Udbudsprocedurerne - Lektion 8 Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsprocedurerne - Lektion 8 Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg"

Transkript

1 Udbudsprocedurerne - Lektion 8 Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg

2 Udbudsprocedurerne Valg af procedure/kontraktform Offentligt og begrænset udbud Konkurrencepræget dialog, udbud efter forhandling Rammekontrakter/-aftaler Dynamiske indkøbssystemer Elektroniske auktioner Krav til proceduren Offentliggørelse, minimumsfrister 2

3 Direktivets kap. V-VI - Procedurerne Kapitel V indeholder følgende bestemmelser vedrørende udbudsprocedurerne i art : Artikel 28: Anvendelse af offentligt udbud, begrænset udbud og udbud med forhandling samt konkurrencepræget dialog Artikel 29: Konkurrencepræget dialog Artikel 30: Tilfælde, der kan begrunde anvendelsen af udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse Artikel 31: Tilfælde, der kan begrunde anvendelsen af udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse 3

4 Direktivets kap. V-VI - Procedurerne Kapitel V indeholder følgende bestemmelser vedrørende udbudsprocedurerne i art : Artikel 32: Rammeaftaler Artikel 33: Dynamiske indkøbssystemer Artikel 34: Offentlige bygge- og anlægskontrakter: særlige regler vedrørende socialt boligbyggeri Artikel 35: Bekendtgørelser Artikel 36: Udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelser Artikel 37: Ikke-obligatorisk offentliggørelse 4

5 Direktivets kap. V-VI - Procedurerne Kapitel V indeholder følgende bestemmelser vedrørende udbudsprocedurerne i art : Artikel 38: Frister for modtagelse af ansøgninger om deltagelse og for modtagelse af tilbud Artikel 39: Offentligt udbud: Udbudsbetingelser, supplerende dokumenter og oplysninger Artikel 40: Opfordringer til at afgive tilbud, til at deltage i dialogen eller til at forhandle Artikel 41: Meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere Artikel 42: Regler for kommunikation Artikel 43: Rapporternes indhold 5

6 Hovedreglen i artikel 28: Følgende procedurer/kontrakttyper kan altid vælges: Offentligt udbud Begrænset udbud Rammeaftaler/kontrakter Dynamiske systemer og elektroniske auktioner De øvrige procedurer er undtagelsesprocedurer, der forudsætter, at særlige (opregnede) forhold er tilstede: Udbud ved konkurrencepræget dialog Udbud efter forhandling Med offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse Uden offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse 6

7 Offentlige udbud + forhandlingsperiode forhandlingsperiode Udbudsbkg. i EU-Tidende, S Tilbudsfrist Tildelingsbeslutning Kontraktindgåelse Rapport til Komm. Art. 38(2) Art. 35(2) Art. 43 Min. 52 dage Art. 39 Afsendelse af materiale inden 6 dage Art. 41 Orientering af ansøgere/tilbudsgivere 7

8 Begrænsede udbud + forhandlingsperiode forhandlingsperiode Udbudsbkg. i EU-Tidende, S Tilbudsfrist Ansøgningsfrist Tildelingsbeslutning Kontraktindgåelse Rapport til Komm. Art. 38(3) Art. 38(3) Art. 35(2) Art. 43 Min. 37 dage Min. 40 dage Art. 40 Art. 41 Opfordring til at afgive tilbud - Indholdskrav Orientering af ansøgere/tilbudsgivere 8

9 Rammeaftaler/kontrakter - Reglerne Udbudsdirektivets artikel 32 Udbudsdirektivets artikel 1, stk. 5 Udbudsdirektivets 11. indledende betragtning Explanatory note - Framework Agreements - Classic Directive (januar 2006) 9

10 Rammekontrakter og -aftaler Definition: Ved "rammeaftale" forstås en aftale indgået mellem en eller flere ordregivende myndigheder og en eller flere økonomiske aktører med det formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal indgås i løbet af en given periode, især med hensyn til pris og i givet fald påtænkte mængder. Rammekontrakter Omfatter tilfælde, hvor alle vilkår er fastlagt Rammeaftaler Omfatter tilfælde, hvor visse vilkår stadig er åbne Direktivet omfatter begge former 10

11 Rammekontrakter og -aftaler Generelle forudsætninger: Direktivernes procedurer følges i alle faser indtil tildelingen af kontrakter (offentligt, begrænset eller forhandlet udbud (konkurrencepræget dialog)) NB! Der skal tildeles rammeaftale(r)/kontrakte(r) til enten én virksomhed eller min. 3 virksomheder Valget af rammeaftalepart(er) sker via direktivets tildelingskriterier Rammeaftaler/kontrakter og konkrete kontrakter må højst løbe i fire år, medmindre særlige forhold gør sig gældende 11

12 Rammekontrakter og -aftaler Generelle forudsætninger: Der må ikke ændres væsentligt i de fastlagte vilkår i forbindelse med den konkrete kontraktindgåelse Der kan ikke inddrages andre virksomheder eller myndigheder i forbindelse med kontraktindgåelsen - lukket system Meddelelse om indgåelsen af rammeaftalen/kontrakten til Kommissionen inden 48 dage Ingen meddelelsesforpligtelser om konkrete kontraktindgåelser 12

13 Rammeaftaler Generelle forudsætninger - rammeaftaler (med åbne vilkår): Direktivet dikterer ikke, hvilke vilkår der skal være fastlagt på forhånd og dermed ikke, hvilke vilkår der kan være åbne Muligt at benytte elektronisk auktion som overbygning til rammeaftaler (pris) Væsentligt at fastlægge rammerne for de tekniske specifikationer, således at der tages højde for fremtidig udvikling af produkterne Væsentligt at fastlægge produkter og kvantiteter Der kan ikke ændres væsentligt i disse under rammeaftalens løbetid Anbefales positivt at opregne, hvilke specifikationer og vilkår der anses for åbne i et afsnit om udbudsbetingelser 13

14 Rammekontrakter og -aftaler Fire former: 1. Individuel rammekontrakt med én virksomhed 2. Individuel rammeaftale med én virksomhed 3. Parallelle rammekontrakter med flere virksomheder 4. Parallelle rammeaftaler med flere virksomheder 14

15 Individuel rammekontrakt med én virksomhed Traditionel udbudsprocedure Komplettering tilbud Indgåelse af rammekontrakt Indgåelse af kontrakt Leverandøren kan ikke konsulteres skriftligt med henblik på komplettering i forbindelse med kontraktindgåelsen Simpel ordreafgivelse i henhold til rammekontrakt Kontraktuel forpligtelse til levering for leverandøren 15

16 Individuel rammeaftale med én virksomhed Traditionel udbudsprocedure + Komplettering tilbud Indgåelse af rammeaftale Indgåelse af kontrakt Leverandøren kan konsulteres skriftligt med henblik på komplettering i forbindelse med kontraktindgåelsen Kontrakt indgås på basis af rammeaftalevilkårene i kombination med de af leverandøren tilbudte vilkår, der ikke må angå rammeaftalevilkårene Ingen kontraktuel forpligtelse til levering for leverandøren 16

17 Parallelle rammekontrakter med flere virksomheder Traditionel udbudsprocedure Komplettering tilbud Indgåelse af min. 3 rammekontrakter Indgåelse af kontrakt Leverandørerne kan ikke konsulteres skriftligt med henblik på komplettering i forbindelse med kontraktindgåelsen Simpel ordreafgivelse i henhold til rammekontrakt Kontraktuel forpligtelse til levering for den eller de valgte leverandører Valg af leverandør? Artikel 2: Ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, gennemsigtighed 17

18 Parallelle rammeaftaler med flere virksomheder Traditionel udbudsprocedure Fornyet Konkurrence Indgåelse af rammeaftaler Indgåelse af kontrakt Fornyet konkurrenceprocedure ved kontraktindgåelsen Alle relevante virksomheder konsulteres skriftligt Der fastsættes en tilbudsfrist Tilbudene afgives skriftligt/behandles fortroligt Der tildeles kontrakt på basis af tildelingskriterierne fastsat i udbudsbetingelserne i rammeaftalen Ingen kontraktuel forpligtelse til tilbudsafgivelse/levering for leverandører 18

19 + forhandlingsperiode (art. 29) forhandlingsperiode Direktivets kap. V - Procedurerne Konkurrencepræget dialog Tildelingsbeslutning Rapport til Komm. Udbudsbkg. i EU-Tidende, S Ansøgningsfrist Tilbudsfrist Kontraktindgåelse Art. 35(2) Art. 38(3) Art. 38(3) Min. 37 dage Min. 40 dage Art. 43 Art. 29 Art. 40 Opfordring til at afgive tilbud - Indholdskrav Dialog Art. 41 Orientering af ansøgere/tilbudsgivere 19

20 + forhandlingsperiode (art. 30) forhandlingsperiode Direktivets kap. V - Procedurerne Udbud efter forhandling Efter forudgående udbudsbkg. Tildelingsbeslutning Rapport til Komm. Udbudsbkg. i EU-Tidende, S Ansøgningsfrist Tilbudsfrist Kontraktindgåelse Art. 38(3) Art. 38(3) Art. 30 Art. 35(2) Art. 43 Min. 37 dage Min. 40 dage Forhandling Art. 40 Opfordring til at afgive tilbud - Indholdskrav Art. 41 Orientering af ansøgere/tilbudsgivere 20

21 Udbud efter forhandling med udbudsbkg. - art. 30 Proceduren kan anvendes i tilfælde Hvor der efter et offentligt eller et begrænset udbud eller en konkurrencepræget dialog alene er afgivet ikke-forskriftsmæssige eller uantagelige tilbud Indkøbets art eller de hermed forbundne risici ikke muliggør en forudgående samlet prisfastsættelse Hvor den tjenesteydelse, der skal præsteres ikke kan specificeres tilstrækkelig nøjagtigt Af offentlige bygge- og anlægskontrakter, der udelukkende udføres med henblik på forsøg, forskning eller videreudvikling, og som ikke skal sikre rentabiliteten af forsknings- og udviklingsomkostningerne eller dækning af disse. 21

22 + forhandlingsperiode (art. 31) forhandlingsperiode Direktivets kap. V - Procedurerne Udbud efter forhandling Uden forudgående udbudsbkg. Tildelingsbeslutning Rapport til Komm. Udbudsbkg. i EU-Tidende, S Ansøgningsfrist Tilbudsfrist Kontraktindgåelse Art. 31 Art. 43 Forhandling Ingen procedureforpligtelser- eller frister. NB! Telaustria m.fl!! 22

23 Udbud efter forhandling uden udbudsbkg. - art. 31 Proceduren kan anvendes i følgende tilfælde for alle anskaffelser (stk. 1): Hvor der efter et offentligt eller et begrænset udbud ikke afgives tilbud, ikke afgives egnede tilbud eller der ikke er modtaget nogen ansøgninger, forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke ændres væsentligt Når kontrakten af tekniske eller kunstneriske grunde eller af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder, kun kan overdrages til en bestemt økonomisk aktør Såfremt det er strengt nødvendigt, når tvingende grunde som følge af begivenheder, som de ordregivende myndigheder ikke har kunnet forudse, ikke gør det muligt at overholde tidsfristerne for offentlige/begrænsede udbud - må ikke skyldes ordregivers egne forhold 23

24 Udbud efter forhandling uden udbudsbkg. - art. 31 Proceduren kan anvendes i følgende tilfælde for varer (stk. 2): Når de pågældende varer alene er fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling Ved supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse af sædvanlige leveringer eller installationer eller til udvidelse af allerede foretagne leveringer eller installationer Når der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs Ved indkøb af varer på særligt fordelagtige vilkår enten hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed, eller hos en kurator mv. 24

25 Udbud efter forhandling uden udbudsbkg. - art. 31 Proceduren kan anvendes i følgende tilfælde for tjenesteydelser (stk. 3): Når den pågældende kontrakt er et led i en projektkonkurrence og i henhold til de herfor gældende regler skal indgås med vinderen eller en af vinderne af konkurrencen 25

26 Udbud efter forhandling uden udbudsbkg. - art. 31 Proceduren kan anvendes i følgende tilfælde for bygge- og anlægsopgaver + tjenesteydelser (stk. 4): På visse betingelser Ved supplerende arbejder eller tjenesteydelser, som ikke er omfattet af de oprindelige udbud eller den oprindelige kontrakt, og som på grund af uforudsete forhold er blevet nødvendige for udførelsen af tjenesteydelserne eller bygge- og anlægsarbejderne som deri beskrevet. På visse betingelser Ved nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, og som overdrages til den økonomiske aktør, der blev tildelt den oprindelige kontrakt af de samme ordregivende myndigheder. 26

27 Dynamiske indkøbssystemer Overbygning til offentlige udbud i form af etablering af en dynamisk liste af kendte, potentielle leverandører Anføres i den etablerende udbudsbekendtgørelse, at der er tale om et dynamisk indkøbssystem - tildelingskriteriet skal fastsættes Udbudsmaterialet skal angive: indkøbets art, nødvendige oplysninger om systemet, tekniske oplysninger for tilslutning mv. Dynamiske indkøbssystemer skal fornyes hvert fjerde år Alle tilbudsgivere, som opfylder udvælgelseskriterierne og har afgivet et vejledende tilbud i overensstemmelse med udbudsbetingelserne, skal optages i systemet i hele perioden Udelukkende elektronisk kommunikation og tilgængeliggørelse 27

28 Offentligt udbud Etablering og løbende udbygning af dynamisk liste Forenklet udbud vedr. konkret anskaffelse Opfordring til alle leverandører på listen Kontrakt 28

29 Konkrete anskaffelser iht. dynamisk indkøbssystem Proceduren ved indgåelse af konkrete kontrakter: 1. Der indrykkes en forenklet bekendtgørelse i EU-Tidende med opfordring til alle om at afgive vejledende tilbud inden 15 dage (fra afsendelse) 2. Alle henvendelser vurderes, og leverandører optages 3. De oprindeligt optagne og ved udbudsbekendtgørelsen nyoptagne leverandører opfordres alle til at afgive et endeligt bud inden en rimelig frist 4. Kontrakten tildeles iht. til tildelingskriterierne i den udbudsbekendtgørelse, der oprindeligt etablerede systemet 29

30 Elektronisk auktion Direktivet muliggør elektroniske auktioner som overbygning på udbudsproceduren Forudsætninger: Offentligt, begrænset eller forhandlet udbud Kontraktspecifikationerne kan fastsættes nøjagtigt Det angives i udbudsbekendtgørelsen, at auktionsformen benyttes Alene virksomheder, der har afgivet antagelige bud, opfordres til at deltage 30

31 Traditionel udbudsprocedure Elektronisk(e) auktion(er) Første Tilbudsvurdering Opfordring til tilbudsgivere, der har givet antagelige bud Kontrakt 31

32 Elektronisk auktion Auktionens (konkurrencens) genstand: Pris (ved laveste pris ) Pris og/eller værdien af andre elementer (ved økonomisk mest fordelagtige bud) Der kan indlægges flere auktionsfaser Auktionen foregår elektronisk - matematisk formel for omkvalificering på grundlag af fornyede (optimerede) bud Ordregiver holder løbende deltagerne orienterede om aktuel placering Ordregiver kan løbende oplyse om antallet af tilbageværende deltagere, men ikke identiteten 32

33 Udbudsformerne - kombinationer Elektronisk auktion Dynamiske indkøb Rammeaftale med konkurrence Offentligt udbud Begrænset udbud Visse forhandlede udbud Udbud med dialog 33

34 Vejledende forhåndsmeddelelse (art. 35) (Kan) offentliggøres for anslåede indkøb i det kommende år (12 måneder) Er ikke forpligtende, men forbereder markedet på de mulige anskaffelser Minimumsfristerne kan derfor reduceres på basis af en sådan meddelelse Ikke-obligatorisk offentliggørelse (art. 37) Giver alene ordregivende myndigheder adgang til systemet på frivillig basis 34

35 Minimumsfrister (art ) Fristerne reduceres i vidt omfang, hvis der sker offentliggørelse af udbudsdokumentation i elektronisk form mv. 35

36 Kommissionen mod Frankrig - C-225/98: Faktum Departementet Pas-de Calais havde iværksat en udbudsprocedure (offentligt udbud) om indgåelse af en bygge- og anlægskontrakt for opførelsen af et gymnasium Kommissionen fremsendte en åbningsskrivelse med en række klagepunkter der omfattede: Fristen for modtagelsen af bud, som var kortere end 52 dage En diskriminerende beskrivelse af delarbejderne Diskriminerende minimumskrav Kriterier for tildeling af kontrakt, der ikke fremgik af direktivet Ulovlig tildeling af kontrakt og Manglende meddelelse af begrundelsen for, at en forbigået budgivers bud blev forkastet 36

37 Kommissionen mod Frankrig - C-225/98: Faktum I mellemtiden havde regionen Nord-Pas de Calais offentliggjort fjorten identiske udbudsbekendtgørelser (begrænset udbud) om indgåelse af en række bygge- og anlægskontrakter om renovering og større vedligeholdelsesarbejder over en periode på ti år (benævnt Gymnasieplanen ). Af bekendtgørelserne fremgik, at buddene ville blive undersøgt under hensyntagen til forskellige tildelingskriterier, herunder Forholdet mellem kvalitet/pris af den tekniske besvarelse og ydelserne Tiden for gennemførelsen af bygge- og renovationsarbejderne bortset fra større vedligeholdelsesarbejder og reparationer og Et yderligere kriterium vedrørende beskæftigelsen 37

38 Kommissionen mod Frankrig - C-225/98: Faktum Kommissionen indbragte herefter sagen for EFD og fremsatte følgende otte klagepunkter: 1. Proceduren for offentliggørelse af den vejledende bekendtgørelse, 2. Det yderligere kriterium vedrørende beskæftigelsen 3. Antallet af udvalgte ansøgere 4. Anvendelsen af den såkaldte metode for tildeling under henvisning til loven om offentlige kontrakter 5. Måden for delarbejdernes beskrivelse 6. Minimumskravene for deltagelse 7. Proceduren for meddelelse om tildeling af kontrakter og 8. Den manglende fremsendelse af rapporter 38

39 Kommissionen mod Frankrig - C-225/98: EFD - ad 1 - vejl. bekendtgørelse formålet med de regler om offentliggørelse, der er fastsat i direktiv 93/37, herunder offentliggørelsen af en vejledende bekendtgørelse, er at give alle potentielle tilbudsgivere på fællesskabsplan rettidig information om de vigtigste punkter i en kontrakt, således at de kan afgive deres bud inden for fristerne. (s. 35) fristerne for modtagelse af bud [kan] som hovedregel ikke være kortere end 52 dage fra datoen for afsendelsen af bekendtgørelsen ved offentlige udbud og 40 dage fra tidspunktet for afsendelsen af den skriftlige opfordring ved begrænsede udbud, men fristerne kan afkortes til henholdsvis 36 og 26 dage, hvis de ordregivende myndigheder har offentliggjort en vejledende bekendtgørelse (s. 32) 39

40 Kommissionen mod Frankrig - C-225/98: EFD - ad 1 - vejl. bekendtgørelse en vejledende bekendtgørelse [er] kun obligatorisk, når de ordregivende myndigheder gør brug af den fakultative mulighed, der er indrømmet dem, for at afkorte fristerne for modtagelse af bud. (s. 38) [da] de ordregivende myndigheder ikke har afkortet fristerne for modtagelse af bud på de omtvistede kontrakter, skal det fastslås, at de nævnte ordregivende myndigheder ikke har tilsidesat deres forpligtelser efter direktiv[et] for så vidt angår proceduren for en vejledende bekendtgørelse. 40

41 Kommissionen mod Frankrig - C-225/98: EFD - ad 2 - yderligere kriterium vedr. beskæftigelsen Kommissionen: de franske myndigheder [har] i et vist antal udbudsbekendtgørelser udtrykkeligt opstillet en betingelse vedrørende beskæftigelsen, der er forbundet med en lokal plan for bekæmpelse af arbejdsløshed, som et tildelingskriterium, hvorved artikel 30 i direktiv 93/37 er tilsidesat. (s. 46) Frankrig: Betingelsen udgør [ikke] et hovedkriterium som dem, der er henvist til i artikel 29 i direktiv 71/305, hvis formål er at gøre det muligt at bestemme, hvilket bud der er det mest fordelagtige, men et accessorisk kriterium, der ikke er afgørende. (s. 47) 41

42 Kommissionen mod Frankrig - C-225/98: EFD - ad 2 - yderligere kriterium vedr. beskæftigelsen [art. 30] udelukker imidlertid ikke enhver mulighed for, at de ordregivende myndigheder kan benytte en betingelse om bekæmpelse af arbejdsløshed, som et kriterium, under forudsætning af at denne betingelse er i overensstemmelse med alle de grundlæggende principper i fællesskabsretten, herunder navnlig princippet om forbud mod forskelsbehandling (s. 50) Eftersom Kommissionen ikke [har] gjort gældende, at kriteriet, der er forbundet med arbejdsløshedsbekæmpelse, var uforeneligt med fællesskabsrettens grundlæggende principper, navnlig princippet om forbud mod forskelsbehandling, eller at det ikke var blevet offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen skal Kommissionens klagepunkt vedrørende det yderligere tildelingskriterium om arbejdsløshedsbekæmpelse forkastes. (s ) 42

43 Kommissionen mod Frankrig - C-225/98: EFD - ad 3 - antallet af udvalgte ansøgere I udbudsbekendtgørelserne var anført Det største antal ansøgere, der kan opfordres til at afgive bud: 5 (s. 62) Denne formulering betyder, at det er det største antal ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud på de omhandlede kontrakter, der er blevet fastsat til fem. Heraf følger det, at et antal ansøgere, der er mindre end fem, er blevet betragtet som antageligt på grundlag af de omtvistede udbudsbekendtgørelser. (s. 62) Den Franske Republik [har] ikke overholdt sine forpligtelser i henhold til [direktivet]. (s. 63) 43

44 Kommissionen mod Frankrig - C-225/98: EFD - ad 4 - tildeling ifølge loven om offentlige kontrakter Kommissionen: [angivelsen af] tildelingskriterierne ved hjælp af den såkaldte metode for tildeling under henvisning til loven om offentlige kontrakter er i strid med [direktivet]. [Udbudsbekendtgørelserne] overholder ikke kravet om offentliggørelse, som det er præciseret i Beentjes-dommen, idet de på en abstrakt måde henviser til forskellige bestemmelser i den franske lov om offentlige kontrakter. (s. 64) EFD: når de ordregivende myndigheder ikke som eneste kriterium for tildeling af kontrakten anvender den laveste pris, men anvender diverse kriterier med henblik på at tildele kontrakten på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige bud, er de forpligtet til at nævne disse kriterier enten i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsbetingelserne. Følgelig kan en generel henvisning til en bestemmelse i national lovgivning ikke opfylde dette krav om offentliggørelse. (s. 73) 44

45 Kommissionen mod Frankrig - C-225/98: EFD - ad 5 - måden for delarbejdernes beskrivelse Kommissionen: et stort antal af de undersøgte udbudsbekendtgørelser [henviser] i rubrikken Kontraktens genstand. Delarbejdernes beskrivelse og kvalifikationer til franske erhvervsorganisationers klassifikationer, særligt OPQCB og Qualibat - Qualifélec. (s. 76) Qualibat chauffage 5312, svarer til et civilingeniørfirma med indsigt i klimaforhold, der har mindst fire års erhvervserfaring og position 6 i den kollektive overenskomst ETAM des Bâtiment et travaux publics. EFD: de udvalgte tekniske specifikationer er særlige og abstrakte i en sådan grad, at det i princippet kun er de franske ansøgere, der umiddelbart kan gennemskue deres betydning. (s. 81) [Beskrivelsen] udgør som følge heraf en indirekte forskelsbehandling og derfor en restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser i traktatens forstand. (s. 83) 45

46 Kommissionen mod Frankrig - C-225/98: EFD - ad 6 - minimumskravene for deltagelse [ifølge] minimumsbetingelser for deltagelse, opregnet i rubrik 10 i et vist antal af de udbudsbekendtgørelser, nævner [entydigt] for arkitekten: dokumentation for medlemskab af l'ordre des architectes. Derfor har departement Nord ved at indføre restriktioner for den frie udøvelse af arkitekttjenesteydelser i Fællesskabet tilsidesat de forpligtelser, der følger af traktatens artikel 59. (s. 85) Den Franske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til traktatens artikel 59 og [direktivet]. (s. 90) 46

47 Kommissionen mod Frankrig - C-225/98: EFD - ad proceduren for meddelelse om tildeling af kontrakter+ den manglende fremsendelse af rapporter Kommissionen: regionen Nord-Pas de Calais har [ikke] overholdt sin forpligtelse til at give meddelelse om indgåede kontrakter, som bestemt i artikel 12, stk. 5, i direktiv 71/305 og artikel 11, stk. 5, i direktiv 93/37. (s. 91) EFD: Den Franske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til [direktivet]. (s. 94) 47

48 - undtagelserne Kommissionen mod Italien - C-385/02: Faktum Magistrato del Po di Parma indgik følgende tillægskontrakter ved udbud efter forhandling uden forudgående offentliggørelse: Færdiggørelsesarbejder vedrørende anlæg af et opstemningsbassin for bjergstrømmen Parma i Marano (Parma Kommune) Anlægs- og færdiggørelsesarbejder vedrørende et opstemningsbassin for bjergstrømmen Enza Arbejder vedrørende regulering af vandstanden i bjergstrømmen Terdoppio sydvest for Cerano Værdien af disse arbejder beløb sig til henholdsvis ca. 37, ca. 21 og ca. 19,5 mia. ITL. De oprindelige kontrakter vedrørende disse arbejder blev indgået 1982 (Enza) og 1988 (Parma og Terdoppio) 48

49 - undtagelserne Kommissionen mod Italien - C-385/02: Påstande Italien hævdede, at kontrakterne kunne indgås iht. til én af følgende undtagelser: 1. Når kontrakten af tekniske eller kunstneriske grunde eller af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder, kun kan overdrages til en bestemt økonomisk aktør (art. 31(1)(b)) 2. Såfremt det er strengt nødvendigt, når tvingende grunde som følge af begivenheder, som de ordregivende myndigheder ikke har kunnet forudse, ikke gør det muligt at overholde de tidsfrister, der gælder ved offentlige eller begrænsede udbud eller ved udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse i henhold til artikel 30. De omstændigheder, der påberåbes som begrundelse for den tvingende nødvendighed, må under ingen omstændigheder kunne tilskrives de ordregivende myndigheder (art. 31(1)(c)) 49

50 - undtagelserne Kommissionen mod Italien - C-385/02: Påstande Italien hævdede, at kontrakterne kunne indgås iht. til én af følgende undtagelser: 3. Ved nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, og som overdrages til den økonomiske aktør, der blev tildelt den oprindelige kontrakt af de samme ordregivende myndigheder, forudsat at disse bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser er i overensstemmelse med et basisprojekt, og at den oprindelige kontrakt om dette arbejde er indgået i henhold til procedurerne for offentlige eller begrænsede udbud. Muligheden for at anvende denne fremgangsmåde skal anføres allerede ved det oprindelige udbud, og de ordregivende myndigheder skal tage den anslåede samlede værdi af de nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser i betragtning ved anvendelse af artikel 7. Denne fremgangsmåde kan kun benyttes inden for en periode på tre år efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt. (art. 31(4)(b)) 50

51 - undtagelserne Kommissionen mod Italien - C-385/02: EF Domstolen: Ad 1: Italien havde ikke bevist at tekniske årsager nødvendiggjorde en tildeling af de supplerende kontrakter til den eksisterende entreprenør Ad 2: Den planlagte etapeopdeling af projekterne gjorde det ikke strengt nødvendigt at anvende udbudsformen, idet man ligefrem havde planlagt denne etapevise fremgangsmåde Ad 3: Denne undtagelse fandt ikke anvendelse, allerede fordi treårsbetingelsen, der regnes fra det oprindelige kontraktindgåelsestidspunkt, ikke var opfyldt Italien havde overtrådt direktivet ved ikke at udbyde projekterne efter hovedreglerne 51

52 - undtagelserne Kommissionen mod Tyskland - C-20+28/01: Faktum: Bockhorn kommune i delstaten Niedersachsen havde - efter udbud efter forhandling uden forudgående bekendtgørelse i EUT - indgået en aftale om bortledning af spildevand for en periode på mindst 30 år fra den 1. januar 1997 med energiforsyningsvirksomheden EWE Byen Braunschweig, som ligeledes er beliggende i delstaten Niedersachsen, havde - efter udbud efter forhandling uden forudgående bekendtgørelse i EUT - indgået en aftale om varetagelse af bortskaffelsen af dagrenovation med henblik på en termisk behandling for en periode på 30 år fra juni/juli 1999 med virksomheden BKB 52

53 - undtagelserne Kommissionen mod Tyskland - C-20+28/01: Argumenter: Tyskland (Bockhorn kommune): Ingen væsentlige realitetsargumenter Tyskland (Byen Braunschweig): kriteriet om affaldsbortskaffelsesanlæggets beliggenhed i regionen, som blev valgt på helt lovlig vis, alene kunne opfyldes af BKB. Dette kriterium er ikke automatisk udtryk for en forskelsbehandling, i det omfang det ikke er udelukket, at virksomheder, der er etableret i andre medlemsstater, kan opfylde denne betingelse En ordregivende myndighed har i almindelighed ret til at tage miljøkriterier i betragtning i sine overvejelser vedrørende tildelingen af en offentlig kontrakt, når myndigheden skal fastlægge, hvilken tjenesteydelse den vil udbyde 53

54 - undtagelserne Kommissionen mod Tyskland - C-20+28/01: Argumenter: Tyskland (Byen Braunschweig): Undtagelsen i artikel 31(1)(b) når kontrakten af tekniske eller kunstneriske grunde eller af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder, kun kan overdrages til en bestemt økonomisk aktør var blevet anvendt, idet BKB var den eneste aktør, der havde et termisk anlæg beliggende i regionen 54

55 - undtagelserne Kommissionen mod Tyskland - C-20+28/01: EFD: Det er herefter ikke udelukket, at en teknisk grund, som vedrører miljøbeskyttelse, vil kunne tages i betragtning ved vurderingen af, om den omhandlede aftale kun kan overdrages en bestemt tjenesteyder For det første [bemærkes], at da der ikke foreligger nogen form for bevis herfor, kan valget af en termisk affaldsbehandling ikke anses for at være en teknisk grund, som kan begrunde påstanden om, at aftalen kun kunne tildeles en bestemt tjenesteyder 55

56 - undtagelserne Kommissionen mod Tyskland - C-20+28/01: EFD: For det andet bemærkes, at den omstændighed, at det ifølge den tyske regering er en nødvendig følge af den beslutning, byen Braunschweig har truffet om at lade restaffald undergive en termisk behandling, at bortskaffelsen foregår i nærheden, ikke støttes af nogen form for bevis og derfor heller ikke kan anses for at udgøre en sådan teknisk grund. Nærmere bestemt bemærkes, at den tyske regering ikke har godtgjort, at transporten af affaldet over en længere afstand nødvendigvis er til fare for miljøet eller for den offentlige sundhed 56

57 - undtagelserne Kommissionen mod Tyskland - C-20+28/01: EFD: For det tredje bemærkes, at den omstændighed, at en bestemt tjenesteyder er beliggende i nærheden af det kommunale område, heller ikke i sig selv kan udgøre en teknisk grund som omhandlet i artikel [31(1)(b)] Følgelig har Tyskland ikke bevist, at henvisningen til artikel [31(1)(b)] var begrundet i den foreliggende sag 57

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 5. oktober 2009 EM 2009/115 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag udstikker de fremtidige rammer for indhentning af tilbud på bygge og anlægsområdet og afløser

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere