UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver."

Transkript

1 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer udbudsområdet Centrale begreber Udbud og udlicitering er omspundet af mange myter og misforståelser. Dette skyldes ikke mindst, at begreberne udbud, herunder EU-udbud, udlicitering, licitation, eget bud, genudbud og privatisering ofte bruges i flæng og nogen gange direkte fejlagtigt. Nedenfor fremgår definitioner af en række centrale begreber. Udbud Et udbud indebærer, at regionen, på baggrund af et skriftligt udbudsmateriale, inviterer en række eksterne leverandører og evt. også regionens egen udførerenhed, til at deltage i konkurrence på lige vilkår om produktion og levering af udvalgte produkter eller ydelser. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. Førstegangsudbud Udbud af opgaver, som ikke tidligere har været udbudt. Genudbud Udbud af opgaver, som har været udbudt mindst én gang tidligere. Normalt vil en udliciteret opgave altid blive genudbudt umiddelbart inden kontraktens udløb. Eget bud Et eget bud indebærer, at regionens udførerenhed på lige vilkår med eksterne leverandører deltager i konkurrencen om den udbudte opgave. Regionen giver således et regulært tilbud og kan vinde udbudet, såfremt den afgiver det for regionen mest fordelagtige tilbud. En anden betegnelse for eget bud er kontrolbud, med denne betegnelse kan risikere at skabe grobund for sammenblanding med begrebet kontrolberegning. Kontrolberegning En kontrolberegning betyder, at regionen opgør de nuværende totale omkostninger ved udførelse af den udbudte opgave. Kontrolberegningen benyttes i en sammenligning med de indkomne tilbud mhp. at vurdere, om det vil være en fordel for regionen at udlicitere opgaven 1

2 Konkurrence Ved konkurrence forstås, at der er flere potentielle og af hinanden uafhængige eksterne leverandører af den pågældende ydelse, som konkurrerer om at vinde udbudet. Udlicitering Udlicitering sker, når regionen efter en udbudsrunde overdrager produktion, levering og personaleansvar til én eller flere eksterne leverandører. I den private sektor er der tradition for at anvende begrebet outsourcing. Selvom en opgave udliciteres, fastholdes regionens ansvar for opgaveløsningen, herunder serviceniveau, kvalitetskontrol- og opfølgning samt finansiering. Privatisering Ved privatisering overdrages hele opgaven til en privat leverandør. Privatisering er en overførelse af regionens opgave til en privat virksomhed. Herefter fastlægger virksomheden både produktets kvalitet, omfang, arbejdstilrettelæggelse, pris og finansiering. Ved en privatisering har regionen således ikke længere ansvaret for opgaven, eller indflydelse på, om eller hvordan opgaven løses. Lovregulerede opgaver kan derfor typisk ikke privatiseres. Privatisering er ikke emnet for denne vejledning, men er alene omtalt her for klart at sondre mellem udbud/udlicitering og privatisering. Hjemtagning Hjemtagning er, når regionen vælger ikke at genudbyde en udliciteret opgave, men i stedet vil løse den i eget regi. Hjemtagning kan enten forekomme, når en kontrakt udløber, eller hvis den opsiges i selve kontraktperioden. Underhåndsbud Ved underhåndsbud forstås tilbud, der indhentes, uden at der gennemføres et egentligt udbud. Der findes bestemmelser for indhentning af underhåndsbud i tilbudsindhentningsloven. Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterierne omfatter krav til tilbudsgivernes økonomiske, finansielle og tekniske formåen samt hæderlighed. Ved et begrænset udbud anvendes udvælgelseskriterierne til at udvælge (prækvalificere) leverandører, der skal have mulighed for at afgive tilbud på opgaven. Ved et offentligt udbud gennemgås alle tilbudene i forhold til udvælgelseskriterierne med henblik på at vurdere, om visse tilbudsgivere skal udelukkes fra konkurrence. Tildelingskriterier De kriterier, som ligger til grund for ordretildelingen (regionens valg af leverandør). Der kan fx gælde to kriterier for valg af leverandør: Den laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved anvendelse af det førstnævnte kriterium, går ordren til den tilbudsgiver, som har afgivet der billigste tilbud. Ved anvendelse af kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud opstilles en række underkriterier, som lægges til grund i forbindelse med sammenligningen og vurderingen af tilbudene. Kravspecifikation 2

3 De krav regionen fastlægger i udbudsmaterialet og som definerer regionens forventninger til den udbudte opgaves indhold, omfang, kvalitet m.v. Ligebehandlingsprincippet Det er et grundlæggende princip i forbindelse med EU-udbud, at alle tilbudsgivere skal behandles lige. Der må ikke ske en forskelsbehandling på grund af nationalitet eller andre forhold. Ligebehandlingsprincippet indebærer således, at ordregiverens udvælgelse af tilbudsgivere og tilbud skal ske ud fra objektive og saglige kriterier, der anvendes konsekvent i forhold til alle tilbudsgivere. Det påhviler ordregiveren at være parat til at dokumentere, at ligebehandlingsprincippet er blevet overholdt. Virksomhedsoverdragelse I forbindelse med en udlicitering kan bygninger, materialer, mandskab m.v. blive overdraget til den eksterne leverandør, som skal varetage opgaveløsningen - dette kaldes virksomhedsoverdragelse. I henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven) har overenskomstansatte medarbejdere som udgangspunkt både ret og pligt til at blive overdraget til den eksterne opgaveløser. Annulation Ordregiver kan - såfremt det kan begrundes sagligt - vælge at annullere (aflyse) en udbudsforretning. Saglige grunde omfatter, at der enten ikke er modtaget noget tilbud inden for tilbudsfristen, at de afgivne tilbud ikke er konditionsmæssige eller kan afvises af andre grunde eller at samtlige tilbud er dyrere eller mindre fordelagtige end regionens nuværende opgaveløsning 1.2. Centrale retningslinier vedr. personaleinddragelse- og information Centrale retningslinier omkring informering og inddragelse af personalet i forbindelse med udbud findes dels i Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (herefter virksomhedsoverdragelsesloven), som kan læses på internet-adressen: og dels i Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering (herefter blot Protokollatet). Protokollatet blev sidst ændret ved Overenskomstaftalen 2002 mellem de kommunale arbejdsgiverorganisationer og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og kan læses på internet-adressen: Virksomhedsoverdragelsesloven I de tilfælde, hvor virksomhedsoverdragelsesloven skal bringes i anvendelse (se afsnit for en nærmere redegørelse for, hvornår loven er gældende), har regionen forud for udbudets gennemførelse pligt til såvel at informere de berørte medarbejdere om overdragelsen som at forhandle om eventuelle foranstaltninger over for disse. Informationsforpligtelsen skal efter lovens 5 iagttages i forhold til lønmodtagernes repræsentanter, f.eks. tillidsrepræsentanter, og, hvor sådanne ikke er valgt, de berørte medarbejdere selv. Informationen skal indeholde oplysninger om formålet med samt fremgangsmåde og tidsplan for udbudet, ligesom der skal informeres om overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for de ansatte (se afsnit for en nærmere beskrivelse heraf). Sådanne informationer skal gives i 3

4 rimelig tid inden overdragelsen. Hvad rimelig tid er, vil afhænge af det konkrete udbud, men der bør så vidt muligt gives en orientering, så snart beslutningsgrundlaget ligger fast. Dette gælder også, hvor regionen - eventuelt på baggrund af leverandørens ønske herom - overvejer at iværksætte foranstaltninger over for de ansatte (f.eks. tilpasning af antal ansatte, omlægning af arbejdstider eller lign.), idet der efter lovens 6 skal være mulighed for at gennemføre drøftelser med medarbejdernes repræsentanter om sådanne foranstaltninger/ordninger, med henblik på at søge at opnå en aftale om forståelse eller regulering heraf. 2. EU-udbud eller nationalt udbud, samt valg af direktiv På et tidligt stadie af udbudsforløbet - helst allerede inden der træffes politisk beslutning om udbud - skal det vurderes, om udbudsforretningen kan/skal gennemføres som et udbud efter de almindelige danske regler eller efter EU s udbudsregler Udbudspligtige tjenesteydelser Hvis regionen ønsker, at indkøbe en ydelse/opgave hos en ekstern leverandør, skal EU s udbudsregler følges, såfremt: der er tale om en ydelse/opgave, som er udbudspligtig i henhold til direktivets regler og den forventede kontraktsum overstiger en vis beløbsgrænse - den såkaldte tærskelværdi. Udbudsdirektivet foreskriver udbudspligt for en række prioriterede tjenesteydelser (bilag 2Atjenesteydelser), f. eks. edb-ydelser, landtransport, teknisk rådgivning og affaldsbehandling. Der er derimod ikke udbudspligt for de ikke-prioriterede tjenesteydelser (bilag 2B-tjenesteydelser), der bl.a. omfatter tjenester inden for social- og sundhedsvæsenet. Oversigt over hvilke forpligtigelser ved udbud forskellige ydelser er undergivet, fremgår af udbudsdirektivets bilag 2A og 2B, se - Lovgivning - udbudsdirektiv - bilag 2A og 2B. 2A-tjenesteydelser Disse tjenesteydelser er fuldt omfattede af direktivets regler, det vil sige, at alle direktivets regler finder anvendelse, hvis en udlicitering omfatter disse tjenesteydelser. 2B-tjenesteydelser Ordregiver er, for så vidt angår aftaler om de i bilag 2B i udbudsdirektivet nævnte ydelser, kun forpligtet til at følge direktivets artikel 23 og 35, stak. 4. Artikel 23 omhandler fælles standarder og artikel 35, stk. 4 offentliggørelse af resultatet af udbudsforretningen. Blandede 2A- og 2B tjenesteydelser Ifølge udbudsdirektivet skal blandede 2A- og 2B tjenesteydelser alene udbydes, hvis værdien af den del af den samlede aftale, der kan henføres under bilag 2A, overstiger værdien af den del, der er omfattet af bilag 2B, jf. artikel 22 i udbudsdirektivet. 4

5 2.2. Tærskelværdier for benyttelse af EU s udbudsdirektiver En udbudspligtig ydelse/leverance skal i EU-udbud, hvis den forventede værdi af indkøbet (kontraktsummen) overstiger de tærskelværdier, som er nævnt i udbudsdirektivet. EU-Kommissionen justerer hvert andet år tærskelværdierne, dels i Euro, dels i de nationale valutaer. Tærskelværdierne i danske kroner offentliggøres på Konkurrencestyrelsens hjemmeside på adressen Ifølge oversigten på denne hjemmeside er tærskelværdierne for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2007: Tjenesteydelser Direktiv nr. 2004/18/EF Statslige kontrakter: Amtskommunale og kommunale kontrakter: 1. Bilag II A tjenesteydelser (undtaget de under pkt. 2 nævnte tjenesteydelser): 2. Bilag II B tjenesteydelser. Tjenesteydelse under bilag II A, kategori 8 samt tjenesteydelser under bilag II A, kategori 5, hvis CPV-positioner svarer til CPCnummer 7524, 7525 og kr kr kr kr. 3. Deltjenesteydelser: kr kr. Vareindkøb Direktiv nr. 2004/18/EF Statslige kontrakter: Amtskommunale og kommunale kontrakter: 1. Varekøb: kr kr. 2. Delydelser, varer kr kr. 3. Varekøb på forsvars-området omfattet af bilag V: kr. 4. Varekøb på forsvars-området ikke omfattet af bilag V: kr. Bygge- og anlæg Direktiv nr. 2004/18/EF Statslige kontrakter: Amtskommunale og kommunale kontrakter: 1. Bygge- og anlægsarbejder: kr kr. 2. Koncessioner, jf. art. 56: kr kr. 3. Delarbejder: kr kr. Forsyningsvirksomheder Direktiv nr. 2004/17/EF 1. Varekøb og tjenesteydelser: kr. 2. Bygge- og anlægsarbejder: kr. 3. Delydelser (tjenesteydelser og varer): kr. 4. Delarbejder (bygge- og anlæg): kr. Når man skal beregne kontraktsummen, for at vurdere, om den samlede værdi er over eller under tærskelværdien, gælder følgende: - Opgaven må ikke opdeles eller beregnes med det formål at få kontraktsummen under tærskelværdien, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk. 3. 5

6 - Beregningen skal medtage så komplette omkostninger som muligt, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk For aftaler, hvor der ikke er fastsat en samlet pris, og hvor kontraktens løbetid er 4 år eller derunder, er kontraktsummen den samlede værdi for hele kontraktperioden. Hvis kontraktens løbetid er over 4 år, da er kontraktsummen den månedlige værdi ganget med 48 (12 måneder i 4 år), jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk Ved leasing eller leje af varer med eller uden forkøbsret, og hvor kontraktens løbetid er 1 år eller derunder, er kontraktsummen lig den forventede samlede aftalesum. Hvis kontraktens løbetid er over 1 år og tidsbegrænset, er det aftalens samlede aftalesum plus den anslåede brugtværdi. For tidsubegrænsede kontrakter er det den månedlige værdi ganget med 48, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk For korterevarende kontrakter / løbende anskaffelser, der indgås/indkøbes regelmæssigt eller som skal fornys inden for et bestemt tidsrum, er beregningsgrundlaget enten værdien for de foregående 12 måneder korrigeret med forventningen for de kommende 12 måneder, eller anslået værdi af de først kommende 12 måneder efter 1. levering, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk Hvis en påtænkt aftale indeholder mulighed for forlængelse af kontrakten (option), da skal den samlede kontraktsum beregnes inklusiv forlængelsesperioden, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk. 1 - Hvis en række indkøb af ens varer opdeles på en række delaftaler, er det den samlede værdi af delaftalerne, der udgør beregningsgrundlaget, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk. 5.b. - Ved etableringen af rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer skal ordregiver beregne værdien som den anslåede maksimale værdi af alle de aftaler, der forventes indgået over rammeaftalen eller inden for indkøbssystemet, i løbet af funktionsperioden, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk Valg af EU-udbudsform En udbudsform er den procedure, der følges i forbindelse med et udbud. I forbindelse med EUudbud, er der flere forskellige udbudsformer at vælge i mellem. De to mest anvendte udbudsformer er offentligt udbud og begrænset udbud. Disse to udbudsformer må altid benyttes. Øvrige EUudbudsformer må kun benyttes, når bestemte betingelser er opfyldt. Konkurrencestyrelsen har udarbejdet en vejledning med titlen "Vejledning til udbudsdirektiverne, som bl.a. indeholder en detaljeret gennemgang af EU-udbudsformerne (i afsnit 6). Vejledningen kan læses på Offentligt udbud Ved offentligt udbud kan alle interesserede leverandører rekvirere udbudsmaterialet og afgive tilbud.. Der er ingen begrænsninger i - og ingen begrænsningsmulighed for regionen m.h.t. at påvirke - antallet af tilbudsgivere. Alle kan afgive tilbud og alle tilbud skal vurderes. Der må ikke forhandles med tilbudsgiverne. 6

7 Offentligt udbud må altid anvendes på alle områder, både når det drejer sig om udbud af tjenesteydelser, vareindkøb og bygge- og anlægsopgaver. Offentligt udbud vælges typisk i forbindelse med genudbud, hvor omfanget af potentielle tilbudsgivere er nogenlunde velkendt, og hvor man som ordregiver typisk har et indgående kendskab til leverandørerne og deres evne til at løse opgaverne. Fordelen ved et offentligt udbud er, at det fremmer den bredest mulige og mest gennemsigtige konkurrence og maksimerer antallet af tilbud. Ulempen er, at der kan indkomme mange - også mindre seriøse - tilbud, der alle skal gennemgås og vurderes på lige fod. Forløb og tidsfrister for et offentligt udbud fremgår af nedenstående skema. Offentligt udbud Tilbudsfristen (i forhold til dato for afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EF-kontoret) Afkortelse af tilbudsfristen ved afsendelse af elektronisk udbudsbekendtgørelse Afkortelse af tilbudsfristen, hvis udbudsbetingelser og eventuelle supplerende dokumenter offentliggøres på internettet (fx på hjemmesiden) Afkortelse af tilbudsfristen, hvis vejledende forhåndsmeddelelse er udarbejdet* Fremsendelse af udbudsbetingelser og eventuelle supplerende dokumenter, hvis dokumenterne ikke er gjort elektronisk tilgængelige Fremsende yderligere supplerende oplysninger om udbudsbetingelser Underrettelse af tilbudsgivere om tildeling af kontrakt Begrundelse for afslag efter skriftlig anmodning fra ansøgere/bydere Fremsendelse af bekendtgørelse om indgåede aftaler til EF-publikationskontoret Tidsfrist Mindst 52 dage 7 dage 5 dage 16 dage, dog op til (og samlet set aldrig mere end) 30 dage. Senest 6 dage efter modtagelse af anmodning herom Senest 6 dage før tilbudsfrist Hurtigst muligt (gælder også ved annulation af udbud) Senest 15 dage efter modtagelse af anmodning Senest 48 dage efter indgået aftale Begrænset udbud Ved begrænset udbud foregår valget af leverandør i to trin: En prækvalifikationsrunde og en tilbudsrunde. Udbudsforretningen offentliggøres ved, at der med en udbudsbekendtgørelse annonceres efter interesserede tilbudsgivere. Ud fra nogle offentliggjorte udvælgelseskriterier (se afsnit 5.2: Udvælgelseskriterier ) prækvalificeres herefter et antal ansøgere, som opfordres til at byde på opgaven. 7

8 Ved begrænset udbud kan tilbud således kun afgives af dem, som regionen indbyder eller opfordrer til at byde. Ordren tildeles, som ved offentligt udbud, ud fra nogle på forhånd fastlagte tildelingskriterier. Der må ikke forhandles med tilbudsgiverne. Begrænset udbud må altid anvendes, på alle områder både indenfor tjenesteydelser, vareindkøb og bygge- og anlægsopgaver. Begrænset udbud vælges typisk, hvis udbyder på forhånd vurderer, at der kan komme (uoverkommeligt) mange tilbud ved et almindeligt offentligt udbud, og hvis kendskabet til de potentielle tilbudsgivere og deres formåen er begrænset - særligt i forbindelse med 1. gangsudbud. Der kan derfor være behov for at foretage en udvælgelse af et begrænset antal egnede tilbudsgivere. Antallet af tilbud der prækvalificeres skal være mindst 5, jævnfør udbudsdirektivets artikel 44 stk. 3. Der er ikke noget maksimum for antal prækvalificerede, men det anbefales, at der defineres et rimeligt maksimum, idet man ellers er forpligtiget til at prækvalificere alle egnede (jf. afsnit 6.2.: Prækvalifikation ). Det påtænkte største og mindste antal leverandører, som vil blive prækvalificeret, skal offentliggøres i udbudsbekendtgørelsen. (læs mere om udbudsbekendtgørelsen i afsnit Annoncering af EU-udbud i EF-Tidende udbudsbekendtgørelsen ). Fordelen ved begrænset udbud er, at antallet af tilbud der skal vurderes, reduceres til et overskueligt antal. Ulempen er, at udbudsformen er mere tidskrævende p.g.a. opsplitningen af udbudsforløbet i to faser. Herudover kan der være problemer med at foretage en frasortering, hvis man har et stort antal egnede tilbudsgivere, som overstiger det maksimumsantal, man gerne vil prækvalificere. Forløb og tidsfrister for begrænset udbud fremgår af nedenstående skema. Begrænset udbud Fristen for tilbudsgivers anmodning om deltagelse (i forhold til dato for afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EF-kontoret) Afkortelse af anmodningsfristen ved afsendelse af elektronisk udbudsbekendtgørelse Fristen for ordregivers opfordring til at afgive tilbud Tilbudsfristen (i forhold til dato for opfordring til at afgive bud) Afkortelse af tilbudsfristen, hvis udbudsbetingelser og eventuelle supplerende dokumenter offentliggøres på internettet (fx på hjemmesiden) Tidsfrist Mindst 37 dage 7 dage Der gælder ingen frister for, hvor hurtigt ordregiveren skal gennemføre prækvalifikationen Mindst 40 dage 5 dage 8

9 Afkortelse af tilbudsfristen, hvis vejledende forhåndsmeddelelse er udarbejdet* Fremsendelse af udbudsbetingelser og eventuelle supplerende dokumenter, hvis dokumenterne ikke er gjort elektronisk tilgængelige Fremsende yderligere supplerende oplysninger om udbudsbetingelser Underrettelse af tilbudsgivere om tildeling af kontrakt Begrundelse for afslag efter skriftlig anmodning fra ansøgere/bydere Fremsendelse af bekendtgørelse om indgåede aftaler til EF-publikationskontoret 4 dage, dog op til (og samlet set aldrig mere end) 18 dage under særlige forhold Samtidig med opfordring til at afgive bud Senest 6 dage før tilbudsfrist Hurtigst muligt (gælder også ved annulation af udbud) Senest 15 dage efter modtagelse af anmodning Senest 48 dage efter indgået aftale Konkurrencepræget dialog Den konkurrenceprægede dialog er en udbudsform, der ikke fandtes i de tidligere udbudsdirektiver. Udbudsformen er en hybrid mellem udbud efter forhandling og et begrænset udbud. Ideen med den konkurrenceprægede dialog er at skabe en mere fleksibel udbudsprocedure, der giver ordregiverne mulighed for at drøfte løsningen af en opgave med potentielle tilbudsgivere. Det skal understreges, at udbudsformen har et meget begrænset anvendelsesområde, kaldet særligt komplekse kontrakter: - Hvor det ikke er objektivt muligt at præcisere de tekniske vilkår, der kan opfylde ordregivers behov og formål, og/eller - hvor det ikke er objektivt muligt at præcisere de retlige og/eller de finansielle forhold i forbindelse med et projekt. Med begrebet objektivt muligt menes ikke bare, at det er svært at præcisere. Begrebet omhandler situationen, hvor det er umuligt at præcisere. Den konkurrenceprægede dialog er ligesom begrænset udbud opdelt i to faser, en dialogfase og en fase, der indeholder egentlig tilbudsgivning, men i modsætning til ved begrænset udbud giver udbudsformen mulighed for forhandling. Der er en grundlæggende forskel mellem de to faser: - I dialogen må ordregiver drøfte alle aspekter af kontrakten med den enkelte virksomhed, herunder de økonomiske forhold. - I tilbudsgivningsfasen kan der alene ske en teknisk afklaring og præcisering samt justering af uklare elementer ved tilbudet. Mulighederne for yderligere dialog eller forhandling er udtømte på dette tidspunkt. Når en ordregiver har besluttet at anvende den konkurrenceprægede dialog, skal ordregiver offentliggøre en udbudsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen skal indeholde en beskrivelse af ordregivers behov og krav. Den kan suppleres af et beskrivende dokument, som uddyber sagen, men netop fordi der er tale om ukendte, tekniske og/eller finansielle vilkår skal der ikke udarbejdes et egentligt udbudsmateriale forud for dialogfasen. 9

10 Når dialogfasen er overstået skal ordregiver på baggrund af dialogen udvælge et antal tilbudsgiver som opfordres til afgivelse af tilbud. Udbudsdirektivets art. 44, stk. 3, fastsætter i øvrigt, at det mindste antal, der kan udvælges til afgivelse af tilbud, er 3. Der er ikke noget maksimum. Tilbudsgivningsfasen forløber herefter som et almindeligt begrænset udbud. Forløb og tidsfrister for begrænset udbud fremgår af nedenstående skema. Begrænset udbud Fristen for tilbudsgivers anmodning om deltagelse i dialogfasen (i forhold til dato for afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EF-kontoret) Afkortelse af anmodningsfristen ved afsendelse af elektronisk udbudsbekendtgørelse Fristen for ordregivers opfordring til at afgive tilbud Frist for afslutning af dialogfasen Tilbudsfristen (i forhold til dato for opfordring til at afgive bud) Fremsendelse af udbudsbetingelser og udbudsmateriale Fremsende yderligere supplerende oplysninger om udbudsbetingelser Underrettelse af tilbudsgivere om tildeling af kontrakt Begrundelse for afslag efter skriftlig anmodning fra ansøgere/bydere Fremsendelse af bekendtgørelse om indgåede aftaler til EF-publikationskontoret Tidsfrist Mindst 37 dage 7 dage Der gælder ingen frister for, hvor hurtigt ordregiveren skal gennemføre prækvalifikationen. Fasen afsluttes af ordregiver, når denne mener at have indkredset den eller de relevante løsningsmodeller. Fristen sættes af ordregiver, og skal offentliggøres i forbindelse med opfordring til at afgive tilbud. Samtidig med opfordring til at afgive tilbud Senest 6 dage før tilbudsfrist. Hurtigst muligt (gælder også ved annulation af udbud) Senest 15 dage efter modtagelse af anmodning Senest 48 dage efter indgået aftale Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse Udbud efter forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse svarer stort set til begrænset udbud, men med ret og reel pligt til at forhandle med tilbudsgiverne. Denne udbudsform kan dog kun benyttes i meget begrænset omfang. 10

11 Udbudsformen kan anvendes, når de bud, der er modtaget ved et offentligt eller begrænset udbud, ikke er forskriftsmæssige eller, hvis de er uantagelige 1. Det er dog en betingelse, at de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt, fx for så vidt angår finansieringsbetingelser, leveringsfrister eller tekniske specifikationer. Bestemmelsen forudsætter, at samtlige bud er ikke-forskriftsmæssige eller uantagelige. Generelt, kan denne situation undgås, hvis der afholdes præciserende spørgemøder inden afgivelse af tilbud. I tilbudsfasen er der endvidere den forskel, at ordregiveren kan indlede forhandlinger med de prækvalificerede om eventuelle ændringer i deres tilbud. Proceduren er dog ikke ensbetydende med fuldstændig aftalefrihed. Kommissionen anfører således, at ordregiveren skal respektere visse regler for god forvaltningsskik, bl.a. sammenligne de forskellige bud og deres respektive fordele samt anvende princippet om ligebehandling af leverandører. Ordregiveren kan gå i direkte forhandlinger uden en (fornyet) udbudsbekendtgørelse, såfremt forhandlingerne omfatter alle tilbudsgivere fra den tidligere udbudsrunde. Ordregiveren kan her se bort fra tilbudsgivere, der ikke har levet op til mindstekravene i udbudsmaterialet. Som bestemmelsen er formuleret, kan prækvalificerede, der ikke har afgivet bud, næppe indkaldes til forhandlingerne. Begrundelsen synes at være, at der for disse ikke er tilvejebragt et detaljeret forhandlingsgrundlag i form af et egentligt bud, og at der derfor er risiko for væsentlige ændringer i udbudsgrundlaget. Udbudsdirektivet giver endvidere, jf. artikel 30, stk. 1, adgang til at benytte udbud efter forhandling med udbudsbekendtgørelse i tilfælde, hvor leverancens art eller de hermed forbundne risici ikke muliggør en forudgående samlet prisfastsættelse. Bestemmelsen tænkes først og fremmest anvendt på den situation, hvor de bydende må indbygge forbehold i prisfastsættelsen, som gør det umuligt at foretage en direkte prissammenligning. Kommissionen nævner som eksempel reparationsydelser, hvor omfanget af det nødvendige arbejde først viser sig, når arbejdet er påbegyndt. Forløb og tidsfrister for et udbud efter forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse fremgår af nedenstående skema. Udbud efter forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse Fristen for tilbudsgivers anmodning om deltagelse (i forhold til dato for afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EF-kontoret) Afkortelse af anmodningsfristen ved afsendelse af elektronisk udbudsbekendtgørelse Tidsfrist Mindst 37 dage 7 dage 1 Ikke-forskriftsmæssige bud foreligger fx, når bud ikke stemmer overens med udbudsbetingelserne, når tilbudsprisen ikke er fastsat under normale konkurrencevilkår, eller når budet indeholder klausuler, der giver utilbørlige fordele for leverandøren. Uantagelige bud er fx bud, der er afgivet for sent, eller bud fra bydende, der ikke har de fornødne kvalifikationer, eller bud, hvis pris enten er for høj i forhold til en ordregivende myndigheds kontrolberegning eller unormalt lavt. 11

12 Tilbudsfristen (i forhold til dato for opfordring til at afgive bud) Fremsendelse af udbudsbetingelser og eventuelle supplerende dokumenter, hvis dokumenterne ikke er gjort elektronisk tilgængelige Fremsende yderligere supplerende oplysninger om udbudsbetingelser Underrettelse af tilbudsgivere om tildeling af kontrakt Begrundelse for afslag efter skriftlig anmodning fra ansøgere/bydere Fremsendelse af bekendtgørelse om indgåede aftaler til EF-publikationskontoret Der gælder ingen minimumsfrist. Fristen fastsættes af ordregiver på opfordringstidspunktet Samtidig med opfordring til at afgive bud Senest 6 dage før tilbudsfrist Hurtigst muligt (gælder også ved annulation af udbud) Senest 15 dage efter modtagelse af anmodning Senest 48 dage efter indgået aftale Udbud efter forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse Udbud efter forhandling uden en forudgående udbudsbekendtgørelse, ligger tæt på indhentning af underhåndsbud efter tilbudsindhentningsloven. Udbudsformen kan kun benyttes i meget begrænset omfang i henhold til EU-udbudsreglerne. Der er ikke noget krav om, at man skal give et vist mindste antal leverandører mulighed for at afgive bud. Man kan her gå direkte i forhandling med en enkelt eller flere udvalgt(e) leverandører, som også kan omfatte tilbudsgivere, der ikke i første omgang har afgivet tilbud på opgaven. Udbudsformen kan benyttes: - Ved manglende bud: Hvis der ved forudgående offentligt eller begrænset udbud ikke er modtaget bud eller ikke modtages egnede bud. - Ved ikke egnede bud, dvs. udbud, der kan sidestilles med manglende bud, fordi de afgivne tilbud skønnes uegnede/ikke brugbare i forhold til at kunne løse den udbudte opgave. - Når der kun er én leverandør, der - af tekniske eller kunstneriske grunde eller af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder- kan møde behovet. Dette er en meget snæver undtagelse, der kun kan anvendes i de tilfælde, hvor det ville kunne betragtes som misbrug at opfordre til afgivelse af bud eller interessetilkendegivelse, fordi der kun findes én leverandør, der kan møde behovet. - Hvis der er tvingende grunde til straks at gå i direkte forhandling. Udbudsformen kan anvendes, hvis det er strengt nødvendigt, når tvingende grunde som følge af begivenheder, som ordregiver ikke har kunnet forudse, og som ikke kan tilskrives ordregiveren, ikke gør det muligt at overholde de tidsfrister, der gælder ved de øvrige udbudsformer. Det skal være et behov for at indgå en kontrakt her og nu, således at man ikke kan vente den måned, det vil tage at gennemføre en hasteprocedure. Kontrakten må i givet fald kun være af kortere varighed - under et år - svarende til den tid det tager at organisere og gennemføre et nyt udbud på normale vilkår. 12

13 Udbudsformen kan desuden benyttes i forskellige særlige situationer ved henholdsvis, tjenesteydelser, vareindkøb samt bygge- og anlægskontrakter. Det gælder fx indkøb af supplerende ydelser. der henvises til tidligere omtalte vejledning fra Konkurrencestyrelsen. Direktivet indeholder ingen særlige frister for forløb og tidsfrister for et udbud efter forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse Projektkonkurrence Ved projektkonkurrence forstås en fremgangsmåde, hvor ordregiver får et planlægnings- eller et projektarbejde udført efter en konkurrence med eller uden præmietildeling. Udbudsformen anvendes hovedsageligt inden for fysisk planlægning, byplanlægning, arkitekt- og ingeniørarbejde eller databehandling m.v. I praksis har proceduren størst betydning i forbindelse med arkitektkonkurrencer. Udbudsformen giver tilbudsgiver stor frihed til at komme med egne løsningsforslag og åbner for forhandling med vinderen, hvis ordregiveren har forpligtet sig til at indgå aftale med vedkommende. Ulempen er, at ordregiveren har begrænset kontrol med indholdet af det endelige projekt. Projektkonkurrencer kan være særligt velegnede, hvis man ønsker at give tilbudsgiverne særlig stor frihed til at løse opgaven. Ordregiveren kan beskrive de behov, der ønskes dækket, og overlade det til konkurrencens deltagere at foreslå løsninger, der kan imødekomme behovet. Den nedsatte bedømmelseskomité skal være uafhængig af deltagerne i projektkonkurrencen og skal ved udvælgelse af det vindende projekt alene benytte de kriterier, der var nævnt i annoncen i EFtidende. Deltagerne skal være anonyme over for bedømmelseskomitéen. Reglerne skal anvendes, hvis der med vinderen indgås en tjenesteydelsesaftale, der overstiger tærskelværdien for tjenesteydelser, eller hvis betalingen til deltagerne overstiger tærskelværdien Dynamiske indkøbssystemer Det dynamiske indkøbssystem er nye udbudsform introduceret med det nye udbudsdirektiv. Dynamiske indkøbssystemer er en særlig indkøbsproces, som kan anvendes ved standardiserede og gentagne indkøb, eksempelvis fødevarer eller kontorartikler. Det er således ikke en udbudsform af relevans for tjenesteydelser, men kun vareindkøb. Såfremt der ønskes yderligere viden henvises til tidligere omtalte vejledning om udbudsdirektiverne fra Konkurrencestyrelsen. 13

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsmorgen. Forhandling. Thomas Thorup Larsen

Udbudsmorgen. Forhandling. Thomas Thorup Larsen Udbudsmorgen Forhandling Thomas Thorup Larsen København, 26. marts 2014 Program Formål med forhandling? Hvornår kan der forhandles gældende regler og det nye direktiv? Hvad kan der forhandles om? Hvordan

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsprocedurerne - Lektion 8 Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg

Udbudsprocedurerne - Lektion 8 Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg Udbudsprocedurerne - Lektion 8 Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg Udbudsprocedurerne Valg af procedure/kontraktform Offentligt og begrænset udbud Konkurrencepræget dialog, udbud efter forhandling Rammekontrakter/-aftaler

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_EnviDan 28/10/2011- ID:2011-150558 Standardformular 2 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFax (352)

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Udbud af offentlige kontrakter

Udbud af offentlige kontrakter RUTH NIELSEN Udbud af offentlige kontrakter 4. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Udbud af Offentlige Kontrakter Ruth Nielsen Udbud af Offentlige Kontrakter 4. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere