, der ikke har afgivet bud, næppe indkaldes til forhandlingerne. Begrundelsen synes at være, at der for disse ikke er tilvejebragt et detaljeret forhandlingsgrundlag i form af et egentligt bud, og at der derfor er risiko for væsentlige ændringer i udbudsgrundlaget. Udbudsdirektivet giver endvidere, jf. artikel 30, stk. 1, adgang til at benytte udbud efter forhandling med udbudsbekendtgørelse i tilfælde, hvor leverancens art eller de hermed forbundne risici ikke muliggør en forudgående samlet prisfastsættelse. Bestemmelsen tænkes først og fremmest anvendt på den situation, hvor de bydende må indbygge forbehold i prisfastsættelsen, som gør det umuligt at foretage en direkte prissammenligning. Kommissionen nævner som eksempel reparationsydelser, hvor omfanget af det nødvendige arbejde først viser sig, når arbejdet er påbegyndt. Forløb og tidsfrister for et udbud efter forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse fremgår af nedenstående skema. Udbud efter forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse Fristen for tilbudsgivers anmodning om deltagelse (i forhold til dato for afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EF-kontoret) Afkortelse af anmodningsfristen ved afsendelse af elektronisk udbudsbekendtgørelse Tidsfrist Mindst 37 dage 7 dage 1 Ikke-forskriftsmæssige bud foreligger fx, når bud ikke stemmer overens med udbudsbetingelserne, når tilbudsprisen ikke er fastsat under normale konkurrencevilkår, eller når budet indeholder klausuler, der giver utilbørlige fordele for leverandøren. Uantagelige bud er fx bud, der er afgivet for sent, eller bud fra bydende, der ikke har de fornødne kvalifikationer, eller bud, hvis pris enten er for høj i forhold til en ordregivende myndigheds kontrolberegning eller unormalt lavt. 11

12 Tilbudsfristen (i forhold til dato for opfordring til at afgive bud) Fremsendelse af udbudsbetingelser og eventuelle supplerende dokumenter, hvis dokumenterne ikke er gjort elektronisk tilgængelige Fremsende yderligere supplerende oplysninger om udbudsbetingelser Underrettelse af tilbudsgivere om tildeling af kontrakt Begrundelse for afslag efter skriftlig anmodning fra ansøgere/bydere Fremsendelse af bekendtgørelse om indgåede aftaler til EF-publikationskontoret Der gælder ingen minimumsfrist. Fristen fastsættes af ordregiver på opfordringstidspunktet Samtidig med opfordring til at afgive bud Senest 6 dage før tilbudsfrist Hurtigst muligt (gælder også ved annulation af udbud) Senest 15 dage efter modtagelse af anmodning Senest 48 dage efter indgået aftale Udbud efter forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse Udbud efter forhandling uden en forudgående udbudsbekendtgørelse, ligger tæt på indhentning af underhåndsbud efter tilbudsindhentningsloven. Udbudsformen kan kun benyttes i meget begrænset omfang i henhold til EU-udbudsreglerne. Der er ikke noget krav om, at man skal give et vist mindste antal leverandører mulighed for at afgive bud. Man kan her gå direkte i forhandling med en enkelt eller flere udvalgt(e) leverandører, som også kan omfatte tilbudsgivere, der ikke i første omgang har afgivet tilbud på opgaven. Udbudsformen kan benyttes: - Ved manglende bud: Hvis der ved forudgående offentligt eller begrænset udbud ikke er modtaget bud eller ikke modtages egnede bud. - Ved ikke egnede bud, dvs. udbud, der kan sidestilles med manglende bud, fordi de afgivne tilbud skønnes uegnede/ikke brugbare i forhold til at kunne løse den udbudte opgave. - Når der kun er én leverandør, der - af tekniske eller kunstneriske grunde eller af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder- kan møde behovet. Dette er en meget snæver undtagelse, der kun kan anvendes i de tilfælde, hvor det ville kunne betragtes som misbrug at opfordre til afgivelse af bud eller interessetilkendegivelse, fordi der kun findes én leverandør, der kan møde behovet. - Hvis der er tvingende grunde til straks at gå i direkte forhandling. Udbudsformen kan anvendes, hvis det er strengt nødvendigt, når tvingende grunde som følge af begivenheder, som ordregiver ikke har kunnet forudse, og som ikke kan tilskrives ordregiveren, ikke gør det muligt at overholde de tidsfrister, der gælder ved de øvrige udbudsformer. Det skal være et behov for at indgå en kontrakt her og nu, således at man ikke kan vente den måned, det vil tage at gennemføre en hasteprocedure. Kontrakten må i givet fald kun være af kortere varighed - under et år - svarende til den tid det tager at organisere og gennemføre et nyt udbud på normale vilkår. 12

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Fælles retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet

Fælles retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Fælles retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Version 2.1 10. april 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Forpligtelser ved udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 5. oktober 2009 EM 2009/115 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag udstikker de fremtidige rammer for indhentning af tilbud på bygge og anlægsområdet og afløser

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere