UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver."

Transkript

1 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer udbudsområdet Centrale begreber Udbud og udlicitering er omspundet af mange myter og misforståelser. Dette skyldes ikke mindst, at begreberne udbud, herunder EU-udbud, udlicitering, licitation, eget bud, genudbud og privatisering ofte bruges i flæng og nogen gange direkte fejlagtigt. Nedenfor fremgår definitioner af en række centrale begreber. Udbud Et udbud indebærer, at regionen, på baggrund af et skriftligt udbudsmateriale, inviterer en række eksterne leverandører og evt. også regionens egen udførerenhed, til at deltage i konkurrence på lige vilkår om produktion og levering af udvalgte produkter eller ydelser. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. Førstegangsudbud Udbud af opgaver, som ikke tidligere har været udbudt. Genudbud Udbud af opgaver, som har været udbudt mindst én gang tidligere. Normalt vil en udliciteret opgave altid blive genudbudt umiddelbart inden kontraktens udløb. Eget bud Et eget bud indebærer, at regionens udførerenhed på lige vilkår med eksterne leverandører deltager i konkurrencen om den udbudte opgave. Regionen giver således et regulært tilbud og kan vinde udbudet, såfremt den afgiver det for regionen mest fordelagtige tilbud. En anden betegnelse for eget bud er kontrolbud, med denne betegnelse kan risikere at skabe grobund for sammenblanding med begrebet kontrolberegning. Kontrolberegning En kontrolberegning betyder, at regionen opgør de nuværende totale omkostninger ved udførelse af den udbudte opgave. Kontrolberegningen benyttes i en sammenligning med de indkomne tilbud mhp. at vurdere, om det vil være en fordel for regionen at udlicitere opgaven 1

2 Konkurrence Ved konkurrence forstås, at der er flere potentielle og af hinanden uafhængige eksterne leverandører af den pågældende ydelse, som konkurrerer om at vinde udbudet. Udlicitering Udlicitering sker, når regionen efter en udbudsrunde overdrager produktion, levering og personaleansvar til én eller flere eksterne leverandører. I den private sektor er der tradition for at anvende begrebet outsourcing. Selvom en opgave udliciteres, fastholdes regionens ansvar for opgaveløsningen, herunder serviceniveau, kvalitetskontrol- og opfølgning samt finansiering. Privatisering Ved privatisering overdrages hele opgaven til en privat leverandør. Privatisering er en overførelse af regionens opgave til en privat virksomhed. Herefter fastlægger virksomheden både produktets kvalitet, omfang, arbejdstilrettelæggelse, pris og finansiering. Ved en privatisering har regionen således ikke længere ansvaret for opgaven, eller indflydelse på, om eller hvordan opgaven løses. Lovregulerede opgaver kan derfor typisk ikke privatiseres. Privatisering er ikke emnet for denne vejledning, men er alene omtalt her for klart at sondre mellem udbud/udlicitering og privatisering. Hjemtagning Hjemtagning er, når regionen vælger ikke at genudbyde en udliciteret opgave, men i stedet vil løse den i eget regi. Hjemtagning kan enten forekomme, når en kontrakt udløber, eller hvis den opsiges i selve kontraktperioden. Underhåndsbud Ved underhåndsbud forstås tilbud, der indhentes, uden at der gennemføres et egentligt udbud. Der findes bestemmelser for indhentning af underhåndsbud i tilbudsindhentningsloven. Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterierne omfatter krav til tilbudsgivernes økonomiske, finansielle og tekniske formåen samt hæderlighed. Ved et begrænset udbud anvendes udvælgelseskriterierne til at udvælge (prækvalificere) leverandører, der skal have mulighed for at afgive tilbud på opgaven. Ved et offentligt udbud gennemgås alle tilbudene i forhold til udvælgelseskriterierne med henblik på at vurdere, om visse tilbudsgivere skal udelukkes fra konkurrence. Tildelingskriterier De kriterier, som ligger til grund for ordretildelingen (regionens valg af leverandør). Der kan fx gælde to kriterier for valg af leverandør: Den laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved anvendelse af det førstnævnte kriterium, går ordren til den tilbudsgiver, som har afgivet der billigste tilbud. Ved anvendelse af kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud opstilles en række underkriterier, som lægges til grund i forbindelse med sammenligningen og vurderingen af tilbudene. Kravspecifikation 2

3 De krav regionen fastlægger i udbudsmaterialet og som definerer regionens forventninger til den udbudte opgaves indhold, omfang, kvalitet m.v. Ligebehandlingsprincippet Det er et grundlæggende princip i forbindelse med EU-udbud, at alle tilbudsgivere skal behandles lige. Der må ikke ske en forskelsbehandling på grund af nationalitet eller andre forhold. Ligebehandlingsprincippet indebærer således, at ordregiverens udvælgelse af tilbudsgivere og tilbud skal ske ud fra objektive og saglige kriterier, der anvendes konsekvent i forhold til alle tilbudsgivere. Det påhviler ordregiveren at være parat til at dokumentere, at ligebehandlingsprincippet er blevet overholdt. Virksomhedsoverdragelse I forbindelse med en udlicitering kan bygninger, materialer, mandskab m.v. blive overdraget til den eksterne leverandør, som skal varetage opgaveløsningen - dette kaldes virksomhedsoverdragelse. I henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven) har overenskomstansatte medarbejdere som udgangspunkt både ret og pligt til at blive overdraget til den eksterne opgaveløser. Annulation Ordregiver kan - såfremt det kan begrundes sagligt - vælge at annullere (aflyse) en udbudsforretning. Saglige grunde omfatter, at der enten ikke er modtaget noget tilbud inden for tilbudsfristen, at de afgivne tilbud ikke er konditionsmæssige eller kan afvises af andre grunde eller at samtlige tilbud er dyrere eller mindre fordelagtige end regionens nuværende opgaveløsning 1.2. Centrale retningslinier vedr. personaleinddragelse- og information Centrale retningslinier omkring informering og inddragelse af personalet i forbindelse med udbud findes dels i Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (herefter virksomhedsoverdragelsesloven), som kan læses på internet-adressen: og dels i Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering (herefter blot Protokollatet). Protokollatet blev sidst ændret ved Overenskomstaftalen 2002 mellem de kommunale arbejdsgiverorganisationer og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og kan læses på internet-adressen: Virksomhedsoverdragelsesloven I de tilfælde, hvor virksomhedsoverdragelsesloven skal bringes i anvendelse (se afsnit for en nærmere redegørelse for, hvornår loven er gældende), har regionen forud for udbudets gennemførelse pligt til såvel at informere de berørte medarbejdere om overdragelsen som at forhandle om eventuelle foranstaltninger over for disse. Informationsforpligtelsen skal efter lovens 5 iagttages i forhold til lønmodtagernes repræsentanter, f.eks. tillidsrepræsentanter, og, hvor sådanne ikke er valgt, de berørte medarbejdere selv. Informationen skal indeholde oplysninger om formålet med samt fremgangsmåde og tidsplan for udbudet, ligesom der skal informeres om overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for de ansatte (se afsnit for en nærmere beskrivelse heraf). Sådanne informationer skal gives i 3

4 rimelig tid inden overdragelsen. Hvad rimelig tid er, vil afhænge af det konkrete udbud, men der bør så vidt muligt gives en orientering, så snart beslutningsgrundlaget ligger fast. Dette gælder også, hvor regionen - eventuelt på baggrund af leverandørens ønske herom - overvejer at iværksætte foranstaltninger over for de ansatte (f.eks. tilpasning af antal ansatte, omlægning af arbejdstider eller lign.), idet der efter lovens 6 skal være mulighed for at gennemføre drøftelser med medarbejdernes repræsentanter om sådanne foranstaltninger/ordninger, med henblik på at søge at opnå en aftale om forståelse eller regulering heraf. 2. EU-udbud eller nationalt udbud, samt valg af direktiv På et tidligt stadie af udbudsforløbet - helst allerede inden der træffes politisk beslutning om udbud - skal det vurderes, om udbudsforretningen kan/skal gennemføres som et udbud efter de almindelige danske regler eller efter EU s udbudsregler Udbudspligtige tjenesteydelser Hvis regionen ønsker, at indkøbe en ydelse/opgave hos en ekstern leverandør, skal EU s udbudsregler følges, såfremt: der er tale om en ydelse/opgave, som er udbudspligtig i henhold til direktivets regler og den forventede kontraktsum overstiger en vis beløbsgrænse - den såkaldte tærskelværdi. Udbudsdirektivet foreskriver udbudspligt for en række prioriterede tjenesteydelser (bilag 2Atjenesteydelser), f. eks. edb-ydelser, landtransport, teknisk rådgivning og affaldsbehandling. Der er derimod ikke udbudspligt for de ikke-prioriterede tjenesteydelser (bilag 2B-tjenesteydelser), der bl.a. omfatter tjenester inden for social- og sundhedsvæsenet. Oversigt over hvilke forpligtigelser ved udbud forskellige ydelser er undergivet, fremgår af udbudsdirektivets bilag 2A og 2B, se - Lovgivning - udbudsdirektiv - bilag 2A og 2B. 2A-tjenesteydelser Disse tjenesteydelser er fuldt omfattede af direktivets regler, det vil sige, at alle direktivets regler finder anvendelse, hvis en udlicitering omfatter disse tjenesteydelser. 2B-tjenesteydelser Ordregiver er, for så vidt angår aftaler om de i bilag 2B i udbudsdirektivet nævnte ydelser, kun forpligtet til at følge direktivets artikel 23 og 35, stak. 4. Artikel 23 omhandler fælles standarder og artikel 35, stk. 4 offentliggørelse af resultatet af udbudsforretningen. Blandede 2A- og 2B tjenesteydelser Ifølge udbudsdirektivet skal blandede 2A- og 2B tjenesteydelser alene udbydes, hvis værdien af den del af den samlede aftale, der kan henføres under bilag 2A, overstiger værdien af den del, der er omfattet af bilag 2B, jf. artikel 22 i udbudsdirektivet. 4

5 2.2. Tærskelværdier for benyttelse af EU s udbudsdirektiver En udbudspligtig ydelse/leverance skal i EU-udbud, hvis den forventede værdi af indkøbet (kontraktsummen) overstiger de tærskelværdier, som er nævnt i udbudsdirektivet. EU-Kommissionen justerer hvert andet år tærskelværdierne, dels i Euro, dels i de nationale valutaer. Tærskelværdierne i danske kroner offentliggøres på Konkurrencestyrelsens hjemmeside på adressen Ifølge oversigten på denne hjemmeside er tærskelværdierne for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2007: Tjenesteydelser Direktiv nr. 2004/18/EF Statslige kontrakter: Amtskommunale og kommunale kontrakter: 1. Bilag II A tjenesteydelser (undtaget de under pkt. 2 nævnte tjenesteydelser): 2. Bilag II B tjenesteydelser. Tjenesteydelse under bilag II A, kategori 8 samt tjenesteydelser under bilag II A, kategori 5, hvis CPV-positioner svarer til CPCnummer 7524, 7525 og kr kr kr kr. 3. Deltjenesteydelser: kr kr. Vareindkøb Direktiv nr. 2004/18/EF Statslige kontrakter: Amtskommunale og kommunale kontrakter: 1. Varekøb: kr kr. 2. Delydelser, varer kr kr. 3. Varekøb på forsvars-området omfattet af bilag V: kr. 4. Varekøb på forsvars-området ikke omfattet af bilag V: kr. Bygge- og anlæg Direktiv nr. 2004/18/EF Statslige kontrakter: Amtskommunale og kommunale kontrakter: 1. Bygge- og anlægsarbejder: kr kr. 2. Koncessioner, jf. art. 56: kr kr. 3. Delarbejder: kr kr. Forsyningsvirksomheder Direktiv nr. 2004/17/EF 1. Varekøb og tjenesteydelser: kr. 2. Bygge- og anlægsarbejder: kr. 3. Delydelser (tjenesteydelser og varer): kr. 4. Delarbejder (bygge- og anlæg): kr. Når man skal beregne kontraktsummen, for at vurdere, om den samlede værdi er over eller under tærskelværdien, gælder følgende: - Opgaven må ikke opdeles eller beregnes med det formål at få kontraktsummen under tærskelværdien, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk. 3. 5

6 - Beregningen skal medtage så komplette omkostninger som muligt, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk For aftaler, hvor der ikke er fastsat en samlet pris, og hvor kontraktens løbetid er 4 år eller derunder, er kontraktsummen den samlede værdi for hele kontraktperioden. Hvis kontraktens løbetid er over 4 år, da er kontraktsummen den månedlige værdi ganget med 48 (12 måneder i 4 år), jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk Ved leasing eller leje af varer med eller uden forkøbsret, og hvor kontraktens løbetid er 1 år eller derunder, er kontraktsummen lig den forventede samlede aftalesum. Hvis kontraktens løbetid er over 1 år og tidsbegrænset, er det aftalens samlede aftalesum plus den anslåede brugtværdi. For tidsubegrænsede kontrakter er det den månedlige værdi ganget med 48, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk For korterevarende kontrakter / løbende anskaffelser, der indgås/indkøbes regelmæssigt eller som skal fornys inden for et bestemt tidsrum, er beregningsgrundlaget enten værdien for de foregående 12 måneder korrigeret med forventningen for de kommende 12 måneder, eller anslået værdi af de først kommende 12 måneder efter 1. levering, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk Hvis en påtænkt aftale indeholder mulighed for forlængelse af kontrakten (option), da skal den samlede kontraktsum beregnes inklusiv forlængelsesperioden, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk. 1 - Hvis en række indkøb af ens varer opdeles på en række delaftaler, er det den samlede værdi af delaftalerne, der udgør beregningsgrundlaget, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk. 5.b. - Ved etableringen af rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer skal ordregiver beregne værdien som den anslåede maksimale værdi af alle de aftaler, der forventes indgået over rammeaftalen eller inden for indkøbssystemet, i løbet af funktionsperioden, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk Valg af EU-udbudsform En udbudsform er den procedure, der følges i forbindelse med et udbud. I forbindelse med EUudbud, er der flere forskellige udbudsformer at vælge i mellem. De to mest anvendte udbudsformer er offentligt udbud og begrænset udbud. Disse to udbudsformer må altid benyttes. Øvrige EUudbudsformer må kun benyttes, når bestemte betingelser er opfyldt. Konkurrencestyrelsen har udarbejdet en vejledning med titlen "Vejledning til udbudsdirektiverne, som bl.a. indeholder en detaljeret gennemgang af EU-udbudsformerne (i afsnit 6). Vejledningen kan læses på Offentligt udbud Ved offentligt udbud kan alle interesserede leverandører rekvirere udbudsmaterialet og afgive tilbud.. Der er ingen begrænsninger i - og ingen begrænsningsmulighed for regionen m.h.t. at påvirke - antallet af tilbudsgivere. Alle kan afgive tilbud og alle tilbud skal vurderes. Der må ikke forhandles med tilbudsgiverne. 6

7 Offentligt udbud må altid anvendes på alle områder, både når det drejer sig om udbud af tjenesteydelser, vareindkøb og bygge- og anlægsopgaver. Offentligt udbud vælges typisk i forbindelse med genudbud, hvor omfanget af potentielle tilbudsgivere er nogenlunde velkendt, og hvor man som ordregiver typisk har et indgående kendskab til leverandørerne og deres evne til at løse opgaverne. Fordelen ved et offentligt udbud er, at det fremmer den bredest mulige og mest gennemsigtige konkurrence og maksimerer antallet af tilbud. Ulempen er, at der kan indkomme mange - også mindre seriøse - tilbud, der alle skal gennemgås og vurderes på lige fod. Forløb og tidsfrister for et offentligt udbud fremgår af nedenstående skema. Offentligt udbud Tilbudsfristen (i forhold til dato for afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EF-kontoret) Afkortelse af tilbudsfristen ved afsendelse af elektronisk udbudsbekendtgørelse Afkortelse af tilbudsfristen, hvis udbudsbetingelser og eventuelle supplerende dokumenter offentliggøres på internettet (fx på hjemmesiden) Afkortelse af tilbudsfristen, hvis vejledende forhåndsmeddelelse er udarbejdet* Fremsendelse af udbudsbetingelser og eventuelle supplerende dokumenter, hvis dokumenterne ikke er gjort elektronisk tilgængelige Fremsende yderligere supplerende oplysninger om udbudsbetingelser Underrettelse af tilbudsgivere om tildeling af kontrakt Begrundelse for afslag efter skriftlig anmodning fra ansøgere/bydere Fremsendelse af bekendtgørelse om indgåede aftaler til EF-publikationskontoret Tidsfrist Mindst 52 dage 7 dage 5 dage 16 dage, dog op til (og samlet set aldrig mere end) 30 dage. Senest 6 dage efter modtagelse af anmodning herom Senest 6 dage før tilbudsfrist Hurtigst muligt (gælder også ved annulation af udbud) Senest 15 dage efter modtagelse af anmodning Senest 48 dage efter indgået aftale Begrænset udbud Ved begrænset udbud foregår valget af leverandør i to trin: En prækvalifikationsrunde og en tilbudsrunde. Udbudsforretningen offentliggøres ved, at der med en udbudsbekendtgørelse annonceres efter interesserede tilbudsgivere. Ud fra nogle offentliggjorte udvælgelseskriterier (se afsnit 5.2: Udvælgelseskriterier ) prækvalificeres herefter et antal ansøgere, som opfordres til at byde på opgaven. 7

8 Ved begrænset udbud kan tilbud således kun afgives af dem, som regionen indbyder eller opfordrer til at byde. Ordren tildeles, som ved offentligt udbud, ud fra nogle på forhånd fastlagte tildelingskriterier. Der må ikke forhandles med tilbudsgiverne. Begrænset udbud må altid anvendes, på alle områder både indenfor tjenesteydelser, vareindkøb og bygge- og anlægsopgaver. Begrænset udbud vælges typisk, hvis udbyder på forhånd vurderer, at der kan komme (uoverkommeligt) mange tilbud ved et almindeligt offentligt udbud, og hvis kendskabet til de potentielle tilbudsgivere og deres formåen er begrænset - særligt i forbindelse med 1. gangsudbud. Der kan derfor være behov for at foretage en udvælgelse af et begrænset antal egnede tilbudsgivere. Antallet af tilbud der prækvalificeres skal være mindst 5, jævnfør udbudsdirektivets artikel 44 stk. 3. Der er ikke noget maksimum for antal prækvalificerede, men det anbefales, at der defineres et rimeligt maksimum, idet man ellers er forpligtiget til at prækvalificere alle egnede (jf. afsnit 6.2.: Prækvalifikation ). Det påtænkte største og mindste antal leverandører, som vil blive prækvalificeret, skal offentliggøres i udbudsbekendtgørelsen. (læs mere om udbudsbekendtgørelsen i afsnit Annoncering af EU-udbud i EF-Tidende udbudsbekendtgørelsen ). Fordelen ved begrænset udbud er, at antallet af tilbud der skal vurderes, reduceres til et overskueligt antal. Ulempen er, at udbudsformen er mere tidskrævende p.g.a. opsplitningen af udbudsforløbet i to faser. Herudover kan der være problemer med at foretage en frasortering, hvis man har et stort antal egnede tilbudsgivere, som overstiger det maksimumsantal, man gerne vil prækvalificere. Forløb og tidsfrister for begrænset udbud fremgår af nedenstående skema. Begrænset udbud Fristen for tilbudsgivers anmodning om deltagelse (i forhold til dato for afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EF-kontoret) Afkortelse af anmodningsfristen ved afsendelse af elektronisk udbudsbekendtgørelse Fristen for ordregivers opfordring til at afgive tilbud Tilbudsfristen (i forhold til dato for opfordring til at afgive bud) Afkortelse af tilbudsfristen, hvis udbudsbetingelser og eventuelle supplerende dokumenter offentliggøres på internettet (fx på hjemmesiden) Tidsfrist Mindst 37 dage 7 dage Der gælder ingen frister for, hvor hurtigt ordregiveren skal gennemføre prækvalifikationen Mindst 40 dage 5 dage 8

9 Afkortelse af tilbudsfristen, hvis vejledende forhåndsmeddelelse er udarbejdet* Fremsendelse af udbudsbetingelser og eventuelle supplerende dokumenter, hvis dokumenterne ikke er gjort elektronisk tilgængelige Fremsende yderligere supplerende oplysninger om udbudsbetingelser Underrettelse af tilbudsgivere om tildeling af kontrakt Begrundelse for afslag efter skriftlig anmodning fra ansøgere/bydere Fremsendelse af bekendtgørelse om indgåede aftaler til EF-publikationskontoret 4 dage, dog op til (og samlet set aldrig mere end) 18 dage under særlige forhold Samtidig med opfordring til at afgive bud Senest 6 dage før tilbudsfrist Hurtigst muligt (gælder også ved annulation af udbud) Senest 15 dage efter modtagelse af anmodning Senest 48 dage efter indgået aftale Konkurrencepræget dialog Den konkurrenceprægede dialog er en udbudsform, der ikke fandtes i de tidligere udbudsdirektiver. Udbudsformen er en hybrid mellem udbud efter forhandling og et begrænset udbud. Ideen med den konkurrenceprægede dialog er at skabe en mere fleksibel udbudsprocedure, der giver ordregiverne mulighed for at drøfte løsningen af en opgave med potentielle tilbudsgivere. Det skal understreges, at udbudsformen har et meget begrænset anvendelsesområde, kaldet særligt komplekse kontrakter: - Hvor det ikke er objektivt muligt at præcisere de tekniske vilkår, der kan opfylde ordregivers behov og formål, og/eller - hvor det ikke er objektivt muligt at præcisere de retlige og/eller de finansielle forhold i forbindelse med et projekt. Med begrebet objektivt muligt menes ikke bare, at det er svært at præcisere. Begrebet omhandler situationen, hvor det er umuligt at præcisere. Den konkurrenceprægede dialog er ligesom begrænset udbud opdelt i to faser, en dialogfase og en fase, der indeholder egentlig tilbudsgivning, men i modsætning til ved begrænset udbud giver udbudsformen mulighed for forhandling. Der er en grundlæggende forskel mellem de to faser: - I dialogen må ordregiver drøfte alle aspekter af kontrakten med den enkelte virksomhed, herunder de økonomiske forhold. - I tilbudsgivningsfasen kan der alene ske en teknisk afklaring og præcisering samt justering af uklare elementer ved tilbudet. Mulighederne for yderligere dialog eller forhandling er udtømte på dette tidspunkt. Når en ordregiver har besluttet at anvende den konkurrenceprægede dialog, skal ordregiver offentliggøre en udbudsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen skal indeholde en beskrivelse af ordregivers behov og krav. Den kan suppleres af et beskrivende dokument, som uddyber sagen, men netop fordi der er tale om ukendte, tekniske og/eller finansielle vilkår skal der ikke udarbejdes et egentligt udbudsmateriale forud for dialogfasen. 9

10 Når dialogfasen er overstået skal ordregiver på baggrund af dialogen udvælge et antal tilbudsgiver som opfordres til afgivelse af tilbud. Udbudsdirektivets art. 44, stk. 3, fastsætter i øvrigt, at det mindste antal, der kan udvælges til afgivelse af tilbud, er 3. Der er ikke noget maksimum. Tilbudsgivningsfasen forløber herefter som et almindeligt begrænset udbud. Forløb og tidsfrister for begrænset udbud fremgår af nedenstående skema. Begrænset udbud Fristen for tilbudsgivers anmodning om deltagelse i dialogfasen (i forhold til dato for afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EF-kontoret) Afkortelse af anmodningsfristen ved afsendelse af elektronisk udbudsbekendtgørelse Fristen for ordregivers opfordring til at afgive tilbud Frist for afslutning af dialogfasen Tilbudsfristen (i forhold til dato for opfordring til at afgive bud) Fremsendelse af udbudsbetingelser og udbudsmateriale Fremsende yderligere supplerende oplysninger om udbudsbetingelser Underrettelse af tilbudsgivere om tildeling af kontrakt Begrundelse for afslag efter skriftlig anmodning fra ansøgere/bydere Fremsendelse af bekendtgørelse om indgåede aftaler til EF-publikationskontoret Tidsfrist Mindst 37 dage 7 dage Der gælder ingen frister for, hvor hurtigt ordregiveren skal gennemføre prækvalifikationen. Fasen afsluttes af ordregiver, når denne mener at have indkredset den eller de relevante løsningsmodeller. Fristen sættes af ordregiver, og skal offentliggøres i forbindelse med opfordring til at afgive tilbud. Samtidig med opfordring til at afgive tilbud Senest 6 dage før tilbudsfrist. Hurtigst muligt (gælder også ved annulation af udbud) Senest 15 dage efter modtagelse af anmodning Senest 48 dage efter indgået aftale Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse Udbud efter forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse svarer stort set til begrænset udbud, men med ret og reel pligt til at forhandle med tilbudsgiverne. Denne udbudsform kan dog kun benyttes i meget begrænset omfang. 10

11 Udbudsformen kan anvendes, når de bud, der er modtaget ved et offentligt eller begrænset udbud, ikke er forskriftsmæssige eller, hvis de er uantagelige 1. Det er dog en betingelse, at de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt, fx for så vidt angår finansieringsbetingelser, leveringsfrister eller tekniske specifikationer. Bestemmelsen forudsætter, at samtlige bud er ikke-forskriftsmæssige eller uantagelige. Generelt, kan denne situation undgås, hvis der afholdes præciserende spørgemøder inden afgivelse af tilbud. I tilbudsfasen er der endvidere den forskel, at ordregiveren kan indlede forhandlinger med de prækvalificerede om eventuelle ændringer i deres tilbud. Proceduren er dog ikke ensbetydende med fuldstændig aftalefrihed. Kommissionen anfører således, at ordregiveren skal respektere visse regler for god forvaltningsskik, bl.a. sammenligne de forskellige bud og deres respektive fordele samt anvende princippet om ligebehandling af leverandører. Ordregiveren kan gå i direkte forhandlinger uden en (fornyet) udbudsbekendtgørelse, såfremt forhandlingerne omfatter alle tilbudsgivere fra den tidligere udbudsrunde. Ordregiveren kan her se bort fra tilbudsgivere, der ikke har levet op til mindstekravene i udbudsmaterialet. Som bestemmelsen er formuleret, kan prækvalificerede, der ikke har afgivet bud, næppe indkaldes til forhandlingerne. Begrundelsen synes at være, at der for disse ikke er tilvejebragt et detaljeret forhandlingsgrundlag i form af et egentligt bud, og at der derfor er risiko for væsentlige ændringer i udbudsgrundlaget. Udbudsdirektivet giver endvidere, jf. artikel 30, stk. 1, adgang til at benytte udbud efter forhandling med udbudsbekendtgørelse i tilfælde, hvor leverancens art eller de hermed forbundne risici ikke muliggør en forudgående samlet prisfastsættelse. Bestemmelsen tænkes først og fremmest anvendt på den situation, hvor de bydende må indbygge forbehold i prisfastsættelsen, som gør det umuligt at foretage en direkte prissammenligning. Kommissionen nævner som eksempel reparationsydelser, hvor omfanget af det nødvendige arbejde først viser sig, når arbejdet er påbegyndt. Forløb og tidsfrister for et udbud efter forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse fremgår af nedenstående skema. Udbud efter forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse Fristen for tilbudsgivers anmodning om deltagelse (i forhold til dato for afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EF-kontoret) Afkortelse af anmodningsfristen ved afsendelse af elektronisk udbudsbekendtgørelse Tidsfrist Mindst 37 dage 7 dage 1 Ikke-forskriftsmæssige bud foreligger fx, når bud ikke stemmer overens med udbudsbetingelserne, når tilbudsprisen ikke er fastsat under normale konkurrencevilkår, eller når budet indeholder klausuler, der giver utilbørlige fordele for leverandøren. Uantagelige bud er fx bud, der er afgivet for sent, eller bud fra bydende, der ikke har de fornødne kvalifikationer, eller bud, hvis pris enten er for høj i forhold til en ordregivende myndigheds kontrolberegning eller unormalt lavt. 11

12 Tilbudsfristen (i forhold til dato for opfordring til at afgive bud) Fremsendelse af udbudsbetingelser og eventuelle supplerende dokumenter, hvis dokumenterne ikke er gjort elektronisk tilgængelige Fremsende yderligere supplerende oplysninger om udbudsbetingelser Underrettelse af tilbudsgivere om tildeling af kontrakt Begrundelse for afslag efter skriftlig anmodning fra ansøgere/bydere Fremsendelse af bekendtgørelse om indgåede aftaler til EF-publikationskontoret Der gælder ingen minimumsfrist. Fristen fastsættes af ordregiver på opfordringstidspunktet Samtidig med opfordring til at afgive bud Senest 6 dage før tilbudsfrist Hurtigst muligt (gælder også ved annulation af udbud) Senest 15 dage efter modtagelse af anmodning Senest 48 dage efter indgået aftale Udbud efter forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse Udbud efter forhandling uden en forudgående udbudsbekendtgørelse, ligger tæt på indhentning af underhåndsbud efter tilbudsindhentningsloven. Udbudsformen kan kun benyttes i meget begrænset omfang i henhold til EU-udbudsreglerne. Der er ikke noget krav om, at man skal give et vist mindste antal leverandører mulighed for at afgive bud. Man kan her gå direkte i forhandling med en enkelt eller flere udvalgt(e) leverandører, som også kan omfatte tilbudsgivere, der ikke i første omgang har afgivet tilbud på opgaven. Udbudsformen kan benyttes: - Ved manglende bud: Hvis der ved forudgående offentligt eller begrænset udbud ikke er modtaget bud eller ikke modtages egnede bud. - Ved ikke egnede bud, dvs. udbud, der kan sidestilles med manglende bud, fordi de afgivne tilbud skønnes uegnede/ikke brugbare i forhold til at kunne løse den udbudte opgave. - Når der kun er én leverandør, der - af tekniske eller kunstneriske grunde eller af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder- kan møde behovet. Dette er en meget snæver undtagelse, der kun kan anvendes i de tilfælde, hvor det ville kunne betragtes som misbrug at opfordre til afgivelse af bud eller interessetilkendegivelse, fordi der kun findes én leverandør, der kan møde behovet. - Hvis der er tvingende grunde til straks at gå i direkte forhandling. Udbudsformen kan anvendes, hvis det er strengt nødvendigt, når tvingende grunde som følge af begivenheder, som ordregiver ikke har kunnet forudse, og som ikke kan tilskrives ordregiveren, ikke gør det muligt at overholde de tidsfrister, der gælder ved de øvrige udbudsformer. Det skal være et behov for at indgå en kontrakt her og nu, således at man ikke kan vente den måned, det vil tage at gennemføre en hasteprocedure. Kontrakten må i givet fald kun være af kortere varighed - under et år - svarende til den tid det tager at organisere og gennemføre et nyt udbud på normale vilkår. 12

13 Udbudsformen kan desuden benyttes i forskellige særlige situationer ved henholdsvis, tjenesteydelser, vareindkøb samt bygge- og anlægskontrakter. Det gælder fx indkøb af supplerende ydelser. der henvises til tidligere omtalte vejledning fra Konkurrencestyrelsen. Direktivet indeholder ingen særlige frister for forløb og tidsfrister for et udbud efter forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse Projektkonkurrence Ved projektkonkurrence forstås en fremgangsmåde, hvor ordregiver får et planlægnings- eller et projektarbejde udført efter en konkurrence med eller uden præmietildeling. Udbudsformen anvendes hovedsageligt inden for fysisk planlægning, byplanlægning, arkitekt- og ingeniørarbejde eller databehandling m.v. I praksis har proceduren størst betydning i forbindelse med arkitektkonkurrencer. Udbudsformen giver tilbudsgiver stor frihed til at komme med egne løsningsforslag og åbner for forhandling med vinderen, hvis ordregiveren har forpligtet sig til at indgå aftale med vedkommende. Ulempen er, at ordregiveren har begrænset kontrol med indholdet af det endelige projekt. Projektkonkurrencer kan være særligt velegnede, hvis man ønsker at give tilbudsgiverne særlig stor frihed til at løse opgaven. Ordregiveren kan beskrive de behov, der ønskes dækket, og overlade det til konkurrencens deltagere at foreslå løsninger, der kan imødekomme behovet. Den nedsatte bedømmelseskomité skal være uafhængig af deltagerne i projektkonkurrencen og skal ved udvælgelse af det vindende projekt alene benytte de kriterier, der var nævnt i annoncen i EFtidende. Deltagerne skal være anonyme over for bedømmelseskomitéen. Reglerne skal anvendes, hvis der med vinderen indgås en tjenesteydelsesaftale, der overstiger tærskelværdien for tjenesteydelser, eller hvis betalingen til deltagerne overstiger tærskelværdien Dynamiske indkøbssystemer Det dynamiske indkøbssystem er nye udbudsform introduceret med det nye udbudsdirektiv. Dynamiske indkøbssystemer er en særlig indkøbsproces, som kan anvendes ved standardiserede og gentagne indkøb, eksempelvis fødevarer eller kontorartikler. Det er således ikke en udbudsform af relevans for tjenesteydelser, men kun vareindkøb. Såfremt der ønskes yderligere viden henvises til tidligere omtalte vejledning om udbudsdirektiverne fra Konkurrencestyrelsen. 13

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge.

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge. Alternative tilbud o Alternative tilbud er hvis ordregiver i udbudsbekendtgørelsen har angivet, at der på nogle områder er frihed til, at tilbudsgiverne kan komme med løsninger, som afviger fra det ordregiveren

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Bilag til checklister

Bilag til checklister Bilag til checklister Til brug i forbindelse med EU-udbud KonkurrenceStyrelsen Erhvervsministeriet Bilag 1 Direktivernes tærskelværdier Modværdierne i danske kroner af tærskelbeløbene for offentlige indkøb

Læs mere

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38687-2011:text:da:html DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S 24-038687 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Light Regimet Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Udbudslovens afsnit I Udbudslovens afsnit II Udbudslovens afsnit III Udbudslovens afsnit IV Udbudslovens

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten. Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.dk Overskrift DK-Horsens: Kontorartikler Dokumenttype 3- Udbud Frist for

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale 1/6 DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Vareindkøbsaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): Odense Kommune,

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed.

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407101-2015:text:da:html Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344970-2015:text:da:html Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S

Læs mere

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013)

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Dato: 16. april 2014 Udbudsdirektivet - Temaer Version 4 Sag: 13/09174-5 Sagsbehandler: /MRL Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Tema 1: Anvendelsesområde / Grundlæggende bestemmelser Notat 1

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside:

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside: SIDE 155 JANUAR 2016 Foruden de krav, der fremgår af udbudsloven i forhold til indholdet af kontraktbetingelserne, skal man som ordregiver være opmærksom på, at der kan gælde forskellige særregler, som

Læs mere

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125033-2016:text:da:html Danmark-Herning: Personbiler 2016/S 072-125033 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere